Menettely : 2020/0154(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A9-0227/2020

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A9-0227/2020

Keskustelut :

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2021)0002

<Date>{19/11/2020}19.11.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0227/2020</NoDocSe>
PDF 207kWORD 66k

<TitreType>MIETINTÖ</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) 2016/1011 muuttamisesta tiettyjen kolmansien maiden valuuttojen vertailuarvoja koskevan poikkeuksen ja tietyt lakkaavat vertailuarvot korvaavien vertailuarvojen nimeämisen osalta</Titre>

<DocRef>(COM(2020)0337 – C9‑0209/2020 – 2020/0154(COD))</DocRef>


<Commission>{ECON}Talous- ja raha-asioiden valiokunta</Commission>

Esittelijä: <Depute>Caroline Nagtegaal</Depute>

TARKISTUKSET
LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 ASIAN KÄSITTELY ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) 2016/1011 muuttamisesta tiettyjen kolmansien maiden valuuttojen vertailuarvoja koskevan poikkeuksen ja tietyt lakkaavat vertailuarvot korvaavien vertailuarvojen nimeämisen osalta

(COM(2020)0337 – C9‑0209/2020 – 2020/0154(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2020)0337),

 ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 114 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C9‑0209/2020),

 ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

 ottaa huomioon Euroopan keskuspankin ... antaman lausunnon,

 ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 29. lokakuuta 2020 antaman lausunnon[1],

 ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

 ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön (A9-0227/2020),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.


 

Tarkistus  1

EUROOPAN PARLAMENTIN TARKISTUKSET[*]

komission ehdotukseen

---------------------------------------------------------

2020/0154 (COD)

Ehdotus

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

asetuksen (EU) 2016/1011 muuttamisesta tiettyjen kolmansien maiden valuuttojen vertailuarvoja koskevan poikkeuksen ja tietyt lakkaavat vertailuarvot korvaavien vertailuarvojen nimeämisen osalta ja asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 114 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan keskuspankin lausunnon,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon[2],

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä,

sekä katsovat seuraavaa:

(1) Unionissa sijaitsevat yritykset tekevät ei-toimitettavia valuuttatermiinejä ja swap-sopimuksia voidakseen suojautua altistumiselta sellaisten valuuttojen kurssivaihtelulle, jotka eivät ole helposti vaihdettavissa tai joihin sovelletaan valuuttasäännöstelyä. Näiden välineiden käyttäjät pystyvät suojautumaan sellaisten valuuttojen volatiliteetilta, jotka eivät ole helposti vaihdettavissa perusvaluuttaan, kuten dollariin tai euroon. Jos saatavilla ei ole valuuttojen avistakursseja valuuttatermiinien ja swap-sopimusten nojalla maksettavien määrien laskemiseksi, vaikuttaisi se kielteisesti unionissa sijaitseviin yrityksiin, jotka vievät kehittyville markkinoille tai joilla on varoja kyseisillä markkinoilla, ja kyseiset yritykset voisivat siten altistua kehittyvien markkinoiden valuuttojen vaihteluille. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1011[3] 51 artiklan 5 kohdassa säädetyn siirtymäajan päättymisen jälkeen muun kolmannessa maassa sijaitsevan hallinnoijan kuin keskuspankin tarjoamia valuuttojen avistakursseja ei enää voida käyttää.

(2) Jotta unionissa sijaitsevat yritykset pystyisivät jatkamaan liiketoimiaan ja lieventämään valuuttariskiään, ei-toimitettavissa termiineissä tai swap-sopimuksissa viitatut valuuttojen avistakurssit, joita käytetään sopimusperusteisten maksujen laskemisessa, olisi jätettävä asetuksen (EU) 2016/1011 soveltamisalan ulkopuolelle.

(3) Jotta voitaisiin nimetä tietyt kolmansien maiden valuuttojen avistakurssit, jotka eivät kuulu asetuksen (EU) 2016/1011 soveltamisalaan, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädöksiä ei-vaihdettavien valuuttojen avistakursseja koskevasta poikkeuksesta, kun kyseistä avistakurssia käytetään laskettaessa ei-toimitettavien valuuttatermiinien tai swap-sopimusten nojalla maksettavia määriä. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

(3 a) Asetuksessa (EU) 2016/1011 säädetään, että unionin markkinatoimijat voivat käyttää unionin ulkopuolisessa maassa hallinnoitavia vertailuarvoja 31 päivään joulukuuta 2021 saakka riippumatta siitä, onko vastaavuuspäätös tehty tai onko indeksi tunnustettu tai hyväksytty käytettäväksi unionissa. Lainsäätäjien odotus oli, että kolmannet maat mukauttaisivat omat vertailuarvojärjestelmänsä tässä asetuksessa esitettyihin sääntöihin vuoden 2021 loppuun mennessä ja että unionin markkinatoimijoiden harjoittama unionin ulkopuolisessa maassa hallinnoitavien vertailuarvojen käyttö turvattaisiin komission tekemillä vastaavuus- tai hyväksymispäätöksillä, millä taattaisiin myös oikeusvarmuus. Asiassa ei kuitenkaan ole mainittavasti edistytty. Kun otetaan huomioon erot unionissa ja kolmansissa maissa käytettäviä rahoitusalan vertailuarvoja koskevassa sääntelyssä sekä näiden välisen sääntelyn intensiteetti ja jotta voidaan varmistaa markkinoiden moitteeton toiminta ja unionissa käytettävien kolmansien maiden vertailuarvojen saatavuus joulukuun 2021 päätyttyä, komission olisi tarkasteltava uudelleen 30 päivään kesäkuuta 2021 mennessä asetuksen (EU) 2016/1011 kolmansien maiden järjestelmiä koskevia nykyisiä säännöksiä delegoidulla säädöksellä nykyisten esteiden poistamiseksi ja sille olisi tapauksen mukaan annettava lisävaltuuksia hyväksyä kolmansien maiden vertailuarvoja tai vertailuarvoryhmiä.

(4) Yhdistyneen kuningaskunnan erottua Euroopan unionista Libor-korkoa (London Interbank Offered Rate) ei enää katsota kriittiseksi vertailuarvoksi sen jälkeen, kun siirtymäkausi päättyy 31 päivänä joulukuuta 2020. Yhdistyneen kuningaskunnan finanssilaitosten menettelytapoja valvova virasto Financial Conduct Authority (FCA) on myös ilmoittanut, että se ei enää kannusta tai velvoita pankkeja toimittamaan tietoja Libor-korkoa varten vuoden 2021 jälkeen, mikä on aiheuttanut huomattavan riskin siitä, että yksi merkittävimmistä korkokantojen vertailuarvoista lakkaa. Libor-koron lakkaaminen voi kuitenkin johtaa kielteisiin seurauksiin, jotka aiheuttavat merkittävää häiriötä unionin rahoitusmarkkinoiden toiminnassa. Unionissa on paljon velkaa, lainoja, määräaikaistalletuksia ja johdannaisia koskevia sopimuksia, joissa viitataan Libor-korkoon, jotka erääntyvät 31 päivän joulukuuta 2021 jälkeen ja joissa ei ole vankkoja määräyksiä Libor-koron lakkaamisen varalta. Useita kyseisistä sopimuksista ei voida neuvotella uudelleen ennen 31 päivää joulukuuta 2021 siten, että ne sisältäisivät sopimusperusteisen varajärjestelyn. Libor-koron lakkaaminen voi sen vuoksi aiheuttaa merkittävää häiriötä unionin rahoitusmarkkinoiden toiminnalle.

(5) Asetuksen (EU) 2016/1011 28 artiklan 2 kohdassa edellytetään, että muilla kuin valvotuilla yhteisöillä, jotka eivät ole vertailuarvon hallinnoijia, on käytössä valmiussuunnitelmat, mikäli vertailuarvo muuttuu olennaisesti tai sen tarjoaminen lakkaa. Näissä valmiussuunnitelmissa olisi mahdollisuuksien mukaan yksilöitävä yksi tai useampi mahdollinen korvaava vertailuarvo. Tällaisen hajautetun, muun kuin lainsäädännöllisen menetelmän olisi pysyttävä oletusmenetelmänä, kun varaudutaan vertailuarvon lakkaamiseen, mutta Libor-koron tapaus on osoittanut, että käytännössä tämä ei välttämättä ole aina riittävä. Jotta voidaan siis varmistaa sellaisten sopimusten hallittu lopettaminen, joissa viitataan yleisessä käytössä olevaan vertailuarvoon, jonka lakkaaminen voi aiheuttaa unionin rahoitusjärjestelmän toimintaa merkittävästi häiritseviä kielteisiä seurauksia, jos kyseisiä sopimuksia ei voida neuvotella uudelleen vertailuarvon lakkaamisajankohtaan mennessä siten, että ne sisältävät sopimusperusteisen varakoron, olisi laadittava varamenetelmä, johon liittyy velvollisuus nimetä korvaava vertailuarvo julkisesti. Kyseisessä menetelmässä olisi oltava mekanismi, jonka tarkoituksena on siirtää kyseiset sopimukset soveltuviin korvaaviin vertailuarvoihin. Korvaavilla vertailuarvoilla on määrä välttää sopimusten muuttuminen merkityksettömiksi, joka voisi aiheuttaa unionin rahoitusmarkkinoiden toimintaa merkittävästi häiritseviä kielteisiä seurauksia.

(6) Jotta voidaan varmistaa tämän asetuksen yhdenmukainen täytäntöönpano, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa nimetä korvaava vertailuarvo, jota käytetään niiden sopimusten lopettamiseen, joita ei ole neuvoteltu uudelleen siihen päivämäärään mennessä, jona lakkaavaa vertailuarvoa ei enää julkaista. Tätä valtaa olisi käytettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011[4] mukaisesti. Oikeusvarmuus edellyttää, että komissio käyttää täytäntöönpanovaltaansa ainoastaan, kun tarkasti määritetyt laukaisevat tapahtumat osoittavat selkeästi, että korvattavan vertailuarvon hallinnointi ja julkaisu päättyvät pysyvästi.

(7) Tarvittaessa komission pitäisi asianmukaisena ajankohtana antaa suositus, jossa jäsenvaltioita kehotetaan nimeämään lakkaavalle vertailuarvolle kansallisten lakien nojalla korvaava korko sopimuksissa, joita ovat tehneet sellaiset yhteisöt, jotka eivät ole asetuksen (EU) 2016/1011 soveltamisalaan kuuluvia valvottuja yhteisöjä. Jotta voidaan ottaa huomioon sopimusten väliset sidokset, komissiolla pitäisi olla mahdollisuus suositella, että kansallisten korvaavien korkojen olisi oltava samat kuin korvaava korko, jonka se nimeää valvottujen yhteisöjen tekemiä sopimuksia varten.

(8) Komission olisi käytettävä täytäntöönpanovaltaansa vain tilanteissa, joissa se arvioi, että vertailuarvon lakkaaminen voi aiheuttaa rahoitusmarkkinoiden ja reaalitalouden toimintaa unionissa merkittävästi häiritseviä kielteisiä seurauksia. Komission olisi lisäksi käytettävä täytäntöönpanovaltaansa vain silloin, kun on käynyt selväksi, että kyseisen vertailuarvon edustavuutta ei voida palauttaa tai että vertailuarvon julkaiseminen lopetetaan pysyvästi.

(9) Kyseisen korvaavan vertailuarvon käyttö olisi sallittava vain sopimuksissa, joita ei ole neuvoteltu uudelleen ennen kyseessä olevan vertailuarvon lakkaamispäivää. Komission nimeämän korvaavan vertailuarvon käyttö pitäisi sen vuoksi rajoittaa sopimuksiin, jotka valvotut yhteisöt ovat tehneet ennen korvaavan vertailuarvon nimeämisestä annetun täytäntöönpanosäädöksen voimaantuloa. Koska kyseisen täytäntöönpanosäädöksen tarkoituksena on varmistaa sopimuksen jatkuvuus, korvaavan vertailuarvon nimeämisen ei myöskään pitäisi vaikuttaa sopimuksiin, joissa jo määrätään soveltuvasta sopimusperusteisesta varajärjestelystä.

(10) Käyttäessään korvaavan vertailuarvon nimeämistä koskevaa täytäntöönpanovaltaansa komission olisi otettava huomioon siitä valuutasta, jonka määräisiä korvaavan vertailuarvon korot ovat, vastaavien viranomaisten suojissa toimivien yksityisen sektorin työryhmien suositukset voimassa olevissa lakkaavaan vertailuarvoon viittaavissa rahoitusvälineissä ja -sopimuksissa käytettävistä korvaavista koroista. Komission olisi myös otettava huomioon vertailuarvon hallinnoijan asianomaisen valvontaviranomaisen ja arvopaperimarkkinaviranomaisen suositukset. Kyseisten suositusten pitäisi perustua kattaviin julkisiin kuulemisiin ja asiantuntijatietoon sekä vertailuarvon käyttäjien sopimukseen lakkaavan korkokantojen vertailuarvon asianmukaisimmasta korvaavasta korosta. Lisäksi ne ovat yksinomaan näiden yksityisen sektorin työryhmien suosituksia, eivätkä viranomaiset, joiden suojissa nämä työryhmät toimivat, ota minkäänlaista vastuuta suositusten sisällöstä tai välttämättä yhdy mihinkään niissä esitettyihin näkemyksiin.

(11) Koska kyseisen täytäntöönpanovallan päätavoitteena on varmistaa oikeusvarmuus valvotuille yhteisöille, joilla on lakkaavaan vertailuarvoon viittaavia sopimuksia, lakkaavaa vertailuarvoa käyttävän valvotun yhteisön toimivaltaisten viranomaisten olisi seurattava vanhojen sopimusten kannan kehittymistä kyseisten sopimusten vastapuolten välillä ja raportoitava havainnoistaan vuosittain komissiolle ja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle (ESMA).

(12) Sen vuoksi asetusta (EU) 2016/1011 olisi muutettava.

(12 a) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) N:o 648/2012[5] muutetaan parhaillaan, jotta markkinaosapuolille voidaan antaa selvyys siitä, että korkokantojen vertailuarvoon viittaavia OTC-johdannaistransaktioita (vanhat sopimukset) koskevia määritys- tai vakuusvaatimuksia ei sovelleta sellaisiin transaktioihin, jotka on toteutettu tai uusittu ennen kyseisten vaatimusten voimaantuloa, jos ne uusitaan yksinomaan korkokantojen vertailuarvouudistuksen täytäntöönpanoa tai siihen valmistautumista varten. Asetuksessa (EU) 2016/1011 edellytetään, että valvotut yhteisöt laativat vakaat kirjalliset suunnitelmat, joissa kuvataan toimet, joita ne toteuttavat, mikäli kyseinen vertailuarvo muuttuu olennaisesti tai sen tarjoaminen lakkaa, ja joita ne päivittävät, ja että ne viittaavat näihin suunnitelmiin sopimussuhteessa asiakkaisiin. Jotta markkinatoimijoiden olisi helpompi noudattaa näitä velvoitteita ja toteuttaa toimia, joilla parannetaan minkä tahansa tyyppisiin vertailuarvoihin viittaavien OTC-johdannaissopimusten vakautta, asetusta (EU) N:o 648/2012 olisi muutettava sen selventämiseksi, että vanhoihin sopimuksiin ei sovelleta näitä määritys- ja vakuusvaatimuksia, kun kyseisiä sopimuksia korvataan, muutetaan tai uusitaan joko yksittäin tai osana transaktiosalkkuun liittyviä muutoksia yksinomaan sopimuksessa käytetyn korkokantojen vertailuarvon korvaamiseksi korkokantojen vertailuarvoja koskevan uudistuksen täytäntöönpanoa tai täytäntöönpanon valmistelua varten tai johonkin sopimuksessa käytettyyn vertailuarvoon liittyvien varajärjestelyjen käyttöön ottamiseksi mainitun uudistuksen täytäntöönpanoa tai täytäntöönpanon valmistelua varten taikka muulla tavalla sopimuksen vakauden parantamista varten. Nämä muutokset ovat tarpeen asian selventämiseksi markkinatoimijoille, eivätkä ne saisi vaikuttaa sellaisten määritys- ja vakuusvelvoitteiden soveltamisalaan, jotka liittyvät OTC-johdannaissopimusten korvaamiseen, muuttamiseen tai uusimiseen muuta tarkoitusta varten.

(13) Koska Libor-korko ei ole enää 1 päivästä tammikuuta 2021 asetuksessa (EU) 2016/1011 tarkoitettu kriittinen vertailuarvo, on aiheellista, että tämä asetus tulee voimaan viipymättä,

 

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EU) 2016/1011 muuttaminen

(1) Muutetaan 2 artikla seuraavasti:

(-a) Lisätään kohta seuraavasti:

 ”1 a. 28 a artiklaa sovelletaan

(a) mihin tahansa direktiivissä 2014/65/EU määriteltyyn sopimukseen tai rahoitusvälineiseen, johon sovelletaan jonkin jäsenvaltion lainsäädäntöä ja joissa viitataan vertailuarvoon; ja

(b) mihin tahansa sopimukseen, johon sovelletaan kolmannen maan lainsäädäntöä mutta jonka kaikki osapuolet ovat sijoittautuneet unioniin eikä kyseisen kolmannen maan lainsäädännössä säädetä vertailuarvon hallitusta lakkaamisesta.”

(a) Lisätään 2 kohtaan i alakohta seuraavasti:

”i) valuutan vertailuarvoon, jonka komissio on nimennyt 3 kohdan mukaisesti.”

(b) Lisätään 3 ja 4 kohta seuraavasti:

”3. Komissio voi nimetä valuuttojen vertailuarvoja, joita hallinnoivat unionin ulkopuolella sijaitsevat hallinnoijat, jos kaikki seuraavat vaatimukset täyttyvät:

(a) valuutan vertailuarvo viittaa sellaisen kolmannen maan valuutan avistakurssiin, joka ei ole vapaasti vaihdettavissa;

(b) valvotut yhteisöt käyttävät valuutan vertailuarvoa toistuvasti, järjestelmällisesti ja säännöllisesti johdannaissopimuksissa kolmannen maan valuutan volatiliteetilta suojautumiseksi;

(c) valuutan vertailuarvoa käytetään selvityskorkona laskettaessa b alakohdassa tarkoitetun johdannaissopimuksen nojalla maksettavaa määrää muussa valuutassa kuin a alakohdassa tarkoitetussa rajoitetusti vaihdettavissa olevassa valuutassa.

4. Komissio järjestää 31 päivään joulukuuta 2022 mennessä julkisia kuulemisia määrittääkseen ne valuuttojen vertailuarvot, jotka täyttävät tämän artiklan 3 kohdan vaatimukset. Komissio antaa 31 päivään joulukuuta 2023 mennessä 49 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla laaditaan luettelo valuuttojen avistakurssien vertailuarvoista, joilla suojaudutaan kolmansien maiden valuuttojen volatiliteetilta, ja päivittää kyseistä luetteloa säännöllisesti. Komission 3 kohdan mukaisesti nimeämiä kolmansien maiden valuuttojen vertailuarvoja käyttävien valvottujen yhteisöjen toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava komissiolle ▌vähintään kahden vuoden välein niiden johdannaissopimusten määrä, joissa kyseistä valuutan vertailuarvoa käytetään kolmansien maiden valuutan volatiliteetilta suojautumiseksi.”

(1 a) Muutetaan 3 artikla seuraavasti:

(a) Lisätään 1 kohtaan alakohta seuraavasti:

”22 a) ’valuuttakurssin vertailuarvolla’ vertailuarvoa, jonka arvo määritetään suhteessa yhden muun valuutan tai valuuttakorin yhdessä valuutassa ilmaistuun hintaan;”

(b) Muutetaan 1 kohdan 24 a alakohdan i alakohta seuraavasti:

” i) direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 24 alakohdassa määritellystä kauppapaikasta, sellaisesta kolmannessa maassa sijaitsevasta kauppapaikasta, jonka osalta komissio on antanut täytäntöönpanopäätöksen siitä, että maan lainsäädäntö- ja valvontakehystä pidetään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 600/2014 (22) 28 artiklan 4 kohdassa tai Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU 25 artiklan 4 kohdassa tarkoitetulla tavalla vaikutuksiltaan vastaavana, tai asetuksen (EU) N:o 648/2012 mukaan säänneltyä markkinaa vastaavasta markkinasta, mikä kuitenkin koskee kussakin tapauksessa ainoastaan rahoitusvälineisiin liittyviä transaktiotietoja;”

(1 b) Korvataan 28 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2. Muiden kuin edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitettujen valvottujen yhteisöjen, jotka eivät ole hallinnoijia ja jotka käyttävät vertailuarvoa, on laadittava vakaat kirjalliset suunnitelmat, joissa kuvataan toimet, joita ne toteuttavat, mikäli kyseinen vertailuarvo muuttuu olennaisesti tai sen tarjoaminen lakkaa, ja joita ne päivittävät. Kun se on mahdollista ja tarkoituksenmukaista, tällaisissa suunnitelmissa nimetään yksi tai useampi vaihtoehtoinen vertailuarvo, johon voitaisiin viitata sellaisten vertailuarvojen korvaamiseksi, joita ei enää tarjota, ja perustellaan, miksi kyseiset vertailuarvot olisivat sopivia vaihtoehtoja. Valvottujen yhteisöjen on viipymättä lähetettävä nämä suunnitelmat ja niiden mahdolliset päivitykset asianomaiselle toimivaltaiselle viranomaiselle ja viitattava niihin sopimussuhteessa asiakkaisiin. Toimivaltaisten viranomaisten on arvioitava näiden suunnitelmien vakaus.”

(2) Lisätään artikla seuraavasti:

” 28 a artikla

Vertailuarvon pakollinen korvaaminen

(1) Komissio voi nimetä yhden tai useamman korvaavan vertailuarvon, jos kyseisen vertailuarvon julkaisemisen lakkaamisella voi olla merkittäviä kielteisiä vaikutuksia markkinoiden eheyteen, rahoitusvakauteen ja reaalitalouteen yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa, jos mikä tahansa seuraavista tapahtumista on tapahtunut:

(a) kyseisen vertailuarvon hallinnoijasta vastaava toimivaltainen viranomainen on antanut julkisen lausunnon tai on julkaissut tietoa, jossa ilmoitetaan, että kyseisen vertailuarvon kykyä mitata kohteena olevaa markkina- tai taloustilannetta ei voida palauttaa ▌, tai on lausunut näin julkisesti, ja se on ennen tällaisen ilmoituksen antamista käyttänyt 23 artiklan mukaisia valtuuksia toteuttaa korjaavia toimia ja todennut, että 23 artiklassa tarkoitetut valtuudet eivät ole riittäviä vertailuarvon palauttamiseksi;

(b) vertailuarvon hallinnoija tai joku hallinnoijan lukuun toimiva on lausunut julkisesti antamalla julkisen lausunnon tai julkaisemalla tietoa, ▌että hallinnoija on lopettanut tai aikoo lopettaa vertailuarvon tarjoamisen pysyvästi tai toistaiseksi, edellyttäen, että lausunnon antamisen tai tietojen julkaisemisen aikaan ei ole seuraajahallinnoijaa, joka jatkaa vertailuarvon tarjoamista;

(c) vertailuarvon hallinnoijasta vastaava toimivaltainen viranomainen tai mikä tahansa muu yhteisö, jolla on valtuudet kyseisen vertailuarvon hallinnoijan maksukyvyttömyyden tai kriisinratkaisun osalta, on lausunut julkisesti antamalla julkisen lausunnon tai julkaisemalla tietoa ▌, että kyseisen vertailuarvon hallinnoija on lopettanut tai aikoo lopettaa vertailuarvon tarjoamisen pysyvästi tai toistaiseksi, edellyttäen, että lausunnon antamisen tai tietojen julkaisemisen aikaan ei ole seuraajahallinnoijaa, joka jatkaa vertailuarvon tarjoamista;

(c a) toimivaltainen viranomainen peruuttaa vertailuarvon hallinnoijan toimiluvan tai rekisteröinnin tai keskeyttää sen voimassaolon, edellyttäen, että peruuttamisen tai keskeyttämisen aikaan ei ole seuraajahallinnoijaa, joka jatkaa vertailuarvon tarjoamista.

(2) Korvaavalla vertailuarvolla korvataan lain mukaan kaikki viittaukset vertailuarvoon ▌sopimuksissa, joihin sovelletaan 2 artiklan 1 a kohtaa, jos kaikki seuraavat ehdot täyttyvät:

(a) kyseisissä ▌sopimuksissa ▌ viitataan vertailuarvoon, jonka julkaiseminen on päättynyt, päivänä, jona korvaavan vertailuarvon nimeävä täytäntöönpanosäädös tulee voimaan;

(b) kyseisissä rahoitusvälineissä, -sopimuksissa tai arvonkehityksen mittaamisessa ei ole soveltuvia varajärjestelyjä;

(b a) varajärjestelyä ei pidetä soveltuvana, jos jokin seuraavista ehdoista täyttyy:

a) se ei kata vertailuarvon pysyvää lakkaamista;

b) mikä tahansa seuraavista ehdoista täyttyy:

i) varakorkoa ei ole;

ii) varakoron soveltaminen edellyttää kolmansilta osapuolilta lisäsuostumusta;

iii) varakorko lasketaan kolmansien osapuolten hintatarjouksilla tai asetetaan kyseisen vertailuarvon viimeksi julkaistulle tasolle;

c) asianomainen viranomainen on todennut, että sopimusperusteisen varajärjestelyn soveltaminen ei yleisesti ottaen enää kuvaa sellaista kohteena olevaa markkina- tai taloustilannetta, jota lakkaavan vertailuarvon on tarkoitus mitata, vaan eroaa siitä merkittävästi ja että soveltamisella voi olla kielteinen vaikutus rahoitusvakauteen.

Sovellettaessa b a alakohdan c alakohtaa asianomaisen viranomaisen on viipymättä ilmoitettava arviostaan komissiolle ja arvopaperimarkkinaviranomaiselle. Jos arvio voisi vaikuttaa useamman kuin yhden jäsenvaltion yhteisöihin, kaikkien näiden jäsenvaltioiden asianomaisten viranomaisten on tehtävä arvio yhdessä.

Jäsenvaltioiden on nimettävä vähintään yksi asianomainen viranomainen, joka voi tehdä c alakohdassa tarkoitetun arvion. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava tämän kohdan mukaisesta toimivaltaisten viranomaisten nimeämisestä komissiolle ja arvopaperimarkkinaviranomaiselle viimeistään [kuuden kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta].

(3) Komissio antaa yhden tai useamman korvaavan vertailuarvon nimeämiseksi täytäntöönpanosäädöksiä 50 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun tarkastelumenettelyn mukaisesti, jos kaikki 1 kohdassa tarkoitetut ehdot täyttyvät. Antaessaan 1 kohdassa tarkoitetun täytäntöönpanosäädöksen komissio ottaa soveltuvin osin huomioon siitä valuutasta, jonka määräisiä korvaavan vertailuarvon korot ovat, vastuussa olevien viranomaisten suojissa toimivan vaihtoehtoista viitekorkoa käsittelevän työryhmän suosituksen. Ennen uuden korvaavan vertailuarvon vahvistamista komissio järjestää julkisen kuulemisen ja kuulee arvopaperimarkkinaviranomaista sekä vertailuarvon hallinnoijan kansallista toimivaltaista viranomaista.

(3 a) Edellä 3 kohdassa tarkoitettuun täytäntöönpanosäädökseen on sisällyttävä seuraavat seikat:

i) vertailuarvon tai -arvojen korvaaja;

ii) korkoeron oikaisu, mukaan lukien tällaisen korkoeron oikaisun määrittämismenetelmä, joka tehdään lakkaavan vertailuarvon korvaajaan kunkin yksittäisen määräajan mukaisena korvaamisajankohtana, jotta voidaan ottaa huomioon vaikutukset, jotka aiheutuvat, kun siirrytään tai vaihdetaan lakkaavasta vertailuarvosta sen korvaajaan;

iii) vastaavat mukauttamista koskevat muutokset, jotka liittyvät vertailuarvon korvaajan käyttöön tai soveltamiseen ja ovat kohtuudella välttämättömiä;

iv) ajankohta, josta vertailuarvon tai -arvojen korvaajaa sovelletaan.

(4) Komission nimeämää vertailuarvoa käyttävien valvottujen yhteisöjen toimivaltaisten viranomaisten on seurattava, ovatko 1 kohdan mukaisesti annetut täytäntöönpanosäädökset vähentäneet sopimusten muuttumista merkityksettömiksi tai muita haitallisia vaikutuksia talouden kasvuun ja investointeihin unionissa. Niiden on raportoitava siitä komissiolle ja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle vuosittain.

(4 a) Tätä artiklaa sovelletaan kriittisiin vertailuarvoihin. Sitä sovelletaan myös vertailuarvoihin, jotka eivät ole kriittisiä, sekä kolmansien maiden vertailuarvoihin, jos näiden lakkaamisella olisi merkittäviä kielteisiä vaikutuksia markkinoiden eheyteen, rahoitusvakauteen ja reaalitalouteen unionissa.

(2 a) Lisätään 29 artiklaan kohta seuraavasti:

”1 a. Valvottu yhteisö voi myös käyttää vertailuarvon korvaajaa unionissa, jos komissio nimeää korvaajan 23 a artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti.”

1 a artikla

Asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttaminen

Korvataan asetuksen (EU) N:o 648/2012 13 a artikla seuraavasti:

”13 a artikla

Korkokantojen vertailuarvojen korvaaminen ja sopimusperusteisten varajärjestelyjen sisällyttäminen vanhoihin sopimuksiin

1. Edellä 11 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut vastapuolet voivat edelleen soveltaa riskienhallintamenettelyjä, jotka niillä on käytössään tämän asetuksen voimaantulopäivänä sellaisten OTC-johdannaissopimusten osalta, joita ei määritetä keskusvastapuolessa ja jotka on tehty tai uusittu ennen sitä päivää, jona 11 artiklan 3 kohdan mukainen velvoite soveltaa riskienhallintamenettelyjä tulee voimaan, jos tämän asetuksen voimaantulon jälkeen sopimuksia korvataan, muutetaan tai uusitaan yksinomaan niissä käytetyn korkokantojen vertailuarvon korvaamiseksi tai mitä tahansa transaktiossa käytettyä vertailuarvoa koskevien varajärjestelyjen käyttöönottamiseksi.

2. Tästä syystä 4 artiklassa tarkoitettua määritysvelvollisuutta ei sovelleta transaktioihin, jotka on toteutettu tai uusittu ennen sitä päivää, jona määritysvelvollisuus tulee voimaan 4 artiklan mukaisesti ja jotka tämän asetuksen voimaantulon jälkeen korvataan, muutetaan tai uusitaan myöhemmin yksinomaan niissä käytetyn korkokantojen vertailuarvon korvaamiseksi tai mitä tahansa transaktiossa käytettyä vertailuarvoa koskevien varajärjestelyjen käyttöönottamiseksi.”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta

Puhemies Puheenjohtaja

 


ASIAN KÄSITTELY ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Asetuksen (EU) 2016/1011 muuttaminen tiettyjen kolmansien maiden valuuttojen vertailuarvoja koskevan poikkeuksen ja tietyt lakkaavat vertailuarvot korvaavien vertailuarvojen nimeämisen osalta

Viiteasiakirjat

COM(2020)0337 – C9-0209/2020 – 2020/0154(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

27.7.2020

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

 Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ECON

14.9.2020

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

 Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ITRE

14.9.2020

 

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

 Päätös tehty (pvä)

ITRE

10.9.2020

 

 

 

Esittelijä(t)

 Nimitetty (pvä)

Caroline Nagtegaal

7.9.2020

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

19.11.2020

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

49

0

10

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Gunnar Beck, Marek Belka, Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Gilles Boyer, Francesca Donato, Derk Jan Eppink, Engin Eroglu, Markus Ferber, Jonás Fernández, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Luis Garicano, Sven Giegold, Valentino Grant, Claude Gruffat, José Gusmão, Enikő Győri, Eero Heinäluoma, Danuta Maria Hübner, Stasys Jakeliūnas, Othmar Karas, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Georgios Kyrtsos, Aurore Lalucq, Philippe Lamberts, Aušra Maldeikienė, Pedro Marques, Costas Mavrides, Jörg Meuthen, Csaba Molnár, Siegfried Mureşan, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Piernicola Pedicini, Lídia Pereira, Sirpa Pietikäinen, Dragoș Pîslaru, Evelyn Regner, Antonio Maria Rinaldi, Alfred Sant, Joachim Schuster, Ralf Seekatz, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Irene Tinagli, Ernest Urtasun, Inese Vaidere, Johan Van Overtveldt, Stéphanie Yon-Courtin, Marco Zanni, Roberts Zīle

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Manon Aubry, Patryk Jaki, Eugen Jurzyca, Maximilian Krah, Ville Niinistö, Mick Wallace

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

19.11.2020

 


 

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

49

+

ECR

Derk Jan Eppink, Patryk Jaki, Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

NI

Piernicola Pedicini

PPE

Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Markus Ferber, Frances Fitzgerald, José Manuel García‑Margallo y Marfil, Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Aušra Maldeikienė, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Lídia Pereira, Sirpa Pietikäinen, Ralf Seekatz, Inese Vaidere

Renew

Gilles Boyer, Engin Eroglu, Luis Garicano, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Caroline Nagtegaal, Dragoș Pîslaru, Stéphanie Yon Courtin

S&D

Marek Belka, Jonás Fernández, Eero Heinäluoma, Dietmar Köster, Aurore Lalucq, Pedro Marques, Costas Mavrides, Csaba Molnár, Evelyn Regner, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Irene Tinagli

Verts/ALE

Sven Giegold, Claude Gruffat, Stasys Jakeliūnas, Philippe Lamberts, Ville Niinistö, Ernest Urtasun

 

0

-

 

10

0

GUE/NGL

Manon Aubry, José Gusmão, Mick Wallace

ID

Gunnar Beck, Francesca Donato, Valentino Grant, Maximilian Krah, Jörg Meuthen, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

 

Symbolien selitys:

+ : puolesta

- : vastaan

0 : tyhjää

 

 

[1] Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

[*] Tarkistukset: uusi tai muutettu teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla, poistot symbolilla ▌.

[2] EUVL C , , s. .

[3] Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/1011, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2016, rahoitusvälineissä ja rahoitussopimuksissa vertailuarvoina tai sijoitusrahastojen arvonkehityksen mittaamisessa käytettävistä indekseistä ja direktiivien 2008/48/EY ja 2014/17/EU sekä asetuksen (EU) N:o 596/2014 muuttamisesta (EUVL L 171, 29.6.2016, s. 1).

[4] Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13).

[5] Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 648/2012, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä (EUVL L 201, 27.7.2012, s. 1).

Päivitetty viimeksi: 4. joulukuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö