MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Luoteis-Atlantin kalastusjärjestön (NAFO) sääntelyalueella sovellettavien säilyttämis- ja täytäntöönpanotoimenpiteiden toteuttamisesta 20 päivänä toukokuuta 2019 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 2019/833 muuttamisesta

17.11.2020 - (COM(2020)0215 – C9-0157/2020 – 2020/0095(COD)) - ***I

Kalatalousvaliokunta
Esittelijä: Isabel Carvalhais


Menettely : 2020/0095(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A9-0220/2020
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A9-0220/2020
Keskustelut :
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Luoteis-Atlantin kalastusjärjestön (NAFO) sääntelyalueella sovellettavien säilyttämis- ja täytäntöönpanotoimenpiteiden toteuttamisesta 20 päivänä toukokuuta 2019 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 2019/833 muuttamisesta

(COM(2020)0215 – C9-0157/2020 – 2020/0095(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2020)0215),

 ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 43 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C9-0157/2020),

 ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

 ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

 ottaa huomioon kalatalousvaliokunnan mietinnön (A9-0220/2020),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

 

 

Tarkistus  1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(1) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/8332 antamisen jälkeen Luoteis-Atlantin kalastusjärjestö (NAFO) on 41. vuosikokouksessaan tehnyt (useita) oikeudellisesti sitovia päätöksiä vastuualueeseensa kuuluvien kalavarojen säilyttämisestä.

(1) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/8332 antamisen jälkeen Luoteis-Atlantin kalastusjärjestö (NAFO) on 41. ja 42. vuosikokouksessaan vuosina 2019 ja 2020 tehnyt (useita) oikeudellisesti sitovia päätöksiä vastuualueeseensa kuuluvien kalavarojen säilyttämisestä.

__________________

__________________

2 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/833, annettu 20 päivänä toukokuuta 2019, Luoteis-Atlantin kalastusjärjestön (NAFO) sääntelyalueella sovellettavien säilyttämis- ja täytäntöönpanotoimenpiteiden toteuttamisesta, asetuksen (EU) 2016/1627 muuttamisesta ja neuvoston asetusten (EY) N:o 2115/2005 ja (EY) 1386/2007 kumoamisesta (EUVL L 141, 28.5.2019, s. 1).

2 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/833, annettu 20 päivänä toukokuuta 2019, Luoteis-Atlantin kalastusjärjestön (NAFO) sääntelyalueella sovellettavien säilyttämis- ja täytäntöönpanotoimenpiteiden toteuttamisesta, asetuksen (EU) 2016/1627 muuttamisesta ja neuvoston asetusten (EY) N:o 2115/2005 ja (EY) 1386/2007 kumoamisesta (EUVL L 141, 28.5.2019, s. 1).

Perustelu

On tarpeen sisällyttää viittaus vuoden 2020 kokoukseen, sillä esittelijä ehdottaa joitakin kyseisessä kokouksessa tehtyjä päätöksiä tarkistuksina.

Tarkistus  2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 2 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(2) Kyseiset päätökset on osoitettu NAFOn sopimuspuolille, mutta ne sisältävät myös toimijoita koskevia velvoitteita. NAFOn 2 päivänä joulukuuta 2019 voimaantulleet säilyttämis- ja täytäntöönpanotoimenpiteet (CEM) sitovat kaikkia NAFOn sopimuspuolia. Ne on sisällytettävä unionin lainsäädäntöön niiltä osin kuin niistä ei jo säädetä.

(2) Kyseiset päätökset on osoitettu NAFOn sopimuspuolille, mutta ne sisältävät myös toimijoita koskevia velvoitteita. Voimaan on tullut uusia NAFOn säilyttämis- ja täytäntöönpanotoimenpiteitä (CEM), jotka sitovat kaikkia NAFOn sopimuspuolia. Ne on sisällytettävä unionin lainsäädäntöön niiltä osin kuin niistä ei jo säädetä.

Perustelu

Viittaus on muutettava siten, että sillä tarkoitetaan kahden eri CEM:n voimaantuloa, eli vuosina 2019 ja 2020 voimaan tulleita CEM-toimenpiteitä, joilla tehtiin muutoksia, jotka sitovat kaikkia NAFOn sopimuspuolia ja jotka sisällytetään nyt unionin lainsäädäntöön.

Tarkistus  3

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Asetus (EU) 2019/833

3 artikla – 31 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”31) ’MCS-sivustolla’ tarkoitetaan NAFOn seuranta-, valvonta- ja seurantasivustoa, joka sisältää merellä ja satamissa tehtävien tarkastusten kannalta merkityksellisiä tietoja. Tämän asetuksen liitteen 45 kohdassa tarkoitetussa CEM:n liitteessä II.XX esitellään menettely, jolla pääsy sivustolle myönnetään sopimuspuoliin kuuluville henkilöille.”

”31) ’MCS-sivustolla’ tarkoitetaan NAFOn seuranta-, valvonta- ja seurantasivustoa, joka sisältää merellä ja satamissa tehtävien tarkastusten kannalta merkityksellisiä tietoja. Tämän asetuksen liitteen 45 kohdassa tarkoitetussa CEM:n liitteessä II.H esitellään menettely, jolla pääsy sivustolle myönnetään sopimuspuoliin kuuluville henkilöille.”

Perustelu

Viittaus CEM:n liitteeseen on virheellinen.

Tarkistus  4

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – b a alakohta (uusi)

Asetus (EU) 2019/833

6 artikla – 1 kohta – f a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(b a) Lisätään 6 artiklan 1 kohtaan alakohta seuraavasti:

 

”f a) lopetettava turskan kohdennettu kalastus alueella 3M koordinoidun yleisajan (UTC) kellonajasta 24:00 31 päivänä joulukuuta 2020 kellonaikaan 24:00 (UTC) 31 päivänä maaliskuuta 2021;”

Perustelu

NAFOn vuoden 2020 kokouksessa tehty päätös, joka on sisällytettävä unionin lainsäädäntöön.

Tarkistus  5

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 4 a alakohta (uusi)

Asetus (EU) 2019/833

9 a artikla (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(4 a) Lisätään artikla seuraavasti:

 

”9 a artikla

 

Turska alueella 3M

 

1. Seuraavia valvontatoimenpiteitä sovelletaan aluksiin, joilla pidetyn alueelta 3M pyydetyn turskan saalismäärä on suurempi kuin 1 250 kiloa:

 

a) alukset saavat purkaa tai jälleenlaivata alueelta 3M pyytämänsä turskasaaliin ainoastaan 39 artiklan mukaisesti nimetyissä satamissa;

 

b) aluksen tai sen puolesta toimivan edustajan on vähintään 48 tuntia ennen aluksen arvioitua saapumisaikaa satamaan ilmoitettava toimivaltaiselle satamaviranomaiselle aluksen arvioitu saapumisaika, arvio aluksella pidetyn alueelta 3M pyydetyn turskan saalismäärästä ja tiedot pyyntialueesta tai -alueista, joilta mahdolliset muut aluksella pidetyt turskasaaliit on pyydetty;

 

c)  kunkin jäsenvaltion on tarkastettava jokainen sen satamissa suoritettava alueelta 3M pyydetyn turskasaaliin purkaminen tai jälleenlaivaus sekä laadittava tarkastusraportti tämän asetuksen liitteessä olevassa 9 kohdassa tarkoitetussa CEM:n liitteessä IV.C vahvistetussa muodossa ja lähetettävä se komissiolle ja kopiona EFCAlle 12 työpäivän kuluessa päivästä, jona tarkastus saatiin päätökseen. Raportissa on yksilöitävä ja annettava yksityiskohtaiset tiedot satamatarkastuksen aikana havaituista tätä asetusta koskevista rikkomuksista. Siinä on oltava kaikki saatavilla olevat asiaankuuluvat tiedot tarkastetulla kalastusaluksella asianomaisen merimatkan aikana havaituista rikkomuksista.

 

2. Kunkin jäsenvaltion on tarkastettava riskinhallinnan pohjalta alukset, joilla pidetyn alueelta 3M pyydetyn turskan saalismäärä on pienempi kuin 1 250 kiloa.

 

3. Komissio tai sen nimeämä elin varmistaa, että 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetut tiedot välitetään NAFOn pääsihteerille viipymättä julkaistavaksi NAFOn MCS-sivustolla.”

Perustelu

NAFOn vuoden 2020 kokouksessa tehty päätös, joka on sisällytettävä unionin lainsäädäntöön.

Tarkistus  6

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – a alakohta – i alakohta

Asetus (EU) 2019/833

10 artikla – 1 kohta – c alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”c) kunkin jäsenvaltion on lähetettävä jokaisen näin nimeämänsä sataman nimi komissiolle, joka toimittaa ne NEAFC:n pääsihteerille. Kaikista luetteloon myöhemmin tehtävistä korvaavista muutoksista on ilmoitettava komissiolle vähintään 20 päivää ennen muutoksen voimaantuloa.”;

”c) kunkin jäsenvaltion on lähetettävä jokaisen näin nimeämänsä sataman nimi komissiolle, joka toimittaa ne NAFOn pääsihteerille. Kaikista luetteloon myöhemmin tehtävistä korvaavista muutoksista on ilmoitettava komissiolle vähintään 20 päivää ennen muutoksen voimaantuloa.

Perustelu

Viittaus NEAFC:hen on virheellinen. Kyse on NAFOsta.

Tarkistus  7

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 7 a alakohta (uusi)

Asetus (EU) 2019/833

14 artikla – 3 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(7 a) Lisätään 14 artiklaan kohta seuraavasti:

 

”3 a. Turskan kohdennettua kalastusta alueella 3M harjoittavien troolarialusten on pienempien turskayksilöiden saaliiden pienentämiseksi käytettävä lajitteluristikkoa, jonka tankojen väli on vähintään 55 millimetriä. Lajitteluristikko on sijoitettava troolinperää edeltävään troolin ylähavakseen.”

Perustelu

NAFOn vuoden 2020 kokouksessa tehty päätös, joka on sisällytettävä unionin lainsäädäntöön.

Tarkistus  8

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 7 b alakohta (uusi)

Asetus (EU) 2019/833

18 artikla – 1 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

(7 b) Korvataan 18 artiklan 1 kohta seuraavasti:

1. Pohjakalastustoiminnan harjoittaminen on kiellettyä kaikilta aluksilta 31 päivään joulukuuta 2020 asti kaikilla niillä alueilla, jotka esitetään tämän asetuksen liitteessä olevassa 14 kohdassa tarkoitetussa CEM:n kuviossa 3 ja määritellään yhdistämällä tämän asetuksen liitteessä olevassa 15 kohdassa tarkoitetussa CEM:n taulukossa 5 olevat koordinaatit numerojärjestyksessä ja palaten koordinaattiin 1.

”1. Pohjakalastustoiminnan harjoittaminen on kiellettyä kaikilta aluksilta 31päivään joulukuuta 2021 asti kaikilla niillä alueilla, jotka esitetään tämän asetuksen liitteessä olevassa 14 kohdassa tarkoitetussa CEM:n kuviossa 3 ja määritellään yhdistämällä tämän asetuksen liitteessä olevassa 15 kohdassa tarkoitetussa CEM:n taulukossa 5 olevat koordinaatit numerojärjestyksessä ja palaten koordinaattiin 1.”

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?qid=1601979773580&uri=CELEX:32019R0833

Perustelu

NAFOn vuoden 2020 kokouksessa tehty päätös, joka on sisällytettävä unionin lainsäädäntöön.

Tarkistus  9

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 7 c alakohta (uusi)

Asetus (EU) 2019/833

18 artikla – 2 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

(7 c) Korvataan 18 artiklan 2 kohta seuraavasti:

2. Pohjakalastustoiminnan harjoittaminen on kiellettyä kaikilta aluksilta 31 päivään joulukuuta 2020 asti alueella 3O, joka esitetään tämän asetuksen liitteessä olevassa 16 kohdassa tarkoitetussa CEM:n kuviossa 4 ja määritellään yhdistämällä tämän asetuksen liitteessä olevassa 17 kohdassa tarkoitetussa CEM:n taulukossa 6 olevat koordinaatit numerojärjestyksessä ja palaten koordinaattiin 1.”

”2. Pohjakalastustoiminnan harjoittaminen on kiellettyä kaikilta aluksilta 31 päivään joulukuuta 2021 asti alueella 3O, joka esitetään tämän asetuksen liitteessä olevassa 16 kohdassa tarkoitetussa CEM:n kuviossa 4 ja määritellään yhdistämällä tämän asetuksen liitteessä olevassa 17 kohdassa tarkoitetussa CEM:n taulukossa 6 olevat koordinaatit numerojärjestyksessä ja palaten koordinaattiin 1.”

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?qid=1601979773580&uri=CELEX:32019R0833

Perustelu

NAFOn vuoden 2020 kokouksessa tehty päätös, joka on sisällytettävä unionin lainsäädäntöön.

Tarkistus  10

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 7 d alakohta (uusi)

Asetus (EU) 2019/833

18 artikla – 3 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

(7 d) Korvataan 18 artiklan 3 kohta seuraavasti:

3. Pohjakalastustoiminnan harjoittaminen on kiellettyä kaikilta aluksilta 31 päivään joulukuuta 2020 asti alueilla 1–13, jotka esitetään tämän asetuksen liitteessä olevassa 18 kohdassa tarkoitetussa CEM:n kuviossa 5 ja määritellään yhdistämällä tämän asetuksen liitteessä olevassa 19 kohdassa tarkoitetussa CEM:n taulukossa 7 olevat koordinaatit numerojärjestyksessä ja palaten koordinaattiin 1.

”3. Pohjakalastustoiminnan harjoittaminen on kiellettyä kaikilta aluksilta 31 päivään joulukuuta 2021 asti alueilla 1–13, jotka esitetään tämän asetuksen liitteessä olevassa 18 kohdassa tarkoitetussa CEM:n kuviossa 5 ja määritellään yhdistämällä tämän asetuksen liitteessä olevassa 19 kohdassa tarkoitetussa CEM:n taulukossa 7 olevat koordinaatit numerojärjestyksessä ja palaten koordinaattiin 1.”

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?qid=1601979773580&uri=CELEX:32019R0833

Perustelu

NAFOn vuoden 2020 kokouksessa tehty päätös, joka on sisällytettävä unionin lainsäädäntöön.

Tarkistus  11

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta – c alakohta – ii alakohta

Asetus (EU) 2019/833

25 artikla – 6 kohta – 2 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”Saalis on ilmoitettava lajitasolla käyttäen vastaavaa 3-kirjaimista koodia, joka esitetään tämän asetuksen liitteen 11 kohdassa tarkoitetussa CEM:n liitteessä I.C, tai jos se ei sisälly liitteeseen I.C, kalojen tilastointia koskevassa FAO:n luettelossa (Aquatic Sciences and Fisheries Information System List of Species for Fishery Statistics). Lisäksi on kirjattava kunkin nostokertaa tai laskua kohti saatujen haiden arvioitu paino.”;

”Saalis on ilmoitettava lajitasolla käyttäen vastaavaa 3-kirjaimista koodia, joka esitetään tämän asetuksen liitteen 11 kohdassa tarkoitetussa CEM:n liitteessä I.C, tai jos se ei sisälly CEM:n liitteeseen I.C, on käytettävä kalojen tilastointia koskevaa FAO:n luetteloa (Aquatic Sciences and Fisheries Information System List of Species for Fishery Statistics). Lisäksi on kirjattava kunkin nostokertaa tai laskua kohti saatujen haiden arvioitu paino.”;

Perustelu

Tarkistuksella varmistetaan johdonmukaisuus CEM-liitteitä koskevien viittausten kanssa.

Tarkistus  12

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 16 alakohta – b alakohta

Asetus (EU) 2019/833

35 artikla – 1 kohta – e alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”e) kalastaminen kalastuskieltoalueella 9 artiklan 5 kohdan ja 18 artiklan vastaisesti;”;

”e) kalastaminen kalastuskieltoalueella 9 artiklan 5 kohdan tai 18 artiklan vastaisesti;”;

Perustelu

Tarkistuksella varmistetaan johdonmukaisuus vuoden 2020 CEM:n kanssa.

Tarkistus  13

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 16 alakohta – b a alakohta (uusi)

Asetus (EU) 2019/833

35 artikla – 1 kohta – g alakohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

b a) Korvataan 35 artiklan 1 kohdan g alakohta seuraavasti:

g) hyväksymättömän silmäkoon käyttäminen 13 artiklan vastaisesti;

”g) hyväksymättömän silmäkoon tai ristikkokoon käyttäminen 13 artiklan tai 14 artiklan vastaisesti;

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?qid=1601979773580&uri=CELEX:32019R0833

Perustelu

Tarkistuksella varmistetaan johdonmukaisuus vuoden 2020 NAFO-kokouksessa tehtyjen päätösten kanssa.

Tarkistus  14

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 16 alakohta – c alakohta

Asetus (EU) 2019/833

35 artikla – 1 kohta – k alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”k) saalista koskevat viestit jätetään toimittamatta 12 artiklan 1 kohdan ja 25 artiklan vastaisesti;”;

”k) saalista koskevat viestit jätetään toimittamatta 12 artiklan 1 kohdan tai 25 artiklan vastaisesti;”;

Perustelu

Tarkistuksella varmistetaan johdonmukaisuus vuoden 2020 CEM:n kanssa.

Tarkistus  15

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 19 alakohta

Asetus (EU) 2019/833

50 artikla – 2 kohta – j alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

j) 14 artiklan 2 kohdassa vahvistettuja pohjankatkaravun pyynnissä käytettävien lajitteluristikoita ja ketjuja koskevia teknisiä eritelmiä;

j) 14 artiklan 2 kohdassa vahvistettuja pohjankatkaravun pyynnissä käytettäviä lajitteluristikoita ja ketjuja koskevia teknisiä eritelmiä sekä 14 artiklan 3 kohdassa tai 3 a kohdassa vahvistettuja lajitteluristikoita tai lisälaitteita koskevia teknisiä eritelmiä;

Perustelu

Tarkistuksella varmistetaan johdonmukaisuus vuoden 2020 NAFO-kokouksessa tehtyjen päätösten kanssa.

Tarkistus  16

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 19 alakohta

Asetus (EU) 2019/833

50 artikla – 2 kohta – k alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

k) 18 artiklassa vahvistettuja pohjakalastustoimintaa koskevia aluerajoituksia.”.

k) 18 artiklassa vahvistettuja pohjakalastustoimintaa koskevia alue- tai ajankohtarajoituksia.”.

Perustelu

Tarkistuksella varmistetaan johdonmukaisuus vuoden 2020 NAFO-kokouksessa tehtyjen päätösten kanssa.

Tarkistus  17

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 20 alakohta – b alakohta

Asetus (EU) 2019/833

Liite – 45 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”45) Tämän asetuksen 3 artiklan 31 alakohdassa tarkoitettu CEM:n liite II.XX.”.

”45) Tämän asetuksen 3 artiklan 31 alakohdassa tarkoitettu CEM:n liite II.H.”.

Perustelu

Viittaus CEM:n liitteeseen on virheellinen.


 

PERUSTELUT

(1) Ehdotuksen sisältö

 

Komissio antoi 29. toukokuuta 2020 ehdotuksen, jolla on tarkoitus muuttaa asetusta (EU) 2019/833, jolla saatetaan osaksi EU:n lainsäädäntöä Luoteis-Atlantin kalastusjärjestön (NAFO), jonka sopimuspuoli Euroopan unioni (EU) on ollut vuodesta 1979 alkaen, hyväksymät säilyttämis- ja täytäntöönpanotoimenpiteet (CEM). Ehdotuksen tarkoituksena on saattaa osaksi unionin lainsäädäntöä NAFOn viimeisimmässä vuosikokouksessaan vuonna 2019 hyväksymät seuranta- ja täytäntöönpanotoimenpiteiden muutokset. Siihen sisältyy myös NAFOn toimituksellisia parannuksia, ja siinä mukautetaan sanamuotoa EU:n oikeudelliseen kehykseen.

 

NAFO on alueellinen kalastuksenhoitojärjestö (RFMO), joka vastaa kalavarojen hoidosta Luoteis-Atlantilla. NAFOn säilyttämis- ja hoitotoimenpiteitä sovelletaan yksinomaan avomerellä NAFO-sääntelyalueella. NAFO-yleissopimuksen mukaan NAFO-komissio, joka on elin, jonka jäseniä kaikki sopimuspuolet ovat, vastaa säilyttämis- ja täytäntöönpanotoimenpiteiden hyväksymisestä.

 

NAFOn yleissopimuksessa määrätään, että NAFO-komission hyväksymät säilyttämistoimenpiteet ovat sitovia ja että sopimuspuolten on pantava ne täytäntöön. NAFO-komissio hyväksyy vuosikokouksissaan uusia toimenpiteitä päätöksinä, joista pääsihteeri ilmoittaa sopimuspuolille. Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 3 artiklan 5 kohdassa määrätään, että unionin on noudatettava tiukasti kansainvälistä oikeutta. Tämä koskee myös NAFOn säilyttämis- ja täytäntöönpanotoimenpiteiden noudattamista.

 

Ehdotuksella saatetaan osaksi unionin lainsäädäntöä NAFOn vuonna 2019 hyväksymät toimenpiteet, jotka tulivat voimaan 2. joulukuuta 2019 ja joita on sovellettu sen jälkeen.

 

 

(2) Esittelijän kanta

 

Esittelijä suhtautuu myönteisesti tähän asetuksen muuttamisehdotukseen, jolla saatetaan EU:n lainsäädäntö ajan tasalle saattamalla NAFOn uudet säilyttämis- ja täytäntöönpanotoimenpiteet osaksi unionin lainsäädäntöä.

 

Esittelijä huomauttaa, että siitä huolimatta, että NAFOn sääntelyalueella kalastusluvan saaneiden unionin alusten määrää on vähennetty ja se on tällä hetkellä vain 47 alusta, saaliiden määrä on kuitenkin huomattava laivaston koko huomioon ottaen. NAFOn verkkosivuston mukaan viiden jäsenvaltion alukset kirjasivat toimia alueella vuonna 2019, ja EU:n kokonaissaalis oli 51 076 tonnia. Portugalin ja Espanjan osuus EU:n kokonaissaaliista on 80 prosenttia Portugalin pyytäessä saaliista 44,5 prosenttia (22 735 tonnia) ja Espanja 35,5 prosenttia (18 151 tonnia).

 

On olennaisen tärkeää varmistaa parhaiden säilyttämistoimenpiteiden noudattaminen näillä vesillä harjoitettavassa kalastuksessa, kun otetaan huomioon tiettyjen kohdelajien erityinen herkkyys. Tämä koskee erityisesti pitkän elinkaaren omaavia lajeja. Siksi on otettava käyttöön CEM-normeja holkerin suojelemiseksi, sillä sen elinikä on kaikkien tunnettujen selkärankaisten lajien pisin. 

 

Sen vuoksi on tarpeen taata yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpano kaikilla unionin kalastuslaivastoilla niiden maantieteellisestä toiminta-alueesta riippumatta, ja ennen kaikkea on minimoitava luonnonvarojen hyödyntämisen vaikutukset elinympäristöihin, muihin luonnonvaroihin ja muihin lajeihin. Esittelijä huomauttaa, että NAFOn yleissopimuksen piiriin kuuluvalla alueella harjoitettavassa kalastustoiminnassa käytetään troolauspyydyksiä, jotka voivat vahingoittaa merenpohjaa ja siten elinympäristöjä. Siksi esittelijä kehottaa komissiota käyttämään ääntään kuuluvasti NAFOn kokouksissa ja varmistamaan erityisesti, että NAFOn hyväksymät säilyttämis- ja hoitotoimenpiteet ovat yhteensopivia YKP:n kunnianhimoisten tavoitteiden kanssa.

 

Koska CEM-muutosten saattamisessa osaksi unionin lainsäädäntöä nopeus on ratkaiseva tekijä, esittelijä on esittänyt joukon tarkistuksia, jotka perustuvat suoraan syyskuussa 2020 pidetyssä NAFOn 42. vuosikokouksessa tehtyihin päätöksiin. Tässä yhteydessä hän korostaa tarvetta sisällyttää asetukseen säännöksiä, joilla lopetetaan turskanpyynti alueella 3M 1. tammikuuta ja 31. maaliskuuta 2021 välisenä aikana ja joilla otetaan käyttöön erityisiä teknisiä toimia ja valvontatoimenpiteitä, jotka koskevat loppuvuonna kyseisellä alueella pyydettyjä turskasaaliita. Esittelijä kehottaa näin ollen saattamaan nämä tärkeät toimenpiteet välittömästi osaksi unionin lainsäädäntöä ja panemaan ne täytäntöön, jotta asetukseen ei tarvitsisi tehdä lisämuutoksia, joilla vuonna 2020 hyväksytyt CEM-toimenpiteet sisällytetään unionin lainsäädäntöön.


ASIAN KÄSITTELY ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Luoteis-Atlantin kalastusjärjestön (NAFO) sääntelyalueella sovellettavien säilyttämis- ja täytäntöönpanotoimenpiteiden toteuttamisesta 20 päivänä toukokuuta 2019 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 2019/833 muuttaminen

Viiteasiakirjat

COM(2020)0215 – C9-0157/2020 – 2020/0095(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

29.5.2020

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

 Ilmoitettu istunnossa (pvä)

PECH

17.6.2020

 

 

 

Esittelijät

 Nimitetty (pvä)

Isabel Carvalhais

16.6.2020

 

 

 

Valiokuntakäsittely

25.6.2020

26.10.2020

 

 

Hyväksytty (pvä)

16.11.2020

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

28

0

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Clara Aguilera, Pietro Bartolo, François-Xavier Bellamy, Izaskun Bilbao Barandica, Isabel Carvalhais, Rosanna Conte, Rosa D’Amato, Fredrick Federley, Giuseppe Ferrandino, João Ferreira, Søren Gade, Francisco Guerreiro, Anja Hazekamp, Niclas Herbst, France Jamet, Pierre Karleskind, Predrag Fred Matić, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Grace O’Sullivan, Manuel Pizarro, Caroline Roose, Bert-Jan Ruissen, Annie Schreijer-Pierik, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Theodoros Zagorakis

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Valentino Grant

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

17.11.2020

 


 

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

28

+

ECR

Bert‑Jan Ruissen, Ruža Tomašić

GUE/NGL

João Ferreira, Anja Hazekamp

ID

Rosanna Conte, Valentino Grant, France Jamet

NI

Rosa D'Amato

PPE

François‑Xavier Bellamy, Niclas Herbst, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Annie Schreijer‑Pierik, Theodoros Zagorakis, Peter van Dalen

RENEW

Izaskun Bilbao Barandica, Fredrick Federley, Søren Gade, Pierre Karleskind

S&D

Clara Aguilera, Pietro Bartolo, Isabel Carvalhais, Giuseppe Ferrandino, Predrag Fred Matić, Manuel Pizarro

VERTS/ALE

Francisco Guerreiro, Grace O'Sullivan, Caroline Roose

 

0

-

 

 

 

0

0

 

 

 

Symbolien selitys:

+ : puolesta

- : vastaan

0 : tyhjää

 

 

Päivitetty viimeksi: 1. joulukuuta 2020
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö