MIETINTÖ johon sisältyy päätöslauselmaesitys, joka ei liity lainsäädäntöön, ehdotuksesta neuvoston päätökseksi maantieteellisiin merkintöihin liittyvästä yhteistyöstä ja maantieteellisten merkintöjen suojasta tehdyn Euroopan unionin ja Kiinan kansantasavallan hallituksen välisen sopimuksen tekemisestä

30.10.2020 - (08359/2020 – C9‑0298/2020 – 2020/0089M(NLE))

Kansainvälisen kaupan valiokunta
Esittelijä: Iuliu Winkler

Menettely : 2020/0089M(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A9-0202/2020
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A9-0202/2020
Keskustelut :
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS, JOKA EI LIITY LAINSÄÄDÄNTÖÖN

ehdotuksesta neuvoston päätökseksi maantieteellisiin merkintöihin liittyvästä yhteistyöstä ja maantieteellisten merkintöjen suojasta tehdyn Euroopan unionin ja Kiinan kansantasavallan hallituksen välisen sopimuksen tekemisestä

(08359/2020– C9‑0298/2020 – 2020/0089M(NLE))

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi (8359/2020),

 ottaa huomioon luonnoksen maantieteellisiin merkintöihin liittyvästä yhteistyöstä ja maantieteellisten merkintöjen suojasta tehdyn Euroopan unionin ja Kiinan kansantasavallan hallituksen väliseksi sopimukseksi (8361/2020),

 ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 207 artiklan 3 kohdan, 207 artiklan 4 kohdan ensimmäisen alakohdan yhdessä sen 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan v alakohdan ja 218 artiklan 7 kohdan mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön,

 ottaa huomioon Maailman kauppajärjestön (WTO) sopimuksen teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyvistä näkökohdista (TRIPS),

 ottaa huomioon 14. lokakuuta 2015 annetun komission tiedonannon ”Kaikkien kauppa – Vastuullisempaa kauppa- ja investointipolitiikkaa” (COM(2015)0497),

 ottaa huomioon 1. heinäkuuta 2014 annetun komission tiedonannon ”Kauppa, kasvu ja henkinen omaisuus – Strategia teollis- ja tekijänoikeuksien suojaamiseksi ja täytäntöönpanemiseksi kolmansissa maissa” (COM(2014)0389),

 ottaa huomioon komission yksiköiden valmisteluasiakirjan teollis- ja tekijänoikeuksien suojaamisesta ja täytäntöönpanosta kolmansissa maissa (SWD(2019)0452),

 ottaa huomioon 16. heinäkuuta 2018 pidetyssä EU:n ja Kiinan 20. huippukokouksessa ja 9. huhtikuuta 2019 pidetyssä EU:n ja Kiinan 21. huippukokouksessa annetut yhteiset julkilausumat,

 ottaa huomioon 12. maaliskuuta 2019 annetun yhteisen tiedonannon ”Strateginen katsaus EU:n ja Kiinan suhteisiin” (JOIN(2019)0005),

 ottaa huomioon 9. kesäkuuta 2015 antamansa päätöslauselman strategiasta teollis- ja tekijänoikeuksien suojaamiseksi ja täytäntöönpanemiseksi kolmansissa maissa[1],

 ottaa huomioon 12. syyskuuta 2018 antamansa päätöslauselman EU:n ja Kiinan suhteiden tilasta[2],

 ottaa huomioon ... antamansa lainsäädäntöpäätöslauselman esityksestä päätökseksi[3],

 ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) ja erityisesti sen unionin ulkoista toimintaa koskevan V osaston,

 ottaa huomioon SEUT:n ja erityisesti sen 91, 100, 168 ja 207 artiklan yhdessä sen 218 artiklan 6 kohdan a alakohdan v alakohdan ja 218 artiklan 7 kohdan kanssa,

 ottaa huomioon työjärjestyksen 105 artiklan 2 kohdan,

 ottaa huomioon kalatalousvaliokunnan lausunnon,

 ottaa huomioon maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan kirjeen,

 ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan mietinnön (A9-0202/2020),

A. ottaa huomioon, että maantieteellisten merkintöjen suojaaminen kansainvälisellä tasolla on keskeinen osa EU:n kauppapolitiikkaa;

B. ottaa huomioon, että EU on maailman suurin maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden viejä ja että niiden vienti saavutti ennätyksellisen 39 miljardin euron ylijäämän vuonna 2019;

C. ottaa huomioon, että maantieteellisellä merkinnällä suojattujen tuotteiden keskimääräinen arvo on kaksi kertaa suurempi kuin vailla suojattua nimitystä olevilla tuotteilla;

D. ottaa huomioon, että EU:n maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden vienti Kiinaan on kasvanut voimakkaasti viime vuosikymmenen aikana ja että sen vuotuinen kasvuvauhti oli yli 20 prosenttia vuosina 2009–2019; toteaa, että tämä muutti maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden kauppataseen 1 miljardin euron vajeen vuonna 2009 yli 9 miljardin euron kauppaylijäämäksi vuonna 2019, mikä tekee Kiinasta EU:n maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden viennin kolmanneksi tärkeimmän kohteen Yhdistyneen kuningaskunnan ja Yhdysvaltojen jälkeen; ottaa huomioon, että Kiinan maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden tuonnin odotetaan kasvavan edelleen seuraavan vuosikymmenen aikana;

E.  ottaa huomioon, että EU:n maantieteellisillä merkinnöillä suojattujen viinien, maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden ja väkevien alkoholijuomien maailmanlaajuisen myynnin arvo on 74,76 miljardia euroa[4], mikä vastaa 6,8:aa prosenttia EU:n maatalouselintarvikealan myynnistä ja 15,4:ää prosenttia EU:n maatalouselintarvikkeiden viennistä;

F. ottaa huomioon, että EU on yleisesti tunnettu taitotiedostaan ja arvokkaiden ja laadukkaiden maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden tuotannosta;

G. katsoo, että kaikki tuodut maatalouselintarvikkeet on tarkastettava ja niiden on täytettävä terveyttä, turvallisuutta ja eläinten hyvinvointia koskevat vaatimukset, joita sovelletaan EU:n tuottajiin koko maatalouden toimitusketjussa ja jotka siten osaltaan lisäävät tuotteiden arvoa ja laatua;

H. ottaa huomioon, että monet EU:n maantieteelliset merkinnät kohtaavat Kiinassa merkittäviä haasteita, jotka aiheuttavat tuntuvia taloudellisia menetyksiä EU:n tuottajille;

I. ottaa huomioon, että sopimus perustuu vuosina 2007–2012 toteutetusta, yhteistyötä maantieteellisissä merkinnöissä koskevasta EU:n ja Kiinan pilottihankkeesta saatuihin kokemuksiin;

J. ottaa huomioon, että merkittävän osan maailman talouskasvusta odotetaan tulevaisuudessa syntyvän Euroopan ulkopuolella;

K. ottaa huomioon, että maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden tuottajat ja viejät joutuvat toimimaan vaikeassa kansainvälisen kaupan ympäristössä;

L. katsoo, että tämä sopimus on tärkeä maantieteellisten merkintöjen maailmanlaajuisen tunnustamisen kannalta;

M. katsoo, että tämä sopimus on tärkeä ensimmäinen askel ja että sitä olisi laajennettava mahdollisimman pian monien vielä sen ulkopuolella olevien EU:n maantieteellisten merkintöjen suojaamiseksi;

N. katsoo, että tämän sopimuksen tekeminen osoittaa, että EU ja Kiina pystyvät tekemään kahdenvälisiä sopimuksia, kunhan yhteiset edut otetaan asianmukaisesti huomioon;

1. pitää myönteisenä, että EU ja Kiinan kansantasavalta ovat tehneet sopimuksen maantieteellisiin merkintöihin liittyvästä yhteistyöstä ja maantieteellisten merkintöjen suojasta; pitää myönteisenä eurooppalaisten maantieteellisten merkintöjen suojelemista Kiinan markkinoilla; pitää sopimuksen tuloksekasta täytäntöönpanoa merkittävänä sopimuspuolten välistä luottamusta lisäävänä hankkeena ja selkeänä merkkinä siitä, että Kiina on halukas tekemään yhteistyötä EU:n kanssa; odottaa edistymistä myös muiden oikeudenmukaiseen kauppaan liittyvien yhteistyöalojen osalta;

2. korostaa EU:n ja Kiinan strategisen suhteen merkitystä ja kehottaa EU:n jäsenvaltioita ja toimielimiä puhumaan Kiinalle yhdellä äänellä ja noudattamaan koordinoitua lähestymistapaa; korostaa, että kaupan ja investointien olisi perustuttava sääntöihin ja arvoihin ja että niiden ytimessä olisi oltava monenvälinen kauppajärjestelmä; kehottaa Kiinaa toimimaan aktiivisemmin WTO:ssa ja muissa monenvälisissä aloitteissa sekä noudattamaan täysimääräisesti WTO-velvoitteitaan ja sovittamaan hankkimansa taloudellisen vallan kehitystasoonsa; korostaa, että ihmisoikeuksien kunnioittaminen on EU:n kanssa luotavien kauppa- ja investointisuhteiden edellytys, ja kehottaa Kiinaa noudattamaan kansainvälisiä velvoitteitaan ja sitoutumaan ihmisoikeuksien kunnioittamiseen ottaen erityisesti huomioon käynnissä olevat neuvottelut kahdenvälisestä investointisopimuksesta; pitää erittäin huolestuttavina tietoja, joiden mukaan uiguureja käytetään hyväksi ja pidetään vangittuina kiinalaisissa tehtaissa;

3. kehottaa ottamaan käyttöön tehokkaita taloudellisia seuraamuksia yrityksille, jotka eivät kunnioita maantieteellisiä merkintöjä ja jotka väärentävät maantieteellisellä merkinnällä varustettuja tuotteita;

4. huomauttaa, että tämä sopimus on myönteinen signaali kansainväliselle yhteisölle, mukaan luettuina monenväliset instituutiot; pitää myönteisenä sopimuksen nojalla 100 eurooppalaisen ja 100 kiinalaisen maantieteellisen merkinnän luettelon tarjoamaa korkeatasoista suojaa, joka ylittää teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyvistä näkökohdista tehdyn WTO:n sopimuksen mukaisen suojan nykyisen tason erityisesti elintarvikkeiden mutta myös viinien ja väkevien alkoholijuomien osalta; panee merkille, että 175 muuta EU:n ja Kiinan maantieteellistä merkintää on tarkoitus suojata neljän vuoden kuluessa sopimuksen voimaantulosta; toteaa, että EU:lla on yli 3 300 suojattua maantieteellistä merkintää; kehottaa komissiota viemään pikaisesti tämän sopimuksen laajentamista eteenpäin, jotta tulevina vuosina voidaan suojella mahdollisimman monta kriteerit täyttävää maantieteellistä merkintää, myös kalastus- ja vesiviljelyalan maantieteellisiä merkintöjä; kehottaa komissiota tiedottamaan parlamentille asianmukaisesti sopimuksen laajentamista koskevien neuvottelujen edistymisestä; muistuttaa, että sopimus viimeisteltiin ennen kuin unionin perussopimuksia lakattiin soveltamasta Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneessä kuningaskunnassa ja että sovittuun luetteloon on otettu kahdeksan Yhdistyneestä kuningaskunnasta peräisin olevaa tuotetta; kehottaa komissiota kuulemaan jäsenvaltioita ja korvaamaan nämä tuotteet EU:n jäsenvaltioista peräisin olevilla tuotteilla mahdollisimman pian siirtymäkauden päättymisen jälkeen;

5. suhtautuu myönteisesti määräykseen, jonka mukaan maantieteellisellä merkinnällä suojattujen tuotteiden tuottajat voivat kääntyä suoraan tässä sopimuksessa tarkoitetun sekakomitean puoleen, jos heidän tuotteensa eivät sisälly alustavasti sovittuihin luetteloihin ja myös jos heidän tuotteensa saa suojan sopimuksen voimaantulon jälkeen; kehottaa nykyisiä ja mahdollisia tulevia sidosryhmiä, myös EU:n kalastus- ja vesiviljelyalan toimijoita, tutkimaan tätä määräystä;

6. panee merkille, että EU:n kauppavaje Kiinan kanssa on suuri, mutta muistuttaa, että maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden alalla EU:n kauppatase on ylijäämäinen;

7. muistuttaa, että on tärkeää edistää EU:n maantieteellisten merkintöjen suojelun mallia, sillä se on olennainen väline rekisteröityjen EU-tuotteiden aitouden ja ainutlaatuisten ominaisuuksien varmistamisessa ja hyödyllinen markkinointiväline liiketoimintamahdollisuuksien yhteydessä sekä kulttuuriperinnön symboli; tunnustaa eurooppalaisten ja kiinalaisten laadukkaiden perinteisten elintarvikkeiden rikkaan perinnön sekä maantieteellisten merkintöjen suojelun merkityksen tässä yhteydessä; kehottaa komissiota, jäsenvaltioita ja Kiinan hallitusta sitoutumaan tämän perinnön suojelemiseen ja varmistamaan sen tunnustaminen molemmissa yhteiskunnissa, jotta helpotetaan kyseisten tuotteiden tunnistamista ja niiden alkuperän suojelua ja edistetään kulttuurivaihtoa ja avoimuutta;

8. pitää valitettavana, että sopimuksen mukaisesta suojasta huolimatta joitakin EU:n maantieteellisillä merkinnöillä varustettuja tuotteita ei voida viedä Kiinaan maassa sovellettujen elintarvikkeiden tuontinormien vuoksi; pyytää komissiota jatkamaan Kiinan kanssa käytävää vuoropuhelua, jotta se tunnustaisi EU:n elintarviketurvallisuusnormit, jotka kuuluvat maailman korkeimpiin; kehottaa Kiinaa poistamaan perusteettomat esteet EU:n maataloustuote- ja elintarvikevienniltä, varmistamaan yleisen vastavuoroisuuden kauppasuhteissa sekä noudattamaan ja parantamaan terveys- ja kasvinsuojelunormeja ja panemaan ne tiukasti täytäntöön ja valvomaan niiden noudattamista, jotta vältetään epäoikeudenmukainen kilpailu;

9. kehottaa Kiinaa tukemaan myös nykyisiä monenvälisiä maantieteellisiä merkintöjä suojaavia puitteita liittymällä Maailman henkisen omaisuuden järjestön (WIPO) Lissabonin sopimuksen ja 26. helmikuuta 2020 voimaan tulleen Geneven asiakirjan jäseneksi;

10. korostaa maantieteellisten merkintöjen merkitystä teollis- ja tekijänoikeuksien sekä tuoteväärennösten torjuntaan tähtäävien toimien muodostamassa laajemmassa kehyksessä; korostaa, että sopimuksella on varmistettava tuotteiden teollis- ja tekijänoikeuksien täysimääräinen suojelu, jotta voidaan turvata paikallisen ympäristön, infrastruktuuri, työllisyys ja biologinen monimuotoisuus mukaan luettuina, arvo ja laatu ja vauhdittaa aluekehitystä sekä parantaa jäljitettävyyttä, avoimuutta ja kuluttajatiedotusta;

11. pitää tässä yhteydessä myönteisenä teollis- ja tekijänoikeuksien suojelua koskevan Kiinan uuden lainsäädännön hyväksymistä; kehottaa komissiota seuraamaan tiiviisti tämän sopimuksen täytäntöönpanoa ja pyytää ratifioimaan sen nopeasti; kehottaa lisäksi komissiota jatkamaan yhteistyötä Kiinan kanssa, jotta kunnianhimoisemman teollis- ja tekijänoikeuksia koskevan sopimuksen täytäntöönpanossa edistyttäisiin ja EU:n suojattujen maantieteellisten merkintöjen luetteloa voitaisiin laajentaa; kehottaa komissiota seuraamaan maantieteellisten merkintöjen rekisteröintiprosessia Kiinassa; pyytää komissiota jatkamaan EU:n yritysten tukemista immateriaalioikeuksien neuvontapalvelun kautta; korostaa Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston kaltaisten elinten kanssa tehtävän yhteistyön lisäarvoa asianmukaisessa seurannassa ja täytäntöönpanossa;

12. panee merkille, että viimeisimmän teollis- ja tekijänoikeuksien suojelusta ja täytäntöönpanosta annetun raportin mukaan yli 80 prosenttia EU:ssa vuonna 2018 ja 2019 takavarikoiduista väärennetyistä ja laittomasti valmistetuista tavaroista oli peräisin Kiinasta ja että ne aiheuttivat EU:n jäsenvaltioille noin 60 miljardin euron tappiot; korostaa, että on tärkeää jatkaa tiukkojen valvonta- ja testaustoimenpiteiden kohdistamista kaikkiin tuontituotteisiin väärennettyjen ja sellaisten elintarvikkeiden, joihin liittyy petos, havaitsemiseksi; muistuttaa siksi, että EU:n ja Kiinan on tehtävä tiivistä ja tehokasta tulliyhteistyötä, jotta varmistetaan reilu kilpailu kauppavirtojen lisääntyessä ja jotta voidaan torjua väärennettyjä tuotteita;

13. korostaa sopimuksen määräysten tehokkaan täytäntöönpanon ja asianmukaisen noudattamisen valvonnan merkitystä markkinoilla; muistuttaa aikovansa seurata ja valvoa sopimuksen asianmukaista soveltamista; kehottaa tässä yhteydessä komissiota tiedottamaan vuosittain parlamentille sopimuksen täytäntöönpanosta, kun sen voimaantulosta on kulunut yksi vuosi; on tyytyväinen uuden kauppasopimusten valvojan nimittämiseen ja korostaa hänen keskeistä rooliaan tämän sopimuksen seurannassa ja noudattamisen parantamisessa; kehottaa valvojaa reagoimaan välittömästi, jos sopimusta ei panna asianmukaisesti täytäntöön;

14. pitää huolestuttavana vaikutusta, joka 14. helmikuuta 2020 voimaan tulleella Yhdysvaltojen ja Kiinan välisellä talous- ja kauppasopimuksella, niin kutsutulla Yhdysvaltojen ja Kiinan välisen ensimmäinen vaiheen kauppasopimuksella, voisi olla maantieteellisiä merkintöjä koskevaan EU:n ja Kiinan väliseen sopimukseen, ja korostaa, että se on pantava täytäntöön syrjimättömällä tavalla ja noudattaen täysin WTO:n sääntöjä ja ilman minkäänlaisia haittavaikutuksia maantieteellisiä merkintöjä koskevassa EU:n ja Kiinan sopimuksessa tehtyjen sitoumusten täytäntöönpanoon; korostaa, että EU:n on myös seurattava tiiviisti 175 EU:n maantieteellisen merkinnän toisen luettelon täytäntöönpanoa ottaen huomioon mahdolliset päällekkäisyydet Yhdysvaltojen ja Kiinan välisen ensimmäisen vaiheen kauppasopimuksen kanssa; odottaa, että EU:n viejät hyötyvät välittömästi kauppaa helpottavista toimenpiteistä maatalous- ja elintarvikealalla;

15. pitää erittäin huolestuttavina monia esteitä, joita EU:n yritykset ja viljelijät kohtaavat Kiinan markkinoille pääsyssä ja niillä toimimisessa Kiinan valtiojohtoisen järjestelmän vuoksi; katsoo, että reilu kilpailu unionin yritysten ja kiinalaisten yritysten välillä lisäisi mahdollisuuksia ja innovointia, ja kehottaa komissiota jatkamaan työskentelyä Kiinan viranomaisten kanssa näiden esteiden poistamiseksi;

16. korostaa, että on ollut jo pitkään tarpeen varmistaa EU:n ja Kiinan tasapuoliset toimintaedellytykset kaupan ja investointien alalla kiinnittäen erityistä huomiota markkinoille pääsyn, julkisten hankintojen ja rahoituspalvelujen vastavuoroisuuteen; kehottaa molempia osapuolia tekemään tältä osin rakentavaa yhteistyötä pyrkien toteuttamaan markkinapohjaisia uudistuksia ja saavuttamaan merkittävää edistystä erityisesti meneillään olevissa neuvotteluissa kahdenvälisestä investointisopimuksesta, mutta yhtä lailla yritysten yhteiskuntavastuun, kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisen sekä Pariisin sopimukseen perustuvan ilmastonmuutoksen torjunnan osalta; toistaa kehotuksensa Kiinalle edetä WTO:n kunnianhimoisessa uudistamisessa, kattavat teollisuustukia koskevat säännöt mukaan luettuina; toistaa huolensa Kiinan valtio-omisteisten yritysten soveltamista markkinoita vääristävistä käytännöistä, pakollisesta teknologian siirrosta ja datan säilytyspaikkaa koskevista vaatimuksista, teollisuuden ylikapasiteetista ja siihen liittyvästä viennin polkumyynnistä sekä muista hyvän kauppatavan vastaisista käytännöistä; toistaa, että kestävää kehitystä ja oikeudenmukaista kauppajärjestelmää koskevaa kahden- ja monenvälistä yhteistyötä on parannettava edistämällä sosiaalisia ja ympäristönormeja, jotka perustuvat kansainvälisten yleissopimusten ja sopimusten noudattamiseen ja täytäntöönpanoon; pitää huolestuttavana Kiinan heikkoa suoriutumista laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen (LIS-kalastus) ehkäisemisessä; korostaa avoimuuden puutetta maailmanlaajuisesti toimivien alusten ja kalastuslaivastojen rekisteröinnissä ja painottaa, että Kiinan tällä alalla myöntämät tuet luovat epäreilua kilpailua EU:n kalastusalalle; kehottaa Kiinaa tekemään kaikkensa lujittaakseen LIS-kalastusta koskevaa oikeudellista kehystään ja valvomaan sen täytäntöönpanoa aiempaa tiukemmin;

17. muistuttaa, että EU:n ja Kiinan välistä kattavaa investointisopimusta koskevissa neuvotteluissa on edistyttävä merkittävästi ja kunnianhimoisesti, jotta sillä voidaan puuttua markkinoiden nykyisiin epäsymmetrioihin; korostaa, että on tärkeää sisällyttää sopimukseen kunnianhimoinen kauppaa ja kestävää kehitystä koskeva luku, jotta voidaan suojella ihmisoikeuksia, työelämän perusnormit mukaan luettuina, edistää kestävää kehitystä ja torjua ilmastonmuutosta Pariisin sopimuksen mukaisesti; korostaa, että on keskeisen tärkeää varmistaa osapuolten ja niiden yritysyhteisöjen, kansalaisten ja kansalaisyhteiskunnan järjestöjen tasapuoliset toimintaedellytykset, vastavuoroisuus ja syrjimätön kohtelu; kehottaa osapuolia parantamaan avoimuutta ja luomaan parlamentaarisen ulottuvuuden sopimuksen täytäntöönpanolle; korostaa, että EU:n julkisten hankintojen markkinat ovat avoimet kiinalaisille yrityksille, myös valtio-omisteisille yrityksille, kun taas eurooppalaisilla yrityksillä on usein vaikeuksia osallistua julkisiin hankintoihin Kiinan markkinoilla; kehottaa komissiota ja Kiinaa tehostamaan EU:n ja Kiinan välistä yhteistyötä ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi;

18. korostaa, että EU:n kauppasuhteet edellyttävät Kiinan ja sen naapurimaiden välisiä sopusointuisia alueellisia suhteita sekä Kiinan ystävällismielistä rinnakkaiseloa kaikkien niiden alueiden kanssa, joilla on ollut erityinen suhde Eurooppaan; korostaa, että se, että Kiina noudattaa täysimääräisesti alueella tehtyjä aiempia kansainvälisiä sitoumuksia, tasoittaa tietä tämän sopimuksen asianmukaiselle täytäntöönpanolle;

19. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille sekä Kiinan kansantasavallan hallitukselle ja kansankongressille.


 

 

 

KALATALOUSVALIOKUNNAN LAUSUNTO (20.10.2020)

kansainvälisen kaupan valiokunnalle

ehdotuksesta neuvoston päätökseksi maantieteellisiin merkintöihin liittyvästä yhteistyöstä ja maantieteellisten merkintöjen suojasta tehdyn Euroopan unionin ja Kiinan kansantasavallan hallituksen välisen sopimuksen tekemisestä

(2020/0089 M (NLE))

Valmistelija: Nuno Melo

 

EHDOTUKSET

Kalatalousvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kansainvälisen kaupan valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. korostaa maantieteellisiä merkintöjä koskevan Euroopan unionin ja Kiinan välisen sopimuksen taloudellisia etuja, sillä EU:n maatalouselintarvikkeiden vienti Kiinaan on jatkanut kestävää kasvua vuosina 2010–2019, erityisesti kun on kyse maantieteellisillä merkinnöillä tyypillisesti suojatuista tuotteista, kuten viinistä ja väkevistä alkoholijuomista; toteaa, että näin on siitäkin huolimatta, että Kiinan markkinoilla on tunnetusti esimerkiksi viinien väärentämiseen liittyviä ongelmia;

2. toteaa kuitenkin, että sopimuksen merkitys ulottuu EU:n ja Kiinan välisen kaupan määrää pidemmälle; katsoo, että allekirjoittamalla tämän sopimuksen Kiina ottaa merkittävän askeleen kohti EU:n maantieteellisten merkintöjen järjestelmän tunnustamista; toteaa, että unionin strategia perustuu siihen, että tiettyjen nimien, alueiden ja perinteiden arvostusta hyödynnetään taloudellisesti, jotta sen maantieteellisillä merkinnöillä varustettuja maatalouselintarviketuotteita voidaan viedä kaikkialle maailmaan ja estää kilpailijoita ”varastamasta” näitä nimityksiä;

3. toteaa, että sopimuksen edut ovat tällä hetkellä rajalliset kalastustuotteiden ja vesiviljelyn osalta; korostaa, että sopimuksen kattamista EU:n 275 maantieteellisestä merkinnästä vain yksi koskee vesiviljelytuotetta, Marennes Oléron -osterit (Ranska), ja vain yksi kalatuotetta (skotlantilainen viljelty lohi); korostaa kuitenkin, että kyseessä on sopimus, jota olisi tuettava voimakkaasti, koska tulevaisuudessa EU:n kalastus- ja vesiviljelytuotteet voidaan sisällyttää siihen;

4. muistuttaa, että sopimuksen teksti ja maantieteellisten merkintöjen luettelo viimeisteltiin ennen kuin unionin perussopimuksia lakattiin soveltamasta Ison-Britannian ja Pohjois‑Irlannin yhdistyneessä kuningaskunnassa (brexit); muistuttaa tässä yhteydessä, että alustavasti sovituissa luetteloissa on yhteensä kahdeksan tuotetta Yhdistyneestä kuningaskunnasta; kehottaa komissiota kuulemaan jäsenvaltioita ja korvaamaan nämä tuotteet EU:n jäsenvaltioista peräisin olevilla tuotteilla mahdollisimman pian brexit-siirtymäkauden päättymisen jälkeen;

5. suhtautuu myönteisesti siihen, että Kiina on sitoutunut vahvistamaan maantieteellisten merkintöjen suojaa koskevaa oikeudellista kehystään tämän sopimuksen mukaisesti; kehottaa Kiinaa tekemään kaikkensa lujittaakseen oikeudellista kehystään, jolla torjutaan kiinalaisten alusten harjoittamaa laitonta, ilmoittamatonta ja sääntelemätöntä kalastusta maailmanlaajuisesti ja sen täytäntöönpanoa;

6. toteaa, että EU:n maantieteellisten merkintöjen runsaus huomioon ottaen sopimuksen piiriin kuuluvien kalatuotteiden määrä on vähäinen ja että mahdollisuuksien mukaan muita tuotteita, erityisesti kalastus- ja vesiviljelytuotteita, olisi sisällytettävä sopimukseen myöhemmässä vaiheessa;

7. pitää valitettavana, että EU:n kalastus- ja vesiviljelyalan maantieteellisiä merkintöjä ei ole sisällytetty nykyistä enemmän tämän sopimuksen kattamien suojattujen merkintöjen luetteloon, vaikka sopimukseen sisältyy useita kiinalaisia kalastus- ja vesiviljelytuotteita; kehottaa komissiota sisällyttämään sopimukseen kalastuksen ja vesiviljelyn maantieteellisiä merkintöjä, kuten Mejillón de Galicia (Galician simpukka, Espanja), joka on ensimmäinen tällaisen merkinnän EU:ssa saanut meren tuote;

8. suhtautuu myönteisesti määräykseen, jonka mukaan maantieteellisellä merkinnällä suojattujen tuotteiden tuottajat voivat kääntyä suoraan tässä sopimuksessa tarkoitetun sekakomitean puoleen, jos heidän tuotteensa eivät sisälly alustavasti sovittuihin luetteloihin ja myös jos heidän tuotteensa saa suojan sopimuksen voimaantulon jälkeen; kehottaa nykyisiä ja mahdollisia tulevia sidosryhmiä, myös EU:n kalastus- ja vesiviljelyalan toimijoita, tutkimaan tätä määräystä;

9. korostaa, että EU:n ja Kiinan on tehtävä yhteistyötä polkumyynnin ja muiden sellaisten käytäntöjen torjumiseksi ja valvomiseksi, jotka vääristävät tavanomaisia markkinasääntöjä ja vaarantavat yritysten ja työpaikkojen kestävyyden EU:ssa;

10. muistuttaa kuitenkin, että Euroopan unionin on oltava tietoinen Kiinan kalastuslaivaston harjoittamista tuomittavista käytännöistä; panee merkille, että viiden suurimman kalastusmaan joukossa Kiina on viimeisellä sijalla laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen (LIS-kalastus) osalta; ottaa huomioon, että Kiina ei ole avoin sen kalastuslaivastoon kuuluvien, eri puolilla maailmaa toimivien alusten rekisteröintien osalta ja että se tukee yrityksiään huomattavilla määrillä, mikä luo epäreilua kilpailua EU:n kalastusalalle; katsoo, että tällainen käyttäytyminen aiheuttaa kohtuutonta painetta luonnonvaroihin ja ympäristöön; panee merkille, että eri tiedotusvälineet ovat raportoineet lukuisista tapauksista, joissa kiinalaisilla aluksilla on teetetty kalastajilla pakkotyötä ja kohdeltu heitä väärin;

11. kehottaa tämän sopimuksen molempia osapuolia vahvistamaan maantieteellisten merkintöjen suojelua ja käyttöä koskevaa yhteistyötään ja koordinointiaan alueellisella ja/tai maailmanlaajuisella tasolla asiasta vastaavien järjestöjen ja foorumien kautta.


 

TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄ
LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

12.10.2020

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

25

1

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Clara Aguilera, François-Xavier Bellamy, Izaskun Bilbao Barandica, Isabel Carvalhais, Rosanna Conte, Rosa D’Amato, Fredrick Federley, Giuseppe Ferrandino, Søren Gade, Francisco Guerreiro, Anja Hazekamp, Niclas Herbst, Pierre Karleskind, Predrag Fred Matić, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Grace O’Sullivan, Caroline Roose, Annie Schreijer-Pierik, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Theodoros Zagorakis

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Nicolás González Casares, Valentino Grant, Ivo Hristov, Petros Kokkalis

 


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ
LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

25

+

ECR

Ruža TOMAŠIĆ

GUE/NGL

Petros KOKKALIS

ID

Rosanna CONTE, Valentino GRANT

NI

Rosa D'AMATO

PPE

François-Xavier BELLAMY, Niclas HERBST, Francisco José  MILLÁN MON, Cláudia  MONTEIRO DE AGUIAR, Annie  SCHREIJER-PIERIK, Peter VAN DALEN, Theodoros ZAGORAKIS

RENEW

Izaskun BILBAO, Fredrick FEDERLEY, Søren GADE, Pierre KARLESKIND

S&D

Clara AGUILERA, Isabel CARVALHAIS, Giuseppe FERRANDINO, Nicolás GONZALEZ CASARES, Ivo HRISTOV, Predrag Fred MATIĆ

VERTS/ALE

Francisco GUERREIRO, Grace O'SULLIVAN, Caroline ROOSE

 

1

-

GUE/NGL

Anja HAZEKAMP

 

0

0

 

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

 


TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

27.10.2020

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

39

2

2

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Barry Andrews, Anna-Michelle Asimakopoulou, Tiziana Beghin, Geert Bourgeois, Saskia Bricmont, Udo Bullmann, Jordi Cañas, Daniel Caspary, Miroslav Číž, Arnaud Danjean, Paolo De Castro, Emmanouil Fragkos, Raphaël Glucksmann, Markéta Gregorová, Enikő Győri, Roman Haider, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Danuta Maria Hübner, Herve Juvin, Maximilian Krah, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, Margarida Marques, Gabriel Mato, Sara Matthieu, Emmanuel Maurel, Carles Puigdemont i Casamajó, Samira Rafaela, Inma Rodríguez-Piñero, Massimiliano Salini, Helmut Scholz, Liesje Schreinemacher, Sven Simon, Dominik Tarczyński, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt, Marie-Pierre Vedrenne, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Svenja Hahn, Jean-Lin Lacapelle

 


 

 

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

39

+

ECR

Geert Bourgeois, Emmanouil Fragkos, Dominik Tarczynski, Jan Zahradil

GUE/NGL

Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

ID

Roman Haider, Herve Juvin, Danilo Oscar Lancini, Jean-Lin Lacapelle

NI

Tiziana Beghin

PPE

Anna Michelle Asimakopoulou, Daniel Caspary, Arnaud Danjean, Enikő Győri, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Gabriel Mato, Massimiliano Salini, Sven Simon, Jörgen Warborn , Iuliu Winkler

RENEW

Barry Andrews, Jordi Cañas, Svenja Hahn, Samira Rafaela, Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne

S&D

Udo Bullmann, Miroslav Číž, Paolo De Castro, Bernd Lange, Margarida Marques, Inma Rodríguez Piñero, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt

VERTS/ALE

Markéta Gregorova, Heidi Hautala, Sara Matthieu

 

 

2

-

ID

Maximilian Krah

NI

Carles Puigdemont i Casamajó

 

2

0

S&D

Raphaël Glucksmann

VERTS/ALE

Saskia Bricmont

 

Symbolien selitys:

+ : puolesta

- : vastaan

0 : tyhjää

Päivitetty viimeksi: 9. marraskuuta 2020
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö