Menetlus : 2020/0155(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A9-0228/2020

Esitatud tekstid :

A9-0228/2020

Arutelud :

PV 10/02/2021 - 9
CRE 10/02/2021 - 9

Hääletused :

PV 11/02/2021 - 2

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2021)0047

<Date>{19/11/2020}19.11.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0228/2020</NoDocSe>
PDF 263kWORD 103k

<TitreType>RAPORT</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) 2017/1129 seoses ELi taasteprospektiga ja sihipäraste kohandustega finantsvahendajate jaoks, et aidata kaasa COVID-19 pandeemiast taastumisele</Titre>

<DocRef>(COM(2020)0281 – C9-0206/2020 – 2020/0155(COD))</DocRef>


<Commission>{ECON}Majandus- ja rahanduskomisjon</Commission>

Raportöör: <Depute>Ondřej Kovařík</Depute>

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SISETURU- JA TARBIJAKAITSEKOMISJONI ARVAMUS
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS
 NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) 2017/1129 seoses ELi taasteprospektiga ja sihipäraste kohandustega finantsvahendajate jaoks, et aidata kaasa COVID-19 pandeemiast taastumisele

(COM(2020)0281 – C9-0206/2020 – 2020/0155(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

 võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2020)0281),

 võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 114, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C9-0206/2020),

 võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

 võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 29. oktoobri 2020. aasta arvamust[1],

 võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

 võttes arvesse siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni arvamust,

 võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit (A9-0228/2020),

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab oma ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

 

Muudatusettepanek  1

EUROOPA PARLAMENDI MUUDATUSED[*]

komisjoni ettepanekule

---------------------------------------------------------

2020/0155 (COD)

 

Ettepanek:

 

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS,

millega muudetakse määrust (EL) 2017/1129 seoses ELi taasteprospektiga ja sihipäraste kohandustega finantsvahendajate jaoks, et aidata kaasa COVID-19 pandeemiast taastumisele

(EMPs kohaldatav tekst)

 

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 114,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parlamentidele,

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust,

toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt

ning arvestades järgmist:

(1) COVID-19 pandeemial on liikmesriikides ränk mõju inimestele, ettevõtetele, tervishoiusüsteemile ja majandusele. Komisjon rõhutas 27. mai 2020 Euroopa Parlamendile, Euroopa Ülemkogule, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele esitatud teatises „Euroopa võimalus: parandame vead ja teeme ettevalmistusi järgmise põlvkonna jaoks“[2], et likviidsus ja rahastuse kättesaadavus on äriühingute jaoks tulevastel kuudel jätkuvalt probleemiks. Seetõttu on väga oluline toetada taastumist COVID-19 pandeemia põhjustatud rängast majandusšokist, tehes olemasolevatesse finantsalastesse õigusaktidesse sihipäraseid muudatusi. See meetmepakett võetakse vastu nimetuse „Kapitaliturgude taastepakett“ all.

(2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) 2017/1129[3] on sätestatud väärtpaberite avaliku pakkumise või liidu reguleeritud turul kauplemisele lubamise korral avaldatava prospekti koostamise, kinnitamise ja levitamise nõuded. Meetmete hulgas, millega aidatakse emitentidel taastuda COVID-19 pandeemiast tingitud majandusšokist, tuleb sihipäraselt muuta prospektikorda. Sellised muudatused peaksid võimaldama emitentidel ja finantsvahendajatel vähendada vahetult pärast kriisi kulusid ja vabastada vahendeid majanduse taastamise etapiks. Muudatused peaksid olema kooskõlas määruse (EL) 2017/1129 üldeesmärkidega tagada tarbijate ja investorite kõrgetasemeline kaitse ning siseturu nõuetekohane toimimine. Samuti peaksid need võtma täielikult arvesse seda, mil määral kriis on mõjutanud emitentide praegust olukorda ja nende tulevikuväljavaateid.

(2a) COVID-19 kriis teeb liidu äriühingud ning eriti VKEd ja idufirmad ebakindlamaks ja haavatavamaks. Põhjendamatute tõkete ja bürokraatia kõrvaldamine, kui see on asjakohane, et lihtsustada ja mitmekesistada liidu äriühingute rahastamisallikaid, pöörates erilist tähelepanu VKEdele, sealhulgas idufirmadele ja keskmise turukapitalisatsiooniga ettevõtjatele, võib aidata edendada nende juurdepääsu aktsiaturgudele ning jae- ja suurinvestorite juurdepääsu mitmekesisematele, pikemaajalistele ja konkurentsivõimelisematele investeerimisvõimalustele. Sellega seoses peaks käesoleva määruse eesmärk olema ka see, et potentsiaalsetel investoritel oleks lihtsam teada saada äriühingutesse investeerimise võimalustest, kuna neil on sageli raske hinnata lühikese majandustegevusega noori ettevõtteid ja väikeettevõtteid, mis toob kaasa selle, et innovaatilisi ettevõtteid asutatakse vähem, eelkõige noorte ettevõtjate poolt.

(3) Krediidiasutused on aktiivselt osalenud majanduse taastamises, et toetada rahastamist vajanud ettevõtteid, ja eeldatakse, et nad on majanduse taastamise tugisammas. Määrusega (EL) 2017/2019 on ette nähtud, et krediidiasutused on vabastatud prospekti avaldamise kohustusest teatavate mittekapitaliväärtpaberite pakkumise puhul, mida emiteeritakse pidevalt või korduvalt ja mille kogusumma 12 kuu jooksul ei ületa 75 miljonit eurot. Seda vabastuskünnist tuleks piiratud ajaks suurendada, et hõlbustada krediidiasutustel vahendite kaasamist ja anda neile hingamisruumi, et nad saaksid toetada oma kliente reaalmajanduses. Kuna see meede on mõeldud üksnes majanduse taastamise etapiks, peaks see olema kättesaadav piiratud ajavahemiku jooksul, mis lõpeb 31. detsembril 2022.

(4) Selleks et kiiresti leevendada COVID-19 pandeemia ränka majanduslikku mõju, on oluline võtta meetmeid, mis hõlbustaksid investeerimist reaalmajandusse, soodustaksid liidu ettevõtete kiiret rekapitaliseerimist ja võimaldaksid emitentidel kaasata avalikelt turgudelt vahendeid majanduse taastamise protsessi varases etapis. Nende eesmärkide saavutamiseks on asjakohane luua uus lühiprospekt („ELi taasteprospekt“), mida lisaks sellele, et selles käsitletakse COVID-19 pandeemiaga seoses kerkinud majandus- ja finantsküsimusi, on emitentidel lihtne koostada, investoritel, eelkõige jaeinvestoritel, kes soovivad neid rahastada, lihtne mõista ning pädevatel asutustel lihtne kontrollida ja kinnitada. Tuleks märkida, et ELi taasteprospekti tuleks eelkõige vaadelda kui omakapitali suurendamise hõlbustajat, mida riiklikud pädevad asutused hoolikalt jälgivad, et tagada investori teavitamise nõuete täitmine. Oluline on see, et käesolevas määruses sisalduvaid määruse (EL) 2017/1129 muudatusi ei tohiks kasutada selleks, et minna mööda määruse (EL) 2017/1129 läbivaatamise ja võimaliku muutmise nõuetekohasest menetlusest, millega peab kaasnema täielik mõjuhinnang. Sellega seoses ei oleks asjakohane lisada avalikustamiskorda lisaelemente, mida ei ole juba nõutud määruses (EL) 2017/1129 ja komisjoni delegeeritud määruses (EL) 2019/980[4]. Sellised elemendid tuleks lisada üksnes juhul, kui komisjon esitab määruse (EL) 2017/1129 läbivaatamise alusel seadusandliku ettepaneku, nagu on sätestatud kõnealuse määruse artiklis 48.

(4a) Oluline on ühtlustada jaeinvestorite teave ja põhiteabedokumendid eri finantstoodete ja õigusaktide lõikes ning tagada liidus täielik investeerimisvalik ja võrreldavus. Lisaks tuleks tarbijate ja jaeinvestorite kaitset kaaluda määruse (EL) 2017/1129 ja muude asjakohaste finantsteenuseid käsitlevate õigusaktide kavandataval läbivaatamisel, et tagada kõigile jaeinvestoritele ühtlustatud, lihtsad ja kergesti mõistetavad teabedokumendid kõigis kohaldatavates õigusaktides.

Määruse (EL) 2017/1129 kavandatavas läbivaatamises tuleks arvestada Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) 2020/852[5] ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2014/95/EL[6] sätestatud nõuete sidusust ja kokkusobivust.

(4b) Äriühingute keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimisalane teave on muutunud investorite jaoks üha olulisemaks, et nad saaksid mõõta oma investeeringute mõju kestlikkusele ning integreerida kestlikkusega seotud kaalutlused oma investeerimisotsustesse ja riskijuhtimisse. Selle tulemusena kogevad äriühingud nendes küsimustes nii investorite kui ka krediidiasutuste nõudmistele vastates üha suuremat survet ning peavad järgima paljusid keskkonnaalaseid, sotsiaalseid ja äriühingu üldjuhtimisega seotud avalikustamise standardeid, mis on sageli killustatud ja ebajärjekindlad. Seepärast peaks komisjon, selleks et parandada kestlikkusega seotud teabe avalikustamist äriühingute poolt ja ühtlustada kõnealuse avalikustamise nõudeid määruses (EL) 2017/1129, võttes samal ajal arvesse ka muid liidu finantsteenuste õigusakte, hindama 21. juuliks 2022 ette nähtud läbivaatamise raames, kas kestlikkusega seotud teabe lisamine määrusesse (EL) 2017/1129 on asjakohane, ning esitama seadusandliku ettepaneku, et rakendada kestlikkuse eesmärke standardsel ja võrreldaval viisil kõigis liidu finantsteenuste valdkonna õigusaktides.

(5) Ettevõtted, kelle aktsiatega on olnud lubatud kaubelda reguleeritud turul või VKEde kasvuturul pidevalt vähemalt viimase 18 kuu jooksul enne aktsiate pakkumist või kauplemisele lubamist, peaksid olema täitnud perioodilise ja pideva avalikustamise nõuded vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 596/2014,[7] Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2004/109/EÜ[8] või komisjoni delegeeritud määrusele (EL) 2017/565[9]. Seega on suur osa prospekti nõutavast sisust juba avalikult kättesaadav ja investorid kauplevad selle teabe alusel. Seepärast tuleks ELi taasteprospekti kasutada üksnes teiseste emissioonide puhul ja see peaks keskenduma üksnes olulisele teabele, mida investorid vajavad teadlike investeerimisotsuste tegemiseks. Kui see on asjakohane, peaksid emitendid või pakkujad siiski käsitlema seda, kuidas COVID-19 pandeemia on mõjutanud nende äritegevust alates esmase emissiooni algatamisest, ning pandeemia eeldatavat potentsiaalset tulevast mõju oma äritegevusele.

(6) Selleks et ELi taasteprospekt oleks emitentide jaoks tõhus vahend, peaks see olema üksainus piiratud suurusega dokument, kus on võimalik esitada teavet viidetena, ja selle puhul peaks saama kasutada üleeuroopalisel tasandil väärtpaberite avaliku pakkumise või reguleeritud turul kauplemisele lubamise passi.

(7) ELi taasteprospekt peaks sisaldama lühikokkuvõtet, mis oleks investoritele, eelkõige jaeinvestoritele kasulik teabeallikas. See kokkuvõte tuleks esitada ELi taasteprospekti alguses ja selles tuleks keskenduda põhiteabele, mis annaks investoritele võimaluse otsustada, milliseid väärtpaberite pakkumisi ja kauplemisele võtmisi tuleks põhjalikumalt analüüsida, ning seejärel vaadata ELi taasteprospekt oma otsuse tegemiseks tervikuna läbi. Põhiteave peaks sisaldama teavet, mis käsitleb konkreetselt COVID-19 majanduslikku ja ärilist mõju, kui see on olemas, ning eeldatavat potentsiaalset tulevast mõju. ELi taasteprospekt peaks tagama jaeinvestorite kaitse, järgides määruse (EL) 2017/1129 asjakohaseid sätteid, ning vältima samas liigset halduskoormust. Sellega seoses on oluline, et kokkuvõte ei vähendaks investorite kaitset ega jätaks investorile eksitavat muljet. Seetõttu peaksid emitendid tagama kokkuvõtte koostamisel kõrge hoolsustaseme.

(7a) Selleks et leevendada muret, et ELi taasteprospektis esitatud teabe hulk on võrreldes teisese emissiooni lihtsustatud prospektiga väiksem, on oluline, et aktsiate lahjendamise kohta pärast emiteerimist oleks tagatud täielik läbipaistvus. Väga lahjendavad emissioonid võivad oluliselt mõjutada emitendi kapitali struktuuri ning seetõttu on vaja lisada emitentide avaldatava teabe nõuete hulka üksikasjad aktsiakapitali ja hääleõiguste lahjenemise kohta, mida emitendi olemasolevad aktsionärid pärast avalikku pakkumist kogevad. Siiski tuleks meeles pidada, et väiksemate ja keskmise suurusega ettevõtjate (VKEde) puhul võib olla vajalik teha avalik pakkumine aktsiatele, mis ületavad nende kapitali kogusummat, näiteks viia läbi suuri projekte nende tegevuse laiendamiseks. Kuna laenuvahendite kasutamise soodustamise seisukohast liidus on eelistatav, et sellised VKEd suurendavad omakapitali, mitte ei võta pangalaenude kaudu lisalaene, ei ole emitendi pakkumiste piiramine protsendina tagasimaksmata kapitalist asjakohane vahend aktsiate lahjendamise jälgimiseks.

(8) Selleks et koguda andmeid, mille alusel hinnata ELi taasteprospekti korra toimimist, tuleks ELi taasteprospekt lisada ESMA hallatavasse andmete säilitamise mehhanismi. Kõnealuse mehhanismi muutmisest tuleneva halduskoormuse vähendamiseks võiks ELi taasteprospektis kasutada samu andmeid, mis on kindlaks määratud määruse (EL) 2017/1129 artiklis 14 teiseste emissioonide prospektide jaoks, tingimusel et need kaht liiki prospektid jäävad selgelt eristatuks.

(9) ELi taasteprospekt peaks täiendama määruses (EL) 2017/1129 sätestatud muud liiki prospekte, pidades silmas eri liiki väärtpabereid, emitente, pakkumisi ja kauplemisele lubamisi. Seepärast tuleks kõiki määruses (EL) 2017/1129 sisalduvaid viiteid prospektile käsitada viidetena igat liiki prospektidele, sealhulgas käesolevas määruses sätestatud ELi taasteprospektile, kui ei ole sõnaselgelt sätestatud teisiti.

(10) Määruse (EL) 2017/1129 kohaselt peavad finantsvahendajad teavitama investoreid lisa avaldamise võimalusest ja teatavatel tingimustel võtma investoritega ühendust lisa avaldamise päeval. Tähtaeg, mille jooksul tuleb investoritega ühendust võtta, ja selliste investorite ring, kellega tuleb ühendust võtta, ▌võivad tekitada finantsvahendajatele raskusi. Selleks et pakkuda finantsvahendajatele leevendust ja vabastada nende vahendeid, säilitades samal ajal investorikaitse kõrge taseme, tuleks kehtestada proportsionaalsem kord. Sellise korraga tuleks täpsustada, milliste investoritega peaksid finantsvahendajad lisa avaldamise korral ühendust võtma, ja tuleks pikendada tähtaega, mille jooksul nad peavad seda tegema. Samuti peaks see kord tagama, et kõikidele investoritele antakse sama teavet.

(11) Kuna ELi taasteprospekt on mõeldud majanduse taastamise etapiks, peaks see prospektikord lõppema 31. detsembril 2022. Selleks et tagada ELi taasteprospektide järjepidevus, tuleks nende ELi taasteprospektide suhtes, mis kiideti heaks enne prospektikorra aegumist, jätkata varasemalt kehtinud nõuete kohaldamist.

(12) Komisjon peaks enne 21. juulit 2022 esitama Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande käesoleva määruse kohaldamise kohta, lisades sellele asjakohasel juhul seadusandliku ettepaneku. Kõnealuse läbivaatamise käigus tuleks muu hulgas hinnata, kas ELi taasteprospektide avalikustamise kord on käesoleva määruse eesmärkide saavutamiseks asjakohane, eelkõige kas sellega saavutatakse õige tasakaal haldus- ja finantskoormuse vähendamise ning investorite kaitse vahel.

(13) Seepärast tuleks määrust (EL) 2017/1129 vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1
Määruse (EL) 2017/1129 muudatused

Määrust (EL) 2017/1129 muudetakse järgmiselt.

-1) Põhjendust 66 muudetakse järgmiselt:

„(66) Õiguskindluse suurendamiseks tuleks täpsustada tähtaegu, mille jooksul emitent peab prospekti lisa avaldama ja mille jooksul investoritel on õigus taganeda pakkumise nõustumusest pärast lisa avaldamist. Ühest küljest peaks prospekti lisa avaldamise kohustus kehtima juhul, kui uus oluline asjaolu, oluline viga või oluline ebatäpsus ilmneb enne pakkumisperioodi lõppemist või kõnealuste väärtpaberitega reguleeritud turul kauplemise alustamist, olenevalt sellest, kumb toimub hiljem. Teisest küljest peaks pakkumise nõustumusest taganemise õigust saama kasutada üksnes juhul, kui prospekt on seotud väärtpaberite avaliku pakkumisega ja kui uus oluline asjaolu, oluline viga või oluline ebatäpsus ilmnes või seda täheldati enne pakkumisperioodi lõppemist ja väärtpaberite üleandmist. Seega peaks taganemisõigus olema seotud lisa koostamise põhjustanud uue olulise asjaolu, olulise vea või olulise ebatäpsuse ilmnemise hetkega ning see oleks kohaldatav tingimusel, et selline määrav sündmus toimus veel avatud pakkumise ajal ning enne väärtpaberite üleandmist. Asjaolu, et vastav lisa avaldatakse pärast asjaomase prospekti kehtivusperioodi, ei mõjuta taganemisõigust, mis on antud investoritele seoses uue olulise asjaolu, olulise vea või olulise ebatäpsusega, mis ilmnes või mida täheldati prospekti kehtivusperioodi ajal. Kahe järjestikuse põhiprospekti alusel jätkuva pakkumise puhul ei kaota asjaolu, et emitendi järgnev põhiprospekt on kinnitamisel, eelneva põhiprospekti lisa avaldamise kohustust kuni selle kehtivusperioodi lõppemiseni ega kohustust anda sellega seonduv taganemisõigus. Õiguskindluse suurendamiseks tuleks prospekti lisas täpsustada, millal taganemisõigus lõpeb. Finantsvahendajad peaksid teavitama investoreid nende õigustest ja hõlbustama menetlust, kui investorid kasutavad oma õigust nõustumusest taganeda. Finantsvahendajad peaksid teavitama oma kliente vähemalt üks kord lisa avaldamise võimalusest ning selle avaldamise ajast ja kohast. Väärtpaberite märkimisel esmase märkimise perioodi jooksul peaksid finantsvahendajad teavitama oma kliente nende õigusest nõustumusest taganeda ja hõlbustama menetlust, kui investorid oma nõustumusest taganemise õigust kasutavad. Lisa avaldamise korral peaksid finantsvahendajad võtma oma klientidega ühendust elektrooniliste vahendite abil. Kui investor ei paku vahendajatele elektroonilist sidevõimalust, loobub investor õigusest, et temaga võetakse ühendust vahendajate kaudu. Sel juhul tuleks teave lisa kohta leida emitendi veebisaidilt.“

1) Artikli 1 lõikele 4 lisatakse punkt k:

„k) alates [käesoleva määruse kohaldamise alguskuupäev] kuni 31. detsembrini 2022 mittekapitaliväärtpaberid, mida krediidiasutus emiteerib jätkuvalt või korduvalt ja mille puhul on väärtpaberite pakkumise agregeeritud müügihind liidus väiksem kui 150 000 000 eurot krediidiasutuse kohta, kusjuures seda arvestatakse 12 kuu kohta, tingimusel et need väärtpaberid:

i) ei ole allutatud, vahetatavad ega asendatavad ning

ii) ei anna õigust märkida ega omandada muud liiki väärtpabereid ega ole seotud tuletisinstrumendiga.“

2) Artikli 6 lõike 1 esimese lõigu sissejuhatav lause asendatakse järgmisega:

„1. Ilma et see piiraks artikli 14 lõike 2, artikli 14a lõike 2 ja artikli 18 lõike 1 kohaldamist, sisaldab prospekt vajalikku teavet, mis on oluline investorile, et teadlikult hinnata järgmist:“.

3) Artiklisse 7 lisatakse lõige 12a:

„12a. Erandina lõigetest 3–12 peab artikli 14a kohaselt koostatud ELi taasteprospekt sisaldama käesoleva lõike kohast kokkuvõtet.

ELi taasteprospekti kokkuvõte koostatakse lühidokumendina, mis on sisutihe ja printimisel maksimaalselt kahel A4 leheküljel.

Kokkuvõte ei tohi sisaldada ristviiteid prospekti muudele osadele ega viidetena esitatud teavet ning peab:

a) olema esitatud ja vormistatud kergesti loetaval kujul, kasutades selleks loetavas suuruses tähemärke;

b) olema kirjutatud keeleliselt ja stiililiselt nii, et see hõlbustab teabest arusaamist, eelkõige selges ja mittetehnilises keeles, kokkuvõtlikult ja igat liiki investorite jaoks arusaadavalt;

ba) olema koostatud vastavalt artiklile 27;

c) koosnema järgmisest neljast osast:

i) sissejuhatus, mis sisaldab käesoleva artikli lõikes 5 kindlaks määratud hoiatusi ja prospekti kinnitamise kuupäeva;

ii) põhiteave emitendi kohta, sealhulgas vajaduse korral vähemalt 400-sõnaline konkreetne viide COVID-19 pandeemia tõttu emitendile avalduva majandusliku ja finantsmõju kohta;

iii) põhiteave aktsiate kohta, sealhulgas aktsiatega kaasnevate õiguste kasutamise piirangute ja korra kohta;

iv) põhiteave väärtpaberite avaliku pakkumise või reguleeritud turul kauplemisele võtmise või mõlema kohta.“

4) Lisatakse artikkel 14a:

„Artikkel 14a
ELi taasteprospekt

1. Vastavalt käesolevas artiklis sätestatud lihtsustatud korrale võivad aktsiate avalikul pakkumisel või reguleeritud turul kauplemisele võtmisel otsustada ELi taasteprospekti koostada järgmised emitendid:

a) emitendid, kelle aktsiatega on olnud lubatud kaubelda reguleeritud turul pidevalt vähemalt viimase 18 kuu jooksul ja kes emiteerivad aktsiaid, mis on vahetatavad olemasolevate, varem emiteeritud aktsiate vastu;

b) emitendid, kelle aktsiatega on VKEde kasvuturul juba pidevalt kaubeldud vähemalt viimase 18 kuu jooksul, tingimusel et nende aktsiate pakkumiseks on avaldatud prospekt, ja kes emiteerivad aktsiaid, mis on vahetatavad olemasolevate, varem emiteeritud aktsiate vastu;

ba) pakkujad, kelle aktsiatega on lubatud pidevalt kaubelda reguleeritud turul või VKEde kasvuturul vähemalt viimase 18 kuu jooksul.

 

2. Erandina artikli 6 lõikest 1 ja ilma et see piiraks artikli 18 lõike 1 kohaldamist, sisaldab ELi taasteprospekt asjakohast vähendatud teavet, mida on investoritele vaja, et mõista:

a) emitendi prospekti ja finantstulemusi ning olulisi muutusi emitendi finantsseisundis ja äripositsioonis alates viimase majandusaasta lõpust, kui see on asjakohane, ning tema pikaajalist äristrateegiat ja nii finants- kui ka muid eesmärke; emitent lisab vajaduse korral vähemalt 400-sõnalise konkreetse viite COVID-19 pandeemia tõttu emitendile avalduva finants- ja ärimõju kohta ning avalduse selle eeldatava tulevase mõju kohta;

b) olulist teavet aktsiate, aktsiatega kaasnevate õiguste, sealhulgas nende õiguste kasutamise piirangute kohta, emiteerimise põhjuseid ja mõju emitendi üldisele kapitalistruktuurile, kapitalisatsiooni ja võlgade avalikustamist, käibekapitali aruannet ning tulu kasutamist.

ELi taasteprospektis sisalduv teave kirjutatakse ja esitatakse hõlpsasti analüüsitaval, kokkuvõtlikul ja arusaadaval kujul ning see peab võimaldama investoritel, eelkõige jaeinvestoritel teha teadliku investeerimisotsuse. Pädev asutus võtab arvesse ka seda, kas emitent on avalikustanud korraldatud teabe vastavalt direktiivile 2004/109/EÜ, ja kui see on asjakohane, määrusele (EL) nr 596/2014 ning asjakohasel juhul komisjoni delegeeritud määruses (EL) 2017/565 osutatud teabe.

ELi taasteprospekt on üksainus dokument, mis sisaldab Va lisas sätestatud miinimumteavet.

Artikli 19 kohaselt viidetena esitatud teavet ei võeta käesoleva lõike kolmandas lõigus osutatud maksimaalse pikkuse (30 A4-formaadis lehekülge) puhul arvesse.

Emitendid võivad otsustada, millises järjekorras nad Va lisas osutatud teabe ELi taasteprospektis esitavad.“

5) Artiklisse 20 lisatakse lõige 6a:

„6a. Erandina lõigetest 2 ja 4 lühendatakse lõike 2 esimeses lõigus ja lõikes 4 sätestatud tähtaegu artikli 14a kohaselt koostatud ELi taasteprospekti puhul viie tööpäevani. Emitent teavitab pädevat asutust vähemalt viis tööpäeva enne kuupäeva, mil on kavas kinnitamistaotlus esitada.“

6) Artiklisse 21 lisatakse lõige 5a:

„5a. Artikli 14a kohaselt koostatud ELi taasteprospektid liigitatakse käesoleva artikli lõikes 6 osutatud andmete säilitamise mehhanismis. Artikli 14 kohaselt koostatud prospektide liigitamiseks kasutatud andmeid võib kasutada artikli 14a kohaselt koostatud ELi taasteprospektide liigitamiseks tingimusel, et neid kahte liiki prospekte kõnealuses andmete säilitamise mehhanismis eristatakse.“

7) Artiklit 23 muudetakse järgmiselt:

a) lõike 2 esimene lõik asendatakse järgmisega:

„2. Kui prospekt on seotud väärtpaberite avaliku pakkumisega, on investoritel, kes on juba nõustunud ostma või märkima väärtpabereid enne lisa avaldamist, õigus taganeda nõustumusest kolme tööpäeva jooksul pärast lisa avaldamist, juhul kui lõikes 1 osutatud uus oluline asjaolu, oluline viga või oluline ebatäpsus ilmnes enne avaliku pakkumise perioodi lõppu või väärtpaberite üleandmist, olenevalt sellest, kumb on varasem. Taganemisõigust saab kasutada kolme tööpäeva jooksul alates lisa avaldamisest. Emitent või pakkuja võib kõnealust tähtaega pikendada. Taganemisõiguse kasutamise viimane kuupäev sätestatakse lisas.“;

b) lõike 3 esimene ja teine lõik asendatakse järgmistega:

„3. Kui investorid ostavad või märgivad väärtpabereid finantsvahendaja kaudu pärast nende väärtpaberite prospekti kinnitamist, kuid enne esmase pakkumisperioodi lõppemist, olenevalt sellest, kumb leiab aset hiljem, teavitab kõnealune finantsvahendaja asjaomaseid investoreid lisa avaldamise võimalusest, kohast ja ajast ning sellest, et finantsvahendaja aitaks neil sellisel juhul kasutada nende õigust nõustumusest taganeda.

Kui käesoleva lõike esimeses lõigus osutatud investoritel on lõikes 2 osutatud taganemisõigus, võtab finantsvahendaja nende investoritega ühendust lisa avaldamisele järgneval tööpäeval. Vältimaks olukordi, kus investoril ei ole õigust saada teavet finantsvahendajalt, tehakse lisa puudutav teave kättesaadavaks emitendi veebisaidil.

8) Lisatakse artikkel 47a:

„Artikkel 47a
ELi taasteprospekti ajapiirang

Artiklis 14a ning artikli 23 lõigetes 2 ja 3 sätestatud kord lõpeb 31. detsembril 2022.

Artikli 14a kohaselt koostatud ELi taasteprospekte, mis on kinnitatud ajavahemikul [käesoleva määruse kohaldamise alguskuupäev] kuni 31. detsembrini 2022, reguleeritakse jätkuvalt kooskõlas kõnealuse artikliga kuni nende kehtivusaja lõpuni või kuni kaheteist kuu möödumiseni 31. detsembrist 2022, olenevalt sellest, kumb on varem.“

9) Artikli 48 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2. Muu hulgas hinnatakse aruandes, kas prospekti kokkuvõte, artiklites 14, 14a ja 15 sätestatud avalikustamiskorrad ja artiklis 9 osutatud universaalne registreerimisdokument on nende eesmärke arvestades endiselt asjakohased. See aruanne sisaldab eelkõige järgmist:

a) artikli 15 lõike 1 punktides a–d osutatud nelja kategooriasse kuuluvate isikute ELi kasvuprospektide arv kategooria kaupa ning analüüs iga sellise arvu muutumise kohta ja suundumuste kohta seoses kauplemiskohtade valikuga isikute poolt, kellel on õigus koostada ELi kasvuprospekt;

b) analüüs selle kohta, kas ELi kasvuprospekt tagab sobiva tasakaalu investorite kaitse ja selle kasutamise õigust omavate isikute halduskoormuse vähendamise vahel;

c) kinnitatud ELi taasteprospektide arv ja selle arvu muutumise analüüs, samuti hinnang selliste prospektidega emissiooni ajal kasutusele võetud tegeliku täiendava turukapitalisatsiooni kohta, et koguda järelhindamise jaoks ELi taasteprospekti kohta kogemusi;

d) ELi taasteprospekti koostamise ja kinnitamise kulud võrrelduna standardprospekti, teisese emissiooni prospekti ja ELi kasvuprospekti praeguste ▌kuludega, saavutatud üldine rahaline kokkuhoid ja märge selle kohta, milliseid kulusid saaks veelgi vähendada, käesoleva määruse järgimisest tulenevad kogukulud emitentide, pakkujate ja finantsvahendajate jaoks ning kalkulatsioon selle kohta, kui suure protsentuaalse osa moodustavad need kulud tegevuskuludest;

e) analüüs selle kohta, kas ELi taasteprospekt tagab õige tasakaalu investorite kaitse ja sellise prospekti koostamise õigust omavate isikute halduskoormuse vähendamise vahel ning investeeringuteks vajaliku olulise teabe kättesaadavuse.“

 

10) Käesoleva määruse lisas esitatud tekst lisatakse Va lisana.

Artikkel 2
Jõustumine ja kohaldamine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel,

Euroopa Parlamendi nimel Nõukogu nimel

president eesistuja


LISA

„Va LISA

MIINIMUMTEAVE, MIS TULEB ELi TAASTEPROSPEKTIS ESITADA

-I.  Kokkuvõte

ELi taasteprospekt sisaldab artikli 7 lõike 12a kohaselt koostatud kokkuvõtet. Kõnealust kokkuvõtet ei loeta artikli 14a lõike 2 kolmandas lõigus sätestatud ELi taasteprospekti maksimaalse pikkuse sisse.

 

I. Emitendi nimi, asutamisriik, link emitendi veebisaidile

Eesmärk on teha kindlaks aktsiaid emiteeriv äriühing tema juriidilise ja ärinime alusel, sealhulgas tema juriidilise isiku tunnus (LEI), tema asutamisriik ja veebisait, kust investorid saavad teavet äriühingu äritegevuse, tema toodete või teenuste, peamiste turgude, kus ta konkureerib, ja organisatsioonilise struktuuri kohta ning vajaduse korral viidetena esitatud teavet.

II. Avaldus vastutuse kohta

Eesmärk on teha kindlaks isikud, kes vastutavad ELi taasteprospekti koostamise eest, ning lisada nende avaldus selle kohta, et neile teadaolevalt on ELi taasteprospektis sisalduv teave tõene ning et ELi taasteprospektis ei esine väljajätmisi, mis võivad selle tähendust mõjutada.

Vajaduse korral esitatakse avalduses kolmandatelt isikutelt saadud teave, sealhulgas selle teabe allikas või allikad, ning eksperdina tegutseva isiku avaldused või aruanded ning seda isikut puudutavad järgmised üksikasjad:

a) nimi;

b) tegevuskoha aadress;

c) kvalifikatsioonid ja

d) oluline huvi emitendi suhtes, juhul kui see eksisteerib.

Avalduses märgitakse pädev asutus, kes on käesoleva määruse kohaselt kinnitanud ELi taasteprospekti seoses selles sisalduva teabe täielikkuse, arusaadavuse ja järjepidevusega, täpsustatakse, et selline kinnitamine ei ole emitendi heakskiitmine ja et ELi taasteprospekt on koostatud vastavalt artiklile 14a.

III. Riskitegurid

Jaos „Riskitegurid“ esitatakse piiratud arvu kategooriatena selliste oluliste riskide kirjeldus, mis on emitendiga seotud ja mis võivad mõjutada emitendi võimet täita oma väärtpaberitest tulenevaid kohustusi.

Igas kategoorias nimetatakse esmajoones kõige olulisemad riskid emitendi, pakkuja või reguleeritud turul kauplemisele lubamise taotleja hinnangul, võttes arvesse kahjulikku mõju emitendile ja nende riskide esinemise tõenäosust. Riskitegureid kinnitatakse ELi taasteprospekti sisus.

 

IV. Finantsaruanded

(Aruandeaasta ja poolaasta) finantsaruanded tuleb esitada ELi taasteprospekti kinnitamisele eelneva 12 kuu kohta. Kui avaldatud on nii aruandeaasta kui ka poolaasta finantsaruanded, tuleb esitada üksnes aruandeaasta aruanded, kui need on uuemad kui poolaasta finantsaruanded.

Aruandeaasta finantsaruanded peavad olema sõltumatult auditeeritud. Auditiaruanne tuleb koostada kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2006/43/EÜ[10] ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 537/2014[11].

Kui direktiivi 2006/43/EÜ ja määrust (EL) nr 537/2014 ei kohaldata, peavad aruandeaasta finantsaruanded olema auditeeritud või peab olema märgitud, kas need annavad ELi taasteprospektis õige ja õiglase ülevaate vastavalt liikmesriigis kohaldatavatele auditistandarditele või nendega samaväärsele standardile. Muul juhul peab ELi taasteprospekt sisaldama järgmist teavet:

a) sõnaselge märge selle kohta, milliseid auditistandardeid on kohaldatud;

b) selgitus kõigi oluliste rahvusvahelistest auditistandarditest kõrvalekaldumiste kohta.

Kui vannutatud audiitorid on keeldunud aruandeaasta finantsaruandeid käsitlevaid auditiaruandeid kinnitamast või kui need aruanded sisaldavad märkusi, arvamuste muudatusi, vastutuse välistamise klausleid või rõhutatud asjaolusid, tuleb näidata selle põhjus ning esitada need märkused, muudatused, vastutuse välistamise klauslid või rõhutatud asjaolud täies ulatuses.

Samuti tuleb kirjeldada grupi finantsseisundi olulisi muutusi, mis on toimunud alates selle viimase finantsperioodi lõpust, mille kohta on avaldatud kas auditeeritud finantsaruanded või vaheperioodi finantsteave, või esitada asjakohane eitav avaldus.

Vajaduse korral lisatakse ka pro forma teave.

 

IVa. Dividendipoliitika

Kirjeldada emitendi põhimõtteid dividendide jagamisel ja selle suhtes kehtivaid piiranguid, samuti aktsiate tagasiostmist.

V. Teave suundumuste kohta

Eesmärk on kirjeldada järgmist:

a) kõige olulisemad hiljutised suundumused tootmises, müügis ja varudes ning kulud ja müügihinnad alates viimase majandusaasta lõpust kuni ELi taasteprospekti kuupäevani;

b) teave teadaolevate suundumuste, ebakindluste, nõudmiste, kohustuste või sündmuste kohta, mis võivad vähemalt jooksval majandusaastal suhteliselt tõenäoliselt emitendi väljavaateid oluliselt mõjutada;

ba) teave emitendi lühi- ja pikaajalise äristrateegia ning nii finants- kui ka muude eesmärkide kohta COVID-19 kriisi kontekstis, kui see on asjakohane.

Kui kumbki käesoleva jao punktis a või b esitatud suundumus ei ole oluliselt muutunud, nõutakse sellekohast avaldust.

 

VI. Lõplik pakkumishind ja aktsiate hulk, sealhulgas aktsionäride siduv kohustus märkida üle 5 % pakkumisest ja emissiooni tagamise lepingutest ning väärtpaberite emissiooni tagajate nimed.

Eesmärk on esitada konkreetne teave aktsiate pakkumishinna kohta ja esitada teave põhiaktsionäride siduva kohustuse kohta märkida rohkem kui 5 % pakkumisest ja emissiooni tagamise lepingutest.

VII. Aktsiate märkimise koht ja aeg

Eesmärk on esitada ▌avalikkusele pakutavate aktsiate kohta järgmist olulist teavet:

a) rahvusvaheline väärtpaberite identifitseerimisnumber (ISIN-kood);

b) aktsiatega seotud õigused, nende õiguste kasutamise kord ja piirangud;

c)  teave selle kohta, kus aktsiaid saab märkida, samuti ajavahemiku kohta (sealhulgas võimalikud muudatused), mille jooksul pakkumine on avatud, ning taotlusprotsessi kirjeldus koos uute aktsiate emiteerimise kuupäevaga.

VIII. Pakkumise põhjendus ja tulu kasutamine

Eesmärk on esitada teave pakkumise põhjuste kohta, ja kui see on asjakohane, hinnanguline netotulu iga peamise kavandatava kasutusviisi kaupa, esitatuna nende kasutusviiside tähtsuse järjekorras.

Kui emitent on teadlik sellest, et eeldatav tulu ei ole piisav kõigi kavandatud kasutusviiside rahastamiseks, tuleb avaldada muude vajalike rahaliste vahendite summa ja allikad. Üksikasjad tuleb esitada ka juhul, kui tulu kasutatakse selleks, et soetada vara, välja arvatud tavapärase äritegevuse raames, rahastada teiste ettevõtete omandamist, mis on välja kuulutatud, või võlgadest vabaneda või neid vähendada või tagasi maksta.

VIIIa. Riigiabi saamine

Eesmärk on anda teavet selle kohta, kas emitent on majanduse taastamisega seoses saanud mis tahes vormis riigiabi, samuti teavet abi eesmärgi, vahendi liigi ja saadud abi summa ning sellega seotud tingimuste kohta, kui see on asjakohane.

IXa. Kapitalisatsioon ja võlad

Kapitalisatsiooni ja võlgade aruanne (tehes vahet garanteeritud ja garanteerimata, tagatud ja tagamata võlgade vahel) mitte varasema kui 90 päeva dokumendi kuupäevale eelneva kuupäeva seisuga. Võlgade hulka kuuluvad ka kaudsed ja tingimuslikud võlad.

Kui emitendi kapitalisatsioon ja võlad on 90päevase ajavahemiku jooksul oluliselt muutunud, tuleb esitada lisateavet, kirjeldades neid muutusi või ajakohastades asjaomaseid arvnäitajaid.

X. Käibekapitali aruanne

Esitada avaldus selle kohta, kas ▌emitendi praeguste vajaduste rahuldamiseks on piisavalt käibekapitali või mitte. Kui käibekapitali ei ole piisavalt, tuleks esitada teave selle kohta, kuidas emitent kavatseb vajaliku lisakäibekapitali hankida.

XI. Huvide konfliktid

Eesmärk on esitada teave emissiooniga seotud mis tahes huvide konfliktide kohta.

XII. Lahjendamine ja aktsiaosalus pärast emissiooni

Eesmärk on esitada teave aktsiakapitalis osaluse kohta ja hääleõiguste kohta ning aktsiakapitali ja hääleõiguste lahjenemise kohta, mida emitendi olemasolevad aktsionärid pärast avalikust pakkumisest tulenenud kapitali suurendamist kogevad.“


 

 

SISETURU- JA TARBIJAKAITSEKOMISJONI ARVAMUS (11.11.2020)

<CommissionInt>siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonile</CommissionInt>


<Titre>ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) 2017/1129 seoses ELi taasteprospektiga ja sihipäraste kohandustega finantsvahendajate jaoks, et aidata kaasa COVID-19 pandeemiast taastumisele</Titre>

<DocRef>(COM(2020)0281 – C9-0206/2020 – 2020/0155(COD))</DocRef>

Arvamuse koostaja: <Depute>Virginie Joron</Depute> 

 

 

MUUDATUSETTEPANEKUD

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon palub vastutaval majandus- ja rahanduskomisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

<RepeatBlock-Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Põhjendus 2</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) 2017/112914 on sätestatud väärtpaberite avaliku pakkumise või liidu reguleeritud turul kauplemisele lubamise korral avaldatava prospekti koostamise, kinnitamise ja levitamise nõuded. Osana meetmetest, millega aidatakse emitentidel taastuda COVID-19 pandeemiast tingitud majandusšokist, tuleb prospektikorda sihipäraselt muuta. Sellised muudatused peaksid võimaldama emitentidel ja finantsvahendajatel vähendada vahetult pärast kriisi kulusid ja vabastada vahendeid majanduse taaskäivitamise etapiks.

(2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) 2017/112914 on sätestatud väärtpaberite avaliku pakkumise või liidu reguleeritud turul kauplemisele lubamise korral avaldatava prospekti koostamise, kinnitamise ja levitamise nõuded. Osana meetmetest, millega aidatakse emitentidel taastuda COVID-19 pandeemiast tingitud majandusšokist, tuleb prospektikorda sihipäraselt muuta tingimusel, et järgitakse ühtse Euroopa turu põhimõtteid ning pööratakse tähelepanu väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate (VKEd) ja idufirmade erivajadustele. Sellised muudatused peaksid võimaldama emitentidel ja finantsvahendajatel vähendada vahetult pärast kriisi kulusid ja vabastada vahendeid majanduse taaskäivitamise etapiks. Muudatused peaksid kaitsma ka jaeinvestorite ja tarbijate huve, et stimuleerida finantsosalust ja muuta hoiustajad investoriteks. COVID-19 kriisist taastumist silmas pidades on VKEde, ettevõtjate ja sotsiaalmajanduse juurdepääs omakapitali kaudu rahastamisele muutunud veelgi olulisemaks.

_________________

_________________

14 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2017. aasta määrus (EL) 2017/1129, mis käsitleb väärtpaberite avalikul pakkumisel või reguleeritud turul kauplemisele võtmisel avaldatavat prospekti ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2003/71/EÜ (ELT L 168, 30.6.2017, lk 12).

14 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2017. aasta määrus (EL) 2017/1129, mis käsitleb väärtpaberite avalikul pakkumisel või reguleeritud turul kauplemisele võtmisel avaldatavat prospekti ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2003/71/EÜ (ELT L 168, 30.6.2017, lk 12).

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Põhjendus 2 a (uus)</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(2a) COVID-19 kriis teeb liidu äriühingud ning eriti VKEd ja idufirmad ebakindlamaks ja haavatavamaks. Põhjendamatute kaubandustõkete ja bürokraatia kõrvaldamine, kui see on asjakohane, et lihtsustada ja mitmekesistada liidu äriühingute rahastamisallikaid, pöörates erilist tähelepanu VKEdele, sealhulgas idufirmadele ja keskmise turukapitalisatsiooniga ettevõtjatele, võib aidata edendada nende juurdepääsu aktsiaturgudele ning jae- ja suurinvestorite juurdepääsu mitmekesisematele, pikemaajalistele ja konkurentsivõimelisematele investeerimisvõimalustele. Sellega seoses peaks käesoleva määruse eesmärk olema ka see, et potentsiaalsetel investoritel oleks lihtsam teada saada äriühingutesse investeerimise võimalustest, kuna neil on sageli raske hinnata lühikese majandustegevusega noori ettevõtteid ja väikeettevõtteid, mis toob kaasa väiksema arvu innovaatiliste ettevõtete asutamise, eelkõige noorte ettevõtjate poolt.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Põhjendus 3</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(3) Krediidiasutused on aktiivselt osalenud majanduse taaskäivitamises, et toetada rahastamist vajanud ettevõtteid, ja eeldatakse, et nad on majanduse taaskäivitamise tugisammas. Määrusega (EL) 2017/2019 on ette nähtud, et krediidiasutused on vabastatud prospekti avaldamise kohustusest teatavate mittekapitaliväärtpaberite pakkumise puhul, mida emiteeritakse pidevalt või korduvalt ja mille kogusumma 12 kuu jooksul ei ületa 75 miljonit eurot. Seda vabastuskünnist tuleks piiratud ajaks suurendada, et hõlbustada krediidiasutustel vahendite kaasamist ja anda neile hingamisruumi, et nad saaksid toetada oma kliente reaalmajanduses. Kuna kõnealune meede on mõeldud üksnes majanduse taaskäivitamise etapiks, peaks see olema kättesaadav piiratud, 18-kuulise ajavahemiku jooksul.

(3) Krediidiasutused on aktiivselt osalenud majanduse taaskäivitamises, et toetada rahastamist vajanud ettevõtteid, ja eeldatakse, et nad on majanduse taaskäivitamise tugisammas. Määrusega (EL) 2017/2019 on ette nähtud, et krediidiasutused on vabastatud prospekti avaldamise kohustusest teatavate mittekapitaliväärtpaberite pakkumise puhul, mida emiteeritakse pidevalt või korduvalt ja mille kogusumma 12 kuu jooksul ei ületa 75 miljonit eurot. Seda vabastuskünnist tuleks piiratud ajaks suurendada, et hõlbustada krediidiasutustel vahendite kaasamist ja anda neile hingamisruumi, et nad saaksid toetada oma kliente reaalmajanduses. Kuna kõnealune meede on mõeldud üksnes majanduse taaskäivitamise etapiks, peaks see olema kättesaadav piiratud, 21-kuulise ajavahemiku jooksul.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Põhjendus 7</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(7) ELi taasteprospekt peaks sisaldama lühikokkuvõtet kui kasulikku teabeallikat investoritele, eelkõige jaeinvestoritele. See kokkuvõte peaks olema ELi taasteprospekti eraldi osa ja selles tuleks keskenduda põhiteabele, mis võimaldaks investoritel otsustada, milliseid väärtpaberite pakkumisi ja kauplemisele võtmisi tuleks põhjalikumalt analüüsida, vaadates ELi taasteprospekti oma otsuse tegemiseks tervikuna läbi vaadata.

(7) ELi taasteprospekt peaks sisaldama lühikokkuvõtet kui kasulikku teabeallikat investoritele, eelkõige jaeinvestoritele, hoiustajatele, VKEdele ja idufirmadele. See kokkuvõte tuleks esitada ELi taasteprospekti alguses ja selles tuleks keskenduda olulisele, täpsele ja ajakohasele teabele, mis võimaldaks investoritel otsustada, milliseid väärtpaberite pakkumisi ja kauplemisele võtmisi tuleks põhjalikumalt analüüsida, ning seejärel vaadata ELi taasteprospekt oma otsuse tegemiseks tervikuna läbi. ELi taasteprospekti koostamisel on väga oluline ühtse turu lähenemisviis, millega välditakse liikmesriikide vahelist killustatust. Selline lähenemisviis tuleks tagada, võimaldades kõigis liikmesriikides juurdepääsu ELi taasteprospektile ning koordineerides ELi taasteprospektiga seotud keeleküsimusi, vormi ja juurdepääsuvõimalusi, et investorid saaksid ise anda oma hinnangu ja mõista kaasnevaid riske.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Põhjendus 7 a (uus)</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(7a) Ühtlustamata tavad ELi taasteprospektis esitatud teabe struktuuri osas võivad teha investeerimisriskide selge mõistmise võimalike investorite jaoks raskemaks ja suurendada turu killustatust. Vajaliku selguse tagamiseks kogu liidus tuleks teave esitada selgel ja arusaadaval viisil, et üksikinvestorid saaksid ise anda oma hinnangu ja mõista kaasnevaid riske. Selle liikmesriigi pädev asutus, kus pakkumine tehakse, ja võimaluse korral emitent peaksid tegema sellise teabe kergesti kättesaadavaks. Emitendid peaksid esitama Va lisas osutatud teabe samas järjekorras, nagu seda on tehtud kõnealuses lisas.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>6</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Põhjendus 10</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(10) Määruse (EL) 2017/1129 kohaselt peavad finantsvahendajad teavitama investoreid lisa avaldamise võimalusest ja teatavatel tingimustel võtma investoritega ühendust lisa avaldamise päeval. Selliste investorite ring, kellega tuleb ühendust võtta, ja ühenduse võtmise tähtaeg võivad tekitada raskusi. Selleks et pakkuda finantsvahendajatele leevendust ja vabastada nende vahendeid, säilitades samal ajal investorikaitse kõrge taseme, tuleks kehtestada proportsionaalsem kord. Sellise korraga tuleks täpsustada, milliste investoritega peaksid finantsvahendajad lisa avaldamise korral ühendust võtma, ja pikendada tähtaega, mille jooksul nad peavad seda tegema.

(10) Määruse (EL) 2017/1129 kohaselt peavad finantsvahendajad teavitama investoreid lisa avaldamise võimalusest ja teatavatel tingimustel võtma investoritega ühendust lisa avaldamise päeval. Tähtaeg, mille jooksul tuleb investoritega ühendust võtta, ja selliste investorite ring, kellega tuleb ühendust võtta, võivad tekitada finantsvahendajatele raskusi. Selleks et pakkuda finantsvahendajatele leevendust ja vabastada nende vahendeid, säilitades samal ajal investorikaitse kõrge taseme, tuleks kehtestada proportsionaalsem kord. Sellise korraga tuleks täpsustada, milliste investoritega peaksid finantsvahendajad lisa avaldamise korral ühendust võtma, ja tuleks pikendada tähtaega, mille jooksul nad peavad seda tegema.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>7</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Põhjendus 11</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(11) Kuna ELi taasteprospekt on mõeldud majanduse taaskäivitamise etapiks, peaks see prospektikord aeguma 18 kuud pärast käesoleva määruse kohaldamise alguskuupäeva. Selleks et tagada ELi taasteprospektide järjepidevus, tuleks enne prospektikorra aegumist heaks kiidetud prospektide suhtes jätkata varasemalt kehtinud nõuete kohaldamist.

(11) Kuna ELi taasteprospekt on mõeldud majanduse taaskäivitamise etapiks, peaks see prospektikord aeguma 21 kuud pärast käesoleva määruse kohaldamise alguskuupäeva. Selleks et tagada ELi taasteprospektide järjepidevus, tuleks nende ELi taasteprospektide suhtes, mis kiideti heaks enne prospektikorra aegumist, jätkata varasemalt kehtinud nõuete kohaldamist.

</Amend><Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>8</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Põhjendus 12</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(12) Komisjon peaks enne 21. juulit 2022 esitama Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande käesoleva määruse kohaldamise kohta, lisades sellele asjakohasel juhul seadusandliku ettepaneku. Kõnealuse läbivaatamise käigus tuleks muu hulgas hinnata, kas ELi taasteprospektide avalikustamise kord on käesoleva määruse eesmärkide saavutamiseks asjakohane.

(12) Komisjon peaks enne 21. juulit 2022 esitama Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande käesoleva määruse kohaldamise kohta, lisades sellele asjakohasel juhul seadusandliku ettepaneku. Kõnealuse läbivaatamise käigus tuleks muu hulgas hinnata, kas ELi taasteprospektide avalikustamise kord on käesoleva määruse eesmärkide saavutamiseks asjakohane, ja kui seda peetakse asjakohaseks, peaks komisjon lisama oma õigusakti ettepanekusse alalise prospekti vormi, mis vähendaks ELi taasteprospektiga hõlmatud teiseste emissioonide koormust. See hindamine peaks hõlmama küsimust, kas ELi taasteprospektis saavutati õige tasakaal emitendi halduskoormuse vähendamise ja investorite kaitse vahel.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>9</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1</Article>

<DocAmend2>Määrus (EL) 2017/1129</DocAmend2>

<Article2>Artikkel 1 – lõige 4 – punkt k – sissejuhatav osa</Article2>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

k) alates [käesoleva määruse kohaldamise alguskuupäev] kuni [18 kuud pärast käesoleva määruse kohaldamise alguskuupäeva] mittekapitaliväärtpaberid, mida krediidiasutus emiteerib jätkuvalt või korduvalt ja mille puhul on väärtpaberite pakkumise agregeeritud müügihind liidus väiksem kui 150 000 000 eurot krediidiasutuse kohta, kusjuures seda arvestatakse 12 kuu kohta, tingimusel et need väärtpaberid:

k) alates [käesoleva määruse kohaldamise alguskuupäev] kuni [21 kuud pärast käesoleva määruse kohaldamise alguskuupäeva] mittekapitaliväärtpaberid, mida krediidiasutus emiteerib jätkuvalt või korduvalt ja mille puhul on väärtpaberite pakkumise agregeeritud müügihind liidus väiksem kui 150 000 000 eurot krediidiasutuse kohta, kusjuures seda arvestatakse 12 kuu kohta, tingimusel et need väärtpaberid:

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>10</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3</Article>

<DocAmend2>Määrus (EL) 2017/1129</DocAmend2>

<Article2>Artikkel 7 – lõige 12 a – punkt b a (uus)</Article2>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

ba) koostatud vastavalt käesoleva määruse artiklile 27;

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>11</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3</Article>

<DocAmend2>Määrus (EL) 2017/1129</DocAmend2>

<Article2>Artikkel 7 – lõige 12 a – punkt c – alapunkt i</Article2>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

i) sissejuhatus, mis sisaldab käesoleva artikli lõikes 5 kindlaks määratud hoiatust;

i) sissejuhatus, mis sisaldab käesoleva artikli lõikes 5 kindlaks määratud hoiatusi ja prospekti kinnitamise kuupäeva;

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>12</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4</Article>

<DocAmend2>Määrus (EL) 2017/1129</DocAmend2>

<Article2>Artikkel 14a – lõige 2 – lõik 1 – punkt b</Article2>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b) oluline teave aktsiate kohta, emiteerimise põhjused ja mõju emitendi üldisele kapitalistruktuurile ning tulu kasutamine.

(b) oluline teave aktsiate, väärtpaberitega kaasnevad õiguste, sealhulgas nende õiguste kasutamise piirangute ja korra kohta, emiteerimise põhjused ja selle mõju emitendi üldisele kapitalistruktuurile, kapitalisatsiooni ja võlgade avalikustamine, käibekapitali aruanne ning tulu kasutamine.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>13</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4</Article>

<DocAmend2>Määrus (EL) 2017/1129</DocAmend2>

<Article2>Artikkel 14 a – lõige 2 – lõik 2</Article2>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

ELi taasteprospektis sisalduv teave kirjutatakse ja esitatakse hõlpsasti analüüsitaval, sisutihedal ja arusaadaval kujul ning see peab võimaldama investoritel teha teadliku investeerimisotsuse. Pädev asutus võtab arvesse ka seda, kas emitent on avalikustanud korraldatud teabe vastavalt direktiivile 2004/109/EÜ, ja kui see on asjakohane, määrusele (EL) nr 596/2014 ning asjakohasel juhul komisjoni delegeeritud määruses (EL) 2017/565 osutatud teabe.

ELi taasteprospektis sisalduv teave kirjutatakse kergesti mõistetavas, sisutihedas ja arusaadavas sõnastuses ning esitatakse investoritele, eriti VKEdele ja hoiustajatele mõistetaval, hõlpsasti analüüsitaval, sisutihedal ja arusaadaval kujul, mis võimaldab neil teha teadliku investeerimisotsuse. Pädev asutus võtab arvesse ka seda, kas emitent on avalikustanud korraldatud teabe vastavalt direktiivile 2004/109/EÜ, ja kui see on asjakohane, määrusele (EL) nr 596/2014 ning asjakohasel juhul komisjoni delegeeritud määruses (EL) 2017/565 osutatud teabe. Pädev asutus hoolitseb selle eest, et ELi taasteprospekt oleks investoritele kergesti kättesaadav.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>14</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4</Article>

<DocAmend2>Määrus (EL) 2017/1129</DocAmend2>

<Article2>Artikkel 14 a – lõige 2 – lõik 5</Article2>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Emitendid võivad otsustada, millises järjekorras nad Va lisas osutatud teabe ELi taasteprospektis esitavad.

Vajaliku teabe esitamisel ELi taasteprospektis peaksid emitendid järgima Va lisas osutatud järjekorda.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>15</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7 – alapunkt a</Article>

<DocAmend2>Määrus (EL) 2017/1129</DocAmend2>

<Article2>Artikkel 23 – lõige 2 – lõik 1</Article2>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

„2. Kui prospekt on seotud väärtpaberite avaliku pakkumisega, on investoritel, kes on juba nõustunud ostma või märkima väärtpabereid enne lisa avaldamist, õigus taganeda nõustumusest kolme tööpäeva jooksul pärast lisa avaldamist, juhul kui lõikes 1 osutatud uus oluline asjaolu, oluline viga või oluline ebatäpsus ilmnes enne avaliku pakkumise perioodi lõppu või väärtpaberite üleandmist, olenevalt sellest, kumb on varasem. Emitent või pakkuja võib kõnealust tähtaega pikendada. Taganemisõiguse kasutamise viimane kuupäev sätestatakse lisas.“;

„2. Kui prospekt on seotud väärtpaberite avaliku pakkumisega, on investoritel, kes on juba nõustunud ostma või märkima väärtpabereid enne lisa avaldamist, õigus taganeda nõustumusest kahe tööpäeva jooksul pärast lisa avaldamist, juhul kui lõikes1 osutatud uus oluline asjaolu, oluline viga või oluline ebatäpsus ilmnes enne avaliku pakkumise perioodi lõppu või väärtpaberite üleandmist, olenevalt sellest, kumb on varasem. Emitent või pakkuja võib kõnealust tähtaega pikendada. Taganemisõiguse kasutamise viimane kuupäev sätestatakse lisas.“;

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>16</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7 – alapunkt b a (uus)</Article>

<DocAmend2>Määrus (EL) 2017/1129</DocAmend2>

<Article2>Artikkel 23 – lõige 7 a (uus)</Article2>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(ba) lisatakse järgmine lõige:

 

„7a. Artikli 23 lõigetes 2 ja 3 sätestatud ajalised piirangud peaksid kehtivuse kaotama 21 kuud pärast käesoleva määruse kohaldamise alguskuupäeva.“

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>17</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 8</Article>

<DocAmend2>Määrus (EL) 2017/1129</DocAmend2>

<Article2>Artikkel 47 a – lõik 1</Article2>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artiklis 14a sätestatud kord aegub [18 kuud pärast käesoleva määruse kohaldamise alguskuupäeva].

Artiklis 14a sätestatud kord aegub [21 kuud pärast käesoleva määruse kohaldamise alguskuupäeva].

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>18</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 8</Article>

<DocAmend2>Määrus (EL) 2017/1129</DocAmend2>

<Article2>Artikkel 47 a – lõik 2</Article2>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikli 14a kohaselt koostatud ELi taasteprospekte, mis on kinnitatud ajavahemikul [käesoleva määruse kohaldamise alguskuupäev] kuni [18 kuud pärast käesoleva määruse kohaldamise alguskuupäeva], reguleeritakse jätkuvalt kooskõlas kõnealuse artikliga kuni nende kehtivusaja lõpuni või kuni kaheteist kuu möödumiseni [18 kuud pärast käesoleva määruse kohaldamise alguskuupäeva], olenevalt sellest, kumb on varem.“

Artikli 14a kohaselt koostatud ELi taasteprospekte, mis on kinnitatud ajavahemikul [käesoleva määruse kohaldamise alguskuupäev] kuni [21 kuud pärast käesoleva määruse kohaldamise alguskuupäeva], reguleeritakse jätkuvalt kooskõlas kõnealuse artikliga kuni nende kehtivusaja lõpuni või kuni kaheteist kuu möödumiseni [21 kuud pärast käesoleva määruse kohaldamise alguskuupäeva], olenevalt sellest, kumb on varem.“

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>19</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 9</Article>

<DocAmend2>Määrus (EL) 2017/1129</DocAmend2>

<Article2>Artikkel 48 – lõige 2 – punkt b</Article2>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b) analüüs selle kohta, kas ELi kasvuprospekt tagab sobiva tasakaalu investorite kaitse ja selle koostamise õigust omavate isikute halduskoormuse vähendamise vahel;

(b) analüüs selle kohta, kas ELi kasvuprospekt tagab sobiva tasakaalu investorite (eriti jaeinvestorite, VKEde ja idufirmade) kaitse ja selle koostamise õigust omavate isikute halduskoormuse vähendamise vahel;

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>20</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 9</Article>

<DocAmend2>Määrus (EL) 2017/1129</DocAmend2>

<Article2>Artikkel 48 – lõige 2 – punkt c</Article2>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c) kinnitatud ELi taasteprospektide arv ja sellise arvu muutumise analüüs;

(c) kinnitatud standardprospektide, ELi kasvuprospektide ja ELi taasteprospektide arv ja sellise arvu muutumise analüüs;

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>21</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 9</Article>

<DocAmend2>Määrus (EL) 2017/1129</DocAmend2>

<Article2>Artikkel 48 – lõige 2 – punkt e</Article2>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(e) analüüs selle kohta, kas ELi taasteprospekt tagab sobiva tasakaalu investorite kaitse ja sellise prospekti koostamise õigust omavate isikute halduskoormuse vähendamise vahel;“.

(e) analüüs selle kohta, milline on ELi taasteprospekti mõju sobiva tasakaalu tagamisel investorite (eriti jaeinvestorite, VKEde ja idufirmade) kaitse, teabe kättesaadavuse ja sellise prospekti koostamise õigust omavate isikute halduskoormuse vähendamise vahel.“;

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>22</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 9</Article>

<DocAmend2>Määrus (EL) 2017/1129</DocAmend2>

<Article2>Artikkel 48 – lõige 2 – punkt e a (uus)</Article2>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(ea) analüüs selle kohta, kas lisas sätestatud nõudeid on vaja muuta;

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>23</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 9</Article>

<DocAmend2>Määrus (EL) 2017/1129</DocAmend2>

<Article2>Artikkel 48 – lõige 2 – punkt e b (uus)</Article2>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(eb) investorite poolt taganemisõiguse alusel tagasi võetud investeeringute maht ja osakaal investeeringute kogumahust, jagatuna standardprospektide, ELi kasvuprospektide ja ELi taasteprospektidega; nendel andmetel põhinev hinnang, kas taganemisõiguse kestus ja loogika on asjakohane ning ega see ei vähenda kapitali kaasamise tõhusust või investorite kaitset;

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>24</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 9</Article>

<DocAmend2>Määrus (EL) 2017/1129</DocAmend2>

<Article2>Artikkel 48 – lõige 2 – punkt e c (uus)</Article2>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(ec) käesoleva määrusega seoses ilmnevad investorite, emitentide, pakkujate või finantsvahendajate ja kolmandate isikute õigusvastase tegevuse ja pettuste liigid ja suundumused;

</Amend><Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>25</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 9</Article>

<DocAmend2>Määrus (EL) 2017/1129</DocAmend2>

<Article2>Artikkel 48 – lõige 2 – punkt e d (uus)</Article2>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(ed) riskide, kulude ja tulude analüüs, et teada, kas ELi taasteprospektist võiks saada alaline prospekti liik.

</Amend><Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>26</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>I lisa</Article>

<DocAmend2>Määrus (EL) 2017/1129</DocAmend2>

<Article2>Va lisa – I punkt – esimene lõik</Article2>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Eesmärk on teha kindlaks aktsiaid emiteeriv äriühing, sealhulgas selle juriidilise isiku tunnus (LEI), selle asutamisliikmesriik ja veebisait, kust investorid saavad teavet äriühingu äritegevuse, tema toodete või teenuste, peamiste turgude, kus ta konkureerib, ja organisatsioonilise struktuuri kohta ning vajaduse korral viidetena esitatud teavet.

Eesmärk on edendada suuremat läbipaistvust ja teha kindlaks aktsiaid emiteeriv äriühing, sealhulgas selle juriidilise isiku tunnus (LEI), selle asutamisliikmesriik ja veebisait (kui see on olemas), kust investorid saavad teavet äriühingu äritegevuse ja käesoleva lisa IV punkti neljandas lõigus sätestatud vastutuse välistamise klausli kohta, tema toodete või teenuste, peamiste turgude, kus ta konkureerib, ja organisatsioonilise struktuuri kohta ning vajaduse korral viidetena esitatud teavet.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>27</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>I lisa</Article>

<DocAmend2>Määrus (EL) 2017/1129</DocAmend2>

<Article2>Va lisa – III punkt – esimene lõik</Article2>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Eesmärk on kirjeldada emitendi ja aktsiate kõige olulisemaid riske.

Jaos „Riskitegurid“ esitatakse piiratud arvu kategooriatena selliste oluliste riskide kirjeldus, mis on emitendiga seotud ja mis võivad mõjutada emitendi võimet täita oma väärtpaberitest tulenevaid kohustusi.

 

Igas kategoorias nimetatakse esmajoones kõige olulisemad riskid emitendi, pakkuja või reguleeritud turul kauplemisele lubamise taotleja hinnangul, võttes arvesse kahjulikku mõju emitendile ja nende riskide esinemise tõenäosust. Riskitegureid tuuakse välja registreerimisdokumendis.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>28</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>I lisa</Article>

<DocAmend2>Määrus (EL) 2017/1129</DocAmend2>

<Article2>Va lisa – IX punkt – pealkiri</Article2>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

X. Käibekapitali aruanne

IX. Käibekapitali aruanne ning kapitalisatsiooni ja võlgade aruanne

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>29</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>I lisa</Article>

<DocAmend2>Määrus (EL) 2017/1129</DocAmend2>

<Article2>Va lisa – IX punkt</Article2>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Eesmärk on esitada teave selle kohta, kas käibekapital on emitendi praeguste vajaduste rahuldamiseks piisav, või kui see nii ei ole, kuidas emitent kavatseb vajaliku lisakäibekapitali hankida.

Eesmärk on esitada teave emitendi kapitalisatsiooni ja võlgade kohta ning selle kohta, kas käibekapital on emitendi praeguste vajaduste rahuldamiseks piisav. Kui kapitali ei ole piisavalt, tuleb selgelt kirjeldada, kuidas emitent kavatseb vajaliku lisakäibekapitali hankida.

</Amend>

</RepeatBlock-Amend>


NÕUANDVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Määruse (EL) 2017/1129 muutmine seoses ELi taasteprospektiga ja sihipäraste kohandustega finantsvahendajate jaoks, et aidata kaasa COVID-19 pandeemiast taastumisele

Viited

COM(2020)0281 – C9-0206/2020 – 2020/0155(COD)

Vastutav komisjon

 istungil teada andmise kuupäev

ECON

14.9.2020

 

 

 

Arvamuse esitajad

 istungil teada andmise kuupäev

IMCO

14.9.2020

Arvamuse koostaja

 nimetamise kuupäev

Virginie Joron

2.9.2020

Vastuvõtmise kuupäev

9.11.2020

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

44

0

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Alex Agius Saliba, Andrus Ansip, Pablo Arias Echeverría, Alessandra Basso, Brando Benifei, Adam Bielan, Biljana Borzan, Vlad-Marius Botoş, Markus Buchheit, Anna Cavazzini, Dita Charanzová, Deirdre Clune, David Cormand, Carlo Fidanza, Alexandra Geese, Sandro Gozi, Maria Grapini, Svenja Hahn, Virginie Joron, Eugen Jurzyca, Arba Kokalari, Marcel Kolaja, Kateřina Konečná, Andrey Kovatchev, Jean-Lin Lacapelle, Maria-Manuel Leitão-Marques, Morten Løkkegaard, Adriana Maldonado López, Antonius Manders, Beata Mazurek, Leszek Miller, Dan-Ştefan Motreanu, Kris Peeters, Anne-Sophie Pelletier, Miroslav Radačovský, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Róża Thun und Hohenstein, Kim Van Sparrentak, Marion Walsmann, Marco Zullo

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Marco Campomenosi

 


NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS NÕUANDVAS KOMISJONIS

44

+

ECR

Adam Bielan, Carlo Fidanza, Eugen Jurzyca, Beata Mazurek

GUE/NGL

Kateřina Konečnám, Anne‑Sophie Pelletier

ID

Alessandra Basso, Markus Buchheit, Marco Campomenosi, Virginie Joron, Jean‑Lin Lacapelle

NI

Miroslav Radačovský, Marco Zullo

PPE

Pablo Arias Echeverría, Deirdre Clune, Arba Kokalari, Andrey Kovatchev, Antonius Manders, Dan‑Ştefan Motreanu, Kris Peeters, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Róża Thun und Hohenstein, Marion Walsmann, Ivan Štefanec

Renew

Andrus Ansip, Vlad‑Marius Botoş, Dita Charanzová, Sandro Gozi, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard

S&D

Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Biljana Borzan, Maria Grapini, Maria‑Manuel Leitão‑Marques, Adriana Maldonado López, Leszek Miller, Christel Schaldemose

Verts/ALE

Anna Cavazzini, David Cormand, Alexandra Geese, Marcel Kolaja, Kim Van Sparrentak

 

0

-

 

 

 

0

0

 

 

 

Kasutatud tähised:

+ : poolt

- : vastu

0 : erapooletu


 

 

VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Määruse (EL) 2017/1129 muutmine seoses ELi taasteprospektiga ja sihipäraste kohandustega finantsvahendajate jaoks, et aidata kaasa COVID-19 pandeemiast taastumisele

Viited

COM(2020)0281 – C9-0206/2020 – 2020/0155(COD)

EP-le esitamise kuupäev

27.7.2020

 

 

 

Vastutav komisjon

 istungil teada andmise kuupäev

ECON

14.9.2020

 

 

 

Nõuandvad komisjonid

 istungil teada andmise kuupäev

IMCO

14.9.2020

 

 

 

Raportöörid

 nimetamise kuupäev

Ondřej Kovařík

7.9.2020

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

19.11.2020

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

47

5

7

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Gunnar Beck, Marek Belka, Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Gilles Boyer, Francesca Donato, Derk Jan Eppink, Engin Eroglu, Markus Ferber, Jonás Fernández, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Luis Garicano, Sven Giegold, Valentino Grant, Claude Gruffat, José Gusmão, Enikő Győri, Eero Heinäluoma, Danuta Maria Hübner, Stasys Jakeliūnas, Othmar Karas, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Georgios Kyrtsos, Aurore Lalucq, Philippe Lamberts, Aušra Maldeikienė, Pedro Marques, Costas Mavrides, Jörg Meuthen, Csaba Molnár, Siegfried Mureşan, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Piernicola Pedicini, Lídia Pereira, Sirpa Pietikäinen, Dragoș Pîslaru, Evelyn Regner, Antonio Maria Rinaldi, Alfred Sant, Joachim Schuster, Ralf Seekatz, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Irene Tinagli, Ernest Urtasun, Inese Vaidere, Johan Van Overtveldt, Stéphanie Yon-Courtin, Marco Zanni, Roberts Zīle

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Manon Aubry, Patryk Jaki, Eugen Jurzyca, Maximilian Krah, Ville Niinistö, Mick Wallace

Esitamise kuupäev

19.11.2020

 


NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

47

+

PPE

Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Markus Ferber, Frances Fitzgerald, José Manuel García‑Margallo y Marfil, Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Aušra Maldeikienė, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Lídia Pereira, Sirpa Pietikäinen, Andreas Schwab, Inese Vaidere

S&D

Marek Belka, Jonás Fernández, Eero Heinäluoma, Pedro Marques, Costas Mavrides, Csaba Molnár, Evelyn Regner, Alfred Sant, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Irene Tinagli

Renew

Gilles Boyer, Engin Eroglu, Luis Garicano, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Caroline Nagtegaal, Dragoș Pîslaru, Stéphanie Yon‑Courtin

Verts/ALE

Sven Giegold, Claude Gruffat, Philippe Lamberts, Ville Niinistö, Ernest Urtasun

ECR

Derk Jan Eppink, Patryk Jaki, Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

NI

Piernicola Pedicini

 

5

-

S&D

Aurore Lalucq

Verts/ALE

Stasys Jakeliūnas

GUE/NGL

Manon Aubry, José Gusmão, Mick Wallace

 

7

0

ID

Gunnar Beck, Francesca Donato, Valentino Grant, Maximilian Krah, Jörg Meuthen, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

 

Kasutatud tähised:

+ : poolt

- : vastu

0 : erapooletu

 

 

[1] Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.

[*] Muudatused: uus või muudetud tekst on märgistatud paksus kaldkirjas, välja jäetud tekst on tähistatud sümboliga ▌.

[2] COM(2020) 456 final, 27.5.2020.

[3] Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2017. aasta määrus (EL) 2017/1129, mis käsitleb väärtpaberite avalikul pakkumisel või reguleeritud turul kauplemisele võtmisel avaldatavat prospekti ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2003/71/EÜ (ELT L 168, 30.6.2017, lk 12).

[4] Komisjoni 14. märtsi 2019. aasta delegeeritud määrus (EL) 2019/980, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2017/1129 seoses väärtpaberite avalikul pakkumisel või reguleeritud turul kauplemisele võtmisel avaldatava prospekti vormi, sisu, kontrolli ja kinnitamisega ning millega tunnistatakse kehtetuks komisjoni määrus (EÜ) nr 809/2004 (ELT L 166, 21.6.2019, lk 26).

[5] Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuni 2020. aasta määrus (EL) 2020/852, millega kehtestatakse kestlike investeeringute hõlbustamise raamistik ja muudetakse määrust (EL) 2019/2088 (ELT L 198, 22.6.2020, lk 13).

[6] Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2014. aasta direktiiv 2014/95/EL, millega muudetakse direktiivi 2013/34/EL seoses mitmekesisust käsitleva teabe ja muu kui finantsteabe avalikustamisega teatavate suurettevõtjate ja kontsernide poolt (ELT L 330, 15.11.2014, lk 1).

[7] Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. aprilli 2014. aasta määrus (EL) nr 596/2014, mis käsitleb turukuritarvitusi (turukuritarvituse määrus) ning millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2003/6/EÜ ja komisjoni direktiivid 2003/124/EÜ, 2003/125/EÜ ja 2004/72/EÜ (ELT L 173, 12.6.2014, lk 1).

[8] Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. detsembri 2004. aasta direktiiv 2004/109/EÜ läbipaistvuse nõuete ühtlustamise kohta teabele, mis kuulub avaldamisele emitentide kohta, kelle väärtpaberid on lubatud reguleeritud turul kauplemisele, ning millega muudetakse direktiivi 2001/34/EÜ (ELT L 390, 31.12.2004, lk 38).

[9] Komisjoni 25. aprilli 2016. aasta delegeeritud määrus (EL) 2017/565, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/65/EL seoses investeerimisühingute suhtes kohaldatavate organisatsiooniliste nõuete ja tegutsemistingimustega ning nimetatud direktiivi jaoks määratletud mõistetega (ELT L 87, 31.3.2017, lk 1).

[10] Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. mai 2006. aasta direktiiv 2006/43/EÜ, mis käsitleb raamatupidamise aastaaruannete ja konsolideeritud aruannete kohustuslikku auditit ning millega muudetakse nõukogu direktiive 78/660/EMÜ ja 83/349/EMÜ ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 84/253/EMÜ (ELT L 157, 9.6.2006, lk 87).

[11] Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. aprilli 2014. aasta määrus (EL) nr 537/2014, mis käsitleb avaliku huvi üksuste kohustusliku auditi erinõudeid ning millega tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2005/909/EÜ (ELT L 158, 27.5.2014, lk 77).

Viimane päevakajastamine: 4. detsember 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika