Postup : 2020/0176(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A9-0216/2020

Predkladané texty :

A9-0216/2020

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 25/11/2020 - 2
PV 26/11/2020 - 2

Prijaté texty :

P9_TA(2020)0324

<Date>{12/11/2020}12.11.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0216/2020</NoDocSe>
PDF 194kWORD 71k

<TitreType>SPRÁVA</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o uplatňovaní colných kvót Únie a iných dovozných kvót Únie</Titre>

<DocRef>(COM(2020)0375 – C9‑0274/2020 – 2020/0176(COD))</DocRef>


<Commission>{INTA}Výbor pre medzinárodný obchod</Commission>

Spravodajca: <Depute>Christophe Hansen</Depute>

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 POSTUP – GESTORSKÝ VÝBOR
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o uplatňovaní colných kvót Únie a iných dovozných kvót Únie

(COM(2020)0375 – C9‑0274/2020 – 2020/0176(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

 so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2020)0375),

 so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 207 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C9‑0274/2020),

 so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

 so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

 so zreteľom na správu Výboru pre medzinárodný obchod (A9-0216/2020),

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2. vyzýva Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

 

<RepeatBlock-Amend><Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 2 – odsek 1</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

<TitreJust>Odôvodnenie</TitreJust>

Vzhľadom na krátky časový rámec, v ktorom spoluzákonodarcovia EÚ musia prijať tento akt, treba stanoviť skoršie nadobudnutie účinnosti nariadenia po jeho uverejnení. Uplatňovanie nariadenia od 1. januára 2021 sa nemení.

</Amend>

</RepeatBlock-Amend>


DÔVODOVÁ SPRÁVA

 

Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska (Spojené kráľovstvo) k 1. februáru 2020 vystúpilo z EÚ. Od konca prechodného obdobia, čiže od 1. januára 2021 sa bude uplatňovať Protokol o Írsku/Severnom Írsku pripojený k dohode o vystúpení (ďalej len „protokol“).

V protokole sa uvádza, že Severné Írsko je súčasťou colného územia Spojeného kráľovstva a že Spojené kráľovstvo môže zahrnúť Severné Írsko do územnej pôsobnosti svojich listín koncesií v Svetovej obchodnej organizácii. V protokole sa zároveň stanovuje, že každý odkaz na colné územie EÚ, ako aj v ustanoveniach práva EÚ uplatniteľných na základe tohto protokolu v Spojenom kráľovstve, pokiaľ ide o Severné Írsko, a na Spojené kráľovstvo, pokiaľ ide o Severné Írsko, sa považuje za odkaz zahŕňajúci aj pevninské územie Severného Írska. To znamená, že napriek tomu, že Severné Írsko je formálne v colnom území Spojeného kráľovstva, Spojené kráľovstvo je v súvislosti so Severným Írskom povinné uplatňovať colné predpisy EÚ tak, ako keby sa Severné Írsko stále nachádzalo na colnom území EÚ.

Tieto dvojstranné dohody medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom uzavreté v rámci protokolu nezakladajú práva a povinnosti pre tretie krajiny. Každý dovoz uskutočnený podľa dovozných colných kvót EÚ alebo iných dovozných kvót EÚ vzťahujúcich sa na tovar s pôvodom v tretej krajine privezený do Severného Írska by sa nemohol započítať do práv tejto tretej krajiny voči EÚ, pokiaľ s tým daná tretia krajina nebude súhlasiť. Táto situácia predstavuje riziko pre riadne fungovanie jednotného trhu EÚ a integritu spoločnej obchodnej politiky vzhľadom na možné obchádzanie colných kvót EÚ alebo iných dovozných kvót EÚ. Dohody s tretími krajinami, v ktorých sa stanovujú vývozné colné kvóty, vyžadujú, aby bol tovar dovážaný v rámci EÚ. Tretie krajiny by preto mohli odmietnuť vydať vývozné licencie na priamy dovoz do Severného Írska.

Tento návrh vo svojom jedinom podstatnom ustanovení vysvetľuje, že colné kvóty EÚ a iné dovozné kvóty EÚ by mali byť dostupné len pre tovar dovezený a uvoľnený do voľného obehu v EÚ, a nie v Severnom Írsku. To sa zabezpečí zoznamom všetkých území EÚ, na ktorých možno tovar uvoľniť do voľného obehu, a tento zoznam nezahŕňa Severné Írsko.

Spravodajca s návrhom súhlasí. Jedinou navrhovanou zmenou je skoršie nadobudnutie účinnosti nariadenia po jeho uverejnení v Úradnom vestníku EÚ, keďže spoluzákonodarcovia EÚ potrebujú dostatočný čas na prijatie aktu do konca roka 2020. Dátum uplatňovania sa nemení. Spravodajca nabáda poslancov, aby nepredkladali ďalšie pozmeňujúce návrhy k tomuto návrhu s cieľom umožniť čo najplynulejšie prijatie aktu.


POSTUP – GESTORSKÝ VÝBOR

Názov

Uplatňovanie colných kvót Únie a iných dovozných kvót Únie

Referenčné čísla

COM(2020)0375 – C9-0274/2020 – 2020/0176(COD)

Dátum predloženia v EP

14.8.2020

 

 

 

Gestorský výbor

 dátum oznámenia na schôdzi

INTA

14.9.2020

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

 dátum oznámenia na schôdzi

IMCO

14.9.2020

 

 

 

Bez predloženia stanoviska

 dátum rozhodnutia

IMCO

2.10.2020

 

 

 

Spravodajcovia

 dátum vymenovania

Christophe Hansen

10.9.2020

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

15.10.2020

 

 

 

Dátum prijatia

10.11.2020

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

40

1

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Barry Andrews, Anna-Michelle Asimakopoulou, Tiziana Beghin, Geert Bourgeois, Saskia Bricmont, Udo Bullmann, Jordi Cañas, Daniel Caspary, Miroslav Číž, Arnaud Danjean, Paolo De Castro, Emmanouil Fragkos, Raphaël Glucksmann, Markéta Gregorová, Enikő Győri, Roman Haider, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Danuta Maria Hübner, Herve Juvin, Karin Karlsbro, Maximilian Krah, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, Margarida Marques, Gabriel Mato, Sara Matthieu, Emmanuel Maurel, Maxette Pirbakas, Carles Puigdemont i Casamajó, Samira Rafaela, Inma Rodríguez-Piñero, Massimiliano Salini, Helmut Scholz, Liesje Schreinemacher, Sven Simon, Dominik Tarczyński, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt, Marie-Pierre Vedrenne, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Mazaly Aguilar, Nikos Androulakis, Marek Belka, Sergio Berlato, Markus Buchheit, Reinhard Bütikofer, Marco Campomenosi, Anna Cavazzini, Dita Charanzová, Clare Daly, Nicola Danti, Jérémy Decerle, Luke Ming Flanagan, José Manuel García-Margallo y Marfil, Dino Giarrusso, Márton Gyöngyösi, Svenja Hahn, Yannick Jadot, Agnes Jongerius, Sandra Kalniete, Seán Kelly, Peter Kofod, Andrey Kovatchev, Miapetra Kumpula-Natri, Jean-Lin Lacapelle, Aurore Lalucq, Morten Løkkegaard, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Costas Mavrides, Liudas Mažylis, David McAllister, Javier Moreno Sánchez, Gheorghe-Vlad Nistor, Urmas Paet, Luisa Regimenti, Manuela Ripa, Annie Schreijer-Pierik, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira, Witold Jan Waszczykowski, Angelika Winzig, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Dátum predloženia

12.11.2020

 


 

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

40

+

ECR

Geert Bourgeois, Emmanouil Fragkos, Dominik Tarczynski, Jan Zahradil

GUE/NGL

Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

ID

Maximilian Krah, Jean-Lin Lacapelle

NI

Tiziana Beghin, Carles Puigdemont i Casamajó

PPE

Anna Michelle Asimakopoulou, Daniel Caspary, Arnaud Danjean, Enikő Győri, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Gabriel Mato, Massimiliano Salini, Sven Simon, Jörgen Warborn , Iuliu Winkler

RENEW

Barry Andrews, Jordi Cañas, Svenja Hahn, Samira Rafaela, Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne

S&D

Udo Bullmann, Miroslav Číž, Paolo De Castro, Raphaël Glucksmann, Bernd Lange, Margarida Marques, Inma Rodríguez Piñero, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt

VERTS/ALE

Saskia Bricmont, Markéta Gregorova, Heidi Hautala, Sara Matthieu

 

1

-

ID

Hervé Juvin

 

1

0

ID

Roman Haider

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+ : za

- : proti

0 : zdržali sa hlasovania

 

 

Posledná úprava: 19. novembra 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia