Процедура : 2020/0089M(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0202/2020

Внесени текстове :

A9-0202/2020

Разисквания :

Гласувания :

PV 11/11/2020 - 26

Приети текстове :

P9_TA(2020)0298

<Date>{30/10/2020}30.10.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0202/2020</NoDocSe>
PDF 207kWORD 67k

<TitreType>ДОКЛАД</TitreType>

<Titre>съдържащ предложение за незаконодателна резолюция относно предложението за решение на Съвета за сключването на Споразумението за сътрудничество между Европейския съюз и правителството на Китайската народна република за закрила на географските указания</Titre>

<DocRef>(08359/2020 – C9‑0298/2020 – 2020/0089M(NLE))</DocRef>


<Commission>{INTA}Комисия по международна търговия</Commission>

Докладчик: <Depute>Юлиу Винклер</Depute>

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НЕЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО РИБНО СТОПАНСТВО
 ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ОТ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НЕЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Съвета за сключването на Споразумението за сътрудничество между Европейския съюз и правителството на Китайската народна република за закрила на географските указания

(08359/2020– C9‑0298/2020 – 2020/0089M(NLE))

Европейският парламент,

 като взе предвид проекта на решение на Съвета (8359/2020),

 като взе предвид проекта на споразумение за сътрудничество между Европейския съюз и правителството на Китайската народна република за закрила на географските указания (8361/2020),

 като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета съгласно член 207, параграф 3 и член 207, параграф 4, алинея 1, във връзка с член 218, параграф 6, алинея 2, буква a), подточка v) и член 218, параграф 7 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

 като взе предвид Споразумението за свързаните с търговията аспекти на правата върху интелектуалната собственост (ТРИПС) на Световната търговска организация (СТО),

 като взе предвид съобщението на Комисията от 14 октомври 2015 г., озаглавено „Търговията – за всички: Към една по-отговорна търговска и инвестиционна политика“ (COM(2015)0497),

 като взе предвид съобщението на Комисията от 1 юли 2014 г.,  озаглавено „Търговия, растеж и интелектуална собственост – Стратегия за защита и прилагане на правата на интелектуална собственост в трети държави“ (COM(2014)0389),

 като взе предвид работния документ на службите на Комисията, озаглавен „Доклад относно защитата и прилагането на правата върху интелектуалната собственост в трети държави“ (SWD(2019)0452),

 като взе предвид съвместните изявления от 20-ата среща на високо равнище между ЕС и Китай, проведена на 16 юли 2018 г., и от 21-вата среща на високо равнище между ЕС и Китай, проведена на 9 април 2019 г.,

 като взе предвид съвместното съобщение от 12 март 2019 г., озаглавено „ЕС-Китай – стратегически перспективи“ (JOIN(2019)0005),

 като взе предвид своята резолюция от 9 юни 2015 г. относно стратегията за защита и прилагане на правата на интелектуална собственост в трети държави[1],

 като взе предвид своята резолюция от 12 септември 2018 г. относно актуалното състояние на отношенията между ЕС и Китай[2],

 като взе предвид своята законодателна резолюция от …[3] относно проекта на решение,

 като взе предвид Договора за Европейския съюз (ДЕС), и по-специално дял V от него относно външната дейност на Съюза,

 като взе предвид ДФЕС, и по-специално член 91, член 100, член 168 и член 207 от него, във връзка с член 218, параграф 6, буква а), подточка v) и член 218, параграф 7,

 като взе предвид член 105, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

 като взе предвид становището на комисията по рибно стопанство,

 като взе предвид писмото на комисията по земеделие и развитие на селските райони,

 като взе предвид доклада на комисията по международна търговия (A9-0202/2020),

A. като има предвид, че защитата на географските указания на международно равнище е ключов елемент от търговската политика на ЕС;

Б. като има предвид, че ЕС е най-големият износител на продукти на хранително-вкусовата промишленост в света, като през 2019 г. той постигна рекорден излишък в търговията с хранителни продукти в размер на 39 милиарда евро;

В. като има предвид, че средната стойност на продуктите с географско указание е два пъти по-голяма от тази на продуктите без такъв знак за качество;

Г. като има предвид, че износът на продукти на хранително-вкусовата промишленост от ЕС за Китай нарасна значително през последното десетилетие, с годишен темп на растеж от над 20% за периода 2009 – 2019 г.; като има предвид, че това превърна търговския дефицит на ЕС във връзка с хранителните продукти от 1 милиард евро през 2009 г. в търговски излишък от над 9 милиарда евро през 2019 г., като Китай стана третата най-голяма експортна дестинация за продукти на хранително-вкусовата промишленост, изнасяни от ЕС, след Обединеното кралство и САЩ; като има предвид, че се очаква китайският внос на продукти на хранително-вкусовата промишленост да нарасне още повече през следващото десетилетие;

Д.  като има предвид, че стойността на продажбите в световен мащаб на продуктите, защитени с географски указания на ЕС, включващи вина, хранителни продукти  и спиртни напитки, възлиза на 74,76 милиарда евро[4], като това представлява 6,8% от продажбите на хранително-вкусовия сектор в ЕС и 15,4% от износа на продукти на хранително-вкусовата промишленост в ЕС;

Е. като има предвид, че ЕС е световно известен със своето ноу-хау и с производството на хранителни продукти с висока стойност и качество;

Ж. като има предвид, че всички вносни продукти на хранително-вкусовата промишленост трябва да бъдат контролирани и да отговарят на здравните норми, както и на изискванията за безопасност и хуманно отношение към животните, които се прилагат за производителите от ЕС по цялата верига за доставки на хранителни продукти, като по този начин се допринася за тяхната стойност и качество;

З. като има предвид, че много географски указания на ЕС се сблъскват с големи предизвикателства в Китай, което води до значителни икономически загуби за производителите от ЕС;

И. като има предвид, че споразумението се основава на опита, който беше натрупан чрез пилотния проект на ЕС и на Китай за сътрудничество в областта на географските указания, осъществен в периода 2007 – 2012 г.;

Й. като има предвид, че се очаква значителен дял от бъдещия световен икономически растеж да бъде генериран извън Европа;

К. като има предвид, че производителите и износителите на продукти на хранително-вкусовата промишленост се налага да работят в трудна международна търговска среда;

Л. като има предвид, че това споразумение е важно с оглед на признаването на географските указания в международен мащаб;

М. като има предвид, че това споразумение е важна първа стъпка и следва да бъде продължено възможно най-скоро, за да бъдат защитени много от европейските географски указания, които все още са изключени от неговия обхват;

Н. като има предвид, че сключването на това споразумение показва, че ЕС и Китай могат да постигнат двустранни спогодби, при положение че общите интереси се вземат надлежно предвид;

1. приветства сключването на това споразумение за сътрудничество и защита на географските указания между ЕС и Китайската народна република; приветства защитата на европейските географски указания на китайския пазар; счита, че ефективното прилагане на споразумението е значим фактор за изграждането на доверие между двете страни и е важен сигнал за желанието на Китай да си сътрудничи с ЕС; очаква, че ще бъде отбелязан напредък и в други сфери на сътрудничество в областта на лоялната търговия;

2. подчертава значението на стратегическите отношения между ЕС и Китай и призовава държавите членки и институциите на ЕС да демонстрират единомислие и координиран подход по отношение на Китай; подчертава, че търговията и инвестициите следва да се основават на правила и ценности, както и на многостранна система за търговия; призовава Китай да играе по-активна роля в рамките на СТО и при други многостранни инициативи и да изпълнява изцяло своите задължения в СТО, като осигурява съответствие между придобитата си икономическа сила и равнището си на развитие; подчертава, че зачитането на правата на човека е предпоставка за започване на търговски и инвестиционни отношения с ЕС и настоятелно призовава Китай да изпълнява международните си задължения и да се ангажира да зачита правата на човека, по-специално с оглед на текущите преговори по двустранното инвестиционно споразумение; изразява дълбока загриженост във връзка със съобщенията за експлоатация и задържане на уйгури в китайски фабрики;

3. призовава за въвеждането на финансови санкции за дружества, които не зачитат географските указания и фалшифицират продукти, защитени с географско указание;

4. посочва, че споразумението представлява положителен сигнал за международната общност, включително за многостранните институции; приветства високото равнище на защита, осигурено за списък от 100 европейски и 100 китайски географски указания съгласно споразумението, което надхвърля настоящото равнище на защита, гарантирано от Споразумението на СТО за свързаните с търговията аспекти на правата върху интелектуалната собственост, и по-специално за хранителни продукти, но също така и за вина и спиртни напитки; отбелязва факта, че до 4 години от влизането в сила на споразумението се предвижда осигуряването на защита за още 175 географски указания, съответно от ЕС и от Китай; отбелязва, че ЕС осигурява защита за над 3 300 географски указания; призовава Комисията да пристъпи бързо към удължаване на срока на действие на това споразумение, за да защити през следващите години възможно най-голям брой географски указания, които отговарят на критериите, включително географските указания в областта на рибарството и аквакултурите; призовава Комисията освен това да информира надлежно Парламента за напредъка на преговорите във връзка с удължаването на срока на споразумението; припомня, че споразумението беше финализирано, преди Договорите на ЕС да престанат да се прилагат за Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, и че в договорените списъци има осем продукта от Обединеното кралство; настоятелно призовава Комисията да се консултира с държавите членки и да замени тези продукти с продукти от държавите – членки на ЕС, възможно най-скоро след края на преходния период;

5. приветства разпоредбата, съгласно която производителите на продукти със защитено географско указание могат да кандидатстват директно пред Съвместния комитет, предвиден в настоящото споразумение, ако техният продукт не е включен в първоначално договорените списъци, и също така ако продуктът им впоследствие получи закрила, след влизането в сила на споразумението; призовава настоящите и потенциалните заинтересовани страни, включително в секторите на рибарството и аквакултурата на ЕС, да проучат тази разпоредба;

6. отбелязва, че ЕС има голям търговски дефицит с Китай, но припомня, че при продуктите на хранително-вкусовата промишленост ЕС има търговски излишък;

7. припомня, че е важно моделът на ЕС за защита на географските указания да се насърчава като жизненоважен инструмент за запазване на автентичността и уникалните характеристики на регистрираните продукти на ЕС, като полезен маркетингов инструмент за осигуряване на бизнес възможности и като символ на културното наследство; признава богатото европейско и китайско наследство в областта на традиционните качествени хранителни продукти и значението на защитата на географските указания в това отношение; призовава Комисията, държавите членки и китайското правителство да се ангажират със защитата на това наследство и да гарантират признаването му в двете общества, с цел да се улесни идентифицирането и защитата на произхода на съответните продукти, както и да се насърчат културният обмен и отвореността;

8. изразява съжаление във връзка с факта, че въпреки осигурената от споразумението защита някои географски указания на ЕС не могат да бъдат изнасяни в Китай поради китайските стандарти за внос на храни; изисква от Комисията да продължи своя диалог с Китай с оглед признаване на стандартите на ЕС за безопасност на храните, които са едни от най-високите в света; призовава Китай да премахне необоснованите пречки пред износа на продукти на хранително-вкусовата промишленост от ЕС, да гарантира реципрочност в търговските отношения като цяло и да спазва, да подобрява и да прилага строго санитарните и фитосанитарните стандарти, за да се избегне нелоялна конкуренция;

9. призовава Китай също така да подкрепи съществуващата многостранна рамка за защита на географските указания, като се присъедини към Лисабонската спогодба на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) и към Женевския акт, който е в сила от 26 февруари 2020 г.;

10. подчертава значението на географските указания в по-широките рамки на правата върху интелектуалната собственост и усилията за борба с фалшифицирането на продукти; подчертава, че споразумението трябва да гарантира пълна защита на правата върху интелектуалната собственост за продуктите, за да се запазят характеристиките и качеството на местната околна среда, включително инфраструктурата, заетостта и биологичното разнообразие, да се подобри регионалното развитие и да се оптимизират проследимостта, прозрачността и информацията за потребителите;

11. във връзка с това приветства одобряването на новото китайско законодателство относно защитата на правата върху интелектуалната собственост; призовава Комисията да следи отблизо прилагането на това споразумение и призовава за бързото му ратифициране; освен това призовава Комисията да продължи да си сътрудничи с Китай, за да се постигне напредък при прилагането на едно по-амбициозно споразумение в областта на правата върху интелектуалната собственост, с оглед разширяване на списъка на защитените географски указания на ЕС; настоятелно призовава Комисията да следи процеса на регистрация на географски указания в Китай; изисква от Комисията да продължи да предлага подкрепа за дружествата от ЕС чрез бюрото за помощ относно правата върху интелектуалната собственост; подчертава добавената стойност на сътрудничеството с някои органи, като например Службата на ЕС за интелектуална собственост, за правилното наблюдение и прилагане на правилата;

12. отбелязва, че според последния доклад относно защитата и прилагането на правата върху интелектуалната собственост над 80% от фалшифицираните и пиратските стоки, конфискувани в ЕС през 2018 и 2019 г., са с произход от Китай, което води до загубата на приблизително 60 милиарда евро за държавите – членки на ЕС; подчертава неизменното значение на строгия контрол и тестването на всички вносни продукти с цел откриване на хранителни продукти, които са предмет на фалшифициране и измама; следователно припомня необходимостта от задълбочено и ефективно митническо сътрудничество между ЕС и Китай, с цел да се гарантира лоялна конкуренция предвид увеличените търговски потоци и като инструмент за борба срещу фалшифицираните стоки;

13. подчертава значението на ефективното и правилно прилагане на разпоредбите на споразумението в пазарни условия; потвърждава своята решимост да наблюдава и контролира правилното прилагане на споразумението; във връзка с това призовава Комисията да информира ежегодно Парламента относно прилагането на споразумението, считано от първата година след влизането му в сила; приветства назначението на новия главен служител по правоприлагането в областта на търговията и подчертава неговата ключова роля за мониторинга и подобряването на спазването на това споразумение; призовава главния служител по правоприлагането в областта на търговията да реагира незабавно в случай на неправилно прилагане на споразумението;

14. изразява загриженост относно евентуалното въздействие на Икономическото и търговско споразумение между Съединените щати и Китай (т. нар. „споразумение от първа фаза“ между САЩ и Китай), което влезе в сила на 14 февруари 2020 г., върху споразумението за географските указания между ЕС и Китай, и подчертава, че то трябва да се прилага недискриминационно, при пълно спазване на правилата на СТО и без никакво дестабилизиращо въздействие върху изпълнението на ангажиментите, поети в споразумението за географските указания между ЕС и Китай; подчертава, че ЕС трябва също така да следи отблизо прилагането на втория списък от 175 европейски географски указания във връзка с евентуалното му припокриване със споразумението от първа фаза между САЩ и Китай; очаква износителите от ЕС да се възползват незабавно от мерките за улесняване на търговията в сектора на хранително-вкусовата промишленост;

15. изразява дълбока загриженост във връзка с многобройните пречки, с които се сблъскват предприятията и земеделските стопани от ЕС при своя достъп и опериране на китайския пазар, поради китайската система на държавно управление; счита, че лоялната конкуренция между предприятията от ЕС и от Китай ще доведе до повече възможности и иновации, и настоятелно призовава Комисията да продължи да работи с китайските органи за премахването на тези пречки;

16. подчертава отдавна съществуващата необходимост от създаването на равнопоставени условия на конкуренция между ЕС и Китай в областта на търговията и инвестициите, като се обърне специално внимание на реципрочността при достъпа до пазара, обществените поръчки и финансовите услуги; настоятелно призовава двете страни да си сътрудничат конструктивно в това отношение с цел провеждане на пазарни реформи и постигане на значим напредък, по-специално по отношение на текущите преговори по двустранното инвестиционно споразумение, но също така и по отношение на корпоративната социална отговорност, постигането на целите за устойчиво развитие и борбата срещу изменението на климата, в съответствие с Парижкото споразумение; отново призовава Китай да постигне напредък във връзка с извършването на амбициозна реформа на СТО, включително всеобхватните правила относно субсидиите за промишлеността; отново изразява своята загриженост относно практиките на китайските държавни предприятия, водещи до нарушено функциониране на пазара, относно принудителния трансфер на технологии и локализирането на данни, промишления свръхкапацитет и свързания с това дъмпинг на износа, както и относно други нелоялни търговски практики; посочва отново необходимостта от подобряване на двустранното и многостранното сътрудничество за устойчиво развитие и система за справедлива търговия, като същевременно се насърчават социалните и екологичните стандарти, въз основа на спазването и прилагането на международните конвенции и споразумения; изразява загриженост относно лошите резултати на Китай по отношение на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов; подчертава липсата на прозрачност при регистрацията на кораби и риболовни флотове в международен мащаб и изтъква, че китайските субсидии в тази област създават нелоялна конкуренция за риболовния сектор на ЕС; призовава Китай да положи всички необходими усилия, за да укрепи своята правна рамка за незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов и за по-стриктното ѝ прилагане;

17. припомня необходимостта от постигане на значим и амбициозен напредък в преговорите за всеобхватно споразумение за инвестиции между ЕС и Китай с цел преодоляване на настоящите асиметрии на пазара; подчертава значението на включването на амбициозна глава относно търговията и устойчивото развитие с цел защита на правата на човека, включително основните трудови стандарти, насърчаване на устойчивото развитие и борба с изменението на климата, в съответствие с Парижкото споразумение; подчертава, че е важно да се осигурят равнопоставени условия на конкуренция, реципрочност и недискриминационно третиране на съответните страни и на техните бизнес общности, граждани и гражданско общество; настоятелно призовава страните да подобрят прозрачността и да обезпечат парламентарно измерение по отношение на прилагането на споразумението; подчертава, че пазарът на ЕС за обществени поръчки е отворен за китайските дружества, включително и за държавните предприятия, докато европейските дружества често се сблъскват с трудности при достъпа си до възможности за възлагане на обществени поръчки на китайските пазари; призовава Комисията и Китай да насърчават сътрудничеството между ЕС и Китай с цел постигане на целите в областта на околната среда;

18. подчертава, че търговските отношения на ЕС изискват хармонични регионални отношения между Китай и неговите съседи, както и добро съжителство с всички територии, поддържащи специални връзки с Европа; подчертава, че пълното спазване от страна на Китай на поетите в миналото международни ангажименти в региона ще подготви почвата за правилното изпълнение на това споразумение;

19. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията, на правителствата и парламентите на държавите членки, както и на правителството на Китайската народна република и на Общокитайското събрание на народните представители.


 

 

 

СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО РИБНО СТОПАНСТВО (20.10.2020)

<CommissionInt>на вниманието на комисията по международна търговия</CommissionInt>


<Titre>относно предложението за решение на Съвета за сключването на Споразумението за сътрудничество между Европейския съюз и правителството на Китайската народна република за закрила на географските указания</Titre>

<DocRef>(2020/0089 M (NLE))</DocRef>

Докладчик по становище: <Depute>Нуну Мелу</Depute>

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по рибно стопанство приканва водещата комисия по международна търговия да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. подчертава икономическия интерес от споразумението между Европейския съюз и Китай относно географските указания, като се има предвид, че износът на продукти на хранително-вкусовата промишленост от ЕС за Китай нараства непрекъснато в периода между 2010 г. и 2019 г., по-специално на продуктите, които обикновено са защитени от географски указания, като например вина и спиртни напитки; посочва, че това се случва въпреки известния проблем с фалшифицирането, което съществува на китайския пазар, например на вина;

2. заявява обаче, че значимостта на споразумението надхвърля обема на стоките, обменяни между ЕС и Китай; разбира, че с подписването на настоящото споразумение Китай предприема важна стъпка към признаването на системата на ЕС за географски указания; счита, че стратегията на ЕС се основава на извличане на максимална полза от престижа на някои наименования, региони и традиции, когато по света се изнасят продукти от хранително-вкусовата промишленост, защитени с географско указание, и се избягва тези наименования да бъдат „откраднати“ от конкуренти;

3. посочва, че споразумението е от ограничен интерес по отношение на продуктите от риболов и аквакултура; подчертава, че от 275-те географски указания на ЕС, обхванати от споразумението, има само едно за продукт от аквакултура — стридите Marennes Oléron (Франция), и само едно за рибен продукт (Scottish farmed salmon); подчертава обаче, че това споразумение следва да бъде категорично подкрепено, тъй като предоставя възможност за включването и признаването в бъдеще на продуктите от рибарството и аквакултуратата на ЕС;

4. припомня, че текстът на споразумението и списъкът на географските указания са финализирани преди европейските договори да престанат да се прилагат в Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия (Брексит); припомня в тази връзка, че в предварително договорените списъци има общо осем продукта от Обединеното кралство; настоятелно призовава Комисията да се консултира с държавите членки и да замени тези продукти с продукти от държавите — членки на ЕС, възможно най-скоро след края на преходния период за Брексит;

5. приветства ангажимента на Китай за укрепване на правната рамка за защита на географските указания, обхванати от настоящото споразумение; призовава Китай да положи всички усилия, за да укрепи своята правна рамка за борба с незаконния, недекларирания и нерегулирания риболов на китайски плавателни съдове по целия свят и за по-стриктното ѝ прилагане;

6. посочва, че като се има предвид голямото разнообразие от географски указания в ЕС, броят на рибните продукти по споразумението е ограничен и на по-късен етап следва да бъдат включени още продукти, по-специално продукти от риболов и аквакултура, когато това е възможно;

7. изразява съжаление, в списъка на защитените указания, обхванати от настоящото споразумение, не са включени повече географски указания от рибарството и аквакултурата на ЕС, докато в него са включени няколко китайски продукта от риболов и аквакултура; призовава Комисията да включи в споразумението географски указания от рибарството и аквакултурата, като например Mejillón de Galicia (мида от Галисия, Испания), първият морски продукт, който ще получи такова указание в рамките на ЕС;

8. приветства разпоредбата, съгласно която производителите на продукти със защитено географско указание могат да кандидатстват директно пред Съвместния комитет, предвиден в настоящото споразумение, ако техният продукт не е включен в първоначално договорените списъци, както и ако продуктът им впоследствие получи закрила след влизането в сила на споразумението; призовава настоящите и потенциалните заинтересовани страни, включително в секторите на рибарството и аквакултура на ЕС, да проучат тази разпоредба;

9. подчертава необходимостта ЕС и Китай да работят заедно за справяне и контролиране на „дъмпинга“ и на други практики, които нарушават нормалните пазарни правила, и излагат на риск устойчивостта на предприятията и работните места в ЕС;

10. въпреки това припомня, че Европейският съюз трябва да е наясно с неприемливите практики на китайския риболовен флот; отбелязва, че Китай е на последно място сред първите пет риболовни държави по отношение на световния незаконен, недеклариран и нерегулиран (ННН) риболов; счита, че в Китай няма прозрачност при регистрирането на кораби в неговия риболовен флот по света и че страната предоставя на своите дружества значителни субсидии, като по този начин създава нелоялна конкуренция за риболовния сектор на ЕС; счита, че подобно поведение оказва прекомерен натиск върху ресурсите и околната среда; отбелязва, че различни медии съобщават за многобройни случаи на принудителен труд и закононарушения спрямо рибари на китайски кораби;

11. настоятелно призовава двете страни по настоящото споразумение да засилят сътрудничеството и координацията помежду си по отношение на защитата и използването на географски указания на регионално и/или световно равнище чрез съответните организации и форуми.

 


ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

12.10.2020

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

25

1

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Clara Aguilera, François-Xavier Bellamy, Izaskun Bilbao Barandica, Isabel Carvalhais, Rosanna Conte, Rosa D’Amato, Fredrick Federley, Giuseppe Ferrandino, Søren Gade, Francisco Guerreiro, Anja Hazekamp, Niclas Herbst, Pierre Karleskind, Predrag Fred Matić, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Grace O’Sullivan, Caroline Roose, Annie Schreijer-Pierik, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Theodoros Zagorakis

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Nicolás González Casares, Valentino Grant, Ivo Hristov, Petros Kokkalis

 


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

25

+

ECR

Ruža TOMAŠIĆ

GUE/NGL

Petros KOKKALIS

ID

Rosanna CONTE, Valentino GRANT

NI

Rosa D'AMATO

PPE

François-Xavier BELLAMY, Niclas HERBST, Francisco José  MILLÁN MON, Cláudia  MONTEIRO DE AGUIAR, Annie  SCHREIJER-PIERIK, Peter VAN DALEN, Theodoros ZAGORAKIS

RENEW

Izaskun BILBAO, Fredrick FEDERLEY, Søren GADE, Pierre KARLESKIND

S&D

Clara AGUILERA, Isabel CARVALHAIS, Giuseppe FERRANDINO, Nicolás GONZALEZ CASARES, Ivo HRISTOV, Predrag Fred MATIĆ

VERTS/ALE

Francisco GUERREIRO, Grace O'SULLIVAN, Caroline ROOSE

 

1

-

GUE/NGL

Anja HAZEKAMP

 

0

0

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ОТ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

27.10.2020

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

39

2

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Barry Andrews, Anna-Michelle Asimakopoulou, Tiziana Beghin, Geert Bourgeois, Saskia Bricmont, Udo Bullmann, Jordi Cañas, Daniel Caspary, Miroslav Číž, Arnaud Danjean, Paolo De Castro, Emmanouil Fragkos, Raphaël Glucksmann, Markéta Gregorová, Enikő Győri, Roman Haider, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Danuta Maria Hübner, Herve Juvin, Maximilian Krah, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, Margarida Marques, Gabriel Mato, Sara Matthieu, Emmanuel Maurel, Carles Puigdemont i Casamajó, Samira Rafaela, Inma Rodríguez-Piñero, Massimiliano Salini, Helmut Scholz, Liesje Schreinemacher, Sven Simon, Dominik Tarczyński, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt, Marie-Pierre Vedrenne, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Svenja Hahn, Jean-Lin Lacapelle

 


 

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

39

+

ECR

Geert Bourgeois, Emmanouil Fragkos, Dominik Tarczynski, Jan Zahradil

GUE/NGL

Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

ID

Roman Haider, Herve Juvin, Danilo Oscar Lancini, Jean-Lin Lacapelle

NI

Tiziana Beghin

PPE

Anna Michelle Asimakopoulou, Daniel Caspary, Arnaud Danjean, Enikő Győri, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Gabriel Mato, Massimiliano Salini, Sven Simon, Jörgen Warborn , Iuliu Winkler

RENEW

Barry Andrews, Jordi Cañas, Svenja Hahn, Samira Rafaela, Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne

S&D

Udo Bullmann, Miroslav Číž, Paolo De Castro, Bernd Lange, Margarida Marques, Inma Rodríguez Piñero, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt

VERTS/ALE

Markéta Gregorova, Heidi Hautala, Sara Matthieu

 

 

2

-

ID

Maximilian Krah

NI

Carles Puigdemont i Casamajó

 

2

0

S&D

Raphaël Glucksmann

VERTS/ALE

Saskia Bricmont

 

Легенда за използваните знаци:

+ : „за“

- : „против“

0 : „въздържал се“

[1] OВ C 407, 4.11.2016 г., стр. 18.

[2] OВ C 433, 23.12.2019 г., стр. 103.

[3] Приети текстове от тази дата, [P9_TA(0000)0000].

[4] Проучване на Комисията, публикувано през април 2020 г. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_683

Последно осъвременяване: 9 ноември 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност