Menetlus : 2020/0176(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A9-0216/2020

Esitatud tekstid :

A9-0216/2020

Arutelud :

Hääletused :

PV 25/11/2020 - 2
PV 26/11/2020 - 2

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2020)0324

<Date>{12/11/2020}12.11.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0216/2020</NoDocSe>
PDF 175kWORD 71k

<TitreType>RAPORT</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus liidu tariifikvootide ja muude impordikvootide kohaldamise kohta</Titre>

<DocRef>(COM(2020)0375 – C9‑0274/2020 – 2020/0176(COD))</DocRef>


<Commission>{INTA}Rahvusvahelise kaubanduse komisjon</Commission>

Raportöör: <Depute>Christophe Hansen</Depute>

MUUDATUSED
EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS
 NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus liidu tariifikvootide ja muude impordikvootide kohaldamise kohta

(COM(2020)0375 – C9‑0274/2020 – 2020/0176(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

 võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2020)0375),

 võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 207 lõiget 2, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C9‑0274/2020),

 võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

 võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

 võttes arvesse rahvusvahelise kaubanduse komisjoni raportit (A9-0216/2020),

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab oma ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

 

<RepeatBlock-Amend><Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 2 – lõik 1</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

<TitreJust>Selgitus</TitreJust>

On vaja ette näha määruse varasem jõustumine pärast selle avaldamist, arvestades lühikest ajavahemikku, mille jooksul ELi kaasseadusandjad peavad kõnealuse õigusakti vastu võtma. Määruse kohaldamist alates 1. jaanuarist 2021 ei muudeta.

</Amend>

</RepeatBlock-Amend>


SELETUSKIRI

 

Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik (edaspidi „Ühendkuningriik“) astus Euroopa liidust välja 1. veebruaril 2020. Väljaastumislepingule lisatud Iirimaa ja Põhja-Iirimaa protokolli (edaspidi „protokoll“) kohaldatakse alates üleminekuperioodi lõpust, st alates 1. jaanuarist 2021.

Protokollis on sätestatud, et Põhja-Iirimaa on osa Ühendkuningriigi tolliterritooriumist ja Ühendkuningriik võib lisada Põhja-Iirimaa oma Maailma Kaubandusorganisatsiooni loendite territoriaalsesse kohaldamisalasse. Protokollis on sätestatud, et protokolli alusel Ühendkuningriigi suhtes ja Ühendkuningriigis Põhja-Iirimaa suhtes kohaldatavates ELi õiguse sätetes sisalduvad viited liidu tolliterritooriumile hõlmavad ka Põhja-Iirimaa maismaaterritooriumi. See tähendab, et kuigi Põhja-Iirimaa asub ametlikult Ühendkuningriigi tolliterritooriumil, on Ühendkuningriik Põhja-Iirimaa suhtes kohustatud kohaldama ELi tollialaseid õigusakte nii, nagu oleks Põhja-Iirimaa endiselt ELi tolliterritooriumil.

Protokolli alusel ELi ja Ühendkuningriigi vahel sõlmitud kahepoolsetest kokkulepetest ei tulene õigusi ega kohustusi kolmandatele riikidele. Igasugust importi vastavalt ELi imporditariifikvootidele või muudele impordikvootidele, mida kohaldatakse kolmandast riigist pärit ja Põhja-Iirimaale toodud kaupade suhtes, ei või arvestada selle kolmanda riigi õiguste hulka ELi suhtes, välja arvatud juhul, kui kolmas riik on selles kokku leppinud. Selline olukord ohustab ELi ühtse turu nõuetekohast toimimist ja ühise kaubanduspoliitika terviklikkust võimaliku ELi tariifikvootidest või muudest impordikvootidest kõrvalehoidmise tõttu. Kolmanda riigiga sõlmitud lepingutes, millega nähakse ette eksporditariifikvoodid, nõutakse, et kaubad tuleb importida ELi piires. Seetõttu võivad kolmandad riigid keelduda väljastamast ekspordilitsentse otseimpordiks Põhja-Iirimaale.

Ettepaneku ainsas sisulises sättes selgitatakse, et ELi tariifikvootide ja muude impordikvootide kasutamist tuleks lubada üksnes ELis, mitte Põhja-Iirimaal imporditud ja vabasse ringlusse lubatud kaupade puhul. Selleks loetletakse kõik ELi territooriumid, kus võib kaupu vabasse ringlusse lubada, ning loetelu ei hõlma Põhja-Iirimaad.

Raportöör on ettepanekuga nõus. Ainus muudatusettepanek on määruse varasem jõustumine pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas, kuna ELi kaasseadusandjatel on vaja piisavalt aega õigusakti vastuvõtmiseks kuni 2020. aasta lõpuni. Kohaldamise kuupäeva ei muudeta. Raportöör soovitab parlamendiliikmetel mitte esitada muid muudatusettepanekuid ettepaneku kohta, et õigusakti saaks võimalikult sujuvalt vastu võtta.


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Liidu tariifikvootide ja muude impordikvootide kohaldamine

Viited

COM(2020)0375 – C9-0274/2020 – 2020/0176(COD)

EP-le esitamise kuupäev

14.8.2020

 

 

 

Vastutav komisjon

 istungil teada andmise kuupäev

INTA

14.9.2020

 

 

 

Nõuandvad komisjonid

 istungil teada andmise kuupäev

IMCO

14.9.2020

 

 

 

Arvamuse esitamisest loobumine

 otsuse kuupäev

IMCO

2.10.2020

 

 

 

Raportöörid

 nimetamise kuupäev

Christophe Hansen

10.9.2020

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

15.10.2020

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

10.11.2020

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

40

1

1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Barry Andrews, Anna-Michelle Asimakopoulou, Tiziana Beghin, Geert Bourgeois, Saskia Bricmont, Udo Bullmann, Jordi Cañas, Daniel Caspary, Miroslav Číž, Arnaud Danjean, Paolo De Castro, Emmanouil Fragkos, Raphaël Glucksmann, Markéta Gregorová, Enikő Győri, Roman Haider, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Danuta Maria Hübner, Herve Juvin, Karin Karlsbro, Maximilian Krah, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, Margarida Marques, Gabriel Mato, Sara Matthieu, Emmanuel Maurel, Maxette Pirbakas, Carles Puigdemont i Casamajó, Samira Rafaela, Inma Rodríguez-Piñero, Massimiliano Salini, Helmut Scholz, Liesje Schreinemacher, Sven Simon, Dominik Tarczyński, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt, Marie-Pierre Vedrenne, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Mazaly Aguilar, Nikos Androulakis, Marek Belka, Sergio Berlato, Markus Buchheit, Reinhard Bütikofer, Marco Campomenosi, Anna Cavazzini, Dita Charanzová, Clare Daly, Nicola Danti, Jérémy Decerle, Luke Ming Flanagan, José Manuel García-Margallo y Marfil, Dino Giarrusso, Márton Gyöngyösi, Svenja Hahn, Yannick Jadot, Agnes Jongerius, Sandra Kalniete, Seán Kelly, Peter Kofod, Andrey Kovatchev, Miapetra Kumpula-Natri, Jean-Lin Lacapelle, Aurore Lalucq, Morten Løkkegaard, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Costas Mavrides, Liudas Mažylis, David McAllister, Javier Moreno Sánchez, Gheorghe-Vlad Nistor, Urmas Paet, Luisa Regimenti, Manuela Ripa, Annie Schreijer-Pierik, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira, Witold Jan Waszczykowski, Angelika Winzig, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Esitamise kuupäev

12.11.2020

 


 

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

40

+

ECR

Geert Bourgeois, Emmanouil Fragkos, Dominik Tarczynski, Jan Zahradil

GUE/NGL

Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

ID

Maximilian Krah, Jean-Lin Lacapelle

NI

Tiziana Beghin, Carles Puigdemont i Casamajó

PPE

Anna Michelle Asimakopoulou, Daniel Caspary, Arnaud Danjean, Enikő Győri, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Gabriel Mato, Massimiliano Salini, Sven Simon, Jörgen Warborn , Iuliu Winkler

RENEW

Barry Andrews, Jordi Cañas, Svenja Hahn, Samira Rafaela, Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne

S&D

Udo Bullmann, Miroslav Číž, Paolo De Castro, Raphaël Glucksmann, Bernd Lange, Margarida Marques, Inma Rodríguez Piñero, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt

VERTS/ALE

Saskia Bricmont, Markéta Gregorova, Heidi Hautala, Sara Matthieu

 

1

-

ID

Hervé Juvin

 

1

0

ID

Roman Haider

 

Kasutatud tähised:

+ : poolt

- : vastu

0 : erapooletu

 

 

Viimane päevakajastamine: 19. november 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika