ДОКЛАД за изпълнението на споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна

17.11.2020 - (2019/2202(INI))

Комисия по външни работи
Докладчик: Михаел Галер


Процедура : 2019/2202(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A9-0219/2020
Внесени текстове :
A9-0219/2020
Приети текстове :


PR_INI_ImplReport

СЪДЪРЖАНИЕ

Страница

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ОТ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ


ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

за изпълнението на споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна

(2019/2202(INI))

Европейският парламент,

 като взе предвид член 8 и дял V, и по-специално членове 21, 22, 36, 37 и 49, от Договора за Европейския съюз (ДEC), както и част пета от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

 като взе предвид Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Украйна, от друга страна, включващо задълбочена и всeобхватна зона за свободна търговия, което влезе в сила на 1 септември 2017 г., както и свързаната с него програма за асоцииране,

 като взе предвид влизането в сила на 11 юни 2017 г. на безвизов режим за гражданите на Украйна вследствие на измененията от Европейския парламент и Съвета на Регламент (ЕО) № 539/2001 на Съвета,

 като взе предвид Регламент (ЕС) 2018/1806 на Европейския парламент и на Съвета от 14 ноември 2018 г. за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване[1],

 като взе предвид предишните си резолюции относно Украйна, и по-специално резолюцията от 12 декември 2018 г. относно прилагането на споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна[2] и резолюцията от 21 януари 2016 г. относно споразуменията за асоцииране/задълбочените и всеобхватни зони за свободна търговия с Грузия, Молдова и Украйна[3], както и своята препоръка от 19 юни 2020 г. към Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно Източното партньорство с оглед на срещата на високо равнище през юни 2020 г.[4],

 като взе предвид докладите на Службата на върховния комисар на ООН за правата на човека относно Украйна, и по-специално 30-ия доклад относно положението с правата на човека в Украйна от септември 2020 г.,

 като взе предвид доклада от 19 юни 2020 г. на генералния секретар на ООН относно „Положението с правата на човека в Автономна република Крим и град Севастопол, Украйна“,

 като взе предвид съвместния работен документ на Комисия и Европейската служба за външна дейност от 12 декември 2019 г. относно доклада за изпълнение на асоциирането от страна на Украйна (SWD(2019)0433),

 като взе предвид съвместната декларация след 22-рата среща на високо равнище между ЕС и Украйна, която се проведе на 6 октомври 2020 г.,

 като взе предвид препоръките и действията на Парламентарната асамблея Евронест, Форума на гражданското общество от Източното партньорство и други представители на гражданското общество в Украйна,

 като взе предвид заключителните изявления и препоръките от заседанието на Парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Украйна, проведено на 19 декември 2019 г.,

 като взе предвид заключенията от мисиите за наблюдение на президентските избори в Украйна на 31 март и 21 април 2019 г. и на предсрочните парламентарни избори на 21 юли 2019 г.,

 като взе предвид отпускането на 29 май 2020 г. на заем в размер на 500 милиона евро за Украйна като част от четвъртата програма за макрофинансова помощ на Комисията,

 като има предвид безпрецедентните пакети от мерки за подпомагане, които ЕС изготви, за да помогне на съседните страни в борбата с пандемията от COVID-19, и по-специално заемите в размер на 1,2 милиарда евро, предоставени на Украйна чрез Решение (ЕС) 2020/701 на Европейския парламент и на Съвета от 25 май 2020 г. за предоставяне на макрофинансова помощ на партньорите, обхванати от политиките за разширяване и съседство, в контекста на пандемията от COVID‐19[5],

 като взе предвид съвместната декларация на Комисията НАТО – Украйна от 31 октомври 2019 г.,

 като взе предвид петия доклад за наблюдение на държавите на Европейската комисия срещу расизма и нетърпимостта, публикуван през септември 2017 г., и заключенията относно Украйна във връзка с изпълнението на препоръките от 2017 г., публикувани през юни 2020 г.,

 като взе предвид препоръката на Комитета на министрите на Съвета на Европа до държавите членки[6] относно мерките за борба с дискриминацията, основана на сексуалната ориентация или половата идентичност, както и стандартите, приети от Парламентарната асамблея на Съвета на Европа,

 като взе предвид окончателния доклад на мисията за наблюдение на изборите на Бюрото за демократични институции и права на човека (БДИПЧ) на ОССЕ от 21 юли 2019 г. относно парламентарните избори в Украйна,

 като взе предвид списъка за възприятие на корупцията на организацията „Transparency International“ от 2019 г., в който Украйна заема 126-о място от общо 180 държави и територии, които са били оценени (най-положително е първото място),

 като взе предвид Рамковата конвенция на Съвета на Европа за защита на националните малцинства и Европейската харта за регионалните или малцинствените езици, приета на 5 ноември 1992 г.,

 като взе предвид становището на Венецианската комисия относно Закона за подпомагане на функционирането на украинския език като официалния държавен език, както и нейното становище относно разпоредбите на Закона за образованието от 5 септември 2017 г., които се отнасят до използването на официалния държавен език и на малцинствени и други езици в образованието,

 като взе предвид член 54 от своя Правилник за дейността, както и член 1, параграф 1, буква д) от решението на Председателския съвет от 12 декември 2002 г. относно процедурата по разрешаване изготвянето на доклади по собствена инициатива и приложение 3 към него,

 като взе предвид становището на комисията по международна търговия,

 като взе предвид доклада на комисията по външни работи (A9-0219/2020),

A. като има предвид, че Споразумението за асоцииране, включващо задълбочена и всeобхватна зона за свободна търговия и основаващо се на процес на политическо асоцииране и икономическа интеграция, е крайъгълният камък на отношенията на Европейския съюз с Украйна и представлява пътна карта за реформи и че неговото пълно прилагане следва да се възприема като възможност за непрекъснато сближаване със Съюза, което ще доведе до постепенната интеграция във вътрешния пазар на Съюза и до пълноценното възползване от потенциала и ползите, свързани със Споразумението за асоцииране/задълбочената и всeобхватна зона за свободна търговия;

Б. като има предвид, че съгласно член 49 от ДЕС Украйна има перспективи за присъединяване към ЕС и може да поиска да членува в Съюза, при условие че спазва всички критерии от Копенхаген, както и принципите на демокрацията, зачита основните свободи, правата на човека и правата на малцинствата и спазва принципите на правовата държава;

В. като има предвид, че на 22-рата среща на високо равнище между ЕС и Украйна бяха потвърдени европейските стремежи на Украйна, беше изразено задоволство от нейния избор да насочи усилията си към Европа, беше признат същественият напредък, постигнат от страната в процеса на реформи, и бяха приветствани вече постигнатите резултати в изпълнението на Споразумението за асоцииране и успешното прилагане на задълбочената и всеобхватна зона за свободна търговия;

Г. като има предвид, че през 2019 г. Украйна премина през деликатен период на избори, както на президентско, така и на парламентарно равнище, и като има предвид, че начинът, по който тя се справи с тези процеси, както и мирното и организирано предаване на властта, което последва, заслужават похвала;

Д. като има предвид, че общонационалните местни избори на 25 октомври 2020 г. бяха още един тест за състоянието на демокрацията и възможност за допълнителна консолидация; като има предвид, че преди провеждането на местните избори на 25 октомври 2020 г. бяха направени опити за промяна на Избирателния кодекс по време на самата предизборна кампания и че липсата на ясни мерки в отговор на ситуацията с COVID-19 продължава да буди значително безпокойство, като е необходимо да се приемат нови стандарти за безопасно гласуване;

Е. като има предвид, че според данни, предоставени от гражданското общество и експерти в областта на произвеждането на избори, местните партийни организации, кандидатите и членовете на избирателните комисии не са могли да се подготвят правилно за регистрацията на кандидатите, тъй като Избирателният кодекс беше приет непосредствено преди изборите;

Ж. като има предвид, че въвеждането на механизмите за контрол „отгоре надолу“ чрез приемането на принципа на задължителни указания, както и свързването на партийните листи с минимален брой от 10 000 гласоподаватели подкопават демократичния характер на изборите;

З. като има предвид, че гражданското общество разкритикува решението да не се провеждат избори в 18 местни общности в контролираните от правителството области Донецк и Луганск, без да има ясно обосноваване от страна на гражданско-военната администрация на това решение, което на практика лиши от граждански права около 475 000 гласоподаватели, живеещи в тези общности;

И. като има предвид, че по-специално през втората половина на 2019 г., с цел да се постигнат бързо резултати по отношение на реформите, обещани по време на предизборните кампании, законодателната дейност беше особено интензивна и че понякога това беше в ущърб на парламентарния контрол, прозрачността и качеството на законодателството;

Й. като има предвид, че макар Украйна да е постигнала значителен напредък по отношение на изпълнението на свързаните със Споразумението за асоцииране ангажименти и интеграцията със Съюза, някои от започнатите реформи трябва да бъдат завършени, по-специално в областта на принципите на правовата държава, доброто управление и борбата с корупцията, тъй като въпреки осезаемия напредък широко разпространената корупция продължава да спъва процеса на реформи в Украйна; като има предвид освен това, че все още е необходимо да се приемат някои допълнителни мерки, за да се избегне връщане назад, като вниманието се насочи към съдебната система;

К. като има предвид, че пълният потенциал на приетите реформи все още не е реализиран поради динамиката на процеса на реформи и свързаните с нея институционални предизвикателства; като има предвид, че реформите са възпрепятствани и от вътрешната институционална нестабилност и противоречия, липсата на ясни показатели, слабия капацитет, ограничените ресурси и външните фактори като пандемията от COVID-19, както и от липсата на политическа решимост да се приеме и гарантира пълната независимост на съдебните и икономическите институции и да се избегне избирателното използване на правосъдието;

Л. като има предвид, че в съвместната декларация на Комисията НАТО – Украйна от 31 октомври 2019 г. Украйна се призовава да спазва международните си задължения и ангажименти, да зачита правата на човека и на малцинствата и изцяло да изпълни препоръките и заключенията на Венецианската комисия относно Закона за образованието;

М. като има предвид, че в последния доклад на Службата на върховния комисар на ООН за правата на човека се подчертава липсата на напредък в наказателните производства, свързани с тежки нарушения на правата на човека, за които се твърди, че са извършени от членове на украинските въоръжени сили, както и забавянето и недостатъчният напредък в разследването на свързаните с Майдан престъпления;

Н. като има предвид, че според последния доклад на организацията „Transparency International“ възприятието на корупцията в Украйна отново е на равнището от 2017 г.;

О. като има предвид, че сред украинските граждани все още се наблюдава много силна подкрепа за модернизирането, премахването на олигархичните структури, реформите и борбата с корупцията и че тези очаквания следва да се изпълнят без повече забавяне;

П. като има предвид, че преди пандемията от COVID-19 украинската икономика си беше възвърнала стабилността и че се наблюдаваха задоволителен растеж и увеличаване на безработицата, благоприятствани от постигнатия напредък в реализирането на потенциала на Споразумението за асоцииране/задълбочената и всеобхватна зона за свободна търговия;

Р. като има предвид, че е необходимо Украйна да запази макроикономическата си стабилност, като спазва своите ангажименти към Международния валутен фонд и изпълнява всички средносрочни структурни политики, договорени в рамките на програмата на ЕС за макрофинансова помощ, както и като гарантира стабилността и независимостта на Националната банка на Украйна;

С. като има предвид, че с оглед на настоящата световна криза е необходимо да се прилага координиран подход и да се приемат пакети от извънредни мерки за оказване на подкрепа; като има предвид, че всички спешни мерки трябва да бъдат пропорционални, да имат ограничен срок на действие и да зачитат основните свободи;

Т. като има предвид, че ЕС поддържа украинския народ още от самото начало на пандемията от COVID-19, като предоставя финансова и материална подкрепа чрез двустранни и регионални програми, като например програмите на Съюза, до които Украйна имаше достъп през март, април и май 2020 г.;

У. като има предвид, че пандемията от COVID-19 задълбочи проблемите на украинската здравна система; като има предвид, че независимо от факта, че съгласно украинското законодателство здравеопазването е безплатно, това не е реалността, с която много граждани на страната се сблъскват, когато се нуждаят медицинско лечение;

Ф. като има предвид, че с оглед на пандемията от COVID-19 е дори още по-важно да продължи да се предоставя хуманитарна помощ и специалната мисия на ОССЕ за наблюдение, агенциите на ООН, неправителствените организации и Международният комитет на Червения кръст да получат безпрепятствен достъп до районите, които не се контролират от правителството;

Х. като има предвид, че независимостта, суверенитетът и териториалната цялост на Украйна в рамките на международно признатите ѝ граници, както и способността ѝ да осъществява необходимите икономически и социални реформи продължават да бъдат сериозно подкопавани от целенасочени кампании за дезинформация, кибератаки и други хибридни заплахи, както и от нерешения конфликт в източната част на страната, предизвикан от продължаващата руска военна агресия и окупацията на големи части от Донецка и Луганска област, както и от продължаващата незаконна окупация и анексия от страна на Русия на автономната република Крим и град Севастопол, които влошават ситуацията с правата на човека и възпрепятстват повишаването на просперитета, стабилността и растежа в страната;

Ц. като има предвид, че ЕС категорично осъди продължаващата руска агресия срещу Украйна, включително незаконното анексиране на Крим и Севастопол в нарушение на нейния суверенитет и териториална цялост, и провежда и ще продължи да провежда политика на непризнаване на тази анексия и в този контекст продължава да прилага ограничителни мерки срещу лица и образувания, участващи в това нарушение на международното право;

Ч. като има предвид, че ЕС продължава да бъде ангажиран с усилията на нормандската четворка, ОССЕ, тристранната контактна група и специалната мисия на ОССЕ за наблюдение на Украйна; като има предвид, че ЕС изрази задоволство от конструктивния подход на Украйна в рамките на нормандската четворка и тристранната контактна група и призова Русия за реципрочни действия;

Ш. като има предвид, че на 17 юли 2014 г. самолет, извършващ полет MH17 на „Malaysia Airlines“ между Амстердам и Куала Лумпур, беше свален над Донецка област в контекста на руските усилия да се подкопае териториалната цялост на Украйна, което доведе до смъртта на всичките 298 души – пътници и екипаж – на борда на самолета; като има предвид, че ръководеният от Нидерландия съвместен екип за разследване потвърди, че полет MH17 е бил свален с ракета земя – въздух „Бук“, доставена от базираната в Курск 53-та противовъздушна бригада на руските сухопътни сили;

Щ. като има предвид, че благодарение на сътрудничеството на Украйна в рамките на съвместния екип за разследване на 9 март 2020 г. започна процес съгласно нидерландското законодателство срещу четирима основни заподозрени за свалянето на полет MH17 на „Malaysia Airlines“; като има предвид, че на 10 юли 2020 г. Нидерландия подаде междудържавна жалба срещу Руската федерация в Европейския съд по правата на човека за нейната роля в свалянето на полет MH17; като има предвид, че Русия оказа натиск върху Украйна да включи пето представляващо интерес лице, Владимир Цемак, в размяната на затворници, извършена на 7 септември 2019 г.; като има предвид, че на 15 октомври 2020 г. Русия едностранно прекрати участието си в тристранните консултации с Австралия и Нидерландия за установяване на истината; като има предвид, че Русия систематично възпрепятства всички усилия за изправяне на извършителите пред правосъдието, включително чрез отхвърляне на резултатите на съвместния екип за разследване, чрез насърчаване на дезинформацията относно полет MH17, както и чрез упражняване на правото си на вето в Съвета за сигурност на ООН, за да осуети създаването на международен трибунал;

AA. като има предвид, че ЕС упрекна Русия за това, че е прекъснала да сътрудничи по свързаните с полет MH17 дела; като има предвид, че ЕС настоятелно призова Русия да сътрудничи изцяло в рамките на свързаните с полет MH17 разследвания и съдебни дела;

АБ. като има предвид, че от началото на войната насам в източната част на Украйна бяха убити около 13 000 души, като една четвърт от тях бяха цивилни граждани, и бяха ранени 30 000 души; като има предвид, че над 1,5 милиона украинци са били принудени да напуснат домовете си вследствие на въоръжения конфликт с подкрепяните от Русия въоръжени групи; като има предвид, че стотици украинци са лишени от свобода от Русия и нейни представители, а местонахождението на много други е неизвестно; като има предвид, че продължаващият военен конфликт доведе до хуманитарна криза с пагубни последици за 4,4 милиона души, от които приблизително 1,5 милиона вътрешно разселени лица; като има предвид, че 3,4 милиона души, които живеят в близост до линията на контакт, се нуждаят от хуманитарна помощ и закрила; като има предвид, че в резултат на нападенията срещу публичната инфраструктура местното население има ограничен достъп до здравни заведения, училища, вода и канализация;

АВ. като има предвид, че положението с правата на човека в източната част на Украйна и на Кримския полуостров се е влошило значително, като нарушенията на свободата на словото, действията срещу медиите и насилственото налагане на руско гражданство са придобили системен характер, а основните права на човека и основните свободи не са гарантирани; като има предвид, че самопровъзгласилите се власти в окупиран Крим продължават да подлагат на тормоз кримските татари, като преследват по съдебен път десетки от тях въз основа на изфабрикувани обвинения в тероризъм; като има предвид, че по преценка на Центъра за граждански свободи в Украйна най-малко 94 украински граждани са били преследвани по съдебен път по политически причини в Крим или в Русия, от които седемдесет и един са кримски татари, в т.ч. Марлен Асанов, Мехмет Белялов, Тимур Ибрахимов, Сейран Салиев, Сервер Мустафайев, Сервер Зекиряев и Едем Смаилов, които през септември 2020 г. бяха осъдени на лишаване от свобода за срок от 13 до 19 години;

АГ. като има предвид, че Украйна е на 96-о място според световния индекс за свобода на печата за 2020 г.; като има предвид, че Украйна прие редица реформи, включително закон за прозрачността на собствеността върху медиите, но е необходимо много повече, за да се отслаби силният контрол на олигарсите върху медиите, да се насърчи редакторската независимост и да се води борба срещу безнаказаността за актове на насилие срещу журналисти;

АД. като има предвид, че медийната среда в Украйна продължава да е под силното влияние на собствениците на медии от олигархично естество и че работещите в медиите, по-специално журналистите, разследващи корупция и измами, непрекъснато са изправени пред заплахата от насилие, сплашване и смърт, какъвто беше случаят с журналиста Вадим Комаров през 2019 г., и че тяхната работа често е възпрепятствана, наред с другото, от ограничен достъп до информация, правен натиск, както в случая с наказателното дело срещу Bihus.info, и кибератаки;

АЕ. като има предвид, че Украйна има значителни проблеми, що се отнася до неравенството между половете; като има предвид, че равенството пред закона не означава действително равенство, като на практика жените продължават да се сблъскват с големи пречки, по-специално на работното си място; като има предвид, че според световния индекс за неравенство между половете на Световния икономически форум за 2018 г. Украйна заема 65-о място от общо 149 държави; като има предвид, че според показателя за неравенството на доходите в Украйна за всеки 100 щатски долара от доходите, получавани от мъжете, жените получават само 63,1 щатски долара;

АЖ. като има предвид, че лесбийките, гейовете, бисексуалните, трансполовите и интерсексуалните  лица (ЛГБТИ лица) и активистите, защитаващи правата на жените, са непрекъснато обект на изказвания, проповядващи вражда и омраза, и на придружени с насилие нападения, а ромите се сблъскват с дискриминационен език и изказвания, проповядващи вражда и омраза, от страна на държавните и местните органи и медиите;

АЗ. като има предвид, че правоприлагащите органи многократно са отказвали да разследват жалби от ЛГБТИ лица във връзка с престъпления от омраза или изказвания, проповядващи вражда и омраза, по-специално от участници в гей паради, поради липсата на разпоредби в Наказателния кодекс за наказателно преследване на подбуждането към омраза или насилие въз основа на сексуалната ориентация и половата идентичност; като има предвид, че Европейската комисия срещу расизма и нетърпимостта препоръча Наказателният кодекс да се измени, за да се обхванат подобни мотиви и за да се считат те като утежняващи вината обстоятелства;

АИ. като има предвид, че Парламентът отчита водещата роля и политическата воля на украинските власти при осигуряването на достатъчна защита на националните гей паради; като има предвид, че въпреки това изказванията, проповядващи вражда и омраза, и престъпленията от омраза срещу ЛГБТИ лица продължават да са широкоразпространени и полицейската закрила невинаги е налице, както е видно от придружените с насилие нападения по време на киевския гей парад, когато участниците не можаха да се възползват в пълна степен от своето универсално право на свобода на мирни събрания поради липсата на защита от насилие;

АЙ. като има предвид, че Споразумението за асоцииране/задълбочената и всeобхватна зона за свободна търговия преследват целта националното законодателство на Украйна и нейните национални стандарти да се сближат с тези на ЕС, включително в социалната сфера; като има предвид, че въпреки тези ангажименти изпълнението на споразумението за асоцииране/задълбочената и всeобхватна зона за свободна търговия в социалната сфера продължава да е незадоволително; като има предвид, че Украйна е ратифицирала основните международни актове, но продължава да не ги прилага;

АК. като има предвид, че въпреки задълженията си по Споразумението за асоцииране и многобройните призиви на профсъюзите към правителството да прилага необходимите мерки за насърчаване на социалния диалог, концепцията за тристранни консултации като цяло все още не функционира; като има предвид, че повече от едно десетилетие след създаването си Националният тристранен социален и икономически съвет продължава да е слаб и неефективен, без да има реално влияние върху социалния диалог, и страда неизменно от недостиг на персонал и от непоследователност в координирането на своите дейности; като има предвид, че през 2019 г. от 177-те украински профсъюза, регистрирани от министерството на правосъдието, само една трета получиха възможност да участват в колективно договаряне;

Общи ценности и общи принципи

1. отбелязва, че Споразумението за асоцииране/задълбочената и всeобхватна зона за свободна търговия представляват отражение на споделения стремеж на ЕС и Украйна към политическо асоцииране и икономическа интеграция и че те може да послужат като образец за реформи, и подчертава изключителното им значение, особено в сегашните извънредни времена; настоятелно призовава за пълното прилагане на споразумението и за реализирането на неговия потенциал; освен това настоятелно призовава украинските власти да запазят неговото изпълнение като приоритет в своите програми въпреки предизвикателствата, свързани с пандемията от COVID-19; подчертава, че помощта на ЕС за Украйна e обвързана със строги условия, и отново заявява, че е необходимо Украйна да докаже подновяването на ангажиментите си за провеждане на реформи и спазване на принципите на Съюза; припомня необходимостта от актуализиране на Споразумението за асоцииране/задълбочената и всeобхватна зона за свободна търговия, за да се вземат предвид надлежно развитието на регулаторните рамки и потребностите, свързани с икономическото развитие, и да се укрепят механизмите за мониторинг;

2. посреща със задоволство безпрецедентните пакети от помощ, включително макрофинансова помощ, предоставени от Съюза на Украйна като част от „Екип Европа“, за да се помогне на държавите партньори да се справят с извънредната ситуация, свързана с COVID-19; отбелязва, че това е важна проява на солидарността на ЕС по време на настоящата безпрецедентна криза; призовава украинските власти да създадат благоприятен за инвестициите климат и своевременно да изпълнят договорените условия за отпускането на макрофинансовата помощ от ЕС, посочени в меморандума за разбирателство;

3. изразява задоволство от това, че според оценката на мисиите на Бюрото за демократични институции и права на човека (БДИПЧ) на ОССЕ за наблюдение на изборите, в които участва и Европейският парламент, президентските и парламентарните избори през 2019 г. като цяло са били конкурентни, добре организирани и ръководени по ефективен начин, което доказва, че Украйна държи на демократичните ценности на Съюза, и което е особено забележително в контекста на продължаващите руски усилия за дестабилизиране на Украйна; настоятелно призовава украинските власти да предприемат мерки по отношение на недостатъците, посочени в изявленията на ръководителите на делегациите на Европейския парламент, и да следват препоръките, съдържащи се в окончателните доклади на мисията на ОССЕ/БДИПЧ за наблюдение на избори; продължава да следи внимателно доколко демократичните стандарти за произвеждане на свободни и честни избори се спазват в Украйна, след като страната проведе първите си местни избори след положително възприетата реформа, изразяваща се в децентрализация; призовава украинското правителство да гарантира провеждането на свободни и честни предизборни кампании без да има неуместни методи на финансиране на кампаниите и без да се допуска купуването на гласове; подчертава, че изборният процес и процедурата на гласуване в деня на изборите следва да гарантират по-високи стандарти за безопасност и да предвиждат специални мерки за безопасност, за да се предотврати разпространението на COVID-19; отбелязва, че по време на украинските предсрочни парламентарни избори през 2019 г. границите на едномандатните избирателни райони бяха определени по начин, който не беше благоприятен за представителството на националните малцинства; отбелязва, че в някои региони, например Транскарпатия, се наблюдаваха изборни злоупотреби, например участието на „клонирани“ кандидати, което намали шансовете на членове на унгарското малцинство да влязат в парламента;

4. посреща със задоволство новия Избирателен кодекс, приет през декември 2019 г., включително неговите разпоредби относно правата на вътрешно разселените лица; припомня обаче, че непрекъснатите промени на Избирателния кодекс, извършвани успоредно с провеждането на избори, са в разрез с препоръките на Венецианската комисия, водят до правна несигурност и оказват отрицателно въздействие върху работата на избирателните комисии; настоятелно призовава Украйна да положи допълнителни усилия за справяне с незаконното провеждане на кампании, купуването на гласове, злоупотребата с административни ресурси и правната несигурност по отношение на провеждането на кампании в социалните медии;

5. подчертава отново, че Избирателният кодекс следва да се усъвършенства и да се приведе в съответствие с международните стандарти, за да се разрешат въпросите, свързани с кампаниите в социалните медии, прозрачността на разходите за кампании и достъпа на независими кандидати до изборния процес; освен това подчертава във връзка с местните избори необходимостта да се премахнат бюрократичните пречки за регистрацията на вътрешно разселени лица като гласоподаватели, да се определи финансов таван за провеждането на кампании и да се даде възможност за участие на отделни кандидати, включително като се преразгледа планът за въвеждане на паричен депозит за кандидатите в малките общности;

Реформи и институционална рамка

6. подчертава значението на реформите в подкрепа на демокрацията и доверието в институциите, които са най-ефективните механизми за сигурност; призовава Комисията да използва съществуващите механизми, за да улесни и подкрепи изпълнението на реформите от Украйна; предлага да се разработят и приложат, в тясно сътрудничество с гражданското общество, качествени и количествени механизми за мониторинг на изпълнението на реформите от Украйна, в т.ч. ясни показатели, препоръки и принципи за обвързване с условия, които да се използват за подобряване на методологията на годишните доклади за изпълнението, които следва да се превърнат в ефективни инструменти за направляване на реформите;

7. подчертава необходимостта от осъвременени механизми за управление и докладване за оценяване на постигнатия от Украйна напредък, по-специално в областта на правосъдието, борбата с корупцията, държавните предприятия, корпоративното управление и реформите в енергетиката, които ще бъде свързани с икономическата и инвестиционната подкрепа;

8. препоръчва да се постави акцент върху ограничен брой приоритети, върху които да се съсредоточат политическите усилия, финансовата подкрепа и техническата помощ с цел да се изгради ефикасно институционалният капацитет, необходим за гарантиране на дългосрочния успех на реформите не само в законодателството, но и на практика; подкрепя засилването на секторното сътрудничество между ЕС и Украйна в приоритетни области като цифровата икономика, енергетиката, изменението на климата и търговията; посреща със задоволство амбициите на Украйна да сближи своите политики с политиките на ЕС, свързани с цифровия единен пазар и Европейския зелен пакт, като прилага съответните достижения на правото на Съюза;

9. признава статута на асоцииран партньор на Украйна и останалите страни по Споразуменията за асоцииране и задълбочените и всeобхватни зони за свободна търговия и призовава за по-интензивен политически диалог с тях с цел задълбочаване на икономическата интеграция и осъществяване на напредък по отношение на законодателното хармонизиране; приканва ЕС в съответствие с принципа „повече усилия за повече помощ“ да разгледа възможността да се създаде за трите асоциирани държави, включително Украйна, усъвършенствана стратегия за сътрудничество в областта на реформите и инвестициите, която би предвидила обвързващи условия в различни области, сред които са изграждането на инвестиционен капацитет, транспортът, енергетиката, правосъдието и цифровата икономика, и която би проправила пътя за прилагането на амбициозен дневен ред за интеграция в ЕС; приканва Комисията до края на 2020 г. да предложи на Украйна и другите асоциирани с ЕС държави, в координация с международните финансови институции, подробен, обвързан с условия и съобразен с конкретните нужди икономически и инвестиционен план във връзка с преодоляването на последиците от пандемията от COVID-19; освен това призовава институциите на ЕС да анализират възможността да включат Украйна и другите асоциирани страни като наблюдатели в работата на комитетите, създадени съгласно член 291 от ДФЕС и Регламент (ЕС) № 182/2011[7], както и в заседанията на работните групи и комитети на Европейския съвет, с което да се докаже ангажираността на ЕС за допълнителна интеграция и укрепване на ориентацията към реформи и административния ноу-хау на тези страни;

10. подкрепя провеждането на обстоен преглед на Споразумението за асоцииране/задълбочената и всeобхватна зона за свободна търговия в съответствие с разпоредбите на споразумението и с оглед на пълноценното използване на неговия потенциал за политическо асоцииране и икономическа интеграция, включително за засилена секторна интеграция на Украйна с ЕС;

11. призовава Комисията да отдаде по-голямо значение на пренебрегваните части от споразуменията за асоцииране/задълбочените и всeобхватни зони за свободна търговия във връзка с важни области на политиката, като например интегрирането на принципа на равенство между половете и справянето със здравни кризи, като същевременно гарантира, че те не са в разрез с неотложната необходимост от предприемане на действия по отношение на околната среда и климата или с инициативите по линия на Европейския зелен пакт;

12. призовава Комисията да подкрепя инвестициите в сектори с потенциал за развитие, растеж и конкурентоспособност в ЕС, които биха могли да насърчат допълнително икономическата диверсификация, например в секторите на устойчивата енергетика и климата, цифровия единен пазар и киберсигурността, както и транспорта;

13. приветства напредъка, постигнат от Украйна в изпълнението на нейните ангажименти, заложени в Споразумението за асоцииране, по-специално в областта на селското стопанство, енергетиката, банковото дело, децентрализацията, цифровата икономика, околната среда и избирателните процедури; отбелязва при все това, че според механизма за преразглеждане на Споразумението за асоцииране („премерване на пулса на Споразумението за асоцииране“) едва 37% от свързаните с изпълнението на Споразумението за асоцииране задачи са били приключени през 2019 г. (в сравнение с 52% през 2018 г.); отчита, че през втората половина на 2019 г. бяха направени опити за ускоряване на темпа на реформите, но настоятелно призовава украинските институции да не дават предимство на скоростта на законодателния процес пред качеството на приеманото законодателство, и подчертава, че е важно да продължат да се изпълняват поетите ангажименти;

14. във връзка с това подчертава, че Украйна не трябва да пренебрегва факта, че равнището на политическа, техническа и финансова подкрепа от ЕС ще зависи от степента, в която страната е изпълнила поетите от нея ангажименти към Съюза и неговите държави членки, особено по отношение на процеса на реформи и зачитането на правата на човека, малцинствата и основните свободи, както и на създаването на истинска и ефективна правова държава;

15. посреща със задоволство пътната карта на правителството и парламента, приета през 2018 г., и създаването през ноември 2019 г. на съвместна платформа за европейска интеграция и изразява надежда, че тези инициативи ще доведат до засилена координация между различните институции, които участват в планирането, приемането и изпълнението на реформите; насърчава парламента и правителството на Украйна да подобрят ефикасността на начина, по който използват този инструмент, и да преразгледат сътрудничеството си по отношение на изпълнението на свързаните със Споразумението за асоцииране ангажименти и сближаването на законодателството с оглед на постигането на възможно най-висока степен на полезно взаимодействие, по-специално по отношение на експертния опит в областта на законодателството на ЕС и оценките на съответствието;

16. приветства Украйна за постигнатия напредък в реформирането на държавната администрация и подчертава, че е важно да не се забавя осъществяването на допълнителен напредък и възможно най-скоро всички временни назначения по време на кризата с COVID-19 да се подложат на основани на заслугите процедури за назначаване на работа; осъзнава, че това представлява голямо предизвикателство за управлението, институциите и публичната администрация в Украйна, и насърчава Комисията да предостави адекватна техническа и финансова подкрепа;

17. посреща със задоволство постиженията на реформата за децентрализация и овластяване на общините, започната през 2014 г., която се оказа една от най-успешните реформи до момента; отчита подкрепата от страна на проекта U-LEAD, която доведе до формирането на почти 1000 обединени местни общности с около 11,7 милиона граждани; оценява положително предприетите до момента стъпки с оглед на децентрализирането на публичната власт и публичните финанси чрез пакет от правни актове и тяхното прилагане на практика; по-специално подкрепя изцяло резолюцията на Върховната рада относно формирането и ликвидирането на райони от 17 юли 2020 г., според която като правило мерките във връзка с консолидирането на районите ще бъдат приложими и за териториите на Крим и в Донецка и Луганска област, които понастоящем не се контролират от правителството на Украйна;

18. настоятелно призовава Украйна да завърши реформата за децентрализация чрез широк и открит диалог, по-специално с органите на местното самоуправление и техните сдружения, с цел увеличаване на автономността и правомощията на органите на местното самоуправление и насърчаване на редовния обмен между централното правителство и националните сдружения на местните и регионалните власти относно всяка политика с евентуално териториално въздействие;

19. приветства организирането на първия тур на местните избори на 25 октомври 2020 г., на които избирателната активност беше над 36% и които бяха свободни и честни, но които бяха съпроводени от успоредна обществена консултация, която според ОССЕ/БДИПЧ е създала неправомерно политическо предимство и е размила разграничението между държава и партия; призовава държавните органи да зачитат автономията на органите на местното самоуправление и да подпомагат административния капацитет на общините и градовете; приветства промяната на бюджетния кодекс с гаранция за дял от 60% от данъка върху доходите на физическите лица като необходим принос за стабилните публични финанси на местно равнище; предупреждава за опасността от създаването на паралелни структури на местно равнище, които биха могли да доведат до конкуренция по отношение на компетентността, но предлага да се разгледа възможността за възлагане на служителите на двойна компетентност, така че те да получат правомощия като представители на орган на местното самоуправление и същевременно да функционират като представители на държавен орган на най-ниско равнище;

Сътрудничество в областта на общата външна политика и политика на сигурност (ОВППС)

20. отчита уникалния опит и експертни познания на Украйна и посреща със задоволство участието на Украйна в мисии, бойни групи и операции в рамките на общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО), нейния принос за бойните групи на ЕС и все по-честото ѝ присъединяване към изявленията и декларациите на Съюза по международни и регионални въпроси, както и нейните позиции, и поздравява Украйна за нейния новопридобит статут на партньор на НАТО с разширени възможности;

21. приветства успешните стъпки, предприети в областта на научното и технологичното сътрудничество, включително космическата промишленост, и в областта на отбраната, по-специално сближаването в оперативните, образователните и институционалните сегменти, и в осъществяването на необходимите вътрешни промени в тези сектори; приветства готовността на Украйна да участва в рамковaта програма на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“ и в научноизследователските програми на Европейската космическа агенция; отбелязва плодотворното сътрудничество между министерството на отбраната на Украйна и Европейската агенция по отбрана и насърчава неговото задълбочаване; призовава ЕС и Украйна да засилят сътрудничеството в областта на сигурността и отбраната и да отделят специално внимание на конфликта в източната част на Украйна и опитите на Русия да разруши териториална цялост на страната, като следват пътя на помирението, сътрудничеството в сферата на киберсигурността и борбата с дезинформацията, както и като работят за укрепване на устойчивостта на семействата, общностите и държавните институции;

22. подкрепя евентуалното участие на Украйна в подбрани проекти по линия на ОПСО, в т.ч. сътрудничеството с Европейската агенция по отбрана и по-специално постоянното структурирано сътрудничество, при условие че Украйна отговаря на договорения набор от политически, материалноправни и правни предпоставки като други трети държави; посреща със задоволство неотдавнашното решение на ЕС да покани Украйна да участва във военната операция на ЕС ALTHEA в Босна и Херцеговина и насърчава и двете страни – ЕС и Украйна – да продължат да разширяват участието на Украйна в мисии и операции на Европейския съюз;

23. посреща със задоволство засиленото сътрудничество между украинските органи и европейския публичен и частен сектор за борба с хибридните заплахи, предимно от страна на Русия, които се стремят, наред с другото, да разпространяват невярна информация, да подстрекават към насилие и да насаждат антиправителствени и антиевропейски настроения; счита, че е навременно и целесъобразно ЕС и Украйна да започнат във възможно най-скоро време диалог относно свързаните с кибернетичното пространство въпроси, и подкрепя идеята за разширяване на обхвата на диалога в областта на сигурността и отбраната, за да се реагира по подходящ начин на настоящите и бъдещите заплахи, по-специално в съответствие с глобалната стратегия за сигурност на ЕС;

24. отново изразява непоколебимата подкрепа и ангажимента на Съюза по отношение на независимостта, суверенитета и териториалната цялост на Украйна в рамките на нейните международно признати граници, както и неговата подкрепа за прилагането на координираните на международно равнище санкции срещу руското правителство и неговите представители, които подкопават суверенитета и териториалната цялост на страната, до момента, в който бъдат изпълнени всички съответни условия за отмяна на санкциите, включително цялостно изпълнение на договореностите от Минск и възстановяване на териториалната цялост на Украйна в рамките на международно признатите ѝ граници;

25. продължава да осъжда незаконното анексиране на Крим и Севастопол и фактическата окупация на определени райони от Донецк и Луганск; призовава Руската федерация да изпълни международните си задължения, да оттегли военните си сили от територията на Украйна и изцяло да изпълни предвиденото в резолюциите на Общото събрание на ООН относно териториалната цялост на Украйна и относно Крим и Севастопол;

26. посреща със задоволство факта, че на 9 декември 2019 г. в Париж бяха възобновени мирните преговори в рамките на нормандската четворка след тригодишен застой; настоятелно призовава всички страни да се придържат към споразумението за прекратяване на огъня; подчертава, че е важно да се установи в кои други области има потенциал за отказ от насилие, да се извършат дейности по разминиране и да се отворят контролно-пропускателни пунктове по линията на контакт, и призовава Русия да използва ключовото си влияние над подкрепяните от нея въоръжени формирования и да изпълни изцяло ангажиментите, поети като част от споразуменията от Минск и в рамките на неотдавнашните срещи на нормандската четворка и тристранната контактна група; отново заявява, съгласно договореното в Минск и така наречената „формула на Щайнмайер“, че местните избори в окупираните части на Източна Украйна трябва да се провеждат в съответствие с украинското законодателство и под надзора на ОССЕ; подчертава, че в настоящата ситуация не са изпълнени условията за провеждане на свободни и честни избори в Донецк и Луганск; посреща със задоволство факта, че планът да се включат подкрепяните от Русия сепаратисти като страна в преговорите в рамките на тристранната контактна група беше отхвърлен; изразява съжаление относно коментарите, направени от високопоставени членове на украинската делегация в тристранната контактна група, в които те отрекоха военното участие на Русия в конфликта в региона Донбас;

27. решително осъжда дестабилизиращите действия и военното участие на Русия в Украйна; изразява загриженост във връзка с продължаващото изграждане от страна на Русия на военни бази и съоръжения на Кримския полуостров, включително разполагане на над 30 000 войници, нови ракетни системи „земя – въздух“ и „земя – земя“, подводници с ядрени способности и стратегически бомбардировачи; осъжда незаконните действия на Русия, които имат за цел да установят нейния контрол върху Керченския пролив, тъй като те представляват нарушение на международното морско право и международните ангажименти на Русия, по-специално строителството на Керченския мост и железопътната му връзка без съгласието на Украйна, както и затварянето и милитаризацията на Азовско море, което сериозно възпрепятства икономическите дейности на Украйна; призовава Руската федерация да гарантира безпрепятственото и свободно преминаване към и от Азовско море в съответствие с международното право, както и достъпа на международните неправителствени организации и международните хуманитарни организации до окупираните украински територии в Донбас и анексирания Крим; призовава за освобождаването на всички украински политически затворници и военни затворници в Русия, Крим и частите от Донбас, които не се контролират от украинското правителство; при все това изразява загриженост във връзка с освобождаването на руските граждани, заподозрени в участие в свалянето на полет MH17 на „Malaysia Airlines“;

28. подчертава необходимостта от намирането на политическо решение на конфликта в източната част на Украйна; отправя искане към Комисията и Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) да засилят усилията си за мирно разрешаване на конфликта, като подкрепят усилията на всички страни в мирния процес и като разширят мерките за изграждане на доверие и подкрепят мандата за разполагане на мисия на ООН за поддържане на мира в цялата окупирана територия на Украйна; отправя искане, след като ситуацията позволи това и като част от цялостното изпълнение на споразуменията от Минск, на страните в конфликта да се предложи разполагането на ръководена от ЕС мисия по линия на ОПСО за подпомагане на задачи като разминирането, подготовката на местните избори и осигуряването на свободен достъп за хуманитарните организации; успоредно с това призовава институциите на ЕС да имат готовност да засилят санкциите срещу Русия, ако ситуацията го налага, включително ако Русия не изпълни задълженията си по протокола от Минск, особено по отношение на направлението за сигурност;

29. настоятелно призовава Украйна да изпълни ангажиментите си относно реформирането на държавния контрол върху износа в съответствие с изискванията и стандартите на ЕС и относно изпълнението на последователна и систематична политика за санкции; призовава ЕСВД и Комисията да упражняват по-добър надзор върху прилагането на санкциите на ЕС, включително върху дейностите на органите в държавите членки, натоварени с прилагането на общите правила на Съюза;

30. призовава ЕСВД да предвиди по-активна роля за ЕС – представляван от заместник-председателя на Европейската комисия/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност – в мирното разрешаване на продължаващата в източната част на Украйна война, включително в рамките на нормандската четворка; отправя препоръка да се разгледа възможността да се назначи специален пратеник на ЕС за Крим и региона Донбас;

31. отново отправя призива си за създаване на международен формат на преговорите за прекратяването на окупацията на Кримския полуостров, в който ЕС да участва активно; призовава заместник-председателя/върховен представител, Комисията и държавите членки да предоставят цялата необходима подкрепа за създаването на международна платформа за Крим, която да служи за координация, придаване на официален характер и систематизиране на усилията, насочени към възстановяването на териториалната цялост на Украйна; счита, че е важно Меджлисът на народа на кримските татари в качеството му на единствения международно признат представителен орган на кримските татари да бъде включен в дейностите на тази платформа;

32. междувременно подчертава, че според международното хуманитарно право Руската федерация, като окупираща държава, носи пълна отговорност за посрещане на нуждите на населението на временно окупирания Кримски полуостров, в това число и за осигуряване на водоснабдяването; освен това припомня, че съгласно Четвъртата женевска конвенция, по която е страна и Русия, окупиращата сила не може да принуждава жителите на окупираната територия да служат в нейните въоръжени сили или в помощни въоръжени формирования;

33. осъжда Руската федерация за това, че заселва руски граждани в окупирания Крим и териториите на Донецк и Луганск, като по този начин нарушава баланса между притежателите на руски паспорти и украинците, както и опитите ѝ да организира местни избори на 13 септември 2020 г. в Автономна република Крим в Украйна; заявява, че избирането на губернатора на Севастопол е незаконно и е в разрез с международното право, като това важи и за гласуването за представители в така наречения Държавен съвет на „Кримската република“, т. нар. Законодателно събрание на град Симферопол и така наречения Селски съвет на регион Раздолно; призовава ЕС да наложи санкции срещу отговорните за организирането и провеждането на гласуванията лица; осъжда действията на Русия, която мобилизира млади мъже в окупирания Крим на военна служба в руските въоръжени сили, при което 85% от тези мъже се изпращат да служат в Руската федерация; призовава Русия да спре да набира войници в Крим и да спазва изцяло своите задължения съгласно Женевската конвенция;

34. изразява пълната си подкрепа за всички усилия за осигуряване на правосъдие за всичките 298 жертви на свалянето на полет MH17 на Malaysia Airlines от доставена от Русия ракета „земя – въздух“, както и за техните близки, включително за подкрепяното на международно равнище наказателно производство по нидерландското законодателство срещу четиримата заподозрени и заведеното срещу Русия дело в Европейския съд по правата на човека; приветства Украйна за това, че продължава да сътрудничи със съвместния екип за разследване с оглед на установяването на истината, идентифицирането на заподозрените и изправянето на извършителите на престъплението пред съда; осъжда едностранното оттегляне на Русия от тристранните консултации с участието на Австралия и Нидерландия за установяване на истината; призовава Русия да сътрудничи изцяло на текущите усилия за гарантиране на отговорността на всеки физически или юридически субект, участвал в свалянето на полет MH17, наред с другото като поднови диалога с Австралия и Нидерландия за установяване на истината, окаже сътрудничество в рамките на междудържавната жалба, подадена от Нидерландия в Европейския съд по правата на човека във връзка с този случай, както и като екстрадира Владимир Цемак в Нидерландия; настоятелно призовава Русия да прекрати да насърчава дезинформацията относно полет MH17;

35. призовава Украйна да подпомага молдовското централно правителство в усилията му да възстанови контрола си върху Приднестровието въз основа на териториалната цялост на Молдова;

36. отбелязва приемането на закона за националната сигурност през юни 2018 г. и на закона за обществените поръчки в областта на отбраната и за разузнаването през 2020 г.; при все това настоятелно призовава да се приеме допълнително законодателство, насочено към ограничаване на правомощията на службата за сигурност на Украйна, с цел тя да се превърне в агенция, чиито функции са единствено в сферата на контраразузнаването и борбата с тероризма, и да се установи парламентарен контрол върху целия сектор за сигурност;

Правосъдие, свобода и сигурност

37. отново заявява, че постигането на осезаеми резултати в борбата с корупцията е от съществено значение за поддържането на високо равнище на подкрепа за процеса на реформи сред гражданите, както и за подобряването на стопанската среда и привличането на преки чуждестранни инвестиции; насърчава украинските власти да постигнат допълнителен напредък по отношение на реформите, особено в областта на правовата държава и борбата с корупцията, и да гарантират независимостта и непрекъснатостта на работата на основните институции за борба с корупцията; във връзка с това посреща със задоволство възстановяването на Националната агенция за превенция на корупцията и влизането в сила през януари 2020 г. на новите закони за незаконното обогатяване и за лицата, сигнализиращи за нередности, както и започването през септември 2019 г. на дейността на Висшия съд за борба с корупцията;

38. при все това изразява загриженост във връзка с резултата от решението на Конституционния съд от 27 октомври 2020 г., което създаде правен вакуум в украинската структура за борба с корупцията и значително подкопа позицията на Националната агенция за превенция на корупцията; настоятелно призовава украинските органи да предприемат действия възможно най-скоро, за да може отново да има една напълно функционираща, ефективна и всеобхватна институционална структура за борба с корупцията, включително в съдебната система, като същевременно се запази напълно независимостта на съдебната система от изпълнителната и законодателната власт; подчертава, че ако разполага с пълни правомощия, Националната агенция за превенция на корупцията може да играе решаваща роля в този контекст и че решението на Конституционния съд не следва да се използва като претекст за нейното подкопаване или заобикаляне; се надява, че незабавната реакция от страна на различни политически заинтересовани страни, и по-специално от страна на членове на Върховната рада, скоро ще доведе до приемането на законодателство, което ще запълни този правен вакуум, който подкопава усилията за борба с корупцията;

39. подчертава, че е важно да се гарантира независимостта на Висшия съд за борба с корупцията и на другите институции за борба с корупцията, и призовава за безпристрастен и непредубеден подход в рамките на дейностите на институциите за борба с корупцията, за да може борбата срещу корупцията да се ползва с доверие и обществена подкрепа; взема под внимание първите постановени решения и отчита, че Висшият съд за борба с корупцията се придържа към високи професионални стандарти; отправя призив обаче Висшият съд за борба с корупцията да активизира своята дейност, за да се увеличи процентът на осъдителните присъди, включително по дела срещу високопоставени лица;

40. изразява задоволство от работата на Националното бюро за борба с корупцията на Украйна, което е може би най-ефективната институция за борба с корупцията в страната; подчертава също така необходимостта от укрепване на независимостта на Националното бюро за борба с корупцията на Украйна; настоятелно призовава законът за Националното бюро за борба с корупцията на Украйна да бъде приведен в съответствие с конституцията и с неотдавнашното решение на Конституционния съд и да се предвидят прозрачни, деполитизирани и основани на заслугите процедури за подбор на ръководителите на Националното бюро за борба с корупцията на Украйна и на Специализираната прокуратура за борба с корупцията, както и на Държавното бюро за разследвания, включително въз основа на надеждна проверка на почтеността;

41. изразява съжаление във връзка с нападките и опитите за подкопаване на институциите за борба с корупцията от страна на членове на Върховната рада, и по-специално във връзка с опитите да бъде отстранен от длъжност директорът на Националното бюро за борба с корупцията на Украйна и във връзка с непрозрачната процедура за назначаване на директор на Специализираната прокуратура за борба с корупцията; отбелязва липсата на защита на активистите от неправителствените организации и журналистите, които разкриват и разобличават случаи на корупция, и призовава за ефективно прилагане на новия закон за защита на лицата, сигнализиращи за нарушения, влязъл в сила през януари 2020 г.;

42. посреща със задоволство проекта на стратегия за борба с корупцията за периода 2020 – 2024 г. и се надява, че Върховната рада своевременно ще приеме тази всеобхватна стратегия, като запази всички ключови елементи на проекта; счита, че разнообразните форми на натиск и саботаж, насочени срещу институциите за борба с корупцията, са отражение на все по-ефективната и успешна дейност срещу корупцията; настоява, че институциите за борба с корупцията, а именно Националното бюро за борба с корупцията на Украйна, Специализираната прокуратура за борба с корупцията и Висшият съд за борба с корупцията трябва да запазят своята независимост и ефикасност и да продължат да разполагат с достатъчно ресурси; посреща със задоволство приемането през декември 2019 г. на новия закон за борба с изпирането на пари, който увеличава прозрачността на структурите на собственост на предприятията в Украйна и представлява значително подобрение на съответната правна рамка;

43. изразява дълбока загриженост във връзка с високото равнище на системен политически натиск и актовете на сплашване срещу председателя на Националната банка на Украйна, които за съжаление не бяха еднократни и доведоха до неговата оставка; настоятелно призовава украинските власти да се въздържат от упражняването на политически натиск върху независимите икономически институции и правоприлагащите органи и да гарантират тяхната независимост като гаранция за правилното функциониране на пазара и наличието на еднакви условия на конкуренция за всички икономически субекти;

44. изразява съжаление във връзка с това, че съдебната система е все още една от институциите в Украйна, които се ползват с най-ниска степен на доверие, и изразява сериозно безпокойство относно нейното състояние след реформата от октомври 2019 г., която доведе до разформироването и повторното назначаване на Висшата комисия за съдийска квалификация, в резултат на което беше временно преустановен процесът на повторна оценка и назначаване на съдии, при наличие на около 2000 свободни съдийски длъжности; изразява съжаление във връзка с факта, че в миналото Висшата комисия за съдийска квалификация не е вземала предвид становището на Съвета по почтеност в публичния сектор в своята повторна оценка на съдиите, и настоятелно я призовава да взема под внимание тези становища в бъдеще, за да запълни свободните работни места в съдилищата от по-ниска инстанция със съдии, които отговарят на етичните стандарти и стандартите за почтеност в пълно съответствие със Становище № 969/2019 на Венецианската комисия; настоява за своевременно възстановяване на Висшата комисия за съдийска квалификация въз основа на изменението на Закон № 3711 по начин, който е в съответствие с Решение № 4-p/2020 от 11 март 2020 г. на Конституционния съд на Украйна, така че да се създаде независима Висша комисия за съдийска квалификация въз основа на прозрачна процедура за подбор с участието на международни експерти;  счита, че ако Висшата комисия за съдийска квалификация разполага с достатъчно правомощия, тя следва да може да извършва ефективен подбор на нови съдии и да проверява действащите съдии съгласно правилата и процедурите, одобрени от самата Висша комисия за съдийска квалификация в съответствие с нейния мандат; настоятелно изисква да се извърши проверка на почтеността на членовете на нереформирания Висш съдебен съвет; настоятелно призовава украинските власти да продължат и да ускорят реформата на съдебната система, за да не се подкопава работата на новосъздадените институции за борба с корупцията, да се въздържат от политически мотивирани съдебни процеси и инструментализиране на съдебната система срещу политически опоненти и да завършат създаването на правна рамка за борба с организираната престъпност;

45. призовава Комисията да развие съществуващите и да разработи нови инструменти в областта на принципите на правовата държава и доброто управление, за да упражнява мониторинг и да оценява напредъка на Украйна, и по-специално информационното табло на ЕС в областта на правосъдието и механизма за принципите на правовата държава, за да се гарантира внимателното проследяване на текущите реформи и надеждното откриване и коригиране на евентуални пропуски в тези реформи;

46. посреща със задоволство реформата на службата на главния прокурор, започната през септември 2019 г., и призовава за завършване на атестацията на прокурорите, с което да се гарантира, че новите прокурори на всички равнища се избират съгласно прозрачен и политически безпристрастен процес; насърчава украинските органи да засилят борбата срещу организираната престъпност и да подобрят законодателната рамка, както и сътрудничеството и координацията между компетентните правоприлагащи органи;

47. настоятелно призовава украинските органи да се въздържат от предишната си лоша практика на водене на политически мотивирани съдебни дела; подчертава във връзка с това, че различията по политически въпроси следва да бъдат разглеждани в рамките на компетентните политически форуми, а не в съдебната сфера;

48. изразява загриженост относно факта, че Украйна е включена в списъка на Комисията като приоритетна държава от „категория 2“, което означава, че правата върху интелектуална собственост не са защитавани и упражнявани в достатъчна степен; подчертава необходимостта от засилване на митническия контрол и митническата инфраструктура с цел по-добро предотвратяване на влизането и транзита на фалшифицирани продукти в Украйна и в рамките на нейната територия; призовава Комисията да продължи да подпомага Украйна при разработването на нови законопроекти относно правата върху интелектуална собственост;

49. призовава украинското правителство да продължи да разследва престъпленията, извършени от членове на украинските сили срещу активисти по време на протестите, известни под името Евромайдан, и своевременно да осигури правосъдие за жертвите и техните семейства;

50. настоятелно призовава Украйна да ратифицира Римския статут на Международния наказателен съд и Истанбулската конвенция за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие;

51. посреща със задоволство измененията на украинския Наказателен кодекс, с които изнасилването и сексуалното насилие се определят като характеризиращи се с липса на съгласие, и настоятелно призовава за бързото разработване на методология за разследване на престъпленията, включващи упражняване на сексуално насилие; изразява съжаление относно факта, че поради липсата на такава методология през 2019 г. не бяха заведени наказателни дела за изнасилване и сексуално насилие на основание липса на съгласие;

Права на човека и основни свободи

52. остро осъжда мащабните и постоянни нарушения на правата на човека и основните свободи – като свободата на изразяване, вероизповедание, убеждения или сдружаване, както и правото на мирни събрания – извършвани от руските окупационни сили във временно окупираната територия на Крим и от т.нар. сепаратистки сили в районите в Донбас, които не са под контрола на правителството, в това число принудителна военна повинност, депортация, принудително издаване на паспорти, ограничаване на правото на образование, произволно задържане, изтезания и други тежки условия на задържане, както и ограничителни мерки като едностранното затваряне на гранично-пропускателни пунктове и недопускането на мисии на ООН и на хуманитарни мисии, които са особено тревожни в контекста на настоящата пандемия;

53. припомня, че животът и благосъстоянието на цивилното население продължават да бъдат изложени на риск от войната в източната част на Украйна, и отбелязва, че намаляването на военните действия в източната част на Украйна по време на прекратяването на огъня, което влезе в сила на 27 юли 2020 г., е допринесло за спад с 53% на инцидентите, свързани със сигурността, и за намаляване на жертвите сред цивилното население; приветства програма „EU4ResilientRegions“ („ЕС за устойчиви региони“) на стойност 30 милиона евро, която има за цел на укрепи устойчивостта на Източна и Южна Украйна по отношение на отрицателните последици от продължаващия конфликт, включително хибридните заплахи и други дестабилизиращи фактори;

54. въпреки това изразява изключителна загриженост във връзка с влошаващата се хуманитарна ситуация в източните територии, които в момента не се контролират от украинското правителство, особено с оглед на настоящата извънредна ситуация, свързана с COVID-19; настоятелно призовава de facto местните органи да приемат всички необходими мерки, за да гарантират посрещането на всички основни нужди на населението, включително достъп до качествени заведения за здравни грижи и до качествено лечение, и да оказват пълно съдействие на законното украинско правителство за целта;

55. подчертава, че в източната част на Украйна над 3,5 милиона души от двете страни на линията на контакт все още зависят от хуманитарна помощ и закрила, като са засегнати от прекъсвания на водо- и електроснабдяването; отбелязва, че настоящата пандемия от COVID-19 задълбочи предизвикателствата, с които се сблъскват тези хора;

56. изразява съжаление относно влошаващото се положение с правата на човека в Крим от началото на окупацията насам, като Русия драстично ограничи свободата на събранията, свободата на изразяване, на сдружаване, на достъп до информация и на вероизповедание; изразява съжаление относно дискриминационните политики, наложени от самопровъзгласилите се руски органи, по-специално срещу етническото татарско малцинство в Крим, нарушаването на техните имуществени права, нарастващото сплашване на тази общност и на лицата, които се противопоставят на незаконното анексиране чрез принудителна военна повинност, преследване, обиски, задържания и насилствени изчезвания, както и горепосочената липса на свобода на изразяване, на сдружаване и на движение на полуострова; призовава за незабавното и безусловно освобождаване на всички незаконно задържани и лишени от свобода украински граждани на Кримския полуостров и в Русия, в това число на активисти – кримски татари; освен това призовава Русия да разследва жестокостите, извършени срещу кримски татари, и да гарантира и защитава правата на кримските татари, на украинските граждани и на всички етнически и религиозни общности да запазят и да развиват собствените си култура, традиции, образование и идентичност;

57. изразява съжаление, че в Украйна има около 1,5 милиона вътрешно разселени лица, което я поставя на девето място в света по брой вътрешно разселени лица; отбелязва, че Руската федерация и нейните пълномощници носят основната отговорност за това; призовава украинските органи да положат допълнителни усилия за облекчаване на страданието на хората, които са засегнати от конфликта, и да въведат мерки за защита на правата на вътрешно разселените лица; призовава Украйна да предостави на вътрешно разселените лица пълни граждански и политически права и да спазва международните стандарти по отношение на третирането на вътрешно разселените лица; подчертава, че е важно да се защитава и гарантира правото на украинско гражданство във временно окупираните територии, включително чрез опростяване на процедурите за получаване на пенсия и чрез издаване на актове за раждане за децата, като по този начин се предотвратява рискът те да останат без гражданство и в уязвима позиция;

58. настоятелно призовава специалната мисия на ОССЕ за наблюдение да изпълнява своя мандат от разстояние чрез редовен обмен на информация, наред с другото, с жертвите и свидетелите на преследвания, юристи, НПО и представители на медиите както за Крим, така и за Донбас; изисква от специалния представител на ЕС за правата на човека да следи постоянно положението с правата на човека на Кримския полуостров и в районите на Източна Украйна, които не са под контрола на правителството;

59. отбелязва, че петгодишният план за действие относно изпълнението на националната стратегия на Украйна в областта на правата на човека изтича през 2020 г., и призовава да се извърши задълбочен преглед на основните му постижения, преди да се определят целите на следващия план за действие; следи отблизо подкрепата, която украинското правителство предоставя на кримските татари, и изразява загриженост относно липсата на финансиране в проектобюджета за 2021 г., внесен във Върховната рада през септември 2020 г., за програмата за презаселване и настаняване на кримски татари и лица с друга националност, депортирани от територията на Украйна; призовава Украйна да приеме закона за коренното население на Украйна, закона за статута на коренното население от кримски татари и закона за изменение на конституцията ѝ с цел признаване на национално-териториалната автономност на кримските татари в Украйна и в частност Крим, която произтича от неотменимото право на самоопределение на коренното население от кримски татари; настоява украинските органи да решат проблемите на единствения телевизионен канал на езика на кримските татари ATR и да предложат стабилен механизъм за финансова и техническа подкрепа, за да дадат възможност на телевизионния канал да продължи излъчванията си в окупирания от Русия Крим; приветства инициативата на Украйна да разработи стратегията за развитие и популяризиране на езика на кримските татари за периода до 2032 г.;

60. призовава ЕСВД и Комисията своевременно да приведат в действие и да приложат механизъм на ЕС за налагане на санкции за нарушения на правата на човека – европейско законодателство от типа „Магнитски“, основаващо се на член 215 от ДФЕС – който ще позволи да се налагат санкции срещу лица и дружества, участвали в тежки нарушения на правата на човека и отговорни за други престъпления, в това число корупция, и приканва Украйна да последва този пример и да въведе украински вариант на това законодателство;

61. отбелязва закона за подкрепа на използването на украинския език като официален език и отправя искане към украинските органи да приложат закона изцяло съобразно международните си задължения и в съответствие с препоръките, съдържащи се в становище № 960/2019 на Венецианската комисия, а именно да зачитат правото на общностите да развиват и използват пълноценно собствения си език и да подхождат с възможно най-висока степен на уважение и балансираност към националните малцинства, техните езици и правата им на образование;

62. призовава Украйна да предостави на комисаря по защитата на официалния език или на всеки създаден с тази цел орган правомощия за наблюдение на спазването на правните разпоредби относно използването на малцинствените езици и относно коренното население;

63. подкрепя свободата на вероизповедание, убеждения и изразяване на мнения и подчертава, че е важно да се предостави равен достъп на всички национални, етнически и езикови малцинства до информация, като основни елементи на всяка демокрация; осъжда изказванията, проповядващи вражда и омраза, и дискриминацията въз основа на етническа или езикова принадлежност, както и фалшивите новини и дезинформацията, насочени срещу националните, етническите и езиковите малцинства;

64. отбелязва, че е необходимо да се предприемат мерки за укрепване на структурите за защита на правата на малцинствата и за изграждане на доверие, така че правата на малцинствата да бъдат защитени както в законодателството, така и на практика; посочва, че тези мерки следва да включват укрепване на законодателната защита, засилване на вниманието на институциите към въпросите, свързани с малцинствата, и създаване на по-стабилни и постоянни механизми за консултации; изразява загриженост относно липсата на подходящи действия от страна на украинските органи за справяне с дискриминацията и изказванията, проповядващи вражда и омраза и насочени към малцинствени групи, и по-специално към ромската общност, която е била обект на дискриминация, насилие на расова основа и прояви на нетърпимост; призовава Украйна да засили почитането на жертвите на Холокоста и тоталитаризма, като се присъедини към Международния алианс за възпоменание на жертвите на Холокоста (IHRA) и като приеме и приложи определението на IHRA за антисемитизъм; призовава Комисията да покани Украйна да участва в програмата „Европа за гражданите“;

65. насърчава работата на европейските политически фондации за насърчаване на следващото поколение политически лидери в Украйна;

66. насърчава задълбочаването на диалога и сътрудничеството с църквите и религиозните общности и организации в области като изграждането на мира и помирението с цел засилване на доверието в рамките на едно справедливо и свободно общество и укрепване на образованието, здравеопазването и основните социални услуги;

67. отбелязва текущите усилия за осъществяване на реформа в областта на медиите; подчертава, че реформата следва да гарантира по-специално независимостта, безпристрастността и отчетността на регулаторния орган, прозрачността на собствеността върху медиите и равни възможности за медиите при осигурена лоялна конкуренция на пазара; изразява загриженост относно плановете за предоставяне на нови и разширени правомощия на регулаторната агенция, което рискува да засегне свободата на медиите и съдържанието на електронните и печатните медии; подчертава във връзка с проектозакона за противодействие на дезинформацията, че настоящият проектозакон би могъл да доведе до широка намеса на държавата в медийното съдържание и в журналистическата дейност за сметка на медийната свобода и че той няма да бъде ефикасен в борбата с дезинформацията; настоятелно призовава за организирането на по-широкообхватни консултации с медийната общност и със съответните международни организации, за да се избегнат рисковете за свободата на изразяване на мнение;

68. отбелязва със загриженост, че пазарът на телевизионни медии в Украйна, макар и плуралистичен, продължава да се характеризира с прекомерното влияние на олигарсите; настоятелно призовава Украйна да насърчава свободните и независими медии и да укрепва медийния плурализъм; подчертава, че е важно да има устойчив обществен радио- и телевизионен оператор, независим медиен регулатор и активно гражданско общество, за да се изгради устойчивостта срещу дезинформацията и други дестабилизиращи фактори; призовава Върховната рада и правителството да спазват ангажиментите на държавата към обществения радио- и телевизионен оператор и да осигурят финансова и политическа подкрепа за по-нататъшното му модернизиране, за неговата независимост и за способността му да осъществява разследваща журналистика;

69. отново заявява необходимостта ЕС да продължи да подкрепя Украйна в противодействието на хибридни заплахи и в справянето с дезинформацията и фалшивите новини, включително посредством укрепването на независимите медии и стратегическите комуникации в сферата на медийната грамотност, за да засили устойчивостта на Украйна; приветства обявяването на започването на диалог между ЕС и Украйна относно кибернетичното пространство;

70. изразява загриженост относно влошаващата се работна среда за представителите на медиите, особено за разследващите журналисти, които отразяват случаи на корупция и измами; осъжда всички действия, насочени към ограничаване на работата на журналистите, включително ограничаването на достъпа до информация, наказателните разследвания, натиска за разкриване на източници и изказванията, проповядващи вражда и омраза, и по-специално изказванията, проповядващи вражда и омраза към независимите медии; изразява загриженост, че според анализ, извършен неотдавна от украински платформи на разследващи журналисти, членове на Върховната рада са станали жертва на целенасочени кампании за дезинформация или дори съзнателно са подпомагали разпространяването на дезинформация;

71. изразява съжаление относно множеството нападения срещу журналисти и граждански активисти, регистрирани в периода 2017 – 2019 г.; призовава украинските органи да подложат извършителите на наказателно преследване и да гарантират сигурността на работещите в медиите и на журналистите и настоятелно ги призовава да възприемат пропорционален подход по отношение на регулирането на медиите;

72. настоятелно призовава за развитието на демократичен, независим, плуралистичен и балансиран медиен пейзаж в Украйна, който да доведе до спиране на политически мотивираното преследване на медийни канали, включително отнемането на лицензи, и да гарантира защитата на местните журналисти, на лицата, формиращи общественото мнение, и на дисидентските гласове от тормоз и сплашване, да осигурява условията за недискриминационен достъп до онлайн и офлайн информация и пълноценно гражданско участие и да защитава и гарантира правата на човека и гражданските права; подчертава, че журналистите, защитниците на правата на човека и адвокатите на защитата следва да могат да работят в условията на независимост и без ненужна намеса и сплашване; приветства работата на украинските организации за защита на правата на човека и на кримския прокурор, който, временно работейки от континенталната част на Украйна, регистрира нарушенията и злоупотребите срещу правата на човека; настоява, че всички нарушения на правата на човека трябва да бъдат разследвани, а извършителите трябва да бъдат изправени пред правосъдието;

73. подчертава, че равенството между половете е ключова предпоставка за устойчиво и приобщаващо развитие; настоятелно призовава правителството и органите на Украйна да приложат мерки за допълнително подобряване на представителството на жените и равното им третиране на всички равнища на политическия и социалния живот, както и за борба с основаното на пола насилие; отправя искане Комисията и ЕСВД да интегрират принципа на равенство между половете във всички свои политики, финансова подкрепа, програми и дейности във връзка с Украйна, особено когато се цели смекчаване на отрицателните последици от COVID-19, тъй като жените, в това число и жените предприемачи, бяха сред най-силно засегнатите от стриктната изолация в домашни условия;

74. осъжда придружените с насилие нападения и престъпления от омраза срещу лесбийките, гейовете, бисексуалните, трансполовите и интерсексуалните лица (ЛГБТИ лица) и призовава украинските правоприлагащи органи да разследват ефективно тези нападения; настоятелно призовава Украйна да въведе и ефективно да прилага всеобхватно вторично законодателство, което да гарантира свободата на убежденията, да противодейства на продължаващата дискриминация срещу ЛГБТИ лица, активистите, защитаващи правата на жените, лицата с увреждания и малцинствата, както и да засили защитата на техните права; призовава украинското правителство и всички политически участници да положат усилия за създаването на приобщаващо и толерантно общество;

75. изразява съжаление относно факта, че член 161 от Наказателния кодекс все още не предвижда наказание за подбуждането към омраза или насилие въз основа на сексуалната ориентация и половата идентичност и че тези основания нито са посочени като утежняващи престъпленията обстоятелства, нито са включени в общите разпоредби относно утежняващите обстоятелства в член 67, параграф 1, алинея 3; припомня, че в плана за действие на правителството относно изпълнението на националната стратегия в областта на правата на човека се предвижда включването на основания, свързани със сексуалната ориентация и половата идентичност, като утежняващи обстоятелства в член 67 от Наказателния кодекс; припомня препоръките, отправени от Европейската комисия за борба срещу расизма и нетолерантността, и призовава Украйна да направи съответните изменения в Наказателния си кодекс;

Търговско и икономическо сътрудничество, трудови и социални въпроси, мобилност на работниците

76. подчертава, че Украйна е важен геополитически, геостратегически и търговски партньор на Съюза; посреща със задоволство значителното увеличение на търговския поток между ЕС и Украйна, в резултат на което понастоящем Съюзът е най-големият търговски партньор на Украйна; изразява съжаление обаче във връзка с относително ниското равнище на преките чуждестранни инвестиции в страната;

77. приветства трайно положителните резултати, постигнати в двустранните търговски и икономически отношения през 2019 г., като вносът на Украйна е нараснал с 12,3%, а износът – с 9,7%, с общ размер 43,3 милиарда евро; отбелязва, че търговията между ЕС и Украйна е нараснала с 49% и че ЕС продължава да бъде основният търговски партньор на Украйна с дял от 40% от търговията ѝ през 2019 г., а Украйна е 18-ият по обем търговски партньор на ЕС с дял от 1,1% от общата търговия на ЕС; отбелязва, че търговският дефицит на Украйна с ЕС се е увеличил на 5,1 милиарда евро;

78. насърчава двете страни да засилят сътрудничеството на двустранно равнище, както и в рамките на международни форуми за справяне с предизвикателствата, произтичащи от COVID-19, по-специално като направят веригите на доставки по-устойчиви и диверсифицирани и като работят заедно за справяне с протекционистките тенденции; отбелязва, че целта на ЕС за постигане на отворена стратегическа автономност би могла да създаде възможности за още по-тясно сътрудничество със съседните държави;

79. насърчава Комисията да подкрепи Украйна в набелязването на областите, които биха могли допълнително да насърчат икономическата диверсификация, и в утвърждаването им като приоритетни в процеса на пълно прилагане на задълбочената и всeобхватна зона за свободна търговия;

80. отново заявява, че постепенното интегриране на Украйна във вътрешния пазар на ЕС, съгласно предвиденото в Споразумението за асоцииране, е една от основните цели на асоциирането, и в този контекст подкрепя създаването на условия за засилени икономически и търговски отношения между Украйна и ЕС, както и по-широкообхватния процес на сближаване на законодателствата, който зависи от пълното прилагане на задълбочената и всeобхватна зона за свободна търговия и спазването на съответните правни, икономически и технически разпоредби и стандарти;

81. отбелязва, че са въведени редица реформи, довели до дерегулация на икономиката, по-голяма прозрачност на публичните финанси и подобряване на разпоредбите относно концесиите и публично-частното партньорство, предоставяйки нови възможности както за местните, така и за чуждестранните инвеститори;

82. отбелязва обаче, че в страната не са постигнати видими резултати по отношение на премахването на олигархичните структури, тъй като олигарсите все още оказват силно въздействие върху украинската икономика и политика, по-специално по отношение на собствеността върху медиите и упражняването на влияние върху съдебната власт и системата за правоприлагане; счита, че създаването на ясни и еднакви за всички правила в икономиката и политиката може да се окаже ефективен метод за фактическо намаляване на неофициалното влияние на малка група от най-богатите предприемачи върху функционирането на държавата, включително върху законодателството, и съответно призовава украинските органи да ускорят процеса на премахване на олигархичните структури;

83. освен това изразява съжаление относно увеличаването на броя на държавните предприятия и настоятелно призовава Украйна да ускори още повече приватизацията на държавните предприятия, за да модернизира и подобри функционирането на икономиката си и за да избегне завладяването на икономиката от олигарсите; подчертава необходимостта от подновяване на ангажимента от страна на Украйна за борба с влиянието на личните интереси, които, ако бъдат пренебрегнати, биха могли сериозно да подкопаят досегашните резултати от реформите и мерките за подпомагане на Украйна като цяло;

84. призовава Украйна и ЕС да засилят сътрудничеството си за по-нататъшно либерализиране на двустранната търговия, включително като сключат споразумението за оценка на съответствието и приемане на промишлени продукти, както и да задълбочат сътрудничеството си по отношение на санитарните и фитосанитарните мерки и митниците; освен това призовава за засилено секторно сътрудничество между ЕС и Украйна в областта на образованието и научните изследвания, иновациите, сектора на ИКТ и цифровизацията, както и екологосъобразните технологии, за да се споделят ноу-хау и най-добри практики; призовава също така за засилено сътрудничество и постепенна диференцирана секторна интеграция на Украйна в енергийния съюз, транспортната общност и цифровия единен пазар, наред с други области;

85. призовава украинските органи да отворят авиационния пазар на страната за европейски дружества, включително за нискобюджетни компании, и подкрепя възможно най-скорошното подписване на споразумението за общо авиационно пространство;

86. приветства напредъка, постигнат в сътрудничеството между Украйна и ЕС в цифровата сфера, и насърчава по-нататъшното задълбочаване на това сътрудничество, насочено към взаимно третиране съгласно правилата на вътрешния пазар, включително в други сектори от взаимен интерес; подчертава значението на мерките, предприети в областта на цифровата трансформация и електронното управление, както и напредъка в сближаването на украинското законодателство с това на ЕС в областта на електронните удостоверителни услуги и електронните комуникации; насърчава Комисията да подкрепи допълнително привеждането на усилията на Украйна в областта на медиите и информационната грамотност, електронното управление и цифровата икономика в съответствие с настоящата цифрова епоха, както и за постепенно интегриране в цифровия единен пазар на ЕС, а също и за проучване на начините за намаляване на таксите за роуминг между ЕС и Украйна; във връзка с това отбелязва новата програма на ЕС на стойност 25 милиона евро в подкрепа на електронното управление и цифровата икономика в Украйна; насърчава включването на Украйна в единната зона за плащания в евро (SEPA), след като страната изпълни всички технически и правни изисквания;

87. призовава Комисията и ЕСВД да извършат надеждна оценка на нуждите по отношение на региона Донбас, за да бъде създадена стратегия за неговото социално-икономическо възстановяване, и предлага създаването на подходяща международна рамка за възстановяването на Донбас;

88. призовава украинските органи да продължат с реформите в системата за обществено здравеопазване, особено предвид опустошителното въздействие, което пандемията от COVID-19 оказа върху украинската здравна система; отбелязва, че според УНИЦЕФ COVID-19 е предизвикал не само криза в сектора на общественото здраве, но и социално-икономическа криза, която би могла да увеличи нивото на бедност в Украйна от 27,2% на 43,6% или дори на 50,8%; поради това насърчава украинското правителство да приложи всеобхватни мерки за социална закрила с цел смекчаване на последиците от COVID-19;

89. приветства факта, че Украйна се присъедини към Комитета за здравна сигурност на ЕС и системата за ранно предупреждение и реагиране, за да участва в общоевропейската координация на дейностите за реагиране на COVID-19 в общественото здравеопазване; настоятелно призовава Комисията, държавите членки и Украйна да засилят сътрудничеството в областта на устойчивостта на общественото здравеопазване, както и да обменят най-добри практики и да работят с гражданското общество за създаване на противоепидемични стратегии с акцент върху най-уязвимите групи;

90. призовава украинското правителство да гарантира, че всички ограничителни мерки във връзка с COVID-19 са законни, строго необходими и пропорционални на целта за защита на общественото здраве и за спасяване на живота на хората (въз основа на научни становища), че те са обект на постоянно преразглеждане и че се отменят, когато вече не са необходими, както и че те се прилагат по недискриминационен начин; призовава органите да гарантират, че уязвимите и маргинализираните групи не са поставени в несъразмерно неблагоприятно положение вследствие на действията в отговор на пандемията от COVID-19, и да предприемат действия за преодоляване на вече съществуващото неравенство;

91. настоятелно призовава Украйна да се справи с широкоразпространеното връзкарство и корупцията, която продължава да съществува в здравния ѝ сектор и особено в Министерството на здравеопазването, и ефективно да разследва всички корупционни дейности, и по-специално опитите за закупуване на медицинско оборудване на непропорционално високи цени в условията на пандемията;

92. посреща със задоволство напредъка в сближаването на нормативната уредба на Украйна с достиженията на правото на ЕС и приемането през ноември 2019 г. на санитарна и фитосанитарна стратегия, включваща над 200 нормативни акта на Съюза, които трябва да бъдат въведени в украинското право;

93. отбелязва със загриженост липсата на достатъчен напредък в сближаването със стандартите на ЕС за хуманно отношение към животните;

94. приветства приемането през март 2020 г. на закона за продажбите на земеделска земя, който следва да допринесе за отключването на огромния потенциал на Украйна в селскостопанския сектор, както и приемането през май 2020 г. на закона за подобряване на определени инструменти за регулиране на дейността на банките, с който се укрепва банковата система и се възпрепятства връщането на PrivatBank на нейните бивши собственици;

95. приветства факта, че Украйна се присъедини към Многостранната временна договореност за арбитраж при обжалване, като по този начин допринася да се преодолее застоят, причинен от парализирането на Апелативния орган, и да се обезпечи, че членовете на Световната търговска организация (СТО) могат да се възползват от двуетапната система за уреждане на спорове в рамките на СТО, докато Апелативният орган отново започне да функционира;

96. призовава Украйна да спазва бъдещите решения на арбитражния състав относно мораториума върху износа на необработен дървен материал, като същевременно прилага задължителна надлежна проверка по цялата верига за създаване на стойност по отношение на стоки, свързани с добива от горите, и подобрява управлението в сектора на горското стопанство;

97. отбелязва със загриженост, че Украйна наскоро започна две разследвания за налагане на защитни мерки срещу вноса на азотни и комплексни торове от ЕС; отчита, че Украйна реши да прекрати тези две разследвания за налагане на защитни мерки в последния възможен момент, а понастоящем се подготвят нови разследвания за налагане на защитни мерки; предупреждава, че подобни действия биха могли да подкопаят взаимното доверие между двете страни;

98. припомня, че в ЕС месото от домашни птици е чувствителен продукт; отчита решението, намерено за износа на „други“ разфасовки от домашни птици чрез изменение на търговските преференции за месо от домашни птици и продукти от такова месо и запълване по такъв начин на пропуска в споразумението; призовава Украйна да се въздържа от подобни практики и да зачита изцяло и прилага добросъвестно всички разпоредби за задълбочената и всeобхватна зона за свободна търговия; призовава Комисията да извърши задълбочен мониторинг на прилагането на задълбочената и всeобхватна зона за свободна търговия и да използва всички налични мерки за преодоляване на практиките, нарушаващи функционирането на пазара, и потенциалното експлоатиране на правни пропуски;

99. настоятелно призовава за предприемане на мерки по отношение на разделението между градските и селските райони в Украйна чрез ефективни финансови и технически стимули за микро-, малките и средните предприятия (ММСП), дребните земеделски стопани и семейните предприятия в селските и крайградските райони, както и чрез подобряване на връзката между хората и инфраструктурата между градовете и селските райони с цел насърчаване на социалното сближаване;

100. приветства постигнатите в рамките на механизма за задълбочената и всeобхватна зона за свободна търговия резултати за МСП по отношение на подобряването на достъпа до финансиране и разкриването на възможности за търговия; подчертава, че една подходяща информационна кампания би позволила на МСП да се възползват в по-голяма степен от възможностите, предлагани от задълбочената и всeобхватна зона за свободна търговия;

101. призовава Комисията да предостави техническа подкрепа за регионалните служби по заетостта, за да се стимулира заетостта, да се предоставят подкрепа и инвестиции за младежта и програми за устойчиво икономическо развитие, благоприятстващи социалното предприемачество, и да се постави акцент върху младежта от селските райони, за да се укрепи образователната система въз основа на търсенето на пазара на труда, за да се защитят най-уязвимите и да се избегне липсата на социално-икономически възможности;

102. насърчава Комисията да следи въздействието на задълбочената и всeобхватна зона за свободна търговия върху трудовите права и правата на свобода на сдружаване във връзка с търговията с ЕС; призовава украинското правителство да насочи вниманието си и към социалното измерение на търговията и устойчивото развитие и да следи отблизо икономическото и социалното въздействие от прилагането на задълбочената и всeобхватна зона за свободна търговия; призовава украинското правителство да спазва и прилага трудовите стандарти и да ратифицира и изцяло да прилага всички конвенции на Международната организация на труда (МОТ); насърчава украинското правителство да продължи сближаването на трудовите си стандарти с тези на ЕС, по-специално по отношение на свободата на събранията и социалния диалог; приветства инициативата за реформа в областта на труда, но подчертава необходимостта от широки консултации с профсъюзите и гражданското общество и препоръчва да се извлекат ползи от експертния опит на МОТ в тази сфера;

103. призовава украинското правителство да въведе система от стимули и санкции за борба с пословично големия брой работни места в неформалния сектор на заетостта;

104. отчита увеличената трудова мобилност между Украйна и ЕС, с равнища на емиграция между 2,2 и 2,7 милиона души, което се равнява на 13 – 16% от общата заетост в Украйна, което, от една страна, води до намаляване на предлагането на труд в Украйна и недостиг на работна ръка в някои професии, а от друга страна е един от факторите, допринасящи за ръста на заплатите на работниците, които остават в страната, и е източник на приток от парични преводи от мигрантите, който оказва сериозно въздействие върху украинската икономика, като съответните приходи се равняват на над 8% от БВП; призовава за допълнителен анализ на икономическите и социалните предимства и последици от настъпилата след 2014 г. вълна от трудова миграция върху икономиките и социалноосигурителните системи на Украйна и на държавите членки; подчертава, че е изключително важно правителството да възприеме подход, насочен към развиването на работна среда, осигуряваща прилични условия на труд за служителите в украинските предприятия, включително по отношение на здравословните и безопасни условия на труд, законно декларирани работни места с покритие от държавното социално осигуряване, навреме и цялостно изплащани заплати, право на членство в профсъюз и на представляване на интересите на работниците, както и пълноценно колективно договаряне, водещо до постигане на обвързващи колективни трудови договори; отново заявява, че е необходимо да се преодолее изтичането на мозъци от Украйна чрез насърчаване на програми за качествено и приобщаващо образование и обучение и създаване на възможности за работа с оглед на осигуряването на социално-икономически перспективи за младите хора и семействата в техните местни общности;

105. приветства и призовава за по-нататъшното развитие на финансираните от ЕС програми за подпомагане на модернизацията на системата на професионалното обучение в Украйна („EU4Skills: Better Skills for Modern Ukraine“ (Програма на ЕС за развитие на уменията: по-добри умения за модерна Украйна“)), както и на бизнес средата, която е от ключово значение за евентуалните завръщащи се лица и за местните предприемачи (антикорупционни мерки, подкрепа за МСП, данъчна и митническа реформа и др.), както чрез безвъзмездни средства за отделните сектори, така и под формата на условия в програмите на ЕС за макрофинансова помощ;

106. призовава Съвета за асоцииране да отдаде предимство на изпълнението на международните трудови стандарти и законодателството и практиките на ЕС в областта на социалната политика, заетостта и труда, разпоредбите относно колективното договаряне, социалния диалог, справянето с равенството между половете и реформата на законодателството в областта на труда, за да се гарантира балансирането на интересите на социалните партньори, както и защитата на правата на служителите в съответствие с разпоредбите на Споразумението за асоцииране (членове 419 – 421 и член 424) и съответните конвенции на СТО (81, 87, 98, 117, 122, 129, 144, 154 и 173); припомня на украинското правителство, че усилията му за подобряване на стопанския климат с цел привличане на преки инвестиции и насърчаване на икономическия растеж не трябва да бъдат за сметка на правата на работниците и техните условия на труд; призовава украинското правителство да прилага систематичен подход и да предоставя институционална подкрепа за социалния диалог, както и да полага усилия за превръщането на Националния тристранен социален и икономически съвет в ефективен инструмент за социален диалог;

107. отбелязва със загриженост, че възможността на профсъюзите да упражняват правата си в Украйна е ограничена поради недостатъци и неясноти в законодателството;

Енергетика, околна среда и изменение на климата

108. посреща със задоволство приключването през 2019 г. на отделянето на собствеността на „Нафтогаз“ и създаването на независим от правна гледна точка оператор на газопреносната система, което е в съответствие с третия енергиен пакет на ЕС; при все това призовава украинските органи да повишат техническата независимост на оператора на газопреносната система от „Нафтогаз“; приветства либерализирането и отварянето на конкурентоспособен газов пазар за домакинствата; изразява съжаление обаче във връзка с последните нападки срещу ръководството на „Нафтогаз“, включително срещу надзорния съвет на дружеството, които подкопават неговата независимост и напредъка на реформите, които са постигнати до момента в тази област;

109. подчертава ролята на Украйна като стратегическа транзитна държава за преноса на газ и необходимостта от модернизация на нейната национална газопреносна система, както и значението на нейното интегриране в рамките на енергийния пазар на ЕС въз основа на ефективното изпълнение на актуализираното приложение XXVII към Споразумението за асоцииране; приветства подписването на дългосрочния договор за транзитен пренос на газ, осъществено с помощта на ЕС; изразява загриженост във връзка с изграждането на тръбопровода „Северен поток 2“ и отново посочва дългосрочните основни рискове в сферата на политиката, икономиката и сигурността; отбелязва, че газопроводът засилва зависимостта на ЕС от доставките на газ от Русия, застрашава вътрешния пазар на ЕС, не съответства на енергийната политика на ЕС или на стратегическите му интереси и има възможни отрицателни последици за разкъсваната от войната Украйна; поради това в съответствие с предишните си позиции призовава всички заинтересовани страни, и по-специално тези от държавите членки и Европа, да използват наличните правни клаузи, за да спрат проекта;

110. изисква Комисията да следи съответствието на ситуацията в Украйна с достиженията на правото на Европейския съюз в областта на енергетиката с оглед на по-нататъшната интеграция на енергийните пазари; напълно подкрепя интеграцията на Украйна в европейската континентална енергийна мрежа (ENTSO-E); настоятелно призовава Украйна да подобри координацията на политиките и действията на международните институции (например Комисията, Европейската банка за възстановяване и развитие, Европейската инвестиционна банка, Световната банка, KfW, ENTSO-E и Енергийната общност) и украинските институции, подпомагащи украинския енергиен сектор;

111. осъжда извършвания от Русия добив на газ от украинския шелф в украинската изключителна икономическа зона и заявява, че ЕС не признава заграбването на газовите полета в Азовско море и в Черно море от страна на Руската федерация и че той следва да подкрепи правните действия на украинските органи за спиране на този незаконен добив;

112. изразява съжаление, че новият пазар на електроенергия на едро, започнал да функционира в Украйна през юли 2019 г., все още не е конкурентен според стандартите на ЕС; поради това настоятелно призовава Украйна да завърши реформата му и да повиши нивото на съответствие с правото на ЕС, преди всичко чрез повишаване на независимостта на Укренерго и недопускане на кръстосано субсидиране; призовава Украйна да модернизира съществуващите си електроцентрали, за да отговори на строгите европейски стандарти за опазване на околната среда и безопасност;

113. приветства позицията на украинското правителство да изпълнява поетия в рамките на Енергийната общност ангажимент да спазва приложимото право на ЕС, включително политиката в областта на околната среда и безопасността, като по този начин не позволява внос на електроенергия от разположени в съседни държави електроцентрали, които се изграждат, без да се спазват изискванията на международните конвенции и най-високите международни стандарти за опазване на околната среда и безопасност;

114. изразява съжаление относно факта, че в сектора за производство на енергия от възобновяеми източници Украйна все още не изпълнява своите задължения спрямо инвеститорите и че забавянето на плащанията към производителите на електроенергия от възобновяеми източници застрашава по-нататъшното развитие на чисти енергийни източници в Украйна;

115. настоятелно призовава украинските органи спешно да завършат модернизирането на атомните електроцентрали и да разследват забавянето на тези процеси, по-специално по отношение на модернизацията на АЕЦ „Запорожие“;

116. подчертава значението на засилването на сътрудничеството по отношение на инфраструктурата в региона, по-нататъшната диверсификация на енергийните доставки на Украйна, енергийната ефективност, възобновяемите източници на енергия и свързаността в енергийния сектор на Украйна, като същевременно се гарантира устойчивостта на околната среда; отбелязва, че подкрепата и насърчаването на вътрешнорегионална търговия между държавите от Източното партньорство ще създаде също така нови икономически възможности, включително за МСП;

117. посреща със задоволство приемането от страна на украинското правителство през февруари 2019 г. на стратегията за държавната политика в областта на околната среда до 2030 г. и на националния план за управление на отпадъците, законите за оценката на въздействието върху околната среда и за стратегическата екологична оценка, както и законите, приети в областта на политиката за климата; настоятелно призовава Украйна да повиши ангажираността си в борбата с изменението на климата по отношение на изпълнението на политиките в областта на изменението на климата, включването на изменението на климата във всички области на формулирането на политики и активизирането на усилията за изпълнение на националните ангажименти, поети във връзка с Парижкото споразумение от 2015 г.;

118. настоятелно призовава Украйна да се бори ефективно с незаконната сеч в съответствие с устойчивото управление на горите и стандартите за опазване на околната среда и да предприеме действия за прекратяване на екологичните щети, нанасяни от незаконната и неустойчива експлоатация на природни ресурси, като например незаконната сеч във вековните гори в Карпатите, която е и основната причина за наводненията в региона; призовава ЕС да допринесе за предотвратяването на незаконната сеч във връзка с незаконния проект за ски курорт „Свидовец“, както и на незаконния и вреден за околната среда метод за добив на кехлибар; насърчава Украйна да инвестира в екологична, безопасна за околната среда и устойчива туристическа инфраструктура и призовава украинските органи да не допускат случаи на увреждане на околната среда от бъдещи проекти, като подобрят надзора, прозрачността и изпълнението на оценките на въздействието върху околната среда и извършването на надлежна проверка; настоятелно призовава Украйна да осигури свободен и удобен достъп до информация относно околната среда, да разшири защитените зони и да ускори изпълнението на националния план за намаляване на емисиите от основните източници на замърсяване от големите горивни инсталации; насърчава Украйна да приеме законодателство за развитието на устойчив транспорт; настоятелно призовава Украйна да почиства и обезврежда крайно опасните селскостопански химикали по безопасен и съобразен с околната среда начин, и по-специално остарелите пестициди в Херсонска област и други региони на Украйна;

119. изразява сериозна загриженост относно въздействието на конфликта в източната част на Украйна върху околната среда, включително във връзка с опасностите, породени от наводняването на свързани помежду си мини; призовава за задълбочена оценка на въздействието на конфликта върху околната среда и за последващ план за ответни мерки, насочен към предотвратяването на екологичен срив; предлага програма за разминиране на Донбас с участието на украинските органи и международната общност;

120. изразява също дълбока загриженост относно наличието на близо 1 200 радиоактивни източника – използвани за медицински, промишлени или научни цели – във и около региона на Донецк, които създават сериозни рискове за здравето, безопасността и околната среда; призовава ОССЕ, държавите от тристранната контактна група и нормандската четворка да противодействат на разпространението на дейности, свързани с радиоактивни материали, и на контрабандата на радиоактивни вещества съгласно режима за неразпространение на ядрени оръжия; настоятелно призовава всички страни да се свържат със съответните заинтересовани участници, за да може изведените от употреба силно радиоактивни източници да се извозят безопасно извън региона Донбас;

121. приветства амбицията на Украйна да допринесе за постигането на целите на Европейския зелен пакт и призовава Комисията да подпомогне по подходящо начин усилията на Украйна, наред с другото, чрез установяване на съответен структуриран диалог, пътна карта и обмен на информация; призовава Комисията да гарантира, че задълбочената и всeобхватна зона за свободна търговия не влиза в противоречие със заложените в нея цели и инициативи в областта на опазването на околната среда;

122. приветства програмата „Пакет от мерки в областта на климата за устойчива икономика“ на ЕС с бюджет от 10 милиона евро, която ще предложи подкрепа на Украйна за разработване на цялостен подход за преструктуриране на основните икономически сектори на страната с цел постигане на икономика с ниски въглеродни емисии;

Контакти между хората

123. признава значението на трансграничната мобилност за активизирането на контактите между хората и приветства продължаващото успешно прилагане на безвизовия режим за гражданите на Украйна, който позволи на украинските граждани да осъществят над 40 милиона пътувания до държави от ЕС от юни 2017 г. насам; подчертава, че е важно да продължат да се изпълняват критериите за либерализиране на визовия режим и да се ускорят свързаните с това усилия за провеждане на реформи; изразява становище, че в резултат на безвизовия режим се е увеличил броят на пътуванията от Украйна до ЕС и по този начин е постигнато по-добро разбирателство между съответните общества, което е най-добрата основа за продължаване на усилията за сближаване; подчертава, че този подход трябва да продължи и с течение на времето трябва да бъде разширен;

124. припомня значението на интеграцията на Украйна в програмите на ЕС, като например „Еразъм+“, „Хоризонт Европа“ и „Творческа Европа“, както и необходимостта от засилване на съответното сътрудничество в рамките на настоящите и бъдещите програми; счита, че участието на украински студенти, както и на университетски и училищни преподаватели в програмите на „Еразъм+“ следва значително да се разшири;

125. отбелязва, че увеличеният брой на посещенията на украински граждани в държави от Шенген е предизвикателство за гранично-пропускателните пунктове на границата между ЕС и Украйна, които са претоварени, и че нито инфраструктурата им, нито техният капацитет са в състояние да осигурят достойни и хуманни условия за хората, преминаващи границата; отбелязва, че един от най-наболелите проблеми на границата между ЕС и Украйна, особено в частта на границите между Унгария и Украйна и между Полша и Украйна, е дългото време на изчакване за пресичане на границата; отправя призив към Комисията да започне диалог с цел осигуряване на бързи и свободни от корупция гранично-пропускателни процедури, наред с другото, чрез инвестиции, обучение на служителите и ефективен механизъм за подаване на жалби, свързани с преминаването през гранично-пропускателни пунктове; насърчава ЕС да подкрепи създаването на нови гранично-пропускателни пунктове и разширяването на съществуващите такива на границата между ЕС и Украйна посредством стриктното наблюдение на финансирането, за да не се допускат злоупотреби, каквито бяха налице в миналото;

126. подкрепя засиленото сътрудничество между ЕС и Украйна, по-специално в областта на управлението на границите, националната система за предоставяне на убежище и системата за управление на идентификацията въз основа на биометрични данни, борбата с изпирането на пари и с финансирането на тероризма, борбата с организираната престъпност и с тежките международни престъпления, както и задълбочаването на сътрудничеството между Украйна и Европейската агенция за гранична и брегова охрана (FRONTEX);

127. отбелязва, че е постигнат допълнителен напредък по отношение на привеждането на украинските митнически и гранични процедури в съответствие с процедурите на Съюза, както и по отношение на текущите институционални реформи на данъчната и митническата администрации; приветства закона за статута на държавната митническа служба като юридическо лице, както и закона за одобрените икономически оператори и закона за въвеждането на националната електронна система за транзит, които бяха приети през есента на 2019 г.; приветства също така приемането през юни 2019 г. на „Стратегия за интегрирано управление на границите до 2025 г.“ и последващия план за действие за периода 2020 – 2022 г.; изразява съжаление обаче относно прекъсването на работата по финансирания от ЕС проект за модернизацията на шестте гранично-пропускателни пункта на границата със Съюза и относно много дългото време на изчакване, което все още е факт на тези граници; освен това настоятелно призовава украинските органи да приемат всички все още неприети мерки и разпоредби, които са необходими за привеждане в пълна оперативност на системата за одобрените икономически оператори и националната електронна система за транзит, както и да гарантират, че новото ръководство на държавната митническа служба ще бъде назначено бързо, като ще бъдат избрани компетентни кандидати чрез прозрачна и обективна публична процедура на подбор; настоятелно призовава украинските органи да инкриминират контрабандата на всички видове стоки като ключов елемент на интегрираното управление на границите;

128. призовава ЕС и украинските и молдовските органи да ускорят процеса на блокиране на незаконната търговия и на унищожаване на контрабандните канали в Приднестровието, което служи за убежище за контрабандистите и се използва от престъпници и олигарси, допринася за укрепване на влиянието на Русия и е един от основните фактори за продължаването на конфликта;

Институционални разпоредби

129. приветства резултатите от срещата на високо равнище между ЕС и Украйна, проведена на 6 октомври 2020 г. – първата двустранна среща на високо равнище, проведена в Брюксел с физическо присъствие на участниците, от началото на пандемията от COVID-19 насам, както и ясните декларации на двете страни относно поддържането на ангажимента им за укрепване на политическото асоцииране и икономическата интеграция на Украйна с Европейския съюз;

130. изразява задоволство от резултатите от текущите срещи и дейности в рамките на диалозите на Европейския парламент „Жан Моне“ по въпросите на мира и демокрацията с Върховната рада на Украйна и изцяло подкрепя продължаването им; изразява убеждение, че задълбочаването на парламентарната култура на диалог ще гарантира стабилността, независимостта, прозрачността и ефективността на Върховната рада на Украйна, като това е от ключово значение за демократичното и европейското бъдеще на страната и е в съответствие със стремежите на украинските граждани;

131. в този контекст насърчава Върховната Рада активно да продължи своята институционална реформа, която цели, наред с другото, увеличаване на законодателния капацитет и на качеството на законодателството, упражняване на политически надзор върху работата на изпълнителната власт, както и осигуряване на прозрачност и отчетност за гражданите, с оглед да се оптимизира и да се даде приоритет на приемането на законопроектите, свързани с изпълнението на Споразумението за асоцииране, както и да се установят институционални гаранции за блокиране на законодателството, което противоречи на поетите по споразумението ангажименти, например чрез по-решителна роля на комисията за европейска интеграция, чиито становища следва да бъдат задължителни; подчертава значението на продължаването на взаимодействието на Европейския парламент с Върховната рада с цел подпомагане на този процес на реформи; подчертава значението на продължаването на междупарламентарното сътрудничество и на контактите между хората по възможно най-оптимален начин в условията на пандемията от COVID-19;

132. подчертава значението на продължаването на подкрепата за консултативната мисия на Европейския съюз (EUAM) в Украйна, както и ролята на тази мисия за реформата в сектора на гражданската сигурност; приветства откриването на нейно местно бюро в Мариупол и се надява, че ще бъдат постигнати осезаеми резултати в съответствие с мандата на мисията; изисква Комисията да засили усилията си за укрепване на капацитета на украинските органи, участващи в изпълнението на Споразумението за асоцииране/задълбочената и всeобхватна зона за свободна търговия; отправя искане към Комисията да разработи инструментите, необходими за подпомагане на Украйна в постоянното привеждане в съответствие с достиженията на правото на ЕС, съгласно съответните решения от 22-рата среща на високо равнище между ЕС и Украйна;

133. повтаря призива си за създаване на университет на Източното партньорство в Украйна; призовава институциите на Съюза да укрепят и разширят програмите за обучение на украински правни специалисти, които желаят да специализират в областта на правото на ЕС, и да укрепят капацитета на Украйна за участие в програма „Хоризонт Европа“, наред с други начини за насърчаване на контактите между хората, и сътрудничеството в академичната и образователната сфера между ЕС и Украйна;

134. приветства подкрепата на ЕС за изграждането на институционален капацитет и обучителните курсове за украински длъжностни лица, организирани от Колежа на Европа в Натолин;

135. призовава всички институции на ЕС, държавите членки и украинските органи да разработят кампании за по-добро информиране на гражданите относно възможностите, произтичащи от инициативата за Източното партньорство и изпълнението на Споразумението за асоцииране/задълбочената и всeобхватна зона за свободна търговия, като повишат осведомеността относно ползите от по-тясното асоцииране и ги свържат с положителното развитие на пазарите на труда в Украйна и останалите асоциирани държави; насърчава украинските органи да осведомяват по-добре гражданите на Украйна за ползите от Споразумението за асоцииране/задълбочената и всeобхватна зона за свободна търговия и за помощта на ЕС и да положат повече усилия, за да гарантират, че предлаганите от Споразумението за асоцииране/задълбочената и всeобхватна зона за свободна търговия възможности и помощта и програмите на ЕС достигат до местното равнище, включително в отдалечените райони на страната, и по-специално в селските райони, за да се даде възможност на жителите да настояват за положителни промени в своите общности;

136. приветства украинското гражданско общество, младите хора и НПО за дейностите им във всички области на обществения и политическия живот, и по-специално за подкрепата им за изпълнението на Споразумението за асоцииране/задълбочената и всeобхватна зона за свободна търговия, преодоляването на свързаните с пандемията от COVID-19 предизвикателства, борбата с кампаниите за дезинформация, предоставянето на помощ и съдействие за вътрешно разселените лица и други уязвими групи, както и повишаването на обществената устойчивост и медийната грамотност сред украинския народ; насърчава украинските централни и местни органи на управление да продължат да насърчават тясното сътрудничество с гражданското общество, включително чрез предоставяне на по-голяма финансова подкрепа за неговите дейности; призовава Комисията да даде приоритет на подкрепата за тези НПО и организации на гражданското общество; приветства в тази връзка програмата „Механизъм за подкрепа на гражданското общество“ на стойност 20 милиона евро, която ще подпомага укрепването на капацитета на организациите на гражданското общество, за да участват във вземането на решения и в обществения живот; с оглед на няколко проектозакона относно функционирането и работата на организациите на гражданското общество и други асоциации настоятелно призовава украинските органи да не приемат закони, които не съответстват на националните и международните задължения на Украйна в областта на правата на човека, и да гарантират, че гражданското общество функционира без ненужна намеса;

 

°

° °

137. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, заместник-председателя на Комисията/върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, както и на президента, правителството и парламента на Украйна и на президента, правителството и парламента на Руската федерация.
 


 

 

СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ (27.10.2020)

на вниманието на комисията по външни работи

относно прилагането на Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна

(2019/2202(INI))

Докладчик по становище: Еникьо Дьори

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по международна търговия приканва водещата комисия по външни работи да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. подчертава, че Украйна е важен геополитически, геостратегически и търговски партньор на Европейския съюз; счита, че задълбочената и всеобхватна зона за свободна търговия (ЗВЗСТ), която се прилага от 2016 г., е допринесла за положителното развитие на търговията и за икономическата модернизация, засилила е преките чуждестранни инвестиции и е създала нови работни места и от двете страни; приветства трайно положителните резултати, постигнати в двустранните търговски и икономически отношения през 2019 г., като вносът на Украйна е нараснал с 12,3%, а износът – с 9,7%, с общ размер 43,3 милиарда евро; отбелязва, че търговията между ЕС и Украйна е нараснала с 49% и че ЕС остава основният търговски партньор на Украйна, на който се падат 40% от търговията ѝ през 2019 г., докато Украйна е 18-ият по обем търговски партньор на ЕС, на който се падат 1,1% от общата търговия на ЕС; отбелязва, че търговският дефицит на Украйна с ЕС се е увеличил на 5,1 милиарда евро;

2. приветства одобрението и отпускането в две части на четвъртата поредна програма за макрофинансова помощ (МФП) в размер на 1 милиард евро за подпомагане на Украйна; отбелязва, че общо ЕС е предоставил на Украйна 3,8 милиарда евро под формата на заеми за МФП от 2014 г. насам, което е най-голямата сума за МФП, отпускана от ЕС за отделна държава партньор; подчертава бързата реакция на ЕС за предоставяне на 190 милиона евро за посрещане на най-непосредствените здравни нужди, както и значението и навременността на допълнителните 1,2 милиарда евро за МФП за Украйна в контекста на пандемията от COVID-19; отбелязва, че това е ключова демонстрация на солидарността на ЕС във време на безпрецедентна криза; припомня, че МФП е важен инструмент за изпълнение на амбициозната програма за реформи на Украйна и за ускоряване на икономическия растеж, по-специално чрез стимулите „повече за повече“; припомня значението на обвързаността с условия въз основа на истински демократични реформи и добро управление; насърчава Украйна да продължи да напредва в регулаторното сближаване с достиженията на правото на ЕС;

3. насърчава и двете страни да засилят сътрудничеството на двустранно равнище и на международни форуми за действия спрямо предизвикателствата, създадени от COVID-19, по-специално като направят веригите на доставки по-устойчиви и диверсифицирани и като работят заедно за справяне с протекционистките тенденции; отбелязва, че целта на ЕС за постигане на отворена стратегическа автономност би могла да създаде възможности за още по-тясно сътрудничество със съседните държави;

4. насърчава Украйна да продължи по своя път към селскостопански, екологични и социални реформи; подчертава, че привеждането в съответствие с правилата на ЗВЗСТ ще даде възможност на страните да засилят сътрудничеството и да улеснят търговията; настоятелно призовава Украйна да зачита изцяло екологичните цели, определени в ЗВЗСТ, както и международните си ангажименти за устойчива търговия и развитие, по-специално Парижкото споразумение; насърчава Комисията да наблюдава въздействието на ЗВЗСТ върху трудовите права и правата на свобода на сдружаване, свързани с търговията с ЕС; призовава Украйна да се съсредоточи върху социалното измерение на търговията чрез преодоляване на недостатъците на системата за инспекция на труда и дискриминацията в политиките за пазара на труда и заетостта;

5. призовава Комисията да отдаде по-голямо значение на пренебрегваните области от споразуменията за асоцииране (СА)/ЗВЗСТ по отношение на важни области на политиката, като например интегрирането на принципа на равенство между половете и справянето със здравни кризи, като гарантира, че те не противоречат на императивното изискване за действия по околната среда и климата и на инициативите по линия на Европейския зелен пакт;

6. призовава ЕС да продължи да подкрепя присъединяването на държавите със СА/ЗВЗСТ към Единната зона за плащания в евро (SEPA), което ще бъде на първо място от полза за гражданите и ще предостави нови възможности за развитие на МСП;

7. приветства постигнатите в рамките на механизма за ЗВЗСТ резултати за МСП по отношение на подобряването на достъпа до финансиране и отварянето на възможностите за търговия; подчертава, че една подходяща информационна кампания би позволила на МСП да се възползват в по-голяма степен от възможностите, предлагани от ЗВЗСТ; призовава Комисията да наблюдава въздействието на ЗВЗСТ върху МСП; отбелязва, че подкрепата и насърчаването на вътрешнорегионална търговия между държавите от Източното партньорство ще създаде също така нови икономически възможности, включително за МСП;

8. призовава Комисията да подкрепя инвестициите в сектори с потенциал за развитие, растеж и конкурентоспособност в ЕС, които биха могли да насърчат допълнително икономическата диверсификация, например секторите на устойчивата енергетика и климата, цифровия единен пазар и киберсигурността, както и транспорта; приветства положителните стъпки, предприети от Украйна в цифровата трансформация, и призовава Комисията и държавите членки допълнително да проучват възможностите за засилено секторно сътрудничество и инвестиции в цифровата икономика, образованието и научните изследвания, цифровите умения, иновациите и борбата срещу дезинформацията, да укрепват сектора на ИКТ, както и зелените технологии, и да споделят ноу-хау и най-добри практики; във връзка с това отбелязва новата програма на ЕС на стойност 25 милиона евро в подкрепа на електронното управление и цифровата икономика в Украйна;

9. приветства факта, че Украйна се присъедини към многостранната междинна временна договореност за арбитраж при обжалване, като по този начин допринася да се преодолее застоят, причинен от парализирането на Апелативния орган, и да се обезпечи, че членовете на Световната търговска организация (СТО) могат да се възползват от двуетапна система за уреждане на спорове в рамките на СТО, докато Апелативният орган отново започне да функционира;

10. призовава Комисията да предостави техническа подкрепа за регионалните центрове за заетост, за да се стимулира заетостта сред младежите, да се предоставят подкрепа и инвестиции за програми за младежта и за устойчиво икономическо развитие, благоприятстващи социалното предприемачество, и да се постави акцент върху младежта от селските райони, за да се укрепи образователната система чрез търсенето на пазара на труда, за да се защитят най-уязвимите и да се избегне липсата на социално-икономически възможности;

11. припомня, че в ЕС месото от домашни птици е чувствителен продукт; отчита решението, намерено за износа на „други“ разфасовки от домашни птици чрез изменение на търговските преференции за месо от домашни птици и продукти от такова месо и запълване по такъв начин на пропуска в споразумението; призовава Украйна да се въздържа от подобни практики и да зачита изцяло и прилага добросъвестно всички разпоредби на ЗВЗСТ; призовава Комисията да извърши задълбочен мониторинг на прилагането на ЗВЗСТ и да използва всички налични мерки за преодоляване на практики, нарушаващи функционирането на пазара, и потенциалното експлоатиране на правни пропуски;

12. приветства многобройните реформи и разпоредби, приети от Украйна в съответствие със ЗВЗСТ, например стратегията за санитарните и фитосанитарните мерки (СФСМ) между ЕС и Украйна, както и привеждането на техническите регламенти и процедури в съответствие с тези на ЕС; отбелязва със загриженост липсата на достатъчен напредък в сближаването със стандартите на ЕС за хуманно отношение към животните; призовава Украйна спешно да приведе законодателството си в областта на хуманното отношение към животните и санитарните и фитосанитарните стандарти в съответствие с достиженията на правото на Съюза и да ги прилага съгласно стратегията за СФСМ; подчертава, че удължаването на преходния период за бройлери, кокошки носачки и свине до 2026 г. следва да се преразгледа;

13. припомня ролята на ЗВЗСТ като част от процеса на реформи, основаващ се на доброто управление и на борбата срещу корупцията и организираната престъпност; подчертава, че по-нататъшното укрепване на принципите на правовата държава, структурната реформа и борбата срещу корупцията са от ключово значение за създаване на по-привлекателна среда за бизнеса и инвестициите в Украйна; подчертава значението на лоялното сътрудничество с организациите на гражданското общество чрез включване на техните възгледи в процеса на вземане на решения и изпълнението на реформите;

14. счита, че регулаторното сближаване с достиженията на правото на ЕС е най-важното измерение на ЗВЗСТ, тъй като действителният достъп до пазара на ЕС и реформите в голяма степен зависят от правилното въвеждане и прилагане на относимото законодателство; осъзнава, че това представлява голямо предизвикателство за управлението, институциите и публичната администрация в Украйна, и насърчава Комисията да предостави адекватна техническа и финансова подкрепа; приветства дейностите на Групата за подкрепа на Украйна и призовава тази група да докладва по-задълбочено пред Европейския парламент относно вида на предоставената помощ, по-специално по отношение на транспонирането и прилагането на достиженията на правото на ЕС;

15. изразява загриженост, че Украйна е единствената европейска страна, включена в списъка на Комисията като приоритетна държава от „категория 2“, което означава, че правата върху интелектуалната собственост (ПИС) не са защитени и прилагани в достатъчна степен; подчертава необходимостта от засилване на митническия контрол и инфраструктура с цел по-добро предотвратяване на влизането и транзита на фалшифицирани продукти във и в рамките на Украйна; призовава Комисията да продължи да подпомага Украйна при разработването на нови законопроекти относно ПИС;

16. отбелязва със загриженост, че Украйна наскоро започна две разследвания за налагане на защитни мерки срещу вноса на азотни и комплексни торове от ЕС; отчита, че Украйна реши да прекрати тези две разследвания за налагане на защитни мерки в последния възможен момент, а понастоящем се подготвят нови разследвания за налагане на защитни мерки; предупреждава, че подобни действия биха могли да подкопаят взаимното доверие между двете страни;

17. отбелязва, че ЕС започна официална процедура за уреждане на спорове съгласно Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна относно забраната на Украйна за износ на необработена дървесина, и изразява загриженост във връзка с бавния напредък в решаването на спора; призовава Украйна да премахне търговските ограничения за дървесината, тъй като те са несъвместими с изискванията на Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна;

18. припомня значението на мира за икономическото и социалното развитие на Украйна; отбелязва, че икономическите санкции на ЕС срещу Русия в отговор на незаконното анексиране на Крим и умишлената дестабилизация на Украйна бяха удължени до 31 януари 2021 г. заради непълното прилагане на споразуменията от Минск; призовава Комисията и Европейската служба за външна дейност да увеличат усилията си за посредничество в този конфликт, за да помогнат на украинската икономика и региона да освободят напълно икономическия потенциал на сътрудничеството в региона;

19. призовава Комисията да наблюдава в подробности и да оценява прилагането на ЗВЗСТ, като обърне специално внимание на транспонирането и прилагането на достиженията на правото на ЕС, както и на всички случаи на нарушение на споразумението; насърчава Комисията да подкрепи Украйна в набелязването на областите, които биха могли допълнително да насърчат икономическата диверсификация, и в утвърждаването им като приоритетни в процеса на пълно прилагане на ЗВЗСТ; призовава Комисията да докладва на Парламента по тези въпроси, включително относно техническата и финансовата подкрепа, предоставена от ЕС, и да използва всички поуки от преразглеждането на ЗВЗСТ, предвидено за 2021 г.


 

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

27.10.2020

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

34

6

3

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Barry Andrews, Anna-Michelle Asimakopoulou, Tiziana Beghin, Geert Bourgeois, Saskia Bricmont, Udo Bullmann, Jordi Cañas, Daniel Caspary, Miroslav Číž, Arnaud Danjean, Paolo De Castro, Emmanouil Fragkos, Raphaël Glucksmann, Markéta Gregorová, Enikő Győri, Roman Haider, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Danuta Maria Hübner, Herve Juvin, Maximilian Krah, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, Margarida Marques, Gabriel Mato, Sara Matthieu, Emmanuel Maurel, Carles Puigdemont i Casamajó, Samira Rafaela, Inma Rodríguez-Piñero, Massimiliano Salini, Helmut Scholz, Liesje Schreinemacher, Sven Simon, Dominik Tarczyński, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt, Marie-Pierre Vedrenne, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Svenja Hahn, Jean-Lin Lacapelle


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

34

+

EPP

Anna‑Michelle Asimakopoulou, Daniel Caspary, Arnaud Danjean, Enikő Győri, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Gabriel Mato, Massimiliano Salini, Sven Simon, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler

S&D

Udo Bullmann, Paolo De Castro, Raphaël Glucksmann, Bernd Lange, Margarida Marques, Inma Rodríguez‑Piñero, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt, Miroslav Číž

RENEW

Barry Andrews, Jordi Cañas, Svenja Hahn, Samira Rafaela, Liesje Schreinemacher, Marie‑Pierre Vedrenne

GREENS

Saskia Bricmont, Markéta Gregorová, Heidi Hautala, Sara Matthieu

ECR

Geert Bourgeois, Dominik Tarczyński, Jan Zahradil

NI

Carles Puigdemont i Casamajó

 

6

-

ID

Herve Juvin, Maximilian Krah, Jean‑Lin Lacapelle

GUE

Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

NI

Tiziana Beghin

 

3

0

ID

Roman Haider, Danilo Oscar Lancini

ECR

Emmanouil Fragkos

 

Легенда на използваните знаци:

+ : „за“

- : „против“

0 : „въздържал се“


 

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ОТ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

9.11.2020

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

53

7

8

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Alviina Alametsä, Maria Arena, Petras Auštrevičius, Traian Băsescu, Lars Patrick Berg, Anna Bonfrisco, Reinhard Bütikofer, Fabio Massimo Castaldo, Susanna Ceccardi, Włodzimierz Cimoszewicz, Katalin Cseh, Tanja Fajon, Anna Fotyga, Michael Gahler, Sunčana Glavak, Raphaël Glucksmann, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Márton Gyöngyösi, Sandra Kalniete, Dietmar Köster, Andrius Kubilius, Ilhan Kyuchyuk, David Lega, Miriam Lexmann, Nathalie Loiseau, Antonio López-Istúriz White, Claudiu Manda, Thierry Mariani, David McAllister, Vangelis Meimarakis, Sven Mikser, Francisco José Millán Mon, Gheorghe-Vlad Nistor, Urmas Paet, Demetris Papadakis, Kostas Papadakis, Tonino Picula, Manu Pineda, Kati Piri, Giuliano Pisapia, Jérôme Rivière, María Soraya Rodríguez Ramos, Nacho Sánchez Amor, Isabel Santos, Jacek Saryusz-Wolski, Andreas Schieder, Radosław Sikorski, Jordi Solé, Sergei Stanishev, Tineke Strik, Hermann Tertsch, Hilde Vautmans, Harald Vilimsky, Idoia Villanueva Ruiz, Viola Von Cramon-Taubadel, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers, Isabel Wiseler-Lima, Salima Yenbou, Željana Zovko

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Vladimír Bilčík, Andrea Bocskor, Andrzej Halicki, Katrin Langensiepen, Michal Šimečka, Mick Wallace

 


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

53

+

PPE

Traian Băsescu, Michael Gahler, Sunčana Glavak, Sandra Kalniete, Andrius Kubilius, David Lega, Miriam Lexmann, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Lukas Mandl, Vangelis Meimarakis, Francisco José Millán Mon, Gheorghe-Vlad Nistor, Radosław Sikorski, Isabel Wiseler-Lima, Željana Zovko, Vladimír Bilčík, Andrzej Halicki

S&D

Maria Arena, Włodzimierz Cimoszewicz, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, Claudiu Manda, Sven Mikser, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Kati Piri, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor, Isabel Santos, Andreas Schieder

RENEW

Petras Auštrevičius, Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Urmas Paet, María Soraya Rodríguez Ramos, Hilde Vautmans, Michal Šimečka

VERTS

Alviina Alametsä, Reinhard Bütikofer, Jordi Solé, Tineke Strik, Viola Von Cramon-Taubadel, Salima Yenbou, Katrin Langensiepen

ECR

Anna Fotyga, Jacek Saryusz-Wolski, Hermann Tertsch, Witold Jan Waszczykowski,

NI

Márton Gyöngyösi

 

7

-

S&D

Dietmar Köster

ID

Thierry Mariani, Jérôme Rivière, Harald Vilimsky

GUE

Manu Pineda, Mick Wallace

NI

Kostas Papadakis

 

8

0

PPE

Andrea Bocskor

S&D

Sergei Stanishev

ID

Lars Patrick Berg, Anna Bonfrisco, Susanna Ceccardi

ECR

Charlie Weimers

GUE

Idoia Villanueva Ruiz

NI

Fabio Massimo Castaldo

 

Легенда за използваните знаци:

+ : „за“

- : „против“

0 : „въздържал се“

 

Последно осъвременяване: 2 декември 2020 г.
Правна информация - Политика за поверителност