Διαδικασία : 2020/1998(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0206/2020

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0206/2020

Συζήτηση :

PV 11/11/2020 - 25
PV 11/11/2020 - 27
CRE 11/11/2020 - 25
CRE 11/11/2020 - 27

Ψηφοφορία :

PV 12/11/2020 - 11
PV 12/11/2020 - 19

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2020)0302

<Date>{03/11/2020}3.11.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0206/2020</NoDocSe> (<RefVer>Μέρος 1</RefVer>)
PDF 610kWORD 286k

<TitreType>ΕΚΘΕΣΗ</TitreType>

<Titre>σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου επί του σχεδίου γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2021</Titre>

<DocRef>(11072/1/2020 – C9-0314/2020 – 2020/1998(BUD))</DocRef>

Μέρος 1: Πρόταση ψηφίσματος


<Commission>{BUDG}Επιτροπή Προϋπολογισμών</Commission>

Εισηγητές:  <Depute>Pierre Larrouturou (τμήμα III – Επιτροπή)</Depute>

 <Depute>Olivier Chastel (άλλα τμήματα)</Depute>

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ
 ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΤΡΙΜΕΡΗ ΔΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ 22ας ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου επί του σχεδίου γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2021 (11072/1/2020 – C9-0314/2020 – 2020/1998(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 314 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενεργείας,

 έχοντας υπόψη την απόφαση 2014/335/ΕΕ, Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2014, για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης[1],

 έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012[2],

 έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020[3],

 έχοντας υπόψη την τροποποιημένη πρόταση της Επιτροπής, της 28ης Μαΐου 2020, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2021-2027 (COM(2020)0443),

 έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση[4],

 έχοντας υπόψη την προσωρινή έκθεσή του της 14ης Νοεμβρίου 2018 σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2021-2027 – Η θέση του Κοινοβουλίου ενόψει συμφωνίας[5] και το ψήφισμά του της 23ης Ιουλίου 2020 σχετικά με τα συμπεράσματα της έκτακτης συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 17-21 Ιουλίου 2020,

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 19ης Ιουνίου 2020 σχετικά με τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές για την κατάρτιση του προϋπολογισμού 2021, τμήμα ΙΙΙ - Επιτροπή[6],

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 11ης Μαΐου 2020 σχετικά με την κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2021[7],

 έχοντας υπόψη το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2021, που εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 27 Ιουλίου 2020 (COM(2020)0300) (το «ΣΠ»),

 έχοντας υπόψη τη θέση επί του σχεδίου προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2021, η οποία εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 28 Σεπτεμβρίου 2020 και διαβιβάστηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την 1η Οκτωβρίου 2020 (11072/1/2020 – C9-0314/2020),

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 16ης Σεπτεμβρίου 2020 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης[8],

 έχοντας υπόψη το άρθρο 94 του Κανονισμού του,

 έχοντας υπόψη τις γνωμοδοτήσεις των ενδιαφερόμενων επιτροπών,

 έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A9-0206/2020),

Τμήμα III

Γενική επισκόπηση

1. υπενθυμίζει ότι το 2021 θα πρέπει να είναι το πρώτο έτος του νέου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ)· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, λόγω των καθυστερήσεων στις διαπραγματεύσεις για το ΠΔΠ και τους ιδίους πόρους, για τις οποίες το Κοινοβούλιο είναι έτοιμο από τον Νοέμβριο του 2018 και οι οποίες δεν μπορούσαν να ξεκινήσουν πριν από τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 21ης Ιουλίου, καθώς και λόγω της πανδημίας του κορονοϊού COVID-19, η διαδικασία του προϋπολογισμού για το έτος 2021 δεν μπόρεσε να βασιστεί μέχρι στιγμής σε μια σταθερή και φιλόδοξη συμφωνία για το ΠΔΠ·

2. σημειώνει ότι η Επιτροπή υπέβαλε σχέδιο προϋπολογισμού (ΣΠ) για το 2021 με βάση τις δικές της προτάσεις για το ΠΔΠ, οι οποίες επικαιροποιήθηκαν τον Μάιο του 2020, ενώ το Συμβούλιο περιόρισε την ανάγνωσή του, με εξαίρεση τον τομέα 7, σε μια αριθμητική μετάφραση των συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, εν αναμονή της διορθωτικής επιστολής την οποία θα χρησιμοποιήσει η Επιτροπή μετά την πολιτική συμφωνία για το ΠΔΠ και τους ιδίους πόρους για να επικαιροποιήσει την πρότασή της·

3. λαμβάνει υπό σημείωση τη θέση του Συμβουλίου σχετικά με το ΣΠ, συμπεριλαμβανομένης της σημασίας που αποδίδει στη διορθωτική επιστολή· συμφωνεί με το Συμβούλιο σχετικά με τη διορθωτική επιστολή, ενώ φιλοδοξεί να παρουσιάσει μια ανάγνωση που θα ακολουθεί τις προτεραιότητές του για το ΠΔΠ και τους ιδίους πόρους, καθώς και για τον προϋπολογισμό του 2021, με συντονισμένο τρόπο· σημειώνει ότι η προσέγγιση αυτή οφείλεται επίσης στον περιορισμένο χρόνο που θα υπάρχει μετά την υποβολή της διορθωτικής επιστολής·

4. υπενθυμίζει ότι, στο προαναφερόμενο ψήφισμά του της 19ης Ιουνίου 2020 σχετικά με τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές για την κατάρτιση του προϋπολογισμού του 2021, το Κοινοβούλιο τόνισε ότι πρωταρχικός στόχος του προϋπολογισμού του 2021 θα πρέπει να είναι ο μετριασμός των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19 και η στήριξη της ανάκαμψης, με βάση την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό, για να προωθηθούν η δίκαιη, συμπεριληπτική και βιώσιμη ανάπτυξη, η δημιουργία θέσεων εργασίας υψηλής ποιότητας και ο μακροπρόθεσμος στόχος του για κοινωνικοοικονομική σύγκλιση·

5. επικροτεί το σχέδιο ανάκαμψης της ΕΕ· επιμένει, ωστόσο, στην ανάγκη σαφούς κατοχύρωσης του ρόλου της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής όσον αφορά την έγκριση εξωτερικών εσόδων για ειδικό προορισμό, και ιδίως σε σχέση με το μέσο ανάκαμψης Next Generation EU (NGEU), στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού·

6. υπενθυμίζει τη θέση του ότι οι στόχοι του ΠΔΠ 2021-2027 για την ενσωμάτωση των διαστάσεων του κλίματος και της βιοποικιλότητας πρέπει να υπερβούν τα επίπεδα των στοχευμένων μεριδίων δαπάνης όπως αυτά ορίζονται στην ενδιάμεση έκθεσή του· έχει, κατά συνέπεια, ως στόχο την επίτευξη επιπέδου δαπανών για τη βιοποικιλότητα ύψους 10 % και επιπέδου δαπανών για την ενσωμάτωση της διάστασης του κλίματος ύψους 30 % για το 2021· επαναλαμβάνει το αίτημά του για μια προσέγγιση της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου, η οποία θα συγκεντρώνει ειδικές ανά φύλο πληροφορίες σχετικά με τους στόχους, τις εισροές, τις εκροές, τα αποτελέσματα, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοδοτικών αναλήψεων υποχρεώσεων για την ισότητα των φύλων και τη μεθοδολογία για την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις δαπάνες για την ισότητα των φύλων·

7. επαναλαμβάνει το αίτημά του προς την Επιτροπή, να θεσπίσει σαφή κριτήρια επιλεξιμότητας για μια νέα αυστηρή και ολοκληρωμένη μεθοδολογία για τις δαπάνες που σχετίζονται τόσο με το κλίμα όσο και με τη βιοποικιλότητα, με τη μορφή κανονισμών πλαισίων που να διασφαλίζουν ότι μόνο τα έργα που πληρούν τα σχετικά τεχνικά κριτήρια ελέγχου που έχουν αναπτυχθεί δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852 θα λαμβάνονται υπόψη όταν συμβάλλουν στους εν λόγω στόχους δαπανών, μαζί με τα αντίστοιχα διορθωτικά μέτρα, κατά περίπτωση, και την πλήρη εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής ζημίας» που αναφέρεται στο άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, ώστε να διασφαλιστεί ότι η Ένωση θα ανταποκριθεί στις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού, επαναλαμβάνει δε επίσης την έκκλησή του για σταδιακή κατάργηση των έμμεσων επιδοτήσεων για ορυκτά καύσιμα και για απαγόρευση των άμεσων επιδοτήσεων σε ολόκληρο τον προϋπολογισμό της Ένωσης·

8. αποφασίζει να αυξήσει τα επίπεδα που ορίζονται στην ενδιάμεση έκθεση για το ΠΔΠ, της 14ης Νοεμβρίου 2018, σχετικά με τα δεκαπέντε εμβληματικά προγράμματα που προσδιορίζονται στο ψήφισμά του της 23ης Ιουλίου 2020 (Ορίζων Ευρώπη, InvestEU, Erasmus+, Εγγύηση για τα παιδιά, Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, Ψηφιακή Ευρώπη, Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη», LIFE+, EU4Health, Ταμείο για την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων, πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη», πρόγραμμα «Δικαιώματα και αξίες», Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας, Μηχανισμός Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας (ΜΓΑΔΣ) και ανθρωπιστική βοήθεια, καθώς και σχετικοί οργανισμοί της ΕΕ και Ευρωπαϊκή Εισαγγελία)· αποφασίζει επιπλέον να βασίσει την ανάγνωσή του στα ανώτατα όρια του ΠΔΠ που προτείνει η Επιτροπή στο ΣΠ· θεωρεί ότι οποιαδήποτε αύξηση για τα εμβληματικά προγράμματα θα πρέπει να συνοδεύεται από αντίστοιχη αύξηση του ανώτατου ορίου του σχετικού τομέα του ΠΔΠ· αποφασίζει να ενισχύσει τη χρηματοδότηση για τις προτεραιότητες του Κοινοβουλίου, μεταξύ άλλων, στους τομείς της κλιματικής αλλαγής, της ενέργειας, της ψηφιακής διασύνδεσης και της διασύνδεσης των μεταφορών, του διαστήματος, των ΜΜΕ, του τουρισμού, της ασφάλειας, της μετανάστευσης, των θεμελιωδών δικαιωμάτων και της εξωτερικής δράσης·

9. αποδέχεται τις αυξήσεις του Συμβουλίου στους τομείς 1, 2α και 3, εξαιρουμένων των γραμμών του προϋπολογισμού για τις οποίες αποφασίζει υψηλότερο επίπεδο πιστώσεων· αποδέχεται περαιτέρω τη μεταφορά της ομάδας «Ανθεκτικότητα» από τον τομέα 5 στον τομέα 2β·

10. επιβεβαιώνει τις προηγούμενες δεσμεύσεις του για πλήρη αξιοποίηση της δυνατότητας επαναχρησιμοποίησης των αποδεσμεύσεων για την έρευνα που προβλέπεται στο άρθρο 15 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού·

11. επιμένει ότι χρειάζεται μια λεπτομερέστερη ονοματολογία του προϋπολογισμού που θα επιτρέπει στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή να ασκεί πλήρως τον ρόλο της όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού και όσον αφορά τον έλεγχο της εκτέλεσης του προϋπολογισμού στους τομείς 2β, 4 και 6·

12. αποφασίζει, κατά γενικό κανόνα, να επαναφέρει τα επίπεδα του ΣΠ σε όλα τα κονδύλια που περικόπηκαν από το Συμβούλιο και δεν ενισχύθηκαν κατά την ανάγνωσή του, με εξαίρεση τον τομέα 7·

13. τονίζει ότι είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί η διάθεση επαρκών οικονομικών και ανθρώπινων πόρων στους οργανισμούς της Ένωσης, ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στην εντολή τους, να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους και να αντεπεξέλθουν με βέλτιστο τρόπο στις συνέπειες της πανδημίας COVID-19· υπογραμμίζει ότι απαιτούνται κατάλληλος συντονισμός και συνέργειες μεταξύ των οργανισμών προκειμένου να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα του έργου τους, ιδίως στις περιπτώσεις που υπάρχει σύγκλιση προς συγκεκριμένους στόχους πολιτικής, και να καταστεί δυνατή η δίκαιη και αποδοτική χρήση των δημόσιων πόρων· επιμένει ότι η Επιτροπή πρέπει να διασφαλίσει τη βέλτιστη κατανομή του προσωπικού μεταξύ των Γενικών Διευθύνσεών της, ώστε να αντικατοπτριστούν οι επείγουσες ανάγκες και οι μακροπρόθεσμες προτεραιότητες που σχετίζονται με την αντιμετώπιση της κρίσης COVID-19 και ειδικότερα με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία·

14. σημειώνει ότι το επικαιροποιημένο ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας του προϋπολογισμού δεν επιτρέπει την έγκαιρη επίτευξη συμφωνίας σχετικά με πιθανή δεύτερη πρόταση ΣΠ· θεωρεί, ως εκ τούτου, ζωτικής σημασίας να αξιοποιηθεί πλήρως ολόκληρη η περίοδος της διαδικασίας συνδιαλλαγής για τον προϋπολογισμό, προκειμένου να επιτευχθεί μια φιλόδοξη συμφωνία·

15. καθορίζει το συνολικό επίπεδο των πιστώσεων για τον προϋπολογισμό του 2021 (όλα τα τμήματα) σε 181 762 377 716 EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων, ποσό που αντιπροσωπεύει αύξηση κατά 15 016 195 740 EUR σε σύγκριση με το ΣΠ· αποφασίζει εξάλλου τη διάθεση ποσού ύψους 1 631 420 001 EUR σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων εν συνεχεία των αποδεσμεύσεων που προκύπτουν βάσει του άρθρου 15 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού· υπενθυμίζει, ωστόσο, ότι το επίπεδο αυτό θα πρέπει να προσαρμοστεί μετά τη δημοσίευση της διορθωτικής επιστολής και καθώς προχωρούν οι διαπραγματεύσεις και η συνδιαλλαγή·

16. υπενθυμίζει ότι, όπως αναφέρθηκε στο νομοθετικό ψήφισμά του της 16ης Σεπτεμβρίου 2020, για να χρηματοδοτηθεί ο προϋπολογισμός 2021, οι νέες κατηγορίες ιδίων πόρων θα πρέπει να εισαχθούν από το 2021 και τα τυχόν ποσά που προκύπτουν από νέους ιδίους πόρους πέραν του επιπέδου που είναι αναγκαίο για την κάλυψη των υποχρεώσεων αποπληρωμής του NGEU σε ένα δεδομένο έτος θα πρέπει να παραμένουν στον προϋπολογισμό της Ένωσης ως γενικά έσοδα, με σκοπό ιδίως να συμπληρώνεται η χρηματοδότηση για τα 15 εμβληματικά προγράμματα της ΕΕ από το 2021 σε συνδυασμό με την αντίστοιχη αύξηση των ανώτατων ορίων του ΠΔΠ·

Τομέας 1

17. τονίζει ότι το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» προσφέρει πολύ μεγάλη προστιθέμενη αξία και υπογραμμίζει τη σημασία του προγράμματος για σημαντικούς τομείς της ευρωπαϊκής έρευνας που είναι ουσιώδεις για την επιτυχία της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και για τη συμβολή στη μετάβαση προς μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία και κοινωνία έως το 2050, καθώς και για τη στήριξη του ψηφιακού μετασχηματισμού, ο οποίος είναι ζωτικής σημασίας για τη μελλοντική ευημερία της Ένωσης· τονίζει επίσης ότι η πανδημία COVID-19 έχει καταδείξει την ανάγκη να πραγματοποιηθούν επενδύσεις στην έρευνα στον τομέα της υγείας· προτείνει, επομένως, να ενισχυθεί σημαντικά το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», σύμφωνα με την πάγια θέση του για συνολικό προϋπολογισμό ύψους 120 δισεκατομμυρίων EUR κατά τη διάρκεια του περιόδου του ΠΔΠ 2021-2027· θεωρεί, επιπλέον, ότι το πλήρες ποσό των αποδεσμεύσεων καθ’ όλη τη διάρκεια του τρέχοντος ΠΔΠ θα πρέπει να διατεθεί, σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, για τη στήριξη της κλιματικής και της ψηφιακής μετάβασης και της έρευνας στον τομέα της υγείας·

18. είναι πεπεισμένο ότι η καταπολέμηση του καρκίνου θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα για την Ένωση και ότι πρέπει να ενισχυθούν σημαντικά οι προσπάθειες προς την κατεύθυνση αυτή· υπογραμμίζει το γεγονός ότι η έρευνα για τον καρκίνο αποτελεί σημαντικό πυλώνα αυτής της καταπολέμησης· τονίζει ότι η έρευνα σε αυτόν τον τομέα πρέπει να ενταθεί χωρίς καθυστέρηση’

19. ζητεί να διασφαλιστεί μέσω του προϋπολογισμού της Ένωσης για το 2021 ότι το πρόγραμμα InvestEU θα χρηματοδοτηθεί επαρκώς και αφενός θα επιτύχει τους μακροπρόθεσμους στόχους του και θα συμβάλει στη μακροπρόθεσμη ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα με την αύξηση της επενδυτικής ικανότητας για τη στήριξη των βιώσιμων υποδομών, της έρευνας, της καινοτομίας, της ψηφιοποίησης, των ΜΜΕ και των κοινωνικών επενδύσεων, και αφετέρου θα εκπληρώσει τον νέο βραχυπρόθεσμο στόχο του της στήριξης της βιώσιμης οικονομικής ανάκαμψης μέσω στρατηγικών βιώσιμων επενδύσεων· σημειώνει με βαθιά λύπη ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο απέρριψε την πρόταση της Επιτροπής για ένα Μέσο Στήριξης της Φερεγγυότητας (SSI)· υποστηρίζει τη γραμμή που προβλέπεται στις προπαρασκευαστικές εργασίες του Κοινοβουλίου σχετικά με το SSI για μεταφορά των πιστώσεων που προβλέπονται για το SSI στο πρόγραμμα InvestEU προς όφελος των εταιρειών που είναι εγκατεστημένες στα κράτη μέλη και δραστηριοποιούνται στην Ένωση·

20. τονίζει τον καίριο ρόλο του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» στην προώθηση της ανάπτυξης ενός διευρωπαϊκού δικτύου υψηλών επιδόσεων και της διασυνδεσιμότητας σε όλα τα κράτη μέλη, και ιδίως στα κράτη μέλη που στηρίζουν τη βιώσιμη και διασυνοριακή κινητικότητα καθώς και την αλλαγή του τρόπου εκτέλεσης των μεταφορών, με στόχο τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 60 % έως το 2030, στην στήριξη ενεργειακών έργων και έργων μεταφορών κατά τη μετάβαση προς μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία με ασφάλεια εφοδιασμού στο πλαίσιο συνεκτίμησης της ειδικής κατάστασης των νησιωτικών και περιφερειακών περιοχών, και στην επισήμανση της ανάγκης για ψηφιακή μετάβαση, συμπεριλαμβανομένων της αναβάθμισης των δεξιοτήτων και της επανεκπαίδευσης των εργαζομένων της Ένωσης· προτείνει, επομένως, σημαντικές αυξήσεις·

21. υπογραμμίζει ότι η κρίση COVID-19 έχει καταδείξει την αυξανόμενη σημασία της ψηφιοποίησης για την καθημερινή λειτουργία της οικονομίας· αναγνωρίζει τη σημασία του προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη» για τη διαμόρφωση και τη στήριξη της ψηφιακής μετάβασης· προτείνει αυξήσεις που υπερβαίνουν τα επίπεδα της προσωρινής θέσης του για το ΠΔΠ, προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι ανάγκες που φανέρωσε η πανδημία·

22. υπενθυμίζει τη θεμελιώδη αξία του ευρωπαϊκού διαστημικού προγράμματος, και ειδικότερα τη συμβολή των προγραμμάτων Copernicus και Galileo στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και, κατά συνέπεια, ζητεί στοχευμένες ενισχύσεις προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα προγράμματα θα μπορούν να στηρίξουν τους περιβαλλοντικούς στόχους της Ένωσης· τονίζει τη σημασία της ανεξαρτησίας της ευρωπαϊκής διαστημικής βιομηχανίας στον παγκόσμιο ανταγωνισμό και επισημαίνει την προστιθέμενη αξία αυτών των προγραμμάτων για την αύξηση της απασχόλησης, την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη των ΜΜΕ·

23. εκτιμά ότι χρειάζεται επίσης να ενισχυθούν περαιτέρω σημαντικές προτεραιότητες στον τομέα· ζητεί, μεταξύ άλλων, να αυξηθεί σημαντικά το ποσό που διατίθεται για τους στόχους των ΜΜΕ, οι οποίοι αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο της οικονομίας της Ένωσης και διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην πραγματοποίηση επενδύσεων υψηλής ποιότητας και στη δημιουργία θέσεων εργασίας σε όλα τα κράτη μέλη, με στόχο, μεταξύ άλλων, τη στήριξη και την αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στις ΜΜΕ και της πρόσβασής τους στις αγορές, ενισχύοντας, επιπλέον, τα βασικά προγράμματα της ομάδας «Διάστημα»· υπενθυμίζει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι οργανισμοί της Ένωσης στην επίτευξη των στόχων πολιτικής της Ένωσης· ζητεί, ως εκ τούτου, επαρκή χρηματοδότηση και στελέχωση για τον Οργανισμό της ΕΕ για την Κυβερνοασφάλεια (ENISA), τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ERA), την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ), την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA), την Ευρωπαϊκή Ένωση για το διαστημικό πρόγραμμα και τον Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC), σύμφωνα με τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητές τους·

24. επαναλαμβάνει το αίτημά του για στήριξη των ΜΜΕ, ιδίως στους τομείς του τουρισμού, της δημιουργικής βιομηχανίας και των μεταφορών, προκειμένου να ενισχυθεί η ικανότητά τους να ανακάμψουν από τις συνέπειες της πανδημίας COVID-19· επιπλέον, επαναλαμβάνει το αίτημα του Κοινοβουλίου, που απορρέει από την ενδιάμεση έκθεση του 2018 σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027, για τη δημιουργία νέας ειδικής γραμμής του προϋπολογισμού προκειμένου να ληφθεί υπόψη ο τομέας του τουρισμού, ο οποίος έχει τεράστια σημασία για ολόκληρη την οικονομία, την ανταγωνιστικότητα, την απασχόληση (εξασφαλίζει 23 εκατομμύρια άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας στην Ένωση, ιδίως για τους νέους) και την κοινωνική ανάπτυξη της Ένωσης, έχει πληγεί ιδιαίτερα από την κρίση COVID-19 και αντιμετωπίζει ταχεία και απότομη πτώση της ζήτησης και αύξηση της απώλειας θέσεων εργασίας, γεγονός που θέτει πολλές ευρωπαϊκές ΜΜΕ σε κίνδυνο·

25. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν πρότεινε τη δημιουργία ειδικής γραμμής για τον τουρισμό λόγω της τρέχουσας κατάστασης· ζητεί ταχεία, άμεση και έμμεση στήριξη για τον εν λόγω τομέα, και ειδικότερα για τις ΜΜΕ·

26. αυξάνει συνεπώς το επίπεδο των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων για τον τομέα 1 κατά 6 313 980 774 EUR σε σχέση με το ΣΠ (εξαιρουμένων των δοκιμαστικών σχεδίων και των προπαρασκευαστικών ενεργειών), εκ των οποίων 5 996 664 225 EUR προορίζονται για εμβληματικά προγράμματα· διαθέτει εξάλλου στον εν λόγω τομέα ποσό ύψους 1 631 420 001 EUR σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων εν συνεχεία των αποδεσμεύσεων βάσει του άρθρου 15 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού·

Τομέας 2α

27. αποφασίζει να αποδεχτεί την ανάγνωση του Συμβουλίου για τον τομέα 2α·

Τομέας 2β

28. τονίζει την επείγουσα ανάγκη να διατεθούν πρόσθετοι πόροι στο πρόγραμμα EU4Health, ώστε να συμβάλει ιδίως στην αντιμετώπιση των σημαντικών διαρθρωτικών αναγκών που εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια της κρίσης COVID-19, με τον καθορισμό βασικών τομέων δράσης, όπως η βελτίωση των εθνικών συστημάτων υγείας και η μείωση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας, η διαθεσιμότητα και η οικονομική προσιτότητα των φαρμάκων και άλλων προϊόντων που σχετίζονται με την κρίση, να διασφαλιστεί η συνεχής και έγκαιρη παροχή προσβάσιμων και ασφαλών υπηρεσιών σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και συναφών δικαιωμάτων (SRHR) και να ενισχυθεί, μεταξύ άλλων, ο αγώνας της Ένωσης εναντίον του καρκίνου·

29. τονίζει τη σημασία του Erasmus+ ως βασικού εμβληματικού προγράμματος και ενός από τα πλέον επιτυχημένα προγράμματα της Ένωσης με στρατηγικές επενδύσεις για το μέλλον της Ένωσης και των πολιτών της· υπενθυμίζει ότι η ανεπαρκής χρηματοδότηση για το πρόγραμμα Erasmus+ θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τη συνεχή δημιουργία νέων ευκαιριών για τους νέους και την αύξηση της απασχολησιμότητας των νέων, καθώς και την ικανότητα του προγράμματος να επιτύχει τους νέους στόχους του και να αντεπεξέλθει στην πρόκληση να γίνει πιο συμπεριληπτικό και οικολογικό· αποφασίζει, επομένως, να ενισχύσει σημαντικά το Erasmus+ σύμφωνα με τη θέση του για τριπλασιασμό του προϋπολογισμού του προγράμματος·

30. υπενθυμίζει ότι ο τομέας του πολιτισμού και της δημιουργίας είναι ένας από τους τομείς που έχουν πληγεί περισσότερο από την πανδημία COVID-19 και ζητεί επαρκείς απαντήσεις και χρηματοδότηση, προκειμένου να περιοριστούν οι συνεχείς σημαντικές απώλειες του τομέα λόγω του απρόβλεπτου κλεισίματος χώρων εκδηλώσεων κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19· προτείνει, επομένως, να αυξηθούν σημαντικά οι αντίστοιχες γραμμές του προϋπολογισμού του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» για να υποστηριχθούν οι τομείς που πλήττονται από την κρίση·

31. επιμένει ότι χρειάζεται μεγαλύτερη διαφάνεια στην κατανομή των κονδυλίων στο πλαίσιο των διαφόρων συνιστωσών και υποπρογραμμάτων του προγράμματος Erasmus+, με την αποκατάσταση της προηγούμενης ονοματολογίας του και του προγράμματος «Πολίτες, ισότητα, δικαιώματα και αξίες», με τη δημιουργία μιας νέας γραμμής του προϋπολογισμού για το σκέλος «Αξίες της Ένωσης»· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή να ενισχύσει τη διαφάνεια στη χρήση του προϋπολογισμού για δραστηριότητες πολυμέσων, ιδίως μέσω μιας σειράς νέων γραμμών του προϋπολογισμού σε σχέση με τις επιμέρους ενέργειες·

32. αποφασίζει να δημιουργήσει νέα γραμμή του προϋπολογισμού 07 06 04 «Προστασία και προώθηση των αξιών της Ένωσης» προκειμένου να ενισχυθεί η εστίαση της χρηματοδότησης στην προστασία και την προώθηση της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της στήριξης δραστηριοτήτων οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών σε αυτόν τον τομέα·

33. επαναλαμβάνει την πρόβλεψη της Επιτροπής ότι, στο πλαίσιο της ανάκαμψης από την πανδημία COVID-19, η καταπολέμηση της ακραίας φτώχειας και ιδίως η αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας θα γίνουν ακόμα πιο σημαντικές τα επόμενα χρόνια· επιμένει, συνεπώς, ότι πρέπει να δημιουργηθεί χωριστή γραμμή του προϋπολογισμού στο πλαίσιο του ΕΚΤ+ για την ευρωπαϊκή εγγύηση για τα παιδιά, με πιστώσεις ύψους ενός δισεκατομμυρίου EUR για το 2021·

34. υπενθυμίζει ότι η κρίση COVID-19 πλήττει δυσανάλογα τις γυναίκες, ομάδες ανθρώπων που υφίστανται συστηματική διακριτική μεταχείριση με βάση το φύλο και άλλες ευπαθείς ομάδες, και ζητεί να ενισχυθεί το σκέλος «Απασχόληση και Κοινωνική Καινοτομία» για τη στήριξη προγραμμάτων και κύκλων κατάρτισης με στόχο την προώθηση της συμμετοχής των γυναικών και την αντιμετώπιση της επισφαλούς κατάστασής τους στην αγορά εργασίας·

35. τονίζει τον καίριο ρόλο του προγράμματος «Πολίτες, Ισότητα, Δικαιώματα και Αξίες» για την προστασία και την προώθηση των δικαιωμάτων και των αξιών που κατοχυρώνονται στις Συνθήκες της ΕΕ και στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ και επιμένει ότι απαιτούνται πρόσθετες πιστώσεις για κάθε σκέλος και ιδίως για το σκέλος «Δάφνη» για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και για το σκέλος «Προώθηση της δέσμευσης των πολιτών και της συμμετοχής τους στον δημοκρατικό βίο της Ένωσης»·

36. επισημαίνει την σπουδαιότητα του προγράμματος «Δικαιοσύνη», δεδομένου ότι συμβάλλει στην περαιτέρω ανάπτυξη του ευρωπαϊκού χώρου δικαιοσύνης βάσει του κράτους δικαίου, της αμοιβαίας αναγνώρισης και της αμοιβαίας εμπιστοσύνης, και αποφασίζει να ενισχύσει αυτό το πρόγραμμα·

37. ζητεί να αυξηθούν οι πιστώσεις που προορίζονται για την ομάδα «πολιτισμός, δημιουργικότητα και πολυδεκτική κοινωνία» με σκοπό την καλύτερη ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε κάθε πρόγραμμα, καθώς και τη στήριξη και την προώθηση των σπουδών και της έρευνας σχετικά με θέματα φύλου στην Ένωση·

38. κρίνει αναγκαίο να αυξηθούν οι πιστώσεις στη γραμμή του προϋπολογισμού για την Τουρκοκυπριακή Κοινότητα, ως αποφασιστική συμβολή στη συνέχιση και εντατικοποίηση του έργου της αποστολής της Επιτροπής για τους Αγνοουμένους στην Κύπρο, και για να υποστηριχτεί η δικοινοτική Τεχνική Επιτροπή για την Πολιτιστική Κληρονομιά, ώστε να προαχθούν η εμπιστοσύνη και η συμφιλίωση μεταξύ των δύο κοινοτήτων·

39. εκφράζει τη βαθιά του λύπη για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν έχει ακόμη ανταποκριθεί στο αίτημα του Κοινοβουλίου για συνολική επανεξέταση της γραμμής του προϋπολογισμού για ενέργειες πολυμέσων, ιδίως όσον αφορά τη σύμβαση-πλαίσιο με το Euronews· αποφασίζει να μεταφέρει στο αποθεματικό τις σχετικές πιστώσεις του προϋπολογισμού, μέχρι να απαντήσει η Επιτροπή στις ανησυχίες που εξέφρασε το Ελεγκτικό Συνέδριο· σημειώνει, ωστόσο, ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν επισημαίνει καμία έλλειψη από την πλευρά του Euronews όσον αφορά τις συμβατικές υποχρεώσεις του για υποβολή εκθέσεων βάσει του ισχύοντος πλαισίου·

40. υπενθυμίζει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι αποκεντρωμένοι οργανισμοί που δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο αυτού του τομέα·  ζητεί να παρασχεθούν στον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ (FRA) επαρκείς οικονομικοί και ανθρώπινοι πόροι για την εκτέλεση των καθηκόντων του, λαμβάνοντας υπόψη τα πρόσθετα έργα που έχουν προσδιοριστεί μέσω της διαδικασίας διαβούλευσης του Οργανισμού με τα ενδιαφερόμενα μέρη· ζητεί να παρασχεθούν στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE) και στην Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας (ΕΑΕ) επαρκείς δημοσιονομικοί πόροι, λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία της αποστολής τους, καθώς και τον αναμενόμενο ρόλο της ΕΑΕ στη διασφάλιση δίκαιης κινητικότητας του εργατικού δυναμικού στο πλαίσιο της κρίσης COVID-19· ζητεί επιπλέον να διατεθεί επαρκής χρηματοδότηση και στελέχωση, για περαιτέρω σημαντικές προτεραιότητες, στον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Ποινικής Δικαιοσύνης (Eurojust), στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) και στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (EMA)·

41. αποφασίζει να εφαρμόσει στοχευμένες ενισχύσεις στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO), ώστε να μπορέσει ο οργανισμός να αναλάβει τα καθήκοντά του χωρίς καθυστέρηση και σύμφωνα με τις απαιτήσεις για την εκπλήρωση της εντολής του· πιστεύει ότι από τη φύση της χρειάζεται ισχυρότερες εγγυήσεις ανεξαρτησίας και, ως εκ τούτου, ο προϋπολογισμός της θα πρέπει να παρουσιάζεται στον τομέα 7, ως προϋπολογισμός οντότητας που είναι ανεξάρτητη και όχι ενσωματωμένη σε άλλο οργανισμό· υπογραμμίζει ότι η σύσταση της EPPO δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την επιδείνωση της ικανότητας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) να λειτουργεί σωστά·

42. απορρίπτει την πρόταση της Επιτροπής να συγχωνευτούν οι διάφορες γραμμές του προϋπολογισμού που συνδέονται με στόχους κοινωνικής πολιτικής· πιστεύει ότι η ύπαρξη χωριστών γραμμών του προϋπολογισμού, όπως ίσχυε στο παρελθόν, θα διασφάλιζε την απαραίτητη διαφάνεια και τους πόρους για καθέναν από τους εν λόγω βασικούς τομείς·

43. αποφασίζει να μεταφέρει τη γραμμή 06 04 01 του προϋπολογισμού (Μέσο Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EURI) – Πληρωμή περιοδικού τοκομεριδίου και εξόφληση κατά τη λήξη) στο κεφάλαιο 17, δεδομένου ότι το σύνολο του κόστους χρηματοδότησης των δαπανών που σχετίζονται με το NGEU θα πρέπει να υπολογίζεται πέραν των ανώτατων ορίων του ΠΔΠ·

44. ενισχύει συνολικά τον τομέα 2β κατά επιπλέον 5 894 270 074 EUR σε σχέση με το ΣΠ, σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων (εξαιρουμένων των δοκιμαστικών σχεδίων και των προπαρασκευαστικών ενεργειών), εκ των οποίων 509 293 509 293 EUR προορίζονται για εμβληματικά προγράμματα·

Τομέας 3

45. υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στη θέση του σχετικά με το Ευρωπαϊκό Μέσο Ανάκαμψης, δεν διατήρησε το επίπεδο στήριξης για το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης όπως προβλέπεται στην πρόταση της Επιτροπής· εκφράζει την ανησυχία του ότι οι περικοπές αυτές θα υπονομεύσουν σοβαρά τις προσπάθειες ανάκαμψης· επαναλαμβάνει ότι το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης αποτελεί ζωτικό και απαραίτητο δομικό στοιχείο της αρχιτεκτονικής της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας· προτείνει, επομένως, αύξηση κατά 500 εκατομμύρια EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων για το εν λόγω εμβληματικό πρόγραμμα το 2021·

46. εστιάζει σημαντικές αυξήσεις ύψους 237 εκατομμυρίων EUR, σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων, σε γραμμές του προϋπολογισμού που αφορούν το πρόγραμμα LIFE+, σε ευθυγράμμιση με τη γενική προτεραιότητα της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής και της πρόληψης της απώλειας βιοποικιλότητας· σημειώνει ότι η εν λόγω αύξηση προορίζεται να συμβάλει στην επίτευξη των κύριων στόχων, όπως η διατήρηση της φύσης και της βιοποικιλότητας, η κυκλική οικονομία και η ποιότητα ζωής, ο μετριασμός της κλιματικής αλλαγής και η προσαρμογή σε αυτήν, καθώς και η μετάβαση σε καθαρές μορφές ενέργειας· προσδοκά ότι η Επιτροπή θα εξασφαλίσει την αναγκαία ικανότητα απορρόφησης για μια αποτελεσματική χρήση αυτών των πρόσθετων μέσων·

47. υπενθυμίζει ότι ορισμένοι γεωργικοί τομείς έχουν πληγεί σοβαρά από την πανδημία COVID-19 και, κατά συνέπεια, υποστηρίζει στοχευμένες ενισχύσεις στις γραμμές του προϋπολογισμού για μέτρα στήριξης της αγοράς στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) που αποσκοπούν στον μετριασμό των επιπτώσεων της κρίσης που προκάλεσε η εν λόγω πανδημία, κυρίως για τις βιολογικές γεωργικές εκμεταλλεύσεις· αναμένει ότι η διορθωτική επιστολή θα προσαρμόσει περαιτέρω το επίπεδο των πιστώσεων του ΕΓΤΕ μέσω της συνεκτίμησης των εσόδων ειδικού προορισμού που αναμένεται να είναι διαθέσιμα το 2021 και άλλων παραμέτρων όπως ο αντίκτυπος της πανδημίας COVID-19 στους γεωργικούς τομείς·

48. θεωρεί ότι οι πιστώσεις, ιδίως από την Κοινή Γεωργική Πολιτική, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη της εκτροφής ταύρων που χρησιμοποιούνται σε ταυρομαχίες οι οποίες έχουν ως κατάληξη τη θανάτωση του ταύρου·

49. υπογραμμίζει τις ιδιαίτερα δύσκολες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες στις εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ένωσης, στην επιδείνωση των οποίων συνέβαλε η κρίση COVID-19· προτείνει, στο πλαίσιο αυτό, συμπληρωματική ενίσχυση για τη γραμμή του προϋπολογισμού που καλύπτει το πρόγραμμα POSEI για τη διατήρηση της γεωργικής δραστηριότητας, καθώς και για τον επισιτιστικό εφοδιασμό και την προμήθεια γεωργικών προϊόντων στις εξόχως απόκεντρες περιοχές, οι οποίες πρέπει να εφοδιάζονται με επαρκείς πόρους· επιπλέον, υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να λαμβάνονται υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και οι περιορισμοί των εξόχως απόκεντρων περιοχών κατά τον σχεδιασμό των προγραμμάτων και των ταμείων της Ένωσης στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027 και στο NGEU·

50. ενισχύει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας κατά 19,6 εκατομμύρια EUR· αναγνωρίζει ότι το 2021 θα είναι καθοριστικό έτος για τον τομέα της αλιείας, διότι θα κληθεί να αντιμετωπίσει ταυτόχρονα τις προκλήσεις της προσαρμογής στους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, των κινδύνων που συνδέονται με την κρίση COVID-19 και του Brexit·

51. τονίζει τη σημασία που έχει η εξασφάλιση επαρκών οικονομικών πόρων για τη συλλογή, διαχείριση, χρήση και ανταλλαγή δεδομένων στον κλάδο της αλιείας·

52. σκοπεύει να υποστηρίξει τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) με πρόσθετους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους, δεδομένου ότι ο ΕΟΠ αναμένεται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη στήριξη δράσεων που σχετίζονται με την Πράσινη Συμφωνία, παρακολουθώντας και υποβάλλοντας εκθέσεις σχετικά με τη στρατηγική της Ένωσης για τη βιοποικιλότητα, την κυκλική οικονομία, την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και τις πρωτοβουλίες μηδενικής ρύπανσης.

53. ενισχύει συνολικά τον τομέα 3 κατά επιπλέον 867 937 490 EUR σε σχέση με το ΣΠ, σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων (εξαιρουμένων των δοκιμαστικών σχεδίων και των προπαρασκευαστικών ενεργειών), εκ των οποίων 739 100 000 EUR προορίζονται για εμβληματικά προγράμματα·

Τομέας 4

54. αυξάνει τη χρηματοδότηση για τις προτεραιότητες του Κοινοβουλίου στους τομείς της μετανάστευσης και της διαχείρισης των συνόρων, κυρίως για το Ταμείο για την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων και το Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης· επιδιώκει, ταυτόχρονα, την ενίσχυση της δημοσιονομικής διαφάνειας μέσω της αποτύπωσης των συγκεκριμένων στόχων των δύο ταμείων στη δομή του προϋπολογισμού, έτσι ώστε η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή να μπορεί να παρακολουθεί καλύτερα τις δαπάνες·

55. υπογραμμίζει ότι είναι υψίστης σημασίας να πραγματοποιηθούν επενδύσεις για την επαρκή χρηματοδότηση και στελέχωση όλων των οργανισμών που δραστηριοποιούνται στους τομείς της μετανάστευσης, του ασύλου και της διαχείρισης των συνόρων· ζητεί πρόσθετους ανθρώπινους πόρους για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO), η οποία θα είναι απαραίτητη για την ορθή υλοποίηση των επιτόπιων επιχειρήσεων, της κατάρτισης, των δραστηριοτήτων ανάλυσης και του πλαισίου διακυβέρνησης, καθώς και για τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-Lisa)· ζητεί πρόσθετους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex)·

56. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τη συνεχιζόμενη απώλεια ζωών στη Μεσόγειο· είναι της γνώμης ότι απαιτείται μια πιο μακροπρόθεσμη προσέγγιση των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης (SAR), δεδομένου ότι η SAR δεν μπορεί να ανατεθεί αποκλειστικά σε μη κρατικούς φορείς· θεωρεί ότι η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει νομοθετική πρόταση για τη δημιουργία ταμείου έρευνας και διάσωσης για την υποστήριξη αποστολών SAR στη Μεσόγειο· προτείνει, ως εκ τούτου, τη δημιουργία νέας γραμμής του προϋπολογισμού για το εν λόγω ταμείο, με σκοπό την ενθάρρυνση της διάσωσης ζωών και την επίδειξη αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών κατά τη πραγματοποίηση των επιχειρήσεων SAR, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και τα θεμελιώδη δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος στη ζωή και της αρχής της μη επαναπροώθησης·

57. ενισχύει συνολικά τον τομέα 4 κατά επιπλέον 710 251 000 EUR σε σχέση με τα επίπεδα του ΣΠ, σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων, εκ των οποίων 500 251 000 EUR προορίζονται για εμβληματικά προγράμματα·

Τομέας 5

58. τονίζει τη σημασία του προοδευτικού καθορισμού της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας της Ένωσης· υπογραμμίζει τη σημασία της της ευρωπαϊκής ενισχυμένης συνεργασίας σε ζητήματα άμυνας, δεδομένου ότι καθιστά την Ευρώπη και τους πολίτες της ασφαλέστερους, αλλά επίσης οδηγεί σε μείωση δαπανών· ζητεί να αυξηθεί η χρηματοδότηση για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας, προκειμένου να προωθηθεί πλήρως μια καινοτόμος και ανταγωνιστική βιομηχανική βάση στον τομέα της άμυνας, που θα συμβάλλει στην απολύτως αναγκαία στρατηγική αυτονομία της Ένωσης·

59. ζητεί να αυξηθεί η χρηματοδότηση για τη στρατιωτική κινητικότητα με στόχο να βοηθηθούν τα κράτη μέλη ώστε να ενεργούν ταχύτερα και αποτελεσματικότερα· σημειώνει ότι απαιτείται επαρκής χρηματοδότηση για τη στήριξη αποστολών και επιχειρήσεων στο πλαίσιο της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας, μεταξύ άλλων με μέτρα όπως η χρηματοδότηση υποδομών μεταφορών διπλής χρήσης και η απλούστευση των διπλωματικών εξουσιοδοτήσεων και των τελωνειακών κανόνων·

60. υπενθυμίζει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι αποκεντρωμένοι οργανισμοί που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ασφάλειας και της επιβολής του νόμου, ιδίως όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (ΕΚΠΝΤ) και τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ), προκειμένου να διασφαλιστεί η σημαντική δραστηριότητά του στους τομείς της καταπολέμησης της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος, και προτείνει στοχευμένες αυξήσεις που θα τους επιτρέψουν να εκτελούν σωστά τα καθήκοντά τους·

61. ενισχύει συνολικά τον τομέα 5 κατά επιπλέον 372 320 760 EUR σε σχέση με το ΣΠ (εξαιρουμένων των δοκιμαστικών σχεδίων και των προπαρασκευαστικών ενεργειών), εκ των οποίων 312 829 132 EUR προορίζονται για εμβληματικά προγράμματα·

Τομέας 6

62. τονίζει ότι σε καιρούς όπου οι εξωτερικές προκλήσεις και τα ζητήματα διεθνών σχέσεων αποκτούν όλο και μεγαλύτερη σημασία και κυριαρχούν στη διεθνή πολιτική, η εξωτερική διάσταση του ενωσιακού προϋπολογισμού πρέπει να χρηματοδοτείται επαρκώς και να είναι έτοιμη να ανταποκριθεί χωρίς καθυστέρηση στις υφιστάμενες, τις αναδυόμενες καθώς και τις μελλοντικές προκλήσεις· σημειώνει ότι το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών για την εξωτερική δράση συγκεντρώνεται στον νέο Μηχανισμό Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας (ΜΓΑΔΣ), στο πλαίσιο του οποίου βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη διοργανικές νομοθετικές διαπραγματεύσεις·

63. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η νέα ονοματολογία για την εξωτερική δράση, όπως προτείνεται από την Επιτροπή, είναι πολύ λιγότερο λεπτομερής από την προηγούμενη, με αποτέλεσμα να μειώνονται η διαφάνεια, η προβλεψιμότητα, η λογοδοσία και ο έλεγχος και να περιορίζεται η ικανότητα της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής να προβαίνει σε επιλογές που αντανακλούν πολιτικές προτεραιότητες· επιμένει, ως εκ τούτου, ότι απαιτείται μια πιο διαφοροποιημένη δομή του προϋπολογισμού, με ειδικές γραμμές για τους σημαντικότερους δικαιούχους, τομείς πολιτικής και υποπεριφέρειες, προκειμένου να ενισχυθούν η σαφήνεια και η αναγνωσιμότητα του προϋπολογισμού· προτείνει, επομένως, μια αναθεωρημένη ονοματολογία για τον ΜΓΑΔΣ, προσαρμοσμένη στα νέα μέσα, με παράλληλη καθιέρωση υψηλότερου επιπέδου λεπτομέρειας·

64. ζητεί να αυξηθούν τα επίπεδα χρηματοδότησης για όλα τα γεωγραφικά και θεματικά προγράμματα στο πλαίσιο του ΜΓΑΔΣ, σύμφωνα με τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση για τον εν λόγω μηχανισμό· επαναλαμβάνει τη θέση του ότι τα θεματικά προγράμματα στο πλαίσιο του ΜΓΑΔΣ θα πρέπει να ενισχυθούν, προκειμένου να μπορέσει η Ένωση να διατηρήσει τον ισχυρό ρόλο της σε αυτούς τους τομείς προτεραιότητας· υπογραμμίζει ότι η θέση του σχετικά με τις πιστώσεις για τον ΜΓΑΔΣ ευθυγραμμίζεται πλήρως με τα ποσά που καθορίζονται στη θέση του Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση σχετικά με τον ΜΓΑΔΣ·

65. προτείνει να δημιουργηθεί ειδική γραμμή του προϋπολογισμού για τη «στήριξη της πολιτικής διαδικασίας στη Λιβύη» με στόχο τη συμβολή στην ειρηνική επίλυση της σύγκρουσης στη Λιβύη·

66. επισημαίνει τις επίμονες προκλήσεις στην ανατολική και νότια γειτονία της Ένωσης , ο ειδικός προϋπολογισμός για την οποία, ως εκ τούτου, θα ενισχυθεί, καθώς και τη σημασία του να παρασχεθεί στην Υπηρεσία Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή αυξημένη χρηματοδοτική στήριξη για την εκπλήρωση της εντολής της, δεδομένων των αυξανόμενων αναγκών των Παλαιστινίων προσφύγων και ως επένδυση για τη σταθερότητα και την ανάπτυξη στην περιοχή· υπενθυμίζει τη σημασία της ανάπτυξης σταθερών σχέσεων και ισχυρής συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και της Αφρικής, και θεωρεί σκόπιμο να διατεθούν επαρκείς χρηματοδοτικοί πόροι για την ανάπτυξη αυτής της ηπείρου, γεγονός που θα συμβάλει, μεταξύ άλλων, στον μετριασμό των βαθύτερων αιτίων της αναγκαστικής μετανάστευσης·

67. τονίζει ότι είναι επειγόντως αναγκαίο να ενταθεί η αναπτυξιακή συνεργασία για την υγεία, τα υψηλής ποιότητας προγράμματα εξ αποστάσεως και χωρίς αποκλεισμούς μάθησης, και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και τον μετριασμό της, καθώς και για τη βιοποικιλότητα, τη διατροφή, τη βιώσιμη γεωργία και την επισιτιστική ασφάλεια, δεδομένου ότι η κρίση COVID-19 επιδεινώνει την ανοδική τάση της πείνας σε παγκόσμιο επίπεδο· επισημαίνει ότι, στο πλαίσιο αυτό, η στήριξη για τη δημιουργία και την ενίσχυση θεσμών και για την εκπαίδευση με στόχο τη διεύρυνση του ειδικευμένου εργατικού δυναμικού έχουν μεγάλη σημασία· επιβεβαιώνει ότι για τις γραμμές προϋπολογισμού που αφορούν τους ανθρώπους, τον πλανήτη, την ευημερία και την εταιρική σχέση είναι απαραίτητο ένα ποσό πολύ υψηλότερο από το ποσό που ορίζεται στη γραμμή «παγκόσμιες προκλήσεις» στο σχέδιο προϋπολογισμού·

68. υπογραμμίζει την ανάγκη ουσιαστικής χρηματοδότησης των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων ενόψει της διαδικασίας προσχώρησης, καθώς και τις πολυάριθμες προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσουν η Ένωση και οι υποψήφιες χώρες· θεωρεί ουσιαστικό, η νέα ονοματολογία για τον ΜΠΒ ΙΙΙ να περιλαμβάνει χωριστές γραμμές του προϋπολογισμού για τα Δυτικά Βαλκάνια και την Τουρκία, δεδομένου του εξαιρετικά ευαίσθητου χαρακτήρα της χρηματοδότησης της Ένωσης για την Τουρκία·

69. καταγγέλλει τις συνεχείς παραβιάσεις του διεθνούς και του ενωσιακού δικαίου, καθώς και των αρχών και αξιών της Ένωσης, από την Τουρκία· ζητεί, η χρηματοδότηση πολιτικών μεταρρυθμίσεων στην Τουρκία να προορίζεται αποκλειστικά για την προώθηση του διαλόγου και την παροχή στήριξης στην κοινωνία των πολιτών, στους μη κρατικούς παράγοντες και στις διαπροσωπικές επαφές, όσο η χώρα αυτή δεν σημειώνει πρόοδο όσον αφορά τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα· καταδικάζει απερίφραστα τις επανειλημμένες προκλήσεις και παραβιάσεις της ελληνικής και της κυπριακής κυριαρχίας από την Τουρκία·

70. επιμένει, ακόμη περισσότερο στο σημερινό κλίμα της πανδημίας COVID-19 και μετά την ατυχή απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να απορρίψει τον εξωτερικό πυλώνα της NGEU, στην ανάγκη να αυξηθεί το κεφάλαιο για την ανθρωπιστική βοήθεια, και στην ανάγκη για διασφαλίσεις κατά του παραγκωνισμού της εσωτερικής ή εξωτερικής χρήσης του Αποθεματικού Αλληλεγγύης και Επείγουσας Βοήθειας· υπογραμμίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί η συνέχιση της χρηματοδότησης της πρωτοβουλίας εθελοντών ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ, σε περίπτωση πιθανού αδιεξόδου στις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις για το πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης·

71. μετά τις πρόσφατες ανησυχητικές εξελίξεις στη Λευκορωσία, ζητεί τη στήριξη της Ένωσης μέσω της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) και του Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΥΕ/ΑΠ), καθώς και μέσω της δημιουργίας νέου Ειδικού Εντεταλμένου για τη Λευκορωσία, προκειμένου να υποστηριχθεί η διαδικασία ειρηνικής μετάβασης της εξουσίας σύμφωνα με διάλογο υπό την αιγίδα του ΟΗΕ ή, εναλλακτικά, του ΟΑΣΕ με βάση την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη βούληση του λαού της Λευκορωσίας·

72. μέσα από το πρίσμα των απειλών που σχετίζονται με την κυβερνοασφάλεια και τη διάδοση ψευδών ειδήσεων, τονίζει ότι ο προϋπολογισμός της Ένωσης πρέπει να τις αντιμετωπίζει καλύτερα και να ανταποκρίνεται σε αυτές σε οριζόντιο επίπεδο, τόσο στην έδρα της Ένωσης όσο και στις αντιπροσωπείες της ανά τον κόσμο· θεωρεί, συνεπώς, αναγκαίο να ενισχυθούν οι γραμμές που προορίζονται για τη στρατηγική επικοινωνία για την εξωτερική δράση·

73. ενισχύει συνολικά τον τομέα 5 κατά επιπλέον 698 781 256 EUR σε σχέση με το ΣΠ (εξαιρουμένων των δοκιμαστικών σχεδίων και των προπαρασκευαστικών ενεργειών), εκ των οποίων 583 041 792 EUR προορίζονται για εμβληματικά προγράμματα·

Τομέας 7

74. αποφασίζει να μην αντιστρέψει, στο παρόν στάδιο, τις περικοπές του Συμβουλίου στον τομέα 7·

75. εκφράζει τη βαθιά του λύπη για το γεγονός ότι η Επιτροπή εξακολουθεί να μην έχει ανταποκριθεί στο αίτημα του Κοινοβουλίου για πλήρη πρόσβαση σε συμβάσεις και πληροφορίες σχετικά με τη σύμβαση για τα εμβόλια COVID-19 που καλύπτεται από το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 8/2020·

Δοκιμαστικά σχέδια και προπαρασκευαστικές ενέργειες (ΔΣ-ΠΕ)

76. υπογραμμίζει τη σημασία των δοκιμαστικών σχεδίων και των προπαρασκευαστικών ενεργειών (ΔΣ-ΠΕ) ως μέσων για τον προσδιορισμό πολιτικών προτεραιοτήτων και την εφαρμογή νέων πρωτοβουλιών που έχουν το δυναμικό να μετεξελιχθούν σε μόνιμες δραστηριότητες και προγράμματα της Ένωσης· έπειτα από προσεκτική ανάλυση όλων των προτάσεων που υποβλήθηκαν, εγκρίνει μια ισορροπημένη δέσμη ΔΣ-ΠΕ που αντικατοπτρίζει τις πολιτικές προτεραιότητες του Κοινοβουλίου· καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει ταχέως ΔΣ-ΠΕ, σε στενή συνεργασία με τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και να υποβάλλει τις παρατηρήσεις της σχετικά με τις επιδόσεις και τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται επιτόπου·

Πληρωμές

77. υπογραμμίζει την ανάγκη να παρασχεθεί επαρκές επίπεδο πιστώσεων πληρωμών στον προϋπολογισμό 2021, το οποίο θα λαμβάνει υπόψη τον όγκο των εκκρεμών αναλήψεων υποχρεώσεων στο τέλος του 2020, προκειμένου να αποφευχθεί η συσσώρευση ανεξόφλητων απαιτήσεων από το ΠΔΠ 2014-2020 και να χρηματοδοτηθεί η εμπροσθοβαρής κάλυψη των δαπανών που σχετίζονται με την κρίση COVID-19· σημειώνει ότι, λόγω των καθυστερήσεων στην υλοποίηση της περιόδου προγραμματισμού 2014-2020, οι περισσότερες σχετικές πληρωμές θα διακανονιστούν το 2021 και το 2022· υπογραμμίζει την αυξημένη ακρίβεια των προβλέψεων των κρατών μελών, που πρέπει να ληφθούν πλήρως υπόψη στον προϋπολογισμό 2021· θεωρεί, συνεπώς, ότι απαιτείται ένα αξιόπιστο σχέδιο πληρωμών για ολόκληρο το ΠΔΠ 2021-2027, το οποίο θα προβλέπει επαρκείς πληρωμές κατά τα πρώτα έτη του, με δυνατότητα μεταφοράς των αχρησιμοποίητων πληρωμών στα επόμενα έτη με τη βοήθεια ειδικών μέσων πέρα από τα ανώτατα όρια πληρωμών του ΠΔΠ·

78. υπενθυμίζει ότι κατά τη διάρκεια του 2020 εγκρίθηκαν διάφορα νομοθετικά μέτρα με στόχο τη διευκόλυνση της απορρόφησης, τη μείωση της γραφειοκρατίας και την επιτάχυνση της πραγματικής εκταμίευσης κονδυλίων στο πλαίσιο διαφόρων προγραμμάτων, προκειμένου να εξασφαλιστούν ταμειακές ροές και ρευστότητα σε ένα πλαίσιο σοβαρής οικονομικής ύφεσης· κρίνει ότι η προσέγγιση αυτή θα υπονομευόταν σοβαρά και αδικαιολόγητα εάν δεν συνοδευόταν από επαρκές επίπεδο πιστώσεων πληρωμών το 2021· ζητεί, επομένως, να διατίθενται επαρκή μέσα, αρχής γενομένης από την έγκριση του προϋπολογισμού του 2021· δεσμεύεται να λάβει κάθε αναγκαίο μέτρο για την προσαρμογή των πιστώσεων πληρωμών κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού καθ’ όλη τη διάρκεια του 2021·

79. επαναλαμβάνει τη θέση του Κοινοβουλίου, της 4ης Απριλίου 2019, σχετικά με την πρόταση κανονισμού για την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης στην περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων όσον αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη μέλη· υπογραμμίζει τη σημασία της ύπαρξης μηχανισμού για την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης όταν υπάρχει συστημική απειλή για τις αξίες που κατοχυρώνονται στο άρθρο 2 της ΣΕΕ και όταν διακυβεύονται τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης· τονίζει ότι το Κοινοβούλιο δεν θα δεχθεί συμφωνία σχετικά με μηχανισμό που δεν προστατεύει τον προϋπολογισμό της Ένωσης από γενικές ελλείψεις στο κράτος δικαίου·

Άλλα τμήματα

Τμήμα I – Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

80. εκφράζει την έκπληξή του και την έντονη ανησυχία του για τις περικοπές που πρότεινε η Επιτροπή στον προϋπολογισμό του Κοινοβουλίου, διότι ανατρέπουν για ακόμη μία φορά την παράδοση της καλής συνεργασίας μεταξύ των δύο θεσμικών οργάνων· επαναφέρει τις πιστώσεις οι οποίες καθορίστηκαν στην κατάσταση προβλέψεων βάσει προσεκτικής και υπεύθυνης ανάλυσης των αναγκών του Κοινοβουλίου για το 2021 και εγκρίθηκαν από την ολομέλεια με το προαναφερθέν ψήφισμά του, της 14ης Μαΐου 2020, με μεγάλη πλειοψηφία· επίσης αναπροσαρμόζει τις εν λόγω πιστώσεις, ώστε να ληφθεί υπόψη η σύσταση πέντε νέων κοινοβουλευτικών επιτροπών κατά την επαναφορά των πιστώσεων· επισημαίνει ότι, κατά τη διάρκεια του 2021, ενδέχεται να χρειαστεί προσαρμογή του προϋπολογισμού 2021 προκειμένου να ληφθεί υπόψη η εξέλιξη της κρίσης COVID-19·

81. σημειώνει τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις για το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027 και την αβεβαιότητα όσον αφορά το επίπεδο χρηματοδότησης του νέου τομέα 7 – Ευρωπαϊκή Δημόσια Διοίκηση· τονίζει ότι το Κοινοβούλιο έχει εκπληρώσει τον στόχο μείωσης του προσωπικού κατά 5 %, και στην πραγματικότητα η συνολική μείωση ανήλθε σε 6 %· υπογραμμίζει το γεγονός ότι, μετά την έγκριση της Συνθήκης της Λισαβόνας, το Κοινοβούλιο χρειάστηκε να διαχειριστεί αυξημένο αριθμό καθηκόντων· σημειώνει ότι κατά την τελευταία κοινοβουλευτική περίοδο επιτεύχθηκαν συνέργειες και αναπροσδιορίστηκαν οι προτεραιότητες· τονίζει ότι η λειτουργία του Κοινοβουλίου εξαρτάται από την εκπλήρωση των πολιτικών, νομοθετικών και διοικητικών καθηκόντων του, τα οποία απαιτούν επαρκή επίπεδα στελέχωσης· εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για τη σοβαρή και διαρθρωτική υποστελέχωση στις γραμματείες πολλών επιτροπών, γεγονός που έρχεται σε αντίθεση με τη σημαντική αύξηση του φόρτου εργασίας τους, και καλεί το Προεδρείο και τον Γενικό Γραμματέα να παράσχουν επειγόντως λύσεις για την επαρκή στελέχωση των γραμματειών των επιτροπών·

82. επαναλαμβάνει τις προτεραιότητες του Κοινοβουλίου για το προσεχές οικονομικό έτος, και συγκεκριμένα την εστίαση του προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου στα βασικά του καθήκοντα της νομοθέτησης, ως σκέλος της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής, της εκπροσώπησης των πολιτών και του ελέγχου του έργου των άλλων θεσμικών οργάνων, καθώς και την παροχή πόρων για έργα προτεραιότητας όσον αφορά τη συνεργασία με τους πολίτες, το πράσινο Κοινοβούλιο για την προώθηση της εξοικονόμησης πόρων, το προσβάσιμο Κοινοβούλιο, τον πλήρη σεβασμό των ζητημάτων φύλου, την ασφάλεια των κτιρίων, την κυβερνοασφάλεια και την ανάπτυξη ΤΠ, καθώς και πολυετή κτιριακά έργα·

83. σε συνάρτηση με την κατάσταση προβλέψεων που ενέκρινε το Κοινοβούλιο:

α)  εκφράζει την ικανοποίησή του για τα μέτρα που έλαβε το Κοινοβούλιο σχετικά με την πανδημία COVID-19, συμπεριλαμβανομένων των νέων προσωρινών μεθόδων εργασίας και της δημιουργίας ενός κέντρου ελέγχου ανίχνευσης COVID-19 για τους βουλευτές και το προσωπικό· επαναλαμβάνει το αίτημά του προς τον Γενικό Γραμματέα να εκτιμήσει τις δημοσιονομικές επιπτώσεις των μέτρων αυτών στους προϋπολογισμούς του Κοινοβουλίου για το 2020 και το 2021 και να υποβάλει σχετική έκθεση στην Επιτροπή Προϋπολογισμών του Κοινοβουλίου τον Νοέμβριο του 2020· καλεί τον Γενικό Γραμματέα να εκπονήσει λεπτομερείς κατευθυντήριες γραμμές για την καλύτερη προετοιμασία για τυχόν μελλοντικά γεγονότα ανωτέρας βίας, προκειμένου να διασφαλίζεται η συνεχής εκπλήρωση των νομοθετικών καθηκόντων του Κοινοβουλίου εάν δεν μπορεί να διατηρηθεί η εύρυθμη λειτουργία·

β)  επαναλαμβάνει το αίτημά του προς το Προεδρείο για λεπτομερή χάρτη πορείας σχετικά με την επίτευξη των φιλόδοξων περιβαλλοντικών στόχων και τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα του θεσμικού οργάνου, όπως ορίζεται στην απόφαση του Προεδρείου της 16ης Δεκεμβρίου 2019, και για υποβολή ετήσιας επισκόπησης των αποτελεσμάτων στην Επιτροπή Προϋπολογισμών του Κοινοβουλίου·

γ)  υπενθυμίζει το αίτημά του να ευθυγραμμιστούν οι αποζημιώσεις αποστολής των διαπιστευμένων κοινοβουλευτικών βοηθών (ΔΚΒ) για τις αποστολές που πραγματοποιούν μεταξύ των τριών τόπων εργασίας του Κοινοβουλίου με το επίπεδο των αποζημιώσεων για τους μονίμους υπαλλήλους και το λοιπό προσωπικό·  ζητεί εκ νέου να αναθεωρηθούν οι διατάξεις εφαρμογής που διέπουν το έργο των αντιπροσωπειών και των αποστολών εκτός της Ένωσης, προκειμένου να εξεταστεί η δυνατότητα να συνοδεύουν οι ΔΚΒ, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, τους βουλευτές σε επίσημες αντιπροσωπείες και αποστολές του Κοινοβουλίου·

δ)  επαναλαμβάνει το αίτημά του προς το Προεδρείο για την καθιέρωση πλήρους ευελιξίας όσον αφορά την παρουσία των βουλευτών κατά τη διάρκεια των πράσινων εβδομάδων·

ε)  υπογραμμίζει την ανάγκη να λαμβάνει η Επιτροπή Προϋπολογισμών του Κοινοβουλίου όλες τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν τον προϋπολογισμό του Κοινοβουλίου εγκαίρως και με κατανοητό τρόπο, ώστε να είναι σε θέση να λαμβάνει αποφάσεις μετά λόγου γνώσεως· επαναλαμβάνει με έμφαση τα αιτήματά του για:

- λεπτομερή ανάλυση και αιτιολόγηση του κόστους και της εξοικονόμησης πόρων που σχετίζονται με την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση και κοινοποίηση των ακριβών αριθμητικών στοιχείων στην Επιτροπή Προϋπολογισμών του Κοινοβουλίου τον Νοέμβριο του 2020·

- λεπτομερή ανάλυση των δαπανών για τη δημιουργία των νέων κέντρων Europa Experience για το 2021, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις πιθανές συνέπειες της έξαρσης της νόσου COVID-19 στις τοπικές έρευνες αγοράς και την ανάπτυξη των χώρων Europa Experience·

- λεπτομερή ανάλυση των δαπανών για τη νέα στρατηγική για τους επισκέπτες και την τετραετή ενημερωτική εκστρατεία, καθώς και διεξοδική αξιολόγηση της εκστρατείας επικοινωνίας που πραγματοποιήθηκε πριν και κατά τη διάρκεια των ευρωπαϊκών εκλογών του 2019· είναι της άποψης ότι κάθε νέο μέτρο επικοινωνίας θα πρέπει να βασίζεται σε αντικειμενική και εμπεριστατωμένη ανάλυση της εν λόγω αξιολόγησης·

- λεπτομερή και διεξοδική ανάλυση των εξόδων εκπροσώπησης για τη διπλωματική παρουσία πέραν των συνόρων της Ένωσης, στην Ινδονησία (Τζακάρτα), στην Αιθιοπία (Αντίς Αμπέμπα) και στις Ηνωμένες Πολιτείες (Νέα Υόρκη)· 

- περαιτέρω λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τις δαπάνες για τη διαχείριση του έργου της κατασκευής της δυτικής πτέρυγας του κτιρίου Konrad Adenauer·

- επισκόπηση όλων των άλλων ενοικιαζόμενων κτιρίων του Κοινοβουλίου στους τρεις τόπους εργασίας που θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται το 2021, καθώς και λεπτομερή πρόβλεψη για το ενεργειακό κόστος· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, την εξοικονόμηση πράσινης ενέργειας·

- ανάλυση του αντικτύπου στους ανθρώπινους πόρους, ιδίως όσον αφορά τους μεταφραστές και τους διερμηνείς της Γενικής Διεύθυνσης Μετάφρασης, σε περίπτωση που αναπτυχθεί ένα εργαλείο που μπορεί να μεταγράφει και να μεταφράζει αυτόματα σε πραγματικό χρόνο πολύγλωσσες κοινοβουλευτικές συζητήσεις·

-  διαφανή διαδικασία λήψης αποφάσεων στον τομέα της κτιριακής πολιτικής·

στ)  ζητεί από το Προεδρείο να γνωστοποιήσει την απόφασή του σχετικά με το μέλλον του κτιρίου Spaak στις Βρυξέλλες και λεπτομερή ανάλυση του κόστους κατά τη λήξη του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού που προκηρύχθηκε από το Κοινοβούλιο το  2020 για την ανακαίνιση ή την αντικατάστασή του· υπενθυμίζει ότι ο προϋπολογισμός 2021 περιλαμβάνει θέσεις για την προετοιμασία των εργασιών στο κτίριο Spaak·

ζ) υπενθυμίζει τις συστάσεις που περιέχονται στα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2017, της 11ης Σεπτεμβρίου 2018 και της 15ης Ιανουαρίου 2019 σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής παρενόχλησης και κακοποίησης στην Ένωση και σχετικά με μέτρα για την πρόληψη και καταπολέμηση της ηθικής και σεξουαλικής παρενόχλησης στον χώρο εργασίας· αναγνωρίζει τα μέτρα που έλαβε ο Γενικός Γραμματέας για την πρόληψη και την καταπολέμηση τέτοιων περιστατικών· ζητεί από τον Γενικό Γραμματέα να παράσχει κάθε πληροφορία σχετικά με το πρόγραμμα για το εγγύς μέλλον· ζητεί από τον Γενικό Γραμματέα να υποβάλει αξιολόγηση σχετικά με τις νέες διαδικασίες για περιστατικά παρενόχλησης πριν από την παρουσίαση της κατάστασης προβλέψεων για το 2022 στο Προεδρείο· κρίνει ότι το προσωπικό και οι βουλευτές θα πρέπει να ενθαρρύνονται να συμμετέχουν σε σχετικά επιμορφωτικά σεμινάρια ώστε να ελαχιστοποιηθεί η εμφάνιση τέτοιων φαινομένων εντός του Κοινοβουλίου·

η)  υπενθυμίζει το αίτημα του Προεδρείου προς τον Γενικό Γραμματέα, να διερευνήσει το συντομότερο δυνατόν τρόπους για τη διασφάλιση της βιώσιμης χρηματοδότησης του προαιρετικού ταμείου συντάξεων·

θ)  υπενθυμίζει το αίτημά του προς τον Γενικό Γραμματέα, να εξακριβώσει εάν οι εξωτερικοί ανάδοχοι τηρούν τα υψηλότερα πρότυπα εργατικού δικαίου για τους εργαζομένους που απασχολούνται βάσει των νέων συμβάσεων για την καθαριότητα του Κοινοβουλίου, καθώς και για τους εργαζομένους στα εστιατόρια αυτοεξυπηρέτησης, ιδίως όσον αφορά την ψυχολογική πίεση και τις συνθήκες εργασίας λόγω της κρίσης COVID-19·

Άλλα τμήματα (τμήματα IV-X)

84. σημειώνει ότι το ΣΠ αντικατοπτρίζει ως επί το πλείστον τις καταστάσεις προβλέψεων των διαφόρων θεσμικών οργάνων που εμπίπτουν στα άλλα τμήματα του προϋπολογισμού και, ως εκ τούτου, αντιστοιχεί, με ορισμένες εξαιρέσεις, στις οικονομικές τους απαιτήσεις· εκτιμά ότι οι οριζόντιες και συστηματικές περικοπές που προτείνει το Συμβούλιο θα έχουν επομένως επιζήμιες συνέπειες στη λειτουργία των οικείων θεσμικών οργάνων και, κατά συνέπεια, στη ζωτική συμβολή αυτών στη λειτουργία της Ένωσης· προτείνει, στο πλαίσιο αυτό, την επαναφορά των επιπέδων του ΣΠ σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις, μεταξύ άλλων όσον αφορά τους πίνακες προσωπικού του Δικαστηρίου, της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της Επιτροπής των Περιφερειών, του Διαμεσολαβητή και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης· σε συμμόρφωση με τη συμφωνία κυρίων, δεν επιφέρει καμία αλλαγή στην ανάγνωση του Συμβουλίου όσον αφορά το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο·

85. θεωρεί ότι, σε περιορισμένο αριθμό περιπτώσεων και λαμβάνοντας υπόψη τις εκτιμήσεις των θεσμικών οργάνων, είναι αναγκαίο να αυξηθούν οι πιστώσεις για ορισμένες γραμμές σε επίπεδα πάνω από το ΣΠ· προτείνει συνεπώς:

α)  όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, την αύξηση των πιστώσεων σε επίπεδα πάνω από το ΣΠ για ορισμένες γραμμές και τούτο προκειμένου να διατηρηθούν οι πιστώσεις σε επίπεδο που αντιστοιχεί στις καταστάσεις προβλέψεών τους·

β)  όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, την αύξηση των πιστώσεων σε επίπεδα πάνω από το ΣΠ για τη γραμμή 2214 «Ικανότητα στρατηγικής επικοινωνίας» και για τη γραμμή 3001 «Εξωτερικό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες»·

o

o o

86. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, μαζί με τις τροπολογίες στο σχέδιο γενικού προϋπολογισμού, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στα λοιπά ενδιαφερόμενα θεσμικά όργανα και οργανισμούς, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.


 

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (13.10.2020)

<CommissionInt>προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών</CommissionInt>


<Titre>σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2021</Titre>

<DocRef>(2020/1998(BUD))</DocRef>

Συντάκτης γνωμοδότησης: <Depute>Νίκος Ανδρουλάκης</Depute>

 

 

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. σημειώνει ότι το οικονομικό έτος 2021 είναι το πρώτο του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) 2021-2027· σημειώνει επίσης ότι το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών για την εξωτερική δράση συγκεντρώνεται στον Μηχανισμό Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας (ΜΓΑΔΣ), στο πλαίσιο του οποίου βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη διοργανικές νομοθετικές διαπραγματεύσεις· τονίζει ότι αυτές οι διαπραγματεύσεις θα πρέπει να καταλήξουν σε συμφωνία το συντομότερο δυνατό·

2. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η νέα ονοματολογία για το τμήμα της εξωτερικής δράσης, όπως προτείνεται από την Επιτροπή, είναι πολύ λιγότερο λεπτομερής από την προηγούμενη και μειώνει έτσι τη διαφάνεια, την προβλεψιμότητα, τη λογοδοσία και τον έλεγχο, ενώ περιορίζει και την ικανότητα της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής να προβαίνει σε δημοσιονομικές επιλογές που αντανακλούν πολιτικές προτεραιότητες· επιμένει, ως εκ τούτου, ότι απαιτείται μια πιο διαφοροποιημένη δομή του προϋπολογισμού, με ειδικές γραμμές για τους σημαντικότερους δικαιούχους και τις σημαντικότερες υποπεριφέρειες, προκειμένου να ενισχυθούν η σαφήνεια και η αναγνωσιμότητα του προϋπολογισμού· σημειώνει ότι η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και η Επιτροπή Ανάπτυξης έχουν προτείνει μια αναθεωρημένη ονοματολογία που προσαρμόζεται στα νέα μέσα αλλά εισάγει υψηλότερο επίπεδο λεπτομέρειας με τη δημιουργία νέων γραμμών του προϋπολογισμού εντός των υπερβολικού εύρους γεωγραφικών και θεματικών γραμμών που προτείνονται από την Επιτροπή· τονίζει το γεγονός ότι η αναθεωρημένη ονοματολογία χαίρει ισχυρής στήριξης σε αμφότερες τις επιτροπές·

3. απορρίπτει τις σημαντικές περικοπές στον τομέα 6 στη συμφωνία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για το ΠΔΠ της 21ης Ιουλίου 2020, που θα οδηγήσουν σε χαμηλότερο επίπεδο χρηματοδότησης του ΜΓΑΔΣ σε σύγκριση με τα πρόδρομα μέσα κατά την τρέχουσα περίοδο δημοσιονομικού προγραμματισμού, σε μια εποχή που είναι πιο αναγκαίο από ποτέ να αναλάβει ηγετικό ρόλο η ΕΕ· εκφράζει τη λύπη του για την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να απορρίψει τον εξωτερικό πυλώνα του μέσου ανάκαμψης Next Generation EU («ΕΕ - Επόμενη Γενιά»), ήτοι το συμπληρωματικό κονδύλιο των 10,5 δισ. EUR για τον ΜΓΑΔΣ που προτάθηκε από την Επιτροπή· τονίζει ότι σε καιρούς όπου οι εξωτερικές προκλήσεις και τα ζητήματα της διεθνούς πολιτικής αποκτούν όλο και μεγαλύτερη σημασία και κυριαρχούν στη διεθνή πολιτική, πρέπει να διασφαλίζεται ότι η εξωτερική διάσταση του ενωσιακού προϋπολογισμού χρηματοδοτείται επαρκώς και είναι έτοιμη να ανταποκριθεί χωρίς καθυστέρηση στις υφιστάμενες, τις αναδυόμενες, καθώς και τις μελλοντικές προκλήσεις· ζητεί σημαντική ενίσχυση για τον ΜΓΑΔΣ, δεδομένου ότι είναι ένα από τα εμβληματικά προγράμματα της ΕΕ·

4. ζητεί να αυξηθούν τα επίπεδα χρηματοδότησης για όλα τα γεωγραφικά και θεματικά προγράμματα στο πλαίσιο του ΜΓΑΔΣ, σύμφωνα με τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση για τον εν λόγω μηχανισμό· επαναλαμβάνει τη θέση του ότι τα θεματικά προγράμματα στο πλαίσιο του ΜΓΑΔΣ θα πρέπει να ενισχυθούν προκειμένου να μπορέσει η Ένωση να διατηρήσει τον ισχυρό ρόλο της σε αυτούς τους τομείς προτεραιότητας· υπογραμμίζει ότι η θέση του σχετικά με τις πιστώσεις για τον ΜΓΑΔΣ ευθυγραμμίζεται πλήρως με τα ποσά που καθορίζονται στη θέση του Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση σχετικά με τον ΜΓΑΔΣ·

5. ζητεί συγκεκριμένα έναν πιο φιλόδοξο προϋπολογισμό για το θεματικό πρόγραμμα του μέσου όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα εντεινόμενα προβλήματα σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα στον κόσμο, που επιδεινώνονται περαιτέρω από την κρίση της COVID-19· υπενθυμίζει ότι η προστασία και η προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε ολόκληρο τον κόσμο εξακολουθεί να βρίσκεται στον πυρήνα της εξωτερικής δράσης της ΕΕ· επαναλαμβάνει τη σθεναρή υποστήριξή του προς τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των υπερασπιστών του περιβάλλοντος, ιδίως εκείνων που διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο, και ζητεί να διατεθούν επαρκή κονδύλια για τη στήριξη του έργου Protect Defenders EU προκειμένου να επεκταθεί και να ενισχυθεί η προστασία τους· τονίζει ότι πρέπει να διατίθεται επαρκής χρηματοδότηση για δράσεις με στόχο την προστασία διωκόμενων μειονοτήτων· υπογραμμίζει τη στήριξη που παρέχει, μεταξύ άλλων όσον αφορά την επαρκή χρηματοδότηση, στον Ειδικό Απεσταλμένο για την προώθηση της θρησκευτικής ελευθερίας και της ελευθερίας των πεποιθήσεων εκτός της ΕΕ, καθώς και σε δραστηριότητες για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού και άλλων μορφών διακρίσεων·

6. σε μια εποχή όπου η δημοκρατία απειλείται όλο και περισσότερο σε ολόκληρο τον κόσμο, επαναλαμβάνει τη στήριξή του για τη χρηματοδότηση αποστολών παρακολούθησης εκλογών, συμπεριλαμβανομένων τοπικών παρατηρητών· ζητεί αυξημένη χρηματοδότηση για τις αποστολές παρακολούθησης εκλογών και τονίζει τον θεμελιώδη ρόλο τους ως ισχυρού αποτρεπτικού παράγοντα όσον αφορά την εκλογική νοθεία και βία, καθώς και τη συνεισφορά τους στη βελτίωση των μελλοντικών εκλογών, τη στήριξη της ειρήνης και της ανάπτυξης, καθώς και στην υποστήριξη της δημοκρατίας·

7. ζητεί αύξηση των κονδυλίων του προϋπολογισμού για τις ανάγκες και τις προτεραιότητες της εξωτερικής πολιτικής, την αντιμετώπιση κρίσεων και τα μέτρα έκτακτης ανάγκης για τη μη στρατιωτική κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι δραματικές επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19·

8. απορρίπτει τη θέσπιση μιας γραμμής προϋπολογισμού που θα συνιστά «αποθεματικό αναδυόμενων προκλήσεων και προτεραιοτήτων» χωρίς να έχουν παρασχεθεί από την Επιτροπή ουσιαστικές πληροφορίες σχετικά με την προβλεπόμενη χρήση των κονδυλίων στο πλαίσιο αυτής της γραμμής· επιμένει ότι μια τέτοια λευκή επιταγή δεν συνάδει με τις αρχές της διαφάνειας και της δημοκρατικής λογοδοσίας και υπονομεύει τα προνόμια της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής·

9. τονίζει την ανάγκη για αύξηση της χρηματοδότησης για τις χώρες της ανατολικής και νότιας γειτονίας προκειμένου να στηριχθούν οι πολιτικές και οικονομικές μεταρρυθμίσεις και να υποστηριχθούν οι δημοκρατικές μεταβάσεις, με έμφαση στους πλέον προσηλωμένους εταίρους σύμφωνα με την αρχή των «αναλογικών κερδών και αναλογικών ζημιών»· ζητεί μεγαλύτερη προβολή και διαφάνεια όσον αφορά την ενωσιακή χρηματοδότηση των χωρών που βρίσκονται σε άμεση γειτνίαση· καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί ώστε να μην γίνεται κατάχρηση κονδυλίων·

10. επικροτεί τη χρηματοδοτική υποστήριξη της ΕΕ με περισσότερα από 980 εκατ. EUR για τις χώρες της ανατολικής εταιρικής σχέσης στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19, προκειμένου να υποστηριχθεί η αντιμετώπιση των άμεσων αναγκών στον τομέα της υγείας·

11. μετά τις πρόσφατες ανησυχητικές εξελίξεις στη Λευκορωσία, ζητεί να υπάρξει νέος Ειδικός Εντεταλμένος για τη Λευκορωσία, προκειμένου να υποστηριχθεί η διαδικασία ειρηνικής μετάβασης της εξουσίας σύμφωνα με τη βούληση του λαού της Λευκορωσίας· τονίζει την έντονη ανάγκη για μεγαλύτερη χρηματοδοτική στήριξη προς την κοινωνία των πολιτών, τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τις ανεξάρτητες ενώσεις, τα ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης και τις μη κυβερνητικές οργανώσεις στη Λευκορωσία, με παράλληλη δέσμευση όλων των χρηματοπιστωτικών μεταφορών της ΕΕ προς την τρέχουσα κυβέρνηση της Λευκορωσίας·

12. πιστεύει ότι είναι σημαντικό να συνεχιστεί η οικοδόμηση εμπιστοσύνης με τις χώρες της ανατολικής εταιρικής σχέσης και ιδίως με όσες είναι συνδεδεμένες· υπογραμμίζει τη σημασία της προώθησης των θεμελιωδών δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου· ως εκ τούτου, ζητεί οι πιστώσεις προς το Αζερμπαϊτζάν και τη Λευκορωσία να περιοριστούν στην υποστήριξη της κοινωνίας των πολιτών και των μη κρατικών φορέων, καθώς και στις διαπροσωπικές επαφές·

13. υπενθυμίζει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι χώρες της νότιας γειτονίας ιδίως λόγω των θυελλωδών εξελίξεων στην περιοχή, μεταξύ άλλων εξαιτίας της κατάστασης έκτακτης ανάγκης λόγω της COVID-19 και του εύθραυστου περιβάλλοντος ασφαλείας· είναι της γνώμης ότι, ιδίως κατόπιν των δραματικών γεγονότων στον Λίβανο, θα πρέπει να προβλεφθεί ενισχυμένη υποστήριξη· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, 25 έτη μετά την έναρξη της λεγόμενης διαδικασίας της Βαρκελώνης, δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί η οικοδόμηση ενός χώρου αμοιβαίας ευημερίας, σταθερότητας και ελευθερίας με τις μεσογειακές χώρες της Βόρειας Αφρικής·

14. ζητεί αυξημένη χρηματοδοτική στήριξη προς την Υπηρεσία Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή, αναγνωρίζοντας τον ουσιαστικό ρόλο της ως μοναδικού παρόχου υπηρεσιών ζωτικής σημασίας για εκατομμύρια Παλαιστίνιους πρόσφυγες και ως επένδυσης για την ασφάλεια, τη σταθερότητα και την ανάπτυξη στην περιοχή·

15. προκειμένου να υποστηριχθεί η ειρηνική επίλυση των συγκρούσεων στη Λιβύη προτείνει τη δημιουργία μιας ειδικής γραμμής του προϋπολογισμού για «τη στήριξη της πολιτικής διαδικασίας στη Λιβύη»·

16. τονίζει τη σημασία της ενταξιακής διαδικασίας των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων· ζητεί ενισχυμένη χρηματοδότηση για να διατηρηθεί η δέσμευση της ΕΕ στην περιοχή, ιδίως υπό το φως της πανδημίας COVID-19 και των οικονομικών της επιπτώσεων· εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι η χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ III) επικεντρώνεται στις λεγόμενες θεμελιώδεις αρχές, ήτοι στη δημοκρατία, το κράτος δικαίου, τον σεβασμό των ανθρωπίνων και θεμελιωδών δικαιωμάτων, τη χρηστή διακυβέρνηση και την κοινωνία των πολιτών, καθώς και στις διαπροσωπικές επαφές·

17. τονίζει ότι η αναθεωρημένη ονοματολογία που προτείνεται από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων προβλέπει χωριστές γραμμές του προϋπολογισμού για τα δυτικά Βαλκάνια και την Τουρκία· επιμένει ότι είναι αναγκαίο να υπάρχουν ειδικές γραμμές του προϋπολογισμού για την Τουρκία δεδομένου του ιδιαίτερα ευαίσθητου χαρακτήρα της ενωσιακής χρηματοδότησης για την Τουρκία·

18. υπογραμμίζει ότι η κατανομή της χρηματοδότησης του ΜΠΒ θα πρέπει να εξαρτάται από τον σεβασμό του κράτους δικαίου, της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου, των κυριαρχικών δικαιωμάτων των κρατών μελών και της αρχής των σχέσεων καλής γειτονίας· υπογραμμίζει ότι, λόγω της οπισθοδρόμησης σε όλους αυτούς τους τομείς, οι πιστώσεις για την Τουρκία θα πρέπει να παραμείνουν σε σημαντικά μειωμένο επίπεδο και να περιοριστούν στα λεγόμενα θεμελιώδη στοιχεία· η χρηματοδότηση για την Τουρκία θα πρέπει να τελεί υπό την άμεση διαχείριση της ΕΕ και να επικεντρώνεται αποκλειστικά στη στήριξη της κοινωνίας των πολιτών και των διαπροσωπικών επαφών με στόχο την προστασία και την προώθηση των δημοκρατικών αξιών και αρχών, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου· τονίζει ότι έχει έρθει η ώρα για μια διαφορετική προσέγγιση προς την Τουρκία·

19. τονίζει την ευθύνη που έχει η ΕΕ να στηρίξει την προστασία της Αρκτικής· υπογραμμίζει τη σημασία της επένδυσης στην ανάπτυξη μιας πιο συνεκτικής πολιτικής της ΕΕ για την Αρκτική·

20. υπενθυμίζει ότι διάφοροι Ευρωπαίοι πολιτικοί ηγέτες έχουν υπογραμμίσει τη σημασία της σημαντικής προώθησης των σχέσεων της ΕΕ με την αφρικανική ήπειρο και, για τον λόγο αυτόν, τονίζει την ανάγκη να συνοδευτούν τα λόγια από τις κατάλληλες πράξεις και να παρασχεθεί επαρκής χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση των πολλών κοινών βραχυπρόθεσμων, μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων προκλήσεων και ευκαιριών τις οποίες η Ευρώπη και η Αφρική μπορούν να αντιμετωπίσουν μαζί· τονίζει την ανάγκη αύξησης της χρηματοδότησης για την ανάπτυξη και την ασφάλεια των χωρών του Σαχέλ·

21. υπενθυμίζει ότι τα χρηματοδοτικά μέσα, σχέδια ή προγράμματα πρέπει να αξιολογούνται μέσα από το πρίσμα της Πράσινης Συμφωνίας εν γένει και των στόχων της Ένωσης για το κλίμα ειδικότερα, και θα πρέπει να τους λαμβάνουν πλήρως υπόψη·

22. επιμένει ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων πρέπει να αναφέρει εγκαίρως και διεξοδικά όλες τις εξωτερικές δαπάνες της στις αρμόδιες επιτροπές της·

23. εκφράζει τη λύπη του για το χαμηλό επίπεδο χρηματοδότησης για τον τομέα 5, και ιδίως για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας και τη στρατιωτική κινητικότητα· ζητεί να αυξηθεί η χρηματοδότηση για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας προκειμένου να προωθηθεί πλήρως μια καινοτόμος και ανταγωνιστική βιομηχανική βάση στον τομέα της άμυνας που θα συμβάλει στην απολύτως αναγκαία στρατηγική αυτονομία της ΕΕ·

24. ζητεί να αυξηθεί η χρηματοδότηση για τη στρατιωτική κινητικότητα, με στόχο να βοηθηθούν τα κράτη μέλη ώστε να ενεργούν ταχύτερα και αποτελεσματικότερα· σημειώνει ότι απαιτείται επαρκής χρηματοδότηση για τη στήριξη αποστολών και επιχειρήσεων στο πλαίσιο της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας, μεταξύ άλλων με μέτρα όπως η χρηματοδότηση υποδομών μεταφορών διπλής χρήσης και η απλούστευση των διπλωματικών εξουσιοδοτήσεων και των τελωνειακών κανόνων·

25. τονίζει τη σημασία του προοδευτικού καθορισμού της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας της ΕΕ· υπογραμμίζει τη σημασία της ενισχυμένης ευρωπαϊκής συνεργασίας σε θέματα άμυνας, δεδομένου ότι όχι μόνο καθιστά την Ευρώπη και τους πολίτες της ασφαλέστερους αλλά οδηγεί και σε μείωση κόστους, γεγονός που συνεπάγεται ότι μένουν περισσότερα χρήματα διαθέσιμα για άλλα πιεστικά ζητήματα· καλεί την Επιτροπή να προτείνει στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές για την ενίσχυση της μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας·

26. επαναλαμβάνει τις προηγούμενες δηλώσεις του σχετικά με τις απειλές που αφορούν την κυβερνοασφάλεια, καθώς και σχετικά με τη διάδοση ψευδών ειδήσεων· στο πλαίσιο αυτό, τονίζει την ανάγκη ο προϋπολογισμός της Ένωσης να αντιμετωπίζει και να ανταποκρίνεται καλύτερα σε αυτές τις βασικές προκλήσεις σε οριζόντιο επίπεδο, ιδίως μεταξύ άλλων στην έδρα της ΕΕ, καθώς και στις αντιπροσωπείες της σε ολόκληρο τον κόσμο· ζητεί περαιτέρω και μόνιμη χρηματοδότηση για στρατηγικές δράσεις επικοινωνίας προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι εκστρατείες παραπληροφόρησης, η προπαγάνδα και η ξένη επιρροή, και ιδίως για το εμβληματικό σχέδιο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης - Ειδική Ομάδα East StratCom - EU vs. Disinfo (ΕΕ κατά της παραπληροφόρησης)·

27. επαναλαμβάνει την ακράδαντη πεποίθησή του ότι σε χώρες ειδικού στρατηγικού ενδιαφέροντος για την ΕΕ, ιδίως στις υπό ένταξη χώρες και τις συνδεδεμένες χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, θα πρέπει να δημιουργηθεί στενότερος δεσμός μεταξύ του Κοινοβουλίου και των αντίστοιχων εθνικών κοινοβουλίων, και ζητεί, ως εκ τούτου, επαρκή χρηματοδότηση για να εξασφαλιστεί πρόσθετο προσωπικό για την ενίσχυση του σημαντικού τομέα της κοινοβουλευτικής συνεργασίας·

28. απορρίπτει τις περικοπές του Συμβουλίου στον διοικητικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης· καλεί τον εισηγητή της Επιτροπής Προϋπολογισμών για το τμήμα Χ να επαναφέρει το σχέδιο προϋπολογισμού σε όλες τις γραμμές που περιέκοψε το Συμβούλιο στο τμήμα X.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

12.10.2020

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

44

10

11

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Alviina Alametsä, Maria Arena, Petras Auštrevičius, Traian Băsescu, Anna Bonfrisco, Fabio Massimo Castaldo, Susanna Ceccardi, Włodzimierz Cimoszewicz, Katalin Cseh, Tanja Fajon, Anna Fotyga, Michael Gahler, Kinga Gál, Sunčana Glavak, Raphaël Glucksmann, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Márton Gyöngyösi, Sandra Kalniete, Dietmar Köster, Andrius Kubilius, Ilhan Kyuchyuk, David Lega, Miriam Lexmann, Nathalie Loiseau, Antonio López-Istúriz White, Lukas Mandl, Thierry Mariani, David McAllister, Βαγγέλης Μεϊμαράκης, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Gheorghe-Vlad Nistor, Urmas Paet, Δημήτρης Παπαδάκης, Κώστας Παπαδάκης, Tonino Picula, Manu Pineda, Kati Piri, Giuliano Pisapia, Jérôme Rivière, María Soraya Rodríguez Ramos, Nacho Sánchez Amor, Isabel Santos, Jacek Saryusz-Wolski, Andreas Schieder, Radosław Sikorski, Jordi Solé, Sergei Stanishev, Tineke Strik, Hermann Tertsch, Hilde Vautmans, Harald Vilimsky, Idoia Villanueva Ruiz, Viola Von Cramon-Taubadel, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers, Isabel Wiseler-Lima, Salima Yenbou, Željana Zovko

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Νίκος Ανδρουλάκης, Vladimír Bilčík, Andrea Bocskor, Bart Groothuis, Andrzej Halicki, Evin Incir, Katrin Langensiepen, Marisa Matias, Hannah Neumann, Juozas Olekas, Kris Peeters, Paulo Rangel, Frédérique Ries, Nicolae Ştefănuță, Ernest Urtasun, Mick Wallace

Αναπληρωτές (άρθρο 209 παράγραφος 7 του Κανονισμού) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Margrete Auken, Λευτέρης Νικολάου-Αλαβάνος, Carlos Zorrinho

 


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ
ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

44

+

PPE

Traian Băsescu, Vladimír Bilčík, Michael Gahler, Sunčana Glavak, Kinga Gál, Andrzej Halicki, Sandra Kalniete, Andrius Kubilius, Miriam Lexmann, Antonio López‑Istúriz White, David McAllister, Βαγγέλης Μεϊμαράκης, Francisco José Millán Mon, Gheorghe‑Vlad Nistor, Radosław Sikorski, Isabel Wiseler‑Lima, Željana Zovko

S&D

Νίκος Ανδρουλάκης, Maria Arena, Włodzimierz Cimoszewicz, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Juozas Olekas, Δημήτρης Παπαδάκης, Tonino Picula, Kati Piri, Giuliano Pisapia, Isabel Santos, Andreas Schieder, Sergei Stanishev, Nacho Sánchez Amor

Renew

Petras Auštrevičius, Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Urmas Paet, María Soraya Rodríguez Ramos, Hilde Vautmans

NI

Fabio Massimo Castaldo, Márton Gyöngyösi

 

10

-

ID

Anna Bonfrisco, Susanna Ceccardi, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, Harald Vilimsky

ECR

Hermann Tertsch, Charlie Weimers

GUE/NGL

Manu Pineda, Idoia Villanueva Ruiz

NI

Κώστας Παπαδάκης

 

11

0

PPE

David Lega, Lukas Mandl

Verts/ALE

Alviina Alametsä, Hannah Neumann, Jordi Solé, Tineke Strik, Ernest Urtasun, Viola Von Cramon‑Taubadel, Salima Yenbou

ECR

Anna Fotyga, Jacek Saryusz‑Wolski

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+ : υπέρ

- : κατά

0 : αποχές

 

 

 


 

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (6.10.2020)

<CommissionInt>προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών</CommissionInt>


<Titre>σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2021 </Titre>

<DocRef>(2020/1998(BUD))</DocRef>

Συντάκτης γνωμοδότησης: <Depute>Charles Goerens</Depute>

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. αντιτίθεται σθεναρά στη μείωση που επέφερε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στον Μηχανισμό Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας (ΜΓΑΔΣ) και εκφράζει τη λύπη του για την απόρριψη του πρόσθετου ποσού των 10,5 δισ. EUR για τον ΜΓΑΔΣ και των 5 δισ. EUR για ανθρωπιστική βοήθεια από το NextGenerationEU για την αντιμετώπιση της νόσου COVID-19· τονίζει ότι αυτό είναι παράλογο και απαράδεκτο δεδομένης της πανδημίας, η οποία πλήττει ιδιαίτερα τους πλέον ευάλωτους και έχει καταστροφικές επιπτώσεις στην επιδίωξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ), μεταξύ άλλων στην εξάλειψη της φτώχειας και τη μείωση της ανισότητας, και δεδομένων των ανθρωπιστικών κρίσεων και της διαρκώς επιδεινούμενης κλιματικής κρίσης, η αντιμετώπιση της οποίας απαιτεί ισχυρότερη στήριξη για τη συνολική εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού και για να δοθεί ισχυρή υπόσταση στην εξωτερική διάσταση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας· θεωρεί ότι, σε μια περίοδο κατά την οποία τα κράτη μέλη αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες στο να συμφωνήσουν σε μια κοινή μεταναστευτική πολιτική, η περικοπή του προϋπολογισμού που προορίζεται για την αντιμετώπιση των προαναφερθέντων διαρθρωτικών αιτίων της ανεξέλεγκτης μετανάστευσης είναι απολύτως ασυνεπής και υπονομεύει τον ρόλο της Ένωσης ως διεθνούς παράγοντα που προωθεί τη σταθερότητα και τα ανθρώπινα δικαιώματα·

2. επιμένει ότι είναι αναγκαίο ένα διαφοροποιημένο σύνολο γραμμών του προϋπολογισμού που θα αφορούν τον ΜΓΑΔΣ και οι οποίες θα διασφαλίζουν διαφάνεια, προβλεψιμότητα, λογοδοσία και δέουσα επιρροή του Κοινοβουλίου· υπενθυμίζει ότι οι διαπραγματεύσεις για τον ΜΓΑΔΣ βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη και ότι οι προσαρμογές, μεταξύ άλλων σε σχέση με τη νέα εταιρική σχέση Αφρικής-ΕΕ πρέπει να αντικατοπτρίζονται στον ΜΓΑΔΣ και στις αντίστοιχες γραμμές του προϋπολογισμού του·

3. σημειώνει ότι οι δείκτες ανθρώπινης ανάπτυξης αναμένεται να παρουσιάσουν μείωση για πρώτη φορά από τη δεκαετία του 1990· υπενθυμίζει την επείγουσα ανάγκη επενδύσεων στην κοινωνική ένταξη και την ανθρώπινη ανάπτυξη, προκειμένου να υποστηριχθεί και να ενισχυθεί η παροχή βασικών κοινωνικών υπηρεσιών, όπως η υγεία, η εκπαίδευση (ιδίως τα σχολεία που ανοίγουν εκ νέου και οι ευκαιρίες εξ αποστάσεως μάθησης), η διατροφή, η επισιτιστική ασφάλεια, το νερό, η υγιεινή και η αποχέτευση και η κοινωνική προστασία, ιδίως στα πλέον περιθωριοποιημένα άτομα, με έμφαση στις γυναίκες, τα παιδιά και τα άτομα με αναπηρία·

4. τονίζει ότι είναι επείγουσα ανάγκη να ενταθεί η αναπτυξιακή συνεργασία για την υγεία, τα υψηλής ποιότητας προγράμματα μάθησης εξ αποστάσεως και χωρίς αποκλεισμούς και για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και τον μετριασμό της, καθώς και για τη βιοποικιλότητα, τη διατροφή, τη βιώσιμη γεωργία και την επισιτιστική ασφάλεια, δεδομένου ότι η πανδημία επιδεινώνει την ανοδική τάση της πείνας σε παγκόσμιο επίπεδο· επισημαίνει ότι, στο πλαίσιο αυτό, η στήριξη για τη δημιουργία και την ενίσχυση θεσμών και για την εκπαίδευση με στόχο τη διεύρυνση του ειδικευμένου εργατικού δυναμικού έχουν μεγάλη σημασία· επιβεβαιώνει ότι για τις γραμμές προϋπολογισμού που αφορούν τους ανθρώπους, τον πλανήτη, την ευημερία και την εταιρική σχέση είναι απαραίτητο ένα ποσό πολύ υψηλότερο από το ποσό που αντιστοιχεί στη γραμμή «παγκόσμιες προκλήσεις» στο σχέδιο προϋπολογισμού·

5. ενθαρρύνει την ενίσχυση της αποκεντρωμένης συνεργασίας με τοπικές αρχές και της τριγωνικής συνεργασίας για τη στήριξη της υλοποίησης των ΣΒΑ και για την ανάκαμψη από την πανδημία COVID-19·

6. σημειώνει ότι η εταιρική σχέση ΕΕ-Αφρικής έχει αποκτήσει γεωπολιτική σημασία και ότι η συνεργασία με την Αφρική διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην επίτευξη των στόχων για το κλίμα και την ενέργεια· τονίζει τη σημασία της διοχέτευσης επενδύσεων σε μια οικονομία χωρίς εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα μέσω της ανάπτυξης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της διευκόλυνσης της μεταφοράς τεχνολογιών, όπως για παράδειγμα η ηλιακή ενέργεια ή το πράσινο αέριο, συμπεριλαμβανομένων πτυχών των υποδομών και της συνδεσιμότητας·

7. σημειώνει ότι η αύξηση στο κεφάλαιο για την ανθρωπιστική βοήθεια αφήνει ακόμα τεράστιο χάσμα σε σχέση με το τελικό ποσό του 2019· επισημαίνει ότι οι ανάγκες που συνδέονται με πανδημίες, καταστροφές, εκτοπισμούς και άλλες ανάγκες όχι μόνο δεν θα συρρικνωθούν αλλά θα αυξηθούν και θα απαιτήσουν αύξηση των κονδυλίων ανθρωπιστικής βοήθειας για την κάλυψη των αυξανόμενων αυτών αναγκών·

8. τονίζει την ανάγκη για διασφαλίσεις κατά του παραγκωνισμού της εσωτερικής ή εξωτερικής χρήσης του Αποθεματικού Αλληλεγγύης και Επείγουσας Βοήθειας·

9. τονίζει την ανάγκη κοινοβουλευτικού ελέγχου του αποθεματικού παγκόσμιων προκλήσεων και προτεραιοτήτων· επιμένει ότι το αποθεματικό αυτό μπορεί να υπάρχει στον ετήσιο προϋπολογισμό μόνο υπό την προϋπόθεση ότι οι αποφάσεις για την κινητοποίηση κεφαλαίων λαμβάνονται με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για τη χρηματοδότηση των κονδυλίων στις ειδικές γεωγραφικές και θεματικές γραμμές του προϋπολογισμού και στις γραμμές για την ταχεία αντίδραση·

10. υπογραμμίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί η χρηματοδότηση της πρωτοβουλίας εθελοντών ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 375/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου[9], σε περίπτωση πιθανού αδιεξόδου στις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις σχετικά με το πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, δεδομένου ότι οι εθελοντές διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας και μπορούν να συμβάλουν στην ικανότητα της Ένωσης να αντιμετωπίσει πρόσθετες ανθρωπιστικές ανάγκες στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ
ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

2.10.2020

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

19

3

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου, Hildegard Bentele, Dominique Bilde, Udo Bullmann, Catherine Chabaud, Antoni Comín i Oliveres, Ryszard Czarnecki, Gianna Gancia, Charles Goerens, Mónica Silvana González, Pierrette Herzberger-Fofana, György Hölvényi, Rasa Juknevičienė, Beata Kempa, Pierfrancesco Majorino, Erik Marquardt, Norbert Neuser, Janina Ochojska, Jan-Christoph Oetjen, Michèle Rivasi, Christian Sagartz, Marc Tarabella, Tomas Tobé, Miguel Urbán Crespo, Chrysoula Zacharopoulou, Bernhard Zimniok

 


 

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ
ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

19

+

PPE

Άννα‑Μισέλ Ασημακοπούλου, Hildegard Bentele, György Hölvényi, Rasa Juknevičienė, Janina Ochojska, Christian Sagartz, Tomas Tobé

S&D

Udo Bullmann, Mónica Silvana González, Pierfrancesco Majorino, Marc Tarabella

RENEW

Catherine Chabaud, Charles Goerens, Jan‑Christoph Oetjen

VERTS/ALE

Pierrette Herzberger‑Fofana, Erik Marquardt, Michèle Rivasi

GUE/NGL

Miguel Urbán Crespo

NI

Antoni Comín i Oliveres

 

3

-

ID

Dominique Bilde, Gianna Gancia, Bernhard Zimniok

 

2

0

ECR

Ryszard Czarnecki, Beata Kempa

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+ : υπέρ

- : κατά

0 : αποχή

 

 

 


 

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (25.9.2020)

<CommissionInt>προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών</CommissionInt>


<Titre>σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2021</Titre>

<DocRef>(2020/1998(BUD))</DocRef>

Συντάκτρια γνωμοδότησης: <Depute>Margarida Marques</Depute>

 

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

 

1.  ζητεί ο προϋπολογισμός της Ένωσης για το 2021 να θέσει τους Ευρωπαίους πολίτες στο επίκεντρο μιας δίκαιης και βιώσιμης στρατηγικής ανάκαμψης χωρίς αποκλεισμούς, η οποία θα μετριάσει τον αντίκτυπο της κρίσης COVID-19 και θα υλοποιήσει την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, το ψηφιακό θεματολόγιο, μια βιομηχανική στρατηγική χωρίς αποκλεισμούς και τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, και παράλληλα θα συμβάλει στην εκπλήρωση των δεσμεύσεων της ΕΕ για το κλίμα με ορίζοντα το 2030 και της δέσμευσης για μια οικονομία με ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα έως το 2050 το αργότερο, στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού και των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών·

2. ζητεί ο προϋπολογισμός της Ένωσης για το 2021, ο οποίος συμπίπτει με το πρώτο έτος του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2021-2027, να συμβάλει με φιλόδοξο, αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο στην ανάκαμψη της ενωσιακής οικονομίας από τις επιπτώσεις της έξαρσης COVID-19· επικροτεί ως σημαντικό βήμα για την Ένωση τη συμφωνία που επιτεύχθηκε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο όσον αφορά το Next Generation EU (NGEU), ένα νέο μέσο ανάκαμψης με βάση τον κοινό δανεισμό από την Ένωση, το οποίο επαφίεται στην αλληλεγγύη που απαιτείται για να αντιμετωπιστεί ένας συμμετρικός κλυδωνισμός, και ζητεί την ταχεία έγκρισή της· αποδοκιμάζει, ωστόσο, τις περικοπές στη συνιστώσα επιχορηγήσεων του NGEU, οι οποίες οδήγησαν σε περικοπές σε μελλοντοστραφή προγράμματα και την ακύρωση καινοτόμων προγραμμάτων· επικροτεί την πρωτοβουλία της Προέδρου της Επιτροπής να επιζητήσει την απευθείας συμμετοχή του Κοινοβουλίου στις διαπραγματεύσεις για το σχέδιο ανάκαμψης, με την ενεργοποίηση του άρθρου 324 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης· ζητεί την πλήρη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ως αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής, στο μέσο ανάκαμψης·

3. υπογραμμίζει τη σημασία της υποχρέωσης λογοδοσίας και της διαφάνειας για τους φορείς που λαμβάνουν ενωσιακή χρηματοδότηση·

4.  ζητεί έναν πιο φιλόδοξο προϋπολογισμό της Ένωσης για το 2021 που θα στηρίξει την ταχεία υλοποίηση του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΜΑΑ), με σκοπό να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις που προσδιορίστηκαν στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, όπου θα ενσωματωθούν οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης, και να υποστηριχθούν η δημιουργία θέσεων εργασίας και η σύγκλιση εντός της Ένωσης· υπογραμμίζει ότι, από το 2021, θα πρέπει ο ΜΑΑ να επικεντρώνεται σε επενδύσεις που προωθούν τη βιώσιμη ανάπτυξη, σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, τη συμφωνία του Παρισιού και την αρχή της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης», καθώς και τη δέσμευση της Ένωσης για μια οικονομία με ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα έως το 2050· πιστεύει ότι θα πρέπει ο ΜΑΑ να συνάδει επίσης με τα εθνικά σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα·

 υπενθυμίζει ότι θα πρέπει ο προϋπολογισμός της Ένωσης να στηρίζει επίσης την υλοποίηση βιώσιμων και κοινωνικά ισορροπημένων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που αυξάνουν την ανταγωνιστικότητα, την ανθεκτικότητα, τη σύγκλιση, τη βιώσιμη και συνεκτική οικονομική μεγέθυνση χωρίς αποκλεισμούς, και, στο πλαίσιο αυτό, ζητεί επιτακτικά να πραγματοποιηθούν οι πρώτες πληρωμές το συντομότερο δυνατόν το 2021·

 ζητεί να υπάρχει δημοκρατικός και κοινοβουλευτικός εκ των προτέρων έλεγχος, ώστε να διασφαλιστεί ότι είναι ισορροπημένες οι θεσμικές εξουσίες και ότι η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να παρακολουθεί τα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, και απαιτεί συνεπώς τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, καθώς και εκ των υστέρων επαλήθευση ότι δαπανώνται ορθά τα χρήματα στο πλαίσιο του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, προς το συμφέρον των Ευρωπαίων πολιτών και με διασφάλιση πραγματικής ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας·

5. θεωρεί ότι απαιτείται σημαντική τεχνική υποστήριξη ώστε να ενισχυθούν οι διοικητικές ικανότητες των κρατών μελών, προκειμένου να αναπτυχθούν και να εφαρμοστούν οι αναγκαίες μεταρρυθμίσεις για την ανθεκτικότητα και την ανάκαμψη ήδη από το 2021· καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί με τα κράτη μέλη όσον αφορά εργαλεία για την κατάρτιση πράσινου προϋπολογισμού·

6.  επισημαίνει τον συμμετρικό χαρακτήρα του κλυδωνισμού που προκλήθηκε από την έξαρση COVID-19, αλλά σημειώνει και τον ασύμμετρο αντίκτυπο της έξαρσης COVID-19 στις οικονομίες των κρατών μελών· υπογραμμίζει τη σημασία να στηριχθούν οι επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν προβλήματα φερεγγυότητας λόγω της COVID-19, σύμφωνα με τις κοινωνικές, κλιματικές και περιβαλλοντικές δεσμεύσεις της Ένωσης· προειδοποιεί ότι υπάρχει κίνδυνος στρεβλώσεων εντός της ενιαίας αγοράς εξαιτίας των ανόμοιων ικανοτήτων των κρατών μελών όσον αφορά την παροχή χρηματοδοτικής στήριξης· εκφράζει τη λύπη του για την απόσυρση του προσωρινού Μέσου Στήριξης της Φερεγγυότητας από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο· επιμένει ότι οι επιχειρήσεις που διατρέχουν κίνδυνο αφερεγγυότητας χρειάζονται ταχέως στήριξη, ώστε να αποφευχθούν πρόσθετες αρνητικές επιπτώσεις στο επίπεδο των επενδύσεων και της ανεργίας, στο πλαίσιο του τρέχοντος πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου της Ένωσης·

7. ζητεί να διασφαλίσει ο προϋπολογισμός της Ένωσης για το 2021 ότι το πρόγραμμα InvestEU θα επιτύχει τον μακροπρόθεσμο στόχο του, με την αύξηση της επενδυτικής ικανότητας για τη στήριξη της απασχόλησης, των ΜΜΕ, των βιώσιμων υποδομών και της έρευνας, αφενός, και θα εκτελέσει τη νέα βραχυπρόθεσμη αποστολή του όσον αφορά τη στήριξη της οικονομικής ανάκαμψης μέσω στρατηγικών επενδύσεων, αφετέρου· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι επιχειρήσεις που διαδραματίζουν ρόλο στην ευρωπαϊκή αλυσίδα αξίας, όπως οι υπεργολάβοι, θα παραμείνουν βιώσιμες και προσανατολισμένες στην πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση·

8.  επικροτεί το προσωρινό πλαίσιο για τις κρατικές ενισχύσεις που θα στηρίξει την οικονομία στο πλαίσιο της COVID-19· ζητεί να ενισχυθούν οι πόροι ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης και ταχεία εφαρμογή της ενωσιακής πολιτικής ανταγωνισμού· στο πλαίσιο αυτό, επισημαίνει τις συγκεκριμένες δυνατότητες για παροχή δημόσιας στήριξης σε όλες τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, ακόμη και αν αντιμετώπιζαν ήδη οικονομικά προβλήματα στις 31 Δεκεμβρίου 2019, και υποστηρίζει την εφαρμογή του προσωρινού πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις για όσο διάστημα χρειαστεί κατά τη διάρκεια της περιόδου ανάκαμψης· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν πλήρως το προσωρινό πλαίσιο, μεταξύ άλλων με χρήση του νέου μέσου ανάκαμψης NGEU· αναμένει ότι θα χρειαστεί, επίσης, η Επιτροπή να παρακολουθεί τα προγράμματα που εγκρίθηκαν υπό το προσωρινό πλαίσιο, καθώς και τον αντίκτυπό τους στη λειτουργία της ενιαίας αγοράς· υπενθυμίζει ότι οι διαφορετικές ικανότητες των κρατών μελών όσον αφορά την παροχή οικονομικής στήριξης μέσω κρατικών ενισχύσεων προκαλούν στρεβλώσεις της αγοράς και δημιουργούν αθέμιτους όρους ανταγωνισμού· καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που επενδύουν σε νέες τεχνολογίες και να προσδιορίσει κοινά ελάχιστα πρότυπα, προκειμένου να θεσπίσει την απαίτηση να πληρούν οι επιχειρήσεις που λαμβάνουν χρηματοδοτική συνδρομή περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια, αλλά και κριτήρια που αφορούν τη διακυβέρνηση και τη φορολογική διαφάνεια, με σκοπό να αποφευχθούν διαφορές στα εθνικά κριτήρια που δημιουργούν περαιτέρω αποκλίσεις, και να καταδείξει πώς χρησιμοποιείται η ληφθείσα δημόσια στήριξη για την ευθυγράμμιση της λειτουργίας τους με τους στόχους της ΕΕ για το κλίμα και το περιβάλλον και τη συμφωνία του Παρισιού· υπενθυμίζει ότι θα πρέπει να χορηγείται ενίσχυση μόνο για την κάλυψη ζημιών που προκλήθηκαν λόγω της COVID-19· ζητεί επιτακτικά να απαγορευτεί στις επιχειρήσεις που είναι καταχωρισμένες σε φορολογικούς παραδείσους να έχουν πρόσβαση σε κρατικές ενισχύσεις ή σε πακέτα χρηματοδοτικής στήριξης εάν δεν δεσμευτούν να αλλάξουν τη συμπεριφορά τους· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ίσους όρους ανταγωνισμού σε σχέση με επιχειρήσεις τρίτων χωρών·

9.  επικροτεί την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία ως έναν από τους βασικούς πυλώνες για τον μετασχηματισμό της ενωσιακής οικονομίας· ζητεί επαρκή χρηματοδότηση ώστε να καταστεί δυνατή η αντιμετώπιση των προκλήσεων που σχετίζονται με τη βιώσιμη ανάπτυξη, μεταξύ άλλων μέσω του επενδυτικού σχεδίου για μια βιώσιμη Ευρώπη· υπενθυμίζει τη σημασία της μετάβασης των οικονομιών των κρατών μελών προς τον ενωσιακό στόχο για μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία, τη θέση του Κοινοβουλίου να επιτευχθεί επίπεδο δαπανών 30 % για την ενσωμάτωση κλιματικών πτυχών και επίπεδο δαπανών 10 % για τη βιοποικιλότητα, καθώς και τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων να καταργήσει σταδιακά τη χρηματοδοτική στήριξη προς ορυκτά καύσιμα από το τέλος του 2021·

10.  ζητεί να διατεθούν επαρκείς πόροι για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, της φοροαποφυγής, του οικονομικού εγκλήματος και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, καθώς και για την τήρηση του πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης· τονίζει ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις, οι ετήσιες απώλειες λόγω φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής κυμαίνονται μεταξύ 750 και 1000 δισεκατομμυρίων EUR για όλα τα κράτη μέλη· επικροτεί ειδικότερα το σχέδιο δράσης της Επιτροπής για ολοκληρωμένη ενωσιακή πολιτική με σκοπό την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, το οποίο αναμένεται να υλοποιηθεί το 2020 και το 2021, και το οποίο προβλέπει έξι πυλώνες, συμπεριλαμβανομένου ενός με στόχο την εξασφάλιση εποπτείας σε επίπεδο ΕΕ· επικροτεί το σχέδιο δράσης της Επιτροπής για δίκαιη και απλή φορολόγηση που στηρίζει την ανάκαμψη·

11. τονίζει τη συνεχιζόμενη ανάγκη των λογιστικών οντοτήτων και των φορολογικών αρχών για αυξημένους ανθρώπινους και χρηματοπιστωτικούς πόρους, μεταξύ άλλων προκειμένου να υποστηριχθεί η ενωσιακή δράση για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής· επικροτεί τη δημιουργία του Παρατηρητηρίου της ΕΕ για φορολογικά και οικονομικά εγκλήματα, με τη μορφή προπαρασκευαστικής ενέργειας, και τη συμπερίληψή του στο σχέδιο δράσης της Επιτροπής για δίκαιη και απλή φορολόγηση που στηρίζει την ανάκαμψη· ζητεί επαρκή χρηματοδότηση και επαρκείς ανθρώπινους πόρους για τα σχετικά προγράμματα και τις σχετικές υπηρεσίες·

12. υπενθυμίζει ότι είναι απαραίτητη η θέσπιση μιας δέσμης νέων ιδίων πόρων ώστε να καλυφθούν οι χρηματοδοτικές ανάγκες για τη στήριξη της ανάκαμψης, καθώς και για άλλες προτεραιότητες της Ένωσης, και ότι αυτός εξακολουθεί να είναι ο μόνος τρόπος να διασφαλιστεί ότι η χρηματοδότηση της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης δεν θα επιβαρύνει άμεσα τους πολίτες και τις μελλοντικές γενεές· καλεί επιτακτικά τα κράτη μέλη να συμφωνήσουν ταχέως όσον αφορά την αύξηση των ανώτατων ορίων των ιδίων πόρων και να εγκρίνουν χωρίς καθυστέρηση τις νομοθετικές προτάσεις που θα δημιουργήσουν νέους ίδιους πόρους, όπως μερίδιο των εσόδων από κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών, φόρο ψηφιακών υπηρεσιών, φόρο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, συνεισφορά για τις πλαστικές ύλες και μηχανισμό συνοριακής προσαρμογής άνθρακα· υπενθυμίζει τη σημασία της καθιέρωσης της ευρωπαϊκής κυριαρχίας στον ψηφιακό και τον βιομηχανικό τομέα· τονίζει την ανάγκη να καταρτιστεί σαφές και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα για τη θέσπισή τους·

13. ζητεί ο προϋπολογισμός της Ένωσης για το 2021 να συμβάλει στην εκπλήρωση των πολιτικών προτεραιοτήτων όσον αφορά την ολοκλήρωση της Ένωσης Κεφαλαιαγορών, μεταξύ άλλων με την προώθηση επενδύσεων στο πλαίσιο της ανάκαμψης μετά την πανδημία

14. ζητεί επαρκείς οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους για τις Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές (ΕΕΑ), δεδομένων των καθηκόντων που τους ανατέθηκαν πρόσφατα και των εξουσιών που απορρέουν από την έγκριση του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2175 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου[10]· αναγνωρίζει την ανάγκη να παρασχεθούν κίνητρα για αυξημένη διαφάνεια όσον αφορά τη λειτουργία των συμβουλίων εποπτών των διαφόρων ΕΕΑ, πράγμα που θα συμβάλει στη βελτίωση των δομών λογοδοσίας και διακυβέρνησης· επισημαίνει ότι ενδέχεται οι εξελίξεις στους τομείς της χρηματοπιστωτικής τεχνολογίας, των πληρωμών και της μη τραπεζικής χρηματοπιστωτικής διαμεσολάβησης να συνεπάγονται νέες αρμοδιότητες και αποστολές για τις ΕΕΑ, οι οποίες θα πρέπει να συνοδεύονται από επαρκείς πόρους.

 

 


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ
ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

10.9.2020

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

44

11

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Gunnar Beck, Marek Belka, Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Francesca Donato, Derk Jan Eppink, Engin Eroglu, Jonás Fernández, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Luis Garicano, Sven Giegold, Valentino Grant, Claude Gruffat, José Gusmão, Enikő Győri, Eero Heinäluoma, Danuta Maria Hübner, Stasys Jakeliūnas, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Γεώργιος Κύρτσος, Aurore Lalucq, Aušra Maldeikienė, Jörg Meuthen, Csaba Molnár, Siegfried Mureşan, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Λευτέρης Νικολάου-Αλαβάνος, Δημήτριος Παπαδημούλης, Piernicola Pedicini, Lídia Pereira, Kira Marie Peter-Hansen, Sirpa Pietikäinen, Dragoș Pîslaru, Evelyn Regner, Antonio Maria Rinaldi, Alfred Sant, Joachim Schuster, Ralf Seekatz, Pedro Silva Pereira, Ernest Urtasun, Inese Vaidere, Johan Van Overtveldt, Stéphanie Yon-Courtin, Marco Zanni, Roberts Zīle

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Christian Doleschal, Patryk Jaki, Eugen Jurzyca, Εύα Καϊλή, Chris MacManus, Margarida Marques, Eva Maydell, Pina Picierno, Stéphane Séjourné

 


 

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ
ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

44

+

ECR

Johan Van Overtveldt

GUE

José Gusmão, Chris MacManus, Δημήτριος Παπαδημούλης

NI

Piernicola Pedicini

PPE

Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Christian Doleschal, José Manuel García‑Margallo y Marfil, Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Γεώργιος Κύρτσος, Aušra Maldeikienė, Eva Maydell, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Lídia Pereira, Sirpa Pietikäinen, Ralf Seekatz, Inese Vaidere

RENEW

Engin Eroglu, Luis Garicano, Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru, Stéphane Séjourné, Stéphanie Yon‑Courtin

S&D

Marek Belka, Jonás Fernández, Eero Heinäluoma, Εύα Καϊλή, Aurore Lalucq, Margarida Marques, Csaba Molnár, Pina Picierno, Evelyn Regner, Alfred Sant, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira

VERTS/ALE

Damien Carême, Sven Giegold, Claude Gruffat, Stasys Jakeliūnas, Kira Marie Peter‑Hansen, Ernest Urtasun

 

11

-

ECR

Derk Jan Eppink, Eugen Jurzyca, Roberts Zīle

ID

Gunnar Beck, Francesca Donato, Valentino Grant, Jörg Meuthen, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

NI

Λευτέρης Νικολάου‑Αλαβάνος

Renew

Caroline Nagtegaal

 

2

0

PPE

Frances Fitzgerald

Renew

Billy Kelleher

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+ : υπέρ

- : κατά

0 : αποχή


 

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (9.10.2020)

<CommissionInt>προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών</CommissionInt>


<Titre>σχετικά με τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2021</Titre>

<DocRef>(COM(2020)03002020/1998(BUD))</DocRef>

Συντάκτρια γνωμοδότησης: <Depute>Lucia Ďuriš Nicholsonová</Depute>

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια έρευνα του Eurofound διαπίστωσε πως τα οικονομικά μέτρα που εφαρμόστηκαν από τις κυβερνήσεις και τους κοινωνικούς εταίρους κατά την κρίση λόγω της νόσου COVID-19 έχουν μειώσει τις οικονομικές δυσχέρειες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έρευνα διαπίστωσε επίσης πολύ υψηλότερα επίπεδα εμπιστοσύνης τόσο στην εθνική κυβέρνηση όσο και στην Ένωση μεταξύ των ερωτηθέντων που έλαβαν στήριξη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έρευνα αποκάλυψε ότι, εξαιτίας των οικονομικών επιπτώσεων της κρίσης λόγω της νόσου COVID-19, περισσότερα νοικοκυριά αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες σε σχέση με πριν αρχίσει η κρίση· λαμβάνοντας υπόψη ότι σχεδόν οι μισοί από τους ερωτηθέντες (47 %) δήλωσαν ότι το νοικοκυριό τους αντιμετωπίζει δυσκολίες για την κάλυψη των οικονομικών του αναγκών·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια έρευνα του Eurofound διαπίστωσε ότι το 13 % των αυτοαπασχολούμενων ερωτηθέντων χωρίς προσωπικό και το 8 % των ερωτηθέντων που εργάζονταν για κάποιον εργοδότη έμειναν άνεργοι από την αρχή της κρίσης λόγω της νόσου COVID-19· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ερωτηθέντες της νεότερης ηλικιακής ομάδας (18-34) και όσοι ήταν πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ήταν πιο πιθανό να έχουν μείνει άνεργοι κατά την πανδημία·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι έρευνες του Eurofound υπογραμμίζουν πως η κρίση λόγω της νόσου COVID-19 δημιουργεί σοβαρό κίνδυνο οπισθοδρόμησης κατά δεκαετίες όσον αφορά την ισότητα των φύλων στη συμμετοχή στην αγορά εργασίας, ειδικά αν η δραστηριότητα παρεμποδίζεται περαιτέρω σε τομείς όπου οι γυναίκες υπερεκπροσωπούνται· λαμβάνοντας υπόψη ότι η λήψη μέτρων είναι επιτακτική ανάγκη τόσο από κοινωνική όσο και από οικονομική άποψη· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι έρευνες του Eurofound επισημαίνουν τη σημασία της εφαρμογής πολιτικών μέτρων αντιμετώπισης που μπορούν να υποστηρίξουν την ισότητα των φύλων και την ένταξη των γυναικών στο εργατικό δυναμικό·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση λόγω της νόσου COVID-19 αναμένεται να πυροδοτήσει οικονομική και κοινωνική κρίση που θα επηρεάσει βαθιά τις αγορές εργασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προηγούμενες έρευνες του Eurofound έδειξαν ότι οι καταστάσεις αυτού του είδους μπορούν να αντιμετωπιστούν με μέτρα που βασίζονται στους δημόσιους και κοινωνικούς εταίρους για τη διατήρηση και δημιουργία θέσεων απασχόλησης ή τη στήριξη του εισοδήματος για τους ανέργους και όσους βρίσκονται εκτός εργατικού δυναμικού, αναγνωρίζοντας, εν προκειμένω, τη σημασία των συγχρηματοδοτούμενων μέτρων από ευρωπαϊκά ταμεία όπως το ΕΚΤ και το ΕΤΠ·

1. τονίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 151 ΣΛΕΕ, η Ένωση και τα κράτη μέλη, έχοντας υπόψη θεμελιώδη κοινωνικά δικαιώματα όπως αυτά που ορίζονται στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη που υπογράφηκε στο Τορίνο στις 18 Οκτωβρίου 1961, και στον Κοινοτικό Χάρτη των Θεμελιωδών Κοινωνικών Δικαιωμάτων των Εργαζομένων του 1989, θα πρέπει να έχουν ως στόχο την προώθηση της απασχόλησης, τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας, την κατάλληλη κοινωνική προστασία, την ανάπτυξη διαρκούς και υψηλής ποιότητας απασχόλησης και την καταπολέμηση του αποκλεισμού·

2. αναγνωρίζει ότι το προτεινόμενο σχέδιο προϋπολογισμού για το 2021 βασίζεται στην πρόταση της Επιτροπής, της 27ης Μαΐου 2020, σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) 2021-2027· επικροτεί το αναγκαίο σχέδιο ανάκαμψης που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, αλλά εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η πρόταση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της 21ης Ιουλίου 2020, για το ΠΔΠ, είναι μειωμένη κατά 25,7 δισ. EUR σε σχέση με την εν λόγω αναθεωρημένη πρόταση της Επιτροπής· υπογραμμίζει ότι η τρέχουσες έκτακτες περιστάσεις δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με έναν προϋπολογισμό σχεδιασμένο για μια συνήθη κατάσταση και τονίζει ότι χρειάζεται μια πιο φιλόδοξη απάντηση, σύμφωνη με τη θέση του Κοινοβουλίου·

3. ζητεί από την Ένωση να εντείνει τις προσπάθειές της για την τόνωση της κοινωνικής συνοχής και της ανοδικής σύγκλισης στην Ευρώπη· υπενθυμίζει ότι, πριν από την έξαρση της νόσου COVID-19, περισσότεροι από 100 εκατομμύρια Ευρωπαίοι αντιμετώπιζαν προβλήματα φτώχειας και υλικής στέρησης σε καθημερινή βάση, και ότι η κατάσταση ενδέχεται να επιδεινωθεί περαιτέρω λόγω της κρίσης, ειδικά για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες· αναγνωρίζει τον καίριο ρόλο των ευρωπαϊκών ταμείων και προγραμμάτων στον κοινωνικό τομέα, ειδικότερα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων (ΠΑΝ), του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ), του προγράμματος για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία (EaSI) και του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) στο τρέχον ΠΔΠ 2014-2020, καθώς και τον ακόμα πιο ουσιαστικό ρόλο που θα διαδραματίσουν τα μελλοντικά ΕΚΤ+ και ΕΤΠ την επόμενη επταετία· εμμένει, συνεπώς, στην επαρκή χρηματοδότηση του ΕΚΤ+, και ιδίως του ΤΕΒΑ, για να αντιμετωπιστεί η φτώχεια στην Ευρώπη·

4. υπενθυμίζει ότι η πανδημία COVID-19 έχει στοιχίσει χιλιάδες ζωές στην Ευρώπη και έχει οδηγήσει σε μια άνευ προηγουμένου κρίση με καταστροφικές συνέπειες για τους ανθρώπους, τις οικογένειες, τους εργαζομένους, και ιδίως τους μετακινούμενους εργαζομένους, τις ΜΚΟ, τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και τις επιχειρήσεις, και ιδιαιτέρως τις μικρομεσαίες και πολύ μικρές επιχειρήσεις, και ότι συνεπώς απαιτείται μια άνευ προηγουμένου και αποτελεσματική αντίδραση από το Συμβούλιο και την Επιτροπή· επισημαίνει ότι το 2021 θα είναι ένα κρίσιμο έτος για τον προϋπολογισμό της Ένωσης, δεδομένου ότι είναι το πρώτο έτος του ΠΔΠ 2021-2027 και το πρώτο έτος «ανάκαμψης μετά την πανδημία COVID-19»· επισημαίνει ειδικότερα ότι μόνο ένας κοινωνικός και βιώσιμος προϋπολογισμός που δεν θα αφήνει καμία ομάδα ή τομέα στο περιθώριο θα έχει αντίκτυπο στην ανάκαμψη μετά την κρίση λόγω της νόσου COVID-19·

5. τονίζει ότι ο προϋπολογισμός της Ένωσης για το 2021 θα πρέπει πρωτίστως να εστιάζει στον μετριασμό των κοινωνικών και εργασιακών επιπτώσεων της κρίσης που προκάλεσε η κρίση λόγω της νόσου COVID-19 στους εργαζομένους και τις επιχειρήσεις, και στην υποστήριξη της ανάκαμψης των κρατών μελών, βασιζόμενος παράλληλα στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και στον ψηφιακό μετασχηματισμό· εκφράζει, στο πλαίσιο αυτό, την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός του 2021 θα συμπληρωθεί με 211 δισ. EUR σε επιχορηγήσεις και περίπου 133 δισ. EUR υπό τη μορφή δανείων στο πλαίσιο του Next Generation EU·

6. τονίζει ότι η Ένωση και όλα τα κράτη μέλη πρέπει να επιδείξουν πλήρη αλληλεγγύη σε όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη και να εξασφαλίσουν ότι καμία χώρα ή επικράτεια δεν θα αφεθεί μόνη της να καταπολεμήσει την έξαρση της νόσου COVID-19, συμπεριλαμβανομένων των υπερπόντιων χωρών και εδαφών, και των εξόχως απόκεντρων περιοχών, μέσω ειδικού ταμείου στήριξης· υπενθυμίζει, ιδίως, το ψήφισμα του Κοινοβουλίου, της 17ης Απριλίου 2020, σχετικά με τη συντονισμένη δράση της ΕΕ για την καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19 και των συνεπειών της[11]·

7. τονίζει ότι οι προσπάθειες ανάκαμψης θα πρέπει να τονώσουν τη βιώσιμη ανάπτυξη που ταιριάζει στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, την ανθεκτικότητα των κοινωνιών μας και την ποιοτική απασχόληση, και θα πρέπει να συμπληρώνονται από μια ισχυρή κοινωνική διάσταση, και να αντιμετωπίζουν τις κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες και τις ανάγκες όσων έχουν πληγεί περισσότερο από την κρίση, ιδίως της Ένωσης και των υπερπόντιων χωρών και εδαφών της και των ευάλωτων και μειονεκτουσών ομάδων, όπως των φτωχών, των ανέργων, των ηλικιωμένων και των νέων, των ατόμων με αναπηρία, των μονογονεϊκών οικογενειών, των μετακινούμενων εργαζομένων και των μεταναστών, των οποίων η κοινωνική και η εργασιακή ένταξη πρέπει να υποστηρίζονται·

8. αναγνωρίζει ότι οι περισσότεροι τομείς που έχουν πληγεί σοβαρότερα από την κρίση λόγω της νόσου COVID-19 είναι γυναικοκρατούμενοι και βασικοί τομείς, ορισμένοι από τους οποίους με επισφαλείς συνθήκες εργασίας, και ότι θα πρέπει να καταβληθούν ειδικές προσπάθειες και να διατεθούν ειδικοί πόροι κατά την περίοδο ανάκαμψης, για να βελτιωθούν οι συνθήκες απασχόλησης και η αναγνώριση αυτών των τομέων·

9. εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόταση της Επιτροπής να διατεθούν 1,5 δισ. EUR το 2021 στο Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης (ΤΔΜ) και τονίζει ότι το ΤΔΜ πρέπει να διαδραματίσει καίριο ρόλο στη στήριξη των αναγκών των ατόμων και της κοινωνικής ευημερίας, και στη δημιουργία αξιοπρεπών και βιώσιμων θέσεων εργασίας, στην απόκτηση νέων δεξιοτήτων των εργαζομένων για σύγχρονες θέσεις εργασίας, παρέχοντας επαρκή διά βίου κατάρτιση και ενισχύοντας τις ίσες ευκαιρίες απασχόλησης για όλους και τη δημιουργία κοινωνικών υποδομών, ώστε κανείς να μην μείνει πίσω·

10. χαιρετίζει την επικείμενη συγχώνευση του τρέχοντος ΕΚΤ, της ΠΑΝ, του ΤΕΒΑ και του EaSI στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου+ (ΕΚΤ+), η οποία αναμένεται να επιτρέψει την ενίσχυση των συνεργειών και τη μείωση του διοικητικού φόρτου· εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για το γεγονός ότι το συνολικό ποσό που διατίθεται στο ΕΚΤ+ εξακολουθεί να είναι χαμηλότερο από το επίπεδο του ΠΔΠ για την περίοδο 2014-2020· υπενθυμίζει ότι το ΕΚΤ+ θα αποτελέσει το κύριο χρηματοδοτικό μέσο για την ενίσχυση της κοινωνικής διάστασης της Ευρώπης και για την ανάκαμψη μετά την κρίση λόγω της νόσου COVID-19, θέτοντας σε εφαρμογή τις αρχές του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων· απορρίπτει οποιαδήποτε μείωση του προϋπολογισμού του ΕΚΤ+, καθώς η έλλειψη επαρκών χρηματοδοτικών πόρων απειλεί όχι μόνο να θέσει σε κίνδυνο την αποτελεσματική εφαρμογή του και την επίτευξη των στόχων του, αλλά και την αποτροπή της αποτελεσματικής ανάκαμψης· εκφράζει, εν προκειμένω, την ανησυχία του για το σχέδιο πιστώσεων που πρότεινε η Επιτροπή για το ΕΚΤ+ στο σχέδιο προϋπολογισμού για το 2021 (12 655,1 εκατ. EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων, 15 374,8 εκατ. EUR σε πιστώσεις πληρωμών) και ζητεί να αυξηθεί σημαντικά, ιδίως για να αντιμετωπιστεί η μακροχρόνια ανεργία και η ανεργία των νέων και των ηλικιωμένων, η παιδική φτώχεια, ο κίνδυνος φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, οι διακρίσεις, για να εξασφαλιστεί ενισχυμένος κοινωνικός διάλογος, να αντιμετωπιστούν οι μακροπρόθεσμες διαρθρωτικές δημογραφικές αλλαγές και να εξασφαλιστεί πρόσβαση σε όλους, και ειδικά στους γηράσκοντες πληθυσμούς, σε ζωτικής σημασίας βασικές υπηρεσίες όπως η υγειονομική περίθαλψη, η κοινωνική προστασία, η κινητικότητα, η επαρκής σίτιση και η αξιοπρεπής στέγαση·

11. χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, την πρόταση της Επιτροπής για ένα νέο μέσο REACT-EU σχεδιασμένο να αυξήσει το ποσό της χρηματοδότησης που διατίθεται στην πολιτική συνοχής, επιπροσθέτως των υφιστάμενων κονδυλίων 2014-2020 και επιπλέον των προτεινόμενων κονδυλίων για την περίοδο 2021-2027· ανησυχεί ωστόσο για τον προσωρινό βραχυπρόθεσμο χαρακτήρα του και για το γεγονός ότι το ΕΚΤ+ μόνο του δεν διαθέτει αρκετούς χρηματοδοτικούς πόρους για την υπόλοιπη περίοδο του ΠΔΠ· καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση αξιολόγησης σχετικά με το REACT-EU έως τις 31 Μαρτίου 2025, η οποία θα καλύπτει τις δημοσιονομικές δεσμεύσεις για τα έτη 2020, 2021 και 2022, με πληροφορίες σχετικά με την επίτευξη των στόχων του REACT-EU, την αποδοτικότητα της χρήσης των πόρων του, τα είδη των χρηματοδοτούμενων δράσεων, τους δικαιούχους και τους τελικούς αποδέκτες των χρηματοδοτικών κονδυλίων και την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία του στην υποβοήθηση της οικονομικής ανάκαμψης·

12. χαιρετίζει μια σειρά νέων προτάσεων από την Επιτροπή για την αντιμετώπιση των κοινωνικών επιπτώσεων της τρέχουσας ή των μελλοντικών κρίσεων· σημειώνει, σε αυτό το πλαίσιο, τη θέσπιση προσωρινών μέτρων στο πλαίσιο του ΕΚΤ+ για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστάσεων· προειδοποιεί σχετικά με τον πιθανό κίνδυνο αποδυνάμωσης των υποχρεώσεων θεματικής συγκέντρωσης που θα έθεταν σε κίνδυνο βασικούς στόχους και επενδύσεις του ΕΚΤ+, καθώς και την ορθή χρήση και αποτελεσματικότητα των επενδύσεων από το ΕΚΤ+, καθώς, σε περίπτωση έκτακτων περιστάσεων, η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει εκτελεστικές πράξεις που επεκτείνουν το πεδίο εφαρμογής του ίδιου του ΕΚΤ+ και μειώνουν τις υποχρεώσεις θεματικής συγκέντρωσης·

13. επιπλέον, αναγνωρίζει, εν προκειμένω, την πρόταση της Επιτροπής να χρηματοδοτηθούν συστήματα μειωμένου ωραρίου εργασίας στο πλαίσιο αυτών των προσωρινών μέτρων· υπενθυμίζει, ωστόσο, ότι τα συστήματα μειωμένου ωραρίου εργασίας ήδη προβλέπεται να χρηματοδοτηθούν από το πρόσφατο προσωρινό μέσο SURE, που είναι πολύ μεγαλύτερου όγκου, και ότι η Επιτροπή έχει δεσμευτεί να θεσπίσει σύντομα ένα μόνιμο μέσο με τη μορφή ευρωπαϊκού συστήματος αντασφάλισης ανεργίας· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι το ΕΚΤ+ έχει ήδη ελλιπείς πόρους για τις αρχικές θεματικές του συγκεντρώσεις, οι οποίες σε αυτήν την περίπτωση θα μειώνονταν ακόμα περισσότερο· υπενθυμίζει, επιπλέον, ότι τα συστήματα μειωμένου ωραρίου εργασίας απαιτούν πολύ περισσότερα χρήματα· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή να θεσπίσει το ευρωπαϊκό σύστημα αντασφάλισης ανεργίας χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση·

14. τονίζει τη σημασία της αρχής της εταιρικής σχέσης για την εξασφάλιση της συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων σε όλα τα στάδια του σχεδιασμού, της υλοποίησης και της παρακολούθησης των έργων που χρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ)· θεωρεί απαραίτητο η αρχή της εταιρικής σχέσης να συμπεριληφθεί επίσης στα ΕΔΕΤ, καθώς και σε άλλα συναφή ενωσιακά ταμεία, όπως ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και το REACT EU, για την περίοδο 2021-2027·

15. τονίζει ότι ο επερχόμενος εξορθολογισμός θα πρέπει να βασίζεται σε στοιχεία και σε εκτίμηση των επιπτώσεων, ενώ επίσης θα πρέπει να συνάδει με το θεματολόγιο για τη βελτίωση της νομοθεσίας, καθώς και με τις σχετικές συστάσεις του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου· πιστεύει ότι ο εξορθολογισμός θα πρέπει επίσης να συμβάλει στην αντιμετώπιση των κοινωνικών επιπτώσεων που επισημαίνονται από την κρίση της COVID-19· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι οι δραστηριότητες που υλοποιούνται στον τομέα της απασχόλησης και των κοινωνικών υποθέσεων θα πρέπει πάντοτε να οδηγούν σε στρατηγικά μέτρα με σαφώς καθορισμένους σκοπούς και στόχους, και ότι οι αποδοτικές και αποτελεσματικές δαπάνες είναι εξίσου σημαντικές με τα συνολικά ανώτατα όρια του προϋπολογισμού·

16. χαιρετίζει, υπό το φως της αναμενόμενης αύξησης της ζήτησης στον απόηχο της κρίσης λόγω της νόσου COVID-19, την πρόταση της Επιτροπής για αύξηση της ετήσιας διαθέσιμης χρηματοδότησης για το ΕΤΠ σε 386 εκατ. EUR από το 2021 και μετά, και εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η πρόταση του Συμβουλίου για τον περιορισμό της εν λόγω χρηματοδότησης σε 197 εκατ. EUR το 2021 θα υπονομεύσει τον σημαντικό ρόλο του ΕΤΠ στην παροχή βοήθειας σε εργαζομένους που έχασαν τη δουλειά τους λόγω αναδιαρθρώσεων·

17. επισημαίνει τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να κινητοποιήσει το ΕΤΠ ως απάντηση στις επιπτώσεις της κρίσης λόγω της νόσου COVID-19 σε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο, και σημειώνει ότι η διεύρυνση του πεδίου δράσης του ΕΤΠ στην ψηφιακή και πράσινη μετάβαση θα απαιτήσουν επαρκή χρηματοδότηση για το 2021, πάνω από το όριο που έθεσε το Συμβούλιο·

18. υπενθυμίζει ότι το ΕΤΠ εκτελείται με την επιφύλαξη της ευθύνης των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων, δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας ή των συλλογικών συμβάσεων, ιδίως όσον αφορά την υποχρεωτική δράση για τους απολυμένους εργαζόμενους· ζητεί διεξοδική αξιολόγηση των μέτρων που πρόκειται να χρηματοδοτηθούν από το ΕΤΠ με στόχο να χρησιμοποιηθούν τα χρήματα αποτελεσματικά·

19. υπογραμμίζει ότι, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων δημοσιονομικών περιορισμών και της ανάκαμψης μετά την πανδημία COVID-19, θα είναι καίριας σημασίας η βέλτιστη χρήση του γενικού προϋπολογισμού για το 2021, συμπεριλαμβανομένων των μελλοντικών πολιτικών και μέτρων για τις δεξιότητες, με στόχο τη στήριξη της μετάβασης των αγορών εργασίας και την καλύτερη προσαρμογή στη δημογραφική αλλαγή, και την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, καθώς και η ενίσχυση της ενσωμάτωσης των ευάλωτων και μειονεκτουσών ομάδων στην αγορά εργασίας· επαναλαμβάνει ότι η χρήση ψηφιακών λύσεων που βασίζονται στην ανθρωποκεντρική τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί ευκαιρία για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την ένταξη των εν λόγω ομάδων στην αγορά εργασίας, με πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των συνθηκών εργασίας τους, μεταξύ άλλων όσον αφορά την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία (OHS), καθώς και τις κοινωνικές συνέπειές της·

20. ζητεί να εστιάσουν τα προγράμματα της Ένωσης σε έργα που προωθούν και ενισχύουν τη διασφάλιση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας και τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας με δικαιώματα και σταθερές και ρυθμιζόμενες αμοιβές και συνθήκες εργασίας, καθώς και την αποτελεσματική και δραστική καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού·

21. υπογραμμίζει επίσης τη σημασία της καταπολέμησης της φτώχειας, συμπεριλαμβανομένης της παιδικής φτώχειας, και της αντιμετώπισης των κοινωνικών ανισοτήτων, των ζητημάτων της ανεργίας των νέων και της πρόσβασης των νέων στην αγορά εργασίας·

22. επαναλαμβάνει την πρόβλεψη της Επιτροπής ότι, στο πλαίσιο της ανάκαμψης από την έξαρση της νόσου COVID-19, η αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας θα γίνει ακόμα πιο σημαντική τα επόμενα χρόνια· επισημαίνει, εν προκειμένω, τη θέση τόσο του Κοινοβουλίου όσο και της Επιτροπής ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να διαθέσουν τουλάχιστον το 5 % των πόρων του ΕΚΤ+ υπό επιμερισμένη διαχείριση για να στηρίξουν δραστηριότητες στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής εγγύησης για τα παιδιά· συνεπώς, και σύμφωνα με τη θέση του Κοινοβουλίου για το ΕΚΤ+, επιμένει ότι πρέπει να δημιουργηθεί μια χωριστή θέση του προϋπολογισμού στο πλαίσιο του ΕΚΤ+ για την ευρωπαϊκή εγγύηση για τα παιδιά με κονδύλιο 3 δισεκατομμυρίων EUR για το έτος 2021·

23. καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να αναγάγουν την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων σε προτεραιότητα, ιδίως στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού μέσου ανάκαμψης, να αξιοποιήσουν πλήρως τα χρηματοδοτικά μέσα όπως οι εγγυήσεις για τη νεολαία και τα ευρωπαϊκά προγράμματα όπως το Erasmus+, και να λάβουν κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων και την ενίσχυση της απασχολησιμότητας αυτών·

24. επισημαίνει ότι η κρίση λόγω της νόσου COVID-19 έχει ήδη αφήσει πολλούς ανθρώπους άνεργους, ειδικά νέους, που βρίσκονται συχνότερα σε επισφαλή απασχόληση· χαιρετίζει, σε αυτό το πλαίσιο, τα σχέδια της Επιτροπής να ενισχύσει τις εγγυήσεις για τη νεολαία και επισημαίνει ότι είναι απαραίτητο τα κράτη μέλη να συνεχίσουν να επενδύουν επαρκείς πόρους του ΕΚΤ+ σε μέτρα για τη στήριξη της απασχόλησης των νέων και ότι πρέπει, επομένως, να διαθέσουν τουλάχιστον 15 % των πόρων τους από το ΕΚΤ+ υπό επιμερισμένη διαχείριση σε στοχευμένες δράσεις και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για τη στήριξη της ποιοτικής απασχόλησης των νέων·

25.  πιστεύει ακράδαντα ότι η κατάρτιση προϋπολογισμού που λαμβάνει υπόψη τη διάσταση του φύλου πρέπει να εφαρμοστεί στον γενικό προϋπολογισμό του 2021, ώστε να ευθυγραμμιστούν καλύτερα οι πολιτικές και οι δραστηριότητες που προάγουν την ισότιμη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας και ώστε να υπάρχουν ολοκληρωμένα συστήματα παρακολούθησης και υπολογισμού των κονδυλίων του προϋπολογισμού που αφορούν την ισότητα των φύλων·

26. τονίζει τη σημασία της δημοσιονομικής λογοδοσίας και της ιεράρχησης των προτεραιοτήτων κατά την επίτευξη πραγματικής οικονομικής αποδοτικότητας για τους πολίτες της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της μεγαλύτερης εστίασης στη χάραξη πολιτικής βάσει στοιχείων και χωρίς αποκλεισμούς, και της ιδιαίτερης προσοχής στις κοινωνικές, περιφερειακές και εδαφικές ανισότητες, καθώς και στην εισοδηματική ανισότητα·

27. επισημαίνει τη σημαντική συμβολή των οργανισμών στην αντιμετώπιση ενός ευρέος φάσματος θεμάτων που σχετίζονται με την απασχόληση και τα κοινωνικά ζητήματα, όπως οι συνθήκες διαβίωσης και εργασίας, η κινητικότητα, η υγεία και η ασφάλεια, οι δεξιότητες, κ.λπ., και τη συλλογή δεδομένων, ιδίως μέσω ερευνών· τονίζει ότι τα καθήκοντά τους εξελίσσονται συνεχώς και, ως εκ τούτου, πρέπει να τους παρέχονται οι απαραίτητοι πόροι για να τα εκπληρώνουν· ζητεί, ως εκ τούτου, τη διεξοδική αξιολόγηση των νέων και υφιστάμενων καθηκόντων που έχουν ανατεθεί στους οργανισμούς και των συνολικών επιδόσεών τους, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα δημοσιονομικά κονδύλια είναι κατάλληλα και αποτελεσματικά, και ότι οι οργανισμοί διαθέτουν την απαραίτητη χρηματοδότηση για να μπορούν να συλλέγουν τα ποιοτικά δεδομένα που είναι απαραίτητα ώστε να εκπληρώνουν καλύτερα αυτές τις υποχρεώσεις· εμμένει, ειδικότερα, στην ανάγκη επαρκούς στελέχωσης και χρηματοδότησης της νέας Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας (ΕΑΕ)·

28. επισημαίνει, εν προκειμένω, ότι οι πόροι που προβλέπονται επί του παρόντος για την ΕΑΕ το 2021 είναι χαμηλότεροι από αυτούς οι οποίοι καθορίζονταν στο επικαιροποιημένο δημοσιονομικό δελτίο για τον οργανισμό, που προέβλεπε 29 εκατομμύρια EUR για το 2021 αντί για 24 εκατομμύρια EUR· υπό το πρίσμα των προκλήσεων όσον αφορά την εξασφάλιση δίκαιης κινητικότητας του εργατικού δυναμικού που τονίζονται από την κρίση λόγω της νόσου COVID-19, ιδίως για τους αποσπασμένους και εποχιακούς εργαζόμενους, και για να καταπολεμηθεί η αδήλωτη εργασία, θεωρεί ότι ο προϋπολογισμός για την ΕΑΕ θα πρέπει να ενισχυθεί τουλάχιστον έως το ποσό που είχε αρχικά προβλεφθεί·

29. ζητεί να δημιουργηθεί ένα διεθνικό φόρουμ για να ανταλλάσσουν οι υπεύθυνοι χάραξης εθνικής πολιτικής πρακτικές και εμπειρίες σχετικά με τη στήριξη των εργοδοτών και των εργαζομένων που πλήττονται από οικονομικές και εργασιακές κρίσεις, το οποίο μπορεί να αντλεί πληροφορίες σχετικά με αυτές τις παρεμβάσεις από το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Αναδιάρθρωσης του Eurofound (μέσα στήριξης και νομικές βάσεις δεδομένων), την εμπειρία που έχει αποκτηθεί από παρόμοιες προηγούμενες δράσεις [όπως τα περιφερειακά σεμινάρια βιομηχανικής πολιτικής του Eurofound, που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του πιλοτικού έργου «Το μέλλον του κατασκευαστικού κλάδου στην Ευρώπη», ή τα εθνικά σεμινάρια της ΓΔ Απασχόλησης σχετικά με την πρόβλεψη και τη διαχείριση της αναδιάρθρωσης (A.R.E.N.A.S.)], και να υλοποιηθεί από μια συνεργασία διαφόρων θεσμικών οργάνων της ΕΕ (π.χ. ΓΔ Απασχόλησης, Eurofound, Cedefop)·

30. υπενθυμίζει τη δέσμευση της Επιτροπής να αξιολογήσει άμεσα την αναθεώρηση της οδηγίας σχετικά με τους βιολογικούς παράγοντες και πιθανώς και άλλων νομοθετικών πράξεων σχετικών με την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, υπό το πρίσμα της κρίσης λόγω της νόσου COVID-19, και να επιταχύνει τις εργασίες της σχετικά με το νέο στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, να διατεθούν επαρκείς πόροι στην αρμόδια ομάδα της ΓΔ Απασχόλησης για να εκπληρώσει αυτή τη δέσμευση·

31. ανησυχεί για την πρόταση της Επιτροπής να συγχωνεύσει διαφορετικές θέσεις του προϋπολογισμού που συνδέονται με στόχους της κοινωνικής πολιτικής, ειδικότερα τις θέσεις που αφορούν την πληροφόρηση και τα μέτρα κατάρτισης για οργανώσεις εργαζομένων, την πληροφόρηση, τη διαβούλευση και τη συμμετοχή εκπροσώπων επιχειρήσεων, τις εργασιακές σχέσεις και τον κοινωνικό διάλογο, σε μία ενιαία θέση του προϋπολογισμού «07 20 04 06 - Ειδικές αρμοδιότητες στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής, συμπεριλαμβανομένου του κοινωνικού διαλόγου»· πιστεύει ότι οι χωριστές θέσεις του προϋπολογισμού, όπως ίσχυαν στο παρελθόν, θα διασφάλιζαν την απαραίτητη διαφάνεια και τους πόρους για καθέναν από αυτούς τους νευραλγικούς τομείς·

32. επαναλαμβάνει ότι τα δοκιμαστικά σχέδια (ΔΣ) και οι προπαρασκευαστικές ενέργειες (ΠΕ), εάν προετοιμαστούν προσεκτικά, είναι εξαιρετικά πολύτιμα εργαλεία για τη δρομολόγηση νέων δραστηριοτήτων και πολιτικών στους τομείς της απασχόλησης και της κοινωνικής ένταξης, και ότι διάφορες ιδέες της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων έχουν τεθεί επιτυχώς σε εφαρμογή στο παρελθόν υπό τη μορφή ΔΣ/ΠΕ· υπενθυμίζει ότι τα εργαλεία αυτά θα πρέπει να στοχεύουν στην προώθηση καινοτόμων ιδεών που αντικατοπτρίζουν τις ανάγκες της τρέχουσας κρίσης και τις μελλοντικές πολιτικές·

33.  εκφράζει, ωστόσο, την ανησυχία του για την έλλειψη αντικειμενικότητας της προκαταρκτικής αξιολόγησης της Επιτροπής, η οποία έχει σημαντικό αντίκτυπο στην έγκρισή τους από το Κοινοβούλιο, και τονίζει τη σημασία μιας διαφανούς προσέγγισης εκ μέρους της Επιτροπής κατά την αξιολόγηση των ΔΣ/ΠΕ·

34. επιπλέον, ζητεί η υλοποίηση των ΔΣ/ΠΕ να είναι διαφανής και να συμφωνεί με τους εγκεκριμένους στόχους και τις συστάσεις· καλεί την Επιτροπή να δώσει προτεραιότητα, για λόγους αποτελεσματικότητας, στην υλοποίηση αυτών των έργων και ενεργειών μέσω ενωσιακών οργανισμών, όταν εμπίπτουν στους τομείς εμπειρογνωσίας τους·

35. τονίζει ότι είναι σημαντικό να συμπεριληφθούν οι υπερπόντιες χώρες και εδάφη στην κατάρτιση του προϋπολογισμού· προτρέπει την Επιτροπή να εφαρμόσει μέτρα και να διαθέσει χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κρίσης λόγω της νόσου COVID-19 στις υπερπόντιες χώρες και εδάφη.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ
ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

1.10.2020

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

42

6

7

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Marc Angel, Dominique Bilde, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Andrea Bocskor, Milan Brglez, Sylvie Brunet, David Casa, Leila Chaibi, Margarita de la Pisa Carrión, Klára Dobrev, Jarosław Duda, Estrella Durá Ferrandis, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Rosa Estaràs Ferragut, Nicolaus Fest, Λουκάς Φουρλάς, Cindy Franssen, Heléne Fritzon, Helmut Geuking, Alicia Homs Ginel, France Jamet, Agnes Jongerius, Radan Kanev, Ádám Kósa, Στέλιος Κυμπουρόπουλος, Katrin Langensiepen, Miriam Lexmann, Elena Lizzi, Radka Maxová, Kira Marie Peter-Hansen, Dragoș Pîslaru, Manuel Pizarro, Dennis Radtke, Elżbieta Rafalska, Guido Reil, Daniela Rondinelli, Mounir Satouri, Monica Semedo, Beata Szydło, Eugen Tomac, Romana Tomc, Marie-Pierre Vedrenne, Marianne Vind, Maria Walsh, Stefania Zambelli, Tatjana Ždanoka, Tomáš Zdechovský

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Brando Benifei, Marc Botenga, Samira Rafaela, Eugenia Rodríguez Palop

 


 

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ
ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

42

+

ECR

Lucia Ďuriš Nicholsonová, Helmut Geuking

GUE/NGL

Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Marc Botenga, Leila Chaibi, Eugenia Rodríguez Palop

NI

Daniela Rondinelli

PPE

David Casa, Jarosław Duda, Rosa Estaràs Ferragut, Λουκάς Φουρλάς, Cindy Franssen, Radan Kanev, Στέλιος Κυμπουρόπουλος, Miriam Lexmann, Dennis Radtke, Eugen Tomac, Romana Tomc, Maria Walsh, Tomáš Zdechovský

Renew

Atidzhe Alieva‑Veli, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, Monica Semedo, Marie‑Pierre Vedrenne

S&D

Marc Angel, Brando Benifei, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Heléne Fritzon, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Manuel Pizarro, Marianne Vind

Verts/ALE

Katrin Langensiepen, Kira Marie Peter‑Hansen, Mounir Satouri, Tatjana Ždanoka

 

6

-

ID

Dominique Bilde, Nicolaus Fest, France Jamet, Elena Lizzi, Guido Reil, Stefania Zambelli

 

7

0

ECR

Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Margarita de la Pisa Carrión

PPE

Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Renew

Abir Al-Sahlani, Radka Maxová

 

 


 

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (10.9.2020)

<CommissionInt>προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών</CommissionInt>


<Titre>σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2021 – όλα τα τμήματα</Titre>

<DocRef>(2020/0000(BUD))</DocRef>

Συντάκτης γνωμοδότησης: <Depute>Pascal Canfin</Depute>

 

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. υπενθυμίζει ότι ο προϋπολογισμός της Ένωσης για το 2021 είναι ο πρώτος που εντάσσεται στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) για την περίοδο 2021-2027· τονίζει ότι τα ποσά που διατίθενται στον προϋπολογισμό 2021 θα πρέπει να αντιστοιχούν στις προσδοκίες των πολιτών της Ένωσης σε μια Ευρώπη μετά την πανδημία COVID-19, προωθώντας μια ισχυρή οικονομική ανάκαμψη και βελτιώνοντας τη δημόσια υγεία, ενώ θα πρέπει επίσης να ευθυγραμμιστούν με τους στόχους της συμφωνίας του Παρισιού και της Πράσινης Συμφωνίας, και ειδικότερα με τον στόχο της επίτευξης κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050 το αργότερο, στηρίζοντας παράλληλα τα κράτη μέλη που έχουν πληγεί περισσότερο· καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τον προϋπολογισμό της Ένωσης για το 2021 υπό το φως των διατάξεων της παρούσας παραγράφου και να προβεί στις κατάλληλες διορθώσεις εάν δεν τηρούνται·

2. εκφράζει ικανοποίηση για το Μέσο Στήριξης της Φερεγγυότητας με σκοπό τη βελτίωση των ισότιμων όρων ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά, και για τη διάταξη που ορίζει ότι οι δικαιούχοι χρηματοδοτικής στήριξης θα ενθαρρυνθούν να θέσουν σε εφαρμογή ένα σχέδιο για την πράσινη μετάβαση σύμφωνα με τους στόχους της Πράσινης Συμφωνίας· είναι της γνώμης ότι η εν λόγω διάταξη θα πρέπει να είναι υποχρεωτική και να συνδέεται με σαφείς και διαφανείς στόχους για το κλίμα·

3. θεωρεί ότι η Ένωση θα πρέπει επίσης να αποδείξει ότι διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο σε παγκόσμιο επίπεδο σε ό,τι αφορά το κλίμα, μέσω της κατάρτισης του προϋπολογισμού της· επισημαίνει ότι θα πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια, για να διασφαλιστεί ότι οι γενικοί στόχοι όσον αφορά την ενσωμάτωση των διαστάσεων του κλίματος και της βιοποικιλότητας θα επιτευχθούν το συντομότερο δυνατόν· υπενθυμίζει τη θέση του Κοινοβουλίου που ζητεί να διατεθεί τουλάχιστον το 10 % του προϋπολογισμού της Ένωσης για τις δαπάνες που αφορούν τη βιοποικιλότητα και τη θέση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων με την οποία ζητείται να διατεθεί το 40 % του προϋπολογισμού της Ένωσης σε δαπάνες για το κλίμα· επισημαίνει ότι οι δαπάνες που σχετίζονται με το κλίμα και τη βιοποικιλότητα πρέπει να παρακολουθούνται με μια πιο αξιόπιστη, διαφανή και ολοκληρωμένη μεθοδολογία· είναι της γνώμης ότι ο κανονισμός για την ταξινόμηση παρέχει το κατάλληλο πλαίσιο για την επικαιροποίηση της εν λόγω μεθοδολογίας·

4. υπογραμμίζει ότι πρέπει να επιταχυνθούν οι επενδύσεις στην πράσινη μετάβαση προκειμένου να δημιουργηθούν οι αναγκαίες συνθήκες που θα επιτρέψουν τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της Ευρώπης και για να εξασφαλιστεί η ανθεκτικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας σε μελλοντικούς κλυδωνισμούς·

5. επισημαίνει την ανάγκη να εξασφαλιστούν επαρκείς πόροι στον προϋπολογισμό της Ένωσης για το 2021 για την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών·

6. εκφράζει ιδιαίτερη ανησυχία για το γεγονός ότι η συμβολή της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) στις δαπάνες για το κλίμα και τη βιοποικιλότητα έχει υπερτιμηθεί σε μεγάλο βαθμό, όπως τονίζει το Ελεγκτικό Συνέδριο· σημειώνει ότι, σύμφωνα με τα πορίσματα της ειδικής έκθεσης αριθ. 13/2020 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, η ΚΓΠ 2014-2020 δεν συνέβαλε στην ανάσχεση της μείωσης της βιοποικιλότητας· τονίζει, εν προκειμένω, την ανάγκη να καταργηθούν όλες οι επιζήμιες γεωργικές επιδοτήσεις·

7. ζητεί από την Επιτροπή να έχει διαμορφώσει μηχανισμό συνεκτίμησης των οικολογικών στόχων στον προϋπολογισμό έως το 2021· υπογραμμίζει, εν προκειμένω, τη σημασία της διενέργειας ουσιαστικής εξέτασης των πτυχών του προϋπολογισμού που αφορούν το κλίμα και το περιβάλλον, της χρήσης της αρχής «του μη βλάπτειν» και αποτελεσματικών διορθωτικών μέτρων·

8. υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να εξασφαλιστούν επαρκείς πόροι για την αντιμετώπιση της απώλειας βιοποικιλότητας και της υποβάθμισης του περιβάλλοντος και για την επίτευξη των στόχων της νέας στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030· τονίζει την σπουδαιότητα της διάθεσης επαρκούς χρηματοδότησης για το πρόγραμμα LIFE· υπενθυμίζει ότι η προσέγγιση «Μία υγεία» αποτελεί βασική προϋπόθεση για ένα ανθεκτικό και ισχυρό σύστημα δημόσιας υγείας, το οποίο καθίσταται ακόμη σημαντικότερο υπό το φως της εξάπλωσης ζωονόσων όπως η COVID-19· υπενθυμίζει ότι η υπερβολική χρήση αντιβιοτικών σε ζώα και ανθρώπους συνιστά μία από τις σοβαρότερες απειλές για τη δημόσια υγεία στην ΕΕ·

9. ζητεί την ενίσχυση του προγράμματος Life+, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών κονδυλίων για τη βιοποικιλότητα και τη διαχείριση του δικτύου Natura 2000, και την θέσπιση μέτρων για την εξασφάλιση δίκαιης κατανομής της χρηματοδότησης μεταξύ των κρατών μελών· ζητεί, επιπλέον, να παρασχεθεί στήριξη για τη διενέργεια αξιολογήσεων της οικολογικής και φυτοϋγειονομικής υγείας των δασών και για την αποκατάστασή τους, και συγκεκριμένα για την αναδάσωση με αυτόχθονα είδη, ιδίως στις χώρες που έχουν πληγεί περισσότερο από τις πυρκαγιές·

10. τονίζει ότι θα πρέπει να διατεθεί επαρκής χρηματοδότηση στον μηχανισμό πολιτικής προστασίας της Ένωσης, προκειμένου να συμβάλλει στην αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας, δασικών πυρκαγιών, πλημμυρών, σεισμών, και άλλων φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών, οι συνέπειες των οποίων αναμένεται να επιδεινωθούν περαιτέρω λόγω της κλιματικής αλλαγής· τονίζει ότι η ανάγκη για έναν πιο ευέλικτο, ταχύτερο και συντονισμένο μηχανισμό πολιτικής προστασίας αποτελεί ένα από τα διδάγματα που αντλήθηκαν από την επιδημία COVID-19, η οποία αποκάλυψε την αδυναμία του ισχύοντος νομικού πλαισίου·

11. επισημαίνει ότι ο προϋπολογισμός της Ένωσης για το 2021 πρέπει να περιλαμβάνει επαρκείς πόρους για την ανάπτυξη ικανοτήτων αντιμετώπισης πανδημιών ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία των Ευρωπαίων πολιτών, και να θέτει τα θεμέλια για την ενίσχυση της δράσης της Ένωσης σε βασικές πτυχές της υγείας, με απώτερο στόχο τη δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας· τονίζει ότι θα πρέπει να διατεθούν επαρκείς πόροι, ειδικότερα για την εξασφάλιση υλικού στρατηγικής σημασίας, όπως εμβόλια, θεραπείες και ιατροτεχνολογικών προϊόντων, και για την εφαρμογή της επικείμενης φαρμακευτικής στρατηγικής για την Ευρώπη, ούτως ώστε να διευκολυνθεί η διασυνοριακή κινητικότητα των ασθενών και των επαγγελματιών του τομέα της υγείας και να αυξηθούν οι επενδύσεις στην ιατρική έρευνα· υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να διατεθούν επαρκείς πόροι στο πρόγραμμα EU4Health· τονίζει ότι η ενίσχυση των αρμοδιοτήτων του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC), όπως προβλέπεται στο νέο ΠΔΠ, θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται σε κατάλληλα δημοσιονομικά μέτρα από το 2021 και ότι, εκτός αυτού, οι αρμοδιότητες και ο προϋπολογισμός του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων θα πρέπει να αυξηθούν· επισημαίνει ότι οι αποτελεσματικές κοινές δημόσιες συμβάσεις μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντική εξοικονόμηση πόρων στον προϋπολογισμό της Ένωσης και των κρατών μελών της·

12. τονίζει ότι είναι επιτακτική ανάγκη να διατεθούν στον προϋπολογισμό της Ένωσης επαρκείς πόροι ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις υψηλές προσδοκίες που υπάρχουν ως προς τον ρόλο του στην επίτευξη βιώσιμης ανάκαμψης και δίκαιης μετάβασης στην κλιματική ουδετερότητα· τονίζει τον καίριο ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει εν προκειμένω η ανάπτυξη ιδίων πόρων· υπενθυμίζει τα αιτήματα του Κοινοβουλίου για τη δημιουργία δέσμης νέων ιδίων πόρων που θα συμπεριλαμβάνει τον φόρο στα πλαστικά και τα έσοδα από το σύστημα εμπορίας εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ της ΕΕ)· τονίζει ότι η Ένωση θα πρέπει να διευρύνει σημαντικά τη δέσμη των ιδίων πόρων της·

13. καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει για επαρκές επίπεδο ανθρώπινων πόρων στις διευθύνσεις που είναι αρμόδιες την εξασφάλιση της πλήρους εφαρμογής της στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα, της στρατηγικής για τις χημικές ουσίες με στόχο τη βιωσιμότητα και της μετάβασης σε μια κυκλική και κλιματικά ουδέτερη οικονομία έως το 2050 το αργότερο· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι το προσωπικό της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος έχει υποστεί σημαντικές περικοπές τα τελευταία χρόνια και το επίπεδο του ανθρώπινου δυναμικού της αντιπροσωπεύει μόλις το 1,3 % του συνόλου του προσωπικού της Επιτροπής· πιστεύει ότι ένα επαρκές επίπεδο ειδικευμένου προσωπικού αποτελεί προϋπόθεση για την επιτυχή εφαρμογή και επιβολή των πολιτικών της Ένωσης·

14. εκφράζει την ικανοποίησή του για το πρόγραμμα EU4Health, το οποίο συμβάλλει στην αντιμετώπιση των σημαντικών διαρθρωτικών αναγκών που εντοπίστηκαν με την κρίση COVID 19, καθορίζοντας βασικούς τομείς δράσης, όπως η βελτίωση των εθνικών συστημάτων υγείας, η διαθεσιμότητα και η οικονομική προσιτότητα των φαρμάκων και άλλων σχετικών με την κρίση προϊόντων·

15. τάσσεται υπέρ μιας ΚΓΠ που να στηρίζει την τοπική αγροοικολογική παραγωγή από μικροκαλλιεργητές που σέβεται την παραγωγή τροφίμων και συνυπάρχει με το φυσικό περιβάλλον, χωρίς τη χρήση επιβλαβών φυτοφαρμάκων και χημικών λιπασμάτων· ζητεί να προβλεφθούν στον προϋπολογισμό της Ένωσης κονδύλια και πόροι που να επιτρέπουν την παροχή συνδρομής στην ανάπτυξη πολιτικών για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων από τη χρήση ζιζανιοκτόνων, ιδίως στους επικονιαστές, και να παγιωθούν και να προαχθούν μέθοδοι διατήρησης και ολοκληρωμένες μέθοδοι γεωργικής παραγωγής·

16. τονίζει ότι είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί η διάθεση επαρκών οικονομικών και ανθρώπινων πόρων στους οργανισμούς της Ένωσης υπό την ευθύνη της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (ECHA, ECDC, EEA, EFSA και EMA), ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στην εντολή τους, να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους και να αντεπεξέλθουν με βέλτιστο τρόπο στις συνέπειες της επιδημίας COVID-19· υπογραμμίζει ότι απαιτείται κατάλληλος συντονισμός μεταξύ των οργανισμών προκειμένου να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα του έργου τους και να καταστεί δυνατή η δίκαιη και αποδοτική χρήση των δημόσιων πόρων·

17. καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει ταχέως δοκιμαστικά σχέδια και προπαρασκευαστικές ενέργειες και τονίζει ότι τα εν λόγω μέσα και τα αποτελέσματά τους θα πρέπει να ενσωματωθούν στις δράσεις και τα προγράμματα πολιτικής της Ένωσης για να εκπληρώσουν τον στόχο τους.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ
ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

10.9.2020

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

63

11

6

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Νίκος Ανδρουλάκης, Bartosz Arłukowicz, Margrete Auken, Simona Baldassarre, Marek Paweł Balt, Traian Băsescu, Aurelia Beigneux, Monika Beňová, Sergio Berlato, Alexander Bernhuber, Malin Björk, Simona Bonafè, Delara Burkhardt, Pascal Canfin, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Tudor Ciuhodaru, Nathalie Colin-Oesterlé, Miriam Dalli, Esther de Lange, Christian Doleschal, Marco Dreosto, Bas Eickhout, Eleonora Evi, Agnès Evren, Fredrick Federley, Pietro Fiocchi, Andreas Glück, Catherine Griset, Jytte Guteland, Teuvo Hakkarainen, Martin Hojsík, Pär Holmgren, Jan Huitema, Yannick Jadot, Adam Jarubas, Πέτρος Κόκκαλης, Αθανάσιος Κωνσταντίνου, Ewa Kopacz, Joanna Kopcińska, Ryszard Antoni Legutko, Peter Liese, Sylvia Limmer, Javi López, César Luena, Fulvio Martusciello, Liudas Mažylis, Joëlle Mélin, Tilly Metz, Silvia Modig, Dolors Montserrat, Alessandra Moretti, Dan-Ștefan Motreanu, Ville Niinistö, Ljudmila Novak, Jutta Paulus, Stanislav Polčák, Jessica Polfjärd, Luisa Regimenti, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Sándor Rónai, Rob Rooken, Silvia Sardone, Christine Schneider, Günther Sidl, Ivan Vilibor Sinčić, Linea Søgaard-Lidell, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Edina Tóth, Véronique Trillet-Lenoir, Alexandr Vondra, Mick Wallace, Pernille Weiss, Michal Wiezik, Tiemo Wölken, Anna Zalewska

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Michael Bloss, Manuel Bompard, Christel Schaldemose

 

 


 

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ
ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

63

+

EPP

Bartosz ARŁUKOWICZ, Traian BĂSESCU, Alexander BERNHUBER, Nathalie COLIN-OESTERLÉ, Christian DOLESCHAL, Agnès EVREN, Adam JARUBAS, Ewa KOPACZ, Esther de LANGE, Peter LIESE, Fulvio MARTUSCIELLO, Liudas MAŽYLIS, Dolors MONTSERRAT, Dan-Ștefan MOTREANU, Ljudmila NOVAK, Stanislav POLČÁK, Christine SCHNEIDER, Edina TÓTH, Pernille WEISS, Michal WIEZIK

S&D

Νίκος ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ, Marek Paweł BALT, Monika BEŇOVÁ, Simona BONAFÈ, Delara BURKHARDT, Sara CERDAS, Mohammed CHAHIM, Tudor CIUHODARU, Miriam DALLI, Jytte GUTELAND, Javi LÓPEZ, César LUENA, Alessandra MORETTI, Sándor RÓNAI, Christel SCHALDEMOSE, Günther SIDL, Tiemo WÖLKEN

RENEW

Pascal CANFIN, Fredrick FEDERLEY, Andreas GLÜCK, Martin HOJSÍK, Jan HUITEMA, Frédérique RIES, María Soraya RODRÍGUEZ RAMOS, Nicolae ŞTEFĂNUȚĂ, Linea SØGAARD-LIDELL, Nils TORVALDS, Véronique TRILLET-LENOIR

GREENS/EFA

Margrete AUKEN, Michael BLOSS, Bas EICKHOUT, Pär HOLMGREN, Yannick JADOT, Tilly METZ, Ville NIINISTÖ, Jutta PAULUS

GUE/NGL

Malin BJÖRK, Manuel BOMPARD, Πέτρος ΚΟΚΚΑΛΗΣ, Silvia MODIG, Mick WALLACE

NI

Eleonora EVI, Αθανάσιος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

 

11

-

ID

Simona BALDASSARRE, Aurelia BEIGNEUX, Marco DREOSTO, Catherine GRISET, Teuvo HAKKARAINEN, Sylvia LIMMER, Joëlle MÉLIN, Luisa REGIMENTI, Silvia SARDONE

ECR

Rob ROOKEN

NI

Ivan Vilibor SINČIĆ

 

6

0

ECR

Sergio BERLATO, Pietro FIOCCHI, Joanna KOPCIŃSKA, Ryszard Antoni LEGUTKO, Alexandr VONDRA, Anna ZALEWSKA

 

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα:

+ : υπέρ

- : κατά

0 : αποχή

 

 

 


 

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (6.10.2020)

<CommissionInt>προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών</CommissionInt>


<Titre>σχετικά με τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2021</Titre>

<DocRef>(2020/1998(BUD))</DocRef>

Συντάκτης γνωμοδότησης: <Depute>Cristian-Silviu Buşoi</Depute>

 

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. εκφράζει τη λύπη του για τη συμφωνία που επετεύχθη από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Ιούλιο σχετικά με το ΠΔΠ 2021-2027 όσον αφορά τα προγράμματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της ITRE· επισημαίνει ότι τα χρηματοδοτικά κονδύλια για όλα αυτά τα προγράμματα είναι χαμηλότερα από το επίπεδο που πρότεινε αρχικά η Επιτροπή το 2018 και χαμηλότερα από το επίπεδο που θεωρείται αναγκαίο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο· πιστεύει ακράδαντα ότι χωρίς επαρκή χρηματοδότηση τα προγράμματα αυτά κινδυνεύουν να μην μπορέσουν να επιτύχουν τους στόχους πολιτικής τους, γεγονός που θα έχει ως αποτέλεσμα η Ένωση να μην είναι σε θέση να επιτύχει τον διττό στόχο της για έναν ψηφιακό και πράσινο μετασχηματισμό· τονίζει, επιπλέον, ότι η Ένωση θα πρέπει να παράσχει επαρκή χρηματοδότηση εάν επιθυμεί η έρευνα και η καινοτομία να έχουν αντίκτυπο σε σχέση με σημαντικές προκλήσεις, όπως η εύρεση εμβολίου κατά της νόσου COVID-19, η αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης και της κρίσης στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, η απεξάρτηση της οικονομίας από τον άνθρακα, η επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης, η ανάληψη ηγετικού ρόλου όσον αφορά τις νέες και καινοτόμες τεχνολογίες και η στήριξη των επιχειρήσεων (ιδίως των ΜΜΕ) στην ανάκαμψη· επαναλαμβάνει, ως εκ τούτου, την πρόθεσή του να διαπραγματευτεί για στοχευμένη χρηματοδοτική ενίσχυση των εμβληματικών προγραμμάτων της Ένωσης στο πλαίσιο του επόμενου ΠΔΠ·

2. πιστεύει, ως εκ τούτου, ότι ο προϋπολογισμός του 2021 θα πρέπει να έχει ως στόχο να χρησιμοποιήσει ολόκληρο το διαθέσιμο περιθώριο και να αξιοποιήσει όλα τα διαθέσιμα μέσα ευελιξίας, προκειμένου να ενισχυθούν ιδίως τα προγράμματα της Ένωσης που στηρίζουν τον οικολογικό, αποδοτικό από πλευράς ενέργειας και πόρων και βιώσιμο ψηφιακό μετασχηματισμό, την καταπολέμηση του κοινωνικού και οικονομικού αντικτύπου της πανδημίας COVID-19, καθώς και την ταχεία ανάκαμψη των ΜΜΕ της Ένωσης, οι οποίες έχουν πληγεί περισσότερο από την κρίση· επιμένει ότι ο προϋπολογισμός του 2021 θα πρέπει να συμβάλει σημαντικά στη χρηματοδότηση των επενδύσεων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, η οποία αποσκοπεί στη δημιουργία ενός ευνοϊκού πλαισίου για τη διευκόλυνση και την τόνωση των δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων που απαιτούνται για τη μετάβαση σε μια κλιματικά ουδέτερη, ανταγωνιστική και χωρίς αποκλεισμούς οικονομία·

3. ο αντίκτυπος και οι συνέπειες της πανδημίας COVID-19 επιδείνωσαν τις επίμονες αδυναμίες στα συστήματα υγείας και κατέδειξαν την ανάγκη επενδύσεων στην έρευνα στον τομέα της υγείας προκειμένου να διασφαλιστεί η υγεία ως δημόσιο αγαθό για όλους και να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των πολιτών. Απαιτούνται νέες προσεγγίσεις για ανθρωποκεντρική υγειονομική περίθαλψη. ζητεί, ως εκ τούτου, μεγαλύτερη στήριξη στον προϋπολογισμό του 2021 για τη διασφάλιση της πρόσβασης σε διαγνωστικά εργαλεία, θεραπευτικά μέσα και ποιοτικές υπηρεσίες δημόσιας υγείας για όλους·

4. επισημαίνει ειδικότερα το γεγονός ότι απαιτούνται πρόσθετα κονδύλια για το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», το νέο πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη», το ψηφιακό σκέλος του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» και το διαστημικό πρόγραμμα, προκειμένου να υποστηριχθεί ο ψηφιακός μετασχηματισμός των κοινωνιών και των κλάδων, συμπεριλαμβανομένων της αναβάθμισης των δεξιοτήτων και της επανεκπαίδευσης των εργαζομένων και των πολιτών της Ένωσης, που είναι ζωτικής σημασίας για τη μελλοντική ευημερία της Ευρώπης σε ένα γεωπολιτικό περιβάλλον γεμάτο προκλήσεις· υπογραμμίζει ότι η πανδημία COVID-19 κατέδειξε την ολοένα και μεγαλύτερη σημασία της ψηφιοποίησης για την καθημερινή λειτουργία της οικονομίας και ζητεί, ως εκ τούτου, να διατεθεί επαρκής χρηματοδότηση για την αύξηση της συνδεσιμότητας, με επενδύσεις σε στρατηγικές ψηφιακές ικανότητες (τεχνητή νοημοσύνη, ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, υποδομές δεδομένων και υπολογιστικού νέφους, δίκτυα υψηλής ταχύτητας) για την οικοδόμηση μιας πραγματικής οικονομίας δεδομένων και βιώσιμων αξιακών αλυσίδων·

5. επιμένει, επιπλέον, ότι απαιτούνται πρόσθετα κονδύλια για την επιτυχία της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, την κατάλληλη αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης και τη συμβολή στη μετάβαση σε μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία και κοινωνία έως το 2050, σύμφωνα με τη συμφωνία του Παρισιού· σημειώνει ότι, για τον σκοπό αυτόν, απαιτούνται σημαντικές αυξήσεις για το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», το ενεργειακό σκέλος του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» και το διαστημικό πρόγραμμα, καθώς και για το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης·

6. τονίζει την ανάγκη στήριξης της ανταγωνιστικότητας και της βιομηχανικής ικανότητας της Ένωσης και ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, επαρκή χρηματοδότηση για τη στήριξη των ΜΜΕ, των πολύ μικρών επιχειρήσεων και των νεοφυών επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν πληγεί σοβαρά από την κρίση· υπογραμμίζει, επιπλέον, τη σημασία προγραμμάτων όπως το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας για τη στήριξη της στρατηγικής αυτονομίας της Ένωσης·

7. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει μια ολοκληρωμένη και λεπτομερή νομοθετική πρόταση σχετικά με την παρακολούθηση, τον υπολογισμό και την αξιολόγηση των στόχων ενσωμάτωσης της διάστασης του κλίματος και της βιοποικιλότητας, και ζητεί να συμμετέχει ενεργά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην ανάπτυξη των εν λόγω μεθοδολογιών·

8. υπενθυμίζει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι οργανισμοί της Ένωσης στην επίτευξη των στόχων πολιτικής που έχουν θέσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο· ζητεί, συνεπώς, επαρκή χρηματοδότηση και στελέχωση όλων των οργανισμών σύμφωνα με τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητές τους· υπογραμμίζει ειδικότερα την ανάγκη ουσιαστικής ενίσχυσης του ACER, ο οποίος είναι υποχρηματοδοτούμενος και υποστελεχωμένος εδώ και πολλά χρόνια, κάτι που θέτει σε κίνδυνο τη λειτουργία του ACER και την ικανότητά του να εκτελεί τα καθήκοντά του όσον αφορά την παρακολούθηση και τη διαφάνεια της αγοράς, καθώς και τα πρόσθετα καθήκοντα που του ανατίθενται μέσω της πρόσφατης νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένης της δέσμης μέτρων για την καθαρή ενέργεια· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Επιτροπή για άλλη μια φορά δεν αντιμετώπισε το πρόβλημα αυτό ήδη στο σχέδιο προϋπολογισμού της· υπενθυμίζει ότι από το 2021 ο Οργανισμός του ευρωπαϊκού GNSS θα μετατραπεί σε Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το διαστημικό πρόγραμμα με ευρύ κατάλογο νέων καθηκόντων που του ανατίθενται· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, επαρκή αύξηση του προϋπολογισμού του·  υπενθυμίζει το ψήφισμά του, της 14ης Μαΐου 2020, σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού για την υποστήριξη του BEREC[12], με το οποίο ζητείται κατάλληλη αύξηση του προϋπολογισμού που διατίθεται στον Οργανισμό για την υποστήριξη του BEREC, κάτι που είναι απαραίτητο λόγω του γεγονότος ότι ο BEREC βασίζεται επί του παρόντος σε εξωτερικούς πόρους, γεγονός που θέτει σε κίνδυνο τη συνέχιση των δραστηριοτήτων· ζητεί, επιπλέον, προσαρμογή του πίνακα προσωπικού και στοχοθετημένη αύξηση του προϋπολογισμού του Οργανισμού για την υποστήριξη του BEREC.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ
ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

1.10.2020

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

58

4

10

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Nicola Beer, François-Xavier Bellamy, Hildegard Bentele, Tom Berendsen, Vasile Blaga, Michael Bloss, Manuel Bompard, Paolo Borchia, Marc Botenga, Markus Buchheit, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Carlo Calenda, Andrea Caroppo, Maria da Graça Carvalho, Ignazio Corrao, Ciarán Cuffe, Josianne Cutajar, Nicola Danti, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Valter Flego, Niels Fuglsang, Lina Gálvez Muñoz, Claudia Gamon, Nicolás González Casares, Bart Groothuis, Christophe Grudler, András Gyürk, Henrike Hahn, Robert Hajšel, Ivo Hristov, Ivars Ijabs, Romana Jerković, Εύα Καϊλή, Seán Kelly, Izabela-Helena Kloc, Łukasz Kohut, Zdzisław Krasnodębski, Andrius Kubilius, Thierry Mariani, Eva Maydell, Georg Mayer, Joëlle Mélin, Angelika Niebler, Ville Niinistö, Aldo Patriciello, Mauri Pekkarinen, Mikuláš Peksa, Tsvetelina Penkova, Morten Petersen, Markus Pieper, Clara Ponsatí Obiols, Sira Rego, Manuela Ripa, Jérôme Rivière, Robert Roos, Sara Skyttedal, Μαρία Σπυράκη, Jessica Stegrud, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Marie Toussaint, Isabella Tovaglieri, Henna Virkkunen, Pernille Weiss, Carlos Zorrinho

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Damian Boeselager, Valérie Hayer, Tomas Tobé

 

 

 

 


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ
ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

58

+

EPP

François-Xavier Bellamy, Hildegard Bentele, Tom Berendsen, Vasile Blaga, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Maria Da Graça Carvalho, Pilar Del Castillo Vera, Christian Ehler, Seán Kelly, Andrius Kubilius, Eva Maydell, Angelika Niebler, Aldo Patriciello, Markus Pieper, Sara Skyttedal, Μαρία Σπυράκη, Tomas Tobé, Henna Virkkunen, Pernille Weiss

S&D

Carlo Calenda, Josianne Cutajar, Niels Fuglsang, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás González Casares, Robert Hajšel, Ivo Hristov, Romana Jerković, Εύα Καϊλή, Łukasz Kohut, Tsvetelina Penkova, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho

RENEW

Nicola Beer, Nicola Danti, Valter Flego, Claudia Gamon, Bart Groothuis, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Ivars Ijabs, Mauri Pekkarinen, Morten Petersen

GREENS

Michael Bloss, Damien Boeslager, Ciarán Cuffe, Henrike Hahn, Ville Niinistö, Mikuláš Peksa, Manuela Ripa, Marie Toussaint

ECR

Izabela-Helena Kloc, Zdzisław Krasnodębski, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski, Evžen Tošenovský

NI

Ignazio Corrao, Clara Ponsatí Obiols

 

4

-

ID

Markus Buchheit, Georg Mayer

ECR

Robert Roos, Jessica Stegrud

 

10

0

EPP

András Gyürk

ID

Paolo Borchia, Andrea Caroppo, Thierry Mariani, Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Isabella Tovaglieri

GUE

Manuel Bompard, Marc Botenga, Sira Rego

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+ : υπέρ

- : κατά

0 : αποχή

 


 

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (3.9.2020)

<CommissionInt>προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών</CommissionInt>


<Titre>σχετικά με τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2021 - όλα τα τμήματα</Titre>

<DocRef>(2020/1998(BUD))</DocRef>

Συντάκτης γνωμοδότησης: <Depute>Leszek Miller</Depute>

 

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. επικροτεί το γεγονός ότι η Επιτροπή πρότεινε ένα νέο ειδικό πρόγραμμα για τη στήριξη της αποτελεσματικής λειτουργίας της ενιαίας αγοράς, το οποίο συγκεντρώνει έξι προηγούμενα προγράμματα, καθώς και πολυάριθμα μέτρα από διάφορους τομείς πολιτικής· πιστεύει ότι το εν λόγω νέο πρόγραμμα θα συμβάλει στη βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς και της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ, ώστε να επιτευχθεί η ανάπτυξη της Ευρώπης στην παγκοσμιοποιημένη αγορά· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διατηρήσουν επαρκή χρηματοδότηση του προγράμματος, ιδίως στο πλαίσιο του σχεδίου ανάκαμψης και της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης·

 

2. σημειώνει ότι η ευθύνη της Επιτροπής IMCO στη διαδικασία του προϋπολογισμού καλύπτει τον τομέα 1 —την ενιαία αγορά, την καινοτομία και τον ψηφιακό τομέα, συμπεριλαμβανομένων των γραμμών του προϋπολογισμού 03 02 για το πρόγραμμα για την ενιαία αγορά, 03 03 για το πρόγραμμα της ΕΕ για την καταπολέμηση της απάτης και 03 05 για τη συνεργασία στον τομέα των τελωνείων·

 

3. σημειώνει ότι σχεδόν όλοι οι τομείς της ευρωπαϊκής οικονομίας έχουν πληγεί σοβαρά από την κρίση της νόσου COVID-19· υπογραμμίζει ότι η επιτυχής ανάκαμψη απαιτεί από τα κράτη μέλη να τηρούν τους κανόνες της εσωτερικής αγοράς· τονίζει ότι θα ανακτηθεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών στην ενιαία αγορά εφόσον διασφαλίζεται ο σεβασμός των δικαιωμάτων τους· τονίζει την ανάγκη στήριξης των επιχειρήσεων, ιδίως των ΜΜΕ, όσον αφορά την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση και την ανάπτυξή τους, καθώς και για την πρόσβασή τους στην ενιαία αγορά· πιστεύει ότι οι πιστώσεις που διατίθενται εντός του τομέα 1 θα πρέπει να αυξηθούν για να καταστούν ένα ισχυρό κέντρο χρηματοδότησης που θα προορίζεται για τη βιωσιμότητα, την καινοτομία, τις στρατηγικές υποδομές και τον ψηφιακό μετασχηματισμό, και θα καθιστά έτσι την ενιαία αγορά πιο ισχυρή και πιο ανθεκτική, μεταξύ άλλων με την επένδυση σε μια ενεργειακά αποδοτική οικονομία· υπογραμμίζει την ιδιαίτερη ανάγκη να δημιουργηθούν συνέργειες μεταξύ του προγράμματος για την ενιαία αγορά και του μέσου ανάκαμψης Next Generation EU με σκοπό την κινητοποίηση των απαραίτητων επενδύσεων·

 

4. σημειώνει ότι η κρίση της νόσου COVID-19 κατέδειξε την εξάρτηση της ενιαίας αγοράς της ΕΕ από τις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού και τους διεθνείς κατασκευαστές, καθώς και τους κινδύνους που ενέχει η έλλειψη ασφάλειας των προϊόντων· υπογραμμίζει επομένως τη σημασία μιας ισχυρής πολιτικής για τους καταναλωτές που θα προσφέρει προστασία και προβλεψιμότητα στους καταναλωτές τόσο σε μη επιγραμμικό όσο και σε επιγραμμικό περιβάλλον, καθώς και εμπιστοσύνη στις επιχειρήσεις προκειμένου να παρέχουν τα αγαθά και τις υπηρεσίες τους σε ολόκληρη την εσωτερική αγορά, και θα διασφαλίζει εποπτεία της αγοράς και συμμόρφωση με το δίκαιο της ΕΕ· υπογραμμίζει τη σημασία της περαιτέρω εμβάθυνσης της ενιαίας αγοράς μέσω της αποτελεσματικής άρσης των εμποδίων στην ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών και υπηρεσιών, και επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι το 2021 θα είναι το πρώτο έτος εφαρμογής του προγράμματος για την ενιαία αγορά και ζητεί να αυξηθεί σημαντικά το ποσό της χρηματοδότησης που προορίζεται για τους στόχους των ΜΜΕ και να υπάρξει χωριστή και ενισχυμένη γραμμή του προϋπολογισμού για την εποπτεία της αγοράς· υπογραμμίζει επίσης ότι η ολοκλήρωση της ενιαίας ψηφιακής αγοράς θα πρέπει να παραμείνει μία από τις βασικές δημοσιονομικές προτεραιότητες και αναγνωρίζει τη σημασία του προγράμματος για την Ψηφιακή Ευρώπη στη διαμόρφωση και τη στήριξη του ψηφιακού μετασχηματισμού της ευρωπαϊκής κοινωνίας και οικονομίας, που θα είναι καίριας σημασίας για την ανάπτυξη της ψηφιακής ενιαίας αγοράς, ενώ παράλληλα θα εγγυάται την ασφάλεια των Ευρωπαίων καταναλωτών·

 

5. τονίζει ότι οι διασυνοριακές υποδομές αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ενιαίας αγοράς, διότι συμβάλλουν στην ελεύθερη διασυνοριακή κυκλοφορία αγαθών, υπηρεσιών, επιχειρήσεων και πολιτών· επικροτεί, επομένως, τη μεταρρύθμιση της χρηματοδότησης του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΜΣΕ) για τις επενδύσεις και την περαιτέρω ανάπτυξη πανευρωπαϊκών υποδομών για δίκτυα μεταφορών και για ψηφιακά και ενεργειακά δίκτυα· υπογραμμίζει επίσης ότι τα προγράμματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που στοχεύουν στον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης και στη διευθέτηση της ψηφιοποίησης των δημόσιων υπηρεσιών προσφέρουν προστιθέμενη αξία για όλους τους συμμετέχοντες στην ενιαία αγορά, ιδίως για πολίτες και επιχειρήσεις, και ζητεί, ως εκ τούτου, τη διάθεση πρόσθετων πόρων για την πλήρη υλοποίηση της ενιαίας ψηφιακής πύλης, η οποία ενδέχεται να καθυστερήσει σε πολλά κράτη μέλη·

 

6. στηρίζει την Επιτροπή στην προσέγγισή της όσον αφορά τη βελτίωση και την ενίσχυση του νέου μέσου για τον εξοπλισμό τελωνειακών ελέγχων και του προγράμματος «Τελωνεία»· επισημαίνει, ωστόσο, ότι η Επιτροπή και τα κράτη μέλη έχουν ήδη σωρευτικές καθυστερήσεις στην προγραμματισμένη εφαρμογή του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα και εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για την έλλειψη οικονομικών και ανθρώπινων πόρων στα κράτη μέλη· τονίζει τη σημασία της κατάλληλης χρηματοδότησης καινοτόμων λύσεων και σύγχρονου εξοπλισμού σε τελωνειακές επιχειρήσεις, με στόχο τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα για εταιρείες της ΕΕ και τον εξορθολογισμό της προστασίας των καταναλωτών· χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, την αύξηση των πιστώσεων για τη γραμμή προϋπολογισμού 03 05 01, η οποία θα μπορούσε να δώσει ώθηση για τη μείωση των καθυστερήσεων στην εφαρμογή του προγράμματος «Τελωνεία»·

 

7.  τονίζει ότι η αρχή της ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας θα πρέπει να αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο όλων των επενδύσεων που χρηματοδοτούνται από την Ένωση· επισημαίνει ότι η χρηματοδότηση της ΕΕ θα πρέπει να συνοδεύεται από μετρήσιμα αποτελέσματα και όχι από απλές μετρήσεις εκροών, ώστε να είναι δυνατή η σύγκριση και η κατάταξη των επιμέρους προγραμμάτων της ΕΕ βάσει της αποδοτικότητάς τους·

 

8.  επαναλαμβάνει ότι οι αποδοτικές δαπάνες και η ορθή αξιολόγηση ενδεχομένως θα οδηγήσουν σε εξοικονόμηση πόρων που θα μπορούσαν να χρηματοδοτήσουν περαιτέρω δραστηριότητες·

 

9.  τονίζει τη σημασία της πλήρους συμμόρφωσης με τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς θα συμβάλει στην κατάρτιση ενός πιο αποτελεσματικού προϋπολογισμού και στην εξασφάλιση καλύτερης σχέσης κόστους-οφέλους για τους Ευρωπαίους πολίτες· τονίζει ότι ο προϋπολογισμός θα πρέπει να είναι διαφανής και κατανοητός για τους πολίτες της ΕΕ και να βασίζεται στις επιδόσεις, προκειμένου να αυξηθεί η αποδοτικότητα και η παραγωγικότητα των δημόσιων οργανισμών·

 

10. ζητεί από την Επιτροπή να υποστηρίξει τις προτάσεις σχετικά με τα δοκιμαστικά σχέδια και τις προπαρασκευαστικές ενέργειες στο πλαίσιο του πεδίου αρμοδιοτήτων της επιτροπής IMCO.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ
ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

3.9.2020

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

39

4

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Alex Agius Saliba, Andrus Ansip, Alessandra Basso, Brando Benifei, Adam Bielan, Hynek Blaško, Biljana Borzan, Vlad-Marius Botoş, Markus Buchheit, Dita Charanzová, Deirdre Clune, David Cormand, Petra De Sutter, Carlo Fidanza, Evelyne Gebhardt, Sandro Gozi, Maria Grapini, Svenja Hahn, Virginie Joron, Eugen Jurzyca, Arba Kokalari, Marcel Kolaja, Kateřina Konečná, Andrey Kovatchev, Jean-Lin Lacapelle, Maria-Manuel Leitão-Marques, Morten Løkkegaard, Adriana Maldonado López, Antonius Manders, Beata Mazurek, Leszek Miller, Dan-Ștefan Motreanu, Kris Peeters, Anne-Sophie Pelletier, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Kim Van Sparrentak, Marion Walsmann, Marco Zullo

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Maria da Graça Carvalho, Anna Cavazzini, Krzysztof Hetman

 

 

 


 

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ
ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

39

+

EPP

Maria da Graça Carvalho, Deirdre Clune, Krzysztof Hetman, Arba Kokalari, Andrey Kovatchev, Antonius Manders, Dan-Ștefan Motreanu, Kris Peeters, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Marion Walsmann

S&D

Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Biljana Borzan, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Leszek Miller, Christel Schaldemose

RENEW

Andrus Ansip, Vlad-Marius Botoş, Dita Charanzová, Sandro Gozi, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard

GREENS/EFA

Anna Cavazzini, David Cormand, Petra De Sutter, Marcel Kolaja, Kim Van Sparrentak

ECR

Adam Bielan, Carlo Fidanza, Eugen Jurzyca, Beata Mazurek

EUL/NGL

Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier

NI

Marco Zullo

 

4

-

ID

Hynek Blaško, Markus Buchheit, Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

 

1

0

ID

Alessandra Basso

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+ : υπέρ

- : κατά

0 : αποχές

 

 

 


 

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (08.10.2020)

<CommissionInt>προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών</CommissionInt>


<Titre>σχετικά με τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2021</Titre>

<DocRef>(2020/1998(BUD))</DocRef>

Συντάκτης γνωμοδότησης: <Depute>Marian‑Jean Marinescu</Depute>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας των μεταφορών της Ένωσης είναι απαραίτητος για την οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική ανάπτυξη και τη βιωσιμότητά της καθώς και για τη διασφάλιση της εδαφικής προσβασιμότητας και συνδεσιμότητας όλων των περιφερειών της Ένωσης, με ιδιαίτερη προσοχή στις περιφερειακές, αγροτικές, νησιωτικές και εξόχως απόκεντρες περιοχές·

 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μεταφορές θα είναι καίριας σημασίας για την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050 και ότι οποιαδήποτε σημαντική συνεισφορά του τομέα των μεταφορών στον σκοπό αυτό θα απαιτήσει τεράστιες δημόσιες και ιδιωτικές τομεακές χρηματοδοτικές επενδύσεις σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο προκειμένου να επιταχυνθεί η μετάβαση σε μια βιώσιμη, ασφαλή, έξυπνη, διαλειτουργική και πολυτροπική κινητικότητα·

 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τομείς των μεταφορών και του τουρισμού συγκαταλέγονται στους τομείς που επλήγησαν περισσότερο από την πρόσφατη κρίση της νόσου COVID-19· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μεταφορές έχουν αποδειχθεί ζωτικής σημασίας για την παροχή όλων των αναγκαίων αγαθών, συμπεριλαμβανομένου του ιατρικού και υγειονομικού εξοπλισμού στον πληθυσμό της Ένωσης εν μέσω της κρίσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάκαμψη των τομέων των μεταφορών και του τουρισμού είναι καίριας σημασίας για την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ, καθώς και για τη συνδεσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα στην ΕΕ, μεταξύ άλλων σε απομακρυσμένες και αραιοκατοικημένες περιοχές·

 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι εκτιμάται πως ο τομέας των μεταφορών θα υποστεί μία από τις μεγαλύτερες απώλειες όσον αφορά την πραγματική ακαθάριστη προστιθέμενη αξία το 2020 (περίπου 20 %), με ορισμένους τρόπους μεταφοράς να είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένοι, όπως οι αεροπορικές μεταφορές που εκτιμάται ότι θα υποστούν απώλεια επιβατών 60 % καθ’ όλη τη διάρκεια του 2020· λαμβάνοντας υπόψη ότι εκτιμάται πως το τουριστικό οικοσύστημα θα υποστεί τις μεγαλύτερες απώλειες ιδίων κεφαλαίων το 2020 (περίπου 171 δισεκατομμύρια EUR, δηλαδή ποσοστό 26,4 % των συνολικών απωλειών του οικοσυστήματος) και ότι αντιπροσωπεύει το 22 % των επενδυτικών αναγκών·

 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντικό να διασφαλιστεί πως οι Ευρωπαίοι πολίτες δεν θα επιβαρυνθούν με τις αυξήσεις του κόστους μεταφοράς που σχετίζονται με την κρίση της νόσου COVID-19·

1. σημειώνει με κάποια ανησυχία ότι η πίστωση ανάληψης υποχρεώσεων του Next Generation EU ως έσοδα για ειδικό προορισμό στον προϋπολογισμό του 2021 ανέρχεται σε 211 δισεκατομμύρια EUR· το εν λόγω ποσό αντιστοιχεί περίπου στο 126 % των τακτικών πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων του προϋπολογισμού της Ένωσης, που δεν υπόκεινται στο ίδιο επίπεδο κοινοβουλευτικού ελέγχου·

 

2. εκφράζει τη βαθιά λύπη του για τη σημαντική μείωση της συνεισφοράς του Next Generation EU στο πρόγραμμα InvestEU από 30,3 δισεκατομμύρια EUR σε 5,6 δισεκατομμύρια EUR κατά τη διάρκεια του επόμενου ΠΔΠ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουλίου· κατά συνέπεια, η πρόταση του Συμβουλίου για αύξηση του ετήσιου προϋπολογισμού του προγράμματος InvestEU για το 2021 κατά 551 εκατομμύρια EUR σε αυτή τη γραμμή του προϋπολογισμού δεν αντισταθμίζει σχεδόν καθόλου τη δραστική μείωση της αναμενόμενης συνεισφοράς του Next Generation EU κατά 9,645 δισεκατομμύρια EUR στο πρόγραμμα InvestEU για το 2021 και, ως εκ τούτου, είναι σαφώς ανεπαρκής· επιμένει στην ενσωμάτωση του νέου στρατηγικού σκέλους της ευρωπαϊκής επενδυτικής πολιτικής στο πρόγραμμα InvestEU, το οποίο περιλαμβάνει βασικές ευκαιρίες επενδύσεων για βιώσιμες και ασφαλείς υποδομές μεταφορών, λύσεις και εξοπλισμό κινητικότητας και για την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών, που θα συμβάλουν στην ενίσχυση της οικονομικής, εδαφικής και κοινωνικής συνοχής και θα μεγιστοποιήσουν τον αντίκτυπο και την προστιθέμενη αξία της χρηματοδοτικής στήριξης της ΕΕ· επαναλαμβάνει ότι το πρόγραμμα InvestEU θα πρέπει να είναι καίριας σημασίας για τη στήριξη δραστηριοτήτων που προωθούν τον καινοτόμο, ψηφιακό και βιώσιμο τουρισμό·

 

3. [02 03 01] επαναλαμβάνει τον καίριο ρόλο του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF) στην προώθηση της ανάπτυξης ενός διευρωπαϊκού δικτύου υψηλών επιδόσεων (ΔΕΔ-Μ) το οποίο είναι βιώσιμο, ασφαλές, πολυτροπικό, διαλειτουργικό και διασυνδεδεμένο στους τομείς των υποδομών μεταφορών, ενέργειας και ψηφιακών υπηρεσιών καθώς και στην επίτευξη των στόχων της Πράσινης Συμφωνίας, μέσω της προώθησης της έξυπνης και βιώσιμης κινητικότητας, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης των εμπορευματικών μεταφορών μέσω σιδηροδρόμων και εσωτερικών πλωτών οδών· θεωρεί απαράδεκτες τις δραστικές μειώσεις των αναλήψεων υποχρεώσεων για τους κλάδους της ενέργειας και της ψηφιακής τεχνολογίας του CEF και τη συνολική μείωση του προϋπολογισμού του CEF σε σύγκριση με την αρχική πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

 

θεωρεί ιδιαίτερα απαράδεκτο το γεγονός ότι, μετά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουλίου, οι πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων για τον CEF- Μεταφορές 2021-2027 θα είναι πλέον χαμηλότερες ακόμη και από εκείνες του ΠΔΠ 2014-2020, και η θέση του Συμβουλίου προβλέπει περικοπή 227,3 εκατομμυρίων EUR σε σύγκριση με το σχέδιο προϋπολογισμού του 2021, με αποτέλεσμα τελικό ποσό που θα ήταν εντελώς ανεπαρκές λαμβανομένων υπόψη των αναγκών του τομέα· ζητεί συνεπώς έναν προϋπολογισμό του CEF σύμφωνα με τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το ΠΔΠ[13]· υπενθυμίζει ότι ο βραχυπρόθεσμος, μεσοπρόθεσμος και μακροπρόθεσμος προγραμματισμός των δαπανών του CEF θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη μια προσέγγιση προσανατολισμένη στα αποτελέσματα και να επιδιώκει ενωσιακή προστιθέμενη αξία, μεταξύ άλλων μέσω συνεργειών μεταξύ τομέων όπως οι μεταφορές, η ενέργεια, ο τουρισμός και η ψηφιοποίηση·

 

4. [02 03 01] εκφράζει τη βαθιά λύπη του για τα συμπεράσματα του Συμβουλίου στα οποία συμφώνησαν τα κράτη μέλη στις 21 Ιουλίου 2020 για την εκ των προτέρων διάθεση 1 384 εκατομμυρίων EUR από το γενικό κονδύλιο του CEF για την ολοκλήρωση των ελλειπόντων σημαντικών διασυνοριακών σιδηροδρομικών συνδέσεων μεταξύ των χωρών συνοχής· υπενθυμίζει ότι η χρηματοδότηση του CEF βασίζεται στην ανταγωνιστικότητα των έργων για την ΕΕ των 27 και δεν προορίζεται αποκλειστικά για τις χώρες συνοχής και, ως εκ τούτου, δεν είναι δυνατή η εκ των προτέρων κατανομή κονδυλίων σε ένα συγκεκριμένο έργο περιορισμένου αριθμού κρατών μελών· καλεί το Κοινοβούλιο να επιβεβαιώσει τη θέση του για διάθεση του πλήρους ποσού του CEF για την ΕΕ των 27·

 

5. [02 10 01] σημειώνει την ελαφρά αύξηση του προϋπολογισμού του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια της Αεροπορίας (EASA) για το 2021, αλλά εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το κονδύλι που προβλέπεται στη θέση του Συμβουλίου είναι χαμηλότερο από εκείνο του σχεδίου προϋπολογισμού· επαναλαμβάνει ότι ο EASA κατατάσσεται ως οργανισμός «ευρωπαϊκών στρατηγικών επενδύσεων», στον οποίο ανατέθηκαν σημαντικά νέα βασικά καθήκοντα το 2018· υπενθυμίζει τις υψηλές επιδόσεις και επενδύσεις των πόρων του EASA στο πλαίσιο της Πράσινης Συμφωνίας (π.χ. πρόγραμμα οικολογικού σήματος του EASA) και τη διαχείριση της υγειονομικής κρίσης το 2020, που είχε ως αποτέλεσμα την κατάρτιση του πρωτοκόλλου για την αεροπορική υγεία σε στενό συντονισμό με το ECDC, ώστε να καταστεί δυνατή η αποκατάσταση ασφαλών αεροπορικών δραστηριοτήτων εντός της ΕΕ και παγκοσμίως·

υπενθυμίζει τις προσπάθειες του EASA, και συγκεκριμένα τις δραστηριότητές του για την πράσινη ανάκαμψη του κλάδου αερομεταφορών της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της ανανέωσης των στόλων των αεροπορικών εταιρειών με αεροσκάφη που πληρούν τις υψηλότερες απαιτήσεις περιβαλλοντικής πιστοποίησης· υπενθυμίζει επίσης τη σημασία των αεροπορικών μεταφορών και των υποδομών τους (π.χ. αερολιμένες) για τη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας με άλλα μέσα μεταφοράς, ιδίως με τον σιδηρόδρομο, και την προστιθέμενη αξία τους όσον αφορά τη συνδεσιμότητα, με συνδέσεις και υπηρεσίες μεγάλων αποστάσεων σε περιφερειακές περιοχές, εδάφη και νησιά· ζητεί, ως εκ τούτου, να αυξηθεί κατά 16,45 % ο προϋπολογισμός του Οργανισμού για το 2021 σε σύγκριση με το 2020 και να επιβεβαιωθούν οι επακόλουθες αυξήσεις στο επόμενο ΠΔΠ, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ενίσχυση του EASA, με σκοπό τη σταδιακή προώθηση, μεταξύ άλλων, της πρωτοβουλίας για τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό·

6. [02 10 02] σημειώνει με ικανοποίηση τη σημαντική αύξηση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA) για το 2021· ζητεί να επιβεβαιωθούν οι επακόλουθες αυξήσεις στο επόμενο ΠΔΠ προκειμένου να ενισχυθεί ο EMSA·

 

7. [02 10 03] εκφράζει τη λύπη του για τη μείωση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ERA) για το 2021, ο ρόλος του οποίου είναι ζωτικής σημασίας για να γίνει πραγματικότητα η μόνιμη στροφή από τις οδικές στις σιδηροδρομικές μεταφορές και για την πρόοδο στη δημιουργία του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Σιδηροδρομικού Χώρου· σημειώνει ότι η εν λόγω μείωση είναι ιδιαιτέρως ατυχής δεδομένου ότι το 2021 θα είναι το Ευρωπαϊκό Έτος Σιδηροδρόμων· ζητεί, ως εκ τούτου, να διατηρηθεί τουλάχιστον ο προϋπολογισμός του ERA στο επίπεδο του 2020, ύψους 27,44 εκατομμυρίων EUR, και να εφαρμοστεί το ποσοστό αύξησης που προβλέπεται στο σχέδιο προϋπολογισμού για τα επόμενα έτη πάνω από το όριο αυτό· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Επιτροπή προκήρυξε διαγωνισμό για ένα δοκιμαστικό σχέδιο σχετικά με την αναβίωση των διασυνοριακών νυχτερινών αμαξοστοιχιών· ενθαρρύνει την Επιτροπή να προωθήσει περαιτέρω την αναμόρφωση των άνετων ευρωπαϊκών νυχτερινών αμαξοστοιχιών ως πιθανής και βιώσιμης εναλλακτικής στις πτήσεις μικρών αποστάσεων και στις οδικές μεταφορές μεγάλων αποστάσεων·

 

8. [05 05 03] εκφράζει τη λύπη του για τη δραστική μείωση της συνεισφοράς του Ταμείου Συνοχής στον CEF στον τομέα των μεταφορών (μείωση ύψους 18,9 % για τις πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων)· ζητεί να αποκατασταθεί η συνεισφορά στο επίπεδο του 2020 ώστε να αντικατοπτρίζει τον καίριο ρόλο που διαδραματίζει η πολιτική μεταφορών και οι επενδύσεις της Ένωσης στην προώθηση και την ενίσχυση της εδαφικής, κοινωνικής και οικονομικής συνοχής στην Ένωση· θεωρεί ότι έργα μεταφορών χρηματοδοτούμενα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ) πρέπει να δίνουν προτεραιότητα στην ανάπτυξη και στην ολοκλήρωση των κεντρικών ή των εκτεταμένων δικτύων των ΔΕΔ-Μ·

 

9. [09 03 01] τονίζει τη σημασία των αναγκαίων επενδύσεων για τον τομέα των μεταφορών στο πλαίσιο του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης για τη διασφάλιση μιας δίκαιης, χωρίς αποκλεισμούς και κοινωνικά αποδεκτής μετάβασης στην κλιματική ουδετερότητα, στην οποία κανείς δεν μένει πίσω· υπογραμμίζει ότι είναι αναγκαίο να στηριχθεί η αναβάθμιση των δεξιοτήτων και η επανειδίκευση των εργαζομένων και των ατόμων που αναζητούν εργασία στον τομέα των μεταφορών, οι παραγωγικές και βιώσιμες επενδύσεις στις ΜΜΕ, και οι επενδύσεις στην έξυπνη και βιώσιμη κινητικότητα, καθώς και οι φιλικές προς το περιβάλλον υποδομές μεταφορών· ωστόσο, εκφράζει τη βαθιά του λύπη για τις προτεινόμενες περικοπές στο ΠΔΠ και στο Next Generation EU για το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης που εγκρίθηκαν πρόσφατα από το Συμβούλιο, οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν αντίκτυπο στον προϋπολογισμό του 2021·

 

10. [13 04 01] εκφράζει τη βαθιά του λύπη για το γεγονός ότι η νέα πρόταση της Επιτροπής για το ΠΔΠ προβλέπει μείωση κατά 75 % των αναλήψεων υποχρεώσεων για την στρατιωτική κινητικότητα στο πλαίσιο του πυλώνα μεταφορών, στόχος της οποίας είναι η προσαρμογή τμημάτων των δικτύων ΔΕΔ-Μ για διττή χρήση των υποδομών μεταφορών με στόχο τη βελτίωση τόσο της στρατιωτικής όσο και της μη στρατιωτικής κινητικότητας· η εν λόγω μείωση περιορίζει εκ των πραγμάτων αυτόν τον νέο στόχο πολιτικής της Ένωσης σε απλώς συμβολικές δράσεις· ζητεί να αποκατασταθεί το αρχικό επίπεδο και να καθοριστεί αντίστοιχα το επίπεδο πιστώσεων για το 2021·

 

11. [νέο] εκφράζει τη λύπη του για την απροθυμία της Επιτροπής να δημιουργήσει ειδικό κονδύλιο και ειδικό πρόγραμμα για τον βιώσιμο τουρισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο, που θα περιλαμβάνει τη διάθεση προϋπολογισμού ύψους 300 εκατομμυρίων EUR, όπως έχει ζητήσει επανειλημμένα και τακτικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο· επαναλαμβάνει ότι είναι αναγκαίο να δημιουργηθεί νέα γραμμή του προϋπολογισμού προκειμένου να ληφθεί υπόψη ένας τομέας που έχει ισχυρούς δεσμούς με τις μεταφορές, έχει πληγεί σοβαρά από την κρίση COVID-19 και είναι πολύ σημαντικός για την οικονομία, την ανταγωνιστικότητα, την απασχόληση και την κοινωνική ανάπτυξη της ΕΕ·

12. επαναλαμβάνει τη σημασία ενός απλούστερου και αποδοτικότερου συστήματος ιδίων πόρων, ικανού να επιφέρει ουσιαστική μείωση του ποσοστού των συνεισφορών βάσει του ΑΕΕ και να εγγυηθεί την επαρκή και προσανατολισμένη στα αποτελέσματα χρηματοδοτική κάλυψη των δαπανών της Ένωσης·

13. επαναλαμβάνει τον σημαντικό ρόλο που θα μπορούσαν να διαδραματίσουν οι ευρωπαϊκές συμπράξεις για τη βελτίωση των επιδόσεων και της ασφάλειας του τομέα των μεταφορών και για την προώθηση της μείωσης των εκπομπών από τις μεταφορές βάσει τεχνολογικής προόδου και κανόνων· επισημαίνει ότι τα χρηματοδοτικά προγράμματα της ΕΕ, όπως το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», θα μπορούσαν να διαδραματίσουν καίριο ρόλο στην προώθηση συμπράξεων με τις χώρες της ΕΕ, τον ιδιωτικό τομέα, τα ιδρύματα και άλλους συμφεροντούχους· ζητεί να λάβουν επαρκή χρηματοδότηση οι εν λόγω πρωτοβουλίες -για παράδειγμα, η δημιουργία μιας ευρωπαϊκής σύμπραξης για τον ναυτιλιακό τομέα - προκειμένου να συμβάλουν στην επίτευξη αυτών των στόχων· ωστόσο, εκφράζει τη βαθιά του λύπη για τις προτεινόμενες περικοπές στο ΠΔΠ και στο Next Generation EU για το ερευνητικό πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» που εγκρίθηκαν πρόσφατα από το Συμβούλιο, οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν αντίκτυπο στον προϋπολογισμό του 2021·

14. υπενθυμίζει ότι οι δημόσιες επενδύσεις σε υποδομές είναι ιδιαίτερα ευεπίφορες στην απάτη· τονίζει ότι είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί μια διαφανής και ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών για μεγάλης κλίμακας έργα υποδομών στον τομέα των μεταφορών που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ·

 

15. υπογραμμίζει ότι η κακή ποιότητα των μεταφορών συμβάλλει σε σοβαρή ανεπάρκεια επενδύσεων, περιφερειακές ανισότητες και κενά ένταξης που επηρεάζουν δυσμενώς το επιχειρηματικό περιβάλλον και θέτουν σε κίνδυνο τις προσπάθειες συνοχής· επιμένει, ως εκ τούτου, ότι οι επενδύσεις είναι ιδιαίτερα αναγκαίες σε περιοχές όπου οι υποδομές μεταφορών βρίσκονται σε επισφαλή κατάσταση· επισημαίνει ότι η υποανάπτυξη των υποδομών προκαλείται συχνά από την ανεπαρκή τοπική θεσμική ικανότητα και ότι, ως εκ τούτου, οι επενδύσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από σημαντική τεχνική βοήθεια και εποπτεία από την ΕΕ·

16. σημειώνει με ανησυχία την έλλειψη πόρων για την ενίσχυση των προσπαθειών ολοκλήρωσης του εκτεταμένου δικτύου, το οποίο έχει θεμελιώδη κοινωνικοοικονομική αξία, ιδίως για τις περιφερειακές περιοχές όπου η βελτίωση της κινητικότητας είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες για να αποφευχθεί η συρρίκνωση του πληθυσμού και η οικονομική ύφεση·

 

17. τονίζει ότι είναι αναγκαίο να εξορθολογιστεί η χρήση των πόρων που διατίθενται για την ενίσχυση και την ανάπτυξη των τομέων των μεταφορών και του τουρισμού, καθώς και να προωθηθεί η σημαντική μείωση της γραφειοκρατίας προκειμένου να μειωθούν οι χρόνοι εκτέλεσης και το κόστος για το ευρωπαϊκό δίκτυο υποδομών που δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.


 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ
ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

24.9.2020

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

35

3

11

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Magdalena Adamowicz, Andris Ameriks, José Ramón Bauzá Díaz, Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Ciarán Cuffe, Jakop G. Dalunde, Johan Danielsson, Andor Deli, Karima Delli, Ismail Ertug, Gheorghe Falcă, Giuseppe Ferrandino, Mario Furore, Søren Gade, Isabel García Muñoz, Jens Gieseke, Elsi Katainen, Έλενα Κουντουρά, Julie Lechanteux, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Benoît Lutgen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Giuseppe Milazzo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Philippe Olivier, Rovana Plumb, Tomasz Piotr Poręba, Dominique Riquet, Dorien Rookmaker, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Vera Tax, István Ujhelyi, Petar Vitanov, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Lucia Vuolo, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Clare Daly, Nicola Danti, Daniel Freund, Pär Holmgren, Anne-Sophie Pelletier, Jörgen Warborn

 


 

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ
ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

35

+

ECR

Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

GUE/NGL

Έλενα Κουντουρά

NI

Dorien Rookmaker

PPE

Magdalena Adamowicz, Andor Deli, Gheorghe Falcă, Jens Gieseke, Benoît Lutgen, Marian‑Jean Marinescu, Giuseppe Milazzo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ‑Βρυωνίδη, Jörgen Warborn, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

RENEW

José Ramón Bauzá Díaz, Nicola Danti, Søren Gade, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal, Jan‑Christoph Oetjen, Dominique Riquet

S&D

Andris Ameriks, Johan Danielsson, Ismail Ertug, Giuseppe Ferrandino, Isabel García Muñoz, Bogusław Liberadzki, Rovana Plumb, Vera Tax, István Ujhelyi, Petar Vitanov

 

3

-

ECR

Peter Lundgren

GUE/NGL

Clare Daly, Anne‑Sophie Pelletier

 

11

0

ID

Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Julie Lechanteux, Philippe Olivier, Lucia Vuolo

NI

Mario Furore

VERTS/ALE

Ciarán Cuffe, Jakop G. Dalunde, Karima Delli, Daniel Freund, Pär Holmgren

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+ : υπέρ

- : κατά

0 : αποχή

 

 


 

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (30.9.2020)

<CommissionInt>προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών</CommissionInt>


<Titre>σχετικά με τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2021 </Titre>

<DocRef>(2020/1998(BUD))</DocRef>

Συντάκτρια γνωμοδότησης: <Depute>Andżelika Anna Możdżanowska</Depute>

 

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. ζητεί έναν ισχυρό και φιλόδοξο προϋπολογισμό της Ένωσης για το 2021, ώστε να μετριαστούν οι κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις της κρίσης COVID-19 και να στηριχθεί η ανάκαμψη της Ένωσης, να ενισχυθεί η οικονομική, κοινωνική και περιφερειακή σύγκλιση, η συνοχή και η ανθεκτικότητα, να στηριχθεί η δίκαιη, χωρίς αποκλεισμούς και βιώσιμη ανάπτυξη και να επιταχυνθεί η υλοποίηση των βασικών προτεραιοτήτων και στόχων της Ένωσης, όπως η κοινωνική, οικονομική και εδαφική συνοχή και η περιφερειακή ανάπτυξη, η δράση για το κλίμα, η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, η Συμφωνία του Παρισιού, η αρχή της «μη πρόκλησης σημαντικής ζημίας», η δίκαιη μετάβαση σε μια οικονομία με ουδέτερο ισοζύγιο διοξειδίου του άνθρακα έως το 2050, οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης, ο ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων, ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η καινοτομία και η διαχείριση της μετανάστευσης στη βάση της αλληλεγγύης, της συνεργασίας και της κοινής ευθύνης· τονίζει ότι η πανδημία COVID-19 έχει δημιουργήσει πολλαπλές νέες και απροσδόκητες κοινωνικοοικονομικές προκλήσεις στις οποίες η Ένωση και τα κράτη μέλη της πρέπει να αποκριθούν με αποφασιστικότητα και να παράσχουν δίκαιες και αποτελεσματικές λύσεις τόσο σε επίπεδο Ένωσης όσο και σε επίπεδο κρατών μελών·

2 επαναλαμβάνει τη θέση του για έναν προϋπολογισμό 2021 ύψους 192,1 δισεκατομμυρίων EUR σε τρέχουσες τιμές σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και την έκκλησή του για σημαντικές πρόσθετες πιστώσεις επιπλέον αυτής της θέσης, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις της κρίσης COVID-19· θεωρεί, εν προκειμένω, λυπηρή την έλλειψη φιλοδοξίας και αποφασιστικότητας που χαρακτηρίζει το σχέδιο προϋπολογισμού που προτείνει η Επιτροπή για το 2021, το οποίο εμφανίζει μείωση κατά 9,8 % σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό του 2020 σε ό,τι αφορά τις δεσμεύσεις και εμπεριέχει σημαντικές περικοπές σε πολιτικές και προγράμματα καίριας σημασίας της Ένωσης, όπως η συνοχή, η περιφερειακή ανάπτυξη, η γεωργία, η στήριξη των ΜΜΕ, η υγεία, η έρευνα και η καινοτομία· υπογραμμίζει ότι δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αντισταθμίζονται οι περικοπές αυτές από τις συμπληρωματικές ενισχύσεις του «Next Generation EU» και ζητεί να υπάρξει σημαντική ενίσχυση των ανωτέρω πολιτικών και προγραμμάτων στον προϋπολογισμό του 2021·

3. υπενθυμίζει ότι η συνοχή αποτελεί κοινή αρμοδιότητα της ΕΕ και των κρατών μελών και ότι ως κύρια δημόσια επενδυτική πολιτική θα διαδραματίσει μείζονα ρόλο στον μετριασμό των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων και θα διαδραματίσει επίσης καίριο ρόλο στην πορεία ανάκαμψης από τις συνέπειες της πανδημίας COVID-19· τονίζει ότι η πολιτική συνοχής είναι θεμελιώδης και η πλέον αναγνωρισμένη πολιτική η οποία έχει διαμορφώσει την Ένωση που γνωρίζουμε σήμερα, βασίζεται στην αλληλεγγύη και ότι ο στόχος της είναι να μειωθούν οι εναπομένουσες οικονομικές, κοινωνικές και εδαφικές ανισότητες μεταξύ των κρατών μελών παράλληλα με την ενίσχυση της οικονομικής, εδαφικής και κοινωνικής ανθεκτικότητας εντός της Ένωσης και των περιφερειών με στόχο μια αρμονικότερη ανάπτυξη που θα βοηθήσει την Ένωση να παραμείνει ανταγωνιστική σε παγκόσμιο επίπεδο καθώς και ότι η επίτευξη αυτών των στόχων είναι δυνατή μόνο με επαρκή χρηματοδότηση· τονίζει εν προκειμένω ότι τα προγράμματα η διαχείριση των οποίων πραγματοποιείται στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ) παρέχουν στήριξη και συμβάλλουν σημαντικά σε βιώσιμες λύσεις για τη δίκαιη και χωρίς αποκλεισμούς οικονομική ανάπτυξη, την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, τις επενδύσεις και την ανταγωνιστικότητα, καθώς και στις ποιοτικές, ασφαλείς συνθήκες εργασίας και διαβίωσης των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των ίσων ευκαιριών, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της εξάλειψης των διακρίσεων· υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο των ΕΔΕΤ για την επίτευξη καινοτόμου και έξυπνου οικονομικού μετασχηματισμού και οικολογικής μετάβασης, προς μια αποδοτική ως προς την ενέργεια και τους πόρους και κλιματικά ουδέτερη Ένωση: τονίζει ότι, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος των ΕΔΕΤ, είναι σημαντικό οι αρχές των κρατών μελών σε όλα τα επίπεδα να συνεργάζονται στενά μεταξύ τους και σε σύμπραξη με τους εργοδότες, τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, τους πανεπιστημιακούς, τις μη κυβερνητικές οργανώσεις και άλλους συμφεροντούχους·

4. σημειώνει ότι ο προϋπολογισμός για το έτος 2021 ξεκινά τη νέα περίοδο προγραμματισμού 2021-2027 και θα πρέπει να αντικατοπτρίζει τις αρχές και τις προτεραιότητες του επικαιροποιημένου και αναπροσανατολισμένου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) και να συμβάλλει αποτελεσματικά στον μετριασμό των κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19 κατά τρόπο δίκαιο, βιώσιμο, ανθεκτικό και χωρίς αποκλεισμούς, ενώ παράλληλα θα πρέπει να εξετάζει τους δημοσιονομικούς κανόνες και τις αρχές που θα εξασφαλίζουν άμεση και αποτελεσματική εφαρμογή που θα είναι προσαρμοσμένη στις ειδικές ανάγκες των περιφερειών· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι πρέπει να εγκριθούν το συντομότερο δυνατόν οι αναγκαίες κανονιστικές ρυθμίσεις και τα έγγραφα με τα οποία δίνεται συνέχεια·

5 τονίζει την ανάγκη για ενισχυμένα και στοχευμένα μέτρα έκτακτης ανάγκης για την ταχεία και αποτελεσματική στήριξη των πολιτών, των εργαζομένων, των αυτοαπασχολούμενων και των τομέων που έχουν πληγεί περισσότερο από την κρίση COVID-19, προκειμένου να αποφευχθούν ακόμη μεγαλύτερες αποκλίσεις μεταξύ των κρατών μελών και των περιφερειών· ζητεί να αυξηθούν σημαντικά οι πόροι για την καταπολέμηση των κοινωνικών ανισοτήτων και των ανισοτήτων μεταξύ των φύλων, της φτώχειας και της ανεργίας, και να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στους νέους και στις ευάλωτες ομάδες·

6. αναγνωρίζει τη συμφωνία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σχετικά με το Μέσο Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Next Generation EU) ως σημαντικό πρώτο βήμα προς μια δίκαιη, βιώσιμη και ανθεκτική ανάκαμψη της Ένωσης χωρίς αποκλεισμούς· εκφράζει, ωστόσο, τη δυσαρέσκειά του για τις μαζικές περικοπές στη συνιστώσα επιχορηγήσεων του μέσου «Next Generation EU» στην τελική συμφωνία που διατάραξαν σοβαρά την ισορροπία μεταξύ επιχορηγήσεων και δανείων, και οδήγησαν σε μαζικές περικοπές στις συμπληρωματικές ενισχύσεις για το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», το InvestEU, την αγροτική ανάπτυξη (ΕΓΤΑΑ), το REACT-EU και το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης (ΤΔΜ), την απόσυρση των συμπληρωματικών ενισχύσεων για το πρόγραμμα EU4Health, τον Μηχανισμό Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας (ΜΓΑΔΣ) και την ανθρωπιστική βοήθεια, καθώς και την πλήρη κατάργηση του Μέσου Στήριξης της Φερεγγυότητας· τονίζει ότι οι περικοπές αυτές θα υπονομεύσουν σοβαρά τις προσπάθειες ανάκαμψης·

7. υπογραμμίζει την ανάγκη να παρασχεθεί επαρκές επίπεδο πιστώσεων πληρωμών στον προϋπολογισμό για το έτος 2021, το οποίο θα λαμβάνει υπόψη τον όγκο των εκκρεμών αναλήψεων υποχρεώσεων στο τέλος του 2020, προκειμένου να αποφευχθεί η συσσώρευση ανεξόφλητων απαιτήσεων από το ΠΔΠ 2014-2020 και να χρηματοδοτηθεί η προκαταβολική κάλυψη των δαπανών που σχετίζονται με την πανδημία COVID-19· σημειώνει ότι, λόγω των καθυστερήσεων στην υλοποίηση της περιόδου προγραμματισμού 2014-2020, οι περισσότερες σχετικές πληρωμές θα διακανονιστούν κατά τα έτη 2021-2022· υπογραμμίζει την αυξημένη ακρίβεια των προβλέψεων των κρατών μελών που πρέπει να ληφθούν πλήρως υπόψη στον προϋπολογισμό για το έτος 2021· θεωρεί, συνεπώς, ότι απαιτείται ένα αξιόπιστο σχέδιο πληρωμών για ολόκληρο το ΠΔΠ 2021-2027, το οποίο θα προβλέπει επαρκείς πληρωμές κατά τα πρώτα έτη του, με δυνατότητα μεταφοράς των αχρησιμοποίητων πληρωμών στα επόμενα έτη με τη βοήθεια ειδικών μέσων πέρα από τα ανώτατα όρια πληρωμών του ΠΔΠ·

8. επαναλαμβάνει ότι η αναθεώρηση του συστήματος ιδίων πόρων της Ένωσης και η θέσπιση μιας δέσμης νέων ιδίων πόρων από 1ης Ιανουαρίου 2021, βάσει νομικά δεσμευτικού χρονοδιαγράμματος, είναι απολύτως απαραίτητη για να καλυφθούν οι αυξημένες χρηματοδοτικές ανάγκες που αφορούν την υποστήριξη της ανάκαμψης και την επίτευξη άλλων προτεραιοτήτων και στόχων της Ένωσης· παροτρύνει τα κράτη μέλη να καταλήξουν χωρίς χρονοτριβή σε συμφωνία για την αύξηση των ανώτατων ορίων των ιδίων πόρων και να εγκρίνουν ταχέως τις νομοθετικές προτάσεις που θα καθιερώσουν τους νέους ίδιους πόρους·

9. εκφράζει ικανοποίηση για την ενισχυμένη ευελιξία και την απλούστευση των προγραμμάτων στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής – αυξημένη συγχρηματοδότηση, χρήση των κονδυλίων της ΕΕ για την καταπολέμηση της κρίσης – που θεσπίστηκε τον Μάρτιο και τον Απρίλιο 2020 και πιστεύει ότι η ευελιξία αυτή θα πρέπει να διατηρηθεί και στο ΠΔΠ 2021-2027 ως μηχανισμός που θα λειτουργήσει ως μέτρο διασφάλισης της οικονομίας της Ένωσης σε μια ταραχώδη και απρόβλεπτη περίοδο, χωρίς να θίγονται οι θεμελιώδεις αρχές και στόχοι της πολιτικής συνοχής και με πλήρη τήρηση των εφαρμοστέων κανόνων για τη χρηστή διαχείριση των πόρων και τη διαφάνεια στη χρήση τους·

10. λαμβάνει υπό σημείωση τα εγκριθέντα μέτρα ανάκαμψης και εκφράζει την ικανοποίησή του για τα μέτρα που έχουν ήδη εγκριθεί, όπως η επέκταση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ για την κάλυψη καταστάσεων έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας που θα εξασφαλίσει τη διάθεση σχεδόν 800 εκατομμυρίων ευρώ το 2020 και η πρωτοβουλία επενδύσεων για την αντιμετώπιση του κορονοϊού (CRII και CRII +), μέτρα που αποσκοπούν στην παροχή ρευστότητας ύψους 8 δισεκατομμυρίων ευρώ για την επιτάχυνση της πραγματοποίησης ευρωπαϊκών δημόσιων επενδύσεων ύψους έως και 37 δισεκατομμυρίων ευρώ προκειμένου να υποστηριχθούν οι πολίτες, οι περιφέρειες και οι χώρες που έχουν πληγεί σοβαρά από την πανδημία του κορονοϊού·

11. αναγνωρίζει τη σημασία του νομοθετικού ψηφίσματος της 17ης Απριλίου 2020[14] με το οποίο εγκρίθηκαν ειδικά μέτρα για την παροχή έκτακτης ευελιξίας όσον αφορά τη χρήση των ΕΔΕΤ για την αντιμετώπιση της επιδημικής έξαρσης COVID-19· σημειώνει ότι αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την επιτάχυνση της εφαρμογής τους και, ως εκ τούτου, την αύξηση των αναγκών σε πιστώσεις πληρωμών, οι οποίες πρέπει να αντικατοπτριστούν στον προϋπολογισμό για το έτος 2021· θεωρεί ότι τα ειδικά μέτρα που απέφεραν αξιοσημείωτα αποτελέσματα θα πρέπει να συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται·

12. εκφράζει ικανοποίηση για την πρόταση της Επιτροπής να μην ζητήσει από τα κράτη μέλη την επιστροφή των προχρηματοδοτήσεων που δεν δαπανήθηκαν και καταβλήθηκαν στην αρχή του έτους, δηλαδή τη διάταξη σύμφωνα με την οποία τα κράτη μέλη δεν χρειάζεται να επιστρέψουν τα κονδύλια που απομένουν από τις προγραμματισμένες δαπάνες στην Επιτροπή, διότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να προκαλέσει αρνητικές επιπτώσεις στην εκτέλεση των υπό ανάπτυξη σχεδίων, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι μπορεί να δημιουργήσει οικονομικό έλλειμμα στον προϋπολογισμό του 2020 (η προχρηματοδότηση αποτελεί έσοδο για ειδικό προορισμό για τον προϋπολογισμό της ΕΕ) και, κατά συνέπεια, να οδηγήσει σε αυξημένη ανάγκη για πιστώσεις πληρωμών στον προϋπολογισμό για το έτος 2021· υπογραμμίζει ότι είναι αναγκαία η επαρκής προχρηματοδότηση για τα προγράμματα συνοχής του ΠΔΠ 2014-2020 στο επίπεδο του 3 % όπως απορρέει από τις ισχύουσες νομοθετικές πράξεις·

13. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντική η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στον προϋπολογισμό της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής συνοχής, δεδομένου ότι αποτελεί αποτελεσματικό τρόπο γεφύρωσης των διαφορών που εξακολουθούν να υφίστανται οι γυναίκες στην κοινωνία μας, μεταξύ άλλων όσον αφορά τη συμμετοχή τους στην αγορά εργασίας· ζητεί να αναπτυχθούν εργαλεία για την κατάρτιση προϋπολογισμού με συνεκτίμηση του φύλου σε επίπεδο Ένωσης·

14. επικροτεί την πρόταση για τη δημιουργία του προγράμματος REACT-EU, το οποίο θα διαθέσει πρόσθετους πόρους στο ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ, καθώς και στο ΤΕΒΑ για την καταπολέμηση των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19· ζητεί να εφαρμοστεί ταχέως το πρόγραμμα και οι πληρωμές να αρχίσουν το συντομότερο δυνατόν το 2021·

15. καλεί τα κράτη μέλη να μοιραστούν με σαφήνεια και αποφασιστικότητα τις φιλοδοξίες και τις προσδοκίες τους μετά την κρίση, καθώς και να αναγνωρίσουν τον κοινό τους ρόλο στο πλαίσιο της προετοιμασίας για μια συντονισμένη προσέγγιση της ΕΕ, η οποία θα επιτρέψει στη συνέχεια υψηλής ποιότητας και μετρήσιμα αποτελέσματα που θα οδηγήσουν σε μακροπρόθεσμη βιώσιμη ανάπτυξη και γενική ευημερία·

16. ζητεί να παρασχεθεί περισσότερη άμεση χρηματοδότηση για τις ευρωπαϊκές πόλεις, ως σημαντικούς μοχλούς ανάκαμψης, καθώς και για την αντιμετώπιση των ζητημάτων που σχετίζονται με το κλίμα.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ
ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

24.9.2020

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

20

0

20

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

François Alfonsi, Mathilde Androuët, Pascal Arimont, Adrian-Dragoş Benea, Isabel Benjumea Benjumea, Tom Berendsen, Stéphane Bijoux, Andrea Cozzolino, Corina Crețu, Rosa D’Amato, Tamás Deutsch, Christian Doleschal, Francesca Donato, Chiara Gemma, Cristian Ghinea, Mircea-Gheorghe Hava, Krzysztof Hetman, Ondřej Knotek, Constanze Krehl, Elżbieta Kruk, Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques, Nora Mebarek, Martina Michels, Andżelika Anna Możdżanowska, Andrey Novakov, Younous Omarjee, Alessandro Panza, Tsvetelina Penkova, Caroline Roose, André Rougé, Vincenzo Sofo, Susana Solís Pérez, Irène Tolleret, Viktor Uspaskich, Monika Vana

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Daniel Buda, Στέλιος Κυμπουρόπουλος, Tonino Picula, Bronis Ropė

 


 

 

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ
ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

20

+

ECR

Elżbieta Kruk, Andżelika Anna Możdżanowska

NI

Rosa D'Amato, Chiara Gemma

PPE

Pascal Arimont, Isabel Benjumea Benjumea, Tom Berendsen, Daniel Buda, Tamás Deutsch, Christian Doleschal, Mircea‑Gheorghe Hava, Krzysztof Hetman, Στέλιος Κυμπουρόπουλος, Andrey Novakov

RENEW

Stéphane Bijoux, Cristian Ghinea, Ondřej Knotek, Susana Solís Pérez, Irène Tolleret, Viktor Uspaskich

 

0

-

 

 

 

20

0

GUE/NGL

Martina Michels, Younous Omarjee

ID

Mathilde Androuët, Francesca Donato, Alessandro Panza, André Rougé, Vincenzo Sofo

S&D

Adrian‑Dragoş Benea, Andrea Cozzolino, Corina Crețu, Constanze Krehl, Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques, Nora Mebarek, Tsvetelina Penkova, Tonino Picula

VERTS/ALE

François Alfonsi, Caroline Roose, Bronis Ropė, Monika Vana

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+ : υπέρ

- : κατά

0 : αποχή

 

 

 


 

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ (24.9.2020)

<CommissionInt>προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών</CommissionInt>


<Titre>σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2021</Titre>

<DocRef>(2020/1998(BUD))</DocRef>

Συντάκτης γνωμοδότησης: <Depute>Petri Sarvamaa</Depute>

 

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι στο προτεινόμενο αναθεωρημένο ανώτατο όριο για τον νέο τομέα 3 του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) για την περίοδο 2021-2027, οι κύριες κατηγορίες δαπανών της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) –δηλαδή οι άμεσες ενισχύσεις, τα μέτρα για την αγορά και η αγροτική ανάπτυξη– είναι πιθανό να περικοπούν το 2021· υπενθυμίζει τα προηγούμενα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου που ζητούσαν να διατηρηθεί η χρηματοδότηση της ΚΓΠ για την περίοδο 2021-2027, σε πραγματικούς όρους, τουλάχιστον στα σημερινά επίπεδα· επισημαίνει ότι ορισμένοι γεωργικοί τομείς έχουν υποστεί σφοδρό πλήγμα από την πανδημία της COVID-19 και ότι πιθανές περικοπές θα οδηγήσουν σε επιδείνωση της κρίσης η οποία έχει προκληθεί από την πανδημία και θα την επεκτείνουν και σε άλλους τομείς·

2. εκφράζει την αποδοκιμασία του για τις προτεινόμενες περικοπές στον προϋπολογισμό της ΚΓΠ στην πρόταση του Συμβουλίου για το ΠΔΠ ιδίως μέσα από το πρίσμα των νέων απαιτήσεων που θα συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων της Ένωσης για το κλίμα και τη βιοποικιλότητα, σύμφωνα με τους στόχους που θέτει η συμφωνία του Παρισιού, καθώς και στους τομείς της επισιτιστικής ασφάλειας, της οικονομικής ανάπτυξης, της εδαφικής και κοινωνικής ισορροπίας, των υγειονομικών και οικονομικών κρίσεων, όπως αυτή που προκλήθηκε λόγω της έξαρσης της νόσου COVID-19, καθώς και άλλων παραγόντων που επηρεάζουν την επισιτιστική ασφάλεια· υπενθυμίζει ότι οι μειώσεις στον προϋπολογισμό της ΚΓΠ συνεχίζονται αδιαλείπτως και τα κονδύλια από τον προϋπολογισμό της ΚΓΠ έχουν μεταφερθεί σε άλλους τομείς·

3. συμφωνεί με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού του 2021, ως προς το ότι το γεγονός ότι η νέα μεταρρύθμιση της ΚΓΠ θα εφαρμοστεί μόνο μετά το 2021 δεν πρέπει να συνεπάγεται τη μη υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας· εκφράζει την ελπίδα ότι, ενώ το 2021 η ΚΓΠ θα εξακολουθήσει να εφαρμόζεται σύμφωνα με τους κανόνες για την περίοδο 2014-2020, οι επιλογές και τα μέτρα που εφαρμόζονται επιτόπου θα οδηγήσουν σε πιο θετικές αλλαγές και θα μας θέσουν σε πορεία για μια πραγματικά βιώσιμη μετάβαση, μεταξύ άλλων για τους γεωργούς, την επισιτιστική ασφάλεια και το μέλλον της γεωργίας της Ένωσης·

4. λαμβάνει υπό σημείωση τα 55 182 εκατομμύρια EUR σε αναλήψεις υποχρεώσεων και τα 54 879,9 εκατομμύρια EUR σε πληρωμές για τη γεωργία· εκφράζει την ανησυχία του για τη σοβαρή μείωση κατά 7,4 % των πιστώσεων του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) (3 231 εκατομμύρια EUR λιγότερα σε αναλήψεις υποχρεώσεων και 3 215 εκατομμύρια EUR λιγότερα σε πληρωμές) σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό για το οικονομικό έτος 2020· σημειώνει ότι οι πιστώσεις του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) αυξάνονται σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό για το οικονομικό έτος 2020 σε 15 002,9 εκατομμύρια EUR σε αναλήψεις υποχρεώσεων (+2,1 %) και σε 14 715 εκατομμύρια EUR (+12,2 %) σε πληρωμές· λαμβάνει υπό σημείωση την καθαρή μεταφορά 753,9 εκατομμυρίων EUR από το ΕΓΤΕ στο ΕΓΤΑΑ·

5. προτρέπει το Συμβούλιο να επιτρέψει στην Ένωση να τηρήσει τις δεσμεύσεις της όσον αφορά την παροχή επαρκούς χρηματοδότησης για ασφαλή, υψηλής ποιότητας επισιτιστικό εφοδιασμό, δράση για το κλίμα, προστασία του περιβάλλοντος και για τον Μηχανισμό Δίκαιης Μετάβασης και το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, από όπου πρέπει να επωφεληθεί σημαντικά ο γεωργικός τομέας προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας· τονίζει ότι οι ενισχυμένες απαιτήσεις βιωσιμότητας της γεωργίας, προκειμένου να συμβάλουν στην επίτευξη των κλιματικών και περιβαλλοντικών στόχων το 2030, θα καταστήσουν επιτακτική την πραγματοποίηση σημαντικών επενδύσεων από τους γεωργούς ώστε να αποφευχθεί η μείωση της παραγωγικότητας και των εσόδων λόγω υψηλότερου κόστους, και ότι αυτό δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς επαρκή χρηματοδότηση της ΚΓΠ·

6. εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι η κρίση COVID-19 είχε σοβαρές επιπτώσεις σε πολλές εκμεταλλεύσεις της Ένωσης και υπογράμμισε τη σημασία της παραγωγής και του εφοδιασμού τροφίμων στην Ένωση· τονίζει την ανάγκη για ενίσχυση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση για την απόκτηση τεχνολογιών αιχμής στη γεωργία· υπενθυμίζει ότι η επισιτιστική ασφάλεια και η βιωσιμότητα της αλυσίδας τροφίμων συνιστούν προτεραιότητες και απαιτούν επενδύσεις και στήριξη σε γεωργούς και μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) σε αγροτικές περιοχές· επισημαίνει, ως εκ τούτου, την ανάγκη για ένα ισχυρό ΕΓΤΑΑ και για ταχεία χρησιμοποίηση των κονδυλίων του μέσου Next Generation EU το 2021, δεδομένης της επείγουσας ανάγκης για εμπροσθοβαρή χρηματοδότηση των αναλήψεων υποχρεώσεων της Ένωσης από αυτό το νέο μέσο ανάκαμψης·

7. επισημαίνει ότι, σύμφωνα με τη γνώμη αριθ. 5/2020 του Ελεγκτικού Συνεδρίου[15], η σύνδεση των επιδόσεων με τη χρηματοδότηση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης είναι σχετικά αδύναμη και υφίσταται σημαντικός κίνδυνος να διατεθούν επανειλημμένα περαιτέρω κεφάλαια για τη χρηματοδότηση της μη επιτυχημένης μετάβασης· τονίζει ότι μια εμπεριστατωμένη ανάλυση αναγκών θα υποστηρίξει την καλύτερη κατανομή των χρηματοδοτικών πόρων της Ένωσης και θα εστιάσει στους στόχους που πρέπει να επιτευχθούν·

8. σημειώνει και εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι στο σχέδιο γενικού προϋπολογισμού για το 2021 δεν αναφέρεται η συνεισφορά των διαφόρων μέσων, συμπεριλαμβανομένης της ΚΓΠ, στη χρηματοδότηση για τη βιοποικιλότητα· επαναλαμβάνει ότι η Ένωση θα πρέπει να παρακολουθεί τις δαπάνες που σχετίζονται με τη βιοποικιλότητα, προκειμένου να συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων που απορρέουν από τη σύμβαση για τη βιολογική ποικιλότητα·

9. θεωρεί ότι η μείωση των πιστώσεων για την προώθηση των γεωργικών προϊόντων (4 εκατομμύρια EUR λιγότερα, ήτοι μείωση κατά 2,1 %) και η ελλιπής πρόβλεψη πιστώσεων που προορίζονται για μέτρα παρέμβασης στις γεωργικές αγορές, όπως η ιδιωτική αποθεματοποίηση και η δημόσια παρέμβαση (10 εκατομμύρια EUR), δεν συνάδουν με την ακόμη ασταθή κατάσταση στις γεωργικές αγορές και την ανάγκη ανάκαμψης της παραγωγής και αναζωογόνησης της κατανάλωσης γεωργικών προϊόντων στην ενιαία αγορά και στις εξωτερικές αγορές·

10. ζητεί ένα τμήμα των πιστώσεων του σχεδίου ανάκαμψης οι οποίες προβλέπονται στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ για τα έτη 2022, 2023 και 2024 να μπορεί να κινητοποιηθεί στο πλαίσιο των προκαταβολών από το 2021, με στόχο τη συνεισφορά στην ανάκαμψη των γεωργικών τομέων της Ένωσης και των αγροτικών περιοχών·

11. τονίζει ότι η Επιτροπή, κατά την αναθεώρηση του σχεδίου γενικού προϋπολογισμού για το 2021 μέσω της διορθωτικής επιστολής, πρέπει να προσαρμόσει τα αριθμητικά στοιχεία του προς τα πάνω προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι κρίσεις της αγοράς σε ορισμένους βασικούς γεωργικούς τομείς της Ένωσης και αγροτικά εδάφη που επηρεάζονται αρνητικά από την κρίση λόγω της νόσου COVID-19 και να συμβάλει στην ανάκαμψή τους· εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι ορισμένα μέτρα στήριξης για την καταπολέμηση των επιπτώσεων της κρίσης λόγω της νόσου COVID-19 δεν έχουν εφαρμοστεί σε κάποια κράτη μέλη και χρειάζεται να προσαρμοστούν καλύτερα στις ιδιαίτερες ανάγκες των διάφορων γεωργικών τομέων·

12. τονίζει ότι έχουν σημειωθεί περιπτώσεις υπεξαίρεσης γεωργικών ενισχύσεων της Ένωσης· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι είναι σημαντικό οι γεωργικές ενισχύσεις της Ένωσης να συνδέονται μελλοντικά με έλεγχο της τήρησης του κράτους δικαίου στα κράτη μέλη·

13. επισημαίνει τη σημασία των μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων σε αγροτικές περιοχές, που απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή και αυξημένους χρηματοδοτικούς πόρους·

14. υπενθυμίζει τη σημασία του προϋπολογισμού της Ένωσης, μέσω της αγροτικής ανάπτυξης, του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» και της ευρωπαϊκής σύμπραξης καινοτομίας (ΕΣΚ) για τη στήριξη της έρευνας και της καινοτομίας όσον αφορά τα τρόφιμα, τη γεωργία, καθώς και τη βιοοικονομία που στηρίζεται στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την αντικατάσταση των ορυκτών καυσίμων, για τη μετάβαση σε μια πιο βιώσιμη και διαχρονική χρήση της γης και σε μια κυκλική και αποδοτική ως προς τη χρήση πόρων οικονομία μηδενικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα·

15. τονίζει την ανάγκη να διατεθεί σημαντικό μέρος των κονδυλίων του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» στον αγροδιατροφικό τομέα, ιδίως στο ευρύτερο πλαίσιο της στρατηγικής «από το αγρόκτημα στο πιάτο»· είναι πεπεισμένο για τη σημασία που έχουν η έρευνα, η ανάπτυξη και η καινοτομία σε αυτόν τον τομέα και ότι πρέπει να διασφαλιστεί ότι τα αποτελέσματα της έρευνας και της καινοτομίας φτάνουν σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης· υποστηρίζει την αύξηση των πιστώσεων του προγράμματος για τη διασφάλιση ασφαλών, υψηλής ποιότητας τροφίμων και καινοτόμων μορφών γεωργίας στην Ένωση και υπενθυμίζει περαιτέρω ότι οι κατάλληλες συμβουλευτικές υπηρεσίες για τους γεωργούς και άλλους φορείς σε αγροτικές περιοχές διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην επίτευξη αυτών των στόχων·

16. επαναλαμβάνει την ανησυχία του για τις επιπτώσεις στην αγορά και τις δημοσιονομικές συνέπειες της αποχώρησης χωρίς συμφωνία του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση· ζητεί τη διάθεση πρόσθετων πόρων με σκοπό τη λήψη μέτρων στήριξης της αγοράς και μέτρων πολιτικής προκειμένου να διασφαλιστεί ότι επαρκή μέσα θα είναι άμεσα διαθέσιμα σε περίπτωση περαιτέρω διαταραχών της αγοράς· αντιτίθεται σθεναρά σε οποιαδήποτε απροσδόκητη περικοπή των κονδυλίων της ΚΓΠ το 2021 σε περίπτωση που δεν υπάρξει συμφωνία μεταξύ της Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου·

17. υπενθυμίζει ότι όλες οι νέες απαιτήσεις βιωσιμότητας για τους παραγωγούς θα πρέπει να χρηματοδοτούνται και να στηρίζονται δεόντως, δεδομένου ότι η Επιτροπή θεωρεί την ΚΓΠ κατάλληλο πλαίσιο για τη συμβολή στην επίτευξη των σχετικών στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας· επικροτεί τον στόχο καθορισμού των βέλτιστων διευθετήσεων για τον προσδιορισμό ελάχιστων υποχρεωτικών κριτηρίων για τη βιώσιμη προμήθεια τροφίμων το τρίτο τρίμηνο του 2021 και ζητεί να ληφθούν καλύτερα υπόψη οι πτυχές της βιωσιμότητας·

18. επικρίνει το γεγονός ότι, στην πρόταση της Επιτροπής, ο προϋπολογισμός για το πρόγραμμα POSEI περικόπτεται κατά 9 εκατομμύρια EUR, ήτοι μειώνεται κατά 3,9 %, παρά τις δεσμεύσεις της Επιτροπής για διατήρηση του ίδιου επιπέδου στήριξης προς τις εξόχως απόκεντρες περιοχές της ΕΕ· ζητεί να διατηρηθεί η στήριξη τουλάχιστον στα υφιστάμενα επίπεδα, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 228/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου[16]· τονίζει τη ζωτική σημασία του προγράμματος POSEI για τη διατήρηση της γεωργικής δραστηριότητας, καθώς και για τον επισιτιστικό εφοδιασμό και την προμήθεια γεωργικών προϊόντων στις εξόχως απόκεντρες περιοχές, οι οποίες πρέπει να εφοδιάζονται με επαρκείς πόρους· υπενθυμίζει τα ειδικά κοινωνικοοικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν αυτές οι περιοχές λόγω της γεωγραφικής τους κατάστασης, ιδίως δε της μεγάλης απόστασης, του νησιωτικού τους χαρακτήρα, της μικρής έκτασης, της δύσκολης μορφολογίας και του κλίματος, όπως αναγνωρίζεται στο άρθρο 349 της ΣΛΕΕ·

19. προτείνει να διασφαλιστεί επαρκής χρηματοδότηση για τη χρήση νέων τεχνικών αναπαραγωγής, καθώς και για έρευνα και ανάπτυξη σε αυτόν τον τομέα, με σκοπό τη βελτίωση της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας και την προσαρμογή της στην κλιματική αλλαγή·

20. θεωρεί ότι η εμπορική συμφωνία μεταξύ της Ένωσης και της Mercosur θα δημιουργήσει επιπλέον προβλήματα σε πολλούς γεωργικούς τομείς, ιδίως στον τομέα παραγωγής κρέατος, και υπενθυμίζει στην Επιτροπή την ανάγκη να διατηρηθούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού στον γεωργικό τομέα· επισημαίνει την ανάγκη αντιμετώπισης πιθανών αρνητικών επιπτώσεων άλλων εμπορικών συμφωνιών και δασμολογικών μέτρων που επιβάλλονται από τρίτους και ζητεί τους απαραίτητους δημοσιονομικούς πόρους για μέτρα παρέμβασης στην αγορά για τους τομείς που πλήττονται·

21. υπενθυμίζει ότι η βελτίωση της επισιτιστικής ασφάλειας και της ανθεκτικότητας και της βιωσιμότητας της αλυσίδας τροφίμων απαιτεί επενδύσεις προς όφελος γεωργών, συνεταιρισμών και ΜΜΕ και επισημαίνει ότι η συνεχιζόμενη κρίση λόγω της νόσου COVID-19 έχει τονίσει τον στρατηγικό ρόλο που διαδραματίζει η γεωργία στην αποφυγή επισιτιστικής κρίσης με την παροχή ασφαλών και υψηλής ποιότητας τροφίμων σε προσιτές τιμές· επικροτεί το γεγονός ότι η γεωργία είναι ένας από τους τομείς που λαμβάνουν στήριξη για επενδύσεις μέσω του ΕΓΤΑΑ στο πλαίσιο της δέσμης μέτρων για την ανάκαμψη· ζητεί οι πιστώσεις της δέσμης μέτρων για την ανάκαμψη επίσης να εκτελούνται αρχής γενομένης από το έτος 2021· θεωρεί επίσης ότι η γεωργία και η ασφάλεια της αλυσίδας τροφίμων δεν θα πρέπει να επηρεάζονται αρνητικά από επαχθείς απαιτήσεις· εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόθεση της Επιτροπής να καταρτίσει σχέδιο έκτακτης ανάγκης στον τομέα των τροφίμων για περιόδους κρίσης το τέταρτο τρίμηνο του 2021·

22. προτρέπει τα κράτη μέλη να ασχοληθούν με το δημογραφικό πρόβλημα και τη μη ανανέωση των γενεών που αντιμετωπίζει ο γεωργικός τομέας και επιμένει επίσης ότι πρέπει να ληφθούν επαρκή μέτρα στήριξης για τους νέους γεωργούς και την ισότητα των φύλων στις αγροτικές περιοχές·

23. τονίζει ότι χωρίς φιλόδοξη αναθεώρηση της χρηματοδότησης και της λειτουργίας του αποθεματικού για τις κρίσεις στον γεωργικό τομέα, η Ένωση δεν θα είναι σε θέση να αντιδράσει γρήγορα και αποτελεσματικά σε περίπτωση περαιτέρω διαταραχών της αγοράς· επαναλαμβάνει, επομένως, την πρόταση του Κοινοβουλίου για αναθεώρηση της χρηματοδότησης και της λειτουργίας του αποθεματικού για τις κρίσεις στον γεωργικό τομέα στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων όσον αφορά τον κανονισμό για τη μετάβαση της ΚΓΠ·

24. επικροτεί τη θέσπιση ενός αποθεματικού ταμείου για περιπτώσεις κρίσεων που ανέρχεται σε 450 εκατομμύρια EUR ετησίως, σε τιμές του 2018, και επιμένει περαιτέρω ότι η χρήση του ταμείου δεν θα πρέπει να οδηγεί σε αντίστοιχες περικοπές των άμεσων ενισχύσεων σε επόμενα έτη·

25. επισημαίνει ότι οι κυρώσεις αναφορικά με τη ρωσική στρατιωτική επέμβαση στην Ουκρανία εξακολουθούν να είναι αιτιολογημένες παρά τις αρνητικές τους επιπτώσεις στον γεωργικό τομέα· ζητεί κατάλληλη κατανομή του προϋπολογισμού για τον μετριασμό αυτών των επιπτώσεων·

26. ζητεί τα πρότυπα εισαγωγής γεωργικών προϊόντων από χώρες εκτός της Ένωσης να είναι ισοδύναμα με τα πρότυπα της Ένωσης και υπενθυμίζει ότι στην πρόσφατη στρατηγική «από το αγρόκτημα στο πιάτο» η Επιτροπή υπογράμμισε ότι τα εισαγόμενα τρόφιμα πρέπει να συνεχίσουν να συμμορφώνονται με τους σχετικούς κανονισμούς και τα πρότυπα της Ένωσης· ζητεί αποζημίωση από τον προϋπολογισμό για τους γεωργούς της Ένωσης εάν υπάρχουν αποκλίσεις στα πρότυπα παραγωγής·

27. εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι η βιοοικονομία έχει περιθωριοποιηθεί στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και επιμένει περαιτέρω ότι η στρατηγική της Ένωσης για τη βιοοικονομία πρέπει να ακολουθείται και ότι η χρηματοδότηση επαρκεί για τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν·

28. ζητεί επαρκή χρηματοδότηση των μέτρων για τα δάση μέσω του προϋπολογισμού της Ένωσης, δεδομένου ότι η βιώσιμη διαχείριση των δασών, λαμβανομένων υπόψη όλων των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών πτυχών της αλυσίδας αξίας των δασών, έχει καίρια σημασία προκειμένου να ενταθεί η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής· αναγνωρίζει την ανάγκη για δάση που τελούν υπό βιώσιμη διαχείριση·

29. υπογραμμίζει τη σημασία της ανθρακοδεσμευτικής γεωργίας για την επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας· τονίζει τη σημασία της χρηματοδότησης νέων δοκιμαστικών σχεδίων όσον αφορά τις πρωτοβουλίες για την ανθρακοδεσμευτική γεωργία το 2021·

30. τονίζει ότι η ψηφιοποίηση είναι καίριας σημασίας για τον εκσυγχρονισμό της γεωργίας, καθώς την καθιστά πιο ανταγωνιστική και συμβάλλει στην προσαρμογή της στην κλιματική αλλαγή· καλεί την Επιτροπή να παράσχει επαρκείς πιστώσεις του προϋπολογισμού για την κατασκευή και τη βελτίωση των ευρυζωνικών υποδομών στις αγροτικές περιοχές· υπενθυμίζει επίσης ότι στη στρατηγική «από το αγρόκτημα στο πιάτο» η Επιτροπή είχε ως στόχο να επιταχύνει την ανάπτυξη ταχέος ευρυζωνικού διαδικτύου στις αγροτικές περιοχές, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της πρόσβασης σε ποσοστό 100 % έως το 2025·

31. υπενθυμίζει τη σημασία των εκστρατειών ενημέρωσης, της βελτιωμένης επισήμανσης και της εκπαίδευσης όσον αφορά τη συμβολή τους στο μετασχηματισμό των καταναλωτικών συνηθειών ώστε οι πολίτες να στραφούν σε πιο βιώσιμα γεωργικά προϊόντα παραγόμενα στην Ένωση· προτείνει την προώθηση προγραμμάτων για την καλή διαβίωση των ζώων, τα υγιεινά τρόφιμα και τη διατροφή·

32. σημειώνει ότι τα κονδύλια για την αγροτική ανάπτυξη στο πλαίσιο της δέσμης μέτρων για την ανάκαμψη διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη χρηματοδότηση του πυλώνα II της ΚΓΠ· εκφράζει, ωστόσο, την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι η στήριξη είναι προσωρινή και διαρκεί μόνον έως το 2023·

33. ζητεί καλύτερη εφαρμογή και ανανέωση της πολιτικής για την καλή διαβίωση των ζώων προκειμένου να επιτευχθούν απτά αποτελέσματα όσον αφορά τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των ζώων· επισημαίνει ότι πολλά κράτη μέλη δεν συμμορφώνονται με τους ισχύοντες κανόνες· προτείνει να προβλεφθεί κατάλληλη κατανομή του προϋπολογισμού με σκοπό την παρακολούθηση και την επιβολή των υποχρεώσεων·

34. επιμένει ότι τα μέτρα για την αντιμετώπιση της κρίσης της νόσου COVID-19 που παρέχουν στήριξη στους γεωργικούς τομείς πρέπει να συνεχίσουν να εφαρμόζονται το 2021· ζητεί, επίσης, να ληφθεί υπόψη η κινητικότητα του εργατικού δυναμικού για την αντιμετώπιση ενδεχόμενης μακροπρόθεσμης έλλειψης εργατικού δυναμικού και άλλων γεωργικών εισροών στον γεωργικό τομέα της Ένωσης·

35. εκφράζει την ανησυχία του για πιθανές απότομες αυξήσεις των τιμών και ελλείψεις σημαντικών διατροφικών προϊόντων λόγω της κρίσης της νόσου COVID-19· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παρακολουθούν τις μεταβολές των τιμών των γεωργικών προϊόντων, οι οποίες έχουν αρνητικές επιπτώσεις στα εισοδήματα των γεωργών, καθώς και των καταναλωτών, και να αντιδρούν έγκαιρα και αποτελεσματικά όταν χρειάζεται·

36. επαναβεβαιώνει τη ζωτική σημασία του προγράμματος της Ένωσης για την προώθηση της κατανάλωσης φρούτων, λαχανικών και γάλακτος στα σχολεία, που αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της παχυσαρκίας και της κακής διατροφής που δημιουργούνται από την ανθυγιεινή διατροφή στην Ένωση· ζητεί από την Επιτροπή να μειώσει τη γραφειοκρατία στη λειτουργία του προγράμματος και τονίζει την ανάγκη προώθησης υγιεινών διατροφικών συνηθειών στα παιδιά και ενθάρρυνσης της κατανάλωσης φρούτων, λαχανικών και πλήρους γάλακτος·

37. υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή έχει δεσμευτεί για τη χορήγηση 20 000 εκατομμυρίων EUR ετησίως με στόχο την αντιμετώπιση των πιθανών νέων απαιτήσεων βιωσιμότητας που επιβάλλει η στρατηγική για τη βιοποικιλότητα· επιμένει ότι η χρηματοδότηση δεν πρέπει να προέρχεται από τον προϋπολογισμό της ΚΓΠ· επισημαίνει ότι η επίτευξη αυτών των στόχων δεν πρέπει να περιορίσει την επισιτιστική ασφάλεια ή τα μέσα διαβίωσης στις αγροτικές περιοχές στην Ένωση· επαναλαμβάνει τη σημασία της διατήρησης της βιοποικιλότητας και υπενθυμίζει περαιτέρω ότι την ευθύνη γι’ αυτό φέρουν όχι μόνο οι γεωργοί και οι ιδιοκτήτες δασών αλλά ολόκληρη η κοινωνία· υπογραμμίζει τη σημασία των εθελοντικών μέτρων προστασίας.

 


 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ
ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

22.9.2020

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

43

5

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Mazaly Aguilar, Clara Aguilera, Atidzhe Alieva-Veli, Álvaro Amaro, Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Adrian-Dragoş Benea, Benoît Biteau, Mara Bizzotto, Daniel Buda, Isabel Carvalhais, Asger Christensen, Angelo Ciocca, Ivan David, Paolo De Castro, Jérémy Decerle, Salvatore De Meo, Herbert Dorfmann, Luke Ming Flanagan, Cristian Ghinea, Dino Giarrusso, Francisco Guerreiro, Martin Häusling, Martin Hlaváček, Krzysztof Jurgiel, Jarosław Kalinowski, Elsi Katainen, Gilles Lebreton, Norbert Lins, Chris MacManus, Marlene Mortler, Ulrike Müller, Maria Noichl, Juozas Olekas, Pina Picierno, Maxette Pirbakas, Eugenia Rodríguez Palop, Bronis Ropė, Bert-Jan Ruissen, Anne Sander, Petri Sarvamaa, Simone Schmiedtbauer, Annie Schreijer-Pierik, Veronika Vrecionová, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Claude Gruffat, Michaela Šojdrová, Marc Tarabella

 


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ
ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

43

+

ECR

Mazaly Aguilar, Krzysztof Jurgiel, Bert‑Jan Ruissen, Veronika Vrecionová

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan, Chris MacManus, Eugenia Rodríguez Palop

ID

Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Ivan David, Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas

NI

Dino Giarrusso

PPE

Álvaro Amaro, Daniel Buda, Salvatore De Meo, Herbert Dorfmann, Jarosław Kalinowski, Norbert Lins, Marlene Mortler, Anne Sander, Petri Sarvamaa, Simone Schmiedtbauer, Annie Schreijer‑Pierik, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Michaela Šojdrová

RENEW

Atidzhe Alieva‑Veli, Asger Christensen, Jérémy Decerle, Cristian Ghinea, Martin Hlaváček, Elsi Katainen, Ulrike Müller

S&D

Clara Aguilera, Attila Ara‑Kovács, Carmen Avram, Adrian‑Dragoş Benea, Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Maria Noichl, Juozas Olekas, Pina Picierno, Marc Tarabella

 

5

-

VERTS/ALE

Benoît Biteau, Claude Gruffat, Francisco Guerreiro, Martin Häusling, Bronis Ropė

 

0

0

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+ : υπέρ

- : κατά

0 : αποχή

 

 

 


 

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ (2.10.2020)

<CommissionInt>προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών</CommissionInt>


<Titre>σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2021</Titre>

<DocRef>(2020/1998(BUD))</DocRef>

Συντάκτης γνωμοδότησης: <Depute>Pierre Karleskind</Depute>

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Αλιείας καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. επισημαίνει την οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική διάσταση της αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας και της πολιτικής για τη θάλασσα· υπογραμμίζει τον καθοριστικό ρόλο τους στην ενίσχυση της γαλάζιας οικονομίας και την συμβολή τους στην ανάπτυξη και την αναζωογόνηση των παράκτιων περιοχών·

2. τονίζει ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ για το 2021 πρέπει να προβλέπει επαρκείς πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και πληρωμών ώστε να καλύπτονται οι χρηματοδοτικές ανάγκες της κοινής αλιευτικής πολιτικής, όπως για παράδειγμα η επίτευξη μέγιστης βιώσιμης απόδοσης και η υποχρέωση εκφόρτωσης των αλιευμάτων, και να υπάρχει ανταπόκριση στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος, όπως η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση και η ανανέωση των γενεών· διαπιστώνει ότι, προκειμένου να διασφαλιστεί μακροπρόθεσμα η βιωσιμότητα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας επιβάλλεται να αυξηθούν τα κονδύλια για τους εν λόγω κλάδους καθώς και για την προστασία και την αποκατάσταση των θαλάσσιων οικοσυστημάτων· θεωρεί ότι ο προϋπολογισμός και οι πολιτικές της Ένωσης πρέπει να στηρίζουν τους κλάδους αυτούς για να συμβάλλουν στην επίτευξη των νέων στόχων της Ένωσης και ιδίως εκείνους που καθορίζονται στην Πράσινη Συμφωνία, στη νέα βιομηχανική στρατηγική, στη στρατηγική «από το αγρόκτημα στο τραπέζι» και στη στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα έως το 2030· φρονεί ότι η διατήρηση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου της αλιείας πρέπει να συμβαδίζει με την επίτευξη των εν λόγω στόχων· ως εκ τούτου, όλες οι προτάσεις πρέπει να υπόκεινται σε εκτίμηση των επιπτώσεών τους στον κλάδο της αλιείας·

3. εμμένει στην άποψη ότι το 2021 θα αποτελέσει σημείο καμπής για την υλοποίηση των στόχων της Πράσινης Συμφωνίας στον κλάδο της αλιείας, γεγονός που από μόνο του θα απαιτούσε σημαντική αύξηση του προϋπολογισμού που διατίθεται στο ΕΤΘΑ για το έτος αυτό· επισημαίνει ότι οι αβεβαιότητες που συναρτώνται με την κρίση λόγω του κορονοϊού ωσαύτως επιτάσσουν την αύξηση της χρηματοδότησης· θεωρεί, συνεπώς, λυπηρό το γεγονός ότι η πρόταση της Επιτροπής και η θέση του Συμβουλίου σχετικά με τον προϋπολογισμό του ΕΤΘΑ για το 2021 στερούνται φιλοδοξίας· καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να λάβουν υπόψη όλους αυτούς τους παράγοντες και να αναθεωρήσουν προς τα πάνω τη θέση τους για τον προϋπολογισμό του ΕΤΘΑ·

4. τονίζει τη σπουδαιότητα της αποκατάστασης των οικονομικών και κοινωνικών ζημιών που προκαλεί η πανδημία της COVID-19, η οποία έχει επιφέρει καίριο πλήγμα στον κλάδο αλιείας και υδατοκαλλιέργειας στο σύνολό του, σε όλο το μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού με θαλασσινά, όπως είναι μεταξύ άλλων οι επιχειρήσεις μεταποίησης, λιανικού εμπορίου και διανομής· θεωρεί ότι η κρίσιμη υγειονομική κατάσταση και οι επιπτώσεις της επιβάλλουν τη λήψη νέας «δέσμης μέτρων στήριξης» που θα συμπληρώνει τις προηγούμενες, καθώς και την πρόβλεψη και άμεση διάθεση νέας έκτακτης οικονομικής βοήθειας, δεδομένου ότι η πανδημία και οι οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της εξακολουθούν να υφίστανται·

5. υπενθυμίζει ότι, στο αποκορύφωμα του εγκλεισμού που προκάλεσε η πανδημία COVID-19, ο αλιευτικός τομέας και ιδίως τα σκάφη παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας, συνέχισαν τη δραστηριότητά τους, διατηρώντας τον τακτικό εφοδιασμό των τοπικών αγορών ώστε οι πολίτες της Ένωσης, ιδίως σε απομονωμένες παράκτιες περιοχές και περιφέρειες όπου οι αλυσίδες εφοδιασμού αντιμετωπίζουν λειτουργικά προβλήματα, να έχουν πρόσβαση σε υγιεινή θαλασσινή τροφή·

6. επικροτεί την πρωτοβουλία που ανέλαβε το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο προκειμένου να τροποποιηθούν οι κανονισμοί (ΕΕ) αριθ. 508/2014 και (ΕΕ) 1379/2013 με τη λήψη ειδικών μέτρων που αποσκοπούν στην άμβλυνση των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων που προκάλεσε η έξαρση της COVID-19 στον κλάδο της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας· φρονεί ότι η Επιτροπή πρέπει να αξιολογεί σε πραγματικό χρόνο την εξέλιξη της υγειονομικής και της οικονομικής κατάστασης και, εν ανάγκη, να εξετάσει το ενδεχόμενο να παρατείνει τα εν λόγω μέτρα και πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2020, σε περίπτωση που συνεχισθεί η πανδημία· πιστεύει ότι η Επιτροπή πρέπει να θεσπίσει ένα σύστημα για την παρακολούθηση των μέτρων αυτών, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα σχετικά κονδύλια θα χρησιμοποιούνται εγκαίρως και με ορθό τρόπο και δεν θα υπάρχουν εμπόδια στην πρόσβαση σε αυτά·

7. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Επιτροπή αντέδρασε με ταχύτητα και δυναμισμό στην οικονομική κρίση, προτείνοντας, στις 27 Μαΐου 2020, ένα ευρύ σχέδιο οικονομικής ανάκαμψης· επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής να αυξηθεί ο προϋπολογισμός του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας κατά 530 εκατομμύρια EUR για την περίοδο 2021-2027 σε σύγκριση με την αρχική της πρόταση· τονίζει, ωστόσο, ότι η αύξηση αυτή εξακολουθεί να υπολείπεται του ποσού που πρότεινε το Κοινοβούλιο· εκφράζει τη λύπη του για τη θέση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 21ης Ιουλίου 2020, σύμφωνα με την οποία ο προϋπολογισμός του ΕΤΘΑ για την περίοδο 2021-2027 μειώνεται κατά 32 εκατομμύρια EUR σε σχέση με την αρχική πρόταση της Επιτροπής·

8. εκφράζει τη λύπη του για τις ανησυχητικές ενδείξεις ότι η πιθανότητα να μην υπάρξει έως τη λήξη της μεταβατικής περιόδου συμφωνία, συμπεριλαμβανομένης μιας αλιευτικής συμφωνίας, μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένου Βασιλείου αυξάνεται· υπογραμμίζει ότι επιβάλλεται να στηριχθεί χρηματοδοτικά ο αλιευτικός κλάδος στην ΕΕ για να αντιμετωπίσει τις σοβαρές κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες σε μια τέτοια εξέλιξη· σημειώνει την πρόταση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για δημιουργία αποθεματικού προσαρμογής για το Brexit, προκειμένου να βοηθηθούν τα κράτη μέλη και οι κλάδοι που πλήττονται περισσότερο από το Brexit· φρονεί ότι ικανό μέρος των κονδυλίων αυτών θα πρέπει να διατεθεί για τη στήριξη της αλιείας· φρονεί, ωστόσο, ότι η δημιουργία ενός τέτοιου αποθεματικού δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να δικαιολογεί μείωση του προϋπολογισμού του ΕΤΘΑ·

9. επικρίνει το γεγονός ότι το ποσοστό εκτέλεσης του ΕΤΘΑ για την περίοδο 2014-2020 εξακολουθεί, έξι χρόνια μετά την έγκρισή του, να είναι πολύ χαμηλό, μόλις 35 %· τονίζει ότι το χαμηλό αυτό ποσοστό οφείλεται εν μέρει σε γραφειοκρατικές διαδικασίες σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο·

10. καλεί την Επιτροπή να παράσχει κάθε αναγκαία βοήθεια στα κράτη μέλη ώστε να χρησιμοποιούν το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) με τον απλούστερο και αποτελεσματικότερο τρόπο·

11. τονίζει τη σημασία που έχει η εξασφάλιση επαρκών οικονομικών πόρων για τη συλλογή, διαχείριση, χρήση και ανταλλαγή δεδομένων στον κλάδο της αλιείας·

12. τονίζει την ανάγκη να αυξηθούν οι επενδύσεις σε πιο επιλεκτικά αλιευτικά εργαλεία με την ενίσχυση της έρευνας και της ανάπτυξης, καθώς και με την οικονομική στήριξη των αλιέων ώστε να επενδύσουν σε νέα επιλεκτικά αλιευτικά εργαλεία·

13. τονίζει την ανάγκη να διατηρηθεί, στο πλαίσιο του δημοσιονομικού σχεδιασμού, ένα αρκούντως υψηλό επίπεδο χρηματοδότησης για τον κλάδο της παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας·

14. υπογραμμίζει τη σημασία της άσκησης ελέγχων στις αλιευτικές δραστηριότητες· εκτιμά ότι οι έλεγχοι αυτοί πρέπει να συνεχίσουν να αποτελούν προτεραιότητα στο πλαίσιο της χρηματοδότησης της αλιευτικής πολιτικής της ΕΕ, καθόσον μάλιστα επίκειται η έγκριση νέων κανόνων για την εναρμόνιση και τη βελτίωση του συστήματος ελέγχου της αλιείας στην ΕΕ·

15. επαναλαμβάνει ότι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας πρέπει να ενισχυθεί με πρόσθετους οικονομικούς και υλικούς πόρους ώστε να ασκεί με τον δέοντα τρόπο τις δραστηριότητές της και να διασφαλίζει την επίτευξη των στόχων βιώσιμης αλιείας της ΕΕ· στις δραστηριότητες αυτές συμπεριλαμβάνονται η ψηφιοποίηση και η προσαρμογή στις νέες τεχνολογίες, καθώς και οι επενδύσεις και η ανάπτυξη τεχνικών ελέγχου και επιθεώρησης και η παροχή βοήθειας στην Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τα ειδικά θεσμικά όργανα, λαμβανομένης επίσης υπόψη της αναθεώρησης του κανονισμού για τον έλεγχο της αλιείας που τελεί σήμερα υπό διαπραγμάτευση·

16. υποστηρίζει ότι η ακολουθούμενη τα τελευταία χρόνια πολιτική μείωσης του προσωπικού σε όλους τους οργανισμούς της Ένωσης χρήζει αξιολόγησης· υπενθυμίζει ότι το ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας υπερβαίνει το 99 %·

17. τονίζει ότι, σε συνέχεια δημοσκόπησης του ειδικού Ευρωβαρόμετρου 442 σχετικά με τη στάση των Ευρωπαίων όσον αφορά την καλή διαβίωση των ζώων, το επόμενο ΕΤΘΑ θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την περαιτέρω βελτίωση των προτύπων καλής διαβίωσης των ζώων στην αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια·

18. τονίζει ότι μία από τις προτεραιότητες του ευρωπαϊκού αλιευτικού κλάδου συνίσταται στην ανανέωση των γενεών· φρονεί ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να στηριχθούν στο ΕΤΘΑ και στα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία για να χρηματοδοτήσουν μέτρα που θα εξασφαλίσουν μεγαλύτερη ασφάλεια και ελκυστικότερες συνθήκες εργασίας και διαβίωσης στα αλιευτικά σκάφη, καθώς και την εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων με στόχο τη διευκόλυνση της πρόσβασης των νέων στα αλιευτικά επαγγέλματα και την προώθηση της πολυμορφίας στον κλάδο και την ενθάρρυνση ατόμων από υποεκπροσωπούμενες ομάδες, ιδίως γυναίκες, να εισέλθουν στον κλάδο· τονίζει στη συνάρτηση αυτή πόσο σημαντικό είναι να ενθαρρύνονται οι γυναίκες να ενταχθούν δυναμικά στις διάφορες επαγγελματικές κατηγορίες και να προβάλλονται εντονότερα οι δραστηριότητες που αυτές ασκούν σήμερα·

19. τονίζει ότι οι μειονεκτούσες παράκτιες περιοχές και οι εξόχως απόκεντρες περιφέρειες της Ευρώπης πρέπει να τύχουν μεγαλύτερης στήριξης.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ
ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

1.10.2020

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

23

0

5

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Clara Aguilera, François-Xavier Bellamy, Izaskun Bilbao Barandica, Isabel Carvalhais, Rosanna Conte, Rosa D’Amato, Fredrick Federley, Giuseppe Ferrandino, João Ferreira, Søren Gade, Francisco Guerreiro, Niclas Herbst, France Jamet, Pierre Karleskind, Predrag Fred Matić, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Grace O’Sullivan, Manuel Pizarro, Caroline Roose, Bert-Jan Ruissen, Annie Schreijer-Pierik, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Θεόδωρος Ζαγοράκης

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Manuel Bompard, Nicolás González Casares, Valentino Grant

 

 


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ
ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

23

+

ECR

Bert-Jan RUISSEN, Ruža TOMAŠIĆ

NI

Rosa D'AMATO

PPE

François-Xavier BELLAMY, Niclas HERBST, Francisco José MILLÁN MON, Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR, Annie SCHREIJER-PIERIK, Peter VAN DALEN, Θεόδωρος ΖΑΓΟΡΑΚΗΣ

RENEW

Izaskun BILBAO, Fredrick FEDERLEY, Søren GADE, Pierre KARLESKIND

S&D

Clara AGUILERA, Isabel CARVALHAIS, Giuseppe FERRANDINO, Nicolás GONZALEZ CASARES, Predrag Fred MATIĆ, Manuel PIZARRO

VERTS/ALE

Francisco GUERREIRO, Grace O'SULLIVAN, Caroline ROOSE

 

0

-

 

 

 

5

0

GUE/NGL

João FERREIRA, Manuel BOMPARD

ID

Valentino GRANT, Rosanna CONTE, France JAMET

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+ : υπέρ

- : κατά

0 : αποχή

 

 


 

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (2.10.2020)

<CommissionInt>προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών</CommissionInt>


<Titre>σχετικά με τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2021</Titre>

<DocRef>(2020/1998(BUD))</DocRef>

Συντάκτης γνωμοδότησης: <Depute>Romeo Franz</Depute>

 

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. τονίζει τη σημασία των προγραμμάτων Erasmus+ και «Δημιουργική Ευρώπη» και του προγράμματος του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης τόσο για την κοινωνική συνοχή όσο και για την οικονομική ανάπτυξη της Ένωσης· εκφράζει τη βαθιά του λύπη για το γεγονός ότι η πρόταση της Επιτροπής δεν τήρησε τις υποσχέσεις που δόθηκαν σχετικά με τις αυξήσεις στον προϋπολογισμό που διατίθεται για τα εν λόγω προγράμματα, δηλαδή τριπλασιασμό του προϋπολογισμού για το πρόγραμμα Erasmus+, ή ικανοποίηση της επιθυμίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και όλων των ενδιαφερόμενων μερών τουλάχιστον να διπλασιαστεί ο προϋπολογισμός για το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη»· είναι της άποψης ότι η θέση του Συμβουλίου, για περαιτέρω μείωση του προϋπολογισμού που προτείνει η Επιτροπή για τα προγράμματα, είναι απαράδεκτη και ιδιαίτερα ανεύθυνη, δεδομένων των δραματικών επιπτώσεων της κρίσης της νόσου COVID-19 στους ευρωπαϊκούς πολιτιστικούς και δημιουργικούς φορείς· είναι της άποψης ότι η οικονομική κρίση που προκλήθηκε από την πανδημία COVID-19 δεν πρέπει να αποβεί εις βάρος των επενδύσεων για την κοινωνική πολιτική και τις πολιτικές για την εκπαίδευση και τον πολιτισμό·

2. υπενθυμίζει ότι το πρόγραμμα Erasmus+ έχει συμβολική σημασία και είναι ένα από τα πιο επιτυχημένα προγράμματα της Ένωσης, καθότι αποτελεί μια στρατηγική επένδυση στο μέλλον της Ένωσης, που στηρίζει τις ευκαιρίες εκπαίδευσης και κατάρτισης και τις ανταλλαγές νέων, καθώς και τον αθλητισμό, ιδίως για τα άτομα με αναπηρίες σε ολόκληρη την Ευρώπη· συμβάλλει στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και της κοινωνικής συνοχής, στην καλλιέργεια ευρωπαϊκής συνείδησης και στη δημιουργία δια βίου διασυνοριακών δικτύων· θεωρεί ότι την επόμενη περίοδο προγραμματισμού θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην προώθηση της ένταξης και στην αύξηση του αριθμού των συμμετεχόντων· κατά συνέπεια, το πρόγραμμα Erasmus+ αποτελεί σημαντική επένδυση για το μέλλον της Ένωσης· εμμένει στην άποψη ότι, αν δεν τριπλασιαστεί ο διαθέσιμος προϋπολογισμός, όπως επιδιώκεται από το Κοινοβούλιο, δεν μπορούν να γίνουν δεκτές νέες πρωτοβουλίες της Επιτροπής, όπως έχει ήδη δηλώσει το Κοινοβούλιο· υπενθυμίζει ότι η ανεπαρκής χρηματοδότηση για το πρόγραμμα Erasmus+ θα θέσει σε κίνδυνο την ικανότητά του να επιτύχει τους νέους στόχους του και να αντεπεξέλθει στην πρόκληση να γίνει πιο συμμετοχικό και οικολογικό·

3. εκφράζει τη βαθιά λύπη του για το γεγονός ότι η πρόταση του Συμβουλίου για το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» υπολείπεται της αρχικής πρότασης της Επιτροπής και υστερεί σημαντικά έναντι των προσδοκιών του Κοινοβουλίου καθώς και των τομέων του πολιτισμού και της δημιουργίας· υπενθυμίζει ότι ο διπλασιασμός του προϋπολογισμού για το πρόγραμμα σε σύγκριση με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2020 είναι απαραίτητος ώστε να παρασχεθεί στοχευμένη στήριξη στους τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας και να υπάρξει πλήρης χρηματοδοτική κάλυψη των φιλοδοξιών και των νέων προτεραιοτήτων του προγράμματος, καθώς, προκειμένου να προωθηθεί η δημιουργία θέσεων εργασίας και να χρηματοδοτηθεί η συμπλήρωση των εθνικών συστημάτων, απαιτείται η κατάλληλη επενδυτική στήριξη των τομέων αυτών, ενώ πραγματοποιείται η οικολογική τους μετάβαση· υπενθυμίζει ότι ο τομέας του πολιτισμού και της δημιουργίας είναι ένας από τους τομείς που έχουν πληγεί περισσότερο από την πανδημία COVID-19 και ζητεί επαρκείς απαντήσεις και χρηματοδότηση, προκειμένου να περιοριστούν οι σημαντικές απώλειες του τομέα λόγω του απρόβλεπτου κλεισίματος χώρων εκδηλώσεων κατά την πανδημία·

4. υπενθυμίζει, σε σχέση με το πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, ότι κάθε περικοπή της χρηματοδότησης σε σύγκριση με την πρόταση της Επιτροπής επηρεάζει τον βαθμό στον οποίο το πρόγραμμα μπορεί να προσφέρει ευκαιρίες· θεωρεί ότι, ιδίως σε περιόδους κοινωνικής και οικονομικής ανασφάλειας, είναι απαραίτητο να παρέχονται στους νέους δυνατότητες κοινωνικής συνεισφοράς, προσωπικής ανάπτυξης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας· επιμένει, ως εκ τούτου, στην ανάγκη επαρκούς χρηματοδότησης του προγράμματος·

5. εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η συμπερίληψη του προηγούμενου προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες» στο νέο πρόγραμμα «Δικαιώματα και αξίες», το οποίο με τη σειρά του υφίσταται σημαντικές περικοπές στο πλαίσιο της πρότασης του Συμβουλίου, θα μπορούσε να οδηγήσει σε σημαντική μείωση του προϋπολογισμού που διατίθεται για τη γραμμή «Δραστηριοποίηση και συμμετοχή των πολιτών»· επιμένει ότι στο πλαίσιο του επόμενου ΠΔΠ πρέπει να διατεθούν τουλάχιστον 500 εκατομμύρια EUR για τη γραμμή «Δραστηριοποίηση και συμμετοχή των πολιτών»·

6. σημειώνει ότι, από το 2010, οι σχέσεις μεταξύ της Επιτροπής και του Euronews καλύπτονται από διαδοχικές συμφωνίες-πλαίσια εταιρικής σχέσης (ΣΠΕΣ), οι οποίες υλοποιούνται μέσω ετήσιων προγραμμάτων δράσης· τονίζει ότι η τρέχουσα ΣΠΕΣ υπεγράφη το 2017 για περίοδο τεσσάρων ετών και ότι, σύμφωνα με τον ανεξάρτητο έλεγχο επιδόσεων που διενεργήθηκε το 2016, «το Euronews παρέχει ποιοτική και ανεξάρτητη ενημέρωση σε θέματα ΕΕ»[17]· καλεί την Επιτροπή να δημοσιεύσει πιο πρόσφατα έγγραφα που έχει στη διάθεσή της, για να εξασφαλιστεί πλήρης διαφάνεια· θεωρεί απαραίτητο, υπό το πρίσμα της πρόσφατης συνοπτικής περιπτωσιολογικής επισκόπησης του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, να εξεταστούν τρόποι για την περαιτέρω βελτίωση της αποδοτικότητας και της λογοδοσίας σε σχέση με τη γραμμή «Ενέργειες πολυμέσων»·

7. καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει νέες γραμμές του προϋπολογισμού, προκειμένου να συμβάλει στην ενίσχυση της διαφάνειας όσον αφορά τη χρήση των κονδυλίων στο πλαίσιο των διαφόρων σκελών και υποπρογραμμάτων των προγραμμάτων στήριξης Erasmus+, «Δημιουργική Ευρώπη» και «Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης»· επαναλαμβάνει επίσης την έκκλησή του προς την Επιτροπή να ενισχύσει τη διαφάνεια στη χρήση του προϋπολογισμού για δραστηριότητες πολυμέσων, ιδίως μέσω μιας σειράς νέων γραμμών του προϋπολογισμού σε σχέση με τις επιμέρους ενέργειες·

8. επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή να βελτιώσει τις εξωτερικές της δραστηριότητες επικοινωνίας και προβολής· θεωρεί, στο πλαίσιο αυτό, ότι είναι αναγκαίο να διαφοροποιηθούν περισσότερο οι δραστηριότητες που υποστηρίζονται από τη γραμμή του προϋπολογισμού για τις ενέργειες πολυμέσων και να υπάρξει συνεργασία με νέους ή άλλους εταίρους, προκειμένου να παρέχεται στους πολίτες ανεξάρτητη και πλήρης ενημέρωση σε θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης· εκφράζει τη βαθιά του λύπη για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν έχει ακόμη ανταποκριθεί στο αίτημα του Κοινοβουλίου για συνολική επανεξέταση της γραμμής του προϋπολογισμού για ενέργειες πολυμέσων, ιδίως όσον αφορά τη σύμβαση-πλαίσιο με το Euronews·

9. υπενθυμίζει ότι το ποικιλόμορφο πολιτιστικό τοπίο της Ευρώπης επηρεάζεται σοβαρά από τα μέτρα για την ανάσχεση της πανδημίας COVID-19, και ότι χωρίς δημόσιες επενδύσεις και ενισχύσεις απειλείται η ύπαρξη πολλών εταιρειών και οργανισμών στους τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας· τονίζει ότι η πανδημία COVID-19 αποκάλυψε σημαντικές αδυναμίες στα εκπαιδευτικά μας συστήματα, και για τη βελτίωσή τους απαιτείται ένα συντονισμένο επενδυτικό σχέδιο· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να δώσει ιδιαίτερη προσοχή τόσο στους τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας όσο και στον τομέα της εκπαίδευσης στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος ανάκαμψης.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ
ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

1.10.2020

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

24

1

5

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Asim Ademov, Isabella Adinolfi, Christine Anderson, Andrea Bocskor, Vlad-Marius Botoş, Ilana Cicurel, Gilbert Collard, Gianantonio Da Re, Laurence Farreng, Tomasz Frankowski, Hannes Heide, Irena Joveva, Petra Kammerevert, Νιαζί Κιζιλγιουρέκ, Predrag Fred Matić, Dace Melbārde, Victor Negrescu, Niklas Nienaß, Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz Devesa, Andrey Slabakov, Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Salima Yenbou, Θεόδωρος Ζαγοράκης, Milan Zver

Αναπληρωτές (άρθρο 209 παράγραφος 7 του Κανονισμού) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Pernando Barrena Arza, Łukasz Kohut, Marcel Kolaja, Elżbieta Kruk, Željana Zovko

 


 

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ
ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

24

+

PPE

Asim Ademov, Andrea Bocskor, Tomasz Frankowski, Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Željana Zovko, Milan Zver

S&D

Hannes Heide, Petra Kammerevert, Lukasz Kohut, Predrag Fred Matić, Victor Negrescu, Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz Devesa

RENEW

Vlad-Marius Botoş, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Irena Joveva

VERTS/ALE

Marcel Kolaja, Niklas Nienaß, Salima Yenbou

GUE/NGL

Pernando Barrena Arza, Niyazi Kizilyürek

NI

Isabella Adinolfi

 

1

-

ID

Christine Anderson

 

5

0

ID

Gilbert Collard, Gianantonio Da Re

ECR

Elżbieta Kruk, Dace Melbārde, Andrey Slabakov

 

 

 


 

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (1.10.2020)

<CommissionInt>προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών</CommissionInt>


<Titre>σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2021</Titre>

<DocRef>(2020/1998(BUD))</DocRef>

Συντάκτης γνωμοδότησης: <Depute>Karlo Ressler</Depute>

 

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. εκφράζει τη λύπη του του για το γεγονός ότι οι προτεινόμενες πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων για το πρόγραμμα «Πολίτες, ισότητα, δικαιώματα και αξίες», ύψους 90 600 000 EUR, είναι πολύ χαμηλότερες από ό,τι είχε ζητήσει αρχικά το Κοινοβούλιο, και αντιστοιχούν σε μείωση κατά 9,9 % σε σχέση με το 2020· ζητεί, σύμφωνα με τη θέση του Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση, που εγκρίθηκε στις 17 Απριλίου 2019, να αυξηθούν οι πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων σε 265 000 000 EUR και να δημιουργηθεί νέα θέση του προϋπολογισμού για την «προώθηση και προστασία των αξιών της Ένωσης» (120 022 637 EUR σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων)· ζητεί, σύμφωνα με τη μερική συμφωνία που επιτεύχθηκε με το Συμβούλιο, να αυξηθούν οι πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων στο πλαίσιο της θέσης του προϋπολογισμού για το πρόγραμμα «Δάφνη» σε 35 030 020 EUR και να δεσμευτούν 27 340 504 EUR από το ποσό αυτό για την καταπολέμηση της έμφυλης βίας με τη δημιουργία της υπο-θέσης «Πρόληψη και καταπολέμηση κάθε μορφής έμφυλης βίας κατά γυναικών και κοριτσιών, και της ενδοοικογενειακής βίας»· ζητεί την περαιτέρω αύξηση των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων της θέσης του προϋπολογισμού «Προώθηση της δραστηριοποίησης των πολιτών και της συμμετοχής στη δημοκρατική ζωή της Ένωσης» σε 70 604 598 EUR, τη μετονομασία της θέσης του προϋπολογισμού «Προώθηση της ισότητας και των δικαιωμάτων» σε «Προώθηση της ισότητας, των δικαιωμάτων και της ισότητας των φύλων», και τη δέσμευση ποσού 10 252 689 EUR για την «Προώθηση της ισότητας των φύλων και της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου» με τη δημιουργία νέας υπο-θέσης·

2. επισημαίνει τη μικρή αύξηση, κατά 0,5 %, των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων και των πιστώσεων πληρωμών του προγράμματος «Δικαιοσύνη»· ζητεί, σύμφωνα με τη θέση του Κοινοβουλίου σχετικά με το χρηματοδοτικό κονδύλιο για το πρόγραμμα «Δικαιοσύνη», που περιλαμβάνεται στο ψήφισμά του της 14ης Νοεμβρίου 2018, σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2021-2027, να αυξηθεί περαιτέρω η χρηματοδότηση του εν λόγω προγράμματος το 2021 κατά 6 800 000 EUR συνολικά, ώστε να φτάσει τα 50 500 000 EUR· τονίζει ότι η δικαστική συνεργασία, η κατάρτιση των δικαστικών και η αποτελεσματική πρόσβαση στη δικαιοσύνη θα πρέπει να ενισχυθούν με τη βοήθεια των αρμόδιων οργανισμών ΔΕΥ της Ένωσης·

3. εκφράζει την ανησυχία του για τη μείωση των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων για το Ταμείο ασύλου, μετανάστευσης και ένταξης (ΤΑΜΕ) σε σύγκριση με το 2020, δεδομένης της συνεχούς πίεσης που αντιμετωπίζουν οι εθνικές αρχές για το άσυλο, με τα κενά όσον αφορά την κατάλληλη υποδοχή των αιτούντων άσυλο και καθυστερήσεις στις διαδικασίες για το άσυλο στα κράτη μέλη· ζητεί να αυξηθούν κατά 14 % οι πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και πληρωμών για το ΤΑΜΕ, ώστε να εξασφαλιστούν επαρκείς πόροι·

4.  ζητεί επίσης τη δημιουργία χωριστών θέσεων του προϋπολογισμού για το μελλοντικό Ταμείο ασύλου, μετανάστευσης και ένταξης και το μελλοντικό μέσο για τη διαχείριση των συνόρων και των θεωρήσεων για καθέναν από τους ειδικούς στόχους των εν λόγω προγραμμάτων, ώστε να εξασφαλιστεί επαρκής χρηματοδότηση για όλους τους στόχους των προγραμμάτων και να βελτιωθεί η αναγνωσιμότητα και η διαφάνεια όσον αφορά την ετήσια κατανομή των χρηματοδοτικών πόρων, διευκολύνοντας έτσι τον έλεγχο της υλοποίησης των προγραμμάτων·

5. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τη συνεχιζόμενη απώλεια ζωών στη Μεσόγειο· είναι της γνώμης ότι απαιτείται μια πιο μακροπρόθεσμη προσέγγιση των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης (SAR), δεδομένου ότι η SAR δεν μπορεί να ανατεθεί αποκλειστικά σε μη κρατικούς φορείς· θεωρεί ότι η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει νομοθετική πρόταση για τη δημιουργία ταμείου έρευνας και διάσωσης για την υποστήριξη αποστολών SAR στη Μεσόγειο· προτείνει, ως εκ τούτου, τη δημιουργία νέας γραμμής του προϋπολογισμού για το εν λόγω ταμείο, με σκοπό την ενθάρρυνση της διάσωσης ζωών και την επίδειξη αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών κατά τη πραγματοποίηση των επιχειρήσεων SAR, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και τα θεμελιώδη δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος στη ζωή και της αρχής της μη επαναπροώθησης·

6. εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι οι σημαντικές περικοπές χρηματοδότησης που προτείνονται για το πρόγραμμα ανταλλαγών, βοήθειας και κατάρτισης για την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία (πρόγραμμα «Pericles IV») θα θέσουν σε κίνδυνο την επιτυχία του προγράμματος συνολικά· θεωρεί ότι η χρηματοδότηση για το 2021 θα πρέπει να αυξηθεί σε 950 000 EUR, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το πρόγραμμα θα μπορέσει να συμβάλει ουσιαστικά στην καταπολέμηση της παραχάραξης του ευρώ και της σχετικής απάτης·

7. λαμβάνει υπόψη την πρόταση για αύξηση των πιστώσεων του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) κατά 11,5 %· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η ανάπτυξη και οι επιχειρησιακές δραστηριότητες της Ευρωπόλ το 2021 θα παρεμποδιστούν χωρίς αύξηση του μόνιμου προσωπικού· υπενθυμίζει ότι η Ευρωπόλ καλείται να προσφέρει αυξημένη ανάλυση και επιχειρησιακή στήριξη, εργαλεία και καινοτομία στις αρχές επιβολής του νόμου των κρατών μελών στο πλαίσιο της τρέχουσας εντολής της, και, κατόπιν σχετικού αιτήματος, δρομολόγησε πρόσφατα νέες πρωτοβουλίες, όπως το Ευρωπαϊκό Κέντρο Χρηματοοικονομικού και Οικονομικού Εγκλήματος και το Εργαστήριο Καινοτομίας, που απαιτούν πρόσθετη χρηματοδότηση· τονίζει επίσης την ανάγκη να προσαρμοστεί η Ευρωπόλ στην έξαρση νέων δραστηριοτήτων τα τελευταία χρόνια και στις αλλαγές του τοπίου στον τομέα της εγκληματικότητας κατά τη διάρκεια της έξαρσης της νόσου COVID-19· αναμένει ότι τα καθήκοντα της Ευρωπόλ θα επεκταθούν περαιτέρω το 2021 με την επικείμενη αναθεώρηση της εντολής της Ευρωπόλ, αλλά τονίζει ότι η απόφαση για πρόσθετη χρηματοδότηση μπορεί να ληφθεί μόνο μετά το πέρας της νομοθετικής διαδικασίας· θεωρεί, επομένως, ότι θα πρέπει να διατεθούν στην Ευρωπόλ 184 900 000 EUR σύμφωνα με το αίτημά της· ζητεί να προστεθούν επιπλέον 63 θέσεις στον πίνακα προσωπικού της Ευρωπόλ·

8. επισημαίνει τη μικρή αύξηση, κατά 3 %, των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων και των πιστώσεων πληρωμών του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κατάρτιση στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (CEPOL)· ζητεί πρόσθετη χρηματοδότηση για την αύξησή τους από 10 400 000 EUR σε 16 264 976 EUR, και 21 επιπλέον θέσεις στον πίνακα προσωπικού του CEPOL· θεωρεί ότι οι πρόσθετοι πόροι θα πρέπει να επιτρέψουν στον CEPOL να ενισχύσει την κατάρτιση σχετικά με την πολυμορφία και να ανταποκρίνεται στα αιτήματα των κρατών μελών·

9. θεωρεί ότι η μικρή αύξηση της χρηματοδότησης, της τάξεως του + 1,8 %, που προτείνεται για το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (EMCDDA) δεν επαρκεί για τη συμμόρφωση προς τις νομικές υποχρεώσεις του που απορρέουν από τον Κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης και από τις συμβάσεις μίσθωσης τις οποίες έχει συνάψει· τονίζει, επιπλέον, ότι θα πρέπει να διατεθεί πρόσθετη χρηματοδότηση στο EMCDDA, προκειμένου να αναπτύξει πλήρως την επιχειρησιακή του ικανότητα και να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις πιο πρόσφατες εξελίξεις του φαινομένου των ναρκωτικών, συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεων της πανδημίας της COVID-19· επισημαίνει ότι η αξία λιανικής αγοράς ναρκωτικών στην Ευρώπη εκτιμάται σε 30 δισεκατομμύρια EUR ετησίως· ζητεί, συνεπώς, την αύξηση του προϋπολογισμού του EMCDDA σε 18 100 000 EUR·

10. θεωρεί ότι η προτεινόμενη αύξηση των πιστώσεων για τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συνεργασία στον τομέα της ποινικής δικαιοσύνης (Eurojust) είναι ανεπαρκής υπό το φως των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Eurojust όσον αφορά τον διαρκώς αυξανόμενο φόρτο εργασίας· ζητεί να διατεθούν στη Eurojust 21 επιπλέον θέσεις και να αυξηθεί αντίστοιχα ο προϋπολογισμός του σε 44 068 531 EUR·

11. λαμβάνει υπόψη την εκτίμηση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) ότι θα επεξεργαστεί πληροφορίες ισοδύναμες με 4.300 υποθέσεις οι οποίες θα παράγουν τουλάχιστον 2.000 δικές τους ποινικές έρευνες κατά το πρώτο έτος λειτουργίας της· αναμένει ότι ο φόρτος εργασίας θα αυξηθεί περαιτέρω κατά τα προσεχή έτη και θα φτάσει τις 3.700 ποινικές έρευνες το 2027, εν μέρει εξαιτίας του κινδύνου αύξησης των περιπτώσεων απάτης που επηρεάζει τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης, που συμβαδίζει με τη συνολική αύξηση της χρηματοδότησης της Ένωσης στο επόμενο ΠΔΠ και στο σχέδιο ανάκαμψης· υπενθυμίζει ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι εισαγγελική αρχή με υποχρεωτικές αρμοδιότητες· εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για το χαμηλό επίπεδο χρηματοδότησης που προτείνεται στο σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2021 και για το προσωπικό που αντιπροσωπεύει μόνο το ήμισυ του αιτήματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας· θεωρεί ότι μια τέτοια πρόταση θα επηρέαζε σημαντικά την ικανότητα του νέου φορέα να αρχίσει τις δραστηριότητές του και να εκπληρώσει την εντολή του· τονίζει ότι θα απαιτηθεί σημαντική αύξηση της χρηματοδότησης σε 55 500 000 EUR, προκειμένου να μπορέσει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να εκπληρώσει τη νομική υποχρέωσή της για τη μετάφραση του τεράστιου όγκου εγγράφων που διαβιβάζονται σε δικαστές σε εθνικό επίπεδο, να καλύψει προσλήψεις και δαπάνες σχετικές με το προσωπικό και να προσλάβει τους 140 Ευρωπαίους Εντεταλμένους Εισαγγελείς και τα 219 μέλη του προσωπικού της·

12. εκφράζει την αποδοκιμασία του για τη μείωση κατά 0,4 % του προϋπολογισμού του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA)· ζητεί επιτακτικά να αυξηθούν οι πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και πληρωμών του FRA σε 24 679 000 EUR, ώστε να μπορέσει ο FRA να συνεχίσει να παρέχει ποιοτικές εργασίες που έχουν αποδειχθεί χρήσιμες για τη χάραξη πολιτικής της Ένωσης· θεωρεί αναγκαία τη στήριξη του FRA στις πρόσθετες προσπάθειές του για την παρακολούθηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων κατά τη διάρκεια της κρίσης COVID-19, ιδίως ενόψει ενός πιθανού δεύτερου κύματος κατά τη διάρκεια του 2021· ζητεί την προσθήκη 4 θέσεων στον πίνακα προσωπικού του FRA· επισημαίνει ότι, χωρίς επαρκείς οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους, ο FRA ενδέχεται να μην είναι σε θέση να εκτελεί έργα που ανταποκρίνονται σε προσδιορισμένες ανάγκες, όπως και να παρακολουθεί επαρκώς τα θεμελιώδη δικαιώματα στην Ένωση, συνεισφέροντας στην αντιμετώπιση των διακρίσεων και του ρατσισμού, την προάσπιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων, μεταξύ άλλων στα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης, και την υποστήριξη της δικαιοσύνης και των δικαιωμάτων των θυμάτων·

13. τονίζει τη σημασία της ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων για τη διασφάλιση της λειτουργίας και της περαιτέρω ολοκλήρωσης του χώρου Σένγκεν· επισημαίνει τον αντίκτυπο της επιδημικής έξαρσης της COVID-19 στον εν λόγω τομέα· επισημαίνει τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex), στον συντονισμό και την ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων· σημειώνει ότι το προτεινόμενο επίπεδο χρηματοδότησης του Frontex για το 2021 παραμένει χαμηλότερο από το δημοσιονομικό δελτίο της πρότασης της Επιτροπής για κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή[18], θέτοντας έτσι σε κίνδυνο την ικανότητα του Frontex να δημιουργήσει ένα ευρωπαϊκό μόνιμο σώμα 10.000 συνοριοφυλάκων και ακτοφυλάκων έως το 2024· υπογραμμίζει ότι, ενώ ο προϋπολογισμός του Frontex είχε ήδη αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, εξακολουθούν να απαιτούνται έκτακτοι πόροι· ζητεί να αυξηθεί ο προϋπολογισμός του για το 2021, σε 804 268 491 EUR, ώστε να μπορέσει ο Frontex να δημιουργήσει και να εκπαιδεύσει το μόνιμο σώμα του και να αγοράσει δικό του εξοπλισμό, για να μπορέσει να αναπτυχθεί αποτελεσματικά και έγκαιρα και να προσφέρει επιχειρησιακή στήριξη στα κράτη μέλη στα εξωτερικά σύνορα· τονίζει ότι αυτό το καθήκον απαιτεί συμμόρφωση με τα θεμελιώδη δικαιώματα και προτείνει οι πρόσθετοι πόροι να χρησιμοποιηθούν επίσης για την ενίσχυση των παρατηρητών του Frontex για την τήρηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και για τη διάσωση ζωών στη θάλασσα·

14. χαιρετίζει την προτεινόμενη αύξηση των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων και των πιστώσεων πληρωμών της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) κατά 16,5 %, αλλά εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι ο αριθμός των θέσεων στον πίνακα προσωπικού του δεν έχει αυξηθεί αναλόγως· ζητεί, συνεπώς, να ενισχυθεί ο πίνακας προσωπικού της EASO με 50 επιπλέον θέσεις· τονίζει ότι θα χρειαστεί πρόσθετο προσωπικό σε περίπτωση που εγκριθεί ο νέος κανονισμός για τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο· υπενθυμίζει ότι οι επιχειρησιακές δραστηριότητες της EASO έχουν αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια για την αντιμετώπιση της μεταναστευτικής πίεσης και για την παροχή βοήθειας στα κράτη μέλη όσον αφορά την υποδοχή των αιτούντων άσυλο και τη δρομολόγηση των διαδικασιών ασύλου, ιδίως στα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης· τονίζει ότι η EASO έχει επίσης αναλάβει διάφορες νέες αποστολές στους τομείς της μετεγκατάστασης μετά από αποβίβαση· τονίζει ότι το πρόσθετο προσωπικό θα ενισχύσει τις επιτόπιες επιχειρήσεις, την ανάπτυξη και την παροχή κατάρτισης, την ενημέρωση και ανάλυση, τα πρακτικά εργαλεία, τις δραστηριότητες διακυβέρνησης και τα διοικητικά καθήκοντα, ενώ η πίεση στα εθνικά συστήματα για τη μετανάστευση και το άσυλο εξακολουθεί να είναι υψηλή, δεδομένου του μεγάλου αριθμού των υποθέσεων ασύλου·

15. λαμβάνει υπόψη τη μείωση κατά 5 % των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων και την αύξηση κατά 12 % των πιστώσεων πληρωμών για τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη λειτουργική διαχείριση συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης (eu-LISA)· υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο του eu-LISA στη δημιουργία του EES, του ETIAS, του συστήματος ECRIS-TCN και στη διαχείριση και εποπτεία του Eurodac, του VIS και του SIS, καθώς και στη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας των συστημάτων ΤΠ, για να εξασφαλίζεται ταχύτερη παροχή ποιοτικών δεδομένων στις αρχές διαχείρισης των συνόρων και επιβολής του νόμου· ζητεί, σύμφωνα με το αίτημα του eu-LISA, 14 επιπλέον μέλη προσωπικού για την υποστήριξη της ασφάλειας των δικτύων πληροφοριών και των βάσεων δεδομένων, του έργου για την επέκταση των επιχειρησιακών χώρων του eu-LISA και των δραστηριοτήτων του διοικητικού συμβουλίου·

16. υπενθυμίζει ότι η ανεξάρτητη και ποιοτική ερευνητική δημοσιογραφία, μέσω της παροχής ποιοτικών τεκμηριωμένων πληροφοριών, της καταπολέμησης της παραπληροφόρησης, της ευαισθητοποίησης των πολιτών και της αποκάλυψης παραπτωμάτων ή εγκλημάτων, αποτελεί ουσιώδες στοιχείο μιας εύρυθμης δημοκρατίας· τονίζει ότι η δημοσιογραφία σε ολόκληρη την Ένωση αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα, ιδίως την έλλειψη οικονομικών πόρων, η οποία απειλεί την ανεξαρτησία ή την επιβίωσή της· ζητεί μια νέα προπαρασκευαστική ενέργεια που θα βασίζεται στο επιτυχημένο πιλοτικό έργο IJ4EU του 2018 και θα δημιουργήσει ένα ταμείο στήριξης έκτακτης ανάγκης που θα συμβάλει στην προστασία των δημοσιογράφων σε ολόκληρη την Ένωση και θα στηρίξει την παραγωγή ανεξάρτητου δημοσιογραφικού περιεχομένου υψηλής ποιότητας προς το δημόσιο συμφέρον, διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο τη συνεχή εμπιστοσύνη του κοινού στα ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης.

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ
ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

1.10.2020

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

43

10

9

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Pernando Barrena Arza, Nicolas Bay, Vasile Blaga, Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Joachim Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Caterina Chinnici, Clare Daly, Marcel de Graaff, Anna Júlia Donáth, Lena Düpont, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud, Maria Grapini, Balázs Hidvéghi, Evin Incir, Sophia in ‘t Veld, Patryk Jaki, Lívia Járóka, Marina Kaljurand, Fabienne Keller, Peter Kofod, Moritz Körner, Alice Kuhnke, Juan Fernando López Aguilar, Lukas Mandl, Nuno Melo, Nadine Morano, Javier Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Nicola Procaccini, Terry Reintke, Diana Riba i Giner, Ralf Seekatz, Michal Šimečka, Birgit Sippel, Tineke Strik, Ramona Strugariu, Annalisa Tardino, Tomas Tobé, Dragoş Tudorache, Milan Uhrík, Tom Vandendriessche, Bettina Vollath, Jadwiga Wiśniewska, Elena Yoncheva, Javier Zarzalejos

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Abir Al-Sahlani, Malin Björk, Λουκάς Φουρλάς, Rasa Juknevičienė, Karlo Ressler, Franco Roberti, Domènec Ruiz Devesa, Isabel Santos, Romana Tomc, Loránt Vincze, Petar Vitanov, Tomáš Zdechovský

 

 


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ
ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

43

+

EPP

Vasile BLAGA, Lena DÜPONT, Λουκάς ΦΟΥΡΛΑΣ, Lívia JÁRÓKA, Rasa JUKNEVIČIENĖ, Lukas MANDL, Nuno MELO, Karlo RESSLER, Ralf SEEKATZ, Tomas TOBÉ, Romana TOMC, Loránt VINCZE, Javier ZARZALEJOS, Tomáš ZDECHOVSKÝ

S&D

Caterina CHINNICI, Maria GRAPINI, Evin INCIR, Marina KALJURAND, Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR, Javier MORENO SÁNCHEZ, Franco ROBERTI, Domènec RUIZ DEVESA, Isabel SANTOS, Birgit SIPPEL, Petar VITANOV, Bettina VOLLATH, Elena YONCHEVA

RENEW

Abir AL-SAHLANI, Anna Júlia DONÁTH, Sophia in 't VELD, Fabienne KELLER, Moritz KÖRNER, Maite PAGAZAURTUNDÚA, Michal ŠIMEČKA, Ramona STRUGARIU, Dragoş TUDORACHE

GREENS/EFA

Patrick BREYER, Saskia BRICMONT, Alice KUHNKE, Terry REINTKE, Diana RIBA I GINER, Tineke STRIK

NI

Laura FERRARA

10

-

EPP

Nadine MORANO

ID

Nicolas BAY, Nicolaus FEST, Jean-Paul GARRAUD, Marcel de GRAAFF, Peter KOFOD, Annalisa TARDINO, Tom VANDENDRIESSCHE

EUL/NGL

Malin BJÖRK

NI

Milan UHRÍK

9

0

EPP

Balázs HIDVÉGHI

ECR

Joachim Stanisław BRUDZIŃSKI, Jorge BUXADÉ VILLALBA, Patryk JAKI, Nicola PROCACCINI, Jadwiga WIŚNIEWSKA

EUL/NGL

Pernando BARRENA ARZA, Clare DALY, Cornelia ERNST

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+ : υπέρ

- : κατά

0 : αποχή

 

 


 

 

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (3.9.2020)

<CommissionInt>προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών</CommissionInt>


<Titre>σχετικά με τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2021 - όλα τα τμήματα</Titre>

<DocRef>(2020/1998(BUD))</DocRef>

Συντάκτης γνωμοδότησης: <Depute>Antonio Tajani</Depute>

 

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

 

1. εκφράζει λύπη για το γεγονός ότι στις σχετικές γραμμές του προϋπολογισμού για την επικοινωνία, στις προτάσεις της Επιτροπής, δεν γίνεται ειδική μνεία στη Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης· είναι της άποψης ότι θα πρέπει να υπάρχει ειδικός προϋπολογισμός για τη Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης με επαρκή χρηματοδότηση, που θα συνάδει με τους στόχους οι οποίοι ορίζονται στις θέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης[19]·

2. επιμένει ότι πρέπει να αυξηθούν σημαντικά οι πιστώσεις για τη γραμμή του προϋπολογισμού «Προώθηση της δέσμευσης των πολιτών και της συμμετοχής τους στον δημοκρατικό βίο της Ένωσης», σύμφωνα με τις τροπολογίες του Κοινοβουλίου στην πρόταση της Επιτροπής για τη θέσπιση του προγράμματος «Δικαιώματα και αξίες»[20]·

3. εκφράζει ικανοποίηση για την προτεινόμενη αύξηση κατά 12% σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και κατά 5% σε πιστώσεις πληρωμών σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό του 2020 για τις «Υπηρεσίες επικοινωνίας ανώτατων στελεχών και θεσμικής επικοινωνίας»· προτείνει περαιτέρω αύξηση προκειμένου να καταστεί δυνατή η ενεργός δέσμευση της Επιτροπής στην ανακοίνωσή της σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης και να ενταθεί η προσπάθεια για την καταπολέμηση των εξωτερικών παρεμβάσεων και της παραπληροφόρησης·

4. προτείνει αύξηση για τη γραμμή «Αντιπροσωπείες της Επιτροπής» με σκοπό την ενίσχυση του δημόσιου διαλόγου για θέματα της ΕΕ, την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης, την προορατική συνεργασία με τους πολίτες και την παροχή πρόσθετων πόρων για τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης· θεωρεί ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει επίσης να εξασφαλίσει τους κατάλληλους πόρους για τα Γραφεία Συνδέσμου του για τον σκοπό αυτό·

5. εκφράζει ικανοποίηση για την προτεινόμενη αύξηση κατά 35% σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και κατά 24% σε πιστώσεις πληρωμών για τις «Υπηρεσίες επικοινωνίας για τους πολίτες»· προτείνει περαιτέρω αύξηση δεδομένης της κλίμακας των δράσεων επικοινωνίας που θα χρειαστούν στο πλαίσιο της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει τις αναγκαίες προτάσεις, σε περίπτωση που χρειαστούν περαιτέρω πιστώσεις·

6. ζητεί επιτακτικά οι ανωτέρω αυξήσεις του προϋπολογισμού να εξυπηρετούν τον σκοπό της επίτευξης απτών αποτελεσμάτων και ποιοτικής επικοινωνίας με τους πολίτες· προκειμένου να διασφαλιστεί η επίτευξη των στόχων αυτών από τις προαναφερθείσες γραμμές του προϋπολογισμού, θα πρέπει να δημοσιοποιούνται τακτικές επισκοπήσεις του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιήθηκαν οι πόροι και του αντικτύπου τους.


 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ
ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

1.9.2020

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

22

6

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Gerolf Annemans, Gabriele Bischoff, Damian Boeselager, Geert Bourgeois, Fabio Massimo Castaldo, Włodzimierz Cimoszewicz, Gwendoline Delbos-Corfield, Daniel Freund, Charles Goerens, Esteban González Pons, Brice Hortefeux, Laura Huhtasaari, Giuliano Pisapia, Paulo Rangel, Antonio Maria Rinaldi, Domènec Ruiz Devesa, Jacek Saryusz-Wolski, Helmut Scholz, Pedro Silva Pereira, Antonio Tajani, László Trócsányi, Mihai Tudose, Loránt Vincze, Rainer Wieland

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Gilles Boyer, Cristian Ghinea, Maite Pagazaurtundúa, Nikolaj Villumsen

 


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ
ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

22

+

GUE/NGL

Helmut Scholz

NI

Fabio Massimo Castaldo

PPE

Esteban González Pons, Brice Hortefeux, Paulo Rangel, Antonio Tajani, László Trócsányi, Loránt Vincze, Rainer Wieland

RENEW

Gilles Boyer, Cristian Ghinea, Charles Goerens, Maite Pagazaurtundúa

S&D

Gabriele Bischoff, Włodzimierz Cimoszewicz, Giuliano Pisapia, Domènec Ruiz Devesa, Pedro Silva Pereira, Mihai Tudose

VERTS/ALE

Damian Boeselager, Gwendoline Delbos Corfield, Daniel Freund

 

 

 

6

-

ECR

Geert Bourgeois, Jacek Saryusz Wolski

GUE/NGL

Nikolaj Villumsen

ID

Gerolf Annemans, Laura Huhtasaari, Antonio Maria Rinaldi

 

 

 

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+ :  υπέρ

- :  κατά

0 :  αποχές