Διαδικασία : 2020/0154(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0227/2020

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0227/2020

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2021)0002

<Date>{19/11/2020}19.11.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0227/2020</NoDocSe>
PDF 258kWORD 71k

<TitreType>ΕΚΘΕΣΗ</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 όσον αφορά την εξαίρεση ορισμένων δεικτών αναφοράς συναλλαγματικών ισοτιμιών τρίτων χωρών και τον καθορισμό δεικτών αναφοράς αντικατάστασης για ορισμένους δείκτες αναφοράς που τίθενται σε παύση</Titre>

<DocRef>(COM(2020)0337 – C9‑0209/2020 – 2020/0154(COD))</DocRef>


<Commission>{ECON}Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής</Commission>

Εισηγήτρια: <Depute>Caroline Nagtegaal</Depute>

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 όσον αφορά την εξαίρεση ορισμένων δεικτών αναφοράς συναλλαγματικών ισοτιμιών τρίτων χωρών και τον καθορισμό δεικτών αναφοράς αντικατάστασης για ορισμένους δείκτες αναφοράς που τίθενται σε παύση

(COM(2020)0337 – C9‑0209/2020 – 2020/0154(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2020)0337),

 έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C9‑0209/2020),

 έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

 έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της ...,

 έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 29ης Οκτωβρίου 2020[1],

 έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

 έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A9-0227/2020),

1. εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.


 

Τροπολογία  1

TΡOΠOΛOΓΙΕΣ TOΥ ΕΥΡΩΠAΪKOΥ KOΙNOBOΥΛΙOΥ[*]

στην πρόταση της Επιτροπής

---------------------------------------------------------

2020/0154 (COD)

Πρόταση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 όσον αφορά την εξαίρεση ορισμένων δεικτών αναφοράς συναλλαγματικών ισοτιμιών τρίτων χωρών και τον καθορισμό δεικτών αναφοράς αντικατάστασης για ορισμένους δείκτες αναφοράς που τίθενται σε παύση και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 114,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής[2],

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Προκειμένου να αντισταθμιστεί το άνοιγμα σε κίνδυνο μεταβλητότητας των τιμών συναλλάγματος σε νομίσματα τα οποία δεν είναι άμεσα μετατρέψιμα ή υπόκεινται σε συναλλαγματικούς ελέγχους, οι εταιρείες της Ένωσης συνάπτουν μη παραδοτέες προθεσμιακές πράξεις συναλλάγματος και συμφωνίες ανταλλαγής. Τα εν λόγω μέσα παρέχουν στους χρήστες τους τη δυνατότητα προστασίας τους έναντι της μεταβλητότητας ξένων νομισμάτων που δεν είναι άμεσα μετατρέψιμα σε βασικό νόμισμα, όπως το δολάριο ή το ευρώ. Η μη διαθεσιμότητα τρεχουσών συναλλαγματικών ισοτιμιών για τον υπολογισμό των πληρωτέων αποδόσεων βάσει προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος και συμφωνιών ανταλλαγής θα έχει αρνητικές συνέπειες για εταιρείες της Ένωσης που πραγματοποιούν εξαγωγές σε αναδυόμενες αγορές ή τηρούν στοιχεία ενεργητικού στις αγορές αυτές, με επακόλουθο άνοιγμα σε διακυμάνσεις των νομισμάτων των αναδυόμενων αγορών. Μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου που προβλέπεται στο άρθρο 51 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου[3], δεν θα είναι πλέον δυνατή η χρήση τρεχουσών συναλλαγματικών ισοτιμιών που παρέχονται από διαχειριστή τρίτης χώρας πέραν της κεντρικής τράπεζας.

(2) Προκειμένου οι εταιρείες της Ένωσης να είναι σε θέση να συνεχίσουν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες, μετριάζοντας τον συναλλαγματικό κίνδυνο, από το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 θα πρέπει να εξαιρούνται οι τρέχουσες συναλλαγματικές ισοτιμίες που αναφέρονται σε μη παραδοτέες προθεσμιακές πράξεις ή συμφωνίες ανταλλαγής για τον υπολογισμό των συμβατικών αποδόσεων.

(3) Προκειμένου να οριστεί ότι ορισμένες τρέχουσες συναλλαγματικές ισοτιμίες τρίτων χωρών εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την εξαίρεση τρέχουσας συναλλαγματικής ισοτιμίας για μη μετατρέψιμα νομίσματα, σε περίπτωση που η εν λόγω τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των αποδόσεων που προκύπτουν βάσει μη παραδοτέων προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος ή συμφωνιών ανταλλαγής. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να διεξάγει, κατά τις προπαρασκευαστικές της εργασίες, τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, οι οποίες να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου. Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα κατά τον ίδιο χρόνο με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

(3α) Ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/1011 προβλέπει ότι, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021, οι συμμετέχοντες στην αγορά της Ένωσης μπορούν να χρησιμοποιούν δείκτες αναφοράς που παρέχονται σε χώρα εκτός της Ένωσης, ανεξάρτητα από το αν έχει εκδοθεί απόφαση ισοδυναμίας ή αν ο δείκτης έχει αναγνωριστεί ή εγκριθεί για χρήση στην Ένωση. Η προσδοκία των νομοθετών ήταν ότι έως το τέλος του 2021 οι τρίτες χώρες θα προσαρμόσουν το καθεστώς αναφοράς τους στους κανόνες που θεσπίζει ο παρών κανονισμός και ότι η χρήση από τους συμμετέχοντες στην αγορά της Ένωσης δεικτών αναφοράς που παρέχονται σε χώρα εκτός της Ένωσης θα διασφαλίζεται με αποφάσεις ισοδυναμίας ή έγκρισης που θα λαμβάνει η Επιτροπή, διασφαλίζοντας έτσι την ασφάλεια δικαίου. Ωστόσο, ελάχιστη πρόοδος σημειώθηκε ως προς αυτό. Λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορές και την ένταση που υφίστανται μεταξύ της ρύθμισης των χρηματοπιστωτικών δεικτών αναφοράς για χρήση στην Ένωση και σε τρίτες χώρες, και προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της αγοράς και η διαθεσιμότητα δεικτών αναφοράς τρίτων χωρών για χρήση στην Ένωση μετά το τέλος Δεκεμβρίου 2021, η Επιτροπή θα πρέπει να επανεξετάσει, έως τις 30 Ιουνίου 2021, τις ισχύουσες διατάξεις για το καθεστώς τρίτων χωρών του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξης για την υπέρβαση των υφιστάμενων εμποδίων και να της δοθούν, κατά περίπτωση, πρόσθετες εξουσίες σχετικά με την προσυπογραφή δεικτών αναφοράς τρίτων χωρών ή οικογένειας δεικτών αναφοράς.

(4) Μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Διατραπεζικό Επιτόκιο Λονδίνου (LIBOR) θα παύσει να θεωρείται δείκτης αναφοράς κρίσιμης σημασίας από το τέλος της μεταβατικής περιόδου στις 31 Δεκεμβρίου 2020. Η Αρχή Χρηματοοικονομικής Συμπεριφοράς του Ηνωμένου Βασιλείου (Financial Conduct Authority – FCA) ανακοίνωσε ότι θα σταματήσει να ενθαρρύνει ή να υποχρεώνει τις τράπεζες να συνεισφέρουν στο LIBOR δημιουργώντας συνεπώς ουσιαστικό κίνδυνο παύσης ενός από τους σημαντικότερους δείκτες αναφοράς επιτοκίων, πριν από το τέλος του 2021.Ωστόσο, η παύση του LIBOR μπορεί να επισύρει αρνητικές επιπτώσεις, οι οποίες θα προκαλέσουν σημαντικές διαταραχές στη λειτουργία των χρηματοπιστωτικών αγορών της Ένωσης. Στην Ένωση υπάρχουν συσσωρευμένες από το παρελθόν συμβάσεις στους τομείς των χρεωστικών τίτλων, των δανείων, των προθεσμιακών καταθέσεων και των παραγώγων που αναφέρονται στο LIBOR, οι οποίες λήγουν μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2021 και δεν περιλαμβάνουν ισχυρές συμβατικές εφεδρικές διατάξεις για την κάλυψη της παύσης του LIBOR. Πολλές από τις συμβάσεις αυτές δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο αναδιαπραγμάτευσης για την ενσωμάτωση συμβατικής εφεδρικής λύσης πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2021. Συνεπώς, η παύση του LIBOR μπορεί να προκαλέσει σημαντικές διαταραχές στη λειτουργία των χρηματοπιστωτικών αγορών της Ένωσης.

(5) Με το άρθρο 28 παράγραφος 2 του κανονισμού 2016/1011 απαιτείται από τις εποπτευόμενες οντότητες, εκτός των διαχειριστών δεικτών αναφοράς, να διαθέτουν σχέδια έκτακτης ανάγκης προς εφαρμογή, στην περίπτωση που ένας δείκτης αναφοράς αλλάξει ουσιωδώς ή παύσει να παρέχεται. Εάν αυτό είναι δυνατόν, τα εν λόγω σχέδια έκτακτης ανάγκης θα πρέπει να προσδιορίζουν έναν ή περισσότερους δυνητικούς δείκτες αναφοράς αντικατάστασης. Η εν λόγω αποκεντρωμένη, μη νομοθετική μέθοδος θα πρέπει να παραμένει η προεπιλεγμένη μέθοδος προβλέψεων σε περίπτωση παύσης ενός δείκτη αναφοράς, αλλά η υπόθεση του LIBOR κατέδειξε ότι, στην πράξη, η μέθοδος αυτή ενδέχεται να μην είναι πάντοτε επαρκής. Συνεπώς, προκειμένου να διασφαλιστεί η διασφάλιση της ομαλής εκκαθάρισης των συμβάσεων που αναφέρονται σε δείκτη αναφοράς ευρείας χρήσης, η παύση του οποίου μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες που θα προκαλέσουν σημαντικές διαταραχές στη λειτουργία των χρηματοπιστωτικών αγορών της Ένωσης, και σε περίπτωση που οι συμβάσεις αυτές δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο αναδιαπραγμάτευσης για την ενσωμάτωση συμβατικού εφεδρικού επιτοκίου έως την παύση του εν λόγω δείκτη αναφοράς, θα πρέπει να υφίσταται μια εφεδρική μέθοδος με την οποία προβλέπεται ο υποχρεωτικός δημόσιος καθορισμός ενός δείκτη αναφοράς αντικατάστασης. Η εν λόγω μέθοδος θα πρέπει να περιλαμβάνει έναν μηχανισμό που αποσκοπεί στη μετάβαση των εν λόγω συμβάσεων σε κατάλληλους δείκτες αναφοράς αντικατάστασης. Οι δείκτες αναφοράς αντικατάστασης θα πρέπει να διασφαλίζουν την αποφυγή της αδυναμίας εκπλήρωσης των συμβάσεων, η οποία μπορεί να επισύρει αρνητικές επιπτώσεις που θα προκαλέσουν σημαντικές διαταραχές στη λειτουργία των χρηματοπιστωτικών αγορών της Ένωσης.

(6) Προκειμένου να διασφαλιστούν ενιαίες προϋποθέσεις για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες για τον καθορισμό ενός δείκτη αναφοράς αντικατάστασης που θα χρησιμοποιηθεί για την εκκαθάριση συμβάσεων οι οποίες δεν έχουν τεθεί σε αναδιαπραγμάτευση έως την ημερομηνία διακοπής της δημοσίευσης του δείκτη αναφοράς που έχει τεθεί σε παύση. Οι αρμοδιότητες αυτές θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου[4]. Η ασφάλεια δικαίου προϋποθέτει ότι η Επιτροπή ασκεί τις εν λόγω εκτελεστικές αρμοδιότητες μόνον εφόσον επέλθουν επακριβώς καθορισμένα γεγονότα ενεργοποίησης που αποδεικνύουν με σαφήνεια ότι η διαχείριση και η δημοσίευση του δείκτη αναφοράς που θα αντικατασταθεί έχουν τεθεί σε οριστική παύση.

(7) Όπου κρίνεται αναγκαίο, η Επιτροπή θα πρέπει να εκδίδει, την κατάλληλη στιγμή, σύσταση με την οποία τα κράτη μέλη προτρέπονται να ορίσουν, βάσει της εθνικής νομοθεσίας, ένα επιτόκιο αντικατάστασης του δείκτη αναφοράς που τέθηκε σε παύση για συμβάσεις που έχουν συναφθεί από οντότητες οι οποίες δεν είναι εποπτευόμενες οντότητες που υπόκεινται στον κανονισμό (ΕΕ) 2016/1011. Προκειμένου να ληφθεί υπόψη η διασυνδεσιμότητα των συμβάσεων, η Επιτροπή θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να προτείνει να είναι τα εθνικά επιτόκια αντικατάστασης πανομοιότυπα με το επιτόκιο αντικατάστασης που ορίζει για συμβάσεις οι οποίες έχουν συναφθεί από εποπτευόμενες οντότητες.

(8) Η Επιτροπή θα πρέπει να ασκεί τις εκτελεστικές της αρμοδιότητες μόνο σε περιπτώσεις στις οποίες εκτιμά ότι η παύση ενός δείκτη αναφοράς μπορεί να επισύρει αρνητικές επιπτώσεις που θα προκαλέσουν σημαντικές διαταραχές στη λειτουργία των χρηματοπιστωτικών αγορών και της πραγματικής οικονομίας της Ένωσης. Η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να ασκεί τις εκτελεστικές της αρμοδιότητες μόνον εφόσον έχει καταστεί σαφές ότι δεν μπορεί να αποκατασταθεί ο αντιπροσωπευτικός χαρακτήρας του σχετικού δείκτη αναφοράς ή ότι ο δείκτης αναφοράς δεν θα δημοσιεύεται πλέον σε μόνιμη βάση.

(9) Η χρήση του δείκτη αναφοράς αντικατάστασης θα πρέπει να επιτρέπεται μόνο για συμβάσεις οι οποίες δεν έχουν τεθεί σε αναδιαπραγμάτευση πριν από την ημερομηνία παύσης του οικείου δείκτη αναφοράς. Επομένως, η χρήση του δείκτη αναφοράς αντικατάστασης που ορίζεται από την Επιτροπή θα πρέπει να περιορίζεται σε συμβάσεις τις οποίες έχουν ήδη συνάψει εποπτευόμενες οντότητες κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος της εκτελεστικής πράξης που ορίζει τον δείκτη αναφοράς αντικατάστασης. Επιπλέον, λαμβανομένου υπόψη ότι μια εκτελεστική πράξη αυτού του είδους αποσκοπεί στη διασφάλιση της συνέχισης των συμβάσεων, ο καθορισμός του δείκτη αναφοράς αντικατάστασης δεν θα πρέπει να επηρεάζει συμβάσεις οι οποίες περιλαμβάνουν ήδη κατάλληλη συμβατική εφεδρική διάταξη.

(10) Κατά την άσκηση των εκτελεστικών της αρμοδιοτήτων για τον ορισμό δείκτη αναφοράς αντικατάστασης, η Επιτροπή θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις συστάσεις των ομάδων εργασίας του ιδιωτικού τομέα που λειτουργούν υπό την αιγίδα των δημόσιων αρχών του νομίσματος στο οποίο εκφράζονται τα επιτόκια του δείκτη αναφοράς αντικατάστασης, όσον αφορά τα επιτόκια αντικατάστασης που θα χρησιμοποιηθούν σε υφιστάμενα χρηματοπιστωτικά μέσα και συμβάσεις που αναφέρονται στον δείκτη αναφοράς που τίθεται σε παύση. Η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να λαμβάνει υπόψη τις συστάσεις της αρμόδιας εποπτικής αρχής του διαχειριστή του δείκτη αναφοράς, καθώς και της ΕΑΚΑΑ. Οι συστάσεις αυτές θα πρέπει να βασίζονται σε εκτενείς δημόσιες διαβουλεύσεις και σχετική εμπειρογνωμοσύνη, ενώ θα πρέπει επίσης να αποτυπώνουν τη σύμφωνη γνώμη των χρηστών του δείκτη αναφοράς σχετικά με το πλέον κατάλληλο επιτόκιο αντικατάστασης για τον δείκτη αναφοράς επιτοκίου που τίθεται σε παύση. Επιπλέον, αποτελούν εξ ολοκλήρου τις συστάσεις των εν λόγω ομάδων εργασίας του ιδιωτικού τομέα, και οι δημόσιες αρχές υπό την αιγίδα των οποίων λειτουργούν οι εν λόγω ομάδες εργασίας δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των συστάσεων ούτε συμμερίζονται κατ’ ανάγκη οποιαδήποτε από τις απόψεις που διατυπώνονται σε αυτές.

(11) Δεδομένου ότι κύριος στόχος αυτών των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων είναι η διασφάλιση της ασφάλειας δικαίου για τις εποπτευόμενες οντότητες, με υφιστάμενες συμβάσεις που αναφέρονται σε δείκτη αναφοράς ο οποίος τίθεται σε παύση, οι αρμόδιες αρχές εποπτευόμενης οντότητας που χρησιμοποιεί τον δείκτη αναφοράς που τίθεται σε παύση θα πρέπει να παρακολουθούν την εξέλιξη των συσσωρευμένων από το παρελθόν συμβάσεων παλαιού τύπου μεταξύ των αντισυμβαλλομένων σε συμβάσεις αυτού του είδους και να γνωστοποιούν τα πορίσματά τους στην Επιτροπή και στην Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) σε ετήσια βάση.

(12) Επομένως, ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/1011 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(12α) Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου[5] υπόκειται αυτή τη στιγμή σε τροποποιήσεις ώστε να καταστεί σαφές στους συμμετέχοντες στην αγορά ότι οι συναλλαγές οι οποίες συνάπτονται ή ανανεώνονται πριν από την έναρξη εφαρμογής των απαιτήσεων περί εκκαθάρισης ή περιθωρίου για τις συναλλαγές εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που παραπέμπουν σε δείκτη αναφοράς επιτοκίου (συναλλαγές από προηγούμενες χρήσεις) δεν θα υπόκεινται σε αυτές τις απαιτήσεις όταν ανανεώνονται με αποκλειστικό σκοπό την εφαρμογή ή την προετοιμασία για την εφαρμογή της μεταρρύθμισης του δείκτη αναφοράς επιτοκίων. Ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/1011 απαιτεί από τις εποπτευόμενες οντότητες να καταρτίζουν και να τηρούν άρτια γραπτά σχέδια στα οποία θα περιγράφονται οι ενέργειες στις οποίες θα προβαίνουν σε περίπτωση ουσιαστικής μεταβολής ή παύσης της παροχής δεικτών αναφοράς και να αντικατοπτρίζουν τα εν λόγω σχέδια στη συμβατική σχέση με τους πελάτες. Προκειμένου να διευκολυνθεί η συμμόρφωση των συμμετεχόντων στην αγορά με τις εν λόγω υποχρεώσεις και η δράση των συμμετεχόντων στην αγορά για την ενίσχυση της ευρωστίας των συμβάσεων εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που αναφέρονται σε δείκτες αναφοράς οποιουδήποτε είδους, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 648/2012 θα πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να καταστεί σαφές ότι οι συναλλαγές από προηγούμενες χρήσεις δεν θα υπόκεινται στις εν λόγω απαιτήσεις εκκαθάρισης και περιθωρίου όταν οι εν λόγω συναλλαγές αντικαθίστανται, τροποποιούνται ή ανανεώνονται, είτε μεμονωμένα είτε ως μέρος των αλλαγών που αφορούν χαρτοφυλάκιο συναλλαγών, με αποκλειστικό σκοπό την αντικατάσταση του δείκτη αναφοράς επιτοκίων στον οποίο αναφέρονται προκειμένου να εφαρμόσουν ή να προετοιμάσουν τη μεταρρύθμιση της εφαρμογής του δείκτη αναφοράς επιτοκίων ή να εισαγάγουν εφεδρικές διατάξεις σε σχέση με οποιουσδήποτε δείκτες αναφοράς στους οποίους αναφέρονται με σκοπό την εφαρμογή ή την προετοιμασία αυτής της μεταρρύθμισης ή διαφορετικά με σκοπό την ενίσχυση της ευρωστίας των συμβάσεων. Οι εν λόγω τροποποιήσεις είναι αναγκαίες για την παροχή σαφήνειας στους συμμετέχοντες στην αγορά και δεν θα πρέπει να επηρεάζουν το πεδίο εφαρμογής των υποχρεώσεων εκκαθάρισης και περιθωρίου σε σχέση με την αντικατάσταση, τροποποίηση ή ανανέωση σύμβασης εξωχρηματιστηριακών παραγώγων για άλλους σκοπούς.

(13) Δεδομένου ότι, από 1η Ιανουαρίου 2021, το LIBOR δεν θα αποτελεί πλέον δείκτη αναφοράς κρίσιμης σημασίας κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011, ενδείκνυται να αρχίσει να ισχύει ο παρών κανονισμός χωρίς καθυστέρηση,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011

(1) Το άρθρο 2 τροποποιείται ως εξής:

-α) παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:

 «1α. Το άρθρο 28α εφαρμόζεται:

α) σε κάθε σύμβαση ή χρηματοπιστωτικό μέσο, όπως ορίζεται στην οδηγία 2014/65/ΕΕ, που διέπεται από τους νόμους ενός από τα κράτη μέλη και παραπέμπει σε δείκτη αναφοράς· και

β) σε κάθε σύμβαση που υπόκειται στο δίκαιο τρίτης χώρας, αλλά τα μέρη της οποίας είναι όλα εγκατεστημένα στην Ένωση και όταν το δίκαιο της εν λόγω τρίτης χώρας δεν προβλέπει συντεταγμένη κατάργηση ενός δείκτη αναφοράς.»

α) στην παράγραφο 2, προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο θ):

«θ) σε δείκτη αναφοράς συναλλαγματικών ισοτιμιών που ορίζεται από την Επιτροπή σύμφωνα με την παράγραφο 3.»·

β) προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι 3 και 4:

«3. Η Επιτροπή δύναται να ορίσει δείκτες αναφοράς συναλλαγματικών ισοτιμιών τους οποίους διαχειρίζονται διαχειριστές που βρίσκονται εκτός Ένωσης, όταν πληρούνται όλα τα ακόλουθα κριτήρια:

α) ο δείκτης αναφοράς συναλλαγματικών ισοτιμιών αναφέρεται σε τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία νομίσματος τρίτης χώρας που δεν είναι ελεύθερα μετατρέψιμο·

β) οι εποπτευόμενες οντότητες χρησιμοποιούν τον δείκτη αναφοράς συναλλαγματικών ισοτιμιών σε συμβάσεις παραγώγων σε συχνή, συστηματική και τακτική βάση, με σκοπό την αντιστάθμιση του κινδύνου μεταβλητότητας των τιμών συναλλάγματος τρίτων χωρών·

γ) ο δείκτης αναφοράς συναλλαγματικών ισοτιμιών χρησιμοποιείται ως επιτόκιο διακανονισμού για τον υπολογισμό της απόδοσης της σύμβασης παραγώγου που αναφέρεται στο στοιχείο β) σε διαφορετικό νόμισμα από το νόμισμα με περιορισμένη δυνατότητα μετατροπής που αναφέρεται στο στοιχείο α).

4. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022, η Επιτροπή διεξάγει δημόσιες διαβουλεύσεις για τον προσδιορισμό των δεικτών αναφοράς συναλλαγματικών ισοτιμιών που πληρούν τα κριτήρια της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023, η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 49 για την κατάρτιση ενός καταλόγου δεικτών αναφοράς τρεχουσών συναλλαγματικών ισοτιμιών για την αντιστάθμιση της νομισματικής αστάθειας τρίτων χωρών, και επικαιροποιεί τον κατάλογο τακτικά. Οι αρμόδιες αρχές των εποπτευόμενων οντοτήτων που χρησιμοποιούν δείκτες αναφοράς συναλλαγματικών ισοτιμιών τρίτων χωρών, οι οποίοι ορίζονται από την Επιτροπή σύμφωνα με την παράγραφο 3, γνωστοποιούν στην Επιτροπή ▌τον αριθμό των συμβάσεων παραγώγων που χρησιμοποιούν τον συγκεκριμένο δείκτη αναφοράς συναλλαγματικών ισοτιμιών για την αντιστάθμιση του κινδύνου μεταβλητότητας των τιμών συναλλάγματος τρίτων χωρών, τουλάχιστον ανά δύο έτη.»·

(1α) Το άρθρο 3 τροποποιείται ως εξής:

α)  στην παράγραφο 1, παρεμβάλλεται το ακόλουθο στοιχείο:

«(22α) ο «δείκτης αναφοράς συναλλαγματικών ισοτιμιών» είναι ο δείκτης αναφοράς η αξία του οποίου προσδιορίζεται σε σχέση με την τιμή, που εκφράζεται σε ένα νόμισμα, ενός νομίσματος ή ενός καλαθιού άλλων νομισμάτων·»

β) το σημείο 24a) στοιχείο i) τροποποιείται ως εξής:

«i) τόπο διαπραγμάτευσης όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 24 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ ή τόπο διαπραγμάτευσης τρίτης χώρας για την οποία η Επιτροπή έχει εκδώσει εκτελεστική απόφαση σύμφωνα με την οποία το νομικό και εποπτικό πλαίσιο της εν λόγω χώρας θεωρείται ότι έχει ισοδύναμο αποτέλεσμα υπό την έννοια του άρθρου 28 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (22) ή ρυθμιζόμενη αγορά που θεωρείται ως ισοδύναμη δυνάμει του άρθρου 2α του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012, αλλά σε κάθε περίπτωση μόνο σε σχέση με δεδομένα συναλλαγών που αφορούν χρηματοπιστωτικά μέσα·»

(1β) Το άρθρο 28 παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Εποπτευόμενες οντότητες άλλες από τους διαχειριστές που αναφέρονται στην παράγραφο 1 οι οποίες χρησιμοποιούν δείκτη αναφοράς καταρτίζουν και διατηρούν άρτια έγγραφα σχέδια όπου καθορίζουν τις ενέργειες στις οποίες θα προβούν σε περίπτωση σημαντικής αλλαγής ή διακοπής της παροχής ενός δείκτη αναφοράς. Όπου είναι εφικτό και ενδεδειγμένο, τα σχέδια αυτά προσδιορίζουν έναν ή περισσότερους εναλλακτικούς δείκτες αναφοράς που μπορούν να χρησιμοποιηθούν προς υποκατάσταση των δεικτών αναφοράς που έπαυσαν να παρέχονται, εκθέτοντας τους λόγους για τους οποίους οι δείκτες αυτοί αποτελούν κατάλληλη εναλλακτική λύση. Οι εποπτευόμενες οντότητες στέλνουν τα εν λόγω σχέδια και τυχόν επικαιροποιήσεις τους στην οικεία αρμόδια αρχή, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, και αποτυπώνουν τα εν λόγω σχέδια και κάθε επικαιροποίησή τους στις συμβατικές σχέσεις με τους πελάτες. Οι αρμόδιες αρχές αξιολογούν την αξιοπιστία των εν λόγω σχεδίων.»

(2) παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

«Άρθρο 28α
Υποχρεωτική αντικατάσταση ενός δείκτη αναφοράς

(1) Η Επιτροπή δύναται να ορίσει έναν ή περισσότερους δείκτες αναφοράς αντικατάστασης ενός δείκτη αναφοράς, σε περίπτωση που η παύση της δημοσίευσης του εν λόγω δείκτη αναφοράς μπορεί να προκαλέσει σημαντικές και δυσμενείς διαταραχές στην ακεραιότητα της αγοράς, στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και την πραγματική οικονομία ενός ή περισσότερων από τα κράτη μέλη της, και υπό την προϋπόθεση ότι έχει επέλθει οποιοδήποτε από τα ακόλουθα γεγονότα:

α) η αρμόδια αρχή για τον διαχειριστή του εν λόγω δείκτη αναφοράς έχει δηλώσει δημόσια ή εκδώσει δημόσια δήλωση, ή έχει δημοσιεύσει πληροφορίες, όπου ανακοινώνεται ότι δεν μπορεί να αποκατασταθεί η ικανότητα μέτρησης της υποκείμενης αγοράς ή της οικονομικής πραγματικότητας με τον εν λόγω δείκτη αναφοράς ▌· πριν από την εν λόγω ανακοίνωση, η ΕΑΑ έχει εφαρμόσει τις διορθωτικές εξουσίες του άρθρου 23 και έχει διαπιστώσει ότι οι εξουσίες του άρθρου 23 δεν επαρκούν για την αποκατάσταση του δείκτη αναφοράς·

β) ο διαχειριστής ενός δείκτη αναφοράς, ή άλλο πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό του εν λόγω διαχειριστή, έχει δηλώσει δημόσια εκδίδοντας δημόσια δήλωση ή δημοσιεύοντας πληροφορίες, ▌ότι ο διαχειριστής έχει παύσει ή θα παύσει την παροχή του δείκτη αναφοράς, σε μόνιμη βάση ή επ’ αόριστον, υπό την προϋπόθεση ότι, κατά τον χρόνο έκδοσης της δήλωσης ή της δημοσίευσης των πληροφοριών, δεν υφίσταται διάδοχος του διαχειριστή ο οποίος θα συνεχίσει να παρέχει τον δείκτη αναφοράς·

γ) η αρμόδια αρχή για τον διαχειριστή ενός δείκτη αναφοράς ή οποιαδήποτε οντότητα με αρμοδιότητα άσκησης μέτρων αφερεγγυότητας ή εξυγίανσης επί του διαχειριστή του εν λόγω δείκτη αναφοράς έχει δηλώσει δημόσια, εκδίδοντας δημόσια δήλωση ή δημοσιεύοντας πληροφορίες, ▌ότι ο διαχειριστής του εν λόγω δείκτη αναφοράς έχει παύσει ή θα παύσει την παροχή του δείκτη αναφοράς, σε μόνιμη βάση ή επ’ αόριστον, υπό την προϋπόθεση ότι κατά τον χρόνο έκδοσης της δήλωσης ή της δημοσίευσης των πληροφοριών δεν υφίσταται διάδοχος του διαχειριστή ο οποίος θα συνεχίσει να παρέχει τον εν λόγω δείκτη αναφοράς·

γ α) η αρμόδια αρχή ανακαλεί ή αναστέλλει την άδεια ή την καταχώριση του διαχειριστή του δείκτη αναφοράς υπό την προϋπόθεση ότι κατά τον χρόνο της ανάκλησης ή αναστολής δεν υφίσταται διάδοχος του διαχειριστή ο οποίος θα συνεχίσει να παρέχει τον εν λόγω δείκτη αναφοράς.

(2) Ο δείκτης αναφοράς αντικατάστασης αντικαθιστά, εκ του νόμου, όλες τις αναφορές στον δείκτη αναφοράς ▌σε ▌συμβάσεις που υπόκεινται στο άρθρο 2 παράγραφος 1α, εφόσον πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) οι εν λόγω ▌συμβάσεις ▌αναφέρονται στον δείκτη αναφοράς του οποίου έπαυσε η δημοσίευση κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της εκτελεστικής πράξης που ορίζει τον δείκτη αναφοράς αντικατάστασης·

β) τα εν λόγω χρηματοπιστωτικά μέσα, οι συμβάσεις ή οι μετρήσεις απόδοσης δεν περιέχουν κατάλληλες εφεδρικές διατάξεις·

β α) εφεδρική διάταξη δεν θεωρείται κατάλληλη όταν πληρούται μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) δεν καλύπτει την οριστική παύση δείκτη αναφοράς αντικατάστασης·

β) πληρούται οποιαδήποτε από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

i) δεν υφίσταται εφεδρικό επιτόκιο·

ii) για την εφαρμογή του εφεδρικού επιτοκίου απαιτείται περαιτέρω συναίνεση από τρίτες χώρες·

iii) το εφεδρικό επιτόκιο υπολογίζεται μέσω προσφορών που παρέχονται από τρίτους ή καθορίζει την τελευταία δημοσίευση του επηρεαζόμενου δείκτη αναφοράς,

γ) η αρμόδια αρχή έχει διαπιστώσει ότι η εφαρμογή της συμβατικά συμφωνηθείσας εφεδρικής διάταξης δεν αντικατοπτρίζει σε γενικές γραμμές, και με σημαντική διαφορά, την υποκείμενη αγορά ή την οικονομική πραγματικότητα την οποία αποσκοπεί να μετρήσει ο υπό παύση δείκτης αναφοράς και θα μπορούσε να έχει δυσμενείς επιπτώσεις στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα·

Για τους σκοπούς του στοιχείου γ) του στοιχείου β α), η σχετική αρχή ενημερώνει την Επιτροπή και την ΕΑΚΑΑ σχετικά με την αξιολόγησή της χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Σε περίπτωση που η αξιολόγηση θα μπορούσε να επηρεάσει οντότητες σε περισσότερα του ενός κράτη μέλη, η αξιολόγηση διενεργείται από κοινού από τις αρμόδιες αρχές όλων των εν λόγω κρατών μελών.

Τα κράτη μέλη ορίζουν μία ή περισσότερες αρμόδιες αρχές, οι οποίες είναι σε θέση να διενεργήσουν την αξιολόγηση σύμφωνα με το στοιχείο γ). Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή και την ΕΑΚΑΑ για τον καθορισμό των αρμόδιων αρχών, δυνάμει της παρούσας παραγράφου έως τις [6 μήνες μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού].

(3) Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τον καθορισμό ενός ή περισσότερων δεικτών αναφοράς αντικατάστασης σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 50 παράγραφος 2, εφόσον πληρούται μία από τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παράγραφο 1. Κατά την έκδοση της εκτελεστικής πράξης που αναφέρεται στην παράγραφο 1, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τη σύσταση που διατυπώνεται από ομάδα εργασίας εναλλακτικών επιτοκίων αναφοράς, εφόσον υπάρχει, η οποία λειτουργεί υπό την αιγίδα των δημόσιων αρχών του νομίσματος στο οποίο εκφράζονται τα επιτόκια του δείκτη αναφοράς αντικατάστασης. Πριν τον καθορισμό ενός νέου δείκτη αναφοράς αντικατάστασης, η Επιτροπή διεξάγει δημόσια διαβούλευση και διαβουλεύεται με την ΕΑΚΑΑ, καθώς και με την εθνική αρμόδια αρχή του διαχειριστή του δείκτη αναφοράς.

(3α) Η εκτελεστική πράξη που αναφέρεται στην παράγραφο 3 περιλαμβάνει τα εξής:

i) τον δείκτη ή δείκτες αναφοράς αντικατάστασης·

ii) το προσαρμοσμένο περιθώριο, συμπεριλαμβανομένης της μεθόδου για τον προσδιορισμό του εν λόγω προσαρμοσμένου περιθωρίου, που πρόκειται να εφαρμοστεί στον δείκτη αναφοράς αντικατάστασης που παύει κατά την ημερομηνία αντικατάστασης για κάθε συγκεκριμένο όρο, προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι επιπτώσεις της μετάβασης ή της αλλαγής από τον δείκτη αναφοράς που πρόκειται να εκκαθαριστεί στον δείκτη αναφοράς αντικατάστασης·

iii) τις αντίστοιχες ουσιώδεις συμμορφούμενες αλλαγές που συνδέονται με και είναι εύλογα αναγκαίες για τη χρήση ή την εφαρμογή δείκτη αναφοράς αντικατάστασης·

iv) τη σχετική ημερομηνία από την οποία εφαρμόζεται ο δείκτης ή δείκτες αναφοράς αντικατάστασης·

(4) Οι αρμόδιες αρχές των εποπτευόμενων οντοτήτων που χρησιμοποιούν τον δείκτη αναφοράς που ορίζει η Επιτροπή παρακολουθούν αν οι εκτελεστικές πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 ελαχιστοποιούν την αδυναμία εκπλήρωσης των συμβάσεων ή άλλες αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομική ανάπτυξη και τις επενδύσεις στην Ένωση. Για τον σκοπό αυτόν, υποβάλλουν εκθέσεις στην Επιτροπή και στην ΕΑΚΑΑ σε ετήσια βάση.

(4α) Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται στους δείκτες αναφοράς κρίσιμης σημασίας. Εφαρμόζεται επίσης σε δείκτες αναφοράς που δεν είναι κρίσιμης σημασίας και σε δείκτες αναφοράς τρίτων χωρών, εάν η παύση τους θα έχει σημαντικές και δυσμενείς επιπτώσεις στην ακεραιότητα της αγοράς, τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και την πραγματική οικονομία στην Ένωση.»

(2α) Στο άρθρο 29, παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:

«1α. Μια εποπτευόμενη οντότητα μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσει δείκτη αναφοράς αντικατάστασης στην Ένωση, εάν η αντικατάσταση έχει οριστεί από την Επιτροπή σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 23α.»

Άρθρο 1α

Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012

Το άρθρο 13α του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 13α

Αντικατάσταση των δεικτών αναφοράς επιτοκίων και ενσωμάτωση των συμβατικών εφεδρικών λύσεων στις συναλλαγές από προηγούμενες χρήσεις

1. Οι αντισυμβαλλόμενοι, όπως αναφέρεται στο άρθρο 11 παράγραφος 3, μπορούν να συνεχίσουν να εφαρμόζουν τις διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου που έχουν θεσπίσει κατά την ημερομηνία θέσης σε ισχύ του παρόντος κανονισμού για τις μη κεντρικώς εκκαθαριζόμενες συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που έχουν συναφθεί ή ανανεωθεί πριν από την ημερομηνία κατά την οποία αρχίζει να ισχύει η υποχρέωση ύπαρξης διαδικασιών διαχείρισης κινδύνου σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 3, εφόσον, μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, οι συμβάσεις αυτές αντικαθίστανται, τροποποιούνται ή ανανεώνονται με αποκλειστικό σκοπό την αντικατάσταση του δείκτη αναφοράς επιτοκίων στον οποίον αναφέρονται ή τη θέσπιση εφεδρικών διατάξεων σε σχέση με οποιονδήποτε δείκτη αναφοράς που αναφέρεται σε αυτή τη συναλλαγή.

2. Οι συναλλαγές που έχουν συναφθεί ή ανανεωθεί πριν από την ημερομηνία κατά την οποία αρχίζει να παράγει αποτελέσματα η υποχρέωση εκκαθάρισης σύμφωνα με το άρθρο 4 και οι οποίες, μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, αντικαθίστανται, τροποποιούνται ή ανανεώνονται στη συνέχεια με αποκλειστικό σκοπό την αντικατάσταση του δείκτη αναφοράς επιτοκίων στον οποίον αναφέρονται ή τη θέσπιση εφεδρικών διατάξεων σε σχέση με οποιονδήποτε δείκτη αναφοράς που αναφέρεται στη συναλλαγή, δεν υπόκεινται, για τον λόγο αυτό, στην υποχρέωση εκκαθάρισης που αναφέρεται στο άρθρο 4.»

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

 


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τίτλος

Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 όσον αφορά την εξαίρεση ορισμένων δεικτών αναφοράς συναλλαγματικών ισοτιμιών τρίτων χωρών και τον καθορισμό δεικτών αναφοράς αντικατάστασης για ορισμένους δείκτες αναφοράς που τίθενται σε παύση

Έγγραφα αναφοράς

COM(2020)0337 – C9-0209/2020 – 2020/0154(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

27.7.2020

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

   Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ECON

14.9.2020

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

   Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ITRE

14.9.2020

 

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

   Date of decision

ITRE

10.9.2020

 

 

 

Εισηγητές

   Ημερομηνία ορισμού

Caroline Nagtegaal

7.9.2020

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

19.11.2020

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

49

0

10

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Gunnar Beck, Marek Belka, Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Gilles Boyer, Francesca Donato, Derk Jan Eppink, Engin Eroglu, Markus Ferber, Jonás Fernández, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Luis Garicano, Sven Giegold, Valentino Grant, Claude Gruffat, José Gusmão, Enikő Győri, Eero Heinäluoma, Danuta Maria Hübner, Stasys Jakeliūnas, Othmar Karas, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Γεώργιος Κύρτσος, Aurore Lalucq, Philippe Lamberts, Aušra Maldeikienė, Pedro Marques, Κώστας Μαυρίδης, Jörg Meuthen, Csaba Molnár, Siegfried Mureşan, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Piernicola Pedicini, Lídia Pereira, Sirpa Pietikäinen, Dragoș Pîslaru, Evelyn Regner, Antonio Maria Rinaldi, Alfred Sant, Joachim Schuster, Ralf Seekatz, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Irene Tinagli, Ernest Urtasun, Inese Vaidere, Johan Van Overtveldt, Stéphanie Yon-Courtin, Marco Zanni, Roberts Zīle

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Manon Aubry, Patryk Jaki, Eugen Jurzyca, Maximilian Krah, Ville Niinistö, Mick Wallace

Ημερομηνία κατάθεσης

19.11.2020

 


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

49

+

ECR

Derk Jan Eppink, Patryk Jaki, Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

NI

Piernicola Pedicini

PPE

Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Markus Ferber, Frances Fitzgerald, José Manuel García‑Margallo y Marfil, Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Γεώργιος Κύρτσος, Aušra Maldeikienė, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Lídia Pereira, Sirpa Pietikäinen, Ralf Seekatz, Inese Vaidere

Renew

Gilles Boyer, Engin Eroglu, Luis Garicano, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Caroline Nagtegaal, Dragoș Pîslaru, Stéphanie Yon Courtin

S&D

Marek Belka, Jonás Fernández, Eero Heinäluoma, Dietmar Köster, Aurore Lalucq, Pedro Marques, Κώστας Μαυρίδης, Csaba Molnár, Evelyn Regner, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Irene Tinagli

Verts/ALE

Sven Giegold, Claude Gruffat, Stasys Jakeliūnas, Philippe Lamberts, Ville Niinistö, Ernest Urtasun

 

0

-

 

10

0

GUE/NGL

Manon Aubry, José Gusmão, Mick Wallace

ID

Gunnar Beck, Francesca Donato, Valentino Grant, Maximilian Krah, Jörg Meuthen, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+ : υπέρ

- : κατά

0 : αποχή

 

 

[1] Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.

[*] Τροπολογίες: το νέο ή το τροποποιημένο κείμενο σημειώνεται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες· οι διαγραφές σημειώνονται με το σύμβολο ▌.

[2] ΕΕ C της , σ. .

[3] Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2016, σχετικά με τους δείκτες που χρησιμοποιούνται ως δείκτες αναφοράς σε χρηματοπιστωτικά μέσα και χρηματοπιστωτικές συμβάσεις ή για τη μέτρηση της απόδοσης επενδυτικών κεφαλαίων, και για την τροποποίηση των οδηγιών 2008/48/ΕΚ και 2014/17/ΕΕ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 (ΕΕ L 171 της 29.6.2016, σ. 1).

[4] Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).

[5] Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2012, για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών (ΕΕ L 201 της 27.7.2012, σ. 1).

Τελευταία ενημέρωση: 4 Δεκεμβρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου