Postup : 2020/0176(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A9-0216/2020

Předložené texty :

A9-0216/2020

Rozpravy :

Hlasování :

PV 25/11/2020 - 2
PV 26/11/2020 - 2

Přijaté texty :

P9_TA(2020)0324

<Date>{12/11/2020}12.11.2020</Date>
<NoDocSe>A9‑0216/2020</NoDocSe>
PDF 191kWORD 71k

<TitreType>ZPRÁVA</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o použití celních kvót a jiných dovozních kvót Unie</Titre>

<DocRef>(COM(2020)0375 – C9-0274/2020 – 2020/0176(COD))</DocRef>


<Commission>Výbor pro mezinárodní obchod</Commission>

Zpravodaj: <Depute>Christophe Hansen</Depute>

POZM. NÁVRHY
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o použití celních kvót a jiných dovozních kvót Unie

(COM(2020)0375 – C9-0274/2020 – 2020/0176(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

 s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2020)0375),

 s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 207 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C9-0274/2020),

 s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

 s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

 s ohledem na postoj ve formě pozměňovacích návrhů,

 s ohledem na zprávu Výboru pro mezinárodní obchod (A9‑0216/2020),

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

 

<RepeatBlock-Amend><Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 2 – odst. 1</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

<TitreJust>Odůvodnění</TitreJust>

Vzhledem ke krátkému časovému rámci, v němž musí spolunormotvůrci EU tento akt přijmout, je nezbytné stanovit jeho dřívější vstup v platnost po vyhlášení. Použití nařízení od 1. ledna 2021 se nemění.

</Amend>

</RepeatBlock-Amend>


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

 

Spojené království Velké Británie a Severního Irska (dále jen „Spojené království“) vystoupilo z EU ke dni 1. února 2020. Protokol o Irsku / Severním Irsku připojený k dohodě o vystoupení (dále jen „protokol“) se použije od konce přechodného období, tj. od 1. ledna 2021.

Protokol stanoví, že Severní Irsko je součástí celního území Spojeného království a že Spojené království může Severní Irsko zahrnout do územní působnosti svých listin podle Světové obchodní organizace. V protokolu stejně jako v ustanoveních práva EU, jejichž použitelnost pro Spojené království a ve Spojeném království s ohledem na Severní Irsko tento protokol stanoví, se jakýkoli odkaz na celní území EU vykládá tak, že zahrnuje pevninské území Severního Irska. To znamená, že navzdory tomu, že Severní Irsko se formálně nachází na celním území Spojeného království, má Spojené království s ohledem na Severní Irsko povinnost uplatňovat celní předpisy EU, jako by Severní Irsko bylo stále na celním území EU.

Dvoustranná ujednání mezi EU a Spojeným královstvím v rámci protokolu nezakládají práva a povinnosti pro třetí země. V důsledku toho by žádný dovoz uskutečněný podle dovozních celních kvót nebo jiných dovozních kvót EU vztahujících se na zboží pocházející ze třetí země a přivážené do Severního Irska nemohl být započítán do práv této třetí země vůči EU, pokud by s tím třetí země nesouhlasila. Tato situace představuje riziko pro řádné fungování jednotného trhu EU a integritu společné obchodní politiky z důvodu možného obcházení celních kvót nebo jiných dovozních kvót EU. Dohody s třetími zeměmi obsahující ustanovení o vývozních celních kvótách vyžaduje, aby se zboží dováželo v rámci EU. Proto by třetí země mohly odmítnout vydat vývozní licence pro přímý dovoz do Severního Irska.

Tento návrh ve svém jediném podstatném ustanovení objasňuje, že celní kvóty a jiné dovozní kvóty EU by měly být k dispozici pouze pro zboží, které je dováženo a propuštěno do volného oběhu v EU, a nikoli v Severním Irsku. To se zajištěno pomocí seznamu všech území EU, kde může být zboží propuštěno do volného oběhu, a tento seznam nezahrnuje Severní Irsko.

Zpravodaj s návrhem souhlasí. Jedinou navrhovanou změnou je dřívější vstup nařízení v platnost po jeho vyhlášení v Úředním věstníku EU, neboť spolunormotvůrci EU potřebují dostatek času na jeho přijetí do konce roku 2020. Datum použití se nemění. Zpravodaj vybízí poslance, aby nepředkládali další pozměňovací návrhy k tomuto návrhu s cílem umožnit co nejhladší přijetí aktu.

 


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Použití celních kvót a jiných dovozních kvót Unie

Referenční údaje

COM(2020)0375 – C9-0274/2020 – 2020/0176(COD)

Datum předložení Parlamentu

14.8.2020

 

 

 

Věcně příslušný výbor

 Datum oznámení na zasedání

INTA

14.9.2020

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

 Datum oznámení na zasedání

IMCO

14.9.2020

 

 

 

Nezaujetí stanoviska

 Datum rozhodnutí

IMCO

2.10.2020

 

 

 

Zpravodajové

 Datum jmenování

Christophe Hansen

10.9.2020

 

 

 

Projednání ve výboru

15.10.2020

 

 

 

Datum přijetí

10.11.2020

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

40

1

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Barry Andrews, Anna-Michelle Asimakopoulou, Tiziana Beghin, Geert Bourgeois, Saskia Bricmont, Udo Bullmann, Jordi Cañas, Daniel Caspary, Miroslav Číž, Arnaud Danjean, Paolo De Castro, Emmanouil Fragkos, Raphaël Glucksmann, Markéta Gregorová, Enikő Győri, Roman Haider, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Danuta Maria Hübner, Herve Juvin, Karin Karlsbro, Maximilian Krah, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, Margarida Marques, Gabriel Mato, Sara Matthieu, Emmanuel Maurel, Maxette Pirbakas, Carles Puigdemont i Casamajó, Samira Rafaela, Inma Rodríguez-Piñero, Massimiliano Salini, Helmut Scholz, Liesje Schreinemacher, Sven Simon, Dominik Tarczyński, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt, Marie-Pierre Vedrenne, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Mazaly Aguilar, Nikos Androulakis, Marek Belka, Sergio Berlato, Markus Buchheit, Reinhard Bütikofer, Marco Campomenosi, Anna Cavazzini, Dita Charanzová, Clare Daly, Nicola Danti, Jérémy Decerle, Luke Ming Flanagan, José Manuel García-Margallo y Marfil, Dino Giarrusso, Márton Gyöngyösi, Svenja Hahn, Yannick Jadot, Agnes Jongerius, Sandra Kalniete, Seán Kelly, Peter Kofod, Andrey Kovatchev, Miapetra Kumpula-Natri, Jean-Lin Lacapelle, Aurore Lalucq, Morten Løkkegaard, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Costas Mavrides, Liudas Mažylis, David McAllister, Javier Moreno Sánchez, Gheorghe-Vlad Nistor, Urmas Paet, Luisa Regimenti, Manuela Ripa, Annie Schreijer-Pierik, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira, Witold Jan Waszczykowski, Angelika Winzig, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Datum předložení

12.11.2020

 


 

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

40

+

ECR

Geert Bourgeois, Emmanouil Fragkos, Dominik Tarczynski, Jan Zahradil

GUE/NGL

Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

ID

Maximilian Krah, Jean-Lin Lacapelle

NI

Tiziana Beghin, Carles Puigdemont i Casamajó

PPE

Anna Michelle Asimakopoulou, Daniel Caspary, Arnaud Danjean, Enikő Győri, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Gabriel Mato, Massimiliano Salini, Sven Simon, Jörgen Warborn , Iuliu Winkler

RENEW

Barry Andrews, Jordi Cañas, Svenja Hahn, Samira Rafaela, Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne

S&D

Udo Bullmann, Miroslav Číž, Paolo De Castro, Raphaël Glucksmann, Bernd Lange, Margarida Marques, Inma Rodríguez Piñero, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt

VERTS/ALE

Saskia Bricmont, Markéta Gregorova, Heidi Hautala, Sara Matthieu

 

1

-

ID

Hervé Juvin

 

1

0

ID

Roman Haider

 

Význam zkratek:

+ : pro

- : proti

0 : zdrželi se

 

 

Poslední aktualizace: 19. listopadu 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí