Postup : 2020/0155(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A9-0228/2020

Předložené texty :

A9-0228/2020

Rozpravy :

PV 10/02/2021 - 9
CRE 10/02/2021 - 9

Hlasování :

PV 11/02/2021 - 2

Přijaté texty :

P9_TA(2021)0047

<Date>{19/11/2020}19.11.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0228/2020</NoDocSe>
PDF 302kWORD 109k

<TitreType>ZPRÁVA</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2017/1129, pokud jde o prospekt EU pro oživení a cílené změny pro finanční zprostředkovatele, s cílem napomoci oživení po pandemii COVID-19</Titre>

<DocRef>(COM(2020)0281 – C9-0206/2020 – 2020/0155(COD))</DocRef>


<Commission>Hospodářský a měnový výbor</Commission>

Zpravodaj: <Depute>Ondřej Kovařík</Depute>

POZM. NÁVRHY
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 STANOVISKO VÝBORU PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2017/1129, pokud jde o prospekt EU pro oživení a cílené změny pro finanční zprostředkovatele, s cílem napomoci oživení po pandemii COVID-19

(COM(2020)0281 – C9-0206/2020 – 2020/0155(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

 s ohledem na návrh Komise předložený Parlamentu a Radě (COM(2020)0281),

 s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 114 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C9-0206/2020),

 s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

 s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 29. října 2020[1],

 s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

 s ohledem na stanovisko Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů,

 s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (A9-0228/2020),

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

 

Pozměňovací návrh  1

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY EVROPSKÉHO PARLAMENTU[*]

k návrhu Komise

---------------------------------------------------------

2020/0155 (COD)

 

Návrh

 

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

kterým se mění nařízení (EU) 2017/1129, pokud jde o prospekt EU pro oživení a cílené změny pro finanční zprostředkovatele, s cílem napomoci oživení po pandemii COVID-19

(Text s významem pro EHP)

 

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 114 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru,

v souladu s řádným legislativním postupem,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Pandemie COVID-19 má závažný dopad na osoby, společnosti, systémy zdravotní péče a ekonomiky členských států. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 27. května 2020 nazvané „Chvíle pro Evropu: náprava škod a příprava na příští generaci“[2] zdůraznila, že likvidita a přístup k financování budou v nadcházejících měsících i nadále představovat problém. Je proto zásadně důležité podpořit oživení po závažném hospodářském otřesu způsobeném pandemií COVID-19 zavedením cílených změn stávajících právních předpisů ve finanční oblasti. Tento balíček opatření je přijat pod označením „balíček týkající se oživení kapitálových trhů“.

(2) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129[3] stanoví požadavky na sestavování, schvalování a šíření prospektu, který má být zveřejněn při veřejné nabídce cenných papírů nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu v Unii. Jako součást opatření, která mají pomoci emitentům zotavit se z hospodářského otřesu způsobeného pandemií COVID-19, jsou nezbytné cílené změny režimu prospektu. Tyto změny by měly bezprostředně po krizi umožnit emitentům a finančním zprostředkovatelům snížit náklady a uvolnit zdroje pro fázi oživení. Měly by být v souladu s celkovými cíli nařízení (EU) 2017/1129, kterými je zajištění vysoké úrovně ochrany spotřebitelů a investorů a zabezpečení řádného fungování vnitřního trhu. Je rovněž třeba, aby plně zohledňovaly rozsah, v jakém měla krize vliv na současnou situaci emitentů a jejich budoucí perspektivy.

(2a) Koronavirová krize zvyšuje křehkost a zranitelnost podniků v Unii, zejména malých a středních podniků a startupů. Odstranění neodůvodněných překážek a byrokracie tam, kde je to vhodné, aby se tak uvolnily a diverzifikovaly zdroje financování podniků v Unii, se zvláštním zaměřením na malé a střední podniky, včetně startupů a podniků se střední tržní kapitalizací, může podpořit jejich schopnost získat přístup na kapitálové trhy i přístup drobných a velkých investorů k diverzifikovanějším, dlouhodobějším a konkurenceschopnějším investičním příležitostem. Cílem tohoto nařízení by proto mělo rovněž být to, aby potenciální investoři mohli snáze získávat informace o možnostech investovat do podniků, protože pro investory je často obtížné vyhodnocovat mladé a malé firmy s krátkou podnikatelskou historií, takže existuje méně příležitostí pro inovace, zejména pro mladé podnikatele.

(3) Úvěrové instituce se v rámci oživení podílely na poskytování podpory společnostem, které potřebovaly finanční prostředky, a očekává se, že budou v oživení základním pilířem. Nařízení (EU) 2017/2019 osvobozuje úvěrové instituce od povinnosti zveřejňovat prospekt v případě, že nabízejí určité nekapitálové cenné papíry vydávané průběžně či opakovaně do celkové částky 75 milionů EUR za období dvanácti měsíců. Prahová hodnota pro osvobození by měla být po omezenou dobu zvýšena s cílem posílit získávání finančních prostředků pro úvěrové instituce a poskytnout těmto institucím prostor, aby dokázaly podporovat své klienty v reálné ekonomice. Toto opatření je určeno pouze pro fázi oživení, a proto by měla být jeho platnost omezena do 31. prosince 2022.

(4) Aby bylo možné řešit závažné hospodářské následky pandemie COVID-19, je třeba zavést opatření, jež usnadní investice do reálné ekonomiky, umožní rychlou rekapitalizaci společností v Unii a vytvoří pro emitenty podmínky, které jim umožní v rané fázi procesu oživení vstupovat na veřejné trhy. V zájmu dosažení těchto cílů je vhodné vytvořit nový zkrácený prospekt („prospekt EU pro oživení“), který bude rovněž řešit ekonomické a finanční problémy, na které specificky poukázala pandemie COVID-19, emitenti ho budou moci snadno vytvářet, bude snadno srozumitelný pro investory, kteří je budou chtít financovat, zejména drobné investory, a umožní příslušným orgánům snadnou kontrolu a schvalování. Je třeba poukázat na to, že prospekt EU pro oživení je třeba primárně chápat jako nástroj, který usnadní získávání kapitálu, a bude podléhat důkladnému monitorování ze strany příslušných vnitrostátních orgánů s cílem zajistit dodržování požadavků na poskytování informací investorům. Změny nařízení (EU) 2017/1129, které jsou předmětem tohoto nařízení, by neměly sloužit k obcházení řádného procesu přezkumu a případné změny nařízení (EU) 2017/1129, protože součástí takového procesu by muselo být úplné posouzení dopadu. Nebylo by tudíž vhodné přidávat nové prvky k režimu zpřístupňování informací, pokud již nejsou požadovány podle nařízení (EU) 2017/1129 a směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/980[4]. Tyto prvky by měly být zaváděny pouze tehdy, předloží-li Komise regulační návrh na základě přezkumu nařízení (EU) 2017/1129, který provede podle jeho článku 48.

(4a) Je důležité, aby požadavky na poskytování informací drobným investorům a důležité informační dokumenty byly v různých finančních produktech a právních předpisech vzájemně sladěny a aby byla v Unii plně zaručena možnost volby investice a jejich srovnatelnost. Při plánovaných přezkumech nařízení (EU) 2017/1129 a jiných předpisů o finančních službách se bude dále třeba zabývat ochranou spotřebitelů a drobných investorů a zajistit, aby všechny použitelné předpisy obsahovaly harmonizované požadavky na poskytování jednoduchých a srozumitelných informačních dokumentů všem drobným investorům.

Při plánovaném přezkumu nařízení (EU) 2017/1129 bude rovněž třeba se zamyslet nad koherentností a kompatibilitou požadavků stanovených v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852[5] a ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/95/EU[6].

(4b) Pro investory mají stále větší význam informace o environmentálních, sociálních a správních záležitostech poskytované podniky, protože tyto informace jim pomáhají posuzovat dopad jejich investic na udržitelnost a začleňovat do svých investičních rozhodnutí a řízení rizik také hledisko udržitelnosti. V důsledku toho společnosti čelí rostoucímu tlaku, aby v těchto záležitostech reagovaly na požadavky investorů i úvěrových institucí, a musí dodržovat různé standardy pro zveřejňování těchto informací, které jsou často roztříštěné a nejednotné. Aby se tedy zlepšil způsob, jakým podniky poskytují informace týkající se udržitelnosti, a byly harmonizovány požadavky na jejich zveřejňování stanovené nařízením (EU) 2017/1129 a současně náležitě zohledněny ostatní unijní předpisy v oblasti finančních služeb, měla by Komise v rámci přezkumu, který má proběhnout do 21. července 2022, posoudit, zda je vhodné zařadit informace o udržitelnosti do nařízení (EU) 2017/1129 a předložit legislativní návrh, který cíle v oblasti udržitelnosti standardizovaným a srovnatelným způsobem začlení do celé unijní právní úpravy finančních služeb.

 

(5) Společnosti, jejichž akcie byly přijaty k obchodování na regulovaném trhu nebo obchodovány na trhu pro růst malých a středních podniků nepřetržitě alespoň po dobu posledních 18 měsíců před započetím nabídky akcií nebo přijetím k obchodování, by měly mít splněny požadavky týkající se zveřejňování pravidelných a průběžných informací stanovené v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014[7], směrnici Evropského parlamentu a Rady 2004/109/ES[8] nebo nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/565[9]. Mnohé z požadovaného obsahu prospektu již tedy bude veřejně dostupné a investoři budou obchodovat na základě těchto informací. Prospekt EU pro oživení by tudíž měl být používán pouze pro sekundární emise a měl by se soustředit pouze na základní informace, které investoři potřebují, aby mohli přijímat informovaná investiční rozhodnutí. Emitenti nebo osoby nabízející cenné papíry by se však měli zabývat tím, jak pandemie COVID-19 ovlivnila jejich obchodní činnost od okamžiku primární emise a jaký vliv bude mít pandemie na jejich podnikání v budoucnosti.

(6) Má-li být prospekt EU pro oživení pro emitenty účinným nástrojem, měl by být jediným dokumentem omezené velikosti, umožňovat začlenění informací formou odkazu a využívat výhod jediného schválení pro celoevropskou veřejnou nabídku cenných papírů nebo přijetí k obchodování na regulovaném trhu.

(7) Prospekt EU pro oživení by měl zahrnovat krátké shrnutí, které by mělo být pro investory, zejména drobné investory, užitečným zdrojem informací. Toto shrnutí by mělo být umístěno v úvodu prospektu EU pro oživení a mělo by se soustředit se na klíčové informace, které by investorům umožnily se rozhodnout, které nabídky a přijetí cenných papírů k obchodování dále prostudovat, a následně prozkoumat prospekt jako celek za účelem přijetí rozhodnutí. Tyto klíčové informace by měly zahrnovat údaje o dosavadním hospodářském a finančním dopadu onemocnění COVID-19 a o očekávaném budoucím dopadu. V zájmu zaručení ochrany drobných investorů by měl prospekt EU pro oživení dodržovat příslušná ustanovení nařízení (EU) 2017/1129 a současně bránit vzniku nadměrné byrokratické zátěže. Je tedy velmi důležité, aby shrnutí nesnižovalo ochranu investorů a nebylo pro investory zavádějící. Emitenti by proto měli při vytváření shrnutí postupovat velmi pečlivě.

(7a) Mají-li se rozptýlit obavy z toho, že prospekt EU pro oživení bude ve srovnání se zjednodušeným prospektem pro sekundární emise obsahovat pouze omezené množství informací, je velmi důležité, aby panovala naprostá transparentnost ohledně ředění akcií po emisi. Vysoce ředící emise by mohly mít významný dopad na kapitálovou strukturu emitenta, a proto je nezbytné, aby informace poskytované emitenty zahrnovaly i podrobné údaje o ředění základního kapitálu a o tom, jaká hlasovací práva budou stávající akcionáři emitenta mít v důsledku veřejné nabídky. Je však třeba pamatovat na to, že bude patrně nutné, aby malé a střední podniky veřejně nabízely akcie přesahující celkovou výši jejich kapitálu, například za účelem provádění rozsáhlých projektů nebo rozšíření své činnosti. Aby se v Unii omezilo zvýhodňování dluhu vůči vlastnímu kapitálu, bylo by lepší, aby tyto malé a střední podniky získávaly vlastní kapitál a dále se nezadlužovaly prostřednictvím bankovních úvěrů, a proto by nebylo vhodné, aby byly v zájmu monitorování ředění akcií nabídky jednoho emitenta omezeny stropem vyjádřeným jako procento kapitálu.

 

(8) Za účelem shromažďování údajů, které podpoří posouzení režimu prospektu EU pro oživení, by prospekt EU pro oživení měl být zahrnut do mechanismu pro uchovávání zajišťovaného orgánem ESMA. Aby se omezila administrativní zátěž spojená se změnou tohoto mechanismu, mohl by prospekt EU pro oživení používat stejné údaje, jaké jsou stanoveny v případě prospektu pro sekundární emise uvedeného v článku 14 nařízení (EU) 2017/1129, a to za předpokladu, že tyto dva typy prospektu zůstanou jasně rozlišeny.

(9) Prospekt EU pro oživení by měl doplňovat ostatní formy prospektů uvedené v nařízení (EU) 2017/1129 s ohledem na různé druhy cenných papírů, emitentů, nabídek a způsobů přijetí k obchodování. Proto by měly být všechny odkazy na „prospekt“ podle nařízení (EU) 2017/1129, není-li výslovně uvedeno jinak, chápány jako odkaz na všechny rozmanité formy prospektů, včetně prospektu EU pro oživení uvedeného v tomto nařízení.

(10) Nařízení (EU) 2017/1129 ukládá finančním zprostředkovatelům povinnost informovat investory o možnosti dodatku a za určitých okolností kontaktovat investory v den, kdy je dodatek zveřejněn. Lhůta, v níž musí být investoři kontaktováni, a šíře investorů, které je třeba kontaktovat, mohou finančním zprostředkovatelům působit obtíže. Aby byla poskytnuta úleva, byly uvolněny zdroje finančním zprostředkovatelům a současně byla zachována vysoká úroveň ochrany investorů, měl by být zaveden přiměřenější režim. V rámci takového režimu by mělo být upřesněno, které investory by měl finanční zprostředkovatel kontaktovat ve chvíli, kdy byl zveřejněn dodatek, a měla by být také prodloužena lhůta pro kontaktování těchto investorů. Tento režim by měl rovněž zajistit, aby byly všem investorům poskytovány stejné informace.

(11) Jelikož prospekt EU pro oživení je omezen na fázi oživení, měl by režim tohoto prospektu skončit do 31. prosince 2022. Aby se zajistila kontinuita prospektů EU pro oživení, měly by se tyto prospekty EU pro oživení, které byly schváleny před skončením tohoto režimu, řídit ustanovením o zachování právních účinků.

(12) Do 21. července 2022 by Komise měla předložit Evropskému parlamentu a Radě zprávu o uplatňování tohoto nařízení, kterou případně doplní legislativním návrhem. V rámci tohoto přezkumu by mělo být posouzeno, zda je režim zpřístupňování informací v případě prospektů EU pro oživení vhodný s ohledem na plnění cílů uvedených v tomto nařízení, zejména pokud dosáhne správné rovnováhy mezi snížením administrativní a finanční zátěže a ochranou investorů.

(13) Nařízení (EU) 2017/1129 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1
Změny nařízení (EU) 2017/1129

Nařízení (EU) 2017/1129 se mění takto:

-1) bod odůvodnění 66 se mění takto:

"(66) Aby se zvýšila právní jistota, měly by být upřesněny příslušné lhůty, v nichž má emitent uveřejnit dodatek prospektu a v nichž mají investoři po uveřejnění dodatku právo odvolat souhlas s přijetím nabídky. Na jedné straně by povinnost doplnit prospekt měla platit, pokud se významná nová skutečnost, podstatná chyba nebo podstatná nepřesnost objeví před ukončením doby trvání nabídky nebo před okamžikem zahájení obchodování s takovými cennými papíry na regulovaném trhu, podle toho, co nastane později. Na druhé straně právo na odvolání souhlasu by se mělo uplatnit pouze tehdy, pokud se prospekt týká veřejné nabídky cenných papírů a pokud se významná nová skutečnost, podstatná chyba nebo podstatná nepřesnost objevily nebo byly zjištěny před ukončením doby trvání nabídky a před dodáním cenných papírů. Právo na odvolání souhlasu by tak mělo souviset s časovým okamžikem, kdy se významná nová skutečnost, podstatná chyba nebo podstatná nepřesnost, které jsou důvodem k vypracování dodatku, objeví, a mělo by se uplatnit, pokud k této rozhodující události došlo v době, kdy byla nabídka platná, a před dodáním cenných papírů. Právo na odvolání souhlasu, jež investorům náleží z důvodu významné nové skutečnosti, podstatné chyby nebo podstatné nepřesnosti, které se objevily nebo byly zjištěny během doby platnosti prospektu, není dotčeno skutečností, že je příslušný dodatek uveřejněn po skončení doby platnosti daného prospektu. V konkrétním případě nabídky, která pokračuje na základě dvou po sobě následujících základních prospektů, nezbavuje skutečnost, že probíhá proces schvalování následného základního prospektu, emitenta povinnosti doplnit předchozí základní prospekt do konce doby jeho platnosti a umožnit uplatnění souvisejících práv na odvolání souhlasu. V zájmu zvýšení právní jistoty by mělo být v dodatku prospektu uvedeno, kdy právo na odvolání souhlasu zaniká. Finanční zprostředkovatelé by měli investory informovat o jejich právech a usnadnit řízení, pokud investoři uplatní své právo souhlas odvolat. Finanční zprostředkovatelé by měli své klienty alespoň jednou informovat o možnosti zveřejnění dodatku a o tom, kde a kdy by byl zveřejněn. Po upsání cenných papírů v počáteční lhůtě pro upsání by finanční zprostředkovatelé měli své klienty informovat o jejich právu na odvolání souhlasu a usnadnit řízení v případě, že investoři uplatní své právo souhlas odvolat. V případě zveřejnění dodatku by se měli finanční zprostředkovatelé obrátit na své klienty elektronickými prostředky. Pokud investor neposkytne zprostředkovateli kontakt pro elektronickou komunikaci, vzdává se tím práva na to, aby jej zprostředkovatel kontaktoval. V takovém případě by informace o dodatku měly být uvedeny na internetových stránkách emitenta.“

1) v čl. 1 odst. 4 se doplňuje nové písmeno k), které zní:

“k) od [datum použitelnosti tohoto nařízení] do 31. prosince 2022 nekapitálové cenné papíry vydávané průběžně či opakovaně úvěrovou institucí, u nichž je celkové souhrnné protiplnění v Unii za nabízené cenné papíry nižší než 150 000 000 EUR na úvěrovou instituci za dobu 12 měsíců, pokud tyto cenné papíry:

i) nejsou podřízené, převoditelné nebo vyměnitelné a

ii) nedávají právo upsat nebo získat jiné druhy cenných papírů a nejsou spojeny s derivátovým nástrojem.“;

2) v čl. 6 odst. 1 prvním pododstavci se úvodní věta nahrazuje tímto:

„1. Aniž jsou dotčeny čl. 14 odst. 2, čl. 14a odst. 2 a čl. 18 odst. 1, obsahuje prospekt nezbytné informace, které jsou podstatné pro to, aby investor informovaně posoudil:“;

3) v článku 7 se vkládá nový odstavec 12a, který zní:

“12a. Odchylně od odstavců 3 až 12 obsahují prospekty EU pro oživení sestavené podle článku 14a shrnutí v souladu s tímto odstavcem.

Shrnutí se u prospektu EU pro oživení vypracuje jako krátký a stručný dokument, který má po vytištění maximální délku dvou stran velikosti A4.

Shrnutí nesmí obsahovat křížové odkazy na jiné části prospektu ani do něj nesmí být začleněny informace ve formě odkazu. Shrnutí:

a) je prezentováno a uspořádáno tak, aby se snadno četlo, přičemž je použito písmo čitelné velikosti;

b) je sepsáno v jazyce a stylem, které umožňují snadno porozumět informacím, a zejména v jazyce, který je jasný, netechnický, stručný a srozumitelný pro všechny typy investorů.

ba) je sestaveno v souladu s článkem 27.

c) Shrnutí tvoří tyto čtyři oddíly:

i) úvod, jenž obsahuje upozornění, varování a datum schválení prospektu, jak je stanoveno v odstavci 5 tohoto článku;

ii) klíčové informace o emitentovi, případně včetně samostatných informací o hospodářském a finančním dopadu pandemie COVID-19 na emitenta v délce nejméně 400 slov;

iii) klíčové informace o akciích, včetně případných omezení práv spojených s těmito akciemipostupů pro jejich výkon;

iv) klíčové informace o veřejné nabídce cenných papírů nebo o jejich přijetí k obchodování na regulovaném trhu nebo oba tyto druhy informací.“;

4) Vkládá se nový článek 14a, který zní:

„Článek 14a
Prospekt EU pro oživení

1. Následující emitenti se mohou rozhodnout, že v případě veřejné nabídky akcií nebo v případě přijetí akcií k obchodování na regulovaném trhu sestaví prospekt EU pro oživení ve zjednodušeném režimu stanoveném v tomto článku:

a) emitenti, jejichž akcie byly přijaty k obchodování na regulovaném trhu nepřetržitě alespoň po dobu posledních osmnácti měsíců a kteří vydávají akcie zastupitelné s existujícími akciemi, jež byly vydány dříve;

b) emitenti, jejichž akcie byly již obchodovány na trhu pro růst malých a středních podniků nepřetržitě alespoň po dobu posledních osmnácti měsíců, a to za předpokladu, že byl zveřejněn prospekt pro nabídku těchto akcií, a kteří vydávají akcie zastupitelné s existujícími akciemi, jež byly vydány dříve.

ba) osoby nabízející akcie, jež byly nepřetržitě alespoň po dobu posledních 18 měsíců přijaty k obchodování na regulovaném trhu nebo trhu pro růst malých a středních podniků.

 

2. Odchylně od čl. 6 odst. 1, a aniž je dotčen čl. 18 odst. 1, obsahuje prospekt EU pro oživení relevantní redukované informace, které jsou nezbytné k tomu, aby investoři porozuměli:

a) vyhlídkám a finančním výsledkům emitenta a případným významným změnám ve finanční a obchodní situaci emitenta, k nimž došlo od konce posledního účetního roku, a jeho dlouhodobé obchodní strategii a finančním i nefinančním cílům; emitent případně uvede zvláštní informace o finančním a obchodním dopadu onemocnění COVID-19 na emitenta v délce nejméně 400 slov a prohlášení o předpokládaném budoucím dopadu tohoto onemocnění;

b) základním informacím o akciích, právech spojených s cennými papíry, včetně případných omezení těchto práv, důvodům emise a jejímu dopadu na celkovou kapitálovou strukturu emitenta, informacím o kapitalizaci a zadluženosti, prohlášení o provozním kapitálu a použití výnosů.

Informace obsažené v prospektu EU pro oživení jsou písemné, jsou uvedeny ve snadno analyzovatelné, stručné a srozumitelné formě a umožňují investorům – zejména z řad neprofesionálních investorů – činit informovaná investiční rozhodnutí. Příslušný orgán musí také zohlednit, zda emitent zveřejnil regulované informace podle směrnice 2004/109/ES, je-li použitelná, nařízení (EU) č. 596/2014 a v příslušných případech informace uvedené v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/565.

Prospekt EU pro oživení je jediný dokument, obsahující minimální informace uvedené v příloze Va. Po vytištění má maximální délku třiceti stran velikosti A4 a je prezentován a uspořádán tak, aby se snadno četl, přičemž je použito písmo čitelné velikosti.

Informace začleněné formou odkazu v souladu s článkem 19 se nezohledňují při zkoumání maximální délky třiceti stran velikosti A4 uvedené v třetím pododstavci tohoto odstavce.

Emitenti mohou sami rozhodnout o pořadí, v jakém jsou informace uvedené v příloze Va v prospektu EU pro oživení uspořádány.“;

(5) v článku 20 se vkládá nový odstavec 6a, který zní:

„6a. Odchylně od odstavců 2 a 4 se lhůty stanovené v prvním pododstavci odstavce 2 a v odstavci 4 zkracují na pět pracovních dnů pro prospekt EU pro oživení sestavený v souladu s článkem 14a. Emitent informuje příslušný orgán alespoň pět pracovních dnů před předpokládaným datem podání žádosti o schválení.“;

(6) v článku 21 se vkládá nový odstavec 5a, který zní:

“5a. Prospekt EU pro oživení sestavený v souladu s článkem 14a je klasifikován v mechanismu pro uchovávání uvedeném v odstavci 6 tohoto článku. Údaje použité pro klasifikaci prospektů sestavených v souladu s článkem 14 mohou být použity pro klasifikaci prospektů EU pro oživení sestavených v souladu s článkem 14a, a to za předpokladu, že budou tyto dva typy prospektu v daném mechanismu pro uchovávání rozlišeny.“;

(7) Článek 23 se mění takto:

a) v odstavci 2 se první pododstavec nahrazuje tímto:

“2. Pokud se prospekt týká veřejné nabídky cenných papírů, jsou investoři, kteří již před zveřejněním dodatku souhlasili s koupí nebo upsáním cenných papírů, oprávněni ve lhůtě tří pracovních dnů po zveřejnění dodatku svůj souhlas odvolat, pokud se významné nové skutečnosti, podstatné chyby nebo podstatné nepřesnosti uvedené v odstavci 1 objevily nebo byly zjištěny před ukončením doby trvání nabídky nebo před dodáním cenných papírů, podle toho, co nastane dříve. Právo odstoupit od smlouvy lze uplatnit do tří pracovních dnů od zveřejnění dodatku. Tuto lhůtu může emitent nebo osoba nabízející cenné papíry prodloužit. Konečná lhůta, v níž lze uplatnit právo na odvolání souhlasu, se stanoví v dodatku.“;

b) v odstavci 3 se první a druhý pododstavec nahrazují tímto:

“3. Pokud jsou cenné papíry investorů upisovány nebo nakupovány pomocí finančního zprostředkovatele, od okamžiku, kdy byl prospekt pro tyto cenné papíry schválen, do ukončení původní doby trvání nabídky nebo do okamžiku zahájení obchodování na regulovaném trhu, podle toho, co nastane později, uvědomí finanční zprostředkovatel investory o možnosti zveřejnění dodatku, o tom, kde a kdy by k jeho zveřejnění došlo, a o tom, že by jim byl v takovém případě nápomocen při uplatňování práva na odvolání souhlasu.

V případech, kdy mají investoři uvedení v prvním pododstavci tohoto odstavce právo na odvolání souhlasu uvedené v odstavci 2, finanční zprostředkovatel je kontaktuje do konce pracovního dne, který následuje po dni, kdy byl dodatek zveřejněn. Aby se předešlo situacím, kdy by investor nemohl získat informace od finančního zprostředkovatele, zpřístupní se informace uvedené v dodatku na internetových stránkách emitenta;“;

(8) vkládá se článek 47a, který zní:

„Článek 47a

Časové omezení prospektu EU pro oživení

 

Režim stanovený v článku 14a a v čl. 23 odst. 2 a 3 skončí dne 31. prosince 2022.

Prospekty EU pro oživení sestavené v souladu s článkem 14a a schválené od [datum použitelnosti tohoto nařízení] do 31. prosince 2022 se nadále řídí uvedeným článkem až do konce své platnosti nebo dokud neuplyne dvanáct měsíců od 31. prosince 2022, podle toho, co nastane dříve.“

(9) v článku 48 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

“2. Tato zpráva mimo jiné posoudí, zda shrnutí prospektu, režimy zpřístupňování informací stanovené v článcích 14, 14a a 15 a univerzální registrační dokument uvedený v článku 9 zůstávají vhodné vzhledem k cílům, o jejichž dosažení se usiluje. Zpráva zejména obsahuje:

a) počet unijních prospektů pro růst od osob v každé ze čtyř kategorií stanovených v čl. 15 odst. 1 písm. a) až d) a analýzu vývoje každé z těchto hodnot a trendů toho, jaké obchodní systémy si osoby oprávněné využívat unijní prospekty pro růst vybírají;

b) analýzu toho, zda unijní prospekt pro růst dosahuje náležité rovnováhy mezi ochranou investorů a snížením administrativní zátěže pro osoby, které jej mohou využívat;

c) počet schválených prospektů EU pro oživení a analýzu vývoje této hodnoty, jakož i odhad skutečné dodatečné tržní kapitalizace mobilizované těmito prospekty v okamžiku vydání s cílem získat zkušenosti s prospektem EU pro oživení pro následné hodnocení;

d) náklady na přípravu a schválení prospektu EU pro oživení ve srovnání se stávajícími náklady v případě standardního prospektu, prospektu pro sekundární emise a prospektu EU pro růst, spolu s uvedením celkových finančních úspor, kterých bylo dosaženo, nákladů, které by mohly být dále sníženy, a celkových nákladů na dodržování tohoto nařízení pro emitenty, osoby nabízející cenné papíry a finanční zprostředkovatele spolu s výpočtem těchto nákladů vyjádřeným jako procentní podíl provozních nákladů;

e) analýzu toho, zda prospekt EU pro oživení dosahuje správné rovnováhy mezi ochranou investorů a snížením administrativní zátěže pro osoby, které jej mohou využívat, a ohledně dostupnosti základních informací pro investice.“;

 

(10) vkládá se příloha Va, jejíž znění je uvedeno v příloze tohoto nařízení.

Článek 2
Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne

Za Evropský parlament Za Radu

předseda předseda


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA Va

MINIMÁLNÍ INFORMACE, KTERÉ MAJÍ BÝT UVEDENY V PROSPEKTU EU PRO OŽIVENÍ

- I  Shrnutí:

Prospekt EU pro oživení obsahuje shrnutí sestavené v souladu s čl. 7 odst. 12a. Toto shrnutí se nezahrne do výpočtu maximální délky prospektu EU pro oživení stanovené v čl. 14a odst. 2 třetím pododstavci.

 

I. Název emitenta, země registrace, odkaz na internetovou stránku emitenta

Účelem je identifikovat společnost vydávající akcie prostřednictvím jejího právního a obchodního názvu, včetně jejího identifikačního označení právnické osoby (LEI), její země registrace a internetových stránek, kde mohou investoři najít informace o podnikání společnosti, o produktech, které produkuje, nebo o službách, které poskytuje, o hlavních trzích, na nichž soutěží, o její organizační struktuře a případně informace začleněné formou odkazu.

II. Prohlášení o odpovědnosti

Účelem je identifikovat osoby odpovědné za vypracování prospektu EU pro oživení a zahrnout do něj jejich prohlášení, že podle jejich nejlepšího vědomí jsou informace obsažené v prospektu EU pro oživení správné a že v tomto prospektu EU nebyly zamlčeny žádné skutečnosti, které by mohly změnit význam prospektu.

Prohlášení případně obsahuje informace pocházející od třetích stran, včetně zdroje (zdrojů) těchto informací, a prohlášení nebo zprávy připsané určité osobě jako znalci a následující údaje o této osobě:

a) jméno;

b) bydliště/sídlo;

c) kvalifikace a 

d) (případný) podstatný zájem v emitentovi.

V tomto prohlášení musí být uveden příslušný orgán, který prospekt EU pro oživení v souladu s tímto nařízením schválil, pokud jde o úplnost, srozumitelnost a soudržnost informací v něm obsažených, a musí v něm být uvedeno, že toto schválení není potvrzením emitenta a že byl prospekt EU pro oživení vypracován v souladu s článkem 14a.

III. Rizikové faktory

Popis nejvýznamnějších rizik, která jsou pro emitenta specifická a která mohou ovlivnit schopnost emitenta plnit závazky z cenných papírů, v oddíle nazvaném „Rizikové faktory“ s uvedením omezeného počtu kategorií.

V každé kategorii budou nejprve uvedena nejvýznamnější rizika podle hodnocení emitenta, osoby nabízející cenné papíry nebo osoby žádající o přijetí k obchodování na regulovaném trhu, a to s přihlédnutím k negativnímu dopadu na emitenta a pravděpodobnosti výskytu těchto rizik. Rizikové faktory budou potvrzeny obsahem prospektu EU pro oživení.

 

IV. Účetní závěrka

Účetní závěrka (roční a pololetní) musí být zveřejněna za dobu dvanácti měsíců před schválením prospektu EU pro oživení. Pokud byla zveřejněna roční i pololetní účetní závěrka, je vyžadována pouze roční závěrka v případě, že je pozdějšího data než pololetní účetní závěrka.

Roční účetní závěrka musí být nezávisle auditována. Zpráva auditora musí být vypracována v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES[10] a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 537/2014[11].

Pakliže se směrnice 2006/43/ES a nařízení (EU) č. 537/2014 nepoužijí, roční finanční závěrka musí být auditována nebo musí být podána zpráva o tom, zda pro účely prospektu EU pro oživení podává věrný a pravdivý obraz v souladu se standardy pro audit platnými v členském státě nebo s rovnocenným standardem. V opačném případě musí být do prospektu EU pro oživení zařazeny tyto údaje:

a) jasné prohlášení o tom, jaké auditorské standardy byly použity;

b) vysvětlení všech významných odchylek od mezinárodních auditorských standardů;

Pokud statutární auditoři odmítli zprávy auditora o roční účetní závěrce nebo pokud zprávy obsahují výhrady, úpravy výroku, odmítnutí výroku nebo zdůraznění skutečnosti, musí být uvedeno odůvodnění a tyto výhrady, úpravy výroku, odmítnutí výroku nebo zdůraznění skutečnosti musí být reprodukovány v plném rozsahu.

Musí být také zařazen popis každé významné změny finanční situace skupiny, ke které došlo od konce posledního účetního období, za které byla zveřejněna auditovaná účetní závěrka nebo mezitímní finanční údaje, nebo musí být zařazeno prohlášení, že k takové změně nedošlo.

V příslušných případech se zařadí pro forma informace.

 

IVa - Dividendová politika

Popis politiky emitenta pro rozdělování dividend, včetně veškerých stávajících omezení, a pro zpětné odkupy akcií.

V. Údaje o trendech

Účelem je zařadit:

a) popis nejvýznamnějších posledních trendů ve výrobě, prodeji a zásobách a nákladech a prodejních cenách od konce posledního účetního roku do data prospektu EU pro oživení;

b) údaje o všech známých trendech, nejistotách, poptávkách, závazcích nebo událostech, které by s přiměřenou pravděpodobností mohly mít významný vliv na vyhlídky emitenta nejméně na běžný účetní rok.

ba) případně informace o krátkodobé a dlouhodobé obchodní strategii a finančních i nefinančních cílech emitenta v souvislosti s krizí COVID-19.

Nedojde-li k významné změně trendů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto oddílu, je třeba o tom učinit prohlášení.

 

VI. Konečná nabídková cena a objem akcií, včetně pevného závazku akcionářů nad 5 % a jmen upisovatelů

Účelem je uvést konkrétní informace o protiplnění za nabízené akcie a předložit informace o pevných závazcích hlavních akcionářů k upsání více než 5 % nabídky a o dohodě o upisování.

VII. Kdy a kde upsat akcie

Účelem je poskytnout následující podstatné informace o veřejně nabízených akciích:

a) mezinárodní identifikační číslo cenného papíru („ISIN“);

b) práva spojená s akciemi, postup pro výkon těchto práv a případná omezení těchto práv;

c)  kde mohou být akcie upsány, jakož i o období, včetně případných změn, během něhož bude nabídka otevřena, a popis postupu podávání žádostí spolu s datem emise nových akcií.

VIII. Důvody nabídky a použití výnosů

Účelem je poskytnout informace o důvodech nabídky a případně odhad čisté částky výnosů členěné podle každého hlavního zamýšleného způsobu využití a v řazení podle priority takových využití.

Pokud si je emitent vědom, že očekávané výnosy nebudou dostatečné pro financování veškerých navrhovaných využití, uvede částku a zdroje dalších nutných finančních prostředků. Musí být uvedeny také podrobnosti, pokud se výnosy využívají k nabývání aktiv mimo rámec běžného podnikání, k financování ohlášených akvizic jiných podniků nebo k vyrovnání, snížení nebo splacení dluhů.

VIIIa - Obdržení státní podpory

Účelem je poskytnout informace o tom, zda emitent obdržel v souvislosti s oživením státní podporu v jakékoli formě, o účelu této podpory, druhu nástroje a výši obdržené podpory, a případně o podmínkách, které jsou s ní spojeny.

IXa. Kapitalizace a zadluženost

Prohlášení o kapitalizaci a zadluženosti (rozlišující mezi zaručenou a nezaručenou, zajištěnou a nezajištěnou zadlužeností) k datu ne staršímu než 90 dnů před datem dokumentu. Výraz „zadluženost“ zahrnuje rovněž zadluženost nepřímou a podmíněnou.

V případě významných změn stavu kapitalizace a zadluženosti emitenta ve lhůtě 90 dnů musí být uvedeny doplňující údaje formou slovního popisu takových změn nebo aktualizace příslušných číselných údajů.

X. Prohlášení o provozním kapitálu

Poskytnout prohlášení o tom, zda je, nebo není k dispozici dostatečný provozní kapitál pro současné požadavky emitenta. Pokud je provozní kapitál nedostatečný, je třeba poskytnout informace o tom, jak emitent navrhuje dodatečný potřebný provozní kapitál zajistit.

XI. Střety zájmů

Účelem je poskytnout informace o jakémkoli střetu zájmů v souvislosti s emisí.

XII. Ředění a držba akcií po emisi

Účelem je poskytnout informace o účasti a ředění základního kapitálu a hlasovacích práv, které budou stávající akcionáře emitenta mít po navýšení kapitálu v důsledku veřejné nabídky.“.

 

 


 

 

STANOVISKO VÝBORU PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ (11.11.2020)

<CommissionInt>pro Hospodářský a měnový výbor</CommissionInt>


<Titre>k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2017/1129, pokud jde o prospekt EU pro oživení a cílené změny pro finanční zprostředkovatele, s cílem napomoci oživení po pandemii COVID-19</Titre>

<DocRef>(COM(2020)0281 – C9-0206/2020 – 2020/0155(COD))</DocRef>

Zpravodajka: <Depute>Virginie Joron</Depute>

 

 

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů vyzývá Hospodářský a měnový výbor jako příslušný výbor, aby zohlednil tyto pozměňovací návrhy:

<RepeatBlock-Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Bod odůvodnění 2</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/112914 stanoví požadavky na sestavování, schvalování a šíření prospektu, který má být zveřejněn při veřejné nabídce cenných papírů nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu v Unii. Jako součást opatření, která mají pomoci emitentům zotavit se z hospodářského otřesu způsobeného pandemií COVID-19, jsou nezbytné cílené změny režimu prospektu. Tyto změny by měly bezprostředně po krizi umožnit emitentům a finančním zprostředkovatelům snížit náklady a uvolnit zdroje pro fázi oživení.

(2) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/112914 stanoví požadavky na sestavování, schvalování a šíření prospektu, který má být zveřejněn při veřejné nabídce cenných papírů nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu v Unii. Jako součást opatření, která mají pomoci emitentům zotavit se z hospodářského otřesu způsobeného pandemií COVID-19, jsou nezbytné cílené změny režimu prospektu, pokud dodržují zásady jednotného evropského trhu a zaměřují se na zvláštní potřeby malých a středních podniků a startupů. Tyto změny by měly bezprostředně po krizi umožnit emitentům a finančním zprostředkovatelům snížit náklady a uvolnit zdroje pro fázi oživení. Změny by měly rovněž chránit zájmy drobných investorů a spotřebitelů, aby se tak podpořila finanční účast a ze střadatelů se stali investoři. Přístup malých a středních podniků, podnikatelů a sociální ekonomiky ke kapitálovému financování je pro oživení po pandemii COVID-19 ještě důležitější.

_________________

_________________

14Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 ze dne 14. června 2017 o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu, a o zrušení směrnice 2003/71/ES (Úř. věst. L 168, 30.6.2017, s. 12).

14Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 ze dne 14. června 2017 o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu, a o zrušení směrnice 2003/71/ES (Úř. věst. L 168, 30.6.2017, s. 12).

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Bod odůvodnění 2 a (nový)</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(2a) Krize způsobená onemocněním COVID-19 zvyšuje křehkost a zranitelnost společností v Unii, zejména malých a středních podniků a startupů. Odstranění neodůvodněných překážek a byrokracie tam, kde je to vhodné, aby se tak uvolnily a diverzifikovaly zdroje financování podniků v Unii, se zvláštním zaměřením na malé a střední podniky, včetně startupů a podniků se střední tržní kapitalizací, může podpořit jejich schopnost získat přístup na kapitálové trhy i přístup drobných a velkých investorů k diverzifikovanějším, dlouhodobějším a konkurenceschopnějším investičním příležitostem. V tomto ohledu by se toto nařízení mělo rovněž zaměřit na to, aby se potenciálním investorům usnadnilo získávání informací o investičních příležitostech ve společnostech, jelikož pro ně obvykle bývá složité vyhodnotit mladé a malé firmy s krátkou podnikatelskou historií, což brání zakládání inovačních podniků, zejména mladými podnikateli.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Bod odůvodnění 3</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3) Úvěrové instituce se v rámci oživení podílely na poskytování podpory společnostem, které potřebovaly finanční prostředky, a očekává se, že budou v oživení základním pilířem. Nařízení (EU) 2017/2019 osvobozuje úvěrové instituce od povinnosti zveřejňovat prospekt v případě, že nabízejí určité nekapitálové cenné papíry vydávané průběžně či opakovaně do celkové částky 75 milionů EUR za období dvanácti měsíců. Prahová hodnota pro osvobození by měla být po omezenou dobu zvýšena s cílem posílit získávání finančních prostředků pro úvěrové instituce a poskytnout těmto institucím prostor, aby dokázaly podporovat své klienty v reálné ekonomice. Jelikož je uvedené opatření omezeno na fázi oživení, mělo by být časově omezené a platit 18 měsíců.

(3) Úvěrové instituce se v rámci oživení podílely na poskytování podpory společnostem, které potřebovaly finanční prostředky, a očekává se, že budou v oživení základním pilířem. Nařízení (EU) 2017/2019 osvobozuje úvěrové instituce od povinnosti zveřejňovat prospekt v případě, že nabízejí určité nekapitálové cenné papíry vydávané průběžně či opakovaně do celkové částky 75 milionů EUR za období dvanácti měsíců. Prahová hodnota pro osvobození by měla být po omezenou dobu zvýšena s cílem posílit získávání finančních prostředků pro úvěrové instituce a poskytnout těmto institucím prostor, aby dokázaly podporovat své klienty v reálné ekonomice. Jelikož je uvedené opatření omezeno na fázi oživení, mělo by být časově omezené a platit 21 měsíců.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Bod odůvodnění 7</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7) Prospekt EU pro oživení by měl zahrnovat krátké shrnutí, které by mělo být pro investory, zejména drobné investory, užitečným zdrojem informací. Toto shrnutí by mělo být samostatnou částí prospektu EU pro oživení a soustředit se na klíčové informace, které by investorům umožnily se rozhodnout, které nabídky a přijetí cenných papírů k obchodování dále prostudovat tak, že prozkoumají prospekt jako celek za účelem přijetí rozhodnutí.

(7) Prospekt EU pro oživení by měl zahrnovat krátké shrnutí, které by mělo být pro investory, zejména drobné investory, střadatele, malé a střední podniky a startupy užitečným zdrojem informací. Toto shrnutí by mělo být umístěno na začátku prospektu EU pro oživení a soustředit se na základní, přesné a aktuální informace, které by investorům umožnily se rozhodnout, které nabídky a přijetí cenných papírů k obchodování dále prostudovat, a poté přezkoumat prospekt jako celek za účelem přijetí rozhodnutí. Je zásadní zaujmout přístup založený na jednotném trhu, který zabrání rozdílům mezi členskými státy při zavádění prospektu EU pro oživení. Tento přístup by měl být zaručen poskytnutím přístupu k prospektu EU pro oživení ve všech členských státech a zajištěním koordinace, pokud jde o jazyk, formát a prostředky umožňující přístup k prospektu EU pro oživení, s cílem umožnit investorům provést své vlastní posouzení a porozumět dostatečně souvisejícím rizikům.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Bod odůvodnění 7 a (nový)</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(7a) Neharmonizované postupy pro strukturu informací prezentovaných v prospektu EU pro oživení by mohly potencionálním investorům znesnadnit pochopení investičních rizik a zvýšit roztříštěnost trhu. S cílem zajistit dostatečnou míru jasnosti v celé Unii by měly být informace poskytovány jasným a srozumitelným způsobem, aby jednotliví investoři mohli sami posoudit a pochopit rizika. Příslušný orgán členského státu, v němž je nabídka vydána, a případně i emitent by měli poskytnout snadný přístup k těmto informacím. Emitenti by měli informace z přílohy Va prezentovat ve stejném pořadí, v jakém jsou v této příloze uvedeny.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>6</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Bod odůvodnění 10</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10) Nařízení (EU) 2017/1129 ukládá finančním zprostředkovatelům povinnost informovat investory o možnosti dodatku a za určitých okolností kontaktovat investory v den, kdy je dodatek zveřejněn. Šíře investorů, které je třeba kontaktovat, a rovněž lhůta pro kontaktování mohou vést k obtížím. Aby byla poskytnuta úleva, byly uvolněny zdroje finančním zprostředkovatelům a současně byla zachována vysoká úroveň ochrany investorů, měl by být zaveden přiměřenější režim. V rámci takového režimu by mělo být upřesněno, které investory by měl finanční zprostředkovatel kontaktovat ve chvíli, kdy byl zveřejněn dodatek, a měla by být také prodloužena lhůta pro kontaktování těchto investorů.

(10) Nařízení (EU) 2017/1129 ukládá finančním zprostředkovatelům povinnost informovat investory o možnosti dodatku a za určitých okolností kontaktovat investory v den, kdy je dodatek zveřejněn. Lhůta, v níž musí být investoři kontaktováni, i šíře investorů, které je třeba kontaktovat, mohou finančním zprostředkovatelům působit obtíže. Aby byla poskytnuta úleva, byly uvolněny zdroje finančním zprostředkovatelům a současně byla zachována vysoká úroveň ochrany investorů, měl by být zaveden přiměřenější režim. V rámci takového režimu by mělo být upřesněno, které investory by měl finanční zprostředkovatel kontaktovat ve chvíli, kdy byl zveřejněn dodatek, a měla by být také prodloužena lhůta pro kontaktování těchto investorů.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>7</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Bod odůvodnění 11</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11) Jelikož prospekt EU pro oživení je omezen na fázi oživení, měl by režim tohoto prospektu skončit 18 měsíců ode dne použitelnosti tohoto nařízení. Aby se zajistila kontinuita prospektů EU pro oživení, měly by se prospekty, které byly schváleny před skončením tohoto režimu, řídit ustanovením o zachování právních účinků.

(11) Jelikož prospekt EU pro oživení je omezen na fázi oživení, měl by režim tohoto prospektu skončit 21 měsíců ode dne použitelnosti tohoto nařízení. Aby se zajistila kontinuita prospektů EU pro oživení, měly by se tyto prospekty EU pro oživení, které byly schváleny před skončením tohoto režimu, řídit ustanovením o zachování právních účinků.

</Amend><Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>8</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Bod odůvodnění 12</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12) Do 21. července 2022 by Komise měla předložit Evropskému parlamentu a Radě zprávu o uplatňování tohoto nařízení, kterou případně doplní legislativním návrhem. V rámci tohoto přezkumu by mělo být posouzeno, zda je režim zpřístupňování informací v případě prospektů EU pro oživení vhodný s ohledem na plnění cílů uvedených v tomto nařízení.

(12) Do 21. července 2022 by Komise měla předložit Evropskému parlamentu a Radě zprávu o uplatňování tohoto nařízení, kterou případně doplní legislativním návrhem. V rámci tohoto přezkumu by mělo být posouzeno, zda je režim zpřístupňování informací v případě prospektů EU pro oživení vhodný s ohledem na plnění cílů uvedených v tomto nařízení, a bude-li to považováno za vhodné, měla by být do uvedeného legislativního návrhu začleněna trvalá podoba prospektu, která by snížila zátěž pro sekundární emise, na něž se prospekt EU pro oživení vztahuje. Toto posouzení by se mělo zaměřit na otázku, zda prospekt EU pro oživení dosáhl náležité rovnováhy mezi omezením administrativní zátěže pro emitenty a ochranou investorů.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>9</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 1 – odst. 1 – bod 1</Article>

<DocAmend2>Nařízení (EU) 2017/1129</DocAmend2>

<Article2>Čl. 1 – odst. 4 – písm. k – návětí</Article2>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

k) od [datum použitelnosti tohoto nařízení] do [18 měsíců od data použitelnosti tohoto nařízení] nekapitálové cenné papíry vydávané průběžně či opakovaně úvěrovou institucí, u nichž je celkové souhrnné protiplnění v Unii za nabízené cenné papíry nižší než 150 000 000 EUR na úvěrovou instituci za dobu 12 měsíců, pokud tyto cenné papíry:

k) od [datum použitelnosti tohoto nařízení] do [21 měsíců od data použitelnosti tohoto nařízení] nekapitálové cenné papíry vydávané průběžně či opakovaně úvěrovou institucí, u nichž je celkové souhrnné protiplnění v Unii za nabízené cenné papíry nižší než 150 000 000 EUR na úvěrovou instituci za dobu 12 měsíců, pokud tyto cenné papíry:

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>10</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 1 – odst. 1 – bod 3</Article>

<DocAmend2>Nařízení (EU) 2017/1129</DocAmend2>

<Article2>Čl. 7 – odst. 12a – písm. b a (nové)</Article2>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba) je sestaveno v souladu s článkem 27 tohoto nařízení;

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>11</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 1 – odst. 1 – bod 3</Article>

<DocAmend2>Nařízení (EU) 2017/1129</DocAmend2>

<Article2>Čl. 7 – odst. 12a – písm. c – písm. i</Article2>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

i) úvod, jenž obsahuje upozornění, jak je stanoveno v odstavci 5 tohoto článku;

i) úvod, jenž obsahuje upozornění, varování a datum schválení prospektu, jak je stanoveno v odstavci 5 tohoto článku;

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>12</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 1 – odst. 1 – bod 4</Article>

<DocAmend2>Nařízení (EU) 2017/1129</DocAmend2>

<Article2>Čl. 14 a – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. b</Article2>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) základním informacím o akciích, důvodům emise a jejímu dopadu na celkovou kapitálovou strukturu emitenta a použití výnosů.

b) základním informacím o akciích, právům spojeným s cennými papíry, včetně případných omezení a postupů pro uplatnění těchto práv, důvodům emise a jejímu dopadu na celkovou kapitálovou strukturu emitenta, informacím o kapitalizacizadluženosti a prohlášení o provozním kapitálu a použití výnosů.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>13</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 1 – odst. 1 – bod 4</Article>

<DocAmend2>Nařízení (EU) 2017/1129</DocAmend2>

<Article2>Čl. 14 a – odst. 2 – pododstavec 2</Article2>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Informace obsažené v prospektu EU pro oživení jsou písemné, jsou uvedeny ve snadno analyzovatelné, stručné a srozumitelné formě a umožňují investorům činit informovaná investiční rozhodnutí. Příslušný orgán musí také zohlednit, zda emitent zveřejnil regulované informace podle směrnice 2004/109/ES, je-li použitelná, nařízení (EU) č. 596/2014 a v příslušných případech informace uvedené v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/565.

Informace obsažené v prospektu EU pro oživení jsou napsány jasným, stručným a snadno srozumitelným jazykem, jsou investorům, zejména malým a středním podnikům a střadatelům, poskytnuty v jasné, snadno analyzovatelné, stručné a srozumitelné formě a umožňují jim činit informovaná investiční rozhodnutí. Příslušný orgán musí také zohlednit, zda emitent zveřejnil regulované informace podle směrnice 2004/109/ES, je-li použitelná, nařízení (EU) č. 596/2014 a v příslušných případech informace uvedené v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/565. Příslušný orgán zajistí, aby prospekt EU pro oživení byl pro investory snadno přístupný.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>14</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 1 – odst. 1 – bod 4</Article>

<DocAmend2>Nařízení (EU) 2017/1129</DocAmend2>

<Article2>Čl. 14 a – odst. 2 – pododstavec 5</Article2>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Emitenti mohou sami rozhodnout o pořadí, v jakém jsou informace uvedené v příloze Va v prospektu EU pro oživení uspořádány;

Při uvádění nezbytných informací v prospektu EU pro oživení by emitenti měli postupovat podle pořadí, v jakém jsou informace uvedeny v příloze Va.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>15</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 1 – odst. 1 – bod 7 – písm. a</Article>

<DocAmend2>Nařízení (EU) 2017/1129</DocAmend2>

<Article2>Čl. 23 – odst. 2 – pododstavec 1</Article2>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„2. Pokud se prospekt týká veřejné nabídky cenných papírů, jsou investoři, kteří již před zveřejněním dodatku souhlasili s koupí nebo upsáním cenných papírů, oprávněni ve lhůtě tří pracovních dnů po zveřejnění dodatku svůj souhlas odvolat, pokud se významné nové skutečnosti, podstatné chyby nebo podstatné nepřesnosti uvedené v odstavci 1 objevily nebo byly zjištěny před ukončením doby trvání nabídky nebo před dodáním cenných papírů, podle toho, co nastane dříve. Tuto lhůtu může emitent nebo osoba nabízející cenné papíry prodloužit. Konečná lhůta, v níž lze uplatnit právo na odvolání souhlasu, se stanoví v dodatku.“;

„2. Pokud se prospekt týká veřejné nabídky cenných papírů, jsou investoři, kteří již před zveřejněním dodatku souhlasili s koupí nebo upsáním cenných papírů, oprávněni ve lhůtě dvou pracovních dnů po zveřejnění dodatku svůj souhlas odvolat, pokud se významné nové skutečnosti, podstatné chyby nebo podstatné nepřesnosti uvedené v odstavci 1 objevily nebo byly zjištěny před ukončením doby trvání nabídky nebo před dodáním cenných papírů, podle toho, co nastane dříve. Tuto lhůtu může emitent nebo osoba nabízející cenné papíry prodloužit. Konečná lhůta, v níž lze uplatnit právo na odvolání souhlasu, se stanoví v dodatku.“;

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>16</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 1 – odst. 1 – bod 7 – písm. b a (nové)</Article>

<DocAmend2>Nařízení (EU) 2017/1129</DocAmend2>

<Article2>Čl. 23 – odst. 7 a (nový)</Article2>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba) doplňuje se nový odstavec, který zní:

 

7a. Lhůty stanovené v čl. 23 odst. 2 a 3 by měly skončit 21 měsíců ode dne použitelnosti tohoto nařízení.“;

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>17</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 1 – odst. 1 – bod 8</Article>

<DocAmend2>Nařízení (EU) 2017/1129</DocAmend2>

<Article2>Čl. 47 a – odst. 1</Article2>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„Režim stanovený v článku 14a skončí [18 měsíců po datu použitelnosti tohoto nařízení].”

„Režim stanovený v článku 14a skončí [21 měsíců po datu použitelnosti tohoto nařízení].”

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>18</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 1 – odst. 1 – bod 8</Article>

<DocAmend2>Nařízení (EU) 2017/1129</DocAmend2>

<Article2>Čl. 47 a – odst. 2</Article2>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„Prospekty EU pro oživení sestavené v souladu s článkem 14a a schválené od [datum použitelnosti tohoto nařízení] do [18 měsíců od data použitelnosti tohoto nařízení] se nadále řídí uvedeným článkem až do konce své platnosti nebo dokud neuplyne dvanáct měsíců od [18 měsíců od data použitelnosti tohoto nařízení], podle toho, co nastane dříve.“;

„Prospekty EU pro oživení sestavené v souladu s článkem 14a a schválené od [datum použitelnosti tohoto nařízení] do [21 měsíců od data použitelnosti tohoto nařízení] se nadále řídí uvedeným článkem až do konce své platnosti nebo dokud neuplyne dvanáct měsíců od [21 měsíců od data použitelnosti tohoto nařízení], podle toho, co nastane dříve.“;

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>19</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 1 – odst. 1 – bod 9</Article>

<DocAmend2>Nařízení (EU) 2017/1129</DocAmend2>

<Article2>Čl. 48 – odst. 2 – písm. b</Article2>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) analýzu toho, zda unijní prospekt pro růst dosahuje náležité rovnováhy mezi ochranou investorů a snížením administrativní zátěže pro osoby, které jej mohou využívat;

b) analýzu toho, zda unijní prospekt pro růst dosahuje náležité rovnováhy mezi ochranou investorů, zejména drobných investorů, malých a středních podniků a startupů, a snížením administrativní zátěže pro osoby, které jej mohou využívat.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>20</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 1 – odst. 1 – bod 9</Article>

<DocAmend2>Nařízení (EU) 2017/1129</DocAmend2>

<Article2>Čl. 48 – odst. 2 – písm. c</Article2>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) počet schválených prospektů EU pro oživení a analýzu vývoje této hodnoty;

c) počet schválených standardních prospektů, prospektů EU pro růst a prospektů EU pro oživení a analýzu vývoje této hodnoty;

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>21</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 1 – odst. 1 – bod 9</Article>

<DocAmend2>Nařízení (EU) 2017/1129</DocAmend2>

<Article2>Čl. 48 – odst. 2 – písm. e</Article2>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e) analýzu toho, zda prospekt EU pro oživení dosahuje náležité rovnováhy mezi ochranou investorů a snížením administrativní zátěže pro osoby, které jej mohou využívat;“;

e) analýzu dopadu prospektu EU pro oživení na dosažení náležité rovnováhy mezi ochranou investorů, zejména drobných investorů, malých a středních podniků a startupů, dostupností informací a snížením administrativní zátěže pro osoby, které jej mohou využívat;“;

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>22</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 1 – odst. 1 – bod 9</Article>

<DocAmend2>Nařízení (EU) 2017/1129</DocAmend2>

<Article2>Čl. 48 – odst. 2 – písm. e a (nové)</Article2>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ea) analýzu toho, zda jsou zapotřebí nějaké změny požadavků stanovených v přílohách;

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>23</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 1 – odst. 1 – bod 9</Article>

<DocAmend2>Nařízení (EU) 2017/1129</DocAmend2>

<Article2>Čl. 48 – odst. 2 – písm. e b (nové)</Article2>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

eb) objem investic stažených investory s využitím jejich práva na odvolání souhlasu a jejich podíl na celkovém objemu investic rozdělený podle toho, zda se jedná o standardní prospekty, prospekty EU pro růst nebo prospekty EU pro oživení; a na základě těchto údajů posoudí, zda doba trvání a povaha práva na odvolání souhlasu jsou přiměřené a nenarušují účinnost procesu získávání kapitálu nebo ochranu investorů;

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>24</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 1 – odst. 1 – bod 9</Article>

<DocAmend2>Nařízení (EU) 2017/1129</DocAmend2>

<Article2>Čl. 48 – odst. 2 – písm. e c (nové)</Article2>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ec) typy a trendy nedovoleného a podvodného jednání investorů, emitentů, osob nabízejících cenné papíry nebo finančních zprostředkovatelů a třetích osob, k nimž dochází v souvislosti s tímto nařízením;

</Amend><Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>25</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 1 – odst. 1 – bod 9</Article>

<DocAmend2>Nařízení (EU) 2017/1129</DocAmend2>

<Article2>Čl. 48 – odst. 2 – písm. e d (nové)</Article2>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ed) analýzu rizik, nákladů a přínosů, pokud jde o to, zda se prospekty EU pro oživení mohou stát trvalou formou prospektu.

</Amend><Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>26</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Příloha I</Article>

<DocAmend2>Nařízení (EU) 2017/1129</DocAmend2>

<Article2>Příloha V a – oddíl I – odst. 1</Article2>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Účelem je identifikovat společnost vydávající akcie, včetně jejího identifikačního označení právnické osoby (LEI), jejího členského státu registrace a internetových stránek, kde mohou investoři najít informace o podnikání společnosti, o produktech, které produkuje, nebo o službách, které poskytuje, o hlavních trzích, na nichž soutěží, o její organizační struktuře a případně informace začleněné formou odkazu.

Účelem je podporovat větší transparentnost a identifikovat společnost vydávající akcie, včetně jejího identifikačního označení právnické osoby (LEI), jejího členského státu registrace a internetových stránek, pokud existují, kde mohou investoři najít informace o podnikání společnosti a upozornění uvedené v oddílu IV čtvrtém pododstavci této přílohy, o produktech, které produkuje, nebo o službách, které poskytuje, o hlavních trzích, na nichž soutěží, o její organizační struktuře a případně informace začleněné formou odkazu.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>27</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Příloha I</Article>

<DocAmend2>Nařízení (EU) 2017/1129</DocAmend2>

<Article2>Příloha V a – oddíl III – odst. 1</Article2>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Účelem je popsat nejvýznamnější rizika, která jsou pro emitenta a akcie specifická.

Popis významných rizik specifických pro emitenta, která mohou ovlivnit schopnost emitenta plnit závazky z cenných papírů, v omezeném počtu kategorií, v oddíle nazvaném „Rizikové faktory“.

 

V každé kategorii budou nejprve uvedena nejvýznamnější rizika podle hodnocení emitenta, osoby nabízející cenné papíry nebo osoby žádající o přijetí k obchodování na regulovaném trhu, a to s přihlédnutím k negativnímu dopadu na emitenta a pravděpodobnosti výskytu těchto rizik. Rizikové faktory jsou uvedeny v registračním dokumentu.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>28</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Příloha I</Article>

<DocAmend2>Nařízení (EU) 2017/1129</DocAmend2>

<Article2>Příloha V a – oddíl IX – název</Article2>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

IX. Prohlášení o provozním kapitálu

IX. Prohlášení o provozním kapitálu a prohlášení o kapitalizaci a zadlužení

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>29</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Příloha I</Article>

<DocAmend2>Nařízení (EU) 2017/1129</DocAmend2>

<Article2>Příloha V a – oddíl IX</Article2>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Účelem je poskytnout informace o tom, zda je provozní kapitál dostatečný pro současné požadavky emitenta, nebo pokud dostatečný není, o tom, jak emitent navrhuje dodatečný potřebný provozní kapitál zajistit.

Účelem je poskytnout informace o kapitalizaci a zadlužení emitenta a informace o tom, zda provozní kapitál postačuje k pokrytí stávajících požadavků emitenta. Pokud je kapitál nedostatečný, je nezbytné poskytnout jasný popis toho, jak emitent navrhuje dodatečný potřebný provozní kapitál zajistit.

</Amend>

</RepeatBlock-Amend>

 


POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Změna nařízení (EU) 2017/1129, pokud jde o prospekt pro oživení EU a cílené úpravy týkající se finančních zprostředkovatelů na pomoc oživení po pandemii COVID-19

Referenční údaje

COM(2020)0281 – C9-0206/2020 – 2020/0155(COD)

Věcně příslušný výbor

 Datum oznámení na zasedání

ECON

14.9.2020

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

 Datum oznámení na zasedání

IMCO

14.9.2020

Zpravodaj(ka)

 Datum jmenování

Virginie Joron

2.9.2020

Datum přijetí

9.11.2020

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

44

0

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Alex Agius Saliba, Andrus Ansip, Pablo Arias Echeverría, Alessandra Basso, Brando Benifei, Adam Bielan, Biljana Borzan, Vlad-Marius Botoş, Markus Buchheit, Anna Cavazzini, Dita Charanzová, Deirdre Clune, David Cormand, Carlo Fidanza, Alexandra Geese, Sandro Gozi, Maria Grapini, Svenja Hahn, Virginie Joron, Eugen Jurzyca, Arba Kokalari, Marcel Kolaja, Kateřina Konečná, Andrey Kovatchev, Jean-Lin Lacapelle, Maria-Manuel Leitão-Marques, Morten Løkkegaard, Adriana Maldonado López, Antonius Manders, Beata Mazurek, Leszek Miller, Dan-Ştefan Motreanu, Kris Peeters, Anne-Sophie Pelletier, Miroslav Radačovský, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Róża Thun und Hohenstein, Kim Van Sparrentak, Marion Walsmann, Marco Zullo

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Marco Campomenosi

 


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ VE VÝBORU
POŽÁDANÉM O STANOVISKO

44

+

ECR

Adam Bielan, Carlo Fidanza, Eugen Jurzyca, Beata Mazurek

GUE/NGL

Kateřina Konečnám, Anne-Sophie Pelletier

ID

Alessandra Basso, Markus Buchheit, Marco Campomenosi, Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

NI

Miroslav Radačovský, Marco Zullo

PPE

Pablo Arias Echeverría, Deirdre Clune, Arba Kokalari, Andrey Kovatchev, Antonius Manders, Dan-Ştefan Motreanu, Kris Peeters, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Róża Thun und Hohenstein, Marion Walsmann, Ivan Štefanec

Renew

Andrus Ansip, Vlad-Marius Botoş, Dita Charanzová, Sandro Gozi, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard

S&D

Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Biljana Borzan, Maria Grapini, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Leszek Miller, Christel Schaldemose

Verts/ALE

Anna Cavazzini, David Cormand, Alexandra Geese, Marcel Kolaja, Kim Van Sparrentak

 

0

-

 

 

 

0

0

 

 

 

Význam zkratek:

+ : pro

- : proti

0 : zdrželi se

 

 


 

POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Změna nařízení (EU) 2017/1129, pokud jde o prospekt pro oživení EU a cílené úpravy týkající se finančních zprostředkovatelů na pomoc oživení po pandemii COVID-19

Referenční údaje

COM(2020)0281 – C9-0206/2020 – 2020/0155(COD)

Datum předložení Parlamentu

27.7.2020

 

 

 

Věcně příslušný výbor

 Datum oznámení na zasedání

ECON

14.9.2020

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

 Datum oznámení na zasedání

IMCO

14.9.2020

 

 

 

Zpravodajové

 Datum jmenování

Ondřej Kovařík

7.9.2020

 

 

 

Datum přijetí

19.11.2020

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

47

5

7

Členové přítomní při konečném hlasování

Gunnar Beck, Marek Belka, Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Gilles Boyer, Francesca Donato, Derk Jan Eppink, Engin Eroglu, Markus Ferber, Jonás Fernández, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Luis Garicano, Sven Giegold, Valentino Grant, Claude Gruffat, José Gusmão, Enikő Győri, Eero Heinäluoma, Danuta Maria Hübner, Stasys Jakeliūnas, Othmar Karas, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Georgios Kyrtsos, Aurore Lalucq, Philippe Lamberts, Aušra Maldeikienė, Pedro Marques, Costas Mavrides, Jörg Meuthen, Csaba Molnár, Siegfried Mureşan, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Piernicola Pedicini, Lídia Pereira, Sirpa Pietikäinen, Dragoș Pîslaru, Evelyn Regner, Antonio Maria Rinaldi, Alfred Sant, Joachim Schuster, Ralf Seekatz, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Irene Tinagli, Ernest Urtasun, Inese Vaidere, Johan Van Overtveldt, Stéphanie Yon-Courtin, Marco Zanni, Roberts Zīle

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Manon Aubry, Patryk Jaki, Eugen Jurzyca, Maximilian Krah, Ville Niinistö, Mick Wallace

Datum předložení

19.11.2020

 


 

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

47

+

PPE

Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Markus Ferber, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Aušra Maldeikienė, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Lídia Pereira, Sirpa Pietikäinen, Andreas Schwab, Inese Vaidere

S&D

Marek Belka, Jonás Fernández, Eero Heinäluoma, Pedro Marques, Costas Mavrides, Csaba Molnár, Evelyn Regner, Alfred Sant, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Irene Tinagli

Renew

Gilles Boyer, Engin Eroglu, Luis Garicano, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Caroline Nagtegaal, Dragoș Pîslaru, Stéphanie Yon-Courtin

Verts/ALE

Sven Giegold, Claude Gruffat, Philippe Lamberts, Ville Niinistö, Ernest Urtasun

ECR

Derk Jan Eppink, Patryk Jaki, Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

NI

Piernicola Pedicini

 

5

-

S&D

Aurore Lalucq

Verts/ALE

Stasys Jakeliūnas

GUE/NGL

Manon Aubry, José Gusmão, Mick Wallace

 

7

0

ID

Gunnar Beck, Francesca Donato, Valentino Grant, Maximilian Krah, Jörg Meuthen, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

 

Význam zkratek:

+ : pro

- : proti

0 : zdrželi se

 

 

 

[1] Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku

[*] Pozměňovací návrhy: nový text či text nahrazující původní znění je označen tučně a kurzivou; vypuštění textu je označeno symbolem ▌.

[2] COM/2020/456 final ze dne 27.5.2020.

[3] Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 ze dne 14. června 2017 o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu, a o zrušení směrnice 2003/71/ES (Úř. věst. L 168, 30.6.2017, s. 12).

[4]Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/980 ze dne 14. března 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129, pokud jde o formát, obsah, kontrolu a schválení prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce cenných papírů nebo jejich přijetí k obchodování na regulovaném trhu, a zrušuje nařízení Komise (ES) č. 809/2004 (Úř. věst. L 166, 21.6.2019, s. 26).

[5] Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852 ze dne 18. června 2020 o zřízení rámce pro usnadnění udržitelných investic a o změně nařízení (EU) 2019/2088 (Úř. věst. L 198, 22.6.2020, s. 13).

[6] Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/95/EU ze dne 22. října 2014, kterou se mění směrnice 2013/34/EU, pokud jde o uvádění nefinančních informací a informací týkajících se rozmanitosti některými velkými podniky a skupinami (Úř. věst. L 330, 15.11.2014, s. 1).

[7] Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 1).

[8] Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/109/ES ze dne 15. prosince 2004 o harmonizaci požadavků na průhlednost týkajících se informací o emitentech, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, a o změně směrnice 2001/34/ES (Úř. věst. L 390, 31.12.2004, s. 38).

[9] Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/565 ze dne 25. dubna 2016, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU, pokud jde o organizační požadavky a provozní podmínky investičních podniků a o vymezení pojmů pro účely zmíněné směrnice (Úř. věst. L 87, 31.3.2017, s. 1).

[10] Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES ze dne 17. května 2006 o povinném auditu ročních a konsolidovaných účetních závěrek, o změně směrnic Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS a o zrušení směrnice Rady 84/253/EHS (Úř. věst. L 157, 9.6.2006, s. 87).

[11] Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 537/2014 ze dne 16. dubna 2014 o specifických požadavcích na povinný audit subjektů veřejného zájmu a o zrušení rozhodnutí Komise 2005/909/ES (Úř. věst. L 158, 27.5.2014, s. 77).

Poslední aktualizace: 4. prosince 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí