Процедура : 2020/0154(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0227/2020

Внесени текстове :

A9-0227/2020

Разисквания :

Гласувания :

Приети текстове :

P9_TA(2021)0002

<Date>{19/11/2020}19.11.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0227/2020</NoDocSe>
PDF 255kWORD 69k

<TitreType>ДОКЛАД</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2016/1011 по отношение на изключването на някои валутни бенчмаркове за валути на трети държави и определянето на заместващи бенчмаркове за някои бенчмаркове в процес на прекратяване</Titre>

<DocRef>(COM(2020)0337 – C9‑0209/2020 – 2020/0154(COD))</DocRef>


<Commission>{ECON}Комисия по икономически и парични въпроси</Commission>

Докладчик: <Depute>Каролине Нахтехал</Depute>

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2016/1011 по отношение на изключването на някои валутни бенчмаркове за валути на трети държави и определянето на заместващи бенчмаркове за някои бенчмаркове в процес на прекратяване

(COM(2020)0337 – C9‑0209/2020 – 2020/0154(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

 като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2020)0337),

 като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C9‑0209/2020),

 като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

 като взе предвид становището на Европейската централна банка от ...,

 като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 29 октомври 2020 г.[1],

 като взе предвид член 59 от своя правилник,

 като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A9-0227/2020),

1. приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2. приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.


 

Изменение  1

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ,[*]

към предложението на Комисията

---------------------------------------------------------

2020/0154 (COD)

Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за изменение на Регламент (ЕС) 2016/1011 по отношение на изключването на някои валутни бенчмаркове за валути на трети държави и определянето на заместващи бенчмаркове за някои бенчмаркове в процес на прекратяване и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012

(Текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 114 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейската централна банка,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет[2],

в съответствие с обикновената законодателна процедура,

като имат предвид, че:

(1) С цел да се защитят от експозиция на нестабилност на обменните курсове на валути, които не могат лесно да бъдат конвертирани или не подлежат на валутен контрол, дружествата в Съюза сключват валутни форуърди и суапове без доставка. Тези инструменти позволяват на ползвателите им да се защитят срещу нестабилност на обменните курсове на валути, които не могат лесно да бъдат конвертирани в основна валута, като долар или евро. Липсата на обменни курсове по спот сделки за чуждестранна валута, въз основа на които да се изчисляват дължимите плащания по валутни форуърди и суапове, би имала отрицателен ефект върху дружествата в Съюза, които осъществяват експорт на развиващи се пазари или държат активи на тези пазари, с последваща експозиция на колебания във валутите на тези развиващи се пазари. След изтичането на преходния период, посочен в член 51, параграф 5 от Регламент (ЕС) 2016/1011 на Европейския парламент и на Съвета[3], използването на обменни курсове по спот сделки, предоставени от администратор от трета държава, различен от централна банка, вече няма да е възможно.

(2) За да се даде възможност на дружествата в Съюза да продължат своята стопанска дейност, като същевременно смекчат валутния риск, обменните курсове по спот сделки, посочени във форуърди или суапове без доставка за целите на изчисляване на договорните плащания, следва да бъдат изключени от обхвата на Регламент (ЕС) 2016/1011.

(3) С цел да се определят обменните курсове по спот сделки за валути на трети държави като изключени от обхвата на Регламент (ЕС) 2016/1011 на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз по отношение на изключването на даден обменен курс по спот сделки в неконвертируеми валути, когато този обменен курс по спот сделки се използва за изчисляване на плащанията, които възникват при валутни форуърди или суапове без доставка. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

(3a) Регламент (ЕС) 2016/1011 предвижда, че до 31 декември 2021 г. участниците на пазара на Съюза могат да използват бенчмаркове, администрирани в държава извън Съюза, независимо дали е налице решение за еквивалентност или индексът е бил признат или одобрен за използване в Съюза. Очакванията на законодателите бяха, че до края на 2021 г. третите държави ще адаптират своя режим на бенчмаркове към правилата, предложени в настоящия регламент, и че използването от страна на участниците на пазара на Съюза на референтни показатели (бенчмаркове), администрирани в държава извън Съюза, ще бъде гарантирано чрез решения за еквивалентност или за одобрение, взети от Комисията, като по този начин се гарантира правната сигурност. Въпреки това в това отношение е постигнат незначителен напредък. Като се имат предвид различията и интензивността, които съществуват между регулирането на финансовите бенчмаркове, предназначени за използване в Съюза и в трети държави, и за да се гарантира гладкото функциониране на пазара и наличието на бенчмаркове от трети държави, които да бъдат използвани в Съюза след края на декември 2021 г., Комисията следва да направи преглед до 30 юни 2021 г. на настоящите разпоредби на Регламент (ЕС) 2016/1011 относно режима за трети държави посредством делегиран акт с цел преодоляване на съществуващите пречки и да получи, ако е целесъобразно, допълнителни правомощия за одобряване на бенчмаркове на трети държави или група от бенчмаркове.

(4) След оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз, Лондонският междубанков лихвен процент (LIBOR) ще престане да важи като критичен референтен показател, считано от края на преходния период на 31 декември 2020 г. Органът за контрол върху финансовата дейност на Обединеното кралство (FCA) обяви, че ще спре да насърчава или принуждава банките да допринасят за LIBOR, като по този начин ще създаде значителен риск от прекратяване на един от най-важните бенчмаркове за лихвени проценти до края на 2021 г. Прекратяването на LIBOR може обаче да предизвика негативни последици, които да доведат до значителни смущения във функционирането на финансовите пазари в Съюза. В Съюза има множество договори в областта на дълговите инструменти, кредитите, срочните депозити и дериватите, които са обвързани с LIBOR, падежът им е след 31 декември 2021 г. и в тях не са предвидени солидни алтернативни договорни разпоредби, които да обхващат прекратяването на LIBOR. Много от тези договори не могат да бъдат предоговорени преди 31 декември 2021 г., така че в тях да бъдат включени алтернативни договорни разпоредби. Следователно прекратяването на LIBOR може да доведе до значителни смущения във функционирането на финансовите пазари в Съюза.

(5) Член 28, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 2016/1011 изисква поднадзорните субекти, различни от администраторите на бенчмаркове, да разполагат с планове за действие в извънредни ситуации, в случай че даден бенчмарк се промени съществено или престане да се предлага. Ако е възможно, в тези планове за действие в извънредни ситуации следва да се определят един или повече потенциални бенчмаркове за замяна. Този децентрализиран, незаконодателен метод следва да остане основният метод за обезпечаване в случай на прекратяване на бенчмарк, но случаят LIBOR показа, че на практика този метод може невинаги да е достатъчен. Ето защо, за се осигури организирано приключване на договорите, обвързани с широко използван бенчмарк, чието прекратяване може да предизвика отрицателни последици, водещи до значителни смущения във функционирането на финансовите пазари в Съюза, и когато тези договори не могат да бъдат предоговорени преди прекратяването на този бенчмарк, следва да има алтернативен метод, който предвижда задължително публично определяне на заместващ бенчмарк. Този метод следва да включва механизъм, насочен към преминаването на такива договори към подходящи заместващи бенчмаркове. Заместващите бенчмаркове следва да гарантират, че не се допуска осуетяване на изпълнението на договори, което може да предизвика отрицателни последици, водещи до значителни смущения във функционирането на финансовите пазари в Съюза.

(6) С цел да се гарантират еднакви условия за прилагането на настоящия регламент на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия за определяне на заместващ бенчмарк, който да се използва при организираното приключване на договори, които не са предоговорени до датата, на която бенчмаркът в процес на прекратяване вече няма да се публикува. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета[4]. С оглед на правната сигурност се изисква Комисията да упражнява тези изпълнителни правомощия само при точно определени активиращи събития, които ясно показват, че администрирането и публикуването на бенчмарка, който ще бъде заменен, трайно ще бъдат преустановени.

(7) Където е необходимо, в подходящ момент Комисията следва да приеме препоръка, с която да насърчи държавите членки да определят, по силата на националното си законодателство, заместваща ставка за бенчмарка в процес на прекратяване за договори, сключени от субекти, които не са поднадзорни субекти, за които се прилага Регламент (ЕС) 2016/1011. С цел да се отчете взаимната свързаност на договорите Комисията следва да има възможността да препоръча националните заместващи ставки да бъдат идентични с определената от нея заместваща ставка за договори, сключени от поднадзорни субекти.

(8) Комисията следва да упражнява изпълнителните си правомощия само в случаите, в които преценява, че прекратяването на даден бенчмарк може да предизвика отрицателни последици, водещи до значителни смущения във функционирането на финансовите пазари и на реалната икономика в Съюза. Комисията следва също така да упражнява своите изпълнителни правомощия само когато стане ясно, че представителността на съответния бенчмарк не може да бъде възстановена или че бенчмаркът вече трайно няма да се публикува.

(9) Използването на този заместващ бенчмарк следва да бъде разрешено само за договори, които не са предоговорени преди датата на прекратяване на съответния бенчмарк. Следователно използването на заместващия бенчмарк, определен от Комисията, следва да се ограничи до договори, които вече са сключени от поднадзорни субекти към момента на влизане в сила на акта за изпълнение, с който се определя заместващият бенчмарк. Освен това, като се има предвид, че такъв акт за изпълнение е насочен към осигуряване на непрекъснатост на изпълнението на договорите, определянето на заместващия бенчмарк не следва да засяга договори, в които вече е предвидена подходяща алтернативна договорна разпоредба.

(10) При упражняване на изпълнителните си правомощия за определяне на заместващ бенчмарк Комисията следва да вземе предвид препоръките на работните групи от частния сектор, работещи под егидата на публичните органи на валутата, в която са деноминирани лихвените проценти на заместващия бенчмарк, по отношение на заместващите лихвени проценти, приложими за съществуващи финансови инструменти и за договори, обвързани с бенчмарка в процес на прекратяване. Комисията следва също така да вземе предвид препоръките на съответния надзорен орган на администратора на бенчмарка, както и тези на ЕОЦКП. Тези препоръки следва да се основават на широки публични консултации и експертни знания и да отразяват консенсуса между ползвателите на бенчмарка относно най-подходящия заместващ лихвен процент за бенчмарка за лихвен процент в процес на прекратяване. Също така това са изцяло препоръките на тези работни групи от частния сектор, а публичните органи, под чиято егида работят тези работни групи, не поемат никаква отговорност в общ план или наказателна отговорност за съдържанието на препоръките, нито непременно споделят което и да е от изразените в тях мнения.

(11) Тъй като основната цел на тези изпълнителни правомощия е да се гарантира правна сигурност за поднадзорните субекти със съществуващи договори, обвързани с бенчмарк в процес на прекратяване, компетентните органи на поднадзорния субект, използващ бенчмарка в процес на прекратяване, следва да следят развитието на заварените договори между различни контрагенти и ежегодно да докладват своите констатации на Комисията и на Европейския орган за ценни книжа и пазари („ЕОЦКП“).

(12) Следователно Регламент (ЕС) 2016/1011 следва да бъде съответно изменен.

(12а) Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета[5] е понастоящем в процес на изменяне, за се осигури яснота за участниците на пазара, че сделките, сключени или подновени преди влизането в сила на изискванията за клиринг или за допълнително обезпечение за сделки с извънборсови деривати, чиято стойност се определя въз основа на референтен показател за лихвения процент („заварени сделки“), няма да подлежат на тези изисквания, когато са подновени единствено с цел изпълнение или подготовка за изпълнение на реформата на референтните показатели за лихвените проценти. Регламент (ЕС) 2016/1011 изисква поднадзорните субекти да изготвят и поддържат строги планове в писмена форма, в които определят действията, които ще предприемат, в случай че този бенчмарк се промени съществено или вече не се изготвя, както и да отразяват тези планове в договорните отношения с клиентите. За да се улесни спазването от страна на участниците на пазара на тези задължения и действията на участниците на пазара да водят до повишаване на стабилността на договорите за извънборсови деривати, чиито референтни показатели са от всякакъв вид, Регламент (ЕС) № 648/2012 следва да бъде изменен, за да се поясни, че заварените сделки няма да подлежат на тези изисквания за клиринг и допълнително обезпечение, когато тези сделки се заменят, изменят или подновяват, независимо дали поотделно или като част от промени, свързани с портфейл от сделки, единствено с цел замяна на базовия лихвен процент, към който те се отнасят, с цел прилагане или подготовка за прилагане на реформиране на базовия лихвен процент или въвеждане на алтернативни разпоредби във връзка с базовия лихвен процент с цел прилагане или подготовка за тази реформа или по друг начин за повишаване на стабилността на техните договори. Тези изменения са необходими, за да се осигури яснота за участниците на пазара, и те не следва да засягат обхвата на задълженията за клиринг и допълнително обезпечение във връзка със замяната, изменението или подновяването на договор за извънборсови деривати за други цели.

(13) С оглед на факта, че считано от 1 януари 2021 г. LIBOR вече няма да бъде критичен бенчмарк по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/1011, е целесъобразно настоящият регламент да влезе в сила незабавно,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изменения на Регламент (ЕС) 2016/1011

(1) Член 2 се изменя, както следва:

-a) вмъква се следният параграф:

 „1а. Член 28а се прилага за:

а) всеки договор или финансов инструмент, както е определено в Директива 2014/65/ЕС, който се урежда от правото на една от държавите членки и който се определя въз основа на бенчмарк; както и

б) всеки договор, който се урежда от правото на трета държава, но всички страни по който са установени в Съюза, и когато правото на тази трета държава не предвижда организирано приключване на бенчмарк.“

а) в параграф 2 се добавя следната буква и):

„и) валутен бенчмарк, определен от Комисията в съответствие с параграф 3.“;

б) добавят се следните параграфи 3 и 4:

“3. Комисията може да определя валутни бенчмаркове, които се администрират от администратори, разположени извън Съюза, когато са изпълнени всички от следните критерии:

а) валутният бенчмарк се отнася до обменен курс по спот сделки за валута на трета държава, която не е свободно конвертируема;

б) поднадзорните субекти използват валутния бенчмарк често, систематично и редовно при договори за деривати за хеджиране срещу нестабилност на валутата на трета държава;

в) валутният бенчмарк се използва като курс за сетълмент за изчисляване на плащането по договори за деривати, посочени в буква б), във валута, различна от валутата с ограничена конвертируемост, посочена в буква а).

4. В срок до 31 декември 2022 г. Комисията провежда обществени консултации, за да определи кои са валутните бенчмаркове, които отговарят на критериите по параграф 3 от настоящия член. В срок до 31 декември 2023 г. Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 49, за да създаде списък на валутни бенчмаркове за спот сделки с цел подсигуряване (хеджиране) срещу нестабилност на валутата на трета държава, и актуализира редовно този списък. Компетентните органи на поднадзорните субекти, които използват валутни бенчмаркове за валутите на трети страни, които са определени от Комисията в съответствие с параграф 3, докладват броя на договорите за деривати, при които се използва този валутен бенчмарк за хеджиране срещу нестабилността на валутата на трета държава, на Комисията ▌ поне на всеки две години.“;

(1а) Член 3 се изменя, както следва:

а)  в параграф 1 се вмъква следната подточка:

„(22А) „валутен бенчмарк“ означава бенчмарк, чиято стойност се определя по отношение на изразената в една валута цена на друга валута или на кошница от други валути;“

б) точка 24, буква а) подточка i) се изменя, както следва:

„i) място на търговия по смисъла на определението в член 4, параграф 1, точка 24 от Директива 2014/65/ЕС или от място на търговия в трета държава, по отношение на която Комисията е приела решение за изпълнение, съгласно което правната и надзорната рамка на тази трета държава се счита за имаща еквивалентно действие по смисъла на член 28, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета (22) или член 25, параграф 4 от Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, или на регулиран пазар, който се счита за еквивалентен съгласно член 2а от Регламент (ЕС) № 648/2012, но във всеки един случай — само по отношение на данни за сделки, свързани с финансови инструменти;“

1б) Член 28, параграф 2 се заменя със следното:

„2. Поднадзорните субекти, различни от администратори по параграф 1, които използват бенчмарк, изготвят и поддържат строги планове в писмена форма, в които определят действията, които ще предприемат, в случай че този бенчмарк се промени съществено или вече не се изготвя. Когато е възможно и целесъобразно, в тези планове се определят един или няколко алтернативни бенчмаркове, които могат да бъдат използвани като заместители на бенчмарковете, които вече не се изготвят, като се посочва защо тези бенчмаркове биха били подходящи алтернативи. Поднадзорните субекти своевременно изпращат тези планове и всички техни актуализации на съответния компетентен орган и ги отразяват в договорните отношения с клиентите. Компетентните органи оценяват надеждността на тези планове.

(2) Вмъква се следният член:

„Член 28а
Задължителна замяна на бенчмарк

(1) Комисията може да определи един или повече заместващи бенчмаркове за бенчмарк, който ще престане да се публикува, когато преустановяването на публикуването на този бенчмарк може да доведе до значителни и неблагоприятни последици за целостта на пазара, финансовата стабилност и реалната икономика в една или повече държави членки и при условие че е настъпило някое от следните събития:

а) компетентният орган на администратора на този бенчмарк е заявил публично или е направил публично изявление или е публикувал информация, в което или която е обявено, че способността на този бенчмарк да измерва базовия пазар или икономическата действителност не може да бъде възстановена ▌; Преди да обяви това, националният компетентен орган е приложил правомощията за предприемане на коригиращи мерки по член 23 и е установил, че правомощията по член 23 не са достатъчни за възстановяване на бенчмарка;

б) администраторът на даден бенчмарк или някой, който действа от негово име, е заявил публично, като е направил публично изявление или е публикувал информация, ▌че администраторът е прекратил или ще прекрати предоставянето на бенчмарка на постоянна основа или за неопределен срок, при условие че към момента на даването на изявлението или публикуването на информацията няма администратор правоприемник, който да продължи да предоставя бенчмарка;

в) компетентният орган на администратора на даден бенчмарк или всеки субект, който има правомощия за преструктуриране или по несъстоятелност по отношение на администратора на този бенчмарк, е заявил публично, като е направил публично изявление или е публикувал информация, ▌че администраторът на този бенчмарк е прекратил или ще прекрати предоставянето на бенчмарка на постоянна основа или за неопределен срок, при условие че към момента на даването на изявлението или публикуването на информацията няма администратор правоприемник, който да продължи да предоставя бенчмарка;

ва) компетентният орган оттегли или спре действието на лиценза или регистрацията на администратора на бенчмарк, при условие че към момента на отнемането или спирането няма администратор правоприемник, който да продължи да предлага този бенчмарк.

(2) Заместващият бенчмарк по закон заменя всички позовавания на бенчмарка ▌в ▌договори, за които се прилага член 2, параграф 1а, когато е изпълнено всяко едно от следните условия:

а) тези ▌договори ▌са обвързани с бенчмарка, който е престанал да бъде публикуван, на датата на влизане в сила на акта за изпълнение, с който се определя заместващият бенчмарк;

б) тези финансови инструменти, договори или измервания на финансовите резултати не съдържат подходящи алтернативни разпоредби;

ба) алтернативна разпоредба не се счита за подходяща, когато е изпълнено едно от следните условия:

а) не обхваща окончателното прекратяване на референтен бенчмарк;

б) е изпълнено някое от следните условия:

i) няма алтернативна ставка,

ii) за прилагането на алтернативната ставка се изисква допълнително съгласие от трети страни;

iii) алтернативната ставка е изчислена чрез котировки, предоставени от трети страни, или установява твърдо последната публикувана ставка на засегнатия бенчмарк,

в) съответният орган е установил, че прилагането на договорно установената алтернативна разпоредба като цяло вече не отразява, и то със съществена разлика, базовия пазар или икономическата действителност, която прекратеният бенчмарк има за цел да измерва, и би могло да окаже неблагоприятно въздействие върху финансовата стабилност;

За целите на буква ба), буква в) съответният орган своевременно информира Комисията и ЕОЦКП за своята оценка. Когато субекти в повече от една държава членка биха могли да бъдат засегнати от оценката, съответните органи на всички тези държави членки провеждат оценката съвместно.

Държавите членки определят един или повече компетентни органи, които са в състояние да извършат оценката по буква в). Държавите членки информират Комисията и ЕОЦКП за определените съгласно настоящия параграф компетентни органи до [6 месеца след влизането в сила на настоящия регламент].

(3) Комисията приема актове за изпълнение за определяне на един или повече заместващи бенчмаркове в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 50, параграф 2, когато е изпълнено едно от условията, посочени в параграф 1. При приемане на акта за изпълнение, посочен в параграф 1, Комисията взема предвид, когато е налице, препоръката на работната група за алтернативен референтен лихвен процент, работеща под егидата на публичните органи на валутата, в която са деноминирани лихвените проценти на заместващия бенчмарк. Преди да установи нов заместващ бенчмарк, Комисията провежда обществена консултация и се консултира с ЕОЦКП и с националния компетентен орган на администратора на бенчмарка.

(3a) Актът за изпълнение, посочен в параграф 3, включва следното:

i) заместителя на даден бенчмарк или бенчмаркове;

ii) корекцията на спреда, включително метода за определяне на такава корекция на спреда, която трябва да се прилага към заместителя на даден бенчмарк, който се прекратява на датата на замяната за всеки конкретен срок, за да се отчетат последиците от прехода или промяната от бенчмарка, който предстои да бъде приключен, към заместващия бенчмарк;

iii) съответните съществени промени за осигуряване на съответствие, които са свързани с използването или прилагането на заместителя на даден бенчмарк и са разумно необходими за него;

iv) съответната дата, от която се прилага заместителят на даден бенчмарк или бенчмаркове;

(4) Компетентните органи на поднадзорните субекти, ползващи бенчмарка, определен от Комисията, следят дали актовете за изпълнение, приети в съответствие с параграф 1, допринасят за свеждане до минимум на осуетяването на изпълнението на договори или на други вредни въздействия върху икономическия растеж и инвестициите в Съюза. Те докладват ежегодно за това на Комисията и на ЕОЦКП.

(4a) Настоящият член се прилага за критични бенчмаркове. Той се прилага и за бенчмаркове, които не са критични, както и за бенчмаркове на трети държави, ако тяхното прекратяване би довело до значително и неблагоприятно въздействие върху целостта на пазара, финансовата стабилност и реалната икономика в Съюза.

(2а) В член 29 се вмъква следният параграф:

„1а. Поднадзорен субект може също така да използва заместител на бенчмарк в Съюза, ако замяната е определена от Комисията в съответствие с процедурата, предвидена в член 23а.“

Член 1а

Изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012

Член 13а от Регламент (ЕС) № 648/2012 се заменя със следното:

„Член 13а

Замяна на бенчмаркове за лихвени проценти и включване на договорни алтернативни разпоредби в заварените сделки

1. Контрагентите, посочени в член 11, параграф 3, могат да продължат да прилагат процедурите за управление на риска, които са въвели към датата на влизане в сила на настоящия регламент по отношение на договори за извънборсови деривати, при които не е извършен централизиран клиринг, сключени или подновени преди датата, на която поражда действие задължението за прилагане на процедурите за управление на риска съгласно член 11, параграф 3, когато след влизането в сила на настоящия регламент тези договори са заменени, изменени или подновени единствено с цел замяна на референтния показател за лихвените проценти, за който се отнасят, или въвеждане на резервни разпоредби във връзка с този референтен показател.

2. Сделките, сключени или подновени преди датата, на която задължението за клиринг поражда действие съгласно член 4, и които след влизането в сила на настоящия регламент впоследствие са заменени, изменение или подновени единствено с цел замяна на референтния показател за лихвените проценти, за който се отнасят, или въвеждане на резервни разпоредби по отношение на този референтен показател, посочен в сделката, по тази причина не подлежат на задължението за клиринг, посочено в член 4.“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на […] година.

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател

 


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Изменение на Регламент (ЕС) 2016/1011 по отношение на изключването на някои валутни бенчмаркове за валути на трети държави и определянето на заместващи бенчмаркове за някои бенчмаркове в процес на прекратяване

Позовавания

COM(2020)0337 – C9-0209/2020 – 2020/0154(COD)

Дата на представяне на ЕП

27.7.2020

 

 

 

Водеща комисия

 Дата на обявяване в заседание

ECON

14.9.2020

 

 

 

Подпомагащи комисии

 Дата на обявяване в заседание

ITRE

14.9.2020

 

 

 

Недадени становища

 Дата на решението

ITRE

10.9.2020

 

 

 

Докладчици

  Дата на назначаване

Caroline Nagtegaal

7.9.2020

 

 

 

Дата на приемане

19.11.2020

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

49

0

10

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Gunnar Beck, Marek Belka, Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Gilles Boyer, Francesca Donato, Derk Jan Eppink, Engin Eroglu, Markus Ferber, Jonás Fernández, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Luis Garicano, Sven Giegold, Valentino Grant, Claude Gruffat, José Gusmão, Enikő Győri, Eero Heinäluoma, Danuta Maria Hübner, Stasys Jakeliūnas, Othmar Karas, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Georgios Kyrtsos, Aurore Lalucq, Philippe Lamberts, Aušra Maldeikienė, Pedro Marques, Costas Mavrides, Jörg Meuthen, Csaba Molnár, Siegfried Mureşan, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Piernicola Pedicini, Lídia Pereira, Sirpa Pietikäinen, Dragoș Pîslaru, Evelyn Regner, Antonio Maria Rinaldi, Alfred Sant, Joachim Schuster, Ralf Seekatz, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Irene Tinagli, Ernest Urtasun, Inese Vaidere, Johan Van Overtveldt, Stéphanie Yon-Courtin, Marco Zanni, Roberts Zīle

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Manon Aubry, Patryk Jaki, Eugen Jurzyca, Maximilian Krah, Ville Niinistö, Mick Wallace

Дата на внасяне

19.11.2020

 


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

49

+

ECR

Derk Jan Eppink, Patryk Jaki, Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

NI

Piernicola Pedicini

PPE

Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Markus Ferber, Frances Fitzgerald, José Manuel García‑Margallo y Marfil, Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Aušra Maldeikienė, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Lídia Pereira, Sirpa Pietikäinen, Ralf Seekatz, Inese Vaidere

Renew

Gilles Boyer, Engin Eroglu, Luis Garicano, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Caroline Nagtegaal, Dragoș Pîslaru, Stéphanie Yon Courtin

S&D

Marek Belka, Jonás Fernández, Eero Heinäluoma, Dietmar Köster, Aurore Lalucq, Pedro Marques, Costas Mavrides, Csaba Molnár, Evelyn Regner, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Irene Tinagli

Verts/ALE

Sven Giegold, Claude Gruffat, Stasys Jakeliūnas, Philippe Lamberts, Ville Niinistö, Ernest Urtasun

 

0

-

 

10

0

GUE/NGL

Manon Aubry, José Gusmão, Mick Wallace

ID

Gunnar Beck, Francesca Donato, Valentino Grant, Maximilian Krah, Jörg Meuthen, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

 

Легенда на използваните знаци:

+ :  „за“

- : „против“

0 : „въздържал се“

 

 

[1] Все още непубликувано в Официален вестник.

[*] Изменения:  нов или изменен текст се обозначава с получер курсив;  заличаванията се посочват със символа ▌.

[2] ОВ C , , стр.  .

[3] Регламент (ЕС) 2016/1011 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 г. относно индекси, използвани като бенчмаркове за целите на финансови инструменти и финансови договори или за измерване на резултатите на инвестиционни фондове, и за изменение на директиви 2008/48/ЕО и 2014/17/ЕС и на Регламент (ЕС) № 596/2014 (ОВ L 171, 29.6.2016 г., стр. 1).

[4] Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите-членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).

[5] Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на транзакции (ОВ L 201, 27.7.2012 г., стp. 1).

Последно осъвременяване: 4 декември 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност