RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind aplicarea contingentelor tarifare și a altor contingente de import ale Uniunii

12.11.2020 - (COM(2020)0375 – C9-0274/2020 – 2020/0176(COD)) - ***I

Comisia pentru comerț internațional
Raportor: Christophe Hansen


Procedură : 2020/0176(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A9-0216/2020
Texte depuse :
A9-0216/2020
Dezbateri :
Texte adoptate :

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind aplicarea contingentelor tarifare și a altor contingente de import ale Uniunii

(COM(2020)0375 – C9-0274/2020 – 2020/0176(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

 având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2020)0375),

 având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 207 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora Comisia a prezentat propunerea Parlamentului (C9-0274/2020),

 având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

 având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

 având în vedere raportul Comisiei pentru comerț internațional (A9-0216/2020),

1. adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

 

Amendamentul  1

Propunere de regulament

Articolul 2 - paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Justificare

Este necesar să se prevadă intrarea în vigoare mai devreme a regulamentului după publicare, având în vedere intervalul scurt de timp în care colegiuitorii UE trebuie să adopte acest act. Aplicarea regulamentului începând cu 1 ianuarie 2021 nu se modifică.


EXPUNERE DE MOTIVE

 

Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (UK) s-a retras din UE la 1 februarie 2020. Protocolul privind Irlanda/Irlanda de Nord anexat la Acordul de retragere (denumit în continuare „protocolul”) se va aplica de la încheierea perioadei de tranziție, adică de la 1 ianuarie 2021.

Protocolul prevede că Irlanda de Nord face parte din teritoriul vamal al Regatului Unit și că Regatul Unit poate include Irlanda de Nord în domeniul teritorial de aplicare al listelor sale din cadrul Organizației Mondiale a Comerțului. Potrivit protocolului, orice trimitere la teritoriul vamal al UE, precum și în dispozițiile din dreptul UE puse în aplicare prin protocol în Regatul Unit și pe teritoriul acestuia referitoare la Irlanda de Nord, trebuie interpretată ca incluzând teritoriul terestru al Irlandei de Nord. Aceasta înseamnă că, deși oficial Irlanda de Nord face parte din teritoriul vamal al Regatului Unit, în privința Irlandei de Nord, Regatul Unit este obligat să aplice legislația vamală a UE ca și când Irlanda de Nord s-ar afla încă pe teritoriul vamal al UE.

Acordurile bilaterale dintre UE și Regatul Unit în temeiul protocolului nu dau naștere unor drepturi și obligații pentru țările terțe. Niciun import efectuat în temeiul contingentelor tarifare de import sau al altor contingente de import ale Uniunii care se aplică mărfurilor originare dintr-o țară terță introduse în Irlanda de Nord nu poate fi contabilizat pentru calculul drepturilor acestei țări terțe față de Uniune, decât dacă țara terță respectivă convine astfel. Această situație reprezintă un risc pentru buna funcționare a pieței unice a UE și pentru integritatea politicii comerciale comune prin posibila eludare a contingentelor tarifare sau a altor contingente de import ale UE. Acordurile cu țări terțe care prevăd contingente tarifare de export impun ca mărfurile să fie importate în UE. Prin urmare, țările terțe ar putea refuza să elibereze licențe de export pentru importurile directe în Irlanda de Nord.

Prezenta propunere clarifică, în singura sa dispoziție de substanță, faptul că contingentele tarifare și alte contingente de import ale UE ar trebui să fie disponibile numai pentru mărfurile importate și puse în liberă circulație în Uniune și nu în Irlanda de Nord. Acest lucru se face enumerând toate teritoriile UE în care mărfurile pot fi puse în liberă circulație, iar pe această listă nu apare Irlanda de Nord.

Raportorul este de acord cu propunerea. Singurul amendament propus este intrarea în vigoare mai devreme a regulamentului după publicarea sa în Jurnalul Oficial al UE, întrucât colegiuitorii UE au nevoie de timp suficient pentru a adopta actul legislativ până la sfârșitul lui 2020. Data aplicării nu se modifică. Raportorul îi roagă pe deputați să nu depună alte amendamente la propunere, pentru a putea adopta acest act cât mai prompt.


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Aplicarea contingentelor tarifare și a altor contingente de import ale Uniunii

Referințe

COM(2020)0375 – C9-0274/2020 – 2020/0176(COD)

Data prezentării la PE

14.8.2020

 

 

 

Comisie competentă

 Data anunțului în plen

INTA

14.9.2020

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

 Data anunțului în plen

IMCO

14.9.2020

 

 

 

Avize care nu au fost emise

 Data deciziei

IMCO

2.10.2020

 

 

 

Raportor

 Data numirii

Christophe Hansen

10.9.2020

 

 

 

Examinare în comisie

15.10.2020

 

 

 

Data adoptării

10.11.2020

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

40

1

1

Membri titulari prezenți la votul final

Barry Andrews, Anna-Michelle Asimakopoulou, Tiziana Beghin, Geert Bourgeois, Saskia Bricmont, Udo Bullmann, Jordi Cañas, Daniel Caspary, Miroslav Číž, Arnaud Danjean, Paolo De Castro, Emmanouil Fragkos, Raphaël Glucksmann, Markéta Gregorová, Enikő Győri, Roman Haider, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Danuta Maria Hübner, Herve Juvin, Karin Karlsbro, Maximilian Krah, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, Margarida Marques, Gabriel Mato, Sara Matthieu, Emmanuel Maurel, Maxette Pirbakas, Carles Puigdemont i Casamajó, Samira Rafaela, Inma Rodríguez-Piñero, Massimiliano Salini, Helmut Scholz, Liesje Schreinemacher, Sven Simon, Dominik Tarczyński, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt, Marie-Pierre Vedrenne, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Membri supleanți prezenți la votul final

Mazaly Aguilar, Nikos Androulakis, Marek Belka, Sergio Berlato, Markus Buchheit, Reinhard Bütikofer, Marco Campomenosi, Anna Cavazzini, Dita Charanzová, Clare Daly, Nicola Danti, Jérémy Decerle, Luke Ming Flanagan, José Manuel García-Margallo y Marfil, Dino Giarrusso, Márton Gyöngyösi, Svenja Hahn, Yannick Jadot, Agnes Jongerius, Sandra Kalniete, Seán Kelly, Peter Kofod, Andrey Kovatchev, Miapetra Kumpula-Natri, Jean-Lin Lacapelle, Aurore Lalucq, Morten Løkkegaard, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Costas Mavrides, Liudas Mažylis, David McAllister, Javier Moreno Sánchez, Gheorghe-Vlad Nistor, Urmas Paet, Luisa Regimenti, Manuela Ripa, Annie Schreijer-Pierik, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira, Witold Jan Waszczykowski, Angelika Winzig, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Data depunerii

12.11.2020

 


 

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

40

+

ECR

Geert Bourgeois, Emmanouil Fragkos, Dominik Tarczynski, Jan Zahradil

GUE/NGL

Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

ID

Maximilian Krah, Jean-Lin Lacapelle

NI

Tiziana Beghin, Carles Puigdemont i Casamajó

PPE

Anna Michelle Asimakopoulou, Daniel Caspary, Arnaud Danjean, Enikő Győri, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Gabriel Mato, Massimiliano Salini, Sven Simon, Jörgen Warborn , Iuliu Winkler

RENEW

Barry Andrews, Jordi Cañas, Svenja Hahn, Samira Rafaela, Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne

S&D

Udo Bullmann, Miroslav Číž, Paolo De Castro, Raphaël Glucksmann, Bernd Lange, Margarida Marques, Inma Rodríguez Piñero, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt

VERTS/ALE

Saskia Bricmont, Markéta Gregorova, Heidi Hautala, Sara Matthieu

 

1

-

ID

Hervé Juvin

 

1

0

ID

Roman Haider

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

 

 

Ultima actualizare: 19 noiembrie 2020
Aviz juridic - Politica de confidențialitate