Procedure : 2020/0155(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A9-0228/2020

Indgivne tekster :

A9-0228/2020

Forhandlinger :

PV 10/02/2021 - 9
CRE 10/02/2021 - 9

Afstemninger :

PV 11/02/2021 - 2

Vedtagne tekster :

P9_TA(2021)0047

<Date>{19/11/2020}19.11.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0228/2020</NoDocSe>
PDF 280kWORD 106k

<TitreType>BETÆNKNING</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) 2017/1129 for så vidt angår EU-genopretningsprospektet og målrettede justeringer for finansielle formidlere med henblik på at bidrage til genopretningen efter covid-19-pandemien </Titre>

<DocRef>(COM(2020)0281 – C9-0206/2020 – 2020/0155(COD))</DocRef>


<Commission>{ECON}Økonomi- og Valutaudvalget</Commission>

Ordfører: <Depute>Ondřej Kovařík</Depute>

ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 UDTALELSE FRA UDVALGET OM DET INDRE MARKED OG FORBRUGERBESKYTTELSE
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) 2017/1129 for så vidt angår EU-genopretningsprospektet og målrettede justeringer for finansielle formidlere med henblik på at bidrage til genopretningen efter covid-19-pandemien

(COM(2020)0281 – C9-0206/2020 – 2020/0155(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

 der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2020)0281),

 der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C9-0206/2020),

 der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

 der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 29. oktober 2020[1],

 der henviser til forretningsordenens artikel 59,

 der henviser til udtalelse fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse,

 der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A9-0228/2020),

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

 

 

Ændringsforslag  1

EUROPA-PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG[*]

til Kommissionens forslag

---------------------------------------------------------

2020/0155 (COD)

 

Forslag til

 

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

om ændring af forordning (EU) 2017/1129 for så vidt angår EU-genopretningsprospektet og målrettede justeringer for finansielle formidlere med henblik på at bidrage til genopretningen efter covid-19-pandemien

(EØS-relevant tekst)

 

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR –

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

efter den almindelige lovgivningsprocedure, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Covid-19-pandemien berører i alvorlig grad mennesker, virksomheder, sundhedssystemer og medlemsstaternes økonomier. Kommissionen understregede i sin meddelelse til Europa-Parlamentet, Det Europæiske Råd, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget af 27. maj 2020, "Et vigtigt øjeblik for Europa: Genopretning og forberedelser til den næste generation"[2], at det fortsat vil være en udfordring at sikre likviditet og adgang til finansiering i de kommende måneder. Det er derfor afgørende at støtte genopretningen fra det alvorlige økonomiske chok forårsaget af covid-19-pandemien ved at indføre målrettede ændringer af eksisterende finansielle bestemmelser. Denne pakke af foranstaltninger vedtages under betegnelsen "genopretningspakken vedrørende kapitalmarkederne".

(2) Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1129[3] fastsættes der krav til udarbejdelse, godkendelse og udsendelse af det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel på et reguleret marked i Unionen. Som en del af foranstaltningerne til at hjælpe udstedere med at komme på fode igen efter det økonomiske chok som følge af covid-19-pandemien er der behov for målrettede ændringer af prospektordningen. Sådanne ændringer bør gøre det muligt for udstedere og finansielle formidlere at reducere omkostningerne og frigøre ressourcer til genopretningsfasen i kølvandet på krisen. Ændringerne bør være i overensstemmelse med de overordnede mål i forordning (EU) 2017/1129 for at sikre et højt niveau af forbruger- og investorbeskyttelse og et velfungerende indre marked. De bør også specifikt tage hensyn til, i hvilket omfang krisen har påvirket udstedernes nuværende situation og deres fremtidsudsigter.

(2a) Covid-19-krisen gør EU-virksomheder, navnlig SMV'er og nystartede virksomheder, mere skrøbelige og sårbare. Hvor det er relevant med henblik på at fremme og diversificere finansieringskilderne for EU-virksomheder, idet der lægges særlig vægt på SMV'er, herunder nystartede virksomheder og midcapselskaber, kan fjernelse af uberettigede hindringer og bureaukrati hjælpe med at fremme deres mulighed for at få adgang til egenkapitalmarkeder og give detailinvestorer og store investorer adgang til mere forskelligartede, langsigtede og konkurrencedygtige investeringsmuligheder. I denne henseende bør denne forordning også sigte mod at gøre det lettere for potentielle investorer at lære om investeringsmuligheder i virksomheder, da de ofte har svært ved at evaluere unge og små virksomheder med en kort historik, hvilket fører til færre innovative muligheder, især for unge iværksættere.

(3) Kreditinstitutterne har været aktive i genopretningen for at støtte virksomheder, der havde behov for finansiering, og de forventes at blive en grundpille i genopretningen. Forordning (EU) 2017/2019 giver kreditinstitutter ret til en undtagelse fra forpligtelsen til at offentliggøre et prospekt i tilfælde af et udbud af visse værdipapirer, der ikke er kapitalandele, og som udstedes løbende eller ad gentagne gange op til et samlet beløb på 75 mio. EUR i en periode på 12 måneder. Dette loft for undtagelsen bør forhøjes i en begrænset periode for at fremme kapitalrejsning for kreditinstitutter og give dem et pusterum, så de kan støtte deres kunder i realøkonomien. Da denne foranstaltning er begrænset til genopretningsfasen, bør den derfor være tilgængelig i en begrænset periode og slutte den 31. december 2022.

(4) For hurtigt at kunne tackle de alvorlige økonomiske virkninger af covid-19-pandemien er det vigtigt at indføre foranstaltninger til fremme af investeringer i realøkonomien, muliggøre en hurtig rekapitalisering af virksomheder i Unionen og give udstedere mulighed for at udnytte de offentlige markeder tidligt i genopretningsprocessen. For at nå disse mål bør der indføres et nyt kortfattet prospekt ("EU-genopretningsprospektet"), der – ud over også at tackle de økonomiske og finansielle problemer, som er opstået specifikt på grund af covid-19-pandemien – er let at udarbejde for udstedere, let at forstå for investorer, især for detailinvestorer, som ønsker at finansiere dem, og let at kontrollere og godkende for de kompetente myndigheder. Det bør bemærkes, at EU-genopretningsprospektet først og fremmest bør betragtes som et middel til at lette adgangen til egenkapital under nøje overvågning af de nationale kompetente myndigheder for at sikre, at kravene til investorinformation er opfyldt. Det er vigtigt at bemærke, at de ændringer af forordning (EU) 2017/1129, der er indeholdt heri, ikke bør anvendes til at omgå den lovpligtige procedure for gennemgang og eventuel revision af forordning (EU) 2017/1129, som skal ledsages af en fuldstændig konsekvensanalyse. I den forbindelse ville det ikke være hensigtsmæssigt at tilføje yderligere elementer til oplysningsordningerne, som ikke allerede kræves i henhold til forordning (EU) 2017/1129 og Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2019/980[4]. Sådanne elementer bør kun indføres i tilfælde af et lovgivningsforslag fra Kommissionen på grundlag af dens gennemgang af forordning (EU) 2017/1129, jf. artikel 48 i nævnte forordning.

(4a) Det er vigtigt at afstemme oplysninger til detailinvestorer og dokumenter med central information på tværs af forskellige finansielle produkter og love og sikre et fuldstændigt frit investeringsvalg og sammenlignelighed i Unionen. Desuden bør forbruger- og detailinvestorbeskyttelse overvejes i forbindelse med den planlagte gennemgang af forordning (EU) 2017/1129 og anden relevant lovgivning om finansielle tjenesteydelser for at sikre harmoniserede, enkle og letforståelige informationsdokumenter for alle detailinvestorer i al gældende lovgivning.

Den planlagte gennemgang af forordning (EU) 2017/1129 bør sikre sammenhæng i og kompatibilitet mellem de krav, der er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2020/852[5] og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/95/EU[6].

(4b) Information fra virksomheder om kriterier inden for miljø, sociale forhold og god selskabsledelse (ESG) er blevet stadig mere relevant for investorer for at kunne måle bæredygtighedseffekten af deres investeringer og integrere bæredygtighedshensyn i deres investeringsbeslutninger og risikoforvaltning. Som følge heraf er virksomhederne udsat for et stigende pres for at imødekomme krav fra både investorer og kreditinstitutter om disse spørgsmål og skal overholde en række standarder for ESG-oplysninger, som ofte er fragmenterede og inkonsekvente. Med henblik på at forbedre virksomhedernes offentliggørelse af bæredygtighedsrelaterede oplysninger og harmonisere kravene til en sådan offentliggørelse i forordning (EU) 2017/1129, samtidig med at der også tages hensyn til anden EU-lovgivning om finansielle tjenesteydelser, bør Kommissionen i forbindelse med den gennemgang, der skal foretages senest den 21. juli 2022, vurdere, om det er hensigtsmæssigt at integrere bæredygtighedsrelaterede oplysninger i forordning (EU) 2017/1129 og fremsætte et lovgivningsforslag for at gennemføre bæredygtighedsmålene på en standardiseret og sammenlignelig måde i EU-lovgivningen om finansielle tjenesteydelser.

 

(5) Selskaber, der har fået aktier optaget til handel på et reguleret marked eller handlet på et SMV-vækstmarked løbende i mindst de seneste 18 måneder før udbuddet af aktier eller optagelse til handel, bør have overholdt kravene om periodisk og løbende oplysning i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014[7], Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF[8] og Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/565[9]. Derfor vil meget af det krævede indhold af et prospekt allerede være offentligt tilgængeligt, og investorerne vil handle på grundlag af disse oplysninger. EU-genopretningsprospektet bør derfor kun anvendes til sekundære udstedelser og bør kun fokusere på væsentlige oplysninger, som investorer har brug for til at træffe kvalificerede investeringsbeslutninger. Ikke desto mindre bør udstedere eller udbydere, hvis det er relevant, tage stilling til, hvordan covid-19-pandemien har påvirket deres forretningsaktiviteter siden førstegangsudstedelsen og pandemiens eventuelle forventede fremtidige indvirkning på deres forretningsaktiviteter.

(6) For at være et effektivt redskab for udstedere bør EU-genopretningsprospektet være et enkelt dokument af begrænset størrelse, der tillader integration ved henvisning og kan drage fordel af emittentpasset i forbindelse med paneuropæiske udbud af værdipapirer til offentligheden eller optagelse til handel på et reguleret marked.

(7) EU-genopretningsprospektet bør indeholde et kortfattet resumé som en nyttig informationskilde for investorer, navnlig detailinvestorer. Resuméet bør udarbejdes ved begyndelsen af EU-genopretningsprospektet og bør fokusere på centrale oplysninger, der vil sætte investorerne i stand til at beslutte, hvilke udbud og optagelser til handel af værdipapirer der skal undersøges yderligere, og derefter at gennemgå EU-genopretningsprospektet i sin helhed, med henblik på at træffe deres beslutning. Den primære information bør omfatte information specifikt om de eventuelle økonomiske og forretningsmæssige konsekvenser af covid-19 samt de eventuelle forventede konsekvenser fremover. EU-genopretningsprospektet bør sikre beskyttelse af detailinvestorer ved at overholde de relevante bestemmelser i forordning (EU) 2017/1129, samtidig med at uforholdsmæssigt store administrative byrder undgås. I denne henseende er det afgørende, at resuméet ikke svækker investorbeskyttelsen eller giver investoren et vildledende indtryk. Udstederne bør derfor være meget omhyggelige med udarbejdelsen af resuméet.

(7a) For at mindske bekymringerne over de mere begrænsede oplysninger indeholdt i EU-genopretningsprospektet i forhold til et forenklet prospekt i forbindelse med sekundære udstedelser er det vigtigt, at der er fuld gennemsigtighed med hensyn til udvanding af aktier efter en udstedelse. Meget udvandende udstedelser kan få væsentlig indflydelse på udsteders kapitalstruktur, og det er derfor nødvendigt blandt de oplysningskrav, som udstederne skal offentliggøre, at medtage oplysninger om udvanding af aktiekapital og stemmerettigheder, som udstederens eksisterende aktionærer vil opleve efter udbuddet til offentligheden. Det skal dog erindres, at det for små og mellemstore virksomheder (SMV'er) kan være nødvendigt at udstede et udbud til offentligheden af aktier, der overstiger deres samlede kapital, f.eks. for at iværksætte store projekter med henblik på at opskalere deres aktiviteter. Da det ud fra perspektivet om gæld-egenkapital-forholdet i Unionen er at foretrække, at sådanne SMV'er rejser egenkapital i stedet for at optage yderligere gæld gennem banklån, er et loft over udstederens udbud som en procentdel af den udestående kapital ikke et passende redskab til at overvåge udvandingen af aktier.

 

(8) For at indsamle data, der understøtter vurderingen af ordningen for EU-genopretningsprospektet, bør EU-genopretningsprospektet medtages i ESMA's opbevaringsmekanisme. For at begrænse den administrative byrde ved at ændre denne mekanisme kan EU-genopretningsprospektet anvende de samme data som dem, der er fastsat for det i artikel 14 i forordning (EU) 2017/1129 omhandlede prospekt for sekundære udstedelser, forudsat at der klart sondres mellem de to typer prospekter.

(9) EU-genopretningsprospektet bør supplere de andre former for prospekter, der er fastsat i forordning (EU) 2017/1129, med hensyn til forskellige typer værdipapirer, udstedere, udbud og optagelser til handel. Medmindre andet udtrykkeligt er anført, bør alle henvisninger til "prospekt" i henhold til forordning (EU) 2017/1129 derfor forstås som henvisninger til alle de forskellige former for prospekter, herunder det EU-genopretningsprospekt, der er fastsat i nærværende forordning.

(10) I henhold til forordning (EU) 2017/1129 skal de finansielle formidlere oplyse investorerne om muligheden for et tillæg og under visse omstændigheder kontakte investorerne samme dag, som et tillæg offentliggøres. Den frist, inden for hvilken investorer skal kontaktes, samt omfanget af investorer, der skal kontaktes, ▌kan give anledning til vanskeligheder for de finansielle formidlere. For at mindske byrden og frigøre ressourcer for de finansielle formidlere, samtidig med at der opretholdes et højt niveau af investorbeskyttelse, bør der fastsættes en mere proportional ordning. En sådan ordning bør præcisere, hvilke investorer der bør kontaktes af de finansielle formidlere, når et tillæg offentliggøres, og bør forlænge fristen for at kontakte disse investorer. Ordningen bør også sikre, at de samme oplysninger gives til alle investorer.

(11) Da EU-genopretningsprospektet er begrænset til genopretningsfasen, bør ordningen med dette prospekt udløbe den 31. december 2022. For at sikre kontinuitet i EU-genopretningsprospekter bør de EU-genopretningsprospekter, der er blevet godkendt før ordningens udløb, nyde godt af en overgangsregel.

(12) Inden den 21. juli 2022 forelægger Kommissionen en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet om anvendelsen af denne forordning, ledsaget af et lovgivningsforslag, hvis det er relevant. I denne gennemgang bør det indgå i Kommissionens vurdering, om oplysningsordningen for EU-genopretningsprospekter er egnet til at opfylde de mål, der forfølges med denne forordning, især om den opnår den rette balance imellem en reduktion af den administrative og finansielle byrde og beskyttelsen af investorer.

(13) Forordning (EU) 2017/1129 bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1
Ændring af forordning (EU) 2017/1129

I bilag I til forordning (EU) 2017/1129 foretages følgende ændringer:

-1) Betragtning 66 affattes således:

"66) For at forbedre retssikkerheden bør de respektive frister for udstederens offentliggørelse af et tillæg til prospektet og for investorernes udøvelse af deres ret til at trække deres accept af udbuddet tilbage efter tillæggets offentliggørelse præciseres. På den ene side bør forpligtelsen til at supplere et prospekt gælde, såfremt den væsentlige nye omstændighed, fejl eller unøjagtighed opstår inden udbudsperiodens udløb eller påbegyndelsen af handelen med sådanne værdipapirer på et reguleret marked, alt efter hvad der sker sidst. På den anden side bør retten til at trække en accept tilbage kun gælde, når prospektet vedrører et udbud af værdipapirer til offentligheden, og den væsentlige nye omstændighed, fejl eller unøjagtighed indtraf eller blev konstateret inden udbudsperiodens udløb og værdipapiroverdragelsen. Tilbagetrækningsretten bør derfor være forbundet med tidspunktet for den væsentlige nye omstændighed, fejl eller unøjagtighed, der foranlediger et tillæg, og bør gælde, under forudsætning af at denne udløsende begivenhed er sket, mens udbuddet er åbent, og inden værdipapirerne overdrages. Den tilbagetrækningsret, som investorer indrømmes på grund af en væsentlig ny omstændighed, fejl eller unøjagtighed, der indtraf eller konstateredes i løbet af et prospekts gyldighedsperiode, berøres ikke af det forhold, at det tilhørende tillæg offentliggøres efter udløbet af det pågældende prospekts gyldighedsperiode. I det konkrete tilfælde, at et udbud videreføres under to på hinanden følgende basisprospekter, fjerner det forhold, at udstederen er ved at få godkendt et efterfølgende basisprospekt, ikke forpligtelsen til at supplere det tidligere basisprospekt indtil udløbet af dets gyldighed og indrømme de dermed forbundne tilbagetrækningsrettigheder. For at forbedre retssikkerheden bør det i tillægget til prospektet præciseres, hvornår tilbagetrækningsretten ophører. Finansielle formidlere bør oplyse investorer om deres rettigheder og lette proceduren, når investorer benytter sig af deres ret til at trække deres accept tilbage. Finansielle formidlere bør informere deres kunder mindst én gang om muligheden for, at der offentliggøres et tillæg, og hvornår og hvor det i givet fald vil blive offentliggjort. Ved tegning af værdipapirerne i den indledende tegningsperiode bør finansielle formidlere informere deres kunder om deres ret til at trække deres accept tilbage og lette proceduren, når investorer benytter sig af deres ret til at trække accepten tilbage. Hvis der offentliggøres et tillæg, bør finansielle formidlere kontakte deres kunder i elektronisk form. Hvis en investor ikke oplyser formidlerne om, hvordan vedkommende kan kontaktes elektronisk, giver investoren afkald på retten til at blive kontaktet via formidlere. I så fald bør informationen vedrørende tillægget kunne findes på udstederens websted."

1) I artikel 1, stk. 4, tilføjes som litra k):

"k) fra den [denne forordnings anvendelsesdato] til den 31. december 2022, værdipapirer, der ikke er kapitalandele og udstedes løbende eller ad gentagne gange af et kreditinstitut, hvor den samlede aggregerede værdi i Unionen for de udbudte værdipapirer er under 150 000 000 EUR pr. kreditinstitut beregnet over en periode på 12 måneder, forudsat at disse værdipapirer:

i) ikke er underordnede, konverterbare eller ombyttelige og

ii) ikke giver ret til at tegne eller erhverve andre former for værdipapirer og ikke er tilknyttet et afledt instrument."

2) Artikel 6, stk. 1, første afsnit, indledningen, affattes således:

"1. Med forbehold af artikel 14, stk. 2, artikel 14a, stk. 2, og artikel 18, stk. 1, skal et prospekt indeholde de nødvendige oplysninger, der er væsentlige for, at en investor kan foretage en velbegrundet vurdering af:".

3) I artikel 7 tilføjes følgende som stk. 12a:

“12a. Uanset stk. 3-12 skal et EU-genopretningsprospekt, der er udarbejdet i overensstemmelse med artikel 14a, indeholde et resumé i overensstemmelse med dette stykke.

Resuméet af et EU-genopretningsprospekt udfærdiges som et kortfattet dokument skrevet på en koncis måde og med et omfang på højst to A4-sider i trykt udgave.

Resuméet må ikke indeholde krydshenvisninger til andre dele af prospektet eller indeholde oplysninger via henvisning og skal være:

a) udformet og opstillet således, at det er letlæseligt, med brug af en læsbar skriftstørrelse

b) skrevet i et sprog og en stil, som fremmer forståelsen af oplysningerne, navnlig i et sprog, der er klart, ikketeknisk, koncist og forståeligt for alle typer af investorer

ba) udarbejdet i henhold til artikel 27 i denne forordning

c) opdelt i følgende fire afsnit:

i) en indledning, som indeholder advarsler og datoen for godkendelse af prospektet som omhandlet i stk. 5

ii) nøgleoplysninger om udstederen, herunder, hvis det er relevant, en specifik henvisning på ikke under 400 ord til de økonomiske og finansielle konsekvenser for udstederen af covid-19-pandemien

iii) nøgleoplysninger om aktierne, herunder eventuelle begrænsninger i og procedurer for at udøve de rettigheder, der er knyttet til disse aktier

iv) nøgleoplysninger om udbuddet af værdipapirer til offentligheden eller optagelsen til handel på et reguleret marked eller begge."

4) Følgende indsættes som artikel 14a:

"Artikel 14a
EU-genopretningsprospekt

1. Følgende udstedere kan vælge at udarbejde et EU-genopretningsprospekt i overensstemmelse med den forenklede ordning, der er fastsat i denne artikel, i forbindelse med et udbud af aktier til offentligheden eller optagelse af aktier til handel på et reguleret marked:

a) udstedere, hvis aktier vedvarende har været optaget til handel på et reguleret marked i mindst de seneste 18 måneder, og som udsteder værdipapirer, som er fungible med eksisterende aktier, der tidligere er blevet udstedt

b) udstedere, hvis aktier allerede er blevet handlet vedvarende på et SMV-vækstmarked i mindst de seneste 18 måneder, forudsat at der er offentliggjort et prospekt for udbuddet af disse aktier, og som udsteder aktier, som er fungible med eksisterende aktier, der tidligere er blevet udstedt

ba) udbydere af aktier, der vedvarende har været optaget til handel på et reguleret marked eller et SMV-vækstmarked i mindst de seneste 18 måneder.

 

2. Uanset artikel 6, stk. 1, og med forbehold af artikel 18, stk. 1, skal EU-genopretningsprospektet indeholde de relevante mere begrænsede oplysninger, som er nødvendige for at sætte investorerne i stand til at forstå:

a) prospektet og udstederens økonomiske præstation og eventuelle betydelige ændringer i udstederens finansielle og forretningsmæssige stilling, der er indtruffet siden udgangen af det sidste regnskabsår, samt dennes langsigtede forretningsstrategi og målsætninger, såvel finansielle som ikkefinansielle; udstederen skal, hvis det er relevant, medtage en specifik henvisning på ikke under 400 ord til de økonomiske og finansielle konsekvenser for udstederen af covid-19 samt en erklæring vedrørende de forventede konsekvenser heraf fremover

b) væsentlige oplysninger om aktierne, de rettigheder, der er knyttet til aktierne, herunder eventuelle begrænsninger i disse rettigheder, årsagerne til udstedelsen og dens indvirkning på udstederens generelle kapitalstruktur, oplysninger om kapitalisering og gældssituation, en erklæring om arbejdskapital og anvendelsen af provenuet.

Oplysningerne i EU-genopretningsprospektet skal være skriftlige og fremlægges i en let analyserbar, koncis og forståelig form og sætte investorer, især ikkeprofessionelle investorer, i stand til at træffe en informeret investeringsbeslutning. Den kompetente myndighed tager også hensyn til, om udstederen har offentliggjort de regulerede oplysninger i henhold til direktiv 2004/109/EF, hvis det er relevant, forordning (EU) nr. 596/2014 og, hvis det er relevant, de oplysninger, der er omhandlet i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/565.

EU-genopretningsprospektet skal være et enkelt dokument og som minimum indeholde de oplysninger, der er fastsat i bilag Va. Det skal have et omfang på højst 30 A4-sider i trykt udgave og skal være udformet og opstillet således, at det er letlæseligt, med brug af en læsbar skriftstørrelse.

Oplysninger, der er integreret ved henvisning, jf. artikel 19, medregnes ikke i omfanget på højst 30 A4-sider, jf. dette stykkes tredje afsnit.

Udstedere kan beslutte, i hvilken rækkefølge de i bilag Va omhandlede oplysninger opstilles i EU-genopretningsprospektet."

5) I artikel 20 indsættes følgende som stk. 6a:

“6a. Uanset stk. 2 og 4 afkortes fristerne i stk. 2, første afsnit, og stk. 4, til fem arbejdsdage for et EU-genopretningsprospekt udarbejdet i overensstemmelse med artikel 14a. Udstederen underretter den kompetente myndighed mindst fem arbejdsdage inden den forventede dato for indgivelse af en ansøgning om godkendelse."

6) I artikel 21 indsættes følgende som stk. 5a:

“5a. Et EU-genopretningsprospekt, der er udarbejdet i overensstemmelse med artikel 14a, skal klassificeres i den opbevaringsmekanisme, der er omhandlet i nærværende artikels stk. 6. De data, der anvendes til klassificering af prospekter udarbejdet i henhold til artikel 14, kan anvendes til klassificering af EU-genopretningsprospekter udarbejdet i overensstemmelse med artikel 14a, forudsat at der sondres mellem de to typer prospekter i nævnte opbevaringsmekanisme."

7) I artikel 23 foretages følgende ændringer:

a) Stk. 2, første afsnit, affattes således:

"2. Når prospektet vedrører et udbud af værdipapirer til offentligheden, har investorer, der allerede inden offentliggørelsen af tillægget har indvilliget i at købe eller tegne værdipapirer, i tre arbejdsdage efter tillæggets offentliggørelse ret til at trække deres accept tilbage, såfremt den væsentlige nye omstændighed, fejl eller unøjagtighed som omhandlet i stk. 1 indtraf eller blev konstateret inden afslutningen af udbudsperioden eller værdipapiroverdragelsen, alt efter hvad der sker først. Tilbagetrækningsretten kan udøves i tre arbejdsdage efter tillæggets offentliggørelse. Denne periode kan forlænges af udstederen eller udbyderen. Sidste dato for tilbagetrækningsretten skal fremgå af tillægget."

b) Stk. 3, første og andet afsnit, affattes således:

"3. Hvis investorerne køber eller tegner værdipapirer gennem en finansiel formidler, skal den finansielle formidler mellem tidspunktet for godkendelsen af prospektet vedrørende de pågældende værdipapirer og afslutningen af den indledende udbudsperiode, alt efter hvad der sker sidst, underrette disse investorer om muligheden for, at der offentliggøres et tillæg, hvor og hvornår det i givet fald vil blive offentliggjort, og at den finansielle formidler i så fald vil bistå dem i at udøve deres ret til at trække accepten tilbage.

Hvis de i dette stykkes første afsnit omhandlede investorer har den i stk. 2 omhandlede tilbagetrækningsret, kontakter den finansielle formidler disse investorer senest på den arbejdsdag, der følger efter den dag, hvor tillægget er blevet offentliggjort. For at undgå situationer, hvor en investor ikke vil være berettiget til at få information fra den finansielle formidler, skal information om tillægget gøres tilgængeligt på udstederens websted."

8) Følgende indsættes som artikel 47a:

"Artikel 47a
Tidsbegrænsning for EU-genopretningsprospektet

Ordningen fastsat i artikel 14a og artikel 23, stk. 2 og 3, udløber den 31. december 2022.

EU-genopretningsprospekter, der er udarbejdet i overensstemmelse med artikel 14a og godkendt mellem den [denne forordnings anvendelsesdato] og den 31. december 2022, er fortsat omfattet af nævnte artikel indtil udløbet af deres gyldighedsperiode, eller indtil der er forløbet tolv måneder efter den 31. december 2022, alt efter hvilken dato der indtræder først."

9) Artikel 48, stk. 2, affattes således:

"2. Rapporten skal vurdere bl.a., om prospektresuméet, oplysningsordningerne i artikel 14, 14a og 15 og det universelle registreringsdokument omhandlet i artikel 9 fortsat er hensigtsmæssige i lyset af de forfulgte mål. Rapporten skal navnlig indeholde følgende:

a) antallet af EU-vækstprospekter fra personer i hver af de fire kategorier, der er omhandlet i artikel 15, stk. 1, litra a)-d), og en analyse af udviklingen af hvert antal og af tendenser i valget af markedspladser, som de personer, der har ret til at anvende EU-vækstprospektet, vælger

b) en analyse af, om EU-vækstprospektet sikrer en passende balance mellem investorbeskyttelse og reduktion af de administrative byrder for de personer, der har ret til at anvende det

c) antallet af godkendte EU-genopretningsprospekter og en analyse af udviklingen i dette antal samt et estimat af den faktiske yderligere markedskapitalisering, der mobiliseres af sådanne prospekter på udstedelsestidspunktet, for at indhente erfaringer om EU-genopretningsprospektet til efterfølgende evaluering

d) omkostninger i forbindelse med at udarbejde et EU-genopretningsprospekt og få det godkendt sammenlignet med de aktuelle omkostninger til et standardprospekt, et prospekt for sekundære udstedelser og et EU-vækstprospekt samt en angivelse af de samlede økonomiske besparelser, der er opnået, og hvilke omkostninger der kunne reduceres yderligere, og de samlede omkostninger til at overholde denne forordning for udstedere, udbydere og finansielle formidlere såvel som en beregning af disse omkostninger som en procentdel af driftsomkostningerne

e) en analyse af, om EU-genopretningsprospektet sikrer den rette balance mellem investorbeskyttelse og reduktion af de administrative byrder for de personer, der har ret til at anvende det, og adgangen til væsentlige oplysninger med henblik på investeringer."

 

10) Teksten i bilaget til denne forordning indsættes som bilag Va.

Artikel 2
Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den […].

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne

Formand Formand


BILAG

"BILAG Va

MINIMUMSOPLYSNINGER, SOM SKAL INDGÅ I EU-GENOPRETNINGSPROSPEKTET

- I  Resumé:

EU-genopretningsprospektet skal indeholde et resumé udarbejdet i overensstemmelse med artikel 7, stk. 12a. Dette resumé skal ikke medtages i beregningen af den maksimale længde af EU-genopretningsprospektet, jf. artikel 14a, stk. 2, tredje afsnit.

 

I. Navn på udsteder, indregistreringsland og link til udstederens websted

Formålet er at identificere den virksomhed, der udsteder aktier i sit juridiske navn og handelsnavn, herunder dennes identifikator for juridiske enheder (LEI-kode), indregistreringsland og det websted, hvor investorer kan finde oplysninger om virksomhedens forretningsaktiviteter, de produkter, den fremstiller, eller de tjenesteydelser, den tilbyder, de vigtigste markeder, hvor den konkurrerer, dens organisatoriske struktur og, hvor det er relevant, oplysninger, der er integreret ved henvisning.

II. Ansvarserklæring

Formålet er at identificere de personer, der er ansvarlige for udarbejdelsen af EU-genopretningsprospektet, og at medtage en erklæring fra dem om, at oplysningerne i EU-genopretningsprospektet efter deres bedste overbevisning er i overensstemmelse med fakta, og at der i prospektet ikke er udeladt oplysninger, som må forventes at kunne påvirke dets indhold.

Erklæringen skal, hvis det er relevant, indeholde oplysninger, der stammer fra tredjeparter, herunder kilden/kilderne til disse oplysninger, og erklæringer eller rapporter, der tilskrives en person som ekspert, samt følgende oplysninger om den pågældende person:

a) navn

b) forretningsadresse

c) kvalifikationer og

d) eventuelle væsentlige interesser i udsteder.

Erklæringen skal angive den kompetente myndighed, der har godkendt EU-genopretningsprospektet i henhold til nærværende forordning med hensyn til fuldstændigheden, forståeligheden og sammenhængen af de oplysninger, der er indeholdt heri, præcisere, at denne godkendelse ikke udgør en godkendelse af udstederen, og præcisere, at EU-genopretningsprospektet er udarbejdet i overensstemmelse med artikel 14a.

III. Risikofaktorer

En beskrivelse af de væsentlige risici, der er specifikke for udstederen, og som kan påvirke udstederens evne til at opfylde sine forpligtelser i forbindelse med værdipapirerne, opdelt i et begrænset antal kategorier og anført i et afsnit med overskriften "Risikofaktorer".

For hver kategori anføres som det første de væsentligste risici i vurderingen af udstederen, udbyderen eller den person, der anmoder om optagelse til handel på et reguleret marked, idet der tages højde for disse risicis negative effekt på udstederen og sandsynligheden for, at de forekommer. Disse risikofaktorer skal underbygges af indholdet i EU-genopretningsprospektet.

 

IV. Regnskaber

Regnskaber (årsregnskaber og halvårsregnskaber) skal offentliggøres for den periode på 12 måneder, der går forud for godkendelsen af EU-genopretningsprospektet. Hvis både årsregnskab og halvårsregnskab er blevet offentliggjort, stilles der kun krav om offentliggørelse af årsregnskab for den periode, der ikke er omfattet af halvårsregnskabet.

Årsregnskaberne skal være revideret uafhængigt. Revisionsrapporten skal være udarbejdet i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/43/EF[10] og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 537/2014[11].

Hvis direktiv 2006/43/EF og forordning (EU) nr. 537/2014 ikke finder anvendelse, skal årsregnskaberne revideres efter, eller der skal gives beretning om, hvorvidt de i forbindelse med EU-genopretningsprospektet giver et retvisende billede i overensstemmelse med de gældende revisionsstandarder i en medlemsstat eller en lignende standard. I øvrige tilfælde skal følgende oplysninger indgå i EU-genopretningsprospektet:

a) en fremtrædende erklæring om de anvendte regnskabsstandarder

b) en forklaring af eventuelle væsentlige afvigelser fra de internationale revisionsstandarder.

Hvis de autoriserede revisorer har nægtet at give årsregnskaberne godkendelsespåtegning, eller de ved påtegningen har taget forbehold eller henvist til specialforhold, skal begrundelsen herfor anføres, og denne nægtelse eller disse forbehold og henvisninger til specialforhold gengives ubeskåret.

En beskrivelse af eventuelle væsentlige ændringer i koncernens finansielle stilling siden udgangen af seneste regnskabsperiode, for hvilken der er offentliggjort enten reviderede regnskaber eller foreløbige regnskabsoplysninger, skal medtages, eller der skal medtages en erklæring om, at dette ikke er tilfældet.

Hvor det er relevant, skal der også medtages proformaoplysninger.

 

IVa – Udbyttepolitik

En beskrivelse af udsteders udbyttepolitik og eventuelle restriktioner og af aktietilbagekøb.

V. Trendoplysninger

Formålet er at give en beskrivelse af:

a) de væsentligste nyere tendenser inden for produktion, salg og lagerbeholdninger samt udgifter og salgspriser fra udgangen af sidste regnskabsår til datoen for EU-genopretningsprospektet

b) oplysninger om eventuelle kendte tendenser, usikkerhed, krav, forpligtelser eller begivenheder, der med rimelighed kan forventes at få en væsentlig indflydelse på udsteders fremtidsudsigter for det igangværende regnskabsår som minimum.

ba) oplysninger om udsteders kortsigtede og langsigtede forretningsstrategi og -mål, både finansielle og ikkefinansielle i forbindelse med covid-19-krisen, hvis det er relevant.

Hvis der ikke sker nogen væsentlig ændring i en af tendenserne i litra a) eller b) i dette afsnit, kræves en erklæring herom.

 

VI. Endelig udbudspris og antal aktier, herunder fast tilsagn fra aktionærer med over 5 % og navnene på tegningsgaranterne

Formålet er at give specifikke oplysninger om værdien af aktieudbuddet og fremlægge oplysninger om faste tilsagn fra større aktionærer om, at de tegner mere end 5 % af de udbudte aktier, og garantiaftaler.

VII. Hvor og hvornår aktierne kan tegnes

Formålet er at give følgende væsentlige oplysninger om de aktier, der udbydes til offentligheden:

a) det internationale sikkerhedsidentifikationsnummer ("ISIN")

b) de rettigheder, der er knyttet til aktierne, proceduren for at udøve disse rettigheder og eventuelle begrænsninger af disse rettigheder

c)  hvor aktierne kan tegnes, samt om periode, med eventuelle ændringer, hvori udbuddet står åbent, med en beskrivelse af tegningsprocessen samt med udstedelsesdatoen for nye aktier.

VIII. Årsager til udbuddet og anvendelsen af provenuet

Formålet er at oplyse om årsagerne til udbuddet og i givet fald det forventede nettoprovenu fordelt på de hovedposter, hvortil provenuet skal bruges, i prioriteret rækkefølge.

Hvis det er udsteder bekendt, at det forventede provenu ikke er tilstrækkeligt til at dække alle de foreslåede anvendelsesformål, angives det nødvendige beløb, og hvordan det fremskaffes. Der skal ligeledes gives nærmere oplysninger, hvis provenuet anvendes til køb af aktiver, der ikke indgår i den normale virksomhed, til at finansiere bekendtgjorte overtagelser af andre virksomheder eller til at tilbagebetale eller afdrage på gæld.

VIIIa – Modtagelse af statsstøtte

Formålet er at oplyse om, hvorvidt udstederen har fået tildelt statsstøtte af en hvilken som helst art i forbindelse med genopretningen, samt formålet med støtten, typen af instrument og beløbet for den modtagne støtte og eventuelle betingelser, der er knyttet hertil.

IXa. Kapitalisering og gældssituation

Der skal afgives en erklæring om kapitalisering og gældssituation (med skelnen mellem garanteret og ugaranteret, sikret og usikret gæld) på en dato, der ikke må ligge mere end 90 dage før datoen for dokumentet. Begrebet "gældssituation" omfatter også indirekte og betinget gæld.

Ved væsentlige ændringer i udsteders kapitalisering og gældssituation inden for perioden på 90 dage, skal der gives supplerende oplysninger i form af en redegørelse for ændringerne eller en ajourføring af tallene.

X. Erklæring om arbejdskapital

Formålet er at afgive en erklæring om, hvorvidt arbejdskapitalen er tilstrækkelig eller ej til at dække udsteders nuværende behov. Hvis der ikke er tilstrækkelig arbejdskapital, bør der gives oplysninger om, hvordan udsteder agter at fremskaffe den nødvendige yderligere arbejdskapital.

XI. Interessekonflikter

Formålet er at give oplysninger om eventuelle interessekonflikter i forbindelse med udstedelsen.

XII. Udvanding og aktiebesiddelse efter udstedelsen

Formålet er at give oplysninger om deltagelsen i og udvanding af aktiekapital og stemmerettigheder, som udstederens eksisterende aktionærer vil opleve efter kapitalforøgelsen som følge af den offentlige emission.".

 

 


 

 

UDTALELSE FRA UDVALGET OM DET INDRE MARKED OG FORBRUGERBESKYTTELSE (11.11.2020)

<CommissionInt>til Økonomi- og Valutaudvalget</CommissionInt>


<Titre>om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) 2017/1129 for så vidt angår EU-genopretningsprospektet og målrettede justeringer for finansielle formidlere med henblik på at bidrage til genopretningen efter covid-19-pandemien</Titre>

<DocRef>(COM(2020)0281 – C9-0206/2020 – 2020/0155(COD))</DocRef>

Ordfører for udtalelse: <Depute>Virginie Joron</Depute>

 

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse opfordrer Økonomi- og Valutaudvalget, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

<RepeatBlock-Amend><Amend>Ændringsforslag  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Betragtning 2</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2) Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/112914 fastsættes der krav til udarbejdelse, godkendelse og udsendelse af det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel på et reguleret marked i Unionen. Som en del af foranstaltningerne til at hjælpe udstedere med at komme på fode igen efter det økonomiske chok som følge af covid-19-pandemien er der behov for målrettede ændringer af prospektordningen. Sådanne ændringer bør gøre det muligt for udstedere og finansielle formidlere at reducere omkostningerne og frigøre ressourcer til genopretningsfasen i kølvandet på krisen.

(2) Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/112914 fastsættes der krav til udarbejdelse, godkendelse og udsendelse af det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel på et reguleret marked i Unionen. Som en del af foranstaltningerne til at hjælpe udstedere med at komme på fode igen efter det økonomiske chok som følge af covid-19-pandemien er der behov for målrettede ændringer af prospektordningen, under forudsætning af at de respekterer principperne for det indre marked og lægger særlig vægt på små og mellemstore virksomheders (SMV'ers) og nystartede virksomheders særlige behov. Sådanne ændringer bør gøre det muligt for udstedere og finansielle formidlere at reducere omkostningerne og frigøre ressourcer til genopretningsfasen i kølvandet på krisen. Ændringerne bør også beskytte detailinvestorers og forbrugeres interesser for at tilskynde til finansiel deltagelse og gøre sparere til investorer. Adgang til egenkapitalfinansiering for SMV'er, iværksættere og socialøkonomien er blevet endnu mere afgørende for genopretningen efter covid-19.

_________________

_________________

14 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1129 af 14. juni 2017 om det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel på et reguleret marked, og om ophævelse af direktiv 2003/71/EF (EUT L 168 af 30.6.2017, s. 12).

14 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1129 af 14. juni 2017 om det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel på et reguleret marked, og om ophævelse af direktiv 2003/71/EF (EUT L 168 af 30.6.2017, s. 12).

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Betragtning 2 a (ny)</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2a) Covid-19-krisen gør EU-virksomheder, navnlig SMV'er og nystartede virksomheder, mere skrøbelige og sårbare. Hvor det er relevant med henblik på at fremme og diversificere finansieringskilderne for EU-virksomheder, idet der lægges særlig vægt på SMV'er, herunder nystartede virksomheder og midcapselskaber, kan fjernelse af uberettigede hindringer og bureaukrati hjælpe med at fremme deres mulighed for at få adgang til egenkapitalmarkeder og give detailinvestorer og store investorer adgang til mere forskelligartede, langsigtede og konkurrencedygtige investeringsmuligheder. I denne henseende bør denne forordning også sigte mod at gøre det lettere for potentielle investorer at lære om investeringsmuligheder i virksomheder, da de ofte har svært ved at evaluere unge og små virksomheder med en kort historik, hvilket fører til færre innovative muligheder, især for unge iværksættere.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Betragtning 3</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3) Kreditinstitutterne har været aktive i genopretningen for at støtte virksomheder, der havde behov for finansiering, og de forventes at blive en grundpille i genopretningen. Forordning (EU) 2017/2019 giver kreditinstitutter ret til en undtagelse fra forpligtelsen til at offentliggøre et prospekt i tilfælde af et udbud af visse værdipapirer, der ikke er kapitalandele, og som udstedes løbende eller ad gentagne gange op til et samlet beløb på 75 mio. EUR i en periode på 12 måneder. Dette loft for undtagelsen bør forhøjes i en begrænset periode for at fremme kapitalrejsning for kreditinstitutter og give dem et pusterum, så de kan støtte deres kunder i realøkonomien. Da denne foranstaltning er begrænset til genopretningsfasen, bør den derfor være tilgængelig i en begrænset periode på 18 måneder.

(3) Kreditinstitutterne har været aktive i genopretningen for at støtte virksomheder, der havde behov for finansiering, og de forventes at blive en grundpille i genopretningen. Forordning (EU) 2017/2019 giver kreditinstitutter ret til en undtagelse fra forpligtelsen til at offentliggøre et prospekt i tilfælde af et udbud af visse værdipapirer, der ikke er kapitalandele, og som udstedes løbende eller ad gentagne gange op til et samlet beløb på 75 mio. EUR i en periode på 12 måneder. Dette loft for undtagelsen bør forhøjes i en begrænset periode for at fremme kapitalrejsning for kreditinstitutter og give dem et pusterum, så de kan støtte deres kunder i realøkonomien. Da denne foranstaltning er begrænset til genopretningsfasen, bør den derfor være tilgængelig i en begrænset periode på 21 måneder.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Betragtning 7</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7) EU-genopretningsprospektet bør indeholde et kortfattet resumé som en nyttig informationskilde for investorer, navnlig detailinvestorer. Resuméet bør udgøre en selvstændig del af EU-genopretningsprospektet og bør fokusere på centrale oplysninger, der vil sætte investorerne i stand til at beslutte, hvilke udbud og optagelser til handel af værdipapirer der skal undersøges yderligere ved at se nærmere på EU-genopretningsprospektet i sin helhed, med henblik på at træffe deres beslutning.

(7) EU-genopretningsprospektet bør indeholde et kortfattet resumé som en nyttig informationskilde for investorer, navnlig detailinvestorer, sparere, SMV'er og nystartede virksomheder. Resuméet bør udarbejdes ved begyndelsen af EU-genopretningsprospektet og bør fokusere på væsentlige, præcise og ajourførte oplysninger, der vil sætte investorerne i stand til at beslutte, hvilke udbud og optagelser til handel af værdipapirer der skal undersøges yderligere og ved derefter at se nærmere på EU-genopretningsprospektet i sin helhed, med henblik på at træffe deres beslutning. Det er meget vigtigt med en tilgang med udgangspunkt i det indre marked, som forhindrer fragmentering mellem medlemsstaterne i udarbejdelsen af EU-genopretningsprospektet. En sådan tilgang bør sikres ved at give adgang til EU-genopretningsprospektet i alle medlemsstater samt ved at sørge for koordinering med hensyn til sprog, formater og midler til at få adgang til EU-genopretningsprospektet med henblik på at sætte investorerne i stand til at foretage deres egen vurdering og til at få deres egen forståelse af de involverede risici.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Betragtning 7 a (ny)</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(7a) Manglende harmonisering af praksis for så vidt angår strukturen i de oplysninger, der fremlægges i EU-genopretningsprospektet, kan gøre det vanskeligere for potentielle investorer at få en klar forståelse af investeringsrisici og kan øge markedsfragmenteringen. For at sikre en passende grad af klarhed i hele Unionen bør oplysningerne gives på en klar og forståelig måde for at sætte individuelle investorer i stand til at foretage deres egen vurdering og få deres egen forståelse af de involverede risici. Disse oplysninger bør gøres let tilgængelige af den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor udbuddet udstedes, og om muligt af udstederen. Udstederne bør fremlægge oplysningerne fra bilag Va i samme rækkefølge som i dette bilag.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>6</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Betragtning 10</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10) I henhold til forordning (EU) 2017/1129 skal de finansielle formidlere oplyse investorerne om muligheden for et tillæg og under visse omstændigheder kontakte investorerne samme dag, som et tillæg offentliggøres. Omfanget af investorer, der skal kontaktes, samt fristen for at kontakte dem kan give anledning til vanskeligheder. For at mindske byrden og frigøre ressourcer for de finansielle formidlere, samtidig med at der opretholdes et højt niveau af investorbeskyttelse, bør der fastsættes en mere proportional ordning. En sådan ordning bør præcisere, hvilke investorer der bør kontaktes af de finansielle formidlere, når et tillæg offentliggøres, og forlænge fristen for at kontakte disse investorer.

(10) I henhold til forordning (EU) 2017/1129 skal de finansielle formidlere oplyse investorerne om muligheden for et tillæg og under visse omstændigheder kontakte investorerne samme dag, som et tillæg offentliggøres. Den frist, inden for hvilken investorer skal kontaktes, og omfanget af investorer, der skal kontaktes, kan give anledning til vanskeligheder for de finansielle formidlere. For at mindske byrden og frigøre ressourcer for de finansielle formidlere, samtidig med at der opretholdes et højt niveau af investorbeskyttelse, bør der fastsættes en mere proportional ordning. En sådan ordning bør præcisere, hvilke investorer der bør kontaktes af de finansielle formidlere, når et tillæg offentliggøres, og bør forlænge fristen for at kontakte disse investorer.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>7</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Betragtning 11</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11) Da EU-genopretningsprospektet er begrænset til genopretningsfasen, bør ordningen med dette prospekt udløbe 18 måneder efter denne forordnings anvendelsesdato. For at sikre kontinuitet i EU-genopretningsprospektet bør de, der er godkendt før ordningens udløb, nyde godt af en overgangsregel.

(11) Da EU-genopretningsprospektet er begrænset til genopretningsfasen, bør ordningen med dette prospekt udløbe 21 måneder efter denne forordnings anvendelsesdato. For at sikre kontinuitet i EU-genopretningsprospektet bør de EU-genopretningsprospekter, der er blevet godkendt før ordningens udløb, nyde godt af en overgangsregel.

</Amend><Amend>Ændringsforslag  <NumAm>8</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Betragtning 12</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12) Inden den 21. juli 2022 forelægger Kommissionen en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet om anvendelsen af denne forordning, ledsaget af et lovgivningsforslag, hvis det er relevant. I denne gennemgang bør det indgå i Kommissionens vurdering, om oplysningsordningen for EU-genopretningsprospekter er egnet til at opfylde de mål, der forfølges med denne forordning.

(12) Inden den 21. juli 2022 forelægger Kommissionen en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet om anvendelsen af denne forordning, ledsaget af et lovgivningsforslag, hvis det er relevant. I denne gennemgang bør det indgå i Kommissionens vurdering, om oplysningsordningen for EU-genopretningsprospekter er egnet til at opfylde de mål, der forfølges med denne forordning, og, hvis det anses for hensigtsmæssigt, bør der indarbejdes en permanent form for prospekt i lovgivningsforslaget, som vil mindske byrden på sekundære udstedelser, der er omfattet af EU-genopretningsprospektet. Denne vurdering bør omfatte spørgsmålet om, hvorvidt EU-genopretningsprospektet har sikret en passende balance mellem mindskelsen af den administrative byrde for udstederen og investorbeskyttelsen.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>9</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1</Article>

<DocAmend2>Forordning (EU) nr. 2017/1129</DocAmend2>

<Article2>Artikel 1 – stk. 4 – litra k – indledning</Article2>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

k) fra den [denne forordnings anvendelsesdato] til den [18 måneder efter denne forordnings anvendelsesdato], værdipapirer, der ikke er kapitalandele og udstedes løbende eller ad gentagne gange af et kreditinstitut, hvor den samlede aggregerede værdi i Unionen for de udbudte værdipapirer er under 150 000 000 EUR pr. kreditinstitut beregnet over en periode på 12 måneder, forudsat at disse værdipapirer:

k) fra den [denne forordnings anvendelsesdato] til den [21 måneder efter denne forordnings anvendelsesdato], værdipapirer, der ikke er kapitalandele og udstedes løbende eller ad gentagne gange af et kreditinstitut, hvor den samlede aggregerede værdi i Unionen for de udbudte værdipapirer er under 150 000 000 EUR pr. kreditinstitut beregnet over en periode på 12 måneder, forudsat at disse værdipapirer:

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>10</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3</Article>

<DocAmend2>Forordning (EU) nr. 2017/1129</DocAmend2>

<Article2>Artikel 7 – stk. 12a – litra b a (nyt)</Article2>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba) udarbejdet i henhold til artikel 27 i denne forordning

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>11</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3</Article>

<DocAmend2>Forordning (EU) nr. 2017/1129</DocAmend2>

<Article2>Artikel 7 – stk. 12a – litra c – nr. i</Article2>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

i) en indledning, som indeholder en advarsel som omhandlet i stk. 5

i) en indledning, som indeholder advarsler og datoen for godkendelse af prospektet som omhandlet i stk. 5

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>12</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4</Article>

<DocAmend2>Forordning (EU) nr. 2017/1129</DocAmend2>

<Article2>Artikel 14a – stk. 2 – afsnit 1 – litra b</Article2>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) væsentlige oplysninger om aktierne, årsagerne til udstedelsen og dens indvirkning på udstederens generelle kapitalstruktur og anvendelsen af provenuet.

b) væsentlige oplysninger om aktierne, de rettigheder, der er knyttet til værdipapirerne, herunder eventuelle begrænsninger og proceduren for at udøve disse rettigheder, årsagerne til udstedelsen og dens indvirkning på udstederens generelle kapitalstruktur, oplysninger om kapitalisering og gældssituation, en erklæring om arbejdskapital og anvendelsen af provenuet.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>13</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4</Article>

<DocAmend2>Forordning (EU) nr. 2017/1129</DocAmend2>

<Article2>Artikel 14a – stk. 2 – afsnit 2</Article2>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Oplysningerne i EU-genopretningsprospektet skal være skriftlige og fremlægges i en let analyserbar, koncis og forståelig form og sætte investorer i stand til at træffe en informeret investeringsbeslutning. Den kompetente myndighed tager også hensyn til, om udstederen har offentliggjort de regulerede oplysninger i henhold til direktiv 2004/109/EF, hvis det er relevant, forordning (EU) nr. 596/2014 og, hvis det er relevant, de oplysninger, der er omhandlet i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/565.

Oplysningerne i EU-genopretningsprospektet skal være skrevet i et letbegribeligt, koncist og forståeligt sprog og fremlægges i en tydelig, let analyserbar, koncis og forståelig form for investorer, navnlig SMV'er og sparere, så de kan træffe en informeret investeringsbeslutning Den kompetente myndighed tager også hensyn til, om udstederen har offentliggjort de regulerede oplysninger i henhold til direktiv 2004/109/EF, hvis det er relevant, forordning (EU) nr. 596/2014 og, hvis det er relevant, de oplysninger, der er omhandlet i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/565. Den kompetente myndighed sikrer, at EU-genopretningsprospektet er let tilgængeligt for alle investorer.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>14</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4</Article>

<DocAmend2>Forordning (EU) nr. 2017/1129</DocAmend2>

<Article2>Artikel 14a – stk. 2 – afsnit 5</Article2>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Udstedere kan beslutte, i hvilken rækkefølge de i bilag Va omhandlede oplysninger opstilles i EU-genopretningsprospektet.

Når udstederne fremlægger de nødvendige oplysninger i EU-genopretningsprospektet, bør de følge den rækkefølge, de i bilag Va omhandlede oplysninger er fremlagt i.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>15</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 7 – litra a</Article>

<DocAmend2>Forordning (EU) nr. 2017/1129</DocAmend2>

<Article2>Artikel 23 – stk. 2 – afsnit 1</Article2>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

“2. Når prospektet vedrører et udbud af værdipapirer til offentligheden, har investorer, der allerede inden offentliggørelsen af tillægget har indvilliget i at købe eller tegne værdipapirer, i tre arbejdsdage efter tillæggets offentliggørelse ret til at trække deres accept tilbage, såfremt den væsentlige nye omstændighed, fejl eller unøjagtighed som omhandlet i stk. 1 indtraf eller blev konstateret inden afslutningen af udbudsperioden eller værdipapiroverdragelsen, alt efter hvad der sker først. Denne periode kan forlænges af udstederen eller udbyderen. Sidste dato for tilbagetrækningsretten skal fremgå af tillægget.

“2. Når prospektet vedrører et udbud af værdipapirer til offentligheden, har investorer, der allerede inden offentliggørelsen af tillægget har indvilliget i at købe eller tegne værdipapirer, i to arbejdsdage efter tillæggets offentliggørelse ret til at trække deres accept tilbage, såfremt den væsentlige nye omstændighed, fejl eller unøjagtighed som omhandlet i stk. 1 indtraf eller blev konstateret inden afslutningen af udbudsperioden eller værdipapiroverdragelsen, alt efter hvad der sker først. Denne periode kan forlænges af udstederen eller udbyderen. Sidste dato for tilbagetrækningsretten skal fremgå af tillægget.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>16</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 7 – litra b a (nyt)</Article>

<DocAmend2>Forordning (EU) nr. 2017/1129</DocAmend2>

<Article2>Artikel 23 – stk. 7a (nyt)</Article2>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba) Følgende stykke tilføjes:

 

"7a. Fristerne i artikel 23, stk. 2 og 3, bør udløbe 21 måneder efter denne forordnings anvendelsesdato."

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>17</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8</Article>

<DocAmend2>Forordning (EU) nr. 2017/1129</DocAmend2>

<Article2>Artikel 47a – stk. 1</Article2>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"Ordningen fastsat i artikel 14a udløber den [18 måneder efter denne forordnings anvendelsesdato]."

"Ordningen fastsat i artikel 14a udløber den [21 måneder efter denne forordnings anvendelsesdato]."

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>18</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8</Article>

<DocAmend2>Forordning (EU) nr. 2017/1129</DocAmend2>

<Article2>Artikel 47a – stk. 2</Article2>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"EU-genopretningsprospekter, der er udarbejdet i overensstemmelse med artikel 14a og godkendt mellem den [denne forordnings anvendelsesdato] og [18 måneder efter denne forordnings anvendelsesdato], er fortsat omfattet af nævnte artikel indtil udløbet af deres gyldighedsperiode, eller indtil der er forløbet tolv måneder efter den [18 måneder efter denne forordnings anvendelsesdato], alt efter hvilken dato der indtræder først."

"EU-genopretningsprospekter, der er udarbejdet i overensstemmelse med artikel 14a og godkendt mellem den [denne forordnings anvendelsesdato] og [21 måneder efter denne forordnings anvendelsesdato], er fortsat omfattet af nævnte artikel indtil udløbet af deres gyldighedsperiode, eller indtil der er forløbet tolv måneder efter den [21 måneder efter denne forordnings anvendelsesdato], alt efter hvilken dato der indtræder først."

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>19</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9</Article>

<DocAmend2>Forordning (EU) nr. 2017/1129</DocAmend2>

<Article2>Artikel 48 – stk. 2 – litra b</Article2>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) en analyse af, om EU-vækstprospektet sikrer en passende balance mellem investorbeskyttelse og reduktion af de administrative byrder for de personer, der har ret til at anvende det.

b) en analyse af, om EU-vækstprospektet sikrer en passende balance mellem investorbeskyttelse, navnlig for detailinvestorer, SMV'er og nystartede virksomheder, og reduktion af de administrative byrder for de personer, der har ret til at anvende det.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>20</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9</Article>

<DocAmend2>Forordning (EU) nr. 2017/1129</DocAmend2>

<Article2>Artikel 48 – stk. 2 – litra c</Article2>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c) antallet af godkendte EU-genopretningsprospekter og en analyse af udviklingen i dette antal

c) antallet af godkendte standardprospekter, EU-vækstprospekter og EU-genopretningsprospekter og en analyse af udviklingen i dette antal

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>21</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9</Article>

<DocAmend2>Forordning (EU) nr. 2017/1129</DocAmend2>

<Article2>Artikel 48 – stk. 2 – litra e</Article2>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e) en analyse af, om EU-genopretningsprospektet sikrer en passende balance mellem investorbeskyttelse og reduktion af de administrative byrder for de personer, der har ret til at anvende det."

e) en analyse af EU-genopretningsprospektets indvirkning, og om det sikrer en passende balance mellem investorbeskyttelse, navnlig for detailinvestorer, SMV'er og nystartede virksomheder, oplysningernes tilgængelighed og reduktion af de administrative byrder for de personer, der har ret til at anvende det."

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>22</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9</Article>

<DocAmend2>Forordning (EU) nr. 2017/1129</DocAmend2>

<Article2>Artikel 48 – stk. 2 – litra e a (nyt)</Article2>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ea) en analyse af, om der er behov for ændringer af de krav, som er fastsat i bilagene

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>23</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9</Article>

<DocAmend2>Forordning (EU) nr. 2017/1129</DocAmend2>

<Article2>Artikel 48 – stk. 2 – litra e b (nyt)</Article2>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

eb) omfanget af de investeringer, som investorer har trukket tilbage ved brug af deres tilbagetrækningsret, og deres andel af de samlede investeringer divideret med standardprospekterne, EU-vækstprospekterne og EU-genopretningsprospekterne, og, baseret på disse data, en vurdering af, om varigheden og karakteren af tilbagetrækningsretten er hensigtsmæssig og ikke gør processen for kapitaltilførsel eller investorbeskyttelsen mindre effektiv

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>24</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9</Article>

<DocAmend2>Forordning (EU) nr. 2017/1129</DocAmend2>

<Article2>Artikel 48 – stk. 2 – litra e c (nyt)</Article2>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ec) typer af og tendenser for ulovlig og svigagtig adfærd blandt investorer, udstedere, udbydere eller finansielle formidlere og tredjeparter i forbindelse med denne forordning

</Amend><Amend>Ændringsforslag  <NumAm>25</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9</Article>

<DocAmend2>Forordning (EU) nr. 2017/1129</DocAmend2>

<Article2>Artikel 48 – stk. 2 – litra e d (nyt)</Article2>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ed) en risiko- og cost-benefit-analyse af, om EU-genopretningsprospekter kan blive en permanent form for prospekt.

</Amend><Amend>Ændringsforslag  <NumAm>26</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Bilag I</Article>

<DocAmend2>Forordning (EU) nr. 2017/1129</DocAmend2>

<Article2>Bilag Va – afdeling I – afsnit 1</Article2>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Formålet er at identificere den virksomhed, der udsteder aktier, herunder dennes identifikator for juridiske enheder (LEI-kode), indregistreringsland og det websted, hvor investorer kan finde oplysninger om virksomhedens forretningsaktiviteter, de produkter, den fremstiller, eller de tjenesteydelser, den tilbyder, de vigtigste markeder, hvor den konkurrerer, dens organisatoriske struktur og, hvor det er relevant, oplysninger, der er integreret ved henvisning.

Formålet er at fremme mere gennemsigtighed og identificere den virksomhed, der udsteder aktier, herunder dennes identifikator for juridiske enheder (LEI-kode), indregistreringsland og det websted, hvis et sådant findes, hvor investorer kan finde oplysninger om virksomhedens forretningsaktiviteter og den ansvarsfraskrivelse, der er fastsat i dette bilags afdeling IV, fjerde afsnit, de produkter, den fremstiller, eller de tjenesteydelser, den tilbyder, de vigtigste markeder, hvor den konkurrerer, dens organisatoriske struktur og, hvor det er relevant, oplysninger, der er integreret ved henvisning.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>27</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Bilag I</Article>

<DocAmend2>Forordning (EU) nr. 2017/1129</DocAmend2>

<Article2>Bilag Va – afdeling III – afsnit 1</Article2>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Formålet er at beskrive de væsentligste risici, der er specifikke for udstederen og aktierne.

En beskrivelse af de væsentlige risici, der er specifikke for udstederen, og som kan påvirke udstederens evne til at opfylde sine forpligtelser i forbindelse med værdipapirerne, inddelt i et begrænset antal kategorier og anført i en afdeling med overskriften "Risikofaktorer".

 

For hver kategori anføres som det første de væsentligste risici i vurderingen af udstederen, udbyderen eller den person, der anmoder om optagelse til handel på et reguleret marked, idet der tages højde for deres negative effekt på udstederen og sandsynligheden for, at de forekommer. Disse risikofaktorer skal anføres i registreringsdokumentet.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>28</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Bilag I</Article>

<DocAmend2>Forordning (EU) nr. 2017/1129</DocAmend2>

<Article2>Bilag Va – afdeling IX – titel</Article2>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

IX. Erklæring om arbejdskapital

IX. Erklæring om arbejdskapital og erklæring om kapitalisering og gældssituation

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>29</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Bilag I</Article>

<DocAmend2>Forordning (EU) nr. 2017/1129</DocAmend2>

<Article2>Bilag Va – afdeling IX</Article2>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Formålet er at give oplysninger om, hvorvidt arbejdskapitalen er tilstrækkelig til at dække udsteders nuværende behov, eller hvordan udsteder i modsat fald agter at fremskaffe den nødvendige yderligere arbejdskapital.

Formålet er at give oplysninger om udsteders kapitalisering og gældssituation og oplysninger om, hvorvidt arbejdskapitalen er tilstrækkelig til at dække udsteders nuværende behov. Hvis der ikke er tilstrækkelig kapital, kræves der en klar beskrivelse af, hvordan udsteder agter at fremskaffe den nødvendige yderligere arbejdskapital.

</Amend>

</RepeatBlock-Amend>


PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Ændring af forordning (EU) 2017/1129 for så vidt angår EU-genopretningsprospektet og målrettede justeringer for finansielle formidlere med henblik på at bidrage til genopretningen efter covid-19-pandemien

Referencer

COM(2020)0281 – C9-0206/2020 – 2020/0155(COD)

Korresponderende udvalg

 Dato for meddelelse på plenarmødet

ECON

14.9.2020

 

 

 

Udtalelse fra

 Dato for meddelelse på plenarmødet

IMCO

14.9.2020

Ordfører for udtalelse

 Dato for valg

Virginie Joron

2.9.2020

Dato for vedtagelse

9.11.2020

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

44

0

0

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Alex Agius Saliba, Andrus Ansip, Pablo Arias Echeverría, Alessandra Basso, Brando Benifei, Adam Bielan, Biljana Borzan, Vlad-Marius Botoş, Markus Buchheit, Anna Cavazzini, Dita Charanzová, Deirdre Clune, David Cormand, Carlo Fidanza, Alexandra Geese, Sandro Gozi, Maria Grapini, Svenja Hahn, Virginie Joron, Eugen Jurzyca, Arba Kokalari, Marcel Kolaja, Kateřina Konečná, Andrey Kovatchev, Jean-Lin Lacapelle, Maria-Manuel Leitão-Marques, Morten Løkkegaard, Adriana Maldonado López, Antonius Manders, Beata Mazurek, Leszek Miller, Dan-Ştefan Motreanu, Kris Peeters, Anne-Sophie Pelletier, Miroslav Radačovský, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Róża Thun und Hohenstein, Kim Van Sparrentak, Marion Walsmann, Marco Zullo

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Marco Campomenosi

 


 

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB
I RÅDGIVENDE UDVALG

44

+

ECR

Adam Bielan, Carlo Fidanza, Eugen Jurzyca, Beata Mazurek

GUE/NGL

Kateřina Konečnám, Anne-Sophie Pelletier

ID

Alessandra Basso, Markus Buchheit, Marco Campomenosi, Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

NI

Miroslav Radačovský, Marco Zullo

PPE

Pablo Arias Echeverría, Deirdre Clune, Arba Kokalari, Andrey Kovatchev, Antonius Manders, Dan-Ştefan Motreanu, Kris Peeters, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Róża Thun und Hohenstein, Marion Walsmann, Ivan Štefanec

Renew

Andrus Ansip, Vlad-Marius Botoş, Dita Charanzová, Sandro Gozi, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard

S&D

Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Biljana Borzan, Maria Grapini, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Leszek Miller, Christel Schaldemose

Verts/ALE

Anna Cavazzini, David Cormand, Alexandra Geese, Marcel Kolaja, Kim Van Sparrentak

 

0

-

 

 

 

0

0

 

 

 

Tegnforklaring:

+ : for

- : imod

0 : hverken/eller

 

 

 


 

PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Ændring af forordning (EU) 2017/1129 for så vidt angår EU-genopretningsprospektet og målrettede justeringer for finansielle formidlere med henblik på at bidrage til genopretningen efter covid-19-pandemien

Referencer

COM(2020)0281 – C9-0206/2020 – 2020/0155(COD)

Dato for høring af EP

27.7.2020

 

 

 

Korresponderende udvalg

 Dato for meddelelse på plenarmødet

ECON

14.9.2020

 

 

 

Rådgivende udvalg

 Dato for meddelelse på plenarmødet

IMCO

14.9.2020

 

 

 

Ordførere

 Dato for valg

Ondřej Kovařík

7.9.2020

 

 

 

Dato for vedtagelse

19.11.2020

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

47

5

7

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Gunnar Beck, Marek Belka, Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Gilles Boyer, Francesca Donato, Derk Jan Eppink, Engin Eroglu, Markus Ferber, Jonás Fernández, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Luis Garicano, Sven Giegold, Valentino Grant, Claude Gruffat, José Gusmão, Enikő Győri, Eero Heinäluoma, Danuta Maria Hübner, Stasys Jakeliūnas, Othmar Karas, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Georgios Kyrtsos, Aurore Lalucq, Philippe Lamberts, Aušra Maldeikienė, Pedro Marques, Costas Mavrides, Jörg Meuthen, Csaba Molnár, Siegfried Mureşan, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Piernicola Pedicini, Lídia Pereira, Sirpa Pietikäinen, Dragoș Pîslaru, Evelyn Regner, Antonio Maria Rinaldi, Alfred Sant, Joachim Schuster, Ralf Seekatz, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Irene Tinagli, Ernest Urtasun, Inese Vaidere, Johan Van Overtveldt, Stéphanie Yon-Courtin, Marco Zanni, Roberts Zīle

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Manon Aubry, Patryk Jaki, Eugen Jurzyca, Maximilian Krah, Ville Niinistö, Mick Wallace

Dato for indgivelse

19.11.2020

 


 

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

47

+

PPE

Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Markus Ferber, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Aušra Maldeikienė, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Lídia Pereira, Sirpa Pietikäinen, Andreas Schwab, Inese Vaidere

S&D

Marek Belka, Jonás Fernández, Eero Heinäluoma, Pedro Marques, Costas Mavrides, Csaba Molnár, Evelyn Regner, Alfred Sant, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Irene Tinagli

Renew

Gilles Boyer, Engin Eroglu, Luis Garicano, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Caroline Nagtegaal, Dragoș Pîslaru, Stéphanie Yon-Courtin

Verts/ALE

Sven Giegold, Claude Gruffat, Philippe Lamberts, Ville Niinistö, Ernest Urtasun

ECR

Derk Jan Eppink, Patryk Jaki, Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

NI

Piernicola Pedicini

 

5

-

S&D

Aurore Lalucq

Verts/ALE

Stasys Jakeliūnas

GUE/NGL

Manon Aubry, José Gusmão, Mick Wallace

 

7

0

ID

Gunnar Beck, Francesca Donato, Valentino Grant, Maximilian Krah, Jörg Meuthen, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

 

Tegnforklaring:

+ : for

- : imod

0 : hverken/eller

 

 

[1] Endnu ikke offentliggjort i EUT.

[*] Ændringsforslag: Ny eller ændret tekst er markeret med fede typer og kursiv; udgået tekst er markeret med symbolet ▌.

[2] COM(2020) 456 final af 27.5.2020.

[3] Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1129 af 14. juni 2017 om det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel på et reguleret marked, og om ophævelse af direktiv 2003/71/EF (EUT L 168 af 30.6.2017, s. 12).

[4] Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980 af 14. marts 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1129 for så vidt angår format, indhold, kontrol og godkendelse af det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel på et reguleret marked, og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 809/2004 (EUT L 166 af 21.6.2019, s. 26).

[5]  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/852 af 18. juni 2020 om fastlæggelse af en ramme til fremme af bæredygtige investeringer og om ændring af forordning (EU) 2019/2088 (EUT L 198 af 22.6.2020, s. 13).

[6]  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/95/EU af 22. oktober 2014 om ændring af direktiv 2013/34/EU for så vidt angår offentliggørelse af ikke-finansielle oplysninger og oplysninger om mangfoldighed for visse store virksomheder og koncerner (EUT L 330 af 15.11.2014, s. 1).

[7] Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug (forordningen om markedsmisbrug) og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF og Kommissionens direktiv 2003/124/EF, 2003/125/EF og 2004/72/EF (EUT L 173 af 12.6.2014, s. 1).

[8] Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF af 15. december 2004 om harmonisering af gennemsigtighedskrav i forbindelse med oplysninger om udstedere, hvis værdipapirer er optaget til handel på et reguleret marked, og om ændring af direktiv 2001/34/EF (EUT L 390 af 31.12.2004, s. 38).

[9] Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/565 af 25. april 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU for så vidt angår de organisatoriske krav til og vilkårene for drift af investeringsselskaber samt definitioner af begreber med henblik på nævnte direktiv (EUT L 87 af 31.3.2017, s. 1).

[10] Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/43/EF af 17. maj 2006 om lovpligtig revision af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber, om ændring af Rådets direktiv 78/660/EØF og 83/349/EØF og om ophævelse af Rådets direktiv 84/253/EØF (EUT L 157 af 9.6.2006, s. 87).

[11] Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 537/2014 af 16. april 2014 om specifikke krav til lovpligtig revision af virksomheder af interesse for offentligheden og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2005/909/EF (EUT L 158 af 27.5.2014, s. 77).

Seneste opdatering: 4. december 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik