JELENTÉS az Unió vámkontingenseinek és egyéb behozatali kontingenseinek alkalmazásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

  12.11.2020 - (COM(2020)0375 – C9-0274/2020 – 2020/0176(COD)) - ***I

  Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság
  Előadó: Christophe Hansen


  Eljárás : 2020/0176(COD)
  A dokumentum állapota a plenáris ülésen
  Válasszon egy dokumentumot :  
  A9-0216/2020
  Előterjesztett szövegek :
  A9-0216/2020
  Viták :
  Elfogadott szövegek :

  AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

  az Unió vámkontingenseinek és egyéb behozatali kontingenseinek alkalmazásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

  (COM(2020)0375 – C9-0274/2020 – 2020/0176(COD))

  (Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

  Az Európai Parlament,

   tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2020)0375),

   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 207. cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C9-0274/2020),

   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

   tekintettel eljárási szabályzatának 59. cikkére,

   tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság jelentésére (A9-0216/2020),

  1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

  2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha a javaslatát más szöveggel helyettesíti, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

  3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

   

  Módosítás  1

  Rendeletre irányuló javaslat

  2 cikk – 1 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

  Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Indokolás

  Tekintettel arra, hogy az uniós társjogalkotóknak rövid idő áll rendelkezésükre e jogi aktus elfogadására, elő kell írni, hogy a rendelet a kihirdetését követően korábban hatályba lépjen. A rendelet 2021. január 1-től való alkalmazása nem módosul.


  INDOKOLÁS

   

  Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága (a továbbiakban: Egyesült Királyság) 2020. február 1-jén kilépett az Unióból. A kilépésről rendelkező megállapodáshoz csatolt, Írországról/Észak-Írországról szóló jegyzőkönyv (a továbbiakban: jegyzőkönyv) az átmeneti időszak végétől, azaz 2021. január 1-jétől alkalmazandó.

  A jegyzőkönyv kimondja, hogy Észak-Írország az Egyesült Királyság vámterületének része, és hogy az Egyesült Királyság kiterjesztheti Észak-Írországra a Kereskedelmi Világszervezet engedményes listáinak területi hatályát. A jegyzőkönyv értelmében az Észak-Írország tekintetében az Egyesült Királyságra és az Egyesült Királyságban a jegyzőkönyv révén alkalmazandóvá tett uniós jogi rendelkezésekben szereplő, az Unió vámterületére vonatkozó bármely hivatkozást úgy kell érteni, hogy az magában foglalja Észak-Írország szárazföldi területét. Ez azt jelenti, hogy noha Észak-Írország hivatalosan az Egyesült Királyság vámterületéhez tartozik, az Egyesült Királyság Észak-Írország tekintetében úgy köteles alkalmazni az uniós vámjogszabályokat, mintha Észak-Írország még mindig az Unió vámterületéhez tartozna.

  Az Unió és az Egyesült Királyság között a jegyzőkönyv alapján létrejött kétoldalú megállapodások nem teremtenek jogokat és kötelezettségeket harmadik országok számára. Az Észak-Írországba behozott, harmadik országból származó árukra alkalmazandó uniós behozatali vámkontingensek vagy egyéb behozatali kontingensek alapján történő behozatal nem számítható be az adott harmadik ország Unióval szembeni jogaiba, kivéve, ha a harmadik ország ehhez hozzájárult. Ez a helyzet az Unió vámkontingenseinek vagy egyéb behozatali kontingenseinek esetleges megkerülése révén veszélyezteti az Unió egységes piacának megfelelő működését és a közös kereskedelempolitika integritását. A harmadik országokkal kötött, kiviteli vámkontingenseket tartalmazó megállapodások előírják, hogy az árukat az Unióba importálják. Ezért a harmadik országok megtagadhatják az Észak-Írországba irányuló közvetlen behozatalra vonatkozó exportengedélyek kiadását.

  E csupán egyetlen lényegi rendelkezést tartalmazó javaslat egyértelművé teszi, hogy az Unió vámkontingenseinek és egyéb behozatali kontingenseinek csak az Unióba, és nem az Észak-Írországba behozott és ott szabad forgalomba bocsátott áruk tekintetében kell rendelkezésre állniuk. Ennek módja valamennyi olyan uniós terület felsorolása, amelyeken az áruk szabad forgalomba bocsáthatók, és e lista Észak-Írországot nem foglalja magában.

  Az előadó egyetért a javaslattal. Az egyetlen javasolt módosítás a rendeletnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzététele utáni korábbi hatálybalépés, mivel az uniós társjogalkotóknak elegendő időre van szükségük ahhoz, hogy a jogi aktust 2020 végéig elfogadják. Az alkalmazás kezdő időpontja nem módosul. Az előadó arra kéri a képviselőket, hogy a javaslathoz ne terjesszenek elő egyéb módosításokat, hogy lehetővé tegyék a jogi aktus lehető legzökkenőmentesebb elfogadását.


  ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

  Cím

  Az Unió vámkontingenseinek és egyéb behozatali kontingenseinek alkalmazása

  Hivatkozások

  COM(2020)0375 – C9-0274/2020 – 2020/0176(COD)

  Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

  14.8.2020

   

   

   

  Illetékes bizottság

   A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

  INTA

  14.9.2020

   

   

   

  Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

   A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

  IMCO

  14.9.2020

   

   

   

  Nem nyilvánított véleményt

   A határozat dátuma

  IMCO

  2.10.2020

   

   

   

  Előadók

   A kijelölés dátuma

  Christophe Hansen

  10.9.2020

   

   

   

  Vizsgálat a bizottságban

  15.10.2020

   

   

   

  Az elfogadás dátuma

  10.11.2020

   

   

   

  A zárószavazás eredménye

  +:

  –:

  0:

  40

  1

  1

  A zárószavazáson jelen lévő tagok

  Barry Andrews, Anna-Michelle Asimakopoulou, Tiziana Beghin, Geert Bourgeois, Saskia Bricmont, Udo Bullmann, Jordi Cañas, Daniel Caspary, Miroslav Číž, Arnaud Danjean, Paolo De Castro, Emmanouil Fragkos, Raphaël Glucksmann, Markéta Gregorová, Enikő Győri, Roman Haider, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Danuta Maria Hübner, Herve Juvin, Karin Karlsbro, Maximilian Krah, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, Margarida Marques, Gabriel Mato, Sara Matthieu, Emmanuel Maurel, Maxette Pirbakas, Carles Puigdemont i Casamajó, Samira Rafaela, Inma Rodríguez-Piñero, Massimiliano Salini, Helmut Scholz, Liesje Schreinemacher, Sven Simon, Dominik Tarczyński, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt, Marie-Pierre Vedrenne, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

  A zárószavazáson jelen lévő póttagok

  Mazaly Aguilar, Nikos Androulakis, Marek Belka, Sergio Berlato, Markus Buchheit, Reinhard Bütikofer, Marco Campomenosi, Anna Cavazzini, Dita Charanzová, Clare Daly, Nicola Danti, Jérémy Decerle, Luke Ming Flanagan, José Manuel García-Margallo y Marfil, Dino Giarrusso, Márton Gyöngyösi, Svenja Hahn, Yannick Jadot, Agnes Jongerius, Sandra Kalniete, Seán Kelly, Peter Kofod, Andrey Kovatchev, Miapetra Kumpula-Natri, Jean-Lin Lacapelle, Aurore Lalucq, Morten Løkkegaard, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Costas Mavrides, Liudas Mažylis, David McAllister, Javier Moreno Sánchez, Gheorghe-Vlad Nistor, Urmas Paet, Luisa Regimenti, Manuela Ripa, Annie Schreijer-Pierik, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira, Witold Jan Waszczykowski, Angelika Winzig, Juan Ignacio Zoido Álvarez

  Benyújtás dátuma

  12.11.2020

   


  AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

  40

  +

  ECR

  Geert Bourgeois, Emmanouil Fragkos, Dominik Tarczynski, Jan Zahradil

  GUE/NGL

  Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

  ID

  Maximilian Krah, Jean-Lin Lacapelle

  NI

  Tiziana Beghin, Carles Puigdemont i Casamajó

  PPE

  Anna Michelle Asimakopoulou, Daniel Caspary, Arnaud Danjean, Enikő Győri, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Gabriel Mato, Massimiliano Salini, Sven Simon, Jörgen Warborn , Iuliu Winkler

  RENEW

  Barry Andrews, Jordi Cañas, Svenja Hahn, Samira Rafaela, Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne

  S&D

  Udo Bullmann, Miroslav Číž, Paolo De Castro, Raphaël Glucksmann, Bernd Lange, Margarida Marques, Inma Rodríguez Piñero, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt

  VERTS/ALE

  Saskia Bricmont, Markéta Gregorova, Heidi Hautala, Sara Matthieu

   

  1

  -

  ID

  Hervé Juvin

   

  1

  0

  ID

  Roman Haider

   

  Jelmagyarázat:

  + : mellette

  - : ellene

  0 : tartózkodás

   

   

  Utolsó frissítés: 2020. november 18.
  Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat