BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2014/65/EU for så vidt angår oplysningskrav, produktstyring og positionslofter med henblik på at bidrage til genopretningen efter covid-19-pandemien

3.11.2020 - (COM(2020)0280 – C9-0210(2020) – 2020/0152(COD)) - ***I

Økonomi- og Valutaudvalget
Ordfører: Markus Ferber


Procedure : 2020/0152(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A9-0208/2020

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af direktiv 2014/65/EU for så vidt angår oplysningskrav, produktstyring og positionslofter med henblik på at bidrage til genopretningen efter covid-19-pandemien

(COM(2020)0280 – C9-0210(2020) – 2020/0152(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

 der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2020)0280),

 der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 53, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C9-0210(2020)),

 der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

 der henviser til forretningsordenens artikel 59,

 der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A9-0208/2020),

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

 

 

Ændringsforslag  1

EUROPA-PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG[*]

til Kommissionens forslag

---------------------------------------------------------

2020/0152 (COD)

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

om ændring af direktiv 2014/65/EU for så vidt angår oplysningskrav, produktstyring og positionslofter med henblik på at bidrage til genopretningen efter covid-19-pandemien

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 53, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

efter den almindelige lovgivningsprocedure, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Covid-19-pandemien berører i alvorlig grad mennesker, virksomheder, sundhedssystemer og medlemsstaternes økonomier og finansielle systemer. Kommissionen understregede i sin meddelelse til Europa-Parlamentet, Det Europæiske Råd, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget af 27. maj 2020, "Et vigtigt øjeblik for Europa:  Genopretning og forberedelser til den næste generation"[1], at det fortsat vil være en udfordring at sikre likviditet og adgang til finansiering i de kommende måneder. Det er derfor afgørende at støtte genopretningen fra det alvorlige økonomiske chok forårsaget af covid-19-pandemien ved at nedbringe bureaukratiet gennem indførelsen af begrænsede målrettede ændringer af eksisterende finansielle bestemmelser. Det overordnede formål med ændringerne bør således være at fjerne unødigt bureaukrati og indføre midlertidige undtagelser, der anses for effektive med henblik på at mindske den økonomiske uro. Disse ændringer bør ikke føre til ændringer, der resulterer i større byrder for sektoren, og komplekse lovgivningsmæssige spørgsmål bør løses i forbindelse med den planlagte gennemgang af MiFID II. Denne pakke af foranstaltninger vedtages under betegnelsen "genopretningspakken vedrørende kapitalmarkederne".

(2) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU[2] om markeder for finansielle instrumenter blev vedtaget i 2014 som reaktion på den finansielle krise, som udviklede sig i 2007-2008. Dette direktiv har i væsentlig grad styrket det finansielle system i Unionen og sikret et højt beskyttelsesniveau for investorer i hele Unionen. Det kan overvejes at gøre en yderligere indsats for at mindske den reguleringsmæssige kompleksitet og investeringsselskabernes omkostninger til overholdelse af lovgivningen og eliminere konkurrenceforvridninger, såfremt der samtidig tages tilstrækkeligt højde for investorbeskyttelse.

(3) Hvad angår de krav, der havde til formål at beskytte investorerne, har direktiv 2014/65/EU ikke fuldt ud opfyldt sit mål om at tilpasse foranstaltninger, der tager tilstrækkeligt hensyn til de særlige forhold for hver kategori af investorer (detailkunder, professionelle kunder og godkendte modparter). Nogle af disse krav har ikke i alle tilfælde øget investorbeskyttelsen, men til tider snarere hindret en gnidningsløs gennemførelse af investeringsbeslutningerne. For at forbedre investorbeskyttelsen er det af afgørende vigtighed, at detailinvestorernes gældsniveau tages i betragtning i egnethedsvurderingen, navnlig på grund af det stadig større niveau af forbrugergæld, der skyldes covid-19-pandemien. Endvidere kunne visse krav i ▌direktiv 2014/65/EU ændres for at fremme tilvejebringelsen af investeringsservice og udførelsen af investeringsaktiviteter, under forudsætning af at dette sker på en afbalanceret måde, der fuldt ud beskytter investorerne.

(4) Produktstyringskrav kan begrænse salget af erhvervsobligationer. Erhvervsobligationer med "make-whole"-klausul anses generelt for at være sikre og enkle produkter, der er egnede til detailkunder. En sådan "make-whole"-klausul beskytter investorer mod tab, hvis en udsteder vælger førtidig tilbagebetaling, ved at sikre, at disse investorer modtager en betaling, der svarer til nettonutidsværdien af kuponerne, som investoren ville have modtaget, hvis obligationen ikke var blevet indfriet. Produktstyringskravene bør derfor ikke længere gælde for erhvervsobligationer med sådanne "make-whole"-klausuler.

(5) Opfordringen til indsendelse af dokumentation, der blev iværksat af Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA), om tilskyndelser og krav til oplysninger om omkostninger og gebyrer i henhold til direktiv 2014/65/EU og Kommissionens offentlige høring bekræftede begge, at professionelle kunder og godkendte modparter ikke har behov for standardiserede og obligatoriske omkostningsoplysninger, da de allerede modtager de nødvendige oplysninger, når de forhandler med deres serviceudbyder. Disse oplysninger er skræddersyet til deres behov og ofte mere detaljerede. Godkendte modparter og professionelle kunder bør derfor undtages fra disse krav om fremlæggelse af oplysninger om omkostninger og gebyrer, undtagen for så vidt angår tjenesteydelser i form af investeringsrådgivning og porteføljepleje, fordi professionelle kunder, der indgår porteføljepleje- eller investeringsrådgivningsforhold, ikke nødvendigvis har tilstrækkelig ekspertise eller viden til at være undtaget fra kravet om oplysninger om omkostninger og gebyrer.

(6) Investeringsselskaber er i øjeblikket forpligtet til at foretage en cost-benefit-analyse af visse porteføljeaktiviteter i tilfælde af løbende forhold med deres kunder, hvor der sker et skift af finansielle instrumenter. Investeringsselskaberne skal således indhente de nødvendige oplysninger fra kunden og kunne påvise, at fordelene ved et sådant skift overstiger omkostningerne. Da denne procedure er for besværlig for professionelle kunder, der ofte foretager hyppige skift, bør de undtages fra dette krav, samtidig med at de bevarer muligheden for at vælge at deltage. Da detailkunder har behov for et højt beskyttelsesniveau, bør denne mulighed begrænses til kun at omfatte professionelle kunder.

(7) Kunder, der har et løbende forhold til et investeringsselskab, modtager obligatoriske servicerapporter, enten periodisk eller på grundlag af udløsningsmekanismer. Hverken investeringsselskaber eller deres professionelle kunder finder sådanne servicerapporter nyttige. Rapporterne især har vist sig at være til ingen hjælp for professionelle kunder i markeder med ekstreme udsving, da disse rapporter leveres hyppigt og i stort antal. Professionelle kunder reagerer ofte på disse servicerapporter enten ved ikke at læse dem eller ved at træffe hurtige investeringsbeslutninger i stedet for at fortsætte med en langsigtet investeringsstrategi. Godkendte modparter bør derfor ikke længere modtage sådanne servicerapporter, mens professionelle kunder dog bør have mulighed for at tilvælge disse servicerapporter.

(8) Ved direktiv 2014/65/EU indførtes der krav om rapporter om, hvordan ordrer er blevet udført på de for kunden gunstigste betingelser. Disse tekniske rapporter indeholder store mængder detaljerede kvantitative oplysninger om handelsstedet, det finansielle instrument, prisen, omkostningerne og sandsynligheden for udførelse. De læses sjældent af investorerne, hvilket fremgår af det meget lave antal downloads fra investeringsselskabernes websteder. Da de ikke giver investorerne mulighed for at foretage meningsfulde sammenligninger på grundlag af disse data, bør offentliggørelsen af disse rapporter suspenderes midlertidigt.

(9) For at lette kommunikationen mellem investeringsselskaber og deres kunder og dermed selve investeringsprocessen bør investeringsoplysninger ikke længere leveres på papir, men bør som en standardløsning foregå elektronisk. Detailkunder bør dog kunne anmode om fortsat levering af oplysninger på papir.

(10) I henhold til direktiv 2014/65/EU kan personer, der på et erhvervsmæssigt grundlag beskæftiger sig med handel med råvarederivater, emissionskvoter og derivater af emissionskvoter gøre brug af en undtagelse fra tilladelsen som investeringsselskab, når deres handelsaktiviteter er accessoriske i forhold til deres hovederhverv. De personer, der ansøger om en test for accessorisk aktivitet, skal hvert år give den relevante kompetente myndighed meddelelse om, at de gør brug af denne mulighed, og fremlægge de elementer, der er nødvendige for, at de kan opfylde de to kvantitative test, der er afgørende for, om dets handelsaktiviteter er accessoriske i forhold til hovederhvervet. Med den første test sammenholdes omfanget af en virksomheds spekulative handelsaktiviteter med den samlede handelsaktivitet i Unionen i den enkelte aktivklasse. Med den anden test sammenholdes omfanget af de spekulative handelsaktiviteter med alle aktivklasser inkluderet, med enhedens samlede handelsaktivitet i finansielle instrumenter på koncernniveau. Der findes en alternativ form af den anden test, der består i at sammenholde den estimerede kapital, der anvendes til spekulative handelsaktiviteter, med det faktiske kapitalbeløb, der anvendes på koncernniveau til hovederhvervet. Disse kvantitative test bør forblive referencereglen for undtagelsen vedrørende accessoriske aktiviteter. Som alternativ bør de nationale tilsynsmyndigheder kunne få tilladelse til at henholde sig til kvalitative elementer, som er genstand for klart definerede betingelser. ESMA bør have beføjelse til at vejlede om de omstændigheder, under hvilke de nationale myndigheder kan anvende en kvalitativ tilgang, og udarbejde udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder om de kvalitative kriterier. Personer, der kan være omfattet af undtagelsen, herunder prisstillere, handler for egen regning eller leverer anden investeringsservice end handel for egen regning til kunderne eller leverandørerne i deres hovederhverv. Undtagelsen kunne gælde både for individuelle tilfælde og samlet set, hvis der er tale om en accessorisk aktivitet, når de vurderes på koncernniveau. Denne undtagelse bør ikke kunne gælde for personer, der anvender en algoritmisk højfrekvenshandelsteknik eller indgår i en koncern, hvis hovederhverv er ydelse af investeringsservice eller bankaktiviteter, eller som fungerer som prisstiller i forbindelse med råvarederivater. ▌

(11) De kompetente myndigheder skal på nuværende tidspunkt fastsætte og anvende positionslofter for størrelsen af en nettoposition, som en person på et hvilket som helst tidspunkt kan have på alle tidspunkter i råvarederivater, der handles på markedspladser, og gennem økonomisk tilsvarende over-the-counter (EEAOTC)-kontrakter, som Kommissionen har udpeget. Da ordningen for positionslofter har vist sig at være ugunstig for udviklingen af nye råvaremarkeder, bør nye råvaremarkeder udelukkes fra ordningen for positionslofter. Positionslofterne bør i stedet kun gælde for råvarederivater, der anses for at være væsentlige eller kritiske råvarederivater og deres EEOTC-kontrakter. Betydelige eller kritiske derivater er energiråvarederivater med åbne positioner på mindst 300 000 partier over en periode på et år. På grund af den kritiske betydning for borgerne vil landbrugsråvarer, hvis underliggende aktiv er til konsum, og deres EEOTC-kontrakter forblive under den nuværende ordning for positionslofter. ESMA bør få til opgave at udarbejde udkast til reguleringsmæssige standarder med henblik på at definere landbrugsråvarederivater omfattet af positionslofter og kritiske eller væsentlige derivater omfattet af positionslofter. For så vidt angår væsentlige og kritiske derivater bør ESMA tage hensyn de åbne positioner på 300 000 partier over en periode på et år, antallet af markedsdeltagere og den underliggende råvare.

(12) Direktiv 2014/65/EU tillader ikke afdækningsundtagelser for nogen finansielle enheder. En række overvejende kommercielle koncerner, som etablerede en finansiel enhed til deres handelsformål, befandt sig i en situation, hvor deres finansielle enhed ikke kunne foretage al handel for koncernen, da den finansielle enhed ikke kunne være omfattet af afdækningsundtagelsen. Derfor bør der indføres en snævert defineret afdækningsundtagelse for finansielle modparter. Afdækningsundtagelsen bør kunne anvendes, hvis en person inden for en overvejende kommerciel koncern er blevet registreret som et investeringsselskab og handler på vegne af koncernen. For at begrænse denne afdækningsundtagelse til kun at omfatte de finansielle enheder, der handler for ikke-finansielle enheder i den overvejende kommercielle koncern, bør denne afdækningsundtagelse finde anvendelse på de positioner, der besiddes af den pågældende finansielle enhed, og som objektivt kan måles til at reducere risici, der er direkte knyttet til koncernens ikke-finansielle enheders kommercielle aktiviteter.

(13) Selv for likvide kontrakter agerer typisk kun et begrænset antal markedsdeltagere som prisstillere på råvaremarkederne. Når disse markedsdeltagere skal anvende positionslofter, kan de som prisstillere ikke være lige så effektive. Der bør derfor indføres en undtagelse vedrørende positionslofter for finansielle og ikke-finansielle modparter for positioner, der hidrører fra transaktioner, der er indgået for at opfylde obligatoriske likviditetskrav.

(13a) Ændringerne af ordningen for positionslofter er udformet med henblik på at støtte udviklingen af nye energikontrakter, navnlig på elmarkedet, og har ikke til formål at slække på ordningen for kontrakter om landbrugsråvarer.

(14) Den nuværende ordning for positionslofter anerkender ikke securitiserede derivaters unikke karakteristika. Securitiserede derivater bør derfor udelukkes fra ordningen for positionslofter.

(15) Siden direktiv 2014/65/EU trådte i kraft, er ingen råvarederivatkontrakter blevet identificeret som samme kontrakt. På grund af begrebet "samme kontrakt" i nævnte direktiv er metoden til bestemmelse af de øvrige måneders lofter til skade for den markedsplads, der har det mindre likvide marked, når markedspladser konkurrerer om råvarederivater baseret på det samme underliggende råvare og har de samme karakteristika. Derfor bør henvisningen til "samme kontrakt" i direktiv 2014/65/EU udgå. De kompetente myndigheder bør være i stand til at nå til enighed om, at de råvarederivater, der handles på deres respektive markedspladser, er baseret på samme underliggende råvare og har samme karakteristika, og i så fald kan referenceværdien for de øvrige måneders lofter på det mest likvide marked for det pågældende råvarederivat anvendes som referenceværdi for fastsættelse af positionsloftet for de øvrige måneder for de konkurrerende kontrakter, der handles på de mindre likvide markedspladser.

(16) Der findes betydelige forskelle i den måde, hvorpå positionerne forvaltes af markedspladser i Unionen. Derfor bør positionsforvaltningskontrollen blive styrket, hvis det er nødvendigt.

(17) For at sikre en yderligere udvikling af EU's eurodenominerede råvaremarkeder bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, for så vidt angår hvilke landbrugsråvarederivater der bør være omfattet af positionslofter, og hvilke kritiske eller væsentlige derivater bør være omfattet af positionslofter, for så vidt angår en procedure, ifølge hvilken personer kan anmode om en afdækningsundtagelse for positioner, der hidrører fra transaktioner, der er indgået for at opfylde obligatoriske likviditetskrav, for så vidt angår en procedure, ifølge hvilken finansielle enheder, der indgår i en overvejende kommerciel koncern, kan anmode om en afdækningsundtagelse for positioner, der besiddes af den pågældende finansielle enhed, og som objektivt kan måles til at reducere risici, der er direkte knyttet til koncernens ikke-finansielle enheders kommercielle aktiviteter, og for så vidt angår indholdet af positionsforvaltningskontrol. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning[3]. For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelse af delegerede retsakter.

(18) EU's emissionshandelssystem (ETS) er EU's flagskibspolitik for at opnå dekarbonisering af økonomien i overensstemmelse med Europas grønne pagt. Handel med emissionskvoter og derivater heraf er omfattet af direktiv 2014/65/EU og af forordning (EU) nr. 600/2014 og er et vigtigt element i Unionens CO2-marked. I betragtning af betydningen af ordentlige, velregulerede og tilsynsbelagte finansielle markeder, den væsentlige rolle, som ETS spiller med hensyn til at nå Unionens bæredygtighedsmål, og den rolle, som et velfungerende sekundært marked for emissionskvoter har med hensyn til at understøtte ETS's funktion, er det af afgørende betydning, at undtagelsen vedrørende accessoriske aktiviteter er udformet på en sådan måde, at den bidrager til disse mål. Dette er især relevant, når handel med emissionskvoter finder sted på tredjelandes markedspladser. Med henblik at sikre beskyttelsen af Unionens finansielle stabilitet, markedets integritet, investorbeskyttelsen og de lige konkurrencevilkår og sikre, at ETS fortsat fungerer på en gennemsigtig og robust måde for at sikre omkostningseffektive emissionsreduktioner, bør Kommissionen overvåge den videre udvikling af handelen med emissionskvoter og derivater deraf i Unionen og i tredjelande, vurdere virkningen af undtagelsen vedrørende accessoriske aktiviteter for ETS og om nødvendigt foreslå en passende ændring med hensyn til anvendelsesområdet for og anvendelsen af undtagelsen vedrørende accessoriske aktiviteter.

(19) Direktiv 2014/65/EU bør derfor ændres.

(20) Denne ændring har til formål at supplere allerede eksisterende EU-lovgivning, og målene kan derfor bedre nås på EU-plan end gennem forskellige nationale initiativer. De finansielle markeder er i sagens natur grænseoverskridende og bliver det mere og mere. De finansielle markeder er i sagens natur grænseoverskridende og bliver det mere og mere. På grund af denne integration ville isolerede nationale tiltag være langt mindre effektive og føre til opsplitning af markederne, hvilket ville føre til regelarbitrage og konkurrenceforvridning.

(20a) Målene for dette direktiv, nemlig at forbedre allerede eksisterende EU-lovgivning for at sikre ensartede og passende krav, som finder anvendelse på investeringsselskaber i hele Unionen, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, men kan på grund af deres omfang og virkninger bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union.  I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går dette direktiv ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.

(21) I henhold til den fælles politiske erklæring af 28. september 2011 fra medlemsstaterne og Kommissionen om forklarende dokumenter[4] har medlemsstaterne forpligtet sig til i tilfælde, hvor det er berettiget, at lade meddelelsen af gennemførelsesforanstaltninger ledsage af et eller flere dokumenter, der forklarer forholdet mellem et direktivs bestanddele og de tilsvarende dele i de nationale gennemførelsesinstrumenter. I forbindelse med dette direktiv finder lovgiver, at fremsendelse af sådanne dokumenter er berettiget.

(21a) Formålet med ændringerne bør være at indføre midlertidige undtagelser og fjerne tydeligt bureaukrati med henblik på at mindske den økonomiske krise. Ændringerne må således ikke give anledning til mere komplekse lovgivningsmæssige spørgsmål, der kunne risikere at pålægge sektoren større byrder. Større ændringer af lovgivningen bør først reevalueres i forbindelse med den planlagte gennemgang af MiFID II.

 

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1
Ændringer af direktiv 2014/65/EF

I direktiv 2014/65/EU foretages følgende ændringer:

1) Artikel 2 ændres således:

a) Stk. 1, litra j), affattes således:

"j) personer:

i) der handler for egen regning, herunder prisstillere, med råvarederivater eller emissionskvoter eller derivater heraf, bortset fra personer, der handler for egen regning ved udførelse af kundeordrer, eller

ii) der yder investeringsservice, bortset fra handel for egen regning, inden for råvarederivater eller emissionskvoter eller derivater heraf til kunderne eller leverandørerne i deres hovederhverv,

dog under forudsætning af

 at aktiviteten for hvert af ovennævnte tilfælde både individuelt og samlet set er en accessorisk aktivitet i forhold til deres hovederhverv på koncernniveau

 at disse personer er ikke en del af en koncern, hvis hovederhverv er ydelse af investeringsservice i henhold til dette direktiv, udførelse af enhver aktivitet, der er opført i bilag I til direktiv 2013/36/EU, eller at fungere som prisstiller for råvarederivater

 at disse personer ikke anvender en algoritmisk højfrekvenshandelsteknik,

 at disse personer på begæring aflægger beretning til den kompetente myndighed om de kriterier, de lægger til grund for at vurdere, at deres aktivitet som omhandlet i nr. i) og ii) er accessorisk i forhold til deres hovederhverv."

 

ba) Følgende stykke tilføjes:

"4a)  Som en undtagelse fra stk. 4 kan medlemsstaterne vælge at anvende kvalitative kriterier i forbindelse med de undtagelser, der er angivet i stk. 1, litra j).

ESMA udarbejder udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder med henblik på at vejlede om de kvalitative kriterier, der kan anvendes til at vurdere, om de i denne artikels stk. 1, litra j), omhandlede undtagelser finder anvendelse.

ESMA forelægger disse udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest den 1. april 2021.

Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage de i andet afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1095/2010."

2) Artikel 4, stk. 1, ændres således:

a) Følgende indsættes som nr. 8a):

"8a) "skift af finansielle instrumenter": salg af et finansielt instrument og køb af et andet finansielt instrument eller udøvelse af retten til at foretage ændringer af et eksisterende finansielt instrument".

b) Følgende indsættes som nr. 50a):

"50a) "erhvervsobligationer med "make-whole"-klausul": erhvervsobligationer med en klausul, der forpligter udstederen i tilfælde af førtidig tilbagebetaling til at tilbagebetale hovedstolen af obligationen og nettonutidsværdien af kuponerne, som investoren ville have modtaget, hvis obligationen ikke var blevet indfriet".

c) Følgende indsættes som nr. 62a):

"62a) "elektronisk format": ethvert varigt medium, bortset fra papir".

3) I artikel 16, stk. 3, tilføjes følgende afsnit:

"De krav, der er fastsat i dette stykkes andet til femte afsnit, finder ikke anvendelse på erhvervsobligationer med "make-whole"-klausuler."

4) Artikel 24 ændres således:

a) I stk. 2 tilføjes følgende afsnit:

"Dette stykke finder ikke anvendelse på erhvervsobligationer med "make-whole"-klausuler."

b) I stk. 4 tilføjes følgende afsnit:

"Hvis aftalen om at købe eller sælge et finansielt instrument indgås ved hjælp af fjernkommunikation, som forhindrer den forudgående indgivelse af oplysningerne om omkostninger og gebyrer, kan investeringsselskabet indgive oplysningerne om omkostninger og gebyrer ▌uden unødig forsinkelse efter transaktionens gennemførelse, forudsat at alle følgende betingelser er opfyldt:

i) investeringsselskabet har givet kunden mulighed for at udskyde gennemførelsen af transaktionen, indtil kunden har modtaget oplysningerne

ii) kunden har indvilliget i at modtage oplysningerne uden unødig forsinkelse efter gennemførelsen af transaktionen.

Investeringsselskabet skal give kunden mulighed for at modtage sådanne oplysninger over telefonen forud for transaktionens gennemførelse."

c) Følgende indsættes som stk. 5a:

 “5a. Investeringsselskaberne skal levere alle de oplysninger, der kræves i henhold til dette direktiv, til kunder eller potentielle kunder i elektronisk format, medmindre kunden eller den potentielle kunde er en detailkunde eller en potentiel detailkunde, som har anmodet om at modtage oplysningerne på papir, i hvilket tilfælde denne information skal gives på papir og gratis.

Investeringsselskaberne skal oplyse detailkunder eller potentielle detailkunder om, at de har mulighed for at modtage oplysningerne på papir.

Investeringsselskaberne skal oplyse eksisterende detailkunder, som plejede at modtage de oplysninger, der kræves i henhold til dette direktiv, om, at de vil modtage disse oplysninger i elektronisk format, mindst otte uger inden de sender disse oplysninger i elektronisk format. Investeringsselskaberne skal oplyse de eksisterende detailkunder om, at de kan vælge enten fortsat at modtage oplysninger på papir eller skifte til oplysninger i elektronisk format. Investeringsselskaberne skal også oplyse eksisterende detailkunder om, at der vil ske et automatisk skift til det elektroniske format, hvis de ikke anmoder om fortsat levering af oplysningerne på papir inden for denne periode på otte uger. Der er ikke pligt til at informere eksisterende detailkunder, som allerede modtager de oplysninger, der kræves i dette direktiv, i elektronisk format.

ca) Følgende indsættes som stk. 9a:

"9a. Medlemsstaterne sikrer, at investeringsselskaberne kan betale for levering af ordreudførelsestjenester og levering af investeringsanalyser samlet, forudsat at alle følgende betingelser er opfyldt:

a) der er, inden ordreudførelses- eller investeringsanalysetjenesterne er blevet leveret, indgået en aftale mellem investeringsselskabet og leverandøren af analyser om, hvilken del af den fælles betaling der kan henføres til investeringsanalyser

b) investeringsselskabet underretter sine kunder om de samlede betalinger

c) de ordreudførelsestjenester for hvilke den samlede betaling finder sted, leveres udelukkende i forbindelse med udstedere, der ikke har haft en markedskapitalisering på over 1 mia. EUR i de 36 måneder, der er gået forud for leveringen af investeringsanalyserne.

 I denne artikels forstand dækker investeringsanalyser analysemateriale eller -tjenester, der vedrører et eller flere finansielle instrumenter eller andre aktiver eller udstedere eller potentielle udstedere af finansielle instrumenter, eller analysemateriale eller -tjenester, der er tæt knyttet til en bestemt branche eller et bestemt marked, idet de informerer om finansielle instrumenter, aktiver eller udstedere inden for den pågældende sektor eller det pågældende marked.

Investeringsanalyser omfatter også materiale eller tjenesteydelser, som eksplicit eller implicit giver anbefalinger eller forslag til en investeringsstrategi og giver en begrundet udtalelse om den aktuelle eller fremtidige værdi af eller pris på finansielle instrumenter eller aktiver eller på anden måde indeholder analyser og genuin viden og konklusioner baseret på nye eller eksisterende oplysninger, der kan bruges som grundlag for en investeringsstrategi og være relevante og i stand til at indebære en merværdi for investeringsselskabets beslutninger på vegne af kunder, der skal betale for analyserne.

 

5) I artikel 25, stk. 2, tilføjes følgende afsnit:

"Når investeringsselskaber yder investeringsrådgivning eller porteføljepleje, der omfatter skift af finansielle instrumenter, skal de analysere omkostninger og fordele ved skiftet af finansielle instrumenter. Når investeringsselskaber yder investeringsrådgivning, skal de oplyse kunden om, hvorvidt fordelene ved et sådant skift af finansielle instrumenter er større end omkostningerne ved et sådant skift."

5a) I artikel 25, stk. 6, tilføjes følgende afsnit:

"Dette stykke finder ikke anvendelse på forpligtelser vedrørende rapporteringstærskler for tab, jf. artikel 25a i dette direktiv."

5b) Artikel 25, stk. 8, indledning, affattes således:

"8. Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 89 med henblik på at sikre, at investeringsselskaberne overholder principperne i nærværende artikels stk. 2-6, når de leverer investeringsservice eller accessoriske tjenesteydelser til deres kunder, herunder de oplysninger, der skal indhentes i forbindelse med vurderingen af tjenesteydelsernes og de finansielle instrumenters egnethed eller hensigtsmæssighed for deres kunder, kriterierne for vurdering af ikkekomplekse finansielle instrumenter i forbindelse med nærværende artikels stk. 4, litra a), nr. vi), indholdet af og formatet for lister og aftaler vedrørende leveringen af tjenesteydelser til kunder og aflæggelsen af periodiske rapporter om de leverede tjenesteydelser til kunder, men uden at det omfatter forpligtelser relateret til rapporteringstærskler for tab, jf. artikel 25a. De delegerede retsakter skal tage hensyn til:"

5c)  Følgende indsættes som artikel 25a:

"Artikel 25a

Rapporteringstærskler for tab

1) Investeringsselskaber, der yder porteføljepleje, skal give kunden meddelelse, når den samlede værdi af porteføljen (værdiansat ved begyndelsen af hver rapporteringsperiode) falder med 10 %, og derefter ved hvert fald med 10 %, senest ved slutningen af den hverdag, hvor denne grænse overskrides, eller slutningen af den næste hverdag i tilfælde, hvor grænsen ikke overskrides på en hverdag.

2) Investeringsselskaber, der har en detailkundekonto, som omfatter positioner i gearede finansielle instrumenter eller transaktioner vedrørende eventualforpligtelser, skal give kunden meddelelse, når den oprindelige værdi af ethvert instrument falder med 10 % og derefter ved hvert fald med 10 %. Rapportering i henhold til dette stykke bør ske for hvert enkelt instrument, medmindre andet aftales med kunden, og skal finde sted senest ved slutningen af den hverdag, hvor grænsen overskrides, eller slutningen af den næste hverdag i tilfælde, hvor grænsen ikke overskrides på en hverdag."

 

6) I artikel 27, stk. 3, tilføjes følgende afsnit:

"Rapporteringskravene i dette stykke finder dog først anvendelse fra den [datoen for dette ændringsdirektivs ikrafttræden + 2 år]." Kommissionen foretager en omfattende gennemgang af hensigtsmæssigheden af rapporteringskravene i dette stykke og forelægger en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet senest den [datoen for dette ændringsdirektivs ikrafttræden + 1 år]."

6a) I artikel 27, stk. 6, tilføjes følgende afsnit:

"Kommissionen foretager en omfattende gennemgang af hensigtsmæssigheden af rapporteringskravene i dette stykke og forelægger en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet senest den [datoen for dette ændringsdirektivs ikrafttræden + 1 år]."

7) Følgende indsættes som artikel 29a:

Artikel 29a
Tjenesteydelser, der leveres til professionelle kunder

1) Kravene i artikel 24, stk. 4, litra c), finder ikke anvendelse på andre tjenesteydelser, der leveres til professionelle kunder, end investeringsrådgivning og porteføljepleje. Kravene i artikel 24, stk. 4, litra c), finder heller ikke anvendelse på godkendte modparter.

2) Kravene i artikel 25, stk. 2, tredje afsnit, og artikel 25, stk. 6, finder ikke anvendelse på tjenesteydelser, der leveres til professionelle kunder, medmindre disse kunder skriftligt meddeler investeringsselskabet, at de ønsker at benytte sig af de rettigheder, der er fastsat i nævnte bestemmelser. 

3) Medlemsstaterne sikrer, at investeringsselskaberne fører et register over de i stk. 2 omhandlede skriftlige anmodninger."

8) Artikel 30, stk. 1, affattes således:

"1. Medlemsstaterne sikrer, at investeringsselskaber, der har tilladelse til at udføre ordrer for kunders regning, handle for egen regning eller modtage og formidle ordrer, har mulighed for at tilvejebringe eller indgå i transaktioner med godkendte modparter uden at være forpligtet til at efterkomme artikel 24, bortset fra stk. 5a, artikel 25, artikel 27 og artikel 28, stk. 1, i forbindelse med sådanne transaktioner eller med en accessorisk tjenesteydelse, der er direkte knyttet til sådanne transaktioner."

9) Artikel 57 ændres således:

a) Stk. 1 affattes således:

"1. Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente myndigheder i overensstemmelse med den beregningsmetode, der er fastsat af ESMA i reguleringsmæssige tekniske standarder vedtaget i overensstemmelse med stk. 3, fastsætter og anvender positionslofter for, hvor stor en nettoposition en person på et hvilket som helst tidspunkt kan have i landbrugsråvarederivater og kritiske eller væsentlige råvarederivater, der handles på markedspladser og gennem økonomisk tilsvarende OTC-kontrakter. Lofterne fastsættes på basis af alle de positioner, en person besidder, og dem, der besiddes på vedkommendes vegne på samlet koncernniveau, med henblik på:

a) at forhindre markedsmisbrug

b) at støtte korrekte prisdannelses- og afviklingsbetingelser, herunder at forhindre markedsforvridende positioner og navnlig sikre konvergens mellem derivaters priser i leveringsmåneden og spotpriserne på den underliggende råvare med forbehold af prisfastsættelsen på markedet for den underliggende råvare.

Positionslofter finder ikke anvendelse på:

a) positioner, der besiddes af eller på vegne af en ikke-finansiel enhed, og som objektivt kan måles til at reducere risici direkte knyttet til den pågældende ikke-finansielle enheds forretningsmæssige aktivitet

b) positioner, der besiddes af eller på vegne af en finansiel enhed, der indgår i en ikke-finansiel koncern og handler på vegne af denne ikke-finansielle koncern, og som objektivt kan måles til at reducere risici direkte knyttet til den pågældende ikke-finansielle koncerns forretningsmæssige aktivitet

c) positioner, der besiddes af finansielle og ikke-finansielle modparter med hensyn til positioner, og som objektivt kan måles til at hidrøre fra transaktioner, der er indgået for at opfylde forpligtelser til at tilføre en markedsplads likviditet, jf. artikel 2, stk. 4, fjerde afsnit, litra c)

d) værdipapirer som omhandlet i artikel 4, stk. 1, nr. 44), litra c), der vedrører en råvare eller et underliggende aktiv som omhandlet i bilag I, afsnit C, nr. 10).

ESMA udarbejder udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder til fastlæggelse af en procedure for finansielle enheder, der indgår i en overvejende kommerciel koncern, og som kan anmode om en afdækningsundtagelse for positioner, der besiddes af den pågældende finansielle enhed, og som objektivt kan måles til at reducere risici, der er direkte knyttet til koncernens ikke-finansielle enheders kommercielle aktiviteter. ESMA udarbejder udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder til fastlæggelse af en procedure, der fastsætter, hvordan personer kan ansøge om en afdækningsundtagelse for positioner, som hidrører fra transaktioner, der er indgået for at opfylde forpligtelser til at tilføre en markedsplads likviditet.

ESMA forelægger disse udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest den [9 måneder efter dette direktivs ikrafttræden].

Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage de i første afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1095/2010."

b) Stk. 3 og 4 affattes således:

"3. ESMA udarbejder udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder til angivelse af de landbrugsråvarederivater og kritiske eller væsentlige råvarederivater, der er omhandlet i stk. 1, og til fastlæggelse af den beregningsmetode, som kompetente myndigheder skal anvende, når de fastslår positionslofter for spotmåneden og for andre måneder for fysisk afviklede og kontant afviklede råvarederivater baseret på det pågældende derivats karakteristika.

Ved angivelsen af kritiske eller væsentlige råvarederivater, tager ESMA følgende faktorer i betragtning:

a) størrelsen af åbne positioner på 300 000 partier i gennemsnit over 1 år

b) markedsdeltagernes antal

c) den råvare, der ligger til grund for det pågældende derivat.

Ved fastlæggelsen af den i første afsnit omhandlede beregningsmetode tager ESMA følgende faktorer i betragtning:

a) det disponible udbud af den underliggende råvare

b) det samlede antal åbne positioner i det pågældende derivat og i andre finansielle instrumenter med samme underliggende råvare

c) markedsdeltagernes antal og størrelse

d) de underliggende råvaremarkedskarakteristika, herunder produktionsmønstre, forbrug og transport til markedet

e) udviklingen af nye derivater

f) erfaringer fra investeringsselskaber eller markedsoperatører, der driver en markedsplads, og andre jurisdiktioner med hensyn til positionslofterne.

ESMA forelægger det i første afsnit omhandlede udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest den [9 måneder efter dette direktivs ikrafttræden].

Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage de i første afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

4. En kompetent myndighed fastsætter positionslofter for kritiske eller væsentlige kontrakter i råvarederivater, der handles på markedspladser som angivet i de reguleringsmæssige tekniske standarder, som ESMA har vedtaget i overensstemmelse med stk. 3, og landbrugsråvarederivater baseret på den beregningsmetode, der er fastlagt i reguleringsmæssige tekniske standarder vedtaget af ESMA i overensstemmelse med samme stk. 3. Dette positionsloft skal omfatte økonomisk tilsvarende OTC-kontrakter.

En kompetent myndighed reviderer positionslofterne, når der er en betydelig forandring på markedet, herunder en betydelig forandring i disponibelt udbud eller åbne positioner, baseret på dens bestemmelse af disponibelt udbud og åbne positioner, og ændrer positionslofterne i overensstemmelse med den beregningsmetode, der er udviklet af ESMA."

c) Stk. 6, 7 og 8 affattes således:

"6. Hvis landbrugsråvarederivater og kritiske eller væsentlige råvarederivater, der er baseret på samme underliggende råvare og har samme karakteristika, i væsentligt omfang handles på markedspladser i mere end én jurisdiktion, fastsætter den kompetente myndighed for den markedsplads, hvor handelen har det største omfang ("den centrale kompetente myndighed") det fælles positionsloft, der skal anvendes på al handel med det pågældende derivat. Den centrale kompetente myndighed rådfører sig med de kompetente myndigheder for andre markedspladser, hvor dette derivat handles i betydeligt omfang, om det fælles positionsloft, der skal anvendes, og om eventuelle revisioner af dette fælles positionsloft. Kompetente myndigheder, der ikke er enige i den centrale kompetente myndigheds fastsættelse af et fælles positionsloft, fremsætter skriftligt de fuldstændige og detaljerede årsager til, at de mener, at de i stk. 1 fastsatte krav ikke er overholdt. ESMA afgør eventuelle tvister som følge af uenighed mellem kompetente myndigheder.

De kompetente myndigheder for de markedspladser, hvor landbrugsråvarederivater og kritiske eller væsentlige råvarederivater, der er baseret på samme underliggende råvare og har samme karakteristika, handles, og de kompetente myndigheder for indehaverne af positioner inden for de pågældende derivater skal oprette samarbejdsordninger, herunder indbyrdes udveksling af relevante oplysninger, med henblik på at muliggøre kontrol med og håndhævelse af det fælles positionsloft.

7. ESMA kontrollerer mindst én gang om året den måde, de kompetente myndigheder har gennemført de positionslofter, der er fastsat i overensstemmelse med den beregningsmetode, ESMA har fastsat i henhold til stk. 3. I den forbindelse sikrer ESMA, at et fælles positionsloft anvendes effektivt på landbrugsråvarederivaterne og de kritiske eller væsentlige kontrakter, der er baseret på samme underliggende råvare og har samme karakteristika, uanset hvor de handles, jf. stk. 6.

8. Medlemsstaterne sikrer, at et investeringsselskab eller en markedsoperatør, der driver en markedsplads, som handler med råvarederivater, foretager positionsforvaltningskontrol, herunder beføjelse for markedspladsen til:

a) at overvåge personernes åbne positioner

b) at indhente oplysninger, herunder al relevant dokumentation, fra personer om størrelsen af og formålet med en indgået position eller eksponering og oplysninger om de egentlige eller underliggende ejere, eventuelle tilknyttede aftalte ordninger og eventuelle aktiver eller passiver i det underliggende marked, herunder, hvis det er relevant, positioner, der besiddes i tilknyttede kontrakter på andre markedspladser og OTC via medlemmer og deltagere

c) at kræve, at en person, midlertidigt eller permanent bringer en position til ophør eller reducerer den, og træffe ensidige foranstaltninger til at sikre, at positionen bringes til ophør eller reduceres, såfremt personen ikke følger pålægget, og og

d) at kræve, at en person midlertidigt fører likviditet tilbage på markedet til en aftalt pris og i en aftalt mængde med det udtrykkelige formål at afbøde virkningen af en stor og dominerende position.

ESMA udarbejder udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder med henblik på at præcisere indholdet af positionsforvaltningskontrol, hvorved de pågældende markedspladsers karakteristika tages i betragtning.

ESMA forelægger disse udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest den [9 måneder efter dette direktivs ikrafttræden].

Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage de i første afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1095/2010."

10) Artikel 58, stk. 2, affattes således:

"2. Medlemsstaterne sikrer, at investeringsselskaber, der handler med råvarederivater eller emissionskvoter eller derivater deraf uden for en markedsplads, som minimum på daglig basis forsyner den centrale kompetente myndighed, der er omhandlet i artikel 57, stk. 6, med en fuldstændig oversigt over deres positioner inden for råvarederivater, emissionskvoter eller derivater heraf, der handles på en markedsplads, og økonomisk tilsvarende OTC-kontrakter samt deres kunders positioner og disses kunders positioner, indtil slutkunden er nået, i overensstemmelse med artikel 26 i forordning (EU) nr. 600/2014 samt i relevant omfang artikel 8 i forordning (EU) nr. 1227/2011."

11) I artikel 90 indsættes følgende som stk. 1a:

"1a. Inden den 31. december 2021 gennemgår Kommissionen virkningen af den undtagelse, der er fastsat i artikel 2, stk. 1, litra j), for så vidt angår emissionskvoter eller derivater heraf, og lader, hvis det er relevant, denne gennemgang være ledsaget af et lovgivningsmæssigt forslag om ændring af denne undtagelse. I den forbindelse vurderer Kommissionen handelen med EU-emissionskvoter og derivater heraf i EU og i tredjelande, virkningen af undtagelsen i artikel 2, stk. 1, litra j), for investorbeskyttelse, integriteten og gennemsigtigheden af markederne for emissionskvoter og derivater heraf, og hvorvidt der bør vedtages foranstaltninger i forbindelse med handel, der foregår på tredjelandes markedspladser."

 

Artikel 1a

Ændringer af direktiv (EU) 2019/878

 

I artikel 2, stk. 1, i direktiv (EU) 2019/878 foretages følgende ændringer:

1)  Første afsnit affattes således:

"Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 28. december 2020:   i) de nødvendige foranstaltninger for at overholde bestemmelserne i dette direktiv, for så vidt de vedrører kreditinstitutter   ii) de nødvendige foranstaltninger for at overholde artikel 1, stk. 1 og 9, i dette direktiv med hensyn til artikel 2, stk. 5 og 6, og artikel 21b i direktiv 2013/36/EU, for så vidt de vedrører kreditinstitutter og investeringsselskaber."

2)  Efter første afsnit indsættes:

"De underretter straks Kommissionen herom."

 

Artikel 1b

Ændringer af direktiv 2013/36/EU

Artikel 94, stk. 2, tredje, fjerde og femte afsnit, affattes således:

"Med henblik på at identificere personale, hvis erhvervsaktiviteter har væsentlig indflydelse på instituttets risikoprofil som angivet i artikel 92, stk. 2, undtagen personale i investeringsselskaber som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 2, i forordning (EU) nr. 575/2013, udarbejder EBA udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som fastlægger kriterierne for at definere følgende:

a)  ledelsesmæssigt ansvar og kontrolfunktioner

b)  væsentlig forretningsenhed og væsentlig indflydelse på den relevante forretningsenheds risikoprofil og

c) andre kategorier af medarbejdere, som ikke udtrykkeligt er anført i artikel 92, stk. 2, hvis erhvervsaktiviteter har indflydelse på instituttets risikoprofil, der forholdsmæssigt er lige så væsentlig som fra de medarbejderkategorier der er omhandlet heri.

EBA forelægger disse udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest den 28. december 2019.

Kommissionen tillægges beføjelse til at supplere dette direktiv ved at vedtage de i dette stykke omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1093/2010. Hvad angår reguleringsmæssige tekniske standarder for investeringsselskaber som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 2, i forordning (EU) nr. 575/2013, finder de beføjelser, som er fastlagt i artikel 94, stk. 2, i dette direktiv som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2018/843, fortsat anvendelse indtil den 26. juni 2021.

Artikel 2
Gennemførelse

1) Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den … [9 måneder efter direktivets ikrafttrædelsesdato] de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De meddeler straks Kommissionen teksten til disse love og bestemmelser.

Medlemsstaterne anvender disse love og bestemmelser fra den [12 måneder efter dette direktivs ikrafttræden].

2) Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 2a

Revisionsklausul

Senest den 31. juli 2021 efter høring af ESMA og på grundlag af resultatet af en offentlig høring, der skal gennemføres af Kommissionen med en tilstrækkelig tidsramme, forelægger Kommissionen et forslag til revision af direktiv 2014/65/EU og forordning (EU) nr. 600/2014. Denne revision skal være bred og tage højde for spørgsmål som dem, der er relateret til markedsstruktur, data, handel og efterhandel, analyseregler, regler for betaling af tilskyndelser til rådgivere, rådgivernes faglige kvalifikationsniveau i Europa, kundekategorisering og brexit.

Artikel 3
Ikrafttræden

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4
Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den […].

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne

Formand Formand 

 

 

PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Ændring af direktiv 2014/65/EU for så vidt angår oplysningskrav, produktstyring og positionslofter med henblik på at bidrage til genopretningen efter covid-19-pandemien

Referencer

COM(2020)0280 – C9-0210/2020 – 2020/0152(COD)

Dato for høring af EP

27.7.2020

 

 

 

Korresponderende udvalg

 Dato for meddelelse på plenarmødet

ECON

14.9.2020

 

 

 

Rådgivende udvalg

 Dato for meddelelse på plenarmødet

DEVE

14.9.2020

ITRE

14.9.2020

 

 

Ingen udtalelse

 Dato for afgørelse

DEVE

23.10.2020

ITRE

10.9.2020

 

 

Ordførere

 Dato for valg

Markus Ferber

7.9.2020

 

 

 

Dato for vedtagelse

28.10.2020

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

26

12

18

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Gunnar Beck, Marek Belka, Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Gilles Boyer, Francesca Donato, Derk Jan Eppink, Engin Eroglu, Markus Ferber, Jonás Fernández, Raffaele Fitto, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven Giegold, Valentino Grant, Claude Gruffat, José Gusmão, Enikő Győri, Eero Heinäluoma, Danuta Maria Hübner, Stasys Jakeliūnas, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Georgios Kyrtsos, Aurore Lalucq, Philippe Lamberts, Aušra Maldeikienė, Pedro Marques, Costas Mavrides, Jörg Meuthen, Csaba Molnár, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Dimitrios Papadimoulis, Piernicola Pedicini, Lídia Pereira, Kira Marie Peter-Hansen, Dragoș Pîslaru, Evelyn Regner, Antonio Maria Rinaldi, Alfred Sant, Joachim Schuster, Ralf Seekatz, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Cristian Terheş, Irene Tinagli, Ernest Urtasun, Inese Vaidere, Johan Van Overtveldt, Stéphanie Yon-Courtin, Marco Zanni, Roberts Zīle

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Chris MacManus, Eva Maydell

Dato for indgivelse

3.11.2020

 


 

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

26

+

ECR

Derk Jan Eppink, Raffaele Fitto, Cristian Terhes, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

PPE

Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Markus Ferber, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Aušra Maldeikienė, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Lídia Pereira, Ralf Seekatz, Inese Vaidere

Renew

Gilles Boyer, Engin Eroglu, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Caroline Nagtegaal, Dragoș Pîslaru, Stéphanie Yon-Courtin

 

12

-

GUE/NGL

José Gusmão, Chris MacManus, Dimitrios Papadimoulis

NI

Lefteris Nikolaou-Alavanos, Piernicola Pedicini

S&D

Aurore Lalucq

Verts/ALE

Sven Giegold, Claude Gruffat, Stasys Jakeliūnas, Philippe Lamberts, Kira Marie Peter-Hansen, Ernest Urtasun

 

18

0

ID

Gunnar Beck, Francesca Donato, Valentino Grant, Jörg Meuthen, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

S&D

Marek Belka, Jonás Fernández, Eero Heinäluoma, Pedro Marques, Costas Mavrides, Csaba Molnár, Evelyn Regner, Alfred Sant, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Irene Tinagli

 

Tegnforklaring:

+ : for

- : imod

0 : hverken/eller

 

 

Seneste opdatering: 16. november 2020
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik