Betänkande - A9-0201/2020Betänkande
A9-0201/2020

  BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av beslut nr 445/2014/EU om inrättande av en unionsinsats för evenemanget Europeisk kulturhuvudstad för åren 2020–2033

  29.10.2020 - (COM(2020)0384 – C9‑0275/2020 – 2020/0179(COD)) - ***I

  Utskottet för kultur och utbildning
  Föredragande av yttrande: Željana Zovko


  Förfarande : 2020/0179(COD)
  Dokumentgång i plenum
  Dokumentgång :  
  A9-0201/2020
  Ingivna texter :
  A9-0201/2020
  Debatter :
  Omröstningar :
  Antagna texter :

  FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

  om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av beslut nr 445/2014/EU om inrättande av en unionsinsats för evenemanget Europeisk kulturhuvudstad för åren 2020–2033

  (COM(2020)0384 – C9‑0275/2020 – 2020/0179(COD))

  (Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

  Europaparlamentet utfärdar denna resolution

   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2020)0384),

   med beaktande av artiklarna 294.2 och 167.5 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C9‑0275/2020),

   med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

   med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

   med beaktande av betänkandet från utskottet för kultur och utbildning (A9-0201/2020),

  1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

  2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

  3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

   

  Ändringsförslag  1

  Förslag till beslut

  Skäl 5

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (5) De två kulturhuvudstäderna för 2020 har varit tvungna att senarelägga eller ställa in alla evenemang sedan mars månad 2020 utan att veta när (och om) läget återigen kommer att bli normalt. I praktiken kan de inte genomföra sina europeiska kulturhuvudstadsår eller dra nytta av de stora investeringar som gjorts.

  (5) De två kulturhuvudstäderna för 2020 har varit tvungna att senarelägga eller ställa in ett flertal evenemang sedan mars månad 2020 utan att veta när (och om) läget återigen kommer att bli normalt, samtidigt som de fortfarande har kostnader för dessa evenemang. I praktiken kan de inte genomföra sina europeiska kulturhuvudstadsår eller dra nytta av de stora mänskliga och ekonomiska investeringar som gjorts.


  ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

  Titel

  Unionsinsats för evenemanget Europeisk kulturhuvudstad för åren 2020–2033

  Referensnummer

  COM(2020)0384 – C9-0275/2020 – 2020/0179(COD)

  Framläggande för parlamentet

  18.8.2020

   

   

   

  Ansvarigt utskott

   Tillkännagivande i kammaren

  CULT

  14.9.2020

   

   

   

  Föredragande

   Utnämning

  Željana Zovko

  8.9.2020

   

   

   

  Behandling i utskott

  1.10.2020

   

   

   

  Antagande

  27.10.2020

   

   

   

  Slutomröstning: resultat

  +:

  –:

  0:

  29

  0

  0

  Slutomröstning: närvarande ledamöter

  Isabella Adinolfi, Christine Anderson, Andrea Bocskor, Vlad-Marius Botoş, Ilana Cicurel, Gilbert Collard, Gianantonio Da Re, Laurence Farreng, Tomasz Frankowski, Romeo Franz, Hannes Heide, Irena Joveva, Petra Kammerevert, Niyazi Kizilyürek, Predrag Fred Matić, Dace Melbārde, Victor Negrescu, Niklas Nienaß, Peter Pollák, Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz Devesa, Andrey Slabakov, Massimiliano Smeriglio, Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Salima Yenbou, Theodoros Zagorakis, Milan Zver

  Slutomröstning: närvarande suppleanter

  Pernando Barrena Arza

  Ingivande

  29.10.2020

   


  SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

   

   

  29

  +

  PPE

  Andrea Bocskor, Tomasz Frankowski, Peter Pollák, Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Theodoros Zagorakis, Milan Zver

  S&D

  Hannes Heide, Petra Kammerevert, Predrag Fred Matić, Victor Negrescu, Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz Devesa, Massimiliano Smeriglio

  RENEW

  Vlad-Marius Botoş, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Irena Joveva

  ID

  Christine Anderson, Gilbert Collard, Gianantonio Da Re

  VERTS/ALE

  Romeo Franz, Niklas Nienaß, Salima Yenbou

  ECR

  Dace Melbārde, Andrey Slabakov

  GUE/NGL

  Pernando Barrena Arza, Niyazi Kizilyürek

  NI

  Isabella Adinolfi

   

  0

  -

   

   

   

  0

  0

   

   

   

   

  Teckenförklaring:

  + : Ja-röster

  - : Nej-röster

  0 : Nedlagda röster

   

   

  Senaste uppdatering: 9 november 2020
  Rättsligt meddelande - Integritetspolicy