Procedūra : 2020/0152(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A9-0208/2020

Pateikti tekstai :

A9-0208/2020

Debatai :

PV 23/11/2020 - 17
CRE 23/11/2020 - 17
PV 10/02/2021 - 9
CRE 10/02/2021 - 9

Balsavimas :

PV 24/11/2020 - 11
PV 25/11/2020 - 14
PV 11/02/2021 - 2

Priimti tekstai :

P9_TA(2020)0317
P9_TA(2021)0046

<Date>{03/11/2020}3.11.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0208/2020</NoDocSe>
PDF 264kWORD 91k

<TitreType>PRANEŠIMAS</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria siekiant padėti ekonomikai atsigauti nuo COVID-19 pandemijos iš dalies keičiamos Direktyvos 2014/65/ES nuostatos dėl informacijos teikimo reikalavimų, produktų valdymo ir pozicijų apribojimų</Titre>

<DocRef>(COM(2020)0280 – C9-0210(2020) – 2020/0152(COD))</DocRef>


<Commission>{ECON}Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas</Commission>

Pranešėjas: <Depute>Markus Ferber</Depute>

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria siekiant padėti ekonomikai atsigauti nuo COVID-19 pandemijos iš dalies keičiamos Direktyvos 2014/65/ES nuostatos dėl informacijos teikimo reikalavimų, produktų valdymo ir pozicijų apribojimų

(COM(2020)0280 – C9-0210(2020) – 2020/0152(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2020)0280),

 atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 53 straipsnio 1 dalį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C9-0210/2020),

 atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

 atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą (A9-0208/2020),

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

 

Pakeitimas  1

EUROPOS PARLAMENTO PAKEITIMAI[*]

Komisijos pasiūlymas

---------------------------------------------------------

2020/0152 (COD)

Pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA

kuria siekiant padėti ekonomikai atsigauti nuo COVID-19 pandemijos iš dalies keičiamos Direktyvos 2014/65/ES nuostatos dėl informacijos teikimo reikalavimų, produktų valdymo ir pozicijų apribojimų

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 53 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros,

kadangi:

(1) COVID-19 pandemija daro didelį poveikį valstybių narių žmonėms, įmonėms, sveikatos priežiūros sistemoms ir ekonomikai bei finansų sistemoms. Komisija savo 2020 m. gegužės 27 d. komunikate Europos Parlamentui, Europos Vadovų Tarybai, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Proga Europai atsigauti ir paruošti dirvą naujai kartai“[1] pabrėžė, kad per artimiausius mėnesius įmonėms ir toliau teks atremti likvidumo ir galimybių gauti finansavimą iššūkius. Todėl labai svarbu paremti atsigavimą nuo COVID-19 pandemijos sukelto didelio ekonominio sukrėtimo mažinant administracinę naštą nustatant ribotus tikslinius galiojančių finansų srities teisės aktų pakeitimus. Bendras pakeitimų tikslas turėtų būti panaikinti nereikalingą biurokratiją ir padaryti laikinas išimtis, kurios laikomos veiksmingomis siekiant sušvelninti ekonominius neramumus. Pakeitimais turėtų būti vengiama atlikti pokyčius, kuriais dar labiau padidinama našta sektoriui, o sudėtingi su teisėkūra susiję klausimai turėtų būti paliekami spręsti vykdant planuojamą FPRD II peržiūrą. Šis priemonių paketas yra priimamas kaip kapitalo rinkų gaivinimo dokumentų rinkinio dalis;

(2) Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES[2] dėl finansinių priemonių rinkų priimta 2014 m., reaguojant į 2007–2008 m. finansų krizę. Priėmus šią direktyvą, Sąjungos finansų sistema pastebimai sustiprinta, visoje Sąjungoje užtikrintas aukštas investuotojų apsaugos lygis. Būtų galima apsvarstyti, kaip dar labiau supaprastinti reguliavimą, sumažinti investicinių įmonių patiriamas reikalavimų laikymosi išlaidas ir pašalinti konkurencijos iškraipymus, jeigu sykiu pakankamai užtikrinama investuotojų apsauga;

(3) kalbant apie reikalavimus, kuriais siekta apsaugoti investuotojus, pažymėtina, kad Direktyvos 2014/65/ES tikslas pritaikyti priemones, pagal kurias būtų atsižvelgta į kiekvienos kategorijos investuotojų (mažmeninių klientų, profesionalių klientų ir tinkamų sandorio šalių) ypatumus, nebuvo iki galo pasiektas. Kai kurie iš tų reikalavimų ne visada padėjo stiprinti investuotojų apsaugą, o kartais net trukdė sklandžiai vykdyti investicinius sprendimus. Siekiant dar labiau pagerinti investuotojų apsaugą, atliekant tinkamumo vertinimą itin svarbu atsižvelgti į mažmeninių investuotojų skolos lygį, ypač turint omenyje didėjantį vartotojų skolos lygį dėl COVID-19 pandemijos. Be to, kai kuriuos Direktyvos 2014/65/ES reikalavimus būtų galima iš dalies pakeisti, kad būtų sudarytos palankesnės sąlygos investicinėms paslaugoms teikti ir investicinei veiklai vykdyti, jeigu tas pakeitimas vykdomas suderintai ir visapusiškai apsaugant investuotojus;

(4) produktų valdymo reikalavimai gali apriboti įmonių obligacijų pardavimą. Įmonių obligacijos su išpirkimo už visą sumą sąlyga paprastai laikomos saugiais ir paprastais produktais, kuriais gali naudotis mažmeniniai klientai. Tokia išpirkimo už visą sumą sąlyga apsaugo investuotojus nuo nuostolių, jeigu emitentas nusprendžia grąžinti skolą prieš terminą, nes užtikrinama, kad investuotojams būtų sumokėti atkarpų, kurias jie būtų gavę, jeigu obligacija nebūtų buvusi išpirkta, dabartinė vertė. Todėl produktų valdymo reikalavimai įmonių obligacijoms su išpirkimo už visą kainą sąlygomis nebetaikomi;

(5) ir pagal Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (EVPRI) kvietimą teikti informaciją apie paskatų ir informacijos atskleidimo reikalavimų pagal Direktyvą 2014/65/ES išlaidas poveikį, ir per Komisijos surengtas viešas konsultacijas buvo patvirtinta, kad profesionaliems klientams ir tinkamoms sandorio šalims nėra reikalinga standartizuota, privaloma informacija apie išlaidas, nes jie jau gauna reikalingą informaciją, kai derasi su paslaugų teikėju. Tokia informacija būna pritaikyta pagal jų poreikius ir dažnai – daug išsamesnė. Todėl duomenų apie išlaidas ir sąnaudas atskleidimo reikalavimai neturėtų būti taikomi tinkamų sandorio šalių ir profesionalių klientų atžvilgiu, išskyrus konsultacijų dėl investicijų ir portfelio valdymo paslaugų atvejus, nes profesionalūs klientai, užmezgantys portfelio valdymo arba konsultacijų dėl investicijų santykius, ne visada turi pakankamai patirties arba žinių, kad jų atžvilgiu reikalavimo teikti informaciją apie išlaidas ir sąnaudas būtų galima netaikyti;

(6) dabar investicinėms įmonėms taikomas reikalavimas atlikti tam tikros portfelio veiklos sąnaudų ir naudos analizę, jeigu nuolat palaikant santykius su klientu vienos finansinės priemonės pakeičiamos kitomis. Todėl investicinės įmonės privalo surinkti reikiamą informaciją iš kliento ir gebėti įrodyti, kad tokio pakeitimo nauda yra didesnė už išlaidas. Kadangi profesionalių klientų, kurie dažnai keičia finansines priemones, atveju dėl šio reikalavimo užkraunama pernelyg didelė našta, jie turėtų būti atleisti nuo šio reikalavimo laikymosi, tačiau turėti galimybę pasirinkti jo laikytis. Kadangi mažmeniniams klientams reikalinga aukšto lygio apsauga, ši galimybė turėtų būti suteikta tik profesionaliems klientams;

(7) klientai, nuolat palaikantys santykius su investicine įmone, privaloma tvarka – periodiškai arba įvykus tam tikriems įvykiams – gauna ataskaitas apie suteiktas paslaugas. Nei investicinių įmonių, nei jų profesionalių klientų nuomone, tokios ataskaitos apie suteiktas paslaugas nėra naudingos. Be to, profesionaliems klientams šios ataskaitos ypač nenaudingos, kai rinkos yra itin nepastovios, nes tada ataskaitos teikiamos labai dažnai ir jų teikiama labai daug. Gavę ataskaitas, profesionalūs klientai dažnai jų nė neskaito arba, užuot toliau laikęsi ilgalaikės investicijų strategijos, priima skubotus investicinius sprendimus. Todėl tinkamoms sandorio šalims tokių ataskaitų apie suteiktas paslaugas teikti nebereikėtų, o profesionaliems klientams reikėtų palikti galimybę pasirinkti gauti tokias ataskaitas apie suteiktas paslaugas;

(8) Direktyvoje 2014/65/ES nustatyti reikalavimai teikti informaciją apie tai, kaip pavedimai buvo įvykdyti klientui palankiausiomis sąlygomis. Todėl techninėse ataskaitose pateikiama daug išsamios kiekybinės informacijos apie pavedimo vykdymo vietą, finansinę priemonę, kainą, sąnaudas ir įvykdymo tikimybę. Iš to, kad tų ataskaitų iš investicinių įmonių interneto svetainių atsisiunčiama labai mažai, galima spręsti, kad investuotojai jas skaito retai. Kadangi ataskaitose pateikiami duomenys nepadeda investuotojams atlikti prasmingų palyginimų, reikalavimo skelbti šias ataskaitas taikymą reikėtų laikinai sustabdyti;

(9) siekiant palengvinti investicinių įmonių ir jų klientų bendravimą, taigi ir patį investavimo procesą, investicinė informacija turėtų būti įprastai teikiama elektroniniu būdu, o ne popieriuje. Tačiau mažmeniniai klientai turėtų turėti galimybę paprašyti informaciją ir toliau teikti popieriuje;

(10) pagal Direktyvą 2014/65/ES asmenims, profesionaliai prekiaujantiems biržos prekių išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, apyvartiniais taršos leidimais ir apyvartinių taršos leidimų išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, kai ši prekyba yra papildoma veikla pagrindinės veiklos atžvilgiu, leidžiama pasinaudoti reikalavimo gauti investicinės įmonės veiklos leidimą išimtimi. Asmenys, prašantys leisti taikyti papildomos veiklos kriterijų, privalo kasmet informuoti atitinkamą kompetentingą instituciją, kad naudojasi tokia galimybe, ir pateikti reikalingus duomenis, kuriais įrodytų, kad atitinka du kiekybinius kriterijus, pagal kuriuos nustatoma, ar jo prekybos veikla yra papildoma pagrindinės veiklos atžvilgiu. Pagal pirmąjį kriterijų lyginamas subjekto spekuliacinės prekybos veiklos ir bendros prekybos veiklos Sąjungoje mastas pagal turto klases. Pagal antrąjį kriterijų lyginamas spekuliacinės prekybos veiklos mastas, įskaitant visų klasių turtą, ir bendra subjekto vykdomos prekybos finansinėmis priemonėmis veikla grupės lygmeniu. Gali būti taikomas alternatyvus antrojo kriterijaus variantas – tada lyginamas spekuliacinės prekybos veikloje naudojamo kapitalo dydis ir faktinis pagrindinėje veikloje grupės lygmeniu naudojamo kapitalo dydis. Šie kiekybiniai kriterijai turėtų išlikti pagrindine pagalbinei veiklai taikomos išimties taisykle. Kaip alternatyva, turėtų būti galima įgalioti nacionalines priežiūros institucijas remtis kokybiniais rodikliais vadovaujantis aiškiai apibrėžtomis sąlygomis. EVPRI turėtų būti suteikti įgaliojimai teikti gaires dėl aplinkybių, kuriomis nacionalinės valdžios institucijos galėtų taikyti kokybinį metodą, ir rengti kokybinių kriterijų techninių reguliavimo standartų projektus. Asmenys, turintys teisę pasinaudoti išimtimi, įskaitant rinkos formuotojus, vykdo prekybą savo sąskaita arba teikia kitas investicines paslaugas nei prekyba savo sąskaita pagrindinės veiklos klientams arba tiekėjams. Kalbant apie papildomą veiklą ir vertinant grupės lygmeniu, išimtis abiem atvejais būtų taikoma ir individualiai, ir bendrai. Galimybės pasinaudoti šia išimtimi nereikėtų suteikti asmenims, kurie taiko didelio dažnio algoritminės prekybos metodą arba priklauso grupei, kurios pagrindinę veiklą sudaro investicinių paslaugų teikimas, bankinė veikla arba kurie veikia kaip biržos prekių išvestinių finansinių priemonių rinkos formuotojai; ▌

(11) dabar kompetentingos institucijos turi nustatyti ir taikyti biržos prekių išvestinių finansinių priemonių, kuriomis prekiaujama prekybos vietose, ir Komisijos nurodytų ekonomiškai lygiaverčių nebiržinės prekybos sutarčių grynųjų pozicijų, kurias bet kuriuo metu gali turėti asmuo, dydžio apribojimus. Kadangi paaiškėjo, jog pozicijų apribojimų tvarka yra nepalanki naujų biržos prekių rinkų plėtojimui, naujoms biržos prekių rinkoms pozicijų apribojimų tvarkos nereikėtų taikyti. Vietoj to, pozicijų apribojimai turėtų būti taikomi tik toms biržos prekių išvestinėms finansinėms priemonėms, kurios yra laikomos svarbiomis arba esminėmis, ir jų ekonomiškai lygiavertėms nebiržinės prekybos sutartims. Svarbios arba esminės išvestinės finansinės priemonės yra energetikos biržos prekių išvestinės finansinės priemonės, kurių atvirą poziciją per vienų metų laikotarpį sudaro ne mažiau kaip 300 000 lotų. Dėl itin didelės svarbos piliečiams žemės ūkio biržos prekėms, pagrįstoms žmonėms vartoti skirtais produktais, ir jų ekonomiškai lygiavertėms nebiržinės prekybos sutartims dabartinė pozicijų apribojimų tvarka bus taikoma ir toliau. EVPRI turėtų būti įgaliota parengti reguliavimo standartų projektą ir jame nustatyti, kurioms žemės ūkio išvestinėms finansinėms priemonėms, pagrįstoms žmonėms vartoti skirtais produktais, ir kurioms esminėms arba svarbioms išvestinėms finansinėms priemonėms yra taikomi pozicijų apribojimai. Dėl esminių arba svarbių išvestinių finansinių priemonių pažymėtina, kad EVPRI turėtų atsižvelgti į 300 000 lotų per metus atviros pozicijos dydį, aktyvių rinkos dalyvių skaičių ir pagrindinę biržos prekę;

(12) pagal Direktyvą 2014/65/ES rizikos draudimo išimčių neleidžiama taikyti jokioms finansų įstaigoms. Kai kurios iš esmės komercinės grupės, prekybos tikslais įsteigusios finansų įstaigą, atsidūrė tokioje padėtyje, kad jų finansų įstaiga grupės vardu galėjo sudaryti ne visus sandorius, nes neatitiko rizikos draudimo išimties taikymo kriterijų. Todėl reikėtų įvesti griežtai apibrėžtą finansų sandorio šalims taikomą rizikos draudimo išimtį. Rizikos draudimo išimtį turėtų būti galima taikyti, kai iš esmės komercinei grupei priklausantis asmuo yra registruotas kaip investicinė įmonė ir sudaro sandorius tos komercinės grupės vardu. Tam, kad ši rizikos draudimo išimtis būtų taikoma tik finansų įstaigoms, kurios sudaro sandorius iš esmės komercinei grupei priklausančių ne finansų įstaigų vardu, rizikos draudimo išimtis turėtų būti taikoma tos finansų įstaigos turimoms pozicijoms, kurias galima objektyviai įvertinti kaip mažinančias su grupės ne finansų įstaigų komercine veikla tiesiogiai susijusią riziką;

(13) net ir likvidžių sutarčių atveju tik nedidelis skaičius rinkos dalyvių biržos prekių rinkose veikia kaip rinkos formuotojai. Jeigu tie rinkos dalyviai privalo laikytis pozicijų apribojimų, jie negali veikti taip efektyviai, kaip rinkos formuotojai. Todėl finansų ir ne finansų sandorio šalių pozicijoms, kurios susidaro dėl sandorių, skirtų privalomam likvidumui suteikti, pozicijų apribojimai neturėtų būti taikomi;

(13a) pozicijų apribojimų tvarkos pakeitimais siekiama paremti naujų energetikos sutarčių rengimą, visų pirma elektros energijos rinkoje, tačiau jais nesiekiama sušvelninti žemės ūkio biržos prekių sutarčių tvarkos;

(14) pagal dabartinę apribojimų tvarką vertybiniais popieriais pakeistų išvestinių finansinių priemonių unikalumas nepripažįstamas. Vertybiniais popieriais pakeistoms išvestinėms finansinėms priemonėms pozicijų apribojimų tvarka neturėtų būti taikoma;

(15) nuo Direktyvos 2014/65/ES įsigaliojimo tų pačių biržos prekių išvestinių finansinių priemonių sutarčių nebuvo užfiksuota. Dėl toje direktyvoje vartojamos sąvokos „ta pati sutartis“ metodika, pagal kurią nustatomas ateinančių mėnesių apribojimas, yra žalinga prekybos vietai, kurios rinka mažiau likvidi, kai prekybos vietos konkuruoja dėl biržos prekių išvestinių finansinių priemonių, kurios pagrįstos ta pačia biržos preke ir kurioms būdingos tos pačios savybės. Todėl nuorodą į „tą pačią sutartį“ iš Direktyvos 2014/65/ES reikėtų išbraukti. Kompetentingos institucijos turėtų gebėti susitarti, kad biržos prekių išvestinės finansinės priemonės, kuriomis prekiaujama atitinkamose jų prekybos vietose, yra pagrįstos ta pačia biržos preke ir kad joms būdingos tos pačios savybės, ir tokiu atveju bazinis kitų mėnesių apribojimas, taikomas tos biržos prekės išvestinės finansinės priemonės likvidžiausiai rinkai, gali būti naudojamas kaip bazinis apribojimas nustatant kitų mėnesių konkuruojančių sutarčių, kurios sudaromos mažiau likvidžiose vietose, pozicijų apribojimą;

(16) įvairios Sąjungos prekybos vietos pozicijas valdo labai nevienodai. Todėl prireikus reikėtų griežtinti pozicijų valdymo kontrolę;

(17) siekiant užtikrinti tolesnę ES biržos prekių rinkų, kurių pagrindinė valiuta yra euro, plėtrą, Komisijai turėtų būti suteikta teisė priimti aktus pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį dėl to, kurių žemės ūkio biržos prekių išvestinių finansinių priemonių atžvilgiu turėtų būti taikomi pozicijų apribojimai, kurioms esminėms arba svarbioms išvestinėms finansinėms priemonėms turėtų būti taikomi pozicijų apribojimai, kokia tvarka asmenys gali prašyti leisti taikyti rizikos draudimo išimtį pozicijoms, susidarančioms dėl sandorių, kurie yra sudaromi siekiant suteikti privalomą likvidumą, kokia tvarka finansų įstaigos, priklausančios iš esmės komercinei grupei, gali prašyti leisti taikyti rizikos draudimo išimtį tos finansų įstaigos turimoms pozicijoms, kurias galima objektyviai įvertinti kaip mažinančias su grupės ne finansų įstaigų komercine veikla tiesiogiai susijusią riziką, ir dėl pozicijų valdymo kontrolės turinio paaiškinimo. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais[3]. Visų pirma, siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose;

(18) ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema (ATLPS) yra Sąjungos pavyzdinė politika, kuria siekiama mažinti priklausomybę nuo iškastinio kuro, kaip numatyta pagal Europos žaliąjį kursą. Prekybą apyvartiniais taršos leidimais ir jų išvestinėmis finansinėmis priemonėmis reglamentuoja Direktyva 2014/65/ES ir Reglamentas (ES) Nr. 600/2014 ir tai yra svarbi Sąjungos anglies dioksido rinkos dalis. Papildomai veiklai pagal Direktyvą 2014/65/ES taikoma išimtis suteikia galimybę tam tikriems rinkos dalyviams veikti apyvartinių taršos leidimų rinkose neturint investicinės įmonės veiklos leidimo, jeigu įvykdomos tam tikros sąlygos. Atsižvelgiant į tvarkingų, tinkamai reguliuojamų ir prižiūrimų rinkų svarbą, svarbų ATLPS vaidmenį siekiant Sąjungos tvarumo tikslų ir į tai, kokį vaidmenį atlieka tinkamai veikianti apyvartinių taršos leidimų antrinė rinka padedant ATLPS, labai svarbu, kad papildomai veiklai taikoma išimtis būtų tinkamai suformuluota ir padėtų siekti tų tikslų. Tai ypač svarbu tais atvejais, kai prekyba apyvartiniais taršos leidimais vyksta trečiosios šalies prekybos vietose. Siekiant išsaugoti Sąjungos finansinį stabilumą, rinkos vientisumą, investuotojų apsaugą ir vienodas veiklos sąlygas, taip pat užtikrinti, kad ATLPS ir toliau veiktų skaidriai ir patikimai ir padėtų ekonomiškai efektyviai mažinti išmetamą anglies dioksido kiekį, Komisija turėtų stebėti tolesnius Sąjungoje ir trečiosiose šalyse vykstančius prekybos apyvartiniais taršos leidimais ir jų išvestinėmis finansinėmis priemonėmis pokyčius, vertinti papildomai veiklai taikomos išimties poveikį ATLPS ir prireikus pasiūlyti atitinkamus išimčių taikymo papildomai veiklai ir jų masto pakeitimus;

(19) todėl Direktyvą 2014/65/ES reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti;

(20) kadangi siūlomais pakeitimais siekiama papildyti jau priimtą Sąjungos teisės aktą, tai geriausia daryti Sąjungos lygmeniu, o ne imantis įvairių nacionalinių iniciatyvų. Finansų rinkos iš esmės yra tarpvalstybinės ir toks jų pobūdis ryškėja vis labiau. Dėl tokios rinkų integracijos pavieniai valstybių narių veiksmai būtų daug mažiau efektyvūs, skatintų rinkų susiskaidymą ir dėl to imtų plisti reglamentavimo arbitražas ir būtų iškraipoma konkurencija;

(20a) kadangi šios direktyvos tikslų, t. y. patikslinti jau priimtą Sąjungos teisės aktą užtikrinant, kad visoje Sąjungoje kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms būtų taikomi vienodi ir tinkami reikalavimai, valstybės narės negali deramai pasiekti ir dėl tų tikslų masto ir poveikio jų geriau siekti Sąjungos lygiu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šia direktyva neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti;

(21) pagal 2011 m. rugsėjo 28 d. bendrą valstybių narių ir Komisijos politinį pareiškimą dėl aiškinamųjų dokumentų[4] valstybės narės įsipareigojo pagrįstais atvejais prie pranešimų apie perkėlimo į nacionalinę teisę priemones pridėti vieną ar daugiau dokumentų, kuriuose paaiškinamos direktyvos sudedamųjų dalių ir nacionalinių perkėlimo priemonių atitinkamų dalių sąsajos. Šios direktyvos atveju teisės aktų leidėjas laikosi nuomonės, kad tokių dokumentų perdavimas yra pagrįstas;

(21a) pakeitimais turėtų būti siekiama padaryti laikinas išimtis ir panaikinti aiškų biurokratizmą, kad būtų galima sušvelninti ekonomikos krizę. Todėl jais turėtų būti vengiama svarstyti sudėtingesnius teisės aktų klausimus, kurie gali kelti dar didesnę naštą sektoriui. Platesnio masto teisės aktų pakeitimų poreikis turėtų būti iš naujo įvertintas vykdant planuojamą FPRD II peržiūrą;

 

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis
Direktyvos 2014/65/ES daliniai pakeitimai

Direktyva 2014/65/ES iš dalies keičiama taip:

(1) 2 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

(a) 1 dalies j punktas pakeičiamas taip:

„j) asmenims:

i) savo sąskaita, įskaitant rinkos formuotojus, užsiimantiems prekyba biržos prekių išvestinėmis finansinėmis priemonėmis ar apyvartiniais taršos leidimais ar jų išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, išskyrus asmenis, kurie užsiima prekyba savo sąskaita vykdydami klientų pavedimus; arba

ii) savo pagrindinio verslo klientams ar tiekėjams ne savo sąskaita teikiantiems investicines paslaugas, susijusias su biržos prekių išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, apyvartiniais taršos leidimais ar jų išvestinėmis finansinėmis priemonėmis;

su sąlyga, kad

 kiekvienu iš tų atvejų atskirai ir bendrai tokia veikla yra papildoma pagrindinės veiklos atžvilgiu grupės lygmeniu;

 tie asmenys nepriklauso grupei, kurios pagrindinė veikla yra investicinių paslaugų, kaip apibrėžta šioje direktyvoje, teikimas, kuri nors Direktyvos 2013/36/ES I priede apibrėžta veikla arba biržos prekių išvestinių finansinių priemonių rinkų formuotojų veikla;

 tie asmenys netaiko aukšto dažnio algoritminės prekybos metodo;

 gavę prašymą, tie asmenys informuoja kompetentingą instituciją, kokiu pagrindu jie i ir ii punktuose nurodytą savo veiklą laiko papildoma pagrindinės veiklos atžvilgiu.“;

 

(ba) papildoma šia dalimi:

„(4a)  Nukrypdamos nuo šio straipsnio 4 dalies, valstybės narės gali pasirinkti taikyti kokybinius kriterijus, susijusius su 1 dalies j punkte nurodytomis išimtimis.

EVPRI parengia techninių reguliavimo standartų projektus, kuriuose pateikiamos gairės dėl kokybinių kriterijų, kurie gali būti taikomi vertinant, ar taikytinos šio straipsnio 1 dalies j punkte nurodytos išimtys.

Šiuos techninių reguliavimo standartų projektus EVPRI pateikia Komisijai iki 2021 m. balandžio 1 d.

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti antroje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsnius.“;

(2) 4 straipsnio 1 dalis iš dalies keičiama taip:

(a) įterpiamas šis 8a punktas:

„8a) „Vienų finansinių priemonių pakeitimas kitomis“ – vienos finansinės priemonės pardavimas ir kitos finansinės priemonės pirkimas arba pasinaudojimas teise pakeisti esamą finansinę priemonę;“;

(b) įterpiamas šis 50a punktas:

„50a) „įmonių obligacijos su išpirkimo už visą kainą sąlygomis“ – įmonių obligacijos, pagal kurių sąlygas emitentas yra įpareigotas skolos grąžinimo prieš terminą atveju grąžinti investuotojui pagrindinę obligacijos sumą ir sumokėti atkarpų, kurias investuotojas būtų gavęs, jei obligacija nebūtų buvusi išpirkta, grynąją dabartinę vertę;“;

(b) įterpiamas šis 62a punktas:

„62a) „elektroninis formatas“ – bet kuri patvari laikmena, išskyrus popierių;“

(3) 16 straipsnio 3 dalis papildoma šia pastraipa:

„Šios dalies antroje–penktoje pastraipose išdėstyti reikalavimai netaikomi įmonių obligacijoms su išpirkimo už visą kainą sąlygomis.“;

 

(4) 24 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

(a) 2 dalis papildoma šia pastraipa:

„Ši dalis netaikoma įmonių obligacijoms su išpirkimo už visą kainą sąlygomis.“;

(b) 4 dalis papildoma šia pastraipa:

Jeigu sutartis dėl finansinės priemonės pirkimo arba pardavimo yra sudaroma naudojant nuotolinio ryšio priemones, kuriomis negalima iš anksto pateikti informacijos apie išlaidas ir mokesčius, investicinė įmonė gali teikti informaciją apie išlaidas ir mokesčius ▌nepagrįstai nedelsdama po sandorio sudarymo, jeigu įvykdomos visos šios sąlygos:

i) investicinė įmonė yra suteikusi klientui galimybę atidėti sandorio sudarymą, kol klientas gaus informaciją;

ii) klientas sutiko, kad informacija jam būtų pateikta nepagrįstai nedelsiant po sandorio sudarymo.

Investicinė įmonė suteikia klientui galimybę gauti tokią informaciją telefonu prieš sudarant sandorį.“;

(c) įterpiama 5a dalis:

 „5a. Investicinės įmonės visą pagal šią direktyvą reikalaujamą pateikti informaciją teikia klientams arba potencialiems klientams elektroniniu formatu, išskyrus tuos atvejus, kai klientas arba potencialus klientas yra mažmeninis arba potencialus mažmeninis klientas ir paprašė teikti informaciją popieriuje – tada informacija teikiama popieriuje nemokamai.

Investicinės įmonės informuoja mažmeninius arba potencialius mažmeninius klientus apie galimybę gauti informaciją popieriuje.

Investicinės įmonės informuoja esamus mažmeninius klientus, kurie anksčiau gaudavo pagal šią direktyvą reikalaujamą teikti informaciją popieriuje, apie tai, kad tą informaciją jie gaus elektroniniu formatu, ne vėliau kaip prieš aštuonias savaites iki informacijos elektroniniu formatu išsiuntimo. Investicinės įmonės informuoja esamus mažmeninius klientus, kad jie gali pasirinkti, ar ir toliau gauti informaciją popieriuje, ar pereiti prie elektroninio formato. Investicinės įmonės taip pat informuoja esamus mažmeninius klientus, kad tuo atveju, jeigu klientas per tas aštuonias savaites nepareikš pageidavimo, kad informacija jam ir toliau būtų siunčiama popieriuje, automatiškai bus pereita prie elektroninio formato. Esamų mažmeninių klientų, kurie jau gauna pagal šią direktyvą reikalaujamą teikti informaciją elektroniniu formatu, informuoti nebūtina.“;

(ca) įterpiama 9a dalis:

„9a. Valstybės narės užtikrina, kad investicinės įmonės galėtų sumokėti už vykdymo paslaugų teikimą ir investavimo tyrimų atlikimą bendrai, jei tenkinamos visos šios sąlygos:

a) prieš teikiant vykdymo arba investavimo tyrimo paslaugas investicinė įmonė ir tyrimo paslaugų teikėjas sudarė susitarimą, kuriame nurodoma, kuri bendro mokėjimo dalis mokama už investavimo tyrimus;

b) investicinė įmonė informuoja savo klientą apie bendrą mokėjimą;

c) vykdymo paslaugos, už kurias atliekamas bendras mokėjimas, teikiamos tik emitentų, kurie 36 mėnesių laikotarpiu iki investavimo tyrimo atlikimo dienos neviršijo 1 mlrd. EUR rinkos kapitalizacijos, atžvilgiu.

 Šiame straipsnyje investavimo tyrimas suprantamas kaip tyrimas, apimantis tyrimo medžiagą arba paslaugas, susijusias su viena ar keliomis finansinėmis priemonėmis ar kitu turtu arba finansinių priemonių emitentais ar galimais emitentais, arba apimantis tyrimo medžiagą ar paslaugas, glaudžiai susijusias su konkrečiu sektoriumi ar rinka taip, kad jis padeda susidaryti nuomonę apie to sektoriaus ar rinkos finansines priemones, turtą ar emitentus.

Investavimo tyrimas taip pat apima medžiagą arba paslaugas, kuriomis tiesiogiai arba netiesiogiai rekomenduojama arba siūloma investavimo strategija ir teikiama pagrįsta nuomonė apie esamą ar būsimą finansinių priemonių ar turto vertę ar kainą arba kitais būdais teikiama analizė bei pradinės įžvalgos ir daromos išvados, grindžiamos nauja ar esama informacija, kuri galėtų būti naudojama pasirenkant investavimo strategiją ir būti aktuali bei galinti pakelti investicinės įmonės klientų, kurie už tą tyrimą moka mokestį, vardu priimamų sprendimų vertę.“;

 

(5) 25 straipsnio 2 dalis papildoma šia pastraipa:

Teikdamos konsultacijas dėl investicijų arba teikdamos portfelio valdymo paslaugas, apimančias vienų finansinių priemonių pakeitimą kitomis, investicinės įmonės analizuoja finansinių priemonių pakeitimo sąnaudas ir naudą. Teikdamos konsultacijas dėl investicijų, investicinės įmonės informuoja klientą, ar finansinių priemonių pakeitimo nauda yra didesnė už išlaidas.“;

(5a) 25 straipsnio 6 dalis papildoma šia pastraipa:

„Ši dalis netaikoma pareigoms, susijusioms su informacijos apie nuostolius teikimo ribinėmis vertėmis, kaip nustatyta šios direktyvos 25a straipsnyje.“;

(5b) 25 straipsnio 8 dalies įžanginė dalis pakeičiama taip:

„8. Komisijai pagal 89 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais užtikrinama, kad investicinės įmonės, teikdamos investicines ar papildomas paslaugas savo klientams, laikytųsi šio straipsnio 2–6 dalyse nustatytų principų, įskaitant principus, susijusius su informacija, kurią reikia gauti vertinant paslaugų ir finansinių priemonių tinkamumą ir priimtinumą savo klientams, kriterijais, taikomais vertinant nekompleksines finansines priemones, kai taikomas šio straipsnio 4 dalies a punkto vi papunktis, įrašų ir susitarimų dėl paslaugų teikimo klientams bei periodinių ataskaitų klientams už suteiktas paslaugas turiniu ir forma, tačiau neįskaitant pareigų, susijusių su informacijos apie nuostolius teikimo ribinėmis vertėmis, nustatytomis 25a straipsnyje. Tuose deleguotuosiuose aktuose atsižvelgiama į:“;

(5c)  įterpiamas 25a straipsnis:

„25a straipsnis

Informacijos apie nuostolius teikimo ribinės vertės

1. Investicinės įmonės, teikiančios portfelio valdymo paslaugą, informuoja klientą, kai bendra portfelio vertė, nustatoma kiekvieno ataskaitinio laikotarpio pradžioje, sumažėja 10 %, ir paskui kaskart, kai ji sumažėja 10 %, ne vėliau kaip iki tos darbo dienos, kai buvo viršyta ribinė vertė, pabaigos, o tuo atveju, kai ribinė vertė viršijama ne darbo dieną, iki kitos darbo dienos pabaigos.

2. Investicinės įmonės, turinčios mažmeninio kliento sąskaitą, kurioje yra svertinių finansinių priemonių arba neapibrėžtųjų įsipareigojimų sandorių pozicijų, informuoja klientą, kai pradinė priemonės vertė sumažėja 10 %, ir paskui kaskart, kai ji sumažėja 10 %. Pagal šią dalį informacija turėtų būti teikiama apie kiekvieną priemonę atskirai, nebent su klientu susitarta kitaip, ir suteikiama ne vėliau kaip iki tos darbo dienos, kai buvo viršyta ribinė vertė, pabaigos, o tuo atveju, kai ribinė vertė viršijama ne darbo dieną, iki kitos darbo dienos pabaigos.“;

 

(6) 27 straipsnio 3 dalis papildoma šia pastraipa:

„Tačiau šioje dalyje nustatytas informacijos teikimo reikalavimas netaikomas iki [šios iš dalies keičiančios direktyvos įsigaliojimo data + 2 metai]. Europos Komisija išsamiai peržiūri šioje dalyje nurodytų informacijos teikimo reikalavimų tinkamumą ir pateikia ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai ne vėliau kaip [šios iš dalies keičiančios direktyvos įsigaliojimo data + 1 metai].“;

(6a) 27 straipsnio 6 dalis papildoma šia pastraipa:

„Europos Komisija išsamiai peržiūri šioje dalyje nurodytų informacijos teikimo reikalavimų tinkamumą ir pateikia ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai ne vėliau kaip [šios iš dalies keičiančios direktyvos įsigaliojimo data + 1 metai].“;

(7) įterpiamas šis 29a straipsnis:

„29a straipsnis
Profesionaliems klientams teikiamos paslaugos

(1) 24 straipsnio 4 dalies c punkte nustatyti reikalavimai netaikomi kitoms profesionaliems klientams teikiamoms paslaugoms nei konsultacijos dėl investicijų ir portfelio valdymas. 24 straipsnio 4 dalies c punkte nustatyti reikalavimai netaikomi tinkamoms sandorio šalims.

(2) 25 straipsnio 2 dalies trečioje pastraipoje ir 25 straipsnio 6 dalyje nustatyti reikalavimai netaikomi profesionaliems klientams teikiamoms paslaugoms, nebent tie klientai raštu informuoja investicinę įmonę, kad pageidauja naudotis tose nuostatose numatytomis teisėmis. 

(3) Valstybės narės užtikrina, kad investicinės įmonės vestų 2 dalyje nurodytų rašytinių prašymų registrą.“;

(8) 30 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1. Valstybės narės užtikrina, kad investicinės įmonės, įgaliotos klientų vardu vykdyti pavedimus, vykdyti prekybą savo sąskaita arba priimti ir perduoti pavedimus, galėtų paskatinti tinkamas sandorio šalis, kad šios sudarytų sandorius, arba sudaryti sandorius su tinkamomis sandorio šalimis, nesilaikydamos 24 straipsnyje, išskyrus 5a dalį, 25, 27 straipsnyje ir 28 straipsnio 1 dalyje nurodytų reikalavimų, taikomų tiems sandoriams ar bet kuriai papildomai paslaugai, tiesiogiai susijusiai su tais sandoriais.“;

(9) 57 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

(a) 1 dalis pakeičiama taip:

„1. Valstybės narės užtikrina, kad kompetentingos institucijos, vadovaudamosi pagal 3 dalį priimtuose EVPRI techniniuose reguliavimo standartuose patvirtintais skaičiavimo metodais, nustatytų ir taikytų žemės ūkio biržos prekių išvestinių finansinių priemonių, esminių arba svarbių biržos prekių išvestinių finansinių priemonių, kuriomis prekiaujama prekybos vietose, ir ekonomiškai lygiaverčių nebiržinės prekybos sutarčių grynųjų pozicijų, kurias bet kuriuo metu gali turėti bet kuris asmuo, dydžio apribojimus. Apribojimai nustatomi pagal visas vieno asmens ir jo vardu bendru grupės lygmeniu turimas pozicijas siekiant:

a)  užkirsti kelią piktnaudžiavimui rinka;

b) skatinti tinkamas kainos nustatymo ir atsiskaitymo sąlygas, taip pat neleisti, kad susidarytų rinką iškraipančios pozicijos, visų pirma užtikrinant išvestinių finansinių priemonių kainų pristatymo mėnesį ir neatidėliotino pagrindinės biržos prekės sandorio kainų konvergenciją, nedarant poveikio kainų susidarymui pagrindinės biržos prekės rinkoje.

Pozicijų apribojimai netaikomi:

a) pozicijoms, laikomoms ne finansų grupei priklausančios ir tos ne finansų grupės vardu veikiančios finansų įstaigos arba jos vardu, kurias galima objektyviai įvertinti kaip mažinančias tiesiogiai su tos ne finansų įstaigos komercine veikla susijusią riziką;

b) pozicijoms, laikomoms ne finansų grupei priklausančios ir tos ne finansų grupės vardu veikiančios finansų įstaigos arba jos vardu, kurias galima objektyviai įvertinti kaip mažinančias tiesiogiai su tos ne finansų įstaigos komercine veikla susijusią riziką;

c) finansų ir ne finansų sandorių šalių pozicijoms, kurias galima objektyviai įvertinti kaip atsiradusias iš sandorių, sudarytų siekiant įvykdyti pareigą suteikti likvidumą prekybos vietoje, kaip nurodyta 2 straipsnio 4 dalies ketvirtos pastraipos c punkte;

d) 4 straipsnio 1 dalies 44 punkto c papunktyje apibrėžtiems vertybiniams popieriams, kurie yra susiję su biržos preke arba I priedo C skirsnio 10 punkte nurodyta pagrindine priemone.

EVPRI parengia techninių reguliavimo standartų projektą ir jame nustato tvarką, taikomą iš esmės komercinei grupei priklausančioms finansų įstaigoms, galinčioms prašyti leisti taikyti rizikos draudimo išimtį tos finansų įstaigos turimoms pozicijoms, kurias galima objektyviai įvertinti kaip mažinančias su tos grupės ne finansų įstaigų komercine veikla susijusią riziką. EVPRI parengia techninių reguliavimo standartų projektą ir jame nustato, kokia tvarka asmenys gali kreiptis dėl leidimo taikyti rizikos draudimo išimtį pozicijoms, susidarančioms dėl sandorių, kurie sudaromi vykdant pareigą suteikti likvidumą prekybos vietoje.

EVPRI pateikia tuos techninių reguliavimo standartų projektus Komisijai ne vėliau kaip ... [9 mėnesiai po šios direktyvos įsigaliojimo dienos].

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsnius.“;

(b) 3 ir 4 dalys pakeičiamos taip:

„3. EVPRI parengia techninių reguliavimo standartų projektą ir jame išsamiau apibrėžia 1 dalyje nurodytas žemės ūkio biržos prekių išvestines finansines priemones ir esmines bei svarbias biržos prekių išvestines finansines priemones, taip pat nustato apskaičiavimo metodiką, kurią kompetentingos institucijos turi taikyti nustatydamos artimiausio pateikimo mėnesio ir kitų mėnesių pozicijų apribojimus biržos prekių išvestinėms finansinėms priemonėms, už kurias atsiskaitoma fiziškai ir grynaisiais pinigais, remiantis atitinkamos išvestinės finansinės priemonės savybėmis.

Išsamiau apibrėždama esmines arba svarbias biržos prekių išvestines finansines priemones EVPRI atsižvelgia į šiuos veiksnius:

a) atviros pozicijos dydį – vidutiniškai 300 000 lotų per metus;

b) rinkos dalyvių skaičių;

c) atitinkamą išvestinę finansinę priemonę pagrindžiančią biržos prekę.

Nustatydama pirmoje pastraipoje paminėtą apskaičiavimo metodiką EVPRI atsižvelgia į šiuos veiksnius:

a)  pagrindinės biržos prekės pateikimą;

b) bendrą tos išvestinės finansinės priemonės atvirų pozicijų sumą ir bendrą kitų finansinių priemonių, pagrįstų ta pačia pagrindine biržos preke, atvirų pozicijų sumą;

c) rinkos dalyvių skaičių ir dydį;

d) pagrindinės biržos prekių rinkos ypatybes, įskaitant gamybos, vartojimo ir pristatymo į rinką tendencijas;

e) naujų išvestinių finansinių priemonių kūrimą;

f) investicinių įmonių arba rinkos operatorių, valdančių prekybos vietą, ir kitų jurisdikcijų patirtį taikant pozicijų apribojimus.

EVPRI pateikia pirmoje pastraipoje nurodytus techninių reguliavimo standartų projektus Komisijai ne vėliau kaip [9 mėnesiai po šios direktyvos įsigaliojimo dienos].

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsnius.

4. Kompetentinga institucija, vadovaudamasi 3 dalyje nurodyta Komisijos priimtuose techniniuose reguliavimo standartuose nustatyta apskaičiavimo metodika, nustato esminių arba svarbių sutarčių dėl biržos prekių išvestinių finansinių priemonių, kuriomis prekiaujama prekybos vietose, ir žemės ūkio biržos prekių išvestinių finansinių priemonių pozicijų apribojimus. Tas pozicijų apribojimas taip pat apima ekonomiškai lygiavertes nebiržinės prekybos sutartis.

Kompetentinga institucija peržiūri pozicijų apribojimus, kai rinkoje įvyksta esminių pokyčių, įskaitant esminius pristatymo kiekio arba atviros pozicijos pokyčius, remdamasi jos nustatyta pateikiama apimtimi ir atvirų pozicijų skaičiumi, ir pakeičia pozicijų apribojimus taikydama Komisijos pagal 3 dalį priimtuose techniniuose reguliavimo standartuose nustatytą apskaičiavimo metodiką.“;

(c) 6, 7 ir 8 dalys pakeičiamos taip:

„6. Kai žemės ūkio biržos prekių išvestinėmis finansinėmis priemonėmis ir esminėmis arba svarbiomis biržos prekių išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, kurios pagrįstos ta pačia biržos preke ir pasižymi tokiomis pačiomis savybėmis, didelėmis apimtimis prekiaujama prekybos vietose, esančiose daugiau nei vienoje jurisdikcijoje, tos prekybos vietos, kurioje prekybos apimtis yra didžiausia, kompetentinga institucija (toliau – centrinė kompetentinga institucija) nustato bendrą pozicijų apribojimą, taikytiną visiems prekybos ta išvestine finansine priemone sandoriams. Centrinė kompetentinga institucija dėl bendro pozicijų apribojimo ir jo pakeitimų konsultuojasi su kitų prekybos vietų, kuriose ta išvestine finansine priemone prekiaujama didelėmis apimtimis, kompetentingomis institucijomis. Kompetentingos institucijos, nesutinkančios, kad centrinė kompetentinga institucija nustatytų bendrą pozicijų apribojimą, raštu išsamiai išdėsto visas priežastis, kodėl, jų nuomone, 1 dalyje nurodyti reikalavimai neįvykdyti. Visus kompetentingų institucijų nesutarimus sprendžia EVPRI.

Kompetentingos institucijos, atsakingos už prekybos vietas, kuriose prekiaujama žemės ūkio biržos prekių išvestinėmis finansinėmis priemonėmis ir esminėmis arba svarbiomis biržos prekių išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, kurios pagrįstos ta pačia biržos preke ir pasižymi tokiomis pačiomis savybėmis, ir pozicijų tomis išvestinėmis finansinėmis priemonėmis turėtojų kompetentingos institucijos taiko bendradarbiavimo priemones, įskaitant keitimąsi atitinkamais duomenimis, kad galėtų stebėti, kaip laikomasi bendro pozicijų apribojimo, ir užtikrinti, kad jo būtų laikomasi.

7. EVPRI bent kartą per metus patikrina, kaip kompetentingos institucijos taiko pozicijų apribojimus, nustatytus laikantis pagal 3 dalį EVPRI nustatytos apskaičiavimo metodikos. Taip EVPRI užtikrina, kad bendras pozicijų apribojimas būtų veiksmingai taikomas žemės ūkio biržos prekių išvestinėms finansinėms priemonėms ir esminėms arba svarbioms sutartims, kurio pagrįstos ta pačia biržos preke ir pasižymi tokiomis pačiomis savybėmis, nepriklausomai nuo to, kur jomis prekiaujama pagal 6 dalį.

8. Valstybės narės užtikrina, kad investicinė įmonė arba rinkos operatorius, valdantis prekybos vietą, kurioje prekiaujama biržos prekių išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, taikytų pozicijų valdymo kontrolę, įskaitant prekybos vietos įgaliojimus:

a)  atlikti asmenų atvirų pozicijų stebėseną;

b) gauti iš asmenų informaciją, įskaitant visus svarbius dokumentus, apie pozicijos arba prisiimtos rizikos dydį ir tikslą, informaciją apie tikruosius arba pagrindinius savininkus, jungtinės veiklos susitarimus ir visą atitinkamą turtą ar įsipareigojimus pagrindinėje rinkoje, įskaitant, jei tikslinga, susijusių sutarčių, sudarytų kitose prekybos vietose, ir nebiržinės prekybos sutarčių, sudarytų per narius ir dalyvius, pozicijas;

c) reikalauti, kad asmuo laikinai ar visam laikui panaikintų arba sumažintų poziciją, o jei asmuo prašymo nevykdo – vienašališkai imtis veiksmų siekiant užtikrinti, kad pozicija būtų panaikinta arba sumažinta, ir

d) reikalauti, kad asmuo laikinai suteiktų rinkai likvidumą sutarta kaina ir apimtimi, aiškiai nurodant, kad siekiama sumažinti didelės ar dominuojančios pozicijos poveikį.

EVPRI parengia techninių reguliavimo standartų projektą ir jame išsamiai apibrėžia pozicijų valdymo kontrolės turinį, atsižvelgdama į atitinkamų prekybos vietų ypatumus.

EVPRI pateikia tuos techninių reguliavimo standartų projektus Komisijai ne vėliau kaip [9 mėnesiai po šios direktyvos įsigaliojimo dienos].

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsnius.“;

(10) 58 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2. Valstybės narės užtikrina, kad investicinės įmonės, prekiaujančios biržos prekių išvestinėmis finansinėmis priemonėmis arba apyvartiniais taršos leidimais ar jų išvestinėmis finansinėmis priemonėmis ne prekybos vietoje, 57 straipsnio 6 dalyje nurodytai centrinei kompetentingai institucijai bent kasdien pateiktų išsamią savo pozicijų išklotinę, nurodydamos įgytas pozicijas prekiaujant biržos prekių išvestinėmis finansinėmis priemonėmis arba apyvartiniais taršos leidimais ar jų išvestinėmis finansinėmis priemonėmis prekybos vietoje ir sudarant ekonomiškai lygiavertes nebiržinės prekybos sutartis, taip pat duomenis apie jų klientus ir tų klientų klientus, kol bus pasiektas galutinis klientas, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 600/2014 26 straipsnyje, ir, jei taikoma, Reglamento (ES) Nr. 1227/2011 8 straipsnyje.“;

(11) 90 straipsnyje įterpiama ši 1a dalis:

„1a. Iki 2021 m. gruodžio 31 d. Komisija peržiūri 2 straipsnio 1 dalies j punkte nurodytos išimties poveikį apyvartiniams taršos leidimams arba jų išvestinėms finansinėms priemonėms ir kartu su peržiūros ataskaita, kai tikslinga, pateikia pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto dėl išimties pakeitimo. Šiuo tikslu Komisija vertina prekybą ES apyvartiniais taršos leidimais ir jų išvestinėmis finansinėmis priemonėmis ES ir trečiosiose valstybėse, 2 straipsnio 1 dalies j punkte numatytos išimties poveikį investuotojų apsaugai, apyvartinių taršos leidimų ir jų išvestinių finansinių priemonių rinkų vientisumui ir skaidrumui ir tai, ar reikėtų priimti kokias nors priemones dėl trečiosiose valstybėse esančiose prekybos vietose vykdomos prekybos.“.

 

1a straipsnis

Direktyvos (ES) 2019/878 pakeitimai

 

Direktyvos (ES) 2019/878 2 straipsnio 1 dalis iš dalies keičiama taip:

(1)  pirma pastraipa pakeičiama taip:

„Valstybės narės ne vėliau kaip 2020 m. gruodžio 28 d. priima ir paskelbia: i)   priemones, kurios yra būtinos tam, kad būtų laikomasi šios direktyvos nuostatų, kiek jos yra susijusios su kredito įstaigomis; ii)   priemones, kurios yra būtinos tam, kad būtų laikomasi šios direktyvos 1 straipsnio 1 ir 9 dalių, susijusių su Direktyvos 2013/36/ES 2 straipsnio 5 ir 6 dalimis bei 21b straipsniu, kiek jie yra susiję su kredito įstaigomis ir investicinėmis įmonėmis.“;

(2)  po pirmosios pastraipos įterpiama ši pastraipa:

„Apie tai jos nedelsdamos praneša Komisijai.“;

 

1b straipsnis

Direktyvos 2013/36/ES daliniai pakeitimai

94 straipsnio 2 dalies trečia, ketvirta ir penkta pastraipos pakeičiamos taip:

„Siekiant nustatyti darbuotojus, kurių profesinė veikla turi reikšmingą poveikį įstaigų rizikos profiliui, kaip nurodyta 92 straipsnio 2 dalyje, išskyrus darbuotojus, dirbančius investicinėse įmonėse, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 4 straipsnio 1 dalies 2 punkte, EBI parengia techninių reguliavimo standartų projektus, kuriuose nustatomi kriterijai, siekiant apibrėžti:

a)  vadovaujamas pareigas ir kontrolės funkcijas;

b)  reikšmingą verslo padalinį ir reikšmingą poveikį atitinkamam verslo padalinio rizikos profiliui, ir

c) kitas darbuotojų kategorijas, konkrečiai nenurodytas 92 straipsnio 2 dalyje, kurių profesinė veikla turi tokį pat reikšmingą poveikį įstaigos rizikos profiliui, kaip ir toje dalyje nurodytų kategorijų darbuotojų veiklos poveikis.

EBI tų techninių reguliavimo standartų projektus Komisijai pateikia ne vėliau kaip 2019 m. gruodžio 28 d.

Komisijai suteikiami deleguotieji įgaliojimai papildyti šią direktyvą priimant šioje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus pagal Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 10–14 straipsnius. Kiek tai susiję su techniniais reguliavimo standartais, taikomais investicinėms įmonėms, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 4 straipsnio 1 dalies 2 punkte, šios direktyvos su pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2018/843, 94 straipsnio 2 dalyje nurodyti įgaliojimai toliau taikomi iki 2021 m. birželio 26 d.“.

2 straipsnis
Perkėlimas į nacionalinę teisę

(1) Valstybės narės ne vėliau kaip [9 mėnesiai po šios direktyvos įsigaliojimo dienos] priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus, kad būtų laikomasi šios direktyvos. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstą.

Valstybės narės tas nuostatas taiko nuo ... [12 mėnesių nuo šios direktyvos įsigaliojimo dienos].

(2) Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

2a straipsnis

Peržiūros nuostata

Ne vėliau kaip iki 2021 m. liepos 31 d. Komisija, pasikonsultavusi su EVPRI ir remdamasi viešų konsultacijų, kurias Komisija turi surengti joms duodama pakankamai laiko, rezultatais, pateikia pasiūlymą dėl Direktyvos 2014/65/ES ir Reglamento (ES) Nr. 600/2014 peržiūros. Peržiūra turi būti plataus masto ir turi būti atsižvelgta į tokius klausimus kaip rinkos struktūra, duomenys, prekyba ir po sandorio sudarymo teikiamos paslaugos, tyrimų taisyklės, konsultantams skirtų finansinių paskatų mokėjimo taisyklės, konsultantų profesinės kvalifikacijos lygis Europoje, klientų kategorijos ir „Brexit“.

3 straipsnis
Įsigaliojimas

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

4 straipsnis
Adresatai

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje

Europos Parlamento vardu Tarybos vardu

Pirmininkas Pirmininkas


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Dalinis Direktyvos 2014/65/ES nuostatų dėl informacijos teikimo reikalavimų, produktų valdymo ir pozicijų apribojimų keitimas siekiant padėti ekonomikai atsigauti nuo COVID-19 pandemijos

Nuorodos

COM(2020)0280 – C9-0210/2020 – 2020/0152(COD)

Pateikimo EP data

27.7.2020

 

 

 

Atsakingas komitetas

 Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ECON

14.9.2020

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

 Paskelbimo plenariniame posėdyje data

DEVE

14.9.2020

ITRE

14.9.2020

 

 

Nuomonė nepareikšta

 Sprendimo data

DEVE

23.10.2020

ITRE

10.9.2020

 

 

Pranešėjai

 Paskyrimo data

Markus Ferber

7.9.2020

 

 

 

Priėmimo data

28.10.2020

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

26

12

18

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Gunnar Beck, Marek Belka, Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Gilles Boyer, Francesca Donato, Derk Jan Eppink, Engin Eroglu, Markus Ferber, Jonás Fernández, Raffaele Fitto, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven Giegold, Valentino Grant, Claude Gruffat, José Gusmão, Enikő Győri, Eero Heinäluoma, Danuta Maria Hübner, Stasys Jakeliūnas, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Georgios Kyrtsos, Aurore Lalucq, Philippe Lamberts, Aušra Maldeikienė, Pedro Marques, Costas Mavrides, Jörg Meuthen, Csaba Molnár, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Dimitrios Papadimoulis, Piernicola Pedicini, Lídia Pereira, Kira Marie Peter-Hansen, Dragoș Pîslaru, Evelyn Regner, Antonio Maria Rinaldi, Alfred Sant, Joachim Schuster, Ralf Seekatz, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Cristian Terheş, Irene Tinagli, Ernest Urtasun, Inese Vaidere, Johan Van Overtveldt, Stéphanie Yon-Courtin, Marco Zanni, Roberts Zīle

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Chris MacManus, Eva Maydell

Pateikimo data

3.11.2020

 


 

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

26

+

ECR

Derk Jan Eppink, Raffaele Fitto, Cristian Terhes, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

PPE

Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Markus Ferber, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Aušra Maldeikienė, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Lídia Pereira, Ralf Seekatz, Inese Vaidere

Renew

Gilles Boyer, Engin Eroglu, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Caroline Nagtegaal, Dragoș Pîslaru, Stéphanie Yon-Courtin

 

12

-

GUE/NGL

José Gusmão, Chris MacManus, Dimitrios Papadimoulis

NI

Lefteris Nikolaou-Alavanos, Piernicola Pedicini

S&D

Aurore Lalucq

Verts/ALE

Sven Giegold, Claude Gruffat, Stasys Jakeliūnas, Philippe Lamberts, Kira Marie Peter-Hansen, Ernest Urtasun

 

18

0

ID

Gunnar Beck, Francesca Donato, Valentino Grant, Jörg Meuthen, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

S&D

Marek Belka, Jonás Fernández, Eero Heinäluoma, Pedro Marques, Costas Mavrides, Csaba Molnár, Evelyn Regner, Alfred Sant, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Irene Tinagli

 

Sutartiniai ženklai:

+ : 

- : prieš

0 : susilaikė

 

 

 

[*] Pakeitimai: naujas ar pakeistas tekstas žymimas pusjuodžiu kursyvu, o išbrauktas tekstas nurodomas simboliu ▌.

[1] COM(2020)0456 final, 2020 5 27.

[2] 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų, kuria iš dalies keičiamos Direktyva 2002/92/EB ir Direktyva 2011/61/ES (OL L 173, 2014 6 12, p. 349).

[3] OL L 123, 2016 5 12, p. 1.

[4] OL C 369, 2011 12 17, p. 14.

Atnaujinta: 2020 m. lapkričio 16 d.Teisinė informacija - Privatumo politika