Procedūra : 2020/0154(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A9-0227/2020

Pateikti tekstai :

A9-0227/2020

Debatai :

Balsavimas :

Priimti tekstai :

P9_TA(2021)0002

<Date>{19/11/2020}19.11.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0227/2020</NoDocSe>
PDF 232kWORD 65k

<TitreType>PRANEŠIMAS</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl tam tikriems trečiųjų šalių užsienio valiutos kurso lyginamiesiems indeksams taikomos išimties ir tam tikrus lyginamuosius indeksus, kurių teikimas nutraukiamas, pakeičiančių pakaitinių lyginamųjų indeksų nustatymo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2016/1011</Titre>

<DocRef>(COM(2020)0337 – C9-0209/2020 – 2020/0154(COD))</DocRef>


<Commission>{ECON}Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas</Commission>

Pranešėja: <Depute>Caroline Nagtegaal</Depute>

PAKEITIMAI
EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl tam tikriems trečiųjų šalių užsienio valiutos kurso lyginamiesiems indeksams taikomos išimties ir tam tikrus lyginamuosius indeksus, kurių teikimas nutraukiamas, pakeičiančių pakaitinių lyginamųjų indeksų nustatymo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2016/1011

(COM(2020)0337 – C9-0209/2020 – 2020/0154(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2020)0337),

 atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 114 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C9-0209/2020),

 atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

 atsižvelgdamas į ... Europos Centrinio Banko nuomonę,

 atsižvelgdamas į 2020 m. spalio 29 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę[1],

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

 atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą (A9-0227/2020),

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.


 

Pakeitimas  1

EUROPOS PARLAMENTO PAKEITIMAI[*]

Komisijos pasiūlymas

---------------------------------------------------------

2020/0154(COD)

Pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS

kuriuo dėl tam tikriems trečiųjų šalių užsienio valiutos kurso lyginamiesiems indeksams taikomos išimties ir tam tikrus lyginamuosius indeksus, kurių teikimas nutraukiamas, pakeičiančių pakaitinių lyginamųjų indeksų nustatymo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2016/1011 ir iš dalies keičiamas Reglamentas Nr. 648/2012

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 114 straipsnį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos Centrinio Banko nuomonę,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę[2],

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros,

kadangi:

(1) Sąjungos įmonės, siekdamos apsidrausti nuo užsienio valiutų, kurios nėra laisvai konvertuojamos arba kurių kursas kontroliuojamas, kursų svyravimo, sudaro išankstinius ir apsikeitimo valiutos sandorius be apsikeitimo pagrindine suma. Šios priemonės sudaro galimybę jų naudotojams apsisaugoti nuo užsienio valiutų, kurios nėra laisvai konvertuojamos į bazinę valiutą, kaip antai dolerį ar eurą, kursų svyravimo. Jeigu Sąjungos įmonės, eksportuojančios į besiformuojančias rinkas arba tose rinkose turinčios turto, negalės naudotis neatidėliotinais užsienio valiutos kursais apskaičiuodamos išmokėtinas sumas pagal valiutos išankstinius ir apsikeitimo sandorius, jos patirs neigiamą poveikį, nes nebebus apsaugotos nuo besiformuojančių rinkų valiutų kursų svyravimo rizikos. Pasibaigus pereinamajam laikotarpiui, nustatytam Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/1011[3] 51 straipsnio 5 dalyje, naudotis trečiųjų šalių administratoriaus, išskyrus centrinį banką, teikiamais neatidėliotinais užsienio valiutos kursais bus nebeįmanoma;

(2) siekiant Sąjungos įmonėms sudaryti sąlygas tęsti savo verslo veiklą, kartu švelninant užsienio valiutos riziką, išmokėtinoms sumoms pagal išankstinius arba apsikeitimo sandorius be apsikeitimo pagrindine suma apskaičiuoti naudojamiems neatidėliotiniems valiutos kursams Reglamentas (ES) 2016/1011 neturėtų būti taikomas;

(3) kad būtų galima nustatyti tam tikrus trečiųjų šalių neatidėliotinus valiutos kursus, kuriems Reglamentas (ES) 2016/1011 netaikomas, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus dėl išimties, taikomos neatidėliotinam užsienio valiutos, kuri yra nekonvertuojama, kursui, kai tas neatidėliotinas užsienio valiutos kursas yra naudojamas apskaičiuojant išmokėtinas sumas pagal išankstinius arba apsikeitimo sandorius be apsikeitimo pagrindine suma. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose;

(3a) Reglamente (ES) 2016/1011 nustatyta, kad iki 2021 m. gruodžio 31 d. Sąjungos rinkos dalyviai gali naudoti Sąjungai nepriklausančioje šalyje administruojamus lyginamuosius indeksus, neatsižvelgiant į tai, ar priimtas sprendimas dėl lygiavertiškumo, ar indeksas pripažintas ar patvirtintas naudoti Sąjungoje. Teisės aktų leidėjai tikėjosi, kad iki 2021 m. pabaigos trečiosios šalys priderins savo lyginamųjų indeksų tvarką prie šiame reglamente nustatytų taisyklių ir kad Sąjungos rinkos dalyvių naudojimasis Sąjungai nepriklausančioje šalyje administruojamais lyginamaisiais indeksais bus užtikrintas Komisijos priimtais lygiavertiškumo arba patvirtinimo sprendimais, taip užtikrinant teisinį tikrumą. Vis dėlto šioje srityje padaryta nedidelė pažanga. Atsižvelgdama į Sąjungoje ir trečiosiose valstybėse naudojamų finansinių lyginamųjų indeksų reglamentavimo skirtumus ir intensyvumą ir siekdama užtikrinti sklandų rinkos veikimą ir galimybę Sąjungoje naudoti trečiųjų šalių lyginamuosius indeksus po 2021 m. gruodžio mėn. pabaigos, Komisija turėtų ne vėliau kaip 2021 m. birželio 30 d. deleguotuoju aktu peržiūrėti dabartines Reglamento (ES) 2016/1011 nuostatas dėl trečiųjų šalių režimo, kad būtų įveiktos dabartinės kliūtys, ir kad prireikus jai būtų suteikti papildomi įgaliojimai tvirtinti trečiųjų šalių lyginamuosius indeksus arba lyginamųjų indeksų grupę;

(4) Jungtinei Karalystei išstojus iš Europos Sąjungos, Londono tarpbankinė palūkanų norma (LIBOR) nebebus laikoma ypatingos svarbos lyginamuoju indeksu nuo pereinamojo laikotarpio pabaigos 2020 m. gruodžio 31 d. Be to, JK finansų priežiūros institucija (FCA) paskelbė, kad 2021 m. pabaigoje nustos skatinti ar priversti bankus prisidėti prie LIBOR, taip sukeldama didelę riziką, kad bus nutrauktas vieno iš svarbiausių palūkanų normų lyginamųjų indeksų teikimas. Vis dėlto LIBOR teikimo nutraukimas gali lemti neigiamas pasekmes, kurios smarkiai sutrikdytų Sąjungos finansų rinkų veikimą. Sąjungoje yra apstu su LIBOR susietų skolos, paskolų, terminuotųjų indėlių ir išvestinių finansinių priemonių sutarčių, kurių terminas sueina po 2021 m. gruodžio 31 d. ir kuriose nėra patikimų sutartinių nuostatų dėl atsarginės normos LIBOR teikimo nutraukimo atveju. Daugelis šių sutarčių iki 2021 m. gruodžio 31 d. negali būti persvarstytos, kad į jas būtų įtraukta sutartinė atsarginė norma. Todėl dėl LIBOR teikimo nutraukimo gali būti smarkiai sutrikdytas Sąjungos finansų rinkų veikimas;

(5) Reglamento 2016/1011 28 straipsnio 2 dalyje reikalaujama, kad prižiūrimi subjektai, išskyrus lyginamojo indekso administratorius, turėtų parengtus nenumatytų atvejų planus tam, jei lyginamasis indeksas iš esmės pasikeistų arba nustotų būti teikiamas. Jei įmanoma, tuose nenumatytų atvejų planuose turėtų būti nurodytas vienas ar keli galimi pakaitiniai lyginamieji indeksai. Tas decentralizuotas ne teisėkūros metodas turėtų likti numatytuoju atidėjinių lyginamojo indekso teikimo nutraukimo atveju metodu, tačiau iš LIBOR atvejo matyti, kad praktiškai šio metodo ne visada gali pakakti. Todėl siekiant užtikrinti tvarkingą laipsnišką sutarčių, susietų su plačiai naudojamu lyginamuoju indeksu, kurio teikimo nutraukimas gali lemti neigiamas pasekmes, kurios smarkiai sutrikdytų Sąjungos finansų rinkų veikimą, likvidavimą atvejais, kai tokių sutarčių persvarstyti ir į jas įtraukti sutartinę atsarginę normą iki to lyginamojo indekso teikimo nutraukimo neįmanoma, turėtų būti nustatytas alternatyvus metodas, kuriuo nustatomas privalomas viešas pakaitinis lyginamasis indeksas. Tas metodas turėtų apimti mechanizmą, skirtą tokių sutarčių pereinamajam susiejimui su tinkamais pakaitiniais lyginamaisiais indeksais. Pakaitiniais lyginamaisiais indeksais turėtų būti išvengta sutarčių neįvykdomumo atvejų, galinčių lemti neigiamas pasekmes, kurios smarkiai sutrikdytų Sąjungos finansų rinkų veikimą;

(6) siekiant užtikrinti vienodas šio reglamento įgyvendinimo sąlygas, Komisijai reikėtų suteikti įgyvendinimo įgaliojimus nustatyti pakaitinį lyginamąjį indeksą, naudotiną laipsniškai likviduojant sutartis, kurios nebuvo persvarstytos iki datos, kurią lyginamasis indeksas, kurio teikimas nutraukiamas, nustojamas skelbti. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 182/2011[4]. Dėl teisinio tikrumo Komisija gali naudotis tais įgyvendinimo įgaliojimais tik įvykus tiksliai apibrėžtiems priežastiniams įvykiams, kurie aiškiai rodo, kad pakeistino lyginamojo indekso administravimas ir skelbimas bus nutrauktas visam laikui;

(7) prireikus Komisija turėtų tinkamu metu priimti rekomendaciją, kuria valstybės narės būtų paragintos pagal savo nacionalinę teisę nustatyti lyginamojo indekso, kurio teikimas nutraukiamas, pakaitinę normą, taikytiną sutartims, sudarytoms subjektų, kurie nėra prižiūrimi subjektai, patenkantys į Reglamento (ES) 2016/1011 taikymo sritį. Siekiant atsižvelgti į sutarčių tarpusavio sąsajas, Komisijai reikėtų suteikti galimybę rekomenduoti, kad nacionalinės pakaitinės normos būtų identiškos pakaitinei normai, kurią ji nustato prižiūrimų subjektų sudarytoms sutartims;

(8) savo įgyvendinimo įgaliojimais Komisija turėtų naudotis tik tais atvejais, kai, jos vertinimu, lyginamojo indekso teikimo nutraukimas gali turėti neigiamų pasekmių, kurios smarkiai sutrikdytų finansų rinkų ir realiosios ekonomikos veikimą Sąjungoje. Be to, Komisija įgyvendinimo įgaliojimais turėtų naudotis tik tada, kai paaiškėja, kad atitinkamo lyginamojo indekso reprezentatyvumo neįmanoma atkurti arba kad to lyginamojo indekso skelbimas bus nutrauktas visam laikui;

(9) tą pakaitinį lyginamąjį indeksą turėtų būti leidžiama naudoti tik sutartims, kurios iki atitinkamo lyginamojo indekso teikimo nutraukimo datos nebuvo persvarstytos. Todėl Komisijos nustatytas pakaitinis lyginamasis indeksas turėtų būti naudojamas tik sutartims, kurias prižiūrimi subjektai jau yra sudarę įgyvendinimo akto, kuriuo nustatomas pakaitinis lyginamasis indeksas, įsigaliojimo metu. Be to, atsižvelgiant į tai, kad tokiu įgyvendinimo aktu siekiama užtikrinti sutarčių tęstinumą, nustatytas pakaitinis lyginamasis indeksas neturėtų daryti poveikio sutartims, kuriose jau numatyta tinkama sutartinė nuostata dėl atsarginės normos;

(10) kiek tai susiję su pakaitinėmis normomis, taikysimomis dabartinėms finansinėms priemonėms ir sutartims, susietoms su lyginamuoju indeksu, kurio teikimas nutraukiamas, naudodamasi įgyvendinimo įgaliojimais, kad nustatytų pakaitinį lyginamąjį indeksą, Komisija turėtų atsižvelgti į rekomendacijas, pateiktas privačiojo sektoriaus darbo grupių, remiamų valdžios institucijų, atsakingų už valiutą, kuria yra denominuotos pakaitinio lyginamojo indekso palūkanų normos. Komisija taip pat turėtų atsižvelgti į atitinkamos lyginamojo indekso administratoriaus priežiūros institucijos ir ESMA rekomendacijas. Tos rekomendacijos turėtų būti grindžiamos išsamiomis viešomis konsultacijomis ir ekspertų žiniomis, taip pat atspindėti lyginamojo indekso naudotojų susitarimą dėl tinkamiausios palūkanų normos lyginamojo indekso, kurio teikimas nutraukiamas, pakaitinės normos. Be to, tai tik tų privačiojo sektoriaus darbo grupių rekomendacijos, o valdžios institucijos, kurios prižiūri tų grupių darbą, neprisiima jokios atsakomybės ar įsipareigojimų už rekomendacijų turinį ir nebūtinai pritaria jose išdėstytai nuomonei;

(11) kadangi pagrindinis šių įgyvendinimo įgaliojimų tikslas – užtikrinti teisinį tikrumą prižiūrimiems subjektams, turintiems galiojančių sutarčių, susietų su lyginamuoju indeksu, kurio teikimas nutraukiamas, prižiūrimo subjekto, naudojančio lyginamąjį indeksą, kurio teikimas nutraukiamas, kompetentingos institucijos turėtų stebėti likusių sutarčių pokyčius tų sutarčių šalių atžvilgiu ir savo išvadas kasmet pateikti Komisijai ir Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai (toliau – ESMA);

(12) todėl Reglamentas (ES) 2016/1011 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(12a) Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (ES) Nr. 648/2020[5] dabar yra iš dalies keičiamas siekiant suteikti rinkos dalyviams aiškumo, kad sandoriams, sudarytiems arba pakeistiems iki tarpuskaitos arba garantinės įmokos reikalavimų taikymo pradžios ne biržos išvestinių finansinių priemonių sandoriams, kuriuose nurodyta bazinė palūkanų norma (toliau – anksčiau sudaryti sandoriai), šie reikalavimai nebus taikomi, kai jie pakeičiami turint vienintelį tikslą įgyvendinti bazinių palūkanų normų reformą arba pasirengti jos įgyvendinimui. Reglamentu (ES) 2016/1011 reikalaujama, kad prižiūrimi subjektai parengtų ir turėtų pagrįstus raštiškus planus, kuriuose išdėstytų veiksmus, kurių jie imtųsi lyginamajam indeksui iš esmės pakitus arba nutraukus jo teikimą, ir kad atsižvelgtų į tuos planus palaikydami sutartinius santykius su klientais. Kad rinkos dalyviams būtų lengviau laikytis šių reikalavimų ir kad jų veiksmai padidintų bet kokių ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarčių lyginamųjų indeksų patikimumą, reikėtų iš dalies pakeisti Reglamentą (ES) Nr. 648/2012 siekiant patikslinti, kad anksčiau sudarytiems sandoriams nebūtų taikomi tarpuskaitos arba garantinės įmokos reikalavimai, kai tie sandoriai keičiami, atnaujinami arba pakeičiami, pavieniui arba kaip sandorių portfelio pakeitimo dalis išimtinai jose nurodyto palūkanų normų lyginamojo indekso pakeitimo tikslu, kad būtų galima įgyvendinti palūkanų normų lyginamųjų indeksų reformą arba pasirengti jos įgyvendinimui arba taikyti pakaitinį lyginamąjį indeksą, susijusį su bet kokiu lyginamuoju indeksu, įgyvendinant tą reformą arba rengiantis jos įgyvendinimui, arba stiprinant sutarčių patikimumą. Pakeitimai yra būtini siekiant užtikrinti aiškumą rinkos dalyviams. Jie neturėtų daryti poveikio tarpuskaitos arba garantinės įmokos reikalavimų taikymo sričiai keičiant, atnaujinant ar pakeičiant ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutartis kitais tikslais.

(13) atsižvelgiant į tai, kad nuo 2021 m. sausio 1 d. LIBOR nebebus laikomas ypatingos svarbos lyginamuoju indeksu pagal Reglamentą (ES) 2016/1011, šis reglamentas turėtų įsigalioti nedelsiant,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) 2016/1011 pakeitimai

1) 2 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

-a) įterpiama ši dalis:

 „1a. 28a skyrius taikomas:

a) bet kuriai sutarčiai ar bet kuriai finansinei priemonei, kuriai taikomi vienos iš valstybių narių įstatymai ir kurioje nurodomas lyginamasis indeksas, kaip apibrėžta Direktyvoje 2014/65/ES;

b) bet kuriai sutarčiai, kuriai taikomi trečiosios šalies įstatymai, tačiau kurios visos šalys yra įsikūrusios Sąjungoje ir kur tos trečiosios šalies įstatymai nenumato tvarkingo laipsniško lyginamojo indekso likvidavimo.“

a) 2 dalis papildoma i punktu:

“i) užsienio valiutos kurso lyginamajam indeksui, kurį Komisija nustatė pagal 3 dalį.“;

b) straipsnis papildomas 3 ir 4 dalimis:

„3. Komisija gali nustatyti užsienio valiutos kurso lyginamuosius indeksus, kuriuos administruoja už Sąjungos ribų įsikūrę administratoriai, kai tenkinami visi šie kriterijai:

a) užsienio valiutos kurso lyginamasis indeksas yra trečiosios šalies valiutos, kuri nėra laisvai konvertuojama, neatidėliotinas keitimo kursas;

b) prižiūrimi subjektai užsienio valiutos kurso lyginamąjį indeksą dažnai, sistemingai ir reguliariai naudoja išvestinių finansinių priemonių sutartyse siekdami apsidrausti nuo trečiosios šalies valiutos kurso svyravimo;

c) užsienio valiutos kurso lyginamasis indeksas yra naudojamas kaip atsiskaitymo norma apskaičiuojant išmokėtiną sumą pagal išvestinių finansinių priemonių sutartį, nurodytą b punkte, valiuta, kuri skiriasi nuo riboto konvertavimo valiutos, nurodytos a punkte.

4. Iki 2022 m. gruodžio 31 d. Komisija surengia viešas konsultacijas, kad nustatytų užsienio valiutos kurso lyginamuosius indeksus, atitinkančius šio straipsnio 3 dalyje nustatytus kriterijus. Iki 2023 m. gruodžio 31 d. Komisija pagal 49 straipsnį priima deleguotuosius aktus siekdama sudaryti užsienio valiutos kurso lyginamųjų indeksų sąrašą, norėdama apsidrausti nuo trečiosios šalies valiutos kurso svyravimo, ir reguliariai tą sąrašą atnaujina. Prižiūrimų subjektų, kurie naudoja trečiosios šalies užsienio valiutos kurso lyginamuosius indeksus, kurie yra Komisijos nustatyti pagal 3 dalį, kompetentingos institucijos bent kas dvejus metus praneša Komisijai ▌išvestinių finansinių priemonių sutarčių, pagal kurias apsidraudimui nuo trečiosios šalies valiutos kurso svyravimo naudojamas tas užsienio valiutos kurso lyginamasis indeksas, skaičių.“;

1a) 3 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  1 dalyje įrašomas šis punktas:

„22a) užsienio valiutos kurso lyginamasis indeksas – lyginamasis indeksas, kurio vertė nustatoma atsižvelgiant į vienos valiutos arba valiutų krepšelio kainą, kuri nurodoma viena valiuta;“

b) 24a punkto i papunktys iš dalies keičiamas taip:

„i) prekybos vieta, kaip apibrėžta Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 24 punkte, arba prekybos vieta trečiojoje šalyje, kurios atžvilgiu Komisija priėmė įgyvendinimo sprendimą, kad tos šalies teisinė ir priežiūros sistema laikoma turinčia lygiavertį poveikį, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 600/2014 (22) 28 straipsnio 4 dalyje, arba Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/65/ES 25 straipsnio 4 dalyje, arba reguliuojama rinka, kuri laikoma lygiaverte pagal Reglamento (ES) Nr. 648/2012 2a straipsnį, tačiau kiekvienu atveju tik kalbant apie su finansinėmis priemonėmis susijusius sandorio duomenis;“.

1b) 28 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2. Kiti nei administratorius, kaip nurodyta 1 dalyje, prižiūrimi subjektai, kurie naudoja lyginamąjį indeksą, parengia ir turi pagrįstus raštiškus planus, kuriuose išdėsto veiksmus, kurių imtųsi lyginamojo indekso esminių pakeitimų arba teikimo nutraukimo atveju. Kai įmanoma ir tinkama, tokiuose planuose įvardijamas vienas ar keli pakaitiniai lyginamieji indeksai, su kuriais galima susieti priemones pakeičiant nebeteikiamus lyginamuosius indeksus, nurodant, kodėl tokie lyginamieji indeksai būtų tinkami pakaitiniai indeksai. Prižiūrimi subjektai tuos planus ir visus jų atnaujinimus nepagrįstai nedelsiant siunčia atitinkamai kompetentingai institucijai ir atsižvelgia į juos palaikydami sutartinius santykius su klientais. Kompetentingos institucijos įvertina šių planų tvirtumą.“.

2) įterpiamas šis straipsnis:

28a straipsnis
Privalomas lyginamojo indekso pakeitimas

1) Komisija gali nustatyti vieną ar daugiau pakaitinių lyginamųjų indeksų, pakeisiančių to lyginamojo indekso, kurio skelbimas nutraukiamas, kai tas skelbimo nutraukimas gali turėti neigiamą poveikį rinkos vientisumui, finansiniam stabilumui ir realiajai ekonomikai vienoje ar keliose valstybėse narėse, ir jeigu įvyksta bet kuris iš šių įvykių:

a) to lyginamojo indekso administratoriaus kompetentinga institucija viešai pranešė arba paskelbė viešą pareiškimą arba informaciją, kurioje pranešė, kad to lyginamojo indekso galimybės įvertinti pagrindinę rinką ar ekonomikos realiją atkurti ▌neįmanoma; prieš pateikdama tokį pranešimą, NKI turėjo taikyti 23 straipsnyje nurodytus taisomuosius įgaliojimus ir nustatyti, kad 23 straipsnyje nurodytų įgaliojimų nepakanka, kad būtų galima atkurti lyginamojo indekso teikimą;

b) lyginamojo indekso administratorius arba kas nors, veikiantis administratoriaus vardu, viešai pranešė paskelbdamas viešą pareiškimą arba paviešindamas informaciją, ▌kad tas administratorius nutraukė arba nutrauks lyginamojo indekso teikimą visam arba neribotam laikui, jeigu pareiškimo ar informacijos paskelbimo metu nebus jo veiklos perėmėjo, kuris toliau lyginamąjį indeksą teiktų;

c) lyginamojo indekso administratoriaus kompetentinga institucija arba kitas subjektas, į kurio kompetenciją patenka to lyginamojo indekso administratoriaus nemokumas ar pertvarkymas, viešai pranešė paskelbdamas viešą pareiškimą arba paviešindamas informaciją, ▌kad to lyginamojo indekso administratorius nutraukė arba nutrauks to lyginamojo indekso teikimą visam arba neribotam laikui, jeigu pareiškimo ar informacijos paskelbimo metu nebus jo veiklos perėmėjo, kuris toliau tą lyginamąjį indeksą teiktų;

ca) kompetentinga institucija atšaukia arba sustabdo lyginamojo indekso administratoriaus leidimo galiojimą arba registraciją, jeigu atšaukimo arba sustabdymo metu nėra administratoriaus veiklos perėmėjo, kuris toliau teiktų tą lyginamąjį indeksą.

2) Pakaitinis lyginamasis indeksas įstatymų nustatyta tvarka pakeičia visas nuorodas į lyginamąjį indeksą ▌sutartyse, ▌kurioms taikoma 2 straipsnio 1a dalis, kai tenkinamos visos šios sąlygos:

a) tos ▌sutartys ▌yra susietos su lyginamuoju indeksu, kurio skelbimas tą dieną, kai įsigalioja įgyvendinimo aktas, kuriuo nustatomas pakaitinis lyginamasis indeksas, yra nutrauktas;

b) tose finansinėse priemonėse, sutartyse ir rezultatų vertinimuose nėra jokių tinkamų nuostatų dėl atsarginės normos;

ba) nuostata dėl atsarginės normos nelaikoma tinkama, kai tenkinama viena iš šių sąlygų:

a) ja nenumatoma nutraukti nurodyto lyginamojo indekso teikimą visam laikui;

b) kai tenkinama bet kuri iš šių sąlygų:

i) nėra atsarginės normos;

ii) norint taikyti atsarginę normą, reikia papildomo trečiųjų šalių sutikimo;

iii) atsarginė norma apskaičiuojama pagal trečiųjų šalių pateiktas kotiruotes arba ja pataisomas paskutinis paveikto lyginamojo indekso paskelbimas;

c) atitinkama institucija nustatė, kad taikant sutartyje numatytą nuostatą dėl atsarginės normos paprastai matomi reikšmingi skirtumai ir nebeatspindima pagrindinė rinka arba ekonomikos realija, kurios turi būti įvertintos taikant panaikinamą lyginamąjį indeksą, ir gali turėti neigiamą poveikį finansiniam stabilumui.

Pagal ba punkto c papunktį atitinkama institucija nepagrįstai nedelsdama informuoja Komisiją ir ESMA apie savo vertinimą. Jei vertinimas gali daryti poveikį daugiau nei vienos valstybės narės subjektams, visų tų valstybių narių atitinkamos institucijos susitaria kartu atlikti vertinimą.

Valstybės narės paskiria vieną ar daugiau atitinkamų institucijų, galinčių atlikti vertinimą pagal c papunktį. Valstybės narės informuoja Komisiją ir ESMA apie pagal šią dalį paskirtas kompetentingas institucijas ne vėliau kaip [šeši mėnesiai po šio reglamento įsigaliojimo dienos].

3) Komisija priima įgyvendinimo aktus, laikydamasi 50 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros, kuriais nustato vieną ar daugiau pakaitinių lyginamųjų indeksų, kai įvykdoma viena iš sąlygų, nustatytų 1 dalyje. Priimdama 1 dalyje nurodytą įgyvendinimo aktą, Komisija atsižvelgia į alternatyvios palūkanų normų darbo grupės, remiamos valdžios institucijų, atsakingų už valiutą, kuria yra denominuotos pakaitinio lyginamojo indekso palūkanų normos, rekomendaciją, jei ji pateikta. Prieš nustatydama naują pakaitinį lyginamąjį indeksą, Komisija surengia viešas konsultacijas ir konsultuojasi su ESMA, taip pat su nacionaline lyginamojo indekso administratoriaus kompetentinga institucija.

3a) 3 dalyje nurodytas įgyvendinimo aktas apima:

i) lyginamojo indekso ar lyginamųjų indeksų pakeitimas;

ii) maržos koregavimas, įskaitant tokio maržos koregavimo nustatymo metodą, kuris turi būti taikomas panaikinamą lyginamąjį indeksą pakeisiančiam indeksui kiekvienos konkrečios sąlygos pakeitimo dieną, siekiant atsižvelgti į perėjimo arba pasikeitimo iš lyginamojo indekso, kuris turi būti laipsniškai likviduojamas, į pakaitinį lyginamąjį indeksą poveikį;

iii) atitinkami esminiai atitikties pakeitimai, susiję su pakaitinio lyginamojo indekso naudojimu ar taikymu ir pagrįstai tam būtini;

iv) atitinkama data, nuo kurios taikomas pakaitinis lyginamasis indeksas arba pakaitiniai lyginamieji indeksai.

4) Prižiūrimų subjektų, kurie naudoja Komisijos nustatytą lyginamąjį indeksą, kompetentingos institucijos įpareigojamos stebėti, ar pagal 1 dalį priimtais įgyvendinimo aktais sumažinta sutarčių neįvykdomumo rizika ar kitas neigiamas poveikis ekonomikos augimui ir investicijoms Sąjungoje. Tuo tikslu jos kasmet teikia ataskaitas Komisijai ir ESMA.

4a) Šis straipsnis taikomas svarbiausiems lyginamiesiems indeksams. Jis taip pat taikomas lyginamiesiems indeksams, kurie nėra ypatingai svarbūs, ir trečiųjų valstybių lyginamiesiems indeksams, jei juos nutraukus būtų padarytas reikšmingas neigiamas poveikis Sąjungos rinkos vientisumui, finansiniam stabilumui ir realiajai ekonomikai.

2a) Į 29 straipsnį įterpiama ši dalis:

„1a. Prižiūrimas subjektas Sąjungoje taip pat gali naudoti pakaitalą kaip lyginamąjį indeksą, jei pakaitalas Komisijos skiriamas 23a straipsnyje nustatyta tvarka.“.

1a straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 648/2012 pakeitimai

Reglamento (EB) Nr. 648/2012 13a straipsnis pakeičiamas taip:

„13a straipsnis

Palūkanų normų lyginamojo indekso pakeitimas ir sutartinio pakaitinio lyginamojo indekso įtraukimas į anksčiau sudarytus sandorius

1. 11 straipsnio 3 dalyje nurodytos sandorio šalys gali toliau taikyti rizikos valdymo procedūras, kurias šio reglamento įsigaliojimo dieną jos jau taiko ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutartims, kurių tarpuskaitos pagrindinės sandorio šalys neatlieka ir kurios buvo sudarytos ar pakeistos iki pareigos nustatyti rizikos valdymo procedūras pagal 11 straipsnio 3 dalį įsigaliojimo dienos, jeigu po šio reglamento įsigaliojimo tos sutartys keičiamos, atnaujinamos arba pakeičiamos išimtinai jose nurodyto palūkanų normų lyginamojo indekso pakeitimo tikslu arba su tuo lyginamuoju indeksu susijusio pakaitinio lyginamojo indekso nustatymo tikslu.

2. Sandoriams, kurie buvo sudaryti arba pakeisti iki tarpuskaitos prievolės įsigaliojimo pagal 4 straipsnį dienos ir kurie šiam reglamentui įsigaliojus yra vėliau keičiami, atnaujinami arba pakeičiami išimtinai juose nurodyto palūkanų lyginamojo indekso pakeitimo tikslu arba su bet kokiu tame sandoryje nurodytu lyginamuoju indeksu susijusio pakaitinio lyginamojo indekso nustatymo tikslu, 4 straipsnyje nurodyta tarpuskaitos prievolė dėl tos priežasties nepradedama taikyti.“.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje

Europos Parlamento vardu Tarybos vardu

Pirmininkas Pirmininkas

 

ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Dalinis Reglamento (ES) 2016/1011 keitimas dėl tam tikriems trečiųjų šalių užsienio valiutos kurso lyginamiesiems indeksams taikomos išimties ir tam tikrus lyginamuosius indeksus, kurių teikimas nutraukiamas, pakeičiančių pakaitinių lyginamųjų indeksų nustatymo

Nuorodos

COM(2020)0337 – C9-0209/2020 – 2020/0154(COD)

Pateikimo EP data

27.7.2020

 

 

 

Atsakingas komitetas

 Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ECON

14.9.2020

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

 Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ITRE

14.9.2020

 

 

 

Nuomonė nepareikšta

 Sprendimo data

ITRE

10.9.2020

 

 

 

Pranešėjai

 Paskyrimo data

Caroline Nagtegaal

7.9.2020

 

 

 

Priėmimo data

19.11.2020

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

49

0

10

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Gunnar Beck, Marek Belka, Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Gilles Boyer, Francesca Donato, Derk Jan Eppink, Engin Eroglu, Markus Ferber, Jonás Fernández, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Luis Garicano, Sven Giegold, Valentino Grant, Claude Gruffat, José Gusmão, Enikő Győri, Eero Heinäluoma, Danuta Maria Hübner, Stasys Jakeliūnas, Othmar Karas, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Georgios Kyrtsos, Aurore Lalucq, Philippe Lamberts, Aušra Maldeikienė, Pedro Marques, Costas Mavrides, Jörg Meuthen, Csaba Molnár, Siegfried Mureşan, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Piernicola Pedicini, Lídia Pereira, Sirpa Pietikäinen, Dragoș Pîslaru, Evelyn Regner, Antonio Maria Rinaldi, Alfred Sant, Joachim Schuster, Ralf Seekatz, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Irene Tinagli, Ernest Urtasun, Inese Vaidere, Johan Van Overtveldt, Stéphanie Yon-Courtin, Marco Zanni, Roberts Zīle

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Manon Aubry, Patryk Jaki, Eugen Jurzyca, Maximilian Krah, Ville Niinistö, Mick Wallace

Pateikimo data

19.11.2020

 


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

49

+

ECR

Derk Jan Eppink, Patryk Jaki, Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

NI

Piernicola Pedicini

PPE

Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Markus Ferber, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Aušra Maldeikienė, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Lídia Pereira, Sirpa Pietikäinen, Ralf Seekatz, Inese Vaidere

Renew

Gilles Boyer, Engin Eroglu, Luis Garicano, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Caroline Nagtegaal, Dragoș Pîslaru, Stéphanie Yon Courtin

S&D

Marek Belka, Jonás Fernández, Eero Heinäluoma, Dietmar Köster, Aurore Lalucq, Pedro Marques, Costas Mavrides, Csaba Molnár, Evelyn Regner, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Irene Tinagli

Verts/ALE

Sven Giegold, Claude Gruffat, Stasys Jakeliūnas, Philippe Lamberts, Ville Niinistö, Ernest Urtasun

 

0

-

 

10

0

GUE/NGL

Manon Aubry, José Gusmão, Mick Wallace

ID

Gunnar Beck, Francesca Donato, Valentino Grant, Maximilian Krah, Jörg Meuthen, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

 

Sutartiniai ženklai:

+ : 

- : prieš

0 : susilaikė

 

 

[1] Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.

[*] Pakeitimai: naujas arba pakeistas tekstas žymimas pusjuodžiu kursyvu, o išbrauktas tekstas nurodomas simboliu ▌.

[2] OL C , , p. .

[3] 2016 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/1011 dėl indeksų, kurie kaip lyginamieji indeksai naudojami finansinėse priemonėse ir finansinėse sutartyse arba siekiant įvertinti investicinių fondų veiklos rezultatus, kuriuo iš dalies keičiami direktyvos 2008/48/EB ir 2014/17/ES bei Reglamentas (ES) Nr. 596/2014 (OL L 171, 2016 6 29, p. 1).

[4] 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13).

[5] 2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų (OL L 201, 2012 7 27, p. 1).

Atnaujinta: 2020 m. gruodžio 4 d.Teisinė informacija - Privatumo politika