Postup : 2020/0104(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A9-0214/2020

Predkladané texty :

A9-0214/2020

Rozpravy :

PV 09/02/2021 - 3
CRE 09/02/2021 - 3

Hlasovanie :

PV 09/02/2021 - 2
PV 10/02/2021 - 3

Prijaté texty :

P9_TA(2021)0038

<Date>{10/11/2020}10.11.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0214/2020</NoDocSe>
PDF 1397kWORD 576k

<TitreType>SPRÁVA</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti</Titre>

<DocRef>(COM(2020)0408 – C9-0150/2020 – 2020/0104(COD))</DocRef>


<Commission>{CJ16}Výbor pre rozpočet
Výbor pre hospodárske a menové veci</Commission>

Spravodajcovia: <Depute>Eider Gardiazabal, Siegfried Muresan, Dragos Pîslaru</Depute>

(Postup spoločných výborov – článok 58 rokovacieho poriadku)

Spravodajcovia výborov požiadaných o stanovisko (*):

Dragoș Pîslaru, Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

Pascal Canfin, Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

François-Xavier Bellamy, Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

Roberts Zīle, Výbor pre dopravu a cestovný ruch

(*) Postup pridružených výborov – článok 57 rokovacieho poriadku

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 STANOVISKO VÝBORU PRE ZAMESTNANOSŤ A SOCIÁLNE VECI
 STANOVISKO VÝBORU PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, VEREJNÉ ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ POTRAVÍN
 STANOVISKO VÝBORU PRE PRIEMYSEL, VÝSKUM A ENERGETIKU
 STANOVISKO VÝBORU PRE DOPRAVU A CESTOVNÝ RUCH
 STANOVISKO VÝBORU PRE KONTROLU ROZPOČTU
 STANOVISKO VÝBORU PRE REGIONÁLNY ROZVOJ
 POZÍCIA VO FORME POZMEŇUJÚCICH NÁVRHOV VÝBORU PRE PRÁVA ŽIEN A RODOVÚ ROVNOSŤ
 LIST VÝBORU PRE ÚSTAVNÉ VECI
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti

(COM(2020)0408 – C9-0150/2020 – 2020/0104(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

 so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2020)0408),

 so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 175 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C9-0150/2020),

 so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

 so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

 so zreteľom na spoločné rokovania Výboru pre rozpočet a Výboru pre hospodárske a menové veci podľa článku 58 rokovacieho poriadku,

 so zreteľom na stanoviská Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci, Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, Výboru pre priemysel, výskum a energetiku, Výboru pre dopravu a cestovný ruch, Výboru pre kontrolu rozpočtu a Výboru pre regionálny rozvoj,

 so zreteľom na pozíciu v podobe pozmeňujúcich návrhov Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť,

 so zreteľom na list Výboru pre ústavné veci,

 so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet a Výboru pre hospodárske a menové veci (A9–0214/2020),

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

 

Pozmeňujúci návrh  1

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY EURÓPSKEHO PARLAMENTU[*]

k návrhu Komisie

---------------------------------------------------------

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

ktorým sa zriaďuje Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 175 tretí odsek,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru[1],

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov[2],

v súlade s riadnym legislatívnym  postupom,

keďže:

(1) V súlade s článkami 120 a 121 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“) sa od členských štátov vyžaduje, aby riadili svoje hospodárske politiky so zámerom prispieť k dosiahnutiu cieľov Únie a v nadväznosti na hlavné smery, ktoré prijme Rada. Podľa článku 148 ZFEÚ uskutočňujú členské štáty politiky zamestnanosti, ktoré zohľadňujú usmernenia politík zamestnanosti. Koordinácia hospodárskych politík členských štátov je preto vecou spoločného záujmu.

(2) V článku 175 ZFEÚ sa okrem iného stanovuje, že členské štáty by mali koordinovať svoje hospodárske politiky tak, aby dosiahli ciele hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti stanovené v článku 174.

(2a) V článku 174 ZFEÚ sa uvádza, že na podporu celkového harmonického rozvoja Únia rozvíja a uskutočňuje činnosti vedúce k posilneniu svojej hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti. Ďalej sa v ňom stanovuje, že Únia sa predovšetkým zameria na zníženie rozdielov medzi úrovňami rozvoja v rôznych regiónoch a zaostalosti najviac znevýhodnených regiónov. Medzi dotknutými regiónmi by sa mala venovať osobitná pozornosť vidieckym regiónom, regiónom zasiahnutým zmenami v priemysle, ostrovom, najvzdialenejším regiónom a regiónom závažne a trvalo znevýhodneným prírodnými a demografickými podmienkami, ako sú najsevernejšie regióny s veľmi nízkou hustotou obyvateľstva a ostrovné, cezhraničné a horské regióny, a ich východisková pozícia a špecifiká by sa mali zohľadniť pri vykonávaní politík Únie.

(3) Na úrovni Únie sú európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík (ďalej len „európsky semester“), vrátane zásad Európskeho piliera sociálnych práv, cieľov OSN v oblasti udržateľného rozvoja, národných klimatických a energetických plánov prijatých v rámci riadenia energetickej únie, a plánov spravodlivej transformácie rámcami pre identifikáciu národných reformných priorít a monitorovanie ich implementácie. Mali by sa zvažovať aj reformy založené na solidarite, integrácii, sociálnej spravodlivosti a spravodlivého rozdelenia bohatstva s cieľom vytvoriť kvalitné pracovné miesta a udržateľný rast, zabezpečiť rovnosť príležitostí a prístup k nim a sociálnu ochranu, chrániť zraniteľné skupiny a zlepšiť životnú úroveň všetkých občanov. Členské štáty vypracúvajú vlastné národné viacročné investičné stratégie na podporu týchto reforiem. Ak je to relevantné, tieto stratégie by mali byť predložené spolu s ročnými národnými programami reforiem ako prostriedok na načrtnutie a koordinovanie prioritných investičných projektov, ktoré by mali byť podporené z finančných prostriedkov členských štátov a/alebo Únie.

(3a) Ako Komisia načrtla v ročnej stratégii udržateľného rastu na rok 2020 a v jarnom a letnom balíku európskeho semestra 2020, európsky semester by mal pomôcť dosiahnuť vykonávanie európskej zelenej dohody, Európskeho piliera sociálnych práv a cieľov OSN v oblasti udržateľného rozvoja.

(4) Vypuknutie ochorenia COVID-19 na začiatku roku 2020 zmenilo hospodársky, sociálny a rozpočtový výhľad Únie a celého sveta na nadchádzajúce roky a vyžiadalo si naliehavú, efektívnu a koordinovanú reakciu tak na úrovni Únie ako aj na vnútroštátnej úrovni na vyrovnanie sa s obrovskými hospodárskymi a sociálnymi dôsledkami pre všetky členské štáty. Výzvy súvisiace s demografiou, sociálnym začleňovaním a sociálnou súdržnosťou sú v dôsledku krízy COVID-19 ešte výraznejšie a v členských štátoch majú asymetrické dôsledky. ▌Kríza COVID-19 a predchádzajúca hospodárska a finančná kríza ukázali, že budovanie stabilných, udržateľných a odolných hospodárstiev, ako aj finančných a sociálnych systémov založených na stabilných ▌ ekonomických a sociálnych štruktúrach pomáha členským štátom efektívnejšie reagovať na otrasy a rýchlejšie prekonávať ich účinky spravodlivejším a inkluzívnejším spôsobom. Nedostatočná odolnosť môže viesť aj k negatívnym presahom otrasov medzi členskými štátmi alebo v rámci Únie ako celku, a prináša tak výzvy pre konvergenciu a súdržnosť v Únii. V tejto súvislosti sa zníženie výdavkov na vzdelávanie, kultúru a zdravotnú starostlivosť môže ukázať ako kontraproduktívne na dosiahnutie rýchleho oživenia. Strednodobé a dlhodobé dôsledky krízy spôsobenej krízou COVID-19 budú v kritickej miere závisieť od toho, ako rýchlo sa hospodárstva a spoločnosti členských štátov zotavia z krízy, čo zas závisí od fiškálneho priestoru a opatrení, ktoré členské štáty prijmú na zmiernenie sociálneho a hospodárskeho dosahu krízy, a od odolnosti ich hospodárstiev a sociálnych štruktúr. Udržateľné reformy a investície podporujúce rast s cieľom riešiť štrukturálne nedostatky hospodárstiev, posilniť odolnosť členských štátov, zvýšiť produktivitu a konkurencieschopnosť a znížiť závislosť od uhlíkovej energie. Budú preto nevyhnutné na to, aby sa hospodárstva vrátili na správnu cestu a aby sa znížili nerovnosti a ▌rozdiely v Únii.

(5) Implementácia udržateľných reforiem a investícií podporujúcich rast, ktorých cieľom je zaistiť súdržnosť a tvorbu vysokej miery odolnosti domácich ekonomík, spoločností a inštitúcií posilniť adaptačnú kapacitu a uvoľniť rastový potenciál spôsobom zlučiteľným s Parížskou dohodou, patrí medzi politické priority Únie. Sú ▌nevyhnutné na zaistenie udržateľnosti, spravodlivosti a inkluzívnosti obnovy hospodárstva a podporu procesu vzostupnej hospodárskej a sociálnej konvergencie. Po kríze s pandémiou to bude ešte dôležitejšie, pretože to pripraví pôdu pre rýchlu obnovu.

(5a) Podľa článkov 2 a 8 ZFEÚ sa Únia vo všetkých svojich činnostiach zameriava na odstránenie nerovností a podporu rovnoprávnosti medzi mužmi a ženami. Uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti vrátane rodového rozpočtovania by malo byť preto zavedené do všetkých politík a právnych predpisov Únie.

(5b) Ženy sú v popredí krízy spôsobenej krízou COVID-19, keďže tvoria väčšinu zdravotníckych pracovníkov v celej Únii, a vyvažujú neplatenú opatrovateľskú prácu so svojimi pracovnými povinnosťami. Situácia je čoraz ťažšia pre osamelých rodičov, z ktorých 85 % tvoria ženy. Investície do robustnej infraštruktúry v oblasti starostlivosti sú takisto nevyhnutné na zabezpečenie rodovej rovnosti a posilnenia hospodárskeho postavenia žien, budovania odolných spoločností, boja proti neistým podmienkam v odvetví, v ktorých dominujú ženy, výrazného zvýšenia tvorby pracovných miest, predchádzania chudobe a sociálnemu vylúčeniu a majú pozitívny vplyv na hrubý domáci produkt, pretože umožňujú väčšiemu počtu žien zúčastňovať sa na platenej práci.

(6) Skúsenosti z minulosti ukázali, že počas kríz sa často výrazne škrtajú investície. Vzhľadom na to je v tejto konkrétnej situácii nevyhnutné podporovať strategické verejné a súkromné investície s európskou pridanou hodnotou, zmierniť účinky pandémie s cieľom urýchliť oživenie, prispieť k dosiahnutiu cieľov európskej zelenej dohody, sociálneho začlenenia a súdržnosti, posilniť dlhodobý potenciál rastu s hmatateľnými výsledkami v reálnej ekonomike, ako aj posilniť inštitucionálnu odolnosť a pripravenosť na krízy. Investície do zelených a digitálnych technológií, výskumu a vývoja, a to aj do znalostnej ekonomiky, kapacít a procesov zameraných na podporu prechodu na čistú energiu a obehové hospodárstvo, zvýšenie energetickej efektívnosti v oblasti bývania a ďalších ▌kľúčových odvetviach hospodárstva sú dôležité pre dosiahnutie spravodlivého, inkluzívneho a udržateľného rastu a pomáhajú pri tvorbe pracovných miest. Diverzifikáciou kľúčových dodávateľských reťazcov tieto investície zároveň prispejú k tomu, aby bola Únia odolnejšia a menej závislá. Rovnako dôležité je investovať do služieb všeobecného hospodárskeho záujmu a sociálnych služieb všeobecného záujmu s cieľom podporiť sociálne začlenenie a sociálnu súdržnosť.

(6 a) Obnova by sa mala dosiahnuť a odolnosť Únie a jej členských štátov posilniť prostredníctvom financovania šiestich európskych priorít, a to spravodlivej zelenej transformácie, digitálnej transformácie, hospodárskej súdržnosti, produktivity a konkurencieschopnosti, sociálnej a územnej súdržnosti, inštitucionálnej odolnosti a politík na zabezpečenie toho, aby sa ďalšia generácia Európanov nestala „generáciou obmedzenia pohybu“.

(6 b) Investovanie do ekologických technológií, kapacít a reforiem zameraných na podporu spravodlivej zelenej transformácie, podporu udržateľnej energetickej transformácie, bezpečnosti a efektívnosti v oblasti bývania a iných kľúčových odvetví hospodárstva je dôležité s cieľom prispieť k dlhodobej dekarbonizácii hospodárstva a k plneniu cieľov Únie v oblasti klímy a životného prostredia, podporiť biodiverzitu, dosiahnuť udržateľný rast, podporiť obehové hospodárstvo a pomôcť vytvárať pracovné miesta.

(6c) Investície do digitálnych technológií, infraštruktúry a procesov zvýšia konkurencieschopnosť Únie na celosvetovej úrovni a prispejú aj k tomu, aby bola Únia odolnejšia, inovatívnejšia a menej závislá od diverzifikácie kľúčových dodávateľských reťazcov. Reformy a investície by mali podporovať najmä digitalizáciu služieb, rozvoj digitálnej a dátovej infraštruktúry, klastrov a centier digitálnych inovácií a otvorené digitálne riešenia. Digitálna transformácia by mala stimulovať aj digitalizáciu malých a stredných podnikov (MSP). Pri verejnom obstarávaní by sa mali dodržiavať zásady interoperability, energetickej efektívnosti a ochrany osobných údajov, čo umožní účasť MSP a startupov a podporí využívanie riešení s otvoreným zdrojovým kódom.

(6d) Reformy a investície zamerané na zvýšenie hospodárskej súdržnosti a produktivity, na MSP, na posilnenie jednotného trhu a na konkurencieschopnosť by mali umožniť udržateľné oživenie hospodárstva Únie. Tieto reformy a investície by mali podporovať aj podnikanie, sociálne hospodárstvo, rozvoj udržateľnej infraštruktúry a dopravy a industrializáciu a reindustrializáciu a zmierniť vplyv krízy na proces prijímania jednotnej meny členskými štátmi, ktoré nie sú členmi eurozóny.

(6da) Reformy a investície by tiež mali posilniť sociálnu súdržnosť a prispieť k boju proti chudobe a boju proti nezamestnanosti. Mali by viesť k vytváraniu vysokokvalitných a stabilných pracovných miest, k začleneniu znevýhodnených skupín a kategórií občanov, umožniť posilnenie sociálnej infraštruktúry a služieb, sociálny dialóg a sociálnu ochranu a blahobyt. Takéto opatrenia sú mimoriadne dôležité pre oživenie našich ekonomík, pričom sa na nikoho nezabudne.

(6e) Únia by mala prijať opatrenia na zabezpečenie toho, aby budúca generácia Európanov nebola trvalo postihnutá vplyvom krízy COVID-19 a aby sa generačná priepasť ďalej neprehĺbila. Reformy a investície sú nevyhnutné na podporu vzdelávania a zručností vrátane digitálnych zručností, úlohu zručností prostredníctvom generačnej orientácie priorít pre zvyšovanie úrovne zručností, rekvalifikáciu aktívnej pracovnej sily, program integrácie nezamestnaných, politiky investovania do prístupu a príležitostí pre deti a mládež v oblasti vzdelávania, zdravia, výživy, zamestnanosti a bývania a politiky, ktoré premosťujú generačnú priepasť.

(6f) Kríza COVID-19 takisto zdôraznila význam posilňovania inštitucionálnej a administratívnej odolnosti a pripravenosti na krízy, najmä zlepšovaním kontinuity služieb pre podniky a verejnosť, a prístupnosti a kapacity systémov zdravotnej starostlivosti a opatery, zlepšenia účinnosti verejnej správy a vnútroštátnych systémov vrátane minimalizácie administratívnej záťaže a zlepšenia účinnosti justičných systémov, ako aj dohľadu v oblasti predchádzania podvodom a praniu špinavých peňazí. Mali by sa vyvodiť ponaučenia a zvýšiť inštitucionálnu odolnosť členských štátov.

(6g) Najmenej 40 % sumy z každého plánu podpory obnovy a odolnosti v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti (ďalej len „mechanizmus“) by malo prispieť k zohľadňovaniu problematiky klímy a biodiverzity, pričom sa zohľadní, že aspoň 37 % sumy každého plánu na podporu obnovy a odolnosti by malo byť nasmerovaných na financovanie zohľadňovania problematiky klímy. Plány obnovy a odolnosti by mali byť v súlade so Stratégiou Únie pre rodovú rovnosť na obdobie 2020 – 2025.

(6h) Najmenej 20 % sumy každého plánu podpory obnovy a odolnosti v rámci mechanizmu by malo prispieť k európskej digitálnej stratégii a dosiahnutiu digitálneho jednotného trhu s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť Únie na celosvetovej úrovni a pomôcť zvýšiť odolnosť, inovatívnosť a strategickú autonómiu Únie.

(6i) Najmenej 7 % sumy každého plánu podpory obnovy a odolnosti v rámci mechanizmu by malo prispieť k investíciám a reformným opatreniam, ktoré patria do každej zo šiestich európskych priorít, zatiaľ čo celá finančná alokácia mechanizmu by mala spadať do šiestich európskych priorít.

(6j) Všeobecným cieľom mechanizmu by malo byť prispievať k riešeniu výziev šiestich európskych priorít určených podľa tohto nariadenia prostredníctvom podpory hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti a prispievať k cieľom politík Únie, cieľov OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja, Európskeho piliera sociálnych práv, Parížskej dohody a k posilneniu jednotného trhu. Na tento účel by mal mechanizmus prispievať k zlepšeniu odolnosti a adaptačnej kapacity členských štátov, zmierneniu sociálnych a hospodárskych dôsledkov krízy a podpore zelenej a digitálnej transformácie, ▌ obnoviť rastový potenciál hospodárstiev Únie, podporovať tvorbu pracovných miest v období po kríze COVID-19 a napomáhať udržateľný rast.

(6k) Mechanizmus by mal prispievať k obnove a odolnosti prostredníctvom reforiem a investícií, ktoré sú prospešné pre spoločnosť, demografiu, a najmä deti, mládež a zraniteľné skupiny, a to vzdelávaním a odbornou prípravou, zlepšením podnikateľského prostredia, rámcov pre platobnú neschopnosť, bojom proti agresívnym daňovým praktikám, modernizáciou našich hospodárstiev a priemyslu, výskumom a vývojom, udržateľnou digitálnou, energetickou a dopravnou infraštruktúrou a prepojenosťou. Mechanizmus by mal takisto prispievať k rozvoju udržateľného obehového hospodárstva, podporovať podnikanie vrátane MSP, odvetví zdravotníctva a starostlivosti, kultúry a médií, športu, cestovného ruchu a pohostinstva, poľnohospodárstva a agropotravinárskeho sektora, posilňovať biodiverzitu a ochranu životného prostredia, potravinové reťazce, podporovať ekologickú transformáciu prostredníctvom zmierňovania zmeny klímy a adaptácie na ňu a prispievať k investovaniu do udržateľného a energeticky efektívneho bývania. Reformy a investície by mali posilniť systémy sociálnej ochrany a sociálneho zabezpečenia, verejnú správu a služby všeobecného záujmu vrátane spravodlivosti a demokracie a prispieť k riešeniu demografických výziev.

(6l) Kríza COVID-19 má vážne dôsledky pre sociálne činnosti vo všetkých členských štátoch. Sektory vzdelávania, kultúry a tvorivej činnosti, ako aj pohostinstvo a cestovný ruch, ktoré nefungujú. Únia a členské štáty by mali investovať aj v tých oblastiach, ktoré majú mimoriadny význam. Členské štáty by sa mali nabádať, aby vyčlenili aspoň 2 % celkového rozpočtu na sektory kultúry a tvorivej činnosti a 10 % na investície do kvalitného a inkluzívneho vzdelávania.

(7) V súčasnosti neexistuje nástroj priamej finančnej podpory, ktorý by bol prepojený s dosahovaním výsledkov a implementáciou reforiem a verejných investícií členských štátov v reakcii na krízu rozsahu krízy COVID-19. Oživenie hospodárstva Únie ako celku by sa mohlo dosiahnuť aj nasmerovaním investícií a reforiem na existujúce stratégie a výzvy EÚ, okrem iného vrátane tých, ktoré boli identifikované v európskom semestri, Európskom pilieri sociálnych práv, cieľoch OSN v oblasti udržateľného rozvoja, národných klimatických a energetických plánoch prijatých v rámci riadenia energetickej únie a v plánoch spravodlivej transformácie, s cieľom mať trvalý vplyv na ▌odolnosť ▌členských štátov.

(8) Vzhľadom na je potrebné posilniť súčasný rámec poskytovania podpory členským štátom a poskytnúť im priamu finančnú podporu prostredníctvom inovatívneho nástroja. Na tento účel by sa mal týmto nariadením zriadiť mechanizmus s cieľom zabezpečiť účinnú a významnú finančnú podporu na výraznejšiu implementáciu udržateľných reforiem a súvisiacich verejných a súkromných investícií v členských štátoch, ako účelového nástroja navrhnutého na riešenie negatívnych účinkov a dôsledkov krízy COVID-19 v Únii. Tento mechanizmus by mal byť komplexný a mal by vychádzať zo skúseností, ktoré Komisia a členské štáty získali pri používaní iných nástrojov a programov. Mechanizmus môže zahŕňať aj opatrenia na stimuláciu súkromných investícií prostredníctvom režimov podpory, a to aj prostredníctvom finančných nástrojov, dotácií alebo podobných systémov, za predpokladu dodržania pravidiel štátnej pomoci. Mechanizmus by okrem toho mohol zahŕňať aj opatrenia na podporu rozvoja národných podporných bánk.

(9) Typy financovania a spôsoby plnenia v rámci tohto nariadenia by sa mali zvoliť na základe ich schopnosti splniť špecifické ciele akcií a dosiahnuť výsledky, berúc do úvahy ▌predpokladané riziko nesúladu. To by malo zahŕňať posúdenie použitia jednorazových platieb, paušálnych sadzieb a jednotkových nákladov, ako aj financovania, ktoré nie je spojené s nákladmi, ako sa uvádza v článku 125 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046[3] (ďalej len „nariadenie o rozpočtových pravidlách“).

(9a) Opatrenia zamerané na podporu obnovy zo sociálneho a hospodárskeho otrasu krízy COVID-19 by sa mali riadiť zásadami odolnosti a ekologickej a sociálnej udržateľnosti. Mali by sa tiež usilovať o to, aby sa skombinovala potreba naliehavosti s dlhodobou perspektívou. Opatrenia, ktoré boli podporené silnými vedeckými dôkazmi a širokou politickou a sociálnou dohodou, by sa nemali oslabiť ani odložiť, ale mali by mať naďalej prioritu.

(10) V súlade s nariadením [Nástroj Európskej únie na obnovu] a v rámci obmedzení zdrojov, ktoré sú v ňom alokované, by sa opatrenia na obnovu a odolnosť v rámci mechanizmu ▌ mali vykonávať tak, aby riešili bezprecedentný sociálny a hospodársky dosah krízy COVID-19. Tieto dodatočné zdroje by sa mali použiť tak, aby sa zabezpečil súlad s lehotami stanovenými v nariadení [EURI].

(10a) Nástroj by mal podporovať projekty, ktoré dodržiavajú zásadu doplnkovosti financovania z prostriedkov Únie a ktoré vytvárajú skutočnú európsku pridanú hodnotu. Nástroj by nemal nahrádzať opakujúce sa národné výdavky a nemal by byť v rozpore so strategickými a hospodárskymi záujmami Únie, a preto by nemal financovať investičné plány tretích krajín.

(10b) Európska pridaná hodnota by mala vyplývať zo vzájomného pôsobenia a vzájomného prepojenia medzi šiestimi európskymi prioritami a mala by vytvárať súdržnosť a súčinnosť a poskytovať výhody koordinácie, právnej istoty, väčšej účinnosti a komplementárnosti.

(10c) Jedným z ponaučení z krízy COVID-19 je, že Únia by mala diverzifikovať kritické dodávateľské reťazce, a preto by jedným z cieľov mechanizmu malo byť posilnenie strategickej autonómie Únie.

(10d) Sumy nevyužitých viazaných rozpočtových prostriedkov a rozpočtových prostriedkov, ktorých viazanosť bola zrušená, by sa mali použiť na posilnenie programov s európskou pridanou hodnotou, najmä v rámci priameho hospodárenia, ako sú okrem iného programy v oblasti výskumu a vývoja, vzdelávania a infraštruktúry.

(10e) Plány obnovy a odolnosti v rámci mechanizmu by mali fungovať v súčinnosti s Programom InvestEU a môžu umožniť príspevky do zložky v zodpovednosti členských štátov v rámci Programu InvestEU, najmä pokiaľ ide o platobnú schopnosť spoločností usadených v dotknutých členských štátoch. V plánoch by sa takisto mohli umožniť príspevky na programy viacročného finančného rámca (VFR) v rámci priameho riadenia pre deti, mládež vrátane programu Erasmus, kultúru, ako aj výskum a vývoj vrátane programu Horizont Európa.

(10f) Nástroj Next Generation EU by sa nemal stať finančnou záťažou pre budúce generácie a mal by sa splácať z nových vlastných zdrojov Únie. Okrem toho je veľmi dôležité, aby sa úvery poskytnuté v súvislosti s nástrojom Next Generation EU splatili včas.

(11) Majúc na zreteli európsku zelenú dohodu ako európsku stratégiu udržateľného rastu a výsledok záväzkov Únie vykonávať Parížsku dohodu a plniť ciele trvalo udržateľného rozvoja stanovené v rámci OSN prispeje mechanizmus zriadený týmto nariadením k začleňovaniu akcií v oblasti klímy a environmentálnej udržateľnosti do politík a k dosiahnutiu celkového cieľa 30 % rozpočtových výdavkov Únie na podporu cieľov v oblasti klímy a celkového cieľa 10 % rozpočtových výdavkov Únie na podporu cieľov v oblasti biodiverzity. Členské štáty by vo svojich plánoch podpory a odolnosti mali venovať osobitnú pozornosť podpore a posilňovaniu postavenia pracovníkov, ktorí môžu trpieť v dôsledku zmien, a to najmä vykonávaním Európskeho piliera sociálnych práv a obhajovaním zásady kolektívneho vyjednávania.

 

(15) Špecifickým cieľom mechanizmu by malo byť poskytovanie finančnej podpory na dosiahnutie jasných čiastkových cieľov a cieľových hodnôt reforiem a investícií, ktoré sú uvedené v plánoch podpory obnovy a odolnosti. Tento špecifický cieľ by sa mal napĺňať v úzkej spolupráci s dotknutými členskými štátmi.

(16) Na to, aby plán podpory obnovy a odolnosti prispieval k cieľom mechanizmu, mal by obsahovať opatrenia na implementáciu reforiem a verejných investičných projektov prostredníctvom uceleného, relevantného, efektívneho a účelného plánu podpory obnovy a odolnosti. ▌

(16a) Plán podpory obnovy a odolnosti by mal obsahovať podrobné vysvetlenie toho, ako plány a opatrenia podpory obnovy a odolnosti prispejú ku každej zo šiestich európskych priorít vrátane príslušných a celkových minimálnych rozpočtových prostriedkov.

(16b) V pláne by sa malo vysvetliť aj to, ako prispieva k plneniu politík Únie, cieľov OSN v oblasti udržateľného rozvoja, Európskeho piliera sociálnych práv, Parížskej dohody a posilňovaniu jednotného trhu a ako nie je v rozpore s nimi. V pláne by sa malo vysvetliť aj to, ako prispieva k strategickým a hospodárskym záujmom Únie a ako nie je v rozpore s nimi, nenahrádza vnútroštátne rozpočtové výdavky, dodržiava zásadu doplnkovosti financovania zo strany Únie a zásadu „výrazne nenarušiť“. Mal by sa v ňom vysvetliť, ako je v súlade so zásadami Stratégie Únie pre rodovú rovnosť na obdobie 2020 – 2025.

(16c) Národné plány podpory obnovy a odolnosti by nemali mať vplyv na právo uzatvárať alebo presadzovať kolektívne zmluvy alebo prijímať opatrenia kolektívneho vyjednávania v súlade s Chartou základných práv Európskej únie a únijnými a vnútroštátnymi právnymi predpismi a postupmi.

(16d) V pláne by sa malo vysvetliť, ako prispieva k účinnému riešeniu výziev identifikovaných v relevantných odporúčaniach pre danú krajinu určených dotknutému členskému štátu alebo v iných relevantných dokumentoch oficiálne prijatých Komisiou v rámci európskeho semestra. V prípade, že členský štát čelí nerovnováhe alebo nadmernej nerovnováhe podľa zistení Komisie po hĺbkovom preskúmaní, plán by mal obsahovať vysvetlenie spôsobu, ako sú odporúčania prijaté podľa článku 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1176/2011[4] v súlade s plánmi. V pláne by sa mali podrobne popísať plánované čiastkové ciele, cieľové hodnoty a harmonogram implementácie reforiem a investícií.

(16e) Plán by mal predstavovať komplexný balík reforiem a investícií a to, ako sú konzistentné. V pláne by sa mali podrobne popísať predpokladané verejné a súkromné investičné projekty, súvisiace investičné obdobie a prípadne informácie o účasti súkromných partnerov. V pláne by sa mali podrobne uviesť odhadované celkové náklady na reformy a investície. Plán by mal podľa potreby obsahovať informácie o existujúcom alebo plánovanom financovaní z prostriedkov Únie a o prepojení s predchádzajúcimi alebo plánovanými reformami v rámci programu na podporu štrukturálnych reforiem alebo Nástroja technickej podpory a informácie o sprievodných opatreniach, ktoré môžu byť potrebné, vrátane harmonogramu všetkých akcií v rámci politík.

(16f) Regionálne a miestne orgány, keďže sú najbližšie k svojim občanom a majú priame skúsenosti s potrebami a problémami miestnych spoločenstiev a ekonomík, zohrávajú kľúčovú úlohu pri hospodárskej a sociálnej obnove. Vzhľadom na túto skutočnosť by mali byť úzko zapojené do plánovania a implementácie tohto mechanizmu, vrátane prípravy plánov podpory obnovy a odolnosti, ako aj riadenia projektov v rámci mechanizmu. Aby sa naplno využil potenciál regionálnych a miestnych orgánov pri dosahovaní obnovy a odolnosti, mali by plniť časť zdrojov mechanizmu, pričom by mali dodržiavať zásadu subsidiarity členského štátu.

(16g) Plán by mal v prípade potreby podrobne uvádzať žiadosť o úverovú podporu a ďalšie čiastkové ciele.

(16h) Plán by mal obsahovať objasnenie plánov, systémov a konkrétnych opatrení členských štátov na predchádzanie konfliktom záujmov, korupcii a podvodom, ich odhaľovanie a nápravu pri využívaní finančných prostriedkov získaných v rámci tohto mechanizmu.

(16i) Plán by mal obsahovať podrobnosti opatrení prijatých členskými štátmi s cieľom zabezpečiť, aby sa prijímajúce podniky nezapájali do žiadneho daňového plánovania podliehajúceho oznamovaniu podľa smernice Rady (EÚ) 2018/822[5] v súvislosti s cezhraničnými opatreniami.

(16j) V relevantných prípadoch by plány mali zahŕňať investície do cezhraničných alebo celoeurópskych projektov na podporu európskej spolupráce.

(16k) Všetky členské štáty, ktoré využívajú mechanizmus, by mali dodržiavať a podporovať hodnoty zakotvené v článku 2 Zmluvy o Európskej únii. Komisia by mala byť splnomocnená iniciovať pozastavenie vyplácania viazaných alebo platobných rozpočtových prostriedkov členským štátom v rámci mechanizmu v prípade všeobecných nedostatkov v oblasti dodržiavania zásad právneho štátu, ak majú vplyv na zásady riadneho finančného hospodárenia alebo na ochranu finančných záujmov Únie alebo to hrozí. Mechanizmus by mal zabezpečiť jasné pravidlá a postupy iniciovania mechanizmu pozastavenia alebo zrušenia jeho uplatňovania. V tejto súvislosti by sa postup iniciovania pozastavenia financovania v rámci mechanizmu a jeho následného umiestnenie do rezervy mal zablokovať len vtedy, ak je proti nemu kvalifikovaná väčšina v Rade alebo väčšina v Európskom parlamente. Platby konečným príjemcom alebo prijímateľom vrátane miestnych a regionálnych orgánov by mali pokračovať.

(16l) Opatrenia od 1. februára 2020 týkajúce sa hospodárskych a sociálnych dôsledkov krízy COVID-19 by mali byť oprávnené.

(17) Ak je členský štát na základe článku 12 nariadenia (EÚ) č. 472/2013[6] vyňatý z monitorovania a posúdenia európskeho semestra alebo podlieha dohľadu podľa nariadenia Rady (ES) č. 332/2002[7], malo by byť možné uplatniť na dotknutý členský štát ustanovenia tohto nariadenia vo vzťahu k výzvam a prioritám určeným opatreniami stanovenými na základe uvedených nariadení.

(18) V záujme informovania o príprave a realizácii plánov podpory obnovy a odolnosti členskými štátmi by Európsky parlament a Rada mali môcť v rámci európskeho semestra diskutovať o stave obnovy, odolnosti a adaptačnej kapacity v Únii. S cieľom zabezpečiť primerané podklady by mala táto diskusia vychádzať zo strategických a analytických informácií Komisie dostupných v kontexte európskeho semestra a v prípade dostupnosti aj z informácií o realizácii plánov z predchádzajúcich rokov. Všetky relevantné informácie by mala Komisia sprístupniť Európskemu parlamentu a Rade súčasne a za rovnakých podmienok. V príslušných výboroch Európskeho parlamentu by sa mal viesť dialóg o obnove a odolnosti podľa vzoru existujúceho štruktúrovaného ekonomického dialógu, aby sa zabezpečila transparentnosť a zodpovednosť.

(19) S cieľom zabezpečiť zmysluplný finančný príspevok úmerný skutočným potrebám členských štátov, vďaka ktorému budú môcť implementovať a dokončiť reformy a investície zahrnuté do plánu podpory obnovy a odolnosti, je vhodné stanoviť maximálny finančný príspevok, ktorý je pre ne v rámci mechanizmu k dispozícii, pokiaľ ide o finančnú podporu (t. j. nenávratnú finančnú podporu). V rokoch 2021 a 2022 by sa tento maximálny príspevok mal vypočítať na základe počtu obyvateľov, prevrátenej hodnoty ▌HDP na obyvateľa a relatívnej miery nezamestnanosti každého členského štátu za obdobie 2015 – 2019. V rokoch 2023 a 2024 by sa tento maximálny finančný príspevok mal vypočítať na základe počtu obyvateľov, prevrátenej hodnoty HDP a kumulatívnej straty reálneho HDP za obdobie rokov 2020 až 2021 v porovnaní s rokom 2019.

(20) Je potrebné stanoviť postup predkladania návrhov plánov podpory obnovy a odolnosti členských štátov, ako aj obsah týchto plánov. Aby sa zaistila účelnosť postupov, členské štáty by mali predkladať plány podpory obnovy a odolnosti najneskôr do 30. apríla vo forme samostatnej prílohy k národnému programu reforiem. Na zabezpečenie rýchlej realizácie by členské štáty mali mať možnosť predložiť návrh plánu spolu s návrhom rozpočtu na nasledujúci rok 15. októbra predchádzajúceho roka. Pri príprave plánov obnovy a odolnosti môžu členské štáty využiť nástroj technickej podpory v súlade s nariadením XX/YYYY [ktorým sa zriaďuje nástroj technickej podpory].

(20a) V tomto hodnotení by mala Komisia zohľadniť synergie vytvorené medzi plánmi podpory obnovy a odolnosti jednotlivých členských štátov a vzájomné dopĺňanie sa týchto plánov a iných investičných plánov na vnútroštátnej úrovni. Komisia by mala podľa potreby konzultovať s príslušnými zainteresovanými stranami Únie, aby zhromaždila ich názory na zodpovednosť, konzistentnosť a účinnosť národného plánu podpory obnovy a odolnosti. Komisia by mala takisto vyžadovať posúdenie vplyvu plánu na rodovú rovnosť, ktoré vykoná nezávislý expert, alebo by mala toto posúdenie vykonať sama.

(22) Komisia by mala plán podpory obnovy a odolnosti predložený členským štátom posúdiť a mala by konať v úzkej spolupráci s dotknutým členským štátom. Komisia by mala plne rešpektovať zodpovednosť jednotlivých členských štátov za tento proces a tiež zohľadniť súčinnosť vytvorenú medzi plánmi podpory obnovy a odolnosti jednotlivých členských štátov a vzájomné dopĺňanie sa týchto plánov a iných investičných plánov na vnútroštátnej úrovni. Komisia by mala posúdiť plán podpory obnovy a odolnosti na základe zoznamu požiadaviek a zoznamu kritérií, ktorými by sa mala preukázať ich účinnosť, efektívnosť, relevantnosť a súdržnosť, a na tento účel by mala zohľadniť odôvodnenie a prvky, ktoré poskytne dotknutý členský štát ▌.

(23) Príslušné usmernenia by sa mali stanoviť vo forme prílohy k tomuto nariadeniu, aby slúžili Komisii ako základ pre transparentné a spravodlivé posudzovanie plánov podpory obnovy a odolnosti, ktoré predložili členské štáty, a pre stanovenie finančného príspevku v súlade s cieľmi a akýmikoľvek ďalšími príslušnými požiadavkami stanovenými v tomto nariadení. V záujme transparentnosti a efektívnosti by sa mal na tento účel zriadiť systém hodnotenia na posudzovanie návrhov plánov podpory obnovy a odolnosti. Výsledky priradené prijatým plánom by sa mali zverejniť.

(24) S cieľom prispieť k vypracúvaniu kvalitných plánov a pomôcť Komisii pri posudzovaní plánov podpory obnovy a odolnosti, ktoré predložili členské štáty, ako aj miery ich plnenia, by sa mali zahrnúť ustanovenia o využívaní odborného poradenstva a na žiadosť členských štátov aj partnerského poradenstva a technickej podpory. V prípade, že sa takéto odborné znalosti týkajú najmä politík súvisiacich s prácou, mali by sa zapojiť aj sociálni partneri.

(25) Na účely zjednodušenia by sa mal finančný príspevok stanoviť na základe jednoduchých kritérií. Finančný príspevok by sa mal určiť na základe odhadovaných celkových nákladov na plán podpory obnovy a odolnosti, ktorý navrhol dotknutý členský štát. Financovaním z nástroja by sa nemali podporovať opatrenia, ktoré znižujú vládne príjmy na dlhšie obdobie alebo trvalo, ako sú daňové škrty alebo zníženie poplatkov.

(26) Ak plán podpory obnovy a odolnosti uspokojivo spĺňa kritériá posudzovania a výška odhadovaných celkových nákladov na reformy a investície zahrnutých do plánu podpory obnovy a odolnosti sa rovná maximálnemu finančnému príspevku alebo je vyššia ako tento príspevok, dotknutému členskému štátu by sa mal prideliť maximálny finančný príspevok. Ak je výška týchto odhadovaných celkových nákladov na plán podpory obnovy a odolnosti nižšia ako samotný maximálny finančný príspevok, dotknutému členskému štátu by sa mala prideliť suma zodpovedajúca výške odhadovaných celkových nákladov. Ak plán podpory obnovy a odolnosti nespĺňa uspokojivo kritériá posudzovania, členskému štátu by sa nemal udeliť žiadny finančný príspevok. Vždy, keď Komisia dospeje k záveru, že plán nespĺňa kritériá posudzovania uspokojivo, mala by o tom informovať Európsky parlament a Radu a požiadať dotknutý členský štát o to, aby predložil revidovaný plán.

(28) Finančná podpora pre plány členských štátov by mala byť dostupná vo forme úveru, pod podmienkou uzavretia dohody o úvere s Komisiou na základe riadne odôvodnenej žiadosti dotknutého členského štátu. Úvery na podporu realizácie národných plánov podpory obnovy a odolnosti by mali mať splatnosť, v ktorej sa zohľadní dlhodobejšia povaha týchto výdavkov a súčasne jasný a presný harmonogram splácania. Táto splatnosť sa môže líšiť od splatnosti finančných prostriedkov, ktoré si Únia požičiava na financovanie úverov na kapitálových trhoch. Je preto potrebné stanoviť možnosť odchýliť sa od zásady stanovenej v článku 220 ods. 2 nariadenia o rozpočtových pravidlách, podľa ktorej by sa splatnosť úverov na finančnú pomoc nemala transformovať.

(29) Žiadosť o úver by mala byť odôvodnená finančnými potrebami spojenými s dodatočnými reformami a investíciami zahrnutými do plánu podpory obnovy a odolnosti, ktoré sú relevantné najmä pre zelenú a digitálnu transformáciu, a teda vyššími nákladmi, než je maximálny finančný príspevok, ktorý sa plánu alokuje (má alokovať) formou nenávratného príspevku. Malo by sa umožniť, aby sa žiadosť o úver dala predložiť spolu s plánom. V prípade, že sa žiadosť o úver podá inokedy, mal by k nej byť priložený revidovaný plán s ďalšími čiastkovými cieľmi a cieľovými hodnotami. S cieľom zabezpečiť prednostné poskytnutie zdrojov by mali členské štáty žiadať o úverovú podporu najneskôr do 31. augusta 2024. Na účely správneho finančného riadenia by sa na celkovú sumu všetkých úverov poskytnutých podľa tohto nariadenia mal uplatniť maximálny strop. Navyše by maximálny objem úveru pre každý členský štát nemal presiahnuť 6,8 % jeho hrubého národného dôchodku. V prípade dostupnosti zdrojov by sa mohol strop úverovej podpory za výnimočných okolností zvýšiť. Z rovnakého dôvodu správneho finančného riadenia by malo byť možné poskytovať úver v čiastkových platbách na základe dosiahnutia výsledkov.

(30) Členské štáty by mali mať možnosť podať odôvodnenú žiadosť o zmenu plánu podpory obnovy a odolnosti počas obdobia realizácie, ak to odôvodňujú objektívne okolnosti. Komisia by mala túto odôvodnenú žiadosť posúdiť a do dvoch mesiacov prijať nové rozhodnutie. Členský štát by mal mať možnosť kedykoľvek počas roka požiadať o pomoc prostredníctvom nástroja technickej podpory v súlade s nariadením XX/YYYY [ktorým sa zriaďuje nástroj technickej podpory] na účely zmeny alebo nahradenia plánu podpory obnovy a odolnosti.

(30a) Členské štáty a inštitúcie Únie zapojené do procesu rozhodovania by mali vynaložiť maximálne úsilie na skrátenie obdobia spracovania žiadostí a zjednodušenie postupov, a zabezpečiť tak hladké a rýchle prijímanie rozhodnutí o mobilizácii a implementácii mechanizmu.

(31) Z dôvodu efektívnosti a zjednodušenia finančného riadenia tohto nástroja by finančná podpora, ktorú Únia poskytuje na plány podpory obnovy a odolnosti, mala mať formu financovania založeného na dosahovaní výsledkov meraných podľa čiastkových cieľov a cieľových hodnôt uvedených v schválených plánoch podpory obnovy a odolnosti. Na tento účel by mala byť dodatočná úverová podpora prepojená s dodatočnými čiastkovými cieľmi a cieľovými hodnotami v porovnaní s cieľmi a cieľovými hodnotami, ktoré sú relevantné pre finančnú podporu (t. j. nenávratnú pomoc). Vyplatenie prostriedkov by sa malo uskutočniť po implementácii príslušných čiastkových cieľov.

(32) Na účely správneho finančného riadenia by sa mali stanoviť osobitné pravidlá pre rozpočtové záväzky, platby, pozastavenie, zrušenie a vymáhanie finančných prostriedkov. Na zabezpečenie predvídateľnosti by členské štáty mali mať možnosť predkladať žiadosti o platby dvakrát za rok. Mali by sa realizovať vo forme čiastkových platieb a ich základom by malo byť kladné posúdenie realizácie plánu podpory obnovy a odolnosti členským štátom zo strany Komisie. Komisia by mala poskytnúť predbežné financovanie až do výšky 20 % celkovej podpory z fondov stanovenej v rozhodnutí, ktorým sa schvaľuje plán ozdravenia a odolnosti. Pozastavenie a zrušenie, ako aj zníženie a vymáhanie finančného príspevku by mali byť možné, keď členský štát nerealizoval plán podpory obnovy a odolnosti uspokojivo alebo v prípade závažných nezrovnalostí vrátane podvodu, korupcie a konfliktu záujmov. Vymáhanie by sa malo, ak je to možné, zabezpečiť prostredníctvom kompenzácie s nevyplatenými platbami v rámci mechanizmu. Mali by sa zaviesť náležité námietkové konania, aby rozhodnutia Komisie týkajúce sa pozastavenia, zrušenia a vymáhania vyplatených súm rešpektovali právo členských štátov na predloženie pripomienok.

(32a) S cieľom chrániť finančné záujmy Únie pri implementácii mechanizmu členské štáty by mali zabezpečiť fungovanie účinného a efektívneho systému vnútornej kontroly a vymáhať neoprávnene vyplatené alebo zneužité sumy. Členské štáty by mali zhromažďovať údaje a informácie umožňujúce predchádzať závažným nezrovnalostiam vrátane podvodu, korupcie a konfliktu záujmov v súvislosti s opatreniami podporovanými mechanizmom, odhaľovať a napravovať ich.

(33) V záujme účinného monitorovania realizácie by mali členské štáty v rámci procesu európskeho semestra každý polrok podávať správy o pokroku dosiahnutom pri plnení plánu podpory obnovy a odolnosti. Takéto správy vypracované dotknutými členskými štátmi by sa mali náležite zohľadniť v národných programoch reforiem, ktoré by sa mali použiť ako nástroj na podávanie správ o pokroku pri plnení plánov podpory obnovy a odolnosti. Príslušné výbory Európskeho parlamentu môžu kedykoľvek vypočuť zástupcov členských štátov zodpovedných za plány podpory obnovy a odolnosti a všetky ostatné príslušné inštitúcie a zainteresované strany, aby rokovali o opatreniach ustanovených v tomto nariadení a o opatreniach, ktoré sa majú prijať podľa tohto nariadenia.

(34) Na účely transparentnosti by sa plány podpory obnovy a odolnosti, ktoré Komisia prijme, mali oznámiť súčasne Európskemu parlamentu a Rade a Komisia by mala podľa potreby vykonávať príslušné komunikačné činnosti. Komisia by mala zabezpečiť viditeľnosť výdavkov v rámci nástroja, pričom jasne uvedie, že podporované projekty by mali byť jasne označené ako „Iniciatíva Európskej únie na oživenie hospodárstva“.

(35) Vynakladanie prostriedkov prostredníctvom mechanizmu by malo byť efektívne a bude mať dvojaký pozitívny vplyv obnovu Európy po kríze a na prechod Európy na udržateľné hospodárstvo. S cieľom zabezpečiť efektívnu a koherentnú alokáciu finančných prostriedkov z rozpočtu Únie a dodržiavať zásadu správneho finančného riadenia a predchádzať konfliktom záujmov by akcie v rámci tohto nariadenia mali byť v súlade s prebiehajúcimi programami Únie a dopĺňať ich, pričom treba zabrániť duplicitnému financovaniu tých istých výdavkov. Komisia a členské štáty by mali najmä vo všetkých fázach procesu zaistiť účinnú koordináciu, aby sa zabezpečila konzistentnosť, koherentnosť, komplementarita a synergia medzi jednotlivými zdrojmi financovania a technickou podporou získavanou prostredníctvom nástroja technickej pomoci. Na tento účel by sa od členských štátov malo vyžadovať, aby pri predkladaní svojich plánov Komisii uviedli príslušné informácie o existujúcom alebo plánovanom financovaní z Únie. Finančná podpora v rámci mechanizmu by mala dopĺňať podporu poskytovanú v rámci iných fondov a programov Únie a reformné a investičné projekty financované v rámci mechanizmu by mali byť schopné získať finančné prostriedky z iných programov a nástrojov Únie za predpokladu, že takáto podpora nepokrýva rovnaké náklady.

(36) V zmysle odsekov 22 a 23 Medziinštitucionálnej dohody z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva je tento nástroj potrebné hodnotiť na základe informácií ▌ prostredníctvom osobitných požiadaviek na monitorovanie a zároveň sa vyhnúť prílišnej regulácii a administratívnemu zaťaženiu, a to najmä na strane členských štátov. V prípade potreby by tieto požiadavky mali zahŕňať merateľné ukazovatele ako základ hodnotenia účinkov nástrojov v praxi. Na tento účel by sa mala vypracovať osobitná hodnotiaca tabuľka, ktorá by mala dopĺňať existujúci sociálny prehľad a hodnotiacu tabuľku postupu pri makroekonomickej nerovnováhe. Výdavky v rámci mechanizmu by mali podliehať osobitnému postupu udelenia absolutória v samostatnej kapitole hodnotiacej správy Komisie o absolutóriu podľa článku 318 ZFEÚ. Údaje zhromaždené na účely monitorovania by sa mali zbierať rozčlenené podľa pohlavia.

(36a) Komisia by mala niesť zodpovednosť za vykonávanie mechanizmu a mala by vystupovať pred Európskym parlamentom, aby v prípade potreby poskytla vysvetlenia, a to aj v prípadoch hrubej nedbanlivosti alebo pochybenia. V tejto súvislosti môže Európsky parlament poskytnúť odporúčania na riešenie zistených nedostatkov.

(37) Je vhodné, aby Komisia predkladala Európskemu parlamentu a Rade každého polroka správu o implementácii mechanizmu stanoveného v tomto nariadení. Táto správa by mala obsahovať podrobné informácie o pokroku, ktorý dosiahli členské štáty vrátane stavu implementácie cieľov a čiastkových cieľov v rámci schválených plánov podpory obnovy a odolnosti; mali by v nej byť zahrnuté aj informácie o objeme zdrojov pridelených na mechanizmus v rámci Nástroja Európskej únie na obnovu v predchádzajúcom roku rozčlenené podľa rozpočtových riadkov a informácie o tom, ako sumy získané z Nástroja Európskej únie na obnovu prispeli k splneniu cieľov mechanizmu.

(38) Malo by sa vykonať nezávislé hodnotenie zamerané na plnenie cieľov mechanizmu zriadeného týmto nariadením, efektívnosť využívania jeho zdrojov a jeho pridanú hodnotu. V prípade potreby by sa mal k hodnoteniu pripojiť návrh na zmeny tohto nariadenia. Okrem toho by sa nezávislé hodnotenie ex post malo sústrediť na dlhodobý vplyv týchto nástrojov.

(38a) Komisia by mala predložiť preskúmanie vykonávania nástroja a v prípade potreby navrhnúť úpravy nariadenia s cieľom zabezpečiť plné viazanie rozpočtových prostriedkov.

(39) Plány podpory obnovy a odolnosti, ktoré majú realizovať členské štáty, a zodpovedajúci finančný príspevok, ktorý im bude alokovaný, by sa mali stanoviť delegovanými aktami. Na Komisiu by sa mala delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ v súvislosti so schvaľovaním plánov podpory obnovy a odolnosti a s platbou finančnej podpory po splnení príslušných čiastkových cieľov a cieľových hodnôt. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni odborníkov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva. Predovšetkým v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú systematický prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov. Po prijatí delegovaného aktu by mal mať dotknutý členský štát a Komisia možnosť dohodnúť sa na určitých prevádzkových opatreniach technickej povahy, v ktorých sa podrobne uvedú aspekty vykonávania, pokiaľ ide o časový harmonogram, ukazovatele čiastkových cieľov a cieľových hodnôt a prístup k príslušným údajom. S cieľom zabezpečiť, aby boli prevádzkové opatrenia vzhľadom na prevládajúce okolnosti počas realizácie plánu podpory obnovy a odolnosti stále relevantné, by sa mala poskytnúť možnosť, aby sa prvky takýchto technických opatrení dali po vzájomnej dohode zmeniť. Na toto nariadenie sa vzťahujú horizontálne finančné pravidlá prijaté Európskym parlamentom a Radou na základe článku 322 ZFEÚ. Tieto pravidlá sú stanovené v nariadení o rozpočtových pravidlách a určujú najmä postup na stanovenie a plnenie rozpočtu prostredníctvom grantov, verejných obstarávaní, cien a nepriameho plnenia a zabezpečujú kontroly zodpovednosti účastníkov finančných operácií. Pravidlá prijaté na základe článku 322 ZFEÚ sa týkajú aj ochrany rozpočtu Únie v prípade všeobecných nedostatkov, pokiaľ ide o zásadu právneho štátu v členských štátoch, keďže dodržiavanie zásady právneho štátu je základným predpokladom správneho finančného riadenia a účinného financovania zo strany Únie.

(40) V súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách, nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013[8], nariadením Rady (Euratom, ES) č. 2988/95[9], nariadením Rady (Euratom, ES) č. 2185/96[10] a nariadením Rady (EÚ) 2017/1939[11] majú byť finančné záujmy Únie chránené primeranými opatreniami vrátane prevencie, zisťovania, nápravy a vyšetrovania nezrovnalostí a podvodov, vymáhania stratených, nesprávne vyplatených alebo nesprávne použitých finančných prostriedkov a prípadne ukladania správnych sankcií. Konkrétne môže Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) vykonávať v súlade s nariadením (EÚ, Euratom) č. 883/2013 a nariadením (Euratom, ES) č. 2185/96 administratívne vyšetrovania vrátane kontrol a inšpekcií na mieste s cieľom zistiť, či nedošlo k podvodu, korupcii alebo akémukoľvek inému protiprávnemu konaniu poškodzujúcemu finančné záujmy Únie. V súlade s nariadením (EÚ) 2017/1939 môže Európska prokuratúra vyšetrovať a stíhať podvodné a iné trestné činy, ktoré poškodzujú finančné záujmy Únie, ako sa stanovuje v smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1371[12]. V súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách má každá osoba alebo každý subjekt, ktoré prijímajú finančné prostriedky Únie, v plnej miere spolupracovať pri ochrane finančných záujmov Únie, udeliť Komisii, úradu OLAF, Európskej prokuratúre a Európskemu dvoru audítorov nevyhnutné práva a prístup a zabezpečiť, aby všetky tretie strany zúčastňujúce sa na implementácii finančných prostriedkov Únie udelili Komisii, úradu OLAF, Európskej prokuratúre a Európskemu dvoru audítorov rovnocenné práva. S cieľom zabezpečiť úplnú transparentnosť by sa mali zverejniť koneční príjemcovia alebo príjemcovia finančných prostriedkov z mechanizmu. Na účely auditu a kontroly využívania finančných prostriedkov by členské štáty mali poskytovať informácie v elektronickom formáte do jednej databázy bez toho, aby sa zvýšila zbytočná administratívna záťaž.

(41) Keďže ciele tohto nariadenia nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale možno ich lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa. Európskemu parlamentu by sa mali poskytovať preskúmania a pravidelné aktualizácie fungovania programu s cieľom poskytnúť mu informácie k diskusiám, napríklad na Konferencii o budúcnosti Európy.

(42) S cieľom umožniť čo najrýchlejšie uplatňovanie opatrení stanovených v tomto nariadení by toto nariadenie malo nadobudnúť účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

Všeobecné ustanovenia a finančné krytie

Článok 1
Predmet úpravy

Týmto nariadením sa zriaďuje Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti (ďalej len „mechanizmus“).

Stanovujú sa v ňom jeho ciele, financovanie, formy financovania z prostriedkov Únie a pravidlá poskytovania takéhoto financovania.

Článok 2
Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

1. „fondy Únie“ sú fondy, na ktoré sa vzťahuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) YYY/XX [nariadenie nahrádzajúce VN][13];

2. „finančný príspevok“ je nenávratná finančná pomoc, ktorá je v rámci mechanizmu k dispozícii na alokovanie členským štátom alebo im je alokovaná; ▌

2a. „nerevolvingový úver“ je úver poskytnutý členskému štátu s pevne stanoveným harmonogramom pravidelných splátok;

3. „európsky semester pre koordináciu ▌ politík“ alebo „európsky semester“ je postup stanovený v článku 2-a nariadenia Rady (ES) č. 1466/97 ▌[14];

3a. „vnútroštátny orgán“ je jeden alebo viacero verejných orgánov na úrovni verejnej správy vrátane orgánov na regionálnej a miestnej úrovni, ako aj organizácií členského štátu v zmysle článku 2 ods. 42 nariadenia o rozpočtových pravidlách, ktoré spolupracujú v partnerskom duchu v súlade s inštitucionálnym a právnym rámcom členských štátov;

3b. „doplnkovosť“ je na účely tohto nariadenia splnenie požiadavky stanovenej v [článku 209 ods. 2 písm. b)] [nariadenia o rozpočtových pravidlách] a podľa potreby maximalizácia súkromných investícií v súlade s [článkom 209 ods. 2 písm. d)] [nariadenia o rozpočtových pravidlách];

3c. „čiastkové ciele“ znamenajú jasné, kvalitatívne a kvantitatívne, merateľné a overiteľné záväzky, ktoré členský štát prijal v kontexte plánov podpory obnovy a odolnosti;

3d. „odolnosť“ je schopnosť čeliť hospodárskym, sociálnym a environmentálnym otrasom a pretrvávajúcim štrukturálnym zmenám vyplývajúcim z akejkoľvek krízy spravodlivým, udržateľným a inkluzívnym spôsobom a podporovať blahobyt pre všetkých;

3e. „výrazne nenarušiť“ znamená nepodporovať alebo nevykonávať hospodárske činnosti, ktoré významne poškodzujú akýkoľvek environmentálny cieľ, ako sa v relevantných prípadoch uvádza v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852[15] (nariadenie EÚ o taxonómii). Komisia vypracuje technické usmernenia týkajúce sa praktického uplatňovania zásady „výrazne nenarušiť“, pričom zohľadní uvedené nariadenie.

3f. „Klimatické a environmentálne ciele Únie“ znamenajú ciele a zámery Únie v oblasti klímy stanovené v nariadení (EÚ).../... [európsky právny predpis v oblasti klímy].

Článok 3
Rozsah uplatňovania

Rozsah uplatňovania ▌mechanizmu zriadeného týmto nariadením sa vzťahuje na šesť európskych priorít štruktúrovaných v pilieroch takto:

 spravodlivá zelená transformácia pri zohľadnení cieľov Európskej zelenej dohody;

 digitálna transformácia pri zohľadnení cieľov Európskej digitálnej stratégie;

 hospodárska súdržnosť, produktivita a konkurencieschopnosť pri zohľadnení cieľov stratégií priemyslu a MSP;

 sociálna a územná súdržnosť pri zohľadnení cieľov Európskeho piliera sociálnych práv;

 inštitucionálna odolnosť so zreteľom na zlepšenie schopnosti reagovať a pripravenosti na krízu; ako aj

– politiky pre nástroj Next Generation s prihliadnutím na ciele programu v oblasti zručností pre Európu, záruky pre mladých ľudí a záruky pre deti.

Plány podpory obnovy a odolnosti, ktoré sú oprávnené na financovanie z tohto mechanizmu, alokujú 100 % pridelených prostriedkov, meraných v súhrnných nákladoch, na investičné a reformné opatrenia spadajúce do šiestich európskych priorít. Každý národný plán podpory obnovy a odolnosti alokuje aspoň 7 % pridelených prostriedkov, meraných v súhrnných nákladoch, na investičné a reformné opatrenia spadajúce do každej zo šiestich európskych priorít.

Komisia vypracuje technické usmernenia o praktickom uplatňovaní prideľovania prostriedkov.

Aby plány podpory obnovy a odolnosti prispeli ku klimatickým a environmentálnym cieľom Únie, najmä k transformácii smerujúcej k dosiahnutiu aktualizovaných klimatických cieľov Únie do roku 2030 a s cieľom dosiahnuť klimatickú neutralitu Únie do roku 2050 v súlade s [nariadením 2020/XXX, ktorým sa stanovuje rámec na dosiahnutie klimatickej neutrality a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2018/199 (európsky právny predpis v oblasti klímy)], a boli v úplnom súlade s týmito cieľmi, aspoň 40 % objemu prostriedkov každého plánu podpory obnovy a odolnosti prispieva na uplatňovanie hľadiska klímy a ochrany biodiverzity v rámci šiestich európskych priorít.

So zreteľom na priority Európskej digitálnej stratégie a potrebu dobudovať digitálny jednotný trh, ktorý zvýši konkurencieschopnosť Únie na celosvetovej úrovni a zároveň pomôže zvýšiť odolnosť Únie, jej inovatívnosť a strategickú autonómnosť, prispieva aspoň 20 % objemu prostriedkov každého plánu podpory obnovy a odolnosti na výdavky v digitálnej oblasti v rámci šiestich európskych priorít.

Článok 4
Všeobecné a špecifické ciele

1. Všeobecným cieľom ▌mechanizmu je zameranie na šesť európskych priorít uvedených v článku 3. Osobitná pozornosť by sa mala venovať vzájomnému pôsobeniu a vzájomnému prepojeniu medzi šiestimi európskymi prioritami s cieľom zabezpečiť súdržnosť a synergie, a tým vytvárať európsku pridanú hodnotu. Mechanizmus podporuje hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť Únie, ako aj konvergenciu a jej strategickú autonómnosť, a to zlepšením odolnosti, pripravenosti na krízu a adaptačnej kapacity členských štátov, zmiernením sociálnych, ekonomických a rodových dôsledkov krízy, ▌ podporou spravodlivej zelenej transformácie ▌ a digitálnej transformácie, ▌ čo prispeje k obnove rastového potenciálu hospodárstiev Únie, podporí vytváranie kvalitných pracovných miest v období po pandémii COVID-19 ▌ a napomôže udržateľný rast a posilnenie eurozóny.

1b. Mechanizmus prispieva k plneniu cieľov politík Únie, cieľov OSN v oblasti udržateľného rozvoja, Európskeho piliera sociálnych práv, Parížskej dohody a posilňovaniu jednotného trhu.

2. Na dosiahnutie tohto všeobecného cieľa je špecifickým cieľom Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti poskytnúť členským štátom finančnú podporu na dosiahnutie jasných čiastkových cieľov a cieľových hodnôt reforiem, ktoré podporujú udržateľný rast, a investícií uvedených v ich plánoch podpory obnovy a odolnosti. Napĺňanie tohto špecifického cieľa sa musí uskutočňovať v úzkej a transparentnej spolupráci s dotknutými členskými štátmi.

Článok 4a
Horizontálne zásady

1. Mechanizmus nesmie byť v rozpore so strategickými a hospodárskymi záujmami Únie. V tejto súvislosti sa podpora neposkytuje na projekty, ktoré sú súčasťou strategických investičných plánov tretích krajín a patria do pôsobnosti faktorov, ktoré môžu mať vplyv na bezpečnosť alebo verejný poriadok a ktoré členské štáty a Komisia zohľadnia podľa článku 4 nariadenia (EÚ) 2019/452 Európskeho parlamentu a Rady[16].

2. Podpora z mechanizmu nenahrádza opakujúce sa vnútroštátne rozpočtové výdavky a dodržiava zásadu doplnkovosti financovania z prostriedkov Únie.

3. V rámci mechanizmu sa financujú len tie projekty, ktoré dodržiavajú zásadu „výrazne nenarušiť“.

Článok 5
Zdroje z Nástroja Európskej únie na obnovu

1. Opatrenia uvedené v článku 2 nariadenia [EURI] sa v rámci tohto mechanizmu implementujú:

a) sumou vo výške 337 968 000 000 EUR uvedenou v článku 3 ods. 2 písm. a) bode ii) nariadenia [EURI] v bežných cenách [312 500 000 000 EUR v cenách z roka 2018], ktorá je s výhradou článku 4 ods. 4 a 8 nariadenia [EURI] k dispozícii na nenávratnú pomoc.

Tieto sumy predstavujú v súlade s článkom 21 ods. 5 nariadenia o rozpočtových pravidlách vonkajšie pripísané príjmy;

b) sumou vo výške 385 856 000 000 EUR uvedenou v článku 3 ods. 2 písm. b) nariadenia [EURI] v bežných cenách [EUR 360 000 000 000 v cenách z roka 2018], ktorá je s výhradou článku 4 ods. 5 nariadenia [EURI] k dispozícii na nerevolvingovú úverovú podporu členských štátov podľa článkov 12 a 13.

2. Zo súm uvedených v odseku 1 písm. a) sa môžu kryť aj výdavky súvisiace s prípravnými, monitorovacími, kontrolnými, audítorskými a hodnotiacimi činnosťami, ktoré si vyžaduje riadenie mechanizmu a plnenie jeho cieľov, najmä so štúdiami, stretnutiami expertov, informačnými a komunikačnými činnosťami vrátane inštitucionálnej komunikácie o politických prioritách Únie, pokiaľ súvisia s cieľmi tohto nariadenia, konzultáciami s orgánmi členských štátov, sociálnymi partnermi, občianskou spoločnosťou, najmä mládežníckymi organizáciami a inými zainteresovanými stranami, výdavky spojené s IT sieťami zameranými na spracovanie a výmenu informácií a inštitucionálnymi nástrojmi informačných technológií, ako aj všetky ďalšie výdavky na technickú a administratívnu pomoc, ktoré Komisia vynakladá na riadenie mechanizmu. Výdavky môžu pokrývať aj náklady na iné podporné činnosti, ako je kontrola kvality a monitorovanie projektov na mieste, a náklady na partnerské poradenstvo a expertov na hodnotenie a implementáciu reforiem, ktoré podporujú udržateľný rast, a investícií. Vzhľadom na tieto činnosti môžu členské štáty požiadať aj o technickú podporu v súlade s nariadením XX/YYYY [ktorým sa zriaďuje nástroj technickej podpory].

2a. Do 31. decembra [2024] Komisia posúdi očakávanú sumu nepoužitých viazaných rozpočtových prostriedkov a rozpočtových prostriedkov, ktorých viazanosť bola zrušená a ktoré sú k dispozícii na nenávratnú podporu uvedenú v odseku 1 písm. a) tohto článku, ktoré môžu byť zahrnuté do rozpočtu Únie na posilnenie programov s európskou pridanou hodnotou ako vonkajšie pripísané príjmy v súlade s článkom 21 ods. 5 nariadenia o rozpočtových pravidlách v návrhu rozpočtu EÚ na rok 2025.

Komisia jednotlivo navrhne posilnenie programov uvedených v prvom pododseku až po posúdení, v ktorom skonštatuje, že príslušné programy potrebujú zvýšenie financovania, aby sa dosiahli ciele stanovené v príslušných právnych predpisoch.

Komisia toto posúdenie predloží rozpočtovému orgánu. Parlament a Rada majú možnosť jednotlivo zmeniť, schváliť alebo zamietnuť návrhy Komisie na posilnenie konkrétnych programov uvedených v prvom pododseku tohto odseku.

Sumy nepoužité na posilnenie programov uvedených v prvom pododseku tohto odseku sa v plnom rozsahu použijú na splatenie finančných prostriedkov, ktoré Komisia čerpá na účely financovania mechanizmu.

Článok 6
Zdroje z programov so zdieľaným riadením

1. Na žiadosť členských štátov možno do mechanizmu previesť zdroje, ktoré im boli alokované v rámci zdieľaného riadenia. Komisia tieto zdroje implementuje priamo v súlade s článkom 62 ods. 1 písm. a) nariadenia o rozpočtových pravidlách. Tieto zdroje sa použijú v prospech dotknutého členského štátu s maximálnym limitom 5 % z rozpočtového krytia členského štátu.

2. Členské štáty môžu navrhnúť prideliť až 5 % svojho plánu na podporu obnovy a odolnosti na nástroj technickej podpory a Program InvestEU, najmä na opatrenia na podporu platobnej schopnosti, ako aj na programy VFR v rámci priameho riadenia pre deti, mládež vrátane programu Erasmus, kultúru, ako aj výskum a vývoj vrátane programu Horizont Európa, ak a len v prípade, že pridelená suma prispeje k dosiahnutiu cieľov a plnia sa požiadavky tohto nariadenia v súlade s článkami 3, 4 a 4a a postup posudzovania podľa článku 17. Pridelená suma sa použije v súlade s pravidlami fondov, do ktorých sú zdroje prevedené, v prospech dotknutého členského štátu. V prípade prevedenej sumy sa nevyžaduje spolufinancovanie. Komisia tieto zdroje implementuje v súlade s článkom 62 ods. 1 písm. a) nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Článok 7
Implementácia

Komisia implementuje  ▌mechanizmus v rámci priameho riadenia v súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách.

Článok 8
Doplnkovosť a doplnkové financovanie

Podpora v rámci ▌mechanizmu dopĺňa podporu poskytovanú z iných fondov a programov Únie a financovanie poskytované skupinou Európskej investičnej banky alebo inými medzinárodnými finančnými inštitúciami, v ktorých je členský štát akcionárom. Reformné a investičné projekty môžu získať podporu z iných programov a nástrojov Únie za predpokladu, že takáto podpora nepokrýva rovnaké náklady.

Článok 9
Opatrenia spájajúce mechanizmus s riadnou správou hospodárskych záležitostí

Keď sa deaktivuje všeobecná úniková doložka Paktu stability a rastu, Komisia do troch mesiacov navrhne zmenu a doplnenie tohto nariadenia s cieľom prepojiť mechanizmus s riadnou správou hospodárskych záležitostí, ako sa stanovuje v článku 15 ods. 7 nariadenia, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o [...)][VN]. ▌

Článok 9a
Opatrenia spájajúce mechanizmus s ochranou rozpočtu Únie v prípade všeobecných nedostatkov v oblasti dodržiavania zásady právneho štátu

1. Mechanizmus je k dispozícii len tým členským štátom, ktoré sa zaviazali dodržiavať zásadu právneho štátu a základné hodnoty Únie.

2. Komisia je splnomocnená iniciovať pozastavenie viazaných alebo platobných rozpočtových prostriedkov poskytovaných členským štátom v rámci mechanizmu, ak sa u nich zistia všeobecné nedostatky v oblasti dodržiavania zásady právneho štátu, ktoré ovplyvňujú alebo by mohli ovplyvňovať zásady správneho finančného riadenia alebo ochranu finančných záujmov Únie.

3. Za všeobecný nedostatok v oblasti dodržiavania zásady právneho štátu sa považujú najmä tieto prípady, ak ovplyvňujú alebo by mohli ovplyvňovať zásady riadneho finančného hospodárenia alebo ochranu finančných záujmov Únie:

a) ohrozovanie nezávislosti súdnictva vrátane stanovenia akýchkoľvek obmedzení týkajúcich sa schopnosti nezávisle vykonávať funkcie justičného orgánu externým zasahovaním do zabezpečovania nezávislosti, obmedzovaním rozhodovania podľa externého poriadku, svojvoľným revidovaním pravidiel týkajúcich sa menovania justičného personálu alebo podmienok poskytovania ich služieb alebo ovplyvňovaním justičných pracovníkov akýmkoľvek spôsobom ohrozujúcim ich nestrannosť alebo zasahovaním do nezávislosti právneho zastupovania;

b) nezabránenie svojvoľnému alebo nezákonnému rozhodovaniu verejných orgánov vrátane orgánov presadzovania práva, jeho nenapravenie a nepotrestanie, neposkytnutie finančných a ľudských zdrojov s vplyvom na ich riadne fungovanie alebo nezabezpečenie absencie konfliktov záujmov;

c) obmedzovanie dostupnosti a účinnosti právnych opravných prostriedkov, a to aj reštriktívnymi procesnými pravidlami, nedostatočné vykonávanie rozsudkov alebo obmedzovanie účinného vyšetrovania, stíhania alebo trestania porušení zákona;

d) ohrozovanie administratívnej schopnosti členského štátu dodržiavať povinnosti vyplývajúce z členstva v Únii vrátane schopnosti účinne vykonávať pravidlá, normy a politiky, ktoré tvoria súbor právnych predpisov Únie;

e) opatrenia, ktoré oslabujú ochranu dôvernej komunikácie medzi advokátom a klientom.

4. Všeobecný nedostatok v oblasti dodržiavania zásady právneho štátu v členskom štáte sa môže stanoviť, najmä ak je alebo by mohlo byť ovplyvnené jedno alebo viaceré z uvedeného:

a) riadne fungovanie orgánov uvedeného členského štátu, ktoré implementujú mechanizmus, najmä v kontexte postupov verejného obstarávania alebo udeľovania grantov;

b) riadne fungovanie trhového hospodárstva, a tým rešpektovanie hospodárskej súťaže a trhových síl v Únii, ako aj účinné vykonávanie záväzkov vyplývajúcich z členstva vrátane dodržiavania cieľa politickej, hospodárskej a menovej únie;

c) riadne fungovanie orgánov vykonávajúcich finančnú kontrolu, monitorovanie a interné a externé audity a riadne fungovanie účinných a transparentných systémov finančného hospodárenia a zodpovednosti;

d) riadne fungovanie vyšetrovacích zložiek a prokuratúry vo vzťahu k stíhaniu podvodov vrátane daňových podvodov, korupcie alebo iných porušení právnych predpisov Únie v súvislosti s implementovaním mechanizmu;

e) účinné súdne preskúmanie konania alebo opomenutia orgánov uvedených v písmenách a), c) a d) nezávislými súdmi;

f) predchádzanie a trestanie podvodov vrátane daňových podvodov, korupcie alebo iných porušení právnych predpisov Únie v súvislosti s implementovaním mechanizmu a ukladanie účinných a odrádzajúcich sankcií príjemcom prostriedkov vnútroštátnymi súdmi alebo správnymi orgánmi;

g) spätné získanie neoprávnene vyplatených prostriedkov;

h) predchádzanie a trestanie daňových únikov a daňovej súťaže a riadne fungovanie orgánov prispievajúcich k administratívnej spolupráci v daňových záležitostiach;

i) účinná a včasná spolupráca s OLAF a – v prípade účasti dotknutého členského štátu – s Európskou prokuratúrou pri ich vyšetrovaniach alebo stíhaniach podľa príslušných právnych aktov a v súlade so zásadou lojálnej spolupráce;

j) riadne implementovanie mechanizmu v dôsledku systémového porušenia základných práv.

5. Ak sú splnené podmienky odseku 4, možno prijať jedno alebo viaceré z týchto opatrení:

a) zákaz uzatvárať nové právne záväzky;

b) pozastavenie záväzkov;

c) zníženie záväzkov, a to aj prostredníctvom finančných opráv;

d) zníženie zálohových platieb;

e) prerušenie platobných termínov;

f) pozastavenie platieb.

Pokiaľ sa v rozhodnutí o prijatí opatrení nestanovuje inak, uloženie primeraných opatrení nemá vplyv na povinnosť členského štátu vyplácať platby konečným príjemcom alebo prijímateľom. Regionálne a miestne akcie, ktoré sú oprávnené na podporu, môžu aj naďalej využívať pomoc z mechanizmu. V prípade akýchkoľvek nedostatkov na strane členského štátu môžu regionálne a miestne akcie, ktoré sú oprávnené na podporu, aj naďalej využívať pomoc z mechanizmu.

Prijaté opatrenia musia byť primerané povahe, závažnosti, trvaniu a rozsahu všeobecného nedostatku v oblasti dodržiavania zásady právneho štátu. Uvedené opatrenia sa musia v čo najväčšom rozsahu zameriavať na opatrenia Únie, ktoré sú alebo by potenciálne mohli byť ovplyvnené uvedeným nedostatkom.

Komisia poskytuje informácie a usmernenia v prospech konečných príjemcov alebo prijímateľov, pokiaľ ide o povinnosti členských štátov, prostredníctvom webového sídla alebo internetového portálu.

Komisia na tom istom webovom sídle alebo portáli poskytne aj vhodné nástroje pre konečných prijímateľov, aby ju mohli informovať o prípadnom porušení týchto povinností, ktoré ich podľa ich názoru priamo ovplyvňuje. Informácie poskytnuté konečnými prijímateľmi v súlade s týmto odsekom môže Komisia zohľadniť len vtedy, ak ich bude sprevádzať dôkaz o tom, že príslušný konečný prijímateľ podal formálnu sťažnosť príslušnému orgánu.

Na základe informácií, ktoré poskytli koneční príjemcovia alebo prijímatelia, Komisia zabezpečí, aby sa všetky sumy, ktoré dlhujú členské štáty, skutočne vyplatili konečným príjemcom alebo prijímateľom.

6. Ak Komisia zistí, že existujú primerané dôvody domnievať sa, že sú splnené podmienky uvedené v odseku 4, príslušnému členskému štátu zašle písomné oznámenie, v ktorom uvedie dôvody svojho zistenia. Komisia bezodkladne informuje Európsky parlament a Radu o takomto oznámení a jeho obsahu.

Pri posudzovaní toho, či sú splnené podmienky odseku 4, Komisia zohľadní všetky relevantné informácie, rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie, uznesenia Európskeho parlamentu, správy Dvora audítorov a závery a odporúčania relevantných medzinárodných organizácií a sietí. Komisia zohľadní aj kritériá používané v kontexte prístupových rokovaní Únie, najmä kapitoly acquis v oblasti súdnictva a základných práv, spravodlivosti, slobody a bezpečnosti, finančnej kontroly a zdaňovania, ako aj usmernenia používané v kontexte mechanizmu spolupráce a overovania s cieľom sledovať pokrok členského štátu.

Komisii bude pomáhať skupina nezávislých expertov, ktorá sa zriadi prostredníctvom delegovaného aktu.

Komisia môže požiadať o akékoľvek dodatočné informácie potrebné na jej posúdenie, a to pred zistením, ako aj po ňom.

Dotknutý členský štát poskytne požadované informácie, pričom v lehote, ktorú stanovuje Komisia a ktorá nesmie byť kratšia ako jeden mesiac ani dlhšia ako tri mesiace od oznámenia zistenia, môže predložiť pripomienky. Vo svojich pripomienkach môže členský štát navrhnúť prijatie nápravných opatrení.

Komisia pri rozhodovaní o tom, či prijme rozhodnutie o prípadných opatreniach uvedených v odseku 5, zohľadní prijaté informácie a akékoľvek pripomienky dotknutého členského štátu, ako aj primeranosť prípadných navrhovaných nápravných opatrení. Komisia rozhodne o opatreniach nadväzujúcich na informácie prijaté v orientačnej lehote jedného mesiaca a v každom prípade v primeranej časovej lehote od dátumu prijatia týchto informácií.

Pri posudzovaní primeranosti opatrení, ktoré sa majú uložiť, Komisia náležite zohľadní informácie a usmernenia uvedené v tomto odseku.

Ak sa Komisia domnieva, že došlo k naplneniu podstaty všeobecného nedostatku v oblasti dodržiavania zásady právneho štátu, prijme rozhodnutie o opatreniach uvedených v odseku 5 prostredníctvom vykonávacieho aktu.

Súčasne s prijatím svojho rozhodnutia Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade návrh na presun sumy rovnajúcej sa hodnote prijatých opatrení do rozpočtovej rezervy.

Odchylne od článku 31 ods. 4 a 6 nariadenia o rozpočtových pravidlách Európsky parlament a Rada prerokujú návrh na presun do štyroch týždňov od jeho prijatia oboma inštitúciami. Návrh na presun sa považuje za schválený, pokiaľ ho v lehote štyroch týždňov Európsky parlament, uznášajúci sa väčšinou odovzdaných hlasov, alebo Rada, uznášajúca sa kvalifikovanou väčšinou, nezmení alebo nezamietne. Ak Európsky parlament alebo Rada zmení návrh na presun, uplatní sa článok 31 ods. 8 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Rozhodnutie uvedené v ôsmom pododseku nadobudne účinnosť, ak Európsky parlament ani Rada nezamietnu návrh na presun v lehote uvedenej v desiatom pododseku.

7. Dotknutý členský štát môže kedykoľvek Komisii predložiť formálne oznámenie vrátane dôkazov, aby preukázal, že všeobecný nedostatok v oblasti dodržiavania zásady právneho štátu bol napravený alebo prestal existovať.

Komisia na žiadosť dotknutého členského štátu alebo z vlastnej iniciatívy posúdi situáciu v dotknutom členskom štáte v orientačnej lehote jedného mesiaca a v každom prípade v primeranej časovej lehote od dátumu prijatia formálneho oznámenia. Keď všeobecný nedostatok v oblasti dodržiavania zásady právneho štátu, na základe ktorého boli prijaté náležité opatrenia podľa odseku 5, čiastočne alebo úplne prestane existovať, Komisia bezodkladne prijme rozhodnutie, ktorým sa uvedené opatrenia čiastočne alebo úplne rušia. Súčasne s prijatím svojho rozhodnutia Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade návrh na úplné alebo čiastočné uvoľnenie prostriedkov z rozpočtovej rezervy uvedenej v odseku 6. Uplatní sa postup uvedený v odseku 5

KAPITOLA II

Finančný príspevok, postup alokácie a úvery

Článok 10
Maximálny finančný príspevok

Na účely alokácie sumy uvedenej v článku 5 ods. 1 písm. a) sa pre každý členský štát pomocou metodiky stanovenej v prílohe I vypočíta maximálny finančný príspevok, a to na základe počtu obyvateľov, prevrátenej hodnoty hrubého domáceho produktu (HDP) na obyvateľa, ▌ relatívnej miery nezamestnanosti každého členského štátu a kumulatívnej straty reálneho HDP za obdobie 2020 až 2021 v porovnaní s rokom 2019.

Na obdobie 2021 – 2022 sa maximálny finančný príspevok vypočíta pomocou metodiky stanovenej v prílohe I na základe počtu obyvateľov, prevrátenej hodnoty HDP na obyvateľa a relatívnej miery nezamestnanosti každého členského štátu za obdobie 2015 – 2019.

Na obdobie 2023 – 2024 sa maximálny finančný príspevok vypočíta pomocou metodiky stanovenej v prílohe I na základe počtu obyvateľov, prevrátenej hodnoty HDP na obyvateľa a kumulatívnej straty reálneho HDP za obdobie 2020 až 2021 v porovnaní s rokom 2019 a vypočíta sa do 30. júna 2022.

Článok 11
Alokácia finančného príspevku

1. Na obdobie do 31. decembra 2022 Komisia sprístupní na alokáciu sumu 337 968 000 000 EUR uvedenú v článku 5 ods. 1 písm. a). Na realizáciu svojho plánu podpory obnovy a odolnosti môže každý členský štát predložiť žiadosti až do výšky svojho maximálneho finančného príspevku uvedeného v článku 10.

2. Ak sú k dispozícii finančné zdroje, môže Komisia na obdobie od 31. decembra 2022 do 31. decembra 2024 organizovať výzvy v súlade s harmonogramom európskeho semestra. Na tento účel uverejní orientačný harmonogram výziev, ktoré sa majú v tomto období zorganizovať, a pri každej výzve uvedie sumu, ktorá je k dispozícii na alokáciu. Každý členský štát môže na realizáciu svojho plánu podpory obnovy a odolnosti navrhnúť, že prijme maximálnu sumu zodpovedajúcu jeho alokačnému podielu na sume, ktorá je k dispozícii na alokáciu, ako sa uvádza v prílohe I.

Článok 12
Úvery

1. Na žiadosť členského štátu môže Komisia do 31. decembra 2024 poskytnúť dotknutému členskému štátu úverovú podporu na realizáciu jeho plánov podpory obnovy a odolnosti.

2. Členský štát môže požiadať o úver v rovnakom čase, ako predloží plán podpory obnovy a odolnosti uvedený v článku 15, alebo inokedy do 31. augusta 2024. V druhom prípade sa k žiadosti priloží prepracovaný plán vrátane dodatočných čiastkových cieľov a cieľových hodnôt.

3. V žiadosti členského štátu o úver sa uvedú:

a) dôvody úverovej podpory podložené vyššími finančnými potrebami spojenými s dodatočnými reformami a investíciami;

b) dodatočné reformy a investície v súlade s článkom 15;

c) vyššie náklady na príslušný plán podpory obnovy a odolnosti v porovnaní s výškou maximálneho finančného príspevku uvedeného v článku 10 alebo s finančným príspevkom alokovaným na plán podpory obnovy a odolnosti na základe článku 17 ods. 3 písm. b);

ca) informácie o tom, ako žiadosť o úver zapadá do celkového finančného plánovania členského štátu a všeobecného cieľa zdravých fiškálnych politík.

4. Úverová podpora na plán podpory obnovy a odolnosti dotknutého členského štátu nesmie byť vyššia ako rozdiel medzi celkovými nákladmi na plán podpory obnovy a odolnosti, prípadne v prepracovanom znení, a maximálnym finančným príspevkom uvedeným v článku 10. Maximálny objem úveru pre každý členský štát nesmie presiahnuť 6,8 % jeho hrubého národného dôchodku.

5. Ak sú dostupné zdroje, môže sa odchylne od odseku 4 výška úverovej podpory za výnimočných okolností zvýšiť.

6. Úverová podpora sa vypláca v čiastkových platbách podmienených plnením čiastkových cieľov a cieľových hodnôt v súlade s článkom 17 ods. 4 písm. g).

7. O žiadosti o úverovú podporu prijme Komisia rozhodnutie v súlade s článkom 17. V prípade potreby sa plán podpory obnovy a odolnosti zodpovedajúcim spôsobom zmení.

Článok 13
Dohoda o úvere

1. Pred uzavretím dohody o úvere s dotknutým členským štátom Komisia posúdi, či:

a) sa odôvodnenie žiadosti o úver a jeho výška považujú vzhľadom na dodatočné reformy a investície za primerané a realistické ako aj

b) dodatočné reformy a investície spĺňajú kritériá stanovené v článku 16 ods. 3.

2. Ak žiadosť o úver spĺňa kritériá uvedené v odseku 1 a bude prijaté rozhodnutie uvedené v článku 17 ods. 2, Komisia uzavrie s dotknutým členským štátom dohodu o úvere. Dohoda o úvere musí okrem prvkov stanovených v článku 220 ods. 5 nariadenia o rozpočtových pravidlách obsahovať tieto prvky:

a) výšku úveru v eurách, prípadne aj sumu úverovej podpory vyplatenej v rámci predbežného financovania v súlade s článkom XX;

b) priemernú splatnosť; pričom na túto splatnosť sa neuplatňuje článok 220 ods. 2 nariadenia o rozpočtových pravidlách;

c) vzorec na stanovenie ceny a obdobie dostupnosti úveru;

d) maximálny počet splátok a jasný a presný harmonogram splácania;

e) ostatné prvky potrebné na implementáciu úverovej podpory v súvislosti s príslušnými reformami a investičnými projektmi v súlade s rozhodnutím uvedeným v článku 17 ods. 2.

3. V súlade s článkom 220 ods. 5 písm. e) nariadenia o rozpočtových pravidlách znášajú náklady spojené s vypožičaním finančných prostriedkov na úvery uvedené v tomto článku prijímajúce členské štáty.

4. Na správu úverových operácií súvisiacich s úvermi poskytnutými v súlade s týmto článkom zavedie Komisia potrebné opatrenia.

5. Členský štát, ktorý využíva úver poskytnutý v súlade s týmto článkom, otvorí na správu prijatého úveru osobitný účet. Takisto v súlade s opatreniami zavedenými podľa predchádzajúceho odseku prevedie dvadsať pracovných dní podľa systému TARGET2 pred príslušným dátumom splatnosti istinu a úroky splatné v rámci súvisiaceho úveru na účet, ktorý určí Komisia.

Článok 13a
Preskúmania a revízie

1. Najneskôr do konca roka 2022 Komisia predloží preskúmanie implementácie zdrojov uvedených v kapitole II tohto nariadenia. Toto povinné preskúmanie bude podľa potreby sprevádzať legislatívny návrh na revíziu tohto nariadenia, aby sa zabezpečilo plné využitie týchto zdrojov.

2. Najneskôr do konca roka 2024 Komisia predloží preskúmanie implementácie zdrojov uvedených v kapitole II tohto nariadenia. Toto povinné preskúmanie budú sprevádzať potrebné opatrenia na revíziu tohto nariadenia, aby sa zabezpečilo plné využitie viazaných rozpočtových prostriedkov.

KAPITOLA III

Plány podpory obnovy a odolnosti

Článok 14
Oprávnenosť

1. V zmysle európskych priorít uvedených v článku 3 a cieľov stanovených v článku 4 členské štáty vypracujú národné plány podpory obnovy a odolnosti. V týchto plánoch sa stanovia programy reforiem a investícií dotknutých členských štátov na nasledujúce štyri roky. Plány podpory obnovy a odolnosti oprávnené na financovanie v rámci tohto nástroja musia zahŕňať opatrenia na implementáciu reforiem a verejných a súkromných investičných projektov prostredníctvom komplexného a koherentného balíka. Pri príprave plánov podpory obnovy a odolnosti môžu členské štáty využiť nástroj technickej podpory v súlade s nariadením XX/YYYY [ktorým sa zriaďuje nástroj technickej podpory].

Opatrenia, ktoré sa začali prijímať od 1. februára 2020 v súvislosti s hospodárskymi a sociálnymi dôsledkami krízy spôsobenej pandémiou COVID-19, sú oprávnené na podporu v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti za predpokladu, že spĺňajú požiadavky stanovené v tomto nariadení.

2. Plány podpory obnovy a odolnosti prispievajú k šiestim európskym prioritám vymedzeným v článku 3 vrátane minimálnych podielov výdavkov uvedených v článku 3, všeobecným a špecifickým cieľom vymedzeným v článku 4 a dodržiavajú horizontálne zásady stanovené v článku 4a.

2a. V súlade s rozsahom uplatňovania mechanizmu prispievajú plány podpory obnovy a odolnosti k účinnému riešeniu problémov zistených v príslušných odporúčaniach určených dotknutému členskému štátu alebo v iných relevantných dokumentoch oficiálne prijatých Komisiou v kontexte európskeho semestra vrátane príslušných odporúčaní pre eurozónu schválených Radou.

2b. Tieto plány musia byť takisto v súlade s informáciami, ktoré členské štáty uvádzajú v národných programoch reforiem v rámci európskeho semestra, vo svojich národných energetických a klimatických plánoch a v ich aktualizáciách podľa nariadenia (EÚ) 2018/1999[17], v plánoch spravodlivej transformácie územia v rámci Fondu na spravodlivú transformáciu[18], v plánoch vykonávania záruky pre mladých ľudí a v partnerských dohodách a operačných programoch v rámci fondov Únie, ako aj v akciách spojených s vykonávaním práva a politík Únie.

2c. Plány podpory obnovy a odolnosti sú v súlade so stratégiou EÚ pre rodovú rovnosť na roky 2020 – 2025, vychádzajú z posúdenia plánovaných opatrení vplyvu na rodovú rovnosť a zahŕňajú kľúčové akcie na účinné riešenie negatívneho vplyvu krízy na rodovú rovnosť v kombinácii s opatreniami na uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti. Plány podpory obnovy a odolnosti sú takisto v súlade s vnútroštátnymi stratégiami pre rodovú rovnosť.

2d. Plány podpory obnovy a odolnosti nepoškodzujú jednotný trh.

3. Ak je členský štát na základe článku 12 nariadenia (EÚ) č. 472/2013 vyňatý z monitorovania a posúdenia európskeho semestra alebo podlieha dohľadu podľa nariadenia Rady (ES) č. 332/2002, ustanovenia stanovené v tomto nariadení sa na dotknutý členský štát uplatňujú vo vzťahu k výzvam a prioritám určeným opatreniami stanovenými na základe uvedených nariadení.

3a. Národné plány podpory obnovy a odolnosti nemajú vplyv na právo uzatvárať alebo presadzovať kolektívne zmluvy alebo prijímať opatrenia kolektívneho vyjednávania v súlade s vnútroštátnym právom a postupmi podľa Charty základných práv Európskej únie a vnútroštátnych právnych predpisov a postupov.

Článok 15
Plán podpory obnovy a odolnosti

1. Členský štát, ktorý chce získať finančný príspevok sprístupnený na alokáciu v súlade s článkom 11 ods. 1, predloží Komisii plán podpory obnovy a odolnosti podľa vymedzenia v článku 14 ods. 1.

Po tom, ako Komisia sprístupní na alokovanie sumu uvedenú v článku 11 ods. 2, členský štát v prípade potreby aktualizuje a predloží Komisii plán podpory obnovy a odolnosti uvedený v odseku 1, aby sa zohľadnil aktualizovaný maximálny finančný príspevok vypočítaný v súlade s článkom 10 ods. 2.

2. Plán podpory obnovy a odolnosti dotknutého členského štátu sa predkladá spolu s národným programom reforiem ako jeden spojený dokument a spravidla sa oficiálne predloží najneskôr do 30. apríla. Návrh plánu môže členský štát predložiť od 15. októbra predchádzajúceho roka spolu s návrhom rozpočtu na nasledujúci rok.

Členský štát, ktorý chce získať podporu v rámci mechanizmu, nadviaže viacúrovňový dialóg, v rámci ktorého sa miestne a regionálne orgány, sociálni partneri, organizácie občianskej spoločnosti, najmä mládežnícke organizácie, a ďalšie príslušné zainteresované strany a široká verejnosť budú môcť aktívne angažovať a diskutovať o príprave a vykonávaní plánov podpory obnovy a odolnosti. Návrh plánu sa predloží miestnym a regionálnym orgánom, sociálnym partnerom, organizáciám občianskej spoločnosti, najmä mládežníckym organizáciám, ako aj ďalším príslušným zainteresovaným stranám a širokej verejnosti na konzultácie pred dátumom predloženia Komisii a sociálni partneri majú aspoň 30 dní na to, aby reagovali písomne v súlade so zásadou partnerstva.

3. Plán podpory obnovy a odolnosti musí byť riadne odôvodnený a podložený. Uvádzajú sa v ňom najmä tieto prvky:

a) podrobné vysvetlenie toho, ako plány a opatrenia podpory obnovy a odolnosti prispievajú ku každej zo šiestich európskych priorít vymedzených v článku 3 a ako prispievajú k cieľom podľa článku 4 ods. 1 písm. b) a neoslabujú ich;

ab) v súlade s rozsahom uplatňovania mechanizmu odôvodnenie toho, ako plán podpory obnovy a odolnosti prispieva k účinnému riešeniu problémov zistených v príslušných odporúčaniach určených dotknutému členskému štátu alebo v iných relevantných dokumentoch oficiálne prijatých Komisiou v kontexte európskeho semestra vrátane príslušných odporúčaní pre eurozónu schválených Radou.

ac) ak členský štát čelí nerovnováhe alebo nadmernej nerovnováhe podľa zistení Komisie po hĺbkovom preskúmaní, vysvetlenie spôsobu, ako sú odporúčania prijaté podľa článku 6 nariadenia (EÚ) č. 1176/2011 v súlade s plánmi;

ad)  podrobné vysvetlenie toho, ako je plán v súlade s minimálnymi pridelenými podielmi na každú zo šiestich európskych priorít stanovených podľa článku 3;

ae) podrobné vysvetlenie toho, ako aspoň 40 % sumy požadovanej na plán podpory obnovy a odolnosti prispieva k zohľadňovaniu problematiky klímy a biodiverzity pomocou metodiky sledovania, ktorú poskytne Komisia. Pred nadobudnutím účinnosti nariadenia Komisia prijme prostredníctvom delegovaného aktu zodpovedajúcu metodiku, pričom podľa potreby použije kritériá stanovené taxonómiou EÚ;

af) vysvetlenie, ako opatrenia uvedené v pláne podľa očakávaní prispejú k digitálnym akciám a či predstavujú sumu, ktorá tvorí aspoň 20 % celkových pridelených prostriedkov v rámci plánu, a to na základe metodiky digitálneho označovania stanovenej v prílohe...; táto metodika sa zodpovedajúcim spôsobom použije v prípade opatrení, ktoré nemožno priamo zaradiť do niektorej oblasti intervencie uvedenej v tabuľke; koeficienty na podporu digitálnych cieľov sa môžu v prípade jednotlivých investícií zvýšiť s cieľom zohľadniť sprievodné reformné opatrenia, ktoré zvyšujú ich vplyv na digitálne ciele;

ag) vysvetlenie, ako je zabezpečené, že opatrenia nie sú v rozpore so strategickými a hospodárskymi záujmami Únie, nenahrádzajú opakujúce sa vnútroštátne rozpočtové výdavky a dodržiavajú zásadu doplnkovosti a zásadu výrazne nenarušiť v súlade s článkom 4a;

ah) odôvodnenie, ako je plán podpory obnovy a odolnosti v súlade so zásadami stratégie Únie v oblasti rodovej rovnosti na roky 2020 – 2025, s národnou stratégiou pre rodovú rovnosť, s posúdením vplyvu na rodovú rovnosť, a vysvetlenie, ako by opatrenia v pláne mali prispieť k podpore rodovej rovnosti a zásade uplatňovania hľadiska rodovej rovnosti a odstráneniu rodovej diskriminácie alebo k výzvam, ktoré z nej vyplývajú;

d) predpokladané jasné čiastkové ciele, cieľové hodnoty a orientačný harmonogram implementácie reforiem počas obdobia najviac štyroch rokov a investícií počas obdobia najviac siedmich rokov;

da) vysvetlenie, ako plány podpory obnovy a odolnosti predstavujú komplexný balík reforiem a investícií a ako sú konzistentné, a aké synergie s plánmi, stratégiami a programami stanovenými v dokumentoch uvedených v článku 14 ods. 2b sa očakávajú;

e) predpokladané verejné a súkromné investičné projekty, súvisiace investičné obdobie a prípadne informácie o účasti súkromných partnerov;

ea) ak opatrenia stanovené v pláne podpory obnovy a odolnosti nie sú vyňaté z povinnosti oznámiť štátnu pomoc uvedenú v článku 108 ods. 3 ZFEÚ v súlade s nariadením Komisie (EÚ) č. 651/2014[19], Komisia prioritne uskutoční analýzu plánu podpory obnovy a odolnosti na účely dodržiavania pravidiel štátnej pomoci a hospodárskej súťaže;

f) odhadované celkové náklady na reformy a investície, na ktoré sa vzťahuje predložený plán podpory obnovy a odolnosti (ďalej aj „odhadované celkové náklady na plán podpory obnovy a odolnosti“) s jasným odôvodnením validovaným nezávislým verejným orgánom, ako aj primeranosť nákladov očakávanému sociálnemu a hospodárskemu vplyvu ▌v súlade so zásadou nákladovej efektívnosti;

g) podľa potreby informácie o existujúcom alebo plánovanom financovaní z prostriedkov Únie a o prepojení s predchádzajúcimi alebo plánovanými reformami v rámci programu na podporu štrukturálnych reforiem alebo Nástroja technickej podpory;

h) sprievodné opatrenia, ktoré môžu byť potrebné, vrátane harmonogramu všetkých akcií v rámci politík;

i) zhrnutie viacúrovňového dialógu, ako sa uvádza v odseku 2 druhom pododseku, ako sa zohľadnili podnety zainteresovaných strán, a na žiadosť zainteresovaných strán možno ich stanoviská pripojiť k národným plánom podpory obnovy a odolnosti, ako aj podrobnosti konzultácií a dialógov plánovaných v súvislosti s vykonávaním plánu podpory obnovy a odolnosti vrátane príslušných čiastkových cieľov a zámerov;

j) mechanizmy na účinné monitorovanie a realizáciu plánu podpory obnovy a odolnosti dotknutým členským štátom vrátane navrhovaných jasných kvalitatívnych a kvantitatívnych čiastkových cieľov a cieľových hodnôt, ako aj súvisiacich ukazovateľov vrátane toho, ako plán zlepší výkonnosť podľa krajín v rámci sociálneho prehľadu a hodnotiacej tabuľky postupu pri makroekonomickej nerovnováhe;

k) prípadne žiadosť o úverovú podporu a dodatočné čiastkové ciele uvedené v článku 12 ods. 2 a 3 a ich prvky; ako aj

ka) vysvetlenie plánov, systémov a konkrétnych opatrení členských štátov na predchádzanie konfliktom záujmov, korupcii a podvodom pri využívaní finančných prostriedkov získaných v rámci tohto mechanizmu, ich odhaľovanie a nápravu, vrátane opatrení, ktoré sú zamerané na zabránenie dvojitému financovaniu z iných programov Únie a na spätné získanie stratených, nesprávne vyplatených alebo nesprávne použitých súm, prípadne uplatnenie sankcií;

kb) opatrenia prijaté členskými štátmi s cieľom zabezpečiť, aby sa prijímajúce podniky nezapájali do žiadneho daňového plánovania podliehajúceho oznamovaniu podľa smernice (EÚ) 2018/822 v súvislosti s cezhraničnými opatreniami;

l) iné relevantné informácie.

4. Pri príprave návrhov plánov podpory obnovy a odolnosti môžu členské štáty požiadať Komisiu, aby zorganizovala výmenu osvedčených postupov s cieľom umožniť žiadajúcim členským štátom využívať skúsenosti iných členských štátov. Členské štáty takisto môžu kedykoľvek počas roka  v súlade s príslušným nariadením požiadať o technickú podporu v rámci Nástroja technickej pomoci. Technická podpora plne dodržiava vnútroštátne pravidlá a postupy týkajúce sa kolektívneho vyjednávania. Činnosti technickej podpory nemôžu oslabiť úlohu sociálnych partnerov ani ohroziť autonómiu kolektívneho vyjednávania.

4a. S cieľom zabezpečiť väčšiu transparentnosť a zodpovednosť sa zástupcovia členských štátov zodpovední za plán podpory obnovy a odolnosti, a v prípade potreby, nezávislé fiškálne inštitúcie dostavia na základe pozvania pred príslušné výbory Európskeho parlamentu a predstavia plán podpory obnovy a odolnosti. Relevantné informácie Komisia sprístupní Európskemu parlamentu a Rade súčasne a za rovnakých podmienok.

Článok 16
Posúdenie Komisiou

1. Komisia pri posudzovaní plánu podpory obnovy a odolnosti a v prípade potreby jeho aktualizácií, ktoré členské štáty predkladajú v súlade s článkom 15 ods. 1  koná v úzkej spolupráci s dotknutým členským štátom. Komisia môže predložiť pripomienky alebo požiadať o dodatočné informácie. Dotknutý členský štát poskytne požadované dodatočné informácie a v prípade potreby môže plán prepracovať pred jeho oficiálnym predložením alebo po ňom. Dotknutý členský štát a Komisia sa môžu v prípade potreby dohodnúť na predĺžení lehoty stanovenej v článku 17 ods. 1 o primerané obdobie.

1a. V tomto posúdení Komisia zohľadní synergie vytvorené medzi plánmi podpory obnovy a odolnosti jednotlivých členských štátov a vzájomné dopĺňanie sa týchto plánov a iných investičných plánov na vnútroštátnej úrovni.

2. Pri posudzovaní plánu podpory obnovy a odolnosti a pri určovaní sumy, ktorá sa má alokovať dotknutému členskému štátu, Komisia zohľadní analytické informácie o dotknutom členskom štáte dostupné v kontexte európskeho semestra, ako aj odôvodnenie a prvky, ktoré poskytol dotknutý členský štát podľa článku 15 ods. 3, a všetky ďalšie relevantné informácie, medzi nimi najmä informácie obsiahnuté v národnom programe reforiem a národnom energetickom a klimatickom pláne dotknutého členského štátu a v plánoch spravodlivej transformácie územia v rámci Fondu pre spravodlivú transformáciu, v plánoch vykonávania záruky pre mladých ľudí, a v relevantných prípadoch informácie z technickej podpory získanej prostredníctvom Nástroja technickej pomoci.

Zohľadní aj informácie obsiahnuté vo výročnej správe o právnom štáte, porovnávacom prehľade EÚ v oblasti justície, hodnotiacej tabuľke v rámci postupu pri makroekonomickej nerovnováhe a sociálnom prehľade. Komisia takisto vyžaduje posúdenie vplyvu plánu na rodovú rovnosť, ktoré vykoná nezávislý expert, alebo toto posúdenie vykoná sama.

Komisia podľa potreby konzultuje s príslušnými zainteresovanými stranami Únie, aby zhromaždila ich názory na zodpovednosť, konzistentnosť a účinnosť národného plánu podpory obnovy a odolnosti.

3. Komisia posúdi účinnosť, efektívnosť, relevantnosť a súdržnosť plánu podpory obnovy a odolnosti a ▌na tento účel zohľadní tieto prvky:

Komisia posúdi, či všetky plány podpory obnovy a odolnosti spĺňajú tieto požiadavky:

a) či plán prispieva aspoň 40 % svojho objemu k začleňovaniu opatrení v oblasti klímy a biodiverzity a či sa správne uplatňuje metodika sledovania uvedená v článku 15 ods. 3 písm. ae);

b) či plán prispieva aspoň 20 % svojho objemu k digitálnym opatreniam a či sa správne uplatňuje metodika sledovania uvedená v článku 15 ods. 3 písm. af);

c) či každé jednotlivé opatrenie nie je v rozpore so strategickými a hospodárskymi záujmami Únie, nenahrádza opakujúce sa vnútroštátne rozpočtové výdavky a dodržiava zásadu doplnkovosti a zásadu výrazne nenarušiť v súlade s článkom 4a;

d) či je plán v súlade s minimálnymi pridelenými podielmi pre každú z európskych priorít stanovených podľa článku 3;

e) či opatrenia prijaté členskými štátmi zabezpečujú, aby sa prijímajúce podniky nezapájali do žiadneho daňového plánovania podliehajúceho oznamovaniu podľa smernice (EÚ) 2018/822 v súvislosti s cezhraničnými opatreniami;

Účinnosť:

f) či plán podpory obnovy a odolnosti prispieva ku každej zo šiestich európskych priorít vymedzených v článku 3 a či prispieva k cieľom podľa článku 4 ods. 1 písm. b) a neoslabuje ich;

g) či sa uskutočnil viacúrovňový dialóg, ako sa uvádza v článku 15 ods. 2 druhom pododseku, a či sa príslušným zainteresovaným stranám poskytujú skutočné príležitosti zúčastniť sa na príprave a vykonávaní plánu podpory obnovy a odolnosti;

h) či opatrenia, ktoré navrhol dotknutý členský štát, podľa očakávaní zabezpečia účinné monitorovanie a vykonávanie plánu podpory obnovy a odolnosti, vrátane navrhnutých jasných kvalitatívnych a kvantitatívnych čiastkových cieľov a cieľových hodnôt a súvisiacich ukazovateľov, a či plán zlepšuje výkonnosť podľa krajín v rámci sociálneho prehľadu a hodnotiacej tabuľky postupu pri makroekonomickej nerovnováhe;

i) či bude mať plán podpory obnovy a odolnosti podľa očakávaní v dotknutom členskom štáte trvalý vplyv;

j) či plán podpory obnovy a odolnosti zahŕňa investície do cezhraničných alebo celoeurópskych projektov vytvárajúcich európsku pridanú hodnotu, ak je to relevantné, s prihliadnutím na obmedzenia členských štátov vyplývajúce z ich geografickej polohy;

Efektívnosť:

k) či je odôvodnenie odhadovaných celkových nákladov na predložený plán podpory obnovy a odolnosti podané členským štátom primerané, realistické a či zodpovedá očakávaným sociálnym a hospodárskym vplyvom v ▌súlade so zásadou nákladovej efektívnosti;

l) či sa očakáva, že navrhované mechanizmy dotknutého členského štátu budú predchádzať konfliktom záujmov, korupcii a podvodom pri využívaní finančných prostriedkov získaných v rámci tohto mechanizmu, či ich budú odhaľovať a naprávať, vrátane opatrení, ktoré sú zamerané na zabránenie dvojitému financovaniu z iných programov Únie;

Relevantnosť:

m) či plán obsahuje opatrenia, ktoré v súlade s rozsahom uplatňovania mechanizmu účinne prispievajú k riešeniu problémov zistených v príslušných odporúčaniach určených dotknutému členskému štátu alebo v iných relevantných dokumentoch oficiálne prijatých Komisiou v kontexte európskeho semestra vrátane príslušných odporúčaní pre eurozónu schválených Radou;

n) či je plán v prípade, že členský štát čelí nerovnováhe alebo nadmernej nerovnováhe podľa zistení Komisie po hĺbkovom preskúmaní, zlučiteľný s odporúčaniami uvedenými v článku 6 nariadenia (EÚ) č. 1176/2011;

o) či plán obsahuje presné informácie uvedené v článku 15;

Súdržnosť:

p) či plán predstavuje komplexný balík reforiem a investícií a či opatrenia zabezpečujú konzistentnosť a synergie, ako sa uvádza v článku 14 ods. 2b;

q) či je plán v súlade so zásadami stratégie Únie v oblasti rodovej rovnosti na roky 2020 – 2025, s národnou stratégiou pre rodovú rovnosť, či bolo vypracované posúdenie vplyvu na rodovú rovnosť, a či sa očakáva, že opatrenia v pláne prispejú k podpore rodovej rovnosti a zásade uplatňovania hľadiska rodovej rovnosti a odstráneniu rodovej diskriminácie alebo k výzvam, ktoré z nej vyplývajú;

Tieto kritériá posudzovania sa uplatňujú v súlade s prílohou II.

4. Ak dotknutý členský štát požiada o úverovú podporu podľa článku 12, Komisia posúdi, či žiadosť o úverovú podporu spĺňa kritériá stanovené v článku 13 ods. 1, najmä to, či dodatočné reformy a investície, na ktoré sa vzťahuje žiadosť o úver, spĺňajú kritériá posudzovania podľa odseku 3.

4a. Ak Komisia plán podpory obnovy a odolnosti posúdi záporne, v lehote uvedenej v článku 17 ods. 1 predloží riadne odôvodnené posúdenie.

5. Komisii pri posudzovaní plánov podpory obnovy a odolnosti predložených členskými štátmi môžu pomáhať experti vrátane expertov vymenovaných Európskym parlamentom.

Článok 17
Rozhodnutie Komisie

1. Komisia prijme rozhodnutie do dvoch mesiacov od oficiálneho predloženia návrhu členským štátom, a to prostredníctvom delegovaného aktu v súlade s článkom 25a. Ak Komisia plán podpory obnovy a odolnosti posúdi kladne, v uvedenom rozhodnutí sa uvedú reformy a investičné projekty, ktoré má členský štát implementovať, vrátane čiastkových cieľov a cieľových hodnôt, ktoré sú potrebné na uvoľnenie čiastkovej platby finančného príspevku alokovaného v súlade s článkom 11.

2. Ak dotknutý členský štát žiada o úverovú podporu, v rozhodnutí sa stanoví aj výška úverovej podpory podľa článku 12 ods. 4 a 5, ako aj dodatočné reformy a investičné projekty, ktoré má členský štát implementovať a na ktoré sa uvedená úverová podpora vzťahuje, vrátane dodatočných čiastkových cieľov a cieľových hodnôt.

3. Výška finančného príspevku na plány podpory obnovy a odolnosti, ktoré spĺňajú kritériá stanovené v článku 16 ods. 3, ▌sa stanovuje takto:

a) ak plán podpory obnovy a odolnosti uspokojivo spĺňa kritériá stanovené v článku 16 ods. 3 a výška odhadovaných celkových nákladov na plán podpory obnovy a odolnosti sa rovná maximálnemu finančnému príspevku pre daný členský štát v zmysle článku 10 alebo je vyššia ako tento príspevok, finančný príspevok alokovaný dotknutému členskému štátu sa rovná plnej výške maximálneho finančného príspevku uvedeného v článku 10;

b) ak plán podpory obnovy a odolnosti uspokojivo spĺňa kritériá stanovené v článku 16 ods. 3 a odhadovaná výška celkových nákladov na plán podpory obnovy a odolnosti je nižšia ako maximálny finančný príspevok pre daný členský štát v zmysle článku 10, finančný príspevok alokovaný dotknutému členskému štátu sa rovná odhadovaným celkovým nákladom na daný plán podpory obnovy a odolnosti;

ba) ak plán podpory obnovy a odolnosti uspokojivo spĺňa kritériá stanovené v článku 16 ods. 3 a plán dostane viac ako dve hodnotenia B v prípade kritérií uvedených v písmenách h), i), l), m), p) stanovených v článku 16 ods. 3 , finančná alokácia sa zníži o 2 % za každé kritérium a celkové zníženie nepresiahne 6 % celkových pridelených finančných prostriedkov;

c) ak plán podpory obnovy a odolnosti nespĺňa uspokojivo kritériá stanovené v článku 16 ods. 3, dotknutému členskému štátu sa nealokuje žiaden finančný príspevok. Dotknutý členský štát môže požiadať o technickú podporu v rámci nástroja technickej podpory s cieľom umožniť lepšiu prípravu návrhu v nasledujúcich cykloch.

4. Rozhodnutím uvedeným v odseku 1 sa tiež stanoví:

a) finančný príspevok, ktorý sa má vyplatiť v čiastkových platbách len vtedy, keď členský štát uspokojivo splní čiastkové ciele a cieľové hodnoty určené v súvislosti s realizáciou plánu podpory obnovy a odolnosti;

aa) finančný príspevok a v uplatniteľných prípadoch výška úverovej podpory, ktorá sa má vyplatiť vo forme predbežného financovania v súlade s článkom 11a po schválení plánu podpory obnovy a odolnosti;

b) opis reforiem a investičných projektov a výška odhadovaných celkových nákladov na plán podpory obnovy a odolnosti;

c) obdobie realizácie plánu podpory obnovy a odolnosti takto:

(1) pokiaľ ide o dokončenie investície, investičné obdobie, počas ktorého sa musí implementovať investičný projekt, sa musí skončiť najneskôr sedem rokov po prijatí rozhodnutia;

(2) pokiaľ ide o dokončenie reforiem, obdobie, počas ktorého sa musia implementovať reformy, sa musí skončiť najneskôr štyri roky po prijatí rozhodnutia;

d) opatrenia a harmonogram monitorovania a vykonávania plánu podpory obnovy a odolnosti vrátane jasných kvalitatívnych a kvantitatívnych čiastkových cieľov a v prípade potreby opatrení potrebných na dosiahnutie súladu s článkom 19;

e) príslušné ukazovatele týkajúce sa plnenia plánovaných čiastkových cieľov a cieľových hodnôt vrátane metodiky na meranie súladu s výdavkovými cieľmi v oblasti klímy a životného prostredia uvedenými v článku 15; ako aj

f) opatrenia Komisie na poskytnutie úplného prístupu k príslušným relevantným údajom a správam;

g) prípadne výška úveru, ktorý sa má vyplatiť v čiastkových platbách, a dodatočné čiastkové ciele a cieľové hodnoty súvisiace s vyplatením úverovej podpory.

5. Ak Komisia plán podpory obnovy a odolnosti posúdi záporne, do dvoch mesiacov od podania návrhu členským štátom predloží riadne odôvodnené posúdenie. Uvedené oznámenie obsahuje aj odporúčanie, aby členský štát použil nástroj technickej podpory v súlade s nariadením XX/YYY [ktorým sa zriaďuje nástroj technickej podpory] s cieľom zmeniť alebo nahradiť plán podpory obnovy a odolnosti v súlade s článkom 18 tohto nariadenia. Po pozvaní Európskeho parlamentu Komisia predstúpi pred príslušný výbor, aby predložila vysvetlenia k zápornému posúdeniu plánu podpory obnovy a odolnosti. Príslušné informácie Komisia sprístupní Európskemu parlamentu a Rade súčasne a za rovnakých podmienok.

6. Podrobnosti a harmonogram realizácie podľa odseku 4 písm. d), príslušné ukazovatele týkajúce sa plnenia plánovaných čiastkových cieľov a cieľových hodnôt podľa odseku 4 písm. e), opatrenia na poskytnutie prístupu k príslušným údajom Komisii podľa odseku 4 písm. f) a prípadne dodatočné čiastkové ciele a cieľové hodnoty súvisiace s vyplatením úverovej podpory podľa odseku 4 písm. g) tohto článku sa bližšie opíšu v operačnej dohode, na ktorej sa dotknutý členský štát a Komisia dohodnú po prijatí rozhodnutia uvedeného v odseku 1 tohto článku. Prijatý plán a všetky ostatné relevantné informácie vrátane operačnej dohody uvedenej v odseku 6 Komisia sprístupní Európskemu parlamentu a Rade súčasne a za rovnakých podmienok bezprostredne po prijatí rozhodnutia a jeho uverejnení na webovom sídle Komisie. Komisia prostredníctvom delegovaného aktu uvedeného v odseku 1 tohto článku špecifikuje obsah operačných dohôd uvedených v článku 17 ods. 6 s cieľom posilniť súdržnosť a porovnateľnosť národných plánov podpory obnovy a odolnosti členských štátov a poskytnúť štandardizované údaje pre hodnotiacu tabuľku obnovy a odolnosti, ako sa uvádza v článku 21a.

7. Delegované akty uvedené v odsekoch 1 a 2 sa prijmú v súlade s ▌článkom 25 písm. a).

Článok 18
Zmena plánu podpory obnovy a odolnosti členského štátu

1. Ak už ▌členský štát z dôvodu objektívnych okolností nie je schopný zrealizovať plán podpory obnovy a odolnosti vrátane príslušných čiastkových cieľov a cieľových hodnôt, či už sčasti alebo ako celok, alebo ak dotknutý členský štát identifikoval dôležité dodatočné investičné a reformné opatrenia, ktoré sú oprávnené na podporu podľa tohto nariadenia, alebo ak dotknutý členský štát plánuje podstatne zlepšiť výsledok posúdenia podľa článkov 16 a 17, dotknutý členský štát môže Komisii predložiť odôvodnenú žiadosť o zmenu alebo nahradenie rozhodnutia uvedeného v článku 17 ods. 1 a 2. Na tento účel môže členský štát navrhnúť upravený alebo nový plán podpory obnovy a odolnosti. Členský štát môže kedykoľvek počas roka požiadať o využitie nástroja technickej podpory v súlade s nariadením XX/YYYY [ktorým sa zriaďuje nástroj technickej podpory] na účely zmeny alebo nahradenia plánu podpory obnovy a odolnosti.

2. Ak sa Komisia domnieva, že dôvody, ktoré uviedol dotknutý členský štát, odôvodňujú zmenu príslušného plánu podpory obnovy a odolnosti, posúdi nový plán v súlade s ustanoveniami článku 16 a do dvoch mesiacov od oficiálneho predloženia žiadosti prijme nové rozhodnutie v súlade s článkom 17.

3. Ak sa Komisia domnieva, že dôvody, ktoré uviedol dotknutý členský štát, neodôvodňujú zmenu príslušného plánu podpory obnovy a odolnosti, do dvoch mesiacov od oficiálneho predloženia žiadosti ju zamietne po tom, ako dotknutému členskému štátu poskytne príležitosť predložiť pripomienky v lehote jedného mesiaca od oznámenia záverov Komisie. Po pozvaní Európskeho parlamentu Komisia predstúpi pred príslušný výbor, aby predložila vysvetlenia k zápornému posúdeniu plánu podpory obnovy a odolnosti.

3a. Členské štáty zosúlaďujú v prípade potreby prostredníctvom aktualizácie svoje plány obnovy a odolnosti s aktualizovaným cieľom v oblasti klímy do roku 2030 stanoveným v nariadení, ktorým sa stanovuje rámec na dosiahnutie klimatickej neutrality a mení nariadenie (EÚ) 2018/1999 (európsky klimatický predpis) do šiestich mesiacov po uverejnení tohto nariadenia v Úradnom vestníku. Komisia posúdi aktualizované plány podpory obnovy a odolnosti v súlade s požiadavkami stanovenými v článku 16 a prijme nové rozhodnutie v súlade s článkom 17 do dvoch mesiacov od oficiálneho predloženia žiadosti.

KAPITOLA IV

Finančné ustanovenia

Článok 19
Ochrana finančných záujmov Únie

1. Pri vykonávaní mechanizmu prijmú členské štáty ako prijímatelia alebo dlžníci finančných prostriedkov v rámci tohto mechanizmu všetky potrebné opatrenia na ochranu finančných záujmov Únie, a najmä na zabezpečenie toho, aby akékoľvek opatrenie na implementáciu reforiem a investičných projektov v rámci plánu podpory obnovy a odolnosti bolo v súlade s uplatniteľným právom Únie a vnútroštátnym právom.

2. V dohodách uvedených v článku 13 ods. 2 a článku 19 ods. 1 sa stanovia povinnosti členských štátov:

a) pravidelne kontrolovať, či sa poskytnuté financovanie náležite použilo v súlade so všetkými platnými pravidlami a či sa akékoľvek opatrenie na implementáciu reforiem a investičných projektov v rámci plánu podpory obnovy a odolnosti vykonáva riadne v súlade so všetkými platnými pravidlami vrátane práva Únie a vnútroštátneho práva;

b) prijímať vhodné opatrenia na predchádzanie podvodom, korupcii a konfliktu záujmov, ako sa vymedzuje v článku 61 ods. 2 a 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách, ktoré poškodzujú finančné záujmy Únie, a na ich odhaľovanie a nápravu, a prijímať právne kroky na vymáhanie finančných prostriedkov, ktoré boli spreneverené, a to aj v súvislosti s akýmikoľvek opatreniami na implementáciu reforiem a investičných projektov v rámci plánu podpory obnovy a odolnosti;

c) priložiť k žiadosti o platbu:

i) vyhlásenie riadiaceho subjektu, že finančné prostriedky boli použité na určený účel, že informácie predložené spolu so žiadosťou o platbu sú úplné, presné a spoľahlivé, a že zavedené systémy kontroly poskytujú potrebné záruky, že finančné prostriedky boli spravované v súlade so všetkými uplatniteľnými pravidlami, najmä pokiaľ ide o predchádzanie konfliktom záujmov, predchádzanie podvodom a korupcii a dvojitému financovaniu v súlade so zásadou správneho finančného riadenia; ako aj

ii) podrobný opis auditov, primerané odôvodnenie odhadov nákladov potvrdených nezávislým verejným orgánom, posúdenia vplyvu, finančné výkazy a iné relevantné informácie, ako aj vykonané kontroly, najmä pokiaľ ide o investičné projekty vrátane zistených nedostatkov a akýchkoľvek prijatých nápravných opatrení;

d) zhromažďovať na účely auditu a kontroly využívania finančných prostriedkov v súvislosti s opatreniami na implementáciu reforiem a investičných projektov v rámci plánu podpory obnovy a odolnosti v elektronickej forme do jednej databázy, ktorá bez toho, aby sa zvýšila nepotrebná administratívna záťaž, umožňuje porovnateľnú úroveň prístupu vyšetrovacích a audítorských orgánov Únie, tieto kategórie údajov:

i) meno/názov konečného príjemcu finančných prostriedkov;

ii) názov dodávateľa a subdodávateľa, ak je konečným príjemcom finančných prostriedkov verejný obstarávateľ v súlade s ustanoveniami Únie alebo vnútroštátnymi ustanoveniami o verejnom obstarávaní;

iii) meno(-á), priezvisko(-á) a dátum narodenia skutočného(-ých) príjemcu(-ov) finančných prostriedkov alebo dodávateľa, ako sa vymedzuje v článku 3 ods. 6 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849[20];

iv) uviesť zoznam všetkých opatrení na implementáciu reforiem a investičných projektov v rámci plánu podpory obnovy a odolnosti, celkovú výšku verejných finančných prostriedkov s uvedením sumy finančných prostriedkov vyplatených v rámci mechanizmu a z iných fondov Únie;

e) výslovne oprávniť Komisiu, úrad OLAF, Európsku prokuratúru a Dvor audítorov na vykonávanie ich práv, ako sa stanovuje v článku 129 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách, a uložiť podobné povinnosti všetkým konečným príjemcom finančných prostriedkov vyplatených na opatrenia na implementáciu reforiem a investičných projektov uvedených v pláne podpory obnovy a odolnosti alebo všetkým ostatným osobám alebo subjektom zapojeným do ich vykonávania;

f) viesť záznamy v súlade s článkom 132 nariadenia o rozpočtových pravidlách;

f a) viesť záznamy v súlade s článkom 75 nariadenia o rozpočtových pravidlách. V dôsledku toho sa dokumenty týkajúce sa plnenia rozpočtu uchovávajú najmenej päť rokov odo dňa udelenia absolutória Európskym parlamentom. Doklady týkajúce sa operácií sa uchovávajú v každom prípade do konca roka nasledujúceho po roku, v ktorom sa tieto operácie definitívne ukončia. V prípade súdnych konaní sa táto lehota pozastaví dovtedy, kým neuplynie lehota poslednej možnosti podať súdne odvolanie.

g) osobné údaje uvedené v dokladoch sa podľa možnosti z týchto dokladov vypustia, a to za predpokladu, že nie sú potrebné na účely rozpočtového absolutória, kontroly a auditu. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725[21] sa uplatňuje na uchovávanie prevádzkových údajov.

3. Členské štáty sú implementujúcimi partnermi a sledujú, zhromažďujú a uchovávajú informácie o príjemcoch finančných prostriedkov na projekty, na ktoré sa nástroj vzťahuje.

Komisia sa naďalej zodpovedá rozpočtovému orgánu v súvislosti s každoročným postupom udeľovania absolutória a nástroj predkladá ako osobitný postup udeľovania absolutória v samostatnej kapitole hodnotiacej správy Komisie o absolutóriu podľa článku 318 ZFEÚ.

4. Finančné prostriedky Únie vyplatené v rámci nástroja podliehajú externému auditu Európskeho dvora audítorov v súlade s článkom 287 ZFEÚ.

5. Komisia, OLAF, Európska prokuratúra a Dvor audítorov sú výslovne oprávnené členskými štátmi podľa tohto nariadenia vykonávať svoje práva, ako sa stanovuje v článku 129 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

OLAF môže vykonávať administratívne vyšetrovania vrátane kontrol a inšpekcií na mieste v súlade s ustanoveniami a postupmi ustanovenými v nariadení (EÚ, Euratom) č. 883/2013 a nariadení Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 na účely zistenia, či v súvislosti s podporou v rámci nástroja nedošlo k podvodu, korupcii alebo akémukoľvek inému protiprávnemu konaniu poškodzujúcemu finančné záujmy Únie.

Komisia zavedie účinné a primerané opatrenia na boj proti podvodom, pričom zohľadní zistené riziká. Komisia na tento účel vyvinie alebo upraví existujúce systémy IT s cieľom vytvoriť digitálny systém podávania správ o výkonnosti, ktorý umožní monitorovanie nezrovnalostí a podvodov, ich odhaľovanie a podávanie správ o nich.

6. V dohodách uvedených v článku 13 ods. 2 a článku 19 ods. 1 sa takisto stanovuje právo Komisie primerane znížiť podporu v rámci mechanizmu a vymáhať všetky sumy splatné do rozpočtu Únie alebo požiadať o predčasné splatenie úveru v prípadoch podvodu, korupcie a konfliktu záujmov, ktoré poškodzujú finančné záujmy Únie, alebo porušenia povinností vyplývajúcich z uvedených dohôd.

Komisia pri rozhodovaní o sume, ktorá sa má vrátiť, o znížení alebo o sume, ktorá sa má splatiť vopred, dodržiava zásadu proporcionality a zohľadní závažnosť podvodu, korupcie a konfliktu záujmov poškodzujúcich finančné záujmy Únie alebo porušenia povinností. Členský štát dostane príležitosť predložiť svoje pripomienky predtým, ako dôjde k zníženiu alebo sa požiada o predčasné splatenie.

Článok 19
Záväzok finančného príspevku

1. Rozhodnutie ▌uvedené v článku 17 ods. 1 predstavuje individuálny právny záväzok v zmysle nariadenia o rozpočtových pravidlách, ktorý sa môže zakladať na globálnych záväzkoch. Rozpočtové záväzky sa prípadne môžu rozdeliť na ročné čiastkové platby rozložené na viacero rokov.

1a. Rozpočtové záväzky môžu byť založené na globálnych záväzkoch a v prípade potreby rozdelené na ročné splátky rozložené na viacero rokov.

Článok 19a
Pravidlá pre platby, pozastavenie a zrušenie finančných príspevkov

2. Platba finančných príspevkov dotknutému členskému štátu podľa tohto článku sa uskutoční v súlade s rozpočtovými prostriedkami a v závislosti od dostupných finančných prostriedkov. Rozhodnutia ▌uvedené v tomto článku sa prijmú v súlade s ▌článkom 25a).

2a. Komisia v roku 2021 pod podmienkou, že prijme právny záväzok uvedený v článku 19 ods. 1 tohto nariadenia, a na žiadosť členského štátu predloženú spolu s plánom podpory obnovy a odolnosti, vyplatí predbežné financovanie vo výške 20 % právneho záväzku vo forme nenávratnej pomoci a prípadne vo výške 20 % úverovej podpory vo forme úverového aktíva v súlade s článkom 19 tohto nariadenia. Odchylne od článku 116 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách Komisia vykoná príslušnú platbu do dvoch mesiacov od prijatia Komisiou právneho záväzku uvedeného v článku 19 tohto nariadenia.

V prípadoch predbežného financovania podľa odseku 2a sa finančné príspevky a prípadne úverová podpora, ktorá sa má vyplatiť, ako sa uvádza v článku 17 ods. 4 písm. a), primerane upravia.

Ak suma predbežného financovania finančného príspevku vo forme nenávratnej podpory vyplatená v roku 2021 podľa odseku 1 presahuje 20 % maximálneho finančného príspevku vypočítaného v súlade s článkom 10 ods. 2 do 30. júna 2022, ďalšia platba schválená v súlade s článkom 19a ods. 3 a v prípade potreby aj nasledujúce platby sa znížia až do vyrovnania nadmernej sumy. V prípade, ak zostávajúce platby nie sú dostatočné, nadmerná suma sa vráti.

2b. V dohodách a rozhodnutiach uvedených v článku 13 ods. 2 a článku 19 ods. 1 sa takisto stanovuje právo Komisie primerane znížiť podporu v rámci mechanizmu a vymáhať všetky sumy splatné do rozpočtu Únie alebo požiadať o predčasné splatenie úveru v prípadoch podvodu, korupcie a konfliktu záujmov, ktoré poškodzujú finančné záujmy Únie a ktoré členský štát nenapravil, alebo v prípade závažného porušenia povinností vyplývajúcich z uvedených dohôd a rozhodnutí.

Pri rozhodovaní o výške vymáhanej sumy, znížení alebo o sume, ktorá sa má predčasne splatiť, Komisia dodržiava zásadu proporcionality a zohľadňuje závažnosť podvodu, korupcie a konfliktu záujmov, ktoré majú vplyv na finančné záujmy Únie, alebo závažnosť porušenia povinností. Členský štát dostane príležitosť predložiť svoje pripomienky predtým, ako dôjde k zníženiu alebo sa požiada o predčasné splatenie.

3. Po splnení príslušných dohodnutých čiastkových cieľov a cieľových hodnôt uvedených v pláne podpory obnovy a odolnosti schválenom delegovaným aktom Komisie a pri zohľadnení predbežného financovania podľa článku 19 ods. 2a dotknutý členský štát predloží Komisii riadne odôvodnenú žiadosť o vyplatenie finančného príspevku zodpovedajúceho plneniu cieľových hodnôt a čiastkových cieľov, a prípadne tranže úveru. Takéto žiadosti o vyplatenie členské štáty v prípade potreby predkladajú Komisii polročne. Komisia do dvoch mesiacov od doručenia žiadosti posúdi, či boli uspokojivo splnené príslušné čiastkové ciele a cieľové hodnoty stanovené v rozhodnutí uvedenom v článku 17 ods. 1. Pri tomto posúdení sa zohľadní aj operačná dohoda uvedená v článku 17 ods. 6. Vyplatenie finančných prostriedkov zodpovedá úrovni implementovania dohodnutých čiastkových cieľov a cieľových hodnôt. Komisii môžu pomáhať experti vrátane expertov vymenovaných Európskym parlamentom.

Ak je posúdenie Komisie kladné, prijme rozhodnutie, ktorým v súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách povolí vyplatenie finančného príspevku. Každé rozhodnutie o platbe by sa malo vyplatiť len vtedy, ak sa realizovali príslušné čiastkové ciele a zámery, ktoré preukazujú merateľný pokrok.

4. Ak Komisia na základe posúdenia uvedeného v odseku 3 dospeje k záveru, že čiastkové ciele a cieľové hodnoty stanovené v rozhodnutí uvedenom v článku 17 ods. 1 neboli uspokojivo splnené, príslušná časť žiadosti o platbu bude pozastavená. Dotknutý členský štát môže do jedného mesiaca od oznámenia posúdenia Komisie predložiť svoje pripomienky.

Pozastavenie sa zruší, len ak členský štát prijme potrebné opatrenia na zabezpečenie uspokojivého splnenia čiastkových cieľov a cieľových hodnôt uvedených v článku 17 ods. 1.

5. Platobná lehota začína odchylne od článku 116 ods. 2 nariadenia o rozpočtových pravidlách plynúť odo dňa oznámenia kladného výsledku dotknutému členskému štátu podľa odseku 3 druhého pododseku alebo odo dňa oznámenia zrušenia pozastavenia podľa odseku 4 druhého pododseku.

6. Ak dotknutý členský štát v lehote šiestich mesiacov od pozastavenia neprijme potrebné opatrenia, Komisia podľa článku 14 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách úmerne zníži sumu finančného príspevku po tom, ako dotknutému členskému štátu poskytne príležitosť predložiť pripomienky do dvoch mesiacov od oznámenia svojich záverov.

7. Ak dotknutý členský štát do osemnástich mesiacov odo dňa prijatia rozhodnutia uvedeného v článku 17 ods. 1 nedosiahne hmatateľný pokrok v súvislosti so žiadnym príslušným čiastkovým cieľom a cieľovou hodnotou, Komisia vypovie dohody alebo rozhodnutia uvedené v článku 13 ods. 2 a článku 19 ods. 1 tohto nariadenia a zruší viazanosť sumy finančného príspevku bez toho, aby tým bol dotknutý článok 14 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách. Akékoľvek predbežné financovanie podľa odseku 2a tohto článku sa vymáha v plnej výške.

Rozhodnutie o zrušení finančného príspevku a v uplatniteľných prípadoch o vymáhaní sumy vyplatenej v rámci predbežného financovania prijme Komisia po tom, ako dotknutému členskému štátu poskytne možnosť predložiť pripomienky v lehote dvoch mesiacov od oznámenia výsledkov svojho posúdenia toho, či sa dosiahol hmatateľný pokrok.

7a. Ak sa vyskytnú mimoriadne okolnosti, prijatie rozhodnutia, ktorým sa povoľuje vyplatenie finančného príspevku podľa článku 19a ods. 3, sa môže odložiť najviac o tri mesiace.

8. Ustanovenia tohto článku sa v súlade s ustanoveniami dohody o úvere uvedenej v článku 13 a s ustanoveniami rozhodnutia uvedeného v článku 17 ods. 2 uplatňujú mutatis mutandis na dodatočnú úverovú podporu.

KAPITOLA V

Podávanie správ a informácie

Článok 20
Podávanie správ členskými štátmi v rámci európskeho semestra

Dotknutý členský štát v rámci procesu európskeho semestra štvrťročne podáva správu o pokroku dosiahnutom pri plnení plánu podpory obnovy a odolnosti vrátane operačnej dohody uvedenej v článku 17 ods. 6, implementácie jednotlivých navrhovaných čiastkových cieľov, zámerov a súvisiacich ukazovateľov a odporúčaní Komisie ako súčasti nástroja technickej podpory, ak o to členský štát požiadal. Na tento účel sa štvrťročné správy členských štátov náležite zohľadnia v národných programoch reforiem, ktoré sa použijú ako nástroj na podávanie správ o pokroku pri plnení plánov podpory obnovy a odolnosti. S cieľom zabezpečiť väčšiu transparentnosť a zodpovednosť zástupcovia členských štátov zodpovední za plány podpory obnovy a odolnosti a príslušné inštitúcie a zainteresované strany na žiadosť Európskeho parlamentu vystúpia pred príslušnými výbormi s cieľom diskutovať o opatreniach, ktoré sa stanovili alebo sa majú prijať podľa tohto nariadenia. Členské štáty poskytnú príslušné informácie kedykoľvek počas tohto procesu súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

Nezávislé fiškálne inštitúcie, ako sú vymedzené v smernici Rady 2011/85/EÚ[22], sú vyzvané, aby polročne dopĺňali a posudzovali takéto správy zamerané na spoľahlivosť poskytnutých informácií, údajov a prognóz, ako aj výkonnosť a všeobecný pokrok dosiahnutý pri plnení plánov podpory obnovy a odolnosti.

Článok 20a
Dialóg na podporu obnovy a odolnosti

1. S cieľom posilniť dialóg medzi inštitúciami Únie, najmä Európskym parlamentom, Radou a Komisiou, a zabezpečiť väčšiu transparentnosť a zodpovednosť, môžu príslušné výbory Európskeho parlamentu pozvať zástupcov Rady a jej prípravných orgánov, Komisie a prípadne euroskupiny, aby vystúpili pred výborom a diskutovali o opatreniach prijatých podľa tohto nariadenia a tých, ktoré boli prijaté podľa nariadenia Rady XXX[EURI].

2. S cieľom zabezpečiť väčšiu transparentnosť a zodpovednosť môže(-u) príslušný(-é) výbor(-y) Európskeho parlamentu vyzvať zástupcov členského štátu zodpovedných za plán podpory obnovy a odolnosti a v prípade potreby nezávislé národné fiškálne inštitúcie, aby sa dostavili pred výbory a predložili plán podpory obnovy a odolnosti a opatrenia, ktoré sú stanovené a ktoré sa majú prijať podľa tohto nariadenia.

3. Komisia sprístupní súčasne Rade a Európskemu parlamentu všetky informácie, ktoré poskytli členské štáty, relevantné pre inštitúcie na vykonávanie ich mandátov podľa tohto nariadenia. Citlivé alebo dôverné informácie sa môžu zasielať s výhradou osobitných povinností týkajúcich sa dôvernosti.

4. Informácie, ktoré Komisia zašle Rade alebo ktorémukoľvek z jej prípravných orgánov v súvislosti s týmto nariadením alebo jeho vykonávaním, sa súčasne sprístupnia Európskemu parlamentu, v prípade potreby s výhradou mechanizmov zachovávania dôvernosti. Príslušné výsledky diskusií vedených v prípravných orgánoch Rady sa poskytnú aj príslušným výborom Európskeho parlamentu.

Článok 21
Informácie pre Európsky parlament a Radu a komunikácia o plánoch podpory obnovy a odolnosti členských štátov

1. Plány podpory obnovy a odolnosti schválené delegovaným aktom Komisie v súlade s článkom 17 a akékoľvek iné relevantné informácie Komisia bez zbytočného odkladu postúpi súčasne a za rovnakých podmienok Európskemu parlamentu a Rade. V takom prípade Komisia komunikuje s Parlamentom a Radou o tom, ako im možno dôverne sprístupniť odstránené informácie. S cieľom zabezpečiť väčšiu transparentnosť a zodpovednosť zástupcovia členských štátov zodpovední za plány podpory obnovy a odolnosti a príslušné inštitúcie a zainteresované strany na žiadosť Európskeho parlamentu vystúpia pred príslušnými výbormi s cieľom diskutovať o opatreniach, ktoré sú stanovené alebo sa majú prijať podľa tohto nariadenia. Členské štáty poskytnú príslušné informácie kedykoľvek počas tohto procesu súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

2. Na zabezpečenie zviditeľnenia finančných prostriedkov Únie určených na finančnú podporu, s ktorou sa počíta v príslušnom pláne podpory obnovy a odolnosti, môže Komisia vykonávať komunikačné činnosti zobrazením viditeľného označenia Únie vrátane spoločných komunikačných činností s dotknutými vnútroštátnymi orgánmi. Komisia zabezpečí viditeľnosť výdavkov v rámci mechanizmu tým, že jasne uvedie, že podporované projekty musia byť zreteľne označené ako „Iniciatíva Európskej únie na podporu obnovy“.

2a. Komisia podáva polročne správu Európskemu parlamentu o pokroku dosiahnutom pri plnení čiastkových cieľov a cieľov plánov podpory obnovy a odolnosti, ako aj o komplementárnosti plánov s existujúcimi programami Únie.

2b. Komisia polročne predkladá Európskemu parlamentu a Rade podrobnú správu o finančných záväzkoch, ktoré prijala s tretími stranami na účely financovania mechanizmu. Správa obsahuje jasný a dôveryhodný plán splácania bez toho, aby sa využil VFR v súlade s článkom 7. Citlivé alebo dôverné informácie sú k dispozícii poslancom Európskeho parlamentu na základe vopred dohodnutých prísnych pravidiel zachovania dôvernosti.

Článok 21a
Hodnotiaca tabuľka podpory obnovy a odolnosti

1. Komisia vypracuje hodnotiacu tabuľku podpory obnovy a odolnosti (ďalej len „hodnotiaca tabuľka“), ktorá bez zmeny doplní existujúci sociálny prehľad o ukazovatele stanovené v cieľoch OSN v oblasti udržateľného rozvoja a v existujúcej hodnotiacej tabuľke postupu pri makroekonomickej nerovnováhe. Hodnotiaca tabuľka uvádza stav implementácie dohodnutých reforiem a investícií prostredníctvom plánov podpory obnovy a odolnosti každého členského štátu a stav vyplatenia čiastkových platieb členským štátom spojených s uspokojivým plnením jasných čiastkových cieľov a cieľových hodnôt.

2. V hodnotiacej tabuľke sa zobrazuje pokrok zaznamenaný v plánoch podpory obnovy a odolnosti v každej zo šiestich priorít, ktoré vymedzujú rozsah pôsobnosti tohto nariadenia.

3. Hodnotiaca tabuľka obsahuje kľúčové ukazovatele súvisiace s európskymi prioritami uvedenými v článku 3 a osobitnými cieľmi uvedenými v článku 4 a horizontálnymi zásadami uvedenými v článku 4a, ako sú sociálne, hospodárske a environmentálne ukazovatele, ktorými sa hodnotí pokrok zaznamenaný v plánoch podpory obnovy a odolnosti v každej zo šiestich európskych priorít článku 3, ktoré vymedzujú rozsah pôsobnosti tohto nariadenia, ako aj súhrn procesu monitorovania týkajúceho sa súladu s minimálnymi podielmi výdavkov na klimatické a iné environmentálne ciele.

4. V hodnotiacej tabuľke sa uvádza stupeň splnenia príslušných čiastkových cieľov plánov podpory obnovy a odolnosti a zistené nedostatky pri ich implementácii, ako aj odporúčania Komisie na riešenie príslušných nedostatkov.

5. V hodnotiacej tabuľke sa uvedú podrobnosti a harmonogram realizácie plánu podpory obnovy a odolnosti a vyplatenia čiastkových platieb spojených s uspokojivým plnením jasných čiastkových cieľov a cieľových hodnôt.

6. Hodnotiaca tabuľka slúži ako základ pre trvalú výmenu najlepších postupov medzi členskými štátmi, ktorá sa realizuje vo forme pravidelného štruktúrovaného dialógu.

7. Hodnotiaca tabuľka sa neustále aktualizuje a zverejňuje na webovom sídle Komisie. Uvádza sa v nej stav platobných nárokov, platby, pozastavenie a zrušenie finančných príspevkov.

8. Komisia predloží hodnotiacu tabuľku na vypočutí, ktoré organizujú príslušné výbory Európskeho parlamentu.

9. Komisia by pri vypracúvaní hodnotiacej tabuľky mala v čo najväčšej miere vychádzať z prehľadov viacerých ukazovateľov na monitorovanie sociálneho a hospodárskeho rozmeru odolnosti a prehľadov na monitorovanie zeleného a digitálneho rozmeru odolnosti, ako sa uvádza v prílohe k jej správe o strategickom výhľade z roku 2020 s názvom Vytýčenie smeru k odolnejšej Európe.

KAPITOLA VI

Komplementarita, monitorovanie a hodnotenie

Článok 22
Koordinácia a komplementarita

Komisia a dotknuté členské štáty úmerne k svojej príslušnej zodpovednosti podporujú synergie a zabezpečujú účinnú koordináciu medzi mechanizmom zriadeným týmto nariadením a inými programami vrátane nástroja technickej podpory a nástrojmi Únie, najmä opatreniami financovanými z fondov Únie a financovaním poskytovaným skupinou Európskej investičnej banky alebo inými medzinárodnými finančnými inštitúciami, v ktorých je členský štát akcionárom. Na tento účel:

a) zabezpečujú medzi rôznymi nástrojmi na úrovni Únie, na vnútroštátnej a prípadne regionálnej úrovni komplementaritu, synergiu, koherentnosť a konzistentnosť, najmä vo vzťahu k opatreniam financovaným z fondov Únie, a to ako vo fáze plánovania, tak aj vo fáze implementácie;

b) optimalizujú mechanizmy koordinácie s cieľom zabrániť duplicite úsilia; ako aj

c) zabezpečujú úzku spoluprácu medzi subjektmi zodpovednými za implementáciu, kontrolu a dohľad na úrovni Únie, na vnútroštátnej a prípadne na regionálnej úrovni v záujme splnenia cieľov nástrojov zriadených podľa tohto nariadenia.

Článok 23
Monitorovanie implementácie

1. Komisia monitoruje implementáciu mechanizmu a meria dosahovanie cieľov stanovených v článku 4. Ukazovatele, ktoré sa majú používať na podávanie správ o pokroku a na účely monitorovania a hodnotenia mechanizmu, pokiaľ ide o dosahovanie všeobecných a špecifických cieľov, sú stanovené v prílohe III. Monitorovanie implementácie musí byť cielené a primerané činnostiam vykonávaným v rámci mechanizmu.

2. Efektívny, účinný a včasný zber údajov rozčlenených podľa rodu a úrovní príjmov na monitorovanie implementácie činností a výsledkov sa zabezpečuje pomocou systému podávania správ o výkonnosti. Na tento účel sa konečným prijímateľom a príjemcom finančných prostriedkov Únie ukladajú primerané požiadavky na podávanie správ.

2a. Európsky parlament má právo na úplnú kontrolu rozhodnutí Komisie o výdavkoch. Komisia poskytne plný prístup príslušnému orgánu Európskeho parlamentu a poslancom Európskeho parlamentu. Komisia štvrťročne informuje Európsky parlament o stave schválených plánov, zmenách schválených pre tieto plány, podaných žiadostiach o platby, prijatých platbách, pozastavení platieb, zrušení platieb a vymáhaní finančných prostriedkov. Komisia štvrťročne predkladá prehľad týchto informácií na vypočutí, ktoré organizujú príslušné výbory Európskeho parlamentu.

2ab. Komisia štvrťročne informuje Európsky parlament poskytnutím verejne prístupnej databázy otvorených údajov o konečných príjemcoch finančných prostriedkov z mechanizmu. Citlivé alebo dôverné informácie sú k dispozícii poslancom Európskeho parlamentu na základe vopred dohodnutých prísnych pravidiel zachovania dôvernosti.

2ac. Komisia štvrťročne podáva správu Európskemu parlamentu cez verejné vypočutia o implementácii mechanizmu v členských štátoch. Táto správa obsahuje podrobné informácie o sumách viazaných a vyplatených členským štátom, stave implementácie dohodnutých čiastkových cieľov, ako aj všetky relevantné informácie na zabezpečenie úplnej transparentnosti a zverejnenia v rámci mechanizmu. 

2ad. Komisia vytvorí účinný monitorovací rámec pre dokončené projekty.

Článok 24
Polročná správa

1. O implementácii mechanizmu ustanoveného týmto nariadením podáva Komisia polročné správy Európskemu parlamentu a Rade.

2. Polročná správa musí obsahovať informácie o pokroku dosiahnutom v rámci mechanizmu pri plnení plánov podpory obnovy a odolnosti dotknutých členských štátov.

3. Polročná správa musí obsahovať aj tieto informácie:

a) objem príjmov pripísaných mechanizmu v rámci Nástroja Európskej únie na obnovu v predchádzajúcom roku, rozčlenený podľa rozpočtových položiek; ▌

b) príspevok súm získaných prostredníctvom Nástroja Európskej únie na obnovu k dosahovaniu cieľov mechanizmu;

ba) podrobnosti o požiadavkách týkajúcich sa nástroja technickej podpory, pokiaľ ide o vypracovanie, revíziu, implementáciu a zlepšenie plánu podpory obnovy a odolnosti;

bb) stav implementácie cieľových hodnôt a čiastkových cieľov pre každý členský štát, sumy pridelené a vyplatené každému členskému štátu a celkom, prijaté žiadosti o platbu, o prijaté rozhodnutia o platbách, pozastavenie alebo zrušenie platieb, spätné získavanie finančných prostriedkov, prijímatelia finančných prostriedkov, a všetky ďalšie relevantné informácie, ktoré zabezpečujú úplnú transparentnosť a zodpovednosť, ako aj komplementaritu plánov s existujúcimi programami Únie;

bc) oddiel za každý členský štát s podrobným uvedením toho, ako sa uplatňuje zásada správneho finančného riadenia v súlade s článkom 61 nariadenia o rozpočtových pravidlách;

bd) podiel nástroja, ktorý prispieva k cieľom Únie v oblasti klímy a životného prostredia;

be) zoznam príjemcov a konečných príjemcov finančných prostriedkov z mechanizmu.

4. Správa sa predkladá Európskemu parlamentu a Rade ako súčasť integrovaného podávania správ o finančnej zodpovednosti a je súčasťou osobitného postupu udelenia absolutória ako samostatná kapitola v správe Komisie o hodnotení absolutória podľa článku 318 ZFEÚ.

Článok 25
Hodnotenie mechanizmu a jeho hodnotenie ex post

1. Štyri roky po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia predloží Komisia Európskemu parlamentu a Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov nezávislú hodnotiacu správu o jeho vykonávaní a najneskôr do 12 mesiacov od konca roku 2027 správu o nezávislom hodnotení ex post.

2. V hodnotiacej správe sa predovšetkým posúdi miera dosiahnutia cieľov, efektívnosť využívania zdrojov a európska pridaná hodnota. Takisto sa v nej posúdi, či sú všetky ciele a akcie aj naďalej relevantné.

3. Podľa potreby sa k hodnoteniu pripojí návrh na zmeny tohto nariadenia.

4. Správa o hodnotení ex post pozostáva z celkového posúdenia nástroja zriadeného týmto nariadením a musí obsahovať informácie o jeho vplyve z dlhodobého hľadiska.

Článok 25a
Vykonávanie delegovania právomoci

1. Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2. Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 17 a článku 19 sa Komisii udeľuje do 31. decembra 2027.

3. Delegovanie právomoci uvedené v článku 17 a článku 19 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4. Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s odborníkmi určenými jednotlivými členskými štátmi v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva.

5. Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po jeho prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

6. Delegovaný akt prijatý podľa článku 17 a článku 19 nadobudne účinnosť vtedy, ak Európsky parlament ani Rada nevznesú námietku počas troch mesiacov od oznámenia o uvedenom akte Európskemu parlamentu a Rade, alebo ak pred uplynutím uvedeného obdobia Európsky parlament aj Rada informovali Komisiu o tom, že nevznesú námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o tri mesiace.

KAPITOLA VII

Komunikácia a záverečné ustanovenia

Článok 26
Poskytovanie informácií, komunikácia a zverejňovanie

1. Príjemcovia finančných prostriedkov Únie musia, najmä pri propagácii akcií a ich výsledkov, priznať pôvod a zabezpečiť zviditeľnenie finančných prostriedkov Únie zobrazením viditeľného označenia Únie tak, že poskytujú koherentné, účinné a primerané cielené informácie rôznym cieľovým skupinám vrátane médií, sociálnych médií a verejnosti. Príjemcovia zabezpečia viditeľnosť výdavkov v rámci mechanizmu jasným označením podporovaných projektov ako „Iniciatíva EÚ na oživenie hospodárstva“.

2. Komisia v súvislosti s mechanizmom zriadeným týmto nariadením, ich akciami a výsledkami vykonáva informačné a komunikačné činnosti. Finančné zdroje alokované na nástroje zriadené týmto nariadením zároveň prispievajú k inštitucionálnej komunikácii o politických prioritách Únie, pokiaľ sa týkajú cieľov uvedených v článku 4.

2a. Pri propagácii akcií a ich výsledkov príjemcovia finančných prostriedkov Únie a Komisia pravidelne informujú a zapájajú zastúpenia Európskeho parlamentu a Komisie o projektoch v dotknutých členských štátoch.

Článok 28
Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli

Za Európsky parlament Za Radu

predseda predseda


PRÍLOHA I

Metodika výpočtu maximálneho finančného príspevku (t. j. nenávratnej finančnej podpory) z mechanizmu pre každý členský štát

 

V tejto prílohe sa stanovuje metodika výpočtu maximálneho finančného príspevku, ktorý je k dispozícii pre každý členský štát, podľa článku 10. Metóda zohľadňuje:

 počet obyvateľov,

 prevrátenú hodnotu HDP na obyvateľa,

 priemernú mieru nezamestnanosti za posledných päť rokov oproti priemeru EÚ (2015 – 2019);

 kumulatívny pokles reálneho HDP v období od roku 2020 do roku 2021, konkrétne zmenu reálneho HDP v roku 2021 v porovnaní s rokom 2019.

Na zabránenie nadmernej koncentrácii prostriedkov:

 je prevrátená hodnota HDP na obyvateľa obmedzená na 150 % priemeru EÚ,

 je odchýlka miery nezamestnanosti v danej krajine od priemeru EÚ obmedzená na 150 % priemeru EÚ,

 aby sa zohľadnili všeobecne stabilnejšie pracovné trhy v bohatších členských štátoch (HND na obyvateľa nad priemerom EÚ), je odchýlka ich miery nezamestnanosti od priemeru EÚ obmedzená na 75 %.

Maximálny finančný príspevok z mechanizmu pre členský štát () na roky 2021 a 2022 je definovaný takto:

MFCi(2021-2022) = αi × 0,6 × (FS)

Maximálny finančný príspevok členského štátu v rámci mechanizmu (MFCi) sa na roky 2023 a 2024 vymedzuje takto:

MFCi(2023-2024) = betai × [ 0,4(FS) + neviazaná suma (2021-2022)

kde:

FS (finančná podpora) je dostupné finančné krytie mechanizmu v zmysle

článku 5 ods. 1 písm. a); a  je kľúč na určenie príspevku pre členský štát i, vymedzený takto:

,

pričom 1.

a  1.  a 0,75 v prípade členských štátov

kde:

  je kľúč na určenie príspevku pre krajinu i je hrubý domáci produkt krajiny i na obyvateľa v roku 2019, vážený priemer hrubých domácich produktov na obyvateľa v roku 2019 v členských štátoch

EÚ27,

 je celkový počet obyvateľov krajiny i v roku 2019,

 je celkový počet obyvateľov členských štátov EÚ27 v roku 2019,

 je priemerná miera nezamestnanosti krajiny i v rokoch 2015 – 2019,

 je priemerná miera nezamestnanosti EÚ27 v rokoch 2015 – 2019.

FS (finančná podpora) je dostupné finančné krytie mechanizmu v zmysle článku 5 ods. 1 písm. a) a a

betai je kľúč na určenie príspevku pre členský štát i, vymedzený takto:

pričom 1.

a pričom    a 0.75 pre členské štáty, kde

kde:

  je kľúč na určenie príspevku pre krajinu i,

je HDP v roku 2019 na obyvateľa krajiny i,

je vážený priemer HDP na obyvateľa v roku 2019 v členských štátoch EÚ27,

je celkový počet obyvateľov krajiny i v roku 2019,

je celkový počet obyvateľov členských štátov EÚ27 v roku 2019,

je kumulatívna strata reálneho HDP krajiny i počas obdobia rokov 2020 – 2021,

je kumulatívna strata reálneho HDP členských štátov EÚ27 počas obdobia rokov 2020 – 2021.

Kľúč na určenie príspevku na obdobie rokov 2023 až 2024 sa vypočíta do 30. júna 2022 na základe údajov Eurostatu.

Uplatnením tejto metodiky vznikne nasledovný podiel a výška maximálneho finančného príspevku na každý členský štát.

 

Maximálny finančný príspevok na členský štát EÚ

 

Podiel vyjadrený ako % z celku

Suma (v miliónoch, ceny roku 2018)

BE

1,55

4821

BG

1,98

6131

CZ

1,51

4678

DK

0,56

1723

DE

6,95

21545

EE

0,32

1004

IE

0,39

1209

EL

5,77

17874

ES

19,88

61618

FR

10,38

32167

HR

1,98

6125

IT

20,45

63380

CY

0,35

1082

LV

0,70

2170

LT

0,89

2766

LU

0,03

101

HU

1,98

6136

MT

0,07

226

NL

1,68

5197

AT

0,95

2950

PL

8,65

26808

PT

4,16

12905

RO

4,36

13505

SI

0,55

1693

SK

1,98

6140

FI

0,71

2196

SE

1,24

3849

Spolu

100,00

310000


PRÍLOHA II

Usmernenia pre posudzovanie v rámci mechanizmu

1. Rozsah

Tieto usmernenia pre posudzovanie majú spolu s týmto nariadením slúžiť Komisii ako základ pre transparentné a spravodlivé posúdenie návrhov plánov podpory obnovy a odolnosti predložených členskými štátmi, ako aj pre stanovenie finančného príspevku v súlade s cieľmi a akýmikoľvek ďalšími príslušnými požiadavkami stanovenými v tomto nariadení. Tieto usmernenia sú najmä základom pre uplatňovanie kritérií posudzovania uvedených v článku 16 ods. 3 a stanovenie finančného príspevku, ako sa uvádza v článku 17 ods. 3.

Účelom usmernení pre posudzovanie je:

a) poskytnúť ďalšie usmernenia týkajúce sa procesu posudzovania návrhov plánov podpory obnovy a odolnosti, ktoré predložili členské štáty;

b) poskytnúť ďalšie podrobnosti o kritériách posudzovania a ustanoviť hodnotiaci systém, ktorý sa má zriadiť s cieľom zabezpečiť spravodlivý a transparentný proces; ako aj

c) vymedziť spojitosť medzi posúdením, ktoré má vykonať Komisia na základe kritérií posudzovania, a určením finančného príspevku, ktorý sa má stanoviť v rozhodnutí Komisie u k vybraným plánom podpory obnovy a odolnosti.

Usmernenia sú nástrojom, ktorý má Komisii uľahčiť posudzovanie návrhov plánov podpory obnovy a odolnosti predložených členskými štátmi a zabezpečiť, aby plány podpory obnovy a odolnosti podporovali reformy a verejné investície, ktoré sú relevantné a dodržiava sa v nich zásada doplnkovosti Únie, a aby v rámci nich financovala a vytvárala skutočná európska pridaná hodnota pri zaistení rovnakého zaobchádzania s členskými štátmi.

2. Kritériá posudzovania

V súlade s článkom 16 ods. 3 Komisia posúdi efektívnosť, účinnosť, relevantnosť a koherentnosť plánu podpory obnovy a odolnosti ▌a na tento účel zohľadní nasledujúce prvky:

Komisia posúdi, či všetky plány podpory obnovy a odolnosti spĺňajú tieto požiadavky:

a) či plán prispieva aspoň 40 % svojho objemu k začleňovaniu opatrení v oblasti klímy a biodiverzity a či sa správne uplatňuje metodika sledovania uvedená v článku 15 ods. 3 písm. ae);

b) či plán prispieva aspoň 20 % svojho objemu k digitálnym akciám a či sa správne uplatňuje metodika sledovania uvedená v článku 15 ods. 3 písm. af);

c) či každé jednotlivé opatrenie nie je v rozpore so strategickými a hospodárskymi záujmami Únie, nenahrádza opakujúce sa vnútroštátne rozpočtové výdavky a dodržiava zásadu doplnkovosti a zásadu „výrazne nepoškodzovať“ v súlade s článkom 4a (novým);

d) či je plán v súlade s minimálnymi pridelenými podielmi pre každú z európskych priorít stanovených podľa článku 3;

e) či opatrenia prijaté členskými štátmi zabezpečujú, aby sa prijímajúce podniky nezapájali do žiadneho daňového plánovania podliehajúceho oznamovaniu podľa smernice (EÚ) 2018/822 v súvislosti s cezhraničnými opatreniami;

Efektívnosť:

f) či plán podpory obnovy a odolnosti prispieva ku každej zo šiestich európskych priorít vymedzených v článku 3 a či prispieva k cieľom článku 4 ods. 1 písm. b)a nie je s nimi v rozpore;

g) či sa uskutočnil viacúrovňový dialóg, ako sa uvádza v článku 15 ods. 2 druhom pododseku, a či sa príslušným zainteresovaným stranám poskytujú účinné príležitosti zúčastniť sa na príprave a vykonávaní plánu podpory obnovy a odolnosti;

h) či opatrenia, ktoré navrhol dotknutý členský štát, podľa očakávaní zabezpečia účinné monitorovanie a realizáciu plánu podpory obnovy a odolnosti, predpokladaných kvalitatívnych a kvantitatívnych čiastkových cieľov, cieľových hodnôt a súvisiacich ukazovateľov, a či plán zlepší výkonnosť podľa krajín v rámci sociálneho prehľadu a hodnotiacej tabuľky postupu pri makroekonomickej nerovnováhe;

i) či bude mať plán podpory obnovy a odolnosti podľa očakávaní v dotknutom členskom štáte trvalý vplyv;

j) či plán podpory obnovy a odolnosti zahŕňa investície do cezhraničných alebo celoeurópskych projektov vytvárajúcich európsku pridanú hodnotu, ak je to relevantné, s prihliadnutím na obmedzenia členských štátov vyplývajúce z ich geografickej polohy;

Účinnosť:

k) či je odôvodnenie odhadovaných celkových nákladov na predložený plán podpory obnovy a odolnosti podané členským štátom primerané, realistické a či zodpovedá sociálnym a hospodárskym vplyvom v súlade so zásadou nákladovej efektívnosti;

l) či sa očakáva, že navrhované dohody dotknutého členského štátu budú predchádzať konfliktom záujmov, korupcii a podvodom, odhaľovať ich a naprávať ich pri využívaní finančných prostriedkov získaných v rámci tohto mechanizmu vrátane tých, ktoré sú zamerané na zabránenie dvojitému financovaniu z iných programov Únie;

Relevantnosť:

m) či plán obsahuje opatrenia, ktoré v súlade s rozsahom uplatňovania mechanizmu účinne prispievajú k riešeniu problémov zistených v príslušných odporúčaniach týkajúcich sa jednotlivých krajín pre dotknutý členský štát alebo v iných relevantných dokumentoch oficiálne prijatých Komisiou v kontexte európskeho semestra vrátane príslušných odporúčaní pre eurozónu schválených Radou.

n) či plán, v prípade, že členský štát čelí nerovnováhe alebo nadmernej nerovnováhe podľa zistení Komisie po hĺbkovom preskúmaní, je zlučiteľný s odporúčaniami uvedenými v článku 6 nariadenia (EÚ) č. 1176/2011;

o) či plán presné informácie uvedené v článku 15;

Súdržnosť:

p) či plán predstavuje komplexný balík reforiem a investícií a či opatrenia zabezpečujú konzistentnosť a synergie, ako sa uvádza v článku 14 ods. 2b;

q) či je plán v súlade so zásadami stratégie Únie v oblasti rodovej rovnosti na roky 2020 – 2025, s národnou stratégiou pre rodovú rovnosť, či bolo vypracované posúdenie vplyvu na rodovú rovnosť, a či sa očakáva, že opatrenia v pláne prispejú k podpore rodovej rovnosti a zásady uplatňovania hľadiska rodovej rovnosti a k odstráneniu rodovej diskriminácie alebo výziev, ktoré z nej vyplývajú;

▌Na základe procesu posudzovania Komisia ohodnotí plány podpory obnovy a odolnosti predložené členskými štátmi podľa každého z kritérií posudzovania uvedených v článku 16 ods. 3, na účely vyhodnotenia účinnosti, efektívnosti, významu a koherentnosti plánov a s cieľom stanoviť finančnú alokáciu v súlade s článkom 17 ods. 3.

V záujme zjednodušenia a efektívnosti má hodnotiaci systém rozmedzie A až C, ako sa uvádza ďalej:

Hodnotenie pre písmená a) až e)

A – splnené kritériá

C – nesplnené kritériá

Hodnotenie pre písmená f), g), h), i), j), k), l), m), n), o), p), q)

A – kritériá splnené do značnej miery/primerané opatrenia na účinné vykonávanie pre h)

B – kritériá splnené do strednej miery/minimálne opatrenia na účinné vykonávanie pre h)

C – kritériá splnené do malej miery/nedostatočné opatrenia na účinné vykonávanie pre h)

V prípade kritérií j) sa uplatňuje len hodnotenie A alebo B a pre členské štáty, ktoré majú objektívne obmedzenia odvodené od ich geografickej polohy, sa neudeľuje žiadne hodnotenie.

▌3. Stanovenie finančného príspevku z rozpočtového nástroja na podporu obnovy a odolnosti

Komisia v súlade s článkom 17 ods. 3 stanoví finančný príspevok, pričom zohľadní význam a koherentnosť plánu podpory obnovy a odolnosti, ktorý navrhol dotknutý členský štát, na základe posúdenia kritérií stanovených v článku 17 ods. 3. Na tento účel použije nasledujúce kritériá:

a) ak plán podpory obnovy a odolnosti uspokojivo spĺňa kritériá stanovené v článku 16 ods. 3 a výška odhadovaných celkových nákladov na plán podpory obnovy a odolnosti sa rovná maximálnemu finančnému príspevku pre daný členský štát v zmysle článku 10 alebo vyššia ako tento príspevok, finančný príspevok alokovaný dotknutému členskému štátu sa rovná plnej výške maximálneho finančného príspevku uvedeného v článku 10;

b) ak plán podpory obnovy a odolnosti uspokojivo spĺňa kritériá stanovené v článku 16 ods. 3 a odhadovaná výška celkových nákladov na plán podpory obnovy a odolnosti je nižšia ako maximálny finančný príspevok pre daný členský štát v zmysle článku 10, finančný príspevok alokovaný dotknutému členskému štátu sa rovná odhadovaným celkovým nákladom na daný plán podpory obnovy a odolnosti;

ba) ak plán podpory obnovy a odolnosti uspokojivo spĺňa kritériá stanovené v článku 16 ods. 3 a plán dostane každé B nad rámec dvoch B v prípade kritérií uvedených v písmenách h), i), l), m), p) stanovených v článku 16 ods. 3, finančná alokácia sa zníži o 2 % na kritérium a celkové zníženie nesmie presiahnuť 6 % celkových pridelených finančných prostriedkov;

c) ak plán podpory obnovy a odolnosti nespĺňa uspokojivo kritériá stanovené v článku 16 ods. 3, dotknutému členskému štátu sa nealokuje žiaden finančný príspevok.

Na účely vykonávania tohto pododseku platia tieto vzorce:

 pre písmeno a):      členský štát dostane   

 pre písmeno b):    <  členský štát dostane  

 kde: 

 i  je dotknutý členský štát,

 MFC  je maximálny finančný príspevok pre dotknutý členský štát, 

 C  je výška odhadovaných celkových nákladov na plán podpory obnovy a odolnosti.

 

Na základe procesu posudzovania podľa článku 16 ods. 3 a s ohľadom na hodnotenia:

Plán podpory obnovy a odolnosti uspokojivo spĺňa kritériá posudzovania:

 

Ak celkové hodnotenie na základe kritérií a) až q) zahŕňa:

 

- hodnotenie A pri kritériách a) až f);

 

a pri ostatných kritériách:

 

- všetky hodnotenia A

 

alebo

 

- viac hodnotení A než B a žiadne C.

Plán dostane každé B nad rámec dvoch B v prípade kritérií uvedených v písmenách h), i), l), m), p) stanovených v článku 16 ods. 3, finančná alokácia sa zníži o 2 % na kritérium a celkové zníženie nesmie presiahnuť 6 % celkovej finančnej alokácie.

Plán podpory obnovy a odolnosti nespĺňa uspokojivo kritériá posudzovania:

 

Ak celkové hodnotenie na základe kritérií a) až q) zahŕňa:

 

- hodnotenie iné než A pri kritériách a) až f);

 

a pri ostatných kritériách:

 

- viac hodnotení B než A

 

alebo

 

- aspoň jedno hodnotenie C.

 

 

 

PRÍLOHA III

Ukazovatele

Dosahovanie cieľov uvedených v článku 4 sa meria na základe nasledujúcich ukazovateľov, ktoré sú rozdelené podľa členských štátov a oblastí intervencie.

Ukazovatele sa používajú na základe dostupných údajov a informácií vrátane kvantitatívnych a/alebo kvalitatívnych údajov.

  Ukazovatele výstupov:

a) počet schválených plánov podpory obnovy a odolnosti ▌;

b) celkový finančný príspevok alokovaný na plán podpory obnovy a odolnosti;

  Ukazovatele výsledkov:

c) počet zrealizovaných plánov podpory obnovy a odolnosti; Ukazovatele vplyvu stanovené týmto nariadením

d) ciele stanovené v pláne podpory obnovy a odolnosti, ktoré boli dosiahnuté okrem iného vďaka celkovej finančnej podpore (v náležitých prípadoch vrátane úverovej podpory) získanej z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti zriadeného týmto nariadením.

Hodnotenie ex post uvedené v článku 25 vykonáva Komisia aj s cieľom zistiť prepojenia medzi celkovou finančnou podporou (v náležitých prípadoch vrátane úverovej podpory) z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti a vykonaním relevantných opatrení v dotknutom členskom štáte s cieľom posilniť obnovu, odolnosť, udržateľný rast, zamestnanosť a súdržnosť.


 

 

STANOVISKO VÝBORU PRE ZAMESTNANOSŤ A SOCIÁLNE VECI (16.10.2020)

<CommissionInt>pre Výbor pre rozpočet a Výbor pre hospodárske a menové veci</CommissionInt>


<Titre>k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti</Titre>

<DocRef>(COM(2020)0408 – C9‑0150/2020 – 2020/0104(COD))</DocRef>

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: <Depute>Dragoș Pîslaru</Depute>

 

 

 

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Komisia 28. mája 2020 predložila návrh na zriadenie Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, ktorým sa nahrádza stiahnutý návrh Komisie o zriadení Programu na podporu reforiem. Nový návrh je založený na najnovšom texte o Programe na podporu reforiem a je úzko zosúladený s politickými usmerneniami poskytovanými v rámci európskeho semestra. Jeho ciele boli revidované a spôsob vykonávania mechanizmu bol prispôsobený tak, aby sa zohľadnili nové skutočnosti vyplývajúce z pandémie COVID-19. V tomto novom kontexte je mimoriadne dôležité strategicky naplánovať obnovu a zabezpečiť udržateľný rast posilnením odolnosti európskych hospodárstiev a spoločností.

Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti bude kľúčovým programom Nástroja Európskej únie na obnovu v rámci revidovaného viacročného finančného rámca. Mechanizmus je tiež súčasťou celého radu opatrení vypracovaných v reakcii na súčasnú pandémiu COVID-19, ako je Investičná iniciatíva v reakcii na koronavírus.

Cieľom mechanizmu je poskytovať rozsiahlu finančnú pomoc, ktorou by sa podporilo navrhovanie a implementácia veľmi potrebných dlhodobých reforiem a súvisiacich verejných investícií v členských štátoch. Jeho všeobecným cieľom je podporovať hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť Únie prostredníctvom opatrení, ktoré príslušným členským štátom umožnia rýchlejšiu a udržateľnejšiu obnovu a zvyšovanie odolnosti a zároveň zmierňovanie sociálneho a hospodárskeho vplyvu krízy a podporu zelenej a energetickej transformácie, vytvárania pracovných miest a udržateľného rastu.

Zo širšieho hľadiska bude Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti prispievať aj k realizácii záväzkov Únie a členských štátov v kontexte Európskeho piliera sociálnych práv a Charty základných práv Európskej únie.

Podpora v rámci mechanizmu sa poskytne na základe dobrovoľnej žiadosti dotknutého členského štátu. Táto podpora sa poskytne vo forme nenávratnej podpory v rámci priameho riadenia a vo forme úverov.

Členské štáty by mali pripraviť národné plány obnovy a odolnosti, ktoré zahŕňajú opatrenia na implementáciu reforiem a realizáciu verejných investičných projektov prostredníctvom súdržného balíka a mali by byť v súlade s príslušnými výzvami a prioritami pre danú krajinu identifikovanými v kontexte európskeho semestra, s národnými programami reforiem, národnými energetickými a klimatickými plánmi, plánmi spravodlivej transformácie a partnerskými dohodami a operačnými programami prijatými v rámci fondov Únie. Tieto plány budú tvoriť prílohu k národnému programu reforiem a správy o pokroku pri realizácii týchto plánov sa budú podávať aj v rámci procesu európskeho semestra.

Súbežne s Mechanizmom na podporu obnovy a odolnosti Komisia navrhla aj nariadenie o Nástroji technickej podpory, z ktorého sa poskytne podpora pri posilňovaní administratívnych kapacít a dlhodobých štrukturálnych reforiem v členských štátoch a podporí sa vykonávanie odporúčaní pre jednotlivé krajiny, ktoré sú určené členským štátom v kontexte európskeho semestra.

Spravodajca víta nový návrh Komisie, ktorým sa zriaďuje Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti, a je presvedčený, že tento mechanizmus bude zohrávať kľúčovú úlohu pri obnove a rekonštrukcii Únie. Zasadzuje sa za to, aby sa v rámci tohto mechanizmu vytvoril pilier venovaný reformám a investíciám v záujme ďalšej generácie, najmä mládeže a detí. Spravodajca je teda pevne oddaný myšlienke, že Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti by mal byť nástrojom orientovaným na budúcnosť navrhnutým v prospech ďalšej generácie.

Toto stanovisko vychádza zo stanoviska k zriadeniu Programu na podporu reforiem (2018/0213(COD)), ktoré prijal Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci 26. mája 2020. V dôsledku toho zahŕňa všetky pozmeňujúce návrhy, ktoré sú relevantné aj pre Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti.

Spravodajca by okrem toho chcel navrhnúť ďalšie zmeny, ktoré zdôraznia význam štrukturálnych reforiem založených na solidarite, integrácii a sociálnej spravodlivosti ako súčasti cieľov európskeho semestra, aby sa zabezpečila rovnosť príležitostí a prístup k nim a sociálna ochrana, ochrana zraniteľných skupín a zlepšenie životnej úrovne všetkých občanov. Podľa jeho názoru by vykonávanie reforiem mohlo získať širokú podporu, ak by členské štáty v rámci postupu predkladania žiadostí o finančnú podporu v rámci mechanizmu počítali s konzultáciami s príslušnými zainteresovanými stranami a národnými parlamentmi.

Spravodajca navrhuje rozšíriť rozsah pôsobnosti mechanizmu (článok 3) začlenením širokého spektra oblastí politiky, napr. opatrení v oblasti vzdelávania, celoživotného vzdelávania a odbornej prípravy; opatrení pre lepšiu budúcnosť pre znevýhodnené deti, mládež, starších ľudí a osoby so zdravotným postihnutím, opatrení na zníženie rodovej diskriminácie a na podporu rodovej rovnosti; opatrení na podporu podmienok na posilňovanie podnikateľských príležitostí a zručností; opatrení na vykonávanie opatrení v oblasti klímy; opatrení na zvýšenie kapacity verejných inštitúcií na zaručenie práv mobilných a cezhraničných pracovníkov atď.; opatrení v oblasti odborného vzdelávania a prípravy a integrácie mládeže do trhu práce; opatrení na reformu dôchodkového zabezpečenia, ako aj opatrení na zlepšenie systémov verejného zdravotníctva.

Spravodajca tiež navrhuje pozmeňujúci návrh, ktorý sa osobitne zaoberá situáciou členských štátov, v ktorých sa vyskytujú nadmerné nerovnováhy, a členských štátov, ktoré nie sú členmi eurozóny a ktorých štrukturálny rozvoj je značne oneskorený.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci vyzýva Výbor pre rozpočet a Výbor pre hospodárske a menové veci, aby ako gestorské výbory vzali do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

<RepeatBlock-Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 2 a (nové)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(2a) V článkoch 2 a 8 zmluvy sa stanovuje, že rovnosť medzi ženami a mužmi je hodnotou Únie a že Únia by sa vo všetkých svojich činnostiach mala zameriavať na odstránenie nerovností a podporu rovnoprávnosti medzi mužmi a ženami. Uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti vrátane rodového rozpočtovania by malo byť preto zavedené do všetkých politík a nariadení Únie.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 3</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3) Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík (ďalej len „európsky semester“) vrátane zásad Európskeho piliera sociálnych práv je na úrovni Únie rámcom pre identifikáciu národných reformných priorít a monitorovanie ich implementácie. Členské štáty vypracúvajú vlastné národné viacročné investičné stratégie na podporu týchto reforiem. Tieto stratégie by mali byť predložené spolu s ročnými národnými programami reforiem ako prostriedok na načrtnutie a koordinovanie prioritných investičných projektov, ktoré by mali byť podporené z finančných prostriedkov členských štátov a/alebo Únie.

(3) Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík (ďalej len „európsky semester“) vrátane cieľov Európskej zelenej dohody, zásad Európskeho piliera sociálnych práv (EPSP) a cieľov OSN v oblasti  udržateľného rozvoja je na úrovni Únie rámcom pre identifikáciu národných reformných priorít a monitorovanie ich implementácie. V rámci cieľov európskeho semestra sa riešia aj štrukturálne reformy založené na solidarite, integrácii a sociálnej spravodlivosti s cieľom vytvoriť kvalitné pracovné miesta a rast, zabezpečiť rovnosť príležitostí a prístup k nim a sociálnu ochranu, chrániť zraniteľné skupiny a zlepšiť životnú úroveň všetkých. Členské štáty vypracúvajú vlastné národné viacročné investičné stratégie na podporu týchto reforiem. Tieto stratégie by mali byť predložené spolu s ročnými národnými programami reforiem ako prostriedok na načrtnutie a koordinovanie prioritných investičných projektov, ktoré by mali byť podporené z finančných prostriedkov členských štátov a/alebo Únie.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 4</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4) Pandémia COVID-19 na začiatku roku 2020 zmenila hospodársky výhľad Únie a celého sveta na nadchádzajúce roky a vyžiadala si naliehavú a koordinovanú reakciu Únie na vyrovnanie sa s obrovskými hospodárskymi a sociálnymi dôsledkami pre všetkých členov. Výzvy súvisiace s demografiou sú v dôsledku COVID-19 ešte výraznejšie. Pandémia COVID-19, ako aj predošlá hospodárska a finančná kríza svedčia o tom, že budovanie stabilných a odolných hospodárstiev a finančných systémov založených na stabilných hospodárskych a sociálnych štruktúrach pomáha členským štátom efektívnejšie reagovať na otrasy a rýchlejšie prekonávať ich účinky. Strednodobé a dlhodobé dôsledky krízy spôsobenej ochorením COVID-19 budú v kritickej miere závisieť od toho, ako rýchlo sa hospodárstva členských štátov zotavia z krízy, čo zas závisí od fiškálneho priestoru, ktorý majú členské štáty k dispozícii na prijatie opatrení na zmiernenie sociálneho a hospodárskeho dosahu krízy a na odolnosť ich hospodárstiev. Reformy a investície na riešenie štrukturálnych nedostatkov ekonomík a posilnenie ich odolnosti budú mať preto zásadný význam v procese návratu hospodárstiev na cestu udržateľnej obnovy a pri zastavení ďalšieho prehlbovania rozdielov v Únii.

(4) Pandémia COVID-19 na začiatku roku 2020 zmenila hospodársky výhľad Únie a celého sveta na nadchádzajúce roky a vyžiadala si naliehavú a koordinovanú reakciu Únie na vyrovnanie sa s obrovskými hospodárskymi a sociálnymi dôsledkami pre všetky členské štáty. Výzvy súvisiace s demografiou a sociálnou oblasťou sú v dôsledku COVID-19 ešte výraznejšie, najmä pre ženy a dievčatá v dôsledku jestvujúcich nerovností. Pandémia COVID-19, ako aj predošlá hospodárska a finančná kríza svedčia o tom, že budovanie stabilných a odolných hospodárstiev a finančných systémov a systémov sociálneho zabezpečenia založených na stabilných hospodárskych a sociálnych štruktúrach zaručujúcich dôstojnú úroveň života pomáha členským štátom efektívnejšie reagovať na otrasy a rýchlejšie prekonávať ich účinky. Strednodobé a dlhodobé dôsledky krízy spôsobenej ochorením COVID-19 budú v kritickej miere závisieť od toho, ako rýchlo sa hospodárstva členských štátov zotavia z krízy, čo zas závisí od fiškálneho priestoru, ktorý majú členské štáty k dispozícii na prijatie opatrení na zmiernenie sociálneho a hospodárskeho dosahu krízy a na odolnosť ich hospodárstiev. Reformy a investície na riešenie štrukturálnych nedostatkov ekonomík a posilnenie ich hospodárskej, sociálnej, ekologickej a administratívnej odolnosti budú mať preto zásadný význam v procese návratu hospodárstiev na cestu udržateľnej obnovy a pri zastavení ďalšieho prehlbovania sociálnych rozdielov v Únii a zamedziteľných účinkov presahovania šokov medzi členskými štátmi alebo v rámci Únie ako celku s následnými výzvami pre konvergenciu a súdržnosť.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 4 a (nové)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(4a) Systémy sociálneho zabezpečenia členských štátov zaručujú, že spoločnostiam a občanom sa poskytujú integrované služby a hospodárske výhody potrebné pre dôstojný život, ktoré sa vzťahujú na tieto oblasti intervencie: sociálne zabezpečenie, zdravotná starostlivosť, vzdelávanie, bývanie, zamestnanosť, spravodlivosť a sociálne služby pre zraniteľné skupiny. Zohrávajú kľúčovú úlohu pri dosahovaní udržateľného sociálneho rozvoja, presadzovaní rovnosti a sociálnej spravodlivosti. V dôsledku krízy spôsobenej krízou COVID-19 sa systémy sociálneho zabezpečenia členských štátov ocitli v bezprecedentnej situácii napätia a tlaku, keďže neboli navrhnuté na pokrytie sociálneho dopytu v kontexte núdzovej situácie v oblasti zdravotnej starostlivosti a hospodárstva. Bude potrebné posilniť systémy sociálneho zabezpečenia tak, aby mohli fungovať a pomáhať celému obyvateľstvu, a to najmä v krízových situáciách alebo v situáciách systémových otrasov.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 4 b (nové)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(4b) Hospodárske dôsledky krízy v dôsledku krízy COVID-19 výrazne znížili fiškálny manévrovací priestor mnohých členských štátov, čo oslabuje ich schopnosť vykonávať dôležité reformné a investičné priority. Kým európsky semester predstavuje rámec Únie na identifikáciu hospodárskych reforiem a investičných priorít, potreba obnovy a odolnosti, na ktorú kríza spôsobená krízou COVID-19 poukázala, presahuje oblasť hospodárskej politiky a musí mať primeranú prioritu pri navrhovaní a zriaďovaní európskeho semestra.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>6</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 5</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5) Implementácia reforiem, ktorých cieľom je zaistiť vysokú mieru odolnosti domácich ekonomík, posilniť adaptačnú kapacitu uvoľniť rastový potenciál, patrí medzi politické priority Únie. Sú nevyhnutné na zaistenie udržateľnosti obnovy hospodárstva a podporu procesu vzostupnej hospodárskej a sociálnej konvergencie. Po pandémii to bude ešte dôležitejšie, pretože to pripraví pôdu pre rýchlu obnovu.

(5) Implementácia reforiem, ktorých cieľom je zaistiť vysokú mieru odolnosti domácich ekonomík a spoločností, posilniť adaptačnú kapacitu, uvoľniť inkluzívny rastový potenciál a prispôsobiť sa technologickému vývoju, patrí medzi politické priority Únie. Sú nevyhnutné na zaistenie udržateľnosti obnovy hospodárstva a podporu procesu vzostupnej hospodárskej a sociálnej konvergencie. Dokonca aj pred krízou spôsobenou krízou  COVID-19 sa hospodárstva a spoločnosti v Únii nachádzali v procese hlbokej zmeny v dôsledku zmeny klímy, environmentálnych, digitálnych a demografických výziev a nedostatku sociálnych investícií. Po pandémii to bude ešte dôležitejšie, pretože to pripraví pôdu pre rýchlu obnovu. Sociálna udržateľnosť a začlenenie musia byť základným kameňom tohto procesu budovania inkluzívnych a odolných spoločností.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>7</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 5 a (nové)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(5a) Ženy sú v popredí krízy spôsobenej ochorením COVID-19, keďže tvoria väčšinu zdravotníckych pracovníkov v celej Únii, a vyvažujú neplatenú opatrovateľskú zodpovednosť so svojimi pracovnými povinnosťami, čo je pre osamelých rodičov, z ktorých ženy tvoria 85 %, čoraz ťažšie. Investície do stabilnej infraštruktúry v oblasti starostlivosti sú nevyhnutné na zabezpečenie rovnosti medzi ženami a mužmi, na posilnenie hospodárskeho postavenia žien a budovanie odolných spoločností, boj proti neistým podmienkam v odvetví, v ktorom dominujú ženy, na podporu tvorby pracovných miest, predchádzanie chudobe a sociálnemu vylúčeniu. Takéto investície majú navyše pozitívny vplyv na HDP, pretože umožňujú väčšiemu počtu žien zúčastňovať sa na platenej práci.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>8</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 6</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6) Skúsenosti z minulosti ukázali, že počas kríz sa často výrazne škrtajú investície. Podpora investícií v tejto konkrétnej situácii je však nevyhnutná na urýchlenie obnovy a posilnenie dlhodobého rastového potenciálu. Investície do zelených a digitálnych technológií, kapacít a procesov zameraných na podporu prechodu na čistú energiu, zvýšenie energetickej efektívnosti v oblasti bývania a ďalších kľúčových hospodárskych odvetviach sú dôležité pre dosiahnutie udržateľného rastu a pomáhajú pri tvorbe pracovných miest. Diverzifikáciou kľúčových dodávateľských reťazcov zároveň prispejú k tomu, aby bola Únia odolnejšia a menej závislá.

(6) Skúsenosti z minulosti ukázali, že počas kríz sa často výrazne škrtajú investície. Podpora investícií v tejto konkrétnej situácii je preto nevyhnutná na urýchlenie hospodárskej a sociálnej obnovy a posilnenie dlhodobého udržateľného rastového potenciálu, zvýšenia sociálnej odolnosti a súdržnosti a na zamedzenie zvýšenia nerovností a chudoby. Investície do zelených a digitálnych technológií, kapacít a procesov zameraných na podporu prechodu na čistú energiu, zvýšenie energetickej efektívnosti v oblasti bývania a ďalších kľúčových hospodárskych odvetviach sú dôležité pre dosiahnutie udržateľného rastu, pomáhajú pri tvorbe a zachovávaní kvality pracovných miest a budovaní odolných trhov práce. Diverzifikáciou kľúčových dodávateľských reťazcov zároveň prispejú k tomu, aby bola Únia odolnejšia a nezávislejšia.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>9</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 8</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8) Vzhľadom na je potrebné posilniť súčasný rámec poskytovania podpory členským štátom a poskytnúť im priamu finančnú podporu prostredníctvom inovatívneho nástroja. Na tento účel by sa mal týmto nariadením zriadiť Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti (ďalej len „mechanizmus“) s cieľom zabezpečiť účinnú a významnú finančnú podporu na výraznejšiu implementáciu reforiem a súvisiacich verejných investícií v členských štátoch. Tento mechanizmus by mal byť komplexný a mal by vychádzať zo skúseností, ktoré Komisia a členské štáty získali pri používaní iných nástrojov a programov.

(8) Vzhľadom na to je potrebné posilniť súčasný rámec poskytovania podpory členským štátom a zaručiť mechanizmus, ktorý umožní rozdelenie priamej finančnej podpory členským štátom prostredníctvom inovatívneho nástroja. Na tento účel by sa mal týmto nariadením zriadiť Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti (ďalej len „mechanizmus“) s cieľom zabezpečiť účinnú a významnú finančnú podporu na výraznejšiu implementáciu reforiem súvisiacich s odporúčaniami Komisie pre jednotlivé krajiny vydanými v kontexte európskeho semestra a súvisiacich verejných investícií v členských štátoch, najmä vzhľadom na dosiahnutie cieľov novej stratégie udržateľného rastu predstavenej v Európskej zelenej dohode, zásad EPSP a cieľov OSN v oblasti udržateľného rozvoja s cieľom dosiahnuť sociálnu a územnú súdržnosť. Tento mechanizmus by mal byť komplexný a mal by vychádzať zo skúseností, ktoré Komisia a členské štáty získali pri používaní iných nástrojov a programov.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>10</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 10 a (nové)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(10a) Mechanizmus by mal zaručiť súčinnosť s Programom InvestEU a bude ho dopĺňať, čo členským štátom umožní prideliť v rámci plánu podpory obnovy a odolnosti sumu, ktorá sa má poskytnúť prostredníctvom Programu InvestEU na podporu platobnej schopnosti spoločností so sídlom v členských štátoch a na ich prípravné, monitorovacie, kontrolné, audítorské a hodnotiace činnosti.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>11</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 11</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11) Majúc na zreteli európsku zelenú dohodu ako európsku stratégiu udržateľného rastu a výsledok záväzkov Únie vykonávať Parížsku dohodu a plniť ciele trvalo udržateľného rozvoja stanovené v rámci OSN prispeje mechanizmus zriadený týmto nariadením k začleňovaniu akcií v oblasti klímy a environmentálnej udržateľnosti do politík a k dosiahnutiu celkového cieľa 25 % rozpočtových výdavkov EÚ na podporu cieľov v oblasti klímy.

(11) Majúc na zreteli Európsku zelenú dohodu ako európsku stratégiu udržateľného rastu a výsledok záväzkov Únie vykonávať Parížsku dohodu a plniť ciele trvalo udržateľného rozvoja stanovené v rámci OSN prispeje mechanizmus zriadený týmto nariadením k začleňovaniu akcií v oblasti klímy a environmentálnej udržateľnosti do politík a k dosiahnutiu spravodlivého prechodu, ktorý nikoho nevynechá a celkového cieľa 37 % rozpočtových výdavkov EÚ na podporu cieľov v oblasti klímy, pričom žiadne finančné prostriedky sa neposkytnú opatrenia, ktoré negatívne ovplyvňujú smerovanie ku klimaticky neutrálnej Únie v roku 2050. Navyše vzhľadom na to, že Agenda 2030 si vyžaduje holistický a medziodvetvový politický prístup, aby sa zabezpečilo úplné riešenie hospodárskych, sociálnych a environmentálnych výziev, je potrebné v rámci tohto mechanizmu rovnako uprednostniť sociálnu udržateľnosť.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>12</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 11 a (nové)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(11a) Vzhľadom na EPSP ako európsku sociálnu stratégiu na zabezpečenie toho, aby boli prechod ku klimatickej neutralite, digitalizácia a demografické zmeny, ako aj obnova po kríze COVID-19 sociálne spravodlivé, mechanizmus prispeje k vykonávaniu jeho 20 zásad a k dosiahnutiu cieľov a čiastkových cieľov sociálneho pokroku.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>13</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 13</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13) Na to, aby bolo možné prijímať opatrenia, ktoré spájajú mechanizmus s riadnou správou hospodárskych záležitostí, s cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania by sa mala Rade udeliť právomoc pozastaviť na návrh Komisie prostredníctvom vykonávacích aktov lehotu na prijímanie rozhodnutí o návrhoch plánov podpory obnovy a odolnosti a pozastaviť platby v rámci tohto mechanizmu, ak dôjde k závažnému neplneniu povinností v súvislosti s príslušnými prípadmi týkajúcimi sa postupu správy hospodárskych záležitostí stanoveného v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. XXX/XX [VN] (...). Rada by v týchto príslušných prípadoch mala mať aj právomoc zrušiť takéto pozastavenia prostredníctvom vykonávacích aktov na návrh Komisie.

(13) Na to, aby bolo možné prijímať opatrenia, ktoré spájajú mechanizmus s riadnou správou hospodárskych záležitostí, by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy, pokiaľ ide o pozastavenie alebo zrušenie pozastavenia lehoty na prijímanie rozhodnutí o návrhoch plánov podpory obnovy a odolnosti, čiastočne alebo celkovo pozastaviť platby v rámci tohto mechanizmu, ak dôjde k závažnému neplneniu povinností v súvislosti s príslušnými prípadmi týkajúcimi sa postupu správy hospodárskych záležitostí stanoveného v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. XXX/XX [VN] (...). Rozhodnutie o pozastavení platieb by sa nemalo uplatňovať za predpokladu, že sa uplatňuje všeobecná úniková doložka. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila vhodné konzultácie, a to aj na expertnej úrovni. Pri príprave a vypracúvaní delegovaných aktov by Komisia mala zabezpečiť súčasné, včasné a vhodné postúpenie príslušných dokumentov Európskemu parlamentu a Rade.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>14</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 13 a (nové)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(13a) Rozsah pôsobnosti mechanizmu by mal zahŕňať oblasti politiky týkajúce sa hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti, zelenej a digitálnej transformácie, zdravia, konkurencieschopnosti, podnikania, odolnosti, produktivity, stability finančných systémov, kultúry, vzdelávania a zručností, politík týkajúcich sa detí a mládeže, výskumu a inovácií, inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu, systémov verejnej zdravotnej starostlivosti, ako aj politík v súlade s EPSP, ktoré prispievajú k vykonávaniu jeho zásad, ako sú sociálna ochrana, kvalitné pracovné miesta a investície, rodová rovnosť a integrácia osôb so zdravotným postihnutím, sociálny dialóg, posilnenie demokratických systémov vrátane účinných a nezávislých systémov súdnictva, ako aj pluralita a sloboda médií.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>15</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 14</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14) Všeobecným cieľom mechanizmu by mala byť podpora hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti. Na tento účel by mal mechanizmus prispievať k zlepšeniu odolnosti a adaptačnej kapacity členských štátov, zmierneniu sociálnych a hospodárskych dôsledkov krízy a podpore zelenej a digitálnej transformácie, ktorou sa má dosiahnuť cieľ klimaticky neutrálnej Európy do roku 2050, čím sa obnoví rastový potenciál hospodárstiev Únie v období po pandémii COVID-19, podporí tvorba pracovných miest a napomôže udržateľný rast.

(14) Všeobecným cieľom mechanizmu by mala byť podpora hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti prispieť k cieľom politík Únie, cieľom OSN v oblasti udržateľného rozvoja, EPSP, Parížskej dohody, posilniť vnútorný trh, odolné hospodárstve a sociálne štruktúry, odolné trhy práce, riešenie demografických výziev a posilňovanie administratívnych a inštitucionálnych kapacít. Na tento účel by mal mechanizmus prispievať k zlepšeniu odolnosti a adaptačnej kapacity členských štátov, zmierneniu sociálnych a hospodárskych dôsledkov krízy, najmä pokiaľ ide o zraniteľné skupiny, a podpore zelenej a digitálnej transformácie, ktorou sa má dosiahnuť cieľ klimaticky neutrálnej Európy do roku 2050, čím sa obnoví rastový potenciál hospodárstiev Únie v období po kríze, podporí tvorba kvalitných pracovných miest a napomôže udržateľný rast a rodová rovnosť, ako aj inovatívna a udržateľná reindustrializácia a infraštruktúra, reformy systémov vzdelávania, odbornej prípravy, rekvalifikácie a zvyšovania kvalifikácie a podpora reforiem v členských štátoch, ktorých menou nie je euro, s cieľom uľahčiť prijatie eura ako ich meny.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>16</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 15</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15) Špecifickým cieľom mechanizmu by malo byť poskytovanie finančnej podpory na dosiahnutie čiastkových cieľov a cieľových hodnôt reforiem a investícií, ktoré sú uvedené v plánoch podpory obnovy a odolnosti. Tento špecifický cieľ by sa mal napĺňať v úzkej spolupráci s dotknutými členskými štátmi.

(15) Špecifickým cieľom mechanizmu by malo byť poskytovanie finančnej podpory členským štátom na posilnenie projektov podporujúcich ich rozvoj a investícií do výrobných a strategických odvetví, aby zohrával štruktúrovanú úlohu pri poskytovaní univerzálnych, bezplatných a kvalitných verejných služieb. Tento špecifický cieľ by sa mal napĺňať pri náležitom zohľadnení osobitných stratégií rozvoja dotknutých členských štátov a tým zmysluplne prispieť prostredníctvom okamžitých reakcií na vplyv krízy COVID-19 a verejných investícií, ktoré zohrávajú štruktúrovanú úlohu pri zabezpečovaní sociálnej a územnej súdržnosti členských štátov a Únie.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>17</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 16</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16) Na to, aby plán podpory obnovy a odolnosti prispieval k cieľom mechanizmu, mal by obsahovať opatrenia na implementáciu reforiem a verejných investičných projektov prostredníctvom uceleného plánu podpory obnovy a odolnosti. Plán podpory obnovy a odolnosti by mal byť takisto v súlade s príslušnými výzvami a prioritami pre danú krajinu identifikovanými v kontexte európskeho semestra, s národnými programami reforiem, národnými energetickými a klimatickými plánmi, plánmi spravodlivej transformácie a partnerskými dohodami a operačnými programami v rámci fondov Únie. Na podporu akcií, ktoré spadajú pod priority európskej zelenej dohody a digitálnej agendy, by sa v pláne mali stanoviť aj opatrenia, ktoré sú relevantné pre zelenú a digitálnu transformáciu. Tieto opatrenia by mali umožniť rýchle dosiahnutie zámerov, cieľových hodnôt a príspevkov stanovených v národných energetických a klimatických plánoch a ich aktualizáciách. Všetky podporované činnosti by sa mali vykonávať v plnom súlade s prioritami Únie v oblasti klímy a životného prostredia.

(16) Na to, aby plán podpory obnovy a odolnosti prispieval k cieľom mechanizmu, mal by obsahovať opatrenia na implementáciu reforiem a verejných investičných projektov prostredníctvom uceleného plánu podpory obnovy a odolnosti. S cieľom získať širokú podporu vykonávaných reforiem by členské štáty, ktoré chcú využívať mechanizmus, mali v rámci procesu navrhovania plánov podpory obnovy a odolnosti konzultovať s regionálnymi a miestnymi orgánmi a obcami a inými zainteresovanými stranami vrátane sociálnych partnerov a organizácií občianskej spoločnosti v súlade s príslušnými ustanoveniami kódexu správania pre partnerstvo v rámci politiky súdržnosti, ako aj s národnými parlamentmi. Plán podpory obnovy a odolnosti by mal byť takisto v súlade so strategickou nezávislosťou Únie,  cieľmi OSN v oblasti udržateľného rozvoja, záväzkami Únie v rámci Parížskej dohody a zásadou „výrazne nenarušiť“ a výzvami a prioritami pre danú krajinu identifikovanými v kontexte európskeho semestra, najmä s tými, ktoré súvisia so sociálnymi a zamestnaneckými politikami, pričom by sa mali zohľadniť osobitné sociálne ukazovatele určené pre každý členský štát, s národnými programami reforiem, národnými energetickými a klimatickými plánmi, plánmi spravodlivej transformácie a partnerskými dohodami a operačnými programami v rámci fondov Únie. Plán podpory obnovy a odolnosti by mal obsahovať aj osobitné sociálne ukazovatele, ktoré sa majú dosiahnuť, a posúdenie vplyvu na rodovú rovnosť v súlade s cieľmi európskej stratégie pre rodovú rovnosť na roky 2020 – 2025. Na podporu akcií, ktoré spadajú pod priority Európskej zelenej dohody a digitálnej agendy, Záruky pre deti, Záruky pre mladých ľudí a zásady EPSP, by sa v pláne mali stanoviť aj opatrenia, ktoré sú relevantné v šiestich oblastiach politiky určených v tomto nariadení a priamo k nim prispievajú. Tieto opatrenia by mali umožniť rýchle dosiahnutie zámerov, cieľových hodnôt a príspevkov stanovených v národných energetických a klimatických plánoch a ich aktualizáciách. Všetky podporované činnosti by sa mali vykonávať v plnom súlade s prioritami Únie v oblasti klímy a životného prostredia. Členské štáty by mali zabezpečiť, aby sa pri vypracúvaní národných plánov podpory obnovy a odolnosti konzultovalo so sociálnymi partnermi a aby sa im umožnilo zapojiť sa v skorej fáze.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>18</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 18</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(18) V záujme informovania o príprave a realizácii plánov podpory obnovy a odolnosti členskými štátmi by mala Rada môcť v rámci európskeho semestra diskutovať o stave obnovy, odolnosti a adaptačnej kapacity v Únii. S cieľom zabezpečiť primerané podklady by mala táto diskusia vychádzať zo strategických a analytických informácií Komisie dostupných v kontexte európskeho semestra a v prípade dostupnosti aj z informácií o realizácii plánov z predchádzajúcich rokov.

(18) V záujme informovania o príprave a realizácii plánov podpory obnovy a odolnosti členskými štátmi by Európsky parlament a Rada mali môcť v rámci európskeho semestra diskutovať o stave obnovy, odolnosti a adaptačnej kapacity v Únii. S cieľom zabezpečiť primerané podklady by mala táto diskusia vychádzať zo strategických a analytických informácií Komisie dostupných v kontexte európskeho semestra a v prípade dostupnosti aj z informácií o realizácii plánov z predchádzajúcich rokov.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>19</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 21</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(21) S cieľom zabezpečiť zodpovednosť členských štátov a ich zameranie sa na relevantné reformy a investície by členské štáty, ktoré chcú získať podporu, mali Komisii predkladať riadne odôvodnené a podložené plány podpory obnovy a odolnosti. V pláne podpory obnovy a odolnosti by sa mal stanoviť podrobný súbor opatrení na jeho realizáciu vrátane cieľových hodnôt a čiastkových cieľov, ako aj jeho očakávaný vplyv na rastový potenciál, tvorbu pracovných miest a ekonomickú a sociálnu odolnosť; mal by obsahovať aj opatrenia, ktoré sú relevantné pre zelenú a digitálnu transformáciu; mal by takisto obsahovať vysvetlenie súladu navrhovaného plánu podpory obnovy a odolnosti s príslušnými výzvami a prioritami pre danú krajinu identifikovanými v kontexte európskeho semestra. Komisia a členské štáty by mali v priebehu celého tohto procesu úzko spolupracovať.

(21) S cieľom zabezpečiť zodpovednosť členských štátov a ich zameranie sa na relevantné reformy a investície by členské štáty, ktoré chcú získať podporu, mali Komisii predkladať riadne odôvodnené a podložené plány podpory obnovy a odolnosti. V pláne podpory obnovy a odolnosti by sa mal stanoviť podrobný súbor opatrení na jeho realizáciu, rozsah konzultácií s regionálnymi a miestnymi orgánmi a inými zainteresovanými stranami vrátane sociálnych partnerov a organizácií občianskej spoločnosti, ktoré sa uskutočnili pred predložením plánu, vrátane cieľových hodnôt a čiastkových cieľov, ako aj jeho očakávaný vplyv na ciele Európskej zelenej dohody, zásady EPSP a ciele OSN v oblasti udržateľného rozvoja, najmä na udržateľný rastový potenciál, kvalitu, tvorbu pracovných miest a ekonomickú a sociálnu odolnosť, ako aj sociálnych ukazovateľov, ktoré sa majú zlepšiť, v súlade so zásadami EPSP a cieľmi OSN v oblasti udržateľného rozvoja; mal by obsahovať aj opatrenia, ktoré sú relevantné pre zelenú a digitálnu transformáciu a priamo k nej prispievajú, a v prípade potreby odhad vplyvu zelenej a digitálnej transformácie, pokiaľ ide o stratu pracovných miest a nedostatočnú sociálnu ochranu, ako aj primerané opatrenia na riešenie týchto problémov; mal by takisto obsahovať vysvetlenie súladu navrhovaného plánu podpory obnovy a odolnosti s príslušnými výzvami a prioritami pre danú krajinu identifikovanými v kontexte európskeho semestra a mal by aj preukázať, ako sa očakáva, že plán prispeje k rodovej rovnosti a rodovo vyváženému rastu a tvorbe pracovných miest. Komisia a členské štáty by mali v priebehu celého tohto procesu úzko spolupracovať.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>20</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 22</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(22) Komisia by mala plán podpory obnovy a odolnosti predložený členským štátom posúdiť a mala by konať v úzkej spolupráci s dotknutým členským štátom. Komisia bude plne rešpektovať zodpovednosť členských štátov za tento proces, a preto zohľadní odôvodnenie a prvky, ktoré poskytne dotknutý členský štát, a posúdi, či plán podpory obnovy a odolnosti navrhnutý daným členským štátom podľa očakávaní prispeje k účinnému riešeniu výziev identifikovaných v príslušných odporúčaniach pre jednotlivé krajiny určených dotknutému členskému štátu alebo v iných relevantných dokumentoch oficiálne prijatých Komisiou v rámci európskeho semestra; či plán obsahuje opatrenia, ktoré účinne prispievajú k zelenej a digitálnej transformácii a k riešeniu výziev s nimi spojených; či bude mať plán podľa očakávaní v dotknutom členskom štáte trvalý vplyv; či plán podľa očakávaní účinne prispeje k posilneniu rastového potenciálu, tvorbe pracovných miest a ekonomickej a sociálnej odolnosti dotknutého členského štátu, zmierni hospodársky a sociálny dosah krízy a prispeje k posilneniu hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti; či odôvodnenie odhadovaných celkových nákladov na plán podpory obnovy a odolnosti, ktoré predložil členský štát, je primerané, realistické a zodpovedá očakávanému vplyvu na hospodárstvo a zamestnanosť; či navrhovaný plán podpory obnovy a odolnosti zahŕňa opatrenia na implementáciu reforiem a verejných investičných projektov, ktoré predstavujú koherentné činnosti; či opatrenia, ktoré navrhol dotknutý členský štát, podľa očakávaní zabezpečia účinnú realizáciu plánu podpory obnovy a odolnosti vrátane predpokladaných čiastkových cieľov a cieľových hodnôt a súvisiacich ukazovateľov.

(22) Komisia by mala plán podpory obnovy a odolnosti predložený členským štátom posúdiť a mala by konať v úzkej spolupráci s dotknutým členským štátom a za účasti sociálnych partnerov a organizácií občianskej spoločnosti. Komisia bude plne rešpektovať zodpovednosť členských štátov za tento proces, a preto zohľadní odôvodnenie a prvky, ktoré poskytne dotknutý členský štát, a posúdi, či plán podpory obnovy a odolnosti navrhnutý daným členským štátom podľa očakávaní prispeje k účinnému riešeniu výziev identifikovaných v príslušných odporúčaniach pre jednotlivé krajiny určených dotknutému členskému štátu alebo v iných relevantných dokumentoch oficiálne prijatých Komisiou v rámci európskeho semestra; či plán obsahuje opatrenia, ktoré účinne prispievajú k zelenej a digitálnej transformácii a k riešeniu výziev s nimi spojených; či bude mať plán podľa očakávaní v dotknutom členskom štáte trvalý vplyv; či sa očakáva, že plán účinne prispeje k posilneniu rastového potenciálu, tvorbe kvalitných pracovných miest a hospodárskej a sociálnej odolnosti členského štátu, zmierni hospodárske a sociálne dôsledky krízy, najmä pokiaľ ide o zraniteľné skupiny a mladých ľudí, a prispeje k vykonávaniu strategickej autonómie Únie a záväzkov Únie a členských štátov, najmä Parížskej dohody, cieľov OSN v oblasti udržateľného rozvoja a EPSP, a posilní hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť a zníži rozdiely v infraštruktúre; či odôvodnenie odhadovaných celkových nákladov na plán podpory obnovy a odolnosti, ktoré predložil členský štát, je primerané, realistické a zodpovedá očakávanému vplyvu na hospodárstvo, zamestnanosť a sociálny pokrok; či navrhovaný plán podpory obnovy a odolnosti zahŕňa opatrenia na implementáciu reforiem a verejných investičných projektov, ktoré predstavujú koherentné činnosti; či opatrenia, ktoré navrhol dotknutý členský štát, podľa očakávaní zabezpečia účinnú realizáciu plánu podpory obnovy a odolnosti vrátane predpokladaných čiastkových cieľov a cieľových hodnôt a súvisiacich ukazovateľov.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>21</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 24</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(24) S cieľom prispieť k vypracúvaniu kvalitných plánov a pomôcť Komisii pri posudzovaní plánov podpory obnovy a odolnosti, ktoré predložili členské štáty, ako aj miery ich plnenia, by sa mali zahrnúť ustanovenia o využívaní odborného poradenstva a na žiadosť členských štátov aj partnerského poradenstva.

(24) S cieľom prispieť k vypracúvaniu kvalitných plánov a pomôcť Komisii pri posudzovaní plánov podpory obnovy a odolnosti, ktoré predložili členské štáty, ako aj miery ich plnenia, by sa mali zahrnúť ustanovenia o využívaní odborného poradenstva a na žiadosť členských štátov aj partnerského poradenstva. Ak sa takéto odborné znalosti týkajú politík súvisiacich s prácou, sociálni partneri sú informovaní a prípadne zapojení. O technickú pomoc by sa nemalo žiadať v oblastiach, ktoré úplne alebo čiastočne patria do pôsobnosti sociálnych partnerov, s výnimkou prípadov, keď s tým sociálni partneri súhlasia. Takéto činnosti nemôžu oslabiť úlohu sociálnych partnerov ani ohroziť autonómiu kolektívneho vyjednávania.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>22</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 29</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(29) Žiadosť o úver by mala byť odôvodnená finančnými potrebami spojenými s dodatočnými reformami a investíciami zahrnutými do plánu podpory obnovy a odolnosti, ktoré sú relevantné najmä pre zelenú a digitálnu transformáciu, a teda vyššími nákladmi, než je maximálny finančný príspevok, ktorý sa plánu alokuje (má alokovať) formou nenávratného príspevku. Malo by sa umožniť, aby sa žiadosť o úver dala predložiť spolu s plánom. V prípade, že sa žiadosť o úver podá inokedy, mal by k nej byť priložený revidovaný plán s ďalšími čiastkovými cieľmi a cieľovými hodnotami. S cieľom zabezpečiť prednostné poskytnutie zdrojov by mali členské štáty žiadať o úverovú podporu najneskôr do 31. augusta 2024. Na účely správneho finančného riadenia by sa na celkovú sumu všetkých úverov poskytnutých podľa tohto nariadenia mal uplatniť maximálny strop. Navyše by maximálny objem úveru pre každý členský štát nemal presiahnuť 4,7 % jeho hrubého národného dôchodku. V prípade dostupnosti zdrojov by sa mohol strop úverovej podpory za výnimočných okolností zvýšiť. Z rovnakého dôvodu správneho finančného riadenia by malo byť možné poskytovať úver v čiastkových platbách na základe dosiahnutia výsledkov.

(29) Žiadosť o úver by mala byť odôvodnená finančnými potrebami spojenými s dodatočnými reformami a investíciami zahrnutými do plánu podpory obnovy a odolnosti, ktoré sú relevantné najmä pre zelenú a digitálnu transformáciu, a teda vyššími nákladmi, než je maximálny finančný príspevok, ktorý sa plánu alokuje (má alokovať) formou nenávratného príspevku. Malo by sa umožniť, aby sa žiadosť o úver dala predložiť spolu s plánom. V prípade, že sa žiadosť o úver podá inokedy, mal by k nej byť priložený revidovaný plán s ďalšími čiastkovými cieľmi a cieľovými hodnotami. S cieľom zabezpečiť prednostné poskytnutie zdrojov by mali členské štáty žiadať o úverovú podporu najneskôr do 31. augusta 2024. Na účely správneho finančného riadenia by sa na celkovú sumu všetkých úverov poskytnutých podľa tohto nariadenia mal uplatniť maximálny strop. Navyše by maximálny objem úveru pre každý členský štát nemal presiahnuť 6,8 % jeho hrubého národného dôchodku. V prípade dostupnosti zdrojov by sa mohol strop úverovej podpory za výnimočných okolností zvýšiť. Z rovnakého dôvodu správneho finančného riadenia by malo byť možné poskytovať úver v čiastkových platbách na základe dosiahnutia výsledkov. Komisia by mala túto žiadosť o úverovú podporu posúdiť do dvoch mesiacov od jej dátumu.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>23</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 32 a (nové)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(32a) Ak už dotknutý členský štát nemôže plány podpory obnovy a odolnosti vrátane príslušných čiastkových cieľov a zámerov, či už sčasti alebo ako celok, dosiahnuť, a to aj vtedy, keď zmeny sociálnych a hospodárskych ukazovateľov významne ovplyvňujú pôvodný plán predložený dotknutým členským štátom z dôvodu objektívnych okolností, dotknutý členský štát môže Komisii predložiť odôvodnenú žiadosť o zmenu alebo nahradenie jej rozhodnutia. Na tento účel by členský štát mal mať možnosť navrhnúť zmeny plánu podpory obnovy a odolnosti a využívať Nástroj technickej podpory.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>24</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 32 b (nové)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(32b) Ak sa Komisia rozhodne pozastaviť pridelené finančné prostriedky členskému štátu v prípade nedostatkov v oblasti dodržiavania zásady právneho štátu, opatrenia na regionálnej a miestnej úrovni, ktoré sú oprávnené, by mali naďalej využívať nástroj.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>25</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 32 c (nové)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(32c) Členské štáty, v ktorých sa vyskytujú nadmerné nerovnováhy, členské štáty, ktorých menou nie je euro a členské štáty, ktorých štrukturálny rozvoj je značne oneskorený, by mali mať možnosť navrhnúť vo svojich plánoch podpory obnovy a odolnosti reformy, ktoré riešia problémy vedúce k takýmto nadmerným nerovnováham.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>26</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 34 a (nové)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(34a) Členské štáty by mali zabezpečiť, aby sa komunikačné činnosti, najmä pokiaľ ide o povinnosť zviditeľniť podporu poskytovanú v rámci mechanizmu, náležite šírili na príslušnej regionálnej a miestnej úrovni, prostredníctvom viacerých kanálov nediskriminačným spôsobom.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>27</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 39</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(39) Plány podpory obnovy a odolnosti, ktoré majú realizovať členské štáty, a zodpovedajúci finančný príspevok, ktorý im bude alokovaný, by mala stanoviť Komisia prostredníctvom vykonávacieho aktu. S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tohto nariadenia by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci. Vykonávacie právomoci v súvislosti so schvaľovaním plánov podpory obnovy a odolnostis platbou finančnej podpory po splnení príslušných čiastkových cieľovcieľových hodnôt by mala Komisia uplatňovať v súlade s postupom preskúmania13 podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011. Po prijatí vykonávacieho aktu by mal mať dotknutý členský štát a Komisia možnosť dohodnúť sa na určitých prevádzkových opatreniach technickej povahy, v ktorých sa podrobne uvedú aspekty vykonávania, pokiaľ ide o časový harmonogram, ukazovatele čiastkových cieľov a cieľových hodnôt a prístup k príslušným údajom. S cieľom zabezpečiť, aby boli prevádzkové opatrenia vzhľadom na prevládajúce okolnosti počas realizácie plánu podpory obnovy a odolnosti stále relevantné, by sa mala poskytnúť možnosť, aby sa prvky takýchto technických opatrení dali po vzájomnej dohode zmeniť. Na toto nariadenie sa vzťahujú horizontálne rozpočtové pravidlá prijaté Európskym parlamentomRadou na základe článku 322 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Uvedené pravidlá sú stanovené v nariadení o rozpočtových pravidlách a upravujú najmä postup zostavovania a plnenia rozpočtu prostredníctvom grantov, obstarávania, cien a nepriamej implementácie a zabezpečujú kontroly zodpovednosti účastníkov finančných operácií. Pravidlá prijaté na základe článku 322 ZFEÚ sa tiež týkajú ochrany rozpočtu Únie v prípade všeobecných nedostatkov v oblasti dodržiavania zásady právneho štátu v členských štátoch, keďže rešpektovanie zásady právneho štátu je nevyhnutným predpokladom pre správne finančné riadenie a účinné financovanie z prostriedkov .

(39) Na Komisiu by sa mala delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy, pokiaľ ide o stanovenie plánov podpory obnovy a odolnosti, ktoré majú členské štáty realizovať, a zodpovedajúceho finančného príspevku, ktorý im má byť alokovaný. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila vhodné konzultácie, a to aj na expertnej úrovni. Pri príprave a vypracúvaní delegovaných aktov by Komisia mala zabezpečiť súčasné, včasné a vhodné postúpenie príslušných dokumentov Európskemu parlamentu a Rade. Po prijatí delegovaného aktu by mal mať dotknutý členský štát a Komisia možnosť dohodnúť sa na určitých prevádzkových opatreniach technickej povahy, v ktorých sa podrobne uvedú aspekty vykonávania, pokiaľ ide o časový harmonogram, ukazovatele čiastkových cieľov a cieľových hodnôt a prístup k príslušným údajom. S cieľom zabezpečiť, aby boli prevádzkové opatrenia vzhľadom na prevládajúce okolnosti počas realizácie plánu podpory obnovy a odolnosti stále relevantné, by sa mala poskytnúť možnosť, aby sa prvky takýchto technických opatrení dali po vzájomnej dohode zmeniť. Na toto nariadenie sa vzťahujú horizontálne rozpočtové pravidlá, ktoré prijali Európsky parlamentRada na základe článku 322 Zmluvy. Uvedené pravidlá sú stanovené v nariadení o rozpočtových pravidlách a upravujú najmä postup zostavovania a plnenia rozpočtu prostredníctvom grantov, obstarávania, cien a nepriamej implementácie a zabezpečujú kontroly zodpovednosti účastníkov finančných operácií. Pravidlá prijaté na základe článku 322 Zmluvy sa týkajú aj ochrany rozpočtu Únie v prípade všeobecných nedostatkov, pokiaľ ide o zásady právneho štátu v členských štátoch, keďže dodržiavanie zásad právneho štátu, nezávislého súdnictva, plurality médií a ich slobody sú základnými predpokladmi správneho finančného riadenia a účinného financovania z prostriedkov Únie.

________________________________

 

13 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

 

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>28</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 3</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Rozsah uplatňovania Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti zriadeného týmto nariadením pokrýva oblasti politiky týkajúce sa hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti, zelenej a digitálnej transformácie, zdravia, konkurencieschopnosti, odolnosti, produktivity, vzdelávania a zručností, výskumu a inovácií, inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu, pracovných miest a investícií, ako aj stability finančných systémov.

Rozsah uplatňovania Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti zriadeného týmto nariadením sa prostredníctvom vytvárania lepšej budúcnosti pre ďalšiu generáciu, zlepšovania hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti, podpory reforiem na podporu rastu a posilňovania vnútorného trhu vzťahuje na týchto šesť oblastí politiky:

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>29</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 3 – písmeno a (nové)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

a) zelená transformácia pri zohľadnení cieľov Európskej zelenej dohody;

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>30</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 3 – písmeno b (nové)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

b) digitálna transformácia pri zohľadnení cieľov digitálnej dohody;

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>31</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 3 – písmeno c (nové)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

c) hospodárska súdržnosť, produktivita a konkurencieschopnosť, berúc do úvahy ciele stratégií Únie v oblasti priemyslu a MSP;

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>32</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 3 – písmeno d (nové)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

d) sociálna súdržnosť pri zohľadnení cieľov EPSP;

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>33</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 3 – písmeno e (nové)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

e) inštitucionálna odolnosť a budovanie kapacít;

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>34</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 3 – písmeno f (nové)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

f) politiky pre nástroj Next Generation s prihliadnutím na ciele nástroja záruky pre deti a systému záruky pre mladých ľudí.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>35</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 3 a (nový)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 3a

 

1. Pri uplatňovaní tohto nariadenia sa v plnej miere dodržiavajú ustanovenia článku 152 Zmluvy a národné plány podpory obnovy a odolnosti vydané podľa tohto nariadenia dodržiavajú vnútroštátne postupy a zásady tvorby miezd. Toto nariadenie zohľadňuje článok 28 Charty základných práv Európskej únie, a nie je ním tak dotknuté právo vyjednávať, uzatvárať alebo presadzovať kolektívne zmluvy ani právo na kolektívne akcie v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a praxou.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>36</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 4 – odsek 1</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Všeobecným cieľom Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti je podpora hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti Únie, a to zlepšením odolnosti a adaptačnej kapacity členských štátov, zmiernením sociálnych a ekonomických dôsledkov krízy a podporou zelenej a digitálnej transformácie, čím sa prispeje k obnove rastového potenciálu hospodárstiev Únie, podporí tvorba pracovných miest v období po pandémii COVID-19 a napomôže udržateľný rast.

1. Všeobecným cieľom Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti je prispievať k riešeniu výziev šiestich oblastí politiky uvedených v článku 3, a tak podporovať hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť Únie, a to zlepšením odolnosti a adaptačnej kapacity členských štátov, zmiernením sociálnych a ekonomických dôsledkov krízy podporou zelenej a digitálnej transformácie, čím sa prispeje k obnove rastového potenciálu hospodárstiev Únie, podporí tvorba pracovných miest v období po pandémii COVID-19, napomôže udržateľný rast a vytvorí európska pridaná hodnota.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>37</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 4 – odsek 1 a (nový)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a. Nástroj prispieva k cieľom politík Únie, k záväzkom Únie v rámci Parížskej dohody a k posilneniu vnútorného trhu, EPSP a cieľom OSN v oblasti udržateľného rozvoja prostredníctvom vykonávania opatrení, ako sú opatrenia:

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>38</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 4 – odsek 1 a (nový) – písmeno a (nové)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

a) na prechod na klimaticky neutrálnu Úniu do roku 2050 spravodlivý prechod s podporou pre najviac postihnuté regióny, udržateľnú mobilitu a infraštruktúru, riešenie energetickej chudoby, podporu efektívneho využívania energie a zdrojov, obnoviteľné zdroje energie, dosiahnutie energetickej diverzifikácie a zaistenie energetickej bezpečnosti, opatrenia pre odvetvie poľnohospodárstva, rybárstvo a udržateľný rozvoj vidieckych a cezhraničných oblastí;

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>39</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 4 – odsek 1 a (nový) – písmeno b (nové)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

b) na digitalizáciu a rozšírenie úlohy verejných služieb zamestnanosti, ktoré podporujú digitálnu infraštruktúru, zlepšujú prístup k digitálnej práci a podporujú rozvoj digitálnych zručností;

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>40</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 4 – odsek 1 a (nový) – písmeno c (nové)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

c) na budovanie odolných trhov práce s dôstojnými pracovnými podmienkami, posilnenie vnútorných trhov, posilnenie investícií a podporu procesu vzostupnej hospodárskej a sociálnej konvergencie, opatrenia na podporu podnikateľských príležitostí a zručností, vytvorenie priaznivého prostredia pre investície a MSP vrátane inovačnej a udržateľnej reindustrializácie, investície do priemyselného sektora, konsolidáciu výrobnej a strategickej kapacity Únie, rozvoj priemyselných ekosystémov a podporu členských štátov, ktorých menou nie je euro, v ich úsilí o prijatie jednotnej meny;

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>41</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 4 – odsek 1 a (nový) – písmeno d (nové)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

d) na sociálne začlenenie, posilňovanie systémov sociálneho zabezpečenia a sociálneho zabezpečenia a ochrany, sociálny dialóg, rozvoj sociálnej infraštruktúry, kvalitné pracovné miesta, začlenenie osôb so zdravotným postihnutím, rodovú rovnosť, boj proti chudobe a nerovnostiam, rozdiel v odmeňovaní žien a mužov, primeranú rodinnú dovolenku a pružné formy organizácie práce a zvyšovanie účasti žien na trhu práce, a to aj zabezpečením rovnakých príležitostí a kariérneho postupu;

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>42</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 4 – odsek 1 a (nový) – písmeno e (nové)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

e) na posilnenie administratívnych a inštitucionálnych kapacít členských štátov a ich príslušných regionálnych a miestnych orgánov v súvislosti s výzvami, ktorým čelia inštitúcie, správa vecí verejných, verejná správa a hospodársky a sociálny sektor, s cieľom zlepšiť verejné zdravie a systémy zdravotnej starostlivosti vrátane lepších kapacít reakcie na krízy, rozvoja kvalitnej a cenovo dostupnej starostlivosti a služieb domácej starostlivosti, bezpečnejších, kvalitnejších a prístupnejších opatrovateľských domov a stredísk starostlivosti, zdravotníckeho vybavenia a dostupných zdravotníckych služieb pre všetkých občanov, opatrení na zlepšenie schopnosti verejných inštitúcií poskytovať kvalitné a cenovo dostupné služby zdravotnej starostlivosti, bezpečnejšie, kvalitnejšie a dostupnejšie opatrovateľské domy a opatrovateľské centrá, zdravotnícke zariadenia a dostupné zdravotnícke služby pre všetkých občanov, opatrenia na zlepšenie schopnosti verejných inštitúcií poskytovať informácie, aby sa posilnili mobilné a pracovné práva, a to aj v oblasti mobilných a cezhraničných pracovníkov;

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>43</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 4 – odsek 1 a (nový) – písmeno f (nové)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

f) na riešenie demografických výziev a v oblasti kultúry, vzdelávania, celoživotného vzdelávania a odborného vzdelávania a prípravy vrátane rozvoja vnútroštátnych a regionálnych stratégií a opatrení v oblasti zvyšovania úrovne zručností a rekvalifikácie, lepšieho predvídania vývoja na trhu práce, politík v oblasti detí a mládeže, rovnakých príležitostí a prístupu pre všetkých, dôchodkových reforiem so zameraním na udržateľnosť a primeranosť dôchodkových systémov pre pracovníkov a samostatne zárobkovo činné osoby, ako aj rovnakých príležitostí pre ženy a mužov na získanie dôchodkových práv.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>44</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 4 – odsek 2</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Na dosiahnutie tohto všeobecného cieľa je špecifickým cieľom Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti poskytnúť členským štátom finančnú podporu na dosiahnutie čiastkových cieľov a cieľových hodnôt reforiem a investícií uvedených v ich plánoch podpory obnovy a odolnosti. Napĺňanie tohto špecifického cieľa sa musí uskutočňovať v úzkej spolupráci s dotknutými členskými štátmi.

2. Na dosiahnutie tohto všeobecného cieľa je špecifickým cieľom Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti poskytnúť členským štátom finančnú podporu na dosiahnutie čiastkových cieľov a cieľových hodnôt reforiem a investícií uvedených v ich plánoch podpory obnovy a odolnosti berúc do úvahy, že hospodárske rozdiely, sociálna nerovnosť a slabá sociálna ochrana majú účinky presahovania, ktoré narúšajú celkovú stabilitu Únie. Napĺňanie tohto špecifického cieľa sa musí uskutočňovať v úzkej spolupráci s dotknutými členskými štátmi.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>45</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 4 – odsek 2 a (nový)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a. Členské štáty, ktorých menou nie je euro a ktorých štrukturálny rozvoj je značne oneskorený, môžu na riešenie svojich problémov navrhnúť plány podpory obnovy a odolnosti.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>46</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 4 – odsek 2 b (nový)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2b. Reformy a investície, ktoré členské štáty iniciovali po 1. februári 2020, sú oprávnené v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>47</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 5 – odsek 2</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Zo súm uvedených v odseku 1 písm. a) sa môžu kryť aj výdavky súvisiace s prípravnými, monitorovacími, kontrolnými, audítorskými a hodnotiacimi činnosťami, ktoré si vyžaduje riadenie jednotlivých nástrojov a plnenie ich cieľov, najmä so štúdiami, stretnutiami expertov, informačnými a komunikačnými činnosťami vrátane inštitucionálnej komunikácie o politických prioritách Únie, pokiaľ súvisia s cieľmi tohto nariadenia, výdavky spojené s IT sieťami zameranými na spracovanie a výmenu informácií a inštitucionálnymi nástrojmi informačných technológií, ako aj všetky ďalšie výdavky na technickú a administratívnu pomoc, ktoré Komisia vynakladá na riadenie jednotlivých nástrojov. Výdavky môžu pokrývať aj náklady na iné podporné činnosti, ako je kontrola kvality a monitorovanie projektov na mieste, a náklady na partnerské poradenstvo a expertov na hodnotenie a implementáciu reforiem a investícií.

2. Zo súm uvedených v odseku 1 písm. a) sa môžu kryť aj výdavky súvisiace s prípravnými, monitorovacími, kontrolnými, audítorskými a hodnotiacimi činnosťami, ktoré si vyžaduje riadenie jednotlivých nástrojov a plnenie ich cieľov, pokiaľ súvisia s cieľmi tohto nariadenia a za predpokladu, že nie sú akciami oprávnenými na technickú podporu podľa článku 7 nariadenia ... [o nástroji technickej podpory, 2020/0103 (COD)]. Ak členský štát, nevyužije pridelené finančné prostriedky, tieto finančné prostriedky môže Komisia sprístupniť na návrhy vypracované po konzultácii s regionálnymi a miestnymi orgánmi a inými zainteresovanými stranami vrátane sociálnych partnerov a organizácií občianskej spoločnosti s cieľom podporiť otvorenú diskusiu na podporu opatrení na stimuláciu výskumu, verejnej diskusie a šírenia informácií o reformách potrebných na riešenie negatívnych dôsledkov krízy COVID-19.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>48</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 9 – odsek 1</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Ak dôjde k závažnému neplneniu povinností v súvislosti s ktorýmkoľvek z prípadov stanovených v článku 15 ods. 7 nariadenia, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o [...][VN], prijme Rada na návrh Komisie prostredníctvom vykonávacieho aktu rozhodnutie o pozastavení plynutia lehoty na prijatie rozhodnutí uvedených v článku 17 ods. 1 a 2 alebo o pozastavení platieb v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.

1. Ak dôjde k závažnému neplneniu povinností v súvislosti s ktorýmkoľvek z prípadov stanovených v článku 15 ods. 7 nariadenia, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o [...)][VN], prijme Komisia v súlade s článkom 27a delegovaný akt o rozhodnutí o pozastavení plynutia lehoty na prijatie rozhodnutí uvedených v článku 17 ods. 1 a 2 alebo o čiastočnom alebo úplnom pozastavení platieb v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>49</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 9 – odsek 1 a (nový)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Rozhodnutie o pozastavení platieb uvedené v odseku 1 sa uplatňuje na žiadosti o platbu predložené po dátume rozhodnutia o pozastavení platieb.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>50</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article> Článok 9 – odsek 1 b (nový)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1b.  Pozastavenie plynutia lehoty uvedenej v článku 17 sa uplatňuje odo dňa nasledujúceho po prijatí rozhodnutia uvedeného v odseku 1 tohto článku.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>51</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 9 – odsek 1 c (nový)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1c.  Rozhodnutie o pozastavení platieb uvedené v odseku 1 sa  neuplatňuje za predpokladu, že sa uplatňuje všeobecná úniková doložka.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>52</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 9 – odsek 2</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Ak dôjde k niektorému z prípadov uvedených v článku 15 ods. 11 nariadenia, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o [...], prijme Rada na návrh Komisie prostredníctvom vykonávacieho aktu rozhodnutie o zrušení pozastavenia plynutia lehoty alebo platieb uvedeného v predchádzajúcom odseku.

2. Ak dôjde k niektorému z prípadov uvedených v článku 15 ods. 11 nariadenia, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o [...], Komisia prijme v súlade s článkom 27a delegovaný akt o rozhodnutí o zrušení pozastavenia plynutia lehoty alebo platieb uvedeného v predchádzajúcom odseku. Príslušné postupy alebo platby sa obnovia v deň po zrušení pozastavenia.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>53</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 9 – odsek 2 a (nový)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Ak sa Komisia rozhodne pozastaviť pridelené finančné prostriedky členskému štátu  z dôvodu nedostatkov v oblasti dodržiavania zásady právneho štátu, opatrenia na regionálnej a miestnej úrovni, ktoré sú oprávnené, naďalej využívajú nástroj.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>54</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 12 – odsek 4</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4. Úverová podpora na plán podpory obnovy a odolnosti dotknutého členského štátu nesmie byť vyššia ako rozdiel medzi celkovými nákladmi na plán podpory obnovy a odolnosti, prípadne v prepracovanom znení, a maximálnym finančným príspevkom uvedeným v článku 10. Maximálny objem úveru pre každý členský štát nesmie presiahnuť 4,7 % jeho hrubého národného dôchodku.

4. Úverová podpora na plán podpory obnovy a odolnosti dotknutého členského štátu nesmie byť vyššia ako rozdiel medzi celkovými nákladmi na plán podpory obnovy a odolnosti, prípadne v prepracovanom znení, a maximálnym finančným príspevkom uvedeným v článku 10. Maximálny objem úveru pre každý členský štát nesmie presiahnuť 6,% jeho hrubého národného dôchodku.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>55</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 13 – odsek 1 – písmeno b a (nové)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba) vysvetlenie, ako majú opatrenia uvedené v pláne riešiť nedostatky, pokiaľ ide o hodnoty zakotvené v článku 2 Zmluvy o Európskej únii.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>56</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 13 – odsek 1 – písmeno b b (nové)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

bb) vysvetlenie, ako opatrenia v pláne zohľadňujú pozície neziskových organizácií občianskej spoločnosti a miestnych alebo regionálnych orgánov v členskom štáte.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>57</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 14 – odsek 1</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. V zmysle cieľov stanovených v článku 4 členské štáty vypracujú národné plány podpory obnovy a odolnosti. V týchto plánoch sa stanovia programy reforiem a investícií dotknutých členských štátov na nasledujúce štyri roky. Plány podpory obnovy a odolnosti oprávnené na financovanie v rámci tohto nástroja musia zahŕňať opatrenia na implementáciu reforiem a verejných investičných projektov prostredníctvom koherentného balíka.

1. V zmysle cieľov stanovených v článku 4 členské štáty vypracujú národné plány podpory obnovy a odolnosti. V týchto plánoch sa stanovia programy reforiem a investícií dotknutých členských štátov na nasledujúce štyri roky. Plány podpory obnovy a odolnosti oprávnené na financovanie v rámci tohto nástroja musia zahŕňať opatrenia na implementáciu reforiem a verejných investičných projektov prostredníctvom koherentného balíka. Pri príprave plánov obnovy a odolnosti môžu členské štáty využiť Nástroj technickej podpory v súlade s nariadením XX/YYYY [ktorým sa zriaďuje Nástroj technickej podpory].

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>58</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 14 – odsek 1 a (nový)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Plán podpory obnovy a odolnosti prispeje k zohľadňovaniu opatrení v oblasti zmeny klímy a k dosiahnutiu celkového cieľa 37 % rozpočtu Únie na podporu cieľov v oblasti zmeny klímy a pritom bude brať ohľad na európsku zelenú dohodu ako európsku stratégiu pre udržateľný rast premietnutie záväzku Únie vykonávať Parížsku dohodu a plniť ciele OSN v oblasti udržateľného rozvoja. Komisia prijme prostredníctvom delegovaného aktu príslušnú metodiku na pomoc členským štátom pri plnení tejto požiadavky.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>59</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 14 – odsek 1 b (nový)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1b.  Vzhľadom na to, že EPSP je stratégiou pre sociálny pokrok Európy, významná časť každého plánu podpory obnovy a odolnosti prispeje k plneniu cieľov EPSP. Komisia prijme prostredníctvom delegovaného aktu príslušnú metodiku na pomoc členským štátom pri plnení tejto požiadavky.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>60</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 14 – odsek 1 c (nový)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1c.  Vzhľadom na povahu nástroja obnovy Next Generation EU a uznávajúc význam programu digitálnych zručností, záruky pre deti a záruky pre mladých ľudí, každý plán podpory obnovy a odolnosti prispieva k boju proti riziku dlhodobého poškodenia vyhliadok mladých ľudí na trhu práce a k ich celkovému blahu prostredníctvom riešení v oblasti kvalitných pracovných miest, vzdelávania a zručností a reakcií zameraných na mladých ľudí.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>61</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 14 – odsek 2</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Plány podpory obnovy a odolnosti musia byť v súlade s príslušnými výzvami a prioritami špecifickými pre jednotlivé krajiny určenými v kontexte európskeho semestra, a to najmä s tými, ktoré sú relevantné pre zelenú a digitálnu transformáciu alebo z nej vyplývajú. Tieto plány musia byť takisto v súlade s informáciami, ktoré členské štáty uvádzajú v národných programoch reforiem v rámci európskeho semestra, vo svojich národných energetických a klimatických plánoch a v ich aktualizáciách podľa nariadenia (EÚ) 2018/199921, v plánoch spravodlivej transformácie územia v rámci Fondu na spravodlivú transformáciu22 a v partnerských dohodách a operačných programoch v rámci fondov Únie.

2. Plány podpory obnovy a odolnosti musia byť v súlade s príslušnými výzvami a prioritami špecifickými pre jednotlivé krajiny určenými v kontexte európskeho semestra, a to najmä s tými, ktoré sú relevantné pre politické oblasti stanovené v článku 3, ako aj pre územnú, sociálnu a hospodársku súdržnosť s prihliadnutím na investičné potreby a výzvy spojené s regionálnymi a miestnymi rozdielmi. Plány podpory obnovy a odolnosti prispejú k strategickej autonómii Únie, k prechodu na klimatickú neutralitu do roku 2050 a k sociálnej udržateľnosti prostredníctvom vykonávania EPSP a cieľov OSN v oblasti udržateľného rozvoja. Tieto plány musia byť takisto v súlade s informáciami, ktoré členské štáty uvádzajú v národných programoch reforiem v rámci európskeho semestra, vo svojich národných energetických a klimatických plánoch a v ich aktualizáciách podľa nariadenia (EÚ) 2018/199921, v plánoch spravodlivej transformácie územia v rámci Fondu na spravodlivú transformáciu22 a v partnerských dohodách a operačných programoch v rámci fondov Únie.

______________________________

________________________

21 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1999 z 11. decembra 2018 o riadení energetickej únie a opatrení v oblasti klímy.

21 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1999 z 11. decembra 2018 o riadení energetickej únie a opatrení v oblasti klímy.

22 […]

22 […]

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>62</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 14 – odsek 2 a (nový)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a. Plány podpory obnovy a odolnosti sa vypracujú po konzultácii s regionálnymi a miestnymi orgánmi a ďalšími zainteresovanými stranami vrátane sociálnych partnerov a organizácií občianskej spoločnosti v súlade s článkom 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)XX/xx1a;

 

____________________________

 

1a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) XX/xx z XX, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy, ako aj pre Fond pre azyl a migráciu, Fond pre vnútornú bezpečnosť a Nástroj na riadenie hraníc a víza (Ú. v. EÚ L ...).

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>63</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 14 – odsek 2 b (nový)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2b. Vzhľadom na technologický vývoj môže mechanizmus prispieť k prijatiu integrovaných investičných plánov v oblasti digitálnej infraštruktúry a zručností, ako aj k vytvoreniu účinného rámca financovania, ktorý zabezpečí dosiahnutie najvyššej možnej miery konkurencieschopnosti regiónov Únie.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>64</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 15 – odsek 2</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Plán podpory obnovy a odolnosti, ktorý predkladá dotknutý členský štát, tvorí prílohu k národnému programu reforiem tohto členského štátu a oficiálne sa predloží najneskôr do 30. apríla. Návrh plánu môže členský štát predložiť od 15. októbra predchádzajúceho roka spolu s návrhom rozpočtu na nasledujúci rok.

2. Plán podpory obnovy a odolnosti, ktorý predkladá dotknutý členský štát, tvorí prílohu k národnému programu reforiem tohto členského štátu a oficiálne sa predloží najneskôr do 30. apríla. Návrh plánu môže členský štát predložiť od 15. októbra predchádzajúceho roka spolu s návrhom rozpočtu na nasledujúci rok. Takéto návrhy plánov sa predložia sociálnym partnerom na konzultáciu najneskôr vo februári pred aprílovým termínom na oficiálne predloženie plánu Komisii, čo sociálnym partnerom umožní lehotu na písomnú reakciu v dĺžke aspoň 30 dní.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>65</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 15 – odsek 3 – písmeno a</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a) objasnenie spôsobu, akým sa majú riešiť príslušné výzvy a priority špecifické pre danú krajinu určené v kontexte európskeho semestra;

a) objasnenie spôsobu, akým sa zrejme budú riešiť výzvy a priority určené v rámci európskeho semestra, najmä tie, ktoré súvisia so sociálnymi a zamestnaneckými politikami;

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>66</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 15 – odsek 3 – písmeno b</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b) objasnenie spôsobu, ako plán posilní rastový potenciál, tvorbu pracovných miest a ekonomickú a sociálnu odolnosť dotknutého členského štátu, zmierni hospodársky a sociálny dosah krízy, ako aj jeho prínos k posilneniu hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti a konvergencie;

b) objasnenie spôsobu, ako plán posilní rastový potenciál, tvorbu kvalitných pracovných miest, sociálny pokrok a ekonomickú a sociálnu odolnosť dotknutého členského štátu, zmenší rozdiely v infraštruktúre, zmierni hospodársky a sociálny dosah krízy, v súvislosti s najzraniteľnejšími skupinami a mládežou najmä a hospodárske dôsledky na MPS, ako aj jeho prínos k posilneniu hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti a konvergencie, ako aj k strategickej autonómii Únie;

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>67</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 15 – odsek 3 – písmeno b a (nové)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba) rozsah konzultácií s regionálnymi a miestnymi orgánmi a inými zainteresovanými stranami vrátane sociálnych partnerov a organizácií občianskej spoločnosti, ktoré sa uskutočnili pred predložením plánu podpory obnovy a odolnosti; okrem plánu sa predkladá písomný príspevok sociálnych partnerov;

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>68</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>