Procedure : 2019/2190(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A9-0207/2020

Indgivne tekster :

A9-0207/2020

Forhandlinger :

PV 23/11/2020 - 18
CRE 23/11/2020 - 18

Afstemninger :

PV 24/11/2020 - 11
PV 25/11/2020 - 14

Vedtagne tekster :

P9_TA(2020)0319

<Date>{03/11/2020}3.11.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0207/2020</NoDocSe>
PDF 197kWORD 70k

<TitreType>BETÆNKNING</TitreType>

<Titre>om håndtering af produktsikkerhed i det indre marked</Titre>

<DocRef>(2019/2190(INI))</DocRef>


<Commission>{IMCO}Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse</Commission>

Ordfører: <Depute>Marion Walsmann</Depute>

ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 BILAG: LISTE OVER ENHEDER OG PERSONER, SOM ORDFØREREN HAR MODTAGET INPUT FRA
 OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om håndtering af produktsikkerhed i det indre marked

(2019/2190(INI))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/95/EF af 3. december 2001 om produktsikkerhed i almindelighed[1],

 der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 768/2008/EF af 9. juli 2008 om fælles rammer for markedsføring af produkter og om ophævelse af Rådets afgørelse 93/465/EØF[2],

 der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/515 af 19. marts 2019 om gensidig anerkendelse af varer, der lovligt markedsføres i en anden medlemsstat,

 der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1025/2012 af 25. oktober 2012 om europæisk standardisering, om ændring af Rådets direktiv 89/686/EØF og 93/15/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/9/EF, 94/25/EF, 95/16/EF, 97/23/EF, 98/34/EF, 2004/22/EF, 2007/23/EF, 2009/23/EF og 2009/105/EF og om ophævelse af Rådets beslutning 87/95/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1673/2006/EF[3],

 der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1020 af 20. juni 2019 om markedsovervågning og produktoverensstemmelse og om ændring af direktiv 2004/42/EF og forordning (EF) nr. 765/2008 og (EU) nr. 305/2011[4],

 der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/1148 af 6. juli 2016 om foranstaltninger, der skal sikre et højt fælles sikkerhedsniveau for net- og informationssystemer i hele Unionen[5],

 der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/881 af 17. april 2019 om ENISA (Den Europæiske Unions Agentur for Cybersikkerhed) og om cybersikkerhedscertificering af informations- og kommunikationsteknologi og om ophævelse af forordning (EU) nr. 526/2013 (forordningen om cybersikkerhed)[6],

 der henviser til sin beslutning af 12. februar 2020 om automatiserede beslutningsprocesser: sikring af forbrugerbeskyttelse og fri bevægelighed for varer og tjenesteydelser[7],

 der henviser til sin beslutning af 12. februar 2019 om en omfattende europæisk industripolitik om kunstig intelligens og robotteknologi[8],

 der henviser til sin beslutning af 13. december 2018 om blockchain: en fremadskuende handelspolitik[9],

 der henviser til sin beslutning af 12. december 2018 om pakken for det indre marked[10], 

 der henviser til sin interimsbetænkning af 14. november 2018 om den flerårige finansielle ramme 2021-2027 – Parlamentets holdning med henblik på en aftale[11],

 der henviser til sin beslutning af 3. oktober 2018 om distributed ledger-teknologier og blockchains: opbygning af tillid via mellemledsafvikling[12],

 der henviser til sin beslutning af 4. juli 2017 om europæiske standarder til det 21. århundrede[13],

 der henviser til sin beslutning af 4. juli 2017 om længere levetid for produkter: fordele for forbrugere og virksomheder[14],

 der henviser til sin beslutning af 26. maj 2016 om strategien for det indre marked[15],

 der henviser til sin holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 15. april 2014 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) nr. .../2014 om forbrugerproduktsikkerhed og om ophævelse af Rådets direktiv 87/357/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/95/EF[16],

 der henviser til Kommissionens arbejdsprogram for 2020 "En mere ambitiøs Union" (COM(2020)0037),

 der henviser til Kommissionens rapport af 19. februar 2020 om de konsekvenser, som kunstig intelligens, tingenes internet og robotteknologi vil have for sikkerhed og erstatningsansvar (COM(2020)0064),

 der henviser til Kommissionens hvidbog af 19. februar 2020 om kunstig intelligens – en europæisk tilgang til ekspertise og tillid (COM(2020)0065),

 der henviser til Kommissionens meddelelse af 19. februar 2020 om "Europas digitale fremtid i støbeskeen" (COM(2020)0067),

 der henviser til Kommissionens meddelelse af 10. marts 2020 om en langsigtet handlingsplan for bedre gennemførelse og håndhævelse af reglerne for det indre marked (COM(2020)0094),

 der henviser til de "Etiske retningslinjer for pålidelig kunstig intelligens" fra Kommissionens Ekspertgruppe på Højt Niveau vedrørende Kunstig Intelligens, offentliggjort den 8. april 2019,

 der henviser til Kommissionens meddelelse af 8. april 2019 om opbygning af tillid til menneskecentreret kunstig intelligens (COM(2019)0168),

 der henviser til rapporten med titlen "Policy and investment recommendations for trustworthy artificial intelligence" (Politiske og investeringsmæssige henstillinger vedrørende pålidelig kunstig intelligens) fra Kommissionens Ekspertgruppe på Højt Niveau vedrørende Kunstig Intelligens, offentliggjort den 26. juni 2019,

 der henviser til forretningsordenens artikel 54,

 der henviser til betænkning fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse (A9-0207/2020),

A. der henviser til, at det indre marked for varer er en af EU's vigtigste økonomiske hjørnesten, og at handel med varer i øjeblikket skaber omkring en fjerdedel af EU's BNP og tegner sig for tre fjerdedele af handelen inden for EU;

B. der henviser til, at direktivet om produktsikkerhed i almindelighed (direktiv 2001/95/EF, produktsikkerhedsdirektivet) blev vedtaget i 2001, og til, at forbrugernes indkøbsvaner har ændret sig som følge af væksten i e-handelen; der henviser til, at et tidligere forsøg på at gennemføre en reform af produktsikkerhedsdirektivet, som Kommissionen fremlagde i 2013, ikke lykkedes;

C. der henviser til, at det er uacceptabelt, at EU's forbrugere udsættes for produkter, som ikke er i overensstemmelse med EU's sikkerhedskrav eller på anden vis er ulovlige, idet der er problematiske forhold spændende fra anvendelse af farlige kemikalier i produkter til usikker software og andre sikkerhedsfarer; der henviser til, at der er behov for en horisontal lovgivningsramme, der kan fungere som et sikkerhedsnet og forbedre forbrugerbeskyttelsen med det formål at opnå et højt beskyttelsesniveau for forbrugernes sundhed og sikkerhed;

D. der henviser til, at varehandelen på det indre marked er knyttet til dynamikken i den globale varehandel og effektiviteten i forsyningskæderne; der henviser til, at det derfor er vigtigt at sikre, at EU's ydre grænser udrustes yderligere med mere effektive og harmoniserede redskaber til at opdage usikre produkter fra tredjelande og forhindre, at de bringes i omsætning på det indre marked, til gavn for de virksomheder, der overholder reglerne, og for på korrekt og effektiv vis at beskytte forbrugernes rettigheder;

E. der henviser til, at de kompetente myndigheder bør tage behørigt hensyn til forsigtighedsprincippet, når de træffer foranstaltninger for at sikre forbrugernes sikkerhed, navnlig med hensyn til produkter, som har nye digitale teknologier indlejret i sig, og som kan være farlige;

F. der henviser til, at fremspirende teknologier forandrer produkters egenskaber og er nødt til at blive håndteret på en sådan måde, at forbrugerbeskyttelsen og retssikkerheden er sikret, uden at det er til hinder for innovation; der henviser til, at Kommissionens rapport om de konsekvenser, som kunstig intelligens, tingenes internet og robotteknologi vil have for sikkerhed og erstatningsansvar, baner vejen for at opnå dette;

G. der henviser til, at antallet af farlige produkter, der anmeldes via den europæiske sikkerhedsportal Safety Gate (Rapex), fortsat er meget højt, og at det samme gælder for salget af farlige produkter og produkter, der ikke overholder de gældende regler, og der henviser til, at overholdelse af EU's regelsæt, navnlig produktsikkerhedsreglerne, også under fremstillingsprocessen, bidrager til produkternes sikkerhed;

H. der henviser til, at produktsikkerhed gennem design og som standard er grundlæggende, fordi sikkerhed i designfasen kan forbedre sikkerheden ved produkter på markedet;

I. der henviser til, at EU's markedsovervågningssystem hovedsagelig fokuserer på økonomiske aktører, der er til stede i det indre marked, og der henviser til, at udviklingen inden for e-handel resulterer i, at et stort antal produkter fra tredjelande markedsføres direkte; der henviser til, at mange af disse produkter imidlertid ikke overholder EU's sikkerhedskrav og derfor risikerer at skade forbrugerne, som ofte ikke er klar over sådanne farer;

J. der henviser til, at forbrugerbeskyttelsesniveauet ikke bør afhænge af, om en forbruger handler online eller i en fysisk forretning, og der henviser til, at frivillige initiativer, der er indført af visse digitale platforme og onlinemarkedspladser, bør fremmes yderligere; der henviser til, at der stadig er behov for andre tiltag for at beskytte forbrugerne tilstrækkeligt, eftersom mange produkter, der sælges på onlinemarkedspladser, ikke er i overensstemmelse med EU's sikkerhedsregler, og til, at der derfor er behov for en mere omfattende lovgivningsmæssig ramme for at sikre platformes ansvar, herunder erstatningsansvar;

K. der henviser til, at produkters sporbarhed i forsyningskæden er afgørende for at forbedre sikkerheden og beskytte forbrugerne;

L. der henviser til, at et stort antal forfalskede varer i EU er blevet anmeldt som værende farlige og har udgjort en alvorlig risiko for forbrugernes helbred og sikkerhed;

1. understreger, at covid-19-krisen har vist, at det er af altafgørende betydning for beskyttelsen af borgerne i EU, at der er den største sikkerhed ved alle produkter, der er nødvendige for at klare såvel denne nødsituation som enhver krise, der måtte udfordre EU i fremtiden, navnlig medicinsk udstyr og værnemidler, produkter, der sælges online og offline, og produkter fra lande uden for EU; understreger med det for øje behovet for, at onlineplatforme og onlinemarkedspladser træffer proaktive foranstaltninger med henblik på at håndtere vildledende praksisser og misinformation vedrørende produkter, der sælges online; opfordrer Kommissionen til at være særlig opmærksom på medicinsk udstyrs sikkerhed, når der indkøbes forsyninger af kriseudstyr; bemærker, at produkter baseret på kunstig intelligens, tingenes internet eller robotteknologi kan tilbyde løsninger, der kan bidrage til at bekæmpe nuværende og fremtidige kriser, som måske vil underminere EU's strategiske position; opfordrer derfor Kommissionen og medlemsstaterne til at styrke deres koordinerede foranstaltninger inden for rammerne af produktsikkerhedslovgivningen og relevante netværk;

Sikkerhed ved alle produkter

2. glæder sig over forordning (EU) 2019/1020 om markedsovervågning, men fremhæver, at den med undtagelse af kontrol af varer, der kommer ind på EU-markedet, kun finder anvendelse på produkter, der er omfattet af EU's harmoniseringslovgivning, og det i en situation, hvor omkring en tredjedel af alle produkter, der er i omløb i EU, er ikkeharmoniserede produkter; opfordrer indtrængende Kommissionen til at opdatere og indføre indbyrdes tilpassede markedstilsynsregler for både harmoniserede og ikkeharmoniserede produkter, der bringes på markedet online og offline, og til at gøre disse regler egnede til deres formål i den digitale tidsalder for at sikre lige vilkår og forbedre produktsikkerheden;

3. påpeger behovet for at tilpasse produktsikkerhedsreglerne til den nye virkelighed på markederne og den digitale omstilling ved at håndtere nye risici og trusler mod forbrugernes sikkerhed, gøre noget ved de dermed forbundne sikkerhedsmæssige bekymringer hos forbrugerne og beskytte deres rettigheder; opfordrer Kommissionen til at tage fat på udfordringerne i forbindelse med fremspirende teknologier såsom kunstig intelligens, tingenes internet, robotteknologi, 3D-print mm. i forbindelse med dens revision af produktsikkerhedsdirektivet og til at identificere og lukke huller i den eksisterende lovgivning, f.eks. direktivet om maskiner og direktivet om radioudstyr, og i den forbindelse at undgå overlappende lovgivning og sikre en konsekvent tilgang til produktsikkerhed i al sektorspecifik lovgivning, f.eks. legetøjsdirektivet og anden produktspecifik lovgivning, for at opnå det højeste forbrugersikkerhedsniveau og samtidig fjerne potentielle hindringer for udviklingen af disruptive teknologier;

4. opfordrer Kommissionen til at omdefinere termerne "produkt" og "sikkert produkt" i forbindelse med revisionen af produktsikkerhedsdirektivet sammen med en eventuel revision af andre retsakter såsom direktivet om produktansvar, således at de afspejler kompleksiteten i de fremspirende teknologier, herunder produkter med indlejret kunstig intelligens, tingenes internet og robotteknologi, stand alone-software og software eller opdateringer, som medfører en væsentlig ændring af produktet, der fører til, at der reelt er tale om nyt produkt; opfordrer indtrængende Kommissionen til at prioritere forbrugerrettigheder og retssikkerhed for forbrugerne i forbindelse med revisionen af produktsikkerhedsdirektivet;

5. er overbevist om, at kunstig intelligens og andre fremspirende teknologier indlejret i produkter kan ændre formålet med produkterne og påvirke deres sikkerhed, efter at de er blevet bragt i omsætning, navnlig som følge af softwareopdateringer eller i tilfælde af selvlærende teknologi; opfordrer indtrængende Kommissionen til at overveje, hvorvidt tilgangen med det "at bringe i omsætning" som det afgørende tidspunkt, hvor den økonomiske aktør skal garantere produktets sikkerhed, er en tilgang, der stadig er egnet til formålet, og komme ind på, at produktets vedvarende overensstemmelse med den relevante produktsikkerhedslovgivning, også efter installation af softwareopdateringer, kan være bedre egnet til formålet i den digitale tidsalder;

6. er enig i, at AI-systemer bør være sikre for at være pålidelige, som anført af Ekspertgruppen på Højt Niveau vedrørende Kunstig Intelligens i dens etiske retningslinjer for pålidelig kunstig intelligens, anmoder Kommissionen om at tage fuldt hensyn til Ekspertgruppens anbefalinger og er enig i, at forbrugerne skal informeres om sikkerhed ved kunstig intelligens og ved produkter, hvori der er indlejret kunstig intelligens; er overbevist om, at en EU-dækkende tilgang til kunstig intelligens er afgørende for udviklingen af denne teknologi i EU; understreger behovet for en fælles definition, som bør revideres regelmæssigt for at tilpasse den til ny teknologisk udvikling, og behovet for at stille sikkerhedsrelaterede krav til kunstig intelligens for at undgå yderligere opsplitning af det indre marked som følge af forskellig national lovgivning; understreger, at EU er nødt til at gøre noget for at skabe en ramme for investeringer, datainfrastruktur, forskning og fælles etiske normer, der kan øge forbrugernes og virksomhedernes tillid, sikre en mere effektiv og fair form for forbrugerbeskyttelse, skabe retssikkerhed, forbedre EU's økonomiske konkurrenceevne og tilskynde til etablering og udvikling af nystartede virksomheder og andre virksomheder, der udfører og benytter sig af forskning i kunstig intelligens; understreger, at Kommissionen bør vurdere, hvordan kunstig intelligens- og blockchain-teknologi kan anvendes til at forbedre produktsikkerheden gennem f.eks. udvikling af interoperable databaser om skader forårsaget af usikre produkter, der er i omløb på det indre marked;

7. mener, at systemer med kunstig intelligens, uanset om de står alene eller er indlejrede i et produkt, skaber et væld af muligheder, og at de bør anvende objektive datasæt af høj kvalitet for at være pålidelige og fremme forbrugerbeskyttelsen; glæder sig derfor over Kommissionens meddelelse om opbygning af tillid til menneskecentreret kunstig intelligens, som tager hensyn til de syv centrale krav, der er fastsat i retningslinjerne fra Ekspertgruppen på Højt Niveau vedrørende Kunstig Intelligens; understreger, at disse retningslinjer også bør overvejes på internationalt plan; påpeger, at Kommissionen bør gennemgå de eksisterende standarder for kunstig intelligens og høre relevante interessenter for at vurdere, hvilke nye standarder der er behov for, at den bør foretage en periodisk vurdering af EU's regelsæt vedrørende kunstig intelligens med henblik på at sikre produktsikkerhed, forbrugerbeskyttelse og databeskyttelse, og at den bør gribe ind på områder, hvor det er nødvendigt for at fremme retssikkerheden og sikre harmonisering af reglerne inden for EU;

Overholdelse af produktsikkerhedsreglerne

8. understreger, at en harmoniseret risikobaseret vurderingsramme udformet efter klare og gennemsigtige kriterier ikke kun vil være effektiv ud fra et administrativt synspunkt, navnlig for mikrovirksomheder og små og mellemstore virksomheder (SMV'er), fordi det vil forhindre uforholdsmæssige byrder, men også med hensyn til at styrke forbrugersikkerheden; opfordrer derfor indtrængende Kommissionen til at harmonisere metodologien yderligere og sammen med de relevante interessenter grundigt at vurdere gennemførligheden af risikobaserede vurderingsordninger – som i den forbindelse tilpasses til at blive anvendt på produkter med et højt risikoniveau – og af overensstemmelsesvurderingsmekanismer, hvor sådanne endnu ikke findes, for at garantere sikkerhed gennem design og som standard ved produkter med indlejrede fremspirende teknologier; understreger behovet for at sikre en konsekvent tilgang til håndhævelsen af produktsikkerhedslovgivning og bemærker, at der kan opstå betydelig asymmetri mellem udvikling af produkter med indlejrede fremspirende teknologier og de offentlige myndigheders mulighed for at vurdere dem; understreger derfor, at medlemsstaterne – med støtte fra Kommissionen – bør koordinere deres risikostyringsstrategier for kunstig intelligens i forbindelse med deres nationale markedsovervågningsstrategier for at sikre lige vilkår for alle økonomiske aktører;

9. er af den mening, at de nuværende huller i den eksisterende lovramme har en negativ indvirkning på EU-forbrugernes rettigheder og de europæiske virksomheders konkurrenceevne, navnlig SMV'ernes og mikrovirksomhedernes; opfordrer indtrængende Kommissionen til at tage hensyn til princippet om at "tænke småt først" ved vurderingen af virkningen af fremtidig lovgivning, der bør tage behørigt hensyn til behovet for at yde støtte til SMV'er for at mindske den byrde, som disse foranstaltninger kan medføre, og for at sikre et stabilt, forudsigeligt og ordentligt reguleret miljø, hvori SMV'er kan drive deres virksomhed;

10. opfordrer indtrængende Kommissionen til at overveje EU-benchmarks for "reguleringsmæssige sandkasser", uden at opgive forsigtighedsprincippet, da de kan forbedre produkternes sikkerhed ved at give ekspertbistand til, hvordan det kan vurderes, om et produkt overholder den gældende lovgivning på en moderne måde; påpeger, at skabelsen af et fælles miljø for afprøvning og forbedring af teknologier som f.eks. kunstig intelligens vil hjælpe EU-virksomheder til at overvinde opsplitningen af det indre marked og til effektivt at udnytte vækstpotentialet i hele EU; anerkender den vigtige rolle, som digitale innovationsknudepunkter kan spille ved på samme tid at fungere som mellemled mellem regulator og virksomhed, hjælpe nystartede virksomheder og SMV'er med at tilpasse sig ny lovgivning og gøre det lettere at komme ind på markedet;

11. anmoder Kommissionen og medlemsstaterne om at tage højde for den kunstige intelligens' autonome selvlæringsadfærd i hele produktets levetid og om at vurdere muligheden for at etablere mekanismer med henblik på at undgå nye risici; opfordrer til, at obligatorisk menneskelig overvågning bliver standard for højrisiko-AI-produkter, og til, at der udvikles effektiv kontrol af højrisiko-AI-produkter i hele forsyningskæden med pålidelige og upartiske procedurer for at sikre produktsikkerhed og forbrugernes ret til at kræve personlig kommunikation i stedet for kommunikation med automatiserede systemer; understreger, at strenge forbrugerrettigheder støtter udviklingen af sikre og innovative produkter med kunstig intelligens;

12. tilskynder leverandører af fremspirende teknologier til at integrere sikkerhedsmekanismer i disse teknologier, herunder selvreparationsmekanismer, for at forhindre upload af software, som potentielt kan udgøre en fare for forbrugernes sikkerhed, for at øge bevidstheden om sikkerhedsmæssige problemer ved deres produkter og for at sikre og forbedre sikkerheden i hele et produkts livscyklus; opfordrer Kommissionen til at analysere, hvorvidt et produkts holdbarhed, genbrugsmuligheder, opgraderingsmuligheder og reparationsmuligheder kan påvirke dets sikkerhed; bemærker imidlertid, at mange erhvervsdrivende ikke altid har reelt styr på deres produkter i hele deres livscyklus, og at en række andre parter kan være ansvarlige for forskellige produktkomponenter;

13. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre, at der i forbindelsesinfrastrukturen, herunder nye kommunikationsteknologier som 5G, er integreret sikkerhed og privatlivsbeskyttelse gennem design og som standard, for at forbedre sikkerheden ved forbundne produkter; fremhæver, at de risici, der følger af softwareopdateringer, fejlbehæftede data og tab af forbindelsen, kan resultere i risici for sikkerheden og sundheden, og opfordrer indtrængende Kommissionen til at ajourføre den nuværende produktsikkerhedslovgivning for at imødegå disse risici;

14. er overbevist om, at manglende eller svag cybersikkerhed ved forbundne enheder og sammenkoblede tjenester kan bringe produktsikkerheden i fare, og at dette er nødt til at blive håndteret i forbindelse med den horisontale revision af de relevante bestemmelser og henstillinger; opfordrer derfor Kommissionen til at sikre, at anvendelsesområdet i forbindelse med revisionen af produktsikkerhedsdirektivet også tager højde for udfordringer og fremspirende tendenser vedrørende cybersikkerhed ved at sikre, at alle enheder holdes ajour med web-industristandarderne, der er under konstant udvikling;

15. fremhæver, at EU's forordning om cybersikkerhed er et af de vigtigste værktøjer til at øge cybersikkerheden på EU-plan, men kun er baseret på en frivillig certificeringsordning; opfordrer Kommissionen til at vurdere både behovet for en EU-cybersikkerhedscertificeringsordning, der dækker produkter med indlejrede fremspirende teknologier såsom kunstig intelligens, tingenes internet og robotteknologi, i overensstemmelse med EU's ramme for cybersikkerhed og under stadig hensyntagen til sektorspecifikke aspekter og behovet for at udarbejde dertil svarende obligatoriske certificeringsordninger for forbrugerprodukter, der hurtigt kan opdateres for at blive tilpasset de aktuelle risici uden at være til hinder for innovation; opfordrer således også Kommissionen til at vurdere behovet for lovgivning om obligatoriske cybersikkerhedskrav og reelle markedsovervågningsmekanismer;

Effektiv markedsovervågning

16. fremhæver den mangel på økonomiske og menneskelige ressourcer, som mange markedsovervågningsmyndigheder i EU har oplevet gennem de seneste år, og tilskynder Kommissionen og medlemsstaterne til i det omfang, deres respektive kompetencer muliggør det, at øge deres markedsovervågningsmyndigheders ressourcer og ekspertise, styrke deres indbyrdes samarbejde og udvikle fælles foranstaltninger, herunder på grænseoverskridende niveau og for onlinemarkeder, forbedre kontrollernes effektivitet og produktivitet samt til på behørig vis at tilføre markedsovervågningsmyndighederne, herunder toldmyndighederne, personale, således at de er i stand til at opspore usikre produkter, navnlig fra tredjelande, og til at forhindre, at de bringes i omsætning på det indre marked; understreger i denne forbindelse, at det er særligt vigtigt at stille moderne udstyr til rådighed for de relevante myndigheder og at sikre, at de anvender innovative teknologier, og understreger også, at adgang til relevant dokumentation, f.eks. produktsikkerhedsrelateret softwaredokumentation og datasæt, er afgørende for at gøre det muligt for markedsovervågningsmyndighederne at udføre deres aktiviteter og vurdere, hvorvidt produkter overholder relevante sikkerhedsregler;

17. understreger betydningen af programmet for det indre marked, i forbindelse med den flerårige finansielle ramme 2021-2027 (FFR), med hensyn til at støtte og styrke effektive markedsovervågningsmyndigheder i deres opgaver overalt i det indre marked og sikre ensartet håndhævelse af produktsikkerhedsbestemmelser overalt i EU, således at kun sikre produkter, der overholder gældende regler og har et højt forbrugerbeskyttelsesniveau, gøres tilgængelige på det indre marked; gentager hvad det angår sin opfordring til Kommissionen og Rådet om at øge og tilvejebringe tilstrækkelige ressourcer og en særlig budgetpost og opfordrer endvidere medlemsstaterne til også at afsætte tilstrækkelige ressourcer til deres toldmyndigheder; opfordrer indtrængende de interinstitutionelle forhandlingspartnere til at forhindre nedskæringer i budgetterne til programmet for det indre marked og toldprogrammerne under FFR;

18. understreger, at selv om markedsovervågningsaktiviteter har til formål at beskytte almene offentlige interesser, og forfalskede produkter derimod vedrører beskyttelsen af private intellektuelle ejendomsrettigheder, er der en forbindelse mellem forfalskede produkter og risici for forbrugernes sundhed og sikkerhed; opfordrer derfor indtrængende Kommissionen til at danne sig et bedre og klarere billede af fænomenet med forfalskninger og af den mulige rolle, som markedsovervågningsmyndigheder og onlinemarkedspladser kan spille med hensyn til at beskytte EU‑forbrugeres sundhed og sikkerhed bedre, herunder gennem effektiv håndhævelse af toldlovgivningen og harmonisering af toldkontrollen i hele EU; tilskynder til, at markedsovervågningsmyndighederne gør brug af nye teknologier såsom kunstig intelligens og blockchain til at sikre, at dataanalyser kan bruges til at begrænse risikoen, forbedre overholdelsen af produktsikkerhedslovgivning og beskytte forbrugerne mod forfalskede produkter;

19. opfordrer indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til at fastsætte mindstesatser for stikprøver; anmoder markedsovervågningsmyndighederne om at udføre sektorspecifik mystery shopping, også på onlinemarkedspladser, regelmæssigt eller ved kontrolaktioner som dem, der gennemføres af netværket for samarbejde om forbrugerbeskyttelse; tilføjer, at opmærksomheden navnlig bør rettes mod de produktkategorier, der er mest anmeldt på Rapex, og at der skal træffes de fornødne restriktive foranstaltninger, hvis der konstateres en risiko; anbefaler, at disse foranstaltninger baseres på velfunderede dataanalyseværktøjer; understreger betydningen af, at medlemsstaterne pålægger lovovertrædere effektive sanktioner;

20. opfordrer Kommissionen til hurtigt at vedtage gennemførelsesretsakter i overensstemmelse med forordning (EU) 2019/1020, særlig dens artikel 25, om fastsættelse af benchmarks og teknikker for kontrol af harmoniserede og ikkeharmoniserede produkter og til at medtage minimumskrav til kontrol af produkter, der indføres på EU-markedet, med henblik på at sikre en konsekvent, effektiv og ensartet håndhævelse af EU-retten;

21. understreger, at produkter, der købes direkte af forbrugere fra økonomiske aktører uden for EU, skal underkastes en effektiv kontrol for at sikre, at de overholder EU's retlige rammer; opfordrer markedsovervågningsmyndighederne, herunder toldmyndighederne, til at foretage passende kontrol af disse produkter; opfordrer Kommissionen til at undersøge muligheden for at kræve, at økonomiske aktører uden for EU udpeger en økonomisk aktør i EU for ikkeharmoniserede produkter, som vil kunne give oplysninger eller dokumenter vedrørende produkternes sikkerhed til markedsovervågningsmyndighederne og samarbejde med dem for at sikre, at der træffes korrigerende foranstaltninger for at afhjælpe tilfælde af manglende overholdelse;

22. anmoder Kommissionen om at samarbejde med tilsynsmyndighederne i tredjelande, udveksle markedsovervågningsrelaterede oplysninger om farlige produkter med dem og at lade bestemmelser om markedsovervågning og håndhævelse indgå i alle EU- frihandelsaftaler, således at virksomheder uden for EU, der sælger varer på det indre marked, pålægges samme produktsikkerhedskrav som EU-virksomheder;

23. opfordrer indtrængende Kommissionen til på EU-plan og internationalt plan at øge samarbejdet mellem forbrugerbeskyttelses-, markedsovervågnings- og toldmyndigheder samt andre relevante kompetente myndigheder for således at sikre en harmoniseret og ensartet kontrol på alle EU-indgangssteder, muliggøre hurtig overførsel af oplysninger om usikre produkter og styrke koordination af håndhævelsesforanstaltninger såsom kontrol af overholdelse af EU's regelsæt og sanktioner; opfordrer i denne sammenhæng Kommissionen og medlemsstaterne til at styrke interaktionen mellem EU-databaser og nationale offentlige databaser over ulovlige produkter; opfordrer indtrængende Kommissionen til inden for rammerne som fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1020 at muliggøre brugen af informations- og kommunikationssystemet for markedsovervågning, som bør fungere parallelt med det fælles toldrisikoforvaltningssystem, for at øge niveauet for samarbejde og udveksling af oplysninger mellem medlemsstaterne og Kommissionen;

24. opfordrer indtrængende Kommissionen til at prioritere produktsikkerhed i sin toldhandlingsplan;

Sikre produkter på onlinemarkedspladser

25. understreger, at forbrugerne bør tilbydes lige sikre produkter, uanset om de køber online eller offline, og glæder sig over hensigtserklæringen om produktsikkerhed[17], som onlinemarkedspladser kan gøre brug af, men fremhæver samtidig dens frivillige karakter, den begrænsede deltagelse heri fra markedsoperatørers side og manglen på detaljerede centrale præstationsindikatorer til at sikre en meningsfuld vurdering af underskrivernes indsats; opfordrer Kommissionen til at tilskynde andre onlinemarkedspladser til at tilslutte sig initiativet og offentliggøre klare oplysninger til forbrugerne om deres rettigheder og forhandleren, og opfordrer den også til at evaluere, hvilken rolle onlinemarkedspladser vil kunne spille hvad angår begrænsning af, at usikre produkter bringes i omsætning, og til at foreslå obligatoriske regler for ansvar og pligter, der påligger markedspladser, der er etableret i og uden for EU, som led i retsakten om digitale tjenester og revisionen af produktsikkerhedsdirektivet og anden relevant lovgivning;

26. fremhæver behovet for lige vilkår for EU- og tredjelandsplatforme, når det drejer sig om overholdelse af EU's regler om produktsikkerhed; opfordrer Kommissionen til sammen med markedsovervågningsmyndighederne at granske sikkerheden ved produkter fra tredjelande, kontrollere onlinemarkedspladser mere aktivt og øge disses ansvar; opfordrer indtrængende Kommissionen til i samarbejde med forbrugerorganisationer og medlemsstaterne at informere forbrugerne bedre om de mulige farer ved produkter fra tredjelande, der købes på onlinemarkedspladser og ikke overholder gældende regler; tilskynder Kommissionen til at kræve af onlinemarkedspladser at anvende de samme regler på alle enheder, der udbyder produkter til forbrugere i EU, også dem, der er etableret i tredjelande;

27. bemærker, at onlineplatforme som f.eks. onlinemarkedspladser ganske vist har været til gavn for både forhandlere og forbrugere ved at forbedre udvalget og nedbringe priserne, men at der samtidig er et stigende antal sælgere, især fra tredjelande, der udbyder usikre eller ulovlige produkter på det indre marked; opfordrer derfor indtrængende onlinemarkedspladser til at reagere så hurtigt som muligt på meddelelser fra Rapex og til at samarbejde effektivt og proaktivt med medlemsstaternes kompetente myndigheder ved straks at trække usikre produkter tilbage og træffe foranstaltninger til at sætte en stopper for, at de dukker op igen; anmoder Kommissionen om at indføre forpligtelser, ifølge hvilke onlinemarkedspladser skal reagere effektivt over for usikre produkter, herunder ved at oplyse forbrugerne, hvis de har købt et usikkert produkt eller et produkt, der på anden vis ikke overholder gældende regler; tilskynder onlinemarkedspladser til, når de kontaktes af forbrugerorganisationer, at udsende en advarsel om et usikkert produkt og til at samarbejde med dem for at vurdere den potentielle risiko;

28. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre, at onlinemarkedspladserne forbedrer deres samarbejde via fælles aktiviteter med hinanden og med de kompetente myndigheder, at de konsulterer Rapex, før de sætter produkter på deres websteder, omgående fjerner produkter, der er identificeret som usikre af Rapex, udveksler oplysninger om sælgere, der bryder reglerne, træffer effektive og afskrækkende foranstaltninger over for dem og deres forsyningskæde, indfører et robust erhvervsbrugerautentificeringssystem og udvikler et lettilgængeligt redskab til brug overalt i EU, hvormed forbrugerne kan indberette usikre produkter;

29. opfordrer indtrængende Kommissionen til at vurdere, hvordan onlinemarkedspladser kan forbedre deres grænseflade med Rapex, forudsat at sidstnævnte moderniseres og gøres kompatibel, for eksempel via en applikationsprogramgrænseflade, med det formål at modtage advarsel om, at et produkt er blevet indberettet i systemet, og at sikre, at de produkter, der udbydes til salg, er sikre, og opfordrer indtrængende Kommissionen til at kræve af onlinemarkedspladser, at de skal sætte et link til Rapex på deres websteder for at øge bevidstheden om denne platform;

30. anmoder Kommissionen om at evaluere kravet om, at onlineplatforme skal indføre effektive og passende sikkerhedsforanstaltninger til at håndtere reklamer for usikre produkter, som ikke er i overensstemmelse med EU's retlige rammer, herunder reklamer eller vildledende garantier og erklæringer fra leverandører eller kunder, og til at lade denne evaluering ledsage af en grundig vurdering af virkningen af sådanne bestemmelser, herunder en omkostningseffektivitetsanalyse baseret på proportionalitet for onlineplatforme;

31. tilskynder Kommissionen til at forhandle en ambitiøs WTO-aftale om e-handel igennem for at forbedre overholdelsen af produktsikkerhedsreglerne online på EU-plan og på internationalt plan;

Kommissionens program for standarder for 2020 og sporbarhed

32. glæder sig over, at det europæiske standardiseringsprogram for 2020 omhandler de udfordringer, der opstår i det digitale indre marked, såsom kunstig intelligens, tingenes internet, beskyttelse af data, herunder sundhedsdata, cybersikkerhed og automatiseret mobilitet; anmoder Kommissionen om at give mandat til Den Europæiske Standardiseringsorganisation, Den Europæiske Komité for Elektroteknisk Standardisering og Det Europæiske Standardiseringsinstitut for Telekommunikation til at støtte processen med udformning af harmoniserede standarder, herunder for traditionelle sektorer, der ikke tidligere har anvendt IT, for at sikre en sikker anvendelse af nye og interoperable digitale teknologier på et ensartet grundlag overalt i EU; understreger, at standarder, navnlig for visse kategorier af produkter såsom personlige værnemidler, bør udvikles for at sikre det højest mulige sikkerhedsniveau for mænd og kvinder; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at støtte, at alle relevante interessenter, herunder forbrugerorganisationer og erhvervssammenslutninger, deltager i standardiseringsaktiviteter;

33. understreger, at reel og effektiv sporbarhed i forsyningskæden er altafgørende for at forbedre produkters sikkerhed og kvalitet i overensstemmelse med EU's retlige rammer og beskyttelse af forbrugerne i EU, eftersom klare og pålidelige oplysninger om produkter forhindrer usikkerhed for forbrugerne, herunder personer med handicap, styrker dem med hensyn til at træffe informerede valg på grundlag af relevante oplysninger og gør det muligt for markedsovervågningsmyndighederne at udføre deres arbejde; opfordrer Kommissionen til i tråd hermed at ajourføre reglerne om krav til sporbarhed for ikkeharmoniserede produkter;

34. anmoder Kommissionen om at evaluere, hvordan distributed ledger-teknologi såsom blockchain vil kunne forbedre produktsikkerheden ved at forbedre produkternes sporbarhed gennem hele forsyningskæden, herunder ved hjælp af standardisering af produkterne; mener korte træk, at udviklingen af robuste og troværdige elektroniske informationer vil gøre markedstilsynsmyndighedernes kontrol mere enkel og mere effektiv;

Tilbagekaldelser

35. bemærker, at forbrugerne reagerer ringe på tilbagekaldelser, og at usikre produkter fortsat anvendes, selv om de er blevet tilbagekaldt; opfordrer Kommissionen til at offentliggøre retningslinjer i et almindeligt sprog for tilbagekaldelsesprocedurer, herunder en tjekliste med konkrete krav, og til at give klare oplysninger om de benchmarks, der bruges af markedsovervågningsmyndighederne, med henblik på at øge antallet af forbrugere, man når ud til, og i den forbindelse tage i betragtning, at SMV'er og navnlig mikrovirksomheder kan have brug for yderligere hjælp for at håndtere retningslinjerne;

36. opfordrer de handlende, onlinemarkedspladser og forbrugerorganisationer til at spille en større rolle i forbindelse med tilbagekaldelser af usikre produkter, der er købt online eller offline, ved give forbrugerne tilstrækkelige og pålidelige oplysninger, og opfordrer de handlende og onlinemarkedspladser til at sikre, at produkter hurtigt trækkes tilbage fra onlinemarkedspladser og tages ned af hylderne og tilbagekaldes fra forbrugerne; anmoder Kommissionen og medlemsstaterne om at kræve, at onlinemarkedspladser indfører effektive mekanismer til at sikre, at de kan nå ud til deres brugere, købere og sælgere, uanset om disse er enkeltpersoner eller virksomheder, for at informere dem hurtigst muligt i tilfælde af nødvendige tilbagekaldelser; anmoder Kommissionen om at vurdere, hvordan nye teknologier og algoritmer kan gøre denne proces mere effektiv og om sikre, at der nås ud til et stort antal berørte forbrugere;

37. opfordrer indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til at fremme grænseoverskridende udveksling af bedste praksis for tilbagekaldelser og til at overveje at øge produktregistreringsraterne, således at de berørte forbrugere lettere kan identificeres og aktivt informeres, selv ved køb på tværs af grænserne, og til at gøre det muligt for økonomiske aktører at anvende data – f.eks. loyalitetsordninger – til at nå ud til forbrugerne uden at overtræde reglerne i den generelle forordning om databeskyttelse; opfordrer forbrugerorganisationerne til at styrke deres samarbejde med markedsovervågningsmyndighederne om tilbagekaldelsesprocedurer ved at opføre de produkter, der angives som usikre i Rapex, på deres websteder;

38. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at udarbejde en enkel og harmoniseret feedbackrapport om tilbagekaldelser foretaget af økonomiske aktører, som skal indgives til markedsovervågningsmyndighederne til vurdering af, hvor effektiv en tilbagekaldelse har været;

°

° °

39. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.


BEGRUNDELSE

Det fælles indre marked er en forudsætning for, at millioner af produkter kan handles inden for Den Europæiske Union. Vi skal sørge for, at disse produkter er sikre, og dermed at forbrugernes sundhed beskyttes. Ordføreren er overbevist om, at det er nødvendigt med en større indsats for at øge produkternes sikkerhed og sikre et højt forbrugerbeskyttelsesniveau. De eksisterende produktsikkerhedsregler skal evalueres og tilpasses for at leve op til den digitale omstilling. Dette gælder såvel sektorspecifik lovgivning, f.eks. direktivet om maskiner[18], direktivet om radioudstyr[19], lavspændingsdirektivet[20] og legetøjsdirektivet[21], som direktivet om produktsikkerhed i almindelighed[22]. De nødvendige revisioner af disse regler skal føre til, at forbrugerne kan nyde godt af et højt sikkerhedsniveau ved alle produkter, og at denne sikkerhed overvåges effektivt.

 

Sikkerhed ved alle produkter

 

I 2021 vil forordningen om markedsovervågning og produktoverensstemmelse (forordning (EU) 2019/1020) træde i kraft. Den vil medføre betydelige forbedringer for markedsovervågningen, f.eks. øget samarbejde på tværs af grænserne mellem markedsovervågningsmyndighederne. Disse forbedringer vedrører imidlertid kun produkter, der er omfattet af EU's harmoniseringslovgivning. De såkaldte ikkeharmoniserede produkter bliver, med undtagelse af visse kontrolbestemmelser, ikke berørt heraf. Det fører til en uacceptabel situation, hvor f.eks. en dukkeseng, der som legetøj er omfattet af harmoniserede regler, er underlagt strengere regler end en børneseng, der som møbel er et af de såkaldte ikkeharmoniserede produkter. Ordføreren foreslår derfor, at de eksisterende regler tilpasses, således at ikkeharmoniserede produkter også nyder en høj grad af beskyttelse.

 

Derudover er det nødvendigt med justeringer for at udvide de eksisterende sikkerhedsregler til også at omfatte produkter, der anvender nye teknologier såsom kunstig intelligens, tingenes internet og robotteknologi. Som følge heraf er det nødvendigt at præcisere eksisterende lovgivning og lukke huller i den. Eksempelvis bør den eksisterende produktdefinition tilpasses. Spørgsmålet om, hvorvidt software eller opdateringer kan betragtes som selvstændige produkter, hvis de har betydning for sikkerheden, skal afklares. Det samme gælder spørgsmålet om, hvorvidt det "at bringe i omsætning" faktisk stadig bør være det afgørende tidspunkt for vurderingen af et produkts sikkerhed. Dette især i betragtning af, at f.eks. produktets evne til at videreudvikle sig selv i henseende til dets egenskaber kan ændre dets funktioner over tid.

 

Overholdelse af produktsikkerhedsreglerne

 

Ordføreren mener, at produkter bør være sikre i hele deres livscyklus. I produktsikkerhedsregler, der omfatter nye teknologier, skal der tages højde for disse teknologiers særlige karakter. Der er behov for at skabe en ensartet lovramme vedrørende kunstig intelligens for hele EU, som ud fra en risikobaseret tilgang skelner mellem kunstig intelligens med hhv. lav risiko og høj risiko for at opnå et omfattende sikkerhedsniveau og samtidig undgå en opsplitning af det indre marked. Ordføreren foreslår at undersøge de eksisterende kriterier for overensstemmelsesvurdering og lukke eksisterende huller med relevante foranstaltninger. Ordføreren er af den overbevisning, at produkter, der indeholder kunstig intelligens, tingenes internet eller robotteknologi og kun udgør en lav risiko, bør tilgodeses med en forenklet overensstemmelsesvurdering. Det er også vigtigt for ordføreren, at de foranstaltninger, der skal foreslås, ikke udgør en unødvendig byrde for virksomhederne i almindelighed og for SMV'er i særdeleshed, som er rygraden i EU's indre marked.

 

Effektiv markedsovervågning

 

Selv de bedste produktsikkerhedsregler nytter ikke ret meget, hvis overholdelsen af reglerne ikke overvåges effektivt. Håndhævelse af produktsikkerheds- og markedsovervågningsbestemmelserne hører under medlemsstaterne. De nationale markedsovervågningsmyndigheder, hvis opgaver styrkes ved forordning (EU) 2019/1020, spiller en afgørende rolle i denne henseende. De yder et godt stykke arbejde, men deres effektivitet kunne forbedres, så derfor er ordføreren af den mening, at der bør stilles tilstrækkelige midler og personale til rådighed for markedsovervågningsmyndighederne til, at de kan udfylde deres vigtige rolle effektivt. Efter ordførerens opfattelse er det også nødvendigt at styrke samarbejdet mellem de enkelte markedsovervågningsmyndigheder og mellem markedsovervågningsmyndighederne og toldmyndighederne. Mindstesatser for stikprøver og systematisk mystery shopping vil kunne øge opsporingen af usikre produkter og sikre ensartet håndhævelse af de europæiske produktsikkerhedsregler.

Ordføreren forventer navnlig, at de produkter, der købes online og importeres fra tredjelande, overvåges med samme omhu af markedsovervågningsmyndighederne. Det sker i øjeblikket ikke i tilstrækkeligt omfang, og der er derfor behov for en mere effektiv kontrol for at højne sikkerheden ved alle produkter.

 

Sikre produkter på onlinemarkedspladser

 

69 % af internetbrugerne købte noget online i 2018. Antallet af produkter, der sælges online, stiger hvert år. Dette "nye" marked må ikke underminere princippet om produktsikkerhed. Ordføreren er af den opfattelse, at det ikke bør spille nogen rolle for beskyttelsen af forbrugerne mod usikre produkter, om produktet er købt online eller offline.

På den ene side giver onlinemarkedspladser hurtig adgang til et stort produktudvalg, men på den anden side rummer de en skjult risiko, da de ikke påtager sig noget ansvar for de udbudte produkter. Ordføreren mener, at onlinemarkedspladser bør tillægges større ansvar. Det kunne f.eks. være, at onlinemarkedspladser proaktivt finder frem til usikre produkter, eller at de skal tjekke produkter i det hurtige varslingssystem for farlige nonfoodprodukter, Safety Gate (Rapex). Til det formål kunne man forestille sig en dertil indrettet grænseflade. I dag dukker usikre produkter, som er blevet fjernet fra en onlinemarkedsplads, op igen på en anden. En forøgelse af udvekslingen af oplysninger mellem onlinemarkedspladser vil kunne modvirke dette.

 

Desuden bør markedsovervågningsmyndighederne i deres arbejde også fokusere på onlinemarkedspladser, således at der kommer balance i forhold til den stationære handel, og for at der ikke kun sker en forøgelse af produktsikkerheden, men at der også sikres en fair konkurrence på EU-markedet.

 

Sporbarhed og tilbagekaldelser

 

Sporbarhed i hele forsyningskæden er af afgørende betydning for at forbedre produktsikkerheden. Om det sker via blockchain eller andre teknologier er ikke væsentligt. Væsentligt er, at disse teknologier er interoperable og har potentiale til at yde et afgørende bidrag til forbedring af produktsikkerheden, fremfor alt ved produkter, der benytter sig af kunstig intelligens, tingenes internet eller robotteknologier.

 

Sidst, men ikke mindst, ønsker ordføreren at gøre tilbagekaldelser mere effektive. Størstedelen af tilbagekaldelser af nonfoodprodukter tager forbrugerne ikke notits af, og derfor er farlige produkter fortsat i brug. Dette problem skal der gøres noget ved hurtigst muligt, og derfor foreslås en række tiltag for at højne effektiviteten af tilbagekaldelser.

 

Efter ordførerens opfattelse vil de foranstaltninger, der foreslås i dette udkast til betænkning, føre til øget produktsikkerhed og dermed styrke EU-borgernes tillid – også i krisetider – til det fælles europæiske indre marked.

 

 

 

 


BILAG: LISTE OVER ENHEDER OG PERSONER, SOM ORDFØREREN HAR MODTAGET INPUT FRA

<FootprintIntro>Følgende liste er udarbejdet på helt frivillig basis og udelukkende på ordførerens ansvar. Ordføreren har modtaget input fra følgende enheder eller personer som led i udarbejdelsen af betænkningen:</FootprintIntro>

 

Enheder og/eller personer

Independent Retail Europe

Plastics Europe

European Telecommunication Network Operators’ Association

Deutsches Institut für Normung (DIN)

Bureau Européen des Unions de Consommateurs (BEUC)

European Commission (DG JUST, DG GROW and DG CNECT)

BIC

DEKRA

Bitcom

Digital Europe

Verband neutraler technischer Dienstleister (VdTÜV)

Der Mittelstandsverbund

Bundesverband deutscher Industrie (BDI)

Toy Industrie

Eurochamber

Facebook

Finnish Commerce Federation

French Retail Federation

Markenverband (German Brands Association)

EuroCommerce

Amazon

European DIY Retail Association (EDRA)

Swedish retailer federation

European manufacturers of absorbent hygiene products (AHPs)

 


OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

26.10.2020

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

45

0

0

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Andrus Ansip, Pablo Arias Echeverría, Alessandra Basso, Brando Benifei, Adam Bielan, Biljana Borzan, Vlad-Marius Botoş, Markus Buchheit, Dita Charanzová, Deirdre Clune, David Cormand, Carlo Fidanza, Evelyne Gebhardt, Alexandra Geese, Sandro Gozi, Maria Grapini, Svenja Hahn, Virginie Joron, Eugen Jurzyca, Arba Kokalari, Marcel Kolaja, Kateřina Konečná, Jean-Lin Lacapelle, Maria-Manuel Leitão-Marques, Morten Løkkegaard, Adriana Maldonado López, Antonius Manders, Beata Mazurek, Leszek Miller, Dan-Ştefan Motreanu, Kris Peeters, Anne-Sophie Pelletier, Miroslav Radačovský, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Róża Thun und Hohenstein, Kim Van Sparrentak, Marion Walsmann, Marco Zullo

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Marc Angel, Pascal Arimont, Marco Campomenosi, Salvatore De Meo, Claude Gruffat

 


 

 

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

45

+

ECR

Adam Bielan, Carlo Fidanza, Eugen Jurzyca, Beata Mazurek

EPP

Pablo Arias Echeverría, Pascal Arimont, Deirdre Clune, Salvatore De Meo, Arba Kokalari, Antonius Manders, Dan‑Ştefan Motreanu, Kris Peeters, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Róża Thun und Hohenstein, Marion Walsmann

EUL/NGL

Kateřina Konečná, Anne‑Sophie Pelletier

GREENS/EFA

David Cormand, Alexandra Geese, Claude Gruffat, Marcel Kolaja, Kim Van Sparrentak

ID

Alessandra Basso, Markus Buchheit, Marco Campomenosi, Virginie Joron, Jean‑Lin Lacapelle

NI

Miroslav Radačovský, Marco Zullo

RENEW

Andrus Ansip, Vlad‑Marius Botoş, Dita Charanzová, Sandro Gozi, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard

S&D

Marc Angel, Brando Benifei, Biljana Borzan, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Maria‑Manuel Leitão‑Marques, Adriana Maldonado López, Leszek Miller, Christel Schaldemose

 

0

-

 

 

 

0

0

 

 

 

Tegnforklaring:

+ : for

 : imod

0 : hverken/eller

 

 

[1] EFT L 11 af 15.1.2002, s. 4.

[2] EUT L 218 af 13.8.2008, s. 82.

[3] EUT L 316 af 14.11.2012, s. 12.

[4] EUT L 169 af 25.6.2019, s. 1.

[5] EUT L 194 af 19.7.2016, s. 1.

[6] EUT L 151 af 7.6.2019, s. 15.

[7] Vedtagne tekster, P9_TA(2020)0032.

[8] Vedtagne tekster, P8_TA(2019)0081.

[9] Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0528.

[10] Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0511.

[11] Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0449.

[12] EUT C 11 af 13.1.2020, s. 7.

[13] EUT C 334 af 19.9.2018, s. 2.

[14] EUT C 334 af 19.9.2018, s. 60.

[15] EUT C 76 af 28.2.2018, s. 112.

[16] EUT C 443 af 22.12.2017, s. 722.

[17] Hensigtserklæringen om produktsikkerhed er en frivillig forpligtelse, som onlinemarkedspladserne påtager sig med hensyn til sikkerheden ved nonfoodforbrugerprodukter, der sælges online af tredjepartssælgere fra juni 2018.

[18] Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/42/EF af 17. maj 2006 om maskiner og om ændring af direktiv 95/16/EF (omarbejdning) (EUT L 157 af 9.6.2006, s. 24).

[19] Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/53/EU af 16. april 2014 om harmonisering af medlemsstaternes love om tilgængeliggørelse af radioudstyr på markedet og om ophævelse af direktiv 1999/5/EF (EUT L 153 af 22.5.2014, s. 62).

[20] Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/35/EU af 26. februar 2014 om harmonisering af medlemsstaternes love om tilgængeliggørelse på markedet af elektrisk materiel bestemt til anvendelse inden for visse spændingsgrænser (EUT L 96 af 29.3.2014, s. 357).

[21] Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/48/EF af 18. juni 2009 om sikkerhedskrav til legetøj (EUT L 170 af 30.6.2009, s. 1).

[22] Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/95/EF af 3. december 2001 om produktsikkerhed i almindelighed (EUT L 11 af 15.1.2002, s. 4).

Seneste opdatering: 18. november 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik