Postupak : 2020/0155(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A9-0228/2020

Podneseni tekstovi :

A9-0228/2020

Rasprave :

PV 10/02/2021 - 9
CRE 10/02/2021 - 9

Glasovanja :

PV 11/02/2021 - 2

Doneseni tekstovi :

P9_TA(2021)0047

<Date>{19/11/2020}19.11.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0228/2020</NoDocSe>
PDF 287kWORD 104k

<TitreType>IZVJEŠĆE</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2017/1129 u pogledu prospekta EU-a za oporavak i ciljanih prilagodbi za financijske posrednike radi potpore oporavku od pandemije bolesti COVID-19</Titre>

<DocRef>(COM(2020)0281 – C9-0206/2020 – 2020/0155(COD))</DocRef>


<Commission>{ECON}Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku</Commission>

Izvjestitelj: <Depute>Ondřej Kovařík</Depute>

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 MIŠLJENJE ODBORA ZA UNUTARNJE TRŽIŠTE I ZAŠTITU POTROŠAČA
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2017/1129 u pogledu prospekta EU-a za oporavak i ciljanih prilagodbi za financijske posrednike radi potpore oporavku od pandemije bolesti COVID-19

(COM(2020)0281 – C9-0206/2020 – 2020/0155(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

 uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2020)0281),

 uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 114. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C9-0206/2020),

 uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

 uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora od 29. listopada 2020.[1],

 uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

 uzimajući u obzir mišljenje Odbora za unutarnje tržište i zaštitu potrošača,

 uzimajući u obzir izvješće Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku (A9-0228/2020),

1. usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2. poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3. nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

 

Amandman  1

AMANDMANI EUROPSKOG PARLAMENTA[*]

na Prijedlog Komisije

---------------------------------------------------------

2020/0155 (COD)

 

Prijedlog

 

UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o izmjeni Uredbe (EU) 2017/1129 u pogledu prospekta EU-a za oporavak i ciljanih prilagodbi za financijske posrednike radi potpore oporavku od pandemije bolesti COVID-19

(Tekst značajan za EGP)

 

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 114.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora,

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom,

budući da:

(1) Pandemija bolesti COVID-19 teško pogađa ljude, poduzeća, zdravstvene sustave i gospodarstva država članica. Komisija je u svojoj Komunikaciji Europskom parlamentu, Europskom vijeću, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija od 27. svibnja 2020. „Europa na djelu: oporavak i priprema za sljedeću generaciju”[2] naglasila da će likvidnost i pristup financiranju biti trajni izazov u sljedećim mjesecima. Stoga je ključno podržati oporavak od ozbiljnog gospodarskog šoka prouzročenog pandemijom bolesti COVID-19 uvođenjem ciljanih izmjena postojećih financijskih propisa. Naziv je tog paketa mjera „paket za oporavak tržišta kapitala”.

(2) Uredbom (EU) 2017/1129 Europskog parlamenta i Vijeća[3] utvrđuju se zahtjevi za sastavljanje, odobravanje i distribuciju prospekata koji se trebaju objaviti prilikom javne ponude vrijednosnih papira ili njihova uvrštavanja za trgovanje na uređenom tržištu u Uniji. U okviru mjera potpore oporavku izdavatelja od gospodarskog šoka uzrokovanog pandemijom bolesti COVID-19 nužne su ciljane izmjene propisa o prospektu. Takvim bi se izmjenama izdavateljima i financijskim posrednicima omogućilo smanjenje troškova i oslobađanje sredstava za fazu oporavka neposredno nakon krize. Izmjene bi trebale biti u skladu s općim ciljevima Uredbe (EU) 2017/1129 kako bi se zajamčila visoka razina zaštite potrošača i ulagatelja te pravilno funkcioniranje unutarnjeg tržišta. Njima bi se također trebalo u potpunosti uzeti u obzir mjeru u kojoj je kriza utjecala na sadašnje stanje izdavatelja i njihove buduće izglede.

(2a) Zbog krize uzrokovane bolešću COVID-19 poduzeća u Uniji, a osobito MSP-ovi i novoosnovana poduzeća, postala su osjetljivija i ranjivija. Kada je to potrebno kako bi se omogućili i diverzificirali izvori financiranja za poduzeća u Uniji, s posebnim naglaskom na MSP-ove, uključujući novoosnovana poduzeća i poduzeća srednje tržišne kapitalizacije, uklanjanje neopravdanih prepreka i birokracije može pomoći u poticanju njihove sposobnosti da pristupe tržištima dionica kao i raznovrsnijim, dugoročnijim i konkurentnijim mogućnostima ulaganja za male i velike ulagatelje. U tom bi pogledu cilj ove Uredbe isto tako trebao biti da se potencijalnim ulagateljima olakša upoznavanje s mogućnostima ulaganja u poduzeća s obzirom na to da im je često teško procijeniti mlada i mala poduzeća koja tek nedugo posluju, što dovodi do manjeg broja inovativnih mogućnosti, posebno među mladim poduzetnicima.

(3) Kreditne institucije aktivno sudjeluju u oporavku pružanjem potpore poduzećima kojima je potrebno financiranje i za koja se očekuje da će biti temeljni stup oporavka. Uredbom (EU) 2017/2019 izuzimaju se kreditne institucije od obveze objavljivanja prospekta ako je riječ o ponudi određenih nevlasničkih vrijednosnih papira koji se izdaju stalno ili opetovano do ukupnog iznosa od 75 milijuna EUR u razdoblju od 12 mjeseci. Taj prag za izuzeće trebalo bi povećati tijekom ograničenog razdoblja kako bi se kreditnim institucijama olakšalo prikupljanje sredstava i pružanje potpore klijentima u realnom gospodarstvu. Budući da je ova mjera ograničena na fazu oporavka, primjenjivala bi se u ograničenom razdoblju, koje završava 31. prosinca 2022.

(4) Kako bi se brzo riješile ozbiljne gospodarske posljedice pandemije bolesti COVID-19, važno je uvesti mjere za olakšavanje ulaganja u realno gospodarstvo, omogućiti brzu dokapitalizaciju poduzeća u Uniji i omogućiti izdavateljima da se koriste javnim tržištima u ranoj fazi oporavka. Kako bi se ti ciljevi ostvarili, primjereno je izraditi novi prospekt u skraćenom obliku („prospekt EU-a za oporavak”) u kojem bi se razmatrala gospodarska i financijska pitanja usko povezana s pandemijom bolesti COVID-19 i koji bi izdavatelji bez poteškoća izrađivali, ulagatelji, osobito mali ulagatelji, koji ih žele financirati bez poteškoća razumjeli i nadležna tijela bez poteškoća provjeravala i odobravala. Treba istaknuti da bi prospekt EU-a za oporavak trebalo prvenstveno shvaćati kao sredstvo kojim se olakšava ponovno stjecanje imovine, uz pomno praćenje nadležnih nacionalnih tijela, kojim se jamči da su ispunjeni zahtjevi koji se odnose na informacije za ulagatelje. Važno je da se izmjene Uredbe (EU) 2017/1129 sadržane u ovom tekstu ne koriste za zaobilaženje propisanog postupka revizije i moguće revizije Uredbe (EU) 2017/1129, što bi trebalo biti popraćeno cjelovitom procjenom učinka. U tom pogledu ne bi bilo prikladno uvrstiti dodatne elemente u sustav objavljivanja koji se već ne zahtijevaju Uredbom (EU) 2017/1129 i Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2019/980[4]. Takve elemente trebalo bi uvesti samo u slučaju regulatornog prijedloga Komisije na temelju njezina preispitivanja Uredbe (EU) 2017/1129, kako je predviđeno člankom 48. te uredbe.

(4a) Važno je uskladiti informacije za male ulagatelje i dokumente s ključnim informacijama za različite financijske proizvode i zakone te osigurati potpuni odabir i usporedivost ulaganja u Uniji. Osim toga, zaštita potrošača i malih ulagatelja trebala bi se uzeti u obzir u predviđenim revizijama Uredbe (EU) 2017/1129 i drugih relevantnih propisa o financijskim uslugama kako bi se u svom primjenjivom zakonodavstvu zajamčili usklađeni, jednostavni i lako razumljivi informativni dokumenti za sve male ulagatelje.

Predviđeno preispitivanje Uredbe (EU) 2017/1129 trebalo bi se temeljiti na usklađenosti i usklađenosti zahtjeva utvrđenih Uredbom (EU) 2020/852 Europskog parlamenta i Vijeća[5] i Direktivom 2014/95/EU Europskog parlamenta i Vijeća[6].

(4b) Informacije o okolišnim, socijalnim i upravljačkim pitanjima trgovačkih društava postaju sve važnije za ulagače kako bi se izmjerio učinak njihovih ulaganja na održivost i uključilo pitanja održivosti u njihove odluke o ulaganjima i upravljanje rizicima. Kao rezultat toga, poduzeća se suočavaju sa sve većim pritiskom da odgovore na zahtjeve ulagatelja i kreditnih institucija u pogledu tih pitanja i od njih se zahtijeva da poštuju višestruke standarde za obavještavanje o okolišnim, socijalnim i upravljačkim pitanjima, koji su često neobjedinjeni i nedosljedni. Stoga bi Komisija, u svrhu poboljšanja objavljivanja informacija povezanih s održivosti od strane trgovačkih društava i usklađivanja zahtjeva za takvo objavljivanje u okviru Uredbe (EU) 2017/1129, uzimajući u obzir i druge propise Unije o financijskim uslugama, u kontekstu preispitivanja koje se treba provesti do 21. srpnja 2022. trebala procijeniti je li primjereno uključiti informacije povezane s održivosti u Uredbu (EU) 2017/1129 i donijeti zakonodavni prijedlog kako bi se u cijelom pravu Unije u području financijskih usluga na standardizirani i usporediv način proveli ciljevi održivosti.

 

(5) Poduzeća čije su dionice uvrštene za trgovanje na uređenom tržištu ili se njima neprekidno trgovalo na rastućem tržištu MSP-ova najmanje 18 mjeseci prije ponude dionica ili uvrštenja za trgovanje već su trebala ispunjavati zahtjeve za redovito i stalno objavljivanje u skladu s Uredbom (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća[7], Direktivom 2004/109/EZ Europskog parlamenta i Vijeća[8] ili Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2017/565[9]. Prema tome, znatan dio propisanog sadržaja prospekta već je javno dostupan, a ulagatelji će trgovati na temelju tih informacija. Stoga bi se prospekt EU-a za oporavak trebao upotrebljavati samo za sekundarna izdanja i usredotočiti se samo na ključne informacije koje su ulagateljima potrebne za donošenje utemeljenih odluka o ulaganju. Bez obzira na to, ako je primjenjivo, izdavatelji ili ponuditelji trebali bi razmotriti kako je pandemija bolesti COVID-19 utjecala na njihove poslovne aktivnosti od pokretanja primarnog izdanja te očekivani budući učinak pandemije na njihove poslovne aktivnosti, ako postoji.

(6) Da bi izdavatelji učinkovito iskoristili prospekt EU-a za oporavak, on bi trebao biti jedinstveni dokument ograničene veličine, omogućiti upućivanje na informacije i iskorištavati prednosti putovnice kad je riječ o paneuropskim javnim ponudama vrijednosnih papira ili uvrštenjima za trgovanje na uređenom tržištu.

(7) Prospekt EU-a za oporavak trebao bi uključivati kratki sažetak kao koristan izvor informacija za ulagatelje, posebno za male ulagatelje. Taj sažetak trebao bi biti naveden na početku prospekta EU-a za oporavak i biti usmjeren na ključne informacije koje bi ulagateljima omogućile da odluče koje će ponude i uvrštenja vrijednosnih papira za trgovanje dalje proučavati, nakon čega će pregledati prospekt EU-a za oporavak u cjelini radi donošenja odluke. Ključne informacije trebale bi uključivati informacije koje posebno obuhvaćaju utjecaj pandemije bolesti COVID-19 na gospodarstvo i poslovanje, ako postoji, kao i očekivani budući učinak, ako postoji. Prospektom EU-a za oporavak trebala bi se zajamčiti zaštita malih ulagatelja poštovanjem relevantnih odredbi Uredbe (EU) 2017/1129, izbjegavajući pritom prekomjerno administrativno opterećenje. U tom je pogledu bitno da se sažetkom ne smanjuje razina zaštite ulagatelja i ne zavarava ih. Izdavatelji bi stoga trebali osigurati visoku razinu pažnje pri sastavljanju sažetka.

(7a) Kako bi se smanjila zabrinutost u pogledu smanjene količine informacija iz prospekta EU-a za oporavak u usporedbi s pojednostavnjenim prospektom za sekundarno izdavanje, ključno je da postoji potpuna transparentnost u pogledu razvodnjavanja dionica nakon izdavanja. Izrazito razvodnjena izdanja mogu imati značajan utjecaj na strukturu kapitala izdavatelja te je stoga u zahtjeve za informacije koje moraju objaviti izdavatelji potrebno uključiti pojedinosti o razvodnjavanju dioničkog kapitala i glasačkim pravima koja će postojeći dioničari izdavatelja imati nakon javne ponude. Međutim, treba imati na umu da bi za manja i srednja poduzeća (MSP-ovi) moglo biti potrebno izdati javnu ponudu za dionice koje premašuju ukupni iznos njihova kapitala, primjerice za poduzimanje velikih projekata kako bi se proširilo njihovo poslovanje. Budući da je iz perspektive povlaštenog tretmana duga/vlasničkog kapitala u Uniji poželjno da takvi MSP-ovi prikupljaju vlasnički kapital umjesto dodatnog zaduživanja kod banaka, ograničenje ponude izdavatelja kao postotka nepodmirenog kapitala nije prikladan alat za praćenje razvodnjavanja dionica.

 

(8) Kako bi se prikupili podaci na temelju kojih se ocjenjuje prospekt EU-a za oporavak, prospekt EU-a za oporavak trebalo bi uključiti u ESMA-in mehanizam pohrane. Kako bi se ograničilo administrativno opterećenje povezano s izmjenom tog mehanizma, u prospektu EU-a za oporavak mogli bi se upotrebljavati isti podaci koji su propisani za prospekt za sekundarna izdanja iz članka 14. Uredbe (EU) 2017/1129, pod uvjetom da se te dvije vrste prospekata jasno razlikuju.

(9) Prospekt EU-a za oporavak trebao bi nadopunjavati druge vrste prospekata utvrđenih u Uredbi (EU) 2017/1129 u odnosu na različite vrste vrijednosnih papira, izdavatelja, ponuda i uvrštenja. Stoga, osim ako je izričito navedeno drukčije, sva upućivanja na „prospekt” u skladu s Uredbom (EU) 2017/1129 trebalo bi tumačiti kao upućivanja na sve različite oblike prospekata, uključujući prospekt EU-a za oporavak iz ove Uredbe.

(10) U skladu s Uredbom (EU) 2017/1129 financijski posrednici dužni su obavještavati ulagatelje o mogućnosti dopune te, u određenim okolnostima, stupiti u kontakt s ulagateljima na dan objave dopune. Rok do kojeg je nužno kontaktirati s ulagateljima i broj ulagatelja s kojima moraju stupiti u kontakt ▌mogu izazvati poteškoće za financijske posrednike. Kako bi se financijskim posrednicima olakšalo poslovanje i oslobodila sredstva, i pritom zadržala visoka razina zaštite ulagatelja, trebalo bi utvrditi proporcionalniji mehanizam. Tim bi se mehanizmom trebalo odrediti s kojim ulagateljima financijski posrednici trebaju kontaktirati kad se objavi dopuna te produljiti rok za stupanje u kontakt s tim ulagateljima. Sustavom bi se također trebalo osigurati da se iste informacije pružaju svim ulagačima.

(11) Budući da je prospekt EU-a za oporavak ograničen na fazu oporavka, njegova primjena trebala bi prestati do 31. prosinca 2022. Kako bi se osigurao kontinuitet prospekata EU-a za oporavak, na one prospekte EU-a za oporavak koji su odobreni prije prestanka primjene mehanizma trebala bi se primjenjivati odredba o nastavku priznavanja.

(12) Komisija bi prije 21. srpnja 2022. Europskom parlamentu i Vijeću trebala dostaviti izvješće o primjeni ove Uredbe, kojemu prema potrebi prilaže zakonodavni prijedlog. U procjeni te revizije trebalo bi se utvrditi je li obveza objavljivanja podataka za prospekte oporavka EU-a primjerena za postizanje ciljeva ove Uredbe, osobito ako se time ostvari odgovarajuća ravnoteža između smanjenja administrativnih i financijskih opterećenja i zaštite ulagatelja.

(13) Uredbu (EU) 2017/1129 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELI SU OVU UREDBU:

Članak 1.
Izmjene Uredbe (EU) br. 2017/1129

Uredba (EU) 2017/1129 mijenja se kako slijedi:

(-1) Uvodna izjava 66. mijenja se kako slijedi:

„(66) Kako bi se poboljšala pravna sigurnost, trebalo bi pojasniti odgovarajuće rokove u kojima izdavatelj treba objaviti dopunu prospekta i u kojima ulagatelji imaju pravo povući svoj prihvat ponude nakon objave dopune. S jedne strane, obveza dopune prospekta trebala bi se primjenjivati kada se značajan novi čimbenik, bitna pogreška ili bitna netočnost pojavi prije zaključenja razdoblja ponude ili početka trgovanja takvim vrijednosnim papirima na uređenom tržištu, ovisno o tome što nastupi kasnije. S druge strane, pravo na povlačenje prihvata trebalo bi se primjenjivati samo u slučaju kad se prospekt odnosi na javnu ponudu vrijednosnih papira i kada se značajan novi čimbenik, bitna pogreška ili bitna netočnost pojavi ili primijeti prije zaključenja razdoblja ponude i isporuke vrijednosnih papira. Stoga bi pravo na povlačenje trebalo biti povezano s vremenom nastanka značajnog novog čimbenika, bitne pogreške ili bitne netočnosti koji su uzrokovali dopunu te bi se trebalo primijeniti pod uvjetom da se događaj koji je bio povod tome dogodio dok je ponuda bila otvorena i prije isporuke vrijednosnih papira. Na pravo na povlačenje koje se ulagateljima daje zbog značajnog novog čimbenika, bitne pogreške ili bitne netočnosti koji su nastali ili su primijećeni tijekom razdoblja valjanosti prospekta ne utječe činjenica da se odgovarajuća dopuna objavljuje nakon razdoblja valjanosti tog prospekta. U slučaju da se ponuda nastavlja u okviru dva uzastopna osnovna prospekta, činjenica da je izdavatelj u postupku dobivanja odobrenja sljedećeg osnovnog prospekta ne isključuje obvezu dopune prethodnog osnovnog prospekta do isteka njegove valjanosti i dodjeljuje s njim povezana prava na povlačenje. Radi poboljšanja pravne sigurnosti u dopuni prospekta trebalo bi navesti datum isteka prava na povlačenje. Financijski posrednici trebali bi obavijestiti ulagatelje o njihovim pravima i olakšati postupke kad ulagatelji ostvaraju svoje pravo na povlačenje prihvata. Financijski posrednici trebali bi barem jednom obavijestiti svoje klijente o mogućnosti objave dopune te o tome kada i gdje će se objaviti. Nakon upisa vrijednosnih papira u početnom razdoblju upisa financijski posrednici trebali bi obavijestiti svoje klijente o njihovu pravu na povlačenje prihvaćanja i olakšati postupak kada ulagatelji iskoriste svoje pravo na povlačenje prihvaćanja. U slučaju objave dopune financijski posrednici trebali bi kontaktirati svoje klijente elektroničkim putem. Ako ulagatelj posrednicima ne pruži mogućnost elektroničke komunikacije, ulagatelj se odriče prava na kontakt putem posrednika. U tom bi se slučaju informacije o dodatku trebale pronaći na internetskim stranicama izdanja. „

(1) U članku 1. stavku 4. dodaje se sljedeća točka (k):

„(k) od [datuma početka primjene ove Uredbe] do 31. prosinca 2022. nevlasničke vrijednosne papire koje stalno ili opetovano izdaju kreditne institucije ako je ukupna agregirana vrijednost u Uniji za ponuđene vrijednosne papire manja od 150 000 000 EUR po kreditnoj instituciji tijekom razdoblja od 12 mjeseci, pod uvjetom da ti vrijednosni papiri:

i. nisu podređeni, konvertibilni ili zamjenljivi; te su

ii. ne daju pravo upisa ili stjecanja drugih vrsta vrijednosnih papira i nisu povezani s izvedenim financijskim instrumentom.”;

(2) U članku 6. stavku 1. prvom podstavku uvodna rečenica zamjenjuje se sljedećim:

“1. Ne dovodeći u pitanje članak 14. stavak 2., članak 14.a stavak 2. i članak 18. stavak 1., prospekt sadržava potrebne informacije koje su neophodne ulagatelju kako bi donio utemeljenu procjenu:”;

(3) U članku 7. dodaje se sljedeći stavak 12.a.:

„12.a Odstupajući od stavaka od 3. do 12., prospekt EU-a za oporavak sastavljen u skladu s člankom 14.a uključuje sažetak u skladu s ovim stavkom.

Sažetak prospekta EU-a za oporavak sastavlja se kao kratki sažeti dokument od najviše sedam dvostrano ispisanih stranica papira veličine A4.

Sažetak ne smije sadržavati međusobna upućivanja na druge dijelove prospekta ili uključivati informacije upućivanjem i mora biti:

(a) prikazan i strukturiran tako da je jednostavan za čitanje, napisan slovima veličine koja omogućuje čitanje;

(b) pisan na jeziku i u stilu kojima se olakšava razumijevanje informacija, a posebno na jeziku koji je jasan, netehnički, sažet i razumljiv svim vrstama ulagatelja;

(ba) sastavljen u skladu s člankom 27.;

(c) mora sadržavati sljedeća četiri odjeljka:

i. uvod, koji sadržava upozorenja i datum odobrenja prospekta kako je utvrđeno u stavku 5. ovog članka;

ii. ključne informacije o izdavatelju, uključujući, ako je primjenjivo, posebno upućivanje na gospodarski i financijski učinak pandemije bolesti COVID-19 koje sadržava najmanje 400 riječi;

iii. ključne informacije o dionicama, uključujući bilo kakva ograničenja i postupke za ostvarivanje prava povezanih s dionicama;

iv. ključne informacije o javnoj ponudi vrijednosnih papira ili uvrštenju za trgovanje na uređenom tržištu.”;

(4) Dodaje se sljedeći članak 14.a:

„Članak 14.a
Prospekt EU-a za oporavak

1. U slučaju javne ponude dionica ili uvrštenja dionica za trgovanje na uređenom tržištu sljedeći izdavatelji mogu odlučiti sastaviti prospekt EU-a za oporavak u skladu s pojednostavnjenim obvezama objavljivanja iz ovog članka:

(a) izdavatelji čije su dionice uvrštene za trgovanje na uređenom tržištu neprekidno najmanje posljednjih 18 mjeseci i koji izdaju dionice koje su zamjenjive s postojećim dionicama koje su već izdane;

(b) izdavatelji čijim se dionicama već kontinuirano trguje na rastućem tržištu MSP-ova najmanje posljednjih 18 mjeseci, pod uvjetom da je objavljen prospekt za ponudu tih dionica, i koji izdaju dionice koje su zamjenjive s prethodno izdanim postojećim dionicama.

(ba) ponuditelji dionica koje su uvrštene za trgovanje na uređenom tržištu ili rastućem tržištu MSP-ova neprekidno najmanje posljednjih 18 mjeseci.

 

2. Odstupajući od članka 6. stavka 1. i ne dovodeći u pitanje članak 18. stavak 1. prospekt EU-a za oporavak sadržava relevantne informacije u skraćenom obliku koje su potrebne kako bi ulagatelji razumjeli:

(a) očekivanja izdavatelja i financijski učinak izdavatelja te znatne i značajne promjene u financijskom i poslovnom položaju izdavatelja koje su nastale nakon završetka posljednje financijske godine, ako ih je bilo, kao i njegovu dugoročnu poslovnu strategiju i ciljeve, kako financijske tako i nefinancijske; izdavatelj uvrštava, ako je primjenjivo, posebno upućivanje na financijske i poslovne posljedice koje je pretrpio zbog krize prouzročene bolešću COVID-19 od najmanje 400 riječi te izjavu o očekivanim posljedicama te krize u budućnosti;

(b) bitne informacije o dionicama, pravima povezanima s dionicama, uključujući bilo kakva ograničenja tih prava, razlozima i utjecaju izdanja na cjelokupnu strukturu kapitala izdavatelja, objavi o kapitalizaciji i zaduženosti, izjavi o obrtnom kapitalu te o upotrebi sredstava.

Informacije sadržane u prospektu EU-a za oporavak moraju biti napisane i predstavljene u razumljivom i sažetom obliku u kojem ih je moguće jednostavno analizirati te ulagateljima, osobito malim ulagateljima, omogućuju donošenje utemeljene odluke o ulaganju. Nadležno tijelo također uzima u obzir je li izdavatelj objavio propisane informacije u skladu s Direktivom 2004/109/EZ, ako je primjenjivo, Uredbom (EU) br. 596/2014 i, ako je primjenjivo, informacijama iz Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/565.

Prospekt EU-a za oporavak jedinstveni je dokument koji sadržava minimalne informacije utvrđene u Prilogu V.a. Najveća duljina otisnutog dokumenta iznosi 30 stranica papira veličine A4, prikazan je i strukturiran tako da je jednostavan za čitanje, napisan slovima veličine koja omogućuje čitanje.

Informacije uključene upućivanjem u skladu s člankom 19. ne uzimaju se u obzir za određivanje najveće duljine od 30 stranica papira veličine A4 iz trećeg podstavka ovog stavka.

Izdavatelji mogu odlučiti o redoslijedu iznošenja informacija iz Priloga V.a u prospektu EU-a za oporavak.”;

(5) U članku 20. dodaje se sljedeći stavak 6.a.:

„6.a Odstupajući od stavaka 2. i 4., rokovi utvrđeni u stavku 2. prvom podstavku i stavku 4. skraćuju se na pet radnih dana za prospekt EU-a za oporavak koji je sastavljen u skladu s člankom 14.a. Izdavatelj obavješćuje nadležno tijelo najmanje pet radnih dana prije datuma predviđenog za podnošenje zahtjeva za odobrenje.”;

(6) U članku 21. dodaje se sljedeći stavak 5.a.:

„5.a Prospekt EU-a za oporavak sastavljen u skladu s člankom 14.a razvrstava se u mehanizam pohrane iz stavka 6. ovog članka. Podaci koji se upotrebljavaju za razvrstavanje prospekata sastavljenih u skladu s člankom 14. mogu se upotrebljavati za razvrstavanje prospekata EU-a za oporavak sastavljenih u skladu s člankom 14.a, pod uvjetom da se te dvije vrste prospekata razlikuju u tom mehanizmu pohrane.”;

(7) Članak 23. mijenja se kako slijedi:

(a) u stavku 2. prvi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„2. Ako se prospekt odnosi na javnu ponudu vrijednosnih papira, ulagatelji koji su pristali kupiti ili upisati vrijednosne papire prije nego što je dopuna objavljena, imaju pravo povući svoj prihvat u roku od tri radna dana nakon objave dopune, pod uvjetom da je značajan novi čimbenik, bitna pogreška ili bitna netočnost iz stavka 1. nastala ili je primijećena prije zaključenja razdoblja ponude ili prije isporuke vrijednosnih papira, ovisno o tome što nastupi ranije. Pravo na odustajanje može se iskoristiti u roku od tri radna dana od objave dodatka. Izdavatelj ili ponuditelj mogu produljiti to razdoblje. U dopuni se navodi datum prestanka prava na povlačenje.”;

(b) u stavku 3. prvi i drugi podstavak zamjenjuju se sljedećim:

„3. Ako ulagatelji kupuju ili upisuju vrijednosne papire preko financijskog posrednika, u razdoblju od odobrenja prospekta za te vrijednosne papire do zaključenja početnog razdoblja ponude, ovisno o tome što nastupi kasnije, taj financijski posrednik obavješćuje te ulagatelje o mogućnosti objave dopune, mjestu i trenutku njezine objave te o tome da će im u tom slučaju pomoći da ostvare svoje pravo na povlačenje prihvata.

Ako ulagatelji iz prvog podstavka ovog stavka imaju pravo na povlačenje iz stavka 2., financijski posrednik stupa u kontakt s tim ulagateljima u roku od jednog radnog dana od dana objave dopune. Kako bi se izbjegle situacije u kojima ulagatelj ne bi ispunjavao uvjete za primanje informacija od financijskog posrednika, informacije o dodatku stavljaju se na raspolaganje na izdavateljevoj internetskoj stranici;”;

(8) Umeće se sljedeći članak 47.a:

„Članak 47.a
Vremensko ograničenje prospekta EU-a za oporavak

Mehanizam iz članka 14.a i članka 23. stavaka 2. i 3. istječe 31. prosinca 2022.

Prospekti EU-a za oporavak sastavljeni u skladu s člankom 14.a i odobreni između [datum početka primjene ove Uredbe] i 31. prosinca 2022. i dalje se uređuju u skladu s tim člankom do isteka njihove valjanosti ili do isteka dvanaest mjeseci nakon 31. prosinca 2022., ovisno o tome što nastupi ranije.”

(9) U članku 48. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2. U izvješću se, među ostalim, procjenjuje jesu li sažetak prospekta, obveze objavljivanja utvrđene u člancima 14., 14.a i 15. te univerzalni registracijski dokument utvrđen u članku 9. i dalje primjereni za postizanje svojih ciljeva. Izvješće posebno sadržava sljedeće:

(a) broj prospekata EU-a za rast u vezi s osobama u svakoj od četiriju kategorija iz članka 15. stavka 1. točaka od (a) do (d) te analizu razvoja svakog takvog broja i trendova u odabiru mjesta trgovanja od strane osoba koje imaju pravo koristiti se prospektom EU-a za rast;

(b) analizu o tome postiže li se prospektom EU-a za rast odgovarajuća ravnoteža između zaštite ulagateljâ i smanjenja administrativnog opterećenja za osobe koje imaju pravo koristiti se njime;

(c) broj odobrenih prospekata EU-a za oporavak i analizu kretanja tog broja, kao i procjenu stvarne dodatne tržišne kapitalizacije koju su ti prospekti mobilizirali u trenutku izdavanja kako bi se prikupilo iskustvo o prospektu EU-a za oporavak za razdoblje nakon evaluacije;

(d) trošak izrade i odobrenja prospekta EU-a za oporavak u usporedbi s tekućim troškovima standardnog prospekta, prospekta za sekundarni rast i prospekta EU-a za rast, zajedno s naznakom ukupnih ostvarenih financijskih ušteda, troškova koji bi se mogli dodatno smanjiti i ukupnih troškova izdavatelja, ponuditelja i financijskih posrednika u pogledu usklađivanja s ovom Uredbom, zajedno s informacijama o tim troškovima kao postotku operativnih troškova;

(e) analizu o tome postiže li se prospektima EU-a za oporavak odgovarajuća ravnoteža između zaštite ulagateljâ i smanjenja administrativnog opterećenja za osobe koje imaju pravo koristiti se njime te dostupnosti ključnih informacija za ulaganja.”;

 

(10) Tekst naveden u Prilogu ovoj Uredbi umeće se kao Prilog V.a.

Članak 2.
Stupanje na snagu i primjena

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu,

Za Europski parlament Za Vijeće

Predsjednik Predsjednik


PRILOG

„PRILOG V.a

DODATNE INFORMACIJE KOJE PROSPEKTI EU-A ZA OPORAVAK MORAJU SADRŽAVATI

– I.  Sažetak:

Prospekt EU-a za oporavak obuhvaća sažetak sastavljen u skladu s člankom 7. stavkom 12.a. Taj sažetak ne ulazi u izračun najveće moguće duljine prospekta EU-a za oporavak predviđenog u trećem podstavku članka 14.a stavka 2.

 

I. Naziv izdavatelja, država u kojoj je izdavatelj osnovan, poveznica na internetske stranice izdavatelja

Svrha je utvrditi poduzeće koje izdaje dionice korištenjem njegovog pravnog naziva i komercijalnog imena, uključujući njegov identifikator pravne osobe („LEI”), državu u kojoj je osnovan i internetske stranice na kojima ulagatelji mogu pronaći informacije o poslovanju poduzeća, proizvodima koje proizvodi ili uslugama koje pruža, glavnim tržištima na kojima posluje, njegovu organizacijsku strukturu i, prema potrebi, informacije koje su uključene upućivanjem.

II. Izjava o odgovornosti

Svrha je utvrditi osobe odgovorne za sastavljanje prospekta EU-a za oporavak i navesti izjave tih osoba da, prema njihovim saznanjima, informacije sadržane u prospektu EU-a za oporavak odgovaraju činjenicama i da u prospektu EU-a za oporavak nisu izostavljene informacije koje bi mogle utjecati na njegov sadržaj.

Ako je primjenjivo, izjava sadržava informacije dobivene od trećih osoba, uključujući izvore tih informacija, te izjave ili izvješća stručnjaka i sljedeće podatke o tim osobama:

(a) ime;

(b) poslovnu adresu;

(c) kvalifikacije; te

(d) značajni udjel u izdavatelju, ako postoji.

U izjavi se navodi nadležno tijelo koje je u skladu s ovom Uredbom odobrilo prospekt EU-a za oporavak u pogledu cjelovitosti, razumljivosti i dosljednosti informacija iz tog prospekta, navodi se da takvo odobrenje nije odobrenje izdavatelja i da je prospekt EU-a za oporavak sastavljen u skladu s člankom 14.a.

III. Čimbenici rizika

Opis značajnih rizika specifičnih za izdavatelja koji bi mogli utjecati na izdavateljevu sposobnost da ispuni svoje obveze, raspoređenih u manji broj kategorija, navodi se u odjeljku „Čimbenici rizika”.

U svakoj se kategoriji na prvom mjestu navode rizici koji su najznačajniji prema procjeni izdavatelja, ponuditelja ili osobe koja traži uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu, uzimajući u obzir negativan učinak na izdavatelja i vjerojatnost nastanka takvih rizika. Opis rizika u skladu je sa sadržajem prospekta EU-a za oporavak.

 

IV. Financijski izvještaji

Obvezno je objaviti financijske izvještaje (godišnje i polugodišnje) koji obuhvaćaju razdoblje od 12 mjeseci prije odobrenja prospekta EU-a za oporavak. Ako su objavljeni godišnji i polugodišnji financijski izvještaji, potrebno je dostaviti samo godišnje izvještaje ako su novijeg datuma od polugodišnjih financijskih izvještaja.

Reviziju godišnjih financijskih izvještaja mora obaviti neovisni revizor. Izvješće o obavljenoj reviziji izrađuje se u skladu s Direktivom 2006/43/EZ Europskog parlamenta i Vijeća[10] i Uredbom (EU) br. 537/2014 Europskog parlamenta i Vijeća[11].

Ako se Direktiva 2006/43/EZ i Uredba (EU) br. 537/2014 ne primjenjuju, godišnji financijski izvještaji moraju biti revidirani ili se za potrebe prospekta EU-a za oporavak mora naznačiti pružaju li istinit i fer prikaz u skladu s revizijskim standardima koji se primjenjuju u državi članici ili s istovrijednim standardom. U protivnom je u prospekt EU-a za oporavak potrebno uključiti:

(a) jasnu izjavu o primijenjenim revizorskim standardima;

(b) objašnjenje bilo kojeg značajnog odstupanja od međunarodnih revizijskih standarda;

Ako ovlašteni revizori odbiju dati izvješće o godišnjim financijskim izvještajima ili ako je u izvješću o obavljenoj reviziji izraženo mišljenje s rezervom, ako ono sadržava izmjene mišljenja, ograđivanje ili posebni naglasak, takve rezerve, izmjene, ograđivanja ili posebni naglasak moraju biti u cijelosti navedeni i obrazloženi.

Moraju se navesti sve značajne promjene financijskog položaja grupe koje su nastupile po završetku posljednjeg financijskog razdoblja za koje su objavljeni revidirani financijski izvještaji ili financijske informacije za razdoblje tijekom godine ili se prilaže odgovarajuća izjava o tome da nije bilo takvih promjena financijskog položaja.

Ako je primjenjivo, navode se i pro forma informacije.

 

IV.a – Politika dividendi

Opis izdavateljeve politike o raspodjeli dividende i eventualnih trenutačnih ograničenja, kao i otkupa dionica.

V. Informacije o trendovima

Svrha je uključiti opis:

(a) najznačajnijih nedavnih trendova u proizvodnji, prodaji i zalihama, troškovima i prodajnim cijenama od završetka posljednje poslovne godine do datuma prospekta EU-a za oporavak.

(b) informacija o svim poznatim trendovima, nepredvidivim događajima, potražnji, preuzetim obvezama ili događajima koji bi mogli bitno utjecati na izdavateljeva izglede barem u tekućoj financijskoj godini.

(ba) informacija o izdavateljevoj kratkoročnoj i dugoročnoj poslovnoj strategiji i ciljevima, kako financijskima tako i nefinancijskima u pogledu krize uzrokovane bolešću COVID-19, ako je primjenjivo.

Ako ne dođe do znatne promjene u niti jednom trendu u podtočki (a) ili (b) ovog odjeljka, potrebna je izjava o tome.

 

VI. Konačna ponudbena cijena i iznos dionica, uključujući čvrstu obvezu dioničara za udjele veće od 5 % i imena osiguravatelja.

Svrha je iznijeti konkretne informacije o vrijednosti ponude dionica te informacije o čvrstim obvezama glavnih dioničara o upisu više od 5 % ponude i ugovorima o pokroviteljstvu izdanja.

VII. Mjesto i vrijeme za upis dionica

Svrha je pružiti sljedeće ključne informacije o dionicama ponuđenima javnosti:

(a) međunarodni identifikacijski broj vrijednosnog papira (ISIN);

(b) prava povezana s dionicama, postupak za ostvarivanje tih prava i sva ograničenja tih prava;

(c)  gdje se dionice mogu upisati te o razdoblju, uključujući sve moguće izmjene, tijekom kojeg će ponuda biti otvorena i opis postupka podnošenja zahtjeva zajedno s datumom izdavanja novih dionica.

VIII. Razlozi za ponudu i korištenje primitaka

Svrha je pružiti informacije o razlozima za ponudu i, ovisno o slučaju, procijenjeni neto iznos primitaka raščlanjen na sve važnije namjenske rashode i predstavljen redoslijedom njihovih prioriteta.

Ako izdavatelj zna da predviđeni primici neće biti dovoljni za financiranje svih predloženih rashoda, potrebno je navesti iznos i izvore drugih potrebnih sredstava. Navode se pojedinosti o korištenju primitaka ako se koriste za stjecanje imovine koja nije namijenjena redovnom poslovanju, za financiranje najavljenih stjecanja drugih poduzeća ili za podmirenje, smanjenje ili potpunu otplatu duga.

VIII.a – Primitak državne potpore

Svrha je pružiti informacije o tome je li izdavatelj ostvario korist od državne potpore u bilo kojem obliku u pogledu oporavka te o svrsi potpore, vrsti instrumenta i iznosu primljene potpore te uvjetima koji su s njom povezani, ako postoje.

IX.a Kapitalizacija i zaduženost

Izjava o kapitalizaciji i zaduženosti (pri čemu se razlikuju dug osiguran jamstvom i dug koji nije osiguran jamstvom, dug osiguran kolateralom i dug koji nije osiguran kolateralom) stanje najmanje 90 dana prije datuma dokumenta. Pojam „zaduženost” podrazumijeva i neizravnu i potencijalnu zaduženost.

Ako u razdoblju od 90 dana nastupe značajne promjene kapitalizacije i zaduženosti izdavatelja, dostavljaju se dodatne informacije tako da se narativno opišu te promjene ili se ažuriraju iznosi.

X. Izjava o obrtnom kapitalu

Pružiti izjavu o tome postoji li dovoljno obrtnog kapitala ▌za trenutačne zahtjeve izdavatelja. Ako nema dovoljno obrtnog kapitala, potrebno je navesti informacije o načinu na koji izdavatelj namjerava osigurati dodatni potrebni obrtni kapital.

XI. Sukob interesa

Svrha je pružiti informacije o svim sukobima interesa povezanima s izdavanjem.

XII. Razvodnjavanje dionica i udjeli dioničara nakon izdanja

Svrha je pružiti informacije o udjelu u dioničkom kapitalu, razvodnjavanju dioničkog kapitala i glasačkim pravima koja će postojeći dioničari izdavatelja imati nakon povećanja kapitala koje je rezultat javne ponude.”.

 

 

 


 

 

MIŠLJENJE ODBORA ZA UNUTARNJE TRŽIŠTE I ZAŠTITU POTROŠAČA (11.11.2020)

<CommissionInt>upućeno Odboru za ekonomsku i monetarnu politiku</CommissionInt>


<Titre>o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2017/1129 u pogledu prospekta EU-a za oporavak i ciljanih prilagodbi za financijske posrednike radi potpore oporavku od pandemije bolesti COVID-19</Titre>

<DocRef>(COM(2020)0281 – C9-0206/2020 – 2020/0155(COD))</DocRef>

Izvjestiteljica za mišljenje: <Depute>Virginie Joron</Depute> 

 

 

AMANDMANI

Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača poziva Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

<RepeatBlock-Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 2.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2) Uredbom (EU) 2017/1129 Europskog parlamenta i Vijeća14 utvrđuju se zahtjevi za sastavljanje, odobravanje i distribuciju prospekata koji se trebaju objaviti prilikom javne ponude vrijednosnih papira ili njihova uvrštavanja za trgovanje na uređenom tržištu u Uniji. U okviru mjera potpore oporavku izdavatelja od gospodarskog šoka uzrokovanog pandemijom bolesti COVID-19 nužne su ciljane izmjene propisa o prospektu. Takvim bi se izmjenama izdavateljima i financijskim posrednicima omogućilo smanjenje troškova i oslobađanje sredstava za fazu oporavka neposredno nakon krize.

(2) Uredbom (EU) 2017/1129 Europskog parlamenta i Vijeća14 utvrđuju se zahtjevi za sastavljanje, odobravanje i distribuciju prospekata koji se trebaju objaviti prilikom javne ponude vrijednosnih papira ili njihova uvrštavanja za trgovanje na uređenom tržištu u Uniji. U okviru mjera potpore oporavku izdavatelja od gospodarskog šoka uzrokovanog pandemijom bolesti COVID-19 nužne su ciljane izmjene propisa o prospektu, pod uvjetom da se njima poštuju načela jedinstvenog europskog tržišta i da su usmjerene na posebne potrebe malih i srednjih poduzeća (MSP-ova) te novoosnovanih poduzeća (start-ups). Takvim bi se izmjenama izdavateljima i financijskim posrednicima omogućilo smanjenje troškova i oslobađanje sredstava za fazu oporavka neposredno nakon krize.  Izmjenama bi se trebali zaštititi i interesi malih ulagatelja i potrošača kako bi se potaknulo financijsko sudjelovanje te kako bi se štediše pretvorilo u ulagatelje. U kontekstu oporavka od posljedica pandemije bolesti COVID-19, pristup financiranju vlasničkim kapitalom za MSP-ove, poduzetnike i socijalnu ekonomiju postao je još važniji.

_________________

_________________

14 Uredba (EU) 2017/1129 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o prospektu koji je potrebno objaviti prilikom javne ponude vrijednosnih papira ili prilikom uvrštavanja za trgovanje na uređenom tržištu te stavljanju izvan snage Direktive 2003/71/EZ (SL L 168, 30.6.2017., str. 12.).

14 Uredba (EU) 2017/1129 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o prospektu koji je potrebno objaviti prilikom javne ponude vrijednosnih papira ili prilikom uvrštavanja za trgovanje na uređenom tržištu te stavljanju izvan snage Direktive 2003/71/EZ (SL L 168, 30.6.2017., str. 12.).

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 2.a (nova)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2.a) Zbog krize uzrokovane bolešću COVID-19 poduzeća u Uniji, a osobito MSP-ovi i novoosnovana poduzeća, postala su osjetljivija i ranjivija. Kada je to potrebno kako bi se omogućili i diversificirali izvori financiranja za poduzeća u Uniji, s posebnim naglaskom na MSP-ove, uključujući novoosnovana poduzeća i poduzeća srednje tržišne kapitalizacije, uklanjanje neopravdanih prepreka i birokracije može pomoći u poticanju njihove sposobnosti da pristupe tržištima dionica kao i raznovrsnijim, dugoročnijim i konkurentnijim mogućnostima ulaganja za male i velike ulagatelje. U tom bi pogledu cilj ove Uredbe isto tako trebao biti da se potencijalnim ulagateljima olakša učenje o mogućnostima ulaganja u poduzeća s obzirom na to da im je često teško procijeniti mlada i mala poduzeća koja tek nedugo posluju, što dovodi do manjeg broja inovativnih mogućnosti, posebno među mladim poduzetnicima.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 3.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3) Kreditne institucije aktivno sudjeluju u oporavku pružanjem potpore poduzećima kojima je potrebno financiranje i za koja se očekuje da će biti temeljni stup oporavka. Uredbom (EU) 2017/2019 izuzimaju se kreditne institucije od obveze objavljivanja prospekta ako je riječ o ponudi određenih nevlasničkih vrijednosnih papira koji se izdaju stalno ili opetovano do ukupnog iznosa od 75 milijuna EUR u razdoblju od 12 mjeseci. Taj prag za izuzeće trebalo bi povećati tijekom ograničenog razdoblja kako bi se kreditnim institucijama olakšalo prikupljanje sredstava i pružanje potpore klijentima u realnom gospodarstvu. Budući da je ta mjera ograničena na fazu oporavka, trebala bi se primjenjivati u ograničenom razdoblju od 18 mjeseci.

(3) Kreditne institucije aktivno sudjeluju u oporavku pružanjem potpore poduzećima kojima je potrebno financiranje i za koja se očekuje da će biti temeljni stup oporavka. Uredbom (EU) 2017/2019 izuzimaju se kreditne institucije od obveze objavljivanja prospekta ako je riječ o ponudi određenih nevlasničkih vrijednosnih papira koji se izdaju stalno ili opetovano do ukupnog iznosa od 75 milijuna EUR u razdoblju od 12 mjeseci. Taj prag za izuzeće trebalo bi povećati tijekom ograničenog razdoblja kako bi se kreditnim institucijama olakšalo prikupljanje sredstava i pružanje potpore klijentima u realnom gospodarstvu. Budući da je ta mjera ograničena na fazu oporavka, trebala bi se primjenjivati u ograničenom razdoblju od 21 mjeseca.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 7.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7) Prospekt EU-a za oporavak trebao bi uključivati kratki sažetak kao koristan izvor informacija za ulagatelje, posebno za male ulagatelje. Taj sažetak trebao bi biti samodostatan dio prospekta EU-a za oporavak usmjeren na ključne informacije koje bi ulagateljima omogućile da odluče koje će ponude i uvrštenja vrijednosnih papira za trgovanje dalje proučavati pregledavanjem prospekta EU-a za oporavak u cjelini radi donošenja odluke.

(7) Prospekt EU-a za oporavak trebao bi uključivati kratki sažetak kao koristan izvor informacija za ulagatelje, posebno za male ulagatelje, štediše, MSP-ove i novoosnovana poduzeća. Taj sažetak trebao bi se nalaziti na početku prospekta EU-a za oporavak i biti usmjeren na ključne, točne i ažurne informacije koje bi ulagateljima omogućile da odluče koje će ponude i uvrštenja vrijednosnih papira za trgovanje dalje proučavati, nakon čega će pregledati prospekt EU-a za oporavak u cjelini radi donošenja odluke. Pristup jedinstvenog tržišta kojim se izbjegava fragmentacija među državama članicama u stvaranju prospekta EU-a za oporavak od ključne je važnosti.  Takav pristup trebalo bi zajamčiti osiguravanjem dostupnosti prospekta EU-a za oporavak u svim državama članicama te osiguravanjem koordinacije u pogledu jezika, formata i načina pristupanja prospektu EU-a za oporavak kako bi se ulagateljima omogućilo da sami procijene i shvate povezane rizike.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 7.a (nova)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(7.a) Neusklađene prakse u vezi sa strukturom informacija koje se predstavljaju u prospektu EU-a za oporavak potencijalnim bi ulagateljima mogle otežati jasno razumijevanje rizika ulaganja te povećati fragmentaciju tržišta. Kako bi se osigurala odgovarajuća razina jasnoće u cijeloj Uniji, informacije bi trebalo pružati na jasan i razumljiv način kako bi se pojedinačnim ulagateljima omogućilo da sami procijene i shvate povezane rizike. Nadležno tijelo države članice u kojoj se ponuda izdaje i, kada je to moguće, izdavatelj, trebali bi osigurati da su takve informacije lako dostupne. Izdavatelji bi trebali predstaviti informacije iz Priloga V.a istim redoslijedom kojim su navedene u tom Prilogu.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>6</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 10.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10) U skladu s Uredbom (EU) 2017/1129 financijski posrednici dužni su obavještavati ulagatelje o mogućnosti dopune te, u određenim okolnostima, stupiti u kontakt s ulagateljima na dan objave dopune. Broj ulagatelja s kojima moraju stupiti u kontakt, kao i rok za stupanje u kontakt s njima, mogu izazvati poteškoće. Kako bi se financijskim posrednicima olakšalo poslovanje i oslobodila sredstva, i pritom zadržala visoka razina zaštite ulagatelja, trebalo bi utvrditi proporcionalniji mehanizam. Tim bi se mehanizmom trebalo odrediti koje ulagatelje financijski posrednici trebaju kontaktirati kad se objavi dopuna te produljiti rok za stupanje u kontakt s tim ulagateljima.

(10) U skladu s Uredbom (EU) 2017/1129 financijski posrednici dužni su obavještavati ulagatelje o mogućnosti dopune te, u određenim okolnostima, stupiti u kontakt s ulagateljima na dan objave dopune. Rok u kojem je potrebno stupiti u kontakt s ulagateljima kao i broj ulagatelja s kojima moraju stupiti u kontakt mogu izazvati poteškoće financijskim posrednicima. Kako bi se financijskim posrednicima olakšalo poslovanje i oslobodila sredstva, i pritom zadržala visoka razina zaštite ulagatelja, trebalo bi utvrditi proporcionalniji mehanizam. Tim bi se mehanizmom trebalo odrediti koje ulagatelje financijski posrednici trebaju kontaktirati kad se objavi dopuna te produljiti rok za stupanje u kontakt s tim ulagateljima.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>7</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 11.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11) Budući da je prospekt EU-a za oporavak ograničen na fazu oporavka, njegova primjena trebala bi prestati 18 mjeseci nakon datuma početka primjene ove Uredbe. Kako bi se osigurao kontinuitet prospekata EU-a za oporavak, na prospekte koji su odobreni prije prestanka primjene mehanizma trebala bi se primjenjivati odredba o nastavku priznavanja.

(11) Budući da je prospekt EU-a za oporavak ograničen na fazu oporavka, njegova primjena trebala bi prestati 21 mjesec nakon datuma početka primjene ove Uredbe. Kako bi se osigurao kontinuitet prospekata EU-a za oporavak, na one prospekte EU-a za oporavak koji su odobreni prije prestanka primjene mehanizma trebala bi se primjenjivati odredba o nastavku priznavanja.

</Amend><Amend>Amandman  <NumAm>8</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 12.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12) Komisija bi prije 21. srpnja 2022. Europskom parlamentu i Vijeću trebala dostaviti izvješće o primjeni ove Uredbe, kojemu prema potrebi prilaže zakonodavni prijedlog. U procjeni te revizije trebalo bi se utvrditi je li obveza objavljivanja podataka za prospekte oporavka EU-a primjerena za postizanje ciljeva ove Uredbe.

(12) Komisija bi prije 21. srpnja 2022. Europskom parlamentu i Vijeću trebala dostaviti izvješće o primjeni ove Uredbe, kojemu prema potrebi prilaže zakonodavni prijedlog. U procjeni iz te revizije trebalo bi se utvrditi je li obveza objavljivanja podataka za prospekte EU-a za oporavak primjerena za postizanje ciljeva ove Uredbe, te bi se, ako se utvrdi da je primjerena, u zakonodavni prijedlog trebalo uvrstiti trajni oblik prospekta kojim bi se smanjila opterećenja na sekundarna izdanja obuhvaćena prospektom EU-a za oporavak. Tom bi se procjenom trebalo obuhvatiti pitanje je li se prospektom EU-a za oporavak uspostavila odgovarajuća ravnoteža između smanjenja administrativnog opterećenja za izdavatelja i zaštite ulagatelja.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>9</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 1.</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) 2017/1129</DocAmend2>

<Article2>Članak 1. – stavak 4. – točka k – uvodni dio</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(k) od [datuma početka primjene ove Uredbe] do [18 mjeseci od datuma početka primjene ove Uredbe] nevlasničke vrijednosne papire koje stalno ili opetovano izdaju kreditne institucije ako je ukupna agregirana vrijednost u Uniji za ponuđene vrijednosne papire manja od 150 000 000 EUR po kreditnoj instituciji tijekom razdoblja od 12 mjeseci, pod uvjetom da ti vrijednosni papiri:

(k) od [datuma početka primjene ove Uredbe] do [21 mjesec od datuma početka primjene ove Uredbe] nevlasničke vrijednosne papire koje stalno ili opetovano izdaju kreditne institucije ako je ukupna agregirana vrijednost u Uniji za ponuđene vrijednosne papire manja od 150 000 000 EUR po kreditnoj instituciji tijekom razdoblja od 12 mjeseci, pod uvjetom da ti vrijednosni papiri:

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>10</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 3.</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) 2017/1129</DocAmend2>

<Article2>Članak 7. – stavak 12.a – točka ba (nova)</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba) sastavljen u skladu s člankom 27. ove Uredbe;

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>11</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 3.</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) 2017/1129</DocAmend2>

<Article2>Članak 7. – stavak 12.a – točka c – podtočka i.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

i. uvod, koji sadržava upozorenje kako je definirano u stavku 5. ovog članka;

i. uvod, koji sadržava upozorenja i datum odobrenja prospekta kako je definirano u stavku 5. ovog članka;

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>12</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 4.</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) 2017/1129</DocAmend2>

<Article2>Članak 14.a – stavak 2. – podstavak 1. – točka b</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b) bitne informacije o dionicama, razlozima i utjecaju izdanja na cjelokupnu strukturu kapitala izdavatelja te o upotrebi sredstava.

(b) bitne informacije o dionicama, pravima povezanima s vrijednosnim papirima, uključujući bilo kakva ograničenja i postupke za ostvarivanje tih prava, razlozima i utjecaju izdanja na cjelokupnu strukturu kapitala izdavatelja, objavi o kapitalizaciji i zaduženosti, izjavi o obrtnom kapitalu te o upotrebi sredstava.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>13</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 4.</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) 2017/1129</DocAmend2>

<Article2>Članak 14.a – stavak 2. – podstavak 2. </Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Informacije sadržane u prospektu EU-a za oporavak moraju biti napisane i predstavljene u razumljivom i sažetom obliku u kojem ih je moguće jednostavno analizirati te ulagateljima omogućuju donošenje utemeljene odluke o ulaganju. Nadležno tijelo također uzima u obzir je li izdavatelj objavio propisane informacije u skladu s Direktivom 2004/109/EZ, ako je primjenjivo, Uredbom (EU) br. 596/2014 i, ako je primjenjivo, informacijama iz Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/565.

Informacije sadržane u prospektu EU-a za oporavak moraju biti napisane lako razumljivim, preciznim i jasnim jezikom i predstavljene u obliku koji je za ulagatelje, a posebno MSP-ove i štediše, čitljiv, razumljiv i sažet te u kojem ih je moguće jednostavno analizirati, kako bi im se omogućilo da donosu utemeljenu odluku o ulaganju. Nadležno tijelo također uzima u obzir je li izdavatelj objavio propisane informacije u skladu s Direktivom 2004/109/EZ, ako je primjenjivo, Uredbom (EU) br. 596/2014 i, ako je primjenjivo, informacijama iz Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/565. Nadležno tijelo osigurava da prospekt EU-a za oporavak bude lako dostupan ulagateljima.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>14</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 4.</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) 2017/1129</DocAmend2>

<Article2>Članak 14.a – stavak 2. – podstavak 5. </Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Izdavatelji mogu odlučiti o redoslijedu iznošenja informacija iz Priloga V.a u prospektu EU-a za oporavak.;

Pri predstavljanju potrebnih informacija u prospektu EU-a za oporavak, izdavatelji trebaju slijediti redoslijed predstavljanja informacija iz Priloga V.a.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>15</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 7. – podtočka 7.</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) 2017/1129</DocAmend2>

<Article2>Članak 23. – stavak 2. – podstavak 1. </Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

“2. Ako se prospekt odnosi na javnu ponudu vrijednosnih papira, ulagatelji koji su pristali kupiti ili upisati vrijednosne papire prije nego što je dopuna objavljena, imaju pravo povući svoj prihvat u roku od tri radna dana nakon objave dopune, pod uvjetom da je značajan novi čimbenik, bitna pogreška ili bitna netočnost iz stavka 1. nastala ili je primijećena prije zaključenja razdoblja ponude ili prije isporuke vrijednosnih papira, ovisno o tome što nastupi ranije. Izdavatelj ili ponuditelj mogu produljiti to razdoblje. U dopuni se navodi datum prestanka prava na povlačenje.”;

“2. Ako se prospekt odnosi na javnu ponudu vrijednosnih papira, ulagatelji koji su pristali kupiti ili upisati vrijednosne papire prije nego što je dopuna objavljena, imaju pravo povući svoj prihvat u roku od dva radna dana nakon objave dopune, pod uvjetom da je značajan novi čimbenik, bitna pogreška ili bitna netočnost iz stavka 1. nastala ili je primijećena prije zaključenja razdoblja ponude ili prije isporuke vrijednosnih papira, ovisno o tome što nastupi ranije. Izdavatelj ili ponuditelj mogu produljiti to razdoblje. U dopuni se navodi datum prestanka prava na povlačenje.”;

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>16</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 7. – podtočka ba (nova) </Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) 2017/1129</DocAmend2>

<Article2>Članak 23. – stavak 7.a  (novi)</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba) dodaje se sljedeći stavak:

 

„7.a Rokovi predviđeni člankom 23. stavcima 2. i 3. trebali bi isteći 21 mjesec od datuma početka primjene ove Uredbe”.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>17</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 8.</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) 2017/1129</DocAmend2>

<Article2>Članak 47.a – stavak 1.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

„Mehanizam iz članka 14.a istječe [18 mjeseci od datuma početka primjene ove Uredbe].“

„Mehanizam iz članka 14.a istječe [21 mjesec od datuma početka primjene ove Uredbe].“

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>18</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 8.</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) 2017/1129</DocAmend2>

<Article2>Članak 47.a – stavak 2.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

„Prospekti EU-a za oporavak sastavljeni u skladu s člankom 14.a i odobreni između [datum početka primjene ove Uredbe] i [18 mjeseci nakon datuma početka primjene ove Uredbe] i dalje se uređuju u skladu s tim člankom do isteka njihove valjanosti ili do isteka dvanaest mjeseci nakon [18 mjeseci od datuma početka primjene ove Uredbe], ovisno o tome što nastupi ranije.”

„Prospekti EU-a za oporavak sastavljeni u skladu s člankom 14.a i odobreni između [datum početka primjene ove Uredbe] i [21 mjesec nakon datuma početka primjene ove Uredbe] i dalje se uređuju u skladu s tim člankom do isteka njihove valjanosti ili do isteka dvanaest mjeseci nakon [21 mjesec od datuma početka primjene ove Uredbe], ovisno o tome što nastupi ranije.”

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>19</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 9.</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) 2017/1129</DocAmend2>

<Article2>Članak 48. – stavak 2.  – točka b</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b) analizu o tome postiže li se prospektom EU-a za rast odgovarajuća ravnoteža između zaštite ulagateljâ i smanjenja administrativnog opterećenja za osobe koje imaju pravo koristiti se njime;

(b) analizu o tome postiže li se prospektom EU-a za rast odgovarajuća ravnoteža između zaštite ulagatelja, posebice malih ulagatelja, MSP-ova i novoosnovanih poduzeća, i smanjenja administrativnog opterećenja za osobe koje imaju pravo koristiti se njime;

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>20</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 9.</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) 2017/1129</DocAmend2>

<Article2>Članak 48. – stavak 2.  – točka c</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c) broj odobrenih prospekata EU-a za oporavak i analizu kretanja tog broja;

(c) broj odobrenih standardnih prospekata, prospekata EU-a za rast i prospekata EU-a za oporavak i analizu kretanja tog broja;

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>21</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 9.</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) 2017/1129</DocAmend2>

<Article2>Članak 48. – stavak 2.  – točka e</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e) analizu o tome postiže li se prospektima EU-a za oporavak odgovarajuća ravnoteža između zaštite ulagateljâ i smanjenja administrativnog opterećenja za osobe koje imaju pravo koristiti se njime.”;

(e) analizu o utjecaju prospekata EU-a za oporavak i postiže li se odgovarajuća ravnoteža između zaštite ulagatelja, posebice malih ulagatelja, MSP-ova i novoosnovanih poduzeća, dostupnosti informacija i smanjenja administrativnog opterećenja za osobe koje imaju pravo koristiti se njime;

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>22</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 9.</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) 2017/1129</DocAmend2>

<Article2>Članak 48. – stavak 2.  – točka ea (nova)</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ea) analizu o tome jesu li potrebne bilo kakve promjene zahtjeva utvrđenih u prilozima;

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>23</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 9.</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) 2017/1129</DocAmend2>

<Article2>Članak 48. – stavak 2.  – točka eb (nova)</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(eb) obujam ulaganja koje su ulagatelji povukli u skladu sa svojim pravom na povlačenje i njegov udio u ukupnom obujmu ulaganja podijeljenom sa standardnim prospektima, prospektima EU-a za rast i prospektima EU-a za oporavak; i, na temelju tih podataka, procjenu o tome jesu li trajanje i priroda prava na povlačenje prikladni i ne štete učinkovitosti postupka prikupljanja sredstava ili zaštite ulagatelja;

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>24</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 9.</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) 2017/1129</DocAmend2>

<Article2>Članak 48. – stavak 2.  – točka ec (nova)</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ec) vrste i trendove neregularnog i prijevarnog ponašanja ulagatelja, izdavatelja, ponuditelja ili financijskih posrednika te trećih osoba do kojih dolazi u vezi s ovom Uredbom;

</Amend><Amend>Amandman  <NumAm>25</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 9.</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) 2017/1129</DocAmend2>

<Article2>Članak 48. – stavak 2.  – točka ed (nova)</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ed) analizu rizika, troškova i koristi u pogledu toga mogu li prospekti EU-a za oporavak postati trajni oblik prospekta.

</Amend><Amend>Amandman  <NumAm>26</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Prilog I.</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) 2017/1129</DocAmend2>

<Article2>Prilog V.a – odjeljak I. – stavak 1.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Svrha je utvrditi poduzeće koje izdaje dionice, uključujući njegov identifikator pravne osobe („LEI”), njegovu državu članicu osnivanja i internetske stranice na kojem ulagatelji mogu pronaći informacije o poslovanju poduzeća, proizvodima koje proizvodi ili uslugama koje pruža, glavnim tržištima na kojima posluje, njegovu organizacijsku strukturu i, prema potrebi, informacije koje su uključene upućivanjem.

Svrha je promicati veću transparentnost i utvrditi poduzeće koje izdaje dionice, uključujući njegov identifikator pravne osobe („LEI”), njegovu državu članicu osnivanja i internetske stranice, ako ih ima, na kojima ulagatelji mogu pronaći informacije o poslovanju poduzeća i izjavu utvrđenu u četvrtom podstavku Odjeljka IV. ovog Priloga, o proizvodima koje proizvodi ili uslugama koje pruža, glavnim tržištima na kojima posluje, njegovu organizacijsku strukturu i, prema potrebi, informacije koje su uključene upućivanjem.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>27</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Prilog I.</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) 2017/1129</DocAmend2>

<Article2>Prilog V.a – odjeljak III. – stavak 1.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Svrha je opisati najznačajnije rizike koji su specifični za izdavatelja i dionice.

Opis značajnih rizika specifičnih za izdavatelja koji bi mogli utjecati na izdavateljevu sposobnost da ispuni svoje obveze koje proizlaze iz vrijednosnih papira, raspoređenih u manji broj kategorija, navodi se u odjeljku „Čimbenici rizika”.

 

U svakoj se kategoriji na prvom mjestu navode rizici koji su najznačajniji prema procjeni izdavatelja, ponuditelja ili osobe koja traži uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu, uzimajući u obzir negativan učinak na izdavatelja i vjerojatnost nastanka takvih rizika. Čimbenici rizika navode se u registracijskom dokumentu.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>28</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Prilog I.</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) 2017/1129</DocAmend2>

<Article2>Prilog V.a – odjeljak IX. – naslov</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

IX. Izjava o obrtnom kapitalu

IX. Izjava o obrtnom kapitalu i izjava o kapitalizaciji i zaduženosti

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>29</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Prilog I.</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) 2017/1129</DocAmend2>

<Article2>Prilog V.a – odjeljak IX.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Svrha je pružiti informacije o tome je li obrtni kapital dovoljan za trenutačne zahtjeve izdavatelja ili, u protivnom, način na koji izdavatelj namjerava osigurati dodatni potrebni obrtni kapital.

Svrha je pružiti informacije o kapitalizaciji i zaduženosti izdavatelja te informacije o tome je li obrtni kapital dovoljan za postojeće potrebe izdavatelja. Ako nema dovoljno kapitala, potreban je jasan opis načina na koji izdavatelj namjerava osigurati dodatni potrebni obrtni kapital.

</Amend>

</RepeatBlock-Amend>


POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Amending Regulation (EU) 2017/1129 as regards the EU Recovery prospectus and targeted adjustments for financial intermediaries to help the recovery from the COVID-19 pandemic

Referentni dokumenti

COM(2020)0281 – C9-0206/2020 – 2020/0155(COD)

Nadležni odbor

 Datum objave na plenarnoj sjednici

ECON

14.9.2020

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

 Datum objave na plenarnoj sjednici

IMCO

14.9.2020

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

 Datum imenovanja

Virginie Joron

2.9.2020

Datum usvajanja

9.11.2020

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

44

0

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Alex Agius Saliba, Andrus Ansip, Pablo Arias Echeverría, Alessandra Basso, Brando Benifei, Adam Bielan, Biljana Borzan, Vlad-Marius Botoş, Markus Buchheit, Anna Cavazzini, Dita Charanzová, Deirdre Clune, David Cormand, Carlo Fidanza, Alexandra Geese, Sandro Gozi, Maria Grapini, Svenja Hahn, Virginie Joron, Eugen Jurzyca, Arba Kokalari, Marcel Kolaja, Kateřina Konečná, Andrey Kovatchev, Jean-Lin Lacapelle, Maria-Manuel Leitão-Marques, Morten Løkkegaard, Adriana Maldonado López, Antonius Manders, Beata Mazurek, Leszek Miller, Dan-Ştefan Motreanu, Kris Peeters, Anne-Sophie Pelletier, Miroslav Radačovský, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Róża Thun und Hohenstein, Kim Van Sparrentak, Marion Walsmann, Marco Zullo

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Marco Campomenosi

 


 

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

44

+

ECR

Adam Bielan, Carlo Fidanza, Eugen Jurzyca, Beata Mazurek

GUE/NGL

Kateřina Konečnám, Anne‑Sophie Pelletier

ID

Alessandra Basso, Markus Buchheit, Marco Campomenosi, Virginie Joron, Jean‑Lin Lacapelle

NI

Miroslav Radačovský, Marco Zullo

PPE

Pablo Arias Echeverría, Deirdre Clune, Arba Kokalari, Andrey Kovatchev, Antonius Manders, Dan‑Ştefan Motreanu, Kris Peeters, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Róża Thun und Hohenstein, Marion Walsmann, Ivan Štefanec

Renew

Andrus Ansip, Vlad‑Marius Botoş, Dita Charanzová, Sandro Gozi, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard

S&D

Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Biljana Borzan, Maria Grapini, Maria‑Manuel Leitão‑Marques, Adriana Maldonado López, Leszek Miller, Christel Schaldemose

Verts/ALE

Anna Cavazzini, David Cormand, Alexandra Geese, Marcel Kolaja, Kim Van Sparrentak

 

0

-

 

 

 

0

0

 

 

 

Korišteni znakovi:

+ : za

- : protiv

0 : suzdržani

 

 


 

 

POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Izmjena Uredbe (EU) 2017/1129 u pogledu prospekta EU-a za oporavak i ciljanih prilagodbi za financijske posrednike radi potpore oporavku od pandemije bolesti COVID-19

Referentni dokumenti

COM(2020)0281 – C9-0206/2020 – 2020/0155(COD)

Datum podnošenja EP-u

27.7.2020

 

 

 

Nadležni odbor

 Datum objave na plenarnoj sjednici

ECON

14.9.2020

 

 

 

Odbori koji daju mišljenje

 Datum objave na plenarnoj sjednici

IMCO

14.9.2020

 

 

 

Izvjestitelji

 Datum imenovanja

Ondřej Kovařík

7.9.2020

 

 

 

Datum usvajanja

19.11.2020

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

47

5

7

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Gunnar Beck, Marek Belka, Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Gilles Boyer, Francesca Donato, Derk Jan Eppink, Engin Eroglu, Markus Ferber, Jonás Fernández, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Luis Garicano, Sven Giegold, Valentino Grant, Claude Gruffat, José Gusmão, Enikő Győri, Eero Heinäluoma, Danuta Maria Hübner, Stasys Jakeliūnas, Othmar Karas, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Georgios Kyrtsos, Aurore Lalucq, Philippe Lamberts, Aušra Maldeikienė, Pedro Marques, Costas Mavrides, Jörg Meuthen, Csaba Molnár, Siegfried Mureşan, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Piernicola Pedicini, Lídia Pereira, Sirpa Pietikäinen, Dragoș Pîslaru, Evelyn Regner, Antonio Maria Rinaldi, Alfred Sant, Joachim Schuster, Ralf Seekatz, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Irene Tinagli, Ernest Urtasun, Inese Vaidere, Johan Van Overtveldt, Stéphanie Yon-Courtin, Marco Zanni, Roberts Zīle

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Manon Aubry, Patryk Jaki, Eugen Jurzyca, Maximilian Krah, Ville Niinistö, Mick Wallace

Datum podnošenja

19.11.2020

 


POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U NADLEŽNOM ODBORU

47

+

PPE

Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Markus Ferber, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Aušra Maldeikienė, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Lídia Pereira, Sirpa Pietikäinen, Andreas Schwab, Inese Vaidere

S&D

Marek Belka, Jonás Fernández, Eero Heinäluoma, Pedro Marques, Costas Mavrides, Csaba Molnár, Evelyn Regner, Alfred Sant, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Irene Tinagli

Renew

Gilles Boyer, Engin Eroglu, Luis Garicano, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Caroline Nagtegaal, Dragoș Pîslaru, Stéphanie Yon-Courtin

Verts/ALE

Sven Giegold, Claude Gruffat, Philippe Lamberts, Ville Niinistö, Ernest Urtasun

ECR

Derk Jan Eppink, Patryk Jaki, Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

NI

Piernicola Pedicini

 

5

-

S&D

Aurore Lalucq

Verts/ALE

Stasys Jakeliūnas

GUE/NGL

Manon Aubry, José Gusmão, Mick Wallace

 

7

0

ID

Gunnar Beck, Francesca Donato, Valentino Grant, Maximilian Krah, Jörg Meuthen, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

 

Korišteni znakovi:

+ : za

- : protiv

0 : suzdržani

 

 

[1] Još nije objavljeno u Službenom listu.

[*] Amandmani: novi ili izmijenjeni tekst označava se podebljanim kurzivom; a brisani tekst oznakom ▌.

[2] COM/2020/456 final od 27.5.2020.

[3] Uredba (EU) 2017/1129 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o prospektu koji je potrebno objaviti prilikom javne ponude vrijednosnih papira ili prilikom uvrštavanja za trgovanje na uređenom tržištu te stavljanju izvan snage Direktive 2003/71/EZ (SL L 168, 30.6.2017., str. 12.).

[4] Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/980 od 14. ožujka 2019. o dopuni Uredbe (EU) 2017/1129 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu oblika, sadržaja, provjere i odobrenja prospekta koji je potrebno objaviti prilikom javne ponude vrijednosnih papira ili prilikom uvrštavanja za trgovanje na uređenom tržištu te stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EZ) br. 809/2004 (SL L 166, 21.6.2019., str. 26.).

[5]  Uredba (EU) br. 2020/852 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. lipnja 2020. o uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja i izmjeni Uredbe (EU) 2019/2088 (SL L 198, 22.6.2020., str. 13.).

[6]  Direktiva 2014/95/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2014. o izmjeni Direktive 2013/34/EU u pogledu objavljivanja nefinancijskih informacija i informacija o raznolikosti određenih velikih poduzeća i grupa (SL L 330, 15.11.2014. str. 1).

[7] Uredba (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o zlouporabi tržišta (Uredba o zlouporabi tržišta) te stavljanju izvan snage Direktive 2003/6/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i direktiva Komisije 2003/124/EZ, 2003/125/EZ i 2004/72/EZ (SL L 173, 12.6.2014., str. 1.).

[8] Direktiva 2004/109/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 15. prosinca 2004. o usklađivanju zahtjeva za transparentnošću u vezi s informacijama o izdavateljima čiji su vrijednosni papiri uvršteni za trgovanje na uređenom tržištu i o izmjeni Direktive 2001/34/EZ (SL L 390, 31.12.2004., str. 38.).

[9] Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/565 оd 25. travnja 2016. o dopuni Direktive 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s organizacijskim zahtjevima i uvjetima poslovanja investicijskih društava te izrazima definiranima za potrebe te Direktive (SL L 87, 31.3.2017., str. 1.).

[10] Direktiva 2006/43/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2006. o zakonskim revizijama godišnjih financijskih izvještaja i konsolidiranih financijskih izvještaja, kojom se mijenjaju direktive Vijeća 78/660/EEZ i 83/349/EEZ i stavlja izvan snage Direktiva Vijeća 84/253/EEZ (SL L 157, 9.6.2006., str. 87).

[11] Uredba (EU) br. 537/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o posebnim zahtjevima u vezi zakonske revizije subjekata od javnog interesa i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2005/909/EZ (SL L 158, 27.5.2014., str. 77.).

Posljednje ažuriranje: 4. prosinca 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti