ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2014/65/ΕΕ όσον αφορά τις απαιτήσεις παροχής πληροφοριών, την παρακολούθηση των προϊόντων και τα όρια θέσης, με σκοπό τη διευκόλυνση της ανάκαμψης από την πανδημία COVID-19

3.11.2020 - (COM(2020)0280 – C9‑0210(2020) – 2020/0152(COD)) - ***I

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
Εισηγητής: Markus Ferber


Διαδικασία : 2020/0152(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A9-0208/2020
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A9-0208/2020
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2014/65/ΕΕ όσον αφορά τις απαιτήσεις παροχής πληροφοριών, την παρακολούθηση των προϊόντων και τα όρια θέσης, με σκοπό τη διευκόλυνση της ανάκαμψης από την πανδημία COVID-19

(COM(2020)0280 – C9‑0210(2020) – 2020/0152(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2020)0280),

 έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 53 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C9‑0210(2020)),

 έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

 έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A9-0208/2020),

1. εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία  1

TΡOΠOΛOΓΙΕΣ TOΥ ΕΥΡΩΠAΪKOΥ KOΙNOBOΥΛΙOΥ[*]

στην πρόταση της Επιτροπής

---------------------------------------------------------

2020/0152 (COD)

Πρόταση

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για την τροποποίηση της οδηγίας 2014/65/ΕΕ όσον αφορά τις απαιτήσεις παροχής πληροφοριών, την παρακολούθηση των προϊόντων και τα όρια θέσης, με σκοπό τη διευκόλυνση της ανάκαμψης από την πανδημία COVID-19

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 53 παράγραφος 1,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Η πανδημία COVID-19 έχει σοβαρό αντίκτυπο στους πολίτες, τις επιχειρήσεις, τα συστήματα υγείας, τις οικονομίες και τα χρηματοοικονομικά συστήματα των κρατών μελών. Η Επιτροπή, στην ανακοίνωση της προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών της 27ης Μαΐου 2020 με τίτλο «Η ώρα της Ευρώπης: ανασύνταξη και προετοιμασία για την επόμενη γενιά»[1] τόνισε ότι η ρευστότητα και η πρόσβαση σε χρηματοδότηση θα αποτελούν διαρκή πρόκληση τους επόμενους μήνες. Ως εκ τούτου, είναι καίριας σημασίας να υποστηριχθεί η ανάκαμψη από τον σοβαρό οικονομικό κλυδωνισμό που προκάλεσε η πανδημία COVID-19 με τη μείωση της γραφειοκρατίας μέσω της θέσπισης περιορισμένων στοχευμένων τροποποιήσεων σε υφιστάμενες πράξεις της χρηματοπιστωτικής νομοθεσίας. Γενικός στόχος των τροπολογιών θα πρέπει, επομένως, να είναι η κατάργηση της περιττής γραφειοκρατίας και η καθιέρωση προσωρινών εξαιρέσεων οι οποίες κρίνονται αποτελεσματικές για να μετριαστεί η οικονομική αναταραχή. Οι τροπολογίες θα πρέπει να αποφύγουν την εισαγωγή αλλαγών που θα δημιουργήσουν μεγαλύτερη επιβάρυνση στον τομέα και να αφήσουν τα σύνθετα νομοθετικά ζητήματα προκειμένου να διευθετηθούν κατά την προγραμματισμένη επανεξέταση της οδηγίας MiFID II. Η παρούσα δέσμη μέτρων θεσπίζεται υπό τον τίτλο «Δέσμη μέτρων για την ανάκαμψη των κεφαλαιαγορών».

(2) Η οδηγία 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου[2] για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων εκδόθηκε το 2014 για την αντιμετώπιση της χρηματοπιστωτικής κρίσης που εκδηλώθηκε κατά την περίοδο 2007-2008. Η εν λόγω οδηγία ενίσχυσε σημαντικά το χρηματοπιστωτικό σύστημα στην Ένωση και διασφάλισε υψηλό επίπεδο προστασίας των επενδυτών σε ολόκληρη την Ένωση. Θα μπορούσε να διερευνηθεί η δυνατότητα να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες ώστε να αμβλυνθεί η πολυπλοκότητα του κανονιστικού πλαισίου και του κόστους συμμόρφωσης για τις επιχειρήσεις επενδύσεων, καθώς και να εξαλειφθούν οι στρεβλώσεις του ανταγωνισμού, εφόσον ταυτόχρονα λαμβάνεται επαρκώς υπόψη η προστασία των επενδυτών.

(3) Όσον αφορά τις απαιτήσεις που αποσκοπούσαν στην προστασία των επενδυτών, η οδηγία 2014/65/ΕΕ δεν έχει επιτύχει πλήρως τον στόχο της προσαρμογής των μέτρων που λαμβάνουν δεόντως υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε κατηγορίας επενδυτών (ιδιώτες πελάτες, επαγγελματίες πελάτες και επιλέξιμοι αντισυμβαλλόμενοι). Κάποιες από τις απαιτήσεις αυτές δεν ενίσχυσαν σε όλες τις περιπτώσεις την προστασία των επενδυτών· αντιθέτως, ορισμένες φορές παρεμπόδισαν την ομαλή εκτέλεση των επενδυτικών αποφάσεων. Για να ενισχυθεί περαιτέρω η προστασία των επενδυτών, είναι εξαιρετικά σημαντικό να λαμβάνεται υπόψη το επίπεδο χρέους των ιδιωτών επενδυτών στην αξιολόγηση καταλληλότητας, ιδίως δεδομένου του αυξανόμενου επιπέδου καταναλωτικών οφειλών εξαιτίας της πανδημίας COVID-19. Επιπλέον, ορισμένες απαιτήσεις της οδηγίας 2014/65/ΕΕ θα μπορούσαν να τροποποιηθούν, ώστε ▌να διευκολυνθεί η παροχή επενδυτικών υπηρεσιών και η άσκηση επενδυτικών δραστηριοτήτων, εφόσον αυτό γίνει με ισορροπημένο τρόπο και με πλήρη προστασία των επενδυτών.

(4) Οι απαιτήσεις παρακολούθησης των προϊόντων μπορούν να περιορίσουν την πώληση εταιρικών ομολόγων. Κατά γενικό κανόνα, τα εταιρικά ομόλογα με «ρήτρα πλήρους αποκατάστασης» θεωρούνται ασφαλή και απλά προϊόντα τα οποία είναι επιλέξιμα για ιδιώτες πελάτες. Η εν λόγω «ρήτρα πλήρους αποκατάστασης» προστατεύει τους επενδυτές από τις ζημίες σε περίπτωση που ο εκδότης επιλέξει πρόωρη εξόφληση, διασφαλίζοντας ότι παρέχεται στους εν λόγω επενδυτές πληρωμή ίση με την καθαρή παρούσα αξία των τοκομεριδίων που θα είχαν λάβει εάν δεν είχε εξαγοραστεί το ομόλογο. Επομένως, οι απαιτήσεις παρακολούθησης των προϊόντων δεν θα πρέπει να ισχύουν πλέον για τα εταιρικά ομόλογα με τέτοιου είδους ρήτρες πλήρους αποκατάστασης.

(5) Από τη διαδικασία συγκέντρωσης αποδεικτικών στοιχείων, η οποία κινήθηκε από την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ), σχετικά με τις επιπτώσεις των απαιτήσεων δημοσιοποίησης τόσο των αντιπαροχών όσο και του κόστους και των επιβαρύνσεων που προβλέπονται στην οδηγία 2014/65/ΕΕ, καθώς και από τη δημόσια διαβούλευση της Επιτροπής, επιβεβαιώθηκε ότι οι επαγγελματίες πελάτες και οι επιλέξιμοι αντισυμβαλλόμενοι δεν χρειάζονται τυποποιημένες και υποχρεωτικές πληροφορίες κόστους, διότι λαμβάνουν ήδη τις απαραίτητες πληροφορίες στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων που διενεργούν με τους παρόχους υπηρεσιών. Οι πληροφορίες αυτές είναι ειδικά προσαρμοσμένες στις ανάγκες τους και συχνά είναι λεπτομερέστερες. Επομένως, οι επιλέξιμοι αντισυμβαλλόμενοι και οι επαγγελματίες πελάτες θα πρέπει να εξαιρούνται από τις εν λόγω απαιτήσεις δημοσιοποίησης κόστους και επιβαρύνσεων, εκτός από τις περιπτώσεις που αφορούν τις υπηρεσίες επενδυτικών συμβουλών και τη διαχείριση χαρτοφυλακίου, διότι οι επαγγελματίες πελάτες που συνάπτουν σχέσεις διαχείρισης χαρτοφυλακίου ή επενδυτικών συμβουλών δεν διαθέτουν κατ’ ανάγκη επαρκή εμπειρογνωσία ή γνώση ώστε να εξαιρούνται από τις δημοσιοποιήσεις κόστους και επιβαρύνσεων.

(6) Οι επιχειρήσεις επενδύσεων υποχρεούνται επί του παρόντος να προβαίνουν σε ανάλυση κόστους-οφέλους για ορισμένες δραστηριότητες χαρτοφυλακίου σε περίπτωση σταθερών σχέσεων με τους πελάτες τους στο πλαίσιο των οποίων πραγματοποιείται αλλαγή χρηματοπιστωτικών μέσων. Κατά συνέπεια, οι επιχειρήσεις επενδύσεων υποχρεούνται να λαμβάνουν από τον πελάτη τις αναγκαίες πληροφορίες και να είναι σε θέση να αποδείξουν ότι τα οφέλη της εν λόγω αλλαγής υπερισχύουν του κόστους. Δεδομένου ότι η διαδικασία αυτή είναι υπερβολικά επαχθής για τους επαγγελματίες πελάτες, οι οποίοι τείνουν να προβαίνουν σε αλλαγές με μεγάλη συχνότητα, θα πρέπει να εξαιρούνται από την απαίτηση αυτή, διατηρώντας παράλληλα τη δυνατότητα επιλογής. Δεδομένου ότι οι ιδιώτες πελάτες χρειάζονται υψηλό επίπεδο προστασίας, η επιλογή αυτή θα πρέπει να περιορίζεται σε επαγγελματίες πελάτες.

(7) Πελάτες που διατηρούν σταθερή σχέση με επιχείρηση επενδύσεων λαμβάνουν υποχρεωτικές εκθέσεις υπηρεσιών, είτε σε περιοδική βάση είτε βάσει δεικτών ενεργοποίησης. Ούτε οι επιχειρήσεις επενδύσεων ούτε οι επαγγελματίες πελάτες τους θεωρούν χρήσιμες τις εκθέσεις υπηρεσιών αυτού του είδους. Ειδικότερα, οι εν λόγω εκθέσεις έχει αποδειχθεί ότι δεν βοηθούν τους επαγγελματίες πελάτες σε ιδιαιτέρως ασταθείς αγορές, δεδομένου ότι οι εκθέσεις αυτές παρέχονται με υψηλή συχνότητα και σε μεγάλο αριθμό. Συχνά, η αντίδραση των επαγγελματιών πελατών στις συγκεκριμένες εκθέσεις υπηρεσιών είναι είτε να μην τις διαβάζουν είτε να λαμβάνουν ταχείες επενδυτικές αποφάσεις, αντί να συνεχίζουν μια μακροπρόθεσμη επενδυτική στρατηγική. Επομένως, οι επιλέξιμοι αντισυμβαλλόμενοι δεν θα πρέπει να λαμβάνουν πλέον τέτοιου είδους εκθέσεις υπηρεσιών. Ωστόσο, οι επαγγελματίες πελάτες θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα επιλογής να λαμβάνουν τις εν λόγω εκθέσεις υπηρεσιών.

(8) Με την οδηγία 2014/65/ΕΕ θεσπίστηκαν απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων σχετικά με τον τρόπο εκτέλεσης των εντολών ώστε να εξασφαλίζονται οι πλέον ευνοϊκοί όροι για τον πελάτη. Οι εν λόγω τεχνικές εκθέσεις περιέχουν σημαντικό όγκο λεπτομερών ποσοτικών πληροφοριών όσον αφορά τον τόπο εκτέλεσης, το χρηματοπιστωτικό μέσο, την τιμή, το κόστος και την πιθανότητα εκτέλεσης. Οι επενδυτές σπάνια διαβάζουν τις εκθέσεις αυτές, όπως αποδεικνύεται από τον πολύ χαμηλό αριθμό τηλεφορτώσεων από τους ιστότοπους των επιχειρήσεων επενδύσεων. Δεδομένου ότι οι εν λόγω εκθέσεις δεν παρέχουν στους επενδυτές τη δυνατότητα να προβαίνουν σε ουσιώδεις συγκρίσεις βάσει των παρεχόμενων στοιχείων, η δημοσίευσή τους θα πρέπει να ανασταλεί προσωρινά.

(9) Για λόγους διευκόλυνσης της επικοινωνίας μεταξύ των επιχειρήσεων επενδύσεων και των πελατών τους και, κατ’ επέκταση, της ίδιας της επενδυτικής διαδικασίας, οι επενδυτικές πληροφορίες δεν θα πρέπει πλέον να παρέχονται σε έντυπη μορφή, αλλά με ηλεκτρονικά μέσα, ως προκαθορισμένη επιλογή. Ωστόσο, οι ιδιώτες πελάτες θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ζητούν τη συνέχιση της παροχής πληροφοριών σε έντυπη μορφή.

(10) Η οδηγία 2014/65/ΕΕ επιτρέπει στα πρόσωπα που πραγματοποιούν συναλλαγές παραγώγων επί εμπορευμάτων, δικαιωμάτων εκπομπής και παραγώγων επί δικαιωμάτων εκπομπής σε επαγγελματική βάση να κάνουν χρήση εξαίρεσης από την άδεια λειτουργίας ως επιχείρησης επενδύσεων, σε περίπτωση που η εμπορική τους δραστηριότητα είναι παρεπόμενη της κύριας δραστηριότητάς τους. Τα πρόσωπα που υποβάλλουν αίτηση για το κριτήριο παρεπόμενης δραστηριότητας υποχρεούνται να ενημερώνουν σε ετήσια βάση τη σχετική αρμόδια αρχή ότι κάνουν χρήση της δυνατότητας αυτής και να παρέχουν τα απαιτούμενα στοιχεία για την εκπλήρωση των δύο ποσοτικών κριτηρίων που καθορίζουν αν η εμπορική τους δραστηριότητα είναι παρεπόμενη της κύριας δραστηριότητάς τους. Στο πλαίσιο του πρώτου κριτηρίου γίνεται σύγκριση του μεγέθους της κερδοσκοπικής συναλλακτικής δραστηριότητας μιας οντότητας με τη συνολική συναλλακτική δραστηριότητα στην Ένωση βάσει κατηγορίας στοιχείων ενεργητικού. Στο πλαίσιο του δεύτερου κριτηρίου γίνεται σύγκριση του μεγέθους της κερδοσκοπικής συναλλακτικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων όλων των κατηγοριών στοιχείων ενεργητικού, με τη συνολική συναλλακτική δραστηριότητα σε χρηματοπιστωτικά μέσα από την οντότητα σε επίπεδο ομίλου. Υπάρχει μια εναλλακτική μορφή του δεύτερου κριτηρίου, η οποία συνίσταται στη σύγκριση του εκτιμώμενου κεφαλαίου που χρησιμοποιείται για την κερδοσκοπική συναλλακτική δραστηριότητα με το πραγματικό ύψος του κεφαλαίου που χρησιμοποιείται σε επίπεδο ομίλου για την κύρια δραστηριότητα. Τα εν λόγω ποσοτικά κριτήρια θα πρέπει να εξακολουθήσουν να αποτελούν τον βασικό κανόνα για την εξαίρεση της παρεπόμενης δραστηριότητας. Ως εναλλακτικό μέτρο, θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα εξουσιοδότησης των εθνικών εποπτικών αρχών προκειμένου να βασίζονται σε ποιοτικά στοιχεία, με την επιφύλαξη σαφώς ορισμένων προϋποθέσεων. Η ΕΑΚΑΑ θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να παράσχει καθοδήγηση σχετικά με τις περιστάσεις στις οποίες οι εθνικές αρχές θα μπορούσαν να εφαρμόσουν μια ποιοτική προσέγγιση, καθώς και να αναπτύξουν σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων για τα ποιοτικά κριτήρια. Τα πρόσωπα που είναι επιλέξιμα για την εξαίρεση, περιλαμβανομένων των ειδικών διαπραγματευτών, διενεργούν συναλλαγές για ίδιο λογαριασμό, ή παρέχουν άλλες επενδυτικές υπηρεσίες εκτός των συναλλαγών για ίδιο λογαριασμό, σε πελάτες ή προμηθευτές της κύριας δραστηριότητάς τους. Η εξαίρεση θα είναι διαθέσιμη τόσο για μεμονωμένες περιπτώσεις όσο και σε συγκεντρωτική βάση, όταν πρόκειται για παρεπόμενη δραστηριότητα που εξετάζεται σε επίπεδο ομίλου. Η συγκεκριμένη εξαίρεση δεν θα πρέπει να είναι διαθέσιμη για πρόσωπα τα οποία εφαρμόζουν τεχνική αλγοριθμικών συναλλαγών υψηλής συχνότητας ή ανήκουν σε όμιλο του οποίου η κύρια δραστηριότητα είναι η παροχή επενδυτικών υπηρεσιών ή η άσκηση τραπεζικών δραστηριοτήτων ή η άσκηση δραστηριοτήτων υπό την ιδιότητα του ειδικού διαπραγματευτή σε σχέση με παράγωγα επί εμπορευμάτων. ▌

(11) Οι αρμόδιες αρχές πρέπει επί του παρόντος να ορίζουν και να εφαρμόζουν όρια θέσης σχετικά με το μέγεθος της καθαρής θέσης που μπορεί να κατέχει ανά πάσα στιγμή ένα πρόσωπο σε παράγωγα επί εμπορευμάτων που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε τόπους διαπραγμάτευσης και σε οικονομικά ισοδύναμες συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που ορίζονται από την Επιτροπή. Δεδομένου ότι έχει αποδειχθεί ότι το καθεστώς ορίων θέσης δεν ευνοεί την ανάπτυξη νέων αγορών εμπορευμάτων, οι εκκολαπτόμενες αγορές εμπορευμάτων θα πρέπει να εξαιρούνται από το καθεστώς ορίων θέσης. Αντιθέτως, τα όρια θέσης θα πρέπει να ισχύουν μόνο για τα παράγωγα επί εμπορευμάτων που θεωρούνται σημαντικά ή κρίσιμης σημασίας παράγωγα επί εμπορευμάτων και τις συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων τους. Σημαντικά ή κρίσιμης σημασίας παράγωγα είναι τα παράγωγα επί ενεργειακών εμπορευμάτων με ανοικτή θέση τουλάχιστον 300 000 παρτίδων για περίοδο ενός έτους. Λόγω της κρίσιμης σημασίας που έχουν για τους πολίτες, τα γεωργικά εμπορεύματα με υποκείμενο μέσο που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση και οι συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων τους θα εξακολουθήσουν να υπάγονται στο ισχύον καθεστώς ορίων θέσης. Η ΕΑΚΑΑ θα πρέπει να λάβει εντολή να αναπτύξει σχέδια ρυθμιστικών προτύπων για τον προσδιορισμό των γεωργικών εμπορευμάτων με υποκείμενο μέσο που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση τα οποία υπόκεινται σε όρια θέσης, καθώς και των σημαντικών ή κρίσιμης σημασίας παραγώγων που υπόκεινται σε όρια θέσης. Όσον αφορά τα σημαντικά και κρίσιμης σημασίας παράγωγα, η ΕΑΚΑΑ θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις 300 000 παρτίδες ανοικτής θέσης για περίοδο ενός έτους, τον αριθμό των συμμετεχόντων στην αγορά και το υποκείμενο εμπόρευμα.

(12) Η οδηγία 2014/65/ΕΕ δεν επιτρέπει εξαιρέσεις αντιστάθμισης για καμία χρηματοοικονομική οντότητα. Πολλοί κατεξοχήν εμπορικοί όμιλοι οι οποίοι δημιούργησαν χρηματοοικονομική οντότητα για τους συναλλακτικούς τους σκοπούς βρέθηκαν σε μια κατάσταση στην οποία η χρηματοοικονομική τους οντότητα δεν ήταν σε θέση να πραγματοποιήσει όλες τις συναλλαγές για τον όμιλο, δεδομένου ότι η χρηματοοικονομική οντότητα δεν ήταν επιλέξιμη για την εξαίρεση αντιστάθμισης. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να θεσπιστεί αυστηρά καθορισμένη εξαίρεση αντιστάθμισης για τους χρηματοπιστωτικούς αντισυμβαλλομένους. Η εν λόγω εξαίρεση αντιστάθμισης θα πρέπει να είναι διαθέσιμη όταν, εντός ενός κατεξοχήν εμπορικού ομίλου, ένα πρόσωπο έχει καταχωριστεί ως επιχείρηση επενδύσεων και πραγματοποιεί συναλλαγές εξ ονόματος του συγκεκριμένου εμπορικού ομίλου. Προκειμένου η εν λόγω εξαίρεση αντιστάθμισης να περιορίζεται μόνο στις χρηματοοικονομικές οντότητες που πραγματοποιούν συναλλαγές για τις μη χρηματοοικονομικές οντότητες εντός του κατεξοχήν εμπορικού ομίλου, η συγκεκριμένη εξαίρεση αντιστάθμισης θα πρέπει να ισχύει για τις θέσεις που κατέχονται από την εν λόγω χρηματοοικονομική οντότητα και οι οποίες έχει διαπιστωθεί ποσοτικά με αντικειμενικό τρόπο ότι μειώνουν τους κινδύνους που συνδέονται άμεσα με τις εμπορικές δραστηριότητες των μη χρηματοοικονομικών οντοτήτων του ομίλου.

(13) Ακόμη και σε συμβάσεις ρευστότητας, ο αριθμός των συμμετεχόντων στην αγορά που ενεργούν συνήθως ως ειδικοί διαπραγματευτές σε αγορές εμπορευμάτων είναι περιορισμένος. Σε περίπτωση που οι εν λόγω συμμετέχοντες στην αγορά πρέπει να εφαρμόσουν όρια θέσης, δεν μπορούν να είναι το ίδιο αποτελεσματικοί με τους ειδικούς διαπραγματευτές. Επομένως, θα πρέπει να θεσπιστεί εξαίρεση από το καθεστώς ορίων θέσης για τους χρηματοπιστωτικούς και μη χρηματοπιστωτικούς αντισυμβαλλομένους όσον αφορά τις θέσεις που προκύπτουν από συναλλαγές οι οποίες διενεργούνται για την τήρηση υποχρεωτικών διατάξεων περί ρευστότητας.

(13α) Οι αλλαγές στο καθεστώς ορίων θέσης σχεδιάστηκαν για να στηρίξουν την ανάπτυξη νέων ενεργειακών συμβάσεων, ιδίως στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, και δεν επιδιώκουν τη χαλάρωση του καθεστώτος για τις συμβάσεις βασικών γεωργικών προϊόντων.

(14) Το ισχύον καθεστώς ορίων θέσης δεν αναγνωρίζει τα μοναδικά χαρακτηριστικά των τιτλοποιημένων παραγώγων. Ως εκ τούτου, τα τιτλοποιημένα παράγωγα θα πρέπει να εξαιρούνται από το καθεστώς ορίων θέσης.

(15) Από την έναρξη ισχύος της οδηγίας 2014/65/ΕΕ δεν έχουν εντοπιστεί ίδιες συμβάσεις παραγώγων επί εμπορευμάτων. Λόγω της έννοιας της «ίδιας σύμβασης» που περιλαμβάνεται στην εν λόγω οδηγία, η μεθοδολογία για τον προσδιορισμό του ορίου που λήγει σε άλλο μήνα είναι επιζήμια για τον τόπο διαπραγμάτευσης με τη λιγότερο ρευστή αγορά όταν οι τόποι διαπραγμάτευσης ανταγωνίζονται σε παράγωγα επί εμπορευμάτων που βασίζονται στο ίδιο υποκείμενο μέσο και παρουσιάζουν τα ίδια χαρακτηριστικά. Ως εκ τούτου, η αναφορά στην «ίδια σύμβαση» που περιλαμβάνεται στην οδηγία 2014/65/ΕΕ θα πρέπει να διαγραφεί. Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να είναι σε θέση να συμφωνούν ότι τα παράγωγα επί εμπορευμάτων που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στους αντίστοιχους τόπους διαπραγμάτευσης βασίζονται στο ίδιο υποκείμενο μέσο και παρουσιάζουν τα ίδια χαρακτηριστικά, περίπτωση στην οποία η γραμμή βάσης για το όριο που λήγει σε άλλο μήνα στην πλέον ρευστή αγορά για το εν λόγω παράγωγο επί εμπορευμάτων μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως όριο αναφοράς για τον καθορισμό του ορίου θέσης που λήγει σε άλλο μήνα για τις ανταγωνιστικές συμβάσεις που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στους τόπους διαπραγμάτευσης των λιγότερο ρευστών αγορών.

(16) Υπάρχουν σημαντικές διαφορές ως προς τον τρόπο διαχείρισης θέσεων από τους τόπους διαπραγμάτευσης εντός της Ένωσης. Επομένως, οι έλεγχοι για τη διαχείριση θέσεων θα πρέπει να ενισχυθούν, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο.

(17) Προκειμένου να διασφαλιστεί η περαιτέρω ανάπτυξη των αγορών εμπορευμάτων που αφορούν συναλλαγές σε ευρώ, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά τα παράγωγα επί γεωργικών εμπορευμάτων που θα πρέπει να υπόκεινται σε όρια θέσης και τα σημαντικά ή κρίσιμης σημασίας παράγωγα που θα πρέπει να υπόκεινται σε όρια θέσης, όσον αφορά τη διαδικασία για την οποία τα πρόσωπα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση εξαίρεσης αντιστάθμισης για θέσεις που προκύπτουν από συναλλαγές οι οποίες πραγματοποιούνται με σκοπό την τήρηση υποχρεωτικών διατάξεων περί ρευστότητας, όσον αφορά τη διαδικασία για την οποία χρηματοοικονομικές οντότητες που ανήκουν σε κατεξοχήν εμπορικό όμιλο μπορούν να υποβάλλουν αίτηση εξαίρεσης αντιστάθμισης για θέσεις που κατέχονται από την ενδιαφερόμενη χρηματοοικονομική οντότητα και οι οποίες έχει διαπιστωθεί ποσοτικά με αντικειμενικό τρόπο ότι μειώνουν τους κινδύνους που συνδέονται με εμπορικές δραστηριότητες των μη χρηματοοικονομικών οντοτήτων του ομίλου, και όσον αφορά την αποσαφήνιση του περιεχομένου των ελέγχων για τη διαχείριση θέσεων. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να διεξάγει, κατά τις προπαρασκευαστικές της εργασίες, τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, και οι διαβουλεύσεις αυτές να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου[3]. Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα κατά τον ίδιο χρόνο με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

(18) Το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ) αποτελεί την εμβληματική πολιτική της Ένωσης για την επίτευξη της απαλλαγής της οικονομίας από τις ανθρακούχες εκπομπές, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Η εμπορία δικαιωμάτων εκπομπής και παραγώγων επί των δικαιωμάτων αυτών διέπεται από τις διατάξεις της οδηγίας 2014/65/ΕΕ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 και αποτελεί σημαντικό στοιχείο της αγοράς ανθρακούχων εκπομπών της Ένωσης. Η εξαίρεση παρεπόμενης δραστηριότητας που προβλέπεται στην οδηγία 2014/65/ΕΕ παρέχει σε ορισμένους συμμετέχοντες στην αγορά τη δυνατότητα να δραστηριοποιούνται σε αγορές δικαιωμάτων εκπομπής χωρίς να έχουν λάβει σχετική άδεια ως επιχειρήσεις επενδύσεων, υπό τον όρο ότι πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις. Λόγω της σημασίας της εύτακτης, άρτια ρυθμιζόμενης και εποπτευόμενης λειτουργίας των χρηματοπιστωτικών αγορών, του σημαντικού ρόλου του ΣΕΔΕ όσον αφορά την επίτευξη των στόχων βιωσιμότητας της Ένωσης, καθώς και του ρόλου που καλείται να διαδραματίσει μια άρτια λειτουργούσα δευτερογενής αγορά στον τομέα των δικαιωμάτων εκπομπής για τη στήριξη της λειτουργίας του ΣΕΔΕ, είναι σημαντικό η εξαίρεση παρεπόμενης δραστηριότητας να είναι κατάλληλα σχεδιασμένη ώστε να μπορεί να συμβάλει στην επίτευξη των εν λόγω στόχων. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία όταν η εμπορία δικαιωμάτων εκπομπής πραγματοποιείται σε τόπους διαπραγμάτευσης τρίτων χωρών. Για να διασφαλιστεί η προστασία της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας της Ένωσης, η ακεραιότητα της αγοράς, η προστασία των επενδυτών και η διαμόρφωση ισότιμων όρων ανταγωνισμού, και προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι το ΣΕΔΕ εξακολουθεί να λειτουργεί με διαφανή και άρτιο τρόπο ώστε να διασφαλίζονται οικονομικά αποδοτικές μειώσεις των εκπομπών, η Επιτροπή θα πρέπει να παρακολουθεί την περαιτέρω εξέλιξη της εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής και παραγώγων των δικαιωμάτων αυτών στην Ένωση και σε τρίτες χώρες, να διενεργεί εκτίμηση επιπτώσεων όσον αφορά την εξαίρεση παρεπόμενης δραστηριότητας στο πλαίσιο του ΣΕΔΕ και, όπου κρίνεται αναγκαίο, να προτείνει κάθε κατάλληλη τροποποίηση ως προς το πεδίο εφαρμογής και την εφαρμογή της εξαίρεσης παρεπόμενης δραστηριότητας.

(19) Συνεπώς, η οδηγία 2014/65/ΕΕ θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(20) Οι στόχοι που επιδιώκονται με τη συγκεκριμένη τροποποίηση αφορούν τη συμπλήρωση της ήδη υφιστάμενης νομοθεσίας της ΕΕ και, ως εκ τούτου, μπορούν να επιτευχθούν καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης παρά στο πλαίσιο διαφόρων εθνικών πρωτοβουλιών. Οι χρηματοπιστωτικές αγορές έχουν εγγενώς διασυνοριακό χαρακτήρα, ο οποίος μάλιστα ενισχύεται ολοένα και περισσότερο. Λόγω αυτής της ολοκλήρωσης, η μεμονωμένη παρέμβαση σε εθνικό επίπεδο θα ήταν σαφώς λιγότερο αποδοτική και θα οδηγούσε στον κατακερματισμό των αγορών, με αποτέλεσμα το ρυθμιστικό αρμπιτράζ και τη στρέβλωση του ανταγωνισμού.

(20α) Δεδομένου ότι οι στόχοι της παρούσας οδηγίας, δηλαδή η ενίσχυση και η τελειοποίηση ήδη υφιστάμενων νομικών πράξεων της Ένωσης οι οποίες διασφαλίζουν ομοιόμορφες και κατάλληλες απαιτήσεις που ισχύουν για τις επιχειρήσεις επενδύσεων σε ολόκληρη την Ένωση, δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη, μπορούν όμως, λόγω της κλίμακας και των αποτελεσμάτων τους, να επιτευχθούν καλύτερα σε ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση μπορεί να λάβει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, που διατυπώνεται στο ίδιο άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη αυτών των στόχων.

(21) Σύμφωνα με την κοινή πολιτική δήλωση, της 28ης Σεπτεμβρίου 2011, των κρατών μελών και της Επιτροπής σχετικά με τα επεξηγηματικά έγγραφα[4], τα κράτη μέλη δεσμεύτηκαν να επισυνάπτουν στην κοινοποίηση των εθνικών μέτρων μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο, όταν δικαιολογείται, και ένα ή περισσότερα έγγραφα που διευκρινίζουν τον δεσμό ανάμεσα στα στοιχεία μιας οδηγίας και στα αντίστοιχα τμήματα των εθνικών πράξεων μεταφοράς. Για την παρούσα οδηγία ο νομοθέτης εκτιμά ότι η διαβίβαση των εγγράφων αυτών είναι δικαιολογημένη.

(21α) Σκοπός των τροπολογιών θα πρέπει να είναι η εισαγωγή προσωρινών εξαιρέσεων και η κατάργηση της περιττής γραφειοκρατίας προκειμένου να μετριαστεί η οικονομική κρίση· οι τροπολογίες θα πρέπει να αποφύγουν, επομένως, να ανοίξουν περισσότερο σύνθετα ζητήματα της νομοθεσίας τα οποία ενδέχεται να δημιουργήσουν μεγαλύτερη επιβάρυνση για τον τομέα. Οι μεγαλύτερες αλλαγές στη νομοθεσία θα πρέπει πρώτα να επαναξιολογηθούν στο πλαίσιο της προγραμματισμένης επανεξέτασης της οδηγίας MiFID II.

 

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1
Τροποποιήσεις της οδηγίας 2014/65/ΕΕ

Η οδηγία 2014/65/ΕΕ τροποποιείται ως εξής:

(1) Το άρθρο 2 τροποποιείται ως εξής:

α) στην παράγραφο 1, το στοιχείο ι) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«ι) στα πρόσωπα:

i) τα οποία διενεργούν συναλλαγές για ίδιο λογαριασμό, περιλαμβανομένων των ειδικών διαπραγματευτών, σε παράγωγα επί εμπορευμάτων ή δικαιώματα εκπομπής ή παράγωγα επί των δικαιωμάτων αυτών, εξαιρουμένων των προσώπων που διενεργούν συναλλαγές για ίδιο λογαριασμό όταν εκτελούν εντολές πελατών, ή

ii) που παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες, πλην της διενέργειας συναλλαγών για ίδιο λογαριασμό, σε παράγωγα επί εμπορευμάτων ή σε δικαιώματα εκπομπής ή παράγωγα αυτών, στους πελάτες ή τους προμηθευτές της κύριας δραστηριότητάς τους,

υπό τον όρο ότι:

 σε κάθε μία από τις ανωτέρω περιπτώσεις χωριστά και ως σύνολο, αυτό αποτελεί δραστηριότητα παρεπόμενη ως προς την κύρια δραστηριότητά τους, θεωρούμενη σε επίπεδο ομίλου,

 τα εν λόγω πρόσωπα δεν ανήκουν σε όμιλο του οποίου η κύρια δραστηριότητα είναι η παροχή επενδυτικών υπηρεσιών κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας, η άσκηση οποιασδήποτε από τις δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στο παράρτημα I της οδηγίας 2013/36/ΕΕ ή η άσκηση δραστηριότητας υπό την ιδιότητα ειδικού διαπραγματευτή για παράγωγα επί εμπορευμάτων,

 τα εν λόγω πρόσωπα δεν εφαρμόζουν κάποια αλγοριθμική συναλλακτική τεχνική υψηλής συχνότητας,

 τα εν λόγω πρόσωπα αναφέρουν, κατόπιν αιτήματος, στην αρμόδια αρχή τη βάση με την οποία έχουν αξιολογήσει τη δραστηριότητά τους, σύμφωνα με τα σημεία i) και ii), ως παρεπόμενη της κύριας δραστηριότητάς τους.»·

 

βα) προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

«4α)  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου, τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέξουν να εφαρμόσουν ποιοτικά κριτήρια όσον αφορά τις εξαιρέσεις που ορίζονται στην παράγραφο 1 στοιχείο ι).

Η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων για την παροχή καθοδήγησης σχετικά με τα ποιοτικά κριτήρια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να εκτιμηθεί κατά πόσον έχουν εφαρμογή οι εξαιρέσεις που ορίζονται στην παράγραφο 1 στοιχείο ι) του παρόντος άρθρου.

Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει στην Επιτροπή τα εν λόγω σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων έως την 1η Απριλίου 2021.

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.»

2) το άρθρο 4 παράγραφος 1 τροποποιείται ως εξής:

α) παρεμβάλλεται το ακόλουθο σημείο 8α:

«8α) «αλλαγή χρηματοπιστωτικών μέσων»: η πώληση χρηματοπιστωτικού μέσου και η αγορά άλλου χρηματοπιστωτικού μέσου ή η άσκηση δικαιώματος αλλαγής σε σχέση με υφιστάμενο χρηματοπιστωτικό μέσο,»·

β) παρεμβάλλεται το ακόλουθο σημείο 50α:

«50α) «εταιρικά ομόλογα με ρήτρες πλήρους αποκατάστασης (make-whole)»: εταιρικά ομόλογα με ρήτρα η οποία, σε περίπτωση πρόωρης αποπληρωμής, υποχρεώνει τον εκδότη να επιστρέψει στον επενδυτή το κεφάλαιο του ομολόγου και την καθαρή παρούσα αξία των τοκομεριδίων που θα είχε λάβει ο επενδυτής εάν δεν είχε εξαγοραστεί το ομόλογο,»·

γ) παρεμβάλλεται το ακόλουθο σημείο 62α:

«62α)  «ηλεκτρονική μορφή»: κάθε σταθερό μέσο εκτός από χαρτί,»·

3) στο άρθρο 16 παράγραφος 3, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

«Οι απαιτήσεις που προβλέπονται στο δεύτερο έως πέμπτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου δεν ισχύουν για εταιρικά ομόλογα με ρήτρες πλήρους αποκατάστασης.»·

4) Το άρθρο 24 τροποποιείται ως εξής:

α) στην παράγραφο 2 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

«Η παρούσα παράγραφος δεν ισχύει για εταιρικά ομόλογα με ρήτρες πλήρους αποκατάστασης.»·

β) στην παράγραφο 4 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

«Αν η συμφωνία για αγορά ή πώληση χρηματοπιστωτικού μέσου έχει συναφθεί μέσω επικοινωνίας εξ αποστάσεως, που δεν καθιστά δυνατή την εκ των προτέρων παροχή πληροφοριών σχετικά με το κόστος και τις επιβαρύνσεις, η επιχείρηση επενδύσεων μπορεί να παρέχει τις πληροφορίες σχετικά με το κόστος και τις επιβαρύνσεις ▌, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, εφόσον πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

i) η επιχείρηση επενδύσεων έχει προσφέρει στον πελάτη τη δυνατότητα να καθυστερήσει την ολοκλήρωση της συναλλαγής έως ότου ο πελάτης λάβει τις πληροφορίες,

ii) ο πελάτης έχει συμφωνήσει να λάβει τις πληροφορίες χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής.·

Η επιχείρηση επενδύσεων παρέχει στον πελάτη τη δυνατότητα να λάβει τις εν λόγω πληροφορίες μέσω τηλεφώνου πριν από την ολοκλήρωση της συναλλαγής.»·

γ) παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος 5α:

 «5α. Οι επιχειρήσεις επενδύσεων παρέχουν σε πελάτες ή δυνητικούς πελάτες όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει της παρούσας οδηγίας σε ηλεκτρονική μορφή, εκτός εάν ο πελάτης ή ο δυνητικός πελάτης είναι ιδιώτης πελάτης ή δυνητικός ιδιώτης πελάτης που έχει ζητήσει να λαμβάνει τις πληροφορίες σε έντυπη μορφή, οπότε στην περίπτωση αυτή οι εν λόγω πληροφορίες παρέχονται σε έντυπη μορφή και δωρεάν.

Οι επιχειρήσεις επενδύσεων ενημερώνουν τους ιδιώτες πελάτες ή τους δυνητικούς ιδιώτες πελάτες ότι έχουν την επιλογή να λαμβάνουν τις πληροφορίες σε έντυπη μορφή.

Οι επιχειρήσεις επενδύσεων ενημερώνουν τους υφιστάμενους ιδιώτες πελάτες που συνήθως λάμβαναν τις απαιτούμενες πληροφορίες βάσει της παρούσας οδηγίας σε έντυπη μορφή σχετικά με το γεγονός ότι θα λαμβάνουν τις εν λόγω πληροφορίες σε ηλεκτρονική μορφή τουλάχιστον οκτώ εβδομάδες πριν από την αποστολή των εν λόγω πληροφοριών σε ηλεκτρονική μορφή. Οι επιχειρήσεις επενδύσεων ενημερώνουν τους υφιστάμενους ιδιώτες πελάτες ότι έχουν τη δυνατότητα είτε να συνεχίσουν να λαμβάνουν πληροφορίες σε έντυπη μορφή είτε να επιλέξουν να λαμβάνουν τις πληροφορίες σε ηλεκτρονική μορφή. Οι επιχειρήσεις επενδύσεων ενημερώνουν επίσης τους υφιστάμενους ιδιώτες πελάτες ότι θα ακολουθήσει αυτόματη μετάβαση σε ηλεκτρονική μορφή, εφόσον δεν ζητήσουν τη συνέχιση της παροχής των πληροφοριών σε έντυπη μορφή εντός της εν λόγω περιόδου των οκτώ εβδομάδων. Οι υφιστάμενοι ιδιώτες πελάτες που λαμβάνουν ήδη τις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει της παρούσας οδηγίας σε ηλεκτρονική μορφή δεν χρειάζεται να ενημερώνονται.

γα) παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος 9α:

«9α. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι επιχειρήσεις επενδύσεων δύνανται να πληρώνουν από κοινού για την παροχή υπηρεσιών εκτέλεσης και για την παροχή επενδυτικής έρευνας, εφόσον πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) πριν από την παροχή υπηρεσιών εκτέλεσης ή επενδυτικής έρευνας, έχει συναφθεί συμφωνία μεταξύ της επιχείρησης επενδύσεων και του παρόχου έρευνας, στην οποία προσδιορίζεται ποιο μέρος της από κοινού πληρωμής αντιστοιχεί στην επενδυτική έρευνα·

β) η επιχείρηση επενδύσεων ενημερώνει τον πελάτη της σχετικά με τις από κοινού πληρωμές·

γ) οι υπηρεσίες εκτέλεσης για τις οποίες πραγματοποιείται η από κοινού πληρωμή παρέχονται αποκλειστικά σε σχέση με εκδότες που δεν υπερβαίνουν τη χρηματιστηριακή αξία του 1 δισεκατομμυρίου EUR κατά τη διάρκεια των 36 μηνών που προηγούνται της παροχής επενδυτικής έρευνας·

 Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, η επενδυτική έρευνα νοείται ότι καλύπτει υλικό ή υπηρεσίες έρευνας που αφορούν ένα ή περισσότερα χρηματοπιστωτικά μέσα ή άλλα περιουσιακά στοιχεία, ή τους εκδότες ή εν δυνάμει εκδότες χρηματοπιστωτικών μέσων, ή ότι καλύπτει υλικό ή υπηρεσίες έρευνας που συνδέονται στενά με έναν συγκεκριμένο κλάδο ή αγορά, ούτως ώστε να τεκμηριώνει απόψεις για τα χρηματοπιστωτικά μέσα, τα περιουσιακά στοιχεία ή τους εκδότες στο πλαίσιο του εν λόγω κλάδου ή της εν λόγω αγοράς.

Η επενδυτική έρευνα περιλαμβάνει επίσης υλικό ή υπηρεσίες που συνιστούν ή υποδεικνύουν ρητώς ή σιωπηρώς μια επενδυτική στρατηγική και παρέχουν μια τεκμηριωμένη γνώμη σχετικά με την παρούσα ή τη μελλοντική αξία ή τιμή χρηματοπιστωτικών μέσων ή περιουσιακών στοιχείων, ή περιέχουν, υπό άλλη μορφή, ανάλυση και πρωτότυπες ιδέες, και καταλήγουν σε συμπεράσματα με βάση νέες ή υφιστάμενες πληροφορίες που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να τεκμηριωθεί μια επενδυτική στρατηγική και να είναι σχετική και ικανή να προσθέσει αξία στις αποφάσεις της επιχείρησης επενδύσεων για λογαριασμό των πελατών που χρεώνονται για την εν λόγω έρευνα.

 

5) στο άρθρο 25 παράγραφος 2 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

«Κατά την παροχή επενδυτικών συμβουλών ή υπηρεσιών διαχείρισης χαρτοφυλακίου που περιλαμβάνουν την αλλαγή χρηματοπιστωτικών μέσων, οι επιχειρήσεις επενδύσεων αναλύουν το κόστος και τα οφέλη της αλλαγής χρηματοπιστωτικών μέσων. Κατά την παροχή επενδυτικών συμβουλών, οι επιχειρήσεις επενδύσεων ενημερώνουν τον πελάτη αν τα οφέλη της εν λόγω αλλαγής χρηματοπιστωτικών μέσων είναι μεγαλύτερα από το κόστος που συνεπάγεται η εν λόγω αλλαγή.»·

5α) στο άρθρο 25 παράγραφος 6, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

«Η παρούσα παράγραφος δεν ισχύει για υποχρεώσεις σε σχέση με τα όρια αναφοράς ζημιών, όπως ορίζονται στο άρθρο 25α της παρούσας οδηγίας.»

5β) στο άρθρο 25 παράγραφος 8 το εισαγωγικό μέρος τροποποιείται ως εξής:

«8. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 89 για να εξασφαλίζει τη συμμόρφωση των επιχειρήσεων επενδύσεων με τις αρχές που ορίζονται στις παραγράφους 2 έως 6 του παρόντος άρθρου κατά την παροχή επενδυτικών ή παρεπόμενων υπηρεσιών στους πελάτες τους, περιλαμβανομένων των πληροφοριών που λαμβάνονται κατά την αξιολόγηση της καταλληλότητας ή της συμβατότητας των υπηρεσιών και των χρηματοπιστωτικών μέσων για τους πελάτες τους, των κριτηρίων για την αξιολόγηση μη πολύπλοκων χρηματοπιστωτικών μέσων για τους σκοπούς της παραγράφου 4 στοιχείο α) σημείο vi) του παρόντος άρθρου, του περιεχομένου και της μορφής των αρχείων και συμφωνιών για την παροχή υπηρεσιών προς τους πελάτες και των περιοδικών εκθέσεων στους πελάτες για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, αλλά εξαιρουμένων των υποχρεώσεων σε σχέση με τα όρια αναφοράς ζημιών που ορίζονται στο άρθρο 25α. Οι εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις λαμβάνουν υπόψη:»

5γ)  παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 25α:

«Άρθρο 25α

Όρια αναφοράς ζημιών

1) Επιχειρήσεις επενδύσεων που παρέχουν υπηρεσίες διαχείρισης χαρτοφυλακίου ενημερώνουν τον πελάτη όταν η συνολική αξία του χαρτοφυλακίου, όπως εκτιμάται στην αρχή κάθε περιόδου αναφοράς, υποτιμάται κατά 10 % και εφεξής σε πολλαπλάσια του 10 %, το αργότερο στη λήξη της εργάσιμης μέρας κατά την οποία σημειώθηκε η υπέρβαση του ορίου ή, εάν η υπέρβαση του ορίου σημειώθηκε σε μη εργάσιμη ημέρα, στο τέλος της επόμενης εργάσιμης ημέρας.

2) Επιχειρήσεις επενδύσεων που διατηρούν λογαριασμό ιδιώτη πελάτη, ο οποίος περιλαμβάνει θέσεις σε μοχλευμένα χρηματοπιστωτικά μέσα ή συναλλαγές που συνεπάγονται ενδεχόμενη υποχρέωση, ενημερώνουν τον πελάτη όταν η αρχική αξία οποιουδήποτε μέσου υποτιμάται κατά 10 % και εφεξής σε πολλαπλάσια του 10 %. Η αναφορά σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο θα πρέπει να πραγματοποιείται για κάθε μέσο ξεχωριστά, εκτός εάν συμφωνήθηκε διαφορετικά με τον πελάτη, και λαμβάνει χώρα το αργότερο στη λήξη της εργάσιμης μέρας κατά την οποία σημειώθηκε η υπέρβαση του ορίου ή, εάν η υπέρβαση του ορίου σημειώθηκε σε μη εργάσιμη ημέρα, στο τέλος της επόμενης εργάσιμης ημέρας.»

 

6) στο άρθρο 27 παράγραφος 3 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

«Ωστόσο, η απαίτηση υποβολής εκθέσεων που προβλέπεται στην παρούσα παράγραφο δεν ισχύει έως [ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας τροποποιητικής οδηγίας + 2 έτη].»· η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επανεξετάζει ενδελεχώς την καταλληλότητα των απαιτήσεων υποβολής στοιχείων στην παρούσα παράγραφο και υποβάλλει έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έως την [ημερομηνία έναρξη ισχύος της παρούσας τροποποιητικής οδηγίας + 1 έτος].»·

6a) στο άρθρο 27 παράγραφος 6, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επανεξετάζει ενδελεχώς την καταλληλότητα των απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων στην παρούσα παράγραφο και υποβάλλει έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έως την [ημερομηνία έναρξη ισχύος της παρούσας τροποποιητικής οδηγίας + 1 έτος].»·

7) παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 29α:

«Άρθρο 29α
Παροχή υπηρεσιών σε επαγγελματίες πελάτες

1) Οι απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 24 παράγραφος 4 στοιχείο γ) δεν ισχύουν για άλλες υπηρεσίες που παρέχονται σε επαγγελματίες πελάτες εκτός των επενδυτικών συμβουλών και της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 24 παράγραφος 4 στοιχείο γ) δεν ισχύουν ούτε για τους επιλέξιμους αντισυμβαλλόμενους.

2) Οι απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 25 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο και στο άρθρο 25 παράγραφος 6 δεν ισχύουν για υπηρεσίες που παρέχονται σε επαγγελματίες πελάτες, εκτός εάν οι εν λόγω πελάτες ενημερώσουν εγγράφως την επιχείρηση επενδύσεων ότι επιθυμούν να επωφεληθούν από τα δικαιώματα που προβλέπονται στις συγκεκριμένες διατάξεις. 

3) Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι επιχειρήσεις επενδύσεων τηρούν αρχείο των γραπτών αιτήσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 2.»·

8) στο άρθρο 30, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι επιχειρήσεις επενδύσεων που έχουν λάβει άδεια να εκτελούν εντολές για λογαριασμό πελατών, να διενεργούν συναλλαγές για ίδιο λογαριασμό, ή να λαμβάνουν και να διαβιβάζουν εντολές έχουν τη δυνατότητα να διακανονίζουν ή να διενεργούν συναλλαγές με επιλέξιμους αντισυμβαλλομένους χωρίς να υποχρεούνται να συμμορφωθούν με το άρθρο 24, εξαιρουμένης της παραγράφου 5α, το άρθρο 25, το άρθρο 27 και το άρθρο 28 παράγραφος 1 όσον αφορά τις συναλλαγές αυτές ή οποιαδήποτε παρεπόμενη υπηρεσία άμεσα σχετιζόμενη με αυτές τις συναλλαγές.»·

9) το άρθρο 57 τροποποιείται ως εξής:

α) η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι αρμόδιες αρχές, σύμφωνα με τη μεθοδολογία υπολογισμού που καθορίζει η ΕΑΚΑΑ στο πλαίσιο ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 3, ορίζουν και εφαρμόζουν όρια θέσης σχετικά με το μέγεθος της καθαρής θέσης που μπορεί να κατέχει ανά πάσα στιγμή ένα πρόσωπο σε παράγωγα επί γεωργικών εμπορευμάτων και σε σημαντικά ή κρίσιμης σημασίας παράγωγα επί εμπορευμάτων που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε τόπους διαπραγμάτευσης, καθώς και σε οικονομικά ισοδύναμες συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων. Τα όρια καθορίζονται με βάση όλες τις θέσεις που κατέχει ένα πρόσωπο και εκείνες που κατέχονται εξ ονόματός του σε συγκεντρωτικό επίπεδο ομίλου, προκειμένου:

α) να αποτρέπεται η κατάχρηση της αγοράς,

β) να υποστηρίζονται ορθοί όροι τιμολόγησης και διακανονισμού, συμπεριλαμβανομένης της αποτροπής δημιουργίας θέσεων που στρεβλώνουν την αγορά και της εξασφάλισης, ιδίως, της σύγκλισης των τιμών των παραγώγων κατά τον μήνα παράδοσης και των τιμών για άμεση παράδοση του υποκείμενου εμπορεύματος, με την επιφύλαξη της διαδικασίας διαμόρφωσης τιμής στην αγορά του υποκείμενου εμπορεύματος.

Τα όρια θέσης δεν εφαρμόζονται σε:

α) θέσεις που κατέχονται από μη χρηματοοικονομική οντότητα ή εξ ονόματός της και οι οποίες έχει διαπιστωθεί ποσοτικά με αντικειμενικό τρόπο ότι μειώνουν τους κινδύνους που συνδέονται άμεσα με την εμπορική δραστηριότητα της συγκεκριμένης μη χρηματοοικονομικής οντότητας,

β) θέσεις που κατέχονται από χρηματοοικονομική οντότητα, ή εξ ονόματός της, που ανήκει σε μη χρηματοπιστωτικό όμιλο και ενεργεί εξ ονόματος του εν λόγω μη χρηματοπιστωτικού ομίλου και οι οποίες έχει διαπιστωθεί ποσοτικά με αντικειμενικό τρόπο ότι μειώνουν τους κινδύνους που συνδέονται άμεσα με την εμπορική δραστηριότητα του συγκεκριμένου μη χρηματοπιστωτικού ομίλου,

γ) θέσεις που κατέχονται από χρηματοπιστωτικούς και μη χρηματοπιστωτικούς αντισυμβαλλομένους για τις θέσεις οι οποίες έχει διαπιστωθεί ποσοτικά με αντικειμενικό τρόπο ότι προκύπτουν από συναλλαγές που εκτελούνται με σκοπό την εκπλήρωση υποχρέωσης για την παροχή ρευστότητας σε τόπο διαπραγμάτευσης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 4 τέταρτο εδάφιο στοιχείο γ),

δ) κινητές αξίες, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 44 στοιχείο γ), οι οποίες σχετίζονται με εμπόρευμα ή με υποκείμενο μέσο που αναφέρεται στο παράρτημα I τμήμα Γ σημείο 10.

Η ΕΑΚΑΑ αναπτύσσει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων με σκοπό τον καθορισμό διαδικασίας για χρηματοοικονομικές οντότητες που ανήκουν σε κατεξοχήν εμπορικό όμιλο και μπορούν να υποβάλουν αίτηση εξαίρεσης αντιστάθμισης για θέσεις που κατέχονται από τις εν λόγω χρηματοοικονομικές οντότητες και οι οποίες έχει διαπιστωθεί με αντικειμενικά μετρήσιμο τρόπο ότι μειώνουν κινδύνους που συνδέονται άμεσα με τις εμπορικές δραστηριότητες των μη χρηματοοικονομικών οντοτήτων του ομίλου. Η ΕΑΚΑΑ αναπτύσσει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων με σκοπό τον καθορισμό διαδικασίας στο πλαίσιο της οποίας καθορίζεται ο τρόπος με τον οποίο τα πρόσωπα μπορούν να υποβάλουν αίτηση εξαίρεσης αντιστάθμισης για θέσεις που προκύπτουν από συναλλαγές οι οποίες διενεργούνται με σκοπό την τήρηση υποχρεώσεων παροχής ρευστότητας σε τόπο διαπραγμάτευσης.

Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει στην Επιτροπή τα εν λόγω σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων μέχρι ... [9 μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας].

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.»·

β) οι παράγραφοι 3 και 4 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«3. Η ΕΑΚΑΑ αναπτύσσει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων για τον προσδιορισμό των παραγώγων επί γεωργικών εμπορευμάτων και των σημαντικών ή κρίσιμης σημασίας παραγώγων επί εμπορευμάτων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, καθώς και για τον καθορισμό της μεθοδολογίας υπολογισμού που πρέπει να εφαρμόζουν οι αρμόδιες αρχές για τον προσδιορισμό των ορίων θέσης επί παραγώγων που λήγουν κατά τον τρέχοντα μήνα και των ορίων θέσης επί παραγώγων που λήγουν σε άλλο μήνα για παράγωγα επί εμπορευμάτων με φυσική παράδοση και με χρηματικό διακανονισμό, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του σχετικού παραγώγου.

Κατά τον προσδιορισμό των σημαντικών ή κρίσιμης σημασίας παραγώγων επί εμπορευμάτων, η ΕΑΚΑΑ λαμβάνει υπόψη τους ακόλουθους παράγοντες:

α) το μέγεθος ανοικτών θέσεων 300 000 παρτίδων κατά μέσο όρο για ένα έτος

β) τον αριθμό των συμμετεχόντων στην αγορά,

γ) το υποκείμενο εμπόρευμα στο οποίο βασίζεται το εν λόγω παράγωγο.

Κατά τον καθορισμό της μεθοδολογίας υπολογισμού που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, η ΕΑΚΑΑ λαμβάνει υπόψη τους ακόλουθους παράγοντες:

α) την παραδοτέα ποσότητα του υποκείμενου εμπορεύματος,

β) το σύνολο ανοικτών θέσεων για το συγκεκριμένο παράγωγο και το σύνολο ανοικτών θέσεων σε άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα με το ίδιο υποκείμενο εμπόρευμα,

γ) τον αριθμό και το μέγεθος των συμμετεχόντων στην αγορά,

δ) τα χαρακτηριστικά της υποκείμενης αγοράς εμπορευμάτων, συμπεριλαμβανομένων των προτύπων παραγωγής, κατανάλωσης και μεταφοράς στην αγορά,

ε) την ανάπτυξη νέων παραγώγων,

στ) την πείρα των επιχειρήσεων επενδύσεων ή των διαχειριστών αγοράς που διαχειρίζονται έναν τόπο διαπραγμάτευσης, καθώς και άλλων δικαιοδοσιών όσον αφορά τα όρια θέσης.

Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει στην Επιτροπή τα σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο μέχρι [9 μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας].

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

4. Μια αρμόδια αρχή καθορίζει όρια θέσεων για σημαντικές ή κρίσιμης σημασίας συμβάσεις σε παράγωγα επί εμπορευμάτων που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε τόπους διαπραγμάτευσης, όπως προσδιορίζεται στα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που εκδίδει η ΕΑΚΑΑ κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 3, καθώς και σε παράγωγα επί γεωργικών εμπορευμάτων, με βάση τη μεθοδολογία υπολογισμού που καθορίζεται στα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα τα οποία εκδίδει η ΕΑΚΑΑ κατ’ εφαρμογή της εν λόγω παραγράφου 3. Το εν λόγω όριο θέσης ισχύει και για οικονομικά ισοδύναμες συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων.

Μια αρμόδια αρχή επανεξετάζει τα όρια θέσης όταν υπάρχει σημαντική μεταβολή στην αγορά, περιλαμβανομένης σημαντικής μεταβολής στην παραδοτέα ποσότητα ή τις ανοικτές θέσεις, με βάση τον καθορισμό της παραδοτέας ποσότητας και των ανοικτών θέσεων από την αρμόδια αρχή, και αναπροσαρμόζει το όριο θέσης σύμφωνα με τη μεθοδολογία υπολογισμού που αναπτύσσει η ΕΑΚΑΑ.»·

γ) οι παράγραφοι 6, 7 και 8 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«6. Όταν τα παράγωγα επί γεωργικών εμπορευμάτων και τα σημαντικά ή κρίσιμης σημασίας παράγωγα επί εμπορευμάτων που βασίζονται στο ίδιο υποκείμενο μέσο και παρουσιάζουν τα ίδια χαρακτηριστικά αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε σημαντικές ποσότητες σε τόπους διαπραγμάτευσης σε περισσότερες από μία δικαιοδοσίες, η αρμόδια αρχή του τόπου διαπραγμάτευσης με τον υψηλότερο όγκο συναλλαγών (στο εξής: κεντρική αρμόδια αρχή) ορίζει το ενιαίο όριο θέσης που πρέπει να εφαρμόζεται σε όλες τις συναλλαγές του συγκεκριμένου παραγώγου. Η κεντρική αρμόδια αρχή συμβουλεύεται τις αρμόδιες αρχές των άλλων τόπων διαπραγμάτευσης στους οποίους αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε μεγάλους όγκους το εν λόγω παράγωγο, σχετικά με το ενιαίο όριο θέσης που θα εφαρμόζεται και για τυχόν αναθεωρήσεις του εν λόγω ενιαίου ορίου θέσης. Οι αρμόδιες αρχές οι οποίες δεν συμφωνούν με τον καθορισμό του ενιαίου ορίου θέσης από την κεντρική αρμόδια αρχή παρέχουν εγγράφως πλήρη και λεπτομερή τεκμηρίωση των λόγων για τους οποίους θεωρούν ότι δεν πληρούνται οι απαιτήσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1. Η ΕΑΚΑΑ επιλύει κάθε πιθανή διαφορά που μπορεί να προκύψει από διαφωνία μεταξύ των αρμόδιων αρχών.

Οι αρμόδιες αρχές των τόπων διαπραγμάτευσης όπου τα παράγωγα επί γεωργικών εμπορευμάτων και τα σημαντικά ή κρίσιμης σημασίας παράγωγα επί εμπορευμάτων που βασίζονται στο ίδιο υποκείμενο μέσο και παρουσιάζουν τα ίδια χαρακτηριστικά αποτελούν αντικείμενο συναλλαγής, καθώς και οι αρμόδιες αρχές των κατόχων θέσης στα εν λόγω παράγωγα θέτουν σε εφαρμογή ρυθμίσεις συνεργασίας, οι οποίες περιλαμβάνουν την ανταλλαγή σχετικών στοιχείων ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθηση και η επιβολή του ενιαίου ορίου θέσης.

7. Η ΕΑΚΑΑ παρακολουθεί, τουλάχιστον σε ετήσια βάση, τον τρόπο με τον οποίο οι αρμόδιες αρχές έχουν εφαρμόσει τα όρια θέσης σύμφωνα με τη μεθοδολογία υπολογισμού που ορίζει η ΕΑΚΑΑ δυνάμει της παραγράφου 3. Με αυτόν τον τρόπο η ΕΑΚΑΑ διασφαλίζει ότι εφαρμόζεται αποτελεσματικά ενιαίο όριο θέσης στα παράγωγα επί γεωργικών εμπορευμάτων και σε σημαντικές ή κρίσιμης σημασίας συμβάσεις που βασίζονται στο ίδιο υποκείμενο μέσο και παρουσιάζουν τα ίδια χαρακτηριστικά, ανεξάρτητα από τον τόπο διαπραγμάτευσής τους σύμφωνα με την παράγραφο 6.

8. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι επιχειρήσεις επενδύσεων ή οι διαχειριστές αγοράς οι οποίοι διαχειρίζονται τόπο διαπραγμάτευσης στον οποίο αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης παράγωγα επί εμπορευμάτων εφαρμόζουν ελέγχους για τη διαχείριση θέσεων, συμπεριλαμβανομένων των εξουσιών του τόπου διαπραγμάτευσης:

α) να ελέγχει τις ανοικτές θέσεις των προσώπων,

β) να λαμβάνει πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένης κάθε σχετικής τεκμηρίωσης, από πρόσωπα, σχετικά με το μέγεθος και τον σκοπό της θέσης ή της έκθεσης που δημιουργήθηκε, πληροφορίες σχετικά με πραγματικούς ή υποκείμενους δικαιούχους, τυχόν ρυθμίσεις εναρμόνισης, καθώς και για κάθε σχετικό στοιχείο του ενεργητικού ή του παθητικού στην υποκείμενη αγορά, συμπεριλαμβανομένων, όπου κρίνεται σκόπιμο, των θέσεων που κατέχονται σε συναφείς συμβάσεις σε άλλους τόπους διαπραγμάτευσης και συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων μέσω μελών και συμμετεχόντων,

γ) να απαιτεί από πρόσωπο να κλείνει ή να περιορίζει θέση, σε προσωρινή ή μόνιμη βάση, και να λαμβάνει μονομερώς μέτρα για να εξασφαλίζει το κλείσιμο ή τον περιορισμό της θέσης όταν το οικείο πρόσωπο δεν συμμορφώνεται με την εν λόγω απαίτηση, και

δ) να απαιτεί από πρόσωπο να παρέχει, σε προσωρινή βάση ρευστότητα στην αγορά σε συμφωνημένη τιμή και όγκο με ρητή πρόθεση τον μετριασμό των επιπτώσεων μεγάλης ή κυρίαρχης θέσης.

Η ΕΑΚΑΑ αναπτύσσει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων για τον προσδιορισμό του περιεχομένου των ελέγχων για τη διαχείριση θέσεων, λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά των οικείων τόπων διαπραγμάτευσης.

Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει στην Επιτροπή τα εν λόγω σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων μέχρι [9 μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας].

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.»·

10) στο άρθρο 58, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι επιχειρήσεις επενδύσεων που συναλλάσσονται με παράγωγα εμπορευμάτων ή δικαιώματα εκπομπής ή παράγωγά τους εκτός τόπου διαπραγμάτευσης παρέχουν στην κεντρική αρμόδια αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 57 παράγραφος 6, τουλάχιστον σε καθημερινή βάση, αναλυτική κατάσταση των θέσεων που κατέχουν σε παράγωγα επί εμπορευμάτων ή δικαιώματα εκπομπής ή παράγωγά τους που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε τόπο διαπραγμάτευσης και σε οικονομικά ισοδύναμες συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων, καθώς και των θέσεων των πελατών τους και των πελατών των εν λόγω πελατών μέχρι τον τελευταίο πελάτη, σύμφωνα με το άρθρο 26 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 και, όπου έχει εφαρμογή, το άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1227/2011.»·

11) στο άρθρο 90 παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος 1α:

«1α. Έως την 31η Δεκεμβρίου 2021, η Επιτροπή επανεξετάζει τις επιπτώσεις της εξαίρεσης που προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο ι) όσον αφορά τα δικαιώματα εκπομπής ή τα παράγωγα των δικαιωμάτων αυτών και συνοδεύει την επανεξέταση αυτή, όπου κρίνεται σκόπιμο, με νομοθετική πρόταση για την τροποποίηση της εν λόγω εξαίρεσης. Σε αυτό το πλαίσιο, η Επιτροπή αξιολογεί τις συναλλαγές επί δικαιωμάτων εκπομπής της ΕΕ και των παραγώγων τους στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες, τις επιπτώσεις της εξαίρεσης βάσει του άρθρου 2 παράγραφος 1 στοιχείο ι), την προστασία των επενδυτών, την ακεραιότητα και τη διαφάνεια των αγορών δικαιωμάτων εκπομπής και των παραγώγων τους, καθώς και αν πρέπει να θεσπιστούν μέτρα σε σχέση με τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται σε τόπους διαπραγμάτευσης τρίτων χωρών.».

 

Άρθρο 1α

Τροποποιήσεις της οδηγίας (ΕΕ) 2019/878

 

Το άρθρο 2 παράγραφος 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/878 τροποποιείται ως εξής:

1)  το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν έως τις 28 Δεκεμβρίου 2020: i)   τα απαραίτητα μέτρα για να επιτευχθεί συμμόρφωση με τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας, εφόσον αφορούν πιστωτικά ιδρύματα· ii)   τα απαραίτητα μέτρα για να επιτευχθεί συμμόρφωση με το άρθρο 1 σημεία 1) και 9) της παρούσας οδηγίας όσον αφορά το άρθρο 2 παράγραφοι 5 και 6 και το άρθρο 21β της οδηγίας 2013/36/EE, εφόσον αφορούν πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων.»

2)  το ακόλουθο εδάφιο παρεμβάλλεται μετά το πρώτο εδάφιο:

«Ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά.»

 

Άρθρο 1β

Τροποποιήσεις της οδηγίας 2013/36/ΕΕ

Το τρίτο, το τέταρτο και το πέμπτο εδάφιο του άρθρου 94 παράγραφος 2 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«Για τους σκοπούς του εντοπισμού υπαλλήλων των οποίων οι επαγγελματικές δραστηριότητες έχουν ουσιώδη αντίκτυπο στο προφίλ κινδύνου των ιδρυμάτων όπως αναφέρεται στο άρθρο 92 παράγραφος 2, με εξαίρεση τους υπαλλήλους των επιχειρήσεων επενδύσεων όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, η ΕΑΤ καταρτίζει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων σχετικά με τα κριτήρια που καθορίζουν τα ακόλουθα:

α)  διευθυντικές ευθύνες και λειτουργίες ελέγχου,

β)  σημαντική επιχειρηματική μονάδα και σημαντικό αντίκτυπο στα χαρακτηριστικά κινδύνου της σχετικής επιχειρηματικής μονάδας· και

γ) άλλες κατηγορίες προσωπικού που δεν αναφέρονται ρητώς στο άρθρο 92 παράγραφος 2 και του οποίου οι επαγγελματικές δραστηριότητες έχουν αντίκτυπο στα χαρακτηριστικά κινδύνου του ιδρύματος, συγκριτικά τόσο ουσιώδη όσο και ο αντίκτυπος των κατηγοριών προσωπικού που αναφέρονται στη συγκεκριμένη παράγραφο.

Η ΕΑΤ υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στην Επιτροπή έως τις 28 Δεκεμβρίου 2019.

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να συμπληρώνει την παρούσα οδηγία εγκρίνοντας τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010. Όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που ισχύουν για τις επιχειρήσεις επενδύσεων σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, η εξουσιοδότηση που ορίζεται στο άρθρο 94 παράγραφος 2 της παρούσας οδηγίας όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία (ΕΕ) 2018/843 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου εξακολουθεί να ισχύει έως τις 26 Ιουνίου 2021.

Άρθρο 2
Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο

1) Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν, έως τις [9 μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας], τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω μέτρων.

Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές από ... [12 μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας].

2) Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εθνικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 2α

Ρήτρα επανεξέτασης

Το αργότερο έως τις 31 Ιουλίου 2021, κατόπιν διαβούλευσης με την ΕΑΚΑΑ, και με βάση το αποτέλεσμα δημόσιας διαβούλευσης που θα διεξαχθεί από την Επιτροπή με επαρκές χρονικό περιθώριο, η Επιτροπή υποβάλλει πρόταση επανεξέτασης της οδηγίας 2014/65/ΕΕ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014. Η επανεξέταση είναι ευρεία και λαμβάνει υπόψη ζητήματα όπως εκείνα που αφορούν τη διάρθρωση της αγοράς, τα δεδομένα, τις συναλλαγές και την επεξεργασία μετά τη συναλλαγή, τους κανόνες έρευνας, τους κανόνες για την καταβολή αντιπαροχών σε συμβούλους, το επίπεδο επαγγελματικών προσόντων των συμβούλων στην Ευρώπη, την κατηγοριοποίηση των πελατών και το Brexit.

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 4
Αποδέκτες

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Τροποποίηση της οδηγίας 2014/65/ΕΕ όσον αφορά τις απαιτήσεις πληροφόρησης, την παρακολούθηση των προϊόντων και τα όρια θέσης με σκοπό τη στήριξη της ανάκαμψης από την πανδημία COVID-19

Έγγραφα αναφοράς

COM(2020)0280 – C9-0210/2020 – 2020/0152(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

27.7.2020

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ECON

14.9.2020

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

DEVE

14.9.2020

ITRE

14.9.2020

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

 Ημερομηνία της απόφασης

DEVE

23.10.2020

ITRE

10.9.2020

 

 

Εισηγητές

 Ημερομηνία ορισμού

Markus Ferber

7.9.2020

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

28.10.2020

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

26

12

18

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Gunnar Beck, Marek Belka, Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Gilles Boyer, Francesca Donato, Derk Jan Eppink, Engin Eroglu, Markus Ferber, Jonás Fernández, Raffaele Fitto, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven Giegold, Valentino Grant, Claude Gruffat, José Gusmão, Enikő Győri, Eero Heinäluoma, Danuta Maria Hübner, Stasys Jakeliūnas, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Γεώργιος Κύρτσος, Aurore Lalucq, Philippe Lamberts, Aušra Maldeikienė, Pedro Marques, Κώστας Μαυρίδης, Jörg Meuthen, Csaba Molnár, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Λευτέρης Νικολάου-Αλαβάνος, Δημήτριος Παπαδημούλης, Piernicola Pedicini, Lídia Pereira, Kira Marie Peter-Hansen, Dragoș Pîslaru, Evelyn Regner, Antonio Maria Rinaldi, Alfred Sant, Joachim Schuster, Ralf Seekatz, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Cristian Terheş, Irene Tinagli, Ernest Urtasun, Inese Vaidere, Johan Van Overtveldt, Stéphanie Yon-Courtin, Marco Zanni, Roberts Zīle

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Chris MacManus, Eva Maydell

Ημερομηνία κατάθεσης

3.11.2020

 


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

26

+

ECR

Derk Jan Eppink, Raffaele Fitto, Cristian Terhes, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

PPE

Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Markus Ferber, Frances Fitzgerald, José Manuel García‑Margallo y Marfil, Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Γεώργιος Κύρτσος, Aušra Maldeikienė, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Lídia Pereira, Ralf Seekatz, Inese Vaidere

Renew

Gilles Boyer, Engin Eroglu, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Caroline Nagtegaal, Dragoș Pîslaru, Stéphanie Yon‑Courtin

 

12

-

GUE/NGL

José Gusmão, Chris MacManus, Δημήτριος Παπαδημούλης

NI

Λευτέρης Νικολάου-Αλαβάνος, Piernicola Pedicini

S&D

Aurore Lalucq

Verts/ALE

Sven Giegold, Claude Gruffat, Stasys Jakeliūnas, Philippe Lamberts, Kira Marie Peter‑Hansen, Ernest Urtasun

 

18

0

ID

Gunnar Beck, Francesca Donato, Valentino Grant, Jörg Meuthen, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

S&D

Marek Belka, Jonás Fernández, Eero Heinäluoma, Pedro Marques, Κώστας Μαυρίδης, Csaba Molnár, Evelyn Regner, Alfred Sant, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Irene Tinagli

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+ : υπέρ

- : κατά

0 : αποχή

 

 

Τελευταία ενημέρωση: 16 Νοεμβρίου 2020
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου