Διαδικασία : 2020/0155(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0228/2020

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0228/2020

Συζήτηση :

PV 10/02/2021 - 9
CRE 10/02/2021 - 9

Ψηφοφορία :

PV 11/02/2021 - 2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2021)0047

<Date>{19/11/2020}19.11.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0228/2020</NoDocSe>
PDF 338kWORD 116k

<TitreType>ΕΚΘΕΣΗ</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 όσον αφορά το ενημερωτικό δελτίο για την ανάκαμψη της ΕΕ και στοχευμένες προσαρμογές για τους χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές με στόχο τη διευκόλυνση της ανάκαμψης από την πανδημία COVID-19</Titre>

<DocRef>(COM(2020)0281 – C9-0206/2020 – 2020/0155(COD))</DocRef>


<Commission>{ECON}Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής</Commission>

Εισηγητής: <Depute>Ondřej Kovařík</Depute>

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 11.11.2020ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 όσον αφορά το ενημερωτικό δελτίο για την ανάκαμψη της ΕΕ και στοχευμένες προσαρμογές για τους χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές με στόχο τη διευκόλυνση της ανάκαμψης από την πανδημία COVID-19

(COM(2020)0281 – C9-0206/2020 – 2020/0155(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2020)0281),

 έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C9-0206/2020),

 έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

 έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 29ης Οκτωβρίου 2020[1],

 έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

 έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών,

 έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A9-0228/2020),

1. εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

 

Τροπολογία  1

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ[*]

στην πρόταση της Επιτροπής

---------------------------------------------------------

2020/0155 (COD)

 

Πρόταση

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 όσον αφορά το ενημερωτικό δελτίο για την ανάκαμψη της ΕΕ και στοχευμένες προσαρμογές για τους χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές με στόχο τη διευκόλυνση της ανάκαμψης από την πανδημία COVID-19

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

 

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 114,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Η πανδημία COVID-19 επηρεάζει σοβαρά τους πολίτες, τις επιχειρήσεις, τα συστήματα υγείας και τις οικονομίες των κρατών μελών. Η Επιτροπή, στην ανακοίνωση της προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών της 27ης Μαρτίου 2020 με τίτλο «Η ώρα της Ευρώπης: ανασύνταξη και προετοιμασία για την επόμενη γενιά»[2] τόνισε ότι η ρευστότητα και η πρόσβαση σε χρηματοδότηση θα αποτελούν διαρκή πρόκληση τους επόμενους μήνες. Ως εκ τούτου, είναι ζωτικής σημασίας να υποστηριχθεί η ανάκαμψη από τον σοβαρό οικονομικό κλυδωνισμό που προκάλεσε η πανδημία COVID-19 με τη θέσπιση στοχευμένων τροποποιήσεων σε διατάξεις της χρηματοπιστωτικής νομοθεσίας. Η παρούσα δέσμη μέτρων θεσπίζεται υπό τον τίτλο «Δέσμη μέτρων για την ανάκαμψη των κεφαλαιαγορών».

(2) Ο κανονισμός (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου[3] καθορίζει τις απαιτήσεις κατάρτισης, έγκρισης και διανομής του ενημερωτικού δελτίου που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά της Ένωσης. Στο πλαίσιο των μέτρων που θα βοηθήσουν τους εκδότες να ανακάμψουν από τον οικονομικό κλυδωνισμό που προκλήθηκε από την πανδημία COVID-19, απαιτούνται στοχευμένες τροποποιήσεις του καθεστώτος για το ενημερωτικό δελτίο. Οι τροποποιήσεις αυτές αναμένεται να παράσχουν στους εκδότες και τους χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές τη δυνατότητα να μειώσουν το κόστος και να αποδεσμεύσουν πόρους για το στάδιο της ανάκαμψης αμέσως μετά την κρίση. Οι τροποποιήσεις θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τους πρωταρχικούς στόχους του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 ώστε να διασφαλίζεται υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών και των επενδυτών και ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Θα πρέπει επίσης να λαμβάνουν πλήρως υπόψη τον βαθμό στον οποίο η κρίση έχει επηρεάσει την παρούσα κατάσταση των εκδοτών και τις μελλοντικές προοπτικές τους.

(2α) Η κρίση COVID-19 καθιστά τις εταιρείες της Ένωσης, ιδίως τις ΜΜΕ και τις νεοφυείς επιχειρήσεις, περισσότερο ευπαθείς και τρωτές. Όπου απαιτείται για τη διευκόλυνση και τη διαφοροποίηση των πηγών χρηματοδότησης για τις εταιρείες της Ένωσης, με ιδιαίτερη έμφαση στις ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένων των νεοφυών επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης, η άρση των αδικαιολόγητων φραγμών και της γραφειοκρατίας μπορεί να συμβάλει στην προώθηση της ικανότητάς τους να έχουν πρόσβαση σε αγορές μετοχικών τίτλων καθώς και σε πιο ποικίλες, πιο μακροπρόθεσμες και πιο ανταγωνιστικές επενδυτικές ευκαιρίες, τόσο για μικροεπενδυτές όσο και για μεγαλοεπενδυτές. Στο πλαίσιο αυτό, ο παρών κανονισμός θα πρέπει επίσης να έχει ως στόχο να διευκολύνει τους δυνητικούς επενδυτές να ενημερώνονται σχετικά με τις επενδυτικές ευκαιρίες σε εταιρείες, δεδομένου ότι συχνά αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην αξιολόγηση νέων και μικρών επιχειρήσεων με μικρό επιχειρηματικό ιστορικό, με αποτέλεσμα να περιορίζονται τα καινοτόμα ανοίγματα, ιδίως από νέους επιχειρηματίες.

(3) Τα πιστωτικά ιδρύματα ανέλαβαν δράση για την ανάκαμψη προκειμένου να στηρίξουν τις εταιρείες που είχαν ανάγκη από χρηματοδότηση, και αναμένεται να αποτελέσουν θεμελιώδη πυλώνα της ανάκαμψης. Ο κανονισμός (ΕΕ) 2017/2019 παρέχει στα πιστωτικά ιδρύματα το δικαίωμα απαλλαγής από την υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου σε περίπτωση προσφοράς ορισμένων μη μετοχικών κινητών αξιών που εκδίδονται συνεχώς ή κατ’ επανάληψη, μέχρι συνολικού ποσού 75 εκατ. EUR σε περίοδο 12 μηνών. Το εν λόγω κατώτατο όριο απαλλαγής θα πρέπει να αυξηθεί για περιορισμένο χρονικό διάστημα προκειμένου να ενθαρρυνθεί η συγκέντρωση κεφαλαίων για τα πιστωτικά ιδρύματα και να τους δοθεί ένα περιθώριο ώστε να στηρίξουν τους πελάτες τους στην πραγματική οικονομία. Εφόσον το μέτρο αυτό περιορίζεται στο στάδιο της ανάκαμψης, θα πρέπει, ως εκ τούτου, να είναι διαθέσιμο για περιορισμένο χρονικό διάστημα και να τερματίζεται στις 31 Δεκεμβρίου 2022.

(4) Για την ταχεία αντιμετώπιση των σοβαρών οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19, είναι σημαντικό να θεσπιστούν μέτρα για τη διευκόλυνση των επενδύσεων στην πραγματική οικονομία, να καταστεί δυνατή η ταχεία ανακεφαλαιοποίηση των εταιρειών στην Ένωση και να δοθεί στους εκδότες η δυνατότητα να αντλήσουν κεφάλαια από δημόσιες αγορές σε πρώιμο στάδιο της διαδικασίας ανάκαμψης. Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί, είναι σκόπιμο να δημιουργηθεί ένα νέο συνοπτικό ενημερωτικό δελτίο (στο εξής: ενημερωτικό δελτίο για την ανάκαμψη της ΕΕ), το οποίο πρέπει, ενώ επίσης θα αντιμετωπίζει τα οικονομικά και χρηματοπιστωτικά ζητήματα που εγείρονται ειδικά από την πανδημία της COVID-19, να είναι εύκολο να εκπονηθεί από τους εκδότες, να είναι εύκολα κατανοητό για τους επενδυτές, ιδίως για τους ιδιώτες επενδυτές, που επιθυμούν να τους χρηματοδοτήσουν, καθώς και να είναι εύκολο να ελεγχθεί και να εγκριθεί από τις αρμόδιες αρχές. Πρέπει να σημειωθεί ότι το ενημερωτικό δελτίο για την ανάκαμψη της ΕΕ πρέπει να γίνει αντιληπτό κυρίως ως μέσο ανασυγκρότησης μετοχικού κεφαλαίου, με προσεκτική παρακολούθηση από τις αρμόδιες εθνικές αρχές, ώστε να εξασφαλίζεται ότι τηρούνται οι απαιτήσεις ενημέρωσης των καταναλωτών. Είναι σημαντικό οι τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 που περιέχονται στον παρόντα κανονισμό να μη χρησιμοποιηθούν για την παράκαμψη της δέουσας διαδικασίας για την επανεξέταση και την ενδεχόμενη αναθεώρηση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, η οποία θα πρέπει να συνοδεύεται από πλήρη εκτίμηση επιπτώσεων. Στο πλαίσιο αυτό, δεν θα ήταν σκόπιμο να προστεθούν επιπλέον στοιχεία στα καθεστώτα γνωστοποίησης που δεν απαιτούνται ήδη βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 και του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2019/980 της Επιτροπής[4]. Τέτοια στοιχεία πρέπει να εισάγονται μόνο στην περίπτωση κανονιστικής πρότασης της Επιτροπής βάσει της επανεξέτασης του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, όπως προβλέπεται στο άρθρο 48 του εν λόγω κανονισμού.

(4α) Είναι σημαντικό να ευθυγραμμιστούν οι πληροφορίες για τους μικροεπενδυτές και τα βασικά έγγραφα πληροφοριών μεταξύ των διαφόρων χρηματοπιστωτικών προϊόντων και νόμων, και να διασφαλιστεί η πλήρης επενδυτική επιλογή και η συγκρισιμότητα στην Ένωση. Επιπλέον, η προστασία των καταναλωτών και των ιδιωτών επενδυτών θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στις προβλεπόμενες αναθεωρήσεις του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 και άλλων σχετικών νόμων για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, ώστε να διασφαλίζονται εναρμονισμένα, απλά και εύληπτα ενημερωτικά έγγραφα για όλους τους ιδιώτες επενδυτές σε όλους τους ισχύοντες νόμους.

Η προβλεπόμενη αναθεώρηση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 θα πρέπει να εξετάζει τη συνοχή και τη συμβατότητα των απαιτήσεων που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2020/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου[5] και στην οδηγία 2014/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου[6].

(4β) Οι πληροφορίες από εταιρείες όσον αφορά περιβαλλοντικά, κοινωνικά και σχετικά με τη διακυβέρνηση ζητήματα (ΠΚΔ) αποκτούν όλο και μεγαλύτερη σημασία για τους επενδυτές, προκειμένου να μετρηθούν οι επιπτώσεις των επενδύσεών τους στη βιωσιμότητα και να ενσωματωθούν ζητήματα βιωσιμότητας στις επενδυτικές τους αποφάσεις και στη διαχείριση κινδύνου. Ως εκ τούτου, οι εταιρείες αντιμετωπίζουν αυξανόμενη πίεση για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις τόσο των επενδυτών όσο και των πιστωτικών ιδρυμάτων για τα θέματα αυτά και υποχρεούνται να συμμορφώνονται με πολλαπλά πρότυπα για τις γνωστοποιήσεις ΠΚΔ, τα οποία συχνά είναι κατακερματισμένα και ασυνεπή. Ως εκ τούτου, για τον σκοπό της βελτίωσης της γνωστοποίησης πληροφοριών σχετικά με τη βιωσιμότητα από τις εταιρείες και της εναρμόνισης των απαιτήσεων για την εν λόγω γνωστοποίηση στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη άλλες νομοθετικές πράξεις της Ένωσης για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, η Επιτροπή θα πρέπει, στο πλαίσιο της επανεξέτασης που προβλέπεται να πραγματοποιηθεί έως τις 21 Ιουλίου 2022, να αξιολογήσει κατά πόσον είναι σκόπιμο να ενσωματωθούν πληροφορίες σχετικά με τη βιωσιμότητα στον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129 και να υποβάλει νομοθετική πρόταση για την εφαρμογή των στόχων βιωσιμότητας με τυποποιημένο και συγκρίσιμο τρόπο σε ολόκληρη τη νομοθεσία της Ένωσης για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες.

(5) Οι εταιρείες που έχουν μετοχές εισηγμένες προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά ή σε αγορά ανάπτυξης ΜΜΕ κατά τους τελευταίους 18 συναπτούς μήνες τουλάχιστον πριν από την προσφορά των μετοχών ή την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση, θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις περιοδικής και συνεχούς γνωστοποίησης δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου[7], της οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου[8] ή του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/565 της Επιτροπής[9]. Επομένως, μεγάλο μέρος του απαιτούμενου περιεχομένου του ενημερωτικού δελτίου θα είναι ήδη διαθέσιμο στο κοινό και οι επενδυτές θα διαπραγματεύονται με βάση τις πληροφορίες αυτές. Ως εκ τούτου, το ενημερωτικό δελτίο για την ανάκαμψη της ΕΕ θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για δευτερογενείς εκδόσεις και θα πρέπει να επικεντρώνεται μόνο στις ουσιώδεις πληροφορίες που χρειάζονται οι επενδυτές για τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων κατόπιν ενημέρωσης. Ωστόσο, κατά περίπτωση, οι εκδότες ή οι προσφέροντες θα πρέπει να εξετάζουν τον τρόπο με τον οποίο η πανδημία COVID-19 έχει επηρεάσει τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες από την έναρξη της πρωτογενούς έκδοσης, καθώς και τις μελλοντικές αναμενόμενες επιπτώσεις της πανδημίας στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες, εάν υπάρχουν.

(6) Προκειμένου να αποτελέσει αποτελεσματικό εργαλείο για τους εκδότες, το ενημερωτικό δελτίο για την ανάκαμψη της ΕΕ θα πρέπει να είναι ενιαίο έγγραφο περιορισμένου μεγέθους, να επιτρέπει την ενσωμάτωση πληροφοριών μέσω παραπομπής και να επωφελείται από το διαβατήριο για πανευρωπαϊκές δημόσιες προσφορές κινητών αξιών ή εισαγωγές προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά.

(7) Το ενημερωτικό δελτίο για την ανάκαμψη της ΕΕ θα πρέπει να περιλαμβάνει συνοπτικό περιληπτικό σημείωμα ως χρήσιμη πηγή πληροφοριών για τους επενδυτές, και ειδικότερα τους μικροεπενδυτές. Το εν λόγω περιληπτικό σημείωμα θα πρέπει να βρίσκεται στην αρχή του ενημερωτικού δελτίου για την ανάκαμψη της ΕΕ και να εστιάζει σε βασικές πληροφορίες που θα παρέχουν στους επενδυτές τη δυνατότητα να αποφασίζουν ποιες προσφορές και εισαγωγές κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση να μελετήσουν περαιτέρω, επανεξετάζοντας στη συνέχεια το σύνολο του ενημερωτικού δελτίου για την ανάκαμψη της ΕΕ προκειμένου να λάβουν την απόφασή τους. Οι βασικές πληροφορίες θα πρέπει να περιλαμβάνουν πληροφορίες που καλύπτουν συγκεκριμένα τον οικονομικό και επιχειρηματικό αντίκτυπο, εάν υπάρχει, της νόσου COVID-19, καθώς και τον προβλεπόμενο μελλοντικό αντίκτυπο, εάν υπάρχει. Το ενημερωτικό δελτίο για την ανάκαμψη της ΕΕ θα πρέπει να διασφαλίζει την προστασία των ιδιωτών επενδυτών τηρώντας τις σχετικές διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, αποφεύγοντας παράλληλα τον υπερβολικό διοικητικό φόρτο. Από την άποψη αυτή, είναι ουσιώδες το περιληπτικό σημείωμα να μην μειώνει την προστασία των επενδυτών ούτε να δημιουργεί παραπλανητική εντύπωση στον επενδυτή. Ως εκ τούτου, οι εκδότες θα πρέπει να διασφαλίζουν υψηλό επίπεδο επιμέλειας κατά τη σύνταξη του περιληπτικού σημειώματος.

(7α) Προκειμένου να αμβλυνθούν οι ανησυχίες σχετικά με τη μειωμένη ποσότητα πληροφοριών που παρέχονται από το ενημερωτικό δελτίο για την ανάκαμψη της ΕΕ σε σύγκριση με ένα απλοποιημένο ενημερωτικό δελτίο δευτερογενούς έκδοσης, είναι σημαντικό να υπάρχει πλήρης διαφάνεια όσον αφορά την μείωση της αξίας των μετοχών μετά την έκδοση. Οι εξαιρετικά μειωτικές εκδόσεις ενδέχεται να έχουν ουσιώδη αντίκτυπο στη διάρθρωση του κεφαλαίου του εκδότη και, ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο, μεταξύ των απαιτήσεων πληροφόρησης που πρέπει να δημοσιοποιούνται από τους εκδότες, να συμπεριληφθούν λεπτομέρειες σχετικά με την απομείωση του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου που θα υποστούν οι υφιστάμενοι μέτοχοι του εκδότη μετά τη δημόσια προσφορά. Θα πρέπει, ωστόσο, να ληφθεί υπόψη ότι, για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ενδέχεται να είναι αναγκαία η έκδοση δημόσιας προσφοράς για μετοχές που υπερβαίνουν το συνολικό ποσό του κεφαλαίου τους, για παράδειγμα για την ανάληψη μεγάλων έργων με σκοπό την κλιμάκωση των δραστηριοτήτων τους. Δεδομένου ότι είναι προτιμότερο από την άποψη της μεροληπτικής μεταχείρισης χρέους/μετοχικού κεφαλαίου στην Ένωση οι εν λόγω ΜΜΕ να αντλούν μετοχικό κεφάλαιο αντί για την ανάληψη περαιτέρω χρέους μέσω τραπεζικών δανείων, η θέσπιση ανώτατου ορίου στις προσφορές του εκδότη ως ποσοστό του ανεξόφλητου κεφαλαίου δεν αποτελεί κατάλληλο εργαλείο για την παρακολούθηση της μείωσης της αξίας των μετοχών.

(8) Για τη συλλογή δεδομένων που υποστηρίζουν την αξιολόγηση του καθεστώτος για το ενημερωτικό δελτίο για την ανάκαμψη της ΕΕ, το ενημερωτικό δελτίο για την ανάκαμψη της ΕΕ θα πρέπει να συμπεριληφθεί στον μηχανισμό αποθήκευσης της ΕΑΚΑΑ. Προκειμένου να περιοριστεί ο διοικητικός φόρτος λόγω της αλλαγής του μηχανισμού αυτού, το ενημερωτικό δελτίο για την ανάκαμψη της ΕΕ θα μπορούσε να χρησιμοποιεί τα ίδια δεδομένα με εκείνα που ορίζονται για το ενημερωτικό δελτίο για δευτερογενή έκδοση που προβλέπεται στο άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, υπό την προϋπόθεση ότι παραμένει σαφής η διαφοροποίηση μεταξύ των δύο τύπων ενημερωτικών δελτίων.

(9) Το ενημερωτικό δελτίο για την ανάκαμψη της ΕΕ θα πρέπει να συμπληρώνει τις άλλες μορφές ενημερωτικών δελτίων που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129, λαμβανομένων υπόψη των διαφόρων τύπων κινητών αξιών, εκδοτών, προσφορών και εισαγωγών. Ως εκ τούτου, εκτός εάν ρητώς ορίζεται διαφορετικά, κάθε αναφορά στο «ενημερωτικό δελτίο» δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 θα πρέπει να νοείται ως αναφορά σε όλες τις διαφορετικές μορφές ενημερωτικών δελτίων, συμπεριλαμβανομένου του ενημερωτικού δελτίου για την ανάκαμψη της ΕΕ που προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό.

(10) Ο κανονισμός (ΕΕ) 2017/1129 απαιτεί από τους χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές να ενημερώνουν τους επενδυτές σχετικά με τη δυνατότητα συμπληρώματος και, σε ορισμένες περιπτώσεις, να έρχονται σε επαφή με επενδυτές την ίδια ημέρα της δημοσίευσης του συμπληρώματος. Η προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να γίνει η επαφή με τους επενδυτές, καθώς και το εύρος των επενδυτών με τους οποίους απαιτείται επικοινωνία, μπορούν να εγείρουν δυσκολίες για τους χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές. Θα πρέπει να προβλεφθεί ένα περισσότερο αναλογικό καθεστώς, που θα προσφέρει ανακούφιση και θα αποδεσμεύσει πόρους για τους χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές, διατηρώντας παράλληλα υψηλό επίπεδο προστασίας των επενδυτών. Το καθεστώς αυτό θα πρέπει να διευκρινίζει ποιοι επενδυτές θα πρέπει να ενημερώνονται από τους χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές όταν δημοσιεύεται συμπλήρωμα και θα πρέπει να παρατείνει την προθεσμία για την επικοινωνία με τους εν λόγω επενδυτές. Το καθεστώς θα πρέπει επίσης να διασφαλίζει ότι παρέχονται οι ίδιες πληροφορίες σε όλους τους επενδυτές.

(11) Εφόσον το ενημερωτικό δελτίο για την ανάκαμψη της ΕΕ περιορίζεται στο στάδιο της ανάκαμψης, το καθεστώς του εν λόγω ενημερωτικού δελτίου θα πρέπει να λήξει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022. Προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχεια των ενημερωτικών δελτίων για την ανάκαμψη της ΕΕ, τα ενημερωτικά δελτία για την ανάκαμψη της ΕΕ που έχουν εγκριθεί πριν από τη λήξη του καθεστώτος θα πρέπει να επωφελούνται από ρήτρα αποδοχής του προϋφιστάμενου καθεστώτος.

(12) Η Επιτροπή θα πρέπει, το αργότερο έως τις 21 Ιουλίου 2022, να παρουσιάσει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, συνοδευόμενη, κατά περίπτωση, από νομοθετική πρόταση. Στο πλαίσιο της εν λόγω επανεξέτασης, θα πρέπει να περιλαμβάνεται αξιολόγηση του κατά πόσον το καθεστώς γνωστοποίησης για τα ενημερωτικά δελτία για την ανάκαμψη της ΕΕ είναι κατάλληλο για την επίτευξη των στόχων που επιδιώκονται με τον παρόντα κανονισμό, ιδίως δε αν επιτυγχάνεται η σωστή ισορροπία μεταξύ της μείωσης του διοικητικού φόρτου και της προστασίας των επενδυτών.

(13) Επομένως, ο κανονισμός (ΕΕ) 2017/1129 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2017/1129 τροποποιείται ως εξής:

(-1) Η αιτιολογική σκέψη 66 τροποποιείται ως εξής:

«(66) Για να βελτιωθεί η ασφάλεια δικαίου, θα πρέπει να διασαφηνισθούν οι αντίστοιχες προθεσμίες εντός των οποίων ένας εκδότης πρέπει να δημοσιεύει συμπλήρωμα ενημερωτικού δελτίου και εντός των οποίων οι επενδυτές έχουν δικαίωμα να υπαναχωρήσουν από την αποδοχή μιας προσφοράς μετά τη δημοσίευση συμπληρώματος. Αφενός, η υποχρέωση συμπλήρωσης του ενημερωτικού δελτίου θα πρέπει να ισχύει όταν το σημαντικό νέο στοιχείο, το ουσιώδες σφάλμα ή η ουσιώδης ανακρίβεια ανακύπτει πριν από την λήξη της περιόδου προσφοράς ή την έναρξη της διαπραγμάτευσης των εν λόγω κινητών αξιών σε ρυθμιζόμενη αγορά, ανάλογα με το ποια από τις δύο περιπτώσεις είναι μεταγενέστερη. Αφετέρου, το δικαίωμα υπαναχώρησης από την αποδοχή θα πρέπει να ασκείται μόνον εάν το ενημερωτικό δελτίο έχει σχέση με δημόσια προσφορά κινητών αξιών και το σημαντικό νέο στοιχείο, το ουσιώδες σφάλμα ή η ουσιώδης ανακρίβεια ανέκυψε ή επισημάνθηκε πριν από τη λήξη της περιόδου προσφοράς και την παράδοση των κινητών αξιών. Ως εκ τούτου, το δικαίωμα υπαναχώρησης θα πρέπει να συνδέεται με τη χρονική στιγμή της εμφάνισης του σημαντικού νέου στοιχείου, του ουσιώδους σφάλματος ή της ουσιώδους ανακρίβειας που δικαιολογεί συμπλήρωμα και θα πρέπει να εφαρμόζεται εφόσον αυτό το γενεσιουργό αίτιο εμφανίζεται ενώ η προσφορά είναι ακόμη ανοιχτή και πριν από την παράδοση των κινητών αξιών. Το δικαίωμα υπαναχώρησης που χορηγείται στους επενδυτές λόγω σημαντικού νέου στοιχείου, ουσιώδους σφάλματος ή ουσιώδους ανακρίβειας που ανέκυψε ή επισημάνθηκε κατά τη διάρκεια ισχύος του ενημερωτικού δελτίου δεν επηρεάζεται από το γεγονός ότι το αντίστοιχο συμπλήρωμα δημοσιεύεται μετά την περίοδο ισχύος του εν λόγω ενημερωτικού δελτίου. Στην ειδική περίπτωση προσφοράς η οποία συνεχίζεται στο πλαίσιο δύο διαδοχικών βασικών ενημερωτικών δελτίων, το γεγονός ότι ο εκδότης βρίσκεται στη διαδικασία έγκρισης επόμενου βασικού ενημερωτικού δελτίου δεν αίρει την υποχρέωση συμπλήρωσης του προηγούμενου βασικού ενημερωτικού δελτίου μέχρι τη λήξη ισχύος του και χορήγησης των σχετικών δικαιωμάτων υπαναχώρησης. Για να βελτιωθεί η ασφάλεια δικαίου, θα πρέπει στο συμπλήρωμα του ενημερωτικού δελτίου να προσδιορίζεται πότε παύει να ισχύει το δικαίωμα υπαναχώρησης. Οι χρηματοπιστωτικοί διαμεσολαβητές θα πρέπει να ενημερώνουν τους επενδυτές για τα δικαιώματά τους και να διευκολύνουν τις διαδικασίες στην περίπτωση που οι επενδυτές ασκούν το δικαίωμά τους να υπαναχωρήσουν από την αποδοχή μιας προσφοράς. Οι χρηματοπιστωτικοί διαμεσολαβητές θα πρέπει να ενημερώνουν τους πελάτες τους τουλάχιστον μία φορά για τη δυνατότητα δημοσίευσης συμπληρώματος, καθώς και για τον τόπο και τον χρόνο δημοσίευσής του. Κατά τις εγγραφές των κινητών αξιών εντός της αρχικής περιόδου εγγραφής, οι χρηματοπιστωτικοί διαμεσολαβητές θα πρέπει να ενημερώνουν τους πελάτες τους σχετικά με το δικαίωμά τους να υπαναχωρήσουν από τις αποδοχές και να διευκολύνουν την εξέλιξη της διαδικασίας όταν οι επενδυτές ασκούν το δικαίωμα υπαναχώρησης από τις αποδοχές αυτές. Σε περίπτωση που δημοσιεύεται συμπλήρωμα οι χρηματοπιστωτικοί διαμεσολαβητές θα πρέπει να επικοινωνούν με τους πελάτες τους με ηλεκτρονικά μέσα. Αν ο επενδυτής δεν παρέχει δίαυλο ηλεκτρονικής επικοινωνίας στον διαμεσολαβητή, ο προκείμενος επενδυτής παραιτείται από το δικαίωμα επικοινωνίας μέσω διαμεσολαβητών. Στην περίπτωση αυτή, οι πληροφορίες σχετικά με το συμπλήρωμα θα πρέπει να διατίθενται στον δικτυακό τόπο του εκδότη.»

(1) στο άρθρο 1 παράγραφος 4, προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο ια):

«ια) από την/τις [ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού] έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022 στις μη μετοχικές κινητές αξίες που εκδίδονται συνεχώς ή κατ’ επανάληψη από πιστωτικά ιδρύματα εφόσον η συνολική αθροιστική ανταλλακτική αξία των προσφερόμενων κινητών αξιών στην Ένωση είναι μικρότερη από 150 000 000 EUR ανά πιστωτικό ίδρυμα, υπολογιζόμενη σε περίοδο 12 μηνών, υπό τον όρο ότι αυτές οι κινητές αξίες:

i) δεν είναι μειωμένης εξασφάλισης, μετατρέψιμες ή εναλλάξιμες· και

ii) δεν παρέχουν δικαίωμα εγγραφής ή απόκτησης άλλων ειδών κινητών αξιών ούτε συνδέονται με παράγωγο μέσο.»·

(2) στο άρθρο 6 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο, το εισαγωγικό κείμενο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 14 παράγραφος 2, του άρθρου 14α παράγραφος 2 και του άρθρου 18 παράγραφος 1, το ενημερωτικό δελτίο περιέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που είναι ουσιώδεις για να προβεί ο επενδυτής σε εμπεριστατωμένη αξιολόγηση σχετικά με τα εξής:»·

(3) στο άρθρο 7 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 12α:

«12α. Κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 3 έως 12, το ενημερωτικό δελτίο για την ανάκαμψη της ΕΕ το οποίο καταρτίζεται σύμφωνα με το άρθρο 14α περιλαμβάνει περιληπτικό σημείωμα σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο.

Το περιληπτικό σημείωμα του ενημερωτικού δελτίου για την ανάκαμψη της ΕΕ καταρτίζεται υπό μορφή συνοπτικού εγγράφου που συντάσσεται με περιεκτικό τρόπο και η εκτύπωσή του έχει μέγιστο μέγεθος δύο σελίδων Α4.

Το περιληπτικό σημείωμα δεν περιέχει παραπομπές σε άλλα μέρη του ενημερωτικού δελτίου ούτε ενσωματώνει πληροφορίες μέσω παραπομπής και:

α) παρουσιάζεται και σελιδοποιείται με τρόπο που καθιστά εύκολη την ανάγνωση και χρησιμοποιεί χαρακτήρες αναγνώσιμου μεγέθους·

β) συντάσσεται σε γλώσσα και ύφος που διευκολύνουν την κατανόηση των πληροφοριών, ιδίως δε σε γλώσσα σαφή, όχι τεχνική, συνοπτική και κατανοητή για τους επενδυτές κάθε είδους·

β α) καταρτίζεται σύμφωνα με το άρθρο 27.

γ) απαρτίζεται από τις εξής τέσσερις ενότητες:

i) εισαγωγή, που περιέχει προειδοποιήσεις και την ημερομηνία έγκρισης του ενημερωτικού δελτίου, όπως ορίζεται στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου·

ii) βασικές πληροφορίες για τον εκδότη, συμπεριλαμβανομένης, όπου αρμόζει, ειδικής αναφοράς τουλάχιστον 400 λέξεων σχετικά με τον οικονομικό και δημοσιονομικό αντίκτυπο της πανδημίας COVID-19 στον εκδότη·

iii) βασικές πληροφορίες για τις μετοχές, συμπεριλαμβανομένων τυχόν περιορισμών και διαδικασιών για την άσκηση των δικαιωμάτων που συνδέονται με τις μετοχές·

iv) βασικές πληροφορίες για τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά ή και τα δύο.»·

(4) προστίθεται το ακόλουθο άρθρο 14α:

«Άρθρο 14α
Ενημερωτικό δελτίο για την ανάκαμψη της ΕΕ

1. Οι ακόλουθοι εκδότες μπορούν να επιλέξουν να καταρτίσουν ενημερωτικό δελτίο για την ανάκαμψη της ΕΕ βάσει του απλοποιημένου καθεστώτος που ορίζεται στο παρόν άρθρο σε περίπτωση δημόσιας προσφοράς μετοχών ή εισαγωγής μετοχών προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά:

α) εκδότες των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά κατά τους τελευταίους 18 συναπτούς μήνες τουλάχιστον και οι οποίοι εκδίδουν μετοχές ανταλλάξιμες με υφιστάμενες μετοχές οι οποίες έχουν ήδη εκδοθεί·

β) εκδότες των οποίων οι μετοχές έχουν ήδη αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε αγορά ανάπτυξης ΜΜΕ κατά τους τελευταίους 18 συναπτούς μήνες τουλάχιστον, υπό την προϋπόθεση ότι έχει δημοσιευθεί ενημερωτικό δελτίο για την προσφορά των εν λόγω μετοχών και οι οποίοι εκδίδουν μετοχές ανταλλάξιμες με υφιστάμενες μετοχές οι οποίες έχουν ήδη εκδοθεί.

β α) προσφέροντες κινητές αξίες που είναι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά ή σε αγορά ανάπτυξης ΜΜΕ τουλάχιστον κατά τους τελευταίους 18 μήνες.

 

2. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 6 παράγραφος 1 και με την επιφύλαξη του άρθρου 18 παράγραφος 1, το ενημερωτικό δελτίο για την ανάκαμψη της ΕΕ περιέχει τις σχετικές μειωμένες πληροφορίες που είναι απαραίτητες προκειμένου να παρέχεται στους επενδυτές η δυνατότητα να κατανοήσουν:

α) τις προοπτικές και τη χρηματοοικονομική επίδοση του εκδότη και τις σημαντικές αλλαγές στη χρηματοοικονομική και επιχειρηματική θέση του εκδότη που προέκυψαν μετά τη λήξη της τελευταίας εταιρικής χρήσης, εάν υπάρχουν, καθώς και τη μακροπρόθεσμη επιχειρηματική στρατηγική και τους στόχους του, τόσο χρηματοοικονομικούς όσο και μη χρηματοοικονομικούς· ο εκδότης περιλαμβάνει, εάν αρμόζει, ειδική αναφορά τουλάχιστον 400 λέξεων στον χρηματοοικονομικό και επιχειρηματικό αντίκτυπο της COVID-19 στον εκδότη και δήλωση σχετικά με τον προβλεπόμενο μελλοντικό αντίκτυπό της·

β) τις ουσιώδεις πληροφορίες σχετικά με τις μετοχές, τα δικαιώματα που συνδέονται με τις μετοχές, συμπεριλαμβανομένων τυχόν περιορισμών στα εν λόγω δικαιώματα, τους λόγους της έκδοσης και τον αντίκτυπό της στη συνολική διάρθρωση του κεφαλαίου του εκδότη, τη γνωστοποίηση της κεφαλαιοποίησης και του χρέους, δήλωση για το κεφάλαιο κίνησης, καθώς και τη χρήση των εσόδων.

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο ενημερωτικό δελτίο για την ανάκαμψη της ΕΕ συντάσσονται και παρουσιάζονται με συνοπτικό και κατανοητό τρόπο ο οποίος παρέχει τη δυνατότητα ανάλυσης και επιτρέπει στους επενδυτές, ιδίως στους μη επαγγελματίες επενδυτές, να λαμβάνουν επενδυτικές αποφάσεις κατόπιν ενημέρωσης. Η αρμόδια αρχή λαμβάνει επίσης υπόψη αν ο εκδότης έχει γνωστοποιήσει στο κοινό τις ρυθμιζόμενες πληροφορίες σύμφωνα με την οδηγία 2004/109/ΕΚ, κατά περίπτωση, τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 και, κατά περίπτωση, τις πληροφορίες που αναφέρονται στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2017/565 της Επιτροπής.

Το ενημερωτικό δελτίο για την ανάκαμψη της ΕΕ είναι ένα ενιαίο έγγραφο που περιέχει τις ελάχιστες πληροφορίες που προβλέπονται στο παράρτημα Vα. Η εκτύπωσή του έχει μέγιστο μέγεθος 30 σελίδων Α4 και παρουσιάζεται και σελιδοποιείται με τρόπο που καθιστά εύκολη την ανάγνωση και χρησιμοποιεί χαρακτήρες αναγνώσιμου μεγέθους.

Οι πληροφορίες που ενσωματώνονται μέσω παραπομπής σύμφωνα με το άρθρο 19 δεν λαμβάνονται υπόψη όσον αφορά το μέγιστο μέγεθος 30 σελίδων χαρτιού Α4 που αναφέρεται στο τρίτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

Οι εκδότες μπορούν να αποφασίζουν τη σειρά με την οποία οι πληροφορίες που αναφέρονται στο παράρτημα Vα παρατίθενται στο ενημερωτικό δελτίο για την ανάκαμψη της ΕΕ.»·

(5) στο άρθρο 20 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 6α:

«6α. Κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 2 και 4, οι προθεσμίες που καθορίζονται στην παράγραφο 2 πρώτο εδάφιο και στην παράγραφο 4 για την κατάρτιση ενημερωτικού δελτίου για την ανάκαμψη της ΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 14α μειώνονται σε πέντε εργάσιμες ημέρες. Ο εκδότης ενημερώνει την αρμόδια αρχή τουλάχιστον πέντε εργάσιμες ημέρες πριν από την προβλεπόμενη ημερομηνία υποβολής της αίτησης έγκρισης.»·

(6) στο άρθρο 21 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 5α:

«5α. Το ενημερωτικό δελτίο για την ανάκαμψη της ΕΕ που καταρτίζεται σύμφωνα με το άρθρο 14α ταξινομείται στον μηχανισμό αποθήκευσης που αναφέρεται στην παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου. Τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται για την ταξινόμηση των ενημερωτικών δελτίων που καταρτίζονται σύμφωνα με το άρθρο 14 μπορούν να χρησιμοποιούνται για την ταξινόμηση των ενημερωτικών δελτίων για την ανάκαμψη της ΕΕ που καταρτίζονται σύμφωνα με το άρθρο 14α, υπό την προϋπόθεση ότι γίνεται διαφοροποίηση μεταξύ των δύο τύπων ενημερωτικών δελτίων στον εν λόγω μηχανισμό αποθήκευσης.»·

(7) Το άρθρο 23 τροποποιείται ως εξής:

α) στην παράγραφο 2, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2. Εάν το ενημερωτικό δελτίο σχετίζεται με δημόσια προσφορά κινητών αξιών, επενδυτές οι οποίοι έχουν ήδη συμφωνήσει να αγοράσουν τις κινητές αξίες ή να εγγραφούν πριν από τη δημοσίευση του συμπληρώματος, έχουν το δικαίωμα, το οποίο πρέπει να ασκηθεί εντός τριών εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση του συμπληρώματος, να υπαναχωρήσουν αποσύροντας την αποδοχή τους, εφόσον το σημαντικό νέο στοιχείο, το ουσιώδες σφάλμα ή η ουσιώδης ανακρίβεια που αναφέρονται στην παράγραφο 1, ανέκυψε ή επισημάνθηκε πριν από τη λήξη της περιόδου προσφοράς ή την παράδοση των κινητών αξιών, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο. Το δικαίωμα υπαναχώρησης ασκείται εντός τριών εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση του συμπληρώματος. Η περίοδος αυτή μπορεί να παρατείνεται από τον εκδότη ή τον προσφέροντα. Η τελική ημερομηνία για το δικαίωμα υπαναχώρησης αναφέρεται στο συμπλήρωμα.»·

β) στην παράγραφο 3, το πρώτο και δεύτερο εδάφιο αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«3. Όταν οι επενδυτές αγοράζουν ή εγγράφονται για να αγοράσουν κινητές αξίες μέσω χρηματοπιστωτικού διαμεσολαβητή μεταξύ του χρόνου έγκρισης του ενημερωτικού δελτίου για τις εν λόγω κινητές αξίες και της λήξης της αρχικής περιόδου προσφοράς όποιο από τα δύο συμβεί σε μεταγενέστερο χρόνο, ο χρηματοπιστωτικός διαμεσολαβητής ενημερώνει τους επενδυτές σχετικά με την πιθανότητα δημοσίευσης συμπληρώματος καθώς και τον τόπο και τον χρόνο της δημοσίευσης και ότι ο χρηματοπιστωτικός διαμεσολαβητής θα τους συνδράμει στην άσκηση του δικαιώματός τους να υπαναχωρήσουν από την αποδοχή προσφοράς σε αυτήν την περίπτωση.

Όταν οι επενδυτές που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου έχουν το δικαίωμα υπαναχώρησης που αναφέρεται στην παράγραφο 2, ο χρηματοπιστωτικός διαμεσολαβητής επικοινωνεί με τους εν λόγω επενδυτές εντός της εργάσιμης ημέρας που ακολουθεί την ημέρα δημοσίευσης του συμπληρώματος. Προκειμένου να αποφευχθούν καταστάσεις στις οποίες ένας επενδυτής δεν θα πληρούσε τις προϋποθέσεις για να λάβει πληροφορίες από τον χρηματοπιστωτικό διαμεσολαβητή, οι πληροφορίες σχετικά με το συμπλήρωμα διατίθενται στον δικτυακό τόπο του εκδότη.»·

(8) παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 47α:

«Άρθρο 47α
Χρονικός περιορισμός του ενημερωτικού δελτίου για την ανάκαμψη της ΕΕ

Το καθεστώς που ορίζεται στο άρθρο 14α και στο άρθρο 23 παράγραφοι 2 και 3 λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2022.

Τα ενημερωτικά δελτία για την ανάκαμψη της ΕΕ που καταρτίζονται σύμφωνα με το άρθρο 14α και έχουν εγκριθεί μεταξύ της [ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού] και της 31ης Δεκεμβρίου 2022 εξακολουθούν να διέπονται από το εν λόγω άρθρο μέχρι τη λήξη της ισχύος τους ή έως ότου παρέλθουν δώδεκα μήνες από τις 31 Δεκεμβρίου 2022, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο.

(9) στο άρθρο 48, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2. Η έκθεση αξιολογεί, μεταξύ άλλων, κατά πόσον το περιληπτικό σημείωμα του ενημερωτικού δελτίου, τα καθεστώτα γνωστοποίησης που ορίζονται στα άρθρα 14, 14α και 15 και το γενικό έγγραφο αναφοράς που αναφέρεται στο άρθρο 9 εξακολουθούν να είναι κατάλληλα, με βάση τους επιδιωκόμενους στόχους. Ειδικότερα, η έκθεση περιλαμβάνει τα εξής:

α) τον αριθμό των ενημερωτικών δελτίων ανάπτυξης ΕΕ των προσώπων σε καθεμία από τις τέσσερις κατηγορίες που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως δ) του άρθρου 15 παράγραφος 1 και ανάλυση της εξέλιξης κάθε τέτοιου αριθμού καθώς και των τάσεων όσον αφορά την επιλογή τόπων διαπραγμάτευσης από τα πρόσωπα που δικαιούνται να χρησιμοποιούν το ενημερωτικό δελτίο ανάπτυξης ΕΕ·

β) ανάλυση του κατά πόσον το ενημερωτικό δελτίο ανάπτυξης ΕΕ επιτυγχάνει τη σωστή ισορροπία μεταξύ της προστασίας των επενδυτών και της μείωσης των διοικητικών επιβαρύνσεων για τα πρόσωπα που έχουν το δικαίωμα να το χρησιμοποιούν·

γ) τον αριθμό των εγκεκριμένων ενημερωτικών δελτίων για την ανάκαμψη της ΕΕ και ανάλυση της εξέλιξης του αριθμού αυτού, καθώς και εκτίμηση της πραγματικής πρόσθετης κεφαλαιοποίησης της αγοράς που κινητοποιείται από τα εν λόγω ενημερωτικά δελτία κατά τον χρόνο έκδοσης, προκειμένου να συγκεντρωθούν εμπειρίες σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο για την ανάκαμψη της ΕΕ για εκ των υστέρων αξιολόγηση·

δ) το κόστος κατάρτισης και εξασφάλισης της έγκρισης ενημερωτικού δελτίου για την ανάκαμψη της ΕΕ σε σύγκριση με το τρέχον κόστος ενός τυποποιημένου ενημερωτικού δελτίου, ενός ενημερωτικού δελτίου δευτερογενούς έκδοσης και ενός ενημερωτικού δελτίου για την ανάπτυξη της ΕΕ, καθώς και ένδειξη της συνολικής εξοικονόμησης οικονομικών πόρων που επιτεύχθηκε και του κόστους που θα μπορούσε να μειωθεί περαιτέρω, όπως και του συνολικού κόστους συμμόρφωσης με τον παρόντα κανονισμό για τους εκδότες, τους προσφέροντες και τους χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές, με υπολογισμό του κόστους αυτού ως ποσοστό του λειτουργικού κόστους·

ε) ανάλυση του κατά πόσον το ενημερωτικό δελτίο για την ανάκαμψη της ΕΕ επιτυγχάνει τη σωστή ισορροπία μεταξύ της προστασίας των επενδυτών και της μείωσης των διοικητικών επιβαρύνσεων για τα πρόσωπα που έχουν το δικαίωμα να το χρησιμοποιούν και σχετικά με την προσβασιμότητα των ουσιωδών πληροφοριών για τις επενδύσεις.»·

 

(10) το κείμενο που παρατίθεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού παρεμβάλλεται ως παράρτημα Vα.

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Vα

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΤΗΣ ΕΕ

- I  Περίληψη

Το ενημερωτικό δελτίο για την ανάκαμψη της ΕΕ περιλαμβάνει περιληπτικό σημείωμα που καταρτίζεται σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 12α. Το εν λόγω περιληπτικό σημείωμα δεν περιλαμβάνεται στον υπολογισμό της μέγιστης έκτασης του ενημερωτικού δελτίου για την ανάκαμψη της ΕΕ που προβλέπεται στο άρθρο 14α παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο.

I. Όνομα εκδότη, χώρα σύστασης, σύνδεσμος προς τον δικτυακό τόπο του εκδότη

Σκοπός είναι να προσδιοριστεί η εταιρεία που εκδίδει μετοχές, μέσω της νομικής και εμπορικής της επωνυμίας, συμπεριλαμβανομένου του αναγνωριστικού της κωδικού νομικής οντότητας («LEI»), της χώρας σύστασής της και του δικτυακού τόπου όπου οι επενδυτές μπορούν να βρουν πληροφορίες σχετικά με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της εταιρείας, τα προϊόντα που παράγει ή τις υπηρεσίες που παρέχει, τις κύριες αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται, την οργανωτική δομή της και, κατά περίπτωση, πληροφορίες που ενσωματώνονται μέσω παραπομπής.

II. Δήλωση ευθύνης

Σκοπός είναι να προσδιοριστούν τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για την κατάρτιση του ενημερωτικού δελτίου για την ανάκαμψη της ΕΕ και να συμπεριληφθεί δήλωσή τους ότι, εξ όσων γνωρίζουν, οι πληροφορίες που περιέχονται στο ενημερωτικό δελτίο για την ανάκαμψη της ΕΕ είναι σύμφωνες με την πραγματικότητα και ότι δεν υπάρχουν παραλείψεις στο ενημερωτικό δελτίο για την ανάκαμψη της ΕΕ οι οποίες θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενό του.

Κατά περίπτωση, η δήλωση περιλαμβάνει πληροφορίες που προέρχονται από τρίτα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των πηγών των εν λόγω πληροφοριών, καθώς και δήλωση ή έκθεση προσώπου που ενεργεί ως εμπειρογνώμονας και τα ακόλουθα στοιχεία του εν λόγω προσώπου:

α) ονοματεπώνυμο·

β) επαγγελματική διεύθυνση·

γ) επαγγελματικά προσόντα· και

δ) σημαντικό συμφέρον που (ενδεχομένως) έχει το πρόσωπο αυτό στον εκδότη.

Στη δήλωση αναφέρεται η αρμόδια αρχή που έχει εγκρίνει, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, το ενημερωτικό δελτίο για την ανάκαμψη της ΕΕ, σε σχέση με την πληρότητα, τη δυνατότητα κατανόησης και τη συνεκτικότητα των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό, διευκρινίζεται ότι η εν λόγω έγκριση δεν συνιστά ευνοϊκή γνώμη για τον εκδότη και διευκρινίζεται ότι το ενημερωτικό δελτίο για την ανάκαμψη της ΕΕ έχει καταρτιστεί σύμφωνα με το άρθρο 14α.

III. Παράγοντες κινδύνου

Περιγραφή των σημαντικότερων κινδύνων που αφορούν ειδικά τον εκδότη και ενδέχεται να επηρεάσουν την ικανότητα του εκδότη να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του για τις κινητές αξίες, σε περιορισμένο αριθμό κατηγοριών, σε τμήμα που φέρει τον τίτλο «Παράγοντες κινδύνου».

Σε κάθε κατηγορία, πρώτα παρατίθενται οι σημαντικότεροι κίνδυνοι, στην αξιολόγηση από τον εκδότη, τον προσφέροντα ή το πρόσωπο που ζητά την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά, λαμβανομένου υπόψη του αρνητικού αντικτύπου που έχουν στον εκδότη, καθώς και της πιθανότητας εμφάνισής τους. Οι παράγοντες κινδύνου επιβεβαιώνονται από το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου για την ανάκαμψη της ΕΕ.

 

IV. Οικονομικές καταστάσεις

Απαιτείται να δημοσιεύονται οικονομικές καταστάσεις (ετήσιες και εξαμηνιαίες) που καλύπτουν την περίοδο των 12 μηνών πριν από την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου για την ανάκαμψη της ΕΕ. Εάν έχουν δημοσιευθεί τόσο οι ετήσιες όσο και οι εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις, τότε απαιτείται η δημοσίευση μόνο των ετήσιων καταστάσεων που έπονται των εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να υπόκεινται σε ανεξάρτητο έλεγχο. Η έκθεση ελέγχου καταρτίζεται σύμφωνα με την οδηγία 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου[10] και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 537/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου[11].

Στις περιπτώσεις στις οποίες δεν εφαρμόζονται η οδηγία 2006/43/ΕΚ και ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 537/2014, πρέπει οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις να είναι ελεγμένες ή στο πλαίσιό τους να διευκρινίζεται αν, για τους σκοπούς του ενημερωτικού δελτίου για την ανάκαμψη της ΕΕ, οι πληροφορίες αυτές παρέχουν πραγματική και ακριβή εικόνα σύμφωνα με τα ισχύοντα ελεγκτικά πρότυπα στο εκάστοτε κράτος μέλος ή με ισοδύναμο πρότυπο. Διαφορετικά, στο ενημερωτικό δελτίο για την ανάκαμψη της ΕΕ πρέπει να περιλαμβάνονται οι ακόλουθες πληροφορίες:

α) ευδιάκριτη δήλωση όπου αναφέρονται τα ελεγκτικά πρότυπα που χρησιμοποιήθηκαν·

β) εξήγηση για οποιαδήποτε σημαντική απόκλιση από τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα·

Σε περίπτωση που οι ορκωτοί ελεγκτές έχουν αρνηθεί να συντάξουν εκθέσεις ελέγχου σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ή σε περίπτωση που οι εν λόγω εκθέσεις περιέχουν επιφυλάξεις, τροποποίηση γνώμης, δηλώσεις αποποίησης ευθύνης ή επισήμανση θέματος, πρέπει να συνοδεύονται από σχετική αιτιολόγηση, και οι εν λόγω επιφυλάξεις, τροποποιήσεις, δηλώσεις αποποίησης ευθύνης ή επισήμανση θέματος πρέπει να παρατίθενται στην πλήρη έκτασή τους.

Περιλαμβάνεται επίσης περιγραφή κάθε σημαντικής μεταβολής στη χρηματοοικονομική θέση του ομίλου η οποία έλαβε χώρα από τη λήξη της τελευταίας χρήσης για την οποία δημοσιεύθηκαν είτε ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις είτε ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές πληροφορίες ή υποβάλλεται σχετική αρνητική δήλωση.

Κατά περίπτωση, συμπεριλαμβάνονται επίσης άτυπες (pro forma) πληροφορίες.

 

IVα – Μερισματική πολιτική

Περιγραφή της πολιτικής του εκδότη όσον αφορά τη διανομή μερισμάτων, καθώς και οποιωνδήποτε τρεχόντων σχετικών περιορισμών, όπως και σχετικά με τις επαναφορές μετοχών.

V. Πληροφορίες για τις τάσεις

Ο σκοπός είναι να συμπεριληφθεί περιγραφή:

α) των σημαντικότερων πρόσφατων τάσεων όσον αφορά την παραγωγή, τις πωλήσεις και τα αποθέματα, το κόστος και τις τιμές πώλησης από τη λήξη της τελευταίας χρήσης έως την ημερομηνία του ενημερωτικού δελτίου για την ανάκαμψη της ΕΕ·

β) πληροφοριών για κάθε γνωστή τάση, αβεβαιότητα, αίτημα, δέσμευση ή γεγονός που ευλόγως μπορεί να αναμένεται ότι θα επηρεάσει σημαντικά τις προοπτικές του εκδότη τουλάχιστον για την τρέχουσα χρήση.

β α) πληροφοριών σχετικά με τη βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη επιχειρηματική στρατηγική και τους στόχους του εκδότη, τόσο χρηματοοικονομικούς όσο και μη χρηματοοικονομικούς στο πλαίσιο της κρίσης COVID-19, κατά περίπτωση.

Εάν δεν υπάρχει σημαντική μεταβολή σε καμία από τις τάσεις του στοιχείου α) ή β) του παρόντος τμήματος, απαιτείται σχετική δήλωση.

 

VI. Τελική τιμή προσφοράς και ποσό των μετοχών, συμπεριλαμβανομένης της ανέκκλητης δέσμευσης των μετόχων άνω του 5 % και των ονομάτων των αναδόχων.

Σκοπός είναι να καθοριστούν οι ειδικές πληροφορίες σχετικά με την ανταλλακτική αξία της προσφοράς μετοχών και να παρασχεθούν πληροφορίες σχετικά με τις βέβαιες δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει οι κύριοι μέτοχοι να εγγραφούν για περισσότερο από το 5 % της προσφοράς και τις συμφωνίες αναδοχής.

VII. Τόπος και χρόνος εγγραφής των μετοχών

Σκοπός είναι η παροχή των ακόλουθων ουσιωδών πληροφοριών σχετικά με τις μετοχές που προσφέρονται δημόσια:

α) ο διεθνής αριθμός αναγνώρισης τίτλων («ISIN»)·

β) τα δικαιώματα που συνδέονται με τις μετοχές, τη διαδικασία άσκησης των δικαιωμάτων αυτών και τυχόν περιορισμούς των εν λόγω δικαιωμάτων·

γ)  η παροχή πληροφοριών σχετικά με τον τόπο εγγραφής των μετοχών και τη χρονική περίοδο, συμπεριλαμβανομένων τυχόν πιθανών τροποποιήσεων, κατά τη διάρκεια της οποίας θα είναι ανοικτή η προσφορά, καθώς και περιγραφή της διαδικασίας για την υποβολή αίτησης εγγραφής μαζί με την ημερομηνία έκδοσης νέων μετοχών.

VIII. Λόγοι της προσφοράς και χρήση των εσόδων

Σκοπός είναι η παροχή πληροφοριών σχετικά με τους λόγους της προσφοράς και, κατά περίπτωση, το εκτιμώμενο καθαρό ποσό των εσόδων, αναλυτικά ανά κύρια προβλεπόμενη χρήση και κατά σειρά προτεραιότητας των εν λόγω χρήσεων.

Όταν ο εκδότης γνωρίζει ότι τα αναμενόμενα έσοδα δεν θα επαρκέσουν για τη χρηματοδότηση όλων των προβλεπόμενων χρήσεων, τότε αναφέρεται το ποσό και οι πηγές των συμπληρωματικών κεφαλαίων που απαιτούνται. Επίσης αναφέρεται λεπτομερώς όταν τα έσοδα χρησιμοποιούνται για την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων, εκτός του συνήθους πλαισίου των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, για τη χρηματοδότηση προαναγγελθεισών αποκτήσεων άλλων επιχειρήσεων ή για την εξόφληση, μείωση ή εξαγορά χρεών.

VIIIα – Αποδεικτικό της στήριξης με κρατικές ενισχύσεις

Σκοπός είναι να παρασχεθούν πληροφορίες σχετικά με το κατά πόσον ο εκδότης έχει λάβει κρατική ενίσχυση υπό οποιαδήποτε μορφή στο πλαίσιο της ανάκαμψης καθώς και σχετικά με τον σκοπό, το είδος του μέσου και το ποσό της ληφθείσας ενίσχυσης, καθώς και τους όρους που την συνοδεύουν, εφόσον υπάρχουν.

IXα. Κεφαλαιοποίηση και χρέος

Δήλωση για το επίπεδο της κεφαλαιοποίησης και του χρέους (με διάκριση των οφειλών σε καλυπτόμενες ή μη καλυπτόμενες από εγγυήσεις, και σε καλυπτόμενες ή μη καλυπτόμενες από ασφάλειες) σε ημερομηνία που δεν απέχει περισσότερο από 90 ημέρες πριν από την ημερομηνία του εγγράφου. Στον όρο «χρέος» περιλαμβάνονται επίσης οι έμμεσες και οι ενδεχόμενες οφειλές.

Στην περίπτωση σημαντικών μεταβολών στη θέση κεφαλαιοποίησης και χρέους του εκδότη εντός της περιόδου των 90 ημερών, παρέχονται πρόσθετες πληροφορίες μέσω της υποβολής λεπτομερούς περιγραφής των εν λόγω μεταβολών ή μέσω της επικαιροποίησης των ποσών.

X. Δήλωση για το κεφάλαιο κίνησης

Πρόκειται για δήλωση σχετικά με το εάν υπάρχει ή όχι κεφάλαιο κίνησης επαρκές για τις τρέχουσες απαιτήσεις του εκδότη. Εάν το κεφάλαιο κίνησης είναι ανεπαρκές, θα πρέπει να παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ο εκδότης προτείνει να χορηγήσει το συμπληρωματικό κεφαλαίο κίνησης που απαιτείται.

XI. Συγκρούσεις συμφερόντων

Σκοπός είναι η παροχή πληροφοριών σχετικά με τυχόν συγκρούσεις συμφερόντων που σχετίζονται με την έκδοση.

XII. Απομείωση της αξίας και μετοχικά μερίδια μετά την έκδοση

Σκοπός είναι η παροχή πληροφοριών σχετικά με τη συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο και την απομείωση της αξίας του και των δικαιωμάτων ψήφου που θα αντιμετωπίσουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι μετά την αύξηση κεφαλαίου που προκύπτει ως αποτέλεσμα από τη δημόσια προσφορά.».

 


 

 

11.11.2020ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

<CommissionInt>προς την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής</CommissionInt>


<Titre>σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 όσον αφορά το ενημερωτικό δελτίο για την ανάκαμψη της ΕΕ και στοχευμένες προσαρμογές για τους χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές με στόχο τη διευκόλυνση της ανάκαμψης από την πανδημία COVID-19</Titre>

<DocRef>(COM(2020)0281 – C9-0206/2020 – 2020/0155(COD))</DocRef>

Συντάκτρια γνωμοδότησης: <Depute>Virginie Joron</Depute>

 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη τις ακόλουθες τροπολογίες:

<RepeatBlock-Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Αιτιολογική σκέψη 2</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2) Ο κανονισμός (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου14 καθορίζει τις απαιτήσεις κατάρτισης, έγκρισης και διανομής του ενημερωτικού δελτίου που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά της Ένωσης. Στο πλαίσιο των μέτρων που θα βοηθήσουν τους εκδότες να ανακάμψουν από τον οικονομικό κλυδωνισμό που προκλήθηκε από την πανδημία COVID-19, απαιτούνται στοχευμένες τροποποιήσεις του καθεστώτος για το ενημερωτικό δελτίο. Οι τροποποιήσεις αυτές αναμένεται να παράσχουν στους εκδότες και τους χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές τη δυνατότητα να μειώσουν το κόστος και να αποδεσμεύσουν πόρους για το στάδιο της ανάκαμψης αμέσως μετά την κρίση.

(2) Ο κανονισμός (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου14 καθορίζει τις απαιτήσεις κατάρτισης, έγκρισης και διανομής του ενημερωτικού δελτίου που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά της Ένωσης. Στο πλαίσιο των μέτρων που θα βοηθήσουν τους εκδότες να ανακάμψουν από τον οικονομικό κλυδωνισμό που προκλήθηκε από την πανδημία COVID-19, απαιτούνται στοχευμένες τροποποιήσεις του καθεστώτος για το ενημερωτικό δελτίο, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές σέβονται τις αρχές της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς και δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στις ειδικές ανάγκες των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και των νεοφυών επιχειρήσεων. Οι τροποποιήσεις αυτές αναμένεται να παράσχουν στους εκδότες και τους χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές τη δυνατότητα να μειώσουν το κόστος και να αποδεσμεύσουν πόρους για το στάδιο της ανάκαμψης αμέσως μετά την κρίση. Οι τροποποιήσεις θα πρέπει επίσης να προστατεύουν τα συμφέροντα των επενδυτών λιανικής και των καταναλωτών, προκειμένου να παρέχονται κίνητρα για χρηματοδοτική συμμετοχή και να μετατρέπονται οι αποταμιευτές σε επενδυτές. Η πρόσβαση στη χρηματοδότηση με ίδια κεφάλαια για τις ΜΜΕ, τους επιχειρηματίες και την κοινωνική οικονομία έχει καταστεί ακόμη πιο σημαντική για την ανάκαμψη από την πανδημία COVID-19.

_________________

_________________

14 Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2017, σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή κατά την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 2003/71/ΕΚ (ΕΕ L 168 της 30.6.2017, σ. 12).

14 Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2017, σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή κατά την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 2003/71/ΕΚ (ΕΕ L 168 της 30.6.2017, σ. 12).

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2α) Η κρίση COVID-19 καθιστά τις εταιρείες της Ένωσης, ιδίως τις ΜΜΕ και τις νεοφυείς επιχειρήσεις, πιο ευπαθείς και τρωτές. Όπου απαιτείται για τη διευκόλυνση και τη διαφοροποίηση των πηγών χρηματοδότησης για τις εταιρείες της Ένωσης, με ιδιαίτερη έμφαση στις ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένων των νεοφυών επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης, η άρση των αδικαιολόγητων φραγμών και της γραφειοκρατίας μπορεί να συμβάλει στην προώθηση της ικανότητάς τους να έχουν πρόσβαση σε αγορές μετοχικών τίτλων καθώς και σε πιο ποικίλες, πιο μακροπρόθεσμες και πιο ανταγωνιστικές επενδυτικές ευκαιρίες, τόσο για μικροεπενδυτές όσο και για μεγαλοεπενδυτές. Στο πλαίσιο αυτό, ο παρών κανονισμός θα πρέπει επίσης να έχει ως στόχο να διευκολύνει τους δυνητικούς επενδυτές να ενημερώνονται σχετικά με τις επενδυτικές ευκαιρίες σε εταιρείες, δεδομένου ότι συχνά αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην αξιολόγηση νέων και μικρών επιχειρήσεων με μικρό επιχειρηματικό ιστορικό, με αποτέλεσμα να περιορίζονται τα καινοτόμα ανοίγματα, ιδίως από νέους επιχειρηματίες.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Αιτιολογική σκέψη 3</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3) Τα πιστωτικά ιδρύματα ανέλαβαν δράση για την ανάκαμψη προκειμένου να στηρίξουν τις εταιρείες που είχαν ανάγκη από χρηματοδότηση, και αναμένεται να αποτελέσουν θεμελιώδη πυλώνα της ανάκαμψης. Ο κανονισμός (ΕΕ) 2017/2019 παρέχει στα πιστωτικά ιδρύματα το δικαίωμα απαλλαγής από την υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου σε περίπτωση προσφοράς ορισμένων μη μετοχικών κινητών αξιών που εκδίδονται συνεχώς ή κατ’ επανάληψη, μέχρι συνολικού ποσού 75 εκατ. EUR σε περίοδο 12 μηνών. Το εν λόγω κατώτατο όριο απαλλαγής θα πρέπει να αυξηθεί για περιορισμένο χρονικό διάστημα προκειμένου να ενθαρρυνθεί η συγκέντρωση κεφαλαίων για τα πιστωτικά ιδρύματα και να τους δοθεί ένα περιθώριο ώστε να στηρίξουν τους πελάτες τους στην πραγματική οικονομία. Εφόσον το μέτρο αυτό περιορίζεται στο στάδιο της ανάκαμψης, θα πρέπει, ως εκ τούτου, να είναι διαθέσιμο για περιορισμένο χρονικό διάστημα 18 μηνών.

(3) Τα πιστωτικά ιδρύματα ανέλαβαν δράση για την ανάκαμψη προκειμένου να στηρίξουν τις εταιρείες που είχαν ανάγκη από χρηματοδότηση, και αναμένεται να αποτελέσουν θεμελιώδη πυλώνα της ανάκαμψης. Ο κανονισμός (ΕΕ) 2017/2019 παρέχει στα πιστωτικά ιδρύματα το δικαίωμα απαλλαγής από την υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου σε περίπτωση προσφοράς ορισμένων μη μετοχικών κινητών αξιών που εκδίδονται συνεχώς ή κατ’ επανάληψη, μέχρι συνολικού ποσού 75 εκατ. EUR σε περίοδο 12 μηνών. Το εν λόγω κατώτατο όριο απαλλαγής θα πρέπει να αυξηθεί για περιορισμένο χρονικό διάστημα προκειμένου να ενθαρρυνθεί η συγκέντρωση κεφαλαίων για τα πιστωτικά ιδρύματα και να τους δοθεί ένα περιθώριο ώστε να στηρίξουν τους πελάτες τους στην πραγματική οικονομία. Εφόσον το μέτρο αυτό περιορίζεται στο στάδιο της ανάκαμψης, θα πρέπει, ως εκ τούτου, να είναι διαθέσιμο για περιορισμένο χρονικό διάστημα 21 μηνών.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Αιτιολογική σκέψη 7</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7) Το ενημερωτικό δελτίο για την ανάκαμψη της ΕΕ θα πρέπει να περιλαμβάνει συνοπτικό περιληπτικό σημείωμα ως χρήσιμη πηγή πληροφοριών για τους επενδυτές, και ειδικότερα τους μικροεπενδυτές. Το εν λόγω περιληπτικό σημείωμα θα πρέπει να αποτελεί αυτοτελές τμήμα του ενημερωτικού δελτίου για την ανάκαμψη της ΕΕ και να εστιάζει σε βασικές πληροφορίες που θα παρέχουν στους επενδυτές τη δυνατότητα να αποφασίζουν ποιες προσφορές και εισαγωγές κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση να μελετήσουν περαιτέρω, επανεξετάζοντας το σύνολο του ενημερωτικού δελτίου για την ανάκαμψη της ΕΕ προκειμένου να λάβουν την απόφασή τους.

(7) Το ενημερωτικό δελτίο για την ανάκαμψη της ΕΕ θα πρέπει να περιλαμβάνει συνοπτικό περιληπτικό σημείωμα ως χρήσιμη πηγή πληροφοριών για τους επενδυτές, και ειδικότερα τους μικροεπενδυτές, τους αποταμιευτές, τις ΜΜΕ και τις νεοφυείς επιχειρήσεις. Το εν λόγω περιληπτικό σημείωμα θα πρέπει να βρίσκεται στην αρχή του ενημερωτικού δελτίου για την ανάκαμψη της ΕΕ και να εστιάζει σε ουσιώδεις, ακριβείς και επικαιροποιημένες πληροφορίες που θα παρέχουν στους επενδυτές τη δυνατότητα να αποφασίζουν ποιες προσφορές και εισαγωγές κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση να μελετήσουν περαιτέρω, και στη συνέχεια να εξετάσουν το σύνολο του ενημερωτικού δελτίου για την ανάκαμψη της ΕΕ προκειμένου να λάβουν την απόφασή τους. Είναι απαραίτητο να ακολουθηθεί μια προσέγγιση ενιαίας αγοράς που θα αποφεύγει τον κατακερματισμό μεταξύ των κρατών μελών κατά τη δημιουργία του ενημερωτικού δελτίου για την ανάκαμψη της ΕΕ. Η προσέγγιση αυτή θα πρέπει να διασφαλίζεται με την παροχή πρόσβασης στο ενημερωτικό δελτίο για την ανάκαμψη της ΕΕ σε όλα τα κράτη μέλη, καθώς και με την παροχή συντονισμού όσον αφορά τη γλώσσα, τη μορφή και τα μέσα πρόσβασης στο ενημερωτικό δελτίο για την ανάκαμψη της ΕΕ, με στόχο οι επενδυτές να μπορούν οι ίδιοι να αξιολογούν και να κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(7α) Η ύπαρξη μη εναρμονισμένων πρακτικών όσον αφορά τη δομή των πληροφοριών που παρουσιάζονται στο ενημερωτικό δελτίο για την ανάκαμψη της ΕΕ ενδέχεται να δυσχεράνει τη σαφή κατανόηση των κινδύνων εκ μέρους των δυνητικών επενδυτών και να οδηγήσει σε αύξηση του κατακερματισμού της αγοράς. Προκειμένου να εξασφαλίζεται το κατάλληλο επίπεδο σαφήνειας σε ολόκληρη την Ένωση, οι πληροφορίες θα πρέπει να παρέχονται με σαφή και κατανοητό τρόπο, ώστε οι μεμονωμένοι επενδυτές να μπορούν οι ίδιοι να αξιολογούν και να κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους. Οι εν λόγω πληροφορίες θα πρέπει να καθίστανται εύκολα προσβάσιμες από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο εκδίδεται η προσφορά και, ει δυνατόν, από τον εκδότη. Οι εκδότες θα πρέπει να παρουσιάζουν τις πληροφορίες του παραρτήματος Vα με τη σειρά με την οποία παρουσιάζονται στο εν λόγω παράρτημα.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>6</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Αιτιολογική σκέψη 10</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10) Ο κανονισμός (ΕΕ) 2017/1129 απαιτεί από τους χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές να ενημερώνουν τους επενδυτές σχετικά με τη δυνατότητα συμπληρώματος και, σε ορισμένες περιπτώσεις, να έρχονται σε επαφή με επενδυτές την ίδια ημέρα της δημοσίευσης του συμπληρώματος. Το εύρος των επενδυτών με τους οποίους απαιτείται επικοινωνία, καθώς και η προθεσμία για την επικοινωνία μαζί τους μπορούν να εγείρουν δυσκολίες. Θα πρέπει να προβλεφθεί ένα περισσότερο αναλογικό καθεστώς, που θα προσφέρει ανακούφιση και θα αποδεσμεύσει πόρους για τους χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές, διατηρώντας παράλληλα υψηλό επίπεδο προστασίας των επενδυτών. Το καθεστώς αυτό θα πρέπει να διευκρινίζει ποιοι επενδυτές θα πρέπει να ενημερώνονται από τους χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές όταν δημοσιεύεται συμπλήρωμα, καθώς και να παρατείνει την προθεσμία για την επικοινωνία με τους εν λόγω επενδυτές.

(10) Ο κανονισμός (ΕΕ) 2017/1129 απαιτεί από τους χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές να ενημερώνουν τους επενδυτές σχετικά με τη δυνατότητα συμπληρώματος και, σε ορισμένες περιπτώσεις, να έρχονται σε επαφή με επενδυτές την ίδια ημέρα της δημοσίευσης του συμπληρώματος. Η προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να γίνει η επαφή με τους επενδυτές, καθώς και το εύρος των επενδυτών με τους οποίους απαιτείται επικοινωνία, μπορούν να εγείρουν δυσκολίες για τους χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές. Θα πρέπει να προβλεφθεί ένα περισσότερο αναλογικό καθεστώς, που θα προσφέρει ανακούφιση και θα αποδεσμεύσει πόρους για τους χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές, διατηρώντας παράλληλα υψηλό επίπεδο προστασίας των επενδυτών. Το καθεστώς αυτό θα πρέπει να διευκρινίζει ποιοι επενδυτές θα πρέπει να ενημερώνονται από τους χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές όταν δημοσιεύεται συμπλήρωμα και θα πρέπει να παρατείνει την προθεσμία για την επικοινωνία με τους εν λόγω επενδυτές.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>7</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Αιτιολογική σκέψη 11</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11) Εφόσον το ενημερωτικό δελτίο για την ανάκαμψη της ΕΕ περιορίζεται στο στάδιο της ανάκαμψης, το καθεστώς του εν λόγω ενημερωτικού δελτίου θα πρέπει να λήξει 18 μήνες μετά την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. Προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχεια των ενημερωτικών δελτίων για την ανάκαμψη της ΕΕ, όσα εγκριθούν πριν από τη λήξη του καθεστώτος θα πρέπει να επωφελούνται από ρήτρα αποδοχής του προϋφιστάμενου καθεστώτος.

(11) Εφόσον το ενημερωτικό δελτίο για την ανάκαμψη της ΕΕ περιορίζεται στο στάδιο της ανάκαμψης, το καθεστώς του εν λόγω ενημερωτικού δελτίου θα πρέπει να λήξει 21 μήνες μετά την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. Προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχεια των ενημερωτικών δελτίων για την ανάκαμψη της ΕΕ, τα ενημερωτικά δελτία για την ανάκαμψη της ΕΕ που έχουν εγκριθεί πριν από τη λήξη του καθεστώτος θα πρέπει να επωφελούνται από ρήτρα αποδοχής του προϋφιστάμενου καθεστώτος.

</Amend><Amend>Τροπολογία  <NumAm>8</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Αιτιολογική σκέψη 12</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12) Η Επιτροπή θα πρέπει, το αργότερο έως τις 21 Ιουλίου 2022, να παρουσιάσει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, συνοδευόμενη, κατά περίπτωση, από νομοθετική πρόταση. Στο πλαίσιο της εν λόγω επανεξέτασης, θα πρέπει να περιλαμβάνεται αξιολόγηση του κατά πόσον το καθεστώς γνωστοποίησης για τα ενημερωτικά δελτία για την ανάκαμψη της ΕΕ είναι κατάλληλο για την επίτευξη των στόχων που επιδιώκονται με τον παρόντα κανονισμό.

(12) Η Επιτροπή θα πρέπει, το αργότερο έως τις 21 Ιουλίου 2022, να παρουσιάσει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, συνοδευόμενη, κατά περίπτωση, από νομοθετική πρόταση. Στο πλαίσιο της εν λόγω επανεξέτασης, θα πρέπει να περιλαμβάνεται αξιολόγηση του κατά πόσον το καθεστώς γνωστοποίησης για τα ενημερωτικά δελτία για την ανάκαμψη της ΕΕ είναι κατάλληλο για την επίτευξη των στόχων που επιδιώκονται με τον παρόντα κανονισμό και, εάν κριθεί σκόπιμο, η Επιτροπή θα πρέπει να ενσωματώσει στη νομοθετική πρότασή της μια μόνιμη μορφή ενημερωτικού δελτίου που θα μειώσει τον φόρτο για τις δευτερογενείς εκδόσεις που καλύπτονται από το ενημερωτικό δελτίο για την ανάκαμψη της ΕΕ. Η εν λόγω αξιολόγηση θα πρέπει να καλύπτει το ζήτημα του κατά πόσον το ενημερωτικό δελτίο για την ανάκαμψη της ΕΕ επιτυγχάνει κατάλληλη ισορροπία μεταξύ της μείωσης του διοικητικού φόρτου για τον εκδότη και της προστασίας των επενδυτών.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>9</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1</Article>

<DocAmend2>Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2017/1129</DocAmend2>

<Article2>Άρθρο 1 – παράγραφος 4 – στοιχείο ια – εισαγωγικό μέρος</Article2>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ια) από την/τις [ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού] έως την/τις [18 μήνες από την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού] στις μη μετοχικές κινητές αξίες που εκδίδονται συνεχώς ή κατ’ επανάληψη από πιστωτικά ιδρύματα εφόσον η συνολική αθροιστική ανταλλακτική αξία των προσφερόμενων κινητών αξιών στην Ένωση είναι μικρότερη από 150 000 000 EUR ανά πιστωτικό ίδρυμα, υπολογιζόμενη σε περίοδο 12 μηνών, υπό τον όρο ότι αυτές οι κινητές αξίες:

ια) από την/τις [ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού] έως την/τις [21 μήνες από την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού] στις μη μετοχικές κινητές αξίες που εκδίδονται συνεχώς ή κατ’ επανάληψη από πιστωτικά ιδρύματα εφόσον η συνολική αθροιστική ανταλλακτική αξία των προσφερόμενων κινητών αξιών στην Ένωση είναι μικρότερη από 150 000 000 EUR ανά πιστωτικό ίδρυμα, υπολογιζόμενη σε περίοδο 12 μηνών, υπό τον όρο ότι αυτές οι κινητές αξίες:

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>10</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3</Article>

<DocAmend2>Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2017/1129</DocAmend2>

<Article2>Άρθρο 7 – παράγραφος 12α – στοιχείο β α (νέο)</Article2>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β α) καταρτίζεται σύμφωνα με το άρθρο 27 του παρόντος κανονισμού·

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>11</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3</Article>

<DocAmend2>Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2017/1129</DocAmend2>

<Article2>Άρθρο 7 – παράγραφος 12α – στοιχείο γ – στοιχείο i</Article2>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

i) εισαγωγή, που περιέχει προειδοποίηση όπως ορίζεται στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου·

i) εισαγωγή, που περιέχει προειδοποιήσεις και την ημερομηνία έγκρισης του ενημερωτικού δελτίου, όπως ορίζεται στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου·

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>12</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4</Article>

<DocAmend2>Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2017/1129</DocAmend2>

<Article2>Άρθρο 14α – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο β</Article2>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β) τις ουσιώδεις πληροφορίες σχετικά με τις μετοχές, τους λόγους της έκδοσης και τον αντίκτυπό της στη συνολική διάρθρωση του κεφαλαίου του εκδότη, καθώς και τη χρήση των εσόδων.

β) τις ουσιώδεις πληροφορίες σχετικά με τις μετοχές, τα δικαιώματα που συνδέονται με τις κινητές αξίες, συμπεριλαμβανομένων τυχόν περιορισμών και διαδικασιών για την άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων, τους λόγους της έκδοσης και τον αντίκτυπό της στη συνολική διάρθρωση του κεφαλαίου του εκδότη, τη γνωστοποίηση της κεφαλαιοποίησης και του χρέους, δήλωση για το κεφάλαιο κίνησης, καθώς και τη χρήση των εσόδων.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>13</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4</Article>

<DocAmend2>Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2017/1129</DocAmend2>

<Article2>Άρθρο 14α – παράγραφος 2 – εδάφιο 2</Article2>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο ενημερωτικό δελτίο για την ανάκαμψη της ΕΕ συντάσσονται και παρουσιάζονται με συνοπτικό και κατανοητό τρόπο ο οποίος παρέχει τη δυνατότητα ανάλυσης και επιτρέπει στους επενδυτές να λαμβάνουν επενδυτικές αποφάσεις κατόπιν ενημέρωσης. Η αρμόδια αρχή λαμβάνει επίσης υπόψη αν ο εκδότης έχει γνωστοποιήσει στο κοινό τις ρυθμιζόμενες πληροφορίες σύμφωνα με την οδηγία 2004/109/ΕΚ, κατά περίπτωση, τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 και, κατά περίπτωση, τις πληροφορίες που αναφέρονται στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2017/565 της Επιτροπής.

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο ενημερωτικό δελτίο για την ανάκαμψη της ΕΕ συντάσσονται σε εύληπτη, λιτή και κατανοητή γλώσσα και παρουσιάζονται με εύληπτο, συνοπτικό και κατανοητό τρόπο ο οποίος παρέχει τη δυνατότητα ανάλυσης για τους επενδυτές, ιδίως τις ΜΜΕ και τους αποταμιευτές, ώστε να τους επιτρέπει να λαμβάνουν επενδυτικές αποφάσεις κατόπιν ενημέρωσης. Η αρμόδια αρχή λαμβάνει επίσης υπόψη αν ο εκδότης έχει γνωστοποιήσει στο κοινό τις ρυθμιζόμενες πληροφορίες σύμφωνα με την οδηγία 2004/109/ΕΚ, κατά περίπτωση, τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 και, κατά περίπτωση, τις πληροφορίες που αναφέρονται στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2017/565 της Επιτροπής. Η αρμόδια αρχή διασφαλίζει ότι οι επενδυτές έχουν εύκολη πρόσβαση στο ενημερωτικό δελτίο για την ανάκαμψη της ΕΕ.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>14</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4</Article>

<DocAmend2>Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2017/1129</DocAmend2>

<Article2>Άρθρο 14α – παράγραφος 2 – εδάφιο 5</Article2>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι εκδότες μπορούν να αποφασίζουν τη σειρά με την οποία οι πληροφορίες που αναφέρονται στο παράρτημα Vα παρατίθενται στο ενημερωτικό δελτίο για την ανάκαμψη της ΕΕ.

Κατά την παρουσίαση των αναγκαίων πληροφοριών στο ενημερωτικό δελτίο για την ανάκαμψη της ΕΕ, οι εκδότες θα πρέπει να ακολουθούν τη σειρά με την οποία παρουσιάζονται οι πληροφορίες που αναφέρονται στο παράρτημα Vα.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>15</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7 – στοιχείο α</Article>

<DocAmend2>Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2017/1129</DocAmend2>

<Article2>Άρθρο 23 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1</Article2>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

«2. Εάν το ενημερωτικό δελτίο σχετίζεται με δημόσια προσφορά κινητών αξιών, επενδυτές οι οποίοι έχουν ήδη συμφωνήσει να αγοράσουν τις κινητές αξίες ή να εγγραφούν πριν από τη δημοσίευση του συμπληρώματος, έχουν το δικαίωμα, το οποίο πρέπει να ασκηθεί εντός τριών εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση του συμπληρώματος, να υπαναχωρήσουν αποσύροντας την αποδοχή τους, εφόσον το σημαντικό νέο στοιχείο, το ουσιώδες σφάλμα ή η ουσιώδης ανακρίβεια που αναφέρονται στην παράγραφο 1, ανέκυψε ή επισημάνθηκε πριν από τη λήξη της περιόδου προσφοράς ή την παράδοση των κινητών αξιών, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο. Η περίοδος αυτή μπορεί να παρατείνεται από τον εκδότη ή τον προσφέροντα. Η τελική ημερομηνία για το δικαίωμα υπαναχώρησης αναφέρεται στο συμπλήρωμα.»·

«2. Εάν το ενημερωτικό δελτίο σχετίζεται με δημόσια προσφορά κινητών αξιών, επενδυτές οι οποίοι έχουν ήδη συμφωνήσει να αγοράσουν τις κινητές αξίες ή να εγγραφούν πριν από τη δημοσίευση του συμπληρώματος, έχουν το δικαίωμα, το οποίο πρέπει να ασκηθεί εντός δύο εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση του συμπληρώματος, να υπαναχωρήσουν αποσύροντας την αποδοχή τους, εφόσον το σημαντικό νέο στοιχείο, το ουσιώδες σφάλμα ή η ουσιώδης ανακρίβεια που αναφέρονται στην παράγραφο 1, ανέκυψε ή επισημάνθηκε πριν από τη λήξη της περιόδου προσφοράς ή την παράδοση των κινητών αξιών, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο. Η περίοδος αυτή μπορεί να παρατείνεται από τον εκδότη ή τον προσφέροντα. Η τελική ημερομηνία για το δικαίωμα υπαναχώρησης αναφέρεται στο συμπλήρωμα.»·

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>16</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7 – στοιχείο β α (νέο)</Article>

<DocAmend2>Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2017/1129</DocAmend2>

<Article2>Άρθρο 23 – παράγραφος 7α (νέα))</Article2>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β α) προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

 

«7α. Οι προθεσμίες που ορίζονται στο άρθρο 23 παράγραφοι 2 και 3 λήγουν 21 μήνες από την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.»·

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>17</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 8</Article>

<DocAmend2>Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2017/1129</DocAmend2>

<Article2>Άρθρο 47α – παράγραφος 1</Article2>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

«Το καθεστώς που ορίζεται στο άρθρο 14α λήγει την/στις [18 μήνες από την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού].»

«Το καθεστώς που ορίζεται στο άρθρο 14α λήγει την/στις [21 μήνες από την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού].»

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>18</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 8</Article>

<DocAmend2>Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2017/1129</DocAmend2>

<Article2>Άρθρο 47α – παράγραφος 2</Article2>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

«Τα ενημερωτικά δελτία για την ανάκαμψη της ΕΕ που καταρτίζονται σύμφωνα με το άρθρο 14α και έχουν εγκριθεί μεταξύ της [ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού] και της [18 μήνες μετά την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού] εξακολουθούν να διέπονται από το εν λόγω άρθρο μέχρι τη λήξη της ισχύος τους ή έως ότου παρέλθουν δώδεκα μήνες από την/τις [18 μήνες μετά την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού], όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο.»

«Τα ενημερωτικά δελτία για την ανάκαμψη της ΕΕ που καταρτίζονται σύμφωνα με το άρθρο 14α και έχουν εγκριθεί μεταξύ της [ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού] και της [21 μήνες μετά την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού] εξακολουθούν να διέπονται από το εν λόγω άρθρο μέχρι τη λήξη της ισχύος τους ή έως ότου παρέλθουν δώδεκα μήνες από την/τις [21 μήνες μετά την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού], όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο.»

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>19</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9</Article>

<DocAmend2>Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2017/1129</DocAmend2>

<Article2>Άρθρο 48 – παράγραφος 2 – στοιχείο β</Article2>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β) ανάλυση του κατά πόσον το ενημερωτικό δελτίο ανάπτυξης ΕΕ επιτυγχάνει τη σωστή ισορροπία μεταξύ της προστασίας των επενδυτών και της μείωσης των διοικητικών επιβαρύνσεων για τα πρόσωπα που έχουν το δικαίωμα να το χρησιμοποιούν·

β) ανάλυση του κατά πόσον το ενημερωτικό δελτίο ανάπτυξης ΕΕ επιτυγχάνει τη σωστή ισορροπία μεταξύ της προστασίας των επενδυτών, και ιδίως των επενδυτών λιανικής, των ΜΜΕ και των νεοφυών επιχειρήσεων, και της μείωσης των διοικητικών επιβαρύνσεων για τα πρόσωπα που έχουν το δικαίωμα να το χρησιμοποιούν·

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>20</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9</Article>

<DocAmend2>Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2017/1129</DocAmend2>

<Article2>Άρθρο 48 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ</Article2>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ) τον αριθμό των εγκεκριμένων ενημερωτικών δελτίων για την ανάκαμψη της ΕΕ και ανάλυση της εξέλιξης του αριθμού αυτού·

γ) τον αριθμό των εγκεκριμένων τυποποιημένων ενημερωτικών δελτίων, ενημερωτικών δελτίων ανάπτυξης ΕΕ και ενημερωτικών δελτίων για την ανάκαμψη της ΕΕ και ανάλυση της εξέλιξης του αριθμού αυτού·

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>21</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9</Article>

<DocAmend2>Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2017/1129</DocAmend2>

<Article2>Άρθρο 48 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε</Article2>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε) ανάλυση του κατά πόσον το ενημερωτικό δελτίο για την ανάκαμψη της ΕΕ επιτυγχάνει τη σωστή ισορροπία μεταξύ της προστασίας των επενδυτών και της μείωσης των διοικητικών επιβαρύνσεων για τα πρόσωπα που έχουν το δικαίωμα να το χρησιμοποιούν.»·

ε) ανάλυση του αντίκτυπου του ενημερωτικού δελτίου για την ανάκαμψη της ΕΕ όσον αφορά την επίτευξη σωστής ισορροπίας μεταξύ της προστασίας των επενδυτών, και ιδίως των επενδυτών λιανικής, των ΜΜΕ και των νεοφυών επιχειρήσεων, της προσβασιμότητας των πληροφοριών, και της μείωσης των διοικητικών επιβαρύνσεων για τα πρόσωπα που έχουν το δικαίωμα να το χρησιμοποιούν.»·

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>22</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9</Article>

<DocAmend2>Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2017/1129</DocAmend2>

<Article2>Άρθρο 48 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε α (νέο)</Article2>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ε α) ανάλυση για το κατά πόσο απαιτούνται τροποποιήσεις των απαιτήσεων που καθορίζονται στα παραρτήματα·

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>23</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9</Article>

<DocAmend2>Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2017/1129</DocAmend2>

<Article2>Άρθρο 48 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε β (νέο)</Article2>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ε β) τον όγκο των επενδύσεων που αποσύρονται από επενδυτές οι οποίοι κάνουν χρήση του δικαιώματος υπαναχώρησης, και το μερίδιό του επί του συνολικού όγκου των επενδύσεων διαιρούμενο με τα τυποποιημένα ενημερωτικά δελτία, τα ενημερωτικά δελτία ανάπτυξης ΕΕ και τα ενημερωτικά δελτία για την ανάκαμψη της ΕΕ· και, με βάση τα εν λόγω δεδομένα, αξιολογεί κατά πόσον η διάρκεια και η φύση του δικαιώματος υπαναχώρησης είναι κατάλληλες και δεν βλάπτουν την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας άντλησης κεφαλαίων ή την προστασία των επενδυτών·

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>24</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9</Article>

<DocAmend2>Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2017/1129</DocAmend2>

<Article2>Άρθρο 48 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε γ (νέο)</Article2>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ε γ) τα είδη και τις τάσεις παράτυπων και δόλιων συμπεριφορών επενδυτών, εκδοτών, προσφερόντων ή χρηματοπιστωτικών διαμεσολαβητών και τρίτων, σε σχέση με τον παρόντα κανονισμό·

</Amend><Amend>Τροπολογία  <NumAm>25</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9</Article>

<DocAmend2>Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2017/1129</DocAmend2>

<Article2>Άρθρο 48 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε δ (νέο)</Article2>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ε δ) ανάλυση κινδύνου, κόστους και οφέλους σχετικά με το κατά πόσον τα ενημερωτικά δελτία για την ανάκαμψη της ΕΕ μπορούν να καταστούν μόνιμη μορφή ενημερωτικού δελτίου.

</Amend><Amend>Τροπολογία  <NumAm>26</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Παράρτημα I</Article>

<DocAmend2>Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2017/1129</DocAmend2>

<Article2>Παράρτημα Vα – τμήμα I – παράγραφος 1</Article2>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Σκοπός είναι να προσδιοριστεί η εταιρεία που εκδίδει μετοχές, συμπεριλαμβανομένου του αναγνωριστικού της κωδικού νομικής οντότητας («LEI»), του κράτους μέλους σύστασής της και του δικτυακού τόπου όπου οι επενδυτές μπορούν να βρουν πληροφορίες σχετικά με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της εταιρείας, τα προϊόντα που παράγει ή τις υπηρεσίες που παρέχει, τις κύριες αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται, την οργανωτική δομή της και, κατά περίπτωση, πληροφορίες που ενσωματώνονται μέσω παραπομπής.

Σκοπός είναι να προωθηθεί η αύξηση της διαφάνειας και να προσδιοριστεί η εταιρεία που εκδίδει μετοχές, συμπεριλαμβανομένου του αναγνωριστικού της κωδικού νομικής οντότητας («LEI»), του κράτους μέλους σύστασής της και του δικτυακού τόπου, εφόσον υπάρχει, όπου οι επενδυτές μπορούν να βρουν πληροφορίες σχετικά με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της εταιρείας και τη δήλωση αποποίησης ευθύνης που ορίζεται στο τέταρτο εδάφιο του μέρους IV του παρόντος παραρτήματος, τα προϊόντα που παράγει ή τις υπηρεσίες που παρέχει, τις κύριες αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται, την οργανωτική δομή της και, κατά περίπτωση, πληροφορίες που ενσωματώνονται μέσω παραπομπής.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>27</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Παράρτημα I</Article>

<DocAmend2>Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2017/1129</DocAmend2>

<Article2>Παράρτημα Vα – τμήμα III – παράγραφος 1</Article2>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Σκοπός είναι η περιγραφή των σημαντικότερων κινδύνων που αφορούν ειδικά τον εκδότη και τις μετοχές.

Περιγραφή των σημαντικών κινδύνων που αφορούν ειδικά τον εκδότη και ενδέχεται να επηρεάσουν την ικανότητα του εκδότη να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του για τις κινητές αξίες, σε περιορισμένο αριθμό κατηγοριών, σε τμήμα που φέρει τον τίτλο «Παράγοντες κινδύνου».

 

Σε κάθε κατηγορία, πρώτα παρατίθενται οι σημαντικότεροι κίνδυνοι, στην αξιολόγηση από τον εκδότη, τον προσφέροντα ή το πρόσωπο που ζητά την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά, λαμβανομένου υπόψη του αρνητικού αντικτύπου που έχουν στον εκδότη, καθώς και της πιθανότητας εμφάνισής τους. Οι παράγοντες κινδύνου δηλώνονται στο έγγραφο αναφοράς.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>28</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Παράρτημα I</Article>

<DocAmend2>Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2017/1129</DocAmend2>

<Article2>Παράρτημα Vα – τμήμα IX – τίτλος</Article2>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

IX. Δήλωση για το κεφάλαιο κίνησης

IX. Δήλωση για το κεφάλαιο κίνησης και δήλωση για την κεφαλαιοποίηση και το χρέος

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>29</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Παράρτημα I</Article>

<DocAmend2>Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2017/1129</DocAmend2>

<Article2>Παράρτημα Vα – τμήμα IX</Article2>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Σκοπός είναι η παροχή πληροφοριών σχετικά με το κατά πόσον το κεφάλαιο κίνησης επαρκεί για τις τρέχουσες απαιτήσεις του εκδότη ή, εάν δεν επαρκεί, σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ο εκδότης προτείνει να χορηγήσει το συμπληρωματικό κεφαλαίο κίνησης που απαιτείται.

Σκοπός είναι η παροχή πληροφοριών για την κεφαλαιοποίηση και το χρέος του εκδότη καθώς και πληροφοριών σχετικά με το κατά πόσον το κεφάλαιο κίνησης επαρκεί για τις τρέχουσες απαιτήσεις του εκδότη. Εάν το κεφάλαιο κίνησης δεν επαρκεί, απαιτείται σαφής περιγραφή του τρόπου με τον οποίο ο εκδότης προτείνει να χορηγήσει το συμπληρωματικό κεφαλαίο κίνησης που απαιτείται.

</Amend>

</RepeatBlock-Amend>


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 όσον αφορά το ενημερωτικό δελτίο σχετικά με την ανάκαμψη της ΕΕ και τις στοχευμένες τροποποιήσεις για τους χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές με σκοπό τη στήριξη της ανάκαμψης από την πανδημία COVID-19

Έγγραφα αναφοράς

COM(2020)0281 – C9-0206/2020 – 2020/0155(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ECON

14.9.2020

 

 

 

Γνωμοδότηση της

  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

IMCO

14.9.2020

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

  Ημερομηνία ορισμού

Virginie Joron

2.9.2020

Ημερομηνία έγκρισης

9.11.2020

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

44

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Alex Agius Saliba, Andrus Ansip, Pablo Arias Echeverría, Alessandra Basso, Brando Benifei, Adam Bielan, Biljana Borzan, Vlad-Marius Botoş, Markus Buchheit, Anna Cavazzini, Dita Charanzová, Deirdre Clune, David Cormand, Carlo Fidanza, Alexandra Geese, Sandro Gozi, Maria Grapini, Svenja Hahn, Virginie Joron, Eugen Jurzyca, Arba Kokalari, Marcel Kolaja, Kateřina Konečná, Andrey Kovatchev, Jean-Lin Lacapelle, Maria-Manuel Leitão-Marques, Morten Løkkegaard, Adriana Maldonado López, Antonius Manders, Beata Mazurek, Leszek Miller, Dan-Ştefan Motreanu, Kris Peeters, Anne-Sophie Pelletier, Miroslav Radačovský, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Róża Thun und Hohenstein, Kim Van Sparrentak, Marion Walsmann, Marco Zullo

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marco Campomenosi


 

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

44

+

ECR

Adam Bielan, Carlo Fidanza, Eugen Jurzyca, Beata Mazurek

GUE/NGL

Kateřina Konečnám, Anne-Sophie Pelletier

ID

Alessandra Basso, Markus Buchheit, Marco Campomenosi, Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

NI

Miroslav Radačovský, Marco Zullo

PPE

Pablo Arias Echeverría, Deirdre Clune, Arba Kokalari, Andrey Kovatchev, Antonius Manders, Dan-Ştefan Motreanu, Kris Peeters, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Róża Thun und Hohenstein, Marion Walsmann, Ivan Štefanec

Renew

Andrus Ansip, Vlad-Marius Botoş, Dita Charanzová, Sandro Gozi, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard

S&D

Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Biljana Borzan, Maria Grapini, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Leszek Miller, Christel Schaldemose

Verts/ALE

Anna Cavazzini, David Cormand, Alexandra Geese, Marcel Kolaja, Kim Van Sparrentak

 

0

-

 

 

 

0

0

 

 

 

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα:

+ : υπέρ

- : κατά

0 : αποχή

 

 

 


 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 όσον αφορά το ενημερωτικό δελτίο σχετικά με την ανάκαμψη της ΕΕ και τις στοχευμένες τροποποιήσεις για τους χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές με σκοπό τη στήριξη της ανάκαμψης από την πανδημία COVID-19

Έγγραφα αναφοράς

COM(2020)0281 – C9-0206/2020 – 2020/0155(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

27.7.2020

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ECON

14.9.2020

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

IMCO

14.9.2020

 

 

 

Εισηγητές

 Ημερομηνία ορισμού

Ondřej Kovařík

7.9.2020

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

19.11.2020

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

47

5

7

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Gunnar Beck, Marek Belka, Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Gilles Boyer, Francesca Donato, Derk Jan Eppink, Engin Eroglu, Markus Ferber, Jonás Fernández, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Luis Garicano, Sven Giegold, Valentino Grant, Claude Gruffat, José Gusmão, Enikő Győri, Eero Heinäluoma, Danuta Maria Hübner, Stasys Jakeliūnas, Othmar Karas, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Γεώργιος Κύρτσος, Aurore Lalucq, Philippe Lamberts, Aušra Maldeikienė, Pedro Marques, Κώστας Μαυρίδης, Jörg Meuthen, Csaba Molnár, Siegfried Mureşan, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Piernicola Pedicini, Lídia Pereira, Sirpa Pietikäinen, Dragoș Pîslaru, Evelyn Regner, Antonio Maria Rinaldi, Alfred Sant, Joachim Schuster, Ralf Seekatz, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Irene Tinagli, Ernest Urtasun, Inese Vaidere, Johan Van Overtveldt, Stéphanie Yon-Courtin, Marco Zanni, Roberts Zīle

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Manon Aubry, Patryk Jaki, Eugen Jurzyca, Maximilian Krah, Ville Niinistö, Mick Wallace

Ημερομηνία κατάθεσης

19.11.2020

 


 

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

47

+

PPE

Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Markus Ferber, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Γεώργιος Κύρτσος, Aušra Maldeikienė, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Lídia Pereira, Sirpa Pietikäinen, Andreas Schwab, Inese Vaidere

S&D

Marek Belka, Jonás Fernández, Eero Heinäluoma, Pedro Marques, Κώστας Μαυρίδης, Csaba Molnár, Evelyn Regner, Alfred Sant, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Irene Tinagli

Renew

Gilles Boyer, Engin Eroglu, Luis Garicano, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Caroline Nagtegaal, Dragoș Pîslaru, Stéphanie Yon-Courtin

Verts/ALE

Sven Giegold, Claude Gruffat, Philippe Lamberts, Ville Niinistö, Ernest Urtasun

ECR

Derk Jan Eppink, Patryk Jaki, Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

NI

Piernicola Pedicini

 

5

-

S&D

Aurore Lalucq

Verts/ALE

Stasys Jakeliūnas

GUE/NGL

Manon Aubry, José Gusmão, Mick Wallace

 

7

0

ID

Gunnar Beck, Francesca Donato, Valentino Grant, Maximilian Krah, Jörg Meuthen, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+ : υπέρ

- : κατά

0 : αποχή

 

 

[1] Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.

[*] Τροπολογίες: το νέο ή το τροποποιημένο κείμενο σημειώνεται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες· οι διαγραφές σημειώνονται με το σύμβολο ▌.

[2] COM(2020) 456 final της 27ης Μαΐου 2020.

[3] Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2017, σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή κατά την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 2003/71/ΕΚ (ΕΕ L 168 της 30.6.2017, σ. 12).

[4] Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2019/980 της Επιτροπής, της 14ης Μαρτίου 2019, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη μορφή, το περιεχόμενο, τον έλεγχο και την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή κατά την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 809/2004 της Επιτροπής (ΕΕ L 166 της 21.6.2019, σ. 26).

[5]  Κανονισμός 2020/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2020, σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου για τη διευκόλυνση των βιώσιμων επενδύσεων και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088 (ΕΕ L 198 της 22.6.2020, σ. 13).

[6]  Οδηγία 2014/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2014, για την τροποποίηση της οδηγίας 2013/34/ΕΕ όσον αφορά τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών και πληροφοριών για την πολυμορφία από ορισμένες μεγάλες επιχειρήσεις και ομίλους (ΕΕ L 330 της 15.11.2014, σ. 1).

[7] Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για την κατάχρηση της αγοράς (κανονισμός για την κατάχρηση της αγοράς) και την κατάργηση της οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 2003/124/ΕΚ, 2003/125/ΕΚ και 2004/72/ΕΚ (ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 1).

[8] Οδηγία 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Δεκεμβρίου 2004, για την εναρμόνιση των προϋποθέσεων διαφάνειας αναφορικά με την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά και για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/34/ΕΚ (ΕΕ L 390 της 31.12.2004, σ. 38).

[9] Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2017/565 της Επιτροπής, της 25ης Απριλίου 2016, για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις οργανωτικές απαιτήσεις και τους όρους λειτουργίας των επιχειρήσεων επενδύσεων, καθώς και τους ορισμούς που ισχύουν για τους σκοπούς της εν λόγω οδηγίας (ΕΕ L 87 της 31.3.2017, σ. 1).

[10] Οδηγία 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 2006, για τους υποχρεωτικούς ελέγχους των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών, για την τροποποίηση των οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την κατάργηση της οδηγίας 84/253/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 157 της 9.6.2006, σ. 87).

[11] Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 537/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, σχετικά με ειδικές απαιτήσεις όσον αφορά τον υποχρεωτικό έλεγχο οντοτήτων δημοσίου συμφέροντος και την κατάργηση της απόφασης 2005/909/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 158 της 27.5.2014, σ. 77).

Τελευταία ενημέρωση: 4 Δεκεμβρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου