Procedura : 2020/0089M(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A9-0202/2020

Teksty złożone :

A9-0202/2020

Debaty :

Głosowanie :

PV 11/11/2020 - 26

Teksty przyjęte :

P9_TA(2020)0298

<Date>{30/10/2020}30.10.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0202/2020</NoDocSe>
PDF 192kWORD 64k

<TitreType>SPRAWOZDANIE</TitreType>

<Titre>zawierające projekt rezolucji nieustawodawczej w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a rządem Chińskiej Republiki Ludowej w sprawie współpracy w zakresie oznaczeń geograficznych i ich ochrony</Titre>

<DocRef>(08359/2020 – C9‑0298/2020 – 2020/0089M(NLE))</DocRef>


<Commission>{INTA}Komisja Handlu Międzynarodowego</Commission>

Sprawozdawca: <Depute>Iuliu Winkler</Depute>

PROJEKT REZOLUCJI NIEUSTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 OPINIA KOMISJI RYBOŁÓWSTWA
 INFORMACJE O PRZYJĘCIU PRZEZ KOMISJĘ PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWĄ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI NIEUSTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a rządem Chińskiej Republiki Ludowej w sprawie współpracy w zakresie oznaczeń geograficznych i ich ochrony

(08359/2020– C9‑0298/2020 – 2020/0089M(NLE))

Parlament Europejski,

 uwzględniając projekt decyzji Rady (8359/2020),

 uwzględniając projekt Umowy między Unią Europejską a rządem Chińskiej Republiki Ludowej w sprawie współpracy w zakresie oznaczeń geograficznych i ich ochrony (8361/2020),

 uwzględniając wniosek o udzielenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 207 ust. 3, art. 207 ust. 4 akapit pierwszy w powiązaniu z art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) ppkt (v) oraz art. 218 ust. 7 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE),

 uwzględniając Porozumienie w kwestii handlowych aspektów praw własności intelektualnej (TRIPS) Światowej Organizacji Handlu (WTO),

 uwzględniając komunikat Komisji z 14 października 2015 r. zatytułowany „Handel dla wszystkich – w kierunku bardziej odpowiedzialnej polityki handlowej i inwestycyjnej” (COM(2015)0497),

 uwzględniając komunikat Komisji z 1 lipca 2014 r. pt. „Handel, wzrost gospodarczy i własność intelektualna – strategia na rzecz ochrony i egzekwowania praw własności intelektualnej w państwach trzecich” (COM(2014)0389),

 uwzględniając dokument roboczy służb Komisji zawierający sprawozdanie na temat ochrony i egzekwowania praw własności intelektualnej w państwach trzecich (SWD(2019)0452),

 uwzględniając wspólne oświadczenia z 20. szczytu UE–Chiny z 16 lipca 2018 r. oraz z 21. szczytu UE–Chiny z 9 kwietnia 2019 r.,

 uwzględniając wspólny komunikat z 12 marca 2019 r. pt. „UE–Chiny – perspektywa strategiczna” (JOIN(2019)0005),

 uwzględniając swoją rezolucję z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie strategii na rzecz ochrony i egzekwowania praw własności intelektualnej w państwach trzecich[1],

 uwzględniając swoją rezolucję z dnia 12 września 2018 r. w sprawie stanu stosunków między UE a Chinami[2],

 uwzględniając swoją rezolucję ustawodawczą z dnia ...[3] w sprawie projektu decyzji,

 uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej (TUE), w szczególności jego tytuł V dotyczący działań zewnętrznych Unii,

 uwzględniając TFUE, w szczególności jego art. 91, 100, 168 i 207 w związku z art. 218 ust. 6 lit. a) ppkt (v) i art. 218 ust. 7,

 uwzględniając art. 105 ust. 2 Regulaminu,

 uwzględniając opinię przedstawioną przez Komisję Rybołówstwa,

 uwzględniając pismo przesłane przez Komisję Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

 uwzględniając sprawozdanie Komisji Handlu Międzynarodowego (A9-0202/2020),

A. mając na uwadze, że ochrona oznaczeń geograficznych na szczeblu międzynarodowym należy do kluczowych elementów polityki handlowej UE;

B. mając na uwadze, że UE jest największym eksporterem produktów rolno-spożywczych na świecie, a w 2019 r. osiągnęła rekordową nadwyżkę w handlu produktami rolno-spożywczymi, w wysokości 39 mld EUR;

C. mając na uwadze, że średnia wartość produktów z oznaczeniem geograficznym jest dwukrotnie wyższa od wartości produktów bez takiego oznaczenia;

D. mając na uwadze, że w ciągu ostatnich dziesięciu lat wywóz produktów rolno-spożywczych z UE do Chin znacznie wzrósł – roczna stopa tego wzrostu wyniosła w latach 2009–2019 ponad 20 %; mając na uwadze, że w efekcie deficyt odnotowywany przez UE w handlu produktami rolno-spożywczymi, wynoszący w 2009 r. 1 mld EUR, w 2019 r. zamienił się w nadwyżkę w wysokości ponad 9 mld EUR, a Chiny zajęły trzecie miejsce wśród państw, do których UE wywozi najwięcej produktów rolno-spożywczych, po Zjednoczonym Królestwie i Stanach Zjednoczonych; mając na uwadze, że w kolejnej dekadzie spodziewany jest dalszy wzrost przywozu produktów rolno-spożywczych do Chin;

E.  mając na uwadze, że wartość światowej sprzedaży produktów chronionych unijnymi oznaczeniami geograficznymi, w tym win, produktów rolno-spożywczych i napojów spirytusowych, wynosi 74,76 mld EUR[4], co stanowi 6,8 % łącznej wartości sprzedaży unijnych produktów rolno-spożywczych i 15,4 % ich łącznego wywozu;

F. mając na uwadze, że UE jest ceniona na świecie za wiedzę specjalistyczną i dobrej jakości produkty rolno-spożywcze o wysokiej wartości;

G. mając na uwadze, że wszystkie przywożone produkty rolno-spożywcze muszą być kontrolowane i spełniać wymogi dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i dobrostanu zwierząt, które obowiązują unijnych producentów w całym łańcuchu dostaw w rolnictwie, a przez to przyczyniają się do ich wartości i jakości;

H. mając na uwadze, że w Chinach występują poważne problemy dotykające wielu unijnych oznaczeń geograficznych, co przynosi producentom z UE znaczne straty gospodarcze;

I. mając na uwadze, że proponowana umowa bazuje na doświadczeniach z unijno-chińskiego pilotażowego projektu współpracy w dziedzinie oznaczeń geograficznych, który zrealizowano w latach 2007–2012;

J. mając na uwadze, że według oczekiwań znaczna część światowego wzrostu gospodarczego będzie powstawała poza Europą;

K. mając na uwadze, że producenci i eksporterzy produktów rolno-spożywczych muszą działać w trudnym środowisku handlu międzynarodowego;

L. mając na uwadze, że umowa ta jest ważna w perspektywie globalnego uznania oznaczeń geograficznych;

M. mając na uwadze, że proponowana umowa to ważny pierwszy krok i że należy jak najszybciej rozszerzyć jej zakres, tak aby objąć ochroną wiele unijnych oznaczeń geograficznych, które nie zostały w niej jeszcze uwzględnione;

N. mając na uwadze, że zawarcie umowy dowodzi, iż UE i Chiny są zdolne do porozumień dwustronnych, jeżeli tylko należycie uwzględni się w nich ich wspólne interesy;

1. z zadowoleniem przyjmuje zawarcie tej umowy między UE a Chińską Republiką Ludową, dotyczącej współpracy w dziedzinie oznaczeń geograficznych i ich ochrony; z zadowoleniem przyjmuje ochronę europejskich oznaczeń geograficznych na rynku chińskim; uważa, że rzeczywiste wdrożenie umowy będzie dla obu stron ważną lekcją tworzenia zaufania i istotnym sygnałem, że Chiny są gotowe nawiązać współpracę z UE; oczekuje również postępów w innych obszarach współpracy w dziedzinie uczciwego handlu;

2. podkreśla znaczenie strategicznych stosunków UE z Chinami oraz apeluje do państw członkowskich i instytucji UE o jednolite stanowisko i skoordynowane działania wobec Chin; zwraca uwagę, że podstawą handlu i inwestycji powinny być zasady i wartości, a sam system handlu powinien być wielostronny; wzywa Chiny do aktywniejszego udziału w pracach WTO i innych inicjatywach wielostronnych oraz do pełnego przestrzegania zobowiązań wynikających z udziału w WTO i do dostosowania nabytej siły gospodarczej do poziomu rozwoju; podkreśla, że warunkiem nawiązania stosunków handlowych i inwestycyjnych z UE jest poszanowanie praw człowieka, i wzywa Chiny, by przestrzegały zobowiązań międzynarodowych i zobowiązały się do poszanowania praw człowieka, zwłaszcza w związku z trwającymi negocjacjami nad dwustronną umową inwestycyjną; jest głęboko zaniepokojony doniesieniami o wyzyskiwaniu i przetrzymywaniu Ujgurów w chińskich fabrykach;

3. apeluje o wprowadzenie sankcji finansowych wobec przedsiębiorstw nieprzestrzegających oznaczeń geograficznych i podrabiających produkty objęte takim oznaczeniem;

4. podkreśla, że proponowana umowa jest pozytywnym sygnałem dla społeczności międzynarodowej, w tym dla instytucji wielostronnych; z zadowoleniem przyjmuje przyznanie wysokiego poziomu ochrony 100 europejskim i 100 chińskim oznaczeniom geograficznym ujętym w umowie, wyższego niż obecny poziom ochrony zapisany w Porozumieniu w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej WTO, zwłaszcza w odniesieniu do środków spożywczych, ale także win i napojów spirytusowych; odnotowuje fakt, że w ciągu czterech lat od wejścia w życie umowy ochroną ma być objętych kolejnych 175 oznaczeń geograficznych z UE i Chin; zauważa, że w UE ochroną objętych jest ponad 3 300 oznaczeń geograficznych; apeluje do Komisji o szybkie rozszerzenie umowy, by w najbliższych latach objąć ochroną jak najwięcej oznaczeń geograficznych spełniających kryteria, w tym w sektorze rybołówstwa i akwakultury; wzywa ponadto Komisję, by należycie informowała Parlament o postępach w negocjacjach nad rozszerzeniem umowy; przypomina, że umowę sfinalizowano, zanim traktaty UE przestały obowiązywać w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, oraz że uzgodnione wykazy chronionych oznaczeń obejmują osiem produktów ze Zjednoczonego Królestwa; wzywa Komisję, by zasięgnęła opinii państw członkowskich i po upływie okresu przejściowego jak najszybciej zastąpiła te produkty produktami z państw członkowskich UE;

5. z zadowoleniem przyjmuje postanowienie, zgodnie z którym producenci wyrobów chronionych oznaczeniem geograficznym mogą zwracać się bezpośrednio do wspólnego komitetu przewidzianego w umowie, jeżeli ich produkt nie znalazł się w pierwotnie uzgodnionych wykazach lub jeżeli zostanie objęty ochroną już po wejściu umowy w życie; wzywa obecne i potencjalne zainteresowane strony, w tym unijne sektory rybołówstwa i akwakultury, do przeanalizowania możliwości wynikających z tego postanowienia;

6. zauważa, że UE ma duży deficyt w handlu z Chinami ogólnie, ale w handlu samymi produktami rolno-spożywczymi ma nadwyżkę;

7. przypomina, że należy wspierać unijny model ochrony oznaczeń geograficznych jako istotne narzędzie ochrony autentyczności i unikalnego charakteru produktów zarejestrowanych w UE, jako użyteczne narzędzie marketingowe służące zwiększaniu możliwości biznesowych oraz jako symbol dziedzictwa kulturowego; uznaje bogate dziedzictwo tradycyjnych i dobrych jakościowo produktów spożywczych z Europy i Chin, a w związku z tym – znaczenie ochrony oznaczeń geograficznych; apeluje do Komisji, państw członkowskich i rządu chińskiego o zobowiązanie się do ochrony tego dziedzictwa i o zapewnienie jego uznania w obu społeczeństwach, by ułatwić identyfikację i ochronę pochodzenia danych produktów, a także by wspierać wymianę kulturalnej i otwartość;

8. ubolewa, że pomimo ochrony na mocy umowy niektóre produkty objęte oznaczeniami geograficznymi UE nie mogą być wywożone do Chin ze względu na chińskie normy dotyczące przywozu żywności; zwraca się do Komisji o kontynuowanie dialogu z Chinami w celu uznania unijnych norm bezpieczeństwa żywności, które należą do najwyższych na świecie; wzywa Chiny do usunięcia nieuzasadnionych barier dla wywozu produktów rolno-spożywczych z UE, do zapewnienia wzajemności w ogólnych stosunkach handlowych oraz do przestrzegania, poprawy oraz ścisłego wdrożenia i egzekwowania norm sanitarnych i fitosanitarnych w celu uniknięcia nieuczciwej konkurencji;

9. ponadto wzywa Chiny, by poparły dotychczasowe wielostronne ramy ochrony oznaczeń geograficznych przez przystąpienie do porozumienia lizbońskiego WIPO i do aktu genewskiego, obowiązującego od 26 lutego 2020 r.;

10. podkreśla znaczenie oznaczeń geograficznych w szerszych ramach praw własności intelektualnej oraz w zwalczaniu podrabiania produktów; podkreśla, że umowa musi zapewniać pełną ochronę praw własności intelektualnej dotyczących danych produktów, by chronić wartość i jakość środowiska lokalnego, w tym infrastruktury, zatrudnienia i różnorodności biologicznej, poprawić rozwój regionalny oraz zwiększyć identyfikowalność, przejrzystość i informowanie konsumentów;

11. z zadowoleniem przyjmuje w związku z tym zatwierdzenie nowych chińskich przepisów o ochronie praw własności intelektualnej; wzywa Komisję, by ściśle monitorowała wdrażanie umowy, i apeluje o jej szybką ratyfikację; ponadto wzywa Komisję do dalszej współpracy z Chinami z myślą o wdrożeniu ambitniejszego porozumienia w dziedzinie praw własności intelektualnej w celu rozszerzenia wykazu chronionych oznaczeń geograficznych z UE; wzywa Komisję do monitorowania procesu rejestrowania oznaczeń geograficznych w Chinach; zwraca się do Komisji o dalsze wsparcie dla unijnych przedsiębiorstw za pośrednictwem Punktu Informacyjnego IPR; podkreśla wartość dodaną współpracy z takimi organami jak Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej we właściwym monitorowaniu i egzekwowaniu;

12. zauważa, że zgodnie z najnowszym sprawozdaniem w sprawie ochrony i egzekwowania praw własności intelektualnej ponad 80 % towarów podrobionych i pirackich zajętych w UE w 2018 i 2019 r. pochodzi z Chin, a towary te oznaczają dla państw członkowskich UE straty rzędu 60 mld EUR; podkreśla, że należy kontynuować ścisłe kontrolowanie i testowanie wszystkich przywożonych wyrobów, by wykrywać podrobione i oszukańcze produkty spożywcze; przypomina w związku z tym o potrzebie pogłębionej i skutecznej współpracy celnej między UE a Chinami, zapewniającej uczciwą konkurencję wobec zwiększonych przepływów handlowych i będącej narzędziem w walce z podrabianiem towarów;

13. podkreśla znaczenie skutecznego rzeczywistego i właściwego egzekwowania postanowień umowy na rynku; przypomina, że jest zdecydowany monitorować i kontrolować prawidłowe stosowanie umowy; w związku z tym wzywa Komisję, by raz w roku informowała Parlament o wdrażaniu umowy, począwszy od pierwszego roku po jej wejściu w życie; z zadowoleniem przyjmuje powołanie nowego głównego urzędnika ds. egzekwowania przepisów handlowych i podkreśla kluczową rolę, jaką będzie on odgrywał w monitorowaniu przestrzegania postanowień umowy i podnoszeniu poziomu tego przestrzegania; wzywa tego urzędnika, by niezwłocznie reagował na przypadki niewłaściwego wdrażania umowy;

14. wyraża zaniepokojenie, że umowa gospodarczo-handlowa między Stanami Zjednoczonymi a Chinami (tzw. umowa pierwszej fazy), która weszła w życie 14 lutego 2020 r., może mieć wpływ na umowę między UE a Chinami w sprawie oznaczeń geograficznych, i podkreśla, że musi być wdrażana bez dyskryminacji, w pełnej zgodności z zasadami WTO i bez negatywnego wpływu na egzekwowanie zobowiązań zapisanych w umowie między UE a Chinami w sprawie oznaczeń geograficznych; podkreśla, że UE musi również ściśle monitorować wdrażanie drugiego wykazu 175 oznaczeń geograficznych UE pod kątem ewentualnego nakładania się tych postanowień z umową pierwszej fazy między Stanami Zjednoczonymi a Chinami; oczekuje, że eksporterzy z UE niezwłocznie odczują korzyści płynące z ułatwień w handlu w sektorze rolno-spożywczym;

15. wyraża głębokie zaniepokojenie licznymi barierami, jakie przedsiębiorstwa i rolnicy z UE napotykają w dostępie do chińskiego rynku i w prowadzeniu na nim działalności ze względu na fakt, że chiński system jest sterowany przez państwo; uważa, że uczciwa konkurencja między przedsiębiorstwami z UE i z Chin przyniosłaby więcej możliwości i innowacji, i wzywa Komisję do dalszej współpracy z władzami chińskimi w usuwaniu tych barier;

16. podkreśla, że od dawna istnieje potrzeba wyrównania warunków działania między UE a Chinami w obszarze handlu i inwestycji, ze szczególnym uwzględnieniem wzajemności w dostępie do rynku, zamówień publicznych i usług finansowych; wzywa obie strony do konstruktywnej współpracy w tym obszarze, służącej realizacji reform rynkowych i osiągnięciu istotnych postępów, zwłaszcza w trwających negocjacjach nad dwustronną umową inwestycyjną, ale także w dziedzinie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, celów zrównoważonego rozwoju oraz przeciwdziałania zmianie klimatu zgodnie z porozumieniem paryskim; ponownie apeluje do Chin o postępy w realizacji ambitnej reformy WTO, obejmującej całościowe zasady dotyczące subsydiów przemysłowych; ponownie wyraża zaniepokojenie z powodu zakłócających funkcjonowanie rynku praktyk chińskich przedsiębiorstw państwowych, przymusowego transferu technologii i lokalizacji danych, nadwyżki mocy produkcyjnych w przemyśle i wynikającego stąd dumpingu wywozowego oraz innych nieuczciwych praktyk handlowych; przypomina, że potrzebna jest lepsza dwu- i wielostronna współpraca w zakresie zrównoważonego rozwoju i uczciwego systemu handlowego, a zarazem propagowanie norm społecznych i środowiskowych w oparciu o przestrzeganie i wdrażanie międzynarodowych konwencji i umów; jest zaniepokojony słabymi wynikami Chin w przeciwdziałaniu nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom (NNN); podkreśla brak przejrzystości w rejestrowaniu statków i flot rybackich na świecie oraz zaznacza, że chińskie dotacje w tym obszarze stwarzają nieuczciwą konkurencję dla unijnego sektora rybołówstwa; wzywa Chiny, aby dołożyły wszelkich starań o poprawę przepisów dotyczących połowów NNN oraz o lepsze egzekwowanie tych przepisów;

17. przypomina, że potrzebne są znaczne i ambitne postępy w negocjacjach w sprawie kompleksowej umowy inwestycyjnej między UE a Chinami, by usunąć obecną asymetrię na rynku; podkreśla, że umowa ta powinna obejmować ambitny rozdział o handlu i zrównoważonym rozwoju, by chronić prawa człowieka, w tym podstawowe normy pracy, wspierać zrównoważony rozwój i przeciwdziałać zmianie klimatu zgodnie z porozumieniem paryskim; podkreśla kluczowe znaczenie zapewnienia równych warunków działania, wzajemności i niedyskryminacyjnego traktowania każdej ze stron oraz ich środowisk biznesowych, obywateli i społeczeństwa obywatelskiego; wzywa strony do większej przejrzystości i do nadania wdrażaniu umowy wymiaru parlamentarnego; podkreśla, że unijny rynek zamówień publicznych jest otwarty dla przedsiębiorstw z Chin, w tym dla przedsiębiorstw państwowych, tymczasem przedsiębiorstwa europejskie często napotykają trudności w uzyskaniu dostępu do procedur ubiegania się o zamówienia publiczne na rynkach chińskich; wzywa Komisję i Chiny do zacieśnienia współpracy między UE a Chinami w dążeniu do osiągnięcia celów ochrony środowiska;

18. podkreśla, że stosunki handlowe UE wymagają harmonii w stosunkach regionalnych między Chinami a ich sąsiadami oraz dobrosąsiedzkiego współistnienia ze wszystkimi terytoriami mającymi szczególne relacje z Europą; podkreśla, że pełne przestrzeganie przez Chiny wcześniejszych zobowiązań międzynarodowych w regionie umożliwi właściwe wdrożenie tej umowy;

19. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, rządom i parlamentom państw członkowskich oraz rządowi Chińskiej Republiki Ludowej i Zgromadzeniu Przedstawicieli Ludowych.


 

OPINIA KOMISJI RYBOŁÓWSTWA (20.10.2020)

<CommissionInt>dla Komisji Handlu Międzynarodowego</CommissionInt>


<Titre>w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a rządem Chińskiej Republiki Ludowej w sprawie współpracy w zakresie oznaczeń geograficznych i ich ochrony</Titre>

<DocRef>(2020/0089 M (NLE))</DocRef>

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: <Depute>Nuno Melo</Depute>

 

WSKAZÓWKI

Komisja Rybołówstwa zwraca się do Komisji Handlu Międzynarodowego, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. podkreśla znaczenie gospodarcze umowy między Unią Europejską a Chinami w sprawie oznaczeń geograficznych, ponieważ w latach 2010–2019 wywóz produktów rolno-spożywczych z UE do Chin charakteryzował się stałym wzrostem, zwłaszcza w przypadku produktów zwykle chronionych oznaczeniami geograficznymi, takich jak wino i napoje spirytusowe; zauważa, że działo się tak pomimo dobrze znanego problemu podrabiania produktów na rynku chińskim, na przykład win;

2. stwierdza jednak, że znaczenie umowy wykracza poza wolumen obrotu między UE a Chinami; jest zdania, że Chiny, podpisując tę umowę, stawiają ważny krok w kierunku uznania unijnego systemu oznaczeń geograficznych; uważa, że strategia Unii opiera się na wykorzystaniu prestiżu, którym cieszą się pewne nazwy, regiony i tradycje, aby umożliwić wywóz unijnych produktów rolno-spożywczych objętych oznaczeniami geograficznymi na cały świat i zapobiec „kradzieży” tych nazw przez konkurentów;

3. stwierdza, że znaczenie tej umowy w odniesieniu do produktów rybołówstwa i akwakultury jest ograniczone; zwraca uwagę, że wśród 275 unijnych oznaczeń geograficznych objętych umową znajduje się tylko jeden produkt akwakultury – Huîtres Marennes Oléron (ostrygi Marennes Oléron, Francja), a także tylko jeden produkt rybołówstwa (Scottish farmed salmon – szkocki łosoś hodowlany); podkreśla jednak, że umowę tę należy zdecydowanie poprzeć, gdyż umożliwi ona włączenie i uznanie unijnych produktów rybołówstwa i akwakultury w przyszłości;

4. przypomina, że tekst umowy i wykaz oznaczeń geograficznych sfinalizowano, zanim traktaty UE przestały obowiązywać w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (brexit); przypomina w związku z tym, że wstępnie uzgodnione wykazy obejmują łącznie osiem produktów ze Zjednoczonego Królestwa; wzywa Komisję, by zasięgnęła opinii państw członkowskich i po upływie okresu przejściowego związanego z brexitem jak najszybciej zastąpiła te produkty produktami z państw członkowskich UE;

5. z zadowoleniem przyjmuje zobowiązanie Chin do wzmocnienia ram prawnych ochrony oznaczeń geograficznych objętych tą umową; wzywa Chiny, aby dołożyły wszelkich starań w celu wzmocnienia ram prawnych służących zwalczaniu nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów prowadzonych przez chińskie statki na całym świecie oraz w celu wdrożenia tych ram;

6. zauważa, że – biorąc pod uwagę różnorodność oznaczeń geograficznych w UE – liczba produktów rybołówstwa objętych umową pozostaje ograniczona i że w miarę możliwości na późniejszych etapach należy włączać kolejne produkty, zwłaszcza akwakultury i rybołówstwa;

7. z żalem zauważa niewłączenie do wykazu chronionych oznaczeń objętych niniejszą umową większej liczby unijnych oznaczeń geograficznych produktów rybołówstwa i akwakultury, podczas gdy zawarto w nim różne chińskie produkty rybołówstwa i akwakultury; wzywa Komisję, aby włączyła do umowy oznaczenia geograficzne produktów rybołówstwa i akwakultury takie jak Mejillón de Galicia (omułek z Galicji, Hiszpania) – pierwszy produkt morski w UE, który uzyskał takie oznaczenie;

8. z zadowoleniem przyjmuje postanowienie, zgodnie z którym producenci wyrobów chronionych oznaczeniem geograficznym mogą zwracać się bezpośrednio do wspólnego komitetu przewidzianego w umowie, jeżeli ich produkt nie znalazł się w pierwotnie uzgodnionych wykazach lub jeżeli zostanie objęty ochroną już po wejściu umowy w życie; wzywa obecne i potencjalne zainteresowane strony, w tym unijne sektory rybołówstwa i akwakultury, do przeanalizowania możliwości wynikających z tego postanowienia;

9. podkreśla, że UE i Chiny powinny współpracować, aby zwalczać i kontrolować dumping i inne praktyki, które zakłócają normalne zasady rynkowe i zagrażają zrównoważoności przedsiębiorstw i miejsc pracy w UE.

10. przypomina jednak, że Unia Europejska musi być świadoma niedopuszczalnych praktyk stosowanych przez chińską flotę rybacką; zauważa, że pod względem nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów (NNN) na świecie Chiny mają najgorszy wynik w pierwszej piątce państw rybackich; uważa, że w Chinach brakuje przejrzystości pod względem rejestracji statków we flocie rybackiej tego kraju na całym świecie oraz że Chiny przyznają swoim przedsiębiorstwom znaczne dotacje, co stwarza nieuczciwą konkurencję dla unijnego sektora rybołówstwa; uważa, że takie postępowanie wywiera nadmierną presję na zasoby i środowisko; zauważa, że różne media donoszą o licznych przypadkach pracy przymusowej i nadużyć w odniesieniu do rybaków na chińskich statkach;

11. wzywa obydwie strony tej umowy, aby zacieśniły współpracę i koordynację w zakresie ochrony i stosowania oznaczeń geograficznych na szczeblu regionalnym lub globalnym za pośrednictwem odpowiednich organizacji i forów.

 


INFORMACJE O PRZYJĘCIU PRZEZ KOMISJĘ OPINIODAWCZĄ

Data przyjęcia

12.10.2020

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

25

1

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Clara Aguilera, François-Xavier Bellamy, Izaskun Bilbao Barandica, Isabel Carvalhais, Rosanna Conte, Rosa D’Amato, Fredrick Federley, Giuseppe Ferrandino, Søren Gade, Francisco Guerreiro, Anja Hazekamp, Niclas Herbst, Pierre Karleskind, Predrag Fred Matić, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Grace O’Sullivan, Caroline Roose, Annie Schreijer-Pierik, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Theodoros Zagorakis

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Nicolás González Casares, Valentino Grant, Ivo Hristov, Petros Kokkalis

 

 

 


GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO
W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

25

+

ECR

Ruža TOMAŠIĆ

GUE/NGL

Petros KOKKALIS

ID

Rosanna CONTE, Valentino GRANT

NI

Rosa D'AMATO

PPE

François-Xavier BELLAMY, Niclas HERBST, Francisco José  MILLÁN MON, Cláudia  MONTEIRO DE AGUIAR, Annie  SCHREIJER-PIERIK, Peter VAN DALEN, Theodoros ZAGORAKIS

RENEW

Izaskun BILBAO, Fredrick FEDERLEY, Søren GADE, Pierre KARLESKIND

S&D

Clara AGUILERA, Isabel CARVALHAIS, Giuseppe FERRANDINO, Nicolás GONZALEZ CASARES, Ivo HRISTOV, Predrag Fred MATIĆ

VERTS/ALE

Francisco GUERREIRO, Grace O'SULLIVAN, Caroline ROOSE

 

1

-

GUE/NGL

Anja HAZEKAMP

 

0

0

 

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się


INFORMACJE O PRZYJĘCIU PRZEZ KOMISJĘ PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWĄ

Data przyjęcia

27.10.2020

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

39

2

2

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Barry Andrews, Anna-Michelle Asimakopoulou, Tiziana Beghin, Geert Bourgeois, Saskia Bricmont, Udo Bullmann, Jordi Cañas, Daniel Caspary, Miroslav Číž, Arnaud Danjean, Paolo De Castro, Emmanouil Fragkos, Raphaël Glucksmann, Markéta Gregorová, Enikő Győri, Roman Haider, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Danuta Maria Hübner, Herve Juvin, Maximilian Krah, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, Margarida Marques, Gabriel Mato, Sara Matthieu, Emmanuel Maurel, Carles Puigdemont i Casamajó, Samira Rafaela, Inma Rodríguez-Piñero, Massimiliano Salini, Helmut Scholz, Liesje Schreinemacher, Sven Simon, Dominik Tarczyński, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt, Marie-Pierre Vedrenne, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Svenja Hahn, Jean-Lin Lacapelle

 


 

 

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

39

+

ECR

Geert Bourgeois, Emmanouil Fragkos, Dominik Tarczynski, Jan Zahradil

GUE/NGL

Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

ID

Roman Haider, Herve Juvin, Danilo Oscar Lancini, Jean-Lin Lacapelle

NI

Tiziana Beghin

PPE

Anna Michelle Asimakopoulou, Daniel Caspary, Arnaud Danjean, Enikő Győri, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Gabriel Mato, Massimiliano Salini, Sven Simon, Jörgen Warborn , Iuliu Winkler

RENEW

Barry Andrews, Jordi Cañas, Svenja Hahn, Samira Rafaela, Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne

S&D

Udo Bullmann, Miroslav Číž, Paolo De Castro, Bernd Lange, Margarida Marques, Inma Rodríguez Piñero, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt

VERTS/ALE

Markéta Gregorova, Heidi Hautala, Sara Matthieu

 

 

2

-

ID

Maximilian Krah

NI

Carles Puigdemont i Casamajó

 

2

0

S&D

Raphaël Glucksmann

VERTS/ALE

Saskia Bricmont

 

Objaśnienie używanych znaków:

+ : za

- : przeciw

0 : wstrzymało się

[1] Dz.U. C 407 z 4.11.2016, s. 18.

[2] Dz.U. C 433 z 23.12.2019, s. 103.

[3] Teksty przyjęte w tym dniu, [P9_TA(0000)0000].

[4] Badanie przeprowadzone przez Komisję, opublikowane w kwietniu 2020 r., https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/IP_20_683

Ostatnia aktualizacja: 9 listopada 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności