Betänkande - A9-0208/2020Betänkande
A9-0208/2020

BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2014/65/EU vad gäller informationskrav, produktstyrning och positionslimiter för att stödja återhämtningen efter covid-19-pandemin

3.11.2020 - (COM(2020)0280 – C9-0210(2020) – 2020/0152(COD)) - ***I

Utskottet för ekonomi och valutafrågor
Föredragande: Markus Ferber


Förfarande : 2020/0152(COD)
Dokumentgång i plenum

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2014/65/EU vad gäller informationskrav, produktstyrning och positionslimiter för att stödja återhämtningen efter covid-19-pandemin

(COM(2020)0280 – C9-0210(2020) – 2020/0152(COD))

Ordinarie lagstiftningsförfarande: (första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2020)0280),

 med beaktande av artiklarna 294.2 och 53.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C9-0210(2020)),

 med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

 med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

 med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A9‑0208/2020).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag  1

EUROPAPARLAMENTETS ÄNDRINGSFÖRSLAG[*]

till kommissionens förslag

---------------------------------------------------------

2020/0152 (COD)

Förslag till

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

om ändring av direktiv 2014/65/EU vad gäller informationskrav, produktstyrning och positionslimiter för att stödja återhämtningen efter covid-19-pandemin

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 53.1,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet, och

av följande skäl:

(1) Covid-19-pandemin slår hårt mot människor, företag, hälso- och sjukvårdssystem och medlemsstaternas ekonomier och finansiella system. I sitt meddelande till Europaparlamentet, Europeiska rådet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén av den 27 maj 2020 med titeln EU vid ett vägskäl – bygga upp och bygga nytt för nästa generation[1] framhöll kommissionen att det kommer att vara fortsatt svårt att säkra likviditet och tillgång till finansiering under de kommande månaderna. Det är därför av största vikt att återhämtningen från den allvarliga ekonomiska chock som covid-19-pandemin har orsakat stöds genom att byråkratin minskas genom riktade och begränsade ändringar av den befintliga finanslagstiftningen. Det övergripande syftet med ändringarna bör därför vara att undanröja onödig byråkrati och bevilja tillfälliga undantag som anses effektiva i syfte att mildra den ekonomiska turbulensen. Vid ändringarna bör man undvika att göra förändringar som leder till större bördor för sektorn och låta komplexa lagstiftningsfrågor redas ut under den planerade översynen av Mifid II. Detta åtgärdspaket antas under namnet Åtgärdspaketet för kapitalmarknadernas återhämtning.

(2) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU[2] om marknader för finansiella instrument antogs 2014 med anledning av den finanskris som brutit ut 2007–2008. Direktivet har stärkt unionens finansiella system avsevärt och säkerställt ett starkt investerarskydd i hela unionen. Ytterligare ansträngningar skulle kunna övervägas för att göra reglerna mindre komplicerade, sänka värdepappersföretagens efterlevnadskostnader och undanröja snedvridningar av konkurrensen, förutsatt att investerarskyddet samtidigt beaktas i tillräcklig grad.

(3) När det gäller de krav som skulle skydda investerare har direktiv 2014/65/EU inte helt uppnått målet om anpassade åtgärder som tar tillräcklig hänsyn till kännetecknen för varje investerarkategori (icke-professionella kunder, professionella kunder och godtagbara motparter). En del av kraven har inte alltid stärkt skyddet för investerare utan i vissa fall tvärtom försvårat ett smidigt genomförande av investeringsbeslut. För att förbättra investerarskyddet är det av avgörande betydelse att icke-professionella investerares skuldnivå beaktas i lämplighetsbedömningen, särskilt med tanke på den ökande konsumentskuldnivån till följd av covid-19. Dessutom skulle en del av kraven i direktiv 2014/65/EU kunna ändras för att underlätta tillhandahållandet av investeringstjänster och utförandet av investeringsverksamhet, förutsatt att ändringen görs på ett balanserat sätt som skyddar investerarna fullt ut.

(4) Produktstyrningskrav kan hålla tillbaka försäljning av företagsobligationer. Företagsobligationer med en ”make-whole”-klausul anses allmänt vara säkra och enkla produkter som är godtagbara för icke-professionella kunder. En ”make-whole”-klausul skyddar investerare mot förluster om en emittent väljer förtida lösen genom att säkerställa att investerarna betalas ett belopp motsvarande nettonuvärdet av de kuponger som de skulle ha fått om obligationen inte hade lösts. Produktstyrningskraven bör därför upphöra att tillämpas på företagsobligationer med sådana ”make-whole”-klausuler.

(5) Både Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens (Esma) uppmaning att inkomma med synpunkter på effekterna av incitament och krav på information om kostnader och avgifter i direktiv 2014/65/EU och kommissionens offentliga samråd bekräftade att professionella kunder och godtagbara motparter inte behöver standardiserad och obligatorisk kostnadsinformation eftersom de redan får nödvändig information när de förhandlar med sin tjänsteleverantör. Den informationen är skräddarsydd till deras behov och ofta mer detaljerad. Godtagbara motparter och professionella kunder bör därför undantas från dessa krav på information om kostnader och avgifter, utom i samband med investeringsrådgivning och portföljförvaltning, eftersom professionella kunder som ingår ett avtalsförhållande om portföljförvaltning eller investeringsrådgivning inte nödvändigtvis har tillräcklig sakkunskap eller kännedom för att undantas från kraven på information om kostnader och avgifter.

(6) Värdepappersföretag är för närvarande skyldiga att göra en kostnads-nyttoanalys i samband med viss portföljverksamhet om det är fråga om byten mellan finansiella instrument under ett pågående avtalsförhållande med en kund. Det betyder att värdepappersföretag är skyldiga att inhämta nödvändig information från kunden och måste påvisa att nyttan med ett sådant byte är större än kostnaden. Eftersom detta förfarande är överdrivet betungande när det gäller professionella kunder, som tenderar att göra byten ofta, bör de undantas från detta krav men behålla möjligheten att välja att omfattas. Eftersom icke-professionella kunder behöver ett starkt skydd bör denna möjlighet endast finnas beträffande professionella kunder.

(7) Kunder som har ett pågående avtalsförhållande med ett värdepappersföretag får obligatoriska tjänsterapporter med jämna mellanrum eller baserat på utlösningsmekanismer. Vare sig värdepappersföretagen eller deras professionella kunder anser att dessa tjänsterapporter är meningsfulla. Rapporterna har i synnerhet inte varit meningsfulla för professionella kunder på extremt volatila marknader, eftersom rapporterna är många och sammanställs ofta. Professionella kunder reagerar ofta på dessa tjänsterapporter genom att antingen inte läsa dem alls eller genom att fatta snabba investeringsbeslut i stället för att fortsätta med en långsiktig investeringsstrategi. Godtagbara motparter bör därför inte längre få sådana tjänsterapporter. Professionella kunder bör dock behålla möjligheten att välja att få dessa rapporter.

(8) Genom direktiv 2014/65/EU infördes krav på rapportering om hur order har utförts på de för kunden mest fördelaktiga villkoren. Dessa tekniska rapporter innehåller stora mängder detaljerad kvantitativ information om handelsplats, finansiellt instrument, pris, kostnader och sannolikhet för utförande. Investerarna läser dem sällan, vilket framgår av det mycket låga antalet nedladdningar från värdepappersföretagens webbplatser. Eftersom de inte gör det möjligt för investerare att göra några meningsfulla jämförelser utifrån dessa uppgifter bör kravet på offentliggörande av dessa rapporter tillfälligt upphävas.

(9) För att underlätta kommunikationen mellan värdepappersföretagen och deras kunder, och därmed själva investeringsprocessen, bör investeringsinformation inte längre lämnas på papper utan som standardalternativ lämnas elektroniskt. Icke-professionella kunder bör dock kunna begära att få informationen på papper.

(10) Enligt direktiv 2014/65/EU kan personer som yrkesmässigt bedriver handel med råvaruderivat, utsläppsrätter och utsläppsrättsderivat utnyttja ett undantag från kravet på auktorisation som värdepappersföretag om deras handelsverksamhet är en sidoverksamhet till deras huvudsakliga verksamhet. Personer som ansöker om ett sidoverksamhetstest är skyldiga att årligen underrätta den relevanta behöriga myndigheten om att de utnyttjar denna möjlighet och lämna de uppgifter som är nödvändiga för de två kvantitativa tester som avgör om deras handelsverksamhet är en sidoverksamhet till deras huvudsakliga verksamhet. I det första testet jämförs storleken på ett företags spekulativa handelsverksamhet med den totala handelsverksamheten i unionen på grundval av olika tillgångsklasser. I det andra testet jämförs storleken på den spekulativa handelsverksamheten i alla tillgångsklasser med enhetens totala handelsverksamhet med finansiella instrument på koncernnivå. Det finns en alternativ form för det andra testet, som består i att jämföra det uppskattade kapital som används för den spekulativa handelsverksamheten med det faktiska kapital som används på koncernnivå för den huvudsakliga verksamheten. De kvantitativa testerna bör förbli grundregeln för undantaget för sidoverksamhet. Som ett alternativ bör nationella tillsynsmyndigheter få basera sig på kvalitativa faktorer, på tydligt definierade villkor. Esma bör ges befogenhet att ge vägledning om under vilka omständigheter nationella myndigheter kan tillämpa en kvalitativ metod samt utarbeta förslag till tekniska tillsynsstandarder avseende de kvalitativa kriterierna. Personer som kan omfattas av undantaget, inbegripet marknadsgaranter, handlar för egen räkning eller tillhandahåller andra investeringstjänster än handel för egen räkning till kunder eller leverantörer i sin huvudsakliga verksamhet. Undantaget skulle omfatta både individuella fall och aggregerade fall om det rör sig om en sidoverksamhet, betraktat på koncernnivå. Detta undantag bör inte kunna omfatta personer som tillämpar en teknik för algoritmisk högfrekvenshandel eller ingår i en koncern vars huvudsakliga verksamhet är tillhandahållande av investeringstjänster, eller bankverksamhet, eller som agerar som marknadsgarant för råvaruderivat. ▌

(11) Behöriga myndigheter måste för närvarande fastställa och tillämpa positionslimiter avseende den nettoposition som en person kan inneha vid alla tidpunkter i råvaruderivat som handlas på handelsplatser och i de ekonomiskt likvärdiga OTC-kontrakt (EEOTC-kontrakt) som kommissionen har angett. Eftersom positionslimitordningen har visat sig vara ogynnsam för utvecklingen av nya råvarumarknader bör framväxande råvarumarknader inte omfattas av denna ordning. I stället bör positionslimiterna endast gälla de råvaruderivat som anses vara signifikanta eller kritiska råvaruderivat och deras EEOTC-kontrakt. Signifikanta eller kritiska derivat är energiråvaruderivat med öppna positioner om minst 300 000 partier under en ettårsperiod. På grund av sin avgörande betydelse för medborgare kommer jordbruksråvaror som har livsmedel som underliggande råvara och deras EEOTC-kontrakt även i fortsättningen att omfattas av den nuvarande positionslimitordningen. Esma bör få i uppdrag att utarbeta förslag till tillsynsstandarder för att definiera jordbruksråvaror med livsmedel med underliggande råvara som omfattas av positionslimiter samt kritiska eller signifikanta derivat som omfattas av positionslimiter. För signifikanta och kritiska derivat bör Esma ta hänsyn till de öppna positioner om 300 000 partier under en ettårsperiod, antalet marknadsaktörer och den underliggande råvaran.

(12) Direktiv 2014/65/EU tillåter inte risksäkringsundantag för finansiella enheter. Flera koncerner som huvudsakligen har affärsmässiga mål och som har inrättat en finansiell enhet för sina handelsändamål har befunnit sig i en situation där deras finansiella enhet inte kunnat bedriva all handel för koncernen eftersom den inte kunde omfattas av risksäkringsundantaget. Ett snävt definierat risksäkringsundantag bör därför införas för finansiella motparter. Detta risksäkringsundantag bör vara tillgängligt om en person inom en koncern som huvudsakligen har affärsmässiga mål har registrerats som ett värdepappersföretag och bedriver handel för koncernens räkning. För att begränsa detta risksäkringsundantag till att bara gälla finansiella enheter som bedriver handel för icke-finansiella enheter i koncerner som huvudsakligen har affärsmässiga mål, bör detta risksäkringsundantag gälla för de positioner som innehas av den finansiella enheten och som på ett objektivt mätbart sätt minskar de risker som är direkt kopplade till de icke-finansiella enheternas kommersiella verksamhet.

(13) Även i likvida kontrakt brukar normalt bara ett begränsat antal marknadsaktörer fungera som marknadsgaranter på råvarumarknaderna. När dessa marknadsaktörer måste tillämpa positionslimiter är de inte lika effektiva som marknadsgaranter. Ett undantag från positionslimitordningen bör därför införas för finansiella och icke-finansiella motparter för positioner som härrör från transaktioner som genomförs för att följa obligatoriska likviditetsbestämmelser.

(13a) Ändringarna av positionslimitordningen syftar till att stödja utvecklingen av nya energiavtal, särskilt på elmarknaden, och inte till att lätta på ordningen för avtal om jordbruksråvaror.

(14) Den nuvarande positionslimitordningen tar inte hänsyn till de unika egenskaperna hos värdepapperiserade derivat. Värdepapperiserade derivat bör därför undantas från positionslimitordningen.

(15) Sedan direktiv 2014/65/EU trädde i kraft har inga råvaruderivatkontrakt identifierats som samma kontrakt. På grund av begreppet ”samma kontrakt” i det direktivet är metoden för att fastställa limiten för övriga månader till nackdel för handelsplatser med en mindre likvid marknad när handelsplatser konkurrerar med råvaruderivat baserade på samma underliggande råvara och med samma egenskaper. Hänvisningen till ”samma kontrakt” i direktiv 2014/65/EU bör därför utgå. Behöriga myndigheter bör kunna enas om att de råvaruderivat som handlas på deras respektive handelsplatser baseras på samma underliggande råvara och har samma egenskaper, och i så fall kan referensvärdet för limiten för övriga månader på den mest likvida marknaden för det råvaruderivatet användas som referensvärde för fastställande av positionslimiten för övriga månader för de konkurrerande kontrakt som handlas på de mindre likvida handelsplatserna.

(16) Det finns stora skillnader mellan hur handelsplatser hanterar positioner. Positionshanteringskontroller bör därför vid behov skärpas.

(17) För att säkerställa den fortsatta utvecklingen av EU:s eurodenominerade råvarumarknader bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen när det gäller vilka jordbruksråvaruderivat som bör omfattas av positionslimiter och vilka kritiska eller signifikanta derivat som bör omfattas av positionslimiter, när det gäller förfarandet för hur personer kan ansöka om risksäkringsundantag för positioner som är ett resultat av transaktioner som genomförts för att följa obligatoriska likviditetsbestämmelser, när det gäller förfarandet för hur finansiella enheter som ingår i en koncern som huvudsakligen har affärsmässiga mål kan ansöka om ett risksäkringsundantag för positioner som innehas av dessa finansiella enheter och som på ett objektivt mätbart sätt minskar de risker som står i direkt samband med koncernens icke-finansiella enheters kommersiella verksamhet, samt när det gäller förtydligandet av innehållet i positionshanteringskontroller. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning[3]. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

(18) EU:s system för handel med utsläppsrätter (ETS) är EU:s flaggskeppspolitik för att fasa ut fossila bränslen i ekonomin i linje med den europeiska gröna given. Handeln med utsläppsrätter och derivat av utsläppsrätter omfattas av direktiv 2014/65/EU och förordning (EU) nr 600/2014 och är en viktig del av unionens koldioxidmarknad. Undantaget för sidoverksamhet enligt direktiv 2014/65/EU gör det möjligt för vissa marknadsaktörer att vara verksamma på marknaderna för utsläppsrätter utan att vara auktoriserade som värdepappersföretag, förutsatt att vissa villkor är uppfyllda. Med tanke på hur viktigt det är med finansmarknader som är ordnade, välreglerade och står under tillsyn, utsläppshandelssystemets stora betydelse för uppnåendet av unionens hållbarhetsmål, samt den roll väl fungerande sekundärmarknader för utsläppsrätter har för att stödja utsläppshandelssystemets funktion, är det mycket viktigt att undantaget för sidoverksamhet har en utformning som bidrar till dessa mål. Detta är särskilt relevant när handeln med utsläppsrätter sker på handelsplatser i tredjeländer. För att säkerställa skyddet av unionens finansiella stabilitet, marknadsintegritet, investerarskydd och lika konkurrensvillkor, samt säkerställa att utsläppshandelssystemet fortsätter att fungera på ett transparent och robust sätt för att säkerställa kostnadseffektiva utsläppsminskningar, bör kommissionen övervaka den fortsatta utvecklingen av handeln med utsläppsrätter och derivat av dessa i unionen och tredjeländer, bedöma hur undantaget för sidoverksamhet påverkar utsläppshandelssystemet, och om nödvändigt föreslå lämpliga ändringar vad gäller räckvidden och tillämpningen av undantaget för sidoverksamhet.

(19) Direktiv 2014/65/EU bör därför ändras i enlighet med detta.

(20) Målen med denna ändring är att komplettera den nuvarande EU-lagstiftningen och kan därför bättre uppnås på EU-nivå än genom olika nationella initiativ. Finansmarknader är till sin karaktär gränsöverskridande och blir det i allt högre grad. På grund av denna integration skulle isolerade nationella insatser vara mycket mindre effektiva och leda till fragmentering av marknaderna, med tillsynsarbitrage och snedvridning av konkurrensen som följd.

(20a) Eftersom målen med denna förordning, dvs. att förbättra befintlig unionslagstiftning som säkerställer enhetliga och lämpliga krav för värdepappersföretag i hela unionen, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna själva, utan på grund av deras omfattning och verkningar kan uppnås bättre på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta direktiv inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

(21) I enlighet med den gemensamma politiska förklaringen av den 28 september 2011 från medlemsstaterna och kommissionen om förklarande dokument[4], har medlemsstaterna åtagit sig att, när det är motiverat, låta anmälan av införlivandeåtgärder åtföljas av ett eller flera dokument som förklarar förhållandet mellan de olika delarna i direktivet och motsvarande delar i de nationella instrumenten för införlivande. Lagstiftaren anser att det är motiverat att sådana dokument översänds avseende detta direktiv.

(21a) Syftet med ändringarna bör vara att göra tillfälliga undantag och undanröja onödig byråkrati för att mildra den ekonomiska krisen. Ändringarna bör inte öppna för mer komplexa lagstiftningsfrågor som riskerar att orsaka ytterligare bördor för sektorn. Större lagändringar bör utvärderas närmare först i den planerade översynen av Mifid II.

 

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Ändringar av direktiv 2014/65/EU

Direktiv 2014/65/EU ska ändras på följande sätt:

(1) Artikel 2 ska ändras på följande sätt:

(a) Punkt 1 j ska ersättas med följande:

“(j) personer

(i) inbegripet personer som är marknadsgaranter, som handlar för egen räkning med råvaruderivat eller utsläppsrätter eller derivat av dessa, med undantag för personer som handlar för egen räkning när de utför kundorder, eller

(ii) som tillhandahåller andra investeringstjänster än handel för egen räkning, rörande råvaruderivat eller utsläppsrätter eller derivat av dessa till kunder eller leverantörer i sin huvudsakliga verksamhet,

under förutsättning att

 detta i vart och ett av dessa fall, individuellt och aggregerat, är en sidoverksamhet till deras huvudsakliga verksamhet, betraktat på koncernnivå,

 personerna inte ingår i en koncern vars huvudsakliga verksamhet är tillhandahållande av investeringstjänster i den mening som avses i detta direktiv, utförande av någon av de verksamheter som förtecknas i bilaga I till direktiv 2013/36/EU eller som verkar som marknadsgarant för råvaruderivat,

 personerna inte tillämpar en teknik för algoritmisk högfrekvenshandel, och

 personerna på begäran rapporterar till den behöriga myndigheten på vilken grund de har bedömt att deras verksamhet enligt leden i och ii är en sidoverksamhet till deras huvudsakliga verksamhet.”.

(ba) Följande punkt ska läggas till:

”(4a)  Genom undantag från punkt 4 i denna artikel får medlemsstaterna välja att tillämpa kvalitativa kriterier i samband med de undantag som anges i punkt 1 j.

Esma ska utarbeta förslag till tekniska tillsynsstandarder i syfte att ge vägledning om vilka kvalitativa kriterier som kan användas för att bedöma om undantagen i punkt 1 j i denna artikel är tillämpliga.

Esma ska överlämna dessa förslag till tekniska tillsynsstandarder till kommissionen senast den 1 april 2021.

Kommissionen ska ges befogenhet att anta de tekniska tillsynsstandarder som avses i andra stycket i enlighet med artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1095/2010.”

(2) Artikel 4.1 ska ändras på följande sätt:

(a) Följande punkt ska läggas till som punkt 8a:

”(8a) byte av finansiellt instrument: att sälja ett finansiellt instrument och köpa ett annat finansiellt instrument eller utöva en rättighet att göra en ändring avseende ett befintligt finansiellt instrument.”.

(b) Följande punkt ska läggas till som punkt 50a:

”(50a) företagsobligationer med ”make-whole”-klausuler: företagsobligationer med en klausul om att emittenten är skyldig att vid förtida lösen återbetala obligationens huvudbelopp och nettonuvärdet av de kuponger som investeraren skulle ha fått om obligationen inte hade lösts.”.

(c) Följande punkt ska läggas till som punkt 62a:

”(62a) elektroniskt format: annat varaktigt medium än papper.”

(3) I artikel 16.3 ska följande stycke läggas till:

”De krav som fastställs i andra till femte stycket i denna punkt ska inte vara tillämpliga på företagsobligationer med ”make-whole”-klausuler.”.

(4) Artikel 24 ska ändras på följande sätt:

(a) I punkt 2 ska följande stycke läggas till:

”Denna punkt ska inte tillämpas på företagsobligationer med ”make-whole”-klausuler.”.

(b) I punkt 4 ska följande stycke läggas till:

”Om avtalet att köpa eller sälja ett finansiellt instrument ingås med hjälp av en teknik för distanskommunikation som hindrar att information om kostnader och avgifter tillhandahålls i förväg får värdepappersföretaget, utan onödigt dröjsmål efter det att transaktionen genomförts, tillhandahålla information om kostnader och avgifter ▌ , under förutsättning att alla följande villkor är uppfyllda:

(i) Värdepappersföretaget har erbjudit kunden att senarelägga genomförandet av transaktionen tills kunden har fått informationen.

(ii) Kunden har samtyckt till att få informationen utan onödigt dröjsmål efter det att transaktionen genomförts.

Värdepappersföretaget ska erbjuda kunden möjligheten att få sådan information per telefon innan transaktionen genomförs.”.

(c) Följande punkt ska införas som punkt 5a:

 ”5a. Värdepappersföretag ska lämna all information som krävs enligt detta direktiv till kunder eller presumtiva kunder i elektroniskt format, utom när kunden eller den presumtiva kunden är en icke-professionell kund eller presumtiv icke-professionell kund som har begärt att få informationen på papper, varvid informationen ska lämnas på papper och kostnadsfritt.

Värdepappersföretag ska informera sina icke-professionella kunder eller presumtiva icke-professionella kunder om att de har möjlighet att få informationen på papper.

Värdepappersföretag ska, minst åtta veckor innan de skickar informationen i elektroniskt format, informera sina befintliga icke-professionella kunder som tidigare fick den information som krävs enligt detta direktiv på papper om att de kommer att få denna information i elektroniskt format. Värdepappersföretag ska informera sina befintliga icke-professionella kunder om att de kan välja att antingen fortsätta att få information på papper eller i stället få information i elektroniskt format. Värdepappersföretag ska även informera sina befintliga icke-professionella kunder om att ett automatiskt byte till elektroniskt format kommer att ske om de inte inom tidsfristen på åtta veckor begär att även i fortsättningen få informationen på papper. Befintliga icke-professionella kunder som i elektroniskt format redan får den information som krävs enligt detta direktiv måste inte informeras.”.

(ca) Följande punkt ska införas som punkt 9a:

”9a. Medlemsstaterna ska se till att värdepappersföretagen kan betala för tillhandahållandet av kundorder och investeringsanalyser gemensamt, förutsatt att samtliga följande villkor är uppfyllda:

(a) Innan kundorder utförs eller investeringsanalystjänster tillhandahålls har ett avtal ingåtts mellan värdepappersföretaget och tillhandahållaren av analyserna, i vilket det anges vilken del av den gemensamma betalningen som kan hänföras till investeringsanalys.

(b) Värdepappersföretaget informerar sin kund om den gemensamma betalningen.

(c) De kundorder för vilka den gemensamma betalningen görs gäller uteslutande emittenter vars börsvärde inte översteg en miljard euro under perioden på 36 månader som föregick investeringsanalysen.

Vid tillämpningen av denna artikel innebär investeringsanalys analysmaterial eller analystjänster som avser ett eller flera finansiella instrument eller andra tillgångar, eller emittenter eller potentiella emittenter av finansiella instrument, eller analysmaterial eller analystjänster som har nära koppling till en specifik bransch eller marknad på ett sådant sätt att den förmedlar synpunkter om finansiella instrument, tillgångar eller emittenter inom den branschen eller marknaden.

Investeringsanalyserna ska också omfatta sådant material eller sådana tjänster som uttryckligen eller implicit rekommenderar eller föreslår en investeringsstrategi och tillhandahåller väl grundade synpunkter på det aktuella eller framtida värdet eller priset på finansiella instrument eller tillgångar, eller i annat fall innehåller analyser och egna resonemang och slutsatser på grundval av ny eller befintlig information som skulle kunna användas som underlag för en investeringsstrategi, som är relevanta och kan tillföra mervärde till värdepappersföretagets beslut på de kunders vägnar som betalar analysen.”

 

(5) I artikel 25.2 ska följande stycke läggas till:

”När värdepappersföretag tillhandahåller investeringsrådgivning eller portföljförvaltningstjänster som innefattar byte av finansiella instrument ska de göra en kostnads-nyttoanalys av bytet av finansiella instrument. När värdepappersföretag tillhandahåller investeringsrådgivning ska de informera kunden om huruvida nyttan med detta byte av finansiella instrument är större än den kostnad som är förknippad med bytet.”

(5a) I artikel 25.6 ska följande stycke läggas till:

”Denna punkt ska inte tillämpas på skyldigheter avseende tröskelvärden för förlustrapportering enligt artikel 25a i detta direktiv.”

(5b) I artikel 25.8 ska inledningen ändras på följande sätt:

”8. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 89 för att säkerställa att värdepappersföretagen följer de principer som anges i punkterna 2–6 i den här artikeln när de tillhandahåller investeringstjänster eller sidotjänster till sina kunder, inklusive information som ska inhämtas vid bedömningen av tjänsternas och de finansiella instrumentens lämplighet eller ändamålsenlighet för kunderna, kriterier för att bedöma icke-komplexa finansiella instrument enligt punkt 4 a vi i den här artikeln, innehåll och format för registren och avtal om tillhandahållande av tjänster till kunder och regelbundna rapporter till kunder om de tjänster som tillhandahålls, med undantag av skyldigheter avseende tröskelvärden för förlustrapportering enligt artikel 25a. I dessa delegerade akter ska följande beaktas:”

(5c) Följande artikel ska införas som artikel 25a:

”Artikel 25a

Tröskelvärden för förlustrapportering

(1) Värdepappersföretag som tillhandahåller portföljförvaltningstjänster ska informera kunden om det totala värdet av portföljen, enligt värderingen i början av varje rapporteringsperiod, minskar med 10 % och därefter vid multiplar om 10 %, senast i slutet av den affärsdag då tröskelvärdet har överskridits eller, om tröskelvärdet har överskridits på en icke-affärsdag, senast i slutet av närmast följande affärsdag.

(2) Värdepappersföretag som innehar ett konto för en icke-professionell kund där det ingår positioner i finansiella instrument med lånat kapital eller eventualförpliktelsetransaktioner ska informera kunden om instruments ursprungliga värde minskar med 10 % och därefter vid multiplar om 10 %. Rapportering enligt denna punkt ska göras per enskilt instrument såvida inte annat avtalats med kunden, och ska äga rum senast i slutet av den affärsdag då tröskelvärdet har överskridits eller, om tröskelvärdet har överskridits på en icke-affärsdag, senast i slutet av närmast följande affärsdag.”

 

(6) I artikel 27.3 ska följande stycke läggas till:

”Det rapporteringskrav som fastställs i denna punkt ska emellertid inte tillämpas förrän den [dagen för detta ändringsdirektivs ikraftträdande + 2 år]. Kommissionen ska göra en omfattande översyn av huruvida rapporteringskraven i denna artikel är adekvata och överlämna en rapport till Europaparlamentet och rådet senast den [dagen för detta ändringsdirektivs ikraftträdande + 1 år].”.

(6a) I artikel 27.6 ska följande stycke läggas till:

”Kommissionen ska göra en omfattande översyn av huruvida rapporteringskraven i denna artikel är adekvata och överlämna en rapport till Europaparlamentet och rådet senast den [dagen för detta ändringsdirektivs ikraftträdande + 1 år].”

(7) Följande artikel ska införas som artikel 29a:

Artikel 29a
Tjänster som tillhandahålls professionella kunder

(1) De krav som fastställs i artikel 24.4 c ska inte tillämpas på andra tjänster som tillhandahålls professionella kunder än investeringsrådgivning och portföljförvaltning. De krav som fastställs i artikel 24.4 c ska inte heller tillämpas på godtagbara motparter.

(2) De krav som fastställs i artikel 25.2 tredje stycket och i artikel 25.6 ska inte tillämpas på tjänster som tillhandahålls professionella kunder, såvida inte dessa kunder skriftligen underrättar värdepappersföretaget om att de vill dra nytta av de rättigheter som föreskrivs i dessa bestämmelser. 

(3) Medlemsstaterna ska säkerställa att värdepappersföretagen dokumenterar de skriftliga begäranden som avses i punkt 2.”.

(8) Artikel 30.1 ska ersättas med följande:

”1. Medlemsstaterna ska sörja för att värdepappersföretag som är auktoriserade att utföra order för kunds räkning, handla för egen räkning eller att ta emot och vidarebefordra order har möjlighet att medverka till eller inleda transaktioner med godtagbara motparter utan att vara skyldiga att uppfylla kraven i artikel 24, med undantag av punkt 5a, artikel 25, artikel 27 och artikel 28.1 för sådana transaktioner eller för någon form av sidotjänst som är direkt knuten till sådana transaktioner.”.

(9) Artikel 57 ska ändras på följande sätt:

(a) Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1. Medlemsstaterna ska se till att behöriga myndigheter, i enlighet med den beräkningsmetod som fastställts av Esma i tekniska tillsynsstandarder som antagits i enlighet med punkt 3, fastställer och tillämpar positionslimiter avseende storleken på den nettoposition som en person kan inneha vid alla tidpunkter i jordbruksråvaruderivat och kritiska eller signifikanta råvaruderivat som handlas på handelsplatser och OTC-kontrakt som ekonomiskt motsvarar dessa. Dessa limiter ska fastställas på grundval av alla positioner som innehas av en person eller på personens vägnar på aggregerad koncernnivå i syfte att

(a) förhindra marknadsmissbruk,

(b) stödja ordnade prissättnings- och avvecklingsvillkor, däribland att förebygga positioner som snedvrider marknaden och i synnerhet att säkerställa konvergens mellan derivatpriserna under leveransmånaden och spotpriserna för den underliggande råvaran, utan att detta inkräktar på prisbildningsprocessen på marknaden för den underliggande råvaran.

Positionslimiterna ska inte gälla för

(a) positioner som innehas för en icke-finansiell enhets räkning och som på ett objektivt mätbart sätt minskar risker som står i direkt samband med denna icke-finansiella enhets kommersiella verksamhet,

(b)  positioner som innehas av, eller för, en finansiell enhet som ingår i en icke-finansiell koncern och agerar för denna icke-finansiella koncerns räkning och som på ett objektivt mätbart sätt minskar risker som står i direkt samband med denna icke-finansiella koncerns kommersiella verksamhet,

(c) positioner som innehas av finansiella och icke-finansiella motparter för positioner som på ett objektivt mätbart sätt är resultatet av transaktioner som ingåtts för att uppfylla skyldigheter att tillhandahålla likviditet på en handelsplats på det sätt som avses i artikel 2.4 fjärde stycket led c,

(d) värdepapper som avses i led 44 c i artikel 4.1 som gäller en råvara eller ett underliggande instrument som avses i avsnitt C 10 i bilaga I.

Esma ska utarbeta förslag till tekniska tillsynsstandarder för att fastställa ett förfarande för finansiella enheter som ingår i en koncern som huvudsakligen har affärsmässiga mål och som kan ansöka om ett risksäkringsundantag för positioner som de finansiella enheterna innehar och som på ett objektivt mätbart sätt minskar de risker som är direkt kopplade till de icke-finansiella enheternas kommersiella verksamhet. Esma ska utarbeta förslag till tekniska tillsynsstandarder för att fastställa ett förfarande för hur personer kan ansöka om ett risksäkringsundantag för positioner som är ett resultat av transaktioner som ingåtts för att tillhandahålla likviditet på en handelsplats.

Esma ska överlämna dessa förslag till tekniska tillsynsstandarder till kommissionen senast den [9 månader efter detta direktivs ikraftträdande].

Kommissionen ska ges befogenhet att anta de tekniska tillsynsstandarder som avses i första stycket i enlighet med artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1095/2010.”

(b) Punkterna 3 och 4 ska ersättas med följande:

”3. Esma ska utarbeta förslag till tekniska tillsynsstandarder för att fastställa de jordbruksråvaruderivat och kritiska eller signifikanta råvaruderivat som avses i punkt 1 och fastställa den beräkningsmetod som behöriga myndigheter ska använda för att fastställa spotmånadens positionslimiter och andra månaders positionslimiter för fysiskt avvecklade och kontant betalade råvaruderivat på grundval av det relevanta derivatets egenskaper.

Vid fastställandet av kritiska eller signifikanta råvaruderivat ska Esma ta hänsyn till följande faktorer:

(a) Storleken på öppna positioner om 300 000 partier i genomsnitt under ett år.

(b) Antalet marknadsaktörer

(c) Den underliggande råvaran för det berörda derivatet.

Vid fastställandet av den beräkningsmetod som avses i första stycket fastställs ska Esma ta hänsyn till följande faktorer:

(a) Levererbara tillgångar av den underliggande råvaran.

(b) Det totala antalet utestående derivat och det totala antalet öppna positioner i andra finansiella instrument med samma underliggande råvara.

(c) Antalet marknadsdeltagare och deras storlek.

(d) Kännetecken hos den underliggande råvarumarknaden, inklusive mönster när det gäller produktion, förbrukning och transport till marknaden.

(e) Utvecklingen av nya derivat.

(f) Erfarenheter från värdepappersföretag eller marknadsoperatörer som driver en handelsplats och andra jurisdiktioner vad gäller positionslimiterna.

Esma ska överlämna de förslag till tekniska tillsynsstandarder som avses i första stycket till kommissionen senast den [9 månader efter detta direktivs ikraftträdande].

Kommissionen ska ges befogenhet att anta de tekniska tillsynsstandarder som avses i första stycket i enlighet med artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1095/2010.

4. En behörig myndighet ska fastställa positionslimiter för kritiska eller signifikanta kontrakt i råvaruderivat som handlas på handelsplatser som anges i de tekniska tillsynsstandarder som antas av Esma i enlighet med punkt 3 och jordbruksråvaruderivat på grundval av den beräkningsmetod som fastställts i de tekniska tillsynsstandarder som antas av Esma i enlighet med samma punkt 3. Den positionslimiten ska inbegripa ekonomiskt likvärdiga OTC-kontrakt.

En behörig myndighet ska se över positionslimiterna när det sker en betydande förändring på marknaden, inbegripet en betydande förändring av levererbara tillgångar eller öppna kontrakt, med grundval i dess fastställande av levererbara tillgångar och öppna kontrakt, och räkna om positionslimiten i enlighet med Esmas beräkningsmetoder.”.

(c) Punkterna 6, 7 och 8 ska ersättas med följande:

”6. När jordbruksråvaruderivat och kritiska eller signifikanta råvaruderivat som baseras på samma underliggande råvara och som delar samma egenskaper handlas i betydande volymer på handelsplatser i mer än en jurisdiktion ska den behöriga myndigheten för den handelsplats där den största handelsvolymen sker (den centrala behöriga myndigheten) fastställa den gemensamma positionslimit som ska tillämpas på all handel i det derivatet. Den centrala behöriga myndigheten ska samråda med de behöriga myndigheterna för andra handelsplatser där detta derivat handlas i betydande volymer om den gemensamma positionslimit som ska tillämpas och om eventuella ändringar av den gemensamma positionslimiten. Behöriga myndigheter som inte instämmer i den gemensamma positionslimit som fastställts av den centrala behöriga myndigheten ska skriftligen ange de fullständiga och detaljerade skälen till varför de anser att kraven i punkt 1 inte har uppfyllts. Esma ska avgöra eventuella tvister som uppstår till följd av oenighet mellan behöriga myndigheter.

De behöriga myndigheterna för de handelsplatser där jordbruksråvaruderivat och kritiska eller signifikanta råvaruderivat som är baserade på samma underliggande råvara och som har samma egenskaper handlas, och de behöriga myndigheterna för innehavare av positioner i dessa derivat ska införa samarbetsarrangemang som omfattar utbyte av relevanta uppgifter för att möjliggöra övervakning och upprätthållande av den gemensamma positionslimiten.

7. Esma ska åtminstone en gång per år kontrollera hur de behöriga myndigheterna har genomfört den positionslimit som fastställts i enlighet med Esmas beräkningsmetod enligt punkt 3. I samband med detta ska Esma säkerställa att en gemensam positionslimit faktiskt tillämpas på jordbruksråvaruderivat och kritiska eller signifikanta kontrakt som baseras på samma underliggande råvara och som har samma egenskaper oavsett var den handlas i enlighet med punkt 6.

8. Medlemsstaterna ska säkerställa att värdepappersföretag eller marknadsoperatörer som driver en handelsplats där det bedrivs handel med råvaruderivat tillämpar positionshanteringskontroller, bl.a. genom befogenheter för handelsplatsen att

(a) övervaka personers öppna positioner,

(b) inhämta information, inbegripet all relevant dokumentation, från personer om storleken på och syftet med en position eller en exponering som innehas och information om verklig eller underliggande ägare, om alla överenskomna arrangemang och alla tillgångar eller skulder på den underliggande marknaden, i lämpliga fall inbegripet positioner som innehas i relaterade kontrakt på andra handelsplatser och OTC genom medlemmar och deltagare,

(c) kräva att en person tillfälligt eller permanent avslutar eller minskar en position och ensidigt vidta åtgärder för att säkerställa att positionen avslutas eller minskas om personen inte rättar sig efter en sådan begäran, och

(d) kräva att en person tillfälligt återställer likviditet till marknaden till ett överenskommet pris och i en överenskommen omfattning med uttrycklig avsikt att mildra effekterna av en stor eller dominerande ställning.

Esma ska utarbeta förslag till tekniska tillsynsstandarder för att närmare fastställa vad som ska ingå i positionshanteringskontrollerna och i detta sammanhang ta hänsyn till de berörda handelsplatsernas kännetecken.

Esma ska överlämna dessa förslag till tekniska tillsynsstandarder till kommissionen senast den [9 månader efter detta direktivs ikraftträdande].

Kommissionen ska ges befogenhet att anta de tekniska tillsynsstandarder som avses i första stycket i enlighet med artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1095/2010.”.

(10) I artikel 58 ska punkt 2 ersättas med följande:

”2. Medlemsstaterna ska säkerställa att värdepappersföretag som handlar med råvaruderivat eller utsläppsrätter eller derivat av dessa utanför en handelsplats till den centrala behöriga myndighet som avses i artikel 57.6 åtminstone dagligen lämnar en fullständig redovisning av sina positioner i råvaruderivat eller utsläppsrätter eller derivat av dessa som handlas på en handelsplats och ekonomiskt motsvarande OTC-kontrakt, samt de positioner som innehas av deras kunder och kunderna till dessa kunder till dess slutkunden nåtts, i enlighet med artikel 26 i förordning (EU) nr 600/2014 och i tillämpliga fall artikel 8 i förordning (EU) nr 1227/2011.”.

(11) I artikel 90 ska följande punkt införas som punkt 1a:

”1a. Kommissionen ska före den 31 december 2021 se över effekterna av det undantag som fastställs i artikel 2.1 j vad gäller utsläppsrätter eller derivat av dessa och vid behov låta översynen åtföljas av ett lagstiftningsförslag för att ändra detta undantag. Kommissionen ska i detta sammanhang bedöma handeln med EU-utsläppsrätter och derivat av dessa i EU och tredjeländer, effekterna av undantaget enligt artikel 2.1 j på investerarskyddet, integriteten och transparensen på marknaderna för utsläppsrätter och derivat av dessa, samt huruvida åtgärder bör antas avseende handel som sker på handelsplatser i tredjeländer.”.

 

Artikel 1a

Ändringar av direktiv (EU) 2019/878

 

I direktiv (EU) 2019/878 ska artikel 2.1 ändras på följande sätt:

(1)  Det första stycket ska ersättas med följande:

”Medlemsstaterna ska senast den 28 december 2020 anta och offentliggöra (i)   de åtgärder som är nödvändiga för att följa bestämmelserna i detta direktiv i den mån de berör kreditinstitut, (ii)   de åtgärder som är nödvändiga för att följa artikel 1.1 och 1.9 i detta direktiv vad gäller artikel 2.5 och 2.6 och artikel 21b i direktiv 2013/36/EU, i den mån de berör kreditinstitut och värdepappersföretag.”

(2)  Följande stycke ska läggas till efter första stycket:

”De ska genast underrätta kommissionen om detta.”

 

Artikel 1b

Ändringar av direktiv 2013/36/EU

I artikel 94.2 ska de tredje, fjärde och femte styckena ersättas med följande:

”För att identifiera personal vars yrkesutövning har en väsentlig inverkan på institutets riskprofil enligt artikel 92.2, utom när det gäller personal vid värdepappersföretag enligt definitionen i artikel 4.1.2 i förordning (EU) nr 575/2013, ska EBA utarbeta förslag till tekniska tillsynsstandarder för kriterier för att definiera följande:

(a)  Ledningsansvar och kontrollfunktioner.

(b)  Väsentlig affärsenhet och betydande inverkan på den relevanta affärsenhetens riskprofil.

(c) Andra kategorier av personal som inte uttryckligen anges i artikel 92.2 och vars yrkesutövning har en inverkan på institutets riskprofil som är lika väsentlig som de personalkategorier som avses däri.

EBA ska överlämna dessa förslag till tekniska tillsynsstandarder till kommissionen senast den 28 december 2019.

Kommissionen ska ges befogenhet att komplettera detta direktiv genom att anta de tekniska tillsynsstandarder som avses i denna punkt i enlighet med artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1093/2010. När det gäller tekniska tillsynsstandarder som gäller för värdepappersföretag enligt definitionen i artikel 4.1.2 i förordning (EU) nr 575/2013 ska befogenheten enligt artikel 94.2 i detta direktiv, ändrad genom Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/843, fortsätta att gälla till den 26 juni 2021.”

Artikel 2
Införlivande

(1) Medlemsstaterna ska senast den [9 månader efter detta direktivs ikraftträdande] anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De ska genast översända texten till dessa bestämmelser till kommissionen.

Medlemsstaterna ska tillämpa dessa bestämmelser från ... [12 månader efter detta direktivs ikraftträdande].

(2) Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell rätt som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 2a

Översynsklausul

Kommissionen ska senast den 31 juli 2021, efter samråd med Esma, och på grundval av resultatet av ett offentligt samråd som den ska genomföra med tillräcklig ledtid, lägga fram ett förslag till översyn av direktiv 2014/65/EU och förordning (EU) nr 600/2014. Översynen ska vara bred och ta hänsyn till frågor som rör marknadsstruktur, data, handel och efterhandel, analysregler, regler för betalning av incitament till rådgivare, rådgivarnas yrkeskvalifikationer i Europa, kundkategorisering och brexit.

Artikel 3
Ikraftträdande

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 4
Adressater

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar

Ordförande Ordförande


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Ändring av direktiv 2014/65/EU vad gäller informationskrav, produktstyrning och positionslimiter för att stödja återhämtningen efter covid-19-pandemin

Referensnummer

COM(2020)0280 – C9-0210/2020 – 2020/0152(COD)

Framläggande för parlamentet

27.7.2020

 

 

 

Ansvarigt utskott

 Tillkännagivande i kammaren

ECON

14.9.2020

 

 

 

Rådgivande utskott

 Tillkännagivande i kammaren

DEVE

14.9.2020

ITRE

14.9.2020

 

 

Inget yttrande avges

 Beslut

DEVE

23.10.2020

ITRE

10.9.2020

 

 

Föredragande

 Utnämning

Markus Ferber

7.9.2020

 

 

 

Antagande

28.10.2020

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

26

12

18

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Gunnar Beck, Marek Belka, Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Gilles Boyer, Francesca Donato, Derk Jan Eppink, Engin Eroglu, Markus Ferber, Jonás Fernández, Raffaele Fitto, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven Giegold, Valentino Grant, Claude Gruffat, José Gusmão, Enikő Győri, Eero Heinäluoma, Danuta Maria Hübner, Stasys Jakeliūnas, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Georgios Kyrtsos, Aurore Lalucq, Philippe Lamberts, Aušra Maldeikienė, Pedro Marques, Costas Mavrides, Jörg Meuthen, Csaba Molnár, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Dimitrios Papadimoulis, Piernicola Pedicini, Lídia Pereira, Kira Marie Peter-Hansen, Dragoș Pîslaru, Evelyn Regner, Antonio Maria Rinaldi, Alfred Sant, Joachim Schuster, Ralf Seekatz, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Cristian Terheş, Irene Tinagli, Ernest Urtasun, Inese Vaidere, Johan Van Overtveldt, Stéphanie Yon-Courtin, Marco Zanni, Roberts Zīle

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Chris MacManus, Eva Maydell

Ingivande

3.11.2020

 


 

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

26

+

ECR

Derk Jan Eppink, Raffaele Fitto, Cristian Terhes, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

PPE

Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Markus Ferber, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Aušra Maldeikienė, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Lídia Pereira, Ralf Seekatz, Inese Vaidere

Renew

Gilles Boyer, Engin Eroglu, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Caroline Nagtegaal, Dragoș Pîslaru, Stéphanie Yon-Courtin

 

12

-

GUE/NGL

José Gusmão, Chris MacManus, Dimitrios Papadimoulis

NI

Lefteris Nikolaou-Alavanos, Piernicola Pedicini

S&D

Aurore Lalucq

Verts/ALE

Sven Giegold, Claude Gruffat, Stasys Jakeliūnas, Philippe Lamberts, Kira Marie Peter-Hansen, Ernest Urtasun

 

18

0

ID

Gunnar Beck, Francesca Donato, Valentino Grant, Jörg Meuthen, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

S&D

Marek Belka, Jonás Fernández, Eero Heinäluoma, Pedro Marques, Costas Mavrides, Csaba Molnár, Evelyn Regner, Alfred Sant, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Irene Tinagli

 

Teckenförklaring:

+ : Ja-röster

- : Nej-röster

0 : Nedlagda röster

 

 

Senaste uppdatering: 16 november 2020
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy