Eljárás : 2020/0155(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A9-0228/2020

Előterjesztett szövegek :

A9-0228/2020

Viták :

PV 10/02/2021 - 9
CRE 10/02/2021 - 9

Szavazatok :

PV 11/02/2021 - 2

Elfogadott szövegek :

P9_TA(2021)0047

<Date>{19/11/2020}19.11.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0228/2020</NoDocSe>
PDF 301kWORD 103k

<TitreType>JELENTÉS</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>az (EU) 2017/1129 rendeletnek a Covid19-világjárványt követő helyreállítás elősegítése érdekében az uniós helyreállítási hátterű tájékoztató és a pénzügyi közvetítőkre vonatkozó célzott kiigazítások tekintetében történő módosításáról szóló európai parlament és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról</Titre>

<DocRef>(COM(2020)0281 – C9-0206/2020 – 2020/0155(COD))</DocRef>


<Commission>{ECON}Gazdasági és Monetáris Bizottság</Commission>

Előadó : <Depute>Ondřej Kovařík</Depute>

MÓDOSÍTÁSOK
AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 VÉLEMÉNY A BELSŐ PIACI ÉS FOGYASZTÓVÉDELMI BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN
 NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az (EU) 2017/1129 rendeletnek a Covid19-világjárványt követő helyreállítás elősegítése érdekében az uniós helyreállítási hátterű tájékoztató és a pénzügyi közvetítőkre vonatkozó célzott kiigazítások tekintetében történő módosításáról szóló európai parlament és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2020)0281 – C9-0206/2020 – 2020/0155(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

 

 tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2020)0281),

 tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 114. cikkére, amely alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C9-0206/2020),

 tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

 tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2020. október 29-i véleményére[1],

 tekintettel eljárási szabályzatának 59. cikkére,

 tekintettel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság véleményére,

 tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére (A9-0228/2020),

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha a javaslatát más szöveggel helyettesíti, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

 

Módosítás  1

AZ EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI[*]

a Bizottság javaslatához

---------------------------------------------------------

2020/0155 (COD)

 

Javaslat

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

az (EU) 2017/1129 rendeletnek a Covid19-világjárványt követő helyreállítás elősegítése érdekében az uniós helyreállítási hátterű tájékoztató és a pénzügyi közvetítőkre vonatkozó célzott kiigazítások tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 114. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére,

rendes jogalkotási eljárás keretében,

mivel:

(1) A Covid19-világjárvány rendkívüli mértékben sújtja a tagállamok lakosságát, vállalkozásait, egészségügyi rendszereit és gazdaságait. A Bizottság az Európai Parlamentnek, az Európai Tanácsnak, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának szóló, „Európa nagy pillanata: Helyreállítás és felkészülés – a jövő generációért” című 2020. március 27-i közleményében[2] hangsúlyozta, hogy a következő hónapokban is folyamatos kihívást jelent majd a likviditás és a finanszírozáshoz jutás biztosítása. Emiatt létfontosságú, hogy a meglévő pénzügyi jogszabályok célzott módosítása hozzájáruljon a Covid19-világjárvány által okozott súlyos gazdasági sokk utáni helyreállításhoz. Az intézkedéscsomag elfogadására „tőkepiaci helyreállítási csomag” néven kerül sor.

(2) Az (EU) 2017/1129 európai parlamenti és tanácsi rendelet[3] meghatározza az értékpapírok Unióban történő nyilvános kibocsátásakor vagy szabályozott piacra történő bevezetésekor közzéteendő tájékoztató elkészítésére, jóváhagyására és terjesztésére vonatkozó követelményeket. Azon intézkedések részeként, amelyek célja, hogy segítsék a kibocsátókat a Covid19-világjárvány okozta gazdasági sokkot követő helyreállítás során, a tájékoztatóra vonatkozó szabályozás célzott módosítására van szükség. Ezeknek a módosításoknak lehetővé kell tenniük, hogy a kibocsátók és a pénzügyi közvetítők csökkenteni tudják költségeiket, és több forráshoz jussanak közvetlenül a válságot követően, a helyreállítási szakaszban. A módosításoknak összhangban kell lenniük az (EU) 2017/1129 rendelet átfogó célkitűzéseivel, amelyek a magas szintű fogyasztó- és befektetővédelem, valamint a belső piac megfelelő működésének biztosítására irányulnak. Emellett teljes mértékben figyelembe kell venniük, hogy a válság milyen mértékben befolyásolta a kibocsátók jelenlegi helyzetét és jövőbeli kilátásait.

(2a) A Covid19-válság törékenyebbé és sebezhetőbbé teszi az uniós vállalatokat, különösen a kkv-kat és az induló vállalkozásokat. Adott esetben az uniós vállalkozások – különösen a kkv-k, többek között az induló vállalkozások és a közepes piaci tőkeértékű vállalatok – finanszírozási forrásainak megkönnyítése és diverzifikálása érdekében az indokolatlan akadályok és a bürokrácia felszámolása elősegítheti a tőkepiacokhoz való hozzáférésüket, valamint a lakossági és a nagybefektetők számára a diverzifikáltabb, hosszabb távú és versenyképesebb befektetési lehetőségekhez való hozzáférést. E tekintetben e rendeletnek arra is törekednie kell, hogy megkönnyítse a potenciális befektetők számára a vállalati befektetési lehetőségek megismerését, mivel gyakran nehezen tudják értékelni a rövid üzleti múlttal rendelkező fiatal és kisvállalkozásokat, ami kevesebb innovatív lehetőséget eredményez, különösen a fiatal vállalkozók számára.

(3) A hitelintézetek aktívan részt vesznek a helyreállításban, hogy támogassák azokat a vállalkozásokat, amelyeknek finanszírozásra van szükségük, és várhatóan fontos szerepet fognak betölteni a helyreállítási szakaszban. Az (EU) 2017/2019 rendelet mentességet biztosít a hitelintézetek számára a tájékoztató közzétételére vonatkozó kötelezettség alól egyes, tulajdonviszonyt megtestesítőnek nem minősülő értékpapírok folyamatos vagy ismétlődő módon történő kibocsátása esetén, 12 hónapos időszak alatt összesen legfeljebb 75 millió EUR összegig. Ezt a mentességi küszöbértéket korlátozott időtartamra vonatkozóan meg kell emelni a hitelintézetek tőkebevonásának előmozdítása és annak érdekében, hogy legyen mozgásterük a reálgazdaságban működő ügyfeleik támogatására. Mivel ez az intézkedés a helyreállítási szakaszra korlátozódik, indokolt, hogy meghatározott időtartamon át, 2022. december 31-ig legyen alkalmazandó.

(4) A Covid19-világjárvány súlyos gazdasági hatásainak haladéktalan kezelése érdekében olyan intézkedéseket kell bevezetni, amelyek megkönnyítik a reálgazdaságba irányuló beruházásokat, lehetővé teszik az uniós vállalkozások gyors feltőkésítését, és biztosítják, hogy a kibocsátók a helyreállítás korai szakaszában ki tudják használni a nyilvános piacok kínálta lehetőségeket. E célkitűzések elérése érdekében célszerű létrehozni egy új, rövidebb tájékoztatót (a továbbiakban: uniós helyreállítási hátterű tájékoztató), amely kezeli a kifejezetten a Covid19-világjárvány nyomán felmerülő gazdasági és pénzügyi problémákat is, és a kibocsátók számára könnyen elkészíthető, a számukra finanszírozást nyújtani szándékozó befektetők, különösen a lakossági befektetők számára könnyen érthető, az illetékes hatóságok számára pedig könnyen ellenőrizhető és jóváhagyható. Meg kell jegyezni, hogy az uniós helyreállítási hátterű tájékoztatót elsősorban az újratőkésítést elősegítő eszköznek kell tekinteni, amelyet az illetékes nemzeti hatóságok gondosan nyomon követnek annak biztosítása érdekében, hogy a befektetők tájékoztatására vonatkozó követelmények teljesüljenek. Fontos, hogy az (EU) 2017/1129 rendelet e rendeletben foglalt módosításai nem használhatók fel az (EU) 2017/1129 rendelet felülvizsgálatára és esetleges felülvizsgálatára vonatkozó jogszerű eljárás megkerülésére, amelyet teljes körű hatásvizsgálatnak kell kísérnie. E tekintetben nem lenne helyénvaló olyan további elemekkel kiegészíteni a közzétételi szabályokat, amelyeket az (EU) 2017/1129 rendelet és az (EU) 2019/980 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet[4] nem ír elő. Ilyen elemeket csak abban az esetben kell bevezetni, ha a Bizottság az (EU) 2017/1129 rendeletnek az említett rendelet 48. cikkében előírt felülvizsgálata alapján szabályozási javaslatot terjeszt elő.

(4a) Fontos összehangolni a lakossági befektetői információkat és a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumokat a különböző pénzügyi termékek és jogszabályok tekintetében, valamint biztosítani a teljes körű befektetési választási lehetőséget és az összehasonlíthatóságot az Unióban. Emellett az (EU) 2017/1129 rendelet és más vonatkozó pénzügyi szolgáltatási jogszabályok tervezett felülvizsgálatai során figyelembe kell venni a fogyasztók és a lakossági befektetők védelmét annak érdekében, hogy valamennyi alkalmazandó jogszabályban harmonizált, egyszerű és könnyen érthető tájékoztató dokumentumok álljanak valamennyi lakossági befektető rendelkezésére.

Az (EU) 2017/1129 rendelet tervezett felülvizsgálatának ki kell térnie az (EU) 2020/852 európai parlamenti és tanácsi rendeletben[5] és a 2014/95/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvben[6] meghatározott követelmények koherenciájára és összeegyeztethetőségére.

(4b) A környezeti, társadalmi és irányítási (ESG) ügyekről a vállalatok által szolgáltatott információk egyre fontosabbak a befektetők számára, hogy mérjék befektetéseik fenntarthatósági hatását, és beépítsék a fenntarthatósági megfontolásokat a befektetési döntéseikbe és kockázatkezelésükbe. Ennek következtében a vállalatokra egyre nagyobb nyomás nehezedik, hogy reagáljanak mind a befektetők, mind a hitelintézetek ilyen kérdésekkel kapcsolatos igényeire, és meg kell felelniük a környezeti, társadalmi és irányítási közzétételekre vonatkozó számos standardnak, amelyek gyakran széttöredezettek és következetlenek. Ezért a fenntarthatósággal kapcsolatos információk vállalatok általi közzétételének javítása és az (EU) 2017/1129 rendeletben az ilyen közzétételre vonatkozó követelmények harmonizálása érdekében, ugyanakkor figyelembe véve a pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó egyéb uniós jogszabályokat is, a Bizottságnak a 2022. július 21-ig esedékes felülvizsgálat keretében értékelnie kell, hogy helyénvaló-e a fenntarthatósággal kapcsolatos információkat belefoglalni az (EU) 2017/1129 rendeletbe, és jogalkotási javaslatot kell tennie a fenntarthatósági célkitűzéseknek a pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó uniós jogban egységesített és összehasonlítható módon történő végrehajtása érdekében.

 

(5) Azon vállalkozások, amelyek részvényeit szabályozott piacon vagy kkv-tőkefinanszírozási piacon folyamatosan forgalmazták legalább az elmúlt 18 hónapban a részvény-ajánlattételt vagy kereskedésre való bevezetést megelőzően, kötelesek voltak betartani az időszakos és folyamatos közzétételre vonatkozóan az 596/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben[7], a 2004/109/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben[8], valamint az (EU) 2017/565 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben[9] meghatározott követelményeket. Így a tájékoztató előírt tartalmának jelentős része már nyilvánosan hozzáférhető lesz, és a befektetők ezen információk alapján fognak kereskedni. Következésképpen az uniós helyreállítási hátterű tájékoztatót csak másodlagos kibocsátások esetében kell használni, és annak kizárólag olyan alapvető információkat kell tartalmaznia, amelyekre a befektetőknek a megalapozott befektetési döntésekhez szükségük van. Mindazonáltal adott esetben a kibocsátóknak vagy ajánlattevőknek foglalkozniuk kell azzal, hogy a Covid19-világjárvány hogyan befolyásolta üzleti tevékenységeiket a forgalomba hozatal óta, valamint azzal, hogy a világjárvány a jövőben várhatóan milyen hatást gyakorol – ha gyakorol egyáltalán – üzleti tevékenységeikre.

(6) Annak érdekében, hogy hatékony eszközt jelentsen a kibocsátók számára, az uniós helyreállítási hátterű tájékoztatónak egységes, korlátozott méretű dokumentumnak kell lennie, lehetővé kell tenni a hivatkozások alkalmazását, és biztosítani kell az értékpapírok páneurópai nyilvános ajánlattételére vagy szabályozott piacra történő bevezetésére vonatkozó engedély alkalmazását.

(7) Az uniós helyreállítási hátterű tájékoztatóba bele kell foglalni egy, a befektetők, különösen a lakossági befektetők számára hasznos információkat tartalmazó összefoglalót. Ennek az összefoglalónak az uniós helyreállítási hátterű tájékoztató elején kell elhelyezkednie, és olyan kiemelt információkra kell összpontosítania, amelyek alapján a befektetők el tudják dönteni, mely értékpapír-ajánlattételekkel és kereskedésre történő bevezetéssel foglalkoznak részletesebben, majd ezt követően az uniós helyreállítási hátterű tájékoztatót teljes egészében áttanulmányozzák döntésük meghozatalához. A fő információknak tájékoztatást kell adniuk különösen a Covid19 gazdasági és üzleti hatásáról – amennyiben van –, valamint a várható jövőbeli hatásról, amennyiben várnak ilyen hatást. Az uniós helyreállítási hátterű tájékoztatónak biztosítania kell a lakossági befektetők védelmét az (EU) 2017/1129 rendelet vonatkozó rendelkezéseinek betartásával, ugyanakkor el kell kerülnie a túlzott adminisztratív terheket. E tekintetben elengedhetetlen, hogy az összefoglaló ne csökkentse a befektetők védelmét, és ne keltsen félrevezető benyomást a befektetőkben. A kibocsátóknak ezért magas szintű gondosságot kell biztosítaniuk az összefoglaló elkészítése során.

(7a) Annak érdekében, hogy eloszlassák az azzal kapcsolatos aggodalmakat, hogy a másodlagos kibocsátásokra vonatkozó egyszerűsített tájékoztatóhoz képest kevesebb információ áll rendelkezésre az uniós helyreállítási hátterű tájékoztatót, elengedhetetlen, hogy a részvények kibocsátást követő felhígulása teljes mértékben átlátható legyen. A nagymértékben hígító hatású kibocsátások jelentős hatást gyakorolhatnak a kibocsátó tőkeszerkezetére, ezért a kibocsátók által kötelezően közzéteendő tájékoztatásban részletezni kell a részvénytőke és a szavazati jogok felhígulását, amelyet a kibocsátó meglévő részvényesei a nyilvános ajánlattételt követően fognak tapasztalni. Mindazonáltal nem szabad megfeledkezni arról, hogy a kis- és középvállalkozások (kkv-k) esetében szükség lehet arra, hogy nyilvános ajánlattételt bocsássanak ki a tőkéjük teljes összegét meghaladó részvényekre, például nagy projektek végrehajtása céljából a működésük fokozása érdekében. Mivel az Unióban a hitelfinanszírozás adóelőnye szempontjából előnyösebb, ha az ilyen kkv-k saját tőkét szereznek, szemben a banki hiteleken keresztül történő további adósságfelvétellel, a kibocsátó ajánlatainak a kintlevő tőke százalékában kifejezett felső határa nem megfelelő eszköz a részvények felhígulásának nyomon követésére.

 

(8) Az uniós helyreállítási hátterű tájékoztatóra vonatkozó szabályozás értékelését alátámasztó adatok gyűjtése érdekében az uniós helyreállítási hátterű tájékoztatót be kell vonni az ESMA tárolási mechanizmusába. A mechanizmus megváltoztatásával járó adminisztratív terhek csökkentése érdekében az uniós helyreállítási hátterű tájékoztató tartalmazhatja ugyanazokat az adatokat, mint amelyeket az (EU) 2017/1129 rendelet 14. cikke a másodlagos kibocsátási tájékoztató esetében meghatároz, feltéve, hogy a tájékoztatók két típusa továbbra is egyértelműen elkülönül egymástól.

(9) Az uniós helyreállítási hátterű tájékoztatónak – az értékpapírok, kibocsátók, ajánlatok és bevezetések különböző típusainak figyelembevételével – a tájékoztatók (EU) 2017/1129 rendeletben meghatározott egyéb formáit kell kiegészítenie. Következésképpen – kifejezett eltérő rendelkezés hiányában – az (EU) 2017/1129 rendelet szerinti „tájékoztatót” a tájékoztatók valamennyi különböző formájára való hivatkozásként kell értelmezni, beleértve az e rendeletben meghatározott uniós helyreállítási hátterű tájékoztatót is.

(10) Az (EU) 2017/1129 rendelet előírja a pénzügyi közvetítők számára, hogy tájékoztassák a befektetőket arról, hogy a tájékoztatót adott esetben ki lehet egészíteni, és – bizonyos körülmények között – a kiegészítés közzétételének napján vegyék fel a kapcsolatot a befektetőkkel. A befektetőkkel való kapcsolatfelvételre vonatkozó határidő, valamint azon befektetők körének meghatározása, akikkel ▌kapcsolatba kell lépni, nehézséget okozhat a pénzügyi közvetítők számára. A pénzügyi közvetítők támogatása és forráshoz jutásának biztosítása – ugyanakkor a magas szintű befektetővédelem fenntartása – érdekében arányosabb szabályokat kell meghatározni. E szabályoknak pontosítaniuk kell, hogy a pénzügyi közvetítőknek kiegészítés közzétételekor mely befektetőkkel kell felvenniük a kapcsolatot, és meg kell hosszabbítaniuk az említett befektetőkkel való kapcsolatfelvétel határidejét. A rendszernek azt is biztosítania kell, hogy minden befektető ugyanazokat az információkat kapja.

(11) Mivel az uniós helyreállítási hátterű tájékoztató használata a helyreállítási szakaszra korlátozódik, indokolt, hogy a tájékoztatókra vonatkozó szabályozás 2022. december 22-ig megszűnjön. Az uniós helyreállítási hátterű tájékoztató folytonosságának biztosítása érdekében a szabályozás megszűnése előtt jóváhagyott uniós helyreállítási hátterű tájékoztatók esetében biztosítani kell a szerzett jogokra vonatkozó rendelkezések érvényesülését.

(12) A Bizottságnak 2022. július 21. előtt jelentést kell benyújtania az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak e rendelet alkalmazásáról, adott esetben jogalkotási javaslat kíséretében. E felülvizsgálatnak magában kell foglalnia annak értékelését, hogy az uniós helyreállítási hátterű tájékoztatóra vonatkozó közzétételi szabályok megfelelőek-e e rendelet célkitűzéseinek eléréséhez, különösen ha megfelelő egyensúlyt teremt az adminisztratív és pénzügyi teher csökkentése, illetve a befektetők védelme között.

(13) Az (EU) 2017/1129 rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1.cikk
Az (EU) 2016/1139 rendelet módosításai

Az (EU) 2017/1129 rendelet a következőképpen módosul:

(-1) A (66) preambulumbekezdés a következőképpen módosul:

„(66) A jogbiztonság fokozása érdekében pontosítani kell azokat a határidőket, amelyeken belül a kibocsátónak kiegészítést kell közzétennie a tájékoztatóhoz, és amelyeken belül a befektetőknek joguk van az ajánlattételt elfogadó nyilatkozatuk visszavonására a kiegészítés közzétételét követően. Egyrészről a tájékoztató kiegészítésére vonatkozó kötelezettséget a jegyzési időszak lezárása vagy a szóban forgó értékpapírokkal a szabályozott piacon való kereskedés megkezdése közül a későbbi időpontot megelőzően felmerült jelentős új tényező, lényeges hiba vagy lényeges ponttalanság esetén kell teljesíteni. Másrészről az elfogadó nyilatkozat visszavonásának jogát csak akkor kell alkalmazni, ha a tájékoztató értékpapírokra vonatkozó nyilvános ajánlattételre vonatkozik, és a jelentős új tényező, lényeges hiba vagy lényeges pontatlanság a jegyzési időszak lezárása és az értékpapírok átadása előtt merült fel vagy azt megelőzően észlelik. Ezért az elállási jognak azon jelentős új tényező, lényeges hiba vagy lényeges pontatlanság felmerülésének időpontjához kell kötődnie, amely szükségessé teszi a kiegészítést, és e jog alkalmazásának előfeltétele, hogy e kiváltó esemény a jegyzési időszak idején, illetve az értékpapírok átadását megelőzően következzen be. A befektetőknek a tájékoztató érvényességi ideje alatt felmerülő vagy ekkor észlelt olyan jelentős új tényező, lényeges hiba vagy lényeges pontatlanság miatti elálláshoz való jogát nem érinti az a tény, hogy az erre vonatkozó kiegészítést az említett tájékoztató érvényességi idejét követően tették közzé. Az olyan ajánlattétel konkrét esetében, amely egymást követő két alaptájékoztató alapján zajlik, az a tény, hogy a kibocsátó által benyújtott későbbi alaptájékoztató jóváhagyása folyamatban van, nem szünteti meg az kibocsátó azon kötelezettségét, hogy a korábbi alaptájékoztatót kiegészítse annak érvényességi ideje végéig, és biztosítsa az ehhez kapcsolódó elállási jogokat. A jogbiztonság javítása érdekében a tájékoztató kiegészítésének meg kell határoznia, hogy mikor szűnik meg az elállási jog. A pénzügyi közvetítőknek tájékoztatniuk kell a befektetőket jogaikról, és meg kell könnyíteniük a befektetők elállási jogának gyakorlásakor alkalmazandó eljárásokat. A pénzügyi közvetítőknek legalább egyszer tájékoztatniuk kell ügyfeleiket a kiegészítés közzétételének lehetőségéről, valamint arról, hogy azt mikor és hol teszik közzé. Az értékpapírok első jegyzési időszakon belüli jegyzésekor a pénzügyi közvetítőknek tájékoztatniuk kell ügyfeleiket az elfogadás visszavonásának jogáról, és meg kell könnyíteniük azt az eljárást, amikor a befektetők élnek elállási jogukkal. Kiegészítés közzététele esetén a pénzügyi közvetítőknek elektronikus úton fel kell venniük a kapcsolatot az ügyfeleikkel. Ha egy befektető nem biztosít elektronikus kommunikációs csatornát a közvetítőknek, ez a befektető lemond arról a jogról, hogy a közvetítők felvegyék vele a kapcsolatot. Ebben az esetben a kiegészítésről szóló tájékoztatás a kibocsátó weboldalán érhető el.”

(1) Az 1. cikk (4) bekezdése a következő k) ponttal egészül ki:

„k) [e rendelet alkalmazásának kezdőnapja]-tól/-től 2022. december 31-ig hitelintézetek által folyamatosan vagy ismétlődően kibocsátott, tulajdonviszonyt megtestesítőnek nem minősülő értékpapírok, ahol a felajánlott értékpapírok uniós szinten számított teljes aggregált ellenértéke hitelintézetenként 150 000 000 EUR-nál kevesebb, amely értéket egy 12 hónapos időtartamra vonatkozóan kell számítani, feltéve, hogy ezek az értékpapírok:

i. nem alárendeltek, nem átváltoztathatók és nem átcserélhetők; valamint

ii. nem adnak jogot más fajtájú értékpapír jegyzésére vagy megszerzésére, és nem kapcsolódnak valamely derivatív eszközhöz.”

(2) A 6. cikk (1) bekezdésének első albekezdésében a bevezető szöveg helyébe a következő szöveg lép:

„(1) A 14. cikk (2) bekezdésében, a 14a. cikk (2) bekezdésében és a 18. cikk (1) bekezdésében foglaltak sérelme nélkül a tájékoztatónak tartalmaznia kell azokat a szükséges információkat, amelyek lényegesek abból a szempontból, hogy a befektetők megalapozottan felmérhessék:”

(3) A 7. cikk a következő (12a) bekezdéssel egészül ki:

„(12a) A (3)–(12) bekezdéstől eltérve, a 14a. cikk szerint elkészített uniós helyreállítási hátterű tájékoztatónak tartalmaznia kell az e bekezdés szerinti összefoglalót.

Az uniós helyreállítási hátterű tájékoztató összefoglalójának rövid, tömör dokumentumnak kell lennie, maximális terjedelme kinyomtatva két A4-es oldal lehet.

Az összefoglaló nem tartalmazhat a tájékoztató egyéb részeire utaló kereszthivatkozásokat, és nem utalhat hivatkozással egyéb információkra, továbbá:

a) könnyen olvasható megjelenítéssel és elrendezéssel, olvasható méretű karakterek használatával készül;

b) nyelvezetének és stílusának elő kell segítenie az információ megértését, különösen fontos, hogy nyelvezete egyértelmű, nem technikai jellegű, tömör és a befektetők valamennyi típusa számára érthető legyen.

ba) a 27. cikk szerint meghatározva.

c) a következő négy részből kell állnia:

i. az e cikk (5) bekezdésében meghatározott figyelmeztetéseket és a tájékoztató jóváhagyásának időpontját tartalmazó bevezető;

ii. a kibocsátóra vonatkozó kiemelt információk, beleértve adott esetben egy legalább 400 szavas külön tájékoztatást a Covid19-világjárvány kibocsátóra gyakorolt gazdasági és pénzügyi hatásáról;

iii. a részvényekre vonatkozó kulcsfontosságú információk, beleértve a részvényekhez kapcsolódó jogok gyakorlására vonatkozó korlátozásokat és eljárásokat;

iv. az értékpapírokra vonatkozó nyilvános ajánlattételre és/vagy azok szabályozott piacra történő bevezetésére vonatkozó kiemelt információk.”

(4) A rendelet a következő 14a. cikkel egészül ki:

„14a. cikk
Uniós helyreállítási hátterű tájékoztató

(1) Az alábbi kibocsátók dönthetnek úgy, hogy részvényekre vonatkozó nyilvános ajánlattétel vagy részvények szabályozott piacra történő bevezetése esetén az e cikkben meghatározott egyszerűsített szabályok alapján uniós helyreállítási hátterű tájékoztatót készítenek:

a) olyan kibocsátók, amelyek részvényeit szabályozott piacon folyamatosan forgalmazták legalább az elmúlt 18 hónapban, és amelyek a korábban kibocsátott, meglévő részvényekkel helyettesíthető részvényeket bocsátanak ki;

b) olyan kibocsátók, amelyek részvényeit kkv-tőkefinanszírozási piacon folyamatosan forgalmazták legalább az elmúlt 18 hónapban, feltéve, hogy a szóban forgó részvényekre vonatkozó nyilvános ajánlattételhez tettek közzé tájékoztatót, és amelyek a korábban kibocsátott, meglévő részvényekkel helyettesíthető részvényeket bocsátanak ki;

ba) olyan részvényekre vonatkozó ajánlatot tevő felek, amelyet szabályozott piacon vagy kkv-tőkefinanszírozási piacon folyamatosan forgalmaztak legalább az elmúlt 18 hónapban.

 

(2) A 6. cikk (1) bekezdésétől eltérve és a 18. cikk (1) bekezdésének sérelme nélkül az uniós helyreállítási hátterű tájékoztatónak tartalmaznia kell az ahhoz szükséges releváns, szűkebb körű információkat, hogy a befektetők megérthessék az alábbiakat:

a) a kibocsátó kilátásai és pénzügyi teljesítménye, valamint a kibocsátó pénzügyi és üzleti helyzetében az elmúlt üzleti év vége óta bekövetkezett jelentős változások, ha vannak ilyenek, valamint hosszú távú üzleti stratégiája és pénzügyi és nem pénzügyi célkitűzései; a kibocsátónak adott esetben mellékelnie kell egy legalább 400 szóból álló konkrét hivatkozást a Covid19 kibocsátóra gyakorolt pénzügyi és üzleti hatásáról, valamint egy nyilatkozatot annak várható jövőbeli hatásáról;

b) a részvényekre vonatkozó lényeges információk, a részvényekhez fűződő jogok, többek között az ilyen jogokra vonatkozó esetleges korlátozások, a kibocsátás indokai és a kibocsátás által a kibocsátó általános tőkeszerkezetére gyakorolt hatás, a tőkeellátottság és a kötelezettségek közzététele, a működő tőkéről szóló nyilatkozat, valamint a bevételek felhasználása.

Az uniós helyreállítási hátterű tájékoztatóban foglalt információkat írásban, könnyen elemezhető, tömör és érthető formában kell ismertetni, hogy a befektetők, különösen a nem szakmai befektetők megalapozott befektetési döntést hozhassanak. Az illetékes hatóság figyelembe veszi azt is, hogy a kibocsátó közzétette-e a 2004/109/EK irányelv és adott esetben az 596/2014/EU rendelet szerinti szabályozott információkat, valamint adott esetben a (EU) 2017/565 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben említett információkat.

Az uniós helyreállítási hátterű tájékoztató egységes dokumentum, amely tartalmazza az Va. mellékletben meghatározott minimális információkat. Kinyomtatva legfeljebb 30 A4-es oldal hosszúságú lehet, és könnyen olvasható megjelenítéssel és elrendezéssel, olvasható méretű karakterek használatával készül.

A 19. cikknek megfelelően hivatkozás útján beépített információ nem számít bele a tájékoztató e cikk harmadik albekezdésében említett, legfeljebb 30 A4-es oldalnak megfelelő hosszúságába.

A kibocsátók dönthetnek arról, hogy az Va. mellékletben említett információkat milyen sorrendben tüntetik fel az uniós helyreállítási hátterű tájékoztatóban.”

(5) a 20. cikk a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:

„(6a) A (2) és (4) bekezdéstől eltérve, a (2) bekezdés első albekezdésében és a (4) bekezdésben meghatározott határidő a 14a. cikk szerint elkészített uniós helyreállítási hátterű tájékoztató esetében öt munkanapra csökken. A kibocsátóknak a jóváhagyási kérelem benyújtásának tervezett időpontja előtt legalább öt munkanappal értesíteniük kell az illetékes hatóságot.”

(6) a 21. cikk a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:

„(5a) A 14a. cikk szerint elkészített uniós helyreállítási hátterű tájékoztatót be kell sorolni az e cikk (6) bekezdésében említett tárolási mechanizmusba. A 14. cikk szerint elkészített tájékoztatók besorolásához használt adatok felhasználhatók a 14a. cikknek megfelelően elkészített uniós helyreállítási hátterű tájékoztatók besorolásához, feltéve, hogy a tájékoztatók két típusát az adott tárolási mechanizmusban megkülönböztetik.”

(7) a 23. cikk a következőképpen módosul:

a) a (2) bekezdés első albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(2) Amennyiben a tájékoztató értékpapírokra vonatkozó nyilvános ajánlattételhez kapcsolódik, és az (1) bekezdésben említett jelentős új tényező, lényeges hiba vagy lényeges pontatlanság merült fel vagy ilyet észleltek a jegyzési időszak lezárása vagy az értékpapírok átadása előtt – a két esemény közül az előbb bekövetkezőt figyelembe véve –, akkor azok a befektetők, akik, illetve amelyek a kiegészítés közzététele előtt megállapodást kötöttek az értékpapírok megvásárlására vagy lejegyzésére, a kiegészítés közzététele után három munkanapon belül elállhatnak az elfogadó nyilatkozatuktól. Az elállási jog a kiegészítés közzétételétől számított három munkanapon belül gyakorolható. Ezt a határidőt a kibocsátó vagy az ajánlattevő meghosszabbíthatja. A kiegészítésnek tartalmaznia kell az elállási jog végső határidejét.”

b) a (3) bekezdés első és második albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(3) Ha az értékpapírok vásárlása vagy jegyzése pénzügyi közvetítőn keresztül történik az érintett értékpapírokra vonatkozó tájékoztató jóváhagyásának időpontja és az első jegyzési időszak lezárásának – attól függően, melyik a későbbi – időpontja közötti időszakban, a pénzügyi közvetítőnek tájékoztatnia kell a befektetőket a kiegészítés közzétételének lehetőségéről, a kiegészítés közzétételének helyéről és időpontjáról, valamint arról, hogy a pénzügyi közvetítő segítséget nyújt a befektetőknek abban, hogy ilyen esetben gyakorolhassák az elfogadó nyilatkozattól való elállási jogukat.

Amennyiben az e bekezdés első albekezdésében említett befektetők a (2) bekezdésben említett elállási joggal rendelkeznek, a pénzügyi közvetítőnek a kiegészítés közzétételének napját követő munkanapon belül kapcsolatba kell lépnie az érintett befektetőkkel. Az olyan helyzetek elkerülése érdekében, amikor a befektetők nem kaphatnak tájékoztatást a pénzügyi közvetítőtől, a kiegészítésre vonatkozó tájékoztatást közzé kell tenni a kibocsátó weboldalán;”

(8) a szöveg a következő 47a. cikkel egészül ki:

„47a. cikk
Az uniós helyreállítási hátterű tájékoztatóra vonatkozó időbeli korlátozás

A 14a. cikkben és a 23. cikk (2) és (3) bekezdésében meghatározott szabályozás 2022. december 31-én hatályát veszti.

A 14a. cikknek megfelelően elkészített és [e rendelet alkalmazásának kezdőnapja], valamint 2022. december 31. között jóváhagyott uniós helyreállítási hátterű tájékoztatókra továbbra is az említett cikk alkalmazandó érvényességük végéig vagy 2022. december 31-ét követő tizenkét hónap elteltéig, attól függően, hogy melyik következik be előbb.”

(9) A 48. cikk (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(2) E jelentésben többek között azt kell értékelni, hogy a tájékoztató összefoglalója, a 14., 14a. és 15. cikkben megállapított közzétételi szabályok, valamint a 9. cikkben említett egyetemes regisztrációs okmány továbbra is megfelelőek-e a rendelet célkitűzései szempontjából. A jelentésnek mindenekelőtt a következőket kell tartalmaznia:

a) a 15. cikk (1) bekezdésének a)–d) pontjában említett négy kategória valamelyikébe tartozó jogalanyok által kiadott, növekvő vállalatokra vonatkozó uniós tájékoztatók száma, e számadatok alakulásának elemzése, valamint a kereskedési helyszíneknek a növekvő vállalatok uniós tájékoztatójának alkalmazására jogosult jogalanyok általi kiválasztására vonatkozó trendek elemzése;

b) annak elemzése, hogy a növekvő vállalatok uniós tájékoztatója megfelelő egyensúlyt teremt-e a befektetővédelem és a növekvő vállalatok uniós tájékoztatójának alkalmazására jogosult jogalanyokra háruló adminisztratív terhek csökkentése között,

c) a jóváhagyott uniós helyreállítási hátterű tájékoztatók száma és e szám alakulásának elemzése, valamint az ilyen tájékoztatók által a kibocsátás időpontjában mozgósított tényleges további piaci kapitalizáció becslése az uniós helyreállítási hátterű tájékoztatóval kapcsolatos tapasztalatok utólagos értékelés céljából való összegyűjtése érdekében;

d) az uniós helyreállítási hátterű tájékoztató elkészítésének és jóváhagyásának költsége a rendes tájékoztató, a másodlagos kibocsátásokra vonatkozó tákékoztató és a növekvő vállalatok uniós tájékoztatójának jelenlegi költségeihez képest, feltüntetve az elért teljes pénzügyi megtakarítást és azt, hogy mely költségek csökkenthetők tovább, valamint az e rendeletnek való megfelelés összes költsége a kibocsátók, ajánlattevők és pénzügyi közvetítők számára, továbbá e költségek megadása a működési költségek százalékában;

e) annak elemzése, hogy az uniós helyreállítási hátterű tájékoztató megfelelő egyensúlyt teremt-e a befektetővédelem és a tájékoztató alkalmazására jogosult jogalanyokra háruló adminisztratív terhek csökkentése, valamint a befektetésekhez szükséges alapvető információk hozzáférhetősége között.”

 

(10) Az e rendelet mellékletében található szöveg Va. mellékletként kerül beillesztésre.

2. cikk
Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező, és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben,

az Európai Parlament részéről a Tanács részéről

az elnök az elnök


MELLÉKLET

„Va. MELLÉKLET

AZ UNIÓS HELYREÁLLÍTÁSI HÁTTERŰ TÁJÉKOZTATÓBAN FELTÜNTETENDŐ MINIMÁLIS INFORMÁCIÓK

- I  Összegzés:

Az uniós helyreállítási hátterű tájékoztatónak tartalmaznia kell a 7. cikk (12a) bekezdésével összhangban elkészített összefoglalót. Ezt az összefoglalót nem figyelembe kell venni a 14a. cikk (2) bekezdésének harmadik albekezdésében előírt uniós helyreállítási hátterű tájékoztató maximális hosszának kiszámításakor.

 

I. A kibocsátó neve, a bejegyzése szerinti ország, a kibocsátó weboldalára mutató link

A cél a részvényeket kibocsátó vállalkozás azonosítása jogi és kereskedelmi elnevezésével, ideértve jogalany-azonosítóját, azt az országot, amelyben bejegyezték, valamint azt a weboldalt, ahol a befektetők információhoz juthatnak a vállalkozás üzleti tevékenységéről, az általa előállított termékekről vagy nyújtott szolgáltatásokról, azokról az elsődleges piacokról, amelyeken részt vesz a versenyben, szervezeti felépítéséről, és adott esetben a hivatkozással beillesztett információkról.

II. Felelősségvállalási nyilatkozat

A nyilatkozat célja azon személyek meghatározása, akik felelnek az uniós helyreállítási hátterű tájékoztató elkészítéséért, továbbá tartalmaznia kell egy e személyek által tett kijelentést, miszerint legjobb tudomásuk szerint az uniós helyreállítási hátterű tájékoztatóban levő információk megfelelnek a valóságnak, és a tájékoztatóból nem maradt ki olyan információ, amely megváltoztatná annak értelmét.

Adott esetben a nyilatkozatnak tartalmaznia kell harmadik felektől származó információkat, beleértve ezen információk forrását (forrásait), valamint a szakértői minőségben közreműködő személy nyilatkozatát vagy jelentését, továbbá e személy következő adatait:

a) név;

b) üzleti elérhetőség;

c) képzettség; valamint

d) a kibocsátóban levő jelentős érdekeltség, ha van ilyen.

A nyilatkozatban fel kell tüntetni azt az illetékes hatóságot, amely e rendelettel összhangban jóváhagyta az uniós helyreállítási hátterű tájékoztatót az abban foglalt információk teljessége, érthetősége és következetessége tekintetében,  és fel kell tüntetni, hogy a szóban forgó jóváhagyás nem minősül a kibocsátó jóváhagyásának, továbbá, hogy az uniós helyreállítási hátterű tájékoztató elkészítése a 14a. cikknek megfelelően történt.

III. Kockázati tényezők

A kibocsátóra jellemző azon lényeges kockázatok bemutatása, amelyek befolyásolhatják a kibocsátó értékpapírok alapján fennálló kötelezettségeinek teljesítésére irányuló képességét, korlátozott számú kategóriában, a „Kockázati tényezők” című részben.

Minden egyes kategóriában a kibocsátó, az ajánlattevő vagy a szabályozott piacra történő bevezetést kérő személy értékelése alapján leglényegesebb kockázatokat – figyelemmel a kibocsátóra gyakorolt negatív hatásokra és az előfordulásuk valószínűségére – kell először feltüntetni. A kockázati tényezőket az uniós helyreállítási hátterű tájékoztató tartalmának alá kell támasztania.

 

IV. Pénzügyi kimutatások

Közzé kell tenni az uniós helyreállítási hátterű tájékoztató jóváhagyása előtti 12 hónapos időszakot lefedő (éves és féléves) pénzügyi kimutatásokat. Amennyiben éves és féléves pénzügyi kimutatásokat is közzétettek, csak az éves pénzügyi kimutatásokra van szükség, amennyiben azok kelte későbbi, mint a féléves kimutatásoké.

Az éves pénzügyi kimutatások tekintetében független könyvvizsgálatot kell végezni. A könyvvizsgálói jelentést a 2006/43/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel[10] és az 537/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel[11] összhangban kell elkészíteni.

Amennyiben a 2006/43/EK irányelv és az 537/2014/EU rendelet nem alkalmazandó, az éves pénzügyi kimutatásokat az adott tagállamban alkalmazandó könyvvizsgálati standardokkal, illetve azokkal egyenértékű standardokkal összhangban kell ellenőriztetni, illetve véleményeztetni annak megállapítása céljából, hogy az uniós helyreállítási hátterű tájékoztató céljának megfelelő valós és megbízható képet adnak-e. Ellenkező esetben az uniós helyreállítási hátterű tájékoztatónak a következő adatokat kell tartalmaznia:

a) jól látható nyilatkozat arról, hogy milyen könyvvizsgálati standardokat alkalmaztak;

b) a nemzetközi könyvvizsgálati standardoktól való lényeges eltérések magyarázata;

Amennyiben a jogszabály szerint engedélyezett könyvvizsgálók megtagadják az éves pénzügyi kimutatásokra vonatkozó könyvvizsgálói jelentés elkészítését, illetve a jelentés fenntartásokat, véleménymódosítást, felelősségkizárást vagy figyelemfelhívó megjegyzést tartalmaz, arról indoklást kell adni, és a fenntartásokat, véleménymódosítást, felelősségkizárást vagy figyelemfelhívó megjegyzést teljes egészében ismertetni kell.

A tájékoztatóba bele kell foglalni a csoport pénzügyi helyzetében az utolsó olyan pénzügyi időszak vége óta bekövetkezett jelentős változás bemutatását is, amelyre vonatkozóan vagy auditált pénzügyi kimutatásokat vagy évközi pénzügyi információkat tettek közzé, vagy, amennyiben ilyen változás nem következett be, erről nyilatkozni kell.

Adott esetben előzetes információkat is meg kell adni.

 

IVa. – Osztalékpolitika

A kibocsátó osztalékfizetéssel és az arra vonatkozó mindenkori korlátozásokkal kapcsolatos politikájának ismertetése, valamint a részvény-visszavásárlási politika bemutatása.

V. Trendek

A cél a következők ismertetése:

a) a gyártásra, értékesítésre és készletekre, a költségekre és értékesítési árakra vonatkozó legjelentősebb közelmúltbeli trendek az utolsó pénzügyi év vége és az uniós helyreállítási hátterű tájékoztató dátuma közötti időszakban,

b) az ismert trendek, a bizonytalansági tényezők, a kereslet, a kötelezettségvállalások vagy események bemutatása, amelyek valószínűleg jelentős hatást gyakorolhatnak a kibocsátó üzleti kilátásaira legalább a folyó pénzügyi évben.

ba) tájékoztatás a kibocsátó rövid és hosszú távú – pénzügyi és nem pénzügyi – üzleti stratégiájáról és célkitűzéseiről, adott esetben a Covid19-válsággal összefüggésben.

Amennyiben az e szakasz a) vagy b) pontjában szereplő tendenciák egyikében sem következik be jelentős változás, erre vonatkozó nyilatkozatra van szükség.

 

VI. Végső ajánlati ár és a részvények összege, valamint a részvényesek által 5%-osnál nagyobb részesedésre vonatkozóan tett kötelezettségvállalás és a jegyzési garanciavállalók neve

A cél a részvényekre vonatkozó ajánlat ellenértékével kapcsolatos konkrét információk és a főrészvényeseknek az ajánlat több mint 5%-ának jegyzésére vonatkozó kötelezettségvállalásával, valamint a jegyzési garanciavállalási megállapodásokkal kapcsolatos információk megadása.

VII. A részvények jegyzésének helye és időpontja

A cél a nemzetközi értékpapír-azonosító szám (ISIN) megadása, valamint a következő információk szolgáltatása a nyilvánosság számára felajánlott részvényekről:

a) a nemzetközi értékpapír-azonosító szám (ISIN);

b) a részvényekhez kapcsolódó jogok, e jogok gyakorlására vonatkozó eljárás és azok korlátozása;

c)  a jegyzés helye és az ajánlattételre rendelkezésre álló időtartama, beleértve a lehetséges módosításokat is, továbbá a jegyzési eljárás ismertetése az új értékpapírok kibocsátásának dátumával együtt.

VIII. Az ajánlattétel okai és a bevétel felhasználása

A cél információ szolgáltatása az ajánlattétel okairól, továbbá adott esetben a bevétel becsült nettó összegéről a főbb felhasználási célok szerinti bontásban, fontossági sorrendben.

Amennyiben a kibocsátó tudja, hogy a várható bevétel nem lesz elegendő az összes felhasználási cél finanszírozására, akkor meg kell jelölnie a szükséges kiegészítő finanszírozás összegét és forrását. Részletezni kell azt is, ha a bevételt a szokásos üzletmeneten kívül eszközök megszerzésére, más vállalkozások bejelentett felvásárlásának finanszírozására, vagy tartozások kiegyenlítésére, csökkentésére vagy teljes törlesztésére használják fel.

VIIIa – Állami támogatásban való részesülés

A cél információt szolgáltatni arról, hogy a kibocsátó részesült-e bármilyen formájú állami támogatásban a helyreállítás során, valamint a kapott támogatás céljának, eszköztípusának és összegének, valamint adott esetben a feltételeinek a bemutatása.

IXa. Tőkeellátottság és kötelezettségek

A tőkeellátottságról és a kötelezettségekről szóló nyilatkozat (megkülönböztetve a garanciával, illetve biztosítékkal fedezett és a garanciával, illetve biztosítékkal nem fedezett kötelezettségeket), amelynek dátuma nem lehet régebbi a dokumentum dátumát megelőző 90 napnál. A „kötelezettségek” kifejezés magában foglalja a közvetett és a függő kötelezettségeket is.

A kibocsátó tőkeellátottságában és kötelezettségeiben a 90 napos időszakon belül beállt lényeges változás esetén kiegészítő információkat kell megadni a szóban forgó változások magyarázó leírás formájában történő bemutatásával vagy az érintett számadatok aktualizálásával.

X. A működő tőkéről szóló nyilatkozat

Nyilatkozat arról, hogy elegendő működő tőke áll-e rendelkezésre ▌a kibocsátó aktuális szükségleteinek fedezésére. Ha nem áll rendelkezésre elegendő működő tőke, információt kell szolgáltatni arról, hogy a kibocsátó hogyan kívánja biztosítani a további szükséges további működő tőkét.

XI. Összeférhetetlenség

A cél információ szolgáltatása a kibocsátáshoz kapcsolódó bármely összeférhetetlenségről.

XII. A kibocsátást követő felhígítás és részesedés

A cél információ szolgáltatása arról, hogy a nyilvános ajánlattétel következtében történt tőkeemelést követően a kibocsátó meglévő részvényesei milyen részvételt és felhígulást tapasztalnak az alaptőkében és a szavazati jogokban.”.

 

 


 

 

VÉLEMÉNY A BELSŐ PIACI ÉS FOGYASZTÓVÉDELMI BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL (11.11.2020)

<CommissionInt>a Gazdasági és Monetáris Bizottság részére</CommissionInt>


<Titre>az (EU) 2017/1129 rendeletnek a Covid19-világjárványt követő helyreállítás elősegítése érdekében az uniós helyreállítási hátterű tájékoztató és a pénzügyi közvetítőkre vonatkozó célzott kiigazítások tekintetében történő módosításáról szóló európai parlament és tanácsi rendelet módosításáról</Titre>

<DocRef>(COM(2020)0281 – C9-0206/2020 – 2020/0155(COD))</DocRef>

A vélemény előadója: <Depute>Virginie Joron</Depute> 

 

 

MÓDOSÍTÁS:

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felkéri a Gazdasági és Monetáris Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

<RepeatBlock-Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>2 preambulumbekezdés</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Az (EU) 2017/1129 európai parlamenti és tanácsi rendelet14 meghatározza az értékpapírok Unióban történő nyilvános kibocsátásakor vagy szabályozott piacra történő bevezetésekor közzéteendő tájékoztató elkészítésére, jóváhagyására és terjesztésére vonatkozó követelményeket. Azon intézkedések részeként, amelyek célja, hogy segítsék a kibocsátókat a Covid19-világjárvány okozta gazdasági sokkot követő helyreállítás során, a tájékoztatóra vonatkozó szabályozás célzott módosítására van szükség. Ezeknek a módosításoknak lehetővé kell tenniük, hogy a kibocsátók és a pénzügyi közvetítők csökkenteni tudják költségeiket, és több forráshoz jussanak közvetlenül a válságot követően, a helyreállítási szakaszban.

(2) Az (EU) 2017/1129 európai parlamenti és tanácsi rendelet14 meghatározza az értékpapírok Unióban történő nyilvános kibocsátásakor vagy szabályozott piacra történő bevezetésekor közzéteendő tájékoztató elkészítésére, jóváhagyására és terjesztésére vonatkozó követelményeket. Azon intézkedések részeként, amelyek célja, hogy segítsék a kibocsátókat a Covid19-világjárvány okozta gazdasági sokkot követő helyreállítás során, a tájékoztatóra vonatkozó szabályozás célzott módosítására van szükség, feltéve, ha az tiszteletben tartja az európai egységes piac alapelveit és figyelmet fordít a kis- és középvállalkozások (kkv-k) és az induló vállalkozások egyedi igényeire. Ezeknek a módosításoknak lehetővé kell tenniük, hogy a kibocsátók és a pénzügyi közvetítők csökkenteni tudják költségeiket, és több forráshoz jussanak közvetlenül a válságot követően, a helyreállítási szakaszban.  A módosításoknak a lakossági befektetők és a fogyasztók érdekeit is védeniük kell a pénzügyi részvétel ösztönzése és a megtakarítók befektetőkké alakítása érdekében. A kkv-k, a vállalkozók és a szociális gazdaság tőkefinanszírozáshoz való hozzáférése még fontosabbá vált a Covid19-válságot követő helyreállítás szempontjából.

_________________

_________________

14 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/1129 rendelete (2017. június 14.) az értékpapírokra vonatkozó nyilvános ajánlattételkor vagy értékpapíroknak a szabályozott piacra történő bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról és a 2003/71/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 168., 2017.6.30., 12. o.).

14 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/1129 rendelete (2017. június 14.) az értékpapírokra vonatkozó nyilvános ajánlattételkor vagy értékpapíroknak a szabályozott piacra történő bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról és a 2003/71/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 168., 2017.6.30., 12. o.).

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>2 a preambulumbekezdés (új)</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a) A Covid19-válság törékenyebbé és sebezhetőbbé teszi az uniós vállalatokat, különösen a kkv-kat és az induló vállalkozásokat. Az európai vállalkozások, és különösen a kkv-k, köztük az induló vállalkozások és a közepes tőkeértékű vállalatok számára rendelkezésre álló finanszírozási források támogatása és diverzifikálása érdekében az indokolatlan akadályok felszámolása és a bürokrácia csökkentése adott esetben javíthatja az ilyen vállalkozások részvénypiacra jutási képességét, valamint diverzifikáltabb, hosszú távú és versenyképesebb befektetési lehetőségekhez való hozzáférést tehet lehetővé a lakossági és a nagybefektetők számára. E tekintetben e rendeletnek arra is törekednie kell, hogy megkönnyítse a potenciális befektetők számára a vállalati befektetési lehetőségek megismerését, mivel gyakran nehezen tudják értékelni a rövid üzleti múlttal rendelkező fiatal és kisvállalkozásokat, ami kevesebb innovatív lehetőséget eredményez, különösen a fiatal vállalkozók számára.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>3 preambulumbekezdés</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A hitelintézetek aktívan részt vesznek a helyreállításban, hogy támogassák azokat a vállalkozásokat, amelyeknek finanszírozásra van szükségük, és várhatóan fontos szerepet fognak betölteni a helyreállítási szakaszban. Az (EU) 2017/2019 rendelet mentességet biztosít a hitelintézetek számára a tájékoztató közzétételére vonatkozó kötelezettség alól egyes, tulajdonviszonyt megtestesítőnek nem minősülő értékpapírok folyamatos vagy ismétlődő módon történő kibocsátása esetén, 12 hónapos időszak alatt összesen legfeljebb 75 millió EUR összegig. Ezt a mentességi küszöbértéket korlátozott időtartamra vonatkozóan meg kell emelni a hitelintézetek tőkebevonásának előmozdítása és annak érdekében, hogy legyen mozgásterük a reálgazdaságban működő ügyfeleik támogatására. Mivel az intézkedés a helyreállítási szakaszra korlátozódik, indokolt, hogy meghatározott időtartamon át, 18 hónapig legyen alkalmazandó.

(3) A hitelintézetek aktívan részt vesznek a helyreállításban, hogy támogassák azokat a vállalkozásokat, amelyeknek finanszírozásra van szükségük, és várhatóan fontos szerepet fognak betölteni a helyreállítási szakaszban. Az (EU) 2017/2019 rendelet mentességet biztosít a hitelintézetek számára a tájékoztató közzétételére vonatkozó kötelezettség alól egyes, tulajdonviszonyt megtestesítőnek nem minősülő értékpapírok folyamatos vagy ismétlődő módon történő kibocsátása esetén, 12 hónapos időszak alatt összesen legfeljebb 75 millió EUR összegig. Ezt a mentességi küszöbértéket korlátozott időtartamra vonatkozóan meg kell emelni a hitelintézetek tőkebevonásának előmozdítása és annak érdekében, hogy legyen mozgásterük a reálgazdaságban működő ügyfeleik támogatására. Mivel az intézkedés a helyreállítási szakaszra korlátozódik, indokolt, hogy meghatározott időtartamon át, 21 hónapig legyen alkalmazandó.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>7 preambulumbekezdés</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7) Az uniós helyreállítási hátterű tájékoztatóba bele kell foglalni egy, a befektetők, különösen a lakossági befektetők számára hasznos információkat tartalmazó összefoglalót. Ez az összefoglaló az uniós helyreállítási hátterű tájékoztató különálló részét képezi, és olyan kiemelt információkra kell összpontosítania, amelyek alapján a befektetők el tudják dönteni, mely értékpapír-ajánlattételekkel és kereskedésre történő bevezetéssel foglalkoznak részletesebben oly módon, hogy az uniós helyreállítási hátterű tájékoztatót teljes egészében áttanulmányozzák döntésük meghozatalához.

(7) Az uniós helyreállítási hátterű tájékoztatóba bele kell foglalni egy, a befektetők, különösen a lakossági befektetők, a megtakarítók, a kkv-k és az induló vállalkozások számára hasznos információkat tartalmazó összefoglalót. Ennek az összefoglalónak az uniós helyreállítási hátterű tájékoztató elején kell szerepelnie, és olyan lényeges, pontos és naprakész információkra kell összpontosítania, amelyek alapján a befektetők el tudják dönteni, mely értékpapír-ajánlattételekkel és kereskedésre történő bevezetéssel foglalkoznak részletesebben, hogy ezt követően az uniós helyreállítási hátterű tájékoztatót teljes egészében áttanulmányozzák döntésük meghozatalához. Az uniós helyreállítási hátterű tájékoztató kidolgozása során a tagállamok közötti széttagoltságot elkerülő egységes piaci megközelítés alkalmazása elengedhetetlen.  Ezt a megközelítést az uniós helyreállítási hátterű tájékoztatóhoz való hozzáférés valamennyi tagállamban történő biztosításával, valamint az uniós helyreállítási hátterű tájékoztatóhoz való hozzáférés nyelve, formátuma és módja tekintetében történő koordináció biztosításával kell garantálni, hogy a befektetők elvégezhessék saját értékelésüket és megismerhessék a kapcsolódó kockázatokat.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>7 a preambulumbekezdés (új)</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7a) Az uniós helyreállítási hátterű tájékoztatóban szereplő információk struktúrájával kapcsolatos, nem összehangolt gyakorlatok megnehezíthetik a potenciális befektetők számára, hogy világosan lássák a befektetés kockázatait, és fokozhatják a piac széttagoltságát. Annak érdekében, hogy Unió-szerte megfelelő szintű egyértelműséget lehessen biztosítani, az információkat világos és érthető módon kell rendelkezésre bocsátani, hogy az egyes befektetők elvégezhessék saját értékelésüket és megismerhessék a kapcsolódó kockázatokat. Az ilyen információkat az értékpapír-ajánlattétel szerinti tagállam illetékes hatóságának, és adott esetben a kibocsátónak könnyen hozzáférhetővé kell tennie. A kibocsátóknak az Va. mellékletből származó információkat a melléklet szerinti sorrendben kell feltüntetniük.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>6</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>10 preambulumbekezdés</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10) Az (EU) 2017/1129 rendelet előírja a pénzügyi közvetítők számára, hogy tájékoztassák a befektetőket arról, hogy a tájékoztatót adott esetben ki lehet egészíteni, és – bizonyos körülmények között – a kiegészítés közzétételének napján vegyék fel a kapcsolatot a befektetőkkel. Nehézséget jelenthet azon befektetők körének meghatározása, akikkel kapcsolatba kell lépni, valamint a kapcsolatfelvételre vonatkozó határidő. A pénzügyi közvetítők támogatása és forráshoz jutásának biztosítása – ugyanakkor a magas szintű befektetővédelem fenntartása – érdekében arányosabb szabályokat kell meghatározni. E szabályoknak pontosítaniuk kell, hogy a pénzügyi közvetítőknek kiegészítés közzétételekor mely befektetőkkel kell felvenniük a kapcsolatot, és meg kell hosszabbítaniuk az említett befektetőkkel való kapcsolatfelvétel határidejét.

(10) Az (EU) 2017/1129 rendelet előírja a pénzügyi közvetítők számára, hogy tájékoztassák a befektetőket arról, hogy a tájékoztatót adott esetben ki lehet egészíteni, és – bizonyos körülmények között – a kiegészítés közzétételének napján vegyék fel a kapcsolatot a befektetőkkel. A pénzügyi közvetítők számára nehézséget jelenthet a befektetőkkel való kapcsolatfelvételre vonatkozó határidő, valamint azon befektetők körének meghatározása, akikkel kapcsolatba kell lépni. A pénzügyi közvetítők támogatása és forráshoz jutásának biztosítása – ugyanakkor a magas szintű befektetővédelem fenntartása – érdekében arányosabb szabályokat kell meghatározni. E szabályoknak pontosítaniuk kell, hogy a pénzügyi közvetítőknek kiegészítés közzétételekor mely befektetőkkel kell felvenniük a kapcsolatot, és meg kell hosszabbítaniuk az említett befektetőkkel való kapcsolatfelvétel határidejét.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>7</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>11 preambulumbekezdés</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11) Mivel az uniós helyreállítási hátterű tájékoztató használata a helyreállítási szakaszra korlátozódik, indokolt, hogy a tájékoztatókra vonatkozó szabályozás az e rendelet alkalmazásának kezdőnapjától számított 18 hónap elteltével megszűnjön. Az uniós helyreállítási hátterű tájékoztató folytonosságának biztosítása érdekében a szabályozás megszűnése előtt jóváhagyott tájékoztatók esetében biztosítani kell a szerzett jogokra vonatkozó rendelkezések érvényesülését.

(11) Mivel az uniós helyreállítási hátterű tájékoztató használata a helyreállítási szakaszra korlátozódik, indokolt, hogy a tájékoztatókra vonatkozó szabályozás az e rendelet alkalmazásának kezdőnapjától számított 21 hónap elteltével megszűnjön. Az uniós helyreállítási hátterű tájékoztató folytonosságának biztosítása érdekében a szabályozás megszűnése előtt jóváhagyott uniós helyreállítási hátterű tájékoztatók esetében biztosítani kell a szerzett jogokra vonatkozó rendelkezések érvényesülését.

</Amend><Amend>Módosítás  <NumAm>8</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>12 preambulumbekezdés</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12) A Bizottságnak 2022. július 21. előtt jelentést kell benyújtania az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak e rendelet alkalmazásáról, adott esetben jogalkotási javaslat kíséretében. E felülvizsgálatnak magában kell foglalnia annak értékelését, hogy az uniós helyreállítási hátterű tájékoztatóra vonatkozó közzétételi szabályok megfelelőek-e e rendelet célkitűzéseinek eléréséhez.

(12) A Bizottságnak 2022. július 21. előtt jelentést kell benyújtania az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak e rendelet alkalmazásáról, adott esetben jogalkotási javaslat kíséretében. E felülvizsgálatnak magában kell foglalnia annak értékelését, hogy az uniós helyreállítási hátterű tájékoztatóra vonatkozó közzétételi szabályok megfelelőek-e e rendelet célkitűzéseinek eléréséhez, és amennyiben igen, a jogalkotási javaslatba bele kell foglalni a tájékoztatók állandó formáját, ami csökkentené az uniós helyreállítási hátterű tájékoztató szerinti másodlagos kibocsátásokra nehezedő terheket. Az értékelésnek ki kell terjednie arra a kérdésre is, hogy az uniós helyreállítási hátterű tájékoztató egyensúlyt teremt-e a kibocsátóra rótt adminisztratív terhek csökkentése és a befektetők védelme között.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>9</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont</Article>

<DocAmend2>(EU) 2017/1129 rendelet</DocAmend2>

<Article2>1 cikk – 4 bekezdés – k pont – bevezető rész</Article2>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

k) [e rendelet alkalmazásának kezdőnapja]-tól/-től [e rendelet alkalmazásának kezdőnapjától számított 18 hónap]-ig hitelintézetek által folyamatosan vagy ismétlődően kibocsátott, tulajdonviszonyt megtestesítőnek nem minősülő értékpapírok, ahol a felajánlott értékpapírok uniós szinten számított teljes aggregált ellenértéke hitelintézetenként 150 000 000 EUR-nál kevesebb, amely értéket egy 12 hónapos időtartamra vonatkozóan kell számítani, feltéve, hogy ezek az értékpapírok:

k) [e rendelet alkalmazásának kezdőnapja]-tól/-től [e rendelet alkalmazásának kezdőnapjától számított 21 hónap]-ig hitelintézetek által folyamatosan vagy ismétlődően kibocsátott, tulajdonviszonyt megtestesítőnek nem minősülő értékpapírok, ahol a felajánlott értékpapírok uniós szinten számított teljes aggregált ellenértéke hitelintézetenként 150 000 000 EUR-nál kevesebb, amely értéket egy 12 hónapos időtartamra vonatkozóan kell számítani, feltéve, hogy ezek az értékpapírok:

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>10</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont</Article>

<DocAmend2>(EU) 2017/1129 rendelet</DocAmend2>

<Article2>7 cikk – 12a bekezdés – b a pont (új)</Article2>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba) e rendelet 27. cikke szerint meghatározva;

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>11</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont</Article>

<DocAmend2>(EU) 2017/1129 rendelet</DocAmend2>

<Article2>7 cikk – 12a bekezdés – c pont – i alpont</Article2>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

i. az e cikk (5) bekezdésében meghatározott figyelmeztetést tartalmazó bevezető;

i. az e cikk (5) bekezdésében meghatározott figyelmeztetéseket és a tájékoztató elfogadásának dátumát tartalmazó bevezető;

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>12</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont</Article>

<DocAmend2>(EU) 2017/1129 rendelet</DocAmend2>

<Article2>14a cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – b pont</Article2>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) a részvényekre vonatkozó lényeges információk, a kibocsátás indokai és a kibocsátás által a kibocsátó általános tőkeszerkezetére gyakorolt hatás, valamint a bevételek felhasználása.

b) a részvényekre vonatkozó lényeges információk, az értékpapírokhoz fűződő jogok, többek között az ilyen jogok gyakorlására vonatkozó esetleges korlátozások és eljárások, a kibocsátás indokai és a kibocsátás által a kibocsátó általános tőkeszerkezetére gyakorolt hatás, a tőkeellátottság és a kötelezettségek közzététele, a működő tőkéről szóló nyilatkozat, valamint a bevételek felhasználása.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>13</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont</Article>

<DocAmend2>(EU) 2017/1129 rendelet</DocAmend2>

<Article2>14a cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés</Article2>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az uniós helyreállítási hátterű tájékoztatóban foglalt információkat írásban, könnyen elemezhető, tömör és érthető formában kell ismertetni, hogy a befektetők megalapozott befektetési döntést hozhassanak. Az illetékes hatóság figyelembe veszi azt is, hogy a kibocsátó közzétette-e a 2004/109/EK irányelv és adott esetben az 596/2014/EU rendelet szerinti szabályozott információkat, valamint adott esetben a (EU) 2017/565 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben említett információkat.

Az uniós helyreállítási hátterű tájékoztatóban foglalt információkat írásban, könnyen értelmezhető, tömör és érthető megfogalmazásban, közérthető, könnyen elemezhető, tömör és érthető formában kell a befektetőkkel, különösen a kkv-kkal és a megtakarítókkal ismertetni, hogy megalapozott befektetési döntést hozhassanak. Az illetékes hatóság figyelembe veszi azt is, hogy a kibocsátó közzétette-e a 2004/109/EK irányelv és adott esetben az 596/2014/EU rendelet szerinti szabályozott információkat, valamint adott esetben a (EU) 2017/565 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben említett információkat. Az illetékes hatóságoknak biztosítaniuk kell, hogy az uniós helyreállítási hátterű tájékoztató minden befektető számára könnyen hozzáférhető.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>14</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont</Article>

<DocAmend2>(EU) 2017/1129 rendelet</DocAmend2>

<Article2>14a cikk – 2 bekezdés – 5 albekezdés</Article2>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A kibocsátók dönthetnek arról, hogy az Va. mellékletben említett információkat milyen sorrendben tüntetik fel az uniós helyreállítási hátterű tájékoztatóban.

A szükséges információknak az uniós helyreállítási hátterű tájékoztatóban történő feltüntetésekor a kibocsátóknak követniük kell az Va. mellékletben említett információk feltüntetésének sorrendjét.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>15</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont – a pont</Article>

<DocAmend2>(EU) 2017/1129 rendelet</DocAmend2>

<Article2>23 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés</Article2>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„(2) Amennyiben a tájékoztató értékpapírokra vonatkozó nyilvános ajánlattételhez kapcsolódik, és az (1) bekezdésben említett jelentős új tényező, lényeges hiba vagy lényeges pontatlanság merült fel vagy ilyet észleltek a jegyzési időszak lezárása vagy az értékpapírok átadása előtt – a két esemény közül az előbb bekövetkezőt figyelembe véve –, akkor azok a befektetők, akik, illetve amelyek a kiegészítés közzététele előtt megállapodást kötöttek az értékpapírok megvásárlására vagy lejegyzésére, a kiegészítés közzététele után három munkanapon belül elállhatnak az elfogadó nyilatkozatuktól. Ezt a határidőt a kibocsátó vagy az ajánlattevő meghosszabbíthatja. A kiegészítésnek tartalmaznia kell az elállási jog végső határidejét.”

„(2) Amennyiben a tájékoztató értékpapírokra vonatkozó nyilvános ajánlattételhez kapcsolódik, és az (1) bekezdésben említett jelentős új tényező, lényeges hiba vagy lényeges pontatlanság merült fel vagy ilyet észleltek a jegyzési időszak lezárása vagy az értékpapírok átadása előtt – a két esemény közül az előbb bekövetkezőt figyelembe véve –, akkor azok a befektetők, akik, illetve amelyek a kiegészítés közzététele előtt megállapodást kötöttek az értékpapírok megvásárlására vagy lejegyzésére, a kiegészítés közzététele után két munkanapon belül elállhatnak az elfogadó nyilatkozatuktól. Ezt a határidőt a kibocsátó vagy az ajánlattevő meghosszabbíthatja. A kiegészítésnek tartalmaznia kell az elállási jog végső határidejét.”

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>16</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont – b a pont (új)</Article>

<DocAmend2>(EU) 2017/1129 rendelet</DocAmend2>

<Article2>23 cikk – 7a bekezdés (új)</Article2>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba) a cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

 

„7a. A 23. cikk (2) és (3) bekezdésében meghatározott határidők [e rendelet alkalmazásának kezdőnapjától számított 21 hónap]-án/-én hatályukat vesztik.”

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>17</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont</Article>

<DocAmend2>(EU) 2017/1129 rendelet</DocAmend2>

<Article2>47a cikk – 1 bekezdés</Article2>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„A 14a. cikkben meghatározott szabályozás [e rendelet alkalmazásának kezdőnapjától számított 18 hónap]-án/-én hatályát veszti.”

„A 14a. cikkben meghatározott szabályozás [e rendelet alkalmazásának kezdőnapjától számított 21 hónap]-án/-én hatályát veszti.”

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>18</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont</Article>

<DocAmend2>(EU) 2017/1129 rendelet</DocAmend2>

<Article2>47a cikk – 2 bekezdés</Article2>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„A 14a. cikknek megfelelően elkészített és [e rendelet alkalmazásának kezdőnapja], valamint [e rendelet alkalmazásának kezdőnapjától számított 18 hónap] között jóváhagyott uniós helyreállítási hátterű tájékoztatókra továbbra is az említett cikk alkalmazandó érvényességük végéig vagy a [rendelet alkalmazásának kezdőnapjától számított 18 hónap] követő tizenkét hónap elteltéig, attól függően, hogy melyik következik be előbb.”

„A 14a. cikknek megfelelően elkészített és [e rendelet alkalmazásának kezdőnapja], valamint [e rendelet alkalmazásának kezdőnapjától számított 21 hónap] között jóváhagyott uniós helyreállítási hátterű tájékoztatókra továbbra is az említett cikk alkalmazandó érvényességük végéig vagy a [rendelet alkalmazásának kezdőnapjától számított 21 hónap] követő tizenkét hónap elteltéig, attól függően, hogy melyik következik be előbb.”

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>19</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont</Article>

<DocAmend2>(EU) 2017/1129 rendelet</DocAmend2>

<Article2>48 cikk – 2 bekezdés – b pont</Article2>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) annak elemzése, hogy a növekvő vállalatok uniós tájékoztatója megfelelő egyensúlyt teremt-e a befektetővédelem és a növekvő vállalatok uniós tájékoztatójának alkalmazására jogosult jogalanyokra háruló adminisztratív terhek csökkentése között,

b) annak elemzése, hogy a növekvő vállalatok uniós tájékoztatója megfelelő egyensúlyt teremt-e a befektetővédelem, különösen a lakossági befektetők, a kkv-k és az induló vállalkozások védelme és a növekvő vállalatok uniós tájékoztatójának alkalmazására jogosult jogalanyokra háruló adminisztratív terhek csökkentése között,

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>20</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont</Article>

<DocAmend2>(EU) 2017/1129 rendelet</DocAmend2>

<Article2>48 cikk – 2 bekezdés – c pont</Article2>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) a jóváhagyott uniós helyreállítási hátterű tájékoztatók száma és e szám alakulásának elemzése;

c) a jóváhagyott szabványos tájékoztatók, a növekvő vállalatok uniós tájékoztatója és az uniós helyreállítási hátterű tájékoztatók száma és e szám alakulásának elemzése;

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>21</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont</Article>

<DocAmend2>(EU) 2017/1129 rendelet</DocAmend2>

<Article2>48 cikk – 2 bekezdés – e pont</Article2>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e) annak elemzése, hogy az uniós helyreállítási hátterű tájékoztató megfelelő egyensúlyt teremt-e a befektetővédelem és a tájékoztató alkalmazására jogosult jogalanyokra háruló adminisztratív terhek csökkentése között.”

e) az uniós helyreállítási hátterű tájékoztató hatásának elemzése, hogy megfelelő egyensúlyt teremt-e a befektetővédelem, különösen a lakossági befektetők, a kkv-k és az induló vállalkozások védelme és a tájékoztató alkalmazására jogosult jogalanyokra háruló adminisztratív terhek csökkentése között.”

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>22</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont</Article>

<DocAmend2>(EU) 2017/1129 rendelet</DocAmend2>

<Article2>48 cikk – 2 bekezdés – e a pont (új)</Article2>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ea) annak elemzése, hogy szükség van-e a mellékletekben meghatározott követelmények módosítására;

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>23</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont</Article>

<DocAmend2>(EU) 2017/1129 rendelet</DocAmend2>

<Article2>48 cikk – 2 bekezdés – e b pont (új)</Article2>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

eb) a befektetők által az elállási joguk gyakorlásával visszavont befektetések volumene és a befektetések teljes volumenéhez viszonyított aránya a szabványos tájékoztatók, a növekvő vállalatok uniós tájékoztatója és az uniós helyreállítási hátterű tájékoztató szerinti bontásban; továbbá, ezen adatok alapján annak értékelése, hogy az elállási jog időtartama és jellege megfelelő-e, és nem csökkenti-e a tőkebevonási folyamat, illetve a befektetővédelem hatékonyságát;

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>24</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont</Article>

<DocAmend2>(EU) 2017/1129 rendelet</DocAmend2>

<Article2>48 cikk – 2 bekezdés – e c pont (új)</Article2>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ec) a befektetők, kibocsátók, ajánlattevők, pénzügyi közvetítők és harmadik személyek által ezzel a rendelettel összefüggésben tanúsított szabálytalan és csalárd magatartás típusai és tendenciái;

</Amend><Amend>Módosítás  <NumAm>25</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont</Article>

<DocAmend2>(EU) 2017/1129 rendelet</DocAmend2>

<Article2>48 cikk – 2 bekezdés – e d pont (új)</Article2>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ed) költség-haszon alapú kockázatelemzés arra vonatkozóan, hogy az uniós helyreállítási hátterű tájékoztatók a tájékoztatók állandó formájává válhatnak-e.

</Amend><Amend>Módosítás  <NumAm>26</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>I melléklet</Article>

<DocAmend2>(EU) 2017/1129 rendelet</DocAmend2>

<Article2>Va melléklet – I szakasz – 1 bekezdés</Article2>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A cél a részvényeket kibocsátó vállalkozás azonosítása, ideértve jogalany-azonosítóját, azt a tagállamot, amelyben bejegyezték, valamint azt a weboldalt, ahol a befektetők információhoz juthatnak a vállalkozás üzleti tevékenységéről, az általa előállított termékekről vagy nyújtott szolgáltatásokról, azokról az elsődleges piacokról, amelyeken részt vesz a versenyben, szervezeti felépítéséről, és adott esetben a hivatkozással beillesztett információkról.

A cél a nagyobb átláthatóság ösztönzése és a részvényeket kibocsátó vállalkozás azonosítása, ideértve jogalany-azonosítóját, azt a tagállamot, amelyben bejegyezték, valamint azt a weboldalt, ha van ilyen, ahol a befektetők információhoz juthatnak a vállalkozás üzleti tevékenységéről, az e melléklet IV. szakaszának negyedik albekezdésben említett felelősségkizárást, az általa előállított termékekről vagy nyújtott szolgáltatásokról, azokról az elsődleges piacokról, amelyeken részt vesz a versenyben, szervezeti felépítéséről, és adott esetben a hivatkozással beillesztett információkról.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>27</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>I melléklet</Article>

<DocAmend2>(EU) 2017/1129 rendelet</DocAmend2>

<Article2>Va melléklet – III szakasz – 1 bekezdés</Article2>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A cél a kibocsátóra és a részvényekre jellemző lényeges kockázatok bemutatása.

A kibocsátóra jellemző azon lényeges kockázatok bemutatása, amelyek befolyásolhatják a kibocsátó értékpapírok alapján fennálló kötelezettségeinek teljesítésére irányuló képességét, korlátozott számú kategóriában, a „Kockázati tényezők” című részben.

 

Minden egyes kategóriában a kibocsátó, az ajánlattevő vagy a szabályozott piacra történő bevezetést kérő személy értékelése alapján leglényegesebb kockázatokat – figyelembe véve a kibocsátóra gyakorolt negatív hatásokat és az előfordulásuk valószínűségét – kell először feltüntetni. A kockázati tényezőket fel kell sorolni a regisztrációs okmányban.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>28</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>I melléklet</Article>

<DocAmend2>(EU) 2017/1129 rendelet</DocAmend2>

<Article2>Va melléklet – IX szakasz – cím</Article2>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

IX. A működő tőkéről szóló nyilatkozat

IX. A működő tőkéről szóló nyilatkozat, valamint a tőkeellátottságról és kötelezettségekről szóló nyilatkozat

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>29</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>I melléklet</Article>

<DocAmend2>(EU) 2017/1129 rendelet</DocAmend2>

<Article2>Va melléklet – IX szakasz</Article2>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A cél információ szolgáltatása arról, hogy a működő tőke elegendő-e a kibocsátó aktuális szükségleteinek fedezésére, és ha nem, akkor a kibocsátó hogyan kívánja biztosítani a további szükséges működő tőkét.

A cél információ szolgáltatása a kibocsátó tőkeellátottságáról és kötelezettségeiről, valamint arról, hogy a működő tőke elegendő-e a kibocsátó aktuális szükségleteinek fedezésére. Amennyiben nem áll rendelkezésre elegendő tőke, egyértelműen ismertetni kell, hogy a kibocsátó hogyan kívánja biztosítani a további szükséges működő tőkét.

</Amend>

</RepeatBlock-Amend>


A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁG ELJÁRÁSA

Cím

az (EU) 2017/1129 rendeletnek a Covid19-világjárványt követő helyreállítás elősegítése érdekében az uniós helyreállítási hátterű tájékoztató és a pénzügyi közvetítőkre vonatkozó célzott kiigazítások tekintetében történő módosításáról

Hivatkozások

COM(2020)0281 – C9-0206/2020 – 2020/0155(COD)

Illetékes bizottság

 A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ECON

14.9.2020

 

 

 

Véleményt nyilvánított

 A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

IMCO

14.9.2020

A vélemény előadója

 A kijelölés dátuma

Virginie Joron

2.9.2020

Az elfogadás dátuma

9.11.2020

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

44

0

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Alex Agius Saliba, Andrus Ansip, Pablo Arias Echeverría, Alessandra Basso, Brando Benifei, Adam Bielan, Biljana Borzan, Vlad-Marius Botoş, Markus Buchheit, Anna Cavazzini, Dita Charanzová, Deirdre Clune, David Cormand, Carlo Fidanza, Alexandra Geese, Sandro Gozi, Maria Grapini, Svenja Hahn, Virginie Joron, Eugen Jurzyca, Arba Kokalari, Marcel Kolaja, Kateřina Konečná, Andrey Kovatchev, Jean-Lin Lacapelle, Maria-Manuel Leitão-Marques, Morten Løkkegaard, Adriana Maldonado López, Antonius Manders, Beata Mazurek, Leszek Miller, Dan-Ştefan Motreanu, Kris Peeters, Anne-Sophie Pelletier, Miroslav Radačovský, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Róża Thun und Hohenstein, Kim Van Sparrentak, Marion Walsmann, Marco Zullo

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Marco Campomenosi

 


 

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

44

+

ECR

Adam Bielan, Carlo Fidanza, Eugen Jurzyca, Beata Mazurek

GUE/NGL

Kateřina Konečnám, Anne-Sophie Pelletier

ID

Alessandra Basso, Markus Buchheit, Marco Campomenosi, Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

NI

Miroslav Radačovský, Marco Zullo

PPE

Pablo Arias Echeverría, Deirdre Clune, Arba Kokalari, Andrey Kovatchev, Antonius Manders, Dan-Ştefan Motreanu, Kris Peeters, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Róża Thun und Hohenstein, Marion Walsmann, Ivan Štefanec

Renew

Andrus Ansip, Vlad-Marius Botoş, Dita Charanzová, Sandro Gozi, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard

S&D

Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Biljana Borzan, Maria Grapini, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Leszek Miller, Christel Schaldemose

Verts/ALE

Anna Cavazzini, David Cormand, Alexandra Geese, Marcel Kolaja, Kim Van Sparrentak

 

0

-

 

 

 

0

0

 

 

 

A jelek magyarázata:

+ : mellette

- : ellene

0 : tartózkodás

 

 


 

ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az (EU) 2017/1129 rendeletnek a Covid19-világjárványt követő helyreállítás elősegítése érdekében az uniós helyreállítási hátterű tájékoztató és a pénzügyi közvetítőkre vonatkozó célzott kiigazítások tekintetében történő módosításáról

Hivatkozások

COM(2020)0281 – C9-0206/2020 – 2020/0155(COD)

A Parlamentnek történő benyújtás dátuma

27.7.2020

 

 

 

Illetékes bizottság

 A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ECON

14.9.2020

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

 A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

IMCO

14.9.2020

 

 

 

Előadók

 A kijelölés dátuma

Ondřej Kovařík

7.9.2020

 

 

 

Az elfogadás dátuma

19.11.2020

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

47

5

7

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Gunnar Beck, Marek Belka, Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Gilles Boyer, Francesca Donato, Derk Jan Eppink, Engin Eroglu, Markus Ferber, Jonás Fernández, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Luis Garicano, Sven Giegold, Valentino Grant, Claude Gruffat, José Gusmão, Enikő Győri, Eero Heinäluoma, Danuta Maria Hübner, Stasys Jakeliūnas, Othmar Karas, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Georgios Kyrtsos, Aurore Lalucq, Philippe Lamberts, Aušra Maldeikienė, Pedro Marques, Costas Mavrides, Jörg Meuthen, Csaba Molnár, Siegfried Mureşan, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Piernicola Pedicini, Lídia Pereira, Sirpa Pietikäinen, Dragoș Pîslaru, Evelyn Regner, Antonio Maria Rinaldi, Alfred Sant, Joachim Schuster, Ralf Seekatz, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Irene Tinagli, Ernest Urtasun, Inese Vaidere, Johan Van Overtveldt, Stéphanie Yon-Courtin, Marco Zanni, Roberts Zīle

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Manon Aubry, Patryk Jaki, Eugen Jurzyca, Maximilian Krah, Ville Niinistö, Mick Wallace

Az előterjesztés dátuma

19.11.2020

 


NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

47

+

PPE

Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Markus Ferber, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Aušra Maldeikienė, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Lídia Pereira, Sirpa Pietikäinen, Andreas Schwab, Inese Vaidere

S&D

Marek Belka, Jonás Fernández, Eero Heinäluoma, Pedro Marques, Costas Mavrides, Csaba Molnár, Evelyn Regner, Alfred Sant, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Irene Tinagli

Renew

Gilles Boyer, Engin Eroglu, Luis Garicano, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Caroline Nagtegaal, Dragoș Pîslaru, Stéphanie Yon-Courtin

Verts/ALE

Sven Giegold, Claude Gruffat, Philippe Lamberts, Ville Niinistö, Ernest Urtasun

ECR

Derk Jan Eppink, Patryk Jaki, Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

NI

Piernicola Pedicini

 

5

-

S&D

Aurore Lalucq

Verts/ALE

Stasys Jakeliūnas

GUE/NGL

Manon Aubry, José Gusmão, Mick Wallace

 

7

0

ID

Gunnar Beck, Francesca Donato, Valentino Grant, Maximilian Krah, Jörg Meuthen, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

 

Jelmagyarázat:

+ : mellette

- : ellene

0 : tartózkodás

 

 

[1] A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.

[*] Módosítások: az új vagy módosított szöveget félkövér dőlt betűtípus, a törléseket pedig a ▌jel mutatja.

[2] COM(2020)0456 (2020.5.27.)

[3]  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/1129 rendelete (2017. június 14.) az értékpapírokra vonatkozó nyilvános ajánlattételkor vagy értékpapíroknak a szabályozott piacra történő bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról és a 2003/71/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 168., 2017.6.30., 12. o.).

[4] A Bizottság (EU) 2019/980 felhatalmazáson alapuló rendelete (2019. március 14.) az (EU) 2017/1129 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az értékpapírokra vonatkozó nyilvános ajánlattételkor vagy értékpapíroknak a szabályozott piacra történő bevezetésekor közzéteendő tájékoztató formátuma, tartalma, ellenőrzése és jóváhagyása tekintetében történő kiegészítéséről, valamint a 809/2004/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 166., 2019.6.21., 26. o.).

[5] Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2020/852 rendelete (2020. június 18.) a fenntartható befektetések előmozdítását célzó keret létrehozásáról, valamint az (EU) 2019/2088 rendelet módosításáról (HL L 198., 2020.6.22., 13 o.).

[6] Az Európai Parlament és a Tanács 2014/95/EU irányelve (2014. október 22.) a 2013/34/EU irányelvnek a nem pénzügyi és a sokszínűséggel kapcsolatos információknak bizonyos nagyvállalkozások és vállalatcsoportok általi közzététele tekintetében történő módosításáról (HL L 330., 2014.11.15., 1. o.).

[7] Az Európai Parlament és a Tanács 596/2014/EU rendelete (2014. április 16.) a piaci visszaélésekről (piaci visszaélésekről szóló rendelet), valamint a 2003/6/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2003/124/EK, a 2003/125/EK és a 2004/72/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 173., 2014.6.12., 1. o.).

[8] Az Európai Parlament és a Tanács 2004/109/EK irányelve (2004. december 15.) a szabályozott piacra bevezetett értékpapírok kibocsátóival kapcsolatos információkra vonatkozó átláthatósági követelmények harmonizációjáról és a 2001/34/EK irányelv módosításáról (HL L 390., 2004.12.31., 38. o.).

[9] Bizottság (EU) 2017/565 felhatalmazáson alapuló rendelete (2016. április 25.) a 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a befektetési vállalkozások szervezeti követelményei és működési feltételei, valamint az irányelv alkalmazásában meghatározott kifejezések tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 87., 2017.3.31., 1. o.).

[10] Az Európai Parlament és a Tanács 2006/43/EK irányelve (2006. május 17.) az éves és összevont (konszolidált) éves beszámolók jog szerinti könyvvizsgálatáról, a 78/660/EGK és a 83/349/EGK tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 84/253/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 157., 2006.6.9., 87. o.)

[11] Az Európai Parlament és a Tanács 537/2014/EU rendelete (2014. április 16.) a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó egységek jogszabályban előírt könyvvizsgálatára vonatkozó egyedi követelményekről, valamint a 2005/909/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 158., 2014.5.27., 77. o.).

Utolsó frissítés: 2021. március 4.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat