Postup : 2020/0089M(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A9-0202/2020

Předložené texty :

A9-0202/2020

Rozpravy :

Hlasování :

PV 11/11/2020 - 26

Přijaté texty :

P9_TA(2020)0298

<Date>{30/10/2020}30.10.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0202/2020</NoDocSe>
PDF 184kWORD 63k

<TitreType>ZPRÁVA</TitreType>

<Titre>obsahující návrh nelegislativního usnesení o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a vládou Čínské lidové republiky o spolupráci v oblasti zeměpisných označení a jejich ochraně</Titre>

<DocRef>(08359/2020 – C9-0298/2020 – 2020/0089M(NLE))</DocRef>


<Commission>{INTA}Výbor pro mezinárodní obchod</Commission>

Zpravodaj: <Depute>Iuliu Winkler</Depute>

NÁVRH NELEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 STANOVISKO VÝBORU PRO RYBOLOV
 INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH NELEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a vládou Čínské lidové republiky o spolupráci v oblasti zeměpisných označení a jejich ochraně

(08359/2020– C9-0298/2020 – 2020/0089M(NLE))

Evropský parlament,

 s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (8359/2020),

 s ohledem na návrh Dohody mezi Evropskou unií a vládou Čínské lidové republiky o spolupráci v oblasti zeměpisných označení a jejich ochraně (8361/2020),

 s ohledem na žádost o udělení souhlasu, kterou předložila Rada v souladu s čl. 207 odst. 3, čl. 207 odst. 4 prvním pododstavcem ve spojení s čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) bodem v) a čl. 218 odst. 7 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU),

 s ohledem na dohodu o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS) Světové obchodní organizace (WTO),

 s ohledem na sdělení Komise ze dne 14. října 2015 „Obchod pro všechny: Cesta k zodpovědnější obchodní a investiční politice“ (COM(2015)0497),

 s ohledem na sdělení Komise ze dne 1. července 2014 „Obchod, růst a duševní vlastnictví – strategie ochrany a prosazování práv duševního vlastnictví ve třetích zemích“ (COM(2014)0389),

 s ohledem na pracovní dokument útvarů Komise nazvaný „Zpráva o ochraně a vymáhání práv duševního vlastnictví ve třetích zemích“ (SWD(2019)0452),

 s ohledem na společná prohlášení z 20. summitu EU a Číny ze dne 16. července 2018 a z 21. summitu EU a Číny ze dne 9. dubna 2019,

 s ohledem na společné sdělení ze dne 12. března 2019 „EU-Čína – Strategický výhled“ (JOIN(2019)0005),

 s ohledem na své usnesení ze dne 9. června 2015 o strategii ochrany a prosazování práv duševního vlastnictví ve třetích zemích[1],

 s ohledem na své usnesení ze dne 12. září 2018 o situaci v oblasti vztahů mezi EU a Čínou[2],

 s ohledem na své legislativní usnesení ze dne ...[3] o návrhu rozhodnutí,

 s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na hlavu V této smlouvy týkající se vnější činnosti Unie,

 s ohledem na SFEU a zejména na články 91, 100, 168 a 207 ve spojení s čl. 218 odst. 6 písm. a) bodem v) a čl. 218 odst. 7 této smlouvy,

 s ohledem na čl. 105 odst. 2 jednacího řádu,

 s ohledem na stanovisko Výboru pro rybolov,

 s ohledem na dopis Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova,

 s ohledem na zprávu Výboru pro mezinárodní obchod (A9-0202/2020),

A. vzhledem k tomu, že ochrana zeměpisných označení na mezinárodní úrovni představuje klíčový prvek obchodní politiky EU;

B. vzhledem k tomu, že EU je největším vývozcem zemědělsko-potravinářských produktů na světě a že v roce 2019 dosáhla rekordního přebytku obchodu se zemědělsko-potravinářskými produkty ve výši 39 miliard EUR;

C. vzhledem k tomu, že průměrná hodnota produktů se zeměpisným označením je dvakrát vyšší než hodnota produktů, které toto označení kvality nemají;

D. vzhledem k tomu, že vývoz zemědělsko-potravinářských produktů EU do Číny v posledním desetiletí prudce vzrostl a jeho roční nárůst činil v letech 2009–2019 více než 20 %; vzhledem k tomu, že schodek obchodu EU se zemědělsko-potravinářskými výrobky ve výši 1 miliardy EUR z roku 2009 se v roce 2019 přeměnil v přebytek přesahující 9 miliard EUR, a Čína se tak stala po Spojném království a USA třetí největší destinací pro vývoz zemědělsko-potravinářských produktů; vzhledem k tomu, že se očekává, že čínský dovoz zemědělsko-potravinářských produktů v příštím desetiletí dále poroste;

E.  vzhledem k tomu, že celosvětová prodejní hodnota produktů chráněných zeměpisným označením EU, které zahrnují vína, zemědělsko-potravinářské produkty a lihoviny, činí 74,76 miliard EUR[4], což odpovídá 6,8 % celkového prodeje zemědělsko-potravinářského sektoru EU a 15,4 % celkového vývozu zemědělsko-potravinářských produktů z EU;

F. vzhledem k tomu, že EU má celosvětově dobré jméno díky svému know-how a produkci hodnotných a kvalitních zemědělsko-potravinářských produktů;

G. vzhledem k tomu, že všechny dovážené zemědělsko-potravinářské produkty musí být kontrolovány a musí splňovat požadavky na zdraví, bezpečnost a dobré životní podmínky zvířat, které dodržují výrobci z EU v celém zemědělském dodavatelském řetězci, což pomáhá zvyšovat jejich hodnotu a kvalitu;

H. vzhledem k tomu, že řada zeměpisných označení EU čelí v Číně značným problémům, které unijním producentům způsobují významné hospodářské ztráty;

I. vzhledem k tomu, že dohoda je založena na zkušenostech získaných při realizaci projektu EU a Číny pro spolupráci v oblasti zeměpisných označení v letech 2007 až 2012;

J. vzhledem k tomu, že se očekává, že významný podíl celosvětového hospodářského růstu bude připadat na regiony mimo Evropu;

K. vzhledem k tomu, že výrobci a vývozci zemědělsko-potravinářských produktů musí působit ve složitém mezinárodním obchodním prostředí;

L. vzhledem k tomu, že tato dohoda je důležitá z hlediska celosvětového uznávání zeměpisných označení;

M. vzhledem k tomu, že tato dohoda znamená důležitý první krok a že by ochrana měla být co nejdříve rozšířena na řadu zeměpisných označení EU, kterých se dosud netýká;

N. vzhledem k tomu, že uzavření této dohody ukazuje, že EU a Čína jsou schopny uzavírat dvoustranné dohody, pokud jsou řádně zohledněny společné zájmy;

1. vítá uzavření dohody mezi EU a Čínskou lidovou republikou o spolupráci v oblasti zeměpisných označení a jejich ochraně; vítá ochranu evropských zeměpisných označení na čínském trhu; domnívá se, že účinné plnění dohody je pro obě strany významným procesem budování důvěry a že Čína tak dává jasně najevo, že je ochotna spolupracovat s EU; očekává, že k pokroku dojde také v dalších oblastech spolupráce týkajících se spravedlivého obchodu;

2. zdůrazňuje význam strategického vztahu mezi EU a Čínou a vyzývá členské státy a orgány EU, aby při jednáních s Čínou vystupovaly jednotně a koordinovaně; zdůrazňuje, že obchod a investice by měly být založeny na pravidlech a na hodnotách a že jejich jádrem by měl být mnohostranný obchodní systém; žádá Čínu, aby se aktivněji účastnila činnosti WTO a dalších mnohostranných iniciativ a aby plně dodržovala své závazky v rámci WTO a získanou hospodářskou sílu sladila se svou úrovní rozvoje; zdůrazňuje, že předpokladem pro navázání obchodních a investičních vztahů s EU je dodržování lidských práv, a naléhavě vyzývá Čínu, aby dodržela své mezinárodní závazky a zavázala se k dodržování lidských práv, zejména s ohledem na probíhající jednání o dvoustranné investiční dohodě; je vážně znepokojen zprávami o vykořisťování a zadržování Ujgurů v čínských továrnách;

3. žádá, aby podnikům, které nerespektují zeměpisná označení a produkty s tímto označením padělají, byly uloženy finanční sankce;

4. poukazuje na to, že tato dohoda vysílá pozitivní signál mezinárodnímu společenství, včetně mnohostranných institucí; vítá vysokou úroveň ochrany, která tato dohoda poskytuje 100 evropským a 100 čínským označením původu a která přesahuje stávající úroveň ochrany poskytovanou dohodou WTO o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví, zejména pokud jde o potraviny, vína a lihoviny; bere na vědomí, že čtyři roky po vstupu této dohody v platnost by se měla ochrana rozšířit na dalších 175 zeměpisných označení z EU i z Číny; konstatuje, že EU chrání více než 3 300 zeměpisných označení; vyzývá Komisi, aby tuto dohodu v následujících letech rychle rozšířila na co nejvíce zeměpisných označení, která splňují příslušná kritéria, včetně produktů rybolovu a akvakultury se zeměpisným označením; dále vyzývá Komisi, aby Parlament řádně informovala o vývoji jednání o rozšíření této dohody; připomíná, že znění dohody bylo finalizováno dříve, než ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska přestaly platit smlouvy EU, a že schválené seznamy proto uvádějí i osm produktů ze Spojeného království; naléhavě vyzývá Komisi, aby po skončení přechodného období neprodleně konzultovala členské státy a tyto produkty nahradila produkty, které pocházejí z členských států EU;

5. vítá ustanovení, že producenti produktů s chráněným zeměpisným označením se mohou obrátit přímo na smíšený výbor uvedený v této dohodě, pokud jejich produkt není uveden na původně dohodnutých seznamech i pokud jejich produkt získá ochranu poté, co dohoda vstoupí v platnost; vyzývá současné a potenciální zúčastněné strany, včetně odvětví rybolovu a akvakultury EU, aby toto ustanovení prozkoumaly;

6. konstatuje, že EU má s Čínou vysoký schodek obchodu, ale připomíná, že pokud jde o zemědělsko-potravinářské produkty, má EU naopak obchodní přebytek;

7. připomíná, že je důležité podporovat model ochrany zeměpisných označení EU, který je strategicky významným nástrojem pro ochranu pravosti a jedinečných vlastností produktů registrovaných v EU, významným marketingovým nástrojem pro obchodní příležitosti a symbolem kulturního dědictví; uznává bohaté evropské a čínské dědictví, pokud jde o tradiční kvalitní potravinové produkty, a v tomto ohledu i význam ochrany zeměpisných označení; vyzývá Komisi, členské státy a čínskou vládu, aby se zavázaly k ochraně tohoto dědictví a aby zajistily jeho uznání v obou společnostech, aby se usnadnila identifikace těchto produktů a ochrana jejich původu a současně aby se podpořila kulturní výměna a otevřenost;

8. lituje toho, že přes ochranu poskytovanou na základě dohody nemohou být některá zeměpisná označení EU do Číny vyvážena kvůli čínským normám pro dovoz potravin; žádá Komisi, aby pokračovala v dialogu s Čínou s cílem uznat normy EU v oblasti bezpečnosti potravin, které patří k nejvyšším na světě; vyzývá Čínu, aby odstranila neopodstatněné překážky pro vývoz zemědělsko-potravinářských produktů z EU, zajistila reciprocitu v celkových obchodních vztazích a dodržovala, zlepšovala a důsledně prováděla a prosazovala sanitární a fytosanitární normy s cílem zabránit nekalé hospodářské soutěži;

9. dále vyzývá Čínu, aby podporovala stávající mnohostranný rámec chránící zeměpisná označení tím, že se stane smluvní stranou Lisabonské dohody Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO) a Ženevského aktu, který platí od 26. února 2020;

10. zdůrazňuje význam zeměpisných označení v rámci práv duševního vlastnictví a úsilí zaměřeného na boj proti padělaným výrobkům; zdůrazňuje, že dohoda musí zajistit plnou ochranu práv duševního vlastnictví týkajících se produktů s cílem zachovat hodnotu a kvalitu místního životního prostředí včetně infrastruktury, zaměstnanosti a biologické rozmanitosti, zlepšit regionální rozvoj a zvýšit sledovatelnost, transparentnost a informovanost spotřebitelů;

11. v tomto ohledu vítá schválení nových čínských právních předpisů týkajících se ochrany práv duševního vlastnictví; vyzývá Komisi, aby provádění této dohody důkladně monitorovala, a žádá o její urychlenou ratifikaci; dále vyzývá Komisi, aby pokračovala ve spolupráci s Čínou s cílem dosáhnout pokroku při provádění ambicióznější dohody v oblasti práv duševního vlastnictví a umožnit tak rozšířit seznam chráněných zeměpisných označení EU; naléhá na Komisi, aby monitorovala postup registrace zeměpisných označení v Číně; žádá Komisi, aby nadále podporovala společnosti EU prostřednictvím evropské asistenční služby pro otázky práv duševního vlastnictví; poukazuje na přidanou hodnotu spolupráce s orgány, jako je Úřad EU pro duševní vlastnictví, při řádném monitorování a prosazování těchto práv;

12. konstatuje, že podle poslední zprávy o ochraně a prosazování práv duševního vlastnictví pochází více než 80 % padělaného a pirátského zboží, které bylo v letech 2018 a 2019 zabaveno v EU, z Číny, což pro členské státy EU představuje ztrátu ve výši přibližně 60 miliard EUR; zdůrazňuje, že je i nadále důležité pokračovat v přísných kontrolách a testování všech výrobků dovážených z Číny s cílem odhalit padělky a podvodné potravinářské výrobky; připomíná proto potřebu prohloubené a účinné celní spolupráce mezi EU a Čínou, která by zajistila spravedlivou hospodářskou soutěž v souvislosti se zvýšenými obchodními toky a která by byla nástrojem boje proti padělkům;

13. zdůrazňuje význam účinného provádění a řádného prosazování ustanovení této dohody na trhu; připomíná své odhodlání sledovat a kontrolovat správné uplatňování dohody; vyzývá v této souvislosti Komisi, aby každoročně Parlament informovala o provádění dohody počínaje prvním rokem po jejím vstupu v platnost; vítá jmenování nového vrchního úředníka pro dodržování obchodních dohod a zdůrazňuje, že bude hrát klíčovou roli při monitorování a zlepšování dodržování této dohody; vyzývá tohoto úředníka, aby okamžitě reagoval v případě, že dohoda nebude řádně prováděna;

14. je znepokojen tím, jaký dopad by mohla mít hospodářská a obchodní dohoda mezi Spojenými státy a Čínou (tzv. první fáze dohody mezi USA a Čínou), která vstoupila v platnost dne 14. února 2020, na dohodu mezi EU a Čínou o zeměpisných označeních, a zdůrazňuje, že musí být prováděna nediskriminačním způsobem a v plném souladu s pravidly WTO, aniž by měla jakýkoli rušivý dopad na prosazování závazků přijatých v dohodě mezi EU a Čínou o zeměpisných označeních; zdůrazňuje, že EU musí rovněž přísně monitorovat provádění druhého seznamu 175 zeměpisných označení EU s ohledem na případné překrývání s tzv. první fází dohody mezi USA a Čínou; očekává, že vývozci z EU budou mít z opatření pro usnadnění obchodu v zemědělsko-potravinářském odvětví okamžitý prospěch;

15. je hluboce znepokojen tím, že podniky a zemědělci z EU musí při vstupu na čínský trh a svém působení v něm čelit řadě překážek způsobených skutečností, že je čínský trh řízen státem; domnívá se, že spravedlivá hospodářská soutěž mezi podniky z EU a z Číny by vedla k větším příležitostem a lepším inovacím, a naléhavě vyzývá Komisi, aby s čínskými orgány nadále pracovala na odstranění těchto překážek;

16. zdůrazňuje, že z dlouhodobého hlediska je zapotřebí zlepšit rovné podmínky mezi EU a Čínou týkající se obchodu a investic se zvláštním důrazem na reciprocitu v přístupu na trh, při zadávání veřejných zakázek a ve finančních službách; v této souvislosti naléhavě vyzývá obě strany ke konstruktivní spolupráci s cílem pokračovat v tržních reformách a dosáhnout skutečného pokroku, zejména pokud jde o probíhající jednání o dvoustranné dohodě o investicích, ale rovněž společenskou odpovědnost podniků, dosažení cílů udržitelného rozvoje a boj proti změně klimatu v souladu s Pařížskou dohodou; opakovaně vyzývá Čínu, aby dále pokročila v ambiciózní reformě WTO, včetně komplexních pravidel pro průmyslové dotace; opakuje své obavy týkající se postupů narušujících trh ze strany čínských podniků ve vlastnictví státu, nuceného transferu technologií a lokalizace dat, nadměrné průmyslové kapacity a souvisejícího dumpingového vývozu a dalších nekalých obchodních praktik; opětovně zdůrazňuje, že je zapotřebí zlepšit dvoustrannou a mnohostrannou spolupráci v oblasti udržitelného rozvoje a systému spravedlivého obchodu a současně podporovat společenské a environmentální normy založené na dodržování a provádění mezinárodních úmluv a dohod; je znepokojen slabými výsledky Číny při potírání nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu; zdůrazňuje nedostatečnou transparentnost, pokud jde o registraci plavidel a rybářského loďstva na globální úrovni, a skutečnost, že čínské dotace v této oblasti vytváří nekalou hospodářskou soutěž pro unijní odvětví rybolovu; vyzývá Čínu, aby vynaložila veškeré úsilí na posílení svého právního rámce pro boj proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu a aby jej přísněji prosazovala;

17. připomíná, že je třeba dosáhnout významného a ambiciózního pokroku při jednáních o komplexní dohodě o investicích mezi EU a Čínou s cílem odstranit stávající tržní asymetrie; zdůrazňuje, že je důležité zahrnout ambiciózní kapitolu o obchodu a udržitelném rozvoji s cílem chránit lidská práva, včetně základních pracovních norem, podporovat udržitelný rozvoj a bojovat proti změně klimatu, v souladu s Pařížskou dohodou; zdůrazňuje, že je klíčové zajistit rovné podmínky, reciprocitu a nediskriminační zacházení se smluvními stranami a jejich obchodními komunitami, občany a občanskou společností; vyzývá smluvní strany, aby posílily transparentnost a aby zajistily parlamentní rozměr s ohledem na provádění dohody; zdůrazňuje, že čínské společnosti včetně podniků ve vlastnictví státu mají přístup na trh EU s veřejnými zakázkami EU, zatímco evropské podniky často naráží na překážky, pokud jde o získání přístupu k veřejným zakázkám na čínském trhu; vyzývá Komisi a Čínu, aby posílily spolupráci mezi EU a Čínou s cílem dosáhnout environmentálních cílů;

18. zdůrazňuje, že obchodní vztahy EU vyžadují harmonické regionální vztahy mezi Čínou a jejími sousedy a přátelské soužití Číny se všemi územími, které mají s Evropou zvláštní vztah; zdůrazňuje, že pokud bude Čína řádně dodržovat předchozí mezinárodní závazky v regionu, umožní tím řádné provádění této dohody;

19. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států, vládě Čínské lidové republiky a Všečínskému shromáždění lidových zástupců.


 

 

STANOVISKO VÝBORU PRO RYBOLOV (20.10.2020)

<CommissionInt>pro Výbor pro mezinárodní obchod</CommissionInt>


<Titre>k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a vládou Čínské lidové republiky o spolupráci v oblasti zeměpisných označení a jejich ochraně</Titre>

<DocRef>(2020/0089 M (NLE))</DocRef>

Zpravodaj: <Depute>Nuno Melo</Depute>

 

 

NÁVRHY

Výbor pro rybolov vyzývá Výbor pro mezinárodní obchod jako příslušný výbor, aby do návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy:

1. zdůrazňuje hospodářský zájem na dohodě mezi Evropskou unií a Čínou o zeměpisných označeních vzhledem k tomu, že vývoz zemědělsko-potravinářských produktů z EU do Číny v letech 2010 až 2019 soustavně rostl, zejména vývoz produktů obvykle chráněných zeměpisným označením, jako je víno a lihoviny; poukazuje na to, že k růstu docházelo navzdory známému problému padělání na čínském trhu, například v případě vín;

2. konstatuje však, že význam této dohody přesahuje objem zboží, které se mezi EU a Čínou vyměňuje; chápe, že podpisem této dohody Čína podniká důležitý krok směrem k uznání systému zeměpisných označení EU; je přesvědčen, že strategie EU spočívá v peněžním zhodnocení prestiže spojené s některými názvy, regiony a tradicemi při vývozu zemědělsko-potravinářských produktů chráněných zeměpisným označením na celém světě a v zabránění tomu, aby tyto názvy „ukradli“ konkurenti;

3. upozorňuje na to, že dohoda má omezený význam, pokud jde o produkty rybolovu a akvakultury; zdůrazňuje, že z 275 zeměpisných označení EU, na něž se dohoda vztahuje, existuje pouze jedno označení pro produkt akvakultury, a sice Marennes Oléron oysters (Francie), a pouze jedno označení pro rybí produkt (Scottish farmed salmon); zdůrazňuje však, že tato dohoda by měla být důrazně podpořena, neboť umožňuje budoucí začlenění a uznání produktů rybolovu a akvakultury z EU;

4. připomíná, že znění dohody a seznam zeměpisných označení byly finalizovány dříve, než ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska (brexit) přestaly platit evropské smlouvy; připomíná v této souvislosti, že na předběžných dohodnutých seznamech je celkem osm produktů ze Spojeného království; naléhavě vyzývá Komisi, aby po skončení přechodného období v rámci brexitu neprodleně konzultovala členské státy a nahradila tyto produkty takovými produkty, které pocházejí z členských států EU;

5. vítá závazek Číny, jež hodlá posílit svůj právní rámec pro ochranu zeměpisných označení, na něž se vztahuje tato dohoda; vyzývá Čínu, aby vynaložila veškeré úsilí na posílení svého právního rámce pro boj proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu, jehož se dopouštějí čínská plavidla na celém světě, a aby jej přísněji prosazovala;

6. upozorňuje na to, že s ohledem na širokou škálu zeměpisných označení EU je počet rybích výrobků v rámci dohody omezený a že by později, bude-li to možné, měly být zahrnuty i další produkty, zejména produkty rybolovu a akvakultury;

7. vyjadřuje politování nad tím, že na seznam chráněných označení, na něž se vztahuje tato dohoda, nebyl zařazen větší počet produktů rybolovu a akvakultury se zeměpisným označením EU, když je v něm zahrnuto několik čínských produktů rybolovu a akvakultury; vyzývá Komisi, aby do dohody zahrnula produkt rybolovu a akvakultury se zeměpisným označením, jako je Mejillón de Galicia (slávka z Galicie, Španělsko), který byl prvním mořským produktem, jenž získal toto označení v rámci EU;

8. vítá ustanovení, že producenti produktů s chráněným zeměpisným označením se mohou obrátit přímo na smíšený výbor uvedený v této dohodě, pokud jejich produkt není uveden na původně dohodnutých seznamech a pokud jejich produkt následně získá ochranu poté, co dohoda vstoupí v platnost; vyzývá současné a potenciální zúčastněné strany, včetně odvětví rybolovu a akvakultury EU, aby toto ustanovení prozkoumaly;

9. zdůrazňuje, že je třeba, aby EU a Čína spolupracovaly na řešení a kontrole „dumpingu“ a dalších praktik, které narušují běžná tržní pravidla a ohrožují udržitelnost podniků a pracovních míst v EU;

10. připomíná však, že Evropská unie si musí být vědoma nepřijatelných praktik čínského rybářského loďstva: konstatuje, že pokud jde o celosvětový nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov (NNN), má Čína nejhorší postavení mezi pěti největšími rybářskými národy; domnívá se, že Čína postrádá transparentnost v registraci plavidel spadajících do jejího rybářského loďstva po celém světě a že svým společnostem poskytuje značné dotace, což vytváří nekalou soutěž pro odvětví rybolovu EU; domnívá se, že takové chování vytváří nadměrný tlak na zdroje a životní prostředí; konstatuje, že různé sdělovací prostředky informovaly o řadě případů nucené práce a protiprávního jednání vůči rybářům na čínských plavidlech;

11. naléhavě vyzývá obě strany této dohody, aby posílily svou spolupráci a koordinaci, pokud jde o ochranu a používání zeměpisných označení na regionální a/nebo celosvětové úrovni prostřednictvím příslušných organizací a fór.

 


INFORMACE O PŘIJETÍ VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Datum přijetí

12.10.2020

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

25

1

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Clara Aguilera, François-Xavier Bellamy, Izaskun Bilbao Barandica, Isabel Carvalhais, Rosanna Conte, Rosa D’Amato, Fredrick Federley, Giuseppe Ferrandino, Søren Gade, Francisco Guerreiro, Anja Hazekamp, Niclas Herbst, Pierre Karleskind, Predrag Fred Matić, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Grace O’Sullivan, Caroline Roose, Annie Schreijer-Pierik, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Theodoros Zagorakis

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Nicolás González Casares, Valentino Grant, Ivo Hristov, Petros Kokkalis

 


 

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ
VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

25

+

ECR

Ruža TOMAŠIĆ

GUE/NGL

Petros KOKKALIS

ID

Rosanna CONTE, Valentino GRANT

NI

Rosa D'AMATO

PPE

François-Xavier BELLAMY, Niclas HERBST, Francisco José  MILLÁN MON, Cláudia  MONTEIRO DE AGUIAR, Annie  SCHREIJER-PIERIK, Peter VAN DALEN, Theodoros ZAGORAKIS

RENEW

Izaskun BILBAO, Fredrick FEDERLEY, Søren GADE, Pierre KARLESKIND

S&D

Clara AGUILERA, Isabel CARVALHAIS, Giuseppe FERRANDINO, Nicolás GONZALEZ CASARES, Ivo HRISTOV, Predrag Fred MATIĆ

VERTS/ALE

Francisco GUERREIRO, Grace O'SULLIVAN, Caroline ROOSE

 

1

-

GUE/NGL

Anja HAZEKAMP

 

0

0

 

Význam zkratek:

+ : pro

- : proti

0 : zdrželi se

 

 

 


 

 

INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

27.10.2020

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

39

2

2

Členové přítomní při konečném hlasování

Barry Andrews, Anna-Michelle Asimakopoulou, Tiziana Beghin, Geert Bourgeois, Saskia Bricmont, Udo Bullmann, Jordi Cañas, Daniel Caspary, Miroslav Číž, Arnaud Danjean, Paolo De Castro, Emmanouil Fragkos, Raphaël Glucksmann, Markéta Gregorová, Enikő Győri, Roman Haider, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Danuta Maria Hübner, Herve Juvin, Maximilian Krah, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, Margarida Marques, Gabriel Mato, Sara Matthieu, Emmanuel Maurel, Carles Puigdemont i Casamajó, Samira Rafaela, Inma Rodríguez-Piñero, Massimiliano Salini, Helmut Scholz, Liesje Schreinemacher, Sven Simon, Dominik Tarczyński, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt, Marie-Pierre Vedrenne, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Svenja Hahn, Jean-Lin Lacapelle

 


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

39

+

ECR

Geert Bourgeois, Emmanouil Fragkos, Dominik Tarczynski, Jan Zahradil

GUE/NGL

Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

ID

Roman Haider, Herve Juvin, Danilo Oscar Lancini, Jean-Lin Lacapelle

NI

Tiziana Beghin

PPE

Anna Michelle Asimakopoulou, Daniel Caspary, Arnaud Danjean, Enikő Győri, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Gabriel Mato, Massimiliano Salini, Sven Simon, Jörgen Warborn , Iuliu Winkler

RENEW

Barry Andrews, Jordi Cañas, Svenja Hahn, Samira Rafaela, Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne

S&D

Udo Bullmann, Miroslav Číž, Paolo De Castro, Bernd Lange, Margarida Marques, Inma Rodríguez Piñero, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt

VERTS/ALE

Markéta Gregorova, Heidi Hautala, Sara Matthieu

 

 

2

-

ID

Maximilian Krah

NI

Carles Puigdemont i Casamajó

 

2

0

S&D

Raphaël Glucksmann

VERTS/ALE

Saskia Bricmont

 

Význam zkratek:

+ : pro

- : proti

0 : zdrželi se

 

 

[1] Úř. věst. C 407, 4.11.2016, s. 18.

[2] Úř. věst. C 433, 23.12.2019, s. 103.

[3] Přijaté texty, [P9_TA(0000)0000].

[4] Studie Komise zveřejněná v dubnu 2020 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_683

Poslední aktualizace: 9. listopadu 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí