Procedure : 2020/0089M(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A9-0202/2020

Indgivne tekster :

A9-0202/2020

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 11/11/2020 - 26

Vedtagne tekster :

P9_TA(2020)0298

<Date>{30/10/2020}30.10.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0202/2020</NoDocSe>
PDF 174kWORD 58k

<TitreType>BETÆNKNING</TitreType>

<Titre>med et forslag til ikke-lovgivningsmæssig beslutning om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Folkerepublikken Kinas regering om samarbejde om og beskyttelse af geografiske betegnelser</Titre>

<DocRef>(08359/2020 – C9-0298/2020 – 2020/0089M(NLE))</DocRef>


<Commission>{INTA}Udvalget om International Handel</Commission>

Ordfører: <Depute>Iuliu Winkler</Depute>

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS IKKE-LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 UDTALELSE FRA FISKERIUDVALGET
 OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS IKKE-LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Folkerepublikken Kinas regering om samarbejde om og beskyttelse af geografiske betegnelser

(08359/2020– C9-0298/2020 – 2020/0089M(NLE))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til udkast til Rådets afgørelse (8359/2020),

 der henviser til udkast til aftale mellem Den Europæiske Union og Folkerepublikken Kinas regering om samarbejde om og beskyttelse af geografiske betegnelser (8361/2020),

 der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 207, stk. 3, artikel 207, stk. 4, første afsnit, sammenholdt med artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), nr. v), og artikel 218, stk. 7, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF),

 der henviser til Verdenshandelsorganisationens (WTO's) aftale om handelsrelaterede intellektuelle ejendomsrettigheder (TRIPS-aftalen),

 der henviser til Kommissionens meddelelse af 14. oktober 2015 med titlen "Handel for alle – En mere ansvarlig handels- og investeringspolitik" (COM(2015)0497),

 der henviser til Kommissionens meddelelse af 1. juli 2014 med titlen "Handel, vækst og intellektuel ejendom – Strategi for beskyttelse og håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder i tredjelande" (COM(2014)0389),

 der henviser til arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene med titlen "Report on the protection and enforcement of intellectual property rights in third countries" (SWD(2019)0452 final/2),

 der henviser til fælleserklæringerne fra det 20. topmøde mellem EU og Kina den 16. juli 2018 og fra det 21. topmøde mellem EU og Kina den 9. april 2019,

 der henviser til fælles meddelelse af 12. marts 2019 med titlen "Forbindelserne mellem EU og Kina i et strategisk perspektiv" (JOIN(2019)0005),

 der henviser til sin beslutning af 9. juni 2015 om strategi for beskyttelse og håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder i tredjelande[1],

 der henviser til sin beslutning af 12. september 2018 om status for forbindelserne mellem EU og Kina[2],

 der henviser til sin lovgivningsmæssige beslutning af ...[3] om udkastet til afgørelse,

 der henviser til traktaten om Den Europæiske Union (TEU), særlig afsnit V om Unionens optræden udadtil,

 der henviser til TEUF, særlig til artikel 91, 100, 168 og 207, sammenholdt med artikel 218, stk. 6, litra a), nr. v), og artikel 218, stk. 7,

 der henviser til forretningsordenens artikel 105, stk. 2,

 der henviser til udtalelse fra Fiskeriudvalget,

 der henviser til skrivelse fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter,

 der henviser til betænkning fra Udvalget om International Handel (A9-0202/2020),

A. der henviser til, at beskyttelsen af geografiske betegnelser på internationalt plan er et centralt element i EU's handelspolitik;

B. der henviser til, at EU er verdens største eksportør af landbrugsfødevarer og opnåede et rekordstort overskud i handelen med landbrugsfødevarer på 39 mia. EUR i 2019;

C. der henviser til, at gennemsnitsværdien af produkter med en geografisk betegnelse er dobbelt så stor som værdien af et produkt uden et sådant kvalitetsmærke;

D. der henviser til, at EU's eksport af landbrugsfødevarer til Kina er steget kraftigt i det seneste årti med en årlig vækstrate på mere end 20 % i perioden 2009-2019; der henviser til, at dette har forvandlet EU's handelsunderskud på landbrugsfødevareområdet på 1 mia. EUR i 2009 til et handelsoverskud på mere end 9 mia. EUR i 2019 og gør Kina til den tredjevigtigste destination for EU's eksport af landbrugsfødevarer, efter Det Forenede Kongerige og USA; der henviser til, at den kinesiske import af landbrugsfødevarer forventes at vokse yderligere i løbet af det næste årti;

E.  der henviser til, at den globale salgsværdi af produkter, der er beskyttet af EU's geografiske betegnelser for vin, landbrugsfødevarer og spiritus udgør 74,76 mia. EUR[4], hvilket tegner sig for en andel på 6,8 % af EU's salg af landbrugsfødevarer og en andel på 15,4 % af EU's eksport af landbrugsfødevarer;

F. der henviser til, at EU er kendt verden over for sin knowhow og for at producere landbrugsfødevarer af høj værdi og god kvalitet;

G. der henviser til, at alle importerede landbrugsfødevarer skal kontrolleres og opfylde de sundheds-, sikkerheds- og dyrevelfærdsmæssige krav, som gælder for EU-producenter i hele fødevareforsyningskæden og dermed bidrager til deres værdi og kvalitet;

H. der henviser til, at mange af EU's geografiske betegnelser står over for betydelige udfordringer i Kina, hvilket medfører betydelige økonomiske tab for EU's producenter;

I. der henviser til, at aftalen bygger videre på de indhøstede erfaringer fra EU-Kina-pilotprojektet om samarbejde om geografiske betegnelser, som løb fra 2007 til 2012;

J. der henviser til, at en væsentlig del af den fremtidige globale økonomiske vækst forventes at blive skabt uden for Europa;

K. der henviser til, at producenter og eksportører af landbrugsfødevarer tvinges til at operere i et vanskeligt internationalt handelsmiljø,

L. der henviser til, at denne aftale er vigtig for den globale anerkendelse, som den giver geografiske betegnelser,

M. der henviser til, at denne aftale er et vigtigt første skridt og bør udvides snarest muligt for at beskytte mange af EU's geografiske betegnelser, som stadig ikke er omfattet;

N. der henviser til, at indgåelsen af denne aftale viser, at EU og Kina er i stand til at indgå bilaterale aftaler, så længe der tages nøje hensyn til fælles interesser;

1. glæder sig over indgåelsen af denne aftale om samarbejde om og beskyttelse af geografiske betegnelser mellem EU og Folkerepublikken Kina; glæder sig over beskyttelsen af de europæiske geografiske betegnelser på det kinesiske marked; mener, at en effektiv gennemførelse af aftalen er et vigtigt tillidsskabende element for de to parter og et vigtigt signal om, at Kina er villig til at gå i dialog med EU; forventer, at der også vil blive gjort fremskridt på andre samarbejdsområder vedrørende fair handel;

2. understreger betydningen af EU's strategiske forbindelser med Kina og opfordrer EU's medlemsstater og institutioner til at henvende sig til Kina med én stemme og på en koordineret måde; understreger, at handel og investeringer bør være regel- og værdibaserede med et multilateralt handelssystem i centrum; opfordrer Kina til at spille en mere aktiv rolle i WTO og andre multilaterale initiativer og til fuldt ud at overholde sine WTO-forpligtelser og matche landets erhvervede økonomiske styrke med dets udviklingsniveau; understreger, at respekt for menneskerettighederne er en forudsætning for at indgå i handels- og investeringsforbindelser med EU, og opfordrer indtrængende Kina til at opfylde internationale forpligtelser og forpligte sig til at respektere menneskerettighederne, navnlig i betragtning af de igangværende forhandlinger om den bilaterale investeringsaftale; er dybt bekymret over den rapporterede udnyttelse og tilbageholdelse af uygurer på fabrikker i Kina;

3. opfordrer til, at der indføres økonomiske sanktioner over for de virksomheder, som ikke respekterer de geografiske betegnelser, og som forfalsker produkter med en geografisk betegnelse;

4. påpeger, at aftalen er et positivt signal til det internationale samfund, herunder til multilaterale institutioner; glæder sig over det høje beskyttelsesniveau for en liste med 100 europæiske og 100 kinesiske geografiske betegnelser i henhold til aftalen, hvilket er mere omfattende end det nuværende beskyttelsesniveau i henhold til WTO TRIPS-aftalen, navnlig for fødevarer, men også for vin og spiritus; noterer sig, at der forventes beskyttelse af yderligere 175 geografiske betegnelser fra henholdsvis EU og Kina senest fire år efter aftalens ikrafttræden; noterer sig, at EU beskytter mere end 3 300 geografiske betegnelser; opfordrer Kommissionen til hurtigt at forlænge denne aftale for i de kommende år at beskytte så mange geografiske betegnelser som muligt, der opfylder kriterierne, herunder geografiske betegnelser for fiskeri og akvakultur; opfordrer endvidere Kommissionen til at holde Parlamentet behørigt underrettet om fremskridtene i forhandlingerne om en forlængelse af aftalen; minder om, at aftalen blev afsluttet, inden EU-traktaterne ophørte med at finde anvendelse i Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland, og at der er otte produkter fra Det Forenede Kongerige på de aftalte lister; opfordrer indtrængende Kommissionen til at høre medlemsstaterne og erstatte disse produkter med produkter fra EU-medlemsstaterne så hurtigt som muligt efter udløbet af overgangsperioden;

5. glæder sig over bestemmelsen om, at producenter af produkter med beskyttede geografiske betegnelser kan ansøge direkte til Det Blandede Udvalg, der er omhandlet i denne aftale, hvis deres produkt ikke er optaget på de oprindeligt aftalte lister, samt hvis deres produkt efterfølgende opnår beskyttelse efter aftalens ikrafttræden; opfordrer nuværende og potentielle interessenter, herunder inden for EU's fiskeri- og akvakultursektor, til at se nærmere på denne bestemmelse;

6. bemærker, at EU har et stort handelsunderskud over for Kina, men minder om, at EU har et handelsoverskud på landbrugsfødevareområdet;

7. minder om vigtigheden af at fremme EU's model for beskyttelse af geografiske betegnelser som et vigtigt redskab til at beskytte registrerede EU-produkters ægthed og unikke karakteristika, som et nyttigt markedsføringsinstrument, der kan skabe erhvervsmuligheder, og som et kulturarvssymbol; anerkender den rige europæiske og kinesiske kulturarv inden for traditionelle fødevareprodukter af høj kvalitet og vigtigheden af beskyttelse af geografiske betegnelser i denne henseende; opfordrer Kommissionen, medlemsstaterne og den kinesiske regering til at forpligte sig til at beskytte denne kulturarv og sikre, at den anerkendes i begge samfund med henblik på at lette identifikationen af de pågældende produkter og beskyttelsen af deres oprindelsesbetegnelse samt fremme kulturel udveksling og åbenhed;

8. beklager, at nogle af EU's geografiske betegnelser til trods for beskyttelse i henhold til aftalen ikke kan eksporteres til Kina som følge af kinesiske standarder for import af fødevarer; anmoder Kommissionen om at fortsætte sin dialog med Kina om at anerkende EU's standarder for fødevaresikkerhed, som er blandt de højeste i verden; opfordrer Kina til at fjerne uberettigede hindringer for EU's eksport af landbrugsfødevarer, til at sikre gensidighed i de overordnede handelsforbindelser og til at overholde, forbedre og nøje gennemføre og håndhæve sundheds- og plantesundhedsmæssige standarder (SPS) for at undgå illoyal konkurrence;

9. opfordrer Kina til desuden at støtte de eksisterende multilaterale rammer for beskyttelse af geografiske betegnelser ved at blive medlem af WIPO's Lissabonaftale og Genèveaftalen, der trådte i kraft den 26. februar 2020;

10. understreger betydningen af geografiske betegnelser inden for de bredere rammer for intellektuelle ejendomsrettigheder og af bestræbelserne på at bekæmpe forfalskning af produkter; understreger, at aftalen skal sikre fuld beskyttelse af produkters intellektuelle ejendomsrettigheder for at beskytte værdien og kvaliteten af det lokale miljø, herunder infrastruktur, beskæftigelse og biodiversitet, forbedre den regionale udvikling og styrke sporbarheden, gennemsigtigheden og forbrugeroplysningen;

11. glæder sig i denne forbindelse over godkendelsen af den nye kinesiske lovgivning om beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder; opfordrer Kommissionen til nøje at overvåge gennemførelsen af denne aftale og anmoder om en hurtig ratificering; opfordrer endvidere Kommissionen til at fortsætte samarbejdet med Kina for at gøre fremskridt hen imod gennemførelsen af en mere ambitiøs aftale vedrørende intellektuelle ejendomsrettigheder med henblik på at udvide listen over beskyttede geografiske betegnelser i EU; opfordrer indtrængende Kommissionen til at overvåge processen for registrering af geografiske betegnelser i Kina; anmoder Kommissionen om fortsat at tilbyde støtte til EU-virksomheder gennem helpdesken for intellektuelle ejendomsrettigheder; fremhæver merværdien af at samarbejde med organer som EU's Kontor for Intellektuel Ejendomsret i forbindelse med korrekt overvågning og håndhævelse;

12. bemærker, at ifølge den seneste rapport om beskyttelse og håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder stammer mere end 80 % af de forfalskede og piratkopierede varer, der blev beslaglagt i EU i 2018 og 2019, fra Kina og tegnede sig for et tab på ca. 60 mia. EUR for EU's medlemsstater; understreger den fortsatte betydning af streng kontrol og test af alle importerede produkter for at afsløre forfalskede og svigagtige fødevareprodukter; minder derfor om behovet for et omfattende og effektivt toldsamarbejde mellem EU og Kina med henblik på at sikre fair konkurrence i lyset af øgede handelsstrømme og som et redskab til bekæmpelse af forfalskede varer;

13. understreger vigtigheden af en effektiv gennemførelse og korrekt håndhævelse på markedet af bestemmelserne i aftalen; gentager, at det er fast besluttet på at overvåge og kontrollere, om aftalen anvendes korrekt; opfordrer i denne forbindelse Kommissionen til årligt at underrette Parlamentet om gennemførelsen af aftalen fra ét år efter ikrafttrædelsen; glæder sig over udpegelsen af en ny øverst ansvarlig for håndhævelse af handelsaftaler og fremhæver den afgørende rolle, som han vil spille i forbindelse med overvågningen og forbedringen af denne aftales overholdelse; opfordrer den nye øverste ansvarlige for håndhævelse af handelsaftaler til at reagere omgående i tilfælde af, at aftalen ikke gennemføres korrekt;

14. er bekymret over den indvirkning, som økonomi- og handelsaftalen mellem USA og Kina (den såkaldte fase 1-aftale mellem USA og Kina), der trådte i kraft den 14. februar 2020, kan have på aftalen mellem EU og Kina om geografiske betegnelser, og understreger, at den skal gennemføres uden forskelsbehandling, i fuld overensstemmelse med WTO's regler og uden forstyrrende konsekvenser for håndhævelsen af de tilsagn, der blev givet i aftalen mellem EU og Kina om geografiske betegnelser; understreger, at EU også nøje skal overvåge gennemførelsen af den anden EU-liste over 175 geografiske betegnelser for så vidt angår eventuelle overlapninger med fase 1-aftalen mellem USA og Kina; forventer, at EU-eksportører straks drager fordele af handelsfremmende foranstaltninger i landbrugsfødevaresektoren;

15. udtrykker dyb bekymring over de mange hindringer, som EU's virksomheder og landbrugere har, når de vil have adgang til og drive virksomhed på det kinesiske marked, på grund af det statsledede system i Kina; mener, at loyal konkurrence mellem EU-virksomheder og kinesiske virksomheder vil føre til flere muligheder og større innovation, og opfordrer indtrængende Kommissionen til fortsat at samarbejde med de kinesiske myndigheder for at fjerne sådanne hindringer;

16. understreger det langvarige behov for lige konkurrencevilkår mellem EU og Kina for så vidt angår handel og investering med særligt fokus på gensidighed i forbindelse med markedsadgang, offentligt udbud og finansielle tjenesteydelser; opfordrer indtrængende begge parter til i den forbindelse at samarbejde konstruktivt om at forfølge markedsbaserede reformer og gøre meningsfulde fremskridt, navnlig med hensyn til de igangværende forhandlinger om den bilaterale investeringsaftale, men også i forbindelse med virksomhedernes sociale ansvar, opfyldelsen af målene for bæredygtig udvikling og bekæmpelsen af klimaændringer i overensstemmelse med Parisaftalen; gentager sin opfordring til Kina om at gå videre med en ambitiøs reform af WTO, herunder omfattende regler om industrisubsidier; gentager sin bekymring over kinesiske statsejede virksomheders markedsforvridende praksis, tvungen teknologioverførsel og datalokalisering, industriel overkapacitet og den dermed forbundne dumping af eksport og andre former for urimelig handelspraksis; gentager, at det er nødvendigt at forbedre det bilaterale og multilaterale samarbejde om bæredygtig udvikling og et retfærdigt handelssystem ved at fremme sociale og miljømæssige standarder baseret på respekt for og gennemførelse af internationale konventioner og aftaler; er bekymret over Kinas dårlige resultater med hensyn til ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri (IUU-fiskeri); fremhæver den manglende gennemsigtighed i registreringen af fartøjer og fiskerflåder på globalt plan og understreger, at kinesiske subsidier på dette område skaber illoyal konkurrence for EU's fiskerisektor; opfordrer Kina til at gøre alt for at styrke sin retlige ramme for IUU-fiskeri og til at sikre en strengere håndhævelse heraf;

17. minder om behovet for at gøre betydelige og ambitiøse fremskridt i forhandlingerne om den omfattende investeringsaftale mellem EU og Kina for at imødegå de nuværende asymmetrier på markedet; understreger betydningen af at medtage et ambitiøst kapitel om handel og bæredygtig udvikling for at beskytte menneskerettighederne, herunder grundlæggende arbejdsstandarder, fremme bæredygtig udvikling og bekæmpe klimaændringer i overensstemmelse med Parisaftalen; understreger, at sikring af lige konkurrencevilkår, gensidighed og ikke-diskriminerende behandling af de respektive parter og deres erhvervsliv, borgere og civilsamfund er af afgørende betydning; opfordrer indtrængende parterne til at forbedre gennemsigtigheden og til at oprette en parlamentarisk dimension med hensyn til aftalens gennemførelse; fremhæver, at EU's marked for offentlige udbud er åbent for kinesiske virksomheder, herunder statsejede virksomheder, mens europæiske virksomheder ofte har svært ved at få adgang til udbudsmulighederne på de kinesiske markeder; opfordrer Kommissionen og Kina til at styrke samarbejdet mellem EU og Kina med henblik på at nå miljømæssige mål;

18. understreger, at EU's handelsforbindelser kræver harmoniske regionale forbindelser mellem Kina og dets nabolande, og at Kina på venskabelig vis kan eksistere side om side med alle de områder, der har haft et særligt forhold til Europa; understreger, at Kinas fulde overholdelse af tidligere internationale forpligtelser i området vil bane vejen for en korrekt gennemførelse af denne aftale;

19. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter samt til Folkerepublikken Kinas regering og Den Nationale Folkekongres.


 

 

 

UDTALELSE FRA FISKERIUDVALGET (20.10.2020)

<CommissionInt>til Udvalget om International Handel</CommissionInt>


<Titre>om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Folkerepublikken Kinas regering om samarbejde om og beskyttelse af geografiske betegnelser</Titre>

<DocRef>(2020/0089 M (NLE))</DocRef>

Ordfører for udtalelse: <Depute>Nuno Melo</Depute>

 

 

FORSLAG

Fiskeriudvalget opfordrer Udvalget om International Handel, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. understreger den økonomiske interesse i aftalen mellem Den Europæiske Union og Kina om geografiske betegnelser, eftersom eksporten af landbrugsfødevarer fra EU til Kina mellem 2010 og 2019 er steget støt, navnlig for varer, der normalt er beskyttet af geografiske betegnelser, såsom vin og spiritus; påpeger, at denne stigning er sket på trods af det velkendte problem med varemærkeforfalskning på det kinesiske marked, f.eks. for vin;

2. konstaterer imidlertid, at aftalens betydning rækker ud over mængden af varer, der handles mellem EU og Kina; er af den opfattelse, at Kina ved at undertegne denne aftale tager et vigtigt skridt i retning af at anerkende EU's ordning for geografiske betegnelser; mener, at Unionens strategi bygger på at udnytte den prestige, der er knyttet til visse navne, regioner og traditioner, når der eksporteres landbrugsfødevarer med beskyttede geografiske betegnelser rundt omkring i verden, og på at forhindre, at disse betegnelser bliver "stjålet" af konkurrenter;

3. påpeger, at aftalen er af begrænset interesse for så vidt angår fiskeri- og akvakulturprodukter; fremhæver, at kun én af de 275 europæiske geografiske betegnelser, der er omfattet af aftalen, vedrører et akvakulturprodukt, nemlig Marennes Oléron-østers (Frankrig), og én vedrører et fiskeprodukt (skotsk opdrættet laks); understreger imidlertid, at denne aftale bør støttes kraftigt, da den åbner mulighed for en fremtidig optagelse og anerkendelse af fiskeri- og akvakulturprodukter fra EU;

4. minder om, at aftaleteksten og listen over geografiske betegnelser blev færdiggjort, inden EU-traktaterne ophørte med at finde anvendelse i Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland (brexit); minder i den forbindelse om, at der er i alt otte produkter fra Det Forenede Kongerige på de aftalte foreløbige lister; opfordrer indtrængende Kommissionen til at høre medlemsstaterne og erstatte disse produkter med produkter fra EU-medlemsstaterne så hurtigt som muligt efter udløbet af brexit-overgangsperioden;

5. glæder sig over Kinas tilsagn om at styrke sin retlige ramme for beskyttelse af de geografiske betegnelser, der er omfattet af denne aftale; opfordrer Kina til at gøre alt for at styrke sin retlige ramme for bekæmpelse af kinesiske fartøjers ulovlige, urapporterede og uregulerede fiskeri rundt omkring i verden og til at håndhæve den strengere;

6. påpeger, at aftalen i betragtning af EU's brede vifte af geografiske betegnelser omfatter et begrænset antal fiskeprodukter, og at flere produkter, navnlig fiskeri- og akvakulturprodukter, bør medtages på et senere tidspunkt, når det er muligt;

7. beklager, at flere af EU's geografiske betegnelser for fiskeri- og akvakulturprodukter ikke er blevet optaget på den liste over beskyttede betegnelser, der er omfattet af denne aftale, når der er adskillige kinesiske fiskeri- og akvakulturprodukter, som er optaget på den; opfordrer Kommissionen til i aftalen at medtage geografiske betegnelser for fiskeri- og akvakulturprodukter såsom Mejillón de Galicia (en musling fra Galicien i Spanien), som er det første havprodukt, der har opnået en sådan betegnelse i EU;

8. glæder sig over bestemmelsen om, at producenter af produkter med beskyttede geografiske betegnelser kan ansøge direkte til Det Blandede Udvalg, der er omhandlet i denne aftale, hvis deres produkt ikke er optaget på de oprindeligt aftalte lister, samt hvis deres produkt efterfølgende opnår beskyttelse efter aftalens ikrafttræden; opfordrer nuværende og potentielle interessenter, herunder inden for EU's fiskeri- og akvakultursektor, til at se nærmere på denne bestemmelse;

9. understreger nødvendigheden af, at EU og Kina samarbejder om at tackle og kontrollere "dumping" og andre former for praksis, der forvrider de normale markedsregler og bringer bæredygtigheden af EU's virksomheder og arbejdspladser i fare;

10. minder ikke desto mindre om, at Den Europæiske Union skal være opmærksom på den kinesiske fiskerflådes uacceptable praksisser: bemærker, at Kina rangerer dårligst blandt de fem største fiskerinationer med hensyn til globalt ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri; mener, at Kina mangler gennemsigtighed med hensyn til registreringen af fartøjerne i sin fiskerflåde rundt omkring i verden, og at det yder store beløb i subsidier til sine virksomheder og dermed skaber illoyal konkurrence for EU's fiskerisektor; mener, at en sådan adfærd udsætter ressourcerne og miljøet for et uforholdsmæssigt stort pres; bemærker, at forskellige medier har rapporteret om mange tilfælde af tvangsarbejde og ulovlig behandling af fiskere på kinesiske fartøjer;

11. opfordrer indtrængende begge parter i denne aftale til at styrke deres samarbejde og koordinering med hensyn til beskyttelse og anvendelse af geografiske betegnelser på regionalt og/eller globalt plan gennem de dertil hørende organisationer og fora.


OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I RÅDGIVENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

12.10.2020

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

25

1

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Clara Aguilera, François-Xavier Bellamy, Izaskun Bilbao Barandica, Isabel Carvalhais, Rosanna Conte, Rosa D’Amato, Fredrick Federley, Giuseppe Ferrandino, Søren Gade, Francisco Guerreiro, Anja Hazekamp, Niclas Herbst, Pierre Karleskind, Predrag Fred Matić, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Grace O’Sullivan, Caroline Roose, Annie Schreijer-Pierik, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Theodoros Zagorakis

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Nicolás González Casares, Valentino Grant, Ivo Hristov, Petros Kokkalis

 


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB
I RÅDGIVENDE UDVALG

25

+

ECR

Ruža TOMAŠIĆ

GUE/NGL

Petros KOKKALIS

ID

Rosanna CONTE, Valentino GRANT

NI

Rosa D'AMATO

PPE

François-Xavier BELLAMY, Niclas HERBST, Francisco José MILLÁN MON, Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR, Annie SCHREIJER-PIERIK, Peter VAN DALEN, Theodoros ZAGORAKIS

RENEW

Izaskun BILBAO, Fredrick FEDERLEY, Søren GADE, Pierre KARLESKIND

S&D

Clara AGUILERA, Isabel CARVALHAIS, Giuseppe FERRANDINO, Nicolás GONZALEZ CASARES, Ivo HRISTOV, Predrag Fred MATIĆ

VERTS/ALE

Francisco GUERREIRO, Grace O'SULLIVAN, Caroline ROOSE

 

1

-

GUE/NGL

Anja HAZEKAMP

 

0

0

 

Tegnforklaring:

+ : for

- : imod

0 : hverken/eller

 

 

 


 

 

 

OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

27.10.2020

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

39

2

2

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Barry Andrews, Anna-Michelle Asimakopoulou, Tiziana Beghin, Geert Bourgeois, Saskia Bricmont, Udo Bullmann, Jordi Cañas, Daniel Caspary, Miroslav Číž, Arnaud Danjean, Paolo De Castro, Emmanouil Fragkos, Raphaël Glucksmann, Markéta Gregorová, Enikő Győri, Roman Haider, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Danuta Maria Hübner, Herve Juvin, Maximilian Krah, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, Margarida Marques, Gabriel Mato, Sara Matthieu, Emmanuel Maurel, Carles Puigdemont i Casamajó, Samira Rafaela, Inma Rodríguez-Piñero, Massimiliano Salini, Helmut Scholz, Liesje Schreinemacher, Sven Simon, Dominik Tarczyński, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt, Marie-Pierre Vedrenne, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Svenja Hahn, Jean-Lin Lacapelle

 


 

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

39

+

ECR

Geert Bourgeois, Emmanouil Fragkos, Dominik Tarczynski, Jan Zahradil

GUE/NGL

Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

ID

Roman Haider, Herve Juvin, Danilo Oscar Lancini, Jean-Lin Lacapelle

NI

Tiziana Beghin

PPE

Anna Michelle Asimakopoulou, Daniel Caspary, Arnaud Danjean, Enikő Győri, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Gabriel Mato, Massimiliano Salini, Sven Simon, Jörgen Warborn , Iuliu Winkler

RENEW

Barry Andrews, Jordi Cañas, Svenja Hahn, Samira Rafaela, Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne

S&D

Udo Bullmann, Miroslav Číž, Paolo De Castro, Bernd Lange, Margarida Marques, Inma Rodríguez Piñero, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt

VERTS/ALE

Markéta Gregorova, Heidi Hautala, Sara Matthieu

 

 

2

-

ID

Maximilian Krah

NI

Carles Puigdemont i Casamajó

 

2

0

S&D

Raphaël Glucksmann

VERTS/ALE

Saskia Bricmont

 

Tegnforklaring:

+ : for

- : imod

0 : hverken/eller

 

 

[1] EUT C 407 af 4.11.2016, s. 18.

[2] EUT C 433 af 23.12.2019, s. 103.

[3] Vedtagne tekster af denne dato, [P9_TA(0000)0000].

[4] Kommissionens undersøgelse offentliggjort i april 2020, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/da/IP_20_683

Seneste opdatering: 9. november 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik