ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o použití celních kvót a jiných dovozních kvót Unie

  12.11.2020 - (COM(2020)0375 – C9-0274/2020 – 2020/0176(COD)) - ***I

  Výbor pro mezinárodní obchod
  Zpravodaj: Christophe Hansen


  Postup : 2020/0176(COD)
  Průběh na zasedání
  Stadia projednávání dokumentu :  
  A9-0216/2020
  Předložené texty :
  A9-0216/2020
  Rozpravy :
  Přijaté texty :

  NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

  o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o použití celních kvót a jiných dovozních kvót Unie

  (COM(2020)0375 – C9-0274/2020 – 2020/0176(COD))

  (Řádný legislativní postup: první čtení)

  Evropský parlament,

   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2020)0375),

   s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 207 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C9-0274/2020),

   s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

   s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

   s ohledem na postoj ve formě pozměňovacích návrhů,

   s ohledem na zprávu Výboru pro mezinárodní obchod (A9‑0216/2020),

  1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

  2. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

  3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

   

  Pozměňovací návrh  1

  Návrh nařízení

  Čl. 2 – odst. 1

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

  Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

  Odůvodnění

  Vzhledem ke krátkému časovému rámci, v němž musí spolunormotvůrci EU tento akt přijmout, je nezbytné stanovit jeho dřívější vstup v platnost po vyhlášení. Použití nařízení od 1. ledna 2021 se nemění.


  VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

   

  Spojené království Velké Británie a Severního Irska (dále jen „Spojené království“) vystoupilo z EU ke dni 1. února 2020. Protokol o Irsku / Severním Irsku připojený k dohodě o vystoupení (dále jen „protokol“) se použije od konce přechodného období, tj. od 1. ledna 2021.

  Protokol stanoví, že Severní Irsko je součástí celního území Spojeného království a že Spojené království může Severní Irsko zahrnout do územní působnosti svých listin podle Světové obchodní organizace. V protokolu stejně jako v ustanoveních práva EU, jejichž použitelnost pro Spojené království a ve Spojeném království s ohledem na Severní Irsko tento protokol stanoví, se jakýkoli odkaz na celní území EU vykládá tak, že zahrnuje pevninské území Severního Irska. To znamená, že navzdory tomu, že Severní Irsko se formálně nachází na celním území Spojeného království, má Spojené království s ohledem na Severní Irsko povinnost uplatňovat celní předpisy EU, jako by Severní Irsko bylo stále na celním území EU.

  Dvoustranná ujednání mezi EU a Spojeným královstvím v rámci protokolu nezakládají práva a povinnosti pro třetí země. V důsledku toho by žádný dovoz uskutečněný podle dovozních celních kvót nebo jiných dovozních kvót EU vztahujících se na zboží pocházející ze třetí země a přivážené do Severního Irska nemohl být započítán do práv této třetí země vůči EU, pokud by s tím třetí země nesouhlasila. Tato situace představuje riziko pro řádné fungování jednotného trhu EU a integritu společné obchodní politiky z důvodu možného obcházení celních kvót nebo jiných dovozních kvót EU. Dohody s třetími zeměmi obsahující ustanovení o vývozních celních kvótách vyžaduje, aby se zboží dováželo v rámci EU. Proto by třetí země mohly odmítnout vydat vývozní licence pro přímý dovoz do Severního Irska.

  Tento návrh ve svém jediném podstatném ustanovení objasňuje, že celní kvóty a jiné dovozní kvóty EU by měly být k dispozici pouze pro zboží, které je dováženo a propuštěno do volného oběhu v EU, a nikoli v Severním Irsku. To se zajištěno pomocí seznamu všech území EU, kde může být zboží propuštěno do volného oběhu, a tento seznam nezahrnuje Severní Irsko.

  Zpravodaj s návrhem souhlasí. Jedinou navrhovanou změnou je dřívější vstup nařízení v platnost po jeho vyhlášení v Úředním věstníku EU, neboť spolunormotvůrci EU potřebují dostatek času na jeho přijetí do konce roku 2020. Datum použití se nemění. Zpravodaj vybízí poslance, aby nepředkládali další pozměňovací návrhy k tomuto návrhu s cílem umožnit co nejhladší přijetí aktu.

   


  POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

  Název

  Použití celních kvót a jiných dovozních kvót Unie

  Referenční údaje

  COM(2020)0375 – C9-0274/2020 – 2020/0176(COD)

  Datum předložení Parlamentu

  14.8.2020

   

   

   

  Věcně příslušný výbor

   Datum oznámení na zasedání

  INTA

  14.9.2020

   

   

   

  Výbory požádané o stanovisko

   Datum oznámení na zasedání

  IMCO

  14.9.2020

   

   

   

  Nezaujetí stanoviska

   Datum rozhodnutí

  IMCO

  2.10.2020

   

   

   

  Zpravodajové

   Datum jmenování

  Christophe Hansen

  10.9.2020

   

   

   

  Projednání ve výboru

  15.10.2020

   

   

   

  Datum přijetí

  10.11.2020

   

   

   

  Výsledek konečného hlasování

  +:

  –:

  0:

  40

  1

  1

  Členové přítomní při konečném hlasování

  Barry Andrews, Anna-Michelle Asimakopoulou, Tiziana Beghin, Geert Bourgeois, Saskia Bricmont, Udo Bullmann, Jordi Cañas, Daniel Caspary, Miroslav Číž, Arnaud Danjean, Paolo De Castro, Emmanouil Fragkos, Raphaël Glucksmann, Markéta Gregorová, Enikő Győri, Roman Haider, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Danuta Maria Hübner, Herve Juvin, Karin Karlsbro, Maximilian Krah, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, Margarida Marques, Gabriel Mato, Sara Matthieu, Emmanuel Maurel, Maxette Pirbakas, Carles Puigdemont i Casamajó, Samira Rafaela, Inma Rodríguez-Piñero, Massimiliano Salini, Helmut Scholz, Liesje Schreinemacher, Sven Simon, Dominik Tarczyński, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt, Marie-Pierre Vedrenne, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

  Náhradníci přítomní při konečném hlasování

  Mazaly Aguilar, Nikos Androulakis, Marek Belka, Sergio Berlato, Markus Buchheit, Reinhard Bütikofer, Marco Campomenosi, Anna Cavazzini, Dita Charanzová, Clare Daly, Nicola Danti, Jérémy Decerle, Luke Ming Flanagan, José Manuel García-Margallo y Marfil, Dino Giarrusso, Márton Gyöngyösi, Svenja Hahn, Yannick Jadot, Agnes Jongerius, Sandra Kalniete, Seán Kelly, Peter Kofod, Andrey Kovatchev, Miapetra Kumpula-Natri, Jean-Lin Lacapelle, Aurore Lalucq, Morten Løkkegaard, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Costas Mavrides, Liudas Mažylis, David McAllister, Javier Moreno Sánchez, Gheorghe-Vlad Nistor, Urmas Paet, Luisa Regimenti, Manuela Ripa, Annie Schreijer-Pierik, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira, Witold Jan Waszczykowski, Angelika Winzig, Juan Ignacio Zoido Álvarez

  Datum předložení

  12.11.2020

   


   

  JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

  40

  +

  ECR

  Geert Bourgeois, Emmanouil Fragkos, Dominik Tarczynski, Jan Zahradil

  GUE/NGL

  Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

  ID

  Maximilian Krah, Jean-Lin Lacapelle

  NI

  Tiziana Beghin, Carles Puigdemont i Casamajó

  PPE

  Anna Michelle Asimakopoulou, Daniel Caspary, Arnaud Danjean, Enikő Győri, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Gabriel Mato, Massimiliano Salini, Sven Simon, Jörgen Warborn , Iuliu Winkler

  RENEW

  Barry Andrews, Jordi Cañas, Svenja Hahn, Samira Rafaela, Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne

  S&D

  Udo Bullmann, Miroslav Číž, Paolo De Castro, Raphaël Glucksmann, Bernd Lange, Margarida Marques, Inma Rodríguez Piñero, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt

  VERTS/ALE

  Saskia Bricmont, Markéta Gregorova, Heidi Hautala, Sara Matthieu

   

  1

  -

  ID

  Hervé Juvin

   

  1

  0

  ID

  Roman Haider

   

  Význam zkratek:

  + : pro

  - : proti

  0 : zdrželi se

   

   

  Poslední aktualizace: 19. listopadu 2020
  Právní upozornění - Ochrana soukromí