Procedură : 2020/0089M(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A9-0202/2020

Texte depuse :

A9-0202/2020

Dezbateri :

Voturi :

PV 11/11/2020 - 26

Texte adoptate :

P9_TA(2020)0298

<Date>{30/10/2020}30.10.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0202/2020</NoDocSe>
PDF 185kWORD 66k

<TitreType>RAPORT</TitreType>

<Titre>conținând o propunere de rezoluție fără caracter legislativ referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului dintre Uniunea Europeană și guvernul Republicii Populare Chineze privind cooperarea referitoare la indicațiile geografice și protejarea lor</Titre>

<DocRef>(08359/2020 – C9-0298/2020 – 2020/0089M(NLE))</DocRef>


<Commission>{INTA}Comisia pentru comerț internațional</Commission>

Raportor: <Depute>Iuliu Winkler</Depute>

PROPUNERE DE REZOLUȚIE FĂRĂ CARACTER LEGISLATIV A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 AVIZ AL COMISIEI PENTRU PESCUIT
 INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREA ÎN COMISIA COMPETENTĂ
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROPUNERE DE REZOLUȚIE FĂRĂ CARACTER LEGISLATIV A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului dintre Uniunea Europeană și guvernul Republicii Populare Chineze privind cooperarea referitoare la indicațiile geografice și protejarea lor

(08359/2020– C9-0298/2020 – 2020/0089M(NLE))

Parlamentul European,

 având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (8359/2020),

 având în vedere proiectul de acord între Uniunea Europeană și guvernul Republicii Populare Chineze privind cooperarea referitoare la indicațiile geografice și protejarea lor (8361/2020),

 având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 207 alineatul (3), articolul 207 alineatul (4) primul paragraf, coroborat cu articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) punctul (v) și articolul 218 alineatul (7) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE),

 având în vedere Acordul Organizației Mondiale a Comerțului (OMC) privind aspectele legate de comerț ale drepturilor de proprietate intelectuală (TRIPS),

 având în vedere comunicarea Comisiei din 14 octombrie 2015 intitulată „Comerț pentru toți – Către o politică comercială și de investiții mai responsabilă” (COM(2015)0497),

 având în vedere comunicarea Comisiei din 1 iulie 2014 intitulată „Comerț, creștere economică și proprietate intelectuală - Strategie pentru protecția și punerea în aplicare a drepturilor de proprietate intelectuală în țări terțe” (COM(2014)0389),

 având în vedere documentul de lucru al serviciilor Comisiei intitulat „Raport privind protecția și punerea în aplicare a drepturilor de proprietate intelectuală în țări terțe” (SWD(2019)0452),

 având în vedere declarațiile comune ale celei de a 20-a reuniuni la nivel înalt UE-China din 16 iulie 2018 și ale celei de a 21-a reuniuni la nivel înalt UE-China din 9 aprilie 2019,

 având în vedere comunicarea comună din 12 martie 2019 intitulată „UE-China - O perspectivă strategică” (JOIN(2019)0005),

 având în vedere Rezoluția sa din 9 iunie 2015 referitoare la Strategia pentru protecția și punerea în aplicare a drepturilor de proprietate intelectuală în țări terțe[1],

 având în vedere Rezoluția sa din 12 septembrie 2018 referitoare la stadiul actual al relațiilor UE-China[2],

 având în vedere rezoluția sa legislativă din ...[3] referitoare la proiectul de decizie,

 având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE), în special titlul V privind acțiunea externă a Uniunii,

 având în vedere TFUE, în special articolul 91, articolul 100, articolul 168 și articolul 207, coroborate cu articolul 218 alineatul (6) litera (a) punctul (v) și cu articolul 218 alineatul (7),

 având în vedere articolul 105 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

 având în vedere avizul Comisiei pentru pescuit,

 având în vedere scrisoarea Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală,

 având în vedere raportul Comisiei pentru comerț internațional (A9-0202/2020),

A. întrucât protecția indicațiilor geografice la nivel internațional este un element cheie al politicii comerciale a UE;

B. întrucât UE este cel mai mare exportator de produse agroalimentare din lume, înregistrând un excedent comercial de 39 de miliarde EUR în comerțul cu produse agroalimentare în 2019;

C. întrucât valoarea medie a produselor care au o indicație geografică este de două ori mai mare decât cea produselor fără o astfel de etichetă de calitate;

D. întrucât exporturile de produse agroalimentare din UE către China au crescut considerabil în ultimul deceniu, cu o rată anuală de creștere de peste 20 % în perioada 2009-2019; întrucât acest lucru a transformat deficitul comercial de produse agroalimentare în cuantum de 1 miliard EUR în 2009 într-un excedent comercial de peste 9 miliarde EUR în 2019, făcând din China a treia destinație pentru exporturile agroalimentare din UE, după Regatul Unit și SUA; întrucât se preconizează că importurile Chinei de produse agroalimentare vor crește și mai mult în următorul deceniu;

E.  întrucât valoarea vânzărilor la nivel mondial de produse protejate de indicații geografice ale UE, care acoperă vinuri, produse agroalimentare și băuturi spirtoase, reprezintă 74,76 miliarde EUR[4], ceea ce înseamnă o cotă de 6,8 % din vânzările sectorului agroalimentar al UE și o pondere de 15,4 % din exporturile de produse agroalimentare ale UE;

F. întrucât UE este recunoscută pe plan mondial pentru know-how-ul său și pentru producția de produse agroalimentare de înaltă calitate și valoare;

G. întrucât toate produsele agroalimentare importate trebuie să fie controlate și trebuie să îndeplinească cerințele în materie de sănătate, siguranță și bunăstare a animalelor care se aplică producătorilor UE de-a lungul întregului lanț de aprovizionare agroalimentar, contribuind astfel la valoarea și calitatea acestora;

H. întrucât multe indicații geografice din UE se confruntă cu provocări semnificative în China, provocând pierderi economice semnificative pentru producătorii din UE,

I. întrucât acordul se bazează pe experiența dobândită prin intermediul proiectului-pilot UE-China privind cooperarea în ceea ce privește indicațiile geografice, care s-a desfășurat în perioada 2007-2012;

J. întrucât se preconizează că o proporție semnificativă din creșterea economică globală ce va avea loc în viitor va fi generată în afara Europei;

K. întrucât producătorii și exportatorii de produse agroalimentare trebuie să funcționeze într-un mediu comercial internațional dificil;

L. întrucât acest acord este important în perspectiva recunoașterii globale pe care o oferă pentru indicațiile geografice;

M. întrucât acest acord reprezintă un prim pas important și ar trebui să fie extins cât mai curând posibil pentru a proteja multe indicații geografice ale UE care încă sunt excluse;

N. întrucât încheierea acestui acord demonstrează că UE și China sunt în măsură să ajungă la acorduri bilaterale atât timp cât interesele comune sunt bine luate în considerare,

1. salută încheierea acestui acord dintre UE și Republica Populară Chineză privind cooperarea legată de indicațiile geografice (IG) și protejarea acestora; salută protecția indicațiilor geografice europene pe piața chineză; consideră că punerea în aplicare efectivă a acordului este un exercițiu important de consolidare a încrederii între cele două părți și un semnal important că China este dispusă să coopereze cu UE; se așteaptă să se înregistreze progrese și în alte domenii de cooperare în ceea ce privește comerțul echitabil;

2. subliniază importanța relației strategice a UE cu China și invită statele membre și instituțiile UE să adopte o poziție unitară și coordonată față de China; subliniază că investițiile și comerțul ar trebui să se bazeze pe reguli și pe valori, iar în centru ar trebui să se afle un sistem comercial multilateral; invită China să joace un rol mai activ în cadrul OMC și al altor inițiative multilaterale și să își respecte pe deplin obligațiile care îi revin în cadrul OMC, adaptându-și puterea economică dobândită la nivelul său de dezvoltare; subliniază că respectarea drepturilor omului este o condiție prealabilă pentru a iniția relații comerciale și de investiții cu UE și îndeamnă China să își respecte obligațiile internaționale și să se angajeze să respecte drepturile omului, mai ales în perspectiva negocierilor în curs privind acordul bilateral de investiții; este profund îngrijorat de relatările privind exploatarea și detenția uigurilor în fabricile din China;

3. solicită introducerea unor sancțiuni financiare pentru întreprinderile care nu respectă indicațiile geografice și care sunt implicate în contrafacerea de produse acoperite de o indicație geografică;

4. subliniază că acest acord transmite un semnal pozitiv comunității internaționale, inclusiv instituțiilor multilaterale; salută nivelul ridicat de protecție pentru lista de 100 de indicații geografice europene și 100 de indicații geografice chineze în temeiul acordului, care depășește nivelul actual de protecție acordat în temeiul Acordului TRIPS al OMC, în special pentru produsele alimentare, dar și pentru vinuri și băuturi spirtoase; ia act de faptul că protecția altor 175 de indicații geografice din UE și, respectiv, China este prevăzută în termen de patru ani de la intrarea în vigoare a acordului; remarcă faptul că UE protejează peste 3 300 de indicații geografice; invită Comisia să procedeze rapid la extinderea acestui acord pentru a proteja în următorii ani cât mai multe indicații geografice care îndeplinesc criteriile, inclusiv IG din domeniul pescuitului și acvaculturii; invită Comisia, de asemenea, să informeze Parlamentul în mod corespunzător cu privire la progresul negocierilor în vederea prelungirii acordului; reamintește că acordul a fost finalizat înainte ca tratatele UE să înceteze să se aplice în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord și că în listele convenite figurează opt produse din Regatul Unit; îndeamnă Comisia să consulte statele membre și să înlocuiască aceste produse cu produse din statele membre ale UE cât mai curând posibil după încheierea perioadei de tranziție;

5. salută dispoziția conform căreia producătorii de produse IG protejate pot apela direct la Comitetul mixt prevăzut de prezentul acord, în cazul în care produsul lor nu este inclus pe listele convenite inițial și, de asemenea, dacă produsul lor dobândește ulterior protecție după intrarea în vigoare a acordului; invită părțile interesate actuale și potențiale, inclusiv din sectoarele pescuitului și ale acvaculturii din UE, să exploreze această dispoziție;

6. remarcă faptul că UE are un important deficit comercial în raport cu China, dar reamintește că, în domeniul produselor agroalimentare, UE are un excedent comercial;

7. reamintește importanța promovării modelului de protecție a indicațiilor geografice ale UE ca instrument crucial pentru garantarea autenticității și caracteristicilor unice ale produselor UE înregistrate, ca instrument de marketing util pentru oportunitățile de afaceri și ca simbol al patrimoniului cultural; recunoaște că UE și China au patrimonii bogate în domeniul produselor alimentare tradiționale de calitate și că protecția IG este importantă în această privință; invită Comisia, statele membre și guvernul chinez să se angajeze să protejeze acest patrimoniu și să se asigure că este recunoscut în ambele societăți, cu scopul de a facilita identificarea și protejarea originii produselor în cauză, precum și de a promova schimburile culturale și deschiderea;

8. regretă că, în pofida protecției oferite în temeiul acordului, unele dintre indicațiile geografice din UE nu pot fi exportate în China din cauza standardelor chineze privind importul de alimente; solicită Comisiei să continue dialogul cu China pentru a recunoaște standardele UE în materie de siguranță alimentară, care sunt printre cele mai ridicate din lume; invită China să elimine barierele nejustificate în calea exporturilor de produse agroalimentare din UE, să asigure reciprocitatea în cadrul relației comerciale generale și să respecte, să îmbunătățească și să implementeze strict standardele sanitare și fitosanitare, precum și să asigure respectarea acestora, cu scopul de a evita concurența neloială;

9. invită China, de asemenea, să sprijine cadrul multilateral existent de protejare a indicațiilor geografice, devenind membră a Acordului OMPI de la Lisabona și a Actului de la Geneva, în vigoare de la 26 februarie 2020;

10. subliniază importanța indicațiilor geografice în cadrul mai extins al drepturilor de proprietate intelectuală și al eforturilor de combatere a produselor contrafăcute; evidențiază că acordul trebuie să asigure protecția deplină a drepturilor de proprietate intelectuală asupra produselor, cu scopul de a proteja valoarea și calitatea mediului local, inclusiv infrastructura, ocuparea forței de muncă și biodiversitatea, de a îmbunătăți dezvoltarea regională și de a spori trasabilitatea, transparența și informarea consumatorilor;

11. salută, în acest sens, aprobarea noii legislații chineze privind protecția drepturilor de proprietate intelectuală (DPI); invită Comisia să monitorizeze îndeaproape punerea în aplicare a acordului și solicită o ratificare rapidă; invită Comisia, în plus, să continue cooperarea cu China pentru a realiza progrese în vederea implementării unui acord mai ambițios în domeniul DPI, cu scopul de a extinde lista de indicații geografice ale UE protejate; îndeamnă Comisia să monitorizeze procesul de înregistrare a indicațiilor geografice în China; solicită Comisiei să ofere în continuare sprijin întreprinderilor din UE prin intermediul serviciului de asistență în materie de DPI; evidențiază valoarea adăugată a cooperării cu organisme precum Oficiul UE pentru Proprietate Intelectuală în vederea unei monitorizări corecte și a asigurării respectării legislației;

12. observă că, potrivit celui mai recent raport privind protecția și aplicarea drepturilor de proprietate intelectuală, peste 80 % dintre produsele contrafăcute și piratate confiscate în UE în 2018 și 2019 provin din China, reprezentând o pierdere de aproximativ 60 de miliarde EUR pentru statele membre ale UE; subliniază importanța pe care continuă să o aibă controalele și testele stricte cărora le sunt supuse toate produsele importate cu scopul de a depista produsele alimentare contrafăcute și frauduloase; reamintește, prin urmare, necesitatea unei cooperări vamale profunde și eficace între UE și China cu scopul de a asigura o concurență loială în lumina fluxurilor comerciale sporite și ca instrument de combatere a produselor contrafăcute;

13. subliniază importanța punerii în aplicare efective și a unei aplicări corespunzătoare pe piață a dispozițiilor acordului; reiterează că este hotărât să monitorizeze și să controleze aplicarea corectă a acordului; invită Comisia, în acest sens, să informeze în fiecare an Parlamentul cu privire la punerea în aplicare a acordului începând de la 1 an de la intrarea sa în vigoare; salută numirea unui nou responsabil cu aplicarea dispozițiilor în materie comercială și evidențiază rolul esențial pe care îl va avea acesta în monitorizarea și îmbunătățirea respectării acordului; invită acest responsabil să reacționeze fără întârziere în cazul în care acordul nu este pus în aplicare corect;

14. este îngrijorat de impactul pe care Acordul economic și comercial dintre Statele Unite și China (așa-numitul Acord SUA-China Faza 1), care a intrat în vigoare la 14 februarie 2020, l-ar putea avea asupra acordului dintre UE și China privind indicațiile geografice și subliniază că trebuie pus în aplicare în mod nediscriminatoriu și în deplină conformitate cu normele OMC, precum și fără consecințe care să afecteze implementarea angajamentelor asumate în cadrul Acordului UE-China privind indicațiile geografice; subliniază că UE trebuie, de asemenea, să monitorizeze îndeaproape punerea în aplicare a celei de a doua liste de 175 de indicații geografice ale UE pentru a identifica eventuale suprapuneri cu Acordul SUA-China Faza 1; se așteaptă ca exportatorii din UE să aibă beneficii imediate de pe urma măsurilor de facilitare a comerțului în sectorul agroalimentar;

15. își exprimă profunda îngrijorare cu privire la numeroasele obstacole pe care le întâmpină întreprinderile și fermierii din UE care doresc să pătrundă pe piața chineză și să participe la aceasta, din cauza sistemului controlat de stat existent în China; consideră că o concurență loială între întreprinderile din UE și cele din China ar crea mai multe oportunități și ar spori inovarea și îndeamnă Comisia să continue să colaboreze cu autoritățile chineze pentru a elimina respectivele obstacole;

16. subliniază că de mult este nevoie să se creeze condiții de concurență echitabile între UE și China în ceea ce privește comerțul și investițiile, acordând atenție mai ales reciprocității în ceea ce privește accesul pe piață, achizițiile publice și serviciile financiare; îndeamnă ambele părți să aibă o cooperare constructivă în acest sens, pentru a urmări reforme bazate pe piață și pentru a realiza progrese semnificative, în special în ceea ce privește negocierile în curs privind acordul bilateral de investiții, dar și responsabilitatea socială a întreprinderilor, realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă și lupta împotriva schimbărilor climatice în conformitate cu Acordul de la Paris; reiterează apelul său adresat Chinei de a face progrese în privința unei reforme ambițioase a OMC, care include norme cuprinzătoare privind subvențiile industriale; reiterează preocupările sale legate de practicile de denaturare a pieței ale întreprinderilor de stat chineze, de transferurile forțate de tehnologie și de localizarea forțată a datelor, de supracapacitatea industrială și de exporturile aferente de dumping, precum și de alte practici comerciale neloiale; reiterează necesitatea de a îmbunătăți cooperarea bilaterală și multilaterală pentru dezvoltare sustenabilă și un sistem de comerț echitabil, promovând totodată standardele sociale și de mediu pe baza respectării și punerii în aplicare a convențiilor și acordurilor internaționale; este îngrijorat din cauza slabei performanțe a Chinei în legătură cu pescuitul ilegal, nedeclarat și nereglementat (INN); scoate în evidență lipsa de transparență în legătură cu înregistrarea navelor și a flotelor de pescuit la nivel mondial și subliniază că subvențiile acordate de China în acest domeniu creează o concurență neloială pentru sectorul UE al pescuitului; invită China să depună toate eforturile pentru a-și consolida cadrul juridic privind pescuitul INN și să îl aplice mai strict;

17. reamintește că sunt necesare progrese semnificative și ambițioase la negocierile privind Acordul cuprinzător între UE și China privind investițiile, care să abordeze asimetriile actuale ale pieței; subliniază că este important să se includă un capitol ambițios privind comerțul și dezvoltarea sustenabilă, cu scopul de a proteja drepturile omului, inclusiv standardele fundamentale de muncă, de a promova dezvoltarea sustenabilă și de a combate schimbările climatice în conformitate cu Acordul de la Paris; subliniază că asigurarea unor condiții de concurență echitabile, a reciprocității și a unui tratament nediscriminatoriu între părțile respective și comunitățile lor de afaceri, cetățenii și societatea lor civilă sunt esențiale; îndeamnă părțile să îmbunătățească transparența și să stabilească o dimensiune parlamentară în ceea ce privește punerea în aplicare a acordului; evidențiază că piața UE a achizițiilor publice este deschisă întreprinderilor chineze, inclusiv celor deținute de stat, în timp ce întreprinderile europene întâmpină adesea dificultăți în a dobândi acces la oportunități de achiziții pe piețele din China; invită Comisia și China să impulsioneze cooperarea UE-China în vederea atingerii obiectivelor de mediu;

18. subliniază că relațiile comerciale ale UE necesită relații regionale armonioase între China și țările sale învecinate, precum și o coexistență cordială a acesteia cu toate teritoriile care au avut o relație specială cu Europa; subliniază că respectarea deplină de către China a angajamentelor internaționale anterioare din regiune va face posibilă punerea în aplicare corespunzătoare a acestui acord;

19. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și Guvernului Republicii Populare Chineze și Congresului Național al Poporului din China.


 

 

 

AVIZ AL COMISIEI PENTRU PESCUIT (20.10.2020)

<CommissionInt>destinat Comisiei pentru comerț internațional</CommissionInt>


<Titre>referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului dintre Uniunea Europeană și guvernul Republicii Populare Chineze privind cooperarea referitoare la indicațiile geografice și protejarea lor</Titre>

<DocRef>(2020/0089 M (NLE))</DocRef>

Raportor pentru aviz: <Depute>Nuno Melo</Depute>

 

SUGESTII

Comisia pentru pescuit recomandă Comisiei pentru comerț internațional, care este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. subliniază avantajele economice ale Acordului dintre Uniunea Europeană și China privind indicațiile geografice (IG), având în vedere că exporturile de produse agroalimentare ale UE către China au înregistrat o creștere susținută între 2010 și 2019, în special în cazul produselor protejate în mod obișnuit de indicații geografice, cum ar fi vinul și băuturile spirtoase; observă că acest lucru este valabil, deși există o problemă binecunoscută a contrafacerii pe piața chineză, de exemplu în cazul vinurilor;

2. constată, cu toate acestea, că importanța acordului trece dincolo de volumul schimburilor comerciale dintre UE și China; consideră că, prin semnarea acestui acord, China face un pas important către recunoașterea sistemului de IG al UE; consideră că strategia Uniunii constă în a exploata prestigiul asociat anumitor denumiri, regiuni și tradiții pentru a-și exporta produsele agroalimentare protejate de IG în întreaga lume și a evita ca aceste denumiri să fie „furate” de concurenți;

3. subliniază că acordul este de interes limitat în ceea ce privește produsele pescărești și de acvacultură; subliniază că, dintre cele 275 de IG din UE care intră sub incidența acordului, există doar una pentru un produs de acvacultură, stridiile Marennes Oléron (Franța) și doar una pentru un produs pescăresc (somonul scoțian de crescătorie); evidențiază, cu toate acestea, că acest acord ar trebui să fie sprijinit cu fermitate, deoarece permite includerea și recunoașterea produselor pescărești și de acvacultură ale UE;

4. reamintește că textul acordului și lista indicațiilor geografice au fost finalizate înainte ca tratatele europene să înceteze să se aplice în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (Brexit); reamintește, în acest sens, că există opt produse în total din Regatul Unit în listele preliminare convenite; îndeamnă Comisia să consulte statele membre și să înlocuiască aceste produse cu produse din statele membre ale UE cât mai curând posibil după încheierea perioadei de tranziție pentru Brexit;

5. salută angajamentul Chinei de a-și consolida cadrul juridic privind protecția indicațiilor geografice în temeiul acestui acord; invită China să depună toate eforturile pentru a-și consolida cadrul juridic de combatere a pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat practicat de către navele chineze la scară mondială, precum și să îl pună în aplicare mai strict;

6. semnalează că, având în vedere marea varietate de indicații geografice ale UE, numărul de produse din pescuit la care se face referire în acord este redus și că ar trebui incluse mai multe produse provenite din pescuit și acvacultură, în etapele ulterioare, când este posibil;

7. regretă faptul că lista indicațiilor protejate în temeiul acordului nu cuprinde un număr mai ridicat de IG ale UE din domeniul pescuitului și al acvaculturii, având în vedere că în listă sunt incluse mai multe produse pescărești și de acvacultură din China; invită Comisia să includă în acord indicații geografice pentru pescuit și acvacultură, cum ar fi Mejillón de Galicia (midie din Galicia, Spania), primul produs maritim care a obținut o astfel de indicație în UE;

8. salută dispoziția conform căreia producătorii de produse IG protejate pot apela direct la Comitetul mixt prevăzut de prezentul acord, în cazul în care produsul lor nu este inclus pe listele convenite inițial și, de asemenea, dacă produsul lor dobândește ulterior protecție după intrarea în vigoare a acordului; solicită părților interesate actuale și potențiale, inclusiv din sectoarele pescuitului și ale acvaculturii din UE, să analizeze această dispoziție;

9. subliniază că este necesar ca UE și China să colaboreze pentru a combate și a controla „dumpingul” și alte practici care denaturează normele obișnuite ale pieței și pun în pericol sustenabilitatea întreprinderilor și a locurilor de muncă din UE;

10. reamintește, cu toate acestea, că Uniunea Europeană trebuie să fie conștientă de practicile inacceptabile ale flotei de pescuit chineze: ia act de faptul că China ocupă primul loc într-un clasament negativ al primelor cinci țări care practică pescuitul în ceea ce privește pescuitul ilegal, nedeclarat și nereglementat (INN); consideră că China nu este transparentă în ceea ce privește înmatricularea navelor în flota sa de pescuit, la nivel mondial, și că acordă întreprinderilor sale subvenții importante, creând astfel o concurență neloială pentru sectorul pescuitului din UE; consideră că un astfel de comportament exercită un nivel excesiv de presiune asupra resurselor și asupra mediului; ia act de faptul că diverse mijloace de informare în masă au semnalat numeroase cazuri de muncă forțată și rele tratamente asupra pescarilor de pe navele chineze;

11. îndeamnă ambele părți la acest acord să își consolideze cooperarea și coordonarea cu privire la protecția și utilizarea IG la nivel regional și/sau mondial, prin intermediul organizațiilor și forurilor corespunzătoare.

 


INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREA
ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

Data adoptării

12.10.2020

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

25

1

0

Membri titulari prezenți la votul final

Clara Aguilera, François-Xavier Bellamy, Izaskun Bilbao Barandica, Isabel Carvalhais, Rosanna Conte, Rosa D’Amato, Fredrick Federley, Giuseppe Ferrandino, Søren Gade, Francisco Guerreiro, Anja Hazekamp, Niclas Herbst, Pierre Karleskind, Predrag Fred Matić, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Grace O’Sullivan, Caroline Roose, Annie Schreijer-Pierik, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Theodoros Zagorakis

Membri supleanți prezenți la votul final

Nicolás González Casares, Valentino Grant, Ivo Hristov, Petros Kokkalis

 

 


VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL
ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

25

+

ECR

Ruža TOMAŠIĆ

GUE/NGL

Petros KOKKALIS

ID

Rosanna CONTE, Valentino GRANT

NI

Rosa D'AMATO

PPE

François-Xavier BELLAMY, Niclas HERBST, Francisco José  MILLÁN MON, Cláudia  MONTEIRO DE AGUIAR, Annie  SCHREIJER-PIERIK, Peter VAN DALEN, Theodoros ZAGORAKIS

RENEW

Izaskun BILBAO, Fredrick FEDERLEY, Søren GADE, Pierre KARLESKIND

S&D

Clara AGUILERA, Isabel CARVALHAIS, Giuseppe FERRANDINO, Nicolás GONZALEZ CASARES, Ivo HRISTOV, Predrag Fred MATIĆ

VERTS/ALE

Francisco GUERREIRO, Grace O'SULLIVAN, Caroline ROOSE

 

1

-

GUE/NGL

Anja HAZEKAMP

 

0

0

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

 

 


 

 

 

INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREA ÎN COMISIA COMPETENTĂ

Data adoptării

27.10.2020

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

39

2

2

Membri titulari prezenți la votul final

Barry Andrews, Anna-Michelle Asimakopoulou, Tiziana Beghin, Geert Bourgeois, Saskia Bricmont, Udo Bullmann, Jordi Cañas, Daniel Caspary, Miroslav Číž, Arnaud Danjean, Paolo De Castro, Emmanouil Fragkos, Raphaël Glucksmann, Markéta Gregorová, Enikő Győri, Roman Haider, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Danuta Maria Hübner, Herve Juvin, Maximilian Krah, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, Margarida Marques, Gabriel Mato, Sara Matthieu, Emmanuel Maurel, Carles Puigdemont i Casamajó, Samira Rafaela, Inma Rodríguez-Piñero, Massimiliano Salini, Helmut Scholz, Liesje Schreinemacher, Sven Simon, Dominik Tarczyński, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt, Marie-Pierre Vedrenne, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Membri supleanți prezenți la votul final

Svenja Hahn, Jean-Lin Lacapelle

 


 

 

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

39

+

ECR

Geert Bourgeois, Emmanouil Fragkos, Dominik Tarczynski, Jan Zahradil

GUE/NGL

Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

ID

Roman Haider, Herve Juvin, Danilo Oscar Lancini, Jean-Lin Lacapelle

NI

Tiziana Beghin

PPE

Anna Michelle Asimakopoulou, Daniel Caspary, Arnaud Danjean, Enikő Győri, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Gabriel Mato, Massimiliano Salini, Sven Simon, Jörgen Warborn , Iuliu Winkler

RENEW

Barry Andrews, Jordi Cañas, Svenja Hahn, Samira Rafaela, Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne

S&D

Udo Bullmann, Miroslav Číž, Paolo De Castro, Bernd Lange, Margarida Marques, Inma Rodríguez Piñero, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt

VERTS/ALE

Markéta Gregorova, Heidi Hautala, Sara Matthieu

 

 

2

-

ID

Maximilian Krah

NI

Carles Puigdemont i Casamajó

 

2

0

S&D

Raphaël Glucksmann

VERTS/ALE

Saskia Bricmont

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+ : pentru

- : împotrivă

0 : abțineri

[1] JO C 407, 4.11.2016, p. 18.

[2] JO C 433, 23.12.2019, p. 103.

[3] Texte adoptate la această dată, [P9_TA(0000)0000].

[4] Studiul Comisiei, publicat în aprilie 2020 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/IP_20_683

Ultima actualizare: 9 noiembrie 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate