VERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de toepassing van de tariefcontingenten van de Unie en andere invoerquota

12.11.2020 - (COM(2020)0375 – C9‑0274/2020 – 2020/0176(COD)) - ***I

Commissie internationale handel
Rapporteur: Christophe Hansen


Procedure : 2020/0176(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
A9-0216/2020
Ingediende teksten :
A9-0216/2020
Debatten :
Aangenomen teksten :

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de toepassing van de tariefcontingenten van de Unie en andere invoerquota

(COM(2020)0375 – C9‑0274/2020 – 2020/0176(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

 gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2020)0375),

 gezien artikel 294, lid 2, en artikel 207, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C9‑0274/2020),

 gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

 gezien artikel 59 van zijn Reglement,

 gezien het verslag van de Commissie internationale handel (A9‑0216/2020),

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2. verzoekt de Commissie om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien zij haar voorstel vervangt, ingrijpend wijzigt of voornemens is het ingrijpend te wijzigen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

 

Amendement  1

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – eerste alinea

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Motivering

Gezien het korte tijdsbestek waarbinnen de medewetgevers van de EU deze handeling moeten vaststellen, moet worden voorzien in een eerdere inwerkingtreding van de verordening na de bekendmaking ervan. Dat de verordening van toepassing is met ingang van 1 januari 2021, wordt niet gewijzigd.


TOELICHTING

 

Het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland (VK) heeft zich per 1 februari 2020 uit de EU teruggetrokken. Het aan het terugtrekkingsakkoord gehechte Protocol inzake Ierland/Noord-Ierland (“het protocol”) is van toepassing vanaf het einde van de overgangsperiode, met ingang van 1 januari 2021.

Het protocol bepaalt dat Noord-Ierland deel uitmaakt van het douanegebied van het VK, en dat het VK Noord-Ierland kan opnemen in de territoriale werkingssfeer van zijn lijsten van concessies in het kader van de Wereldhandelsorganisatie. Volgens het protocol wordt elke verwijzing naar het douanegebied van de EU en in de bepalingen van het EU-recht die krachtens het protocol op en in het VK met betrekking tot Noord-Ierland van toepassing zijn geworden, zodanig gelezen dat het grondgebied van Noord-Ierland daaronder valt. Dit betekent dat hoewel Noord-Ierland formeel deel uitmaakt van het douanegebied van het VK, het VK met betrekking tot Noord-Ierland de douanewetgeving van de EU moet toepassen alsof Noord-Ierland zich nog steeds in het douanegebied van de EU bevond.

De bilaterale regelingen tussen de EU en het VK in het kader van het protocol creëren geen rechten of verplichtingen voor derde landen. Goederen die overeenkomstig invoertariefcontingenten van de EU of andere quota voor de invoer van goederen van oorsprong uit een derde land in Noord-Ierland worden ingevoerd, kunnen niet worden meegeteld in de rechten van dat derde land ten opzichte van de EU, tenzij het derde land daarmee instemt. Dit levert een risico op voor de goede werking van de eengemaakte markt van de EU en voor de integriteit van het gemeenschappelijk handelsbeleid, doordat tariefcontingenten van de EU of andere invoerquota kunnen worden ontweken. Overeenkomsten met derde landen die voorzien in uitvoertariefcontingenten, vereisen dat de goederen in de EU worden ingevoerd. Die derde landen zouden derhalve kunnen weigeren uitvoervergunningen af te geven voor rechtstreekse invoer in Noord-Ierland.

In de enige substantiële bepaling van dit voorstel wordt verduidelijkt dat de tariefcontingenten van de EU en andere invoerquota alleen beschikbaar zijn voor goederen die in de EU worden ingevoerd en in het vrije verkeer worden gebracht, en niet in Noord-Ierland. Dit gebeurt door middel van een lijst van alle EU-gebieden waar goederen in het vrije verkeer kunnen worden gebracht, en Noord-Ierland is niet opgenomen in deze lijst.

De rapporteur stemt in met het voorstel. De enige voorgestelde wijziging is een eerdere inwerkingtreding van de verordening na de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de EU, aangezien de medewetgevers van de EU voldoende tijd nodig hebben om de handeling uiterlijk eind 2020 te kunnen vaststellen. De datum van toepassing wordt niet gewijzigd. De rapporteur spoort de leden aan geen andere amendementen op het voorstel in te dienen om ervoor te zorgen dat de handeling zo vlot mogelijk kan worden vastgesteld.


PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

De toepassing van de tariefcontingenten van de Unie en andere invoerquota

Document- en procedurenummers

COM(2020)0375 – C9-0274/2020 – 2020/0176(COD)

Datum indiening bij EP

14.8.2020

 

 

 

Bevoegde commissie

 Datum bekendmaking

INTA

14.9.2020

 

 

 

Adviserende commissies

 Datum bekendmaking

IMCO

14.9.2020

 

 

 

Geen advies

 Datum besluit

IMCO

2.10.2020

 

 

 

Rapporteurs

 Datum benoeming

Christophe Hansen

10.9.2020

 

 

 

Behandeling in de commissie

15.10.2020

 

 

 

Datum goedkeuring

10.11.2020

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

40

1

1

Bij de eindstemming aanwezige leden

Barry Andrews, Anna-Michelle Asimakopoulou, Tiziana Beghin, Geert Bourgeois, Saskia Bricmont, Udo Bullmann, Jordi Cañas, Daniel Caspary, Miroslav Číž, Arnaud Danjean, Paolo De Castro, Emmanouil Fragkos, Raphaël Glucksmann, Markéta Gregorová, Enikő Győri, Roman Haider, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Danuta Maria Hübner, Herve Juvin, Karin Karlsbro, Maximilian Krah, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, Margarida Marques, Gabriel Mato, Sara Matthieu, Emmanuel Maurel, Maxette Pirbakas, Carles Puigdemont i Casamajó, Samira Rafaela, Inma Rodríguez-Piñero, Massimiliano Salini, Helmut Scholz, Liesje Schreinemacher, Sven Simon, Dominik Tarczyński, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt, Marie-Pierre Vedrenne, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Mazaly Aguilar, Nikos Androulakis, Marek Belka, Sergio Berlato, Markus Buchheit, Reinhard Bütikofer, Marco Campomenosi, Anna Cavazzini, Dita Charanzová, Clare Daly, Nicola Danti, Jérémy Decerle, Luke Ming Flanagan, José Manuel García-Margallo y Marfil, Dino Giarrusso, Márton Gyöngyösi, Svenja Hahn, Yannick Jadot, Agnes Jongerius, Sandra Kalniete, Seán Kelly, Peter Kofod, Andrey Kovatchev, Miapetra Kumpula-Natri, Jean-Lin Lacapelle, Aurore Lalucq, Morten Løkkegaard, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Costas Mavrides, Liudas Mažylis, David McAllister, Javier Moreno Sánchez, Gheorghe-Vlad Nistor, Urmas Paet, Luisa Regimenti, Manuela Ripa, Annie Schreijer-Pierik, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira, Witold Jan Waszczykowski, Angelika Winzig, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Datum indiening

12.11.2020

 

HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE BEVOEGDE COMMISSIE

40

+

ECR

Geert Bourgeois, Emmanouil Fragkos, Dominik Tarczynski, Jan Zahradil

GUE/NGL

Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

ID

Maximilian Krah, Jean-Lin Lacapelle

NI

Tiziana Beghin, Carles Puigdemont i Casamajó

PPE

Anna Michelle Asimakopoulou, Daniel Caspary, Arnaud Danjean, Enikő Győri, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Gabriel Mato, Massimiliano Salini, Sven Simon, Jörgen Warborn , Iuliu Winkler

RENEW

Barry Andrews, Jordi Cañas, Svenja Hahn, Samira Rafaela, Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne

S&D

Udo Bullmann, Miroslav Číž, Paolo De Castro, Raphaël Glucksmann, Bernd Lange, Margarida Marques, Inma Rodríguez Piñero, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt

VERTS/ALE

Saskia Bricmont, Markéta Gregorova, Heidi Hautala, Sara Matthieu

 

1

-

ID

Hervé Juvin

 

1

0

ID

Roman Haider

 

Verklaring van de gebruikte tekens:

+ : voor

- : tegen

0 : onthouding

 

Laatst bijgewerkt op: 18 januari 2021
Juridische mededeling - Privacybeleid