Betänkande - A9-0220/2020Betänkande
A9-0220/2020

BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/833 av den 20 maj 2019 om fastställande av bevarande- och tillämpningsföreskrifter som är tillämpliga i regleringsområdet för Fiskeriorganisationen för Nordatlantens västra del

17.11.2020 - (COM(2020)0215 – C9-0157/2020 – 2020/0095(COD)) - ***I

Fiskeriutskottet
Föredragande: Isabel Carvalhais


Förfarande : 2020/0095(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A9-0220/2020
Ingivna texter :
A9-0220/2020
Debatter :
Omröstningar :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/833 av den 20 maj 2019 om fastställande av bevarande- och tillämpningsföreskrifter som är tillämpliga i regleringsområdet för Fiskeriorganisationen för Nordatlantens västra del

(COM(2020)0215 – C9-0157/2020 – 2020/0095(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2020)0215),

 med beaktande av artiklarna 294.2 och 43.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C9-0157/2020),

 med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

 med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

 med beaktande av betänkandet från fiskeriutskottet (A9-0220/2020).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

 

 

Ändringsförslag  1

Förslag till förordning

Skäl 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1) Sedan Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/8332 antogs har Fiskeriorganisationen för Nordatlantens västra del (Nafo) vid sitt 41:a årsmöte antagit ett antal rättsligt bindande beslut om bevarande av fiskeresurser som omfattas av dess behörighet.

(1) Sedan Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/8332 antogs har Fiskeriorganisationen för Nordatlantens västra del (Nafo) vid sitt 41:a och 42:a årsmöte, 2019 respektive 2020, antagit ett antal rättsligt bindande beslut om bevarande av fiskeresurser som omfattas av dess behörighet.

__________________

__________________

2 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/833 av den 20 maj 2019 om fastställande av bevarande- och tillämpningsföreskrifter som är tillämpliga i regleringsområdet för Fiskeriorganisationen för Nordatlantens västra del, om ändring av förordning (EU) 2016/1627 och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2115/2005 och (EG) nr 1386/2007 (EUT L 141, 28.5.2019, s. 1).

2 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/833 av den 20 maj 2019 om fastställande av bevarande- och tillämpningsföreskrifter som är tillämpliga i regleringsområdet för Fiskeriorganisationen för Nordatlantens västra del, om ändring av förordning (EU) 2016/1627 och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2115/2005 och (EG) nr 1386/2007 (EUT L 141, 28.5.2019, s. 1).

Motivering

Det är nödvändigt att ta med hänvisningen till mötet 2020 eftersom några av de beslut som fattades vid detta möte införs av föredraganden som ändringsförslag.

Ändringsförslag  2

Förslag till förordning

Skäl 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2) Besluten ifråga riktar sig huvudsakligen till Nafos avtalsslutande parter, men innehåller också vissa skyldigheter för aktörerna. Nafos bevarande- och tillämpningsföreskrifter trädde i kraft den 2 december 2019 och är bindande för Nafos samtliga avtalsslutande parter. För unionens vidkommande måste de delar som inte redan omfattas av unionsrätten införlivas med denna.

(2) Besluten ifråga riktar sig huvudsakligen till Nafos avtalsslutande parter, men innehåller också vissa skyldigheter för aktörerna. Nya bevarande- och tillämpningsföreskrifter från Nafo, som är bindande för Nafos samtliga avtalsslutande parter, har trätt i kraft. För unionens vidkommande måste de delar som inte redan omfattas av unionsrätten införlivas med denna.

Motivering

Det är nödvändigt att ändra hänvisningen till ikraftträdandet av två olika uppsättningar bevarande- och tillämpningsföreskrifter, de från 2019 respektive från 2020 som innebar förändringar som är bindande för Nafos samtliga avtalsslutande parter och som nu införlivas i EU-rätten.

Ändringsförslag  3

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1 – led b

Förordning (EU) 2019/833

Artikel 3 – punkt 31

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”31. webbplatsen för övervakning, kontroll och tillsyn: Nafos webbplats för övervakning, kontroll och tillsyn, vilken innehåller information av relevans för inspektioner till havs och i hamn. Förfarandet för beviljande av tillträde till webbplatsen för enskilda personer i de avtalsslutande parterna anges i bilaga II.XX till de bevarande- och tillämpningsföreskrifter som det hänvisas till i punkt 45 i bilagan till denna förordning.”.

”31. webbplatsen för övervakning, kontroll och tillsyn: Nafos webbplats för övervakning, kontroll och tillsyn, vilken innehåller information av relevans för inspektioner till havs och i hamn. Förfarandet för beviljande av tillträde till webbplatsen för enskilda personer i de avtalsslutande parterna anges i bilaga II.H till de bevarande- och tillämpningsföreskrifter som det hänvisas till i punkt 45 i bilagan till denna förordning.”.

Motivering

Fel hänvisning till bilagan till bevarande- och tillämpningsföreskrifterna.

Ändringsförslag  4

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 3 – led ba (nytt)

Förordning (EU) 2019/833

Artikel 6 – punkt 1 – led fa (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ba) I artikel 6.1 ska följande led införas:

 

”fa) stänga sitt riktade fiske efter torsk i sektion 3M mellan kl. 24.00 koordinerad universell tid (UTC) den 31 december 2020 och kl. 24.00 UTC den 31 mars 2021,”

Motivering

Ett beslut som fattades vid Nafos möte 2020 och som måste införlivas i EU-rätten.

Ändringsförslag  5

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 4a (nytt)

Förordning (EU) 2019/833

Artikel 9a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4a) Följande artikel ska införas:

 

”Artikel 9a

 

Torsk i sektion 3M

 

1. Följande kontrollåtgärder ska gälla för fartyg som behåller torskfångster på över 1 250 kg från sektion 3M ombord:

 

a) Fartygen ska endast landa eller omlasta sina torskfångster från sektion 3M i hamnar som utsetts i enlighet med artikel 39.

 

b) Minst 48 timmar före beräknad ankomsttid till hamn ska ett fartyg, eller dess företrädare för dess räkning, meddela den behöriga hamnmyndigheten sin beräknade ankomsttid, uppskattad mängd torskfångster från sektion 3M som behållits ombord och information om den eller de sektioner där andra torskfångster som behållits ombord har tagits.

 

c)  Alla medlemsstater ska inspektera varje landning eller omlastning av torskfångster från sektion 3M i sina hamnar och utarbeta en inspektionsrapport i det format som anges i bilaga IV.C till de bevarande- och tillämpningsföreskrifter som det hänvisas till i punkt 9 i bilagan till denna förordning, och skicka den till kommissionen, med kopia till EFCA, inom 12 arbetsdagar från den dag då inspektionen gjordes. Denna rapport ska identifiera och innehålla närmare uppgifter om eventuella överträdelser av denna förordning som upptäckts vid hamninspektionen. Den ska innehålla all tillgänglig relevant information om överträdelser som upptäckts till havs under det inspekterade fiskefartygets pågående fiskeresa.

 

2. Alla medlemsstater ska inspektera fartyg som behåller mindre än 1 250 kg torskfångster från sektion 3M ombord med utgångspunkt i en riskhanteringsanalys.

 

3. Kommissionen eller ett organ som kommissionen har utsett ska säkerställa att informationen i punkt 1 c vidarebefordras till Nafos sekretariatschef utan dröjsmål, för uppläggning på Nafos webbplats för övervakning, kontroll och tillsyn.”.

Motivering

Ett beslut som fattades vid Nafos möte 2020 och som måste införlivas i EU-rätten.

Ändringsförslag  6

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 5 – led a – led i

Förordning (EU) 2019/833

Artikel 10 – punkt 1 – led c

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”c) Varje medlemsstat ska till kommissionen skicka namnet på varje hamn som den utsett och kommissionen ska vidarebefordra informationen till NEAFC:s sekretariatschef. Eventuella senare ändringar av denna förteckning ska skickas in för att ersätta den föregående förteckningen minst 20 dagar innan ändringen träder i kraft.”.

”c) Varje medlemsstat ska till kommissionen skicka namnet på varje hamn som den utsett och kommissionen ska vidarebefordra informationen till Nafos sekretariatschef. Eventuella senare ändringar av denna förteckning ska skickas in för att ersätta den föregående förteckningen minst 20 dagar innan ändringen träder i kraft.”.

Motivering

Hänvisningen till NEAFC är fel. Det ska stå Nafo.

Ändringsförslag  7

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 7a (nytt)

Förordning (EU) 2019/833

Artikel 14 – punkt 3a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(7a) I artikel 14 ska följande punkt införas:

 

”3a. Trålare som bedriver riktat fiske efter torsk i sektion 3M ska använda en sorteringsrist med ett spaltavstånd på minst 55 mm för att minska fångsterna av mindre individer av torsk. Sorteringsristen ska placeras i den övre panel som är placerad före struten.”

Motivering

Ett beslut som fattades vid Nafos möte 2020 och som måste införlivas i EU-rätten.

Ändringsförslag  8

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 7b (nytt)

Förordning (EU) 2019/833

Artikel 18 – punkt 1

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(7b) I artikel 18 ska punkt 1 ersättas med följande:

1. Till och med den 31 december 2020 får inget fartyg bedriva bottenfiske i något av de områden som illustreras i figur 3 i bevarande- och tillämpningsföreskrifterna, som det hänvisas till i punkt 14 i bilagan till denna förordning, och som avgränsas av en linje som förbinder de koordinater som anges i tabell 5 i bevarande- och tillämpningsföreskrifterna, som det hänvisas till i punkt 15 i bilagan till denna förordning, i deras nummerordning och tillbaka till koordinat 1.

1. Till och med den 31 december 2021 får inget fartyg bedriva bottenfiske i något av de områden som illustreras i figur 3 i bevarande- och tillämpningsföreskrifterna, som det hänvisas till i punkt 14 i bilagan till denna förordning, och som avgränsas av en linje som förbinder de koordinater som anges i tabell 5 i bevarande- och tillämpningsföreskrifterna, som det hänvisas till i punkt 15 i bilagan till denna förordning, i deras nummerordning och tillbaka till koordinat 1.”.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?qid=1601979773580&uri=CELEX:32019R0833)

Motivering

Ett beslut som fattades vid Nafos möte 2020 och som måste införlivas i EU-rätten.

Ändringsförslag  9

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 7c (nytt)

Förordning (EU) 2019/833

Artikel 18 – punkt 2

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(7c) I artikel 18 ska punkt 2 ersättas med följande:

2. Till och med den 31 december 2020 får inget fartyg bedriva bottenfiske i det område i sektion 3O som illustreras i figur 4 i bevarande- och tillämpningsföreskrifterna, som det hänvisas till i punkt 16 i bilagan till denna förordning, och som avgränsas av en linje som förbinder de koordinater som anges i tabell 6 i bevarande- och tillämpningsföreskrifterna, som det hänvisas till i punkt 17 i bilagan till denna förordning, i deras nummerordning och tillbaka till koordinat 1.

2. Till och med den 31 december 2021 får inget fartyg bedriva bottenfiske i det område i sektion 3O som illustreras i figur 4 i bevarande- och tillämpningsföreskrifterna, som det hänvisas till i punkt 16 i bilagan till denna förordning, och som avgränsas av en linje som förbinder de koordinater som anges i tabell 6 i bevarande- och tillämpningsföreskrifterna, som det hänvisas till i punkt 17 i bilagan till denna förordning, i deras nummerordning och tillbaka till koordinat 1.”.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?qid=1601979773580&uri=CELEX:32019R0833)

Motivering

Ett beslut som fattades vid Nafos möte 2020 och som måste införlivas i EU-rätten.

Ändringsförslag  10

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 7d (nytt)

Förordning (EU) 2019/833

Artikel 18 – punkt 3

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(7d) I artikel 18 ska punkt 3 ersättas med följande:

3. Till och med den 31 december 2020 får inget fartyg bedriva bottenfiske i områdena 1–13 som illustreras i figur 5 i bevarande- och tillämpningsföreskrifterna, som det hänvisas till i punkt 18 i bilagan till denna förordning, och som avgränsas av en linje som förbinder de koordinater som anges i tabell 7 i bevarande- och tillämpningsföreskrifterna, som det hänvisas till i punkt 19 i bilagan till denna förordning, i deras nummerordning och tillbaka till koordinat 1.

3. Till och med den 31 december 2021 får inget fartyg bedriva bottenfiske i områdena 1–13 som illustreras i figur 5 i bevarande- och tillämpningsföreskrifterna, som det hänvisas till i punkt 18 i bilagan till denna förordning, och som avgränsas av en linje som förbinder de koordinater som anges i tabell 7 i bevarande- och tillämpningsföreskrifterna, som det hänvisas till i punkt 19 i bilagan till denna förordning, i deras nummerordning och tillbaka till koordinat 1.”.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?qid=1601979773580&uri=CELEX:32019R0833)

Motivering

Ett beslut som fattades vid Nafos möte 2020 och som måste införlivas i EU-rätten.

Ändringsförslag  11

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 10 – led c – led ii

Förordning (EU) 2019/833

Artikel 25 – punkt 6 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”Fångst ska rapporteras på artnivå med relevant trebokstavskod enligt bilaga I.C till de bevarande- och tillämpningsföreskrifter som det hänvisas till i punkt 11 i bilagan till denna förordning eller, om de inte finns upptagna i bilaga I.C, enligt FAO:s Aquatic Sciences and Fisheries Information System List of Species for Fishery Statistics. Även den uppskattade vikten för hajar som fångats per drag eller utsättning ska registreras.”.

”Fångst ska rapporteras på artnivå med relevant trebokstavskod enligt bilaga I.C till de bevarande- och tillämpningsföreskrifter som det hänvisas till i punkt 11 i bilagan till denna förordning eller, om de inte finns upptagna i bilaga I.C till bevarande- och tillämpningsföreskrifterna, enligt FAO:s Aquatic Sciences and Fisheries Information System List of Species for Fishery Statistics. Även den uppskattade vikten för hajar som fångats per drag eller utsättning ska registreras.”.

Motivering

För konsekvens i hänvisningarna till bilagorna till bevarande- och tillämpningsföreskrifterna.

Ändringsförslag  12

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 16 – led b

Förordning (EU) 2019/833

Artikel 35 – punkt 1 – led e

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”e) Fiske i ett stängt område, i strid med artiklarna 9.5 och 18.”.

”e) Fiske i ett stängt område, i strid med artikel 9.5 eller artikel 18.”.

Motivering

För överensstämmelse med bevarande- och tillämpningsföreskrifterna från 2020.

Ändringsförslag  13

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 16 – led ba (nytt)

Förordning (EU) 2019/833

Artikel 35 – punkt 1 – led g

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(ba) I artikel 35.1 ska led g ersättas med följande:

g) Användning av en otillåten maskstorlek, i strid med artikel 13.

g) Användning av en otillåten maskstorlek eller riststorlek, i strid med artikel 13 eller artikel 14.”.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?qid=1601979773580&uri=CELEX:32019R0833)

Motivering

För överensstämmelse med de beslut som fattades vid Nafos möte 2020.

Ändringsförslag  14

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 16 – led c

Förordning (EU) 2019/833

Artikel 35 – punkt 1 – led k

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”k) Underlåtenhet att skicka meddelanden om fångst, i strid med artikel 12.1 och artikel 25.”.

”k) Underlåtenhet att skicka meddelanden om fångst, i strid med artikel 12.1 eller artikel 25.”.

Motivering

För överensstämmelse med bevarande- och tillämpningsföreskrifterna från 2020.

Ändringsförslag  15

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 19

Förordning (EU) 2019/833

Artikel 50 – punkt 2 – led j

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

j) tekniska specifikationer för sorteringsrister, galler och distanskedjor för fiske efter nordhavsräka enligt artikel 14.2,

j) tekniska specifikationer för sorteringsrister, galler och distanskedjor för fiske efter nordhavsräka enligt artikel 14.2 liksom tekniska specifikationer för sorteringsrister eller tillbehör enligt artikel 14.3 eller 14.3a,

Motivering

För överensstämmelse med de beslut som fattades vid Nafos möte 2020.

Ändringsförslag  16

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 19

Förordning (EU) 2019/833

Artikel 50 – punkt 2 – led k

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

k) områdesbegränsningar för bottenfiske enligt artikel 18.”.

k) områdes- eller periodbegränsningar för bottenfiske enligt artikel 18.”.

Motivering

För överensstämmelse med de beslut som fattades vid Nafos möte 2020.

Ändringsförslag  17

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 20 – led b

Förordning (EU) 2019/833

Bilaga – punkt 45

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”45. Bilaga II.XX till bevarande- och tillämpningsföreskrifterna, som det hänvisas till i punkt 31 i artikel 3.”.

”45. Bilaga II.H till bevarande- och tillämpningsföreskrifterna, som det hänvisas till i punkt 31 i artikel 3.”.

Motivering

Fel hänvisning till bilagan till bevarande- och tillämpningsföreskrifterna.


MOTIVERING

1. Förslagets innehåll

 

Den 29 maj 2020 presenterade kommissionen ett förslag till ändring av förordning (EU) 2019/833, som i EU-rätten införlivar de bevarande- och tillämpningsföreskrifter som antagits av Fiskeriorganisationen för Nordatlantens västra del (Nafo), som EU har varit avtalsslutande part i sedan 1979. Syftet med detta förslag är att i EU-rätten införliva de ändringar till bevarande- och tillämpningsföreskrifterna som Nafo antog vid sitt årsmöte 2019. Det innehåller också redaktionella ändringar av Nafo och anpassar ordalydelsen till EU:s rättsliga kontext.

 

Nafo är den regionala fiskeriförvaltningsorganisation som ansvarar för förvaltningen av fiskeresurserna i Nordatlantens västra del. Nafos bevarande- och förvaltningsföreskrifter tillämpas uteslutande på Nafos regleringsområde, på det fria havet. Nafo består av en kommission, som samtliga avtalsslutande parter är medlemmar i och som har i uppgift att i enlighet med Nafokonventionen anta organisationens bevarande- och tillämpningsföreskrifter.

 

I Nafokonventionen fastställs att de bevarandeföreskrifter som antas av Nafokommissionen är bindande och att de avtalsslutande parterna är skyldiga att genomföra dem. Vid sina årsmöten antar Nafokommissionen nya föreskrifter, i form av beslut, som Nafos sekretariatschef tillkännager för de avtalsslutande parterna efter mötet. Enligt artikel 3.5 i fördraget om Europeiska unionen måste EU strikt följa internationell rätt. I detta ingår efterlevnad av Nafos bevarande- och tillämpningsföreskrifter.

 

Detta förslag införlivar de föreskrifter som Nafo antog 2019 och som trädde i kraft den 2 december och som gäller sedan dess.

 

 

2. Föredragandens ståndpunkt

 

Föredraganden välkomnar förslaget till ändring till förordningen som uppdaterar EU-rätten genom att införliva Nafos nya bevarande- och tillämpningsföreskrifter.

 

Hon betonar att även om det är en liten del av EU:s flotta som har tillstånd att bedriva fiske i Nafos regleringsområde, enbart 47 fartyg 2020, så är fångstvolymerna betydande med tanke på flottans storlek. Enligt uppgifter på Nafos webbsida registrerade EU-fartyg från fem olika medlemsstater verksamhet i området 2019, med en sammanlagd fångst på 51 076 ton. Portugal och Spanien står för 80 procent av EU-fartygens sammanlagda fångst, dvs. 44,5 procent (22 735 ton) respektive 35,5 procent (18 151 ton).

 

Föredraganden påminner om att det är viktigt att garantera att så bra bevarandeåtgärder som möjligt tillämpas och följs för fisket i dessa vatten, eftersom vissa målarter är särskilt känsliga för utnyttjande, särskilt målarter med långa livscykler. Hon betonar därför betydelsen av att det införs bestämmelser i bevarande- och tillämpningsföreskrifterna för skydd av håkäring, världens längst levande ryggradsdjur.

 

Föredraganden anser att den gemensamma fiskeripolitiken bör tillämpas på alla fiskeflottor i EU, oberoende av i vilket geografiskt område de är verksamma. Det är mycket viktigt att garantera att fisket efter en viss art endast i begränsad utsträckning påverkar livsmiljöer, övriga resurser och andra arter. Föredraganden påminner om att de fiskeredskap som används i konventionsområdet är släpredskap som påverkar havsbottnarnas integritet och därmed även livsmiljöerna. Kommissionen uppmanas därför att vid mötena i Nafo, och i synnerhet vid antagandet av Nafos bevarande- och tillämpningsföreskrifter, se till att de föreskrifter som antas är förenliga med de ambitiösa målen i den gemensamma fiskeripolitiken.

 

Med tanke på att ändringar av bevarande- och tillämpningsföreskrifterna snabbt måste införlivas i EU-rätten har föredraganden lagt fram ett antal ändringsförslag som bygger direkt på de beslut som fattades vid Nafos 42:a årsmöte i september 2020. I detta sammanhang betonar föredraganden behovet av att införa en fredningsperiod för torskfiske i sektion 3M från den 1 januari till den 31 mars 2021, liksom särskilda kontrollåtgärder och tekniska åtgärder för torskfiske i denna sektion under resten av året. Föredragandens avsikt med detta är att dessa viktiga föreskrifter ska införlivas redan nu och vara direkt tillämpbara för att därmed undvika att man på nytt ska behöva ändra förordningen för att i EU-rätten införliva de bevarande- och tillämpningsföreskrifter som antogs 2020.


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/833 av den 20 maj 2019 om fastställande av bevarande- och tillämpningsföreskrifter som är tillämpliga i regleringsområdet för Fiskeriorganisationen för Nordatlantens västra del

Referensnummer

COM(2020)0215 – C9-0157/2020 – 2020/0095(COD)

Framläggande för parlamentet

29.5.2020

 

 

 

Ansvarigt utskott

 Tillkännagivande i kammaren

PECH

17.6.2020

 

 

 

Föredragande

 Utnämning

Isabel Carvalhais

16.6.2020

 

 

 

Behandling i utskott

25.6.2020

26.10.2020

 

 

Antagande

16.11.2020

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

28

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Clara Aguilera, Pietro Bartolo, François-Xavier Bellamy, Izaskun Bilbao Barandica, Isabel Carvalhais, Rosanna Conte, Rosa D’Amato, Fredrick Federley, Giuseppe Ferrandino, João Ferreira, Søren Gade, Francisco Guerreiro, Anja Hazekamp, Niclas Herbst, France Jamet, Pierre Karleskind, Predrag Fred Matić, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Grace O’Sullivan, Manuel Pizarro, Caroline Roose, Bert-Jan Ruissen, Annie Schreijer-Pierik, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Theodoros Zagorakis

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Valentino Grant

Ingivande

17.11.2020

 


 

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

28

+

ECR

Bert-Jan Ruissen, Ruža Tomašić

GUE/NGL

João Ferreira, Anja Hazekamp

ID

Rosanna Conte, Valentino Grant, France Jamet

NI

Rosa D'Amato

PPE

François-Xavier Bellamy, Niclas Herbst, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Annie Schreijer-Pierik, Theodoros Zagorakis, Peter van Dalen

RENEW

Izaskun Bilbao Barandica, Fredrick Federley, Søren Gade, Pierre Karleskind

S&D

Clara Aguilera, Pietro Bartolo, Isabel Carvalhais, Giuseppe Ferrandino, Predrag Fred Matić, Manuel Pizarro

VERTS/ALE

Francisco Guerreiro, Grace O'Sullivan, Caroline Roose

 

0

-

 

 

 

0

0

 

 

 

Teckenförklaring:

+ : Ja-röster

- : Nej-röster

0 : Nedlagda röster

 

 

Senaste uppdatering: 2 december 2020
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy