Menettely : 2020/0152(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A9-0208/2020

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A9-0208/2020

Keskustelut :

PV 23/11/2020 - 17
CRE 23/11/2020 - 17
PV 10/02/2021 - 9
CRE 10/02/2021 - 9

Äänestykset :

PV 24/11/2020 - 11
PV 25/11/2020 - 14
PV 11/02/2021 - 2

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2020)0317
P9_TA(2021)0046

<Date>{03/11/2020}3.11.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0208/2020</NoDocSe>
PDF 236kWORD 76k

<TitreType>MIETINTÖ</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin 2014/65/EU muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tiedonantovaatimuksista, tuotehallinnasta ja positiolimiiteistä covid-19-pandemiasta elpymisen edistämiseksi</Titre>

<DocRef>(COM(2020)0280 – C9‑0210(2020) – 2020/0152(COD))</DocRef>


<Commission>{ECON}Talous- ja raha-asioiden valiokunta</Commission>

Esittelijä: <Depute>Markus Ferber</Depute>

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 ASIAN KÄSITTELY ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin 2014/65/EU muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tiedonantovaatimuksista, tuotehallinnasta ja positiolimiiteistä covid-19-pandemiasta elpymisen edistämiseksi

(COM(2020)0280 – C9‑0210(2020) – 2020/0152(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2020)0280),

 ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan sekä 53 artiklan 1 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C9‑0210/2020),

 ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

 ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

 ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön (A9-0208/2020),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus  1

EUROOPAN PARLAMENTIN TARKISTUKSET[*]

komission ehdotukseen

---------------------------------------------------------

2020/0152 (COD)

Ehdotus

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

direktiivin 2014/65/EU muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tiedonantovaatimuksista, tuotehallinnasta ja positiolimiiteistä covid-19-pandemiasta elpymisen edistämiseksi

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 53 artiklan 1 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä,

sekä katsovat seuraavaa:

(1) Covid-19-pandemialla on vakavia vaikutuksia ihmisiin, yrityksiin, terveydenhuoltojärjestelmiin ja jäsenvaltioiden talouteen ja rahoitusjärjestelmiin. Komissio korosti Euroopan parlamentille, Eurooppa-neuvostolle, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle 27 päivänä toukokuuta 2020 antamassaan tiedonannossa ”Euroopan h-hetki: korjaamalla ja kehittämällä parempaa seuraavalle sukupolvelle”[1], että likviditeetti ja rahoituksen saatavuus ovat jatkuva haaste tulevina kuukausina. Sen vuoksi on ratkaisevan tärkeää tukea elpymistä covid-19-pandemian aiheuttamasta vakavasta taloudellisesta häiriöstä vähentämällä byrokratiaa siten, että tehdään rajattuja ja kohdennettuja muutoksia olemassa olevaan rahoituslainsäädäntöön. Muutosten yleisenä tavoitteena olisi sen vuoksi oltava tarpeettoman byrokratian poistaminen ja sellaisten väliaikaisten poikkeusten tekeminen, joita pidetään tehokkaina talouden myllerryksen lieventämiseksi. Tässä yhteydessä olisi vältettävä muutoksia, joista aiheutuu alalle lisärasitusta, ja jätettävä monimutkaiset lainsäädäntöön liittyvät kysymykset ratkaistaviksi toisen rahoitusmarkkinadirektiivin (MiFID II) kaavaillussa uudelleentarkastelussa. Toimenpidepaketti hyväksytään nimellä ”pääomamarkkinoiden elpymispaketti”.

(2) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/65/EU[2] rahoitusvälineiden markkinoista hyväksyttiin vuonna 2014 vuosina 2007–2008 puhjenneen finanssikriisin vuoksi. Kyseisellä direktiivillä on vahvistettu merkittävästi unionin rahoitusjärjestelmää ja taattu sijoittajien korkeatasoinen suoja kaikkialla unionissa. Lisätoimia sääntelyn monimutkaisuuden vähentämiseksi ja sijoituspalveluyritysten sääntöjen noudattamisesta aiheutuvien kustannusten vähentämiseksi sekä kilpailun vääristymien poistamiseksi voitaisiin harkita edellyttäen, että sijoittajansuoja otetaan samalla riittävässä määrin huomioon.

(3) Sijoittajien suojelemiseksi tarkoitettujen vaatimusten osalta direktiivissä 2014/65/EU ei ole täysin saavutettu tavoitetta liittyen toimenpiteisiin, joilla otetaan riittävästi huomioon kunkin sijoittajaryhmän (yksityisasiakkaat, ammattimaiset asiakkaat ja hyväksyttävät vastapuolet) erityispiirteet. Jotkin näistä vaatimuksista eivät ole aina parantaneet sijoittajien suojaa vaan paremminkin vaikeuttaneet sijoituspäätösten sujuvaa tekemistä. Sijoittajansuojan parantamisen kannalta on ratkaisevan tärkeää, että yksityissijoittajien velkataso otetaan huomioon soveltuvuusarvioinnissa erityisesti siksi, että kuluttajien velkaantuminen on lisääntynyt covid-19-pandemiasta johtuen. Lisäksi joitain direktiivin 2014/65/EU vaatimuksia voitaisiin muuttaa, jotta voidaan helpottaa sijoituspalvelujen tarjoamista ja sijoitustoimintaa edellyttäen, että muuttaminen tehdään tasapainoisella ja sijoittajia täysimääräisesti suojaavalla tavalla.

(4) Tuotehallintaa koskevat vaatimukset voivat rajoittaa yritysten joukkovelkakirjalainojen myyntiä. Yritysjoukkovelkakirjalainoja, joissa on ennenaikaisen takaisinmaksun mahdollistava lauseke, pidetään yleensä turvallisina ja yksinkertaisina tuotteina, jotka ovat yksityisasiakkaiden saatavilla. Tällainen ennenaikaisen takaisinmaksun mahdollistava lauseke suojaa sijoittajia tappioilta siltä varalta, että liikkeeseenlaskija valitsee ennenaikaisen takaisinmaksun, varmistamalla, että näille sijoittajille maksetaan summa, joka vastaa niiden kuponkien nettonykyarvoa, jotka he olisivat saaneet, jos joukkovelkakirjalainaa ei olisi lunastettu. Tuotehallintaan liittyviä vaatimuksia ei tulisi täten enää soveltaa yritysjoukkovelkakirjalainoihin, joissa on tällainen ennenaikaisen takaisinmaksun mahdollistava lauseke.

(5) Sekä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen, jäljempänä ’arvopaperimarkkinaviranomainen’, esittämä kannanottopyyntö direktiivin 2014/65/EU mukaisten kannustimien ja kulujen ja veloitusten julkistamisvaatimusten vaikutuksesta että komission julkinen kuuleminen vahvistivat, että ammattimaiset asiakkaat ja hyväksyttävät vastapuolet eivät tarvitse standardoituja ja pakollisia kulutietoja, koska ne saavat jo tarvittavat tiedot neuvotellessaan palveluntarjoajansa kanssa. Nämä tiedot on räätälöity heidän tarpeisiinsa ja ne ovat usein yksityiskohtaisempia. Hyväksyttävät vastapuolet ja ammattimaiset asiakkaat olisi sen vuoksi vapautettava näistä kulujen ja veloitusten julkistamisvaatimuksista lukuun ottamatta sijoitusneuvontaa ja salkunhoitoa koskevia palveluja, koska salkunhoitoon tai sijoitusneuvontaan ryhtyvillä ammattimaisilla asiakkailla ei välttämättä ole riittävästi asiantuntemusta tai tietämystä, jotta ne voitaisiin vapauttaa kulujen ja veloitusten julkistamisvelvoitteesta.

(6) Sijoituspalveluyritysten on tällä hetkellä jatkuvissa asiakassuhteissa tehtävä kustannus-hyötyanalyysi tietyistä salkkutoimista, joissa rahoitusvälineitä vaihdetaan. Sijoituspalveluyritysten on näin ollen hankittava asiakkaalta tarvittavat tiedot ja pystyttävä osoittamaan, että tällaisesta vaihtamisesta koituvat hyödyt ovat kustannuksia suuremmat. Tämä menettely on liian raskas ammattimaisille asiakkaille, jotka tekevät vaihtoja usein, joten ne olisi vapautettava tästä vaatimuksesta säilyttäen niillä kuitenkin mahdollisuuden päättää osallistumisestaan. Koska yksityisasiakkaat tarvitsevat korkeatasoista suojaa, tämä mahdollisuus olisi rajattava ammattimaisiin asiakkaisiin.

(7) Asiakkaat, jotka ovat jatkuvassa asiakassuhteessa sijoituspalveluyritykseen, saavat pakollisia ilmoituksia palveluista joko säännöllisin väliajoin tai tietyn syyn perusteella. Sijoituspalveluyritykset tai niiden ammattimaiset asiakkaat eivät pidä tällaisia ilmoituksia hyödyllisinä. Nämä ilmoitukset ovat osoittautuneet varsin hyödyttömiksi äärimmäisen epävakailla markkinoilla toimiville ammattimaisille asiakkaille, koska näitä ilmoituksia toimitetaan usein ja paljon. Ammattimaiset asiakkaat reagoivat usein näihin palveluilmoituksiin joko jättämällä ilmoitukset lukematta tai tekemällä nopeita sijoituspäätöksiä sen sijaan, että jatkaisivat pitkän aikavälin investointistrategiaansa. Hyväksyttävien vastapuolten ei tämän vuoksi pitäisi enää saada tällaisia palveluilmoituksia, mutta ammattimaisilla asiakkailla olisi kuitenkin oltava mahdollisuus päättää itse näiden palveluilmoitusten vastaanottamisesta.

(8) Direktiivillä 2014/65/EU otettiin käyttöön raportointivaatimukset siitä, miten toimeksiannot on toteutettu asiakkaan kannalta mahdollisimman edullisin ehdoin. Nämä tekniset raportit sisältävät paljon yksityiskohtaisia määrällisiä tietoja toteuttamispaikasta, rahoitusvälineestä, hinnasta, kustannuksista ja toteutuksen todennäköisyydestä. Sijoittajat lukevat niitä harvoin, mistä on osoituksena sijoituspalveluyritysten verkkosivuilta tehtyjen latausten erittäin vähäinen määrä. Koska raportit eivät anna sijoittajille mahdollisuutta tehdä merkityksellisiä vertailuja näiden tietojen perusteella, kyseisten raporttien julkaiseminen olisi keskeytettävä väliaikaisesti.

(9) Sijoituspalveluyritysten ja niiden asiakkaiden välisen viestinnän ja siten itse investointiprosessin helpottamiseksi sijoitustietoja ei pitäisi enää toimittaa paperilla, vaan ne olisi oletusarvoisesti toimitettava sähköisesti. Yksityisasiakkaiden olisi kuitenkin voitava edelleen pyytää tietojen toimittamista paperilla.

(10) Direktiivissä 2014/65/EU sallitaan, että henkilöt, jotka käyvät kauppaa hyödykejohdannaisilla, päästöoikeuksilla ja niiden johdannaisilla ammattimaisesti, voivat käyttää vapautusta toimiluvasta sijoituspalveluyrityksenä, kun niiden kaupankäyntitoiminta on niiden pääasiallisen liiketoiminnan oheistoimintaa. Henkilöiden, jotka haluavat osallistua oheistoimintatestiin, on ilmoitettava asianomaiselle toimivaltaiselle viranomaiselle vuosittain käyttävänsä tätä mahdollisuutta ja toimitettava tarvittavat tiedot täyttääkseen kahden määrällisen testin vaatimukset, joilla määritetään, onko heidän kaupankäyntitoimintansa pääasiallisen liiketoiminnan oheistoimintaa. Ensimmäisessä testissä verrataan yhteisön spekulatiivisen kaupankäyntitoiminnan volyymia koko kaupankäyntitoiminnan volyymiin unionissa omaisuuseräluokittain. Toisessa testissä verrataan spekulatiivisen kaupankäyntitoiminnan volyymia, kaikki omaisuuseräluokat mukaan luettuina, yhteisön rahoitusvälineiden kokonaiskaupankäyntiin ryhmätasolla. Toisesta testistä on vaihtoehtoinen muoto, jossa spekulatiiviseen kaupankäyntiin käytettyä arvioitua pääomaa verrataan pääliiketoimintaan ryhmätasolla käytetyn pääoman todelliseen määrään. Näiden määrällisten testien olisi pysyttävä oheistoimintaa koskevan vapautuksen soveltamisen perussääntönä. Vaihtoehtoisesti kansalliset valvontaviranomaiset olisi voitava valtuuttaa perustamaan päätöksensä laadullisiin seikkoihin selkeästi määriteltyjen edellytysten täyttyessä. Arvopaperimarkkinaviranomaisella olisi oltava valtuudet antaa ohjeita siitä, millaisissa tilanteissa kansalliset viranomaiset voisivat soveltaa laadullista lähestymistapaa, sekä laatia luonnoksia laadullisia perusteita koskeviksi teknisiksi sääntelystandardeiksi. Henkilöt, jotka voivat saada vapautuksen, mukaan lukien markkinatakaajat, käyvät kauppaa omaan lukuunsa tai tarjoavat muuta sijoituspalvelua kuin kaupankäyntiä omaan lukuunsa pääliiketoimintansa asiakkaille tai toimittajille. Vapautus olisi saatavilla molemmissa tapauksissa erikseen ja kokonaisuutena, kun tämä tapahtuu ryhmätasolla tarkasteltuna niiden pääasiallisen liiketoiminnan oheistoimintana. Tätä poikkeusta ei pitäisi soveltaa henkilöihin, jotka soveltavat huippunopeaa algoritmista kaupankäyntimenetelmää tai ovat osa konsernia, jonka pääasiallisena liiketoimintana on sijoituspalvelujen tai pankkitoiminnan tarjoaminen tai jotka toimivat hyödykejohdannaisiin liittyvänä markkinatakaajana. ▌

(11) Toimivaltaisten viranomaisten on tällä hetkellä vahvistettava positiolimiitit, jotka koskevat sen nettomääräisen position kokoa, joka henkilöllä enintään voi olla kaikkina aikoina kauppapaikoilla kaupankäynnin kohteena olevissa hyödykejohdannaisissa ja taloudelliselta kannalta vastaavissa OTC-sopimuksissa (EEOTC-sopimuksissa), jotka komissio on nimennyt. Koska positiolimiittijärjestelmä on osoittautunut epäedulliseksi uusien hyödykemarkkinoiden kehitykselle, syntymävaiheessa olevat hyödykemarkkinat olisi jätettävä positiolimiittijärjestelmän ulkopuolelle. Positiolimiittejä olisi sen sijaan sovellettava ainoastaan merkittävinä tai kriittisinä pidettäviin hyödykejohdannaisiin ja niiden EEOTC-sopimuksiin. Merkittävät tai kriittiset johdannaiset ovat energiahyödykejohdannaisia, joille avoimia sopimuksia on vähintään 300 000 erää yhden vuoden aikana. Koska maatalousalan hyödykkeet, joiden kohde-etuus on ihmisravinnoksi tarkoitettu, sekä niiden EEOTC-sopimukset ovat kansalaisille elintärkeitä, ne pysyvät nykyisen positiolimiittijärjestelmän alaisina. Arvopaperimarkkinaviranomaiselle tulisi antaa tehtäväksi laatia luonnokset sääntelystandardeiksi niiden maatalousalan hyödykkeiden määrittelemiseksi, joiden kohde-etuus on ihmisravinnoksi tarkoitettu ja joihin sovelletaan positiolimiittejä, ja sellaisten kriittisten tai merkittävien johdannaisten määrittelemiseksi, joihin sovelletaan positiolimiittejä. Merkittävien ja kriittisten johdannaisten osalta arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi otettava huomioon 300 000 erän suuruiset avoinna olevat sopimukset yhden vuoden aikana, markkinaosapuolten lukumäärä ja kohde-etuutena oleva hyödyke.

(12) Direktiivissä 2014/65/EU ei sallita suojautumista koskevia poikkeuksia millekään finanssialan yhteisölle. Useat pääasiassa kaupalliset konsernit, jotka perustivat finanssialan yhteisön kaupankäyntitarkoituksia varten, joutuivat tilanteeseen, jossa niiden finanssialan yhteisö ei voinutkaan harjoittaa kaikkea konsernin kaupankäyntiä, koska tämä finanssialan yhteisö ei ollut oikeutettu suojautumista koskevaan poikkeukseen. Tämän takia finanssialan vastapuolille tulisi ottaa käyttöön suppeasti määritelty suojautumista koskeva poikkeus. Tämän suojautumista koskevan poikkeuksen tulisi olla sovellettavissa, jos pääosin kaupallisessa konsernissa toimiva henkilö on rekisteröitynyt sijoituspalveluyritykseksi ja käy kauppaa kyseisen kaupallisen konsernin lukuun. Jotta tämä suojautumista koskeva poikkeus rajoitettaisiin koskemaan ainoastaan niitä finanssialan yhteisöjä, jotka käyvät kauppaa pääasiassa kaupalliseen konserniin kuuluvien finanssialan ulkopuolisten yhteisöjen lukuun, tätä poikkeusta olisi sovellettava kyseisen finanssialan yhteisön pitämiin positioihin, jotka objektiivisesti mitattavalla tavalla vähentävät kyseisen konsernin finanssialan ulkopuolisten yhteisöjen kaupalliseen toimintaan välittömästi liittyviä riskejä.

(13) Jopa likvideissä sopimuksissa vain pieni osa markkinaosapuolista toimii tyypillisesti markkinatakaajina hyödykemarkkinoilla. Kun näiden markkinaosapuolten on sovellettava positiolimiittejä, ne eivät pysty olemaan yhtä tehokkaita kuin markkinatakaajat. Käyttöön tulisi ottaa positiolimiittivapaus finanssialalla toimiville ja finanssialan ulkopuolisille vastapuolille koskien positioita, jotka ovat seurausta pakollisten likviditeettisäännösten täyttämiseksi toteutetuista liiketoimista.

(13 a) Positiolimiittijärjestelmään tehtävien muutosten tarkoituksena on tukea uusien energiasopimusten kehittämistä erityisesti sähkömarkkinoilla, eikä niillä pyritä väljentämään maatalousalan hyödykkeitä koskevien sopimusten järjestelmää.

(14) Nykyisessä positiolimiittijärjestelmässä ei tunnusteta arvopaperistettujen johdannaisten yksilöllisiä ominaispiirteitä. Arvopaperistetut johdannaiset olisi sen vuoksi jätettävä positiolimiittijärjestelmän ulkopuolelle.

(15) Direktiivin 2014/65/EU voimaantulon jälkeen ei ole tunnustettu samoja hyödykejohdannaissopimuksia. Direktiivissä käytetyn ”saman sopimuksen” käsitteen vuoksi menetelmä, jolla määritetään kaikkien muiden kuukausien limiitti, on vahingollinen kauppapaikalle, jolla on vähemmän likvidit markkinat, kun kauppapaikat kilpailevat samaan kohde-etuuteen ja samoihin ominaispiirteisiin perustuvilla hyödykejohdannaisilla. Tämän vuoksi direktiivissä 2014/65/EU oleva viittaus ”samaan sopimukseen” olisi poistettava. Toimivaltaisten viranomaisten olisi voitava sopia, että niiden kauppapaikoilla kaupankäynnin kohteena olevat hyödykejohdannaiset perustuvat samoihin kohde-etuuksiin ja niillä on samat ominaispiirteet, jolloin kyseisen hyödykejohdannaisen likvideimpien markkinoiden toisten kuukausien limiitin perustasoa voidaan käyttää perustasona määritettäessä toisten kuukausien positiolimiittiä vähemmän likvideillä paikoilla kaupankäynnin kohteena oleville kilpaileville sopimuksille.

(16) Kauppapaikkojen tavoissa hoitaa positioita on merkittäviä eroja unionin sisällä. Täten positioiden hoidon valvontatoimenpiteitä tulisi tarpeen mukaan vahvistaa.

(17) Jotta voidaan varmistaa euromääräisten EU:n hyödykemarkkinoiden kehittyminen edelleen, komissiolle olisi siirrettävä valta antaa säädöksiä SEUT-sopimuksen 290 artiklan mukaisesti, siltä osin kuin määritetään, mihin maatalousalan hyödykejohdannaisiin olisi sovellettava positiolimiittejä ja mihin kriittisiin tai merkittäviin johdannaisiin olisi sovellettava positiolimiittejä, siltä osin kuin määritetään menettely, jonka kautta ihmiset voivat hakea suojautumista koskevaa poikkeusta niille positioille, jotka ovat seurausta pakollisten likviditeettisäännösten täyttämiseksi toteutetuista liiketoimista, siltä osin kuin määritetään menettely, jonka kautta pääasiassa kaupalliseen konserniin kuuluvat finanssialan yhteisöt voivat hakea suojautumista koskevaa poikkeusta koskien kyseisen finanssialan yhteisön pitämiä positioita, jotka objektiivisesti mitattavalla tavalla vähentävät kyseisen konsernin finanssialan ulkopuolisten yhteisöjen kaupalliseen toimintaan välittömästi liittyviä riskejä, ja siltä osin kuin selvennetään positioiden hoidon valvontatoimenpiteiden sisältöä. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa[3] vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

(18) EU:n päästökauppajärjestelmä on unionin lippulaivapolitiikka talouden hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi Euroopan vihreän kehityksen ohjelman mukaisesti. Päästöoikeuksien ja niiden johdannaisten kauppaan sovelletaan direktiiviä 2014/65/EU ja asetusta (EU) N:o 600/2014, ja se on tärkeä osa unionin hiilimarkkinoita. Direktiivin 2014/65/EU mukainen oheistoimintaa koskeva vapautus antaa tietyille markkinaosapuolille mahdollisuuden toimia päästöoikeusmarkkinoilla ilman toimilupaa sijoituspalveluyrityksinä tietyin edellytyksin. Kun otetaan huomioon hallittujen, hyvin säänneltyjen ja valvottujen rahoitusmarkkinoiden merkitys, päästökauppajärjestelmän merkittävä rooli unionin kestävyystavoitteiden saavuttamisessa ja hyvin toimivien päästöoikeuksien jälkimarkkinoiden merkitys päästökauppajärjestelmän toiminnan tukemisessa, on olennaisen tärkeää, että oheistoimintaa koskeva vapautus suunnitellaan asianmukaisesti näiden tavoitteiden edistämiseksi. Tämä on erityisen tärkeää, kun kauppaa päästöoikeuksista käydään kolmansien maiden kauppapaikoilla. Jotta voidaan varmistaa unionin rahoitusvakaus, markkinoiden eheys, sijoittajansuoja ja tasapuoliset toimintaedellytykset ja varmistaa, että päästökauppajärjestelmä toimii jatkossakin avoimesti ja vakaasti kustannustehokkaiden päästövähennysten varmistamiseksi, komission olisi seurattava päästöoikeuksien ja niiden johdannaisten kaupan kehittymistä unionissa ja kolmansissa maissa, arvioitava oheistoimintaa koskevan vapautuksen vaikutusta päästökauppajärjestelmään ja tarvittaessa ehdotettava tarvittavia muutoksia oheistoimintaa koskevan vapautuksen soveltamisalan ja soveltamisen osalta.

(19) Direktiiviä 2014/65/EU olisi sen vuoksi muutettava vastaavasti.

(20) Tällä ehdotetulla muutoksella on tarkoitus täydentää jo olemassa olevaa unionin lainsäädäntöä, mistä syystä tavoitteet voidaan saavuttaa paremmin unionin tasolla kuin toteuttamalla erilaisia kansallisia aloitteita. Finanssimarkkinat ovat tyypillisesti ja yhä kasvavassa määrin luonteeltaan rajat ylittävät. Finanssimarkkinoiden yhdentymisen vuoksi yksittäiset kansallisen tason toimenpiteet olisivat huomattavasti tehottomampia ja johtaisivat markkinoiden pirstoutumiseen, mikä puolestaan aiheuttaisi suotuisimman sääntelyn hyväksikäyttöä ja kilpailun vääristymistä.

(20 a) Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän direktiivin tavoitteita, joita ovat sellaisen jo olemassa olevan unionin lainsäädännön parantaminen, jolla varmistetaan sijoituspalveluyrityksiin sovellettavat asianmukaiset vaatimukset, vaan ne voidaan niiden laajuuden ja vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla. Sen vuoksi unioni voi toteuttaa toimenpiteitä SEU-sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

(21) Jäsenvaltiot ovat selittävistä asiakirjoista 28 päivänä syyskuuta 2011 annetun jäsenvaltioiden ja komission yhteisen poliittisen lausuman[4] mukaisesti sitoutuneet perustelluissa tapauksissa liittämään ilmoitukseen toimenpiteistä, jotka koskevat direktiivin saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä, yhden tai useamman asiakirjan, joista käy ilmi direktiivin osien ja kansallisen lainsäädännön osaksi saattamiseen tarkoitettujen välineiden vastaavien osien suhde. Tämän direktiivin osalta lainsäätäjä pitää tällaisten asiakirjojen toimittamista perusteltuna.

(21 a) Muutosten tavoitteena olisi oltava väliaikaisten poikkeusten tekeminen ja ylimääräisen byrokratian poistaminen talouskriisin lieventämiseksi. Näin ollen olisi vältettävä sitä, että muutoksilla avataan monimutkaisempia lainsäädäntöön liittyviä kysymyksiä, joista saattaisi aiheutua lisärasitusta alalle. Lainsäädäntöön tehtäviä laajempia muutoksia olisi ensin arvioitava uudelleen MiFID II:n kaavaillussa uudelleentarkastelussa.

 

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla
Direktiivin 2014/65/EU muuttaminen

Muutetaan direktiivi 2014/65/EU seuraavasti:

1) Muutetaan 2 artikla seuraavasti:

a) korvataan 1 kohdan j alakohta seuraavasti:

”j) henkilöt, jotka

i) käyvät kauppaa hyödykejohdannaisilla taikka päästöoikeuksilla tai niiden johdannaisilla omaan lukuunsa, mukaan lukien markkinatakaajat, lukuun ottamatta henkilöitä, jotka käyvät kauppaa omaan lukuunsa toteuttaessaan asiakastoimeksiantoja; tai

ii) tarjoavat muussa kuin omaan lukuunsa käytävässä kaupassa sijoituspalveluja, jotka liittyvät hyödykejohdannaisiin taikka päästöoikeuksiin tai niiden johdannaisiin, pääasiallisen liiketoimintansa kohteena oleville asiakkaille tai toimittajille,

edellyttäen, että

 kunkin mainitun tapauksen osalta erikseen ja kokonaisuutena toiminta on niiden pääasiallisen liiketoiminnan oheistoimintaa, kun sitä tarkastellaan ryhmätasolla;

 nämä henkilöt eivät ole osa konsernia, jonka pääasiallinen liiketoiminta on tässä direktiivissä tarkoitettua sijoituspalvelujen tarjoamista tai direktiivin 2013/36/EU liitteessä I lueteltua toimintaa tai hyödykejohdannaisiin liittyvää markkinatakaajana toimimista;

 nämä henkilöt eivät sovella huippunopeaa algoritmista kaupankäyntimenetelmää;

 nämä henkilöt ilmoittavat pyynnöstä toimivaltaiselle viranomaiselle, millä perusteella ne katsovat, että niiden i ja ii alakohdan mukainen toiminta on niiden pääasiallisen liiketoiminnan oheistoimintaa.”;

b a) lisätään kohta seuraavasti:

”4 a)  Poiketen siitä, mitä tämän artiklan 4 kohdassa säädetään, jäsenvaltiot voivat päättää soveltaa laadullisia perusteita 1 kohdan j alakohdassa määriteltyjen poikkeusten yhteydessä.

Arvopaperimarkkinaviranomainen laatii luonnokset teknisiksi sääntelystandardeiksi, joissa annetaan ohjeita laadullisista perusteista, joita voidaan käyttää sen arvioimiseksi, sovelletaanko tämän artiklan 1 kohdan j alakohdassa tarkoitettuja poikkeuksia.

Arvopaperimarkkinaviranomainen toimittaa nämä teknisten sääntelystandardien luonnokset komissiolle viimeistään 1 päivänä huhtikuuta 2021.

Siirretään komissiolle valta hyväksyä toisessa alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1095/2010 10‑14 artiklan mukaisesti.”

2) Muutetaan 4 artiklan 1 kohta seuraavasti:

a) lisätään 8 a alakohta seuraavasti:

”8 a) ’rahoitusvälineiden vaihtamisella’ rahoitusvälineen myyntiä ja toisen rahoitusvälineen ostamista tai sellaisen oikeuden käyttämistä, jolla muutetaan olemassa olevaa rahoitusvälinettä;”;

b) lisätään 50 a alakohta seuraavasti:

”50 a) ’yritysjoukkovelkakirjalainalla, jossa on ennenaikaisen takaisinmaksun mahdollistava lauseke’ yritysjoukkovelkakirjalainaa, jossa on lauseke, jonka mukaan liikkeeseenlaskijan on ennenaikaisen takaisinmaksun tapauksessa palautettava sijoittajalle joukkovelkakirjalainan pääoman määrä ja niiden kuponkien nettonykyarvo, jotka sijoittaja olisi saanut, jos joukkovelkakirjalainaa ei olisi lunastettu;”;

c) lisätään 62 a alakohta seuraavasti:

”62 a) ’sähköisellä muodolla’ mitä tahansa muuta pysyvää välinettä kuin paperia;”

(3) Lisätään 16 artiklan 3 kohtaan alakohta seuraavasti:

”Tämän kohdan toisessa, kolmannessa, neljännessä ja viidennessä alakohdassa säädettyjä vaatimuksia ei sovelleta yritysjoukkovelkakirjalainoihin, joissa on ennenaikaisen takaisinmaksun mahdollistava lauseke.”

(4) Muutetaan 24 artikla seuraavasti:

a) lisätään 2 kohtaan alakohta seuraavasti:

”Tätä kohtaa ei sovelleta yritysjoukkovelkakirjalainoihin, joissa on ennenaikaisen takaisinmaksun mahdollistava lauseke.”;

b) lisätään 4 kohtaan alakohta seuraavasti:

”Kun rahoitusvälineestä tehdään osto- tai myyntisopimus käyttäen etäviestintä, jolloin kuluja ja veloituksia koskevia tietoja ei voida toimittaa etukäteen, sijoituspalveluyritys voi toimittaa tällaiset tiedot kuluista ja veloituksista▌ ilman aiheetonta viivytystä liiketoimen toteuttamisen jälkeen, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

i) sijoituspalveluyritys on antanut asiakkaalle mahdollisuuden lykätä liiketoimen toteuttamista siihen asti, kunnes asiakas on saanut tiedot;

ii) asiakas on antanut suostumuksensa siihen, että tiedot toimitetaan ilman aiheetonta viivytystä liiketoimen toteuttamisen jälkeen.

Sijoituspalveluyrityksen on tarjottava asiakkaalle mahdollisuus saada tällaista tietoa puhelimitse ennen liiketoimen toteuttamista.”;

c) lisätään 5 a kohta seuraavasti:

 ”5 a. Sijoituspalveluyritysten on toimitettava kaikki tässä direktiivissä vaaditut tiedot asiakkaille tai potentiaalisille asiakkaille sähköisessä muodossa, paitsi jos asiakas tai potentiaalinen asiakas on yksityisasiakas tai potentiaalinen yksityisasiakas, joka on pyytänyt tietojen vastaanottamista paperilla, jolloin tiedot on annettava paperilla maksutta.

Sijoituspalveluyritysten on ilmoitettava yksityisasiakkaille tai potentiaalisille yksityisasiakkaille, että niillä on mahdollisuus saada tiedot paperilla.

Sijoituspalveluyritysten on ilmoitettava olemassa oleville yksityisasiakkaille, jotka ennen saivat tässä direktiivissä vaaditut tiedot paperilla, että ne saavat nämä tiedot sähköisessä muodossa vähintään kahdeksan viikkoa ennen näiden tietojen lähettämistä sähköisessä muodossa. Sijoituspalveluyritysten on ilmoitettava olemassa oleville yksityisasiakkailleen, että ne voivat joko jatkaa tietojen vastaanottamista paperilla tai vaihtaa sähköiseen muotoon. Sijoituspalveluyritysten on myös ilmoitettava olemassa oleville yksityisasiakkailleen, että sähköiseen muotoon siirtyminen tapahtuu automaattisesti, elleivät ne pyydä tietojen paperilla toimittamisen jatkamista kyseisen kahdeksan viikon ajanjakson kuluessa. Olemassa oleville yksityisasiakkaille, jotka jo saavat tässä direktiivissä vaaditut tiedot sähköisessä muodossa, ei tarvitse ilmoittaa asiasta.”;

c a) lisätään 9 a kohta seuraavasti:

”9 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että sijoituspalveluyritykset voivat maksaa toteutuspalvelujen tarjoamisesta ja sijoitustutkimuksen tarjoamisesta yhdessä edellyttäen, että kaikki seuraavat ehdot täyttyvät:

a) sijoituspalveluyrityksen ja tutkimuspalvelun tarjoajan välillä on ennen toteutuspalvelun tai tutkimuspalvelun suorittamista tehty sopimus, jossa yksilöidään, mikä osa yhteismaksusta kohdistuu sijoitustutkimukseen;

b) sijoituspalveluyritys ilmoittaa asiakkaalleen yhteismaksuista;

c) toteutuspalvelut, joista yhteismaksu suoritetaan, koskevat yksinomaan sellaisia liikkeeseenlaskijoita, joiden markkina-arvo oli enintään 1 miljardi euroa sijoitustutkimuksen tarjoamista edeltäneiden 36 kuukauden aikana.

 Tämän artiklan soveltamiseksi sijoitustutkimuksen katsotaan käsittävän tutkimusaineiston tai -palvelut, jotka liittyvät yhteen tai useampaan rahoitusvälineeseen tai muuhun omaisuuserään taikka rahoitusvälineiden tosiasiallisiin tai mahdollisiin liikkeeseenlaskijoihin, tai käsittävän tutkimusaineiston tai -palvelut, jotka liittyvät läheisesti tiettyyn toimialaan tai markkinaan siten, että ne vaikuttavat kyseisen toimialan tai markkinan rahoitusvälineitä, omaisuuseriä tai liikkeeseenlaskijoita koskeviin näkemyksiin.

Sijoitustutkimukseen kuuluvat myös aineistot tai palvelut, joissa suositetaan tai ehdotetaan suoraan tai välillisesti sijoitusstrategiaa ja esitetään perusteltu näkemys rahoitusvälineiden tai omaisuuserien nykyisestä tai tulevasta arvosta tai hinnasta, tai ne sisältävät muunlaisia analyysejä ja uudenlaisia näkemyksiä, ja niissä tehdään uuteen tai olemassa olevaan tietoon perustuvia päätelmiä, joilla voidaan vaikuttaa sijoitusstrategiaan ja joilla voi olla merkitystä päätöksissä, joita sijoituspalveluyritys tekee sellaisten asiakkaiden lukuun, joita kyseisestä tutkimuksesta veloitetaan, ja jotka voivat tuoda lisäarvoa tällaisiin päätöksiin.”

 

5) Lisätään 25 artiklan 2 kohtaan alakohta seuraavasti:

”Tarjotessaan sijoitusneuvontaa tai salkunhoitopalveluja, joihin liittyy rahoitusvälineen vaihtaminen, sijoituspalveluyritysten on analysoitava rahoitusvälineen vaihtamisen kustannukset ja hyödyt. Tarjotessaan sijoitusneuvontaa sijoituspalveluyritysten on ilmoitettava asiakkaalle, ovatko tällaisesta vaihtamisesta aiheutuvat hyödyt suuremmat kuin vaihtoon liittyvät kustannukset.”

5 a) Lisätään 25 artiklan 6 kohtaan alakohta seuraavasti:

”Tätä kohtaa ei sovelleta tämän direktiivin 25 a artiklassa säädettyihin velvoitteisiin, jotka liittyvät tappioiden ilmoittamista koskeviin kynnysarvoihin.”

5 b) Muutetaan 25 artiklan 8 kohdan johdantokappale seuraavasti:

”8. Siirretään komissiolle valta hyväksyä 89 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä toimenpiteistä, joilla varmistetaan, että sijoituspalveluyritykset noudattavat tämän artiklan 2–6 kohdassa vahvistettuja periaatteita tarjotessaan asiakkailleen sijoitus- tai oheispalveluja, mukaan lukien tiedot, jotka on saatava arvioitaessa palvelujen ja rahoitusvälineiden soveltuvuutta tai asianmukaisuutta yritysten asiakkaille, yksinkertaisten rahoitusvälineiden arviointiperusteet tämän artiklan 4 kohdan a alakohdan vi alakohtaa sovellettaessa sekä palvelujen tarjoamista asiakkaille koskevien arkistojen ja sopimusten sekä asiakkaille tarjotuista palveluista säännöllisesti annettavien tietojen sisältö ja muoto, mutta lukuun ottamatta 25 a artiklassa säädettyjä velvoitteita, jotka liittyvät tappioiden ilmoittamista koskeviin kynnysarvoihin. Näissä delegoiduissa säädöksissä on otettava huomioon”

5 c)  Lisätään 25 a artikla seuraavasti:

”25 a artikla

Tappioiden ilmoittamista koskevat kynnysarvot

1) Salkunhoitopalvelua tarjoavien sijoituspalveluyritysten on ilmoitettava asiakkaalle, jos salkun kokonaisarvo kunkin raportointijakson alussa arvioituna on heikentynyt 10 prosentilla ja sen jälkeen 10 prosentin kerrannaisina, viimeistään sen arkipäivän aikana, jolloin kynnysarvo ylittyi, tai jos se ylittyi muuna päivänä kuin arkipäivänä, sen jälkeisen ensimmäisen arkipäivän aikana.

2) Sijoituspalveluyritysten, jotka hallinnoivat sellaista yksityisasiakkaan tiliä, johon sisältyy vivutettuja rahoitusvälineitä tai ehdolliseen velkaan liittyviä liiketoimia, on ilmoitettava asiakkaalle, jos minkä tahansa välineen alkuperäinen arvo heikkenee 10 prosentilla ja sen jälkeen 10 prosentin kerrannaisilla. Tämän kohdan mukainen raportointi on tehtävä välinekohtaisesti, jollei asiakkaan kanssa ole muuta sovittu, ja se on tehtävä viimeistään sen arkipäivän aikana, jolloin kynnysarvo ylittyi, tai jos se ylittyi muuna päivänä kuin arkipäivänä, sen jälkeisen ensimmäisen arkipäivän aikana.”

 

6) Lisätään 27 artiklan 3 kohtaan alakohta seuraavasti:

”Tässä kohdassa säädettyä ilmoitusvaatimusta ei kuitenkaan sovelleta ennen [tämän muutosdirektiivin voimaantulopäivä + 2 vuotta], ja Euroopan komissio tarkastelee kattavasti tässä kohdassa tarkoitettujen raportointivaatimusten riittävyyttä ja antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen viimeistään [tämän muutosdirektiivin voimaantulopäivä + 1 vuosi].”

6 a) Lisätään 27 artiklan 6 kohtaan alakohta seuraavasti:

”Euroopan komissio tarkastelee kattavasti tässä kohdassa tarkoitettujen raportointivaatimusten riittävyyttä ja antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen viimeistään [tämän muutosdirektiivin voimaantulopäivä + 1 vuosi].”

7) lisätään 29 a artikla seuraavasti:

“29 a artikla
Ammattimaisille asiakkaille tarjottavat palvelut

1) Edellä 24 artiklan 4 kohdan c alakohdassa säädettyjä vaatimuksia ei sovelleta muihin ammattimaisille asiakkaille tarjottaviin palveluihin kuin sijoitusneuvontaan ja salkunhoitoon. Edellä 24 artiklan 4 kohdan c alakohdassa säädettyjä vaatimuksia ei sovelleta myöskään hyväksyttäviin vastapuoliin.

2) Edellä 25 artiklan 2 kohdan kolmannessa alakohdassa ja 25 artiklan 6 kohdassa säädettyjä vaatimuksia ei sovelleta ammattimaisille asiakkaille tarjottaviin palveluihin, elleivät nämä asiakkaat ilmoita sijoituspalveluyritykselle kirjallisesti haluavansa käyttää kyseisissä säännöksissä säädettyjä oikeuksia. 

3) Jäsenvaltioiden on varmistettava, että sijoituspalveluyritykset pitävät kirjaa 2 kohdassa tarkoitetuista kirjallisista pyynnöistä.”

8) Korvataan 30 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että sijoituspalveluyritykset, joilla on valtuudet toteuttaa toimeksiantoja asiakkaiden lukuun, käydä kauppaa omaan lukuunsa tai vastaanottaa ja välittää toimeksiantoja, voivat edistää tai toteuttaa liiketoimia hyväksyttävien vastapuolten kanssa ilman, että niiden on noudatettava 24 artiklan, lukuun ottamatta sen 5 a kohtaa, 25 artiklan, 27 artiklan ja 28 artiklan 1 kohdan säännöksissä asetettuja velvollisuuksia kyseisissä liiketoimissa tai kyseisiin liiketoimiin suoraan liittyvissä oheispalveluissa.”

9) Muutetaan 57 artikla seuraavasti:

a) korvataan 1 kohta seuraavasti:

”1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että toimivaltaiset viranomaiset vahvistavat arvopaperimarkkinaviranomaisen 3 kohdan mukaisesti hyväksytyissä teknisissä sääntelystandardeissa määrittelemää laskentamenetelmää käyttäen positiolimiitit, jotka koskevat kauppapaikassa kaupankäynnin kohteena olevien maatalousalan hyödykejohdannaisten, kriittisten tai merkittävien hyödykejohdannaisten ja taloudelliselta kannalta vastaavien OTC-sopimusten muodostaman nettomääräisen position kokoa, joka henkilöllä enintään voi olla kaikkina aikoina, ja että toimivaltaiset viranomaiset soveltavat näitä limiittejä. Limiitit on vahvistettava kaikkien henkilön ja hänen puolestaan ryhmätasolla pidettävien positioiden perusteella, jotta

a) estetään markkinoiden väärinkäyttö;

b) tuetaan asianmukaisia hinnoittelu- ja toimitusedellytyksiä, mukaan lukien markkinoita vääristävien positioiden estäminen ja erityisesti johdannaisten toimituskuukauden hintojen ja kohde-etuutena olevan hyödykkeen spot-hintojen lähentymisen varmistaminen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta hinnanmuodostusta kohde-etuutena olevan hyödykkeen markkinoilla.

Positiolimiittejä ei sovelleta:

a) finanssialan ulkopuolisen yhteisön positioihin tai sen lukuun pidettyihin positioihin, jotka objektiivisesti mitattavalla tavalla vähentävät kyseisen finanssialan ulkopuolisen yhteisön kaupalliseen toimintaan välittömästi liittyviä riskejä;

b) finanssialan ulkopuoliseen konserniin kuuluvan, ja tämän finanssialan ulkopuolisen konsernin lukuun toimivan, finanssialan yhteisön positioihin tai sen lukuun pidettyihin positioihin, jotka objektiivisesti mitattavalla tavalla vähentävät kyseisen finanssialan ulkopuolisen konsernin kaupalliseen toimintaan välittömästi liittyviä riskejä;

c) finanssialalla toimivien ja finanssialan ulkopuolisten vastapuolten sellaisiin positioihin, jotka ovat objektiivisesti mitattavalla tavalla seurausta liiketoimista, jotka on toteutettu likviditeetin tarjoamista kauppapaikalle koskevien velvoitteiden täyttämiseksi 2 artiklan 4 kohdan neljännen alakohdan c alakohdan mukaisesti;

d) arvopapereihin, jotka on määritelty 4 artiklan 1 kohdan 44 alakohdan c alakohdassa ja jotka liittyvät liitteessä I olevan C jakson 10 kohdassa tarkoitettuun hyödykkeeseen tai kohde-etuuteen.

Arvopaperimarkkinaviranomainen laatii teknisten sääntelystandardien luonnokset sellaisen menettelyn määrittämiseksi rahoitusalalla toimiville yhteisöille, jotka kuuluvat pääasiallisesti kaupalliseen konserniin ja jotka voivat hakea suojautumista koskevaa poikkeusta sellaisten kyseisen rahoitusalalla toimivan yhteisön pitämien positioiden osalta, jotka objektiivisesti mitattavalla tavalla vähentävät kyseisen konsernin finanssialan ulkopuolisten yhteisöjen kaupalliseen toimintaan välittömästi liittyviä riskejä. Arvopaperimarkkinaviranomainen laatii teknisten sääntelystandardien luonnokset sellaisen menettelyn määrittämiseksi, jossa määritetään, miten henkilö voi hakea suojautumista koskevaa poikkeusta positioille, jotka on toteutettu likviditeetin tarjoamista kauppapaikalle koskevien velvoitteiden täyttämiseksi.

Arvopaperimarkkinaviranomaisen on toimitettava kyseisten teknisten sääntelystandardien luonnokset komissiolle viimeistään [yhdeksän kuukauden kuluttua tämän direktiivin voimaantulosta].

Komissiolle siirretään valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklassa säädetyn mukaisesti.”;

b) korvataan 3 ja 4 kohta seuraavasti:

”3. Arvopaperimarkkinaviranomainen laatii luonnokset teknisiksi sääntelystandardeiksi, joissa määritellään 1 kohdassa tarkoitetut maatalousalan hyödykejohdannaiset ja kriittiset tai merkittävät hyödykejohdannaiset sekä määritetään laskentamenetelmä, jota toimivaltaisten viranomaisten on sovellettava vahvistaessaan spot-kuukauden positiolimiitit ja kaikkien muiden kuukausien positiolimiitit, jotka koskevat kohde-etuuden luovuttamisen tai nettoarvon tilityksen kautta toteutettavia hyödykejohdannaisia ja perustuvat kyseisen johdannaisen ominaispiirteisiin.

Määrittäessään kriittisiä tai merkittäviä hyödykejohdannaisia arvopaperimarkkinaviranomaisen ottaa huomioon seuraavat tekijät:

a) avoinna olevien sopimusten volyymi, joka on keskimäärin 300 000 erää yhden vuoden aikana

b) markkinaosapuolten lukumäärä

c) kyseisen johdannaisen kohde-etuutena oleva hyödyke.

Määrittäessään ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua laskentamenetelmää arvopaperimarkkinaviranomainen ottaa huomioon seuraavat tekijät:

a) kohde-etuutena olevan hyödykkeen toimitettavissa oleva määrä;

b) avoinna olevien johdannaissopimusten kokonaismäärä ja avoinna olevien sellaisten muiden rahoitusvälineiden kokonaismäärä, joissa kohde-etuutena on sama hyödyke;

c) markkinaosapuolten lukumäärä ja koko;

d) kyseisten kohde-etuutena olevan hyödykkeen markkinoiden ominaispiirteet, kuten tuotanto- ja kulutusmallit sekä kuljetus markkinoille;

e) uusien johdannaisten kehittäminen;

f) kokemukset, joita on saatu kauppapaikkaa ylläpitävien sijoituspalveluyritysten tai markkinoiden ylläpitäjiltä muilla lainkäyttöalueilla positiolimiittejä koskien.

Arvopaperimarkkinaviranomainen toimittaa ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut teknisten sääntelystandardien luonnokset komissiolle viimeistään [yhdeksän kuukautta tämän direktiivin voimaantulon jälkeen].

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

4. Toimivaltaisen viranomaisen on asetettava positiolimiitit sellaisille kauppapaikoilla kaupankäynnin kohteena olevien hyödykejohdannaisten kriittisille tai merkittäville sopimuksille, jotka on määritelty arvopaperimarkkinaviranomaisen 3 kohdan mukaisesti hyväksymissä teknisissä sääntelystandardeissa, ja maataloushyödykejohdannaisille, jotka perustuvat arvopaperimarkkinaviranomaisen 3 kohdan mukaisesti hyväksymissä teknisissä sääntelystandardeissa määritettyyn laskentamenetelmään. Tätä positiolimiittiä on sovellettava myös taloudelliselta kannalta vastaaviin OTC-sopimuksiin.

Toimivaltaisen viranomaisen on tarkasteltava uudelleen positiolimiittejä, kun markkinoissa sekä hyödykkeiden määrässä tai avoinna olevissa sopimuksissa tapahtuu merkittäviä muutoksia ja käytettävä tässä perusteena määrittämäänsä toimitettavissa olevien hyödykkeiden määrää ja avoinna olevia sopimuksia sekä asetettava positiolimiitti uudelleen arvopaperimarkkinaviranomaisen kehittämän laskentamenetelmän mukaisesti.”;

c) korvataan 6, 7 ja 8 kohta seuraavasti:

”6. Jos samaan kohde-etuuteen ja samoihin ominaispiirteisiin perustuvilla maatalousalan hyödykejohdannaisilla ja kriittisillä tai merkittävillä hyödykejohdannaisilla käydyn kaupan volyymi on merkittävä useamman kuin yhden lainkäyttöalueen kauppapaikoilla, sen kauppapaikan osalta toimivaltaisen viranomaisen, jolla kaupankäynti on volyymiltaan suurinta (toimivaltainen keskusviranomainen), on asetettava yhtenäinen positiolimiitti, jota on määrä soveltaa kaikkeen kyseisellä johdannaisella käytävään kauppaan. Toimivaltaisen keskusviranomaisen on kuultava sellaisten muiden kauppapaikkojen osalta toimivaltaisia viranomaisia, joissa tällä johdannaisella käydyn kaupan volyymi on merkittävä, yhtenäisestä positiolimiitistä, jota on määrä soveltaa, sekä tämän yhtenäisen positiolimiitin mahdollisista muutoksista. Toimivaltaisten viranomaisten, jotka eivät hyväksy sitä, että toimivaltainen keskusviranomainen asettaa yhtenäisen positiolimiitin, on esitettävä kirjallisesti kaikilta osin ja yksityiskohtaisesti syyt, joiden vuoksi ne katsovat, etteivät 1 kohdassa säädetyt vaatimukset täyty. Arvopaperimarkkinaviranomainen ratkaisee toimivaltaisten viranomaisten väliset mahdolliset erimielisyydet.

Niiden kauppapaikkojen toimivaltaisten viranomaisten, joissa käydään kauppaa samoihin kohde-etuuksiin perustuvilla maatalousalan hyödykejohdannaisilla ja kriittisillä tai merkittävillä hyödykejohdannaisilla, joilla on samat ominaispiirteet, sekä näihin hyödykejohdannaisiin liittyvän position haltijoiden toimivaltaisten viranomaisten on huolehdittava yhteistyöjärjestelyistä, jotka koskevat muun muassa asiaan liittyvien tietojen vaihtamista niiden kesken, jotta mahdollistetaan yhtenäisen positiolimiitin seuranta ja täytäntöönpano.

7. Arvopaperimarkkinaviranomainen seuraa vähintään vuosittain sitä, miten toimivaltaiset viranomaiset ovat panneet täytäntöön positiolimiitit, jotka on asetettu käyttäen arvopaperimarkkinaviranomaisen 3 kohdan mukaisesti määrittämää laskentamenetelmää. Näin arvopaperiviranomainen varmistaa, että yhtenäistä positiolimiittiä sovelletaan tosiasiallisesti maatalousalan hyödykejohdannaisiin sekä samoihin kohde-etuuksiin perustuviin kriittisiin ja merkittäviin sopimuksiin, joilla on samat ominaispiirteet riippumatta siitä, missä ne ovat kaupankäynnin kohteena 6 kohdassa tarkoitetulla tavalla.

8. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kauppapaikkaa ylläpitävä sijoituspalveluyritys tai markkinoiden ylläpitäjä, joka käy kauppaa hyödykejohdannaisilla, suorittaa positioiden hoidon valvontatoimenpiteitä, mukaan lukien kauppapaikan valtuudet:

a) valvoa henkilöiden avoinna olevien sopimusten positioita;

b) saada henkilöiltä käyttöönsä tietoja ja kaikki merkityksellinen dokumentaatio syntyneen position tai vastuun koosta tai käyttötarkoituksesta, tietoja tosiasiallisista edunsaajista tai omistajista, mahdollisista yhteisistä järjestelyistä sekä kaikista asiaan liittyvistä varoista tai veloista kyseisillä markkinoilla, mukaan lukien tarvittaessa muihin kauppapaikkoihin liittyviin sopimuksiin ja OTC-sopimuksiin liittyvistä positioista jäsenten ja osallistujien välityksellä;

c) vaatia henkilöä sulkemaan positio tai pienentämään sitä väliaikaisesti tai pysyvästi ja toteuttamaan yksipuolisesti tarvittavia toimia position sulkemisen tai pienentämisen varmistamiseksi, jos henkilö ei noudata vaatimusta; ja

d) vaatia tarvittaessa henkilöä tarjoamaan väliaikaisesti likviditeettiä takaisin kyseisille markkinoille sovitulla hinnalla ja volyymillä, jolloin nimenomaisena tarkoituksena on lieventää suuren tai määräävän position vaikutuksia.

Arvopaperimarkkinaviranomainen laatii luonnokset teknisiksi sääntelystandardeiksi, joissa määritellään positioiden hoidon valvontatoimenpiteiden sisältö ja ottaa siten huomioon asianomaisten kauppapaikkojen ominaispiirteet.

Arvopaperimarkkinaviranomaisen on toimitettava kyseisten teknisten sääntelystandardien luonnokset komissiolle viimeistään [yhdeksän kuukauden kuluttua tämän direktiivin voimaantulosta].

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklassa säädetyn mukaisesti.”

10) Korvataan 58 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että hyödykejohdannaisilla taikka päästöoikeuksilla tai niiden johdannaisilla kauppapaikan ulkopuolella kauppaa käyvät sijoituspalveluyritykset antavat 57 artiklan 6 kohdassa tarkoitetulle toimivaltaiselle keskusviranomaiselle vähintään päivittäin täydellisen erittelyn kauppapaikassa kaupankäynnin kohteena oleviin hyödykejohdannaisiin taikka päästöoikeuksiin tai niiden johdannaisiin ja taloudelliselta kannalta vastaaviin OTC-sopimuksiin liittyvistä omista positioistaan sekä positioista, joita on niiden asiakkailla ja näiden asiakkaiden asiakkailla aina loppuasiakkaaseen saakka asetuksen (EU) N:o 600/2014 26 artiklan ja soveltuvin osin asetuksen (EU) N:o 1227/2011 8 artiklan mukaisesti.”

11) Lisätään 90 artiklaan 1 a kohta seuraavasti:

”1 a. Komissio tarkastelee ennen 31 päivää joulukuuta 2021 2 artiklan 1 kohdan j alakohdassa säädetyn poikkeuksen vaikutuksia päästöoikeuksiin tai niiden johdannaisiin ja liittää siihen tarvittaessa lainsäädäntöehdotuksen kyseisen poikkeuksen muuttamiseksi. Tässä yhteydessä komissio arvioi EU:n päästöoikeuksien ja niiden johdannaisten kauppaa EU:ssa ja kolmansissa maissa, 2 artiklan 1 kohdan j alakohdan mukaisen poikkeuksen vaikutusta sijoittajansuojaan, päästöoikeuksien ja niiden johdannaisten markkinoiden eheyteen ja avoimuuteen sekä sitä, olisiko toteutettava toimenpiteitä kolmansien maiden kauppapaikoilla käytävän kaupan osalta.”.

 

1 a artikla

Direktiivin (EU) 2019/878 muuttaminen

 

Muutetaan direktiivin (EU) 2019/878 2 artiklan 1 kohta seuraavasti:

1) Korvataan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

  ”Jäsenvaltioiden on hyväksyttävä ja julkaistava viimeistään 28 päivänä joulukuuta 2020 i) tämän direktiivin säännösten noudattamisen edellyttämät toimenpiteet siltä osin kuin ne koskevat luottolaitoksia; ii) tämän direktiivin 1 artiklan 1 ja 9 kohdan noudattamisen edellyttämät toimenpiteet direktiivin 2013/36 /EU 2 artiklan 5 ja 6 kohdan sekä 21 b artiklan osalta siltä osin kuin ne koskevat luottolaitoksia ja sijoituspalveluyrityksiä.”

2) Lisätään ensimmäisen alakohdan jälkeen alakohta seuraavasti:

”Niiden on viipymättä ilmoitettava tästä komissiolle.”.

 

1 b artikla

Direktiivin 2013/36/EU muuttaminen

Korvataan 94 artiklan 2 kohdan 3, 4 ja 5 alakohta seuraavasti:

”Tarkoituksena yksilöidä henkilöstö, jonka ammattitoiminnalla on olennainen vaikutus laitoksen riskiprofiiliin 92 artiklan 2 kohdan mukaisesti, lukuun ottamatta asetuksen (EU) N:o 575/2013 4 artiklan 1 kohdan 2 alakohdassa määriteltyjen sijoituspalveluyritysten henkilöstöä, pankkiviranomainen laatii luonnokset teknisiksi sääntelystandardeiksi, joissa vahvistetaan perusteet seuraavien seikkojen määrittelemiseksi:

a) johtotehtävät ja valvontatoiminnat;

b) olennainen liiketoimintayksikkö ja merkittävä vaikutus asiaankuuluvan liiketoimintayksikön riskiprofiiliin; ja

c) muut henkilöstöryhmät, joita ei nimenomaisesti mainita 92 artiklan 2 kohdassa ja joiden ammattitoiminta vaikuttaa laitoksen riskiprofiiliin yhtä olennaisesti kuin siinä tarkoitettujen henkilöstöryhmien toiminta.

Pankkiviranomainen toimittaa nämä teknisten sääntelystandardien luonnokset komissiolle viimeistään 28 päivänä joulukuuta 2019.

Siirretään komissiolle valta täydentää tätä direktiiviä hyväksymällä tässä kohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1093/2010 10‑14 artiklan mukaisesti. Asetuksen (EU) N:o 575/2013 4 artiklan 1 kohdan 2 alakohdassa määriteltyihin sijoituspalveluyrityksiin sovellettavien teknisten sääntelystandardien osalta tämän direktiivin 94 artiklan 2 kohdassa säädettyä valtuutusta, sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä (EU) 2018/843, sovelletaan 26 päivään kesäkuuta 2021 asti.”.

 

2 artikla
Saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä

1) Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset [yhdeksän kuukauden kuluttua tämän direktiivin voimaantulosta]. Niiden on viipymättä toimitettava nämä säännökset kirjallisina komissiolle.

Jäsenvaltioiden on sovellettava näitä toimenpiteitä [12 kuukauden kuluttua tämän direktiivin voimaantulosta].

2) Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä säännellyistä kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

 

2 a artikla

Uudelleentarkastelulauseke

Komissio esittää viimeistään 31 päivänä heinäkuuta 2021 arvopaperimarkkinaviranomaista kuultuaan ja komission riittävän hyvissä ajoin järjestämän julkisen kuulemisen tuloksiin perustuen ehdotuksen direktiivin 2014/65/EU ja asetuksen (EU) N:o 600/2014 uudelleentarkastelusta. Uudelleentarkastelun on oltava laajamittainen ja siinä on käsiteltävä muun muassa markkinarakenteeseen, dataan, kaupankäyntiin ja kaupankäynnin jälkeisiin toimiin, tutkimusta sekä neuvonantajien kannustimia koskeviin sääntöihin, Euroopassa toimivien neuvonantajien ammattipätevyyteen, asiakkaiden luokitteluun sekä brexitiin liittyviä kysymyksiä.

3 artikla
Voimaantulo

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

4 artikla
Osoitus

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta

Puhemies Puheenjohtaja


ASIAN KÄSITTELY ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Direktiivin 2014/65/EU muuttaminen siltä osin kuin on kyse tiedonantovaatimuksista, tuotehallinnasta ja positiolimiiteistä covid-19-pandemiasta elpymisen edistämiseksi

Viiteasiakirjat

COM(2020)0280 – C9-0210/2020 – 2020/0152(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

27.7.2020

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

 Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ECON

14.9.2020

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

 Ilmoitettu istunnossa (pvä)

DEVE

14.9.2020

ITRE

14.9.2020

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

 Päätös tehty (pvä)

DEVE

23.10.2020

ITRE

10.9.2020

 

 

Esittelijät:

 Nimitetty (pvä)

Markus Ferber

7.9.2020

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

28.10.2020

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

26

12

18

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Gunnar Beck, Marek Belka, Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Gilles Boyer, Francesca Donato, Derk Jan Eppink, Engin Eroglu, Markus Ferber, Jonás Fernández, Raffaele Fitto, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven Giegold, Valentino Grant, Claude Gruffat, José Gusmão, Enikő Győri, Eero Heinäluoma, Danuta Maria Hübner, Stasys Jakeliūnas, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Georgios Kyrtsos, Aurore Lalucq, Philippe Lamberts, Aušra Maldeikienė, Pedro Marques, Costas Mavrides, Jörg Meuthen, Csaba Molnár, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Dimitrios Papadimoulis, Piernicola Pedicini, Lídia Pereira, Kira Marie Peter-Hansen, Dragoș Pîslaru, Evelyn Regner, Antonio Maria Rinaldi, Alfred Sant, Joachim Schuster, Ralf Seekatz, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Cristian Terheş, Irene Tinagli, Ernest Urtasun, Inese Vaidere, Johan Van Overtveldt, Stéphanie Yon-Courtin, Marco Zanni, Roberts Zīle

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Chris MacManus, Eva Maydell

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

3.11.2020

 


 

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

26

+

ECR

Derk Jan Eppink, Raffaele Fitto, Cristian Terhes, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

PPE

Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Markus Ferber, Frances Fitzgerald, José Manuel García‑Margallo y Marfil, Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Aušra Maldeikienė, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Lídia Pereira, Ralf Seekatz, Inese Vaidere

Renew

Gilles Boyer, Engin Eroglu, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Caroline Nagtegaal, Dragoș Pîslaru, Stéphanie Yon‑Courtin

 

12

-

GUE/NGL

José Gusmão, Chris MacManus, Dimitrios Papadimoulis

NI

Lefteris Nikolaou‑Alavanos, Piernicola Pedicini

S&D

Aurore Lalucq

Verts/ALE

Sven Giegold, Claude Gruffat, Stasys Jakeliūnas, Philippe Lamberts, Kira Marie Peter‑Hansen, Ernest Urtasun

 

18

0

ID

Gunnar Beck, Francesca Donato, Valentino Grant, Jörg Meuthen, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

S&D

Marek Belka, Jonás Fernández, Eero Heinäluoma, Pedro Marques, Costas Mavrides, Csaba Molnár, Evelyn Regner, Alfred Sant, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Irene Tinagli

 

 

Symbolien selitys:

+ : puolesta

- : vastaan

0 : tyhjää

 

 

[*] Tarkistukset: uusi tai muutettu teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla, poistot symbolilla ▌.

[1] COM(2020)0456 final, 27.5.2020.

[2] Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/65/EU, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, rahoitusvälineiden markkinoista sekä direktiivin 2002/92/EY ja direktiivin 2011/61/EU muuttamisesta (EUVL L 173, 12.6.2014, s. 349).

[3] EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.

[4] EUVL C 369, 17.12.2011, s. 14.

Päivitetty viimeksi: 16. marraskuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö