Proċedura : 2020/0104(COD)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A9-0214/2020

Testi mressqa :

A9-0214/2020

Dibattiti :

PV 09/02/2021 - 3
CRE 09/02/2021 - 3

Votazzjonijiet :

Testi adottati :

P9_TA(2021)0038

<Date>{10/11/2020}10.11.2020</Date>
<NoDocSe>A9‑0214/2020</NoDocSe>
PDF 1480kWORD 466k

<TitreType>RAPPORT</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza</Titre>

<DocRef>(COM(2020)0408 – C9-0150/2020 – 2020/0104(COD))</DocRef>


<Commission>{CJ16}Kumitat għall-Baġits
Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji</Commission>

Rapporteurs: <Depute>Eider Gardiazabal, Siegfried Muresan, Dragos Pîslaru</Depute>

(Proċedura b'kumitat konġunt – Artikolu 58 tar-Regoli ta' Proċedura)

Rapporteurs għal opinjoni (*):

Dragoș Pîslaru, Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali

Pascal Canfin, Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel

François-Xavier Bellamy, Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija

Roberts Zīle, Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu

(*) Kumitati assoċjati – Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW
 OPINJONI TAL-KUMITAT GĦALL-IMPJIEGI U L-AFFARIJIET SOĊJALI
 OPINJONI TAL-KUMITAT GĦALL-AMBJENT, IS-SAĦĦA PUBBLIKA U S-SIKUREZZA TAL-IKEL
 OPINJONI TAL-KUMITAT GĦALL-INDUSTRIJA, IR-RIĊERKA U L-ENERĠIJA
 OPINJONI TAL-KUMITAT GĦAT-TRASPORT U T-TURIŻMU
 OPINJONI TAL-KUMITAT GĦALL-KONTROLL TAL-BAĠIT
 OPINJONI TAL-KUMITAT GĦALL-IŻVILUPP REĠJONALI
 POŻIZZJONI FIL-FORMA TA' EMENDI TAL-KUMITAT GĦAD-DRITTIJIET TAN-NISA U L-UGWALJANZA BEJN IS-SESSI
 ITTRA TAL-KUMITAT GĦALL-AFFARIJIET KOSTITUZZJONALI
 PROĊEDURA TAL-KUMITAT RESPONSABBLI
 VOTAZZJONI FINALI B'SEJĦA TAL-ISMIJIET FIL-KUMITAT RESPONSABBLI

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza

(COM(2020)0408 – C9-0150/2020 – 2020/0104(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

 wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2020)0408),

 wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u t-tielet paragrafu tal-Artikolu 175 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C9-0150/2020),

 wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

 wara li kkunsidra l-Artikolu 59 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

 wara li kkunsidra d-deliberazzjonijiet konġunti tal-Kumitat għall-Baġits u tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji skont l-Artikolu 58 tar-Regoli ta' Proċedura,

 wara li kkunsidra l-opinjonijiet tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali, tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel, tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija, tal-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu, tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit u tal-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali,

 wara li kkunsidra l-pożizzjoni fil-forma ta' emendi tal-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi,

 wara li kkunsidra l-ittra tal-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali,

 wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Baġits u tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji (A9-0214/2020),

1. Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2. Jitlob lill-Kummissjoni terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk tibdel il-proposta tagħha, temendaha b'mod sustanzjali jew ikollha l-ħsieb li temendaha b'mod sustanzjali;

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

 

Emenda  1

EMENDI TAL-PARLAMENT EWROPEW[*]

għall-proposta tal-Kummissjoni

---------------------------------------------------------

REGOLAMENT TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

li jistabbilixxi Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari t-tielet paragrafu tal-Artikolu 175 tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta tal-Kummissjoni Ewropea,

Wara li l-abbozz tal-att leġiżlattiv intbagħat lill-parlamenti nazzjonali,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew[1],

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni[2],

Filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja,

Billi:

(1) Skont l-Artikoli 120 u 121 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE), l-Istati Membri huma meħtieġa jwettqu l-politiki ekonomiċi tagħhom bil-ħsieb li jikkontribwixxu biex jintlaħqu l-objettivi tal-Unjoni u fil-kuntest tal-linji gwida ġenerali li l-Kunsill jifformula. Skont l-Artikolu 148 tat-TFUE, l-Istati Membri jenħtieġ li jimplimentaw il-politiki tal-impjiegi li jqisu l-linji gwida għall-impjiegi. Il-koordinazzjoni tal-politiki ekonomiċi tal-Istati Membri hija għalhekk kwistjoni ta' tħassib komuni.

(2) L-Artikolu 175 tat-TFUE jiddisponi, fost l-oħrajn, li l-Istati Membri jenħtieġ li jikkoordinaw il-politiki ekonomiċi tagħhom b'tali mod li jiksbu l-objettivi tal-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali stabbiliti fl-Artikolu 174.

(2a) L-Artikolu 174 tat-TFUE jiddisponi li sabiex tippromwovi l-iżvilupp armonjuż ġenerali tagħha, l-Unjoni jenħtieġ li tiżviluppa u ssegwi l-azzjonijiet tagħha li jwasslu għat-tisħiħ tal-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali tagħha. Jiddisponi wkoll li, b'mod partikolari, l-Unjoni jenħtieġ li jkollha l-għan li tnaqqas id-disparitajiet bejn il-livelli ta' żvilupp tad-diversi reġjuni u r-ritard ta' dawk ir-reġjuni li huma inqas favoriti. Fost ir-reġjuni kkonċernati, jenħtieġ li tingħata attenzjoni partikolari liż-żoni rurali, liż-żoni affettwati mit-tranżizzjoni industrijali, lill-gżejjer, lir-reġjuni ultraperiferiċi u lir-reġjuni bi żvantaġġi naturali jew demografiċi gravi u permanenti bħar-reġjuni tat-Tramuntana mbiegħda b'densità tal-popolazzjoni baxxa ħafna u r-reġjuni insulari, transfruntieri u muntanjużi u l-pożizzjoni tal-bidu u l-ispeċifiċitajiet tagħhom jenħtieġ li jitqiesu fl-implimentazzjoni tal-politiki tal-Unjoni.

(3) Fil-livell tal-Unjoni, is-Semestru Ewropew għall-koordinazzjoni tal-politika ekonomika (is-Semestru Ewropew), inkluż il-prinċipji tal-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali, l-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli tan-Nazzjonijiet Uniti, il-Pjanijiet Nazzjonali għall-Enerġija u l-Klima adottati fil-qafas tal-Governanza tal-Unjoni tal-Enerġija, u l-pjanijiet għal tranżizzjoni ġusta, huma oqfsa biex jiġu identifikati l-prijoritajiet ta' riformi nazzjonali u biex tiġi mmonitorjata l-implimentazzjoni tagħhom. Ir-riformi bbażati fuq is-solidarjetà, l-integrazzjoni, il-ġustizzja soċjali u distribuzzjoni ekwa tal-ġid jenħtieġ li jiġu indirizzati wkoll, bl-għan li jinħolqu impjiegi ta' kwalità u tkabbir sostenibbli, jiġu żgurati l-ugwaljanza tal-opportunitajiet u l-protezzjoni soċjali, u l-aċċess għalihom, jiġu protetti l-gruppi vulnerabbli u jittejbu l-istandards tal-għajxien taċ-ċittadini kollha. L-Istati Membri jiżviluppaw l-istrateġiji ta' investiment pluriennali nazzjonali tagħhom stess b'appoġġ għal dawk ir-riformi. Meta jkun rilevanti, dawk l-istrateġiji jenħtieġ li jiġu ppreżentati flimkien mal-Programmi Nazzjonali ta' Riforma annwali bħala mod li jippreżenta u jikkoordina l-proġetti ta' investiment ta' prijorità li jridu s-sostenn tal-finanzjament nazzjonali u/jew tal-Unjoni.

(3a) Kif iddeskriviet il-Kummissjoni fl-Istrateġija Annwali għat-Tkabbir Sostenibbli 2020 u l-Pakkett tar-Rebbiegħa u tas-Sajf tas-Semestru Ewropew 2020, is-Semestru Ewropew jenħtieġ li jgħin biex tinkiseb l-implimentazzjoni tal-Patt Ekoloġiku Ewropew, il-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali u l-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli tan-Nazzjonijiet Uniti.

(4) It-tifqigħa ▌tal-COVID-19 fil-bidu tas-sena 2020 biddlet il-prospetti ekonomiċi, soċjali u baġitarji għas-snin li ġejjin fl-Unjoni u fid-dinja, u teħtieġ rispons urġenti, effiċjenti u kkoordinat kemm fil-livell tal-Unjoni kif ukoll fil-livell nazzjonali sabiex jiġu ffaċċjati l-konsegwenzi ekonomiċi u soċjali enormi għall-Istati Membri kollha. L-isfidi marbuta mal-kuntest demografiku, l-inklużjoni u l-koeżjoni soċjali ġew amplifikati bil-COVID-19 u wasslu għal konsegwenzi asimmetriċi għall-Istati Membri. Il-kriżi tal-COVID-19 kif ukoll il-kriżi ekonomika u finanzjarja preċedenti wrew li l-iżvilupp ta' ekonomiji ▌sodi, sostenibbli u reżiljenti kif ukoll sistemi finanzjarji u ta' protezzjoni soċjali mibnija fuq strutturi ekonomiċi u soċjali b'saħħithom jgħin lill-Istati Membri jirreaġixxu b'mod aktar effiċjenti għax-xokkijiet u jirkupraw minnhom aktar malajr b'mod ekwu u inklużiv. Nuqqas ta' reżiljenza jista' jwassal ukoll għal effetti konsegwenzjali negattivi tax-xokkijiet bejn l-Istati Membri jew fl-Unjoni kollha kemm hi, u b'hekk joħloq sfidi għall-konverġenza u għall-koeżjoni fl-Unjoni. F'dan ir-rigward, tnaqqis fl-infiq fuq l-edukazzjoni, il-kultura u l-kura tas-saħħa jista' jkun kontroproduċenti biex jinkiseb irkupru rapidu. Il-konsegwenzi fi żmien medju u fit-tul tal-kriżi tal-COVID-19 se jiddependu b'mod kritiku fuq kemm l-ekonomiji u s-soċjetajiet tal-Istati Membri jirkupraw malajr mill-kriżi, li min-naħa l-oħra jiddependi fuq l-ispazju fiskali u l-miżuri li għandhom disponibbli l-Istati Membri biex ▌jimmitigaw l-impatt soċjali u ekonomiku tal-kriżi, u fuq ir-reżiljenza tal-ekonomiji u l-istrutturi soċjali tagħhom. Ir-riformi u l-investimenti sostenibbli u li jsaħħu t-tkabbir biex jiġu indirizzati d-dgħufijiet strutturali tal-ekonomiji, ▌tissaħħaħ ir-reżiljenza tal-Istati Membri, jiżdiedu l-produttività u l-kompetittività u titnaqqas id-dipendenza fuq l-enerġija bbażata fuq il-karbonju. Għalhekk se jkunu essenzjali biex l-ekonomiji jirritornaw fid-direzzjoni t-tajba, u biex jitnaqqsu l-inugwaljanzi u d-diverġenzi fl-Unjoni.

(5) L-implimentazzjoni tar-riformi u l-investimenti sostenibbli u li jsaħħu t-tkabbir li jikkontribwixxu għall-koeżjoni u l-bini ta' livell għoli ta' reżiljenza tal-ekonomiji, is-soċjetajiet u l-istituzzjonijiet nazzjonali, isaħħu l-kapaċità ta' aġġustament u jisfruttaw il-potenzjal tat-tkabbir, b'mod li jkun kompatibbli mal-Ftehim ta' Pariġi, huma fost il-prijoritajiet politiċi tal-Unjoni. ▌ Dawn huma kruċjali biex l-irkupru jsegwi perkors sostenibbli, ekwu u inklużiv u insostenn tal-proċess ta' konverġenza ekonomika u soċjali f'livelli ogħla. Dan huwa saħansitra aktar meħtieġ wara l-kriżi tal-pandemija biex inwittu t-triq għal irkupru rapidu.

(5a) L-Artikoli 2 u 8 tat-TFUE jiddisponu li, fl-attivitajiet kollha tagħha, l-Unjoni jenħtieġ li jkollha l-għan li telimina l-inugwaljanzi u tippromwovi l-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa. L-integrazzjoni tal-perspettiva tal-ġeneri, inkluż l-ibbaġitjar skont il-ġeneru, għalhekk jenħtieġ li jiġu implimentati fil-politiki u l-leġiżlazzjoni kollha tal-Unjoni.

(5b) In-nisa kienu fuq quddiem fil-kriżi tal-COVID-19, peress li jiffurmaw il-maġġoranza tal-ħaddiema tal-kura tas-saħħa madwar l-Unjoni, u jibbilanċjaw ix-xogħol ta' kura mhux imħallas mar-responsabbiltajiet tal-impjieg tagħhom. Is-sitwazzjoni saret dejjem aktar diffiċli għall-ġenituri waħedhom, li 85 % minnhom huma nisa. L-investiment f'infrastruttura tal-kura robusta huwa wkoll essenzjali sabiex jiġu żgurati l-ugwaljanza bejn il-ġeneri u l-emanċipazzjoni ekonomika tan-nisa, jinbnew soċjetajiet reżiljenti, jiġu miġġielda l-kundizzjonijiet prekarji f'settur iddominat min-nisa, tingħata spinta lill-ħolqien tal-impjiegi, jiġu evitati l-faqar u l-esklużjoni soċjali, minbarra li għandu effett pożittiv fuq il-Prodott Domestiku Gross, peress li jippermetti lil aktar nisa jkollhom xogħol imħallas.

(6) L-esperjenzi tal-passat urew li l-investiment spiss jitnaqqas b'mod drastiku waqt il-kriżijiet. Fid-dawl ta' dan, huwa essenzjali li f'din is-sitwazzjoni partikolari jiġi sostnut l-investiment strateġiku pubbliku u privat b'valur miżjud Ewropew, jiġu mmitigati l-effetti tal-pandemija biex jiġi aċċellerat l-irkupru, jingħata kontribut biex jintlaħqu l-objettivi tal-Patt Ekoloġiku Ewropew, l-inklużjoni u l-koeżjoni soċjali, jissaħħaħ il-potenzjal tat-tkabbir fit-tul b'riżultati tanġibbli fl-ekonomija reali, kif ukoll jissaħħu r-reżiljenza istituzzjonali u t-tħejjija għall-kriżijiet. L-investiment f'teknoloġiji ekoloġiċi u diġitali, ir-riċerka u l-innovazzjoni (R&I), inkluż f'ekonomija bbażata fuq l-għarfien, kapaċitajiet u proċessi li għandhom l-għan li jassistu fit-tranżizzjoni lejn enerġija nadifa u ċirkolari u jtejbu l-effiċjenza fl-enerġija fis-settur tal-abitazzjoni u f'setturi ewlenin oħrajn tal-ekonomija huma importanti biex jinkiseb it-tkabbir ekwu, inklużiv u sostenibbli u jinħolqu l-impjiegi. Tali investimenti jgħinu wkoll biex l-Unjoni ▌ssir ▌iktar reżiljenti u inqas dipendenti billi tiddiversifika l-ktajjen ewlenin tal-provvista. Huwa daqstant importanti li jsir investiment f'servizzi ta' interess ekonomiku ġenerali u f'servizzi soċjali ta' interess ġenerali sabiex jiġu promossi l-inklużjoni soċjali u l-koeżjoni soċjali.

(6a) L-irkupru jenħtieġ li jinkiseb u r-reżiljenza tal-Unjoni u l-Istati Membri tagħha jenħtieġ li tissaħħaħ permezz tal-finanzjament ta' sitt prijoritajiet Ewropej, jiġifieri t-tranżizzjoni ekoloġika ġusta, it-trasformazzjoni diġitali, il-koeżjoni ekonomika, il-produttività u l-kompetittività, il-koeżjoni soċjali u territorjali, ir-reżiljenza istituzzjonali u politiki biex ikun żgurat li l-ġenerazzjoni li jmiss ta' Ewropej ma ssirx "ġenerazzjoni ta' lockdown".

(6b) L-investiment f'teknoloġiji, kapaċitajiet u riformi ekoloġiċi li għandhom l-għan li jassistu t-tranżizzjoni ekoloġika ġusta, jagħtu spinta lit-tranżizzjoni għall-enerġija sostenibbli, is-sigurtà u l-effiċjenza fl-akkomodazzjoni u f'setturi ewlenin oħra tal-ekonomija huwa importanti sabiex jingħata kontribut għad-dekarbonizzazzjoni fit-tul tal-ekonomija u l-objettivi klimatiċi u ambjentali tal-Unjoni, tiġi promossa l-bijodiversità, jinkiseb tkabbir sostenibbli, isir avvanz fl-ekonomija ċirkolari u jkun ta' għajnuna biex jinħolqu l-impjiegi.

(6c) L-investiment fit-teknoloġiji, l-infrastruttura u l-proċessi diġitali jżid il-kompetittività tal-Unjoni fil-livell globali u jgħin ukoll biex l-Unjoni ssir aktar reżiljenti, aktar innovattiva u inqas dipendenti billi jiddiversifika l-ktajjen tal-provvista ewlenin. Ir-riformi u l-investimenti jenħtieġ li jippromwovu b'mod partikolari d-diġitalizzazzjoni tas-servizzi, l-iżvilupp ta' infrastruttura diġitali u tad-data, raggruppamenti u ċentri ta' innovazzjoni diġitali u soluzzjonijiet diġitali miftuħa. It-tranżizzjoni diġitali jenħtieġ li tinċentiva wkoll id-diġitalizzazzjoni tal-intrapriżi żgħar u medji (SMEs). L-akkwist pubbliku jenħtieġ li jirrispetta l-prinċipji tal-interoperabbiltà, tal-effiċjenza enerġetika u tal-protezzjoni tad-data personali, filwaqt li jippermetti l-parteċipazzjoni tal-SMEs u tan-negozji ġodda u jippromwovi l-użu ta' soluzzjonijiet b'sors miftuħ.

(6d) Ir-riformi u l-investimenti bl-għan li jżidu l-koeżjoni ekonomika u l-produttività, li jappoġġaw lill-SMEs, li jsaħħu s-Suq Uniku u jtejbu l-kompetittività jenħtieġ li jippermettu rkupru sostenibbli tal-ekonomija tal-Unjoni. Dawk ir-riformi u l-investimenti jenħtieġ li jippromwovu wkoll l-intraprenditorija, l-ekonomija soċjali, l-iżvilupp ta' infrastruttura u trasport sostenibbli u l-industrijalizzazzjoni u r-reindustrijalizzazzjoni, u jtaffu l-effett tal-kriżi fuq il-proċess tal-adozzjoni tal-munita unika mill-Istati Membri applikanti li mhumiex fiż-żona tal-euro.

(6da) Ir-riformi u l-investimenti jenħtieġ ukoll li jtejbu l-koeżjoni soċjali u jikkontribwixxu għall-ġlieda kontra l-faqar u l-indirizzar tal-qgħad. Jenħtieġ li jwasslu għall-ħolqien ta' impjiegi ta' kwalità għolja u stabbli, l-inklużjoni ta' gruppi żvantaġġati u kategoriji ta' ċittadini, jippermettu t-tisħiħ tal-infrastruttura u s-servizzi soċjali, id-djalogu soċjali, u l-protezzjoni u l-benessri soċjali. Tali miżuri huma ta' importanza fundamentali biex l-ekonomiji tagħna jirkupraw filwaqt li ħadd ma jitħalla lura.

(6e) L-Unjoni jenħtieġ li tieħu azzjonijiet biex tiżgura li l-ġenerazzjoni li jmiss ta' Ewropej ma tiġix affettwata b'mod permanenti mill-impatt tal-kriżi tal-COVID-19 u li d-distakk ġenerazzjonali ma jikbirx aktar. Ir-riformi u l-investimenti huma essenzjali għall-promozzjoni tal-edukazzjoni u l-ħiliet, inklużi l-ħiliet diġitali, ir-rwol tal-ħiliet permezz tad-definizzjoni tal-prijoritajiet fil-livell ġenerazzjonali għat-titjib tal-ħiliet, it-taħriġ mill-ġdid u rikwalifikazzjoni tal-forza tax-xogħol attiva, il-programm ta' integrazzjoni għal dawk qiegħda, il-politiki ta' investiment fl-aċċess u fl-opportunità għat-tfal u ż-żgħażagħ relatati mal-edukazzjoni, is-saħħa, in-nutrizzjoni, l-impjiegi u l-akkomodazzjoni, u l-politiki li jeliminaw id-distakk ġenerazzjonali.

(6f) Il-kriżi tal-COVID-19 enfasizzat ukoll l-importanza tat-tisħiħ tar-reżiljenza istituzzjonali u amministrattiva u tat-tħejjija għall-kriżijiet, b'mod partikolari permezz tat-titjib tal-kontinwità tal-operat u tas-servizz pubbliku, u l-aċċessibbiltà u l-kapaċità tas-sistemi tas-saħħa u l-kura, tat-titjib tal-effikaċja tal-amministrazzjoni pubblika u s-sistemi nazzjonali, inkluża l-minimizzazzjoni tal-piż amministrattiv, u tat-titjib tal-effikaċja tas-sistemi ġudizzjarji kif ukoll is-superviżjoni tal-prevenzjoni tal-frodi u l-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus. Jenħtieġ li jinkisbu tagħlimiet u li tiżdied ir-reżiljenza istituzzjonali tal-Istati Membri.

(6g) Mill-inqas 40 % tal-ammont ta' kull pjan għall-irkupru u r-reżiljenza fl-ambitu tal-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza (il-"Faċilità") jenħtieġ li jikkontribwixxi għall-integrazzjoni tal-klima u tal-bijodiversità, filwaqt li jitqies li mill-inqas 37 % tal-ammont ta' kull pjan għall-irkupru u r-reżiljenza jenħtieġ li jiġi dirett għall-finanzjament tal-integrazzjoni tal-klima. Il-pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza jenħtieġ li jkunu konsistenti mal-Istrateġija tal-Unjoni dwar l-Ugwaljanza bejn il-Ġeneri 2020-2025.

(6h) Mill-inqas 20 % tal-ammont ta' kull pjan għall-irkupru u r-reżiljenza fl-ambitu tal-Faċilità jenħtieġ li jikkontribwixxi għall-Istrateġija Diġitali Ewropea u l-kisba ta' Suq Uniku Diġitali bl-għan li tiżdied il-kompetittività tal-Unjoni fil-livell globali u li jgħin biex l-Unjoni ssir aktar reżiljenti, aktar innovattiva u strateġikament awtonoma.

(6i) Mill-inqas 7 % tal-ammont ta' kull pjan għall-irkupru u r-reżiljenza fl-ambitu tal-Faċilità jenħtieġ li jikkontribwixxi għal miżuri ta' investiment u riforma li jaqgħu taħt kull waħda mis-sitt prijoritajiet Ewropej, filwaqt li l-allokazzjoni finanzjarja sħiħa tal-Faċilità jenħtieġ li taqa' taħt is-sitt prijoritajiet Ewropej.

(6j) Jenħtieġ li l-objettiv ġenerali tal-Faċilità jkun li jikkontribwixxi għall-indirizzar tal-isfidi tas-sitt prijoritajiet Ewropej identifikati fl-ambitu tar-Regolament permezz tal-promozzjoni tal-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali, u li jikkontribwixxi għall-objettivi tal-politiki tal-Unjoni, l-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli tan-Nazzjonijiet Uniti, il-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali, il-Ftehim ta' Pariġi, u għat-tisħiħ tas-Suq Uniku. Għal dan il-għan, jenħtieġ li ttejjeb ir-reżiljenza u l-kapaċità ta' aġġustament tal-Istati Membri, timmitiga l-impatt soċjali u ekonomiku tal-kriżi, u tappoġġa t-tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali ▌biex b'hekk jerġa' jinkiseb il-potenzjal tat-tkabbir tal-ekonomiji tal-Unjoni, trawwem il-ħolqien tal-impjiegi wara l-kriżi tal-COVID-19 u tippromwovi t-tkabbir sostenibbli.

(6k) Il-Faċilità jenħtieġ li tikkontribwixxi għall-irkupru u r-reżiljenza permezz ta' riformi u investimenti li jkunu ta' benefiċċju għas-soċjetà, id-demografija, u b'mod partikolari t-tfal, iż-żgħażagħ u l-gruppi vulnerabbli, permezz tal-edukazzjoni u t-taħriġ, ittejjeb l-ambjent tan-negozju, l-oqfsa ta' insolvenza, il-ġlieda kontra prattiki tat-taxxa aggressivi, timmodernizza l-ekonomiji u l-industrija tagħna, ir-R&I, l-infrastruttura u l-konnettività sostenibbli diġitali, tal-enerġija u tat-trasport. Il-Faċilità jenħtieġ li tikkontribwixxi wkoll għall-iżvilupp ta' ekonomija ċirkolari sostenibbli, tappoġġa l-intraprenditorija inklużi l-SMEs, is-setturi tas-saħħa u tal-kura, il-kultura u l-midja, l-isport, it-turiżmu u l-ospitalità, is-setturi tal-agrikoltura u agroalimentari, issaħħaħ il-bijodiversità u l-protezzjoni ambjentali, il-ktajjen tal-provvista tal-ikel, trawwem it-tranżizzjoni ekoloġika permezz tal-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima u l-adattament għalih, u tikkontribwixxi għall-investiment f'akkomodazzjoni sostenibbli u effiċjenti fl-użu tal-enerġija. Ir-riformi u l-investimenti jenħtieġ li jsaħħu s-sistemi tal-protezzjoni u l-benessri soċjali, l-amministrazzjoni u s-servizzi pubbliċi ta' interessi ġenerali, inklużi l-ġustizzja u d-demokrazija, u jikkontribwixxu biex jiġu indirizzati l-isfidi demografiċi.

(6l) Il-kriżi tal-COVID-19 għandha konsegwenzi serji għall-attivitajiet soċjali fl-Istati Membri kollha. Is-setturi tal-edukazzjoni, kulturali u kreattivi, kif ukoll l-ospitalità u t-turiżmu waqfu joperaw. L-Unjoni u l-Istati Membri jenħtieġ li jinvestu wkoll f'dawk l-oqsma ta' importanza fundamentali. L-Istati Membri jenħtieġ li jiġu mħeġġa jiddedikaw mill-inqas 2 % tal-baġit globali għas-setturi kulturali u kreattivi u 10 % għal investimenti f'edukazzjoni ta' kwalità u inklużiva.

(7) Fil-preżent, ma jeżistix strument li jipprovdi appoġġ finanzjarju dirett b'rabta mal-ksib tar-riżultati u mal-implimentazzjoni tar-riformi u tal-investiment pubbliku tal-Istati Membri b'rispons għal kriżi tal-portata tal-kriżi tal-COVID-19. L-irkupru tal-ekonomija tal-Unjoni inġenerali jista' jinkiseb, inkluż permezz tat-twassil tal-investimenti u l-orjentazzjoni tar-riformi lejn l-istrateġiji u l-isfidi eżistenti tal-UE, inkluż, iżda mhux limitat għal, dawk identifikati fis-Semestru Ewropew, il-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali, l-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli tan-Nazzjonijiet Uniti, il-Pjanijiet Nazzjonali għall-Enerġija u l-Klima adottati fil-qafas tal-Governanza tal-Unjoni tal-Enerġija, u fil-pjanijiet għal tranżizzjoni ġusta, bil-ħsieb li jkun hemm impatt dejjiemi fuq ir-reżiljenza tal-Istati Membri.

(8) F'dan l-isfond, huwa meħtieġ li jissaħħaħ il-qafas attwali għall-għoti ta' appoġġ lill-Istati Membri u jingħata appoġġ finanzjarju dirett lill-Istati Membri permezz ta' għodda innovattiva. Għal dan il-għan, il-Faċilità jenħtieġ li tiġi stabbilita fil-qafas ta' dan ir-Regolament biex tipprovdi appoġġ finanzjarju sinifikanti u effettiv biex tiżdied l-implimentazzjoni tar-riformi sostenibbli u tal-investiment pubbliku u privat relatat fl-Istati Membri bħala strument dedikat imfassal biex jindirizza l-effetti u l-konsegwenzi negattivi tal-kriżi tal-COVID-19 fl-Unjoni. Il-Faċilità jenħtieġ li tkun komprensiva u jenħtieġ li tibbenefika wkoll mill-esperjenza miksuba mill-Kummissjoni u mill-Istati Membri mill-użu ta' strumenti u programmi oħra. Il-Faċilità tista' tinkludi wkoll miżuri li jinċentivaw l-investiment privat permezz ta' skemi ta' appoġġ, inkluż permezz ta' strumenti finanzjarji, sussidji, jew skemi simili, dment li jkun hemm konformità mar-regoli dwar l-għajnuna mill-Istat. Barra minn hekk, il-Faċilità tista' tinkludi wkoll miżuri li jippromwovu l-iżvilupp ta' banek promozzjonali nazzjonali.

(9) Jenħtieġ li t-tipi ta' finanzjament u l-metodi ta' implimentazzjoni fl-ambitu ta' dan ir-Regolament jintgħażlu fuq il-bażi tal-kapaċità tagħhom li jiksbu l-objettivi speċifiċi tal-azzjonijiet u li jagħtu r-riżultati, filwaqt li jitqies ir-riskju mistenni ta' nuqqas ta' konformità. Dan jenħtieġ li jinkludi konsiderazzjoni tal-użu ta' somom f'daqqa, rati fissi u kostijiet unitarji, kif ukoll finanzjament mhux marbut ma' kostijiet kif imsemmi fl-Artikolu 125(1)(a) tar-Regolament (UE, Euratom) 2018/1046 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill[3]  (ir-Regolament Finanzjarju).

(9a) Il-miżuri li għandhom l-għan li jrawmu l-irkupru mix-xokk soċjali u ekonomiku tal-kriżi tal-COVID-19 jenħtieġ li jkunu ggwidati mill-prinċipji ta' reżiljenza u sostenibbiltà ekoloġika u soċjali. Jenħtieġ li jkollhom l-għan ukoll li jikkombinaw il-ħtieġa ta' urġenza ma' perspettiva fit-tul. Il-miżuri li kienu appoġġati minn evidenza xjentifika b'saħħitha u ftehim politiku u soċjali wiesa' jenħtieġ li ma jiġux imdgħajfa jew posposti, iżda jenħtieġ li jibqgħu jingħataw prijorità.

(10) F'konformità mar-Regolament [l-Istrument ta' Rkupru tal-Unjoni Ewropea] u fil-limiti tar-riżorsi allokati fih, il-miżuri għall-irkupru u r-reżiljenza fil-qafas tal-Faċilità ▌jenħtieġ li jittieħdu biex jindirizzaw l-impatt soċjali u ekonomiku bla preċedent tal-kriżi tal-COVID-19. Jenħtieġ li tali riżorsi addizzjonali jintużaw b'tali mod li jiżguraw il-konformità mal-limiti ta' żmien stipulati fir-Regolament [EURI].

(10a) Jenħtieġ li l-Faċilità tappoġġa proġetti li jirrispettaw il-prinċipju tal-addizzjonalità tal-finanzjament tal-Unjoni u li jiġġeneraw valur miżjud Ewropew ġenwin. Jenħtieġ li l-Faċilità ma tkunx sostitut għan-nefqiet nazzjonali rikorrenti u jenħtieġ li ma tmurx kontra l-interessi strateġiċi u ekonomiċi tal-Unjoni, u għalhekk jenħtieġ li ma tiffinanzjax pjanijiet ta' investiment ta' pajjiżi terzi.

(10b) Il-valur miżjud Ewropew jenħtieġ li jirriżulta mill-interazzjoni u mill-interkonnessjonijiet bejn is-sitt prijoritajiet Ewropej, u jenħtieġ li jiġġenera koerenza u sinerġiji, u jipprovdi gwadanji ta' koordinazzjoni, ċertezza tad-dritt, effikaċja akbar u komplementarjetajiet.

(10c) Waħda mit-tagħlimiet meħuda mill-kriżi tal-COVID-19 hija li l-Unjoni jenħtieġ li tiddiversifika l-ktajjen tal-provvista kritiċi u għalhekk wieħed mill-objettivi tal-Faċilità jenħtieġ li jkun li ssaħħaħ l-awtonomija strateġika tal-Unjoni.

(10d) L-ammonti ta' approprjazzjonijiet ta' impenn u approprjazzjonijiet diżimpenjati mhux użati jenħtieġ li jintużaw biex jirrinforzaw programmi b'valur miżjud Ewropew, b'mod partikolari taħt ġestjoni diretta, bħal dawk fl-oqsma tar-R&I, l-edukazzjoni u l-infrastruttura, fost oħrajn.

(10e) Il-pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza fl-ambitu tal-Faċilità jenħtieġ li jaħdmu f'sinerġija mal-Programm InvestEU, u jistgħu jippermettu kontribuzzjonijiet lill-kompartiment tal-Istati Membri fl-ambitu tal-Programm InvestEU, b'mod partikolari għas-solvenza ta' kumpaniji stabbiliti fl-Istati Membri kkonċernati. Il-pjanijiet jistgħu jippermettu wkoll kontribuzzjonijiet lill-programmi tal-Qafas Finanzjarju Pluriennali (QFP) taħt ġestjoni diretta għat-tfal, iż-żgħażagħ, inkluż Erasmus, il-kultura, kif ukoll ir-R&I, inkluż Orizzont Ewropa.

(10f) Next Generation EU jenħtieġ li ma jsirx piż finanzjarju għall-ġenerazzjonijiet li jmiss u jenħtieġ li jitħallas lura mir-riżorsi proprji l-ġodda tal-Unjoni. Barra minn hekk, huwa kruċjali li s-self imġarrab fil-kuntest ta' Next Generation EU jitħallas lura fi żmien debitu.

(11) Fid-dawl tal-Patt Ekoloġiku Ewropew bħala l-istrateġija tat-tkabbir sostenibbli tal-Ewropa u t-twettiq tal-impenji tal-Unjoni biex timplimenta il-Ftehim ta' Pariġi u l-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli tan-Nazzjonijiet Uniti, il-Faċilità stabbilita b'dan ir-Regolament se tikkontribwixxi biex jiġu integrati l-azzjonijiet klimatiċi u s-sostenibbiltà ambjentali u biex tinkiseb mira ġenerali li 30 % tan-nefqa tal-baġit tal-Unjoni tkun tappoġġa objettivi klimatiċi, u mira ġenerali li 10 % tan-nefqa tal-baġit tal-Unjoni tkun tappoġġa objettivi relatati mal-bijodiversità. Fil-pjanijiet tagħhom għall-irkupru u r-reżiljenza, l-Istati Membri jenħtieġ li jagħtu attenzjoni partikolari lill-appoġġ u l-emanċipazzjoni tal-ħaddiema li jistgħu jbatu minħabba l-konsegwenza tat-tranżizzjonijiet, b'mod partikolari billi jimplimentaw il-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali u jiddefendu l-prinċipju tan-negozjar kollettiv.

 

(15) Jenħtieġ li l-objettiv speċifiku tal-Faċilità jkun li tipprovdi appoġġ finanzjarju bil-għan li jintlaħqu l-istadji importanti u l-miri ċari tar-riformi u tal-investimenti stabbiliti fil-pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza. Jenħtieġ li dak l-objettiv speċifiku jiġi segwit f'kooperazzjoni mill-qrib mal-Istati Membri kkonċernati.

(16) Sabiex tkun żgurata l-kontribuzzjoni tiegħu għall-objettivi tal-Faċilità, jenħtieġ li l-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza jkun jinkludi miżuri għall-implimentazzjoni ta' riformi u proġetti ta' investiment pubbliku permezz ta' pjan koerenti, rilevanti, effettiv u effiċjenti għall-irkupru u r-reżiljenza. ▌

(16a) Il-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza jenħtieġ li jkun fih spjegazzjoni dettaljata dwar kif il-pjanijiet u l-miżuri għall-irkupru u r-reżiljenza se jikkontribwixxu għal kull waħda mis-sitt prijoritajiet Ewropej, inklużi l-allokazzjonijiet baġitarji minimi rispettivi u ġenerali.

(16b) Il-pjan jenħtieġ li jispjega wkoll kif jikkontribwixxi għall-politiki tal-Unjoni, l-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli tan-Nazzjonijiet Uniti, il-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali, il-Ftehim ta' Pariġi u t-tisħiħ tas-Suq Uniku, u kif ma jmurx kontrihom. Il-pjan jenħtieġ li jispjega wkoll kif jikkontribwixxi għall-interessi strateġiċi u ekonomiċi tal-Unjoni, ma jissostitwixxix in-nefqa baġitarja nazzjonali, jirrispetta l-prinċipju tal-addizzjonalità tal-finanzjament tal-Unjoni u l-prinċipju ta' "tagħmel l-ebda ħsara sinifikanti", u kif ma jmur kontra xejn minn dan. Jenħtieġ li jispjega kif inhu konsistenti mal-prinċipji tal-Istrateġija tal-Unjoni dwar l-Ugwaljanza bejn il-Ġeneri 2020-2025.

(16c) Il-pjan nazzjonali għall-irkupru u r-reżiljenza jenħtieġ li ma jaffettwax id-dritt li jiġu konklużi jew infurzati ftehimiet kollettivi jew li tittieħed azzjoni kollettiva f'konformità mal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, u mad-dritt u l-prattiki tal-Unjoni u dawk nazzjonali.

(16d) Il-pjan jenħtieġ li jispjega kif jikkontribwixxi biex jiġu indirizzati b'mod effettiv l-isfidi identifikati fir-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiżi rilevanti għall-Istat Membru kkonċernat jew f'dokumenti rilevanti oħra adottati uffiċjalment mill-Kummissjoni fil-kuntest tas-Semestru Ewropew. F'każ li Stat Membru jkun qed jesperjenza żbilanċi jew żbilanċi eċċessivi kif konkluż mill-Kummissjoni wara analiżi fil-fond, il-pjan jenħtieġ li jkun fih spjegazzjoni tal-mod kif ir-rakkomandazzjonijiet magħmula fl-Artikolu 6 tar-Regolament (UE) Nru 1176/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill[4] huma kompatibbli mal-pjanijiet. Il-pjan jenħtieġ li jiddeskrivi l-istadji importanti ċari, il-miri u l-iskeda ta' żmien previsti għall-implimentazzjoni tar-riformi u tal-investimenti.

(16e) Il-pjan jenħtieġ li jirrappreżenta pakkett komprensiv ta' riformi u investiment u jiġġustifika l-koerenza tiegħu. Il-pjan jenħtieġ li jiddeskrivi l-proġetti previsti ta' investiment pubbliku u privat, u l-perjodu ta' investiment relatat kif ukoll referenzi għall-involviment ta' sħab privati, meta jkun rilevanti. Il-pjan jenħtieġ li jiddeskrivi l-kost totali stmat tar-riformi u l-investimenti. Jenħtieġ li jkun fih, meta jkun rilevanti, informazzjoni dwar finanzjament eżistenti jew ippjanat tal-Unjoni u r-rabta ma' riformi preċedenti jew ippjanati fil-qafas tal-Programm ta' Appoġġ għal Riformi Strutturali jew tal-Istrument ta' Appoġġ Tekniku u informazzjoni dwar il-miżuri ta' akkumpanjament li jistgħu jkunu meħtieġa, inkluża skeda ta' żmien tal-azzjonijiet politiċi kollha.

(16f) Peress li l-awtoritajiet reġjonali u lokali huma l-eqreb taċ-ċittadini tagħhom, u għandhom esperjenza diretta rigward il-ħtiġijiet u l-problemi tal-komunitajiet u l-ekonomiji lokali, huma għandhom rwol kruċjali fl-irkupru ekonomiku u soċjali. Filwaqt li jitqies dan, jenħtieġ li jkunu involuti mill-qrib fl-ippjanar u fl-implimentazzjoni tal-Faċilità, inkluż fit-tħejjija tal-pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza kif ukoll fil-ġestjoni tal-proġetti fl-ambitu tal-Faċilità. Sabiex jiġi sfruttat bis-sħiħ il-potenzjal tal-awtoritajiet reġjonali u lokali fil-kisba tal-irkupru u r-reżiljenza, parti mir-riżorsi tal-Faċilità jenħtieġ li tiġi implimentata minnhom, filwaqt li jiġi rrispettat il-prinċipju tas-sussidjarjetà tal-Istat Membru.

(16g) Il-pjan jenħtieġ li jiddeskrivi, meta jkun xieraq, it-talba għal appoġġ għal self u l-istadji importanti addizzjonali.

(16h) Il-pjan jenħtieġ li jkun fih spjegazzjoni tal-pjanijiet, tas-sistemi u tal-miżuri konkreti tal-Istati Membri biex jipprevjenu, jidentifikaw u jirrettifikaw kunflitti ta' interess, korruzzjoni u frodi meta jintużaw il-fondi kif derivati mill-Faċilità.

(16i) Il-pjan jenħtieġ li jkun fih dettalji ta' arranġamenti magħmula mill-Istati Membri biex jiżguraw li l-intrapriżi benefiċjarji ma jkunux involuti f'xi arranġament fiskali rapportabbli skont id-Direttiva tal-Kunsill (UE) 2018/822[5] fir-rigward ta' arranġamenti transfruntieri.

(16j) Meta jkun rilevanti, il-pjanijiet jenħtieġ li jinkludu investimenti fi proġetti transfruntieri jew pan-Ewropej biex jappoġġaw il-kooperazzjoni Ewropea.

 L-Istati Membri kollha li jibbenefikaw mill-Faċilità jenħtieġ li jirrispettaw u jippromwovu l-valuri minquxa fl-Artikolu 2 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. Il-Kummissjoni jenħtieġ li tingħata s-setgħa li tibda s-sospensjoni tal-approprjazzjonijiet ta' impenn jew ta' pagament għall-Istati Membri fl-ambitu tal-Faċilità f'każ ta' nuqqasijiet ġeneralizzati fir-rigward tal-istat tad-dritt fejn dawn jaffettwaw jew jistgħu jaffettwaw il-prinċipji ta' ġestjoni finanzjarja tajba jew il-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni. Il-Faċilità jenħtieġ li tipprevedi regoli u proċeduri ċari dwar il-bidu tal-mekkaniżmu ta' sospensjoni jew dwar it-tneħħija tiegħu. F'dan ir-rigward, il-proċedura biex tinbeda s-sospensjoni tal-finanzjament fl-ambitu tal-Faċilità u t-tqegħid sussegwenti tiegħu f'riżerva jenħtieġ li tiġi mblukkata biss jekk maġġoranza kwalifikata fil-Kunsill jew maġġoranza fil-Parlament Ewropew topponiha. Il-pagamenti lill-benefiċjarji finali, inklużi l-awtoritajiet lokali u reġjonali jenħtieġ li jkomplu.

(16l) Il-miżuri li jibdew mill-1 ta' Frar 2020 relatati mal-konsegwenzi ekonomiċi u soċjali tal-kriżi tal-COVID-19 jenħtieġ li jkunu eliġibbli.

(17) Fejn Stat Membru jkun eżentat mill-monitoraġġ u l-valutazzjoni tas-Semestru Ewropew abbażi tal-Artikolu 12 tar-Regolament (UE) 472/2013[6], jew ikun soġġett għal sorveljanza skont ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 332/2002[7], jenħtieġ li jkun possibbli li d-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament jiġu applikati għall-Istat Membru kkonċernat, fir-rigward tal-isfidi u l-prijoritajiet, soġġetti għall-miżuri stabbiliti skont dan ir-regolament.

(18) Għall-finijiet ta' informazzjoni għat-tħejjija u għall-implimentazzjoni tal-pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza mill-Istati Membri, jenħtieġ li l-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu jistgħu jiddiskutu, fil-kuntest tas-Semestru Ewropew, l-istat tal-irkupru, tar-reżiljenza u tal-kapaċità ta' aġġustament fl-Unjoni. Sabiex tkun żgurata evidenza xierqa, jenħtieġ li din id-diskussjoni tkun ibbażata fuq l-informazzjoni strateġika u analitika tal-Kummissjoni disponibbli fil-kuntest tas-Semestru Ewropew u, meta tkun disponibbli, fuq il-bażi tal-informazzjoni dwar l-implimentazzjoni tal-pjanijiet fis-snin preċedenti. Jenħtieġ li l-Kummissjoni tagħmel l-informazzjoni kollha rilevanti disponibbli għall-Parlament Ewropew u l-Kunsill fl-istess ħin u b'termini ugwali. Jenħtieġ li fil-kumitati rilevanti tal-Parlament Ewropew isir Djalogu dwar l-Irkupru u r-Reżiljenza mfassal skont id-djalogu ekonomiku strutturat eżistenti sabiex jiġu żgurati t-trasparenza u l-obbligu ta' rendikont.

(19) Sabiex tiġi żgurata kontribuzzjoni finanzjarja proporzjonata għall-bżonnijiet effettivi tal-Istati Membri biex iwettqu u jlestu r-riformi u l-investimenti inklużi fil-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza, huwa xieraq li tiġi stabbilita kontribuzzjoni finanzjarja massima li tkun għad-dispożizzjoni tagħhom fil-qafas tal-Faċilità f'dak li għandu x'jaqsam mal-appoġġ finanzjarju (jiġifieri l-appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli). Fl-2021 u l-2022, jenħtieġ li dik il-kontribuzzjoni massima tkun ikkalkolata fuq il-bażi tal-popolazzjoni, l-invers tal-PDG per capita u r-rata tal-qgħad relattiva ta' kull Stat Membru għall-perjodu 2015-2019. Fl-2023 u l-2024, dik il-kontribuzzjoni finanzjarja massima jenħtieġ li tkun ikkalkolata fuq il-bażi tal-popolazzjoni, il-PDG invers, u t-telf kumulattiv fil-PDG reali osservat matul il-perjodu bejn l-2020 u l-2021, meta mqabbel mal-2019.

(20) Huwa meħtieġ li jiġi stabbilit proċess għall-preżentazzjoni tal-proposti għall-pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza mill-Istati Membri, u l-kontenut tagħhom. Bil-għan li tiġi żgurata l-espedjenza tal-proċeduri, jenħtieġ li Stat Membru jippreżenta pjan għall-irkupru u r-reżiljenza sa mhux iktar tard mit-30 ta' April, bħala anness separat tal-Programm Nazzjonali ta' Riforma. Sabiex tiġi żgurata implimentazzjoni rapida, jenħtieġ li l-Istat Membru jippreżenta l-abbozz tal-pjan flimkien mal-abbozz tal-baġit tas-sena li ġejja fil-15 ta' Ottubru tas-sena ta' qabel. Għat-tħejjija tal-pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza, l-Istati Membri jistgħu jagħmlu użu mill-Istrument ta' Appoġġ Tekniku f'konformità mar-Regolament XX/SSSS [li jistabbilixxi l-Istrument ta' Appoġġ Tekniku].

(20a) Fl-evalwazzjoni tagħha, il-Kummissjoni għandha tqis is-sinerġiji maħluqa bejn il-pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza ta' Stati Membri differenti u l-komplementarjetà bejn dawk il-pjanijiet u pjanijiet ta' investiment oħra fil-livell nazzjonali. Il-Kummissjoni għandha, fejn rilevanti, tikkonsulta mal-partijiet ikkonċernati rilevanti fl-Unjoni kollha biex tiġbor il-fehmiet tagħhom dwar is-sjieda, il-konsistenza u l-effikaċja tal-pjan nazzjonali għall-irkupru u r-reżiljenza. Il-Kummissjoni għandha tirrikjedi wkoll valutazzjoni tal-impatt fir-rigward tal-ġeneri tal-pjan imwettaq minn espert indipendenti jew tipproċedi għal din il-valutazzjoni hija stess.

(22) Jenħtieġ li l-Kummissjoni tivvaluta l-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza propost mill-Istat Membru u jenħtieġ li taġixxi f'kooperazzjoni mill-qrib mal-Istat Membru inkwistjoni. Il-Kummissjoni jenħtieġ li tirrispetta bis-sħiħ is-sjieda nazzjonali tal-proċess u jenħtieġ li tqis ukoll is-sinerġiji maħluqa bejn il-pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza ta' Stati Membri differenti u l-komplementarjetà bejn dawk il-pjanijiet u pjanijiet oħra ta' investiment fil-livell nazzjonali. Jenħtieġ li l-Kummissjoni tivvaluta l-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza abbażi ta' lista ta' rekwiżiti u lista ta' kriterji li jenħtieġ li jagħtu prova tal-effikaċja, l-effiċjenza, ir-rilevanza u l-koerenza tagħhom u għal dak il-għan, jenħtieġ li jqisu l-ġustifikazzjoni u l-elementi pprovduti mill-Istat Membru kkonċernat ▌.

(23) Jenħtieġ li jiġu stabbiliti linji gwida xierqa, bħala Anness ta' dan ir-Regolament, biex iservu bħala bażi għall-Kummissjoni biex tivvaluta b'mod trasparenti u ekwu l-pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza u biex tiddetermina l-kontribuzzjoni finanzjarja f'konformità mal-objettivi u ma' kwalunkwe rekwiżit rilevanti ieħor stabbiliti f'dan ir-Regolament. Fl-interess tat-trasparenza u l-effiċjenza, jenħtieġ li tiġi stabbilita sistema ta' klassifikazzjoni għall-valutazzjoni tal-proposti għall-pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza għal dan il-għan. Il-punteġġi attribwiti għall-pjanijiet adottati jenħtieġ li jiġu żvelati.

(24) Għall-finijiet tat-tħejjija ta' pjanijiet ta' kwalità għolja u biex il-Kummissjoni tkun assistita fil-valutazzjoni tal-pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza ppreżentati mill-Istati Membri u fil-valutazzjoni tal-grad tal-kisba tagħhom, jenħtieġ li jkun previst l-użu ta' parir minn esperti u, fuq talba tal-Istat Membru, konsulenza bejn il-pari u appoġġ tekniku. Meta għarfien espert bħal dan jikkonċerna b'mod partikolari l-politiki relatati max-xogħol, jenħtieġ li jkunu involuti s-sħab soċjali.

(25) Għall-finijiet ta' semplifikazzjoni, id-determinazzjoni tal-kontribuzzjoni finanzjarja jenħtieġ li ssegwi kriterji sempliċi. Jenħtieġ li l-kontribuzzjoni finanzjarja tiġi ddeterminata fuq il-bażi tal-kost totali stmat tal-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza propost mill-Istat Membru kkonċernat. Il-finanzjament mill-Faċilità ma għandux jappoġġja miżuri li jnaqqsu d-dħul tal-gvern għal perjodu ta' żmien twil jew b'mod permanenti, bħat-tnaqqis fit-taxxi jew it-tnaqqis fl-imposti.

(26) Dment li l-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza jindirizza b'mod sodisfaċenti l-kriterji ta' valutazzjoni, jenħtieġ li l-Istat Membru kkonċernat jiġi allokat il-kontribuzzjoni finanzjarja massima fejn il-kost totali stmat tar-riforma u tal-investiment inklużi fil-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza jkun daqs l-ammont tal-kontribuzzjoni finanzjarja massima stess jew ogħla minnu. Jenħtieġ li l-Istat Membru kkonċernat jiġi allokat ammont ugwali għall-kost totali stmat tal-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza jekk dan il-kost totali stmat ikun inqas mill-kontribuzzjoni finanzjarja massima stess. Jenħtieġ li ma tingħata l-ebda kontribuzzjoni finanzjarja lill-Istat Membru jekk il-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza ma jindirizzax b'mod sodisfaċenti l-kriterji tal-valutazzjoni. Kull meta l-Kummissjoni tqis li l-pjan ma jindirizzax b'mod sodisfaċenti l-kriterji tal-valutazzjoni, jenħtieġ li tinforma lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill u titlob lill-Istat Membru kkonċernat biex jippreżenta pjan rivedut.

(28) Jenħtieġ li l-appoġġ finanzjarju għall-pjan ta' Stat Membru jkun possibbli fil-forma ta' self, bil-konklużjoni ta' ftehim ta' self mal-Kummissjoni, fuq il-bażi ta' talba debitament motivata mill-Istat Membru kkonċernat. Jenħtieġ li s-self li jsostni l-implimentazzjoni tal-pjanijiet nazzjonali għall-irkupru u r-reżiljenza jingħata b'dati ta' maturità li jirriflettu n-natura fit-tul ta' dan l-infiq, filwaqt li jkollhom skeda ta' ħlas lura li tkun ċara u preċiża. Dawn id-dati ta' maturità jistgħu jvarjaw mid-dati ta' maturità tal-fondi li l-Unjoni tissellef fis-swieq kapitali biex tiffinanzja s-self. Għaldaqstant, huwa meħtieġ li tiġi prevista l-possibbiltà ta' deroga mill-prinċipju stabbilit fl-Artikolu 220(2) tar-Regolament Finanzjarju, li jipprevedi li l-maturitajiet tas-self għall-assistenza finanzjarja jenħtieġ li ma jiġux ittrasformati.

(29) It-talba għal self jenħtieġ li tkun ġustifikata mill-ħtiġijiet finanzjarji marbuta ma' riformi u investimenti addizzjonali inklużi fil-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza, li jkunu notevolment rilevanti għat-tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali, u għalhekk, permezz ta' kost tal-pjan ogħla mill-kontribuzzjoni finanzjarja massima (li se tkun) allokata permezz tal-kontribuzzjoni mhux ripagabbli. Jenħtieġ li jkun possibbli li t-talba għal self tiġi sottomessa flimkien mal-preżentazzjoni tal-pjan. Jekk it-talba għas-self issir f'mument differenti, jenħtieġ li tkun akkumpanjata minn pjan rivedut bi stadji importanti u miri addizzjonali. Biex ikun żgurat il-frontloading tar-riżorsi, jenħtieġ li l-Istati Membri jitolbu appoġġ ta' self sa mhux aktar tard mill-31 ta' Awwissu 2024. Għall-finijiet ta' ġestjoni finanzjarja tajba, l-ammont totali tas-self kollu mogħti skont dan ir-Regolament jenħtieġ li jkollu limitu massimu. Barra minn hekk, jenħtieġ li l-volum massimu tas-self għal kull Stat Membru ma jaqbiżx is-6,8 % tad-Dħul Nazzjonali Gross tiegħu. Żieda tal-ammont b'limitu massimu jenħtieġ li tkun possibbli f'ċirkostanzi ta' eċċezzjoni soġġetti għar-riżorsi disponibbli. Għall-istess raġunijiet ta' ġestjoni finanzjarja tajba, jenħtieġ li jkun possibbli li jitħallas is-self bin-nifs mat-twettiq tar-riżultati.

(30) Stat Membru jenħtieġ li jkollu l-possibbiltà li jagħmel talba motivata biex jiġi emendat il-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza fil-perjodu ta' implimentazzjoni, jekk iċ-ċirkostanzi oġġettivi jiġġustifikaw tali azzjoni. Il-Kummissjoni jenħtieġ li tivvaluta t-talba motivata u tieħu deċiżjoni ġdida fi żmien xahrejn. Jenħtieġ li l-Istat Membru jkun jista' jitlob, fi kwalunkwe ħin matul is-sena, assistenza permezz tal-Istrument ta' Appoġġ Tekniku f'konformità mar-Regolament XX/SSSS [li jistabbilixxi l-Istrument ta' Appoġġ Tekniku] għall-fini li jemenda jew jissostitwixxi l-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza.

(30a) L-Istati Membri u l-istituzzjonijiet tal-Unjoni involuti fil-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet jenħtieġ li jagħmlu ħilithom biex inaqqsu ż-żmien tal-ipproċessar u jissemplifikaw il-proċeduri sabiex jiżguraw l-adozzjoni bla xkiel u rapida tad-deċiżjonijiet dwar il-mobilizzazzjoni u l-implimentazzjoni tal-Faċilità.

(31) Għal raġunijiet ta' effiċjenza u semplifikazzjoni fil-ġestjoni finanzjarja tal-istrument, l-appoġġ finanzjarju tal-Unjoni għall-pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza jenħtieġ li jieħu l-forma ta' finanzjament ibbażat fuq il-kisba tar-riżultati mkejla b'referenza għal stadji importanti u miri indikati fil-pjanijiet approvati għall-irkupru u r-reżiljenza. Għal dan il-għan, l-appoġġ addizzjonali għas-self jenħtieġ li jkun marbut mal-istadji importanti u l-miri addizzjonali meta mqabbla ma' dawk rilevanti għall-appoġġ finanzjarju (jiġifieri l-appoġġ mhux ripagabbli). L-iżborżi jenħtieġ li jsiru biss mal-implimentazzjoni tal-istadji importanti rilevanti.

(32) Għall-fini ta' ġestjoni finanzjarja soda, jenħtieġ li jiġu stabbiliti regoli speċifiċi għall-impenji tal-baġit, għall-pagamenti, għas-sospensjoni, għall-kanċellazzjoni u għall-irkupru ta' fondi. Biex tiġi żgurata l-prevedibbiltà, jenħtieġ li jkun possibbli għall-Istati Membri li jippreżentaw talbiet għall-pagamenti fuq bażi biannwali. Il-pagamenti jenħtieġ li jsiru b'mod rateali u jkunu bbażati fuq valutazzjoni pożittiva mill-Kummissjoni tal-implimentazzjoni tal-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza mill-Istat Membru. Jenħtieġ li l-Kummissjoni tagħmel disponibbli prefinanzjament sa 20 % tal-appoġġ totali mill-Fondi stabbilit fid-deċiżjoni li tapprova pjan għall-irkupru u r-reżiljenza. Is-sospensjoni u l-kanċellazzjoni, kif ukoll it-tnaqqis u l-irkupru tal-kontribuzzjoni finanzjarja jenħtieġ li jkunu possibbli jekk il-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza ma jkunx ġie implimentat b'mod sodisfaċenti mill-Istat Membru jew fil-każ ta' irregolaritajiet serji, fosthom frodi, korruzzjoni u kunflitti ta' interess. Jenħtieġ li l-irkupru, fejn possibbli, jiġi żgurat permezz ta' tpaċija kontra l-iżborżi pendenti skont il-Faċilità. Jenħtieġ li jiġu stabbiliti proċeduri kontradittorji xierqa biex jiżguraw li d-deċiżjoni mill-Kummissjoni fir-rigward tas-sospensjoni, il-kanċellazzjoni u l-irkupru tal-ammonti mħallsa tirrispetta d-dritt tal-Istati Membri li jipprovdu kummenti.

(32a) Sabiex jiġu protetti l-interessi finanzjarji tal-Unjoni fl-implimentazzjoni tal-Faċilità, l-Istati Membri jenħtieġ li jiżguraw il-funzjonament ta' sistemi ta' kontroll intern effettivi u effiċjenti u jirkupraw ammonti mħallsa jew użati ħażin b'mod mhux dovut. L-Istati Membri għandhom jiġbru data u informazzjoni li jippermettu l-prevenzjoni, id-detezzjoni u l-korrezzjoni ta' irregolaritajiet serji, fosthom frodi, korruzzjoni u kunflitti ta' interess fir-rigward tal-miżuri appoġġjati mill-Faċilità.

(33) Għal monitoraġġ effettiv tal-implimentazzjoni, l-Istati Membri jenħtieġ li jirrapportaw fuq bażi biannwali fil-proċess tas-Semestru Ewropew dwar il-progress li jkun sar fil-kisba tal-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza. Tali rapporti mħejjija mill-Istati Membri kkonċernati jenħtieġ li jkunu riflessi b'mod xieraq fil-Programmi Nazzjonali ta' Riforma, li għandhom jintużaw bħala għodda għar-rapportar dwar il-progress lejn it-tlestija tal-pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza. Il-kumitati kompetenti tal-Parlament Ewropew jistgħu, fi kwalunkwe stadju, jisimgħu lir-rappreżentanti tal-Istati Membri responsabbli għall-pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza u kwalunkwe istituzzjoni u parti kkonċernata rilevanti oħra biex jiddiskutu l-miżuri previsti f'dan ir-Regolament u li għandhom jittieħdu skont dan ir-Regolament.

(34) Għall-finijiet ta' trasparenza, il-pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza adottati mill-Kummissjoni jenħtieġ li jiġu kkomunikati lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill fl-istess ħin u l-attivitajiet ta' komunikazzjoni jenħtieġ li jitwettqu mill-Kummissjoni kif xieraq. Jenħtieġ li l-Kummissjoni tiżgura l-viżibilità tal-infiq fl-ambitu tal-Faċilità billi tindika b'mod ċar li fuq il-proġetti appoġġjati jkun hemm immarkat il-kliem "Inizjattiva ta' Rkupru tal-Unjoni Ewropea".

(35) L-infiq fl-ambitu tal-Faċilità jenħtieġ li jkun effiċjenti, filwaqt li jkollu impatt pożittiv doppju fuq l-irkupru tal-Ewropa mill-kriżi u fuq it-tranżizzjoni tal-Ewropa lejn ekonomija sostenibbli. Sabiex tiġi żgurata allokazzjoni effiċjenti u koerenti ta' fondi mill-baġit tal-Unjoni, biex jiġi rrispettat il-prinċipju ta' ġestjoni finanzjarja soda u biex jiġu evitati l-kunflitti ta' interess, l-azzjonijiet f'dan ir-Regolament jenħtieġ li jkunu konsistenti u komplementari mal-programmi attwali tal-Unjoni, filwaqt li jevitaw finanzjament doppju għall-istess nefqa. B'mod partikolari, fl-istadji kollha tal-proċess, il-Kummissjoni u l-Istat Membru jenħtieġ li jiżguraw koordinazzjoni effettiva sabiex jissalvagwardjaw il-konsistenza, il-komplementarjetà u s-sinerġija bejn is-sorsi ta' finanzjament u appoġġ tekniku rċevut permezz tal-Istrument ta' Appoġġ Tekniku. Għal dan il-għan, l-Istati Membri jenħtieġ li jkunu meħtieġa jippreżentaw l-informazzjoni rilevanti dwar il-finanzjament tal-Unjoni eżistenti jew ippjanat meta jippreżentaw il-pjanijiet tagħhom lill-Kummissjoni. L-appoġġ finanzjarju permezz tal-Faċilità jenħtieġ li jkun addizzjonali għall-appoġġ ipprovdut taħt fondi u programmi oħra tal-Unjoni, u proġetti ta' riforma u investiment iffinanzjati mill-Faċilità jenħtieġ li jkunu jistgħu jirċievu finanzjament minn programmi u strumenti oħra tal-Unjoni sakemm tali appoġġ ma jkoprix l-istess kostijiet.

(36) Skont il-paragrafi 22 u 23 tal-Ftehim Interistituzzjonali għat-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta' April 2016, hemm il-ħtieġa li tiġi evalwata l-Faċilità ▌fuq il-bażi tal-informazzjoni miġbura permezz ta' rekwiżiti speċifiċi ta' monitoraġġ, filwaqt li tiġi evitata r-regolamentazzjoni żejda u l-piżijiet amministrattivi, b'mod partikolari għall-Istati Membri. Jenħtieġ li dawk ir-rekwiżiti, fejn xieraq, jinkludu indikaturi li jistgħu jitkejlu bħala bażi għall-evalwazzjoni tal-effetti tal-Istrument fil-prattika. Jenħtieġ li tiġi stabbilita tabella ta' valutazzjoni ddedikata li għandha tikkomplementa t-Tabella ta' Valutazzjoni Soċjali eżistenti u t-Tabella ta' Valutazzjoni eżistenti dwar il-proċedura ta' żbilanċ makroekonomiku għal dak il-għan. L-infiq fl-ambitu tal-Faċilità għandu jkun soġġett għal proċedura ta' kwittanza ddedikata f'kapitolu separat tar-rapport ta' evalwazzjoni tal-kwittanza tal-Kummissjoni skont l-Artikolu 318 tat-TFUE. Id-data miġbura għall-finijiet ta' monitoraġġ jenħtieġ li tinġabar diżaggregata skont il-ġeneru.

(36a) Il-Kummissjoni jenħtieġ li tkun responsabbli fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-Faċilità u li tidher quddiem il-Parlament Ewropew biex tipprovdi spjegazzjonijiet fejn meħtieġ, inkluż f'każijiet ta' negliġenza serja jew imġiba ħażina. F'dan ir-rigward, il-Parlament Ewropew jista' jipprovdi rakkomandazzjonijiet biex jiġu indirizzati n-nuqqasijiet identifikati.

(37) Huwa opportun li l-Kummissjoni tipprovdi rapport biannwali lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-implimentazzjoni tal-Faċilità stipulata f'dan ir-Regolament. Dan ir-rapport jenħtieġ li jinkludi informazzjoni dettaljata dwar il-progress li sar mill-Istati Membri, inkluż l-istatus tal-implimentazzjoni tal-miri u tal-istadji importanti, skont il-pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza approvati; jenħtieġ li jinkludi wkoll informazzjoni dwar il-volum tar-rikavati assenjati lill-Faċilità mill-Istrument tal-Unjoni Ewropea għall-Irkupru fis-sena preċedenti, imqassma skont il-linja baġitarja, u l-kontribuzzjoni tal-ammonti miġbura permezz tal-Istrument tal-Unjoni Ewropea għall-Irkupru għall-kisbiet tal-objettivi tal-Faċilità.

(38) Jenħtieġ li titwettaq evalwazzjoni indipendenti ta' nofs it-terminu li tħares lejn il-kisba tal-objettivi tal-Faċilità stabbilita b'dan ir-Regolament, l-effiċjenza tal-użu tar-riżorsi tagħha u l-valur miżjud tagħha. Jekk xieraq, l-evalwazzjoni jenħtieġ li tkun akkumpanjata minn proposta għal emendi għal dan ir-Regolament. Barra minn hekk, evalwazzjoni indipendenti ex post jenħtieġ li tittratta l-impatt fit-tul tal-istrumenti.

(38a) Jenħtieġ li l-Kummissjoni tippreżenta rieżamijiet tal-implimentazzjoni tal-Faċilità u tipproponi, jekk ikun xieraq, modifiki tar-Regolament sabiex jiġi żgurat impenn sħiħ tal-approprjazzjonijiet.

(39) Il-pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza li għandhom jiġu implimentati mill-Istati Membri u l-kontribuzzjoni finanzjarja korrispondenti allokata għalihom jenħtieġ li jiġu stabbiliti permezz ta' atti delegati. Is-setgħa li jiġu adottati atti f'konformità mal-Artikolu 290 tat-TFUE relatati mal-adozzjoni tal-pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza u mal-ħlas tal-appoġġ finanzjarju meta jiġu ssodisfati l-istadji importanti u l-miri rilevanti jenħtieġ li tiġi ddelegata lill-Kummissjoni. Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul ix-xogħol tagħha ta' tħejjija, ukoll fil-livell ta' esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jiġu mwettqa f'konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet. B'mod partikolari, biex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta' atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi tal-esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta' azzjonijiet delegati. Wara l-adozzjoni ta' att delegat, jenħtieġ li jkun possibbli għall-Istat Membru kkonċernat u għall-Kummissjoni li jaqblu dwar ċerti arranġamenti operazzjonali ta' natura teknika, li jagħtu dettalji dwar aspetti tal-implimentazzjoni fir-rigward ta' skedi ta' żmien, indikaturi għall-istadji importanti u l-miri, u aċċess għal data sottostanti. Sabiex titħalla r-rilevanza kontinwa tal-arranġamenti operazzjonali fir-rigward taċ-ċirkostanzi prevalenti matul l-implimentazzjoni tal-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza, jenħtieġ li jkun possibbli li l-elementi ta' tali arranġamenti tekniċi jistgħu jiġu mmodifikati b'kunsens reċiproku. Għal dan ir-Regolament japplikaw ir-regoli finanzjarji orizzontali adottati mill-Parlament Ewropew u mill-Kunsill abbażi tal-Artikolu 322 tat-TFUE. Dawk ir-regoli huma stipulati fir-Regolament Finanzjarju u jiddeterminaw b'mod partikolari l-proċedura għall-istabbiliment u l-implimentazzjoni tal-baġit permezz tal-għotjiet, l-akkwist, il-premju, l-implimentazzjoni indiretta, u jipprovdu għal verifiki dwar ir-responsabbiltà tal-atturi finanzjarji. Ir-regoli adottati fuq il-bażi tal-Artikolu 322 tat-TFUE jikkonċernaw ukoll il-protezzjoni tal-baġit tal-Unjoni f'każ ta' nuqqasijiet ġeneralizzati fir-rigward tal-istat tad-dritt fl-Istati Membri, billi r-rispett għall-istat tad-dritt huwa prekundizzjoni essenzjali għal ġestjoni finanzjarja soda u effettiva tal-fondi tal-Unjoni.

(40) F'konformità mar-Regolament Finanzjarju, ir-Regolament (UE Euratom) Nru 883/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill[8], ir-Regolament tal-Kunsill (Euratom, KE) Nru 2988/95[9], ir-Regolament tal-Kunsill (Euratom, KE) Nru 2185/96[10] u r-Regolament tal-Kunsill (UE) 2017/1939[11], l-interessi finanzjarji tal-Unjoni jenħtieġ li jiġu protetti permezz ta' miżuri proporzjonati, inklużi l-prevenzjoni, id-detezzjoni, il-korrezzjoni u l-investigazzjoni ta' irregolaritajiet u ta' frodi, l-irkupru ta' fondi mitlufa, imħallsa bi żball jew użati b'mod mhux korrett u jekk xieraq, l-impożizzjoni ta' sanzjonijiet amministrattivi. B'mod partikolari, f'konformità mar-Regolament (UE, Euratom) Nru 883/2013 u r-Regolament (Euratom, KE) Nru 2185/96, l-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF) jista' jwettaq investigazzjonijiet amministrattivi, fosthom kontrolli u spezzjonijiet fil-post, bil-ħsieb li jistabbilixxi jekk kienx hemm frodi, korruzzjoni jew kwalunkwe attività illegali oħra li taffettwa l-interessi finanzjarji tal-Unjoni. F'konformità mar-Regolament (UE) 2017/1939, l-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew (UPPE) jista' jinvestiga u jressaq każijiet ta' frodi u reati kriminali oħrajn li jaffettwaw l-interessi finanzjarji tal-Unjoni, kif previst fid-Direttiva (UE) 2017/1371 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill[12]. F'konformità mar-Regolament Finanzjarju, kwalunkwe persuna jew entità li tirċievi fondi tal-Unjoni trid tikkoopera bis-sħiħ fil-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni, tagħti d-drittijiet u l-aċċess meħtieġa lill-Kummissjoni, lill-OLAF, lill-UPPE u lill-Qorti Ewropea tal-Awdituri u tiżgura li kwalunkwe terza persuna involuta fl-implimentazzjoni tal-fondi tal-Unjoni tagħti drittijiet ekwivalenti lill-Kummissjoni, lill-OLAF, lill-UPPE u lill-Qorti Ewropea tal-Awdituri. Sabiex tiġi żgurata trasparenza sħiħa, ir-riċevituri finali jew il-benefiċjarji tal-finanzjament mill-Faċilità għandhom jiġu żvelati. Għall-fini tal-awditjar u l-kontroll tal-użu tal-fondi, l-Istati Membri jenħtieġ li jipprovdu informazzjoni f'format elettroniku f'bażi tad-data unika, mingħajr ma jżidu piż amministrattiv bla bżonn.

(41) Ladarba l-objettivi ta' dan ir-Regolament ma jistgħux jinkisbu suffiċjentement mill-Istati Membri iżda jistgħu jinkisbu aħjar fil-livell tal-Unjoni, l-Unjoni tista' tadotta miżuri f'konformità mal-prinċipju tas-sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. F'konformità mal-prinċipju tal-proporzjonalità, kif stabbilit f'dan l-Artikolu, dan ir-Regolament ma jmurx lil hinn minn dak li huwa meħtieġ biex jinkiseb dak l-objettiv. Jenħtieġ li jingħataw rieżamijiet u aġġornamenti regolari dwar il-funzjonament tal-programm lill-Parlament Ewropew sabiex jiġu infurmati d-diskussjonijiet, pereżempju waqt il-Konferenza dwar il-Ġejjieni tal-Ewropa.

(42) Sabiex tiġi permessa l-applikazzjoni immedjata tal-miżuri previsti f'dan ir-Regolament, dan ir-Regolament jenħtieġ li jidħol fis-seħħ fil-jum ta' wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:

KAPITOLU I

Dispożizzjonijiet ġenerali u pakkett finanzjarju

Artikolu 1
Suġġett

Dan ir-Regolament jistabbilixxi Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza (il-"Faċilità").

Jistabbilixxi l-objettivi tiegħu, il-finanzjament, il-forom ta' finanzjament tal-Unjoni u r-regoli għall-għoti ta' dan it-tip ta' finanzjament.

Artikolu 2
Definizzjonijiet

Għall-iskopijiet ta' dan ir-Regolament, japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

1. "Fondi tal-Unjoni" tfisser il-fondi koperti mir-Regolament (UE) SSS/XX tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill [is-suċċessur CPR][13];

2. "Kontribuzzjoni finanzjarja" tfisser appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli disponibbli għall-allokazzjoni jew allokat lill-Istati Membri fil-Faċilità; ▌

2a. "self mhux rotanti" tfisser self magħmul lil Stat Membru bi skeda ta' żmien fissa għall-ħlas lura permezz ta' pagamenti regolari;

3. "Semestru Ewropew ta' koordinazzjoni tal-politika ▌" jew "Semestru Ewropew tfisser il-proċess stabbilit mill-Artikolu 2-a tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1466/97 ▌[14];

3a. "awtorità nazzjonali" tfisser awtorità pubblika waħda jew aktar fil-livell tal-gvern, inklużi awtoritajiet pubbliċi f'livelli reġjonali u lokali, kif ukoll organizzazzjonijiet ta' Stati Membri fis-sens tal-Artikolu 2(42) tar-Regolament Finanzjarju, li tikkoopera fi spirtu ta' sħubija skont il-qafas istituzzjonali u ġuridiku tal-Istati Membri;

3b. "addizzjonalità" għall-fini ta' dan ir-Regolament tfisser konformità mar-rekwiżit stabbilit fl-[Artikolu 209(2)(b)] tar-[Regolament Finanzjarju] u, jekk applikabbli, massimizzazzjoni tal-investiment privat f'konformità mal-[Artikolu 209(2)(d)] tar-[Regolament Finanzjarju];

3c. "stadji importanti" tfisser impenji ċari, kwalitattivi u kwantitattivi, miżurabbli u verifikabbli li Stat Membru jkun wettaq fil-kuntest tal-pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza;

3d. "reżiljenza" tfisser il-kapaċità li jiġu ffaċċjati xokkijiet ekonomiċi, soċjali u ambjentali u bidliet strutturali persistenti li jirriżultaw minn kwalunkwe tip ta' kriżi b'mod ġust, sostenibbli u inklużiv, u l-promozzjoni tal-benesseri għal kulħadd;

3e. "ma ssirx ħsara sinifikanti" tfisser li ma jiġux appoġġjati jew imwettqa attivitajiet ekonomiċi li jagħmlu ħsara sinifikanti lil kwalunkwe objettiv ambjentali, kif imsemmi, fejn rilevanti, fir-Regolament (UE) 2020/852 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill[15] (ir-Regolament dwar it-Tassonomija tal-UE). Il-Kummissjoni għandha tiżviluppa noti ta' gwida teknika dwar l-applikazzjoni prattika tal-prinċipju "tagħmilx ħsara sinifikanti", filwaqt li tqis dak ir-Regolament.

3f. "Objettivi klimatiċi u ambjentali tal-Unjoni" tfisser l-objettivi u l-miri klimatiċi tal-Unjoni stabbiliti fir-Regolament (UE) .../... [il-Liġi Ewropea dwar il-Klima].

Artikolu 3
Kamp ta' applikazzjoni

Il-kamp ta' applikazzjoni tal-Faċilità ▌stabbilita b'dan ir-Regolament għandu jirreferi għal sitt prijoritajiet Ewropej strutturati f'pilastri kif ġej:

- it-tranżizzjoni ekoloġika ġusta, filwaqt li jitqiesu l-objettivi tal-Patt Ekoloġiku;

- it-trasformazzjoni diġitali, filwaqt li jitqiesu l-objettivi tal-Aġenda Diġitali Ewropea;

- il-koeżjoni ekonomika, il-produttività u l-kompetittività, filwaqt li jitqiesu l-objettivi tal-Istrateġiji Industrijali u tal-SMEs;

- il-koeżjoni soċjali, filwaqt li jitqiesu l-objettivi tal-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali;

- ir-reżiljenza istituzzjonali, bil-ħsieb li tiżdied il-kapaċità ta' reazzjoni u ta' tħejjija għall-kriżijiet; kif ukoll

- il-politiki għan-Next Generation, filwaqt li jitqiesu l-objettivi tal-Aġenda Ewropea għall-Ħiliet, il-Garanzija għaż-Żgħażagħ u l-Garanzija għat-Tfal.

Il-pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza eliġibbli għall-finanzjament skont dan l-istrument għandhom jallokaw 100 % tal-allokazzjoni tiegħu, imkejla f'kost aggregat, għal miżuri ta' investiment u ta' riforma li jaqgħu taħt is-sitt prijoritajiet Ewropej. Kull pjan nazzjonali għall-irkupru u r-reżiljenza għandu jalloka mill-inqas 7 % tal-allokazzjoni tiegħu, imkejla f'kost aggregat, għal miżuri ta' investiment u ta' riforma li jaqgħu taħt kull waħda mis-sitt prijoritajiet Ewropej.

Il-Kummissjoni għandha tiżviluppa noti ta' gwida teknika dwar l-applikazzjoni prattika tal-allokazzjoni.

Biex jikkontribwixxu u jkunu kompletament konsistenti mal-objettivi dwar il-klima u l-ambjent tal-Unjoni, partikolarment it-tranżizzjoni lejn il-kisba tal-miri għall-klima tal-2030 aġġornati tal-Unjoni u l-konformità mal-objettiv tan-newtralità klimatika tal-Unjoni sal-2050 f'konformità ma' [Regolament 2020/XXX li jistabbilixxi l-qafas biex tinkiseb in-newtralità klimatika u li jemenda r-Regolament (UE) 2018/1999 ("il-Liġi Ewropea dwar il-Klima"), mill-inqas 40 % tal-ammont ta' kull pjan għall-irkupru u r-reżiljenza għandu jikkontribwixxi għall-integrazzjoni tal-klima u tal-bijodiversità fis-sitt prijoritajiet Ewropej.

Fid-dawl tal-prijoritajiet tal-Aġenda Diġitali Ewropea u n-neċessità li jinkiseb Suq Uniku Diġitali li jżid il-kompetittività tal-Unjoni fil-livell globali u jgħin ukoll biex l-Unjoni ssir aktar reżiljenti, aktar innovattiva u strateġikament awtonoma, tal-anqas 20 % tal-ammont ta' kull Pjan għall-Irkupru u r-Reżiljenza għandu jikkontribwixxi biex jiffinanzja n-nefqa diġitali fis-sitt prijoritajiet Ewropej.

Artikolu 4
Objettivi ġenerali u speċifiċi

1. L-objettiv ġenerali tal-Faċilità ▌għandu jkun li jiffoka fuq is-sitt prijoritajiet Ewropej imsemmija fl-Artikolu 3. Għandha tingħata attenzjoni partikolari lill-interazzjoni u lill-interkonnessjonijiet bejn is-sitt prijoritajiet Ewropej sabiex jiġu pprovduti koerenza u sinerġiji, u b'hekk jiġi ġġenerat valur miżjud Ewropew. Il-Faċilità għandha tippromwovi l-koeżjoni u l-konverġenza ekonomiċi, soċjali u territorjali kif ukoll l-awtonomija strateġika tal-Unjoni billi ttejjeb il-kapaċità ta' reżiljenza, ta' tħejjija għall-kriżijiet u ta' aġġustament tal-Istati Membri, ittaffi l-impatt soċjali u ekonomiku tal-kriżi kif ukoll l-impatt relatat mal-ġeneri, ▌tappoġġja t-tranżizzjonijiet ġusti ekoloġiċi u diġitali, ▌ tikkontribwixxi għar-restawr tal-potenzjal tat-tkabbir tal-ekonomiji tal-Unjoni, trawwem il-ħolqien tal-impjiegi ta' kwalità għolja wara l-kriżi tal-COVID-19, ▌tippromwovi t-tkabbir sostenibbli u t-tisħiħ taż-żona tal-euro.

1b. Il-Faċilità għandha tikkontribwixxi għall-objettivi tal-politiki tal-Unjoni, l-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli tan-Nazzjonijiet Uniti, il-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali, il-Ftehim ta' Pariġi u t-tisħiħ tas-Suq Uniku.

2. Sabiex jinkiseb dak l-objettiv ġenerali, l-objettiv speċifiku tal-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza għandu jkun li tipprovdi lill-Istati Membri b'appoġġ finanzjarju bil-ħsieb li jinkisbu l-istadji importanti ċari u l-miri tat-tkabbir sostenibbli li jsaħħu r-riformi u l-investimenti kif stabbilit fil-pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza. Dan l-objettiv speċifiku għandu jiġi segwit f'kooperazzjoni mill-qrib u trasparenti mal-Istati Membri kkonċernati.

Artikolu 4a
Prinċipji orizzontali

1. Il-Faċilità m'għandhiex tmur kontra l-interessi strateġiċi u ekonomiċi tal-Unjoni. F'dan ir-rigward, ma għandux jiġi pprovdut appoġġ għal proġetti li huma parti mill-pjanijiet ta' investiment strateġiku ta' pajjiżi terzi, li jaqgħu taħt il-kamp ta' applikazzjoni tal-fatturi li x'aktarx jaffettwaw is-sigurtà jew l-ordni pubblika li għandhom jitqiesu mill-Istati Membri u mill-Kummissjoni skont l-Artikolu 4 tar-Regolament 2019/452 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill[16].

2. L-appoġġ mill-Faċilità m'għandux jissostitwixxi n-nefqa baġitarja nazzjonali rikorrenti u għandu jirrispetta l-prinċipju tal-addizzjonalità tal-finanzjament tal-Unjoni.

3. Il-Faċilità għandha tiffinanzja biss proġetti li jirrispettaw il-prinċipju "la tagħmilx ħsara sinifikanti".

Artikolu 5
Riżorsi mill-Istrument ta' Rkupru tal-Unjoni Ewropea

1. Il-miżuri msemmija fl-Artikolu 2 tar-Regolament [EURI] għandhom jiġu implimentati skont il-Faċilità:

(a) bl-ammont ta' EUR 337 968 000 000 imsemmi fil-punt (ii) tal-Artikolu 3(2)(a) tar-Regolament [EURI] fi prezzijiet kurrenti [EUR 312 500 000 000, fi prezzijiet tal-2018], disponibbli għal appoġġ mhux ripagabbli, soġġett għall-Artikolu 4(4) u (8) tar-Regolament [EURI].

Dawk l-ammonti għandhom jikkostitwixxu fi dħul assenjat estern f'konformità mal-Artikolu 21(5) tar-Regolament Finanzjarju.

(b) permezz tal-ammont ta' EUR 385 856 000 000 imsemmi fl-Artikolu 3(2)(b) tar-Regolament [EURI] fi prezzijiet kurrenti, [EUR 360 000 000 000, fi prezzijiet tal-2018] disponibbli għall-appoġġ tas-self mhux rotanti lill-Istati Membri skont l-Artikoli 12 u 13, soġġett għall-Artikolu 4(5) tar-Regolament [EURI].

2. L-ammonti msemmija fil-paragrafu 1(a) jistgħu jkopru wkoll spejjeż li huma ta' attivitajiet ta' tħejjija, monitoraġġ, kontroll, awditu u evalwazzjoni li huma meħtieġa għall-ġestjoni tal-Faċilità u r-realizzazzjoni tal-objettivi tagħha, b'mod partikolari studji, laqgħat ta' esperti u azzjonijiet ta' informazzjoni u komunikazzjoni, inkluża l-komunikazzjoni korporattiva tal-prijoritajiet politiċi tal-Unjoni, kemm-il darba jkunu marbuta mal-objettivi ta' dan ir-Regolament, konsultazzjoni mal-awtoritajiet nazzjonali, is-sħab soċjali, is-soċjetà ċivili, b'mod partikolari l-organizzazzjonijiet taż-żgħażagħ u l-partijiet ikkonċernati rilevanti, l-ispejjeż marbuta man-networks tal-IT li jiffokaw fuq l-ipproċessar u l-iskambju ta' informazzjoni, fosthom l-għodod korporattivi tat-teknoloġija tal-informazzjoni, u l-ispejjeż l-oħra kollha tal-assistenza teknika u amministrattiva mġarrba mill-Kummissjoni għall-ġestjoni tal-Faċilità.  L-ispejjeż jistgħu jkopru wkoll il-kostijiet ta' attivitajiet oħra ta' appoġġ bħall-kontroll tal-kwalità u l-monitoraġġ ta' proġetti fuq il-post u l-kostijiet tal-konsulenza bejn il-pari u l-esperti għall-valutazzjoni u l-implimentazzjoni ta' riformi li jsaħħu t-tkabbir sostenibbli u investimenti. Fid-dawl ta' tali attivitajiet, l-Istati Membri jistgħu jitolbu wkoll appoġġ tekniku f'konformità mar-Regolament XX/SSSS [li jistabbilixxi l-Istrument ta' Appoġġ Tekniku].

2a. Sal-31 ta' Diċembru [2024], il-Kummissjoni għandha tivvaluta l-ammont mistenni ta' approprjazzjonijiet ta' impenn mhux użati u approprjazzjonijiet diżimpenjati disponibbli għal appoġġ mhux ripagabbli msemmi fil-paragrafu 1 punt a ta' dan l-Artikolu li jista' jiddaħħal fil-baġit tal-UE biex isaħħaħ il-programmi b'valur miżjud Ewropew bħala dħul assenjat estern f'konformità mal-Artikolu 21(5) tar-Regolament Finanzjarju fl-Abbozz ta' Baġit tal-2025 tal-UE.

Il-Kummissjoni għandha tipproponi, fuq bażi individwali, li ssaħħaħ il-programmi identifikati fl-ewwel subparagrafu biss wara valutazzjoni, li għandha tikkonkludi li l-programmi kkonċernati jeħtieġu żieda fil-finanzjament sabiex jintlaħqu l-objettivi stabbiliti fil-leġiżlazzjoni rispettiva.

Il-valutazzjoni tal-Kummissjoni għandha tiġi ppreżentata lill-awtorità baġitarja. Il-Parlament u l-Kunsill għandu jkollhom il-possibbiltà li jemendaw, japprovaw jew jirrifjutaw individwalment il-proposti tal-Kummissjoni biex isaħħu programmi speċifiċi identifikati fl-ewwel subparagrafu ta' dan il-paragrafu.

L-ammonti mhux użati biex isaħħu l-programmi identifikati fl-ewwel subparagrafu ta' dan il-paragrafu għandu jintuża kollu kemm hu għall-ħlas lura tal-finanzjament imfassal mill-Kummissjoni għall-fini tal-finanzjament tal-Faċilità.

Artikolu 6
Riżorsi mill-programmi b'ġestjoni kondiviża

1. Jekk jitolbu dan, ir-riżorsi allokati għall-Istati Membri b'ġestjoni kondiviża jistgħu jiġu trasferiti għall-Faċilità. Il-Kummissjoni għandha timplimenta dawk ir-riżorsi b'mod dirett f'konformità mal-Artikolu 62(1)(a) tar-Regolament Finanzjarju. Dawk ir-riżorsi għandhom jintużaw għall-benefiċċju tal-Istat Membru kkonċernat b'limitu massimu ta' 5 % tal-pakkett baġitarju tal-Istat Membru.

2. L-Istati Membri jistgħu jipproponu li jallokaw sa 5 % tal-pjan għar-riforma u r-reżiljenza tagħhom għall-Istrument ta' Appoġġ Tekniku u għall-Programm InvestEU, b'mod partikolari għal miżuri ta' appoġġ għas-solvenza, kif ukoll programmi tal-QFP taħt ġestjoni diretta għat-tfal u ż-żgħażagħ, inkluż Erasmus, il-kultura, kif ukoll ir-R&I, inkluż Orizzont Ewropa - jekk, u biss jekk, l-ammont allokat għandu jikkontribwixxi għall-kisba tal-objettivi u jirrispetta r-rekwiżiti ta' dan ir-Regolament skont l-Artikoli 3, 4 u 4a u jsegwi l-proċedura ta' valutazzjoni tal-Artikolu 17. L-ammont allokat għandu jiġi implimentat f'konformità mar-regoli tal-Fondi li fihom ir-riżorsi huma ttrasferiti u għall-benefiċċju tal-Istat Membru kkonċernat. L-ebda kofinanzjament mhuwa meħtieġ għall-ammont ittrasferit. Il-Kummissjoni għandha timplimenta dawk ir-riżorsi f'konformità mal-Artikolu 62(1)(a) tar-Regolament Finanzjarju.

Artikolu 7
Implimentazzjoni

Il-Faċilità ▌għandha tiġi implimentata mill-Kummissjoni b'ġestjoni diretta f'konformità mar-Regolament Finanzjarju.

Artikolu 8
Addizzjonalità u finanzjament komplementari

L-appoġġ mill-Faċilità ▌għandu jkun addizzjonali mal-appoġġ ipprovdut minn fondi u programmi oħra tal-Unjoni u minn finanzjament ipprovdut mill-Grupp tal-Bank Ewropew tal-Investiment jew istituzzjonijiet finanzjarji internazzjonali oħra li fihom Stat Membru jkun azzjonist. Proġetti ta' riforma u ta' investiment jistgħu jirċievu appoġġ minn programmi u strumenti oħra tal-Unjoni sakemm tali appoġġ ma jkoprix l-istess kost.

Artikolu 9
Miżuri li jorbtu l-Faċilità mal-governanza ekonomika soda

Meta l-klawżola liberatorja ġenerali tal-Patt ta' Stabbiltà u Tkabbir tiġi diżattivata, il-Kummissjoni għandha tipproponi, fi żmien 3 xhur, proposta emendatorja ta' dan ir-Regolament biex torbot il-Faċilità ma' governanza ekonomika tajba kif stabbilit fl-Artikolu 15(7) tar-Regolament li jistabbilixxi dispożizzjonijiet komuni dwar [...)] [CPR]. ▌

Artikolu 9a
Miżuri li jorbtu l-Faċilità mal-protezzjoni tal-baġit tal-Unjoni fil-każ ta' nuqqasijiet ġeneralizzati fir-rigward tal-istat tad-dritt

1. Il-Faċilità għandha tkun disponibbli biss għall-Istati Membri impenjati li jirrispettaw l-istat tad-dritt u l-valuri fundamentali tal-Unjoni.

2. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tniedi s-sospensjoni tal-approprjazzjonijiet ta' impenn jew ta' pagament lill-Istati Membri fl-ambitu tal-Faċilità f'każ ta' nuqqasijiet ġeneralizzati fir-rigward tal-istat tad-dritt meta dawn jaffettwaw jew jirriskjaw li jaffettwaw il-prinċipji ta' ġestjoni finanzjarja tajba jew il-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni.

3. Il-punti li ġejjin għandhom, b'mod partikolari, jiġu kkunsidrati bħala nuqqasijiet ġeneralizzati fir-rigward tal-istat tad-dritt meta jaffettwaw jew jirriskjaw li jaffettwaw il-prinċipji ta' ġestjoni finanzjarja tajba jew il-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni:

(a) it-tqegħid f'riskju tal-indipendenza tal-ġudikatura, inkluż l-iffissar ta' kwalunkwe limitazzjoni fuq il-kapaċità tal-eżerċizzju tal-funzjonijiet ġudizzjarji b'mod awtonomu billi jsiru interventi esterni f'garanziji ta' indipendenza, billi jiġi limitat il-ġudizzju b'ordni esterna, billi jiġu riveduti b'mod arbitrarju r-regoli dwar il-ħatra jew it-termini tas-servizz ta' persunal ġudizzjarju, jew billi jiġi influwenzat il-persunal ġudizzjarju bi kwalunkwe mod li jipperikola l-imparzjalità tiegħu jew billi jkun hemm ndħil fl-indipendenza tal-professjoni legali;

(b) in-nuqqas li jiġu pprevenuti, ikkoreġuti u ssanzjonati deċiżjonijiet arbitrarji jew illegali mill-awtoritajiet pubbliċi, inklużi mill-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi, iż-żamma ta' riżorsi finanzjarji u umani li jaffettwaw il-funzjonament xieraq tagħhom jew in-nuqqas ta' żgurar li ma jeżistux kunflitti ta' interessi;

(c) il-limitazzjoni tad-disponibbiltà u tal-effikaċja tar-rimedji legali, inkluż permezz ta' regoli proċedurali restrittivi, in-nuqqas ta' implimentazzjoni ta' sentenzi jew il-limitazzjoni tal-investigazzjoni, il-prosekuzzjoni jew is-sanzjonar effettivi ta' ksur tal-liġi;

(d) it-tqegħid f'riskju tal-kapaċità amministrattiva ta' Stat Membru li jirrispetta l-obbligi tas-sħubija fl-Unjoni, inkluża l-kapaċità li jimplimenta b'mod effettiv ir-regoli, l-istandards u l-politiki li jiffurmaw il-korp tad-dritt tal-Unjoni;

(e) miżuri li jdgħajfu l-protezzjoni tal-komunikazzjoni kunfidenzjali bejn avukat u klijent.

4. Jista' jiġi stabbilit nuqqas ġeneralizzat fir-rigward tal-istat tad-dritt fi Stat Membru meta wieħed jew aktar minn dawn li ġejjin, b'mod partikolari, jiġu affettwati jew jirriskjaw li jiġu affettwati:

(a) il-funzjonament xieraq tal-awtoritajiet tal-Istat Membru li jimplimenta l-Faċilità, b'mod partikolari fil-kuntest tal-akkwist pubbliku jew tal-proċeduri tal-għotjiet;

(b) il-funzjonament xieraq tal-ekonomija tas-suq, biex b'hekk jiġu rispettati l-kompetizzjoni u l-forzi tas-suq fl-Unjoni kif ukoll jiġu implimentati b'mod effettiv l-obbligi tas-sħubija, inkluża l-aderenza mal-għan tal-unjoni politika, ekonomika u monetarja;

(c) il-funzjonament xieraq tal-awtoritajiet li jwettqu kontroll finanzjarju, monitoraġġ u awditjar intern u estern, u l-funzjonament xieraq ta' sistemi effettivi u trasparenti tal-ġestjoni finanzjarja u tal-obbligu ta' rendikont;

(d) il-funzjonament xieraq tas-servizzi ta' investigazzjoni u ta' prosekuzzjoni pubblika fir-rigward tal-prosekuzzjoni ta' frodi, inklużi frodi tat-taxxa, korruzzjoni jew ksur ieħor tad-dritt tal-Unjoni b'rabta mal-implimentazzjoni tal-Faċilità;

(e) rieżami ġudizzjarju effettiv minn qrati indipendenti ta' azzjonijiet jew ommissjonijiet mill-awtoritajiet imsemmija fil-punti a), c) u d);

(f) il-prevenzjoni u s-sanzjonar tal-frodi, inklużi frodi tat-taxxa, korruzzjoni jew ksur ieħor tad-dritt tal-Unjoni b'rabta mal-implimentazzjoni tal-Faċilità, u l-impożizzjoni ta' pieni effettivi u dissważivi fuq dawk ir-riċevituri minn qrati nazzjonali jew minn awtoritajiet amministrattivi;

(g) l-irkupru tal-fondi mħallsa indebitament;

(h) il-prevenzjoni u s-sanzjonar tal-evażjoni tat-taxxa u tal-kompetizzjoni fil-qasam tat-taxxa u l-funzjonament xieraq tal-awtoritajiet li jikkontribwixxu għall-kooperazzjoni amministrattiva fi kwistjonijiet tat-taxxa;

(i) il-kooperazzjoni effettiva u f'waqtha mal-OLAF u, soġġett għall-parteċipazzjoni tal-Istat Membru kkonċernat, mal-UPPE fl-investigazzjonijiet jew il-prosekuzzjonijiet tagħhom skont l-atti ġuridiċi rispettivi u l-prinċipju ta' kooperazzjoni leali;

(j) l-implimentazzjoni xierqa tal-Faċilità wara ksur sistemiku tad-drittijiet fundamentali.

5. Meta l-kundizzjonijiet tal-paragrafu 4 ikunu ssodisfati, jistgħu jiġu adottati waħda jew aktar minn dawn il-miżuri:

(a) projbizzjoni ta' dħul f'impenji legali ġodda;

(b) sospensjoni tal-impenji;

(c) tnaqqis ta' impenji, inkluż permezz ta' korrezzjonijiet finanzjarji;

(d) tnaqqis fil-prefinanzjament;

(e) interruzzjoni tal-iskadenzi tal-pagamenti;

(f) sospensjoni tal-pagamenti.

Sakemm mhux previst mod ieħor mid-deċiżjoni li tadotta l-miżuri, l-impożizzjoni ta' miżuri xierqa ma għandhiex taffettwa l-obbligu ta' Stat Membru li jagħmel pagamenti lil riċevituri jew benefiċjarji finali. Azzjonijiet reġjonali u lokali li huma eliġibbli għall-appoġġ għandhom ikomplu jibbenefikaw mill-Faċilità. Fil-każ ta' nuqqas minn Stat Membru, azzjonijiet reġjonali u lokali li huma eliġibbli għall-appoġġ għandhom ikomplu jibbenefikaw mill-Faċilità.

Il-miżuri meħuda għandhom ikunu proporzjonati man-natura, il-gravità, it-tul ta' żmien u l-ambitu tan-nuqqas ġeneralizzat fir-rigward tal-istat tad-dritt. Dawn il-miżuri għandhom, sa fejn huwa possibbli, jimmiraw lejn l-azzjonijiet tal-Unjoni affettwati jew potenzjalment affettwati minn dak in-nuqqas.

Il-Kummissjoni għandha tipprovdi informazzjoni u gwida għall-benefiċċju tar-riċevituri jew il-benefiċjarji finali dwar l-obbligi mill-Istati Membri permezz ta' sit web jew portal fuq l-internet.

Il-Kummissjoni għandha tipprovdi wkoll, fuq l-istess sit web jew portal, għodod adegwati għar-riċevituri jew il-benefiċjarji finali biex dawn jinformaw lill-Kummissjoni dwar kwalunkwe ksur ta' dawn l-obbligi li, fil-fehma ta' dawn ir-riċevituri jew il-benefiċjarji finali, jaffettwawhom direttament. L-informazzjoni pprovduta mir-riċevituri jew mill-benefiċjarji finali f'konformità ma' dan il-paragrafu tista' titqies biss mill-Kummissjoni jekk tkun akkumpanjata minn prova li r-riċevitur jew il-benefiċjarju finali kkonċernat ikun ressaq ilment formali lill-awtorità kompetenti.

Abbażi tal-informazzjoni pprovduta mir-riċevituri jew mill-benefiċjarji finali, il-Kummissjoni għandha tiżgura li kull ammont dovut mill-Istati Membri jkun imħallas b'mod effettiv lir-riċevituri jew lill-benefiċjarji finali.

6. Meta l-Kummissjoni tqis li għandha raġunijiet raġonevoli biex temmen li l-kundizzjonijiet tal-paragrafu 4 huma ssodisfati, hija għandha tibgħat notifika bil-miktub lil dak l-Istat Membru, fejn tistabbilixxi r-raġunijiet li fuqhom hija bbażat il-konstatazzjoni tagħha. Il-Kummissjoni għandha tinforma mingħajr dewmien lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar notifika bħal din u dwar il-kontenut tagħha.

Meta tivvaluta jekk il-kundizzjonijiet tal-paragrafu 4 ikunux qed jiġu ssodisfati, il-Kummissjoni għandha tqis l-informazzjoni rilevanti kollha, deċiżjonijiet tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea, riżoluzzjonijiet tal-Parlament Ewropew, rapporti tal-Qorti tal-Awdituri, u konklużjonijiet u rakkomandazzjonijiet tal-organizzazzjonijiet u n-networks internazzjonali rilevanti. Il-Kummissjoni għandha tqis ukoll il-kriterji użati fil-kuntest tan-negozjati għall-adeżjoni tal-Unjoni, b'mod partikolari l-kapitoli tal-acquis dwar il-ġudikatura u d-drittijiet fundamentali, il-ġustizzja, il-libertà u s-sigurtà, il-kontroll finanzjarju u t-tassazzjoni, kif ukoll il-linji gwida użati fil-kuntest tal-Mekkaniżmu għall-Kooperazzjoni u l-Verifika biex jiġi segwit il-progress ta' Stat Membru.

Il-Kummissjoni għandha tiġi assistita minn Bord ta' esperti indipendenti, li għandu jiġi stabbilit permezz ta' att delegat.

Il-Kummissjoni tista' titlob kwalunkwe informazzjoni addizzjonali meħtieġa għall-valutazzjoni tagħha, kemm qabel kif ukoll wara konstatazzjoni.

L-Istat Membru kkonċernat għandu jipprovdi l-informazzjoni meħtieġa u jista' jagħmel osservazzjonijiet f'limitu ta' żmien speċifikat mill-Kummissjoni, li ma għandux ikun inqas minn xahar u lanqas aktar minn tliet xhur mid-data tan-notifika tal-konstatazzjoni. Fl-osservazzjonijiet tiegħu, l-Istat Membru jista' jipproponi l-adozzjoni ta' miżuri ta' rimedju.

Il-Kummissjoni għandha tqis l-informazzjoni li tasal u kwalunkwe osservazzjoni magħmula mill-Istat Membru kkonċernat, kif ukoll l-adegwatezza ta' kwalunkwe miżura ta' rimedju, meta tkun qed tiddeċiedi jekk tadottax jew le deċiżjoni dwar kwalunkwe miżura msemmija fil-paragrafu 5. Il-Kummissjoni għandha tiddeċiedi dwar is-segwitu li għandu jingħata lill-informazzjoni rċevuta f'limitu ta' żmien indikattiv ta' xahar, u fi kwalunkwe każ f'perjodu ta' żmien raġonevoli mid-data tal-wasla ta' dik l-informazzjoni.

Meta tivvaluta l-proporzjonalità tal-miżuri li għandhom jiġu imposti, il-Kummissjoni għandha tqis b'mod xieraq l-informazzjoni u l-gwida msemmija f'dan il-paragrafu.

Meta l-Kummissjoni tqis li n-nuqqas ġeneralizzat fir-rigward tal-istat tad-dritt huwa stabbilit, hija għandha tadotta deċiżjoni dwar il-miżuri msemmija fil-paragrafu 5 permezz ta' att ta' implimentazzjoni.

Fl-istess waqt li tadotta d-deċiżjoni tagħha, il-Kummissjoni għandha tippreżenta simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill proposta biex tittrasferixxi lejn riżerva baġitarja ammont ekwivalenti għall-valur tal-miżuri adottati.

B'deroga mill-Artikolu 31(4) u (6) tar-Regolament Finanzjarju, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill għandhom jiddeliberaw fuq il-proposta għal trasferiment fi żmien erba' ġimgħat minn meta din tasal għand iż-żewġ istituzzjonijiet. Il-proposta għal trasferiment għandha tiġi kkunsidrata bħala approvata sakemm, fi żmien erba' ġimgħat, il-Parlament Ewropew, li jaġixxi b'maġġoranza tal-voti mitfugħa, jew il-Kunsill, li jaġixxi b'maġġoranza kwalifikata, jemendawha jew jirrifjutawha. Jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill jemendaw il-proposta għal trasferiment, għandu japplika l-Artikolu 31(8) tar-Regolament Finanzjarju.

Id-deċiżjoni msemmija fit-tmien subparagrafu għandha tidħol fis-seħħ jekk la l-Parlament Ewropew u lanqas il-Kunsill ma jirrifjutaw il-proposta għal trasferiment fil-perjodu msemmi fl-għaxar subparagrafu.

7. L-Istat Membru kkonċernat jista', fi kwalunkwe ħin, jippreżenta lill-Kummissjoni notifika formali, li tinkludi evidenza li turi li n-nuqqas ġeneralizzat fir-rigward tal-istat tad-dritt ikun ġie rimedjat jew ma għadux jeżisti.

Fuq it-talba tal-Istat Membru kkonċernat jew fuq l-inizjattiva tagħha stess, il-Kummissjoni għandha tivvaluta s-sitwazzjoni fl-Istat Membru kkonċernat f'limitu ta' żmien indikattiv ta' xahar, u fi kwalunkwe każ f'perjodu ta' żmien raġonevoli mid-data tal-wasla tan-notifika formali. Ladarba n-nuqqasijiet ġeneralizzati fir-rigward tal-istat tad-dritt li fuq il-bażi tagħhom ġew adottati l-miżuri msemmija fil-paragrafu 5 ma jibqgħux jeżistu kompletament jew parzjalment, il-Kummissjoni għandha, mingħajr dewmien, tadotta deċiżjoni li tneħħi dawk il-miżuri kompletament jew parzjalment. Fl-istess waqt li tadotta d-deċiżjoni tagħha, il-Kummissjoni għandha tippreżenta simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill proposta biex tneħħi, kompletament jew parzjalment, ir-riżerva baġitarja msemmija fil-paragrafu 6. Għandha tapplika l-proċedura stipulata fil-paragrafu 5.

 KAPITOLU II

Kontribuzzjoni finanzjarja, proċess ta' allokazzjoni u self

Artikolu 10
Kontribuzzjoni finanzjarja massima

Kontribuzzjoni finanzjarja massima għandha tiġi kkalkulata għal kull Stat Membru għall-allokazzjoni tal-ammont imsemmi fl-Artikolu 5(1)(a), bl-użu tal-metodoloġija stabbilita fl-Anness I, ibbażata fuq il-popolazzjoni, l-invers tal-Prodott Domestiku Gross (PDG), ▌ per capita u r-rata ta' qgħad relattiva ta' kull Stat Membru u t-telf kumulattiv fil-PDG reali osservat matul il-perjodu 2020-2021 meta mqabbel mal-2019.

Għall-perjodu 2021-2022 il-kontribuzzjoni finanzjarja massima għandha tiġi kkalkulata bl-użu tal-metodoloġija stabbilita fl-Anness I, ibbażata fuq il-popolazzjoni, l-invers tal-PDG per capita u r-rata ta' qgħad relattiva ta' kull Stat Membru għall-perjodu 2015-2019.

Għall-perjodu 2023-2024, il-kontribuzzjoni finanzjarja massima għandha tiġi kkalkolata permezz tal-metodoloġija stabbilita fl-Anness I, fuq il-bażi tal-popolazzjoni, l-invers tal-PDG per capita, u t-telf kumulattiv fil-PDG reali osservat matul il-perjodu 2020-2021 meta mqabbel mal-2019 u għandu jiġi kkalkolat sat-30 ta' Ġunju 2022.

Artikolu 11
Allokazzjoni tal-kontribuzzjoni finanzjarja

1. Għall-perjodu sal-31 ta' Diċembru 2022, il-Kummissjoni għandha tagħmel disponibbli allokazzjoni ta' EUR 337 968 000 000, imsemmija fil-punt (a) tal-Artikolu 5(1). Kull Stat Membru jista' jippreżenta talbiet sal-kontribuzzjoni finanzjarja massima tiegħu, imsemmija fl-Artikolu 10, biex jimplimenta l-pjanijiet ta' rkupru u ta' reżiljenza tiegħu.

2. Għal perjodu li jibda mill-31 ta' Diċembru 2022 sal-31 ta' Diċembru 2024, jekk ir-riżorsi finanzjarji jkunu disponibbli, il-Kummissjoni tista' torganizza sejħiet f'konformità mal-kalendarju tas-Semestru Ewropew. Għal dan il-għan, għandha tippubblika kalendarju indikattiv tas-sejħiet li għandhom jiġu organizzati f'dak il-perjodu, u għandha tindika, f'kull sejħa, l-ammont disponibbli għall-allokazzjoni. Kull Stat Membru jista' jipproponi li jirċievi sa ammont massimu li jikkorrispondi għas-sehem ta' allokazzjoni tiegħu mill-ammont disponibbli għall-allokazzjoni, kif imsemmi fl-Anness I, biex jimplimenta l-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza.

Artikolu 12
Self

1. Sal-31 ta' Diċembru 2024, u b'talba ta' Stat Membru, il-Kummissjoni tista' tagħti appoġġ ta' self lill-Istat Membru kkonċernat għall-implimentazzjoni tal-pjanijiet ta' rkupru u ta' reżiljenza tiegħu.

2. Stat Membru jista' jitlob self fl-istess ħin tal-preżentazzjoni ta' pjan għall-irkupru u r-reżiljenza msemmi fl-Artikolu 15, jew f'mument differenti sal-31 ta' Awwissu 2024. Fil-każ tal-aħħar, it-talba għandha tkun akkumpanjata minn pjan rivedut, li jinkludi stadji importanti u miri addizzjonali.

3. It-talba għal self minn Stat Membru għandha tistipula:

(a) ir-raġunijiet għall-appoġġ tas-self, ġustifikati mill-ħtiġijiet finanzjarji ogħla marbuta ma' riformi u investimenti addizzjonali;

(b) ir-riformi u l-investimenti addizzjonali f'konformità mal-Artikolu 15;

(c) il-kost ogħla tal-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza kkonċernat imqabbel mal-ammont tal-kontribuzzjoni finanzjarja massima msemmija fl-Artikolu 10 jew mal-kontribuzzjoni finanzjarja allokata għall-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza fuq il-bażi tal-Artikolu 17(3)(b);

(ca) informazzjoni dwar il-kif it-talba ta' self tidħol fl-ippjanar finanzjarju globali tal-Istat Membru u l-objettiv ġenerali ta' politiki fiskali sodi.

4. L-appoġġ tas-self għall-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza tal-Istat Membru kkonċernat ma għandux ikun ogħla mid-differenza bejn il-kost totali tal-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza, kif rivedut jekk rilevanti, u l-kontribuzzjoni finanzjarja massima msemmija fl-Artikolu 10. Il-volum massimu tas-self għal kull Stat Membru ma għandux jaqbeż 6,8 % tad-Dħul Nazzjonali Gross tiegħu.

5. B'deroga mill-paragrafu 4, soġġett għad-disponibbiltà tar-riżorsi, l-ammont tal-appoġġ tas-self jista', f'ċirkostanzi eċċezzjonali, jiżdied.

6. L-appoġġ tas-self għandu jkun żborżat f'pagamenti parzjali soġġetti għat-twettiq tal-istadji importanti u l-miri f'konformità mal-Artikolu 17(4)(g).

7. Il-Kummissjoni għandha tieħu deċiżjoni dwar it-talba għal appoġġ tas-self f'konformità mal-Artikolu 17. Jekk xieraq, il-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza huwa emendat skont dan.

Artikolu 13
Ftehim ta' self

1. Qabel ma tidħol fi ftehim ta' self mal-Istat Membru kkonċernat, il-Kummissjoni għandha tivvaluta jekk:

(a) il-ġustifikazzjoni biex jintalab is-self u l-ammont tiegħu humiex ikkunsidrati raġonevoli u plawżibbli fir-rigward tar-riformi u l-investimenti addizzjonali; kif ukoll

(b) ir-riformi u l-investimenti addizzjonali jikkonformaw mal-kriterji stabbiliti fl-Artikolu 16(3).

2. Jekk it-talba għal self tissodisfa l-kriterji msemmija fil-paragrafu 1, u mal-adozzjoni tad-deċiżjoni msemmija fl-Artikolu 17(2), il-Kummissjoni għandha tidħol fi ftehim ta' self mal-Istat Membru kkonċernat. Il-ftehim ta' self, flimkien mal-elementi stabbiliti fl-Artikolu 220(5) tar-Regolament Finanzjarju, għandu jkun fih l-elementi li ġejjin:

(a) l-ammont tas-self f'ewro, inkluż, fejn applikabbli, l-ammont tal-appoġġ tas-self prefinanzjat f'konformità mal-Artikolu XX;

(b) il-maturità medja; l-Artikolu 220(2) tar-Regolament Finanzjarju ma għandux japplika fir-rigward ta' din il-maturità;

(c) il-formula tal-ipprezzar, u l-perjodu ta' disponibbiltà tas-self;

(d) in-numru massimu ta' pagamenti u skeda ta' ħlas lura li tkun ċara u preċiża;

(e) l-elementi l-oħra meħtieġa għall-implimentazzjoni tal-appoġġ tas-self b'rabta mar-riformi u l-proġetti ta' investiment ikkonċernati f'konformità mad-deċiżjoni msemmija fl-Artikolu 17(2).

3. F'konformità mal-Artikolu 220(5)(e) tar-Regolament Finanzjarju, il-kostijiet marbuta mas-self ta' fondi għas-selfiet imsemmija f'dan l-Artikolu għandhom jitħallsu mill-Istati Membri benefiċjarji.

4. Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi l-arranġamenti meħtieġa għall-amministrazzjoni tal-operazzjonijiet ta' self relatati ma' self mogħti f'konformità ma' dan l-Artikolu.

5. Stat Membru li jibbenefika minn self mogħti f'konformità ma' dan l-Artikolu għandu jiftaħ kont dedikat għall-ġestjoni tas-self riċevut. Għandu wkoll jittrasferixxi l-kapital u l-imgħax dovuti għal kwalunkwe self relatat f'kont indikat mill-Kummissjoni f'konformità mal-arranġamenti stabbiliti skont il-paragrafu preċedenti, għoxrin jum ta' negozju TARGET2 qabel id-data ta' maturità korrispondenti.

Artikolu 13a
Rieżamijiet u reviżjonijiet

1. Sa mhux aktar tard mill-aħħar tal-2022, il-Kummissjoni għandha tippreżenta rieżami tal-implimentazzjoni tar-riżorsi msemmija fil-Kapitolu II ta' dan ir-Regolament. Dan ir-rieżami obbligatorju, għandu jkun akkumpanjat, kif xieraq, minn proposta leġiżlattiva għar-reviżjoni ta' dan ir-Regolament biex ikun żgurat l-użu sħiħ tar-riżorsi.

2. Sa mhux aktar tard mill-aħħar tal-2024, il-Kummissjoni għandha tippreżenta rieżami tal-implimentazzjoni tar-riżorsi msemmija fil-Kapitolu II ta' dan ir-Regolament. Dan ir-rieżami obbligatorju, għandu jkun akkumpanjat minn miżuri meħtieġa għar-reviżjoni ta' dan ir-Regolament biex ikun żgurat l-użu sħiħ tal-approprjazzjonijiet ta' impenn.

KAPITOLU III

Pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza

Artikolu 14
Eliġibilità

1. Skont il-prijoritajiet Ewropej imsemmija fl-Artikolu 3 u l-objettivi stabbiliti fl-Artikolu 4, l-Istati Membri għandhom iħejju pjanijiet nazzjonali għall-irkupru u r-reżiljenza. Dawn il-pjanijiet għandhom jistabbilixxu l-aġenda ta' riforma u investiment tal-Istat Membru kkonċernat għall-erba' snin sussegwenti. Il-pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza eliġibbli għall-finanzjament taħt dan l-istrument għandhom jinkludu miżuri għall-implimentazzjoni ta' riformi u proġetti ta' investiment pubbliku u privat permezz ta' pakkett komprensiv u koerenti. Għat-tħejjija tal-pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza, l-Istati Membri jistgħu jagħmlu użu mill-Istrument ta' Appoġġ Tekniku f'konformità mar-Regolament XX/SSSS [li jistabbilixxi l-Istrument ta' Appoġġ Tekniku].

Il-miżuri li nbdew mill-1 ta' Frar 2020 'il quddiem relatati mal-konsegwenzi ekonomiċi u soċjali tal-kriżi tal-COVID-19 għandhom ikunu eliġibbli għal appoġġ mill-faċilità għall-irkupru u r-reżiljenza, sakemm jaderixxu mar-rekwiżiti stabbiliti f'dan ir-Regolament.

2. Il-pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza għandhom jikkontribwixxu għas-sitt prijoritajiet Ewropej kif definiti fl-Artikolu 3, inklużi l-ishma minimi tal-infiq identifikati fl-Artikolu 3, l-objettivi ġenerali u speċifiċi kif definiti fl-Artikolu 4 u għandhom jirrispettaw il-prinċipji orizzontali stabbiliti skont l-Artikolu 4a.

2a. Skont l-ambitu tal-Faċilità, il-pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza għandhom jikkontribwixxu biex jindirizzaw b'mod effettiv l-isfidi identifikati fir-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż indirizzati lill-Istat Membru kkonċernat jew f'dokumenti rilevanti oħra adottati uffiċjalment mill-Kummissjoni fil-kuntest tas-Semestru Ewropew, inkluż ir-rakkomandazzjonijiet rilevanti għaż-żona tal-euro kif approvati mill-Kunsill.

2b. Il-pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza għandhom ikunu konsistenti wkoll mal-informazzjoni inkluża mill-Istati Membri fil-Programmi Nazzjonali ta' Riforma taħt is-Semestru Ewropew, fil-pjanijiet nazzjonali tagħhom għall-enerġija u l-klima u bl-aġġornamenti tagħhom skont ir-Regolament (UE) Nru 2018/1999[17], fil-pjanijiet ta' tranżizzjoni territorjali ġusta taħt il-Fond ta' Tranżizzjoni Ġusta[18], fil-pjanijiet ta' implimentazzjoni tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ u fil-ftehimiet ta' sħubija u l-programmi operazzjonali taħt il-fondi tal-Unjoni u fl-azzjonijiet relatati mal-implimentazzjoni tad-dritt u l-politiki tal-Unjoni.

2c. Il-pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza għandhom ikunu konsistenti mal-Istrateġija tal-Unjoni dwar l-Ugwaljanza bejn il-Ġeneri 2020-2025, għandhom ikunu bbażati fuq valutazzjoni tal-impatt fir-rigward tal-ġeneri tal-miżuri ppjanati u għandhom jinkludu azzjonijiet ewlenin biex jiġi indirizzat b'mod effettiv l-impatt negattiv tal-kriżi fuq l-ugwaljanza bejn il-ġeneri flimkien ma' miżuri għall-integrazzjoni tal-perspettiva tal-ġeneri. Il-pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza għandhom ikunu konsistenti wkoll mal-istrateġiji nazzjonali dwar l-ugwaljanza bejn il-ġeneri.

2d. Il-pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza m'għandhomx ikunu ta' detriment għas-Suq Uniku.

3. Jekk Stat Membru jkun eżentat mill-monitoraġġ u l-valutazzjoni tas-Semestru Ewropew fuq il-bażi tal-Artikolu 12 tar-Regolament (UE) Nru 472/2013, jew ikun soġġett għal sorveljanza skont ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 332/2002, id-dispożizzjonijiet stabbiliti f'dan ir-Regolament għandhom jiġu applikati għall-Istat Membru kkonċernat fir-rigward tal-isfidi u l-prijoritajiet identifikati mill-miżuri stabbiliti skont ir-regolamenti tiegħu.

3a. Il-pjanijiet nazzjonali għall-irkupru u r-reżiljenza m'għandhomx jaffettwaw id-dritt li jiġu konklużi jew infurzati ftehimiet kollettivi jew li tittieħed azzjoni kollettiva f'konformità mad-dritt nazzjonali u prattiki nazzjonali f'konformità mal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, u mad-dritt u l-prattiki tal-Unjoni u dawk nazzjonali.

Artikolu 15
Pjan għall-irkupru u r-reżiljenza

1. Stat Membru li jixtieq jirċievi kontribuzzjoni finanzjarja li tkun disponibbli għall-allokazzjoni f'konformità mal-Artikolu 11(1) għandu jippreżenta lill-Kummissjoni pjan għall-irkupru u r-reżiljenza kif definit fl-Artikolu 14(1).

Wara li l-Kummissjoni tagħmel disponibbli għal allokazzjoni l-ammont imsemmi fl-Artikolu 11(2) Stat Membru għandu, fejn rilevanti, jaġġorna u jippreżenta lill-Kummissjoni, il-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza msemmi fil-paragrafu 1 biex tqis il-kontribuzzjoni finanzjarja massima aġġornata kkalkulata f'konformità mal-Artikolu 10(2).

2. Il-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza ppreżentat mill-Istat Membru kkonċernat għandu jiġi ppreżentat flimkien mal-Programm ta' Riforma Nazzjonali f'dokument uniku integrat u bħala regola għandu jiġi ppreżentat uffiċjalment mhux aktar tard mit-30 ta' April. Jista' jiġi ppreżentat abbozz ta' pjan minn Stat Membru li jibda mill-15 ta' Ottubru tas-sena ta' qabel, flimkien mal-abbozz tal-baġit tas-sena sussegwenti.

Stat Membru li jixtieq jirċievi appoġġ permezz tal-Faċilità għandu jistabbilixxi djalogu f'diversi livelli, li fih l-awtoritajiet lokali u reġjonali, is-sħab soċjali, l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, b'mod partikolari l-organizzazzjonijiet taż-żgħażagħ, u partijiet ikkonċernati rilevanti oħra u l-pubbliku ġenerali jkunu jistgħu jinvolvu ruħhom b'mod attiv u jiddiskutu t-tħejjija u l-implimentazzjoni tal-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza. L-abbozz ta' pjan għandu jiġi ppreżentat għall-attenzjoni tal-awtoritajiet lokali u reġjonali, is-sħab soċjali, l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, b'mod partikolari l-organizzazzjonijiet taż-żgħażagħ, u partijiet ikkonċernati rilevanti oħra u l-pubbliku ġenerali għal konsultazzjoni qabel id-data ta' preżentazzjoni lill-Kummissjoni u s-sħab soċjali għandu jkollhom tal-anqas 30 jum biex jirreaġixxu bil-miktub, f'konformità mal-prinċipju tas-sħubija.

3. Il-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza għandu jkun debitament motivat u sostanzjat. B'mod partikolari għandu jistabbilixxi l-elementi li ġejjin:

(a) spjegazzjoni dettaljata dwar kif il-pjanijiet u l-miżuri għall-irkupru u r-reżiljenza għandhom jikkontribwixxu għal kull waħda mis-sitt prijoritajiet Ewropej kif definiti fl-Artikolu 3 u għandhom jikkontribwixxu u ma jmorrux kontra l-objettivi tal-Artikolu 4(1)(b);

(ab) skont l-ambitu tal-Faċilità, ġustifikazzjoni dwar kif il-pjan jikkontribwixxi biex jindirizza b'mod effettiv l-isfidi identifikati fir-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż indirizzati lill-Istat Membru kkonċernat jew f'dokumenti rilevanti oħra adottati uffiċjalment mill-Kummissjoni fil-kuntest tas-Semestru Ewropew, inkluż ir-rakkomandazzjonijiet rilevanti għaż-żona tal-euro kif approvati mill-Kunsill;

(ac) f'każ li Stat Membru jkun qiegħed jesperjenza żbilanċi jew żbilanċi eċċessivi kif konkluż mill-Kummissjoni wara analiżi fil-fond, għandha tingħata spjegazzjoni tal-mod li bih ir-rakkomandazzjonijiet magħmula skont l-Artikolu 6 tar-Regolament (UE) Nru 1176/2011 huma kompatibbli mal-pjanijiet;

(ad)  spjegazzjoni dettaljata ta' kif il-pjan jikkonforma mal-ishma minimi tal-allokazzjoni għal kull waħda mis-sitt prijoritajiet Ewropej stabbiliti skont l-Artikolu 3;

(ae) spjegazzjoni dettaljata ta' kif mill-inqas 40 % tal-ammont mitlub għall-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza jikkontribwixxi għall-integrazzjoni tal-klima u tal-bijodiversità bl-użu tal-metodoloġija ta' traċċar ipprovduta mill-Kummissjoni. Qabel id-dħul fis-seħħ tar-Regolament, il-Kummissjoni għandha tadotta, permezz ta' att delegat, il-metodoloġija korrispondenti bl-użu, kif xieraq, tal-kriterji stabbiliti mit-tassonomija tal-UE;

(af) spjegazzjoni ta' kif il-miżuri fil-pjan huma mistennija li jikkontribwixxu għal azzjonijiet diġitali u jekk jirrappreżentawx ammont li jirrappreżenta tal-inqas 20 % tal-allokazzjoni totali tal-pjan, abbażi tal-metodoloġija għat-tikkettar diġitali stabbilita fl-Anness ...; il-metodoloġija għandha tintuża kif xieraq għal miżuri li ma jistgħux jiġu assenjati direttament għal qasam ta' intervent elenkat fit-tabella; il-koeffiċjenti għal appoġġ għall-objettivi diġitali jistgħu jiżdiedu biex investimenti individwali jqisu l-miżuri ta' riforma akkumpanjanti li jżidu l-impatt tagħhom fuq l-objettivi diġitali;

(ag) spjegazzjoni dwar kif il-miżuri ma jmorrux kontra l-interessi strateġiċi u ekonomiċi tal-Unjoni, ma jissostitwixxux in-nefqa baġitarja nazzjonali rikorrenti u jirrispettaw il-prinċipju tal-addizzjonalità u l-prinċipju li ma ssirx ħsara sinifikanti f'konformità mal-Artikolu 4a;

(ah) ġustifikazzjoni ta' kif il-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza huwa konsistenti mal-prinċipji tal-Istrateġija tal-Unjoni dwar l-Ugwaljanza bejn il-Ġeneri 2020-2025, l-istrateġija nazzjonali għall-ugwaljanza bejn il-ġeneri, valutazzjoni tal-impatt fir-rigward tal-ġeneri u spjegazzjoni ta' kif il-miżuri fil-pjan huma mistennija jikkontribwixxu għall-promozzjoni tal-ugwaljanza bejn il-ġeneri u l-prinċipju tal-integrazzjoni tal-perspettiva tal-ġeneri u l-eliminazzjoni tad-diskriminazzjoni bejn il-ġeneri jew tal-isfidi li jirriżultaw minnha;

(d) l-istadji importanti ċari previsti, il-miri u skeda ta' żmien indikattiva għall-implimentazzjoni tar-riformi tul perjodu massimu ta' erba' snin, u tal-investimenti tul perjodu massimu ta' seba' snin;

(da) ġustifikazzjoni ta' kif il-pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza jirrappreżentaw pakkett komprensiv ta' riforma u investiment u kif huma konsistenti, u s-sinerġiji mistennija mal-pjanijiet, l-istrateġiji u l-programmi stabbiliti fid-dokumenti msemmija fl-Artikolu 14(2b);

(e) il-proġetti previsti ta' investiment pubbliku u privat, u l-perjodu ta' investiment relatat kif ukoll referenzi għall-involviment ta' sħab privati, meta jkun rilevanti;

(ea) f'każ li l-miżuri previsti fil-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza ma jkunux eżentati mill-obbligu ta' notifika tal-għajnuna mill-Istat imsemmi fl-Artikolu 108(3) tat-TFUE f'konformità mar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 651/2014[19], il-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza għandu jiġi analizzat bi prijorità mill-Kummissjoni għall-finijiet ta' konformità mar-regoli dwar l-għajnuna mill-Istat u l-kompetizzjoni;

(f) il-kost totali stmat tar-riformi l-investimenti koperti mill-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza ppreżentat (imsejjaħ ukoll "il-kost totali stmat tal-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza") appoġġjat minn ġustifikazzjoni ċara vvalidata minn korp pubbliku indipendenti u kif il-kost huwa proporzjonat għall-impatti ▌soċjali u ekonomiċi skont il-prinċipju tal-kosteffiċjenza;

(g) fejn rilevanti, informazzjoni dwar finanzjament tal-Unjoni eżistenti jew ippjanat u r-rabta ma' riformi preċedenti jew ippjanati fil-qafas tal-Programm ta' Appoġġ għal Riformi Strutturali jew l-Istrument ta' Appoġġ Tekniku;

(h) il-miżuri ta' akkumpanjament li jistgħu jkunu meħtieġa, inkluż skeda ta' żmien tal-azzjonijiet ta' politika kollha;

(i) sommarju tad-djalogu f'diversi livelli, kif imsemmi fil-paragrafu 2(2), dwar kif tqiesu l-inputs tal-partijiet ikkonċernati u, fuq talba tal-partijiet ikkonċernati, l-opinjonijiet tagħhom jistgħu jiżdiedu mal-pjanijiet nazzjonali għall-irkupru u r-reżiljenza kif ukoll id-dettalji, inkluż l-istadji importanti u l-miri rilevanti, tal-konsultazzjonijiet u d-djalogi ppjanati fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza;

(j) l-arranġamenti għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni effettivi tal-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza mill-Istati Membri kkonċernati, inkluż l-istadji importanti u l-miri kwalitattivi u kwantitattivi ċari proposti, u l-indikaturi relatati, inkluż kif il-pjan itejjeb il-prestazzjoni bbażata fuq il-pajjiżi skont it-Tabella ta' Valutazzjoni Soċjali u t-tabella ta' valutazzjoni tal-Proċedura ta' żbilanċ makroekonomiku;

(k) fejn xieraq, it-talba għal appoġġ ta' self u l-istadji importanti addizzjonali kif imsemmija fl-Artikolu 12(2) u (3) u l-elementi tagħhom; u

(ka) spjegazzjoni tal-pjanijiet, is-sistemi u l-miżuri konkreti tal-Istati Membri għall-prevenzjoni, l-identifikazzjoni u l-korrezzjoni ta' kunflitti ta' interess, korruzzjoni u frodi meta jintużaw il-fondi kif derivat mill-Faċilità, inkluż dawk li għandhom l-għan li jevitaw il-finanzjament doppju minn programmi oħra tal-Unjoni u jirkupraw il-fondi mitlufa, imħallsa bi żball jew użati b'mod skorrett u, fejn xieraq, l-impożizzjoni ta' sanzjonijiet;

(kb) arranġamenti magħmula mill-Istati Membri biex jiżguraw li l-impriżi benefiċjarji ma jkunux involuti f'xi arranġament fiskali rapportabbli skont id-Direttiva tal-Kunsill (UE) 2018/822 fir-rigward ta' arranġamenti transfruntieri;

(l) kwalunkwe informazzjoni rilevanti oħra.

4. Fit-tħejjija ta' proposti għall-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza tagħhom, l-Istati Membri jistgħu jitolbu lill-Kummissjoni torganizza skambju ta' prattiki tajba biex l-Istati Membri rikjedenti jkunu jistgħu jibbenefikaw mill-esperjenza ta' Stati Membri oħra. L-Istati Membri jistgħu wkoll jitolbu, fi kwalunkwe mument matul is-sena, appoġġ tekniku permezz tal-Istrument ta' Appoġġ Tekniku skont ir-regolament tiegħu. L-appoġġ tekniku għandu jirrispetta bis-sħiħ ir-regoli u l-prattiki nazzjonali li jikkonċernaw in-negozjar kollettiv. L-attivitajiet ta' appoġġ tekniku ma jistgħux idgħajfu r-rwol tas-sħab soċjali jew jheddu l-awtonomija tan-negozjar kollettiv.

4a. Biex jiġu żgurati trasparenza u obbligu ta' rendikont akbar, ir-rappreżentanti tal-Istati Membri responsabbli għall-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza u, fejn ikun xieraq, lill-Istituzzjonijiet Fiskali Indipendenti, ladarba mistiedna, għandhom jidhru quddiem il-kumitati kompetenti tal-Parlament Ewropew biex jippreżentaw il-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza. Il-Kummissjoni għandha tagħmel l-informazzjoni rilevanti disponibbli għall-Parlament Ewropew u l-Kunsill fl-istess waqt u b'termini ugwali.

Artikolu 16
Valutazzjoni tal-Kummissjoni

1. Waqt li tivvaluta l-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza u fejn rilevanti l-aġġornament tiegħu, kif ippreżentat mill-Istat Membru f'konformità mal-Artikolu 15(1), il-Kummissjoni għandha taġixxi f'kooperazzjoni mill-qrib mal-Istat Membru kkonċernat. Il-Kummissjoni tista' tagħmel kummenti jew tfittex informazzjoni addizzjonali. L-Istat Membru kkonċernat għandu jipprovdi l-informazzjoni addizzjonali mitluba u jista' jirrevedi l-pjan jekk ikun meħtieġ, qabel jew wara l-preżentazzjoni uffiċjali tiegħu. L-Istat Membru kkonċernat u l-Kummissjoni jistgħu jaqblu li jestendu l-iskadenza stabbilita fl-Artikolu 17(1) b'perjodu ta' żmien raġonevoli jekk ikun meħtieġ.

1a. Fl-evalwazzjoni tagħha, il-Kummissjoni għandha tqis is-sinerġiji maħluqa bejn il-pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza ta' Stati Membri differenti u l-komplementarjetà bejn dawk il-pjanijiet u pjanijiet ta' investiment oħra fil-livell nazzjonali.

2. Meta tivvaluta l-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza u fid-determinazzjoni tal-ammont li jrid jiġi allokat lill-Istat Membru kkonċernat, il-Kummissjoni għandha tqis l-informazzjoni analitika dwar l-Istat Membru kkonċernat disponibbli fil-kuntest tas-Semestru Ewropew kif ukoll il-ġustifikazzjoni u l-elementi pprovduti mill-Istat Membru kkonċernat, kif imsemmi fl-Artikolu 15(3), u kwalunkwe informazzjoni rilevanti oħra inkluż, b'mod partikolari, dik li tinsab fil-Programm Nazzjonali ta' Riforma u l-Pjan Nazzjonali għall-Enerġija u l-Klima tal-Istat Membru kkonċernat u, fil-pjanijiet ta' tranżizzjoni territorjali ġusta taħt il-Fond ta' Tranżizzjoni Ġusta, fil-pjanijiet ta' implimentazzjoni tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ u, jekk ikun rilevanti, informazzjoni minn appoġġ tekniku rċevut permezz tal-Istrument ta' Appoġġ Tekniku.

Għandha titqies ukoll l-informazzjoni li tinsab fir-Rapport Annwali dwar l-Istat tad-Dritt, fit-Tabella ta' Valutazzjoni tal-Ġustizzja tal-UE, fit-Tabella ta' Valutazzjoni tal-Proċedura tal-Iżbilanċi Makroekonomiċi u fit-Tabella ta' Valutazzjoni Soċjali. Il-Kummissjoni għandha tirrikjedi wkoll valutazzjoni tal-impatt fir-rigward tal-ġeneri tal-pjan imwettaq minn espert indipendenti jew tipproċedi għal tali valutazzjoni hija stess.

Il-Kummissjoni għandha, fejn rilevanti, tikkonsulta mal-partijiet ikkonċernati fl-Unjoni kollha biex tiġbor il-fehmiet tagħhom dwar is-sjieda, il-konsistenza u l-effikaċja tal-pjan nazzjonali għall-irkupru u r-reżiljenza.

3. Il-Kummissjoni għandha tivvaluta l-effikaċja, l-effiċjenza, ir-rilevanza u l-koerenza tal-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza u ▌għal dan il-għan, għandha tqis l-elementi li ġejjin:

Il-Kummissjoni għandha tivvaluta jekk il-pjanijiet kollha għall-irkupru u r-reżiljenza għandhomx jissodisfaw ir-rekwiżiti li ġejjin:

(a) jekk il-pjan jikkontribwixxix b'mill-inqas 40 % tal-ammont tiegħu għall-integrazzjoni tal-klima u tal-bijodiversità u jekk il-metodoloġija ta' traċċar imsemmija fl-Artikolu 15(3)(ae) hijiex applikata b'mod korrett;

(b) jekk il-pjan jikkontribwixxix b'mill-inqas 20 % tal-ammont tiegħu għal azzjonijiet diġitali u jekk il-metodoloġija ta' traċċar imsemmija fl-Artikolu 15(3)(af) hijiex applikata b'mod korrett;

(c) jekk kull miżura tmurx kontra l-interessi strateġiċi u ekonomiċi tal-Unjoni, tissostitwixxix in-nefqa baġitarja nazzjonali rikorrenti u tirrispettax il-prinċipju tal-addizzjonalità u l-prinċipju li ma ssirx ħsara sinifikanti skont l-Artikolu 4a;

(d) jekk il-pjan jikkonformax mal-ishma minimi tal-allokazzjoni għal kull waħda mill-prijoritajiet Ewropej stabbiliti skont l-Artikolu 3;

(e) jekk l-arranġamenti magħmula mill-Istati Membri biex jiżguraw li l-impriżi benefiċjarji ma jkunux involuti f'xi arranġament fiskali rapportabbli skont id-Direttiva tal-Kunsill (UE) 2018/822 fir-rigward ta' arranġamenti transfruntieri;

Effikaċja:

(f) jekk il-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza jikkontribwixxix għal kull waħda mis-sitt prijoritajiet Ewropej kif definiti fl-Artikolu 3 u jekk jikkontribwixxix u jmurx kontra l-objettivi tal-Artikolu 4(1)(b);

(g) jekk ikunx sar id-djalogu f'diversi livelli kif imsemmi fl-Artikolu 15(2)(2) u jekk il-partijiet ikkonċernati rispettivi jingħatawx opportunitajiet effettivi biex jipparteċipaw fit-tħejjija u l-implimentazzjoni tal-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza;

(h) jekk l-arranġamenti proposti mill-Istati Membri kkonċernati humiex mistennija jiżguraw monitoraġġ u implimentazzjoni effettiva tal-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza, inkluż l-istadji importanti u l-miri kwalitattivi u kwantitattivi ċari previsti, u l-indikaturi relatati u jekk il-pjan itejjibx il-prestazzjoni bbażati fuq il-pajjiż li jinkludu progress fit-titjib tal-prestazzjonijiet fl-oqsma koperti mit-Tabella ta' Valutazzjoni Soċjali u tat-Tabella ta' Valutazzjoni dwar il-Proċedura ta' Żbilanċ Makroekonomiku;

(i) jekk il-pjan tal-irkupru u tar-reżiljenza huwiex mistenni li jkollu impatt fit-tul fuq l-Istat Membru kkonċernat;

(j) jekk il-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza jinkludix investimenti fi proġetti transfruntiera jew pan-Ewropej li jiġġeneraw valur miżjud Ewropew, fejn rilevanti, filwaqt li jitqiesu r-restrizzjonijiet tal-Istati Membri li jirriżultaw mill-pożizzjoni ġeografika tagħhom;

Effiċjenza:

(k) jekk il-ġustifikazzjoni pprovduta mill-Istat Membru dwar l-ammont tal-kostijiet totali stmati tal-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza ppreżentat hijiex raġonevoli u plawżibbli u hijiex proporzjonata mal-impattiekonomiċi u soċjali mistennija skont il-prinċipju ta' kosteffiċjenza;

(l) jekk l-arranġament proposta mill-Istati Membri kkonċernati huwa mistenni li jipprevjeni, jidentifika u jikkoreġi kunflitti ta' interess, korruzzjoni u frodi meta jintużaw il-fondi kif derivat mill-Faċilità, inkluż dawk li għandhom l-għan li jevitaw il-finanzjament doppju minn programmi oħra tal-Unjoni;

Rilevanza:

(m) jekk il-pjan jinkludix miżuri li, bi qbil mal-ambitu tal-Faċilità, effettivament jikkontribwixxi biex jiġu indirizzati l-isfidi identifikati fir-rakkomandazzjonijiet rilevanti speċifiċi għall-pajjiż indirizzati lill-Istat Membru kkonċernat jew f'dokumenti rilevanti oħra adottati b'mod uffiċjali mill-Kummissjoni fil-kuntest tas-Semestru Ewropew, inklużi r-rakkomandazzjonijiet rilevanti għaż-żona tal-euro kif approvati mill-Kunsill;

(n) jekk il-pjan, f'każ li Stat Membru jkun qiegħed jesperjenza żbilanċi jew żbilanċi eċċessivi kif konkluż mill-Kummissjoni wara analiżi fil-fond, huwiex kompatibbli mar-rakkomandazzjonijiet magħmula skont l-Artikolu 6 tar-Regolament (UE) Nru 1176/2011;

(o) jekk il-pjan jinkludix informazzjoni preċiża msemmija fl-Artikolu 15;

Koerenza:

(p) jekk il-pjan jirrappreżentax pakkett komprensiv ta' riforma u investiment u jekk l-arranġamenti jipprovdux konsistenza u sinerġiji kif imsemmi fl-Artikolu 14(2b);

(q) jekk il-pjan huwiex konsistenti mal-prinċipji tal-Istrateġija tal-Unjoni għall-Ugwaljanza bejn il-Ġeneri 2020-2025, l-istrateġija nazzjonali għall-ugwaljanza bejn il-ġeneri, jekk twettqitx valutazzjoni tal-impatt fuq il-ġeneri u jekk il-miżuri fil-pjan humiex mistennija jikkontribwixxu għall-promozzjoni tal-ugwaljanza bejn il-ġeneri u l-prinċipju tal-integrazzjoni tal-ugwaljanza bejn il-ġeneri u l-eliminazzjoni tad-diskriminazzjoni bejn il-ġeneri jew għall-isfidi li jirriżultaw minnha.

Dawn il-kriterji ta' valutazzjoni għandhom jiġu applikati f'konformità mal-Anness II.

4. F'każ li l-Istat Membru kkonċernat ikun talab għal appoġġ għal self kif imsemmi fl-Artikolu 12, il-Kummissjoni għandha tivvaluta jekk it-talba għal appoġġ għal self tissodisfax il-kriterji stabbiliti fl-Artikolu 13(1), b'mod partikolari jekk ir-riformi u l-investimenti addizzjonali kkonċernati mit-talba għal self jissodisfawx il-kriterji ta' valutazzjoni skont il-paragrafu 3.

4a. Jekk il-Kummissjoni tagħti valutazzjoni negattiva għal pjan għall-irkupru u r-reżiljenza, hija għandha tikkomunika valutazzjoni debitament ġustifikata sal-iskadenza stabbilita fl-Artikolu 17(1).

5. Għall-fini tal-valutazzjoni tal-pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza ppreżentati mill-Istati Membri, il-Kummissjoni tista' tkun assistita minn esperti, inklużi dawk maħtura mill-Parlament Ewropew.

Artikolu 17
Deċiżjoni tal-Kummissjoni

1. Il-Kummissjoni għandha tadotta deċiżjoni, fi żmien xahrejn mill-preżentazzjoni uffiċjali tal-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza mill-Istat Membru, permezz ta' att delegat f'konformità mal-Artikolu 25a. Fil-każ li l-Kummissjoni tivvaluta pożittivament il-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza, din id-deċiżjoni għandha tistabbilixxi r-riformi u l-proġetti ta' investiment sostenibbli li jridu jiġu implimentati mill-Istat Membru, inklużi l-istadji importanti u l-miri meħtieġa għall-iżborż tal-pagamenti tal-kontribuzzjoni finanzjarja allokata skont l-Artikolu 11.

2. Jekk l-Istat Membru kkonċernat jitlob appoġġ ta' self, id-deċiżjoni għandha tistabbilixxi wkoll l-ammont tal-appoġġ għal self kif imsemmi fl-Artikolu 12(4) u (5) u r-riformi u l-proġetti ta' investiment addizzjonali li jridu jiġu implimentati mill-Istat Membru koperti minn dan l-appoġġ għal self, inklużi l-istadji importanti u l-miri addizzjonali.

3. L-ammont tal-kontribuzzjoni finanzjarja għall-pjanijiet għall-irkupru u reżiljenza li jikkonforma mal-kriterji stabbiliti fl-Artikolu 16(3) ▌għandu jiġi stabbilit kif ġej:

(a) jekk il-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza jikkonforma b'mod sodisfaċenti mal-kriterji stabbiliti fl-Artikolu 16(3), u l-ammont tal-kostijiet totali stmati tal-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza jkun daqs il-kontribuzzjoni finanzjarja massima għal dak l-Istat Membru msemmija fl-Artikolu 10 jew ogħla, il-kontribuzzjoni finanzjarja allokata lill-Istat Membru kkonċernat għandha tkun daqs l-ammont totali tal-kontribuzzjoni finanzjarja massima msemmija fl-Artikolu 10;

(b) fejn il-pjan tal-irkupru u tar-reżiljenza jkun konformi b'mod sodisfaċenti mal-kriterji stabbiliti fl-Artikolu 16(3), u l-ammont tal-ispejjeż totali stmati tal-pjan tal-irkupru u tar-reżiljenza jkun inqas mill-kontribuzzjoni finanzjarja massima għal dak l-Istat Membru msemmi fl-Artikolu 10, il-kontribuzzjoni finanzjarja allokata lill-Istat Membru għandha tkun ugwali għall-ammont tal-ispejjeż totali stmati tal-pjan tal-irkupru u tar-reżiljenza;

(ba) meta l-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza jikkonforma b'mod sodisfaċenti mal-kriterji stabbiliti fl-Artikolu 16(3), u l-pjan jirċievi kull B b'aktar minn żewġ B għall-kriterji fil-punti h, i, l, m, p stabbiliti fl-Artikolu 16(3), l-allokazzjoni finanzjarja għandha titnaqqas bi 2 % għal kull kriterju u t-tnaqqis globali ma għandux jaqbeż is-6 % tal-allokazzjoni finanzjarja totali;

(c) jekk il-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza ma jkun jikkonforma b'mod sodisfaċenti mal-kriterji stabbiliti fl-Artikolu 16(3), ma għandha tiġi allokata l-ebda kontribuzzjoni finanzjarja lill-Istat Membru kkonċernat. L-Istat Membru kkonċernat jista' jagħmel talba għal appoġġ tekniku bħala parti mill-Istrument ta' Appoġġ Tekniku, biex jippermetti tħejjija aħjar tal-proposta fiċ-ċikli sussegwenti.

4. Id-deċiżjoni msemmija fil-paragrafu 1 għandha tistabbilixxi wkoll:

(a) il-kontribuzzjoni finanzjarja li trid titħallas biss bin-nifs ladarba l-Istat Membru jkun implimenta b'mod sodisfaċenti l-istadji importanti u l-miri rilevanti identifikati b'rabta mal-implimentazzjoni tal-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza;

(aa) il-kontribuzzjoni finanzjarja u, fejn applikabbli, l-ammont ta' appoġġ għal self li għandu jitħallas fil-forma ta' prefinanzjament f'konformità mal-Artikolu 11a wara l-approvazzjoni tal-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza;

(b) id-deskrizzjoni tar-riformi u tal-proġetti ta' investiment u l-ammont tal-kost totali stmata tal-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza;

(c) il-perjodu għall-implimentazzjoni tal-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza kif ġej:

(1) fir-rigward tal-ikkompletar tal-investiment, il-perjodu ta' investiment sa meta l-proġett ta' investiment irid jiġi implimentat għandu jintemm mhux aktar tard minn seba' snin wara l-adozzjoni tad-deċiżjoni;

(2) fir-rigward tat-tlestija tar-riformi, il-perjodu sa meta r-riformi jridu jiġu implimentati għandu jintemm mhux aktar tard minn erba' snin wara l-adozzjoni tad-deċiżjoni.

(d) l-arranġamenti u l-iskeda ta' żmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni tal-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza, inkluż stadji importanti kwalitattivi u kwantitattivi ċari u fejn rilevanti l-miżuri meħtieġa għall-konformità mal-Artikolu -19;

(e) l-indikaturi rilevanti fir-rigward tal-issodisfar tal-istadji importanti u tal-miri previsti, inkluża l-metodoloġija biex titkejjel il-konformità mal-miri ta' nfiq klimatiċi u ambjentali, imsemmija fl-Artikolu 15; kif ukoll

(f) l-arranġamenti biex jingħata aċċess sħiħ lill-Kummissjoni għad-data u r-rapporti sottostanti rilevanti;

(g) jekk ikun xieraq, l-ammont tas-self li jrid jitħallas bin-nifs u l-istadji importanti u l-miri addizzjonali relatati mal-iżborż tal-appoġġ għas-self.

5. Jekk il-Kummissjoni tagħti valutazzjoni negattiva għal pjan għall-irkupru u r-reżiljenza, hija għandha tikkomunika valutazzjoni debitament ġustifikata fi żmien xahrejn mill-preżentazzjoni tal-proposta mill-Istat Membru. Dik il-komunikazzjoni għandha tinkludi wkoll rakkomandazzjoni għall-Istat Membru biex juża l-Istrument ta' Appoġġ Tekniku f'konformità mar-Regolament XX/SSSS [li jistabbilixxi l-Istrument ta' Appoġġ Tekniku] biex jemenda jew jissostitwixxi l-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza skont l-Artikolu 18 ta' dan ir-Regolament. Wara stedina mill-Parlament Ewropew, il-Kummissjoni se tidher quddiem il-kumitati kompetenti biex tippreżenta spjegazzjonijiet għall-valutazzjoni negattiva tal-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza. Il-Kummissjoni għandha tagħmel l-informazzjoni rilevanti disponibbli għall-Parlament Ewropew u l-Kunsill fl-istess waqt u b'termini ugwali.

6. L-arranġamenti u l-iskeda għall-implimentazzjoni kif imsemmija fil-punt (d), l-indikaturi rilevanti relatati mal-issodisfar tal-istadji importanti u l-miri previsti msemmija fil-punt (e), l-arranġamenti għall-għoti ta' aċċess mill-Kummissjoni għad-data sottostanti msemmija fil-punt (f), u, jekk ikun xieraq, l-istadji importanti u l-miri addizzjonali relatati mal-iżborż tal-appoġġ għas-self imsemmi fil-punt (g) tal-paragrafu 4 ta' dan l-Artikolu għandhom jiġu spjegati ulterjorment f'arranġament operazzjonali li jrid jiġi miftiehem mill-Istat Membru kkonċernat u mill-Kummissjoni wara l-adozzjoni tad-deċiżjoni msemmija fil-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu. Il-Kummissjoni għandha tagħmel il-pjan adottat u l-informazzjoni rilevanti, inkluż il-ftehim operazzjonali msemmi fil-paragrafu 6 disponibbli għall-Parlament Ewropew u l-Kunsill, fl-istess ħin u b'termini ugwali, immedjatament wara d-deċiżjoni u l-pubblikazzjoni fis-sit web tal-Kummissjoni. Il-Kummissjoni għandha, permezz ta' att delegat imsemmi fil-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu, tispeċifika l-kontenut tal-arranġamenti operazzjonali bil-għan li jitrawmu l-koerenza u l-komparabbiltà tal-pjanijiet nazzjonali għall-irkupru u r-reżiljenza tal-Istati Membri u tingħata data standardizzata għat-Tabella ta' Valutazzjoni tal-Irkupru u r-Reżiljenza, imsemmija fl-Artikolu 21a.

7. L-atti delegati msemmija fil-paragrafi 1 u 2 għandhom jiġu adottati f'konformità ▌mal-Artikolu 25(a).

Artikolu 18
Emendar tal-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza tal-Istat Membru

1. Jekk il-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza ta' Stat Membru, inklużi l-istadji importanti u l-miri rilevanti, ma jkunux għadhom jistgħu jinkisbu, la parzjalment u lanqas totalment, mill-Istat Membru kkonċernat minħabba ċirkostanzi oġġettivi, jew jekk l-Istat Membru kkonċernat ikun identifika miżuri ta' investiment u ta' riforma addizzjonali importanti, eliġibbli għal appoġġ skont dan ir-Regolament jew meta l-Istati Membri kkonċernati jkollhom l-intenzjoni li jtejbu b'mod sostanzjali r-riżultat tal-valutazzjoni skont l-Artikolu 16 u 17, l-Istat Membru kkonċernat jista' jippreżenta talba motivata lill-Kummissjoni biex jemenda jew jissostitwixxi d-deċiżjonijiet imsemmijin fl-Artikolu 17(1) u 17(2). Għal dan l-għan, l-Istat Membru jista' jipproponi pjan għall-irkupru u r-reżiljenza modifikat jew ġdid. L-Istat Membru jista' jitlob fi kwalunkwe ħin matul is-sena biex juża l-Istrument ta' Appoġġ Tekniku f'konformità mar-Regolament XX/SSSS [li jistabbilixxi l-Istrument ta' Appoġġ Tekniku] għall-fini li jemenda jew jissostitwixxi l-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza.

2. Jekk il-Kummissjoni tikkunsidra li r-raġunijiet ippreżentati mill-Istat Membru kkonċernat jiġġustifikaw emenda fil-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza rilevanti, il-Kummissjoni għandha tivvaluta l-pjan il-ġdid skont id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 16, u għandha tieħu deċiżjoni ġdida f'konformità mal-Artikolu 17 fi żmien xahrejn mill-preżentazzjoni uffiċjali tat-talba.

3. Jekk il-Kummissjoni tikkunsidra li r-raġunijiet ippreżentati mill-Istat Membru kkonċernat ma jiġġustifikawx emenda tal-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza, hija għandha tiċħad it-talba fi żmien xahrejn mill-preżentazzjoni uffiċjali tagħha, wara li tkun tat lill-Istat Membru kkonċernat il-possibbiltà li jippreżenta l-osservazzjonijiet tiegħu fi żmien xahar mill-komunikazzjoni tal-konklużjonijiet tal-Kummissjoni. Wara stedina mill-Parlament Ewropew, il-Kummissjoni ser tidher quddiem il-kumitati kompetenti biex tippreżenta spjegazzjonijiet għall-valutazzjoni negattiva tal-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza.

3a. L-Istati Membri għandhom jallinjaw, fejn rilevanti u permezz ta' aġġornament, il-pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza tagħhom skont il-mira klimatika għall-2030 aġġornata tar-Regolament li jistabbilixxi l-qafas biex tinkiseb in-newtralità klimatika u li jemenda r-Regolament (UE) 2018/1999 (il-Liġi Ewropea dwar il-Klima") fi żmien sitt xhur wara l-pubblikazzjoni ta' dan ir-Regolament fil-Ġurnal Uffiċjali. Il-Kummissjoni għandha tivvaluta l-pjanijiet aġġornati għall-irkupru u r-reżiljenza b'mod konsistenti mar-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu 16 u għandha tieħu deċiżjoni ġdida f'konformità mal-Artikolu 17 fi żmien xahrejn mill-preżentazzjoni uffiċjali tat-talba.

KAPITOLU IV

Dispożizzjonijiet finanzjarji

Artikolu -19
Protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni

1. Fl-implimentazzjoni tal-Faċilità, l-Istati Membri, bħala benefiċjarji jew mutwatarji tal-fondi fl-ambitu tal-Faċilità, għandhom jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa biex jipproteġu l-interessi finanzjarji tal-Unjoni, u b'mod partikolari biex jiżguraw li kwalunkwe miżura għall-implimentazzjoni ta' riformi u proġetti ta' investiment skont il-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza tikkonforma mal-liġi tal-Unjoni u dik nazzjonali applikabbli.

2. Il-ftehimiet imsemmija fl-Artikoli 13(2) u 19(1) għandhom jipprevedu l-obbligi tal-Istati Membri:

(a) li jivverifikaw regolarment li l-finanzjament ipprovdut intuża kif xieraq skont ir-regoli applikabbli kollha u li kwalunkwe miżura għall-implimentazzjoni ta' riformi u proġetti ta' investiment skont il-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza ġiet implimentata kif xieraq skont ir-regoli applikabbli kollha, inkluża l-liġi tal-Unjoni u dik nazzjonali applikabbli;

(b) li jieħdu miżuri xierqa biex jevitaw, jidentifikaw u jikkoreġu l-frodi, il-korruzzjoni u l-kunflitt ta' interess kif iddefinit fl-Artikolu 61(2) u (3) tar-Regolament Finanzjarju li jaffettwaw l-interessi finanzjarji tal-Unjoni u li jieħdu azzjonijiet legali biex jirkupraw fondi li ġew miżapproprjati, inkluż b'rabta ma' kwalunkwe miżura għall-implimentazzjoni ta' riformi u proġetti ta' investiment skont il-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza;

(c) li jakkumpanjaw talba għall-ħlas bi:

(i) dikjarazzjoni ta' ġestjoni li l-fondi ntużaw għall-iskop maħsub tagħhom, li l-informazzjoni ppreżentata mat-talba għall-ħlas hija kompluta, preċiża u affidabbli, u li s-sistemi ta' kontroll stabbiliti jagħtu l-assigurazzjonijiet meħtieġa li l-fondi ġew ġestiti f'konformità mar-regoli applikabbli kollha, b'mod partikolari r-regoli dwar l-evitat tal-kunflitt ta' interess, il-prevenzjoni tal-frodi, il-korruzzjoni u l-finanzjament doppju f'konformità mal-prinċipju tal-ġestjoni finanzjarja tajba; u

(ii) rendikont dettaljat tal-awditi, ġustifikazzjoni xierqa tal-estimi tal-ispejjeż kif ivvalidati minn korp pubbliku indipendenti, valutazzjonijiet tal-impatt, dikjarazzjonijiet finanzjarji u informazzjoni rilevanti oħra, kif ukoll il-kontrolli mwettqa, b'mod partikolari fir-rigward tal-proġetti ta' investiment, inklużi d-dgħufijiet identifikati u kwalunkwe azzjoni korrettiva meħuda;

(d) li jiġbru, għall-finijiet ta' awditu u kontroll tal-użu tal-fondi b'rabta mal-miżuri għall-implimentazzjoni ta' riformi u proġetti ta' investiment skont il-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza, f'format elettroniku ġewwa bażi tad-data unika li tippermetti, mingħajr ma jiżdied piż amministrattiv bla bżonn, livell komparabbli ta' aċċess minn korpi tal-Unjoni ta' investigazzjoni u awditu, il-kategoriji tad-data li ġejjin:

(i) l-isem tar-riċevitur finali tal-fondi;

(ii) l-isem tal-kuntrattur u tas-sottokuntrattur, meta r-riċevitur finali tal-fondi huwa awtorità kontraenti skont id-dispożizzjoni tal-Unjoni jew nazzjonali dwar l-akkwist pubbliku;

(iii) l-isem/ismijiet, il-kunjom/kunjomijiet u d-data tat-twelid tas-sid(ien) benefiċjarju/benefiċjarji tar-riċevitur tal-fondi jew tal-kuntrattur, kif iddefinit fl-Artikolu 3(6) tad-Direttiva (UE) 2015/849 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill[20];

(iv) il-lista ta' kwalunkwe miżura għall-implimentazzjoni ta' riformi jew proġetti ta' investiment skont il-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza, l-ammont totali ta' finanzjament pubbliku, billi jiġi indikat l-ammont ta' fondi żborżati fl-ambitu tal-Faċilità u fl-ambitu ta' fondi oħra tal-Unjoni;

(e) li jawtorizzaw espressament lill-Kummissjoni, lill-OLAF, lill-UPPE u lill-Qorti tal-Awdituri biex jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom kif previst fl-Artikolu 129(1) tar-Regolament Finanzjarju u biex jimponu obbligi simili għar-riċevituri finali kollha tal-fondi żborżati għall-miżuri għall-implimentazzjoni ta' riformi u proġetti ta' investiment inklużi fil-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza jew għall-persuni jew għall-entitajiet l-oħra kollha involuti fl-implimentazzjoni tagħhom;

(f) li jżommu rekords skont l-Artikolu 132 tar-Regolament Finanzjarju;

(fa) li jżommu rekords skont l-Artikolu 75 tar-Regolament Finanzjarju. B'riżultat ta' dan, id-dokumenti relatati mal-implimentazzjoni tal-baġit għandhom jinżammu għal tal-inqas ħames snin mid-data li fiha l-Parlament Ewropew jagħti l-kwittanza. Id-dokumenti relatati mal-operazzjonijiet għandhom fi kwalunkwe każ jinżammu sal-aħħar tas-sena ta' wara s-sena li fiha dawk l-operazzjonijiet jingħalqu b'mod definittiv. Fil-każ ta' proċedimenti legali, il-perjodu ta' żmien għandu jiġi sospiż sakemm tkun skadiet l-aħħar possibbiltà ta' appell ġudizzjarju;

(g) id-data personali li tinsab fid-dokumenti ta' prova għandha, fejn possibbli, titħassar meta din id-data ma tkunx meħtieġa għal finijiet ta' kwittanza, kontroll u awditjar tal-baġit. Ir-Regolament (UE) 2018/1725 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill[21] għandu japplika għall-konservazzjoni tad-data data dwar it-traffiku.

3. L-Istati Membri huma s-sħab inkarigati mill-implimentazzjoni u għandhom jittraċċaw, jiġbru u jaħżnu informazzjoni dwar ir-riċevituri ta' finanzjament għal proġetti li huma koperti mill-Faċilità.

Il-Kummissjoni tibqa' responsabbli lejn l-awtorità tal-baġit fil-kuntest tal-proċedura ta' kwittanza annwali u tippreżenta lill-Faċilità proċedura ta' kwittanza ddedikata bħala kapitolu separat fir-rapport ta' evalwazzjoni tal-kwittanza tal-Kummissjoni skont l-Artikolu 318 tat-TFUE.

4. Il-fondi tal-Unjoni żborżati taħt il-Faċilità huma soġġetti għall-verifika esterna tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri f'konformità mal-Artikolu 287 tat-TFUE.

5. Il-Kummissjoni, l-OLAF, l-UPPE u l-Qorti tal-Awdituri għandhom ikunu espressament awtorizzati mill-Istati Membri, fi ħdan dan ir-Regolament, li jeżerċitaw drittijiethom kif previst fl-Artikolu 129(1) tar-Regolament Finanzjarju.

L-OLAF jista' jwettaq investigazzjonijiet amministrattivi, inklużi kontrolli u spezzjonijiet fuq il-post, skont id-dispożizzjonijiet u l-proċeduri stabbiliti fir-Regolament (UE, Euratom) Nru 883/2013 u r-Regolament tal-Kunsill (Euratom, KE) Nru 2185/96 bil-għan li jistabbilixxi jekk kienx hemm frodi, korruzzjoni jew kwalunkwe attività illegali oħra li taffettwa l-interessi finanzjarji tal-Unjoni b'rabta ma' appoġġ fi ħdan il-Faċilità.

Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi miżuri effettivi u proporzjonati kontra l-frodi filwaqt li jitqiesu r-riskji identifikati. Il-Kummissjoni għandha, għal dan il-għan, tiżviluppa jew tadatta s-sistemi tal-IT eżistenti biex toħloq sistema diġitali ta' rapportar tal-prestazzjoni li tippermetti l-monitoraġġ, l-identifikazzjoni u r-rapportar ta' irregolaritajiet jew frodi.

6. Il-ftehimiet imsemmija fl-Artikolu 13(2) u fl-Artikolu 19(1) għandhom jipprevedu wkoll id-dritt tal-Kummissjoni li tnaqqas b'mod proporzjonat l-appoġġ fi ħdan il-Faċilità u tirkupra kwalunkwe ammont dovut lill-baġit tal-Unjoni jew li titlob ħlas lura bikri tas-self, f'każijiet ta' frodi, korruzzjoni, u kunflitt ta' interessi li jaffettwaw l-interessi finanzjarji tal-Unjoni, jew ksur tal-obbligi li jirriżultaw mill-ftehimiet imsemmija.

Meta tiddeċiedi dwar l-ammont tal-irkupru, it-tnaqqis jew l-ammont li għandu jitħallas lura kmieni, il-Kummissjoni għandha tirrispetta l-prinċipju tal-proporzjonalità u għandha tqis il-gravità tal-frodi, tal-korruzzjoni u tal-kunflitt ta' interess li jaffettwaw l-interessi finanzjarji tal-Unjoni, jew il-ksur tal-obbligi. L-Istat Membru għandu jingħata l-opportunità li jippreżenta l-kummenti tiegħu qabel isir it-tnaqqis jew jintalab ripagament bikri.

Artikolu 19
Impenn tal-kontribuzzjoni finanzjarja

1. Id-deċiżjoni ▌msemmija fl-Artikolu 17(1) għandha tikkostitwixxi f'impenn legali individwali fis-sens tar-Regolament Finanzjarju, li jista' jkun ibbażat fuq impenji globali. Jekk ikun xieraq, l-impenji baġitarji jistgħu jitqassmu f'pagamenti akkont annwali mifruxin fuq bosta snin.

1a. L-impenji baġitarji jistgħu jkunu bbażati fuq impenji globali u, fejn xieraq, jinqasmu f'pagamenti annwali mifruxa fuq diversi snin.

Artikolu 19a
Regoli dwar il-pagamenti, is-sospensjoni u l-kanċellazzjoni ta' kontribuzzjonijiet finanzjarji

2. Il-pagament tal-kontribuzzjonijiet finanzjarji lill-Istat Membru kkonċernat skont dan l-Artikolu għandu jsir skont l-approprjazzjonijiet baġitarji u soġġett għall-finanzjament disponibbli. Id-deċiżjonijiet ▌tal-Kummissjoni msemmijin f'dan l-Artikolu għandhom jiġu adottati f'konformità ▌mal-Artikolu 25(a).

2a. Fl-2021, soġġett għall-adozzjoni mill-Kummissjoni tal-impenn legali msemmi fl-Artikolu 19(1) ta' dan ir-Regolament, u meta mitlub minn Stat Membru flimkien mal-preżentazzjoni tal-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza, il-Kummissjoni għandha tagħmel pagament ta' prefinanzjament ta' ammont sa 20 % tal-impenn legali fil-forma ta' appoġġ mhux ripagabbli, u, fejn applikabbli, sa 20 % tal-appoġġ għal self fil-forma ta' assi ta' self stabbilit skont l-Artikolu 19 ta' dan ir-Regolament. B'deroga mill-Artikolu 116(1) tar-Regolament Finanzjarju, il-Kummissjoni għandha tħallas il-pagament korrispondenti fi żmien xahrejn wara l-adozzjoni mill-Kummissjoni tal-impenn legali msemmi fl-Artikolu 19 ta' dan ir-Regolament.

F'każijiet ta' prefinanzjament skont il-paragrafu 2a, il-kontribuzzjonijiet finanzjarji u, fejn applikabbli, l-appoġġ għal self li għandu jitħallas kif imsemmi fl-Artikolu 17(4)(a) għandhom jiġu aġġustati b'mod proporzjonat.

Jekk l-ammont ta' prefinanzjament tal-kontribuzzjoni finanzjarja fl-għamla ta' appoġġ mhux ripagabbli mħallas fl-2021 skont il-paragrafu 1 jaqbeż 20 % tal-kontribuzzjoni finanzjarja massima kkalkulata f'konformità mal-Artikolu 10(2) sat-30 ta' Ġunju 2022, l-iżborż awtorizzat li jmiss f'konformità mal-Artikolu 19a(3), u jekk meħtieġ l-iżborżi sussegwenti, għandu jitnaqqas sakemm jiġi paċut l-ammont żejjed. F'każ li l-iżborżi pendenti jkunu insuffiċjenti, l-ammont żejjed għandu jingħata lura.

2b. Il-ftehimiet u d-deċiżjonijiet imsemmija fl-Artikolu 13(2) u fl-Artikolu 19(1) għandhom jipprevedu wkoll id-dritt tal-Kummissjoni li tnaqqas b'mod proporzjonat l-appoġġ fi ħdan il-Faċilità u tirkupra kwalunkwe ammont dovut lill-baġit tal-Unjoni jew li titlob ħlas lura bikri tas-self, f'każijiet ta' frodi, korruzzjoni, u kunflitt ta' interessi li jaffettwaw l-interessi finanzjarji tal-Unjoni li ma ġewx rettifikati mill-Istati Membri, jew ksur serju tal-obbligi li jirriżultaw minn dawn il-ftehimiet jew deċiżjonijiet.

Meta tiddeċiedi dwar l-ammont tal-irkupru, it-tnaqqis jew l-ammont li għandu jitħallas lura kmieni, il-Kummissjoni għandha tirrispetta l-prinċipju tal-proporzjonalità u għandha tqis il-gravità tal-frodi, tal-korruzzjoni u tal-kunflitt ta' interess li jaffettwaw l-interessi finanzjarji tal-Unjoni, jew tal-ksur tal-obbligi. L-Istat Membru għandu jingħata l-opportunità li jippreżenta l-kummenti tiegħu qabel isir it-tnaqqis jew jintalab ripagament bikri.

3. Fid-dawl tal-prefinanzjament skont l-Artikolu 19(2a), mat-tlestija tal-istadji importanti u l-miri rilevanti indikati fil-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza kif approvat fl-att delegat tal-Kummissjoni, l-Istat Membru kkonċernat għandu jippreżenta talba debitament iġġustifikata lill-Kummissjoni għall-ħlas tal-parti tal-kontribuzzjoni finanzjarja li tikkorrispondi għall-implimentazzjoni tal-miri u tal-istadji importanti u, fejn rilevanti, tal-porzjon tas-self. Dawn it-talbiet għall-ħlas għandhom, fejn rilevanti, jiġu ppreżentati mill-Istati Membri lill-Kummissjoni fuq bażi biennali. Il-Kummissjoni għandha tivvaluta, fi żmien xahrejn mill-wasla tat-talba, jekk l-istadji importanti u l-miri rilevanti stabbiliti fid-deċiżjoni msemmija fl-Artikolu 17(1) ġewx implimentati b'mod sodisfaċenti. Għall-fini tal-valutazzjoni, l-arranġament operazzjonali msemmi fl-Artikolu 17(6) għandu jiġi kkunsidrat ukoll. L-iżborż tal-fondi għandu jikkorrispondi għal-livell ta' implimentazzjoni tal-istadji importanti u l-miri miftiehma. Il-Kummissjoni tista' tkun megħjuna minn esperti, inkluż dawk maħtura mill-Parlament Ewropew.

Jekk il-Kummissjoni tagħmel valutazzjoni pożittiva, din għandha tadotta deċiżjoni li tawtorizza l-iżborż tal-kontribuzzjoni finanzjarja skont ir-Regolament Finanzjarju. Kull deċiżjoni dwar il-pagament għandha tiġi żborżata biss jekk ikunu ġew implimentati stadji importanti u miri rilevanti li juru progress kalkolabbli.

4. Jekk, b'riżultat tal-valutazzjoni msemmija fil-paragrafu 3, il-Kummissjoni tistabbilixxi li l-istadji importanti u l-miri stabbiliti fid-deċiżjoni msemmija fl-Artikolu 17(1) ma jkunux ġew implimentati b'mod sodisfaċenti, il-parti rilevanti tal-applikazzjoni ▌ għal pagament għandha tiġi sospiża. L-Istat Membru kkonċernat jista' jippreżenta l-kummenti tiegħu fi żmien xahar mill-komunikazzjoni tal-valutazzjoni tal-Kummissjoni.

Is-sospensjoni għandha titneħħa biss jekk l-Istat Membru jkun ħa l-miżuri meħtieġa biex jiżgura implimentazzjoni sodisfaċenti tal-istadji importanti u l-miri msemmijin fl-Artikolu 17(1).

5. B'deroga mill-Artikolu 116(2) tar-Regolament Finanzjarju, l-iskadenza tal-pagament għandha tibda tiddekorri mid-data tal-komunikazzjoni tal-eżitu pożittiv lill-Istat Membru kkonċernat skont it-tieni subparagrafu tal-paragrafu 3, jew mid-data tal-komunikazzjoni tat-tneħħija tas-sospensjoni skont it-tieni subparagrafu tal-paragrafu 4.

6. Jekk l-Istat Membru kkonċernat ma jkunx ħa l-miżuri meħtieġa fi żmien sitt xhur mis-sospensjoni, il-Kummissjoni għandha tnaqqas b'mod proporzjonali l-ammont tal-kontribuzzjoni finanzjarja skont l-Artikolu 14(1) tar-Regolament Finanzjarju wara li tkun tat lill-Istat Membru kkonċernat il-possibbiltà li jippreżenta l-kummenti tiegħu fi żmien xahrejn mill-komunikazzjoni tal-konklużjonijiet tagħha.

7. Jekk, fi żmien tmintax-il xahar mid-data tal-adozzjoni tad-deċiżjoni msemmija fl-Artikolu 17(1), ma jkun sar l-ebda progress tanġibbli fir-rigward ta' kwalunkwe wieħed mill-istadji importanti u l-miri rilevanti mill-Istat Membru kkonċernat, il-Kummissjoni għandha ttemm il-ftehimiet jew id-deċiżjonijiet imsemmija fl-Artikolu 13(2) jew fl-Artikolu 19(1) ta' dan ir-Regolament u għandha tiddiżimpenja l-ammont tal-kontribuzzjoni finanzjarja mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 14(3) tar-Regolament Finanzjarju. Kwalunkwe prefinanzjament skont il-paragrafu 2a ta' dan l-Artikolu għandu jiġi rkuprat fl-intier tiegħu.

Il-Kummissjoni għandha tieħu deċiżjoni dwar il-kanċellazzjoni tal-kontribuzzjoni finanzjarja u, fejn applikabbli, tal-irkupru tal-prefinanzjament wara li tkun tat lill-Istat Membru kkonċernat il-possibbiltà li jippreżenta l-osservazzjonijiet tiegħu fi żmien xahrejn mill-komunikazzjoni tal-valutazzjoni tagħha dwar sarx progress tanġibbli.

7a. Jekk jinqalgħu ċirkostanzi eċċezzjonali, l-adozzjoni tad-deċiżjoni li tawtorizza l-iżborż tal-kontribuzzjoni finanzjarja skont l-Artikolu 19a(3) tista' tiġi posposta b'mhux aktar minn tliet xhur.

8. Id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Artikolu japplikaw mutatis mutandis għall-appoġġ ta' self addizzjonali skont id-dispożizzjonijiet tal-ftehim ta' self imsemmi fl-Artikolu 13, u tad-deċiżjoni msemmija fl-Artikolu 17(2).

 

KAPITOLU V

Rappurtar u Informazzjoni

Artikolu 20
Rappurtar mill-Istat Membru fis-Semestru Ewropew

L-Istat Membru kkonċernat għandu jirrapporta kull tliet xhur fil-proċess tas-Semestru Ewropew dwar il-progress li jkun sar fil-kisba tal-pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza, inkluż l-arranġament operazzjonali msemmi fl-Artikolu 17(6), l-implimentazzjoni tal-istadji importanti, il-miri u l-indikaturi individwali relatati proposti, kif ukoll ir-rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni bħala parti mill-istrument għall-appoġġ tekniku jekk l-Istat Membru jkun talbu. Għal dan il-għan, ir-rapporti ta' kull tliet xhur tal-Istati Membri għandhom jiġu riflessi b'mod xieraq fil-Programmi Nazzjonali ta' Riforma, li għandhom jintużaw bħala għodda għar-rappurtar dwar il-progress lejn it-tlestija tal-pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza. Sabiex jiġu żgurati trasparenza u obbligu ta' rendikont akbar, ir-rappreżentanti tal-Istati Membri responsabbli għall-pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza u l-istituzzjonijiet u l-partijiet ikkonċernati rilevanti għandhom, fuq talba tal-Parlament Ewropew, jidhru quddiem il-kumitati kompetenti biex jiddiskutu l-miżuri previsti u li għandhom jittieħdu skont dan ir-Regolament. L-Istati Membri għandhom jipprovdu lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill, fi kwalunkwe stadju matul il-proċess, bl-informazzjoni rilevanti fl-istess ħin.

L-istituzzjonijiet fiskali indipendenti, kif iddefiniti mid-Direttiva tal-Kunsill 2011/85/UE[22], huma mistiedna, fuq bażi biannwali, jikkomplementaw u jivvalutaw tali rapporti li jiffukaw fuq l-affidabbiltà tal-informazzjoni, tad-data u tal-previżjonijiet ipprovduti, kif ukoll fuq il-prestazzjoni u l-progress ġenerali li jkun sar fil-kisba tal-pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza.

Artikolu 20a
Djalogu dwar l-Irkupru u r-Reżiljenza

1. Sabiex jitjieb id-djalogu bejn l-istituzzjonijiet tal-Unjoni, b'mod partikolari l-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni, u sabiex jiġu żgurati trasparenza u obbligu ta' rendikont akbar, il-kumitati kompetenti tal-Parlament Ewropew jistgħu jistiednu rappreżentanti tal-Kunsill u l-korpi preparatorji tiegħu, tal-Kummissjoni u, fejn ikun xieraq, tal-Grupp tal-Euro, jidhru quddiemu biex jiddiskutu l-miżuri kollha meħuda skont dan ir-Regolament u dawk adottati skont ir-Regolament tal-Kunsill XXX[EURI].

2. Sabiex jiġu żgurati trasparenza u obbligu ta' rendikont akbar, il-kumitat jew il-kumitati kompetenti tal-Parlament Ewropew jistgħu jistiednu lir-rappreżentanti tal-Istati Membri responsabbli għall-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza u, fejn ikun xieraq, lill-istituzzjonijiet fiskali indipendenti nazzjonali, jidhru quddiem il-kumitati biex jippreżentaw il-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza u l-miżuri previsti u li għandhom jittieħdu skont dan ir-Regolament.

3. Il-Kummissjoni għandha tagħmel disponibbli għall-Parlament Ewropew u l-Kunsill, fl-istess ħin, l-informazzjoni kollha pprovduta mill-Istati Membri li tkun rilevanti għall-istituzzjonijiet biex iwettqu l-mandati tagħhom skont dan ir-Regolament. Informazzjoni sensittiva jew kunfidenzjali tista' tintbagħat soġġett għal obbligi ta' kunfidenzjalità speċifiċi.

4. Informazzjoni mibgħuta mill-Kummissjoni lill-Kunsill jew lil kwalunkwe wieħed mill-korpi preparatorji tiegħu fil-kuntest ta' dan ir-Regolament jew l-implimentazzjoni tiegħu għandha ssir disponibbli fl-istess ħin għall-Parlament Ewropew, soġġett għal arranġamenti ta' kunfidenzjalità jekk ikun meħtieġ. Eżiti rilevanti tad-diskussjonijiet li jsiru fil-korpi preparatorji tal-Kunsill għandhom jiġu kondiviżi mal-kumitati rilevanti tal-Parlament Ewropew.

Artikolu 21
Informazzjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill u komunikazzjoni dwar il-pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza tal-Istati Membri

1. Il-Kummissjoni għandha tibgħat il-pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza kif approvati fl-att delegat tal-Kummissjoni skont l-Artikolu 17, u kwalunkwe informazzjoni oħra rilevanti, fl-istess ħin u b'termini ugwali lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill mingħajr dewmien żejjed. F'każ bħal dan, il-Kummissjoni għandha tikkoopera mal-Parlament u l-Kunsill dwar kif l-informazzjoni editjata tista' titqiegħed għad-dispożizzjoni tagħhom b'mod kunfidenzjali. Sabiex jiġu żgurati trasparenza u obbligu ta' rendikont akbar, ir-rappreżentanti tal-Istati Membri responsabbli għall-pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza u l-istituzzjonijiet u l-partijiet ikkonċernati rilevanti għandhom, fuq talba tal-Parlament Ewropew, jidhru quddiem il-kumitati kompetenti biex jiddiskutu l-miżuri previsti u li għandhom jittieħdu skont dan ir-Regolament. L-Istati Membri għandhom jipprovdu lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill, fi kwalunkwe stadju matul il-proċess, bl-informazzjoni rilevanti fl-istess ħin.

2. Il-Kummissjoni tista' tinvolvi ruħha f'attivitajiet ta' komunikazzjoni biex tiżgura l-viżibbiltà tal-finanzjament tal-Unjoni għall-appoġġ finanzjarju previst fil-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza rilevanti billi tpoġġi tikketta viżibbli tal-Unjoni, inkluż permezz ta' attivitajiet ta' komunikazzjoni konġunti mal-awtoritajiet nazzjonali kkonċernati. Il-Kummissjoni għandha tiżgura l-viżibbiltà tal-infiq fl-ambitu tal-Faċilità billi tindika b'mod ċar li l-proġetti appoġġati għandhom ikunu ttikkettati biċ-ċar bil-kliem "Inizjattiva ta' Rkupru tal-Unjoni Ewropea".

2a. Il-Kummissjoni għandha tirrapporta darbtejn fis-sena lill-Parlament Ewropew dwar il-progress fl-implimentazzjoni tal-istadji importanti u l-miri tal-pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza kif ukoll dwar il-komplementarjetà tal-pjanijiet mal-programmi eżistenti tal-Unjoni.

2b. Il-Kummissjoni għandha tibgħat rapport dettaljat dwar l-obbligi finanzjarji li impenjat ruħha fihom ma' partijiet terzi għall-fini tal-finanzjament tal-Faċilità lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill darbtejn fis-sena. Ir-rapport għandu jkun fih pjan ta' ħlas lura ċar u kredibbli, mingħajr rikors għall-QFP skont l-Artikolu 7. L-informazzjoni sensittiva jew kunfidenzjali għandha tkun disponibbli għall-Membri tal-Parlament Ewropew taħt kunfidenzjalità stretta miftiehma minn qabel.

Artikolu 21a
Tabella ta' valutazzjoni tal-irkupru u r-reżiljenza

1. Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi tabella ta' valutazzjoni tal-irkupru u r-reżiljenza (it-"Tabella ta' Valutazzjoni") li għandha tikkomplementa, mingħajr ma timmodifika, it-Tabella ta' Valutazzjoni Soċjali eżistenti b'indikaturi mfassla mill-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli tan-Nazzjonijiet Uniti u t-Tabella ta' Valutazzjoni eżistenti dwar il-proċedura ta' żbilanċ makroekonomiku. It-Tabella ta' Valutazzjoni għandha turi l-istatus tal-implimentazzjoni tar-riformi u l-investimenti miftiehma permezz tal-pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza ta' kull Stat Membru, u l-istatus tal-iżborż tal-pagamenti lill-Istati Membri marbut mal-implimentazzjoni sodisfaċenti tal-istadji importanti u l-miri ċari.

2. It-Tabella ta' Valutazzjoni għandha turi l-progress irreġistrat mill-pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza f'kull wieħed mis-sitt prijoritajiet li jiddefinixxu l-kamp ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament.

3. It-Tabella ta' Valutazzjoni għandha tinkludi indikaturi ewlenin relatati mal-prijoritajiet Ewropea msemmija fl-Artikolu 3 u l-objettivi speċifiċi tal-Artikolu 4 u l-prinċipji orizzontali tal-Artikolu 4a, bħal indikaturi soċjali, ekonomiċi u ambjentali, li jevalwaw il-progress irreġistrat mill-pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza f'kull wieħed mis-sitt prijoritajiet Ewropej tal-Artikolu 3 li jiddefinixxu l-kamp ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament kif ukoll sommarju tal-proċess ta' monitoraġġ dwar il-konformità mal-ishma minimi tan-nefqa fuq l-objettivi klimatiċi u ambjentali oħra.

4. It-Tabella ta' Valutazzjoni għandha tindika l-grad ta' twettiq tal-istadji importanti rilevanti tal-pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza u n-nuqqasijiet identifikati fl-implimentazzjoni tagħhom, kif ukoll ir-rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni biex tindirizza n-nuqqasijiet rispettivi.

5. It-Tabella ta' Valutazzjoni għandha tindika arranġamenti u skeda ta' żmien għall-implimentazzjoni tal-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza, u għall-iżborż tal-pagamenti marbut mal-implimentazzjoni sodisfaċenti tal-istadji importanti u l-miri ċari.

6. It-Tabella ta' Valutazzjoni għandha sservi bħala bażi għal skambju permanenti tal-aħjar prattiki bejn l-Istati Membri li għandhom jitwettqu fil-forma ta' djalogu strutturat organizzat fuq bażi regolari.

7. It-Tabella ta' Valutazzjoni għandha tiġi aġġornata kontinwament u għandha tkun disponibbli għall-pubbliku fuq is-sit web tal-Kummissjoni. Din għandha tindika l-istatus ta' talbiet għal pagament, pagamenti, sospensjonijiet u kanċellazzjonijiet tal-kontribuzzjonijiet finanzjarji.

8. Il-Kummissjoni għandha tippreżenta t-Tabella ta' Valutazzjoni matul seduta ta' smigħ organizzata mill-kumitati kompetenti tal-Parlament Ewropew.

9. Meta tistabbilixxi t-tabella ta' valutazzjoni, il-Kummissjoni għandha tiddependi kemm jista' jkun minn tabelli operattivi bbażati fuq indikaturi multipli, għall-monitoraġġ tad-dimensjoni soċjali u ekonomika tar-reżiljenza u tabelli operattivi għall-monitoraġġ tad-dimensjoni ekoloġika u diġitali tar-reżiljenza kif annessi mar-rapport tagħha ta' prospettiva strateġika għall-2020 "Inwittu t-triq lejn Ewropa iktar reżiljenti".

KAPITOLU VI

Komplementarjetà, monitoraġġ u evalwazzjoni

Artikolu 22
Koordinazzjoni u komplementarjetà

Il-Kummissjoni u l-Istati Membri kkonċernati għandhom, f'miżura proporzjonata għar-responsabbiltajiet rispettivi tagħhom, irawmu sinerġiji u jiżguraw koordinazzjoni effettiva bejn il-Faċilità stabbilita minn dan ir-Regolament u minn programmi u strumenti oħrajn tal-Unjoni, inkluż l-Istrument ta' Appoġġ Tekniku u b'mod partikolari ma' miżuri ffinanzjati mill-fondi tal-Unjoni u l-finanzjament ipprovdut mill-Grupp tal-Bank ta' Investiment Ewropew jew minn istituzzjonijiet finanzjarji internazzjonali oħrajn li tagħhom Stat Membru jkun detentur tal-ishma. Għal dan il-għan, huma għandhom:

(a) jiżguraw il-komplementarjetà, is-sinerġija, il-koerenza u l-konsistenza bejn strumenti differenti fil-livelli tal-Unjoni, nazzjonali u, jekk ikun xieraq, reġjonali, b'mod partikolari fir-rigward ta' miżuri ffinanzjati minn fondi tal-Unjoni, kemm fil-fażi tal-ippjanar kif ukoll waqt l-implimentazzjoni;

(b) jottimizzaw il-mekkaniżmi għall-koordinazzjoni biex jevitaw id-duplikazzjoni tal-isforz; kif ukoll

(c) jiżguraw kooperazzjoni mill-qrib bejn dawk responsabbli għall-implimentazzjoni, il-kontroll u s-superviżjoni fil-livelli tal-Unjoni, nazzjonali u, jekk ikun xieraq, reġjonali biex jinkisbu l-objettivi tal-istrumenti stabbiliti skont dan ir-Regolament.

Artikolu 23
Monitoraġġ tal-implimentazzjoni

1. Il-Kummissjoni għandha timmonitorizza l-implimentazzjoni tal-Faċilità u tikkalkula l-kisba tal-objettivi stabbiliti fl-Artikolu 4. L-indikaturi li jridu jintużaw għar-rappurtar dwar il-progress u għall-fini tal-monitoraġġ u l-evalwazzjoni tal-Faċilità lejn il-kisba tal-objettivi ġenerali u speċifiċi huma stabbiliti fl-Anness III. Il-monitoraġġ tal-implimentazzjoni għandu jkun immirat u proporzjonat għall-attivitajiet imwettqin taħt il-Faċilità.

2. Is-sistema tar-rappurtar tal-prestazzjoni għandha tiżgura li d-data għall-monitoraġġ tal-implimentazzjoni tal-attivitajiet u r-riżultati tinġabar b'mod effiċjenti, effikaċi u fil-ħin u tkun diżaggregata skont il-ġeneru u l-livelli ta' introjtu. Għal dan il-għan, għandhom jiġu imposti rekwiżiti ta' rapportar proporzjonati fuq ir-riċevituri u l-benefiċjarji finali tal-finanzjament tal-Unjoni.

2a. Il-Parlament Ewropew għandu jkollu d-dritt li jiskrutinizza bis-sħiħ id-deċiżjonijiet dwar l-infiq tal-Kummissjoni. Il-Kummissjoni għandha tipprovdi aċċess sħiħ għall-korp rilevanti tal-Parlament Ewropew u għall-Membri tal-Parlament Ewropew. Il-Kummissjoni għandha tinforma lill-Parlament Ewropew fuq bażi trimestrali dwar l-istatus tal-pjanijiet approvati, il-modifiki approvati għal dawk il-pjanijiet, l-applikazzjonijiet għall-ħlas li jkunu saru, id-deċiżjonijiet dwar il-pagamenti li jkunu ttieħdu, is-sospensjoni tal-ħlasijiet, il-kanċellazzjoni tal-ħlasijiet u l-irkupru tal-fondi. Fuq bażi trimestrali, il-Kummissjoni għandha tippreżenta ħarsa ġenerali ta' din l-informazzjoni f'seduta ta' smigħ organizzata mill-kumitati kompetenti tal-Parlament Ewropew.

2ab. Il-Kummissjoni għandha tinforma lill-Parlament Ewropew fuq bażi trimestrali billi tistabbilixxi bażi ta' data b'data miftuħa u aċċessibbli għall-pubbliku tad-destinatarji finali tal-fondi mill-Faċilità. L-informazzjoni sensittiva jew kunfidenzjali għandha tkun disponibbli għall-Membri tal-Parlament Ewropew taħt kunfidenzjalità stretta miftiehma minn qabel.

2ac. Il-Kummissjoni għandha tirrapporta lill-Parlament Ewropew fuq bażi trimestrali, permezz ta' seduti ta' smigħ pubbliċi, dwar l-implimentazzjoni tal-Faċilità fl-Istati Membri. Dak ir-rapport għandu jkun fih informazzjoni ddettaljata dwar l-ammonti impenjati u mħallsa lill-Istati Membri, l-istatus tal-implimentazzjoni tal-istadji importanti miftiehma, kif ukoll l-informazzjoni rilevanti kollha biex jiġu żgurati trasparenza u żvelar sħaħ dwar il-Faċilità. 

2ad. Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi qafas ta' monitoraġġ effettiv għall-proġetti mlestija.

Artikolu 24
Rapport biannwali

1. Il-Kummissjoni għandha tipprovdi rapporti biannwali lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-implimentazzjoni tal-Faċilità stabbilita f'dan ir-Regolament.

2. Ir-rapport biannwali għandu jinkludi informazzjoni dwar il-progress li sar bil-pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza tal-Istati Membri kkonċernati taħt il-Faċilità.

3. Ir-rapport biannwali għandu jinkludi wkoll l-informazzjoni li ġejja:

(a) il-volum tar-rikavati assenjati għall-Faċilità permezz tal-Istrument ta' Rkupru mill-Unjoni Ewropea fis-sena ta' qabel, imqassam skont il-linja tal-baġit;

(b) il-kontribuzzjoni tal-ammonti miġbura permezz tal-Istrument ta' Rkupru tal-Unjoni Ewropea għall-kisbiet tal-objettivi tal-Faċilità;

(ba) dettalji dwar it-talbiet li jkunu saru għall-istrument ta' appoġġ tekniku fir-rigward tal-abbozzar, ir-reviżjoni, l-implimentazzjoni u t-titjib tal-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza;

(bb) l-istatus tal-implimentazzjoni tal-miri u l-istadji importanti għal kull Stat Membru, l-ammonti impenjati u mħallsa lil kull Stat Membru u b'kollox, l-applikazzjonijiet għal pagament li jkunu saru, id-deċiżjonijiet dwar il-pagament li jkunu ġew adottati, is-sospensjoni jew il-kanċellazzjoni tal-pagamenti, l-irkupru tal-fondi, ir-riċevituri tal-fondi u l-informazzjoni rilevanti l-oħra kollha li tiżgura trasparenza u obbligu ta' rendikont sħaħ, kif ukoll il-komplementarjetà tal-pjanijiet mal-programmi eżistenti tal-Unjoni;

(bc) taqsima għal kull Stat Membru, li tagħti dettalji dwar kif ir-rispett lejn il-prinċipju ta' ġestjoni finanzjarja soda ġie implimentat skont l-Artikolu 61 tar-Regolament Finanzjarju;

(bd) is-sehem tal-Faċilità li jikkontribwixxi għall-klima u l-ambjent tal-Unjoni;

(be) lista tar-riċevituri u l-benefiċjarji finali tal-fondi mill-Faċilità.

4. Ir-rapport għandu jintbagħat lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill Ewropew bħala parti mir-Rappurtar dwar ir-Responsabbiltà Finanzjarja Integrat u għandu jkun jagħmel parti mill-proċedura ta' kwittanza ddedikata bħala kapitolu separat fir-rapport ta' evalwazzjoni tal-kwittanza tal-Kummissjoni skont l-Artikolu 318 tat-TFUE.

Artikolu 25
Evalwazzjoni u evalwazzjoni ex post tal-Faċilità

1. Erba' snin wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament, il-Kummissjoni għandha tipprovdi rapport ta' evalwazzjoni indipendenti dwar l-implimentazzjoni tiegħu u rapport ta' evalwazzjoni ex post indipendenti lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni mhux aktar tard minn 12-il xahar wara tmiem l-2027.

2. Ir-rapport ta' evalwazzjoni għandu, b'mod partikolari, jivvaluta sa fejn intlaħqu l-objettivi, l-effiċjenza tal-użu tar-riżorsi u l-valur miżjud Ewropew. Huwa għandu jindirizza wkoll ir-rilevanza kontinwa tal-objettivi u l-azzjonijiet kollha.

3. Jekk ikun xieraq, l-evalwazzjoni għandha tkun akkumpanjata minn proposta għall-emendar ta' dan ir-Regolament.

4. Ir-rapport ta' evalwazzjoni ex post għandu jikkonsisti minn valutazzjoni globali tal-istrumenti stabbiliti minn dan ir-Regolament u għandu jinkludi informazzjoni dwar l-impatt tiegħu fit-tul.

Artikolu 25a
Eżerċizzju tad-delega

1. Is-setgħa ta' adozzjoni ta' atti delegati hija mogħtija lill-Kummissjoni suġġett għall-kondizzjonijiet stabbiliti f'dan l-Artikolu.

2. Is-setgħa ta' adozzjoni ta' atti delegati msemmija fl-Artikolu 17 u l-Artikolu 19 għandha tingħata lill-Kummissjoni sal-31 ta' Diċembru 2027.

3. Id-delega ta' setgħa msemmija fl-Artikolu 17 u fl-Artikolu 19 tista' tiġi revokata fi kwalunkwe mument mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni li tirrevoka għandha ttemm id-delega ta' setgħa speċifikata f'dik id-deċiżjoni. Għandha ssir effettiva fil-jum wara l-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f'data aktar tard speċifikata fih. Ma għandha taffettwa l-validità tal-ebda att delegat li jkun diġà fis-seħħ.

4. Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta esperti nnominati minn kull Stat Membru skont il-prinċipji stabbiliti fil-Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet.

5. Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6. Att delegat adottat skont l-Artikolu 17 u l-Artikolu 19 għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tiġix espressa oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien tliet xhur min-notifika ta' dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel ma jiskadi dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu t-tnejn infurmaw lill-Kummissjoni li mhumiex sejrin joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż bi tliet xhur fuq inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

KAPITOLU VII

Komunikazzjoni u dispożizzjonijiet finali

Artikolu 26
Informazzjoni, komunikazzjoni u pubbliċità

1. Ir-riċevituri tal-finanzjament tal-Unjoni għandhom jirrikonoxxu l-oriġini u jiżguraw il-viżibbiltà tal-finanzjament tal-Unjoni billi jpoġġu tikketta viżibbli tal-Unjoni, b'mod partikolari meta jippromwovu l-azzjonijiet u r-riżultati tagħhom, billi jipprovdu informazzjoni mmirata koerenti, effettiva u proporzjonata lil diversi udjenzi inklużi l-media, il-media soċjali u l-pubbliku. Ir-riċevituri għandhom jiżguraw il-viżibbiltà tal-infiq fl-ambitu tal-Faċilità permezz ta' tikkettar ċar tal-proġetti appoġġati bħala "Inizjattiva ta' Rkupru tal-Unjoni Ewropea".

2. Il-Kummissjoni għandha timplimenta azzjonijiet ta' informazzjoni u ta' komunikazzjoni relatati mal-Faċilità stabbilita minn dan ir-Regolament, mal-azzjonijiet u mar-riżultati tiegħu. Ir-riżorsi finanzjarji allokati għall-istrumenti stabbiliti minn dan ir-Regolament għandhom jikkontribwixxu wkoll għall-komunikazzjoni korporattiva tal-prijoritajiet politiċi tal-Unjoni, sakemm dawn ikunu relatati mal-objettivi msemmijin fl-Artikolu 4.

2a. Meta jippromwovu l-azzjonijiet u r-riżultati tagħhom, ir-riċevituri tal-finanzjament tal-Unjoni u l-Kummissjoni għandhom jinformaw u jinvolvu regolarment lill-uffiċċji ta' rappreżentanza tal-Parlament Ewropew u tal-Kummissjoni dwar proġetti fl-Istati Membri kkonċernati.

Artikolu 28
Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ l-għada tal-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell,

Għall-Parlament Ewropew Għall-Kunsill

Il-President Il-President


ANNESS I

Metodoloġija għall-kalkolu tal-kontribuzzjoni finanzjarja massima (l-appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli) għal kull Stat Membru taħt il-Faċilità

 

Dan l-anness jistabbilixxi l-metodoloġija għall-kalkolu tal-kontribuzzjoni finanzjarja massima disponibbli għal kull Stat Membru skont l-Artikolu 10. Il-metodu jqis:

 il-popolazzjoni;

 l-invers tal-PDG per capita;

 ir-rata medja tal-qgħad matul dawn l-aħħar ħames snin imqabbla mal-medja tal-UE (2015-2019);

 it-tnaqqis kumulattiv fil-PDG reali matul il-perjodu mill-2020 sal-2021, jiġifieri l-bidla reali fil-PDG sal-2021 meta mqabbla mal-2019.

Biex tiġi evitata konċentrazzjoni eċċessiva ta' riżorsi:

 il-PDG invers per capita huwa limitat għal 150 % tal-medja tal-UE;

 id-devjazzjoni tar-rata tal-qgħad ta' pajjiż individwali mill-medja tal-UE hija limitata għal 150 % tal-medja tal-UE;

 biex jitqiesu s-swieq tax-xogħol ġeneralment aktar stabbli ta' Stati Membri aktar sinjuri (b'ING per capita ogħla mill-medja tal-UE), id-devjazzjoni tar-rata tal-qgħad tagħhom mill-medja tal-UE hija limitata għal 75 %.

Għall-2021 u l-2022, il-kontribuzzjoni finanzjarja massima ta' Stat Membru taħt il-Faċilità () hija definita kif ġej:

MFCi(2021-2022) = αi × 0,6 × (FS)

Għall-2023 u l-2024, il-kontribuzzjoni finanzjarja massima ta' Stat Membru taħt tal-Faċilità (MFCi) hija definita kif ġej:

MFCi(2023-2024) = betai × [ 0,4(FS) + ammont mhux impenjat (2021-2022)

fejn:

FS (Appoġġ Finanzjarju) huwa l-pakkett finanzjarju disponibbli taħt il-Faċilità kif imsemmi

fl-Artikolu 5(1)(a); u hija l-koeffiċjent tal-allokazzjoni tal-Istat Membru i, definit bħala:

,

b'1.

u b'  1.u b'0.75 għal Stati Membri bi

Bi:

  huwa l-koeffiċjent tal-allokazzjoni tal-pajjiż i huwa l-prodott domestiku gross per capita tal-2019 tal-pajjiż i, il-prodott Domestiku Gross medju ponderat per capita tal-UE-27

L-Istati Membri,

 hija l-popolazzjoni totali tal-2019 fil-pajjiż i,

 hija l-popolazzjoni totali tal-2019 fl-Istati Membri tal-UE-27

 hija r-rata medja tal-qgħad matul il-perjodu 2015-2019 tal-pajjiż i

 hija r-rata medja tal-qgħad matul il-perjodu 2015-2019 fl-UE-27

FS (Appoġġ Finanzjarju) huwa l-pakkett finanzjarju disponibbli fl-ambitu tal-Faċilità kif imsemmi fl-Artikolu 5(1)(a); kif ukoll

betai hija l-koeffiċjent tal-allokazzjoni tal-Istat Membru i, definit bħala

b'1.

u b'    u 0,75 għal Stati Membri bi

Fejn:

  hija l-koeffiċjent tal-allokazzjoni tal-pajjiż i

huwa l-PDG per capita tal-2019 tal-pajjiż i,

Il-PDG medju per capita ponderat tal-2019 tal-Istati Membri tal-UE-27,

hija l-popolazzjoni totali tal-2019 fil-pajjiż i,

hija l-popolazzjoni totali tal-2019 fl-Istati Membri tal-UE-27

huwa t-telf kumulattiv fil-PDG reali matul il-perjodu 2020-2021 tal-pajjiż i

huwa t-telf kumulattiv fil-PDG reali tal-Istati Membri tal-UE 27 matul il-perjodu 2020-2021

Il-koeffiċjent tal-allokazzjoni għall-perjodu mill-2023 sal-2024 għandu jiġi kkalkulat sat-30 ta' Ġunju 2022 abbażi tad-data tal-Eurostat.

L-applikazzjoni tal-metodoloġija se tirriżulta fis-sehem u l-ammont li ġejjin għall-kontribuzzjoni finanzjarja massima għal kull Stat Membru.

 

Kontribuzzjoni finanzjarja massima għal kull Stat Membru tal-UE

 

Sehem bħala % tat-total

Ammont (miljuni, prezzijiet tal-2018)

BE

1,55

4821

BG

1,98

6131

CZ

1,51

4678

DK

0,56

1723

DE

6,95

21545

EE

0,32

1004

IE

0,39

1209

EL

5,77

17874

ES

19,88

61618

FR

10,38

32167

HR

1,98

6125

IT

20,45

63380

CY

0,35

1082

LV

0,70

2170

LT

0,89

2766

LU

0,03

101

HU

1,98

6136

MT

0,07

226

NL

1,68

5197

AT

0,95

2950

PL

8,65

26808

PT

4,16

12905

RO

4,36

13505

SI

0,55

1693

SK

1,98

6140

FI

0,71

2196

SE

1,24

3849

Total

100,00

310000

 


ANNESS II

Gwida tal-valutazzjoni għall-Faċilità

1. Ambitu

L-għan ta' dawn il-linji gwida tal-valutazzjoni huwa li jservu flimkien ma' dan ir-Regolament bħala bażi biex il-Kummissjoni tivvaluta - b'mod trasparenti u ekwu - il-proposti għall-pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza ppreżentati mill-Istati Membri u biex tiddetermina l-kontribuzzjoni finanzjarja f'konformità mal-għanijiet u ma' kwalunkwe rekwiżit ieħor rilevanti stabbilit f'dan ir-Regolament. Dawn il-linji gwida b'mod partikolari jirrappreżentaw il-bażi għall-applikazzjoni tal-kriterji tal-valutazzjoni u għad-determinazzjoni tal-kontribuzzjoni finanzjarja msemmija, rispettivament, fl-Artikoli 16(3) u 17(3).

Il-linji gwida tal-valutazzjoni huma mfassla biex:

(a) jagħtu gwida ulterjuri dwar il-proċess tal-valutazzjoni tal-proposti għall-pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza ppreżentati mill-Istati Membri;

(b) jipprovdu aktar dettalji dwar il-kriterji tal-valutazzjoni u jistipulaw sistema ta' klassifikazzjoni, li trid tiġi stabbilita bil-ħsieb li tiżgura proċess ekwu u trasparenti; u

(c) jiddefinixxu r-rabta bejn il-valutazzjoni li trid issir mill-Kummissjoni skont il-kriterji tal-valutazzjoni u d-determinazzjoni tal-kontribuzzjoni finanzjarja li trid tiġi stabbilita fid-deċiżjoni tal-Kummissjoni fir-rigward tal-pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza magħżulin.

Il-linji gwida huma għodda biex tiġi ffaċilitata l-valutazzjoni mill-Kummissjoni tal-proposti għall-pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza kif ippreżentati mill-Istati Membri, u biex jiġi żgurat li l-pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza jappoġġaw riformi u investiment pubbliku li jkunu rilevanti, u jirrispettaw l-prinċipju tal-addizzjonalità tal-finanzjament tal-Unjoni u jiġġeneraw valur miżjud Ewropew ġenwin, filwaqt li jiżguraw trattament ugwali fost l-Istati Membri.

2. Kriterji tal-valutazzjoni

Skont l-Artikolu 16(3),il-Kummissjoni għandha tivvaluta l-effikaċja, l-effiċjenza, ir-rilevanza u l-koerenza tal-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza, ▌u għal dak il-għan, hija għandha tqis l-elementi li ġejjin:

Il-Kummissjoni għandha tivvaluta jekk il-pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza kollha għandhomx jissodisfaw ir-rekwiżiti li ġejjin:

(a) jekk il-pjan jikkontribwix b'mill-inqas 40 % tal-ammont tiegħu għall-integrazzjoni tal-klima u tal-bijodiversità u jekk il-metodoloġija ta' traċċar imsemmija fl-Artikolu 15(3)(ae) hijiex applikata b'mod korrett;

(b) jekk il-pjan jikkontribwix b'mill-inqas 20 % tal-ammont tiegħu għal azzjonijiet diġitali u jekk il-metodoloġija ta' traċċar imsemmija fl-Artikolu 15(3)(af) hijiex applikata b'mod korrett;

(c) jekk kull miżura tmurx kontra l-interessi strateġiċi u ekonomiċi tal-Unjoni, tissostitwix in-nefqa baġitarja nazzjonali rikorrenti u tirrispettax il-prinċipju tal-addizzjonalità u l-prinċipju ta' "tagħmel l-ebda ħsara sinifikanti" skont l-Artikolu 4a ġdid;

(d) jekk il-pjan jikkonformax mal-ishma minimi tal-allokazzjoni għal kull waħda mill-prijoritajiet Ewropej stabbiliti skont l-Artikolu 3;

(e) jekk l-arranġamenti magħmula mill-Istati Membri biex jiżguraw li l-impriżi benefiċjarji ma jkunux involuti f'xi arranġament fiskali rapportabbli skont id-Direttiva (UE) 2018/822 fir-rigward ta' arranġamenti transfruntieri;

Effikaċja:

(f) jekk il-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza jikkontribwix għal kull waħda mis-sitt prijoritajiet Ewropej kif definiti fl-Artikolu 3 u jekk jikkontribwix u jmurx kontra l-objettivi tal-Artikolu 4, paragrafu 1, punt b;

(g) jekk ikunx sar id-djalogu f'diversi livelli kif imsemmi fit-tieni subparagrafu tal-Artikolu 15(2) u jekk il-partijiet ikkonċernati rispettivi jingħatawx opportunitajiet effettivi biex jipparteċipaw fit-tħejjija u l-implimentazzjoni tal-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza;

(h) jekk l-arranġamenti proposti mill-Istati Membri kkonċernati humiex mistennija jiżguraw monitoraġġ u implimentazzjoni effettivi tal-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza, l-istadji importanti u l-miri kwalitattivi u kwantitattivi previsti, u l-indikaturi relatati u jekk il-pjan itejjibx il-prestazzjoni bbażata fuq il-pajjiż fl-ambitu tat-Tabella ta' Valutazzjoni Soċjali u tat-Tabella ta' Valutazzjoni dwar il-Proċedura ta' Żbilanċ Makroekonomiku;

(i) jekk il-pjan tal-irkupru u tar-reżiljenza huwiex mistenni li jkollu impatt fit-tul fuq l-Istat Membru kkonċernat;

(j) jekk il-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza jinkludix investimenti fi proġetti transfruntiera jew pan-Ewropej li jiġġeneraw valur miżjud Ewropew, fejn rilevanti, filwaqt li jitqiesu r-restrizzjonijiet tal-Istati Membri li jirriżultaw mill-pożizzjoni ġeografika tagħhom;

Effiċjenza:

(k) jekk il-ġustifikazzjoni pprovduta mill-Istat Membru dwar l-ammont tal-kostijiet totali stmati tal-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza ppreżentat hijiex raġonevoli u plawżibbli u hijiex proporzjonata mal-impatti  mistennija fuq l-ekonomija u l-impjiegi soċjali u ekonomiċi bi qbil mal-prinċipju ta' kosteffiċjenza;

(l) jekk l-arranġamenti proposti mill-Istati Membri kkonċernati huwiex mistenni li jipprevjenu, jidentifikaw u jirrettifikaw kunflitti ta' interess, korruzzjoni u frodi meta jintużaw il-fondi kif derivati minn din il-Faċilità, inkluż dawk li għandhom l-għan li jevitaw il-finanzjament doppju minn programmi oħra tal-Unjoni;

Rilevanza:

(m) jekk il-pjan jinkludix miżuri li, bi qbil mal-ambitu tal-Faċilità, effettivament jikkontribwixxu biex jiġu indirizzati l-isfidi identifikati fir-rakkomandazzjonijiet rilevanti speċifiċi għall-pajjiż indirizzati lill-Istat Membru kkonċernat jew f'dokumenti rilevanti oħra adottati b'mod uffiċjali mill-Kummissjoni fil-kuntest tas-Semestru Ewropew, inklużi r-rakkomandazzjonijiet rilevanti għaż-żona tal-euro kif approvati mill-Kunsill;

(n) jekk il-pjan, f'każ li Stat Membru jkun qed jesperjenza żbilanċi jew żbilanċi eċċessivi kif konkluż mill-Kummissjoni wara analiżi fil-fond, huwiex kompatibbli mar-rakkomandazzjonijiet magħmula skont l-Artikolu 6 tar-Regolament (UE) Nru 1176/2011;

(o) jekk il-pjan jinkludix l-informazzjoni preċiża msemmija fl-Artikolu 15;

Koerenza:

(p) jekk il-pjan jirrappreżentax pakkett komprensiv ta' riforma u investiment u jekk l-arranġamenti jipprovdux konsistenza u sinerġiji kif imsemmi fl-Artikolu 14(2b);

(q) jekk il-pjan huwiex konsistenti mal-prinċipji tal-Istrateġija tal-Unjoni għall-Ugwaljanza bejn il-Ġeneri 2020-2025, l-istrateġija nazzjonali għall-ugwaljanza bejn il-ġeneri, jekk twettqitx valutazzjoni tal-impatt fuq il-ġeneri u jekk il-miżuri fil-pjan humiex mistennija jikkontribwixxu għall-promozzjoni tal-ugwaljanza bejn il-ġeneri u l-prinċipju tal-integrazzjoni tal-perspettiva tal-ġeneri u l-eliminazzjoni tad-diskriminazzjoni bejn il-ġeneri jew għall-isfidi li jirriżultaw minnha.

▌Bħala riżultat tal-proċess ta' valutazzjoni, il-Kummissjoni għandha tagħti klassifikazzjonijiet għall-pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza ppreżentati mill-Istati Membri, skont kull wieħed mill-kriterji tal-valutazzjoni msemmija fl-Artikolu 16(3), sabiex tivvaluta l-effikaċja, l-effiċjenza, ir-rilevanza u l-koerenza tal-pjanijiet u bil-għan li tistabbilixxi l-allokazzjoni finanzjarja skont l-Artikolu 17(3).

Għal raġunijiet ta' simplifikazzjoni u effiċjenza, is-sistema ta' klassifikazzjoni għandha tvarja minn A sa C, kif stabbilit f'dan li ġej:

Klassifikazzjoni għall-punti (a) sa (e)

A - Kriterji ssodisfati

C - Kriterji mhux issodisfati

Klassifikazzjoni għall-punti (f), (g), (h), (i), (j), (k), (l), (m), (n), (o), (p), (q)

A - Kriterji ssodisfati sa punt għoli / Arranġamenti adegwati għall-implimentazzjoni effettiva għal (h)

B - Kriterji ssodisfati sa punt moderat / Arranġamenti minimi għall-implimentazzjoni effettiva għal (h)

C - Kriterji ssodisfati sa punt baxx / Arranġamenti insuffiċjenti għall-implimentazzjoni effettiva għal (h)

Għall-kriterju (j) tapplika biss il-klassifikazzjoni ta' A jew B u ma tingħata l-ebda klassifikazzjoni għall-Istati Membri li għandhom restrizzjonijiet oġġettivi derivati mill-pożizzjoni ġeografika tagħhom.

▌3. Determinazzjoni tal-kontribuzzjoni finanzjarja skont l-istrument baġitarju għall-irkupru u r-reżiljenza

F'konformità mal-Artikolu 17(3), il-Kummissjoni għandha tiddetermina l-kontribuzzjoni finanzjarja filwaqt li tqis l-importanza u l-koerenza tal-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza propost mill-Istat Membru kkonċernat, kif ivvalutat skont il-kriterji stabbiliti fl-Artikolu 17(3). Għal dak il-għan, hija għandha tapplika l-kriterji li ġejjin:

(a) fejn il-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza jikkonforma b'mod sodisfaċenti mal-kriterji stabbiliti fl-Artikolu 16(3), u l-ammont tal-ispejjeż totali stmati tal-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza jkun daqs il-kontribuzzjoni finanzjarja massima għal dak l-Istat Membru msemmija fl-Artikolu 10 jew ogħla, il-kontribuzzjoni finanzjarja allokata lill-Istat Membru kkonċernat għandha tkun daqs l-ammont totali tal-kontribuzzjoni finanzjarja massima msemmija fl-Artikolu 10;

(b) fejn il-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza jkun konformi b'mod sodisfaċenti mal-kriterji stabbiliti fl-Artikolu 16(3), u l-ammont tal-ispejjeż totali stmati tal-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza jkun inqas mill-kontribuzzjoni finanzjarja massima għal dak l-Istat Membru msemmija fl-Artikolu 10, il-kontribuzzjoni finanzjarja allokata lill-Istat Membru għandha tkun ugwali għall-ammont tal-ispejjeż totali stmati tal-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza;

(ba) fejn il-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza jikkonforma b'mod sodisfaċenti mal-kriterji stabbiliti fl-Artikolu 16(3), u l-pjan jirċievi kull B b'aktar minn żewġ B għall-kriterji fil-punti h, i, l, m, p stabbiliti fl-Artikolu 16(3), l-allokazzjoni finanzjarja għandha titnaqqas bi 2 % għal kull kriterju u t-tnaqqis globali ma għandux jaqbeż is-6 % tal-allokazzjoni finanzjarja totali;

(c) fejn il-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza ma jikkonformax b'mod sodisfaċenti mal-kriterji stabbiliti fl-Artikolu 16(3), l-ebda kontribuzzjoni finanzjarja ma għandha tiġi allokata lill-Istat Membru kkonċernat.

Għall-finijiet tal-implimentazzjoni ta' dan is-subparagrafu, il-formuli li ġejjin għandhom japplikaw:

 għal (a) hawn fuq:      l-Istat Membru  jirċievi  

 għal (b) hawn fuq:    <  l-Istat Membru  jirċievi  

 fejn: 

 i  tirreferi għall-Istat Membru kkonċernat

 MFC  hija l-kontribuzzjoni finanzjarja massima għall-Istat Membru kkonċernat 

 C  huwa l-ammont tal-ispejjeż totali stmati tal-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza

 

Bħala riżultat tal-proċess ta' valutazzjoni skont l-Artikolu 16(3), u filwaqt li jitqiesu l-klassifikazzjonijiet:

Il-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza jikkonforma b'mod sodisfaċenti mal-kriterji tal-valutazzjoni:

 

Jekk il-klassifikazzjoni finali għall-kriterji (a) sa (q) tinkludi punteġġi ta':

 

- A għall-kriterji (a) sa (f);

 

u għall-kriterji l-oħrajn:

 

- kollha A,

 

jew

 

- maġġoranza ta' A fuq B u l-ebda C,

Il-pjan jirċievi kull B aktar minn żewġ B għall-kriterji fil-punti h, i, l, m, p stabbiliti fl-Artikolu 16(3) l-allokazzjoni finanzjarja għandha titnaqqas bi 2 % għal kull kriterju u t-tnaqqis globali ma għandux jaqbeż is-6 % tal-allokazzjoni finanzjarja totali.

Il-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza ma jikkonformax b'mod sodisfaċenti mal-kriterji tal-valutazzjoni:

 

Jekk il-klassifikazzjoni finali għall-kriterji (a) sa (q) tinkludi punteġġi ta':

 

- mhux A fil-kriterji (a) sa (f);

 

u għall-kriterji l-oħrajn:

 

- maġġoranza ta' B fuq A

 

jew

 

- mill-inqas C waħda

 

 

 

ANNESS III

Indikaturi

Il-kisba tal-għanijiet imsemmija fl-Artikolu 4 għandha titkejjel abbażi tal-indikaturi li ġejjin, maqsumin skont l-Istat Membru u skont il-qasam ta' intervent.

L-indikaturi għandhom jintużaw skont id-data u l-informazzjoni disponibbli, inkluża data kwantitattiva u/jew kwalitattiva.

  Indikaturi tal-output:

(a) l-għadd ta' pjanijiet approvati għall-irkupru u r-reżistenza ▌;

(b) il-kontribuzzjoni finanzjarja kumplessiva allokata għall-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza;

  Indikaturi tar-riżultati:

(c) l-għadd ta' pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza implimentati; Indikaturi tal-impatt stabbiliti minn dan ir-Regolament

(d) L-għanijiet stabbiliti fil-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza, li nkisbu, fost l-oħrajn, minħabba l-appoġġ finanzjarju kumplessiv (inkluż, fejn xieraq, l-appoġġ għal self) riċevuti taħt il-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza stabbilita b'dan ir-Regolament;

L-evalwazzjoni ex post imsemmija fl-Artikolu 25 għandha ssir mill-Kummissjoni wkoll bil-għan li jiġu stabbiliti rabtiet bejn l-appoġġ finanzjarju kumplessiv (inkluż, fejn xieraq, l-appoġġ għal self) mill-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza u l-implimentazzjoni tal-miżuri rilevanti fl-Istat Membru kkonċernat bil-ħsieb li jissaħħu l-irkupru, ir-reżiljenza, it-tkabbir sostenibbli, l-impjiegi u l-koeżjoni.


 

 

 

 

 

 


 

 

OPINJONI TAL-KUMITAT GĦALL-IMPJIEGI U L-AFFARIJIET SOĊJALI (16.10.2020)

<CommissionInt>għall-Kumitat għall-Baġit u l-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji</CommissionInt>


<Titre>dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza</Titre>

<DocRef>(COM(2020)0408 – C9-0150/2020 – 2020/0104(COD))</DocRef>

Rapporteur għal opinjoni: <Depute>Dragoș Pîslaru</Depute> 


ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Fit-28 ta' Mejju 2020, il-Kummissjoni ressqet proposta għall-istabbiliment ta' Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza li tissostitwixxi l-proposta rtirata tal-Kummissjoni għal Programm ta' Appoġġ għal Riformi (RSP). Il-proposta l-ġdida hija bbażata fuq l-aħħar test dwar l-RSP u hija allinjata mill-qrib mal-gwida ta' politika pprovduta fl-ambitu tas-Semestru Ewropew. L-objettivi tagħha ġew riveduti u l-mod ta' implimentazzjoni tal-Faċilità ġie adattat biex jitqiesu r-realtajiet il-ġodda li jirriżultaw mill-pandemija tal-COVID-19. F'dan il-kuntest il-ġdid, huwa ta' importanza kruċjali li l-irkupru jiġi ppjanat b'mod strateġiku u li jiġi żgurat tkabbir sostenibbli billi tissaħħaħ ir-reżiljenza tal-ekonomiji u s-soċjetajiet Ewropej.

Il-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza se tkun programm ewlieni tal-Istrument ta' Rkupru tal-Unjoni Ewropea bħala parti mill-Qafas Finanzjarju Pluriennali rivedut. Il-Faċilità hija wkoll parti minn firxa ta' miżuri żviluppati b'rispons għall-pandemija attwali tal-COVID-19 bħall-"Inizjattiva ta' Investiment fir-Rispons għall-Coronavirus".

Il-Faċilità għandha l-għan li tipprovdi appoġġ finanzjarju fuq skala kbira biex tagħti spinta lit-tfassil u l-implimentazzjoni ta' riformi aktar fit-tul li huma tant meħtieġa, kif ukoll investimenti pubbliċi relatati fl-Istati Membri. L-objettiv ġenerali tagħha huwa li tippromwovi l-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali tal-Unjoni, permezz ta' miżuri li jippermettu lill-Istati Membri kkonċernati jirkupraw b'mod aktar rapidu u sostenibbli u jsiru aktar reżiljenti, filwaqt li jimmitigaw l-impatt soċjali u ekonomiku tal-kriżi u jappoġġaw it-tranżizzjonijiet ekoloġiċi u enerġetiċi, irawmu l-ħolqien tal-impjiegi u jippromwovu t-tkabbir sostenibbli.

F'perspettiva usa', il-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza se tikkontribwixxi wkoll għall-implimentazzjoni tal-impenji tal-Unjoni u tal-Istati Membri fil-kuntest tal-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali u l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea.

L-appoġġ fl-ambitu tal-Faċilità se jingħata b'rispons għal talba mill-Istat Membru kkonċernat li ssir fuq bażi volontarja. Dan l-appoġġ se jingħata fil-forma ta' għajnuna li ma titħallasx lura taħt ġestjoni diretta u fil-forma ta' self.

L-Istati Membri għandhom iħejju pjanijiet nazzjonali għall-irkupru u r-reżiljenza li jinkludu miżuri għall-implimentazzjoni ta' riformi u proġetti ta' investiment pubbliku permezz ta' pakkett koerenti u għandhom ikunu konsistenti mal-isfidi u l-prijoritajiet rilevanti speċifiċi għall-pajjiż identifikati fil-kuntest tas-Semestru Ewropew, mal-programmi nazzjonali ta' riforma, mal-pjanijiet nazzjonali tal-enerġija u tal-klima, mal-pjanijiet ta' tranżizzjoni ġusta, kif ukoll mal-ftehimiet ta' sħubija u mal-programmi operazzjonali adottati fl-ambitu tal-fondi tal-Unjoni. Dawn il-pjanijiet se jikkostitwixxu anness tal-Programm Nazzjonali ta' Riforma u r-rapportar dwar il-progress tal-implimentazzjoni ta' dawn il-pjanijiet se jsir ukoll fil-kuntest tas-Semestru Ewropew.

B'mod parallel mal-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza, il-Kummissjoni pproponiet ukoll regolament għal Strument ta' Appoġġ Tekniku li se jipprovdi appoġġ għat-tisħiħ tal-kapaċità amministrattiva u r-riformi strutturali fit-tul fl-Istati Membri u se jrawwem l-implimentazzjoni ta' rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż indirizzati lill-Istati Membri fil-kuntest tas-Semestru Ewropew.

Ir-rapporteur jilqa' l-proposta l-ġdida tal-Kummissjoni għall-istabbiliment ta' Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza u huwa konvint li din il-Faċilità se jkollha rwol kruċjali għall-irkupru u t-tiġdid tal-Unjoni. Huwa jirrakkomanda l-ħolqien ta' pilastru, f'din il-Faċilità, iddedikat għar-riformi u l-investimenti mfassla għall-ġenerazzjoni li jmiss, speċjalment għaż-żgħażagħ u t-tfal. Dan jirrifletti l-impenn sod tar-rapporteur favur l-idea li l-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza għandha tkun strument orjentat lejn il-futur imfassal għall-benefiċċju tal-ġenerazzjoni li jmiss.

L-opinjoni attwali tibni fuq l-opinjoni dwar "L-istabbiliment ta' Programm ta' Appoġġ għal Riformi" (2018/0213(COD)) li l-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali adotta fis-26 ta' Mejju 2020. Konsegwentement, din tinkorpora l-emendi kollha li huma rilevanti wkoll għall-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza

Barra minn hekk, ir-rapporteur jixtieq jipproponi bidliet addizzjonali li jenfasizzaw l-importanza tar-riformi strutturali bbażati fuq is-solidarjetà, l-integrazzjoni u l-ġustizzja soċjali bħala parti mill-għanijiet tas-Semestru Ewropew sabiex jiġu żgurati l-ugwaljanza u l-aċċess għall-opportunitajiet u l-protezzjoni soċjali, għall-protezzjoni tal-gruppi vulnerabbli u għat-titjib tal-livell ta' għajxien taċ-ċittadini kollha. Fil-fehma tiegħu, ir-riformi segwiti jistgħu jiksbu appoġġ wiesa' jekk l-Istati Membri jipprevedu, bħala parti mill-proċess ta' preżentazzjoni ta' talbiet għal appoġġ finanzjarju fl-ambitu tal-Faċilità, konsultazzjonijiet mal-partijiet ikkonċernati rilevanti u mal-parlamenti nazzjonali.

Ir-rapporteur jipproponi estensjoni tal-kamp ta' applikazzjoni tal-Faċilità (l-Artikolu 3) bl-inklużjoni ta' firxa wiesgħa ta' oqsma ta' politika eż. miżuri għall-edukazzjoni, għat-tagħlim tul il-ħajja u għat-taħriġ; miżuri għal futur aħjar għat-tfal żvantaġġati, għaż-żgħażagħ, għall-anzjani u għall-persuni b'diżabilità; miżuri li jnaqqsu d-diskriminazzjoni bejn il-ġeneri u jippromwovu l-ugwaljanza bejn il-ġeneri; miżuri li jippromwovu kundizzjonijiet għat-tisħiħ tal-opportunitajiet u l-ħiliet intraprenditorjali; miżuri għall-implimentazzjoni ta' azzjoni klimatika; miżuri li jtejbu l-kapaċità tal-istituzzjonijiet pubbliċi li jiggarantixxu d-drittijiet tal-ħaddiema mobbli u transfruntieri; miżuri għall-Edukazzjoni u t-Taħriġ Vokazzjonali (VET) u l-integrazzjoni taż-żgħażagħ fis-suq tax-xogħol; miżuri ta' riforma tal-pensjonijiet kif ukoll miżuri għat-titjib tas-sistemi tas-saħħa pubblika.

Ir-rapporteur jipproponi wkoll emenda li tindirizza b'mod speċifiku s-sitwazzjoni tal-Istati Membri li qed jesperjenzaw żbilanċi eċċessivi u tal-Istati Membri mhux fiż-żona tal-euro li huma soġġetti għal dewmien sinifikanti fl-iżvilupp strutturali.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali jistieden lill-Kumitat għall-Baġits u lill-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji, bħala l-kumitati responsabbli, biex jieħdu inkunsiderazzjoni l-emendi li ġejjin:

<RepeatBlock-Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Premessa 2a (ġdida)</Article>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(2a) L-Artikoli 2 u 8 tat-Trattat jiddisponu li l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel hija valur tal-Unjoni u li, fl-attivitajiet kollha tagħha, l-Unjoni jenħtieġ li jkollha l-għan li telimina l-inugwaljanzi, u li tippromwovi l-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa. L-integrazzjoni tal-perspettiva tal-ġeneri, inkluż l-ibbaġitjar skont il-ġeneru, jenħtieġ għalhekk li tiġi implimentata fil-politiki u fir-regolamenti kollha tal-Unjoni.

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Premessa 3</Article>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(3) Fil-livell tal-Unjoni, is-Semestru Ewropew għall-koordinazzjoni tal-politika ekonomika ("is-Semestru Ewropew"), inkluż il-prinċipji tal-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali, huwa l-qafas li jidentifika l-prijoritajiet ta' riformi nazzjonali u li jimmonitorja l-implimentazzjoni tagħhom. L-Istati Membri jiżviluppaw l-istrateġiji ta' investiment pluriennali nazzjonali tagħhom stess b'appoġġ għal dawk ir-riformi. Dawk l-istrateġiji jenħtieġ jiġu ppreżentati flimkien mal-Programmi Nazzjonali ta' Riforma annwali bħala mod li jippreżenta u jikkoordina l-proġetti ta' investiment ta' prijorità li jridu s-sostenn tal-finanzjament nazzjonali u / jew tal-Unjoni.

(3) Fil-livell tal-Unjoni, is-Semestru Ewropew għall-koordinazzjoni tal-politika ekonomika ("is-Semestru Ewropew"), inkluż l-objettivi tal-Patt Ekoloġiku Ewropew, il-prinċipji tal-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali (EPSR) u l-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli tan-Nazzjonijiet Uniti (UNSDGs), huwa l-qafas li jidentifika l-prijoritajiet ta' riformi nazzjonali u li jimmonitorja l-implimentazzjoni tagħhom. Bħala parti mill-għanijiet tas-Semestru Ewropew, qed jiġu indirizzati wkoll riformi strutturali bbażati fuq is-solidarjetà, l-integrazzjoni u l-ġustizzja soċjali, bl-għan li jinħolqu impjiegi ta' kwalità u tkabbir, jiġu żgurati l-ugwaljanza tal-opportunitajiet u l-protezzjoni soċjali u l-aċċess għalihom, jiġu protetti l-gruppi vulnerabbli u jittejbu l-istandards tal-għajxien għal kulħadd. L-Istati Membri jiżviluppaw l-istrateġiji ta' investiment pluriennali nazzjonali tagħhom stess b'appoġġ għal dawk ir-riformi. Dawk l-istrateġiji jenħtieġ li jiġu ppreżentati flimkien mal-Programmi Nazzjonali ta' Riforma annwali bħala mod li jippreżenta u jikkoordina l-proġetti ta' investiment ta' prijorità li jridu s-sostenn tal-finanzjament nazzjonali u / jew tal-Unjoni.

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Premessa 4</Article>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(4) It-tifqigħa tal-pandemija tal-COVID-19 fil-bidu tas-sena 2020 biddlet il-prospetti ekonomiċi għas-snin li ġejjin fl-Unjoni u fid-dinja, u teħtieġ rispons urġenti u kkoordinat mill-Unjoni sabiex tlaħħaq mal-konsegwenzi ekonomiċi u soċjali enormi għall-Istati Membri kollha. L-isfidi marbuta mal-kuntest demografiku ġew amplifikati bil-COVID-19. Il-pandemija attwali tal-COVID-19 kif ukoll il-kriżi ekonomika u finanzjarja preċedenti wrew li l-iżvilupp ta' ekonomiji u sistemi finanzjarji sodi u reżiljenti mibnija fuq strutturi ekonomiċi u soċjali b'saħħithom jgħin lill-Istati Membri jirreaġixxu b'mod aktar effiċjenti għax-xokkijiet u jirkupraw minnhom aktar malajr. Il-konsegwenzi fi żmien medju u fit-tul tal-kriżi tal-COVID-19 se jiddependu b'mod kritiku fuq kemm l-ekonomiji tal-Istati Membri jirkupraw malajr mill-kriżi, li min-naħa l-oħra jiddependi fuq l-ispazju fiskali li għandhom disponibbli l-Istati Membri biex jieħdu miżuri li jimmitigaw l-impatt soċjali u ekonomiku tal-kriżi, u fuq ir-reżiljenza tal-ekonomiji tagħhom. Ir-riformi u l-investimenti biex jiġu indirizzati d-dgħufijiet strutturali tal-ekonomiji u tissaħħaħ ir-reżiljenza tagħhom għalhekk se jkunu essenzjali biex l-ekonomiji jirritornaw għal perkors ta' rkupru sostenibbli u tiġi evitata żieda fid-diverġenzi fl-Unjoni.

(4) It-tifqigħa tal-pandemija tal-COVID-19 fil-bidu tas-sena 2020 biddlet il-prospetti ekonomiċi għas-snin li ġejjin fl-Unjoni u fid-dinja, u teħtieġ rispons urġenti u kkoordinat mill-Unjoni sabiex tlaħħaq mal-konsegwenzi ekonomiċi u soċjali enormi għall-Istati Membri kollha. L-isfidi marbuta mal-kuntest demografiku u soċjali ġew amplifikati bil-COVID-19, b'mod partikolari għan-nisa u l-bniet minħabba l-inugwaljanzi eżistenti. Il-pandemija attwali tal-COVID-19 kif ukoll il-kriżi ekonomika u finanzjarja preċedenti wrew li l-iżvilupp ta' ekonomiji u sistemi finanzjarji u ta' protezzjoni soċjali sodi u reżiljenti mibnija fuq strutturi ekonomiċi u soċjali b'saħħithom li jiżguraw standard ta' għajxien deċenti jgħin lill-Istati Membri jirreaġixxu b'mod aktar effiċjenti għax-xokkijiet u jirkupraw minnhom aktar malajr. Il-konsegwenzi fi żmien medju u fit-tul tal-kriżi tal-COVID-19 se jiddependu b'mod kritiku fuq kemm l-ekonomiji tal-Istati Membri jirkupraw malajr mill-kriżi, li min-naħa l-oħra jiddependi fuq l-ispazju fiskali li għandhom disponibbli l-Istati Membri biex jieħdu miżuri li jimmitigaw l-impatt soċjali u ekonomiku tal-kriżi, u fuq ir-reżiljenza tal-ekonomiji tagħhom. Ir-riformi u l-investimenti biex jiġu indirizzati d-dgħufijiet strutturali tal-ekonomiji u tissaħħaħ ir-reżiljenza ekonomika, soċjali, ekoloġika u amministrattiva tagħhom għalhekk se jkunu essenzjali biex l-ekonomiji jirritornaw għal perkors ta' rkupru sostenibbli u tiġi evitata żieda fid-diverġenzi fl-Unjoni u effetti sekondarji evitabbli ta' xokkijiet bejn l-Istati Membri jew fi ħdan l-Unjoni inġenerali, bi sfidi konsegwenzjali għall-konverġenza u l-koeżjoni.

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Premessa 4a (ġdida)</Article>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(4a) Is-sistemi ta' protezzjoni soċjali tal-Istati Membri jiżguraw li s-soċjetajiet u ċ-ċittadini jingħataw is-servizzi integrati u l-benefiċċji ekonomiċi meħtieġa għal ħajja deċenti, li jkopru l-oqsma ta' intervent li ġejjin: is-sigurtà soċjali, il-kura tas-saħħa, l-edukazzjoni, l-akkomodazzjoni, l-impjiegi, il-ġustizzja u s-servizzi soċjali għall-gruppi vulnerabbli. Għandhom rwol ewlieni fil-kisba ta' żvilupp soċjali sostenibbli, filwaqt li jippromwovu l-ugwaljanza u l-ġustizzja soċjali. Minħabba l-kriżi tal-COVID-19, is-sistemi ta' protezzjoni soċjali tal-Istati Membri qegħdin f'sitwazzjoni ta' stress u pressjoni bla preċedent, peress li ma kinux imfassla biex ikopru d-domanda soċjali tiżdied fil-kuntest ta' emerġenza tal-kura tas-saħħa u ekonomika. Is-sistemi ta' protezzjoni soċjali se jkollhom bżonn jissaħħu b'mod li jkunu jistgħu jwettqu u jgħinu lill-popolazzjoni kollha, b'mod partikolari f'sitwazzjonijiet ta' kriżi jew xokkijiet sistemiċi.

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Premessa 4b (ġdida)</Article>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(4b) Il-konsegwenzi ekonomiċi tal-kriżi tal-COVID-19 naqqsu b'mod konsiderevoli l-marġni ta' manuvra fiskali għal ħafna Stati Membri, u dan idgħajjef il-kapaċità tagħhom li jimplimentaw prijoritajiet importanti ta' riforma u investiment. Filwaqt li s-Semestru Ewropew jirrappreżenta l-qafas tal-Unjoni biex jiġu identifikati l-prijoritajiet ta' riforma u investiment, il-ħtieġa li jissaħħu l-irkupru u r-reżiljenza, enfasizzata mill-kriżi tal-COVID-19, tmur lil hinn mill-qasam tal-politika ekonomika u jeħtieġ li tingħata prijorità adegwata fit-tfassil u fl-istabbiliment tas-Semestru Ewropew.

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>6</NumAm>

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Premessa 5</Article>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(5) L-implimentazzjoni tar-riformi li jikkontribwixxu għall-kisba ta' livell għoli ta' reżiljenza tal-ekonomiji domestiċi, isaħħu l-kapaċità ta' aġġustament u jisfruttaw il-potenzjal tat-tkabbir huma fost il-prijoritajiet politiċi tal-Unjoni. Għaldaqstant, dawn huma kruċjali biex l-irkupru jsegwi perkors sostenibbli u insostenn tal-proċess ta' konverġenza ekonomika u soċjali f'livelli ogħla. Dan huwa saħansitra aktar meħtieġ wara l-kriżi tal-pandemija biex inwittu t-triq għal irkupru rapidu.

(5) L-implimentazzjoni tar-riformi li jikkontribwixxu għall-kisba ta' livell għoli ta' reżiljenza tal-ekonomiji u s-soċjetajiet nazzjonali, isaħħu l-kapaċità ta' aġġustament, jisfruttaw il-potenzjal tat-tkabbir inklużiv u jadattaw għall-iżviluppi teknoloġiċi huma fost il-prijoritajiet politiċi tal-Unjoni. Għaldaqstant, dawn huma kruċjali biex l-irkupru jsegwi perkors sostenibbli u insostenn tal-proċess ta' konverġenza ekonomika u soċjali f'livelli ogħla. Anki qabel il-kriżi tal-COVID-19, l-ekonomiji u s-soċjetajiet fl-Unjoni kienu fil-proċess ta' tibdil profond minħabba l-isfidi tat-tibdil fil-klima, l-isfidi ambjentali, diġitali u demografiċi u diskrepanza fl-investiment soċjali. Dan huwa saħansitra aktar meħtieġ wara l-kriżi tal-pandemija biex inwittu t-triq għal irkupru rapidu. Is-sostenibbiltà u l-inklużjoni soċjali jridu jkunu l-pedament ta' dan il-proċess ta' bini ta' soċjetajiet inklużivi u reżiljenti.

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>7</NumAm>

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Premessa 5a (ġdida)</Article>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(5a) In-nisa kienu fuq quddiem fil-kriżi tal-COVID-19, peress li jikkostitwixxu l-maġġoranza tal-ħaddiema tal-kura tas-saħħa madwar l-Unjoni, u jkollhom jibbilanċjaw ir-responsabbiltajiet ta' kura mhux imħallsa mar-responsabbiltajiet tal-impjieg tagħhom, li qed isir dejjem aktar diffiċli fil-każ tal-familji b'ġenitur wieħed li 85 % minnhom huma nisa. L-investiment f'infrastruttura robusta tal-kura huwa essenzjali sabiex tiġi żgurata l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel u l-emanċipazzjoni ekonomika tan-nisa u biex jinbnew soċjetajiet reżiljenti, jiġu miġġielda l-kundizzjonijiet prekarji f'settur iddominat min-nisa, tingħata spinta lill-ħolqien tal-impjiegi u jiġu evitati l-faqar u l-esklużjoni soċjali. Barra minn hekk, investiment bħal dan għandu effett pożittiv fuq il-PDG peress li jippermetti li aktar nisa jieħdu sehem f'xogħol imħallas.

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>8</NumAm>

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Premessa 6</Article>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(6) L-esperjenzi tal-passat urew li l-investiment spiss jitnaqqas b'mod drastiku waqt il-kriżijiet. Madankollu, huwa essenzjali li f'din is-sitwazzjoni partikolari jiġi sostnut l-investiment biex jiġi aċċellerat l-irkupru u jissaħħaħ il-potenzjal tat-tkabbir fit-tul. L-investiment f'teknoloġiji, kapaċitajiet u proċessi ekoloġiċi u diġitali, li għandhom l-għan li jassistu fit-tranżizzjoni lejn enerġija nadifa u jtejbu l-effiċjenza fl-enerġija fis-settur tal-abitazzjoni u f'setturi ewlenin oħrajn tal-ekonomija huwa importanti biex jinkiseb it-tkabbir sostenibbli u jinħolqu l-impjiegi. B'hekk l-Unjoni se ssir ukoll iktar reżiljenti u inqas dipendenti billi tiddiversifika l-katini ewlenin tal-provvista.

(6) L-esperjenzi tal-passat urew li l-investiment spiss jitnaqqas b'mod drastiku waqt il-kriżijiet. Madankollu, huwa essenzjali li f'din is-sitwazzjoni partikolari jiġi sostnut l-investiment biex jiġi aċċellerat l-irkupru ekonomiku u soċjali u jissaħħaħ il-potenzjal tat-tkabbir sostenibbli fit-tul, jiżdiedu r-reżiljenza u l-koeżjoni soċjali, u biex tiġi evitata żieda tal-inugwaljanzi u l-faqar. L-investiment f'teknoloġiji, kapaċitajiet u proċessi ekoloġiċi u diġitali, li għandhom l-għan li jassistu fit-tranżizzjoni lejn enerġija nadifa u jtejbu l-effiċjenza fl-enerġija fis-settur tal-abitazzjoni u f'setturi ewlenin oħrajn tal-ekonomija huwa importanti biex jinkiseb it-tkabbir sostenibbli, jinħolqu u jinżammu l-impjiegi ta' kwalità u jinbnew swieq tax-xogħol reżiljenti. B'hekk l-Unjoni se ssir ukoll iktar reżiljenti u aktar indipendenti billi tiddiversifika l-katini ewlenin tal-provvista.

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>9</NumAm>

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Premessa 8</Article>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(8) F'dan l-isfond, huwa meħtieġ li jissaħħaħ il-qafas attwali għall-għoti ta' appoġġ lill-Istati Membri u jingħata appoġġ finanzjarju dirett lill-Istati Membri permezz ta' għodda innovattiva. Għal dan il-għan jenħtieġ li tiġi stabbilita Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza (il-"Faċilità") fil-qafas ta' dan ir-Regolament, biex tipprovdi appoġġ finanzjarju sinifikanti u effettiv biex tiżdied l-implimentazzjoni tar-riformi u tal-investiment pubbliku relatat fl-Istati Membri. Il-Faċilità jenħtieġ li tkun komprensiva u jenħtieġ li tibbenefika wkoll mill-esperjenza miksuba mill-Kummissjoni u mill-Istati Membri mill-użu ta' strumenti u programmi oħra.

(8) F'dan l-isfond, huwa meħtieġ li jissaħħaħ il-qafas attwali għall-għoti ta' appoġġ lill-Istati Membri u li jiġi previst mekkaniżmu li jippermetti d-distribuzzjoni ta' appoġġ finanzjarju dirett lill-Istati Membri permezz ta' għodda innovattiva. Għal dan il-għan jenħtieġ li tiġi stabbilita Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza (il-"Faċilità") fil-qafas ta' dan ir-Regolament, biex tipprovdi appoġġ finanzjarju sinifikanti u effettiv biex tiżdied l-implimentazzjoni tar-riformi marbuta mar-rakkomandazzjoni speċifiċi għall-pajjiż tal-Kummissjoni maħruġa fil-kuntest tas-Semestru Ewropew u tal-investiment pubbliku relatat fl-Istati Membri, partikolarment fid-dawl tal-objettivi tal-istrateġija l-ġdida għat-tkabbir sostenibbli ppreżentata fil-Patt Ekoloġiku Ewropew, il-prinċipji tal-EPSR u l-UNSDGs biex tinkiseb koeżjoni soċjali u territorjali. Il-Faċilità jenħtieġ li tkun komprensiva u jenħtieġ li tibbenefika wkoll mill-esperjenza miksuba mill-Kummissjoni u mill-Istati Membri mill-użu ta' strumenti u programmi oħra.

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>10</NumAm>

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Premessa 10a (ġdida)</Article>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(10a) Il-Faċilità jenħtieġ li tiżgura sinerġiji mal-programm InvestEU u tkun komplementari għalih, u tippermetti lill-Istati Membri jallokaw fil-Pjan għall-Irkupru u r-Reżiljenza ammont li għandu jitqassam permezz ta' InvestEU biex jappoġġa s-solvenza tal-kumpaniji stabbiliti fl-Istati Membri u l-attivitajiet ta' tħejjija, monitoraġġ, kontroll, awditjar u evalwazzjoni tagħhom.

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>11</NumAm>

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Premessa 11</Article>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(11) Fid-dawl tal-Patt Ekoloġiku Ewropew bħala l-istrateġija tat-tkabbir sostenibbli tal-Ewropa u t-twettiq tal-impenji tal-Unjoni biex timplimenta il-Ftehim ta' Pariġi u l-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli tan-Nazzjonijiet Uniti, il-Faċilità stabbilita b'dan ir-Regolament se tikkontribwixxi biex jiġu integrati l-azzjonijiet klimatiċi u s-sostenibbiltà ambjentali u biex tinkiseb il-mira ġenerali li 25 % tan-nefqa tal-baġit tal-UE tkun tappoġġa objettivi klimatiċi.

(11) Fid-dawl tal-Patt Ekoloġiku Ewropew bħala l-istrateġija tat-tkabbir sostenibbli tal-Ewropa u t-twettiq tal-impenji tal-Unjoni biex timplimenta il-Ftehim ta' Pariġi u l-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli tan-Nazzjonijiet Uniti, il-Faċilità stabbilita b'dan ir-Regolament se tikkontribwixxi biex jiġu integrati l-azzjonijiet klimatiċi u s-sostenibbiltà ambjentali u biex tinkiseb tranżizzjoni ġusta li ma tħalli lil ħadd lura u mira ġenerali li 37% tan-nefqa tal-baġit tal-UE tkun tappoġġa objettivi klimatiċi, filwaqt li ebda fond ma jingħata għal miżuri li jaffettwaw b'mod negattiv il-perkors lejn Unjoni newtrali għall-klima fl-2050. Barra minn hekk, minħabba li l-Aġenda 2030 tirrikjedi approċċ politiku olistiku u transsettorjali biex jiġi żgurat li l-isfidi ekonomiċi, soċjali u ambjentali jiġu indirizzati flimkien, is-sostenibbiltà soċjali jeħtieġ li tingħata prijorità ugwali fil-qafas tal-Faċilità.

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>12</NumAm>

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Premessa 11a (ġdida)</Article>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(11a) Fid-dawl tal-EPSR bħala l-istrateġija soċjali tal-Ewropa biex tiżgura li t-tranżizzjonijiet ta' newtralità klimatika, diġitalizzazzjoni u bidla demografika, kif ukoll l-irkupru mill-kriżi tal-COVID-19, ikunu soċjalment ġusti u ekwi, il-Faċilità se tikkontribwixxi għall-implimentazzjoni tal-20 prinċipju tiegħu u għall-kisba tal-miri u l-istadji importanti tal-progress soċjali.

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>13</NumAm>

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Premessa 13</Article>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(13) Sabiex ikunu jistgħu jittieħdu miżuri li jorbtu l-Faċilità mal-governanza ekonomika tajba, bil-għan li jiġu żgurati kundizzjonijiet ta' implimentazzjoni uniformi, jenħtieġ li l-Kunsill jingħata s-setgħa li jissospendi, fuq proposta mill-Kummissjoni u permezz ta' atti ta' implimentazzjoni, il-perjodu għall-adozzjoni tad-deċiżjonijiet dwar proposti ta' pjanijiet tal-irkupru u tar-reżiljenza, u li jissospendi l-pagamenti fil-qafas ta' din il-Faċilità f'każ ta' nuqqas ta' konformità serju b'rabta mal-każijiet rilevanti relatati mal-proċess ta' governanza ekonomika stipulat fir-Regolament (UE) Nru XXX/XX tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill [CPR] (...). Jenħtieġ li l-Kunsill jingħata wkoll is-setgħa li jirrevoka dawk is-sospensjonijiet permezz ta' atti ta' implimentazzjoni, fuq proposta mill-Kummissjoni, b'rabta mal-istess każijiet rilevanti.

(13) Sabiex ikunu jistgħu jittieħdu miżuri li jorbtu l-Faċilità mal-governanza ekonomika tajba, is-setgħa li tadotta atti f'konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat jenħtieġ li tingħata lill-Kummissjoni fir-rigward tas-sospensjoni jew it-tneħħija tas-sospensjoni fir-rigward tal-perjodu għall-adozzjoni tad-deċiżjonijiet dwar proposti ta' pjanijiet tal-irkupru u tar-reżiljenza, u l-pagamenti, parzjalment jew totalment, fil-qafas ta' din il-Faċilità f'każ ta' nuqqas ta' konformità serju b'rabta mal-każijiet rilevanti relatati mal-proċess ta' governanza ekonomika stipulat fir-Regolament (UE) Nru XXX/XX tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill [CPR] (...). Id-deċiżjoni li jiġu sospiżi l-pagamenti ma għandhiex tapplika dment li l-klawżola liberatorja ġenerali tkun attiva. Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma ta' tħejjija tagħha, anki fil-livell tal-esperti. Il-Kummissjoni, meta tkun qed tħejji u tfassal l-atti delegati, għandha tiżgura trażmissjoni simultanja, fil-ħin u xierqa tad-dokumenti relevanti lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>14</NumAm>

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Premessa 13a (ġdida)</Article>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(13a) Il-kamp ta' applikazzjoni tal-Faċilità jenħtieġ li jirreferi għall-oqsma ta' politika relatati mal-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali, mat-tranżizzjoni ekoloġika u diġitali, mas-saħħa, mal-kompetittività, mal-intraprenditorija, mar-reżiljenza, mal-produttività, mal-istabbiltà tas-sistemi finanzjarji, mal-kultura, mal-politiki dwar l-edukazzjoni u l-ħiliet, it-tfal u ż-żgħażagħ, mar-riċerka u l-innovazzjoni, mat-tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv, mas-sistemi tal-kura tas-saħħa pubblika, kif ukoll mal-politiki f'konformità mal-EPSR li jikkontribwixxu għall-implimentazzjoni tal-prinċipji tagħha, bħall-protezzjoni soċjali, l-impjiegi u l-investiment ta' kwalità għolja, l-ugwaljanza bejn il-ġeneri, u l-integrazzjoni tal-persuni b'diżabilità, id-djalogu soċjali u t-tisħiħ tas-sistemi demokratiċi, inklużi sistemi ġudizzjarji effiċjenti u indipendenti kif ukoll il-pluraliżmu tal-midja u l-libertà tal-midja.

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>15</NumAm>

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Premessa 14</Article>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(14) Jenħtieġ li l-objettiv ġenerali tal-Faċilità jkun il-promozzjoni tal-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali. Għal dan il-għan, jenħtieġ li ttejjeb ir-reżiljenza u l-kapaċità ta' aġġustament tal-Istati Membri, timmitiga l-impatt soċjali u ekonomiku tal-kriżi, u tappoġġa t-tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali li l-għan tagħhom hu li sal-2050 tinkiseb Ewropa newtrali għall-klima, biex b'hekk jerġa' jinkiseb il-potenzjal tat-tkabbir tal-ekonomiji tal-Unjoni wara l-kriżi, trawwem il-ħolqien tal-impjiegi u tippromwovi tat-tkabbir sostenibbli.

(14) Jenħtieġ li l-objettiv ġenerali tal-Faċilità jkun il-promozzjoni tal-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali, u l-kontribut għall-objettivi tal-politiki tal-Unjoni, il-UNSDGs, l-EPSR, il-Ftehim ta' Pariġi, it-tisħiħ tas-suq intern, strutturi ekonomiċi u soċjali reżiljenti, swieq tax-xogħol reżiljenti, l-indirizzar tal-isfidi demografiċi u t-tisħiħ tal-kapaċità amministrattiva u istituzzjonali. Għal dan il-għan, jenħtieġ li ttejjeb ir-reżiljenza u l-kapaċità ta' aġġustament tal-Istati Membri, timmitiga l-impatt soċjali u ekonomiku tal-kriżi, b'mod partikolari fir-rigward tal-gruppi vulnerabbli, u tappoġġa t-tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali li l-għan tagħhom hu li sal-2050 tinkiseb Ewropa newtrali għall-klima, biex b'hekk jerġa' jinkiseb il-potenzjal tat-tkabbir tal-ekonomiji tal-Unjoni wara l-kriżi, trawwem il-ħolqien ta' impjiegi ta' kwalità u l-promozzjoni tat-tkabbir sostenibbli u tal-ugwaljanza bejn il-ġeneri, kif ukoll riindustrijalizzazzjoni innovattiva u sostenibbli, riformi tas-sistemi tal-edukazzjoni, tat-taħriġ u ta' taħriġ mill-ġdid u titjib tal-ħiliet u appoġġ għar-riformi fl-Istati Membri li l-munita tagħhom mhijiex l-euro, sabiex tiġi ffaċilitata l-adozzjoni tal-euro bħala l-munita tagħhom.

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>16</NumAm>

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Premessa 15</Article>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(15) Jenħtieġ li l-objettiv speċifiku tal-Faċilità jkun li tipprovdi appoġġ finanzjarju bil-għan li jintlaħqu l-istadji importanti u l-miri tar-riformi u tal-investimenti stabbiliti fil-pjanijiet tal-irkupru u tar-reżiljenza. Jenħtieġ li dak l-objettiv speċifiku jiġi segwit f'kooperazzjoni mill-qrib mal-Istati Membri kkonċernati.

(15) Jenħtieġ li l-objettiv speċifiku tal-Faċilità jkun li tipprovdi lill-Istati Membri b'appoġġ finanzjarju bil-għan li tingħata spinta lill-proġetti li jrawmu l-iżvilupp tagħhom, l-investiment f'setturi produttivi u strateġiċi u li jkollhom rwol strutturali fil-provvista ta' servizzi pubbliċi universali, mingħajr ħlas u ta' kwalità għolja. Jenħtieġ li dak l-objettiv speċifiku jiġi segwit b'rispett xieraq għall-istrateġiji speċifiċi ta' żvilupp tal-Istati Membri kkonċernati, u jagħti kontribut sinifikanti billi jipprovdi risponsi immedjati għall-impatt tal-kriżi tal-COVID-19 u investimenti pubbliċi li jkollhom rwol strutturali fl-iżgurar tal-koeżjoni soċjali u territorjali tal-Istati Membri u tal-Unjoni.

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>17</NumAm>

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Premessa 16</Article>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(16) Sabiex tkun żgurata l-kontribuzzjoni tiegħu għall-objettivi tal-Faċilità, jenħtieġ li l-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza jkun jinkludi miżuri għall-implimentazzjoni ta' riformi u proġetti ta' investiment pubbliku permezz ta' pjan koerenti għall-irkupru u r-reżiljenza. Jenħtieġ li l-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza jkun konsistenti mal-isfidi u mal-prijoritajiet speċifiċi għall-pajjiż kif identifikati fil-kuntest tas-Semestru Ewropew, mal-programmi nazzjonali ta' riforma, mal-pjanijiet nazzjonali tal-enerġija u tal-klima, mal-pjanijiet ta' tranżizzjoni ġusta, kif ukoll mal-ftehimiet ta' sħubija u mal-programmi operazzjonali adottati fil-qafas tal-fondi tal-Unjoni. Sabiex tingħata spinta lill-azzjonijiet li jaqgħu fil-prijoritajiet tal-Patt Ekoloġiku Ewropew u tal-Aġenda Diġitali, jenħtieġ li l-pjan jistabbilixxi wkoll miżuri li huma rilevanti għat-tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali. Jenħtieġ li bil-miżuri jkun possibbli t-twettiq rapidu tal-miri, tal-objettivi u tal-kontribuzzjonijiet stabbiliti fil-pjanijiet nazzjonali integrati għall-enerġija u l-klima u fl-aġġornamenti tagħhom. L-attivitajiet appoġġati kollha jenħtieġ li jiġu segwiti b'rispett sħiħ tal-prijoritajiet klimatiċi u ambjentali tal-Unjoni.

(16) Sabiex tkun żgurata l-kontribuzzjoni tiegħu għall-objettivi tal-Faċilità, jenħtieġ li l-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza jkun jinkludi miżuri għall-implimentazzjoni ta' riformi u proġetti ta' investiment pubbliku permezz ta' pjan koerenti għall-irkupru u r-reżiljenza. Sabiex ir-riformi li jridu jsiru jkollhom livell wiesa' ta' appoġġ, l-Istati Membri li jixtiequ jibbenefikaw mill-Faċilità jenħtieġ li, bħala parti mill-proċess tat-tfassil tal-pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza, jikkonsultaw lill-awtoritajiet u l-muniċipalitajiet reġjonali u lokali u partijiet ikkonċernati oħra, inklużi s-sħab soċjali u l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, f'konformità mad-dispożizzjonijiet rilevanti tal-Kodiċi ta' Kondotta dwar is-Sħubija fl-ambitu tal-politika ta' koeżjoni, kif ukoll il-parlamenti nazzjonali. Jenħtieġ li l-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza jkun konsistenti mal-awtonomija strateġika tal-Unjoni, il-UNSDGs, l-impenji tal-Unjoni fl-ambitu tal-Ftehim ta' Pariġi u l-prinċipju "la tagħmilx ħsara sinifikanti", u mal-isfidi u mal-prijoritajiet speċifiċi għall-pajjiż kif identifikati fil-kuntest tas-Semestru Ewropew, b'mod partikolari dawk relatati mal-politiki soċjali u tal-impjieg u filwaqt li jitqiesu l-indikaturi soċjali speċifiċi identifikati għal kull Stat Membru, mal-programmi nazzjonali ta' riforma, mal-pjanijiet nazzjonali tal-enerġija u tal-klima, mal-pjanijiet ta' tranżizzjoni ġusta, kif ukoll mal-ftehimiet ta' sħubija u mal-programmi operazzjonali adottati fil-qafas tal-fondi tal-Unjoni. Il-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza jenħtieġ li jinkludi wkoll indikaturi soċjali speċifiċi li jridu jinkisbu u valutazzjoni tal-impatt fir-rigward tal-ġeneri konsistenti mal-objettivi tal-Istrateġija Ewropea dwar l-Ugwaljanza bejn il-Ġeneri 2020-2025. Sabiex tingħata spinta lill-azzjonijiet li jaqgħu fil-prijoritajiet tal-Patt Ekoloġiku Ewropew u tal-Aġenda Diġitali, il-Garanzija għat-Tfal, il-Garanzija għaż-Żgħażagħ u l-prinċipji tal-EPSR, jenħtieġ li l-pjan jistabbilixxi wkoll miżuri li huma rilevanti għas-sitt oqsma politiċi identifikati f'dan ir-Regolament u jikkontribwixxu għalihom. Jenħtieġ li bil-miżuri jkun possibbli t-twettiq rapidu tal-miri, tal-objettivi u tal-kontribuzzjonijiet stabbiliti fil-pjanijiet nazzjonali integrati għall-enerġija u l-klima u fl-aġġornamenti tagħhom. L-attivitajiet appoġġati kollha jenħtieġ li jiġu segwiti b'rispett sħiħ tal-prijoritajiet klimatiċi u ambjentali tal-Unjoni. L-Istati Membri jenħtieġ li jiżguraw li s-sħab soċjali jiġu kkonsultati meta jiġu abbozzati l-pjanijiet nazzjonali għall-irkupru u r-reżiljenza u li jingħataw l-possibbiltà li jagħtu l-input tagħhom fi stadju bikri.

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>18</NumAm>

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Premessa 18</Article>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(18) Għall-finijiet ta' informazzjoni għat-tħejjija u għall-implimentazzjoni tal-pjanijiet tal-irkupru u tar-reżiljenza mill-Istati Membri, jenħtieġ li l-Kunsill ikun jista' jiddiskuti, fil-kuntest tas-Semestru Ewropew, l-istat tal-irkupru, tar-reżiljenza u tal-kapaċità ta' aġġustament fl-Unjoni. Sabiex tkun żgurata evidenza xierqa, jenħtieġ li din id-diskussjoni tkun ibbażata fuq l-informazzjoni strateġika u analitika tal-Kummissjoni disponibbli fil-kuntest tas-Semestru Ewropew u, meta tkun disponibbli, fuq il-bażi tal-informazzjoni dwar l-implimentazzjoni tal-pjanijiet fis-snin preċedenti.

(18) Għall-finijiet ta' informazzjoni għat-tħejjija u għall-implimentazzjoni tal-pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza mill-Istati Membri, jenħtieġ li l-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu jistgħu jiddiskutu, fil-kuntest tas-Semestru Ewropew, l-istat tal-irkupru, tar-reżiljenza u tal-kapaċità ta' aġġustament fl-Unjoni. Sabiex tkun żgurata evidenza xierqa, jenħtieġ li din id-diskussjoni tkun ibbażata fuq l-informazzjoni strateġika u analitika tal-Kummissjoni disponibbli fil-kuntest tas-Semestru Ewropew u, meta tkun disponibbli, fuq il-bażi tal-informazzjoni dwar l-implimentazzjoni tal-pjanijiet fis-snin preċedenti.

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>19</NumAm>

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Premessa 21</Article>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(21) Sabiex tiġi żgurata s-sjieda nazzjonali u enfasi fuq ir-riformi u l-investimenti rilevanti, jenħtieġ li l-Istati Membri li jixtiequ jirċievu appoġġ jippreżentaw lill-Kummissjoni pjan għall-irkupru u r-reżiljenza li jkun debitament motivat u sostanzjat. Jenħtieġ li l-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza jistabbilixxi l-ġabra dettaljata ta' miżuri għall-implimentazzjoni tiegħu, inklużi l-miri u l-istadji importanti, u l-impatt mistenni tal-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza fuq il-potenzjal tat-tkabbir, il-ħolqien tal-impjiegi u r-reżiljenza ekonomika u soċjali; jenħtieġ li jkun jinkludi wkoll miżuri li huma rilevanti għat-tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali; jenħtieġ li jkun jinkludi wkoll spjegazzjoni tal-konsistenza tal-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza propost mal-isfidi u l-prijoritajiet rilevanti speċifiċi għall-pajjiż identifikati fil-kuntest tas-Semestru Ewropew. Jenħtieġ li titfittex u tinkiseb kooperazzjoni mill-qrib bejn il-Kummissjoni u l-Istati Membri matul il-proċess kollu.

(21) Sabiex tiġi żgurata s-sjieda nazzjonali u enfasi fuq ir-riformi u l-investimenti rilevanti, jenħtieġ li l-Istati Membri li jixtiequ jirċievu appoġġ jippreżentaw lill-Kummissjoni pjan għall-irkupru u r-reżiljenza li jkun debitament motivat u sostanzjat. Jenħtieġ li l-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza jistabbilixxi l-ġabra dettaljata ta' miżuri għall-implimentazzjoni tiegħu, il-portata tal-konsultazzjoni tal-awtoritajiet reġjonali u lokali u ta' partijiet ikkonċernati oħra, inklużi s-sħab soċjali u l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, imwettqa qabel il-preżentazzjoni tal-pjan, inklużi l-miri u l-istadji importanti, u l-impatt mistenni tal-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza fuq l-objettivi tal-Patt Ekoloġiku Ewropew, il-prinċipji tal-EPSR u l-UNSDGs, b'mod partikolari l-potenzjal tat-tkabbir sostenibbli, il-ħolqien tal-impjiegi ta' kwalità u r-reżiljenza ekonomika u soċjali, kif ukoll l-indikaturi soċjali li jridu jittejbu, bi qbil mal-prinċipji tal-EPSR u l-UNSDGs; jenħtieġ li jkun jinkludi wkoll miżuri li huma rilevanti għat-tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali, u li jikkontribwixxu direttament għalihom, u, fejn xieraq, stima tal-impatt tat-tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali f'termini ta' impjiegi mitlufa u nuqqas ta' protezzjoni soċjali, kif ukoll ta' miżuri xierqa biex jiġu indirizzati dawk il-problemi; jenħtieġ li jkun jinkludi wkoll spjegazzjoni tal-konsistenza tal-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza propost mal-isfidi u l-prijoritajiet rilevanti speċifiċi għall-pajjiż identifikati fil-kuntest tas-Semestru Ewropew u jenħtieġ li juri wkoll kif il-pjan mistenni jikkontribwixxi għall-ugwaljanza bejn il-ġeneri u għal tkabbir u ħolqien tal-impjiegi bbilanċjati fir-rigward tal-ġeneri. Jenħtieġ li titfittex u tinkiseb kooperazzjoni mill-qrib bejn il-Kummissjoni u l-Istati Membri matul il-proċess kollu.

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>20</NumAm>

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Premessa 22</Article>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(22) Jenħtieġ li l-Kummissjoni tivvaluta l-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza propost mill-Istat Membru u jenħtieġ li taġixxi f'kooperazzjoni mill-qrib mal-Istat Membru inkwistjoni. Il-Kummissjoni se tirrispetta bis-sħiħ is-sjieda nazzjonali tal-proċess u għalhekk se tqis il-ġustifikazzjoni u l-elementi pprovduti mill-Istat Membru kkonċernat u se tivvaluta jekk il-pjan ta' rkupru u ta' reżiljenza propost mill-Istat Membru hux mistenni li jikkontribwixxi biex jindirizza b'mod effettiv l-isfidi identifikati fir-rakkomandazzjoni speċifika għall-pajjiż ikkonċernat indirizzata lill-Istat Membru kkonċernat jew f'dokumenti rilevanti oħra adottati uffiċjalment mill-Kummissjoni fis-Semestru Ewropew; jekk il-pjan jinkludix miżuri li effettivament jikkontribwixxu għat-tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali u għall-indirizzar tal-isfidi li jirriżultaw minnhom; jekk il-pjan hux mistenni li jkollu impatt fit-tul fl-Istat Membru kkonċernat; jekk il-pjan hux mistenni jikkontribwixxi b'mod effettiv għat-tisħiħ tal-potenzjal tat-tkabbir, tal-ħolqien tal-impjiegi u tar-reżiljenza ekonomika u soċjali tal-Istat Membru kkonċernat, itaffi l-impatt ekonomiku u soċjali tal-kriżi u jikkontribwixxi biex tissaħħaħ il-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali; jekk il-ġustifikazzjoni pprovduta mill-Istat Membru tal-kostijiet totali stmati tal-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza ppreżentat hijiex raġonevoli u plawżibbli u hijiex proporzjonata mal-impatt mistenni fuq l-ekonomija u l-impjiegi; jekk il-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza propost fihx miżuri għall-implimentazzjoni tar-riformi strutturali u proġetti ta' investiment pubbliku li jirrappreżentaw azzjonijiet koerenti; u jekk l-arranġament propost mill-Istat Membru kkonċernat hux mistenni jiżgura implimentazzjoni effettiva tal-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza, inklużi l-istadji importanti u l-miri proposti, u l-indikaturi relatati.

(22) Jenħtieġ li l-Kummissjoni tivvaluta l-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza propost mill-Istat Membru u jenħtieġ li taġixxi f'kooperazzjoni mill-qrib mal-Istat Membru inkwistjoni u bil-parteċipazzjoni tas-sħab soċjali u tal-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili. Il-Kummissjoni se tirrispetta bis-sħiħ is-sjieda nazzjonali tal-proċess u għalhekk se tqis il-ġustifikazzjoni u l-elementi pprovduti mill-Istat Membru kkonċernat u se tivvaluta jekk il-pjan ta' rkupru u ta' reżiljenza propost mill-Istat Membru hux mistenni li jikkontribwixxi biex jindirizza b'mod effettiv l-isfidi identifikati fir-rakkomandazzjoni speċifika għall-pajjiż ikkonċernat indirizzata lill-Istat Membru kkonċernat jew f'dokumenti rilevanti oħra adottati uffiċjalment mill-Kummissjoni fis-Semestru Ewropew; jekk il-pjan jinkludix miżuri li effettivament jikkontribwixxu għat-tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali u għall-indirizzar tal-isfidi li jirriżultaw minnhom; jekk il-pjan hux mistenni li jkollu impatt fit-tul fl-Istat Membru kkonċernat; jekk il-pjan hux mistenni jikkontribwixxi b'mod effettiv għat-tisħiħ tal-potenzjal tat-tkabbir, tal-ħolqien tal-impjiegi ta' kwalità u tar-reżiljenza ekonomika u soċjali tal-Istat Membru kkonċernat, itaffi l-impatt ekonomiku u soċjali tal-kriżi, b'mod partikolari fir-rigward tal-gruppi vulnerabbli u ż-żgħażagħ u jikkontribwixxi għall-implimentazzjoni tal-awtonomija strateġika tal-Unjoni u tal-impenji tal-Unjoni u tal-Istati Membri, b'mod partikolari l-Ftehim ta' Pariġi, il-UNSDGs u l-EPSR, biex tissaħħaħ il-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali u jitnaqqas id-distakk infrastrutturali; jekk il-ġustifikazzjoni pprovduta mill-Istat Membru tal-kostijiet totali stmati tal-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza ppreżentat hijiex raġonevoli u plawżibbli u hijiex proporzjonata mal-impatt mistenni fuq l-ekonomija, l-impjiegi u l-progress soċjali; jekk il-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza propost fihx miżuri għall-implimentazzjoni tar-riformi strutturali u proġetti ta' investiment pubbliku li jirrappreżentaw azzjonijiet koerenti; u jekk l-arranġament propost mill-Istat Membru kkonċernat hux mistenni jiżgura implimentazzjoni effettiva tal-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza, inklużi l-istadji importanti u l-miri proposti, u l-indikaturi relatati.

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>21</NumAm>

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Premessa 24</Article>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(24) Għall-finijiet tat-tħejjija ta' pjanijiet ta' kwalità għolja u biex il-Kummissjoni tkun assistita fil-valutazzjoni tal-pjanijiet tal-irkupru u tar-reżiljenza ppreżentati mill-Istati Membri u fil-valutazzjoni tal-grad tal-kisba tagħhom, jenħtieġ li jkun previst l-użu ta' parir minn esperti u, fuq talba tal-Istat Membru, konsulenza bejn il-pari.

(24) Għall-finijiet tat-tħejjija ta' pjanijiet ta' kwalità għolja u biex il-Kummissjoni tkun assistita fil-valutazzjoni tal-pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza ppreżentati mill-Istati Membri u fil-valutazzjoni tal-grad tal-kisba tagħhom, jenħtieġ li jkun previst l-użu ta' parir minn esperti u, fuq talba tal-Istat Membru, konsulenza bejn il-pari. Meta għarfien espert bħal dan jikkonċerna politiki relatati max-xogħol, is-sħab soċjali jiġu infurmati u eventwalment jiġu involuti. L-assistenza teknika jenħtieġ li ma tintalabx f'oqsma li jaqgħu kompletament jew parzjalment fil-kompetenza tas-sħab soċjali, sakemm is-sħab soċjali ma jaqblux. Tali attivitajiet ma jistgħux jikkompromettu r-rwol tas-sħab soċjali jew jheddu l-awtonomija tan-negozjar kollettiv.

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>22</NumAm>

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Premessa 29</Article>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(29) It-talba għal self jenħtieġ li tkun ġustifikata mill-ħtiġijiet finanzjarji marbuta ma' riformi u investimenti addizzjonali inklużi fil-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza, li jkunu notevolment rilevanti għat-tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali, u għalhekk, permezz ta' kost tal-pjan ogħla mill-kontribuzzjoni finanzjarja massima (li se tkun) allokata permezz tal-kontribuzzjoni mhux ripagabbli. Jenħtieġ li jkun possibbli li t-talba għal self tiġi sottomessa flimkien mal-preżentazzjoni tal-pjan. Jekk it-talba għas-self issir f'mument differenti, jenħtieġ li tkun akkumpanjata minn pjan rivedut bi stadji importanti u miri addizzjonali. Biex ikun żgurat il-frontloading tar-riżorsi, jenħtieġ li l-Istati Membri jitolbu appoġġ ta' self sa mhux aktar tard mill-31 ta' Awwissu 2024. Għall-finijiet ta' ġestjoni finanzjarja tajba, l-ammont totali tas-self kollu mogħti skont dan ir-Regolament jenħtieġ li jkollu limitu massimu. Barra minn hekk, jenħtieġ li l-volum massimu tas-self għal kull Stat Membru ma jaqbiżx l-4,7 % tal-Introjtu Nazzjonali Gross tiegħu. Żieda tal-ammont b'limitu massimu jenħtieġ li tkun possibbli f'ċirkostanzi ta' eċċezzjoni soġġetti għar-riżorsi disponibbli. Għall-istess raġunijiet ta' ġestjoni finanzjarja tajba, jenħtieġ li jkun possibbli li jitħallas is-self bin-nifs mat-twettiq tar-riżultati.

(29) It-talba għal self jenħtieġ li tkun ġustifikata mill-ħtiġijiet finanzjarji marbuta ma' riformi u investimenti addizzjonali inklużi fil-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza, li jkunu notevolment rilevanti għat-tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali, u għalhekk, permezz ta' kost tal-pjan ogħla mill-kontribuzzjoni finanzjarja massima (li se tkun) allokata permezz tal-kontribuzzjoni mhux ripagabbli. Jenħtieġ li jkun possibbli li t-talba għal self tiġi sottomessa flimkien mal-preżentazzjoni tal-pjan. Jekk it-talba għas-self issir f'mument differenti, jenħtieġ li tkun akkumpanjata minn pjan rivedut bi stadji importanti u miri addizzjonali. Biex ikun żgurat il-frontloading tar-riżorsi, jenħtieġ li l-Istati Membri jitolbu appoġġ ta' self sa mhux aktar tard mill-31 ta' Awwissu 2024. Għall-finijiet ta' ġestjoni finanzjarja tajba, l-ammont totali tas-self kollu mogħti skont dan ir-Regolament jenħtieġ li jkollu limitu massimu. Barra minn hekk, jenħtieġ li l-volum massimu tas-self għal kull Stat Membru ma jaqbiżx s-6,8 % tal-Introjtu Nazzjonali Gross tiegħu. Żieda tal-ammont b'limitu massimu jenħtieġ li tkun possibbli f'ċirkostanzi ta' eċċezzjoni soġġetti għar-riżorsi disponibbli. Għall-istess raġunijiet ta' ġestjoni finanzjarja tajba, jenħtieġ li jkun possibbli li jitħallas is-self bin-nifs mat-twettiq tar-riżultati. Il-Kummissjoni jenħtieġ li tivvaluta t-talba għal appoġġ permezz ta' self fi żmien xahrejn mid-data tat-talba.

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>23</NumAm>

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Premessa 32a (ġdida)</Article>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(32a) Meta l-pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza, inklużi l-istadji importanti u l-miri rilevanti, ma jkunux għadhom jistgħu jinkisbu, la parzjalment u lanqas totalment, inkluż meta l-bidliet fl-indikaturi soċjali u ekonomiċi jaffettwaw b'mod sinifikanti l-pjan inizjali ppreżentat mill-Istat Membru kkonċernat minħabba ċirkostanzi oġġettivi, l-Istat Membru kkonċernat jista' jagħmel talba motivata lill-Kummissjoni biex temenda jew tissostitwixxi d-deċiżjoni tagħha. Għal dak il-għan, l-Istat Membru jenħtieġ li jkun jista' jipproponi emendi għall-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza u jagħmel użu mill-Istrument ta' Appoġġ Tekniku.

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>24</NumAm>

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Premessa 32b (ġdida)</Article>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(32b) Jekk il-Kummissjoni tiddeċiedi li tissospendi l-finanzjament allokat lil Stat Membru f'każ ta' nuqqas fir-rigward tal-istat tad-dritt, l-azzjonijiet fil-livell reġjonali u lokali li jkunu eliġibbli jenħtieġ li jkomplu jibbenefikaw mill-Faċilità.

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>25</NumAm>

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Premessa 32c (ġdida)</Article>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(32c) L-Istati Membri li jesperjenzaw żbilanċi eċċessivi, l-Istati Membri li l-munita tagħhom mhijiex il-euro u l-Istati Membri li huma soġġetti għal dewmien sinifikanti fl-iżvilupp strutturali jenħtieġ li jkunu jistgħu jipproponu riformi fil-pjanijiet tagħhom għall-irkupru u r-reżiljenza, biex jindirizzaw il-problemi li wasslu għal żbilanċi eċċessivi bħal dawn.

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>26</NumAm>

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Premessa 34a (ġdida)</Article>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(34a) L-Istati Membri jenħtieġ li jiżguraw li l-attivitajiet ta' komunikazzjoni, b'mod partikolari fir-rigward tal-obbligu li jkun hemm viżibbiltà tal-appoġġ ipprovdut fil-qafas tal-Faċilità, jiġu mifruxa sew fil-livell reġjonali u lokali xieraq fuq diversi mezzi tal-informazzjoni, b'mod mhux diskriminatorju.

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>27</NumAm>

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Premessa 39</Article>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(39) Il-pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza li għandhom jiġu implimentati mill-Istati Membri u l-kontribuzzjoni finanzjarja korrispondenti allokata għalihom jenħtieġ li jiġu stabbiliti mill-Kummissjoni permezz ta' att ta' implimentazzjoni. Sabiex ikunu żgurati kundizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament, jenħtieġ li jingħataw setgħat ta' implimentazzjoni lill-Kummissjoni. Is-setgħat ta' implimentazzjoni relatati mal-adozzjoni tal-pjanijiet ta' rkupru u ta' reżiljenza u mal-ħlas tal-appoġġ finanzjarju meta jiġu ssodisfati l-istadji importanti u l-miri rilevanti jenħtieġ li jiġu eżerċitati mill-Kummissjoni f'konformità mar-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, skont il-proċedura ta' eżami tiegħu13. Wara l-adozzjoni ta' att ta' implimentazzjoni, jenħtieġ li jkun possibbli għall-Istat Membru kkonċernat u għall-Kummissjoni li jaqblu dwar ċerti arranġamenti operazzjonali ta' natura teknika, li jagħtu dettalji dwar aspetti tal-implimentazzjoni fir-rigward ta' skedi ta' żmien, indikaturi għall-istadji importanti u l-miri, u aċċess għal data sottostanti. Sabiex titħalla r-rilevanza kontinwa tal-arranġamenti operazzjonali fir-rigward taċ-ċirkostanzi prevalenti matul l-implimentazzjoni tal-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza, jenħtieġ li jkun possibbli li l-elementi ta' tali arranġamenti tekniċi jistgħu jiġu mmodifikati b'kunsens reċiproku. Għal dan ir-Regolament japplikaw ir-regoli finanzjarji orizzontali adottati mill-Parlament Ewropew u mill-Kunsill fuq il-bażi tal-Artikolu 322 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea. Dawn ir-regoli huma stipulati fir-Regolament Finanzjarju u jiddeterminaw b'mod partikolari l-proċedura għall-istabbiliment u l-implimentazzjoni tal-baġit permezz ta' għotjiet, akkwisti, premji, implimentazzjoni indiretta, u jipprovdu għal verifiki dwar ir-responsabbiltà ta' atturi finanzjarji. Ir-regoli adottati abbażi tal-Artikolu 322 TFUE jikkonċernaw ukoll il-protezzjoni tal-baġit tal-Unjoni f'każ ta' nuqqasijiet ġeneralizzati fir-rigward tal-istat tad-dritt fl-Istati Membri, billi r-rispett għall-istat tad-dritt huwa prekundizzjoni essenzjali għal ġestjoni finanzjarja soda u effettiva tal-fondi tal-UE.

(39) Is-setgħa li jiġu adottati atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat jenħtieġ li tingħata lill-Kummissjoni fir-rigward tal-istabbiliment tal-pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza li għandhom jiġu implimentati mill-Istati Membri u l-kontribuzzjoni finanzjarja korrispondenti li trid tiġi allokata għalihom. Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma ta' tħejjija tagħha, anki fil-livell tal-esperti. Il-Kummissjoni, meta tkun qed tħejji u tfassal l-atti delegati, għandha tiżgura trażmissjoni simultanja, fil-ħin u xierqa tad-dokumenti rilevanti lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill. Wara l-adozzjoni ta' att delegat, jenħtieġ li jkun possibbli għall-Istat Membru kkonċernat u għall-Kummissjoni li jaqblu dwar ċerti arranġamenti operazzjonali ta' natura teknika, li jagħtu dettalji dwar aspetti tal-implimentazzjoni fir-rigward ta' skedi ta' żmien, indikaturi għall-istadji importanti u l-miri, u aċċess għal data sottostanti. Sabiex titħalla r-rilevanza kontinwa tal-arranġamenti operazzjonali fir-rigward taċ-ċirkostanzi prevalenti matul l-implimentazzjoni tal-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza, jenħtieġ li jkun possibbli li l-elementi ta' tali arranġamenti tekniċi jistgħu jiġu mmodifikati b'kunsens reċiproku. Għal dan ir-Regolament japplikaw ir-regoli finanzjarji orizzontali adottati mill-Parlament Ewropew u mill-Kunsill fuq il-bażi tal-Artikolu 322 tat-Trattat. Dawn ir-regoli huma stipulati fir-Regolament Finanzjarju u jiddeterminaw b'mod partikolari l-proċedura għall-istabbiliment u l-implimentazzjoni tal-baġit permezz ta' għotjiet, akkwisti, premji, implimentazzjoni indiretta, u jipprovdu għal verifiki dwar ir-responsabbiltà ta' atturi finanzjarji. Ir-regoli adottati abbażi tal-Artikolu 322 tat-Trattat jikkonċernaw ukoll il-protezzjoni tal-baġit tal-Unjoni f'każ ta' nuqqasijiet ġeneralizzati fir-rigward tal-istat tad-dritt fl-Istati Membri, bħar-rispett għall-istat tad-dritt, ġudikatura indipendenti, il-pluraliżmu tal-midja u l-libertà tal-midja huma prekundizzjonijiet essenzjali għal ġestjoni finanzjarja soda u effettiva tal-fondi tal-Unjoni.

________________________________

 

13 Ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta' kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju mill-Kummissjoni tas-setgħat ta' implimentazzjoni (ĠU L 55, 28.2.2011, p. 13).

 

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>28</NumAm>

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Artikolu 3</Article>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Il-kamp ta' applikazzjoni tal-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza stabbilita b'dan ir-Regolament għandu jirreferi għal oqsma ta' politika relatati mal-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali, mat-tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali, is-saħħa, il-kompetittività, ir-reżiljenza, il-produttività, l-edukazzjoni u l-ħiliet, ir-riċerka u l-innovazzjoni, it-tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv, l-impjiegi u l-investiment, u l-istabilità tas-sistemi finanzjarji.

Il-kamp ta' applikazzjoni tal-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza stabbilita b'dan ir-Regolament għandu, permezz tal-ħolqien ta' futur aħjar għall-ġenerazzjoni li jmiss, tat-titjib tal-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali, tal-promozzjoni ta' riformi li jsaħħu t-tkabbir u tat-tisħiħ tas-suq intern, jirreferi għas-sitt oqsma ta' politika li ġejjin:

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>29</NumAm>

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Artikolu 3 – punt a (ġdid)</Article>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(a) it-tranżizzjoni ekoloġika, filwaqt li jitqiesu l-objettivi tal-Patt Ekoloġiku Ewropew;

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>30</NumAm>

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Artikolu 3 – punt b (ġdid)</Article>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(b) it-trasformazzjoni diġitali, filwaqt li jitqiesu l-objettivi tal-Aġenda Diġitali;

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>31</NumAm>

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Artikolu 3 – punt c (ġdid)</Article>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(c) il-koeżjoni ekonomika, il-produttività u l-kompetittività, filwaqt li jitqiesu l-objettivi tal-Unjoni fir-rigward tal-industrija u l-SMEs;

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>32</NumAm>

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Artikolu 3 – punt d (ġdid)</Article>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(d) il-koeżjoni soċjali, filwaqt li jitqiesu l-objettivi tal-EPSR;

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>33</NumAm>

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Artikolu 3 – punt e (ġdid)</Article>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(e) ir-reżiljenza istituzzjonali u t-tisħiħ tal-kapaċitajiet;

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>34</NumAm>

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Artikolu 3 – punt f (ġdid)</Article>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(f) il-politiki għan-Next Generation, filwaqt li jitqiesu l-objettivi tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ u l-Garanzija għat-Tfal.

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>35</NumAm>

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Artikolu 3a (ġdid)</Article>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

Artikolu 3a

 

1. L-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament tirrispetta bis-sħiħ l-Artikolu 152 tat-Trattat, u l-pjanijiet nazzjonali għall-irkupru u r-reżiljenza maħruġa fl-ambitu ta' dan ir-Regolament jirrispettaw il-prattiki u l-istituzzjonijiet nazzjonali b'rabta mal-formazzjoni tal-pagi. Dan ir-Regolament jirrispetta l-Artikolu 28 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, u għaldaqstant ma jaffettwax id-dritt li wieħed jinnegozja, jikkonkludi jew jinforza ftehimiet kollettivi jew li tittieħed azzjoni kollettiva skont il-liġi u l-prattiki nazzjonali.

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>36</NumAm>

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Artikolu 4 – paragrafu 1</Article>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1. L-objettiv ġenerali tal-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza għandu jkun li tippromwovi l-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali tal-Unjoni billi ttejjeb il-kapaċità ta' reżiljenza u ta' aġġustament tal-Istati Membri, ittaffi l-impatt soċjali u ekonomiku tal-kriżi, u tappoġġa t-tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali, u b'hekk tikkontribwixxi għar-restawr tal-potenzjal tat-tkabbir tal-ekonomiji tal-Unjoni, trawwem il-ħolqien tal-impjiegi wara l-kriżi tal-COVID-19, u tippromwovi t-tkabbir sostenibbli.

1. L-objettiv ġenerali tal-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza għandu jkun li tikkontribwixxi għall-indirizzar tal-isfidi tas-sitt oqsma ta' politika msemmija fl-Artikolu 3, biex b'hekk tippromwovi l-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali tal-Unjoni billi ttejjeb il-kapaċità ta' reżiljenza u ta' aġġustament tal-Istati Membri, ittaffi l-impatt soċjali u ekonomiku tal-kriżi, tappoġġa t-tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali, tikkontribwixxi għar-restawr tal-potenzjal tat-tkabbir tal-ekonomiji tal-Unjoni, trawwem il-ħolqien tal-impjiegi wara l-kriżi tal-COVID-19, tippromwovi t-tkabbir sostenibbli u tiġġenera valur miżjud Ewropew.

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>37</NumAm>

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Artikolu 4 – paragrafu 1a (ġdid)</Article>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

1a. Il-Faċilità għandha tikkontribwixxi għall-objettivi tal-politiki tal-Unjoni, l-impenji tal-Unjoni fl-ambitu tal-Ftehim ta' Pariġi u t-tisħiħ tas-suq intern, l-EPSR u l-UNSDGs, permezz tal-implimentazzjoni ta' miżuri, bħal dawk:

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>38</NumAm>

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Artikolu 4 – paragrafu 1a (ġdid) – punt a (ġdid)</Article>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(a) għat-tranżizzjoni għal Unjoni newtrali għall-klima sal-2050, tranżizzjoni ġusta b'appoġġ għar-reġjuni l-aktar milquta, mobilità u infrastruttura sostenibbli, l-indirizzar tal-faqar enerġetiku, il-promozzjoni tal-effiċjenza fl-enerġija u fir-riżorsi, is-sorsi ta' enerġija rinnovabbli, il-kisba tad-diversifikazzjoni tal-enerġija u l-iżgurar tas-sigurtà tal-enerġija, miżuri għas-settur agrikolu, is-sajd u l-iżvilupp sostenibbli taż-żoni rurali u transfruntieri;

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>39</NumAm>

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Artikolu 4 – paragrafu 1a (ġdid)  – punt b (ġdid)</Article>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(b) għad-diġitalizzazzjoni u l-espansjoni tar-rwol tas-servizzi pubbliċi tal-impjiegi, u li jrawmu l-infrastruttura diġitali, itejbu l-aċċess għax-xogħol diġitali u jippromwovu l-iżvilupp tal-ħiliet diġitali;

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>40</NumAm>

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Artikolu 4 – paragrafu 1a (ġdid) – punt c (ġdid)</Article>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(c) għall-bini ta' swieq tax-xogħol reżiljenti b'kundizzjonijiet tax-xogħol deċenti, it-tisħiħ tal-investiment, it-trawwim tal-investiment u l-appoġġ tal-proċess ta' konverġenza ekonomika u soċjali 'l fuq, miżuri biex tingħata spinta lill-opportunitajiet u l-ħiliet intraprenditorjali, il-ħolqien ta' ambjent favorevoli għall-investiment u l-SMEs, inkluż għal riindustrijalizzazzjoni innovattiva u sostenibbli, investimenti fis-settur tal-industrija, il-konsolidazzjoni tal-kapaċità produttiva u strateġika tal-Unjoni, l-iżvilupp ta' ekosistemi industrijali u l-appoġġ lill-Istati Membri li l-munita tagħhom mhijiex l-euro fl-isforzi tagħhom biex jadottaw il-munita unika;

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>41</NumAm>

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Artikolu 4 – paragrafu 1a (ġdid) – punt d (ġdid)</Article>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(d) għall-inklużjoni soċjali, it-tisħiħ tas-sigurtà soċjali u s-sistemi ta' protezzjoni soċjali, id-djalogu soċjali, l-iżvilupp ta' infrastruttura soċjali, impjiegi ta' kwalità, l-inklużjoni ta' persuni b'diżabilità, l-ugwaljanza bejn il-ġeneri, l-indirizzar tal-faqar u l-inugwaljanzi, id-differenza bejn il-ġeneri fil-pagi, leave adattat għall-familja u arranġamenti tax-xogħol flessibbli u żieda fil-parteċipazzjoni tan-nisa fis-suq tax-xogħol, anki permezz tal-iżgurar ta' opportunitajiet indaqs u progressjoni fil-karriera;

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>42</NumAm>

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Artikolu 4 – paragrafu 1a (ġdid) – punt e (ġdid)</Article>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(e) għat-tisħiħ tal-kapaċità amministrattiva u istituzzjonali tal-Istati Membri u l-awtoritajiet reġjonali u lokali rispettivi tagħhom fir-rigward tal-isfidi ffaċċjati mill-istituzzjonijiet, il-governanza, l-amministrazzjoni pubblika, u s-setturi ekonomiċi u soċjali, biex jitjiebu s-sistemi tas-saħħa pubblika u tal-kura tas-saħħa, inkluż kapaċità aħjar ta' rispons għall-kriżijiet, l-iżvilupp ta' servizzi ta' kura u kura fid-djar ta' kwalità u bi prezz raġonevoli, ċentri tal-kura u djar tal-kura aktar sikuri, ta' kwalità ogħla u aktar aċċessibbli, tagħmir mediku u servizzi mediċi aċċessibbli għaċ-ċittadini kollha, miżuri biex tittejjeb il-kapaċità tal-istituzzjonijiet pubbliċi biex jiggarantixxu d-drittijiet tal-ħaddiema mobbli u transfruntieri, inkluż li jibbenefikaw minn kundizzjonijiet tax-xogħol sikuri u pagi konformi mal-liġi u l-informazzjoni kollha meħtieġa, għall-istabbiltà tas-sistemi finanzjarji, it-tisħiħ ta' sistemi ġudizzjarji effiċjenti u indipendenti, il-promozzjoni tal-pluraliżmu tal-midja u l-libertà tal-midja;

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>43</NumAm>

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Artikolu 4 – paragrafu 1a (ġdid) – punt f (ġdid)</Article>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(f) biex jiġu indirizzati l-isfidi demografiċi, u għall-kultura, l-edukazzjoni, it-tagħlim tul il-ħajja u l-ETV, inkluż l-iżvilupp ta' strateġiji u azzjonijiet nazzjonali u reġjonali għat-titjib tal-ħiliet u t-taħriġ mill-ġdid, tbassir aħjar tal-evoluzzjonijiet tas-suq tax-xogħol, politiki dwar it-tfal u ż-żgħażagħ, opportunitajiet indaqs u aċċess għal kulħadd, riformi tal-pensjonijiet, b'enfasi fuq is-sostenibbiltà u l-adegwatezza tas-sistemi tal-pensjonijiet għall-ħaddiema u għal dawk li jaħdmu għal rashom, kif ukoll opportunitajiet indaqs għan-nisa u l-irġiel biex jiksbu drittijiet tal-pensjoni.

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>44</NumAm>

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Artikolu 4 – paragrafu 2</Article>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2. Sabiex jinkiseb dakn-objettiv ġenerali, l-objettiv speċifiku tal-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza għandu jkun li tipprovdi lill-Istati Membri b'appoġġ finanzjarju bil-ħsieb li jinkisbu l-istadji importanti u l-miri tar-riformi u l-investimenti kif stabbilit fil-pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza. Dan l-objettiv speċifiku għandu jiġi segwit f'kooperazzjoni mill-qrib mal-Istati Membri kkonċernati.

2. Sabiex jinkiseb dak l-objettiv ġenerali, l-objettiv speċifiku tal-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza għandu jkun li tipprovdi lill-Istati Membri b'appoġġ finanzjarju bil-ħsieb li jinkisbu l-istadji importanti u l-miri tar-riformi u l-investimenti kif stabbilit fil-pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza, filwaqt li jitqies li d-disparitajiet ekonomiċi, l-inugwaljanza soċjali u l-ħarsien soċjali batut għandhom effetti sekondarji li jdgħajfu l-istabbiltà ġenerali tal-Unjoni. Dan l-objettiv speċifiku għandu jiġi segwit f'kooperazzjoni mill-qrib mal-Istati Membri kkonċernati.

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>45</NumAm>

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Artikolu 4 – paragrafu 2a (ġdid)</Article>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

2a. L-Istati Membri li l-munita tagħhom mhijiex l-euro, li huma soġġetti għal dewmien sinifikanti fl-iżvilupp strutturali jistgħu jipproponu pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza li jindirizzaw il-problemi tagħhom.

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>46</NumAm>

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Artikolu 4 – paragrafu 2b (ġdid)</Article>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

2b. Ir-riformi u l-investimenti mibdija mill-Istati Membri wara l-1 ta' Frar 2020 huma eliġibbli fl-ambitu tal-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza.

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>47</NumAm>

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Artikolu 5 – paragrafu 2</Article>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2. L-ammonti msemmija fil-paragrafu 1(a) jistgħu jkopru wkoll spejjeż li huma ta' attivitajiet ta' tħejjija, monitoraġġ, kontroll, awditu u evalwazzjoni li huma meħtieġa għall-ġestjoni ta' kull strument u r-realizzazzjoni tal-objettivi tiegħu, b'mod partikolari studji, laqgħat ta' esperti u azzjonijiet ta' informazzjoni u komunikazzjoni, inkluża l-komunikazzjoni korporattiva tal-prijoritajiet politiċi tal-Unjoni, kemm-il darba jkunu marbuta mal-objettivi ta' dan ir-Regolament, l-ispejjeż marbuta man-netwerks tal-IT li jiffokaw fuq l-ipproċessar u l-iskambju ta' informazzjoni, fosthom l-għodod korporattivi tat-teknoloġija tal-informazzjoni, u l-ispejjeż l-oħra kollha tal-assistenza teknika u amministrattiva mġarrba mill-Kummissjoni għall-ġestjoni ta' kull strument. L-ispejjeż jistgħu jkopru wkoll il-kostijiet ta' attivitajiet oħra ta' appoġġ bħall-kontroll tal-kwalità u l-monitoraġġ ta' proġetti fuq il-post u l-kostijiet tal-konsulenza bejn il-pari u l-esperti għall-valutazzjoni u l-implimentazzjoni ta' riformi u investimenti.

2. L-ammonti msemmija fil-paragrafu 1(a) jistgħu jkopru wkoll spejjeż li huma ta' attivitajiet ta' tħejjija, monitoraġġ, kontroll, awditu u evalwazzjoni li huma meħtieġa għall-ġestjoni ta' kull strument u r-realizzazzjoni tal-objettivi tiegħu, kemm-il darba jkunu marbuta mal-objettivi ta' dan ir-Regolament, u dment li ma jkunux azzjonijiet eliġibbli għal appoġġ tekniku skont l-Artikolu 7 tar-Regolament ... [dwar Strument ta' Appoġġ Tekniku, 2020/0103(COD)]. Meta Stat Membru ma jagħmilx użu mill-finanzjament allokat, dak il-finanzjament jista' jitqiegħed għad-dispożizzjoni mill-Kummissjoni għal proposti abbozzati wara konsultazzjoni mal-awtoritajiet reġjonali u lokali u partijiet ikkonċernati oħra, inklużi s-sħab soċjali u l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, sabiex jiġi promoss dibattitu miftuħ għall-appoġġ ta' azzjonijiet li jistimulaw ir-riċerka, id-dibattitu pubbliku u jxerrdu informazzjoni dwar ir-riformi meħtieġa biex jiġu indirizzati l-konsegwenzi negattivi tal-kriżi tal-COVID-19.

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>48</NumAm>

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Artikolu 9 – paragrafu 1</Article>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1. Fil-każ ta' nuqqas ta' konformità sinifikanti fir-rigward ta' kwalunkwe wieħed mill-każijiet stabbiliti fl-Artikolu 15(7) tar-Regolament li jistabbilixxi dispożizzjonijiet komuni dwar [...)] is- [CPR], il-Kunsill għandu, fuq proposta mill-Kummissjoni, jadotta deċiżjoni permezz ta' att ta' implimentazzjoni biex jissospendi l-perjodu ta' żmien għall-adozzjoni tad-deċiżjonijiet imsemmija fl-Artikoli 17(1) u 17(2) jew jissospendi l-pagamenti taħt il-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza.

1. Fil-każ ta' nuqqas ta' konformità sinifikanti fir-rigward ta' kwalunkwe wieħed mill-każijiet stabbiliti fl-Artikolu 15(7) tar-Regolament li jistabbilixxi dispożizzjonijiet komuni dwar [...)] is- [CPR], il-Kummissjoni għandha tadotta att delegat f'konformità mal-Artikolu 27a rigward deċiżjoni biex jiġi sospiż il-perjodu ta' żmien għall-adozzjoni tad-deċiżjonijiet imsemmija fl-Artikoli 17(1) u 17(2) jew jiġu sospiżi l-pagamenti, parzjalment jew totalment, taħt il-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza.

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>49</NumAm>

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Artikolu 9 – paragrafu 1a (ġdid)</Article>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

1a.  Id-deċiżjoni li tissospendi l-pagamenti msemmija fil-paragrafu 1 għandha tapplika għal applikazzjonijiet għal pagament ippreżentati wara d-data tad-deċiżjoni ta' sospensjoni.

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>50</NumAm>

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article> Artikolu 9 – paragrafu 1b (ġdid)</Article>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

1b.  Is-sospensjoni tal-perjodu ta' żmien imsemmi fl-Artikolu 17 għandha tapplika mill-jum wara l-adozzjoni tad-deċiżjoni msemmija fil-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu.

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>51</NumAm>

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Artikolu 9 – paragrafu 1c (ġdid)</Article>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

1c.  Id-deċiżjoni ta' sospensjoni tal-pagamenti msemmija fil-paragrafu 1 ma għandhiex tapplika dment li l-klawżola liberatorja ġenerali tkun attiva.

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>52</NumAm>

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Artikolu 9 – paragrafu 2</Article>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2. Jekk iseħħ xi wieħed mill-każijiet imsemmija fl-Artikolu 15(11) tar-Regolament li jistabbilixxi dispożizzjonijiet komuni dwar [...], il-Kunsill għandu, bi proposta mill-Kummissjoni, jadotta deċiżjoni permezz ta' att ta' implimentazzjoni biex iwaqqaf is-suspensjoni tal-perjodu ta' żmien jew tal-pagamenti msemmija fil-paragrafu preċedenti.

2. Jekk iseħħ xi wieħed mill-każijiet imsemmija fl-Artikolu 15(11) tar-Regolament li jistabbilixxi dispożizzjonijiet komuni dwar [...], il-Kummissjoni għandha tadotta att delegat f'konformità mal-Artikolu 27a rigward id-deċiżjoni biex titneħħa s-sospensjoni tal-perjodu ta' żmien jew tal-pagamenti msemmija fil-paragrafu preċedenti. Il-proċeduri jew il-pagamenti rilevanti għandhom jerġgħu jibdew mill-jum wara t-tneħħija tas-sospensjoni.

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>53</NumAm>

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Artikolu 9 – paragrafu 2a (ġdid)</Article>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

2a.  F'każ li l-Kummissjoni tiddeċiedi li tissospendi l-finanzjament allokat lil Stat Membru minħabba nuqqasijiet fir-rigward tal-istat tad-dritt, l-azzjonijiet fil-livell reġjonali u lokali li jkunu eliġibbli għandhom ikomplu jibbenefikaw mill-Faċilità.

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>54</NumAm>

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Artikolu 12 – paragrafu 4</Article>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

4. L-appoġġ tas-self għall-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza tal-Istat Membru kkonċernat ma għandux ikun ogħla mid-differenza bejn il-kost totali tal-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza, kif rivedut jekk rilevanti, u l-kontribuzzjoni finanzjarja massima msemmija fl-Artikolu 10. Il-volum massimu tas-self għal kull Stat Membru ma għandux jaqbeż l-4,7 % tal-Introjtu Nazzjonali Gross tiegħu.

4. L-appoġġ tas-self għall-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza tal-Istat Membru kkonċernat ma għandux ikun ogħla mid-differenza bejn il-kost totali tal-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza, kif rivedut jekk rilevanti, u l-kontribuzzjoni finanzjarja massima msemmija fl-Artikolu 10. Il-volum massimu tas-self għal kull Stat Membru ma għandux jaqbeż is-6,8 % tal-Introjtu Nazzjonali Gross tiegħu.

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>55</NumAm>

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Artikolu 13 – paragrafu 1 – punt ba (ġdid)</Article>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(ba) spjegazzjoni ta' kif il-miżuri fil-pjan huma mistennija jindirizzaw in-nuqqasijiet fir-rigward tal-valuri minquxa fl-Artikolu 2 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea;

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>56</NumAm>

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Artikolu 13 – paragrafu 1 – punt bb (ġdid)</Article>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(bb) spjegazzjoni ta' kif il-miżuri fil-pjan iqisu l-pożizzjonijiet li jaslu minn organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili mingħajr skop ta' qligħ u awtoritajiet lokali jew reġjonali fl-Istat Membru.

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>57</NumAm>

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Artikolu 14 – paragrafu 1</Article>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1. Skont l-objettivi stabbiliti fl-Artikolu 4, l-Istati Membri għandhom iħejju pjanijiet nazzjonali għall-irkupru u r-reżiljenza. Dawn il-pjanijiet għandhom jistabbilixxu l-aġenda ta' riforma u investiment tal-Istat Membru kkonċernat għall-erba' snin sussegwenti. Il-pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza eliġibbli għall-finanzjament taħt dan l-istrument għandhom jinkludu miżuri għall-implimentazzjoni ta' riformi u proġetti ta' investiment pubbliku permezz ta' pakkett koerenti.

1. Skont l-objettivi stabbiliti fl-Artikolu 4, l-Istati Membri għandhom iħejju pjanijiet nazzjonali għall-irkupru u r-reżiljenza. Dawn il-pjanijiet għandhom jistabbilixxu l-aġenda ta' riforma u investiment tal-Istat Membru kkonċernat għall-erba' snin sussegwenti. Il-pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza eliġibbli għall-finanzjament taħt dan l-istrument għandhom jinkludu miżuri għall-implimentazzjoni ta' riformi u proġetti ta' investiment pubbliku permezz ta' pakkett koerenti. Għat-tħejjija tal-pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza, l-Istati Membri jistgħu jagħmlu użu mill-Istrument ta' Appoġġ Tekniku f'konformità mar-Regolament XX/YYYY [li jistabbilixxi l-Istrument ta' Appoġġ Tekniku].

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>58</NumAm>

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Artikolu 14 – paragrafu 1a (ġdid)</Article>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

1a.  Fid-dawl tal-Patt Ekoloġiku Ewropew bħala l-istrateġija tat-tkabbir sostenibbli tal-Ewropa u t-twettiq tal-impenji tal-Unjoni biex timplimenta l-Ftehim ta' Pariġi u l-UNSDGs, mill-inqas 37 % tal-ammont ta' kull pjan għall-irkupru u r-reżiljenza għandu jikkontribwixxi għall-integrazzjoni tal-azzjonijiet klimatiċi u tal-bijodiversità u l-objettivi dwar is-sostenibbiltà ambjentali. Permezz ta' att delegat, il-Kummissjoni għandha tadotta l-metodoloġija rilevanti biex tgħin lill-Istati Membri jissodisfaw dak ir-rekwiżit.

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>59</NumAm>

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Artikolu 14 – paragrafu 1b (ġdid)</Article>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

1b.  Fid-dawl tal-EPSR bħala l-istrateġija tal-Ewropa għall-progress soċjali, parti sinifikanti mill-ammont ta' kull pjan għall-irkupru u r-reżiljenza għandha tikkontribwixxi għall-implimentazzjoni tal-objettivi tal-EPSR. Permezz ta' att delegat, il-Kummissjoni għandha tadotta l-metodoloġija rilevanti biex tgħin lill-Istati Membri jissodisfaw dak ir-rekwiżit.

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>60</NumAm>

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Artikolu 14 – paragrafu 1c (ġdid)</Article>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

1c.  Fid-dawl tal-karattru orjentat lejn il-futur tal-istrument għall-irkupru Next Generation EU u b'rikonoxximent tal-importanza tal-Aġenda għall-Ħiliet Diġitali, il-Garanzija għat-Tfal u l-Garanzija għaż-Żgħażagħ, kull pjan għall-irkupru u r-reżiljenza għandu jikkontribwixxi biex jiġi indirizzat ir-riskju ta' ħsara fit-tul għall-prospetti taż-żgħażagħ fis-suq tax-xogħol u għall-benessri ġenerali tagħhom permezz ta' soluzzjonijiet u risponsi apposta għaż-żgħażagħ fir-rigward ta' impjiegi ta' kwalità, edukazzjoni u kwalifiki.

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>61</NumAm>

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Artikolu 14 – paragrafu 2</Article>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2. Il-pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza għandhom ikunu konsistenti mal-isfidi u l-prijoritajiet rilevanti speċifiċi għall-pajjiżi identifikati fil-kuntest tas-Semestru Ewropew, b'mod partikolari dawk rilevanti għat-tranżizzjoni ekoloġika u diġitali jew li jirriżultaw minnha. Il-pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza għandhom ikunu konsistenti wkoll mal-informazzjoni inkluża mill-Istati Membri fil-programmi nazzjonali ta' riforma taħt is-Semestru Ewropew, fil-pjanijiet nazzjonali tagħhom għall-enerġija u l-klima u bl-aġġornamenti tagħhom skont ir-Regolament (UE) Nru 2018/199921, fil-pjanijiet ta' tranżizzjoni territorjali ġusta taħt il-Fond ta' Tranżizzjoni Ġusta22, u fil-ftehimiet ta' sħubija u l-programmi operazzjonali taħt il-fondi tal-Unjoni.

2. Il-pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza għandhom ikunu konsistenti mal-isfidi u l-prijoritajiet rilevanti speċifiċi għall-pajjiżi identifikati fil-kuntest tas-Semestru Ewropew, b'mod partikolari dawk rilevanti għall-oqsma ta' politika stabbiliti fl-Artikolu 3, kif ukoll il-koeżjoni soċjali u ekonomika, filwaqt li jitqiesu l-ħtiġijiet ta' investiment u l-isfidi marbuta mad-disparitajiet reġjonali u lokali. Il-pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza għandhom jikkontribwixxu għall-awtonomija strateġika tal-Unjoni, għat-tranżizzjoni lejn in-newtralità klimatika sal-2050 u għas-sostenibbiltà soċjali permezz tal-implimentazzjoni tal-EPSR u tal-UNSDGs. Il-pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza għandhom ikunu konsistenti wkoll mal-informazzjoni inkluża mill-Istati Membri fil-programmi nazzjonali ta' riforma taħt is-Semestru Ewropew, fil-pjanijiet nazzjonali tagħhom għall-enerġija u l-klima u bl-aġġornamenti tagħhom skont ir-Regolament (UE) Nru 2018/199921, fil-pjanijiet ta' tranżizzjoni territorjali ġusta taħt il-Fond ta' Tranżizzjoni Ġusta22, u fil-ftehimiet ta' sħubija u l-programmi operazzjonali taħt il-fondi tal-Unjoni.

______________________________

________________________

21 Ir-Regolament (UE) 2018/1999 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Diċembru 2018 dwar il-Governanza tal-Unjoni tal-Enerġija u tal-Azzjoni Klimatika.

21 Ir-Regolament (UE) 2018/1999 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Diċembru 2018 dwar il-Governanza tal-Unjoni tal-Enerġija u tal-Azzjoni Klimatika.

22 […]

22 […]

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>62</NumAm>

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Artikolu 14 – paragrafu 2a (ġdid)</Article>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

2a. Il-pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza għandhom jitfasslu wara konsultazzjoni mal-awtoritajiet reġjonali u lokali u partijiet ikkonċernati oħra, inklużi s-sħab soċjali u l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, f'konformità mal-Artikolu 6 tar-Regolament (UE) XX/xx tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill1a;

 

____________________________

 

1a Ir-Regolament (UE) XX/xx tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta' XX li jistipula dispożizzjonijiet komuni dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew Plus, il-Fond ta' Koeżjoni, u l-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd u r-regoli finanzjarji għalihom u għall-Fond għall-Ażil u l-Migrazzjoni, il-Fond għas-Sigurtà Interna u l-Istrument għall-Ġestjoni tal-Fruntieri u tal-Viżi (ĠU L ...).

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>63</NumAm>

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Artikolu 14 – paragrafu 2b (ġdid)</Article>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

2b. Filwaqt li jitqiesu l-iżviluppi teknoloġiċi, il-Faċilità tista' tikkontribwixxi għall-adozzjoni ta' pjanijiet ta' investiment integrati fl-infrastrutturi u l-ħiliet diġitali kif ukoll għall-istabbiliment ta' qafas ta' finanzjament effettiv sabiex tiġi żgurata l-ogħla kompetittività possibbli tar-reġjuni fl-Unjoni.

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>64</NumAm>

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Artikolu 15 – paragrafu 2</Article>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2. Il-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza ppreżentat mill-Istat Membru kkonċernat għandu jikkostitwixxi f'anness mal-Programm ta' Riforma Nazzjonali tiegħu u għandu jiġi ppreżentat uffiċjalment mhux aktar tard mit-30 ta' April. Jista' jiġi ppreżentat abbozz ta' pjan minn Stat Membru li jibda mill-15 ta' Ottubru tas-sena ta' qabel, flimkien mal-abbozz tal-baġit tas-sena sussegwenti.

2. Il-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza ppreżentat mill-Istat Membru kkonċernat għandu jikkostitwixxi anness tal-Programm ta' Riforma Nazzjonali tiegħu u għandu jiġi ppreżentat uffiċjalment mhux aktar tard mit-30 ta' April. Jista' jiġi ppreżentat abbozz ta' pjan minn Stat Membru li jibda mill-15 ta' Ottubru tas-sena ta' qabel, flimkien mal-abbozz tal-baġit tas-sena sussegwenti. Tali abbozz ta' pjanijiet għandhom jiġu ppreżentati lis-sħab soċjali għal konsultazzjoni sa mhux aktar tard minn Frar qabel l-iskadenza ta' April għall-preżentazzjoni uffiċjali tal-pjan lill-Kummissjoni, biex b'hekk is-sħab soċjali jkollhom mill-inqas 30 jum biex jirreaġixxu bil-miktub.

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>65</NumAm>

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Artikolu 15 – paragrafu 3 – punt a</Article>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(a) spjegazzjoni tal-mod kif l-isfidi u l-prijoritajiet rilevanti speċifiċi għall-pajjiż identifikati fil-kuntest tas-Semestru Ewropew mistennija jiġu indirizzati;

(a) <