SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/833 z dnia 20 maja 2019 r. ustanawiające środki ochrony i egzekwowania mające zastosowanie na obszarze podlegającym regulacji Organizacji Rybołówstwa Północno-Zachodniego Atlantyku

17.11.2020 - (COM(2020)0215 – C9-0157/2020 – 2020/0095(COD)) - ***I

Komisja Rybołówstwa
Sprawozdawczyni: Isabel Carvalhais


Procedura : 2020/0095(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A9-0220/2020
Teksty złożone :
A9-0220/2020
Debaty :
Głosowanie :
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/833 z dnia 20 maja 2019 r. ustanawiające środki ochrony i egzekwowania mające zastosowanie na obszarze podlegającym regulacji Organizacji Rybołówstwa Północno-Zachodniego Atlantyku

(COM(2020)0215 – C9-0157/2020 – 2020/0095(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

 uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2020)0215),

 uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 43 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C9-0157/2020),

 uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

 uwzględniając art. 59 Regulaminu,

 uwzględniając sprawozdanie Komisji Rybołówstwa (A9-0220/2020),

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

 

 

Poprawka  1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1) Od czasu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/8332 Organizacja Rybołówstwa Północno-Zachodniego Atlantyku (NAFO) na swoim 41. dorocznym posiedzeniu przyjęła szereg prawnie wiążących decyzji dotyczących ochrony zasobów ryb, które podlegają jej kompetencji.

(1) Od czasu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/8332 Organizacja Rybołówstwa Północno-Zachodniego Atlantyku (NAFO) na swoim 41. i 42. dorocznym posiedzeniu w 2019 i 2020 r. przyjęła szereg prawnie wiążących decyzji dotyczących ochrony zasobów ryb, które podlegają jej kompetencji.

__________________

__________________

2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/833 z dnia 20 maja 2019 r. ustanawiające środki ochrony i egzekwowania mające zastosowanie na obszarze podlegającym regulacji Organizacji Rybołówstwa Północno-Zachodniego Atlantyku, zmieniające rozporządzenie (UE) 2016/1627 oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2115/2005 i (WE) nr 1386/2007 (Dz.U. L 141 z 28.5.2019, s. 1).

2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/833 z dnia 20 maja 2019 r. ustanawiające środki ochrony i egzekwowania mające zastosowanie na obszarze podlegającym regulacji Organizacji Rybołówstwa Północno-Zachodniego Atlantyku, zmieniające rozporządzenie (UE) 2016/1627 oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2115/2005 i (WE) nr 1386/2007 (Dz.U. L 141 z 28.5.2019, s. 1).

Uzasadnienie

Konieczne jest odniesienie się do posiedzenia w 2020 r., ponieważ sprawozdawczyni wprowadza w poprawkach kilka z podjętych tam decyzji.

Poprawka  2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2) Decyzje te są skierowane do umawiających się stron NAFO, ale nakładają również obowiązki na operatorów. Po wejściu w życie w dniu 2 grudnia 2019 r. środki NAFO dotyczące ochrony i egzekwowania („CEM”) są wiążące dla wszystkich umawiających się stron NAFO. W przypadku Unii mają być one włączone do prawa Unii w zakresie, w jakim nie przewidziano ich jeszcze w prawie Unii.

(2) Decyzje te są skierowane do umawiających się stron NAFO, ale nakładają również obowiązki na operatorów. W życie weszły nowe środki NAFO dotyczące ochrony i egzekwowania („CEM”), które są wiążące dla wszystkich umawiających się stron NAFO. W przypadku Unii mają być one włączone do prawa Unii w zakresie, w jakim nie przewidziano ich jeszcze w prawie Unii.

Uzasadnienie

Należy zmienić to odniesienie, aby uwzględnić wejście w życie dwóch różnych zestawów środków dotyczących ochrony zasobów i jej egzekwowania z 2019 r. i z 2020 r. Środki te wprowadziły zmiany, które są wiążące dla wszystkich umawiających się stron NAFO i które są obecnie transponowane do prawa Unii.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 – litera b

Rozporządzenie (UE) 2019/833

Artykuł 3 – punkt 31

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

31) »strona internetowa MCS« oznacza stronę internetową NAFO dotyczącą monitorowania, kontroli i nadzoru, na której znajdują się informacje istotne w kontekście inspekcji na morzu i w porcie. Procedurę udzielania dostępu do tej strony internetowej osobom fizycznym przebywającym na terytorium umawiających się stron przedstawiono w załączniku II.XX do CEM, o którym mowa w pkt 45 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

31) »strona internetowa MCS« oznacza stronę internetową NAFO dotyczącą monitorowania, kontroli i nadzoru, na której znajdują się informacje istotne w kontekście inspekcji na morzu i w porcie. Procedurę udzielania dostępu do tej strony internetowej osobom fizycznym przebywającym na terytorium umawiających się stron przedstawiono w załączniku II.H do CEM, o którym mowa w pkt 45 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

Uzasadnienie

Odniesienie do załącznika do CEM jest nieprawidłowe.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3 – litera b a (nowa)

Rozporządzenie (UE) 2019/833

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera f a (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba) w art. 6 ust. 1 dodaje się literę w brzmieniu:

 

„fa) zamyka ukierunkowane połowy dorsza w rejonie 3M pomiędzy godziną 24.00 uniwersalnego czasu koordynowanego (czasu UTC) w dniu 31 grudnia 2020 r. a godziną 24.00 czasu UTC w dniu 31 marca 2021 r.;”

Uzasadnienie

Decyzja podjęta na posiedzeniu NAFO w 2020 r., którą należy transponować do prawa Unii.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4 a (nowy)

Rozporządzenie (UE) 2019/833

Artykuł 9 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a) dodaje się artykuł w brzmieniu:

 

„Artykuł 9a

 

Dorsz w rejonie 3M

 

1. Następujące środki kontroli mają zastosowanie do statków, na których pokładzie znajduje się ponad 1 250 kg dorsza z rejonu 3M:

 

a) statki wyładowują lub przeładowują swoje połowy dorsza z rejonu 3M wyłącznie w portach wyznaczonych zgodnie z art. 39;

 

b) co najmniej 48 godzin przed przewidywanym czasem przybycia do portu statek lub jego przedstawiciel powiadamia właściwy organ portowy o przewidywanym czasie przybycia statku, szacowanej ilości dorsza z rejonu 3M zatrzymanego na pokładzie oraz o rejonie lub rejonach, w których dokonano połowu dorsza zatrzymanego na pokładzie;

 

c)  każde państwo członkowskie prowadzi inspekcje każdego wyładunku lub przeładunku dorsza z rejonu 3M w swoich portach, sporządza sprawozdanie z inspekcji w formacie przewidzianym w załączniku IV.C do CEM, o którym mowa w pkt 9 załącznika do niniejszego rozporządzenia, i wysyła je Komisji z kopią do EFCA, w ciągu 12 dni roboczych od daty zakończenia inspekcji. W tym sprawozdaniu wskazuje się i szczegółowo opisuje wszelkie naruszenia przepisów rozporządzenia, które zostały wykryte podczas inspekcji w porcie. Sprawozdanie zawiera wszystkie dostępne istotne informacje o naruszeniach wykrytych na morzu podczas bieżącego rejsu statku rybackiego, którego dotyczy inspekcja.

 

2. Każde państwo członkowskie przeprowadza inspekcje statków zatrzymujących na pokładzie mniej niż 1 250 kg połowów dorsza z rejonu 3M na podstawie analizy zarządzania ryzykiem.

 

3. Komisja lub wyznaczony przez nią organ zapewnia, aby informacje, o których mowa w ust. 1 lit. c), były niezwłocznie przekazywane sekretarzowi wykonawczemu NAFO w celu zamieszczenia ich na stronie internetowej MCS NAFO.”

Uzasadnienie

Decyzja podjęta na posiedzeniu NAFO w 2020 r., którą należy transponować do prawa Unii.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5 – litera a – podpunkt i

Rozporządzenie (UE) 2019/833

Artykuł 10 – ustęp 1 – litera c

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) każde państwo członkowskie przesyła nazwę każdego wyznaczonego do tego celu portu Komisji, która przekazuje tę nazwę sekretarzowi wykonawczemu NEAFC. Wszelkie zmiany w wykazie tych portów są przesyłane w celu zastąpienia poprzedniego wykazu nie później niż 20 dni przed wejściem tych zmian w życie.”;

c) każde państwo członkowskie przesyła nazwę każdego wyznaczonego do tego celu portu Komisji, która przekazuje tę nazwę sekretarzowi wykonawczemu NAFO. Wszelkie zmiany w wykazie tych portów są przesyłane w celu zastąpienia poprzedniego wykazu nie później niż 20 dni przed wejściem tych zmian w życie.”;

Uzasadnienie

Odniesienie do NEAFC jest nieprawidłowe. Powinno być NAFO.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 7 a (nowy)

Rozporządzenie (UE) 2019/833

Artykuł 14 – ustęp 3 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

7a) W art. 14 dodaje się ustęp w brzmieniu:

 

„3a. Trawlery prowadzące ukierunkowany połów dorsza w rejonie 3M – w celu zmniejszenia połowów mniejszych osobników dorsza – stosują kratownicę sortującą o minimalnym rozstawie prętów wynoszącym 55 mm. Kratownicę sortującą umieszcza się w górnym płacie włoka poprzedzającego worek włoka.”

Uzasadnienie

Decyzja podjęta na posiedzeniu NAFO w 2020 r., którą należy transponować do prawa Unii.

Poprawka  8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 7 b (nowy)

Rozporządzenie (UE) 2019/833

Artykuł 18 – ustęp 1

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

7b) art. 18 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Do dnia 31 grudnia 2020 r. żaden statek nie może prowadzić połowów dennych na żadnym z obszarów przedstawionych na rysunku 3 zawartym w CEM, o którym mowa w pkt 14 załącznika do niniejszego rozporządzenia, i ustalonych poprzez połączenie – w kolejności numerycznej i kończąc na współrzędnej 1 – współrzędnych wskazanych w tabeli 5 zawartej w CEM, o której mowa w pkt 15 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

„1. Do dnia 31 grudnia 2021 r. żaden statek nie może prowadzić połowów dennych na żadnym z obszarów przedstawionych na rysunku 3 zawartym w CEM, o którym mowa w pkt 14 załącznika do niniejszego rozporządzenia, i ustalonych poprzez połączenie – w kolejności numerycznej i kończąc na współrzędnej 1 – współrzędnych wskazanych w tabeli 5 zawartej w CEM, o której mowa w pkt 15 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R0833&from=PL)

Uzasadnienie

Decyzja podjęta na posiedzeniu NAFO w 2020 r., którą należy transponować do prawa Unii.

Poprawka  9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 7 c (nowy)

Rozporządzenie (UE) 2019/833

Artykuł 18 – ustęp 2

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

7c) art. 18 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2. Do dnia 31 grudnia 2020 r. żaden statek nie może prowadzić połowów dennych na obszarze rejonu 3O przedstawionym na rysunku 4 zawartym w CEM, o którym mowa w pkt 16 załącznika do niniejszego rozporządzenia, i określonym poprzez połączenie – w porządku liczbowym i kończąc na współrzędnej 1 – współrzędnych wskazanych w tabeli 6 zawartej w CEM, o której mowa w pkt 17 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

„2. Do dnia 31 grudnia 2021 r. żaden statek nie może prowadzić połowów dennych na obszarze rejonu 3O przedstawionym na rysunku 4 zawartym w CEM, o którym mowa w pkt 16 załącznika do niniejszego rozporządzenia, i określonym poprzez połączenie – w porządku liczbowym i kończąc na współrzędnej 1 – współrzędnych wskazanych w tabeli 6 zawartej w CEM, o której mowa w pkt 17 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R0833&from=PL)

Uzasadnienie

Decyzja podjęta na posiedzeniu NAFO w 2020 r., którą należy transponować do prawa Unii.

Poprawka  10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 7 d (nowy)

Rozporządzenie (UE) 2019/833

Artykuł 18 – ustęp 3

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

7d) art. 18 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

3. Do dnia 31 grudnia 2020 r. żaden statek nie może prowadzić połowów dennych na obszarach 1–13 przedstawionych na rysunku 5 zawartym w CEM, o którym mowa w pkt 18 załącznika do niniejszego rozporządzenia, i określonych poprzez połączenie – w porządku liczbowym i kończąc na współrzędnej 1 – współrzędnych wskazanych w tabeli 7 zawartej w CEM, o której mowa w pkt 19 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

„3. Do dnia 31 grudnia 2021 r. żaden statek nie może prowadzić połowów dennych na obszarach 1–13 przedstawionych na rysunku 5 zawartym w CEM, o którym mowa w pkt 18 załącznika do niniejszego rozporządzenia, i określonych poprzez połączenie – w porządku liczbowym i kończąc na współrzędnej 1 – współrzędnych wskazanych w tabeli 7 zawartej w CEM, o której mowa w pkt 19 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R0833&from=PL)

Uzasadnienie

Decyzja podjęta na posiedzeniu NAFO w 2020 r., którą należy transponować do prawa Unii.

Poprawka  11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 10 – litera c – podpunkt ii

Rozporządzenie (UE) 2019/833

Artykuł 25 – ustęp 6 – akapit 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Połowy są raportowane na poziomie gatunku zgodnie z przypisanym im kodem alfa-3 przedstawionym w załączniku I.C do CEM, o którym mowa w pkt 11 załącznika do niniejszego rozporządzenia, lub, jeżeli nie jest zawarty w załączniku I.C, w wykazie gatunków na potrzeby statystyki rybołówczej w ramach ASFIS prowadzonym przez FAO. Zapisuje się także szacowaną masę rekinów złowionych w każdym zaciągu lub stawianiu.”;

Połowy są raportowane na poziomie gatunku zgodnie z przypisanym im kodem alfa-3 przedstawionym w załączniku I.C do CEM, o którym mowa w pkt 11 załącznika do niniejszego rozporządzenia, lub, jeżeli nie jest zawarty w załączniku I.C do CEM, stosuje się wykaz gatunków na potrzeby statystyki rybołówczej w ramach ASFIS prowadzonym przez FAO. Zapisuje się także szacowaną masę rekinów złowionych w każdym zaciągu lub stawianiu.”;

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu zapewnienie spójności z odesłaniami do załączników do CEM.

Poprawka  12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 16 – litera b

Rozporządzenie (UE) 2019/833

Artykuł 35 – ustęp 1 – litera e

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e) połów na obszarze zamkniętym, będący naruszeniem art. 9 ust. 5 art. 18;

e) połów na obszarze zamkniętym, będący naruszeniem art. 9 ust. 5 lub art. 18;

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu zapewnienie spójności z CEM z 2020 r.

Poprawka  13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 16 – litera b a (nowa)

Rozporządzenie (UE) 2019/833

Artykuł 35 – ustęp 1 – litera g

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

ba) art. 35 ust. 1 lit. g) otrzymuje brzmienie:

g) stosowanie niedozwolonego rozmiaru oczka sieci, będące naruszeniem art. 13;

„g) stosowanie niedozwolonego rozmiaru oczka sieci lub rozmiaru kratownicy, będące naruszeniem art. 13 lub art. 14;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R0833&from=PL)

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu zapewnienie spójności z decyzjami podjętymi na posiedzeniu NAFO w 2020 r.

Poprawka  14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 16 – litera c

Rozporządzenie (UE) 2019/833

Artykuł 35 – ustęp 1 – litera k

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

k) nieprzekazywanie wiadomości dotyczących połowów, będące naruszeniem art. 12 ust. 1 art. 25;

k) nieprzekazywanie wiadomości dotyczących połowów, będące naruszeniem art. 12 ust. 1 lub art. 25;

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu zapewnienie spójności z CEM z 2020 r.

Poprawka  15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 19

Rozporządzenie (UE) 2019/833

Artykuł 50 – ustęp 2 – litera j

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

j) specyfikacji technicznych kratownic sortujących, kratownic i łańcuchów przegubowych stosowanych do połowów krewetki północnej określonych w art. 14 ust. 2;

j) specyfikacji technicznych kratownic sortujących, kratownic i łańcuchów przegubowych stosowanych do połowów krewetki północnej określonych w art. 14 ust. 2, a także specyfikacji technicznych kratownic sortujących lub dodatkowego uzbrojenia określonych w art. 14 ust. 3 lub 3a;

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu zapewnienie spójności z decyzjami podjętymi na posiedzeniu NAFO w 2020 r.

Poprawka  16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 19

Rozporządzenie (UE) 2019/833

Artykuł 50 – ustęp 2 – litera k

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

k) obszarowych ograniczeń połowów dennych określonych w art. 18.

k) obszarowych lub okresowych ograniczeń połowów dennych określonych w art. 18.

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu zapewnienie spójności z decyzjami podjętymi na posiedzeniu NAFO w 2020 r.

Poprawka  17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 20 – litera b

Rozporządzenie (UE) 2019/833

Załącznik – punkt 45

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

45) Załącznik II.XX do CEM, o którym mowa w art. 3 pkt 31.

45) Załącznik II.H do CEM, o którym mowa w art. 3 pkt 31.

Uzasadnienie

Odniesienie do załącznika do CEM jest nieprawidłowe.


 

UZASADNIENIE

1) Treść wniosku

 

W dniu 29 maja 2020 r. Komisja przedłożyła wniosek w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) 2019/833, które transponowało do prawa UE środki ochrony zasobów i jej egzekwowania (CEM) przyjęte przez Organizację Rybołówstwa Północno-Zachodniego Atlantyku (NAFO), której umawiającą się stroną jest od 1979 r. Unia Europejska (UE). Celem niniejszego wniosku jest transpozycja do prawa Unii zmian środków ochrony zasobów i jej egzekwowania przyjętych przez NAFO na jej dorocznym posiedzeniu w 2019 r., a także uwzględnienie ulepszeń redakcyjnych NAFO i dostosowanie brzmienia do kontekstu prawnego UE.

 

NAFO jest regionalną organizacją ds. rybołówstwa (RFMO) odpowiedzialną za zarządzanie zasobami ryb w północno-zachodnim Atlantyku. Środki w zakresie ochrony zasobów i jej egzekwowania przyjęte przez NAFO mają zastosowanie wyłącznie do obszaru podlegającego regulacji NAFO, znajdującego się na pełnym morzu. NAFO składa się z komisji, której członkami są wszystkie umawiające się strony, i ma za zadanie przyjmować środki ochrony zasobów i jej egzekwowania w drodze konsensusu, zgodnie z konwencją NAFO. 

 

Konwencja NAFO stanowi, że środki ochrony zasobów przyjęte przez komisję NAFO są wiążące oraz że umawiające się strony są zobowiązane do ich wdrożenia. Podczas swoich dorocznych posiedzeń komisja NAFO w drodze decyzji przyjmuje nowe środki, o których po posiedzeniu sekretarz wykonawczy NAFO informuje umawiające się strony. Art. 3 ust. 5 Traktatu o Unii Europejskiej stanowi, że UE musi ściśle przestrzegać prawa międzynarodowego, co obejmuje również zgodność ze środkami NAFO dotyczącymi ochrony zasobów i jej egzekwowania.

 

Niniejszy wniosek dotyczy transpozycji środków przyjętych przez NAFO w 2019 r., które weszły w życie w dniu 2 grudnia i są stosowane od tego czasu.

 

 

2) Stanowisko sprawozdawczyni

 

Sprawozdawczyni z zadowoleniem przyjmuje przedstawienie niniejszej zmiany do rozporządzenia, które transponuje nowe środki NAFO w zakresie ochrony zasobów i jej egzekwowania w celu ich zaktualizowania w prawie UE.

 

Sprawozdawczyni podkreśla, że pomimo zmniejszenia floty unijnej upoważnionej do prowadzenia działalności połowowej na obszarze podlegającym regulacji NAFO (w 2020 r. jedynie 47 statków), wielkość połowów jest znacząca, biorąc pod uwagę rozmiary poławiającej floty. Zgodnie z danymi dostępnymi na stronie internetowej NAFO w 2019 r. połowy statków unijnych (należących do pięciu państw członkowskich i prowadzących działalność na tym obszarze) wyniosły łącznie 51 076 ton. Ze wszystkich połowów połowy Portugalii i Hiszpanii stanowią prawie 80 % całkowitej masy połowowej statków wspólnotowych – odpowiednio 44,5 % (22 735 ton) i 35,5 % (18 151 ton).

 

Sprawozdawczyni przypomina, że kluczowe znaczenie ma zapewnienie, aby na wodach tych obowiązywały najlepsze środki ochrony zasobów, ponieważ niektóre gatunki docelowe są szczególnie wrażliwe na eksploatację, a w szczególności te, które charakteryzują się długim cyklem życia. Podkreśla w związku z tym znaczenie wprowadzenia norm zawartych w środkach dotyczących ochrony zasobów i jej egzekwowania w odniesieniu do ochrony rekina polarnego, który jest obecnie najdłużej żyjącym gatunkiem kręgowców. 

 

Sprawozdawczyni uważa, że wspólna polityka rybołówstwa musi mieć zastosowanie do wszystkich flot rybackich Unii, niezależnie od obszaru geograficznego, na którym prowadzą działalność. Dzięki temu będzie można zagwarantować, że eksploatacja danego zasobu ma ograniczony wpływ na siedliska, pozostałe zasoby i inne gatunki, co ma fundamentalne znaczenie. Przypomina, że narzędzia wykorzystywane w połowach na obszarze objętym konwencją to głównie włoki, które mają wpływ na integralność dna morskiego, a tym samym na siedliska. W tym celu wzywa Komisję, aby w ramach posiedzeń NAFO, a w szczególności przy przyjmowaniu środków w zakresie ochrony i zarządzania przyjętych przez tę organizację, zadbała o to, by przyjmowane środki były zgodne z ambitnymi celami WPRyb.

 

Wreszcie, zważywszy na konieczność wczesnego transponowania do prawa Unii zmian w środkach dotyczących ochrony zasobów i jej egzekwowania, sprawozdawczyni przedstawia szereg poprawek wynikających z decyzji podjętych już na 42. dorocznym posiedzeniu NAFO we wrześniu 2020 r. W tych poprawkach sprawozdawczyni podkreśla między innymi potrzebę wprowadzenia okresu zamkniętego dla połowów dorsza w rejonie 3M między dniem 1 stycznia a dniem 31 marca 2021 r., a także szczególnych środków technicznych i kontrolnych w odniesieniu do połowów dorsza w tym rejonie przez pozostałą część roku. W związku z tym sprawozdawczyni wnosi o przetransponowanie tych ważnych środków już teraz, by miały one zastosowanie niezwłocznie i by uniknąć konieczności wprowadzania kolejnych zmian do rozporządzenia w sprawie włączenia do prawa Unii środków ochrony zasobów i jej egzekwowania przyjętych w 2020 r.


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Zmiana rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/833 z dnia 20 maja 2019 r. ustanawiającego środki ochrony i egzekwowania mające zastosowanie na obszarze podlegającym regulacji Organizacji Rybołówstwa Północno-Zachodniego Atlantyku

Odsyłacze

COM(2020)0215 – C9-0157/2020 – 2020/0095(COD)

Data przedstawienia w PE

29.5.2020

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

 Data ogłoszenia na posiedzeniu

PECH

17.6.2020

 

 

 

Sprawozdawcy

 Data powołania

Isabel Carvalhais

16.6.2020

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

25.6.2020

26.10.2020

 

 

Data przyjęcia

16.11.2020

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

28

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Clara Aguilera, Pietro Bartolo, François-Xavier Bellamy, Izaskun Bilbao Barandica, Isabel Carvalhais, Rosanna Conte, Rosa D’Amato, Fredrick Federley, Giuseppe Ferrandino, João Ferreira, Søren Gade, Francisco Guerreiro, Anja Hazekamp, Niclas Herbst, France Jamet, Pierre Karleskind, Predrag Fred Matić, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Grace O’Sullivan, Manuel Pizarro, Caroline Roose, Bert-Jan Ruissen, Annie Schreijer-Pierik, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Theodoros Zagorakis

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Valentino Grant

Data złożenia

17.11.2020

 


 

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

28

+

ECR

Bert-Jan Ruissen, Ruža Tomašić

GUE/NGL

João Ferreira, Anja Hazekamp

ID

Rosanna Conte, Valentino Grant, France Jamet

NI

Rosa D'Amato

PPE

François-Xavier Bellamy, Niclas Herbst, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Annie Schreijer-Pierik, Theodoros Zagorakis, Peter van Dalen

RENEW

Izaskun Bilbao Barandica, Fredrick Federley, Søren Gade, Pierre Karleskind

S&D

Clara Aguilera, Pietro Bartolo, Isabel Carvalhais, Giuseppe Ferrandino, Predrag Fred Matić, Manuel Pizarro

VERTS/ALE

Francisco Guerreiro, Grace O'Sullivan, Caroline Roose

 

0

-

 

 

 

0

0

 

 

 

Objaśnienie używanych znaków:

+ : za

- : przeciw

0 : wstrzymało się

 

 

Ostatnia aktualizacja: 2 grudnia 2020
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności