POROČILO o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi tarifnih kvot in drugih uvoznih kvot Unije

12.11.2020 - (COM(2020)0375 – C9-0274/2020 – 2020/0176(COD)) - ***I

Odbor za mednarodno trgovino
Poročevalec: Christophe Hansen


Postopek : 2020/0176(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A9-0216/2020
Predložena besedila :
A9-0216/2020
Razprave :
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi tarifnih kvot in drugih uvoznih kvot Unije

(COM(2020)0375 – C9-0274/2020 – 2020/0176(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

 ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2020)0375),

 ob upoštevanju člena 294(2) in člena 207(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C9-0274/2020),

 ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

 ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

 ob upoštevanju poročila Odbora za mednarodno trgovino (A9-0216/2020),

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2. poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

 

Predlog spremembe  1

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Obrazložitev

Ker morata sozakonodajalca EU sprejeti ta akt v zelo kratkem času, je treba zagotoviti zgodnejši začetek veljavnosti uredbe po objavi. Datum začetka uporabe uredbe s 1. januarjem 2021 se ne spremeni.


OBRAZLOŽITEV

 

Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska (v nadaljnjem besedilu: Združeno kraljestvo) je 1. februarja 2020 izstopilo iz EU. Po koncu prehodnega obdobja, tj. od 1. januarja 2021, bo veljal protokol o Irski/Severni Irski, ki je priložen sporazumu o izstopu (v nadaljnjem besedilu: protokol).

Protokol določa, da je Severna Irska del carinskega območja Združenega kraljestva in da lahko Združeno kraljestvo Severno Irsko zajame z ozemeljsko veljavnostjo svojih seznamov v okviru Svetovne trgovinske organizacije. Protokol določa, da se v določbah prava EU, ki se na podlagi tega protokola uporabljajo za Združeno kraljestvo in v njem v zvezi s Severno Irsko, vsako sklicevanje na carinsko območje EU razume, kot da vključuje kopensko ozemlje Severne Irske. To pomeni, da mora Združeno kraljestvo kljub temu, da je Severna Irska uradno na carinskem območju Združenega kraljestva, v zvezi s Severno Irsko uporabljati carinsko zakonodajo EU, kot da bi bila Severna Irska še vedno na carinskem območju EU.

Dvostranske ureditve med EU in Združenim kraljestvom na podlagi protokola ne ustvarjajo pravic in obveznosti za tretje države. Noben uvoz v skladu z uvoznimi tarifnimi kvotami ali drugimi uvoznimi kvotami EU, ki se uporabljajo za blago s poreklom iz tretje države, vneseno na Severno Irsko, se ne more upoštevati pri pravicah te tretje države v razmerju do EU, razen če se tretja država s tem strinja. Ta položaj pomeni tveganje za pravilno delovanje enotnega trga EU in celovitost skupne trgovinske politike, saj se je mogoče izogniti tarifnim kvotam ali drugim uvoznim kvotam EU. Sporazumi s tretjimi državami, ki določajo izvozne tarifne kvote, zahtevajo, da se blago uvozi v EU. Zato bi tretje države lahko zavrnile izdajo izvoznih dovoljenj za neposredni uvoz na Severno Irsko.

Edina bistvena določba tega predloga pojasnjuje, da bi morale biti tarifne kvote in druge uvozne kvote EU na voljo le za blago, ki je uvoženo in sproščeno v prosti promet v EU in ne na Severnem Irskem. To se doseže tako, da se naštejejo vsa ozemlja EU, na katerih se blago lahko sprosti v prosti promet, ta seznam pa ne vključuje Severne Irske.

Poročevalec se s predlogom strinja. Edina predlagana sprememba je zgodnejši začetek veljavnosti uredbe po objavi v Uradnem listu EU, saj sozakonodajalca EU potrebujeta dovolj časa za sprejetje akta do konca leta 2020. Datum začetka uporabe se ne spremeni. Poročevalec poziva poslance, naj ne vlagajo drugih predlogov sprememb k predlogu, da bi omogočili čim bolj nemoteno sprejetje akta.


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Uporaba tarifnih kvot in drugih uvoznih kvot Unije

Referenčni dokumenti

COM(2020)0375 – C9-0274/2020 – 2020/0176(COD)

Datum predložitve EP

14.8.2020

 

 

 

Pristojni odbor

 Datum razglasitve na zasedanju

INTA

14.9.2020

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

 Datum razglasitve na zasedanju

IMCO

14.9.2020

 

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

 Datum sklepa

IMCO

2.10.2020

 

 

 

Poročevalec/-ka

 Datum imenovanja

Christophe Hansen

10.9.2020

 

 

 

Obravnava v odboru

15.10.2020

 

 

 

Datum sprejetja

10.11.2020

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

40

1

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Barry Andrews, Anna-Michelle Asimakopulu (Anna-Michelle Asimakopoulou), Tiziana Beghin, Geert Bourgeois, Saskia Bricmont, Udo Bullmann, Jordi Cañas, Daniel Caspary, Miroslav Číž, Arnaud Danjean, Paolo De Castro, Emanuil Frangos (Emmanouil Fragkos), Raphaël Glucksmann, Markéta Gregorová, Enikő Győri, Roman Haider, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Danuta Maria Hübner, Herve Juvin, Karin Karlsbro, Maximilian Krah, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, Margarida Marques, Gabriel Mato, Sara Matthieu, Emmanuel Maurel, Maxette Pirbakas, Carles Puigdemont i Casamajó, Samira Rafaela, Inma Rodríguez-Piñero, Massimiliano Salini, Helmut Scholz, Liesje Schreinemacher, Sven Simon, Dominik Tarczyński, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt, Marie-Pierre Vedrenne, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Mazaly Aguilar, Nikos Andrulakis (Nikos Androulakis), Marek Belka, Sergio Berlato, Markus Buchheit, Reinhard Bütikofer, Marco Campomenosi, Anna Cavazzini, Dita Charanzová, Clare Daly, Nicola Danti, Jérémy Decerle, Luke Ming Flanagan, José Manuel García-Margallo y Marfil, Dino Giarrusso, Márton Gyöngyösi, Svenja Hahn, Yannick Jadot, Agnes Jongerius, Sandra Kalniete, Seán Kelly, Peter Kofod, Andrej Kovačev (Andrey Kovatchev), Miapetra Kumpula-Natri, Jean-Lin Lacapelle, Aurore Lalucq, Morten Løkkegaard, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Kostas Mavridis (Costas Mavrides), Liudas Mažylis, David McAllister, Javier Moreno Sánchez, Gheorghe-Vlad Nistor, Urmas Paet, Luisa Regimenti, Manuela Ripa, Annie Schreijer-Pierik, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira, Witold Jan Waszczykowski, Angelika Winzig, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Datum predložitve

12.11.2020

 


 

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU V PRISTOJNEM ODBORU

40

+

ECR

Geert Bourgeois, Emanuil Frangos (Emmanouil Fragkos), Dominik Tarczynski, Jan Zahradil

GUE/NGL

Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

ID

Maximilian Krah, Jean-Lin Lacapelle

NI

Tiziana Beghin, Carles Puigdemont i Casamajó

PPE

Anna Michelle Asimakopoulou, Daniel Caspary, Arnaud Danjean, Enikő Győri, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Gabriel Mato, Massimiliano Salini, Sven Simon, Jörgen Warborn , Iuliu Winkler

RENEW

Barry Andrews, Jordi Cañas, Svenja Hahn, Samira Rafaela, Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne

S&D

Udo Bullmann, Miroslav Číž, Paolo De Castro, Raphaël Glucksmann, Bernd Lange, Margarida Marques, Inma Rodríguez Piñero, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt

VERTS/ALE

Saskia Bricmont, Markéta Gregorova, Heidi Hautala, Sara Matthieu

 

1

-

ID

Hervé Juvin

 

1

0

ID

Roman Haider

 

Uporabljeni znaki:

+ : za

- : proti

0 : vzdržani

 

 

Zadnja posodobitev: 19. november 2020
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov