ZPRÁVA o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2014/65/EU, pokud jde o požadavky na informace, řízení produktů a limity pozic s cílem napomoci oživení po pandemii COVID-19

3.11.2020 - (COM(2020)0280 – C9-0210(2020) – 2020/0152(COD)) - ***I

Hospodářský a měnový výbor
Zpravodaj: Markus Ferber


Postup : 2020/0152(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A9-0208/2020

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2014/65/EU, pokud jde o požadavky na informace, řízení produktů a limity pozic s cílem napomoci oživení po pandemii COVID-19

(COM(2020)0280 – C9-0210(2020) – 2020/0152(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

 s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2020)0280),

 s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 53 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C9-0210/2020)),

 s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

 s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

 s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (A9-0208/2020),

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

 

Pozměňovací návrh  1

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY EVROPSKÉHO PARLAMENTU[*]

k návrhu Komise

---------------------------------------------------------

2020/0152 (COD)

Návrh

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

kterou se mění směrnice 2014/65/EU, pokud jde o požadavky na informace, řízení produktů a limity pozic s cílem napomoci oživení po pandemii COVID-19

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 53 odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

v souladu s řádným legislativním postupem,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Pandemie COVID-19 má závažný dopad na osoby, společnosti, systémy zdravotní péče a ekonomiky a finanční systémy členských států. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 27. května 2020 nazvané Chvíle pro Evropu: náprava škod a příprava na příští generaci“[1]  zdůraznila, že likvidita a přístup k financování budou v nadcházejících měsících i nadále představovat problém. Je proto zásadně důležité podpořit oživení po závažném hospodářském otřesu způsobeném pandemií COVID-19 tím, že bude omezena byrokracie zavedením určitých cílených změn stávajících právních předpisů ve finanční oblasti. Celkovým cílem pozměňovacích návrhů by proto mělo být odstranění zbytečné byrokracie a zavedení dočasných výjimek, které jsou považovány za účinné za účelem zmírnění ekonomických otřesů. Pozměňovací návrhy by měly zabránit tomu, aby byly provedeny změny, které způsobí větší zátěž pro toto odvětví, a ponechat komplexní legislativní otázky k řešení v rámci plánovaného přezkumu směrnice MiFID II. Tento balíček opatření je přijat pod označením „Balíček týkající se oživení kapitálových trhů“.

(2) Směrnice Evropského parlamentu a Rady[2]  2014/65/EU o trzích finančních nástrojů byla přijata v roce 2014 v reakci na finanční krizi, která vypukla v letech 2007–2008. Uvedená směrnice výrazně posílila finanční systém v Unii a zaručila vysokou úroveň ochrany investorů v celé Unii. Mohlo by být zváženo další úsilí za účelem snížení složitosti regulace a nákladů investičních podniků na dodržování předpisů a za účelem odstranění prvků narušujících hospodářskou soutěž, a to za předpokladu, že bude současně dostatečně zohledněna ochrana investorů.

(3) Pokud jde o požadavky, jejichž účelem je ochrana investorů, směrnice 2014/65/EU plně nedosáhla svého cíle v podobě přizpůsobení opatření, která dostatečně zohledňují zvláštnosti každé kategorie investorů (neprofesionální zákazníci, profesionální zákazníci a způsobilé protistrany). Některé z těchto požadavků ne vždy zvýšily ochranu investorů a v některých případech dokonce bránily hladkému provádění investičních rozhodnutí. Pro lepší ochranu investorů je zásadní, aby byla při posuzování vhodnosti zohledňována míra zadlužení retailových investorů, zejména s ohledem na rostoucí úroveň spotřebitelského dluhu v důsledku nákazy COVID-19. Kromě toho by určité požadavky uvedené ve  směrnici 2014/65/EU mohly být změněny, aby se usnadnilo poskytování investičních služeb a provádění investičních činností, a to za předpokladu, že se tak stane vyváženým způsobem, který plně ochrání investory.

(4) Požadavky týkající se řízení produktů mohou omezovat prodej podnikových dluhopisů. Podnikové dluhopisy s „doložkou o učinění všeho“ jsou obecně považovány za bezpečné a jednoduché produkty, které jsou vhodné pro neprofesionální zákazníky. Tato „doložka o učinění všeho“ chrání investory před ztrátami v případě, že se emitent rozhodne pro předčasné splacení, protože zajišťují, že investoři dostanou platbu, jejíž výše se rovná čisté současné hodnotě kuponů, kterou by obdrželi, pokud by obligace nebyla zrušena. Požadavky týkající se řízení produktů by se proto již dále neměly vztahovat na podnikové dluhopisy s těmito „doložkami o učinění všeho“.

(5) Výzva k předložení důkazů o dopadu pobídek a požadavků týkajících se sdělování informací o nákladech a poplatcích podle směrnice 2014/65/EU zahájená Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy (ESMA), jakož i veřejná konzultace Komise potvrdily, že profesionální zákazníci a způsobilé protistrany nepotřebují standardizované a povinné informace o nákladech, jelikož tyto nezbytné informace obdrží již při jednání se svým poskytovatelem služeb. Tyto informace jsou uzpůsobené jejich potřebám a často bývají podrobnější. Způsobilé protistrany a profesionální zákazníci by proto měli být od těchto požadavků týkajících se sdělování informací o nákladech a poplatcích osvobozeni, kromě situací souvisejících se službami investičního poradenství a správy portfolia, protože profesionální zákazníci vstupující do vztahů souvisejících se správou portfolia nebo s investičním poradenstvím nemusí mít dostatečné odborné vědomosti či znalosti, aby byli vyňati ze sdělování informací o nákladech a poplatcích.

(6) Od investičních podniků je v současné době vyžadováno, aby v případě probíhajících vztahů se svými zákazníky, v rámci nichž dochází k výměně finančních nástrojů, provedly analýzu přínosů a nákladů. Od investičních podniků je tak požadováno, aby od zákazníka získaly nezbytné informace a aby byly schopny prokázat, že přínosy takovéto výměny převyšují náklady. Jelikož v případě profesionálních zákazníků, kteří mají sklony tyto nástroje často vyměňovat, je tento postup příliš zatěžující, měli by být z tohoto požadavku vyňati při současném zachování možnosti volby. Jelikož neprofesionální zákazníci potřebují vysokou úroveň ochrany, tato možnost by měla být omezena pouze na profesionální zákazníky.

(7) Zákazníci mající probíhající vztah s investičním podnikem získávají povinné zprávy o službách, a to buď pravidelně, nebo na základě spouštěčů. Investiční podniky ani jejich profesionální zákazníci tyto zprávy o službách neshledávají užitečnými. Tyto zprávy se ukázaly být neužitečné zejména pro profesionální zákazníky na extrémně volatilních trzích, jelikož tyto zprávy jsou poskytovány ve vysokém počtu a s vysokou frekvencí. Profesionální zákazníci na tyto zprávy často reagují tak, že je buď nečtou, nebo činí rychlá investiční rozhodnutí, namísto toho aby pokračovali v dlouhodobé investiční strategii. Způsobilé protistrany by proto tyto zprávy o službách již neměli dále získávat. Profesionální zákazníci by však měli mít možnost si zasílání těchto zpráv o službách zvolit.

(8) Směrnice 2014/65/EU zavedla povinnosti týkající se podávání zpráv o tom, jak jsou pokynyprováděny za co nejvýhodnějších podmínek pro zákazníka. Tyto technické zprávy obsahují velké množství podrobných kvantitativních informací o místě provedení, finančním nástroji, ceně, nákladech a pravděpodobnosti provedení. Investoři je však čtou jen zřídka, což dokládají velmi nízká čísla stažení z internetových stránek investičních podniků. Jelikož tyto zprávy investorům neumožňují provádět na základě údajů ve zprávách žádná smysluplná srovnání, zveřejňování těchto zpráv by mělo být dočasně pozastaveno.

(9) Za účelem usnadnění komunikace mezi investičními podniky a jejich zákazníky, a tím i samotného investičního procesu, by informace o investicích již dále neměly být poskytovány v papírové podobě, ale jakožto standardní možnost by měly být poskytovány elektronicky. Neprofesionální zákazníci by však měli mít možnost žádat o pokračování poskytování informací v papírové podobě.

(10) Směrnice 2014/65/EU umožňuje osobám, které na odborné bázi obchodují s komoditními deriváty, povolenkami na emise a s deriváty povolenek na emise, využít výjimku z povolení jakožto investiční podnik, pokud je jejich obchodní činnost doplňková k jejich hlavní činnosti. Osoby žádající o test doplňkové činnosti jsou povinny každoročně oznámit relevantnímu příslušnému orgánu, že tuto možnost využívají, a poskytnout mu prvky nezbytné pro provedení kvantitativních testů, které stanoví, zda je jejich obchodní činnost doplňková k jejich hlavní činnosti. První test porovnává velikost spekulativní obchodní činnosti subjektu s celkovou obchodní činností v Unii na základě kategorie aktiv. Druhý test porovnává velikost spekulativní obchodní činnosti se všemi zahrnutými kategoriemi aktiv s celkovou obchodní činností týkající se finančních nástrojů prováděnou subjektem na úrovni skupiny. Druhý test má i alternativní podobu, která spočívá v porovnávání odhadovaného kapitálu použitého pro spekulativní obchodní činnost se skutečným objemem kapitálu použitého na úrovni skupiny pro hlavní obchodní činnost. Tyto kvantitativní testy by měly zůstat základním pravidlem a za výjimku by měla být považována doplňková činnost. Alternativně by měly být vnitrostátní orgány dohledu oprávněny opírat se o kvalitativní prvky, a to za jasně stanovených podmínek. Orgán ESMA by měl být zmocněn poskytovat pokyny k okolnostem, za nichž by vnitrostátní orgány mohly uplatňovat kvalitativní přístup, a vypracovat návrh regulačních technických norem týkajících se kvalitativních kritérií. Osoby, které jsou způsobilé k výjimce, včetně tvůrců trhu, obchodují na vlastní účet nebo poskytují zákazníkům nebo dodavatelům jejich hlavní podnikatelské činnosti jiné investiční služby než obchodování na vlastní účet. V obou případech by byla výjimka dostupná zvlášť i na souhrnném základě, jedná-li se o doplňkovou činnost, pokud je posuzována na základě skupiny. Výjimka by neměla být dostupná pro osoby, které používají způsob algoritmického obchodování s vysokou frekvencí, jsou součástí skupiny, jejíž hlavní podnikatelskou činností je poskytování investičních služeb nebo bankovní činnosti, nebo které jednají jako tvůrci trhu ve vztahu ke komoditním derivátům. ▌

(11) Příslušné orgány musí v současné době stanovovat a uplatňovat limity velikosti čisté pozice, kterou může osoba kdykoli držet v komoditních derivátech obchodovaných v obchodních systémech a v ekonomicky rovnocenných OTC smlouvách určených Komisí. Jelikož se ukázalo, že režim týkající se limitů pozic je nepříznivý pro rozvoj nových komoditních trhů, nově vznikající komoditní trhy by měly být z režimu týkajícího se limitů pozic vyňaty. Limity pozic by se měly uplatňovat pouze na komoditní deriváty, které jsou považovány za významné nebo zásadní komoditní deriváty, a na jejich EEOTC smlouvy. Významnými nebo zásadními deriváty jsou energetické komoditní deriváty s otevřenou úrokovou pozicí alespoň 300 000 položek za jeden rok. Zemědělské komodity, jejichž podklad je k lidské spotřebě, a jejich EEOTC smlouvy vzhledem k jejich zásadnímu významu pro občany zůstanou v rámci stávajícího režimu týkajícího se limitů pozic. Orgán ESMA by měl být pověřen vypracováním návrhu regulačních norem za účelem vymezení zemědělských komodit, jejichž podklad je k lidské spotřebě a na něž se vztahují limity pozic, a vymezení zásadních nebo významných derivátů, na které se vztahují limity pozic. V případě významných a zásadních derivátů by měl orgán ESMA zohlednit otevřené úrokové pozice 300 000 položek za jeden rok, počet účastníků trhu a podkladovou komoditu.

(12) Směrnice 2014/65/EU nepovoluje výjimku pro zajištění žádným finančním subjektům. Několik převážně obchodních skupin, které pro své obchodní účely zřídily finanční subjekty, se ocitlo v situaci, kdy jejich finanční subjekt nemohl provádět veškeré obchody pro skupinu, jelikož tento finanční subjekt nebyl způsobilý pro výjimku pro zajištění. Proto by měla být představena úzce definovaná výjimka pro zajištění pro finanční subjekty. Tato výjimka pro zajištění by měla být dostupná v případě, že osoba v rámci převážně obchodní skupiny je registrovaná jako investiční podnik a obchoduje jménem dané obchodní skupiny. Aby byla tato výjimka pro zajištění omezena pouze na ty finanční subjekty, které obchodují pro nefinanční subjekty v převážně obchodní skupině, měla by se tato výjimka pro zajištění vztahovat pouze na pozice držené těmito finančními subjekty, které jsou objektivně měřitelné jako snižující rizika přímo související s obchodní činností nefinančních subjektů skupiny.

(13) Dokonce i v případě likvidních smluv pouze omezený počet účastníků trhu obvykle jedná jako tvůrci trhu na komoditních trzích. Pokud tito účastníci trhu musí uplatnit limity pozic, nejsou v postavení, aby mohli být efektivní jakožto tvůrci trhu. Proto by pro finanční a nefinanční protistrany měla být zavedena výjimka z režimu týkajícího se limitů pozic, a to v případě pozic vyplývajících z obchodů provedených za účelem splnění povinného poskytování likvidity.

(13a) Změny režimu týkajícího se limitů pozic mají podpořit rozvoj nových smluv v oblasti energetiky, zejména na trhu s elektřinou; jejich účelem není zmírnit režim, pokud jde o smlouvy o zemědělských komoditách.

(14) Stávající režim týkající se limitů pozic nezohledňuje jedinečné charakteristiky derivátů cenných papírů. Deriváty cenných papírů by proto měly být vyňaty z režimu týkajícího se limitů pozic.

(15) Od vstupu směrnice 2014/65/EU v platnost nebyly identifikovány žádné tytéž smlouvy týkající se komoditních derivátů. Vzhledem ke konceptu „téže smlouvy“ v dané směrnici metodika pro určování limitu pro jiné měsíce poškozuje systém s méně likvidním trhem, pokud obchodní systémy soutěží o komoditní deriváty, které jsou založené na stejném podkladu a sdílí stejné charakteristiky. Odkaz na „tutéž smlouvu“ ve směrnici 2014/65/EU by proto měl být odstraněn. Příslušné orgány by měly být schopny shodnout se na tom, že komoditní deriváty obchodované v jejich příslušných obchodních systémech jsou založené na stejném podkladu a sdílí stejné charakteristiky, v kterémžto případě může být základ pro jiné měsíční limity na nejlikvidnějším trhu pro daný komoditní derivát použit jako základní limit pro stanovování jiných měsíčních limitů pozic pro konkurenční smlouvy obchodované v méně likvidních systémech.

(16) Ve způsobu, jakým obchodní systémy v Unii řídí pozice, existují významné odlišnosti. Kontroly pro řízení pozic by proto měly být v případě potřeby posíleny.

(17) Aby byl zajištěn další rozvoj komoditních trhů v EU denominovaných v eurech, měla by být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, a to pokud jde o to, na které deriváty zemědělských komodit by se měly vztahovat limity pozic a na které zásadní nebo významné deriváty by se měly vztahovat limity pozic, pokud jde o postup, v rámci něhož si osoby mohou požádat o výjimku pro zajištění pro pozice vyplývající z obchodů provedených za účelem splnění povinného poskytování likvidity, pokud jde o postup, v rámci něhož si mohou finanční subjekty, které jsou součástí převážně obchodní skupiny požádat o výjimku pro zajištění pro pozice držené těmito finančními subjekty, které jsou objektivně měřitelné jako snižující riziko přímo související s obchodní činností nefinančních subjektů skupiny, a pokud jde o objasnění obsahu kontrol pro řízení pozic. Je obzvláště důležité, aby Komise vedla v rámci přípravné činnosti odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů[3]. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání skupin odborníků Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

(18) Systém EU pro obchodování s emisemi (EU ETS) je ústřední politikou Unie, pokud jde o dosažení dekarbonizace ekonomiky v souladu se Zelenou dohodou pro Evropu. Na obchodování s povolenkami na emise a s jejich deriváty se vztahuje směrnice 2014/65/EU a nařízení (EU) č. 600/2014 a toto obchodování představuje důležitý prvek unijního trhu s uhlíkem. Výjimka týkající se doplňkové činnosti podle směrnice 2014/65/EU umožňuje některým účastníkům trhu být aktivní na trzích s povolenkami na emise, aniž by museli mít povolení k činnosti jako investiční podniky, pokud jsou splněny určité podmínky. S ohledem na důležitost řádně fungujících a dobře regulovaných finančních trhů, nad kterými je prováděn dohled, významnou roli systému ETS při dosahování unijních cílů udržitelnosti a roli, kterou hraje dobře fungující sekundární trh s povolenkami na emise z hlediska podpory fungování systému ETS, je zásadní, aby byla výjimka týkající se doplňkové činnosti odpovídajícím způsobem navržena tak, aby přispívala k těmto cílům. Toto je zvlášť důležité, pokud k obchodování s povolenkami na emise dochází v obchodních systémech třetích zemí. Aby byla zajištěna ochrana finanční stability Unie, integrita trhu, ochrana investorů a stejné podmínky a aby bylo zajištěno, že systém ETS nadále funguje transparentním a účinným způsobem a zajišťuje tak nákladově efektivní snižování emisí, měla by Komise monitorovat další vývoj obchodování s povolenkami na emise a s jejich deriváty v Unii a ve třetích zemích, posoudit dopady výjimky týkající se doplňkových činností na systém ETS a v případě potřeby navrhnout vhodnou změnu, pokud jde o rozsah působnosti a uplatňování výjimky týkající se doplňkových činností.

(19) Směrnice 2014/65/EU by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(20) Tato změna sleduje cíle, jejichž cílem je doplnit již existující právní předpisy Unie, a proto jich může být lépe dosaženo na úrovni EU než na základě různých vnitrostátních iniciativ. Finanční trhy jsou již svou podstatou přeshraniční povahy a v budoucnu se tato jejich vlastnost ještě prohloubí. Vzhledem k této integraci by zásah na úrovni jednotlivých členských států byl mnohem méně účinný a vedl by k roztříštěnosti trhů a v důsledku toho k regulatorní arbitráži a narušení hospodářské soutěže.

(20a) Jelikož cílů této směrnice, totiž zdokonalení již existujících právních předpisů Unie zajišťujících jednotné a odpovídající požadavky, jež platí pro investiční podniky v celé Unii, nemůže být dosaženo uspokojivě členskými státy, ale spíše jich, z důvodu jejich rozsahu a účinků, může být lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje tato směrnice rámec toho, co je nezbytné pro dosažení těchto cílů.

(21) Členské státy se v souladu se společným politickým prohlášením členských států a Komise ze dne 28. září 2011 o informativních dokumentech[4] zavázaly, že v odůvodněných případech doplní oznámení o opatřeních přijatých za účelem provedení směrnice ve vnitrostátním právu o jeden či více dokumentů s informacemi o vztahu mezi jednotlivými složkami směrnice a příslušnými částmi vnitrostátních nástrojů přijatých za účelem provedení směrnice ve vnitrostátním právu. V případě této směrnice považuje normotvůrce předložení těchto dokumentů za odůvodněné.

(21a) Cílem těchto změn by mělo být zavedení dočasných výjimek a odstranění jednoznačné byrokracie za účelem zmírnění hospodářské krize. Tyto změny by proto neměly vést k otevření složitějších legislativních otázek, které by mohly toto odvětví ještě více zatížit. Větší změny právních předpisů by měly být nejprve znovu posouzeny v rámci plánovaného přezkumu směrnice MiFID II,

 

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

Článek 1
Změny směrnice 2014/65/EU

Směrnice 2014/65/EU se mění takto:

(1) článek 2 se mění takto:

a) v odstavci 1 se písmeno j) nahrazuje tímto:

„j) osoby, které:

i) na vlastní účet obchodují s komoditními deriváty nebo povolenkami na emise či jejich deriváty, včetně tvůrců trhu, s výjimkou osob, které obchodují na vlastní účet při provádění pokynů zákazníka, nebo

ii) poskytují jiné investiční služby, než je obchodování na vlastní účet ve vztahu ke komoditním derivátům nebo povolenkám na emise či jejich derivátům, zákazníkům nebo dodavatelům své hlavní podnikatelské činnosti,

pokud:

 se v každém z uvedených případů jednotlivě i souhrnně při posuzování v rámci skupiny jedná vzhledem k jejich hlavní podnikatelské činnosti o činnost doplňkovou,

 tyto osoby nejsou součástí skupiny, jejíž hlavní podnikatelskou činností je poskytování investičních služeb ve smyslu této směrnice, provádění jakékoliv činnosti uvedené v příloze I směrnice 2013/36/EU ani působení jako tvůrce trhu s komoditními deriváty,

 tyto osoby nepoužívají způsob algoritmického obchodování s vysokou frekvencí,

 tyto osoby na požádání informují příslušný orgán o důvodech, proč považují svou činnost podle bodů i) a ii) za doplňkovou ke své hlavní podnikatelské činnosti;“

 

ba) doplňuje se nový odstavec, který zní:

„4a)  Odchylně od odstavce 4 tohoto článku se členské státy mohou rozhodnout použít kvalitativní kritéria ve vztahu k výjimkám uvedeným v odst. 1 písm. j).

Orgán ESMA vypracuje návrhy regulačních technických norem s cílem poskytnout pokyny ohledně kvalitativních kritérií, která lze použít k posouzení toho, zda se uplatní výjimky vymezené v odst. 1 písm. j) tohoto článku.

Orgán ESMA předloží Komisi tyto návrhy regulačních technických norem do 1. dubna 2021.

Na Komisi je přenesena pravomoc přijímat regulační technické normy uvedené v druhém pododstavci v souladu s články 10 až 14 nařízení (EU) č. 1095/2010.“

2) čl. 4 odst. 1 se mění takto:

a) vkládá se nový bod 8a), který zní:

„8a) „výměnou finančního nástroje“ prodej finančního nástroje a nákup jiného finančního nástroje nebo uplatnění práva provést změnu, pokud jde o existující finanční nástroj;“

b) vkládá se nový bod 50a), který zní:

„50a) „podnikovými dluhopisy s doložkami o učinění všeho“ podnikové dluhopisy s klauzulí, která emitentovi v případě předčasného splacení ukládá povinnost vrátit investorovi výši jistiny dluhopisu a čistou současnou hodnotu kuponů, kterou by investor obdržel, pokud by dluhopis nebyl splacen;“

c) vkládá se nový bod 62a), který zní:

„62a) „elektronickou podobou“ jakýkoliv trvalý nosič dat jiný než papír;“

3) v čl. 16 odst. 3 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Požadavky stanovené v druhém až pátém pododstavci tohoto odstavce se nevztahují na podnikové dluhopisy s doložkami o učinění všeho.“;

4) článek 24 se mění takto:

a) v odstavci 2 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Tento odstavec se nevztahuje na podnikové dluhopisy s doložkami o učinění všeho.“;

b) v odstavci 4 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Je-li smlouva o nákupu nebo prodeji finančního nástroje uzavřena za použití prostředků pro komunikaci na dálku, což znemožňuje poskytnutí informací o nákladech a poplatcích předem, může investiční podnik poskytnout informace o nákladech a poplatcích▌bez zbytečného odkladu po uzavření obchodu, jsou-li splněny veškeré následující podmínky:

i) investiční podnik dal zákazníkovi možnost odložit uzavření obchodu, dokud zákazník informace neobdrží;

ii) zákazník souhlasil, že informace obdrží bez zbytečného odkladu po uzavření obchodu.

Investiční podnik nabídne zákazníkovi možnost obdržet tyto informace telefonicky před uzavřením obchodu.“;

c) vkládá se nový odstavec 5a, který zní:

 „5a. Investiční podniky poskytnou zákazníkům či potenciálním zákazníkům veškeré informace požadované touto směrnicí v elektronické podobě, s výjimkou situací, kdy je zákazníkem či potenciálním zákazníkem neprofesionální zákazník či potenciální neprofesionální zákazník, který požádal o obdržení informací v papírové podobě, v kterémžto případě se tyto informace bezplatně poskytnou v papírové podobě.

Investiční podniky informují neprofesionální zákazníky či potenciální neprofesionální zákazníky o tom, že mají možnost obdržet informace v papírové podobě.

Investiční podniky informují stávající neprofesionální zákazníky, kteří obvykle dostávali informace požadované touto směrnicí v papírové podobě, o skutečnosti, že tyto informace obdrží v elektronické podobě, a to alespoň osm týdnů před odesláním daných informací v elektronické podobě. Investiční podniky informují stávající neprofesionální zákazníky, že si mohou zvolit, zda chtějí, aby jim byly informace nadále zasílány v papírové podobě, nebo zda přejdou na informace v elektronické podobě. Investiční podniky rovněž informují stávající neprofesionální zákazníky, že pokud v uvedené lhůtě osmi týdnů nepožádají, aby jim byly informace nadále poskytovány v papírové podobě, dojde k automatickému přechodu na elektronickou podobu. Stávající neprofesionální zákazníky, kteří již dostávají informace požadované touto směrnicí v elektronické podobě, není třeba informovat.“;

ca) vkládá se nový odstavec 9a, který zní:

„9a. Členské státy zajistí, aby investiční podniky mohly společně platit za poskytování služeb provádění transakcí a služeb investičního výzkumu, pokud jsou splněny všechny tyto podmínky:

a) před poskytnutím služeb provádění transakcí nebo služeb investičního výzkumu byla mezi investičním podnikem a poskytovatelem výzkumu uzavřena dohoda, v níž je stanoveno, která část společné platby se vztahuje na investiční výzkum;

b) investiční podnik informuje svého zákazníka o společných platbách;

c) služby provádění transakcí, za něž je poskytována společná platba, se provádějí výlučně ve vztahu k emitentům, kteří po dobu 36 měsíců před poskytnutím služeb investičního výzkumu nepřekročili hodnotu tržní kapitalizace ve výši 1 miliardy EUR.

 Pro účely tohoto článku je investiční výzkum třeba chápat tak, že zahrnuje materiál nebo služby výzkumu, které se týkají jednoho nebo více finančních nástrojů nebo jiného aktiva nebo emitentů či potenciálních emitentů finančních nástrojů nebo které natolik úzce souvisí s určitým odvětvím či trhem, že pomáhají utvářet náhledy na finanční nástroje, aktiva nebo emitenty v rámci daného odvětví nebo trhu.

Investiční výzkum zahrnuje také materiál nebo služby, které explicitně či implicitně doporučují nebo navrhují investiční strategii a poskytují odůvodněné stanovisko týkající se současné nebo budoucí hodnoty či ceny těchto nástrojů či aktiv nebo jinak zahrnují analýzy a originální náhledy a dochází k závěrům na základě nových či existujících informací, které by mohly být použity k doplnění informací při tvorbě investiční strategie, byly by relevantní a mohly by mít přidanou hodnotu pro rozhodnutí investičního podniku činěná jménem zákazníka, kterému je tento výzkum účtován.“;

 

5) v čl. 25 odst. 2 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Při poskytování služeb investičního poradenství nebo správy portfolia, které zahrnují výměnu finančního nástroje, investiční podniky provedou analýzu nákladů a přínosů výměny finančních nástrojů. Při poskytování investičního poradenství investiční podniky informují zákazníka o tom, zda jsou přínosy takové výměny finančních nástrojů větší než náklady spojené s touto výměnou.“;

5a) v čl. 25 odst. 6 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Tento odstavec se nevztahuje na povinnosti týkající se prahových hodnot pro podávání zpráv o ztrátách stanovených v článku 25a této směrnice.“;

5b) v čl. 25 odst. 8 se návětí mění takto:

„8. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 89 zaručující, že investiční podniky při poskytování investičních nebo doplňkových služeb svým zákazníkům jednají v souladu se zásadami stanovenými v odstavcích 2 až 6 tohoto článku, včetně informací, které je třeba získat při posuzování vhodnosti nebo přiměřenosti služeb a finančních nástrojů pro zákazníky, kritérií k posouzení nekomplexních finančních nástrojů pro účely odst. 4 písm. a) bodu vi) tohoto článku, obsahu a formátu záznamů a dohod za účelem poskytování služeb zákazníkům a obsahu a formátu pravidelných zpráv zákazníkům o poskytovaných službách, avšak s výjimkou povinností týkajících se prahových hodnot pro podávání zpráv o ztrátách stanovených v článku 25a. Tyto akty v přenesené pravomoci přihlédnou k:“;

5c)  vkládá se nový článek 25a, který zní:

„Článek 25a

Prahové hodnoty pro podávání zpráv o ztrátách

(1) Investiční podniky poskytující službu správy portfolií informují zákazníka, pokud se celková hodnota portfolia oceněná na začátku každého vykazovaného období sníží o 10 % a poté o násobky 10 %, a to nejpozději do konce pracovního dne, kdy byla tato prahová hodnota překročena, anebo, byla-li prahová hodnota překročena v nepracovní den, do skončení následujícího pracovního dne.

(2) Investiční podniky, které obsluhují účet neprofesionálního zákazníka zahrnující pozice v obchodech s finančními nástroji s pákovým efektem nebo pozice v obchodech s podmíněným závazkem, informují zákazníka, pokud se počáteční hodnota nástroje sníží o 10 % a poté o násobky 10 %. Zprávy podle tohoto odstavce se podávají o jednotlivých nástrojích zvlášť, není-li se zákazníkem sjednáno jinak, a podávají se nejpozději do konce pracovního dne, kdy byla prahová hodnota překročena, anebo, byla-li prahová hodnota překročena v nepracovní den, do skončení následujícího pracovního dne.“;

 

(6) v čl. 27 odst. 3 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Požadavek týkající se podávání zpráv stanovený v tomto odstavci se však nepoužije do [datum vstupu této pozměňující směrnice v platnost + 2 roky]. Evropská komise komplexně přezkoumá přiměřenost požadavků na podávání zpráv podle tohoto odstavce a do [datum vstupu této pozměňující směrnice v platnost + 1 rok] předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu.“;

6a) v čl. 27 odst. 6 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Evropská komise komplexně přezkoumá přiměřenost požadavků na podávání zpráv podle tohoto odstavce a do [datum vstupu této pozměňující směrnice v platnost + 1 rok] předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu.“;

7) vkládá se nový článek 29a, který zní:

„Článek 29a
Služby poskytované profesionálním zákazníkům

1) Požadavky stanovené v čl. 24 odst. 4 písm. c) se nevztahují na jiné služby poskytované profesionálním zákazníkům než na investiční poradenství a správu portfolia. Požadavky stanovené v čl. 24 odst. 4 písm. c) se nevztahují ani na způsobilé protistrany.

2) Požadavky stanovené v čl. 25 odst. 2 třetím pododstavci a v čl. 25 odst. 6 se nevztahují na služby poskytované profesionálním zákazníkům, pokud tito zákazníci investiční podnik písemně neinformují, že si přejí požívat práv stanovených v těchto ustanoveních. 

3) Členské státy zajistí, aby si investiční podniky vedly záznamy o písemných žádostech uvedených v odstavci 2.“;

8) v článku 30 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1. Členské státy zajistí, aby investiční podniky s povolením provádět pokyny na účet zákazníka, obchodovat na vlastní účet nebo přijímat a předávat pokyny měly možnost vyvolat nebo uzavírat obchody se způsobilými protistranami, aniž by musely pro tyto obchody nebo jakékoli doplňující služby s těmito obchody přímo související splňovat povinnosti podle článku 24, s výjimkou odstavce 5a, a článků 25 a 27 a čl. 28 odst. 1.“;

9) Článek 57 se mění takto:

a) odstavec 1 se nahrazuje tímto:

„1. Členské státy zajistí, aby příslušné orgány podle metodiky výpočtu stanovené orgánem ESMA v regulačních technických normách přijatých v souladu s odstavcem 3 stanovily a uplatňovaly limity velikosti čisté pozice, kterou může osoba kdykoli držet v derivátech zemědělských komodit a v zásadních nebo významných komoditních derivátech obchodovaných v obchodních systémech a v ekonomicky rovnocenných OTC smlouvách. Tyto limity jsou stanoveny na základě všech pozic držených osobou a pozic, které jsou jménem této osoby drženy na úrovni celé skupiny, s cílem:

a) zabránit zneužívání trhu;

b) podpořit řádné stanovení cen a podmínky vypořádání, včetně předcházení budování pozic narušujících trh, a zejména zajistit sbližování mezi cenami derivátů v měsíci plnění a okamžitými cenami podkladové komodity, aniž je dotčeno určování cen podkladové komodity na trhu.;

Limity pozic se nepoužijí na:

a) pozice držené nefinančním subjektem nebo jeho jménem, které jsou objektivně měřitelné jako snižující rizika přímo související s obchodní činností tohoto nefinančního subjektu;

b) pozice držené finančním subjektem nebo jménem finančního subjektu, který je součástí nefinanční skupiny a jedná jménem této nefinanční skupiny, a objektivně měřitelné jako snižující rizika přímo související s obchodní činností této nefinanční skupiny;

c) pozice držené finančními a nefinančními subjekty, které jsou objektivně měřitelné jako vyplývající z obchodů, které byly uzavřeny za účelem splnění povinnosti poskytovat likviditu v obchodním systému, jak je uvedeno v čl. 2 odst. 4 čtvrtém pododstavci písm. c);

d) cenné papíry uvedené v čl. 4 odst. 1 bodě 44 písm. c), které souvisí s komoditou nebo podkladovým nástrojem uvedeným v bodě 10 oddílu C přílohy I.“;

Orgán ESMA vypracuje návrh technických regulačních norem ke stanovení postupu pro finanční subjekty, které jsou součástí převážně obchodní skupiny a které si mohou požádat o výjimku pro zajištění pro pozice držené těmito finančními subjekty, které jsou objektivně měřitelné jako snižující riziko přímo související s obchodní činností nefinančních subjektů skupiny. Orgán ESMA vypracuje návrh regulačních technických norem ke stanovení postupu stanovujícího, jak si mohou osoby požádat o výjimku pro zajištění pro pozice vyplývající z obchodů provedených za účelem splnění povinnosti poskytnout likviditu v obchodním systému.

Orgán ESMA předloží tyto návrhy regulačních technických norem Komisi do [devíti měsíců po vstupu této směrnice v platnost].

Na Komisi je přenesena pravomoc přijímat regulační technické normy uvedené v prvním pododstavci v souladu s články 10 až 14 nařízení (EU) č. 1095/2010.“;

b) odstavce 3 a 4 se nahrazují tímto:

„3. ESMA vypracuje návrhy regulačních technických norem k upřesnění derivátů zemědělských komodit a zásadních nebo významných komoditních derivátů uvedených v odstavci 1 a ke stanovení metodiky výpočtu, kterou příslušné orgány mají používat pro stanovení spotových měsíčních limitů pozic a jiných měsíčních limitů pozic pro komoditní deriváty vypořádávané fyzicky a v hotovosti, které jsou založeny na charakteristice daného derivátu.

Při upřesňování zásadních nebo významných komoditních derivátů orgán ESMA zohlední tyto faktory:

a) objem otevřených pozic v rozsahu 300 000 množstevních jednotek (lotů) za rok;

b) počet účastníků trhu;

c) komoditu sloužící jako podklad daného derivátu.

Při stanovení metodiky výpočtu uvedené v prvním pododstavci orgán ESMA zohlední tyto faktory:

a) reálnou nabídku podkladové komodity;

b) celkovou čistou otevřenou pozici v uvedeném derivátu a celkovou čistou otevřenou pozici v dalších finančních nástrojích se stejnou podkladovou komoditou;

c) počet a velikost účastníků trhu;

d) vlastnosti základního komoditního trhu, včetně modelů výroby, spotřeby a převozu na trh;

e) vývoj nových derivátů;

f) zkušenosti s limity pozic investičních podniků nebo organizátorů trhu provozujících obchodní systém a jiných jurisdikcí.

Orgán ESMA předloží návrhy regulačních technických norem uvedené v prvním pododstavci Komisi do [devíti měsíců po vstupu této směrnice v platnost].

Na Komisi je přenesena pravomoc přijímat regulační technické normy uvedené v prvním pododstavci v souladu s články 10 až 14 nařízení (EU) č. 1095/2010.

4. Příslušný orgán stanoví limity pozic pro zásadní nebo významné smlouvy týkající se komoditních derivátů obchodovaných v obchodních systémech a pro deriváty zemědělských komodit na základě metodiky výpočtu určené v regulačních technických normách přijatých Komisí v souladu s odstavcem 3. Tento limit pozice bude zahrnovat ekonomicky rovnocenné OTC smlouvy.

Příslušný orgán přezkoumá limity pozic, dojde-li k významné změně na trhu včetně významné změny v reálné nabídce nebo v čistých otevřených pozicích, a to na základě vlastního zjištění reálné nabídky a otevřených pozic, a stanoví nové limity pozic v souladu s metodikou výpočtu určenou v regulačních technických normách přijatých Komisí v souladu s odstavcem 3;.“;

c) odstavce 6, 7 a 8 se nahrazují tímto:

„6. Pokud jsou deriváty zemědělských komodit a zásadní nebo významné komoditní deriváty, které jsou založené na stejném podkladu a sdílí stejné charakteristiky, obchodovány ve významném množství v obchodních systémech ve více než jedné jurisdikci, příslušný orgán obchodního systému, v němž je obchodováno největší množství (dále jen „ústřední příslušný orgán“), stanoví jednotný limit pozice, který se použije na veškeré obchodování daného derivátu. Ústřední příslušný orgán tento jednotný limit pozice, který má být použit, a jakékoli revize tohoto jednotného limitu pozice konzultuje s příslušnými orgány dalších obchodních systémů, v nichž je tento derivát obchodován ve významném množství. Příslušné orgány, které se stanovením jednotného limitu pozice ústředním příslušným orgánem nesouhlasí, uvedou v písemné podobě plné a podrobné odůvodnění toho, proč se domnívají, že nejsou splněny požadavky stanovené odstavcem 1. Orgán ESMA urovná jakýkoli spor mezi příslušnými orgány.

Příslušné orgány obchodních systémů, v nichž jsou obchodovány deriváty zemědělských komodit a zásadní nebo významné komoditní deriváty, které jsou založené na stejném podkladu a sdílí stejné charakteristiky, a příslušné orgány držitelů pozice v těchto derivátech vzájemně spolupracují, mimo jiné prostřednictvím vzájemné výměny příslušných údajů, aby umožnily sledování a vymáhání dodržování tohoto jednotného limitu pozice.

7. Orgán ESMA alespoň jednou za rok sleduje, jakým způsobem příslušné orgány provedly limity pozic stanovené v souladu s metodikou výpočtu určenou orgánem ESMA podle odstavce 3. Orgán ESMA zároveň zajistí, aby byl jednotný limit pozice účinně uplatňován na deriváty zemědělských komodit a na zásadní nebo významné smlouvy, které jsou založené na stejném podkladu a sdílí stejné charakteristiky, a to bez ohledu na to, kde jsou obchodovány, v souladu s odstavcem 6.

8. Členské státy zajistí, aby investiční podnik nebo organizátor trhu provozující obchodní systém, v němž se obchodují komoditní deriváty, uplatňoval kontroly pro řízení pozic, které zahrnují pravomoci obchodního systému:

a) sledovat čisté otevřené pozice osob;

b) získávat informace, včetně veškeré příslušné dokumentace, poskytnuté osobami a týkající se velikosti a účelu uzavřené expozice nebo pozice, informace o skutečných vlastnících, jakýchkoli dohodách o jednání ve shodě a jakýchkoli souvisejících aktivech nebo pasivech na základním trhu, a to případně včetně informací o pozicích držených v souvisejících smlouvách v jiných obchodních systémech a OTC smlouvách prostřednictvím členů a účastníků;

c) požadovat, aby určitá osoba ukončila pozici nebo omezila její velikost, a to dočasně nebo trvale, a jednostranně přijímat opatření k zajištění tohoto ukončení nebo omezení pozice, pokud daná osoba požadavku nevyhoví; a

d) požadovat, aby osoba dočasně vrátila na trh likviditu za dohodnutou cenu a v dohodnutém objemu s výslovným záměrem zmírnit vlivy velké nebo dominantní pozice.

Orgán ESMA vypracuje návrhy regulačních technických norem k upřesnění obsahu kontrol pro řízení pozic, přičemž zohlední charakteristiky dotčených obchodních systémů.

Orgán ESMA předloží tyto návrhy regulačních technických norem Komisi do [devíti měsíců po vstupu této směrnice v platnost].

Na Komisi je přenesena pravomoc přijímat regulační technické normy uvedené v prvním pododstavci v souladu s články 10 až 14 nařízení (EU) č. 1095/2010.“;

10) v článku 58 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2. Členské státy zajistí, aby investiční podniky obchodující s komoditními deriváty nebo povolenkami na emise či jejich deriváty mimo obchodní systém poskytly ústřednímu příslušnému orgánu uvedenému v čl. 57 odst. 6 alespoň jednou denně úplný rozpis svých pozic získaných v komoditních derivátech nebo v povolenkách na emise či jejich derivátech obchodovaných v obchodním systému a ekonomicky rovnocenných OTC smlouvách, jakož i pozic svých zákazníků a zákazníků jejich zákazníků až po konečného zákazníka, v souladu s článkem 26 nařízení (EU) č. 600/2014, a pokud se použije, s článkem 8 nařízení (EU) č. 1227/2011.“;

11) v článku 90 se vkládá nový odstavec 1a, který zní:

„1a. Před 31. prosincem 2021 Komise provede přezkum dopadu výjimky stanovené v čl. 2 odst. 1 písm. j), pokud jde o povolenky na emise či jejich deriváty, a tento přezkum případně doprovodí legislativním návrhem na změnu této výjimky. V této souvislosti Komise posoudí obchodování s povolenkami EU na emise či s jejich deriváty v EU a ve třetích zemích, dopad výjimky podle čl. 2 odst. 1 písm. j) na ochranu investorů, integritu a transparentnost trhů s povolenkami na emise a s jejich deriváty a také to, zda by měla být přijata opatření v souvislosti s obchodováním, ke kterému dochází v obchodních systémech třetích zemí.“.

 

Článek 1a

Změny směrnice (EU) 2019/878

 

Čl. 2 odst. 1 směrnice (EU) 2019/878 se mění takto:

1)  první pododstavec se nahrazuje tímto:

„Členské státy do 28. prosince 2020 přijmou a zveřejní:

i) opatření nezbytná pro dosažení souladu s touto směrnicí, pokud se týkají úvěrových institucí;

ii) opatření nezbytná pro dosažení souladu s čl. 1 odst. 1 a 9 této směrnice, pokud jde o čl. 2 odst. 5 a 6 a článek 21b směrnice 2013/36/EU, pokud se týkají úvěrových institucí a investičních podniků.“

2)  Za první pododstavec se vkládá nový pododstavec, který zní:

„Neprodleně o nich uvědomí Komisi.“

 

Článek 1b

Změny směrnice 2013/36/EU

V čl. 94 odst. 2 se třetí, čtvrtý a pátý pododstavec nahrazují tímto:

„Za účelem identifikace pracovníků, jejichž pracovní činnosti mají podstatný dopad na rizikový profil instituce, jak je uvedeno v čl. 92 odst. 2, s výjimkou pracovníků v investičních podnicích definovaných v čl. 4 odst. 1 bodě 2 nařízení (EU) č. 575/2013, vypracuje EBA návrhy regulačních technických norem, jež stanoví kritéria vymezující:

a)  manažerskou odpovědnost a kontrolní funkce;

b)  významnou obchodní jednotku a podstatný vliv na rizikový profil příslušné obchodní jednotky a

c) další kategorie pracovníků, kteří nejsou v čl. 92 odst. 2 výslovně uvedeni a jejichž pracovní činnosti mají na rizikový profil instituce srovnatelně podstatný vliv jako pracovníci v kategoriích tam uvedených.

EBA předloží Komisi tyto návrhy regulačních technických norem do 28. prosince 2019.

Na Komisi je přenesena pravomoc doplnit tuto směrnici přijetím regulačních technických norem uvedených v tomto odstavci v souladu s články 10 až 14 nařízení (EU) č. 1093/2010. Pokud jde o regulační technické normy vztahující se na investiční podniky ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 2 nařízení (EU) č. 575/2013, pravomoc stanovená v čl. 94 odst. 2 této směrnice ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/843 se nadále použije do 26. června 2021.

Článek 2
Provedení

1) Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do [devíti měsíců od vstupu této směrnice v platnost]. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.

Členské státy použijí tato opatření od [dvanácti měsíců po vstupu této směrnice v platnost].

2) Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 2a

Ustanovení o přezkumu

Nejpozději do 31. července 2021 Komise po konzultaci s orgánem ESMA a na základě výsledku veřejné konzultace, kterou má uskutečnit s dostatečným časovým předstihem, předloží návrh na přezkum směrnice 2014/65/EU a nařízení (EU) č. 600/2014. Přezkum bude obsáhlý a zohlední otázky týkající se struktury trhu, údajů, obchodní a poobchodní fáze, pravidel pro výzkum, pravidel pro vyplácení pobídek poradcům, úrovně odborných kvalifikací poradců v Evropě, kategorizace zákazníků a vystoupení Spojeného království z Evropské unie.

Článek 3
Vstup v platnost

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 4
Určení

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne

Za Evropský parlament Za Radu

předseda předseda


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Změna směrnice 2014/65/EU, pokud jde o požadavky na informace, řízení produktů a limity pozic s cílem napomoci oživení po pandemii COVID-19

Referenční údaje

COM(2020)0280 – C9-0210/2020 – 2020/0152(COD)

Datum předložení Parlamentu

27.7.2020

 

 

 

Příslušný výbor

 Datum oznámení na zasedání

ECON

14.9.2020

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

 Datum oznámení na zasedání

DEVE

14.9.2020

ITRE

14.9.2020

 

 

Nezaujetí stanoviska

 Datum rozhodnutí

DEVE

23.10.2020

ITRE

10.9.2020

 

 

Zpravodajové

 Datum jmenování

Markus Ferber

7.9.2020

 

 

 

Datum přijetí

28.10.2020

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

26

12

18

Členové přítomní při konečném hlasování

Gunnar Beck, Marek Belka, Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Gilles Boyer, Francesca Donato, Derk Jan Eppink, Engin Eroglu, Markus Ferber, Jonás Fernández, Raffaele Fitto, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven Giegold, Valentino Grant, Claude Gruffat, José Gusmão, Enikő Győri, Eero Heinäluoma, Danuta Maria Hübner, Stasys Jakeliūnas, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Georgios Kyrtsos, Aurore Lalucq, Philippe Lamberts, Aušra Maldeikienė, Pedro Marques, Costas Mavrides, Jörg Meuthen, Csaba Molnár, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Dimitrios Papadimoulis, Piernicola Pedicini, Lídia Pereira, Kira Marie Peter-Hansen, Dragoș Pîslaru, Evelyn Regner, Antonio Maria Rinaldi, Alfred Sant, Joachim Schuster, Ralf Seekatz, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Cristian Terheş, Irene Tinagli, Ernest Urtasun, Inese Vaidere, Johan Van Overtveldt, Stéphanie Yon-Courtin, Marco Zanni, Roberts Zīle

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Chris MacManus, Eva Maydell

Datum předložení

3.11.2020

 


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

26

+

ECR

Derk Jan Eppink, Raffaele Fitto, Cristian Terhes, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

PPE

Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Markus Ferber, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Aušra Maldeikienė, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Lídia Pereira, Ralf Seekatz, Inese Vaidere

Renew

Gilles Boyer, Engin Eroglu, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Caroline Nagtegaal, Dragoș Pîslaru, Stéphanie Yon-Courtin

 

12

-

GUE/NGL

José Gusmão, Chris MacManus, Dimitrios Papadimoulis

NI

Lefteris Nikolaou-Alavanos, Piernicola Pedicini

S&D

Aurore Lalucq

Verts/ALE

Sven Giegold, Claude Gruffat, Stasys Jakeliūnas, Philippe Lamberts, Kira Marie Peter-Hansen, Ernest Urtasun

 

18

0

ID

Gunnar Beck, Francesca Donato, Valentino Grant, Jörg Meuthen, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

S&D

Marek Belka, Jonás Fernández, Eero Heinäluoma, Pedro Marques, Costas Mavrides, Csaba Molnár, Evelyn Regner, Alfred Sant, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Irene Tinagli

 

Význam zkratek:

+ : pro

- : proti

0 : zdrželi se

 

 

 

 

 

Poslední aktualizace: 16. listopadu 2020
Právní upozornění - Ochrana soukromí