Postupak : 2020/0176(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A9-0216/2020

Podneseni tekstovi :

A9-0216/2020

Rasprave :

Glasovanja :

PV 25/11/2020 - 2
PV 26/11/2020 - 2

Doneseni tekstovi :

P9_TA(2020)0324

<Date>{12/11/2020}12.11.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0216/2020</NoDocSe>
PDF 186kWORD 71k

<TitreType>IZVJEŠĆE</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o primjeni carinskih kvota i drugih uvoznih kvota Unije</Titre>

<DocRef>(COM(2020)0375 – C9-0274/2020 – 2020/0176(COD))</DocRef>


<Commission>{INTA}Odbor za međunarodnu trgovinu</Commission>

Izvjestitelj: <Depute>Christophe Hansen</Depute>

AMANDMANI
NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o primjeni carinskih kvota i drugih uvoznih kvota Unije

(COM(2020)0375 – C9-0274/2020 – 2020/0176(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

 uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2020)0375),

 uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 207. stavak 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela Prijedlog Parlamentu (C9-0274/2020),

 uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

 uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

 uzimajući u obzir izvješće Odbora za međunarodnu trgovinu (A9-0216/2020),

1. usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2. poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3. nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

 

<RepeatBlock-Amend><Amend>Amandman  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 2. – stavak 1.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Potrebno je predvidjeti ranije stupanje na snagu Uredbe po njezinoj objavi, s obzirom na kratak vremenski okvir u kojem suzakonodavci EU-a trebaju donijeti taj akt. Početak primjene Uredbe od 1. siječnja 2021. ne izmjenjuje se.

</Amend>

</RepeatBlock-Amend>


OBRAZLOŽENJE

 

Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske (Ujedinjena Kraljevina) povukla se iz EU-a 1. veljače 2020. Protokol o Irskoj/Sjevernoj Irskoj priložen Sporazumu o povlačenju („Protokol”) primjenjivat će se od kraja prijelaznog razdoblja, od 1. siječnja 2021.

U Protokolu se navodi da je Sjeverna Irska dio carinskog područja Ujedinjene Kraljevine i da Ujedinjena Kraljevina može uključiti Sjevernu Irsku u teritorijalno područje primjene svojih rasporeda Svjetske trgovinske organizacije. U skladu s Protokolom, svako upućivanje na carinsko područje EU-a, pa i u odredbama prava Unije koje se na temelju Protokola primjenjuju na Ujedinjenu Kraljevinu i u Ujedinjenoj Kraljevini u vezi sa Sjevernom Irskom, mora se tumačiti tako da uključuje kopneno područje Sjeverne Irske. To znači da je, unatoč tome što se Sjeverna Irska službeno nalazi na carinskom području Ujedinjene Kraljevine, Ujedinjena Kraljevina u vezi sa Sjevernom Irskom obvezna primjenjivati carinsko zakonodavstvo EU-a kao da se Sjeverna Irska još uvijek nalazi na carinskom području EU-a.

Bilateralnim dogovorima između EU-a i Ujedinjene Kraljevine u okviru Protokola ne stvaraju se prava i obveze za treće zemlje. Bilo koji uvoz u skladu s uvoznim carinskim kvotama ili drugim uvoznim kvotama Unije koje se primjenjuju na robu podrijetlom iz treće zemlje unesenu u Sjevernu Irsku ne može uzeti u obzir u pogledu prava te treće zemlje u odnosu na EU, osim ako je tako dogovoreno s trećom zemljom. Ta je situacija rizik za pravilno funkcioniranje jedinstvenog tržišta EU-a i cjelovitost zajedničke trgovinske politike zbog mogućeg izbjegavanja carinskih kvota ili drugih uvoznih kvota EU-a. Sporazumi s trećim zemljama koji predviđaju izvozne carinske kvote zahtijevaju da se roba uvozi u EU. Stoga bi treće zemlje mogle odbiti izdati izvozne dozvole za izravni uvoz u Sjevernu Irsku.

Ovim sporazumom se u njegovoj jedinoj materijalnoj odredbi pojašnjava da bi carinske kvote i druge uvozne kvote EU-a trebale biti dostupne samo za robu koja se uvozi i pušta u slobodni promet u Uniji, a ne u Sjevernoj Irskoj. To je postignuto na način da su navedena sva područja EU-a u kojima se roba može pustiti u slobodni promet, a taj popis ne uključuje Sjevernu Irsku.

Izvjestitelj se slaže s tim prijedlogom. Jedina predložena izmjena jest ranije stupanje na snagu Uredbe po objavi u Službenom listu EU-a jer suzakonodavcima EU-a treba dovoljno vremena za donošenje akta do kraja 2020. Datum početka primjene ne izmjenjuje se. Izvjestitelj poziva zastupnike da ne podnose druge amandmane na ovaj prijedlog kako bi se omogućilo što jednostavnije donošenje navedenog akta.

 


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Primjena carinskih kvota i drugih uvoznih kvota Unije

Referentni dokumenti

COM(2020)0375 – C9-0274/2020 – 2020/0176(COD)

Datum podnošenja EP-u

14.8.2020

 

 

 

Nadležni odbor

 Datum objave na plenarnoj sjednici

INTA

14.9.2020

 

 

 

Odbori koji daju mišljenje

 Datum objave na plenarnoj sjednici

IMCO

14.9.2020

 

 

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

 Datum odluke

IMCO

2.10.2020

 

 

 

Izvjestitelji

 Datum imenovanja

Christophe Hansen

10.9.2020

 

 

 

Razmatranje u odboru

15.10.2020

 

 

 

Datum usvajanja

10.11.2020

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

40

1

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Barry Andrews, Anna-Michelle Asimakopoulou, Tiziana Beghin, Geert Bourgeois, Saskia Bricmont, Udo Bullmann, Jordi Cañas, Daniel Caspary, Miroslav Číž, Arnaud Danjean, Paolo De Castro, Emmanouil Fragkos, Raphaël Glucksmann, Markéta Gregorová, Enikő Győri, Roman Haider, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Danuta Maria Hübner, Herve Juvin, Karin Karlsbro, Maximilian Krah, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, Margarida Marques, Gabriel Mato, Sara Matthieu, Emmanuel Maurel, Maxette Pirbakas, Carles Puigdemont i Casamajó, Samira Rafaela, Inma Rodríguez-Piñero, Massimiliano Salini, Helmut Scholz, Liesje Schreinemacher, Sven Simon, Dominik Tarczyński, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt, Marie-Pierre Vedrenne, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Mazaly Aguilar, Nikos Androulakis, Marek Belka, Sergio Berlato, Markus Buchheit, Reinhard Bütikofer, Marco Campomenosi, Anna Cavazzini, Dita Charanzová, Clare Daly, Nicola Danti, Jérémy Decerle, Luke Ming Flanagan, José Manuel García-Margallo y Marfil, Dino Giarrusso, Márton Gyöngyösi, Svenja Hahn, Yannick Jadot, Agnes Jongerius, Sandra Kalniete, Seán Kelly, Peter Kofod, Andrey Kovatchev, Miapetra Kumpula-Natri, Jean-Lin Lacapelle, Aurore Lalucq, Morten Løkkegaard, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Costas Mavrides, Liudas Mažylis, David McAllister, Javier Moreno Sánchez, Gheorghe-Vlad Nistor, Urmas Paet, Luisa Regimenti, Manuela Ripa, Annie Schreijer-Pierik, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira, Witold Jan Waszczykowski, Angelika Winzig, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Datum podnošenja

12.11.2020

 


 

 

POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U NADLEŽNOM ODBORU

40

+

ECR

Geert Bourgeois, Emmanouil Fragkos, Dominik Tarczynski, Jan Zahradil

GUE/NGL

Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

ID

Maximilian Krah, Jean-Lin Lacapelle

NI

Tiziana Beghin, Carles Puigdemont i Casamajó

PPE

Anna Michelle Asimakopoulou, Daniel Caspary, Arnaud Danjean, Enikő Győri, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Gabriel Mato, Massimiliano Salini, Sven Simon, Jörgen Warborn , Iuliu Winkler

RENEW

Barry Andrews, Jordi Cañas, Svenja Hahn, Samira Rafaela, Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne

S&D

Udo Bullmann, Miroslav Číž, Paolo De Castro, Raphaël Glucksmann, Bernd Lange, Margarida Marques, Inma Rodríguez Piñero, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt

VERTS/ALE

Saskia Bricmont, Markéta Gregorova, Heidi Hautala, Sara Matthieu

 

1

-

ID

Hervé Juvin

 

1

0

ID

Roman Haider

 

Korišteni znakovi:

+ : za

- : protiv

0 : suzdržani

 

 

Posljednje ažuriranje: 19. studenog 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti