Διαδικασία : 2020/0089M(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0202/2020

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0202/2020

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 11/11/2020 - 26

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2020)0298

<Date>{30/10/2020}30.10.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0202/2020</NoDocSe>
PDF 202kWORD 64k

<TitreType>ΕΚΘΕΣΗ</TitreType>

<Titre>που περιέχει πρόταση μη νομοθετικού ψηφίσματος σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας για τη συνεργασία όσον αφορά τις γεωγραφικές ενδείξεις και την προστασία των ενδείξεων αυτών</Titre>

<DocRef>(08359/2020 – C9-0298/2020 – 2020/0089M(NLE))</DocRef>


<Commission>{INTA}Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου</Commission>

Εισηγητής: <Depute>Iuliu Winkler</Depute>

ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας για τη συνεργασία όσον αφορά τις γεωγραφικές ενδείξεις και την προστασία των ενδείξεων αυτών

(08359/2020– C9-0298/2020 – 2020/0089M(NLE))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (8359/2020),

 έχοντας υπόψη το σχέδιο συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας για τη συνεργασία όσον αφορά τις γεωγραφικές ενδείξεις και την προστασία των ενδείξεων αυτών (8361/2020),

 έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 207 παράγραφος 3 και 207 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο, σε συνδυασμό με το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο v), και το άρθρο 218 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

 έχοντας υπόψη τη συμφωνία του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) για τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας στον τομέα του εμπορίου (TRIPS),

 έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 14ης Οκτωβρίου 2015, με τίτλο «Εμπόριο για όλους: προς μια πιο υπεύθυνη πολιτική για το εμπόριο και τις επενδύσεις» (COM(2015)0497),

 έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 1ης Ιουλίου 2014, με τίτλο «Εμπόριο, ανάπτυξη και διανοητική ιδιοκτησία – Στρατηγική για την προστασία και την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας σε τρίτες χώρες» (COM(2014)0389),

 έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής με τίτλο «Έκθεση σχετικά με την προστασία και επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας σε τρίτες χώρες» (SWD(2019)0452),

 έχοντας υπόψη τις κοινές δηλώσεις που εκδόθηκαν με την ευκαιρία της 20ής και 21ής συνόδου κορυφής ΕΕ-Κίνας, οι οποίες έλαβαν χώρα στις 16 Ιουλίου 2018 και στις 9 Απριλίου 2019 αντίστοιχα,

 έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση, της 12ης Μαρτίου 2019, με τίτλο «ΕΕ-Κίνα – Στρατηγική προοπτική» (JOIN(2019)0005),

 έχοντας υπόψη το ψήφισμα του της 9ης Ιουνίου 2015 σχετικά με μια «Στρατηγική για την προστασία και την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας σε τρίτες χώρες»[1],

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Σεπτεμβρίου 2018 σχετικά με την κατάσταση των σχέσεων ΕΕ-Κίνας[2],

 έχοντας υπόψη το νομοθετικό του ψήφισμα της ...[3] σχετικά με το σχέδιο απόφασης,

 έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), και ιδίως τον τίτλο V σχετικά με την εξωτερική δράση της Ένωσης,

 έχοντας υπόψη τη ΣΛΕΕ, και ιδίως τα άρθρα 91, 100, 168 και 207 αυτής, σε συνδυασμό με το άρθρο 218 παράγραφος 6 στοιχείο α) σημείο v) και το άρθρο 218 παράγραφος 7,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 105 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

 έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Αλιείας,

 έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου,

 έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A9-0202/2020),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων σε διεθνές επίπεδο αποτελεί βασικό στοιχείο της εμπορικής πολιτικής της ΕΕ·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας αγροδιατροφικών προϊόντων στον κόσμο και ότι, το 2019, το εμπορικό πλεόνασμα της ΕΕ στον τομέα των αγροδιατροφικών προϊόντων ανήλθε στο ποσό-ρεκόρ των 39 δισεκατομμυρίων EUR·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μέση αξία προϊόντων με γεωγραφική ένδειξη είναι διπλάσια από την τιμή προϊόντων χωρίς αντίστοιχο σήμα ποιότητας·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εξαγωγές αγροδιατροφικών προϊόντων της ΕΕ προς την Κίνα έχουν αυξηθεί μαζικά την τελευταία δεκαετία, με ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης άνω του 20 % κατά την περίοδο 2009-2019· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό το γεγονός μετέτρεψε το εμπορικό έλλειμμα των αγροδιατροφικών προϊόντων, ύψους 1 δισεκατομμυρίου EUR το 2009, σε εμπορικό πλεόνασμα ύψους άνω των 9 δισεκατομμυρίων EUR το 2019, η δε Κίνα κατέστη ο τρίτος σημαντικότερος προορισμός για τις εξαγωγές αγροδιατροφικών προϊόντων της ΕΕ, μετά το Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κινεζικές εισαγωγές αγροδιατροφικών προϊόντων αναμένεται να αυξηθούν περαιτέρω κατά την επόμενη δεκαετία·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αξία των παγκόσμιων πωλήσεων των προϊόντων τα οποία προστατεύονται από τις γεωγραφικές ενδείξεις της ΕΕ που καλύπτουν τους οίνους, τα αγροδιατροφικά προϊόντα και τα αλκοολούχα ποτά αντιπροσωπεύει 74,76 δισεκατομμύρια ευρώ[4], και ανέρχεται στο 6,8 % των πωλήσεων του τομέα αγροδιατροφικών προϊόντων της ΕΕ και στο 15,4 % των εξαγωγών αγροδιατροφικών προϊόντων της ΕΕ·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ φημίζεται παγκοσμίως για την τεχνογνωσία της και για την παραγωγή αγροδιατροφικών προϊόντων υψηλής αξίας και ποιότητας·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα εισαγόμενα αγροδιατροφικά προϊόντα πρέπει να ελέγχονται και να πληρούν τις απαιτήσεις υγείας, ασφάλειας και καλής διαβίωσης των ζώων που ισχύουν για τους παραγωγούς της ΕΕ σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού αγροδιατροφικών προϊόντων, οι οποίες συμβάλλουν με αυτόν τον τρόπο στην αξία και την ποιότητα των προϊόντων·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές γεωγραφικές ενδείξεις της ΕΕ αντιμετωπίζουν σημαντικές προκλήσεις στην Κίνα, με αποτέλεσμα οι παραγωγοί της ΕΕ να υφίστανται σημαντικές οικονομικές απώλειες·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία βασίζεται στην εμπειρία που αποκτήθηκε στο πλαίσιο του δοκιμαστικού σχεδίου συνεργασίας ΕΕ-Κίνας για τις γεωγραφικές ενδείξεις, το οποίο έλαβε χώρα από το 2007 έως το 2012·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι σημαντικό μέρος της μελλοντικής παγκόσμιας οικονομικής μεγέθυνσης αναμένεται να παραχθεί εκτός Ευρώπης·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παραγωγοί και οι εξαγωγείς αγροδιατροφικών προϊόντων είναι αναγκασμένοι να δραστηριοποιούνται σε ένα δύσκολο περιβάλλον διεθνούς εμπορίου·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία αυτή είναι σημαντική εφόσον εξασφαλίζει παγκόσμια αναγνώριση για τις γεωγραφικές ενδείξεις·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία αυτή αποτελεί ένα σημαντικό πρώτο βήμα και θα πρέπει να επεκταθεί το συντομότερο δυνατόν για την προστασία πολλών γεωγραφικών ενδείξεων της ΕΕ που εξακολουθούν να αποκλείονται·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύναψη αυτής της συμφωνίας αποδεικνύει πως ΕΕ και Κίνα είναι σε θέση να συνάπτουν διμερείς συμφωνίες, εφόσον λαμβάνονται δεόντως υπόψη τα κοινά συμφέροντα·

1. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη σύναψη αυτής της συμφωνίας συνεργασίας και προστασίας των γεωγραφικών ενδείξεων μεταξύ της ΕΕ και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας· χαιρετίζει την προστασία των ευρωπαϊκών γεωγραφικών ενδείξεων στην κινεζική αγορά· θεωρεί ότι η αποτελεσματική εφαρμογή της συμφωνίας αποτελεί σημαντική άσκηση οικοδόμησης εμπιστοσύνης για τα δύο μέρη και σημαντική ένδειξη ότι η Κίνα είναι πρόθυμη να συνεργαστεί με την ΕΕ· αναμένει ότι θα σημειωθεί πρόοδος και σε άλλους τομείς συνεργασίας στον τομέα του δίκαιου εμπορίου·

2. υπογραμμίζει τη σημασία της στρατηγικής σχέσης της ΕΕ με την Κίνα και καλεί τα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να υιοθετήσουν μια κοινή και συντονισμένη προσέγγιση όσον αφορά την εν λόγω χώρα· τονίζει ότι το εμπόριο και οι επενδύσεις θα πρέπει να διέπονται από κανόνες και να βασίζονται σε αξίες, καθώς και σε ένα πολυμερές εμπορικό σύστημα· καλεί την Κίνα να διαδραματίσει πιο ενεργό ρόλο στον ΠΟΕ και σε άλλες πολυμερείς πρωτοβουλίες, και να συμμορφωθεί πλήρως με τις υποχρεώσεις της στο πλαίσιο του ΠΟΕ, αντιστοιχίζοντας την οικονομική ισχύ που έχει αποκτήσει με το επίπεδο ανάπτυξής της· τονίζει ότι ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτελεί προϋπόθεση για τη σύναψη εμπορικών και επενδυτικών σχέσεων με την ΕΕ και παροτρύνει την Κίνα να συμμορφωθεί με τις διεθνείς υποχρεώσεις και να δεσμευτεί για τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδίως ενόψει των συνεχιζόμενων διαπραγματεύσεων για τη διμερή επενδυτική συμφωνία· εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για την καταγγελλόμενη εκμετάλλευση και κράτηση Ουιγούρων σε εργοστάσια στην Κίνα·

3. ζητεί τη θέσπιση οικονομικών κυρώσεων σε εταιρείες που δεν σέβονται τις γεωγραφικές ενδείξεις και παράγουν προϊόντα απομίμησης με γεωγραφική ένδειξη·

4. επισημαίνει ότι η συμφωνία αποτελεί θετικό μήνυμα προς τη διεθνή κοινότητα, συμπεριλαμβανομένων των πολυμερών οργανισμών· επιδοκιμάζει το γεγονός ότι το υψηλό επίπεδο προστασίας που διασφαλίζει η συμφωνία για έναν κατάλογο 100 ευρωπαϊκών και 100 κινεζικών γεωγραφικών ενδείξεων υπερβαίνει το επίπεδο προστασίας που παρέχεται σήμερα δυνάμει της συμφωνίας του ΠΟΕ για τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας στον τομέα του εμπορίου, ιδίως όσον αφορά τα τρόφιμα, αλλά και τους οίνους και τα οινοπνευματώδη ποτά· λαμβάνει υπό σημείωση το γεγονός ότι, εντός τεσσάρων ετών από την έναρξη ισχύος της συμφωνίας, αναμένεται να τυγχάνουν προστασίας 175 πρόσθετες γεωγραφικές ενδείξεις από την ΕΕ και την Κίνα· σημειώνει ότι η ΕΕ προστατεύει περισσότερες από 3 300 γεωγραφικές ενδείξεις· καλεί την Επιτροπή να προχωρήσει ταχέως στην παράταση της εν λόγω συμφωνίας για την προστασία κατά τα προσεχή έτη όσο το δυνατόν περισσότερων γεωγραφικών ενδείξεων που πληρούν τα κριτήρια, συμπεριλαμβανομένων των γεωγραφικών ενδείξεων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας· καλεί, επιπλέον, την Επιτροπή να τηρεί το Κοινοβούλιο δεόντως ενήμερο σχετικά με την πρόοδο των διαπραγματεύσεων για την επέκταση της συμφωνίας· υπενθυμίζει ότι η συμφωνία οριστικοποιήθηκε προτού οι Συνθήκες της ΕΕ παύσουν να ισχύουν στο Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας, και ότι υπάρχουν οκτώ προϊόντα από το Ηνωμένο Βασίλειο στους συμφωνηθέντες καταλόγους· προτρέπει την Επιτροπή σε διαβουλεύσεις με τα κράτη μέλη, προκειμένου να αντικατασταθούν τα προϊόντα αυτά με προϊόντα από τα κράτη μέλη της ΕΕ το συντομότερο δυνατόν μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου·

5. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη διάταξη σύμφωνα με την οποία οι παραγωγοί προϊόντων προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης μπορούν να υποβάλουν απευθείας αίτηση στη μεικτή επιτροπή που προβλέπεται στην εν λόγω συμφωνία σε περίπτωση που το προϊόν τους δεν περιλαμβάνεται στους αρχικά συμφωνηθέντες καταλόγους, καθώς και σε περίπτωση που το προϊόν τους αποκτήσει προστασία σε μεταγενέστερο στάδιο, μετά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας· καλεί τους σημερινούς και τους αυριανούς ενδιαφερόμενους φορείς, προερχόμενους μεταξύ άλλων από τους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας της ΕΕ, να διερευνήσουν αυτήν τη διάταξη·

6. σημειώνει ότι η ΕΕ εμφανίζει μεγάλο έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο με την Κίνα, υπενθυμίζει ωστόσο ότι στον τομέα των αγροδιατροφικών προϊόντων η ΕΕ εμφανίζει εμπορικό πλεόνασμα·

7. υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να προωθηθεί το μοντέλο της ΕΕ για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων ως ζωτικής σημασίας εργαλείο για τη διασφάλιση της γνησιότητας και των μοναδικών χαρακτηριστικών των καταχωρισμένων προϊόντων της ΕΕ, ως χρήσιμο μέσο εμπορικής προώθησης για επιχειρηματικές ευκαιρίες και ως σύμβολο πολιτιστικής κληρονομιάς· αναγνωρίζει ότι η Ευρώπη και η Κίνα διαθέτουν πλούσια κληρονομιά όσον αφορά τα παραδοσιακά ποιοτικά διατροφικά προϊόντα και ότι, στο πλαίσιο αυτό, είναι σημαντικό να προστατεύονται οι γεωγραφικές ενδείξεις· καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και την κινεζική κυβέρνηση να δεσμευτούν για την προστασία αυτής της κληρονομιάς και να διασφαλίσουν την αναγνώρισή της και στις δύο κοινωνίες, προκειμένου να διευκολυνθεί η ταυτοποίηση και η προστασία της προέλευσης των σχετικών προϊόντων, καθώς και να προωθηθούν οι πολιτιστικές ανταλλαγές και τα ανοιχτά πνεύματα·

8. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι, παρά την προστασία που παρέχει η συμφωνία, ορισμένα προϊόντα με γεωγραφική ένδειξη της ΕΕ, δεν μπορούν να εξαχθούν στην Κίνα λόγω των κινεζικών προτύπων για τις εισαγωγές τροφίμων· ζητεί από την Επιτροπή να συνεχίσει τον διάλογό της με την Κίνα σχετικά με την αναγνώριση των προτύπων της ΕΕ για την ασφάλεια των τροφίμων, τα οποία συγκαταλέγονται στα υψηλότερα πρότυπα παγκοσμίως· καλεί την Κίνα να άρει τους αδικαιολόγητους φραγμούς στις εξαγωγές αγροδιατροφικών προϊόντων της ΕΕ, να διασφαλίσει την αμοιβαιότητα στη συνολική εμπορική σχέση και να συμμορφωθεί, να βελτιώσει και να εφαρμόσει αυστηρά τα υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά πρότυπα (ΥΦΠ) προκειμένου να αποφευχθεί ο αθέμιτος ανταγωνισμός·

9. ζητεί επιπλέον από την Κίνα να στηρίξει το υφιστάμενο πολυμερές πλαίσιο προστασίας των γεωγραφικών ενδείξεων, προσχωρώντας στη συμφωνία της Λισαβόνας του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας (WIPO) και στην Πράξη της Γενεύης, σε ισχύ από την 26η Φεβρουαρίου 2020·

10. τονίζει τη σημασία των γεωγραφικών ενδείξεων στο ευρύτερο πλαίσιο των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και των προσπαθειών για την καταπολέμηση της απομίμησης προϊόντων· τονίζει ότι η συμφωνία πρέπει να διασφαλίζει την πλήρη προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας των προϊόντων, προκειμένου να διαφυλαχθεί η αξία και η ποιότητα του τοπικού περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένων των υποδομών, της απασχόλησης και της βιοποικιλότητας, να βελτιωθεί η περιφερειακή ανάπτυξη και να ενισχυθεί η ιχνηλασιμότητα, η διαφάνεια και η ενημέρωση των καταναλωτών·

11. χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, την έγκριση της νέας κινεζικής νομοθεσίας για την προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΔΙ)· καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί στενά την εφαρμογή της συμφωνίας αυτής και ζητεί την ταχεία κύρωσή της· καλεί, επιπλέον, την Επιτροπή να συνεχίσει τη συνεργασία με την Κίνα για την επίτευξη προόδου όσον αφορά την εφαρμογή μιας πιο φιλόδοξης συμφωνίας στον τομέα των ΔΔΙ, με στόχο την επέκταση του καταλόγου των προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων της ΕΕ· παροτρύνει την Επιτροπή να παρακολουθεί τη διαδικασία καταχώρισης των γεωγραφικών ενδείξεων στην Κίνα· ζητεί από την Επιτροπή να συνεχίσει να παρέχει στήριξη σε εταιρείες της ΕΕ μέσω του γραφείου υποστήριξης για τα ΔΔΙ· τονίζει την προστιθέμενη αξία της συνεργασίας με φορείς όπως το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της ΕΕ για την ορθή παρακολούθηση και επιβολή·

12. σημειώνει ότι, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση σχετικά με την προστασία και την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, πάνω από το 80 % των παραποιημένων και πειρατικών εμπορευμάτων που κατασχέθηκαν στην ΕΕ το 2018 και το 2019 προέρχονταν από την Κίνα, με απώλεια περίπου 60 δισεκατομμυρίων ευρώ για τα κράτη μέλη της ΕΕ· υπογραμμίζει τη διαρκή σημασία των αυστηρών ελέγχων και των δοκιμών σε όλα τα εισαγόμενα προϊόντα για τον εντοπισμό απομιμήσεων και παραποιημένων διατροφικών προϊόντων· υπενθυμίζει, ως εκ τούτου, την ανάγκη για βαθιά και αποτελεσματική τελωνειακή συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και της Κίνας, προκειμένου να διασφαλιστεί ο θεμιτός ανταγωνισμός υπό το πρίσμα των αυξημένων εμπορικών ροών και ως εργαλείο για την καταπολέμηση των εμπορευμάτων απομίμησης·

13. υπογραμμίζει τη σημασία που έχουν η αποτελεσματική εφαρμογή και η ορθή επιβολή των διατάξεων της συμφωνίας στην αγορά· επιβεβαιώνει την αποφασιστικότητά του να παρακολουθεί και να ελέγχει κατά πόσον η συμφωνία εφαρμόζεται σωστά· καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο αυτό, να ενημερώνει το Κοινοβούλιο ετησίως σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας αρχής γενομένης ένα έτος μετά την έναρξη ισχύος της· χαιρετίζει τον ορισμό νέου επικεφαλής αρμοδίου για την επιβολή των εμπορικών συμφωνιών (CTEO) και τονίζει τον καίριο ρόλο που θα διαδραματίσει στην παρακολούθηση και τη βελτίωση της συμμόρφωσης με την εν λόγω συμφωνία· καλεί τον επικεφαλής αρμόδιο για την επιβολή των εμπορικών συμφωνιών να αντιδρά αμέσως σε περίπτωση μη ορθής εφαρμογής της συμφωνίας·

14. εκφράζει ανησυχία για τις επιπτώσεις που η οικονομική και εμπορική συμφωνία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας (η αποκαλούμενη «πρώτη φάση» της συμφωνίας ΗΠΑ-Κίνας), η οποία τέθηκε σε ισχύ την 14η Φεβρουαρίου 2020, θα μπορούσε να έχει στη συμφωνία ΕΕ-Κίνας για τις γεωγραφικές ενδείξεις, και υπογραμμίζει ότι πρέπει να εφαρμοστεί κατά τρόπο που δεν εισάγει διακρίσεις, τηρώντας πλήρως τους κανόνες του ΠΟΕ και χωρίς κανένα αποτρεπτικό αντίκτυπο στην εφαρμογή των δεσμεύσεων που έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο της συμφωνίας ΕΕ-Κίνας για τις γεωγραφικές ενδείξεις· τονίζει ότι η ΕΕ πρέπει επίσης να παρακολουθεί στενά την εφαρμογή του δεύτερου καταλόγου 175 γεωγραφικών ενδείξεων της ΕΕ όσον αφορά πιθανές αλληλεπικαλύψεις με τη συμφωνία πρώτης φάσης ΗΠΑ-Κίνας· αναμένει ότι οι εξαγωγείς από την ΕΕ θα διαπιστώσουν άμεσα οφέλη από τα μέτρα για τη διευκόλυνση του εμπορίου στον τομέα των αγροδιατροφικών προϊόντων·

15. εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για τα πολυάριθμα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις και οι γεωργοί της ΕΕ κατά την πρόσβαση και τη δραστηριοποίησή τους στην κινεζική αγορά, λόγω του κινεζικού κρατικού συστήματος· θεωρεί ότι ο θεμιτός ανταγωνισμός μεταξύ των ενωσιακών και κινεζικών εταιρειών θα οδηγούσε σε περισσότερες ευκαιρίες και μεγαλύτερη καινοτομία και καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να συνεργάζεται με τις κινεζικές αρχές για την αποξήλωση των εν λόγω φραγμών·

16. τονίζει τη μακροχρόνια ανάγκη για ισότιμους όρους ανταγωνισμού μεταξύ της ΕΕ και της Κίνας όσον αφορά το εμπόριο και τις επενδύσεις, με ιδιαίτερη προσοχή στην αμοιβαιότητα όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά, στις δημόσιες συμβάσεις και στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες· παροτρύνει αμφότερα τα μέρη να συνεργαστούν εποικοδομητικά στο πλαίσιο αυτό για την επιδίωξη μεταρρυθμίσεων με βάση την αγορά και την επίτευξη ουσιαστικής προόδου, ιδίως όσον αφορά τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις για τη διμερή επενδυτική συμφωνία, αλλά και για την εταιρική κοινωνική ευθύνη, την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής σύμφωνα με τη συμφωνία του Παρισιού· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Κίνα να προχωρήσει σε μια φιλόδοξη μεταρρύθμιση του ΠΟΕ, συμπεριλαμβανομένων ολοκληρωμένων κανόνων για τις βιομηχανικές επιδοτήσεις· επαναλαμβάνει τις ανησυχίες του σχετικά με τις πρακτικές στρέβλωσης της αγοράς των κινεζικών κρατικών επιχειρήσεων, την αναγκαστική μεταφορά τεχνολογίας και την τοπικοποίηση δεδομένων, την πλεονάζουσα βιομηχανική ικανότητα και το σχετικό ντάμπινγκ εξαγωγών, καθώς και άλλες αθέμιτες εμπορικές πρακτικές· επαναλαμβάνει την ανάγκη να βελτιωθεί η διμερής και πολυμερής συνεργασία για τη βιώσιμη ανάπτυξη και ένα σύστημα δίκαιου εμπορίου, με ταυτόχρονη προώθηση κοινωνικών και περιβαλλοντικών προτύπων με βάση την τήρηση και την εφαρμογή των διεθνών συμβάσεων και συμφωνιών· εκφράζει την ανησυχία του για τις χαμηλές επιδόσεις της Κίνας όσον αφορά την παράνομη, λαθραία και άναρχη (ΠΛΑ) αλιεία· επισημαίνει την έλλειψη διαφάνειας στη νηολόγηση σκαφών και αλιευτικών στόλων παγκοσμίως και τονίζει ότι οι κινεζικές επιδοτήσεις σε αυτόν τον τομέα δημιουργούν αθέμιτο ανταγωνισμό για τον αλιευτικό τομέα της ΕΕ· καλεί την Κίνα να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να ενισχύσει το νομικό της πλαίσιο για την ΠΛΑ αλιεία και να το επιβάλει αυστηρότερα·

17. υπενθυμίζει ότι χρειάζεται να σημειωθεί σημαντική και φιλόδοξη πρόοδος στις διαπραγματεύσεις σχετικά με τη συνολική συμφωνία ΕΕ-Κίνας για τις επενδύσεις, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι τρέχουσες ασυμμετρίες στην αγορά· υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να συμπεριληφθεί ένα φιλόδοξο κεφάλαιο για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των βασικών εργασιακών προτύπων, την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής σύμφωνα με τη συμφωνία του Παρισιού· τονίζει ότι είναι σημαντικό να διασφαλίζονται οι ισότιμοι όροι ανταγωνισμού, η αμοιβαιότητα και η χωρίς διακρίσεις μεταχείριση των αντίστοιχων μερών και των επιχειρηματικών τους κοινοτήτων, των πολιτών τους και της κοινωνίας των πολιτών· παροτρύνει τα μέρη να βελτιώσουν τη διαφάνεια και να καθιερώσουν μια κοινοβουλευτική διάσταση όσον αφορά την εφαρμογή της συμφωνίας· επισημαίνει ότι η αγορά δημόσιων συμβάσεων της ΕΕ είναι ανοιχτή σε κινεζικές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων κρατικών επιχειρήσεων, ενώ οι ευρωπαϊκές εταιρείες αντιμετωπίζουν συχνά δυσκολίες όσον αφορά την πρόσβαση σε ευκαιρίες σύναψης συμβάσεων στις κινεζικές αγορές· καλεί την Επιτροπή και την Κίνα να ενισχύσουν τη συνεργασία ΕΕ-Κίνας για την επίτευξη περιβαλλοντικών στόχων·

18. τονίζει ότι οι εμπορικές σχέσεις της ΕΕ απαιτούν καλή αρμονία στις περιφερειακές σχέσεις μεταξύ της Κίνας και των γειτονικών χωρών της, καθώς και εγκάρδια συνύπαρξη με όλες τις περιοχές που έχουν ειδικό σύνδεσμο με την Ευρώπη· υπογραμμίζει ότι η πλήρης τήρηση από την Κίνα προηγούμενων διεθνών δεσμεύσεων στην περιοχή θα καταστήσει δυνατή την ορθή εφαρμογή της συμφωνίας αυτής·

19. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το ψήφισμα αυτό στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, καθώς και στην κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και στο Εθνικό Λαϊκό Κογκρέσο.


 

 

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ (20.10.2020)

<CommissionInt>προς την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου</CommissionInt>


<Titre>σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας για τη συνεργασία όσον αφορά τις γεωγραφικές ενδείξεις και την προστασία των ενδείξεων αυτών</Titre>

<DocRef>(2020/0089 M (NLE))</DocRef>

Συντάκτης γνωμοδότησης: <Depute>Nuno Melo</Depute>

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Αλιείας καλεί την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. υπογραμμίζει το οικονομικό συμφέρον της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κίνας στον τομέα των γεωγραφικών ενδείξεων (ΓΕ), δεδομένου ότι οι εξαγωγές γεωργικών ειδών διατροφής της ΕΕ προς την Κίνα σημείωσαν σταθερή ανάπτυξη μεταξύ 2010 και 2019, ιδίως όσον αφορά προϊόντα που κατά κανόνα προστατεύονται από ΓΕ, όπως ο οίνος και τα αλκοολούχα ποτά· σημειώνει ότι αυτό συμβαίνει παρά το γνωστό πρόβλημα παραποίησης/απομίμησης στην κινεζική αγορά, για παράδειγμα στην περίπτωση των οίνων·

2. επισημαίνει, ωστόσο, ότι η σημασία της συμφωνίας δεν περιορίζεται στον όγκο των εμπορικών συναλλαγών μεταξύ της ΕΕ και της Κίνας· θεωρεί ότι, υπογράφοντας τη συμφωνία αυτή, η Κίνα κάνει ένα σημαντικό βήμα προς την αναγνώριση του συστήματος γεωγραφικών ενδείξεων της ΕΕ· θεωρεί ότι η στρατηγική της Ένωσης συνίσταται στην αξιοποίηση του κύρους που συνδέεται με ορισμένες ονομασίες, περιοχές και παραδόσεις, για την εξαγωγή γεωργικών προϊόντων διατροφής που καλύπτονται από γεωγραφικές ενδείξεις σε ολόκληρο τον κόσμο και για την πρόληψη της «κλοπής» αυτών των ονομασιών από ανταγωνιστές·

3. επισημαίνει ότι η συμφωνία είναι περιορισμένου ενδιαφέροντος σε ό,τι αφορά τα αλιευτικά προϊόντα και την υδατοκαλλιέργεια· επισημαίνει ότι, από τις 275 ΓΕ από την ΕΕ που καλύπτει η συμφωνία, μόνο μία αφορά προϊόν υδατοκαλλιέργειας, τα στρείδια Marennes Oléron Γαλλίας, και μόνο μία αφορά προϊόν αλιείας, τον σολομό εκτροφής Σκωτίας· τονίζει, ωστόσο, ότι η συμφωνία αυτή πρέπει να τύχει σθεναρής υποστήριξης διότι καθιστά δυνατή τη μελλοντική ενσωμάτωση και αναγνώριση των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας της ΕΕ·

4. υπενθυμίζει ότι το κείμενο της συμφωνίας και ο κατάλογος των γεωγραφικών ενδείξεων είχαν οριστικοποιηθεί πριν πάψουν να ισχύουν στο Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας οι Ευρωπαϊκές Συνθήκες (Brexit)· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι υπάρχουν συνολικά οκτώ προϊόντα από το Ηνωμένο Βασίλειο στους προκαταρκτικούς καταλόγους που συμφωνήθηκαν· προτρέπει την Επιτροπή σε διαβουλεύσεις με τα κράτη μέλη προκειμένου να αντικατασταθούν τα προϊόντα αυτά με προϊόντα από τα κράτη μέλη της ΕΕ το συντομότερο δυνατόν μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου του Brexit·

5. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δέσμευση της Κίνας να ενισχύσει το νομικό της πλαίσιο για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων που καλύπτει η συμφωνία· καλεί την Κίνα να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να ενισχύσει το νομικό της πλαίσιο για την καταπολέμηση της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας από κινεζικά σκάφη σε παγκόσμια κλίμακα και για να το εφαρμόσει με μεγαλύτερη αυστηρότητα·

6. επισημαίνει ότι, εάν λάβουμε υπόψη την μεγάλη ποικιλία ΓΕ που έχει να επιδείξει η ΕΕ, ο αριθμός των προϊόντων αλιείας που καλύπτει η συμφωνία παραμένει περιορισμένος και ότι υπάρχουν και άλλα προϊόντα και δη αλιείας και υδατοκαλλιέργειας που πρέπει συμπεριληφθούν σε μεταγενέστερο στάδιο, οποτεδήποτε τούτο καταστεί δυνατό·

7. θεωρεί λυπηρό το να μην συμπεριλαμβάνονται περισσότερες ΓΕ αλιείας και υδατοκαλλιέργειας της ΕΕ στον κατάλογο των προστατευόμενων ενδείξεων που καλύπτει η εν λόγω συμφωνία, τη στιγμή που υπάρχουν πολλά κινεζικά προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας που περιλαμβάνονται σε αυτήν· καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει ΓΕ αλιείας και υδατοκαλλιέργειας στη συμφωνία, όπως είναι το Mejillón de Galicia (μύδι Γαλικίας, Ισπανία) που ήταν το πρώτο θαλάσσιο προϊόν που έλαβε τέτοια ένδειξη στην ΕΕ·

8. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη διάταξη σύμφωνα με την οποία οι παραγωγοί προϊόντων προστατευόμενης ΓΕ μπορούν να υποβάλουν απευθείας αίτηση στη μεικτή επιτροπή που προβλέπεται στην παρούσα συμφωνία σε περίπτωση που το προϊόν τους δεν περιλαμβάνεται στους αρχικά συμφωνηθέντες καταλόγους, καθώς και σε περίπτωση που το προϊόν τους αποκτήσει προστασία σε μεταγενέστερο στάδιο, μετά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας· καλεί τους ενδιαφερόμενους φορείς – σημερινούς και αυριανούς – προερχόμενους μεταξύ άλλων από τους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας της ΕΕ, να διερευνήσουν αυτή τη διάταξη·

9. τονίζει την ανάγκη συνεργασίας μεταξύ ΕΕ και Κίνας για την καταπολέμηση και τον έλεγχο του ντάμπινγκ και άλλων πρακτικών που στρεβλώνουν τους συνήθεις κανόνες της αγοράς και απειλούν τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και των θέσεων εργασίας στην ΕΕ·

10. υπενθυμίζει, ωστόσο, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρέπει να αγνοεί τις απαράδεκτες πρακτικές που εφαρμόζει ο κινεζικός αλιευτικός στόλος: παρατηρεί ότι η Κίνα έχει τη χειρότερη επίδοση μεταξύ των πέντε κορυφαίων αλιευτικών δυνάμεων όσον αφορά την παγκόσμια παράνομη, λαθραία και άναρχη (ΠΛΑ) αλιεία· θεωρεί ότι η Κίνα εφαρμόζει αδιαφανείς πρακτικές σε ό,τι αφορά τη νηολόγηση των σκαφών στον αλιευτικό της στόλο σε όλο τον κόσμο και ότι επιχορηγεί τις εταιρείες της με σημαντικά ποσά, γεγονός που συνιστά αθέμιτο ανταγωνισμό για τον αλιευτικό κλάδο της ΕΕ· εκτιμά ότι αυτού του είδους η συμπεριφορά ασκεί τρομερή πίεση στους πόρους και στο περιβάλλον· παρατηρεί ότι σε διάφορα μέσα ενημέρωσης γίνονται πολυάριθμες αναφορές σε περιστατικά καταναγκαστικής εργασίας και σε αξιόποινες πράξεις εις βάρος αλιέων σε κινεζικά σκάφη·

11. παροτρύνει αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη της παρούσας συμφωνίας να ενισχύσουν τη συνεργασία και τον συντονισμό τους όσον αφορά την προστασία και τη χρήση των γεωγραφικών ενδείξεων σε περιφερειακό και/ή παγκόσμιο επίπεδο μέσω των αντίστοιχων οργανισμών και φόρουμ.

 


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

12.10.2020

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

25

1

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Clara Aguilera, François-Xavier Bellamy, Izaskun Bilbao Barandica, Isabel Carvalhais, Rosanna Conte, Rosa D’Amato, Fredrick Federley, Giuseppe Ferrandino, Søren Gade, Francisco Guerreiro, Anja Hazekamp, Niclas Herbst, Pierre Karleskind, Predrag Fred Matić, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Grace O’Sullivan, Caroline Roose, Annie Schreijer-Pierik, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Θεόδωρος Ζαγοράκης

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Nicolás González Casares, Valentino Grant, Ivo Hristov, Πέτρος Κόκκαλης

 


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

25

+

ECR

Ruža TOMAŠIĆ

GUE/NGL

Πέτρος ΚΟΚΚΑΛΗΣ

ID

Rosanna CONTE, Valentino GRANT

NI

Rosa D'AMATO

PPE

François-Xavier BELLAMY, Niclas HERBST, Francisco José MILLÁN MON, Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR, Annie SCHREIJER-PIERIK, Peter VAN DALEN, Θεόδωρος ΖΑΓΟΡΑΚΗΣ

RENEW

Izaskun BILBAO, Fredrick FEDERLEY, Søren GADE, Pierre KARLESKIND

S&D

Clara AGUILERA, Isabel CARVALHAIS, Giuseppe FERRANDINO, Nicolás GONZALEZ CASARES, Ivo HRISTOV, Predrag Fred MATIĆ

VERTS/ALE

Francisco GUERREIRO, Grace O'SULLIVAN, Caroline ROOSE

 

1

-

GUE/NGL

Anja HAZEKAMP

 

0

0

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+ : υπέρ

- : κατά

0 : αποχή

 


 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

27.10.2020

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

39

2

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Barry Andrews, Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου, Tiziana Beghin, Geert Bourgeois, Saskia Bricmont, Udo Bullmann, Jordi Cañas, Daniel Caspary, Miroslav Číž, Arnaud Danjean, Paolo De Castro, Εμμανουήλ Φράγκος, Raphaël Glucksmann, Markéta Gregorová, Enikő Győri, Roman Haider, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Danuta Maria Hübner, Herve Juvin, Maximilian Krah, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, Margarida Marques, Gabriel Mato, Sara Matthieu, Emmanuel Maurel, Carles Puigdemont i Casamajó, Samira Rafaela, Inma Rodríguez-Piñero, Massimiliano Salini, Helmut Scholz, Liesje Schreinemacher, Sven Simon, Dominik Tarczyński, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt, Marie-Pierre Vedrenne, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Svenja Hahn, Jean-Lin Lacapelle

 


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

39

+

ECR

Geert Bourgeois, Εμμανουήλ Φράγκος, Dominik Tarczynski, Jan Zahradil

GUE/NGL

Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

ID

Roman Haider, Herve Juvin, Danilo Oscar Lancini, Jean-Lin Lacapelle

NI

Tiziana Beghin

PPE

Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου, Daniel Caspary, Arnaud Danjean, Enikő Győri, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Gabriel Mato, Massimiliano Salini, Sven Simon, Jörgen Warborn , Iuliu Winkler

RENEW

Barry Andrews, Jordi Cañas, Svenja Hahn, Samira Rafaela, Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne

S&D

Udo Bullmann, Miroslav Číž, Paolo De Castro, Bernd Lange, Margarida Marques, Inma Rodríguez Piñero, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt

VERTS/ALE

Markéta Gregorova, Heidi Hautala, Sara Matthieu

 

 

2

-

ID

Maximilian Krah

NI

Carles Puigdemont i Casamajó

 

2

0

S&D

Raphaël Glucksmann

VERTS/ALE

Saskia Bricmont

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+ : υπέρ

- : κατά

0 : αποχή

 

 

[1] ΕΕ C 407 της 4.11.2016, σ. 18.

[2] ΕΕ C 433 της 23.12.2019, σ. 103.

[3] Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, [P9_TA(0000)0000].

[4] Μελέτη της Επιτροπής που δημοσιεύτηκε τον Απρίλιο του 2020 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_20_683

Τελευταία ενημέρωση: 9 Νοεμβρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου