Procedūra : 2020/0155(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A9-0228/2020

Pateikti tekstai :

A9-0228/2020

Debatai :

PV 10/02/2021 - 9
CRE 10/02/2021 - 9

Balsavimas :

PV 11/02/2021 - 2

Priimti tekstai :

P9_TA(2021)0047

<Date>{19/11/2020}19.11.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0228/2020</NoDocSe>
PDF 298kWORD 99k

<TitreType>PRANEŠIMAS</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl ES atsigavimo prospekto ir finansų tarpininkams skirtų tikslinių pakeitimų siekiant padėti ekonomikai atsigauti nuo COVID-19 pandemijos iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2017/1129 </Titre>

<DocRef>(COM(2020)0281 – C9-0206/2020 – 2020/0155(COD))</DocRef>


<Commission>{ECON}Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas</Commission>

Pranešėjas: <Depute>Ondřej Kovařík</Depute>

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 VIDAUS RINKOS IR VARTOTOJŲ APSAUGOS KOMITETO NUOMONĖ
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl ES atsigavimo prospekto ir finansų tarpininkams skirtų tikslinių pakeitimų siekiant padėti ekonomikai atsigauti nuo COVID-19 pandemijos iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2017/1129

(COM(2020)0281 – C9-0206/2020 – 2020/0155(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

 

 atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2020)0281),

 atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 114 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C9-0206/2020),

 atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

 atsižvelgdamas į 2020 m. spalio 29 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę[1],

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

 atsižvelgdamas į Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto nuomonę,

 atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą (A9-0228/2020),

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą savo poziciją;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

 

Pakeitimas  1

EUROPOS PARLAMENTO PAKEITIMAI[*]

Komisijos pasiūlymas

---------------------------------------------------------

2020/0155(COD)

 

Pasiūlymas dėl

 

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO

kuriuo dėl ES atsigavimo prospekto ir finansų tarpininkams skirtų tikslinių pakeitimų siekiant padėti ekonomikai atsigauti nuo COVID-19 pandemijos iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2017/1129

(Tekstas svarbus EEE)

 

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 114 straipsnį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę,

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros,

kadangi:

(1) COVID-19 pandemija daro didelį poveikį valstybių narių žmonėms, įmonėms, sveikatos priežiūros sistemoms ir ekonomikai. Komisija 2020 m. kovo 27 d. komunikate Europos Parlamentui, Europos Vadovų Tarybai, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Proga Europai atsigauti ir paruošti dirvą naujai kartai“[2] pabrėžė, kad ateinančiais mėnesiais nuolatinis iššūkis įmonėms bus likvidumas ir galimybė gauti finansavimą. Todėl labai svarbu paremti atsigavimą nuo COVID-19 pandemijos sukelto didelio ekonominio sukrėtimo nustatant tikslinius galiojančių finansų srities teisės aktų pakeitimus. Šis priemonių rinkinys priimtas kaip kapitalo rinkų gaivinimo dokumentų rinkinys;

(2) Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2017/1129[3] nustatyti prospekto, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi viešai arba įtraukiami į prekybos Sąjungos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, rengimo, tvirtinimo ir platinimo reikalavimai. Siekiant padėti emitentams atsigauti nuo COVID-19 pandemijos sukelto ekonominio sukrėtimo, būtina atlikti tikslinius prospektų tvarkos pakeitimus. Tie pakeitimai turėtų suteikti galimybę emitentams ir finansų tarpininkams iškart po krizės sumažinti išlaidas ir atlaisvinti išteklius atsigavimo etape. Tie pakeitimai turėtų atitikti visa apimančius Reglamento (ES) 2017/1129 tikslus, kad būtų užtikrinta aukšto lygio vartotojų ir investuotojų apsauga ir tinkamas vidaus rinkos veikimas. Jais turėtų taip pat būti konkrečiai atsižvelgiama į tai, kokiu mastu krizė paveikė emitentų dabartinę padėtį ir jų ateities perspektyvas;

(2a) dėl COVID-19 krizės Sąjungos bendrovių ir ypač MVĮ bei startuolių padėtis tapo nestabili ir pažeidžiama. Tinkamais atvejais, siekiant palengvinti Sąjungos bendrovių finansavimą ir įvairinti jų finansavimo šaltinius, ypatingą dėmesį skiriant MVĮ (įskaitant startuolius ir vidutinės kapitalizacijos įmones), pašalinus nepagrįstas kliūtis ir biurokratinę naštą galėtų pagerėti tų įmonių galimybės patekti į akcijų rinkas, o neprofesionaliesiems ir stambiesiems investuotojams atsivertų įvairesnės, ilgesnio laikotarpio ir konkurencingesnės investavimo galimybės. Atsižvelgiant į tai, šiuo reglamentu taip pat turėtų būti siekiama sudaryti palankesnes sąlygas potencialiems investuotojams sužinoti apie investavimo galimybes įmonėse, nes jiems dažnai sunku vertinti naujas ir mažas įmones, turinčias mažai verslo patirties, ir dėl to atsiranda trukdžių naujoms novatoriškoms įmonėms, ypač jauniems verslininkams;

(3) kredito įstaigos aktyviai dalyvauja ekonomikos gaivinimo procese remdamos įmones, kurioms reikalingas finansavimas, ir numatoma, kad joms teks labai svarbus vaidmuo atsigavimo etape. Reglamentu (ES) 2017/2019 kredito įstaigoms taikoma prievolės skelbti prospektą išimtis nepertraukiamai ar pakartotinai leidžiamų ne nuosavybės vertybinių popierių siūlymų atveju, jeigu jų agreguota suma neviršija 75 mln. EUR per 12 mėnesių laikotarpį. Ta išimties taikymo riba turėtų būti padidinta ribotam laikotarpiui, kad kredito įstaigoms būtų sudarytos palankesnės sąlygos pritraukti lėšų ir suteikta galimybių paremti klientus realiojoje ekonomikoje. Kadangi ši priemonė skirta tik atsigavimo etapui, ji turėtų būti taikoma ribotą ▌ laikotarpį, kuris baigtųsi 2022 m. gruodžio 31 d.;

(4) siekiant skubiai sumažinti didelį COVID-19 pandemijos ekonominį poveikį, svarbu nustatyti priemones, kuriomis būtų sudarytos palankesnės sąlygos investicijoms į realiąją ekonomiką, suteikta galimybė greitai rekapitalizuoti Sąjungos įmones ir sudarytos sąlygos emitentams patekti į viešąsias rinkas ankstyvuoju atsigavimo etapu. Kad šie tikslai būtų pasiekti, tikslinga sukurti naują sutrumpintos formos prospektą (ES atsigavimo prospektą), kurį emitentams būtų lengva parengti, kuris būtų lengvai suprantamas investuotojams, visų pirma neprofesionaliesiems investuotojams, norintiems juos finansuoti, ▌kurį kompetentingos institucijos galėtų lengvai patikrinti ir patvirtinti ir kuriame taip pat būtų atsižvelgta į konkrečias COVID-19 pandemijos sąlygomis kilusias ekonomines ir finansines problemas. Reikėtų pažymėti, kad ES atsigavimo prospektas turėtų visų pirma būti vertinamas kaip pagalba didinant nuosavo kapitalo dalį, nacionalinės kompetentingos institucijos turėtų įdėmiai tai stebėti ir užtikrinti, kad būtų laikomasi investuotojų informacijos reikalavimų. Svarbu, kad šiais Reglamento (ES) 2017/1129 pakeitimais nebūtų naudojamasi siekiant apeiti tinkamą stebėsenos ir galimos Reglamento (ES) 2017/1129 peržiūros procesą, kuris turėtų būti vykdomas kartu su išsamiu poveikio vertinimu. Šiomis aplinkybėmis nebūtų tikslinga į informacijos atskleidimo tvarką įtraukti papildomų elementų, kurių dar nereikalaujama pagal Reglamentą (ES) 2017/1129 ir Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2019/980[4]. Tokius elementus reikėtų įtraukti tik tuo atveju, jei Komisija, remdamasi jos atlikta Reglamento (ES) 2017/1129 peržiūra, pateiktų pasiūlymą dėl reguliavimo pagal to reglamento 48 straipsnį;

(4a) svarbu suderinti neprofesionaliesiems investuotojams pagal įvairius teisės aktus teikiamą įvairiausių finansinių produktų informaciją ir pagrindinės informacijos dokumentus ir užtikrinti visišką investavimo pasirinkimą ir palyginamumą Sąjungoje. Be to, atliekant numatytas Reglamento (ES) 2017/1129 ir kitų susijusių finansinių paslaugų teisės aktų peržiūras turėtų būti atsižvelgiama į vartotojų ir neprofesionaliųjų investuotojų apsaugą siekiant užtikrinti, kad visiems neprofesionaliesiems investuotojams pagal visus taikomus teisės aktus būtų teikiami suderinti, paprasti ir lengvai suprantami informacijos dokumentai.

Numatyta Reglamento (ES) 2017/1129 peržiūra turėtų būti atliekama užtikrinant Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2020/852[5] ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/95/ES[6] numatytų reikalavimų nuoseklumą ir suderinamumą;

(4b) įmonių teikiama informacija, susijusi su aplinkos, socialiniais ir valdymo (ASV) aspektais, tampa vis svarbesnė investuotojams, kad jie galėtų kiekybiškai vertinti savo investicijų poveikį tvarumui ir integruoti tvarumo aspektus į savo investicinius ir rizikos valdymo sprendimus. Dėl šios priežasties bendrovės patiria vis didesnį spaudimą reaguoti į investuotojų ir kredito įstaigų reikalavimus tais klausimais ir privalo laikytis įvairių ASV informacijos atskleidimo standartų, kurie dažnai yra nesuderinti ir nenuoseklūs. Todėl, siekdama pagerinti su tvarumu susijusios informacijos atskleidimą bendrovėms ir suderinti Reglamente (ES) 2017/1129 nustatytus tokios informacijos atskleidimo reikalavimus, sykiu atsižvelgdama ir į kitus Sąjungos finansinių paslaugų teisės aktus, Komisija, atlikdama peržiūrą, kuri turi būti baigta 2022 m. liepos 21 d., turėtų įvertinti, ar tikslinga į Reglamentą (ES) 2017/1129 įtraukti su tvarumu susijusią informaciją, ir pateikti pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, kad visuose Sąjungos finansinių paslaugų teisės aktuose būtų standartiniu ir palyginamu būdu įgyvendinami tvarumo tikslai;

 

(5) įmonės, kurių akcijos yra be pertraukų įtrauktos į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą arba kurių akcijomis prekiaujama MVĮ augimo rinkose bent pastaruosius 18 mėnesių iki akcijų siūlymo arba įtraukimo į prekybos sąrašą, turėjo laikytis Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 596/2014[7], Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2004/109/EB[8] arba Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2017/565[9] nustatytų periodinio ir nuolatinio informacijos atskleidimo reikalavimų. Todėl didelė dalis reikalaujamo prospekto turinio jau bus viešai prieinama ir investuotojai prekiaus remdamiesi ta informacija. Todėl ES atsigavimo prospektas turėtų būti naudojamas tik antrinėms emisijoms ir jame turėtų būti pateikta tik esminė informacija, reikalinga investuotojams, kad jie galėtų priimti informacija pagrįstus investicinius sprendimus. Vis dėlto, jei taikytina, emitentai arba siūlytojai turėtų atsižvelgti į tai, kaip COVID-19 pandemija paveikė jų verslo veiklą nuo pirmosios emisijos pradžios, taip pat į numatomą pandemijos poveikį jų verslo veiklai, jei toks bus;

(6) kad ES atsigavimo prospektas būtų veiksminga priemonė emitentams, jį turėtų sudaryti vienas ribotos apimties dokumentas, į jį turėtų būti galima įtraukti informaciją pateikiant nuorodą ir jam turėtų būti suteiktas pasas, leidžiantis viešai siūlyti vertybinius popierius arba juos įtraukti į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašus visoje Europoje;

(7) į ES atsigavimo prospektą turėtų būti įtraukta trumpa santrauka, kurioje būtų nurodyta investuotojams, visų pirma neprofesionaliesiems investuotojams, naudinga informacija. Ta santrauka turėtų būti pateikta ES atsigavimo prospekto pradžioje ir joje turėtų būti pateikta pagrindinė informacija, kuria remdamiesi investuotojai galėtų nuspręsti, kuriais siūlomais arba į prekybos sąrašus įtrauktais vertybiniais popieriais pasidomėti išsamiau ir toliau peržiūrėti visą ES atsigavimo prospektą, kad būtų galima priimti sprendimą. Ta pagrindinė informacija turėtų apimti informaciją, susijusią su konkrečiu COVID-19 poveikiu ekonominiu ir verslo aspektais,, jei toks yra, taip pat su numatomu būsimu poveikiu, jei toks bus. ES atsigavimo prospektas turėtų užtikrinti neprofesionaliųjų investuotojų apsaugą vadovaujantis atitinkamomis Reglamento (ES) 2017/1129 nuostatomis, sykiu vengiant pernelyg didelės administracinės naštos. Šiomis aplinkybėmis labai svarbu, kad santrauka nesumažintų investuotojų apsaugos ir nesudarytų klaidinančio įspūdžio investuotojui. Todėl rengdami santrauką emitentai turėtų elgtis labai dėmesingai;

(7a) siekiant sušvelninti nerimą dėl mažesnio ES ekonomikos gaivinimo prospekte teikiamos informacijos kiekio, palyginti su supaprastintu antrinės emisijos prospektu, labai svarbu užtikrinti visišką skaidrumą, susijusį su akcijų vertės sumažėjimu po emisijos. Emisijos, dėl kurių smarkiai sumažėja gautinos sumos, gali turėti reikšmingą poveikį emitento kapitalo struktūrai, todėl be informacijos, kurią turi atskleisti emitentai, svarbu įtraukti informaciją apie akcinio kapitalo vertės sumažėjimą ir balsavimo teises, kurie bus taikomi esamiems akcininkams pateikus viešą akcijų siūlymą. Vis dėlto reikėtų nepamiršti, kad mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ) gali prireikti pateikti viešą akcijų, viršijančių bendrą jų kapitalo sumą, siūlymą, pavyzdžiui, imtis didelių projektų, siekiant išplėsti jų veiklą. Kadangi įsiskolinimui palankaus mokestinio iškraipymo požiūriu pageidautina, kad Sąjungoje tokios MVĮ pritrauktų nuosavą kapitalą, o ne imtų daugiau paskolų iš bankų, emitento pasiūlymų apribojimas, išreikštas negrąžinto kapitalo procentine dalimi, nėra tinkama priemonė akcijų vertės mažėjimui stebėti;

 

(8) siekiant surinkti duomenis, kurie padėtų įvertinti ES atsigavimo prospekto tvarką, ES atsigavimo prospektas turėtų būti įtrauktas į ESMA prospektų saugojimo mechanizmą. Siekiant sumažinti administracinę naštą, susijusią su to mechanizmo keitimu, ES atsigavimo prospekte galėtų būti naudojami tie patys duomenys, kurie nustatyti Reglamento (ES) 2017/1129 14 straipsnyje antrinės emisijos prospektams, su sąlyga, kad abiejų rūšių prospektai ir toliau būtų aiškiai atskirti;

(9) ES atsigavimo prospektas turėtų papildyti kitų formų prospektus, nustatytus Reglamente (ES) 2017/1129, atsižvelgiant į skirtingą vertybinių popierių, emitentų, siūlymų ir įtraukimo į prekybos sąrašus pobūdį. Todėl, jei aiškiai nenurodyta kitaip, visos nuorodos į prospektą pagal Reglamentą (ES) 2017/1129 turėtų būti suprantamos kaip nuorodos į visų skirtingų formų prospektus, įskaitant šiame reglamente nustatytą ES atsigavimo prospektą;

(10) Reglamente (ES) 2017/1129 reikalaujama, kad finansų tarpininkai informuotų investuotojus apie priedo paskelbimo galimybę ir tam tikromis aplinkybėmis susisiektų su investuotojais tą pačią dieną, kai priedas paskelbiamas. Dėl termino, iki kurio turi būti susisiekta su investuotojais, taip pat dėl investuotojų, su kuriais reikia susisiekti, skaičiaus finansų tarpininkams gali kilti sunkumų. Siekiant palengvinti finansų tarpininkų darbą ir atlaisvinti jų išteklius, ir kartu išlaikyti aukštą investuotojų apsaugos lygį, turėtų būti nustatyta proporcingesnė tvarka. Pagal tą tvarką turėtų būti nustatyta, su kuriais investuotojais finansų tarpininkai turėtų susisiekti, kai paskelbiamas priedas, ir turėtų būti pratęstas terminas, per kurį tai reikia padaryti. Ta tvarka taip pat turėtų būti užtikrinama, kad ta pati informacija būtų teikiama visiems investuotojams;

(11) kadangi ES atsigavimo prospektas skirtas naudoti tik atsigavimo etapu, šio prospekto tvarka turėtų nustoti galioti ne vėliau kaip 2022 m. gruodžio 31 d. Siekiant užtikrinti ES atsigavimo prospektų tęstinumą, tiems ES atsigavimo prospektams, kurie buvo patvirtinti iki tvarkos galiojimo pabaigos, turėtų būti taikoma tęstinumo nuostata;

(12) iki 2022 m. liepos 21 d. Komisija turėtų pateikti Europos Parlamentui ir Tarybai šio reglamento taikymo ataskaitą ir, jei tikslinga, pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto. Į šią peržiūrą turėtų būti įtrauktas vertinimas, ar ES atsigavimo prospektams taikoma informacijos atskleidimo tvarka yra tinkama šio reglamento tikslams pasiekti, visų pirma ar yra užtikrinama tinkama administracinės ir finansinės naštos mažinimo ir investuotojų apsaugos pusiausvyra;

(13) todėl Reglamentas (ES) 2017/1129 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis
Reglamento (ES) 2017/1129 pakeitimai

Reglamentas (ES) 2017/1129 iš dalies keičiamas taip:

-1) 66 konstatuojamoji dalis iš dalies keičiama taip:

„(66) siekiant užtikrinti didesnį teisinį tikrumą, reikėtų patikslinti atitinkamus laikotarpius, per kuriuos emitentas turi paskelbti prospekto priedą ir per kuriuos investuotojai turi teisę, paskelbus priedą, atšaukti sutikimą dėl siūlymo. Viena vertus, pareiga parengti prospekto priedą turėtų būti taikoma, kai svarbus naujas veiksnys, reikšminga klaida arba reikšmingas netikslumas atsiranda iki siūlymo laikotarpio pabaigos arba laiko, kada prasideda prekyba tais vertybiniais popieriais reguliuojamoje rinkoje, priklausomai nuo to, kas įvyksta vėliau. Kita vertus, teisė atšaukti sutikimą turėtų būti taikoma tik tada, kai prospektas yra susijęs su viešu vertybinių popierių siūlymu, o svarbus naujas veiksnys, reikšminga klaida arba reikšmingas netikslumas atsirado arba buvo pastebėtas prieš pasibaigiant siūlymo laikotarpiui ir pateikiant vertybinius popierius. Taigi, teisė atšaukti sutikimą turėtų būti susieta su tuo, kada atsiranda svarbus naujas veiksnys, reikšminga klaida arba reikšmingas netikslumas, dėl kurio reikia rengti priedą; reikėtų laikyti, kad įvykis, dėl kurio susiklosto sąlygos ta teise naudotis, įvyko siūlymo galiojimo laikotarpiu ir prieš pateikiant vertybinius popierius. Teisei atšaukti sutikimą, suteikiamai investuotojams dėl svarbaus naujo veiksnio, reikšmingos klaidos arba reikšmingo netikslumo, atsiradusio arba pastebėto prospekto galiojimo laikotarpiu, nedaro poveikio tai, kad atitinkamas priedas paskelbiamas pasibaigus to prospekto galiojimo laikotarpiui. Konkrečiu atveju, kai siūlymas tęsiamas pagal du vienas po kito paskelbtus bazinius prospektus, tai, kad emitentas teikia tvirtinti vėlesnį bazinį prospektą, nepanaikina pareigos papildyti ankstesnį bazinį prospektą iki jo galiojimo laikotarpio pabaigos ir suteikti susijusias teises atšaukti sutikimą. Siekiant padidinti teisinį tikrumą prospekto priede reikėtų patikslinti, kada baigiasi teisės atšaukti sutikimą galiojimas. Kai investuotojai pasinaudoja savo teise atšaukti sutikimą, finansų tarpininkai turėtų informuoti investuotojus apie jų teises ir palengvinti procesą. Finansų tarpininkai turėtų bent kartą informuoti savo klientus apie galimybę paskelbti priedą ir apie tai, kada ir kur jis būtų paskelbtas. Pasirašydami vertybinius popierius per pirminį pasirašymo laikotarpį finansiniai tarpininkai turėtų informuoti savo klientus apie jų teisę atšaukti sutikimą ir palengvinti procesą tais atvejais, kai investuotojai ta teise pasinaudoja. Tuo atveju, kai priedas paskelbiamas, finansų tarpininkai turėtų susisiekti su savo klientais elektroninėmis priemonėmis. Jeigu investuotojas nesuteikia tarpininkams elektroninio ryšio kanalo, jis atsisako teisės reikalauti, kad su juo būtų susisiekta per tarpininkus. Tokiu atveju informacija apie priedą turėtų būti skelbiama emitento interneto svetainėje.“;

1) 1 straipsnio 4 dalis papildoma k punktu:

„k) nuo [šio reglamento taikymo pradžios dienos] iki 2022 m. gruodžio 31 d. ne nuosavybės vertybiniams popieriams, kuriuos nepertraukiamai ar pakartotinai leidžia kredito įstaiga, jei vienai kredito įstaigai tenkanti bendra agreguota Sąjungoje siūlomų vertybinių popierių pardavimo vertė per 12 mėnesių laikotarpį yra mažesnė nei 150 000 000 EUR ir jeigu tie vertybiniai popieriai:

i) nėra subordinuoti, konvertuojami ar keičiami ir

ii) jais nesuteikiama teisė pasirašyti arba įsigyti kitų rūšių vertybinių popierių ir jie nėra susieti su išvestine finansine priemone.“;

2) 6 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos įžanginis sakinys pakeičiamas taip:

„1. Nedarant poveikio 14 straipsnio 2 daliai, 14a straipsnio 2 daliai ir 18 straipsnio 1 daliai, prospekte pateikiama būtina informacija, kuri yra reikšminga investuotojui, kad jis galėtų pagrįstai įvertinti:“;

3) 7 straipsnis papildomas 12a dalimi:

„12a. Nukrypstant nuo 3–12 dalių, pagal 14a straipsnį parengtame ES atsigavimo prospekte pateikiama pagal šią dalį parengta santrauka.

ES atsigavimo prospekto santrauka rengiama kaip trumpas glaustai surašytas dokumentas; atspausdintą santrauką gali sudaryti ne daugiau kaip du A4 dydžio puslapiai.

Santraukoje negalima pateikti kryžminių nuorodų į kitas prospekto dalis arba informaciją įtraukti pateikiant nuorodą. Santrauka:

a) pateikiama ir išdėstoma taip, kad ją būtų lengva skaityti, naudojant įskaitomo dydžio rašmenis;

b) rašoma tokia kalba ir stiliumi, kad informaciją būtų lengva suprasti, visų pirma vartojamos aiškios, ne techninės, glaustos ir visų tipų investuotojams suprantamos formuluotės;

ba) rengiama pagal 27 straipsnį;

c) sudaroma iš šių keturių skirsnių:

i) įvado, kuriame pateikiami įspėjimai ir prospekto patvirtinimo data, kaip nustatyta šio straipsnio 5 dalyje;

ii) pagrindinės informacijos apie emitentą, kai aktualu, įtraukiant konkretų ne trumpesnį kaip 400 žodžių aprašymą apie COVID-19 pandemijos ekonominį ir finansinį poveikį emitentui;

iii) pagrindinės informacijos apie akcijas, įskaitant su jomis susijusias teises ir visus šių teisių apribojimus bei naudojimosi jomis tvarką;

iv) pagrindinės informacijos apie viešą vertybinių popierių siūlymą arba (ir) įtraukimą į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą.“;

4) pridedamas 14a straipsnis:

„14a straipsnis
ES atsigavimo prospektas

1. Viešo akcijų siūlymo arba įtraukimo į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą atveju ES atsigavimo prospektą pagal šiame straipsnyje nustatytą supaprastintą tvarką gali rengti šie emitentai:

a) emitentai, kurių akcijos yra be pertraukų įtrauktos į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą bent pastaruosius 18 mėnesių ir kurie leidžia akcijas, pakeičiamas anksčiau išleistomis esamomis akcijomis;

b) emitentai, kurių akcijomis jau be pertraukų prekiaujama MVĮ augimo rinkoje bent pastaruosius 18 mėnesių, su sąlyga, kad buvo paskelbtas tų akcijų siūlymo prospektas, ir kurie leidžia akcijas, pakeičiamas anksčiau išleistomis esamomis akcijomis.

ba) akcijų, be pertraukų įtrauktų į prekybos reguliuojamoje rinkoje arba MVĮ augimo rinkoje sąrašą bent praėjusius 18 mėnesių, siūlytojai.

 

2. Nukrypstant nuo 6 straipsnio 1 dalies ir nedarant poveikio 18 straipsnio 1 daliai, ES atsigavimo prospekte pateikiama atitinkama sutrumpinta informacija, kuri yra būtina, kad investuotojai galėtų suprasti:

a) emitento perspektyvas ir finansinius rezultatus, taip pat svarbius emitento finansinės ir verslo padėties pokyčius, įvykusius nuo paskutinių finansinių metų pabaigos, jei tokių buvo, tai pat jo ilgalaikę verslo strategiją ir finansinius bei nefinansinius tikslus; emitentas turėtų pateikti, jei aktualu, ne trumpesnį kaip 400 žodžių dokumentą apie COVID-19 finansinį ir veiklos poveikį emitentui ir pareiškimą dėl numatomo COVID-19 poveikio ateityje;

b) esminę informaciją apie akcijas, akcijų suteikiamas teises, įskaitant bet kokius naudojimosi tomis teisėmis apribojimus, emisijos priežastis ir jos poveikį bendrai emitento kapitalo struktūrai, informaciją apie kapitalizaciją ir įsiskolinimą, pareiškimą dėl apyvartinio kapitalo ir pajamų panaudojimą.

ES atsigavimo prospekte pateikiama informacija turi būti rašytinė ir pateikta lengvai analizuojama, glausta bei suprantama forma, ir turi suteikti investuotojams, ypač neprofesionaliesiems investuotojams, galimybę priimti informacija pagrįstą investavimo sprendimą. Kompetentinga institucija taip pat atsižvelgia į tai, ar emitentas yra viešai atskleidęs reglamentuojamą informaciją pagal Direktyvą 2004/109/EB, jei taikoma, ir Reglamentą (ES) Nr. 596/2014, taip pat, jei taikoma, Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2017/565 nurodytą informaciją.

ES atsigavimo prospektą sudaro vienas dokumentas, kuriame pateikiama Va priede nurodyta būtiniausia informacija. Atspausdintą prospektą sudaro ne daugiau kaip 30 A4 dydžio puslapių ir jis yra pateikiamas ir išdėstomas taip, kad jį būtų lengva skaityti, naudojant įskaitomo dydžio rašmenis.

Informacija, įtraukta pateikiant nuorodą pagal 19 straipsnį, į šios dalies trečioje pastraipoje nurodytą didžiausią 30 puslapių (A4 dydžio) apimtį neįskaičiuojama.

Emitentai gali nuspręsti, kokia tvarka Va priede nurodytą informaciją pateikti ES atsigavimo prospekte.“;

5) 20 straipsnis papildomas 6a dalimi:

„6a. Nukrypstant nuo 2 ir 4 dalių, pagal 14a straipsnį parengto ES atsigavimo prospekto atveju 2 dalies pirmoje pastraipoje ir 4 dalyje nustatyti terminai sutrumpinami iki penkių darbo dienų. Emitentas informuoja kompetentingą instituciją ne vėliau kaip prieš penkias darbo dienas iki numatytos patvirtinimo prašymo pateikimo dienos.“;

6) 21 straipsnis papildomas 5a dalimi:

„5a. Pagal 14a straipsnį parengtas ES atsigavimo prospektas klasifikuojamas šio straipsnio 6 dalyje nurodytame saugojimo mechanizme. Duomenys, naudojami prospektams, sudarytiems pagal 14 straipsnį, klasifikuoti, gali būti naudojami ES atsigavimo prospektams, sudarytiems pagal 14a straipsnį, klasifikuoti, jeigu abiejų rūšių prospektai tame saugojimo mechanizme yra atskirti.“;

7) 23 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) 2 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

„2. Jeigu prospektas susijęs su vertybinių popierių viešu siūlymu, investuotojai, kurie jau yra sutikę įsigyti vertybinių popierių arba juos pasirašyti prieš paskelbiant priedą, turi teisę atšaukti savo sutikimą, kuria jie gali pasinaudoti per tris darbo dienas po priedo paskelbimo, jeigu 1 dalyje nurodytas svarbus naujas veiksnys, reikšminga klaida arba reikšmingas netikslumas atsirado arba buvo pastebėtas prieš pasibaigiant siūlymo laikotarpiui arba prieš pateikiant vertybinius popierius, priklausomai nuo to, kas įvyks anksčiau. Teise atšaukti sutikimą galima pasinaudoti per tris darbo dienas po priedo paskelbimo. Šį laikotarpį emitentas arba siūlytojas gali pratęsti. Galutinis teisės atšaukti sutikimą terminas nurodomas priede.“;

b) 3 dalies pirma ir antra pastraipos pakeičiamos taip:

„3. Jeigu investuotojai įsigyja vertybinių popierių arba juos pasirašo per finansų tarpininką, laikotarpiu nuo tų vertybinių popierių prospekto patvirtinimo iki pirminio siūlymo laikotarpio pabaigos, priklausomai nuo to, kas įvyks vėliau, tas finansų tarpininkas informuoja tuos investuotojus apie tai, kad gali būti paskelbtas priedas, kur ir kada jis būtų paskelbtas, ir kad tokiu atveju finansų tarpininkas padėtų jiems pasinaudoti teise atšaukti sutikimą.

Jeigu šios dalies pirmoje pastraipoje nurodyti investuotojai turi 2 dalyje nurodytą teisę atšaukti sutikimą, finansų tarpininkas su tais investuotojais susisiekia kitą darbo dieną po tos dienos, kai priedas buvo paskelbtas. Siekiant išvengti tokių atvejų, kai investuotojas neturėtų teisės gauti informacijos iš finansų tarpininko, informacija apie priedą skelbiama emitento interneto svetainėje.“;

8) įterpiamas 47a straipsnis:

„47a straipsnis
ES atsigavimo prospekto galiojimo laikotarpis

14a straipsnyje ir 23 straipsnio 2 ir 3 dalyse nustatyta tvarka nustoja galioti 2022 m. gruodžio 31 d.

Pagal 14a straipsnį parengtiems ir nuo [šio reglamento taikymo pradžios dienos] iki 2022 m. gruodžio 31 d. patvirtintiems ES atsigavimo prospektams tas straipsnis ir toliau taikomas iki jų galiojimo pabaigos arba dvylika mėnesių nuo 2022 m. gruodžio 31 d., priklausomai nuo to, kas įvyks anksčiau.“;

9) 48 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2. Ataskaitoje, inter alia, įvertinama, ar prospekto santrauka, 14, 14a ir 15 straipsniuose nustatyta informacijos atskleidimo tvarka ir 9 straipsnyje nurodytas universalus registracijos dokumentas tebėra tinkami atsižvelgiant į jų tikslus. Visų pirma ataskaitoje pateikiama:

a) asmenims skirtų ES augimo prospektų skaičius pagal kiekvieną iš 15 straipsnio 1 dalies a–d punktuose nurodytų keturių kategorijų ir kiekvieno tokio skaičiaus raidos bei asmenų, turinčių teisę naudotis ES augimo prospektais, prekybos vietų pasirinkimo tendencijų analizė;

b) analizė, ar ES augimo prospektu užtikrinama tinkama investuotojų apsaugos ir asmenims, kurie turi teisę juo naudotis, tenkančios administracinės naštos mažinimo pusiausvyra;

c) patvirtintų ES atsigavimo prospektų skaičius ir to skaičiaus raidos analizė, taip pat tokiais prospektais emisijos vietoje sutelktos faktinės papildomos rinkos kapitalizacijos įvertis siekiant įgyti patirties ES atsigavimo prospekto klausimu jo baigiamojo vertinimo tikslu;

d) ES atsigavimo prospekto parengimo ir patvirtinimo išlaidos, palyginti su dabartinėmis standartinio prospekto, antrinės emisijos prospekto ir ES augimo prospekto išlaidomis, ir bendra sutaupytų lėšų suma, iš kurios buvo atimtos sąnaudos, taip pat bendra su šio reglamento laikymusi susijusių emitentų, siūlytojų ir finansų tarpininkų išlaidų suma ir tų sąnaudų apskaičiavimas nurodant jas kaip procentinę veiklos išlaidų dalį;

e) analizė, ar ES atsigavimo prospektais užtikrinama teisinga investuotojų apsaugos ir asmenims, kurie turi teisę jais naudotis, tenkančios administracinės naštos mažinimo ir investicijoms reikalingos esminės informacijos prieinamumo pusiausvyra.“;

 

10) šio reglamento priede išdėstytas tekstas įterpiamas kaip Va priedas.

2 straipsnis
Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje

Europos Parlamento vardu Tarybos vardu

Pirmininkas Pirmininkas


PRIEDAS

„Va PRIEDAS

ES ATSIGAVIMO PROSPEKTE TEIKTINA BŪTINIAUSIA INFORMACIJA

- I  Santrauka

Į ES atsigavimo prospektą įtraukiama santrauka, parengta pagal 7 straipsnio 12a dalį. Ta santrauka neįtraukiama skaičiuojant didžiausią ES atsigavimo prospekto apimtį, nustatytą 14a straipsnio 2 dalies trečioje pastraipoje.

 

I. Emitento pavadinimas, įsisteigimo valstybė ▌, nuoroda į emitento interneto svetainę

Šio punkto tikslas – identifikuoti akcijas leidžiančią įmonę pagal jos teisinį ir komercinį pavadinimą, įskaitant jos juridinio asmens identifikatorių (LEI), įsisteigimo valstybę ▌ir interneto svetainę, kurioje investuotojai gali rasti informacijos apie įmonės veiklą, gaminamus produktus ar teikiamas paslaugas, pagrindines rinkas, kuriose ji konkuruoja, organizacinę struktūrą ir, jei taikoma, informaciją, įtrauktą pateikiant nuorodą.

II. Pareiškimas dėl atsakomybės

Šio punkto tikslas – identifikuoti asmenis, atsakingus už ES atsigavimo prospekto parengimą, ir įtraukti jų pareiškimą, kad, jų turimomis žiniomis, ES atsigavimo prospekte pateikta informacija atitinka faktus ir kad jame nėra praleista nieko, kas galėtų turėti įtakos jo reikšmei.

Jei taikoma, pareiškime pateikiama iš trečiųjų šalių gauta informacija, įskaitant tos informacijos šaltinį (-ius), eksperto teisėmis veikiančio asmens pareiškimai arba ataskaitos ir ši išsami informacija apie tą asmenį:

a) vardas ir pavardė (pavadinimas);

b) įmonės adresas;

c) kvalifikacijos sritys ir

d) su emitentu susiję esminiai turtiniai interesai (jei yra).

Pareiškime nurodoma kompetentinga institucija, patvirtinusi ES atsigavimo prospektą, kiek tai susiję su jame pateikiamos informacijos išsamumu, suprantamumu ir nuoseklumu, kaip nustatyta šiame reglamente, paaiškinama, kad toks patvirtinimas nėra emitento patvirtinimas ir kad ES atsigavimo prospektas yra parengtas pagal 14a straipsnį.

III. Rizikos veiksniai

Emitentui būdingos ir poveikio jo galimybėms įvykdyti su vertybiniais popieriais susijusius įsipareigojimus galinčios turėti reikšmingos rizikos, suskirstytos į keletą kategorijų, aprašymas pateikiamas skirsnyje „Rizikos veiksniai“.

Kiekvienoje kategorijoje pirmiausia nurodoma rizika, kuri emitento, siūlytojo arba asmens, prašančio įtraukti į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, vertinimu yra reikšmingiausia, atsižvelgiant į neigiamą poveikį emitentui ir tos rizikos atsiradimo tikimybę. ES atsigavimo prospekto turinys turi patvirtinti šiuos rizikos veiksnius.

 

IV. Finansinės ataskaitos

Finansines ataskaitas (metines ir pusmečio) reikalaujama skelbti už laikotarpį, apimantį 12 mėnesių iki ES atsigavimo prospekto patvirtinimo. Jei buvo paskelbtos ir metinės, ir pusmečio finansinės ataskaitos, reikalaujama pateikti tik metines ataskaitas, jei jų data vėlesnė už pusmečio finansinių ataskaitų datą.

Turi būti atliktas nepriklausomas metinių finansinių ataskaitų auditas. Audito ataskaita parengiama pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/43/EB[10] ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 537/2014[11].

Kai Direktyva 2006/43/EB ir Reglamentas (ES) Nr. 537/2014 netaikomi, turi būti atliktas metinių finansinių ataskaitų auditas arba nurodyta, ar ES atsigavimo prospekto tikslu jos atskleidžia tikrą ir teisingą vaizdą pagal valstybėje narėje taikomus arba jiems lygiaverčius audito standartus. Kitais atvejais ES atsigavimo prospekte turi būti:

a) aiškiai nurodoma, kokie audito standartai buvo taikyti;

b) paaiškinami bet kokie reikšmingi nukrypimai nuo tarptautinių audito standartų.

Kai teisės aktų nustatytą auditą atliekantys auditoriai atsisako patvirtinti metinių finansinių ataskaitų audito ataskaitas arba kai tokiose ataskaitose yra išlygų, nuomonės pakeitimų, atsakomybės ribojimo pareiškimų arba dalyko pabrėžimas, turi būti nurodyta priežastis ir tokios išlygos, pakeitimai, atsakomybės ribojimo pareiškimai arba dalyko pabrėžimas turi būti išsamiai atkartoti.

Taip pat įtraukiamas bet kokių reikšmingų grupės finansinės būklės pokyčių, įvykusių pasibaigus paskutiniam finansiniam laikotarpiui, kurio audituotos finansinės ataskaitos arba tarpinė finansinė informacija buvo paskelbtos, apibūdinimas arba atitinkamas paneigimas.

Jei taikoma, taip pat įtraukiama formali informacija.

 

IVa. Dividendų politika

Pateikiamas emitento dividendų paskirstymo ir akcijų atpirkimo, taip pat bet kokių esamų tokio paskirstymo ar atpirkimo apribojimų politikos apibūdinimas.

V. Informacija apie tendencijas

Šio punkto tikslas:

a) apibūdinti reikšmingiausias pastarojo meto gamybos, pardavimo ir atsargų, taip pat išlaidų ir pardavimo kainų tendencijas nuo praėjusių finansinių metų pabaigos iki ES atsigavimo prospekto datos;

b) pateikti informaciją apie visas žinomas tendencijas, neaiškumus, reikalavimus, įsipareigojimus ar įvykius, kurie pagrįstai galėtų turėti esminį poveikį emitento perspektyvai mažiausia einamaisiais finansiniais metais;

ba) pateikti informaciją apie emitento trumpalaikę ir ilgalaikę verslo strategiją ir tikslus, tiek finansinius, tiek nefinansinius, atsižvelgiant į COVID-19 krizę, jei taikytina.

Jei nė viena iš šio skirsnio a arba b punkte nurodytų tendencijų iš esmės nesikeičia, būtina tai nurodyti.

 

VI. Galutinė siūlymo kaina ir akcijų kiekis, įskaitant tvirtą akcininkų įsipareigojimą dėl daugiau kaip 5 % ir garantų pavadinimai (vardai ir pavardės).

Šio punkto tikslas – pateikti konkrečią informaciją apie akcijų siūlymo bendrą pardavimo vertę ir informaciją apie tvirtus stambiųjų akcininkų įsipareigojimus pasirašyti daugiau kaip 5 % siūlomų akcijų ir garantavimo susitarimus.

VII. Akcijų pasirašymo vieta ir terminas

Šio punkto tikslas – pateikti tokią svarbią informaciją apie viešai siūlomas akcijas:

a) tarptautinį vertybinių popierių identifikavimo numerį (ISIN);

b) informaciją apie akcijomis suteiktas teises, naudojimosi tomis teisėmis tvarką ir bet kokius tų teisių apribojimus;

c)  informaciją apie tai, kur galima pasirašyti akcijas, ir apie siūlymo galiojimo, įskaitant galimus pakeitimus, laikotarpį, taip pat prašymų pateikimo tvarkos apibūdinimą ir naujų akcijų emisijos datą.

VIII. Siūlymo priežastys ir pajamų naudojimas

Šio punkto tikslas – pateikti informaciją apie siūlymo priežastis ir, jei taikoma, apytikslę grynąją pajamų sumą pagal pagrindinę numatytą jų paskirtį pirmaeiliškumo tvarka.

Kai emitentui žinoma, kad numatomų pajamų neužteks finansavimui pagal visas siūlomas paskirtis, jis nurodo trūkstamos sumos dydį ir jos finansavimo šaltinius. Taip pat pateikiama išsami informacija apie pajamų panaudojimą turtui įsigyti, kitai, nei įprastinei veiklai, paskelbtam kitų verslo įmonių įsigijimui finansuoti arba įsiskolinimams panaikinti, sumažinti ar išpirkti.

VIIIa. Valstybės pagalbos gavimas

Šio punkto tikslas – pateikti informaciją apie tai, ar emitentas yra gavęs kokio nors pavidalo valstybės pagalbą, susijusią su atsigavimu, taip pat informaciją apie tos pagalbos tikslą, priemonės rūšį ir gautos pagalbos sumą bei sąlygas, jei jų yra.

IXa. Kapitalizacija ir įsiskolinimas

Likus ne daugiau kaip 90 dienų iki dokumento datos parengiamas pareiškimas dėl kapitalizacijos ir įsiskolinimo (atskirai nurodant garantuotuosius bei negarantuotuosius ir užtikrintuosius bei neužtikrintuosius įsiskolinimus). Terminas „įsiskolinimas“ taip pat apima netiesioginius ir neapibrėžtuosius įsiskolinimus.

Jei emitento kapitalizacijos ir įsiskolinimo būklė per 90 dienų laikotarpį iš esmės pasikeičia, pateikiama papildomos informacijos – aprašomi tie pokyčiai arba atnaujinami atitinkami skaičiai.

X. Pareiškimas dėl apyvartinio kapitalo

Šio punkto tikslas – pateikti pareiškimą apie tai, ar yra pakankamo apyvartinio kapitalo ▌ esamiems emitento poreikiams patenkinti, ar nėra. Jei pakankamo apyvartinio kapitalo nėra, turėtų būti pateikta informacija apie tai, kaip emitentas siūlo suformuoti papildomą reikalingą apyvartinį kapitalą.

XI. Interesų konfliktai

Šio punkto tikslas – pateikti informaciją apie visus su emisija susijusius interesų konfliktus.

XII. Gautinų sumų sumažėjimas ir akcijų valdymas po emisijos

Šio punkto tikslas – pateikti informaciją apie dalyvavimo akciniame kapitale ir gautinų akcinio kapitalo sumų ir balsavimo teisių sumažėjimą, kurį esami emitento akcininkai patirs padidinus kapitalą po viešo siūlymo.

 

 


 

VIDAUS RINKOS IR VARTOTOJŲ APSAUGOS KOMITETO NUOMONĖ (11.11.2020)

<CommissionInt>pateikta Ekonomikos ir pinigų politikos komitetui</CommissionInt>


<Titre>dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl ES atsigavimo prospekto ir finansų tarpininkams skirtų tikslinių pakeitimų siekiant padėti ekonomikai atsigauti nuo COVID-19 pandemijos iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2017/1129</Titre>

<DocRef>(COM(2020)0281 – C9-0206/2020 – 2020/0155(COD))</DocRef>

Nuomonės referentė: <Depute>Virginie Joron</Depute> 

PAKEITIMAI

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas ragina atsakingą Ekonomikos ir pinigų politikos komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

<RepeatBlock-Amend><Amend>Pakeitimas  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>2 konstatuojamoji dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2) Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2017/112914 nustatyti prospekto, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi viešai arba įtraukiami į prekybos Sąjungos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, rengimo, tvirtinimo ir platinimo reikalavimai. Siekiant padėti emitentams atsigauti nuo COVID-19 pandemijos sukelto ekonominio sukrėtimo, būtina atlikti tikslinius prospektų tvarkos pakeitimus. Tie pakeitimai turėtų suteikti galimybę emitentams ir finansų tarpininkams iškart po krizės sumažinti išlaidas ir atlaisvinti išteklius atsigavimo etape;

(2) Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2017/112914 nustatyti prospekto, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi viešai arba įtraukiami į prekybos Sąjungos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, rengimo, tvirtinimo ir platinimo reikalavimai. Siekiant padėti emitentams atsigauti nuo COVID-19 pandemijos sukelto ekonominio sukrėtimo, būtina atlikti tikslinius prospektų tvarkos pakeitimus. Jais turi būti paisoma Europos bendrosios rinkos principų ir skiriama dėmesio konkretiems mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ) ir startuolių poreikiams. Tie pakeitimai turėtų suteikti galimybę emitentams ir finansų tarpininkams iškart po krizės sumažinti išlaidas ir atlaisvinti išteklius atsigavimo etape. Pakeitimais taip pat siekiama apsaugoti neprofesionaliuosius investuotojus ir vartotojus, kad būtų skatinamas finansinis dalyvavimas, o santaupų turintys asmenys galėtų tapti investuotojais. Gaivinant ekonomiką po COVID-19 krizės MVĮ, verslininkams ir socialinei ekonomikai ypač svarbu turėti galimybių investuoti į nuosavą kapitalą;

_________________

_________________

14 14 2017 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/1129 dėl prospekto, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi viešai arba įtraukiami į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, ir kuriuo panaikinama Direktyva 2003/71/EB (OL L 168, 2017 6 30, p. 12).

14 14 2017 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/1129 dėl prospekto, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi viešai arba įtraukiami į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, ir kuriuo panaikinama Direktyva 2003/71/EB (OL L 168, 2017 6 30, p. 12).

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>2 a konstatuojamoji dalis (nauja)</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(2a) dėl COVID-19 krizės Sąjungos bendrovių ir ypač MVĮ bei startuolių padėtis tapo nestabili ir pažeidžiama. Tinkamais atvejais, siekiant palengvinti Sąjungos bendrovių finansavimą ir įvairinti jų finansavimo šaltinius, ypatingą dėmesį skiriant MVĮ (įskaitant startuolius ir vidutinės kapitalizacijos įmones), pašalinus nepagrįstas kliūtis ir biurokratinę naštą galėtų pagerėti tų įmonių galimybės patekti į akcijų rinkas, o neprofesionaliesiems ir stambiesiems investuotojams atsivertų įvairesnės, ilgesnio laikotarpio ir konkurencingesnės investavimo galimybės. Atsižvelgiant į tai, šiuo reglamentu taip pat turėtų būti siekiama sudaryti palankesnes sąlygas potencialiems investuotojams sužinoti apie investavimo galimybes įmonėse, nes jiems dažnai sunku vertinti naujas ir mažas įmones, turinčias mažai verslo patirties, ir dėl to atsiranda trukdžių naujoms novatoriškoms įmonėms, ypač jauniems verslininkams;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>3 konstatuojamoji dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3) kredito įstaigos aktyviai dalyvauja ekonomikos gaivinimo procese remdamos įmones, kurioms reikalingas finansavimas, ir numatoma, kad joms teks labai svarbus vaidmuo atsigavimo etape. Reglamentu (ES) 2017/2019 kredito įstaigoms taikoma prievolės skelbti prospektą išimtis nepertraukiamai ar pakartotinai leidžiamų ne nuosavybės vertybinių popierių siūlymų atveju, jeigu jų agreguota suma neviršija 75 mln. EUR per 12 mėnesių laikotarpį. Ta išimties taikymo riba turėtų būti padidinta ribotam laikotarpiui, kad kredito įstaigoms būtų sudarytos palankesnės sąlygos pritraukti lėšų ir suteikta galimybių paremti klientus realiojoje ekonomikoje. Kadangi ši priemonė skirta tik atsigavimo etapui, ji turėtų būti taikoma ribotą 18 mėnesių laikotarpį;

(3) kredito įstaigos aktyviai dalyvauja ekonomikos gaivinimo procese remdamos įmones, kurioms reikalingas finansavimas, ir numatoma, kad joms teks labai svarbus vaidmuo atsigavimo etape. Reglamentu (ES) 2017/2019 kredito įstaigoms taikoma prievolės skelbti prospektą išimtis nepertraukiamai ar pakartotinai leidžiamų ne nuosavybės vertybinių popierių siūlymų atveju, jeigu jų agreguota suma neviršija 75 mln. EUR per 12 mėnesių laikotarpį. Ta išimties taikymo riba turėtų būti padidinta ribotam laikotarpiui, kad kredito įstaigoms būtų sudarytos palankesnės sąlygos pritraukti lėšų ir suteikta galimybių paremti klientus realiojoje ekonomikoje. Kadangi ši priemonė skirta tik atsigavimo etapui, ji turėtų būti taikoma ribotą 21 mėnesio laikotarpį;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>7 konstatuojamoji dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7) į ES atsigavimo prospektą turėtų būti įtraukta trumpa santrauka, kurioje būtų nurodyta investuotojams, visų pirma mažmeniniams investuotojams, naudinga informacija. Ta santrauka turėtų būti atskira ES atsigavimo prospekto dalis ir joje turėtų būti pateikta pagrindinė informacija, kuria remdamiesi investuotojai galėtų nuspręsti, kuriais siūlomais arba į prekybos sąrašus įtrauktais vertybiniais popieriais pasidomėti išsamiau peržiūrint visą ES atsigavimo prospektą, kad būtų galima priimti sprendimą;

(7) į ES atsigavimo prospektą turėtų būti įtraukta trumpa santrauka, kurioje būtų nurodyta investuotojams, visų pirma mažmeniniams investuotojams, santaupų turintiems asmenims, MVĮ ir startuoliams naudinga informacija. Ta santrauka turėtų būti pateikta ES atsigavimo prospekto pradžioje ir joje turėtų būti pateikta pagrindinė, tiksli ir aktuali informacija, kuria remdamiesi investuotojai galėtų nuspręsti, kuriais siūlomais arba į prekybos sąrašus įtrauktais vertybiniais popieriais pasidomėti išsamiau, o tada jie galėtų peržiūrėti visą ES atsigavimo prospektą ir priimti sprendimą. Rengiant ES atsigavimo prospektą labai svarbu laikytis bendrosios rinkos požiūrio ir vengti valstybių narių fragmentacijos. Toks požiūris turi būti užtikrinamas visose valstybėse narėse suteikiant prieigą prie ES atsigavimo prospekto, taip pat užtikrinant koordinavimą dėl kalbos, formos ir prieigos prie ES atsigavimo prospekto, siekiant sudaryti investuotojams galimybių patiems įvertinti ir suprasti susijusią riziką;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>7 a konstatuojamoji dalis (nauja)</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(7a) nesuderinta ES atsigavimo prospekte pateikiamos informacijos struktūra gali sudaryti sunkumų potencialiems investuotojams aiškiai suprasti investicijų riziką ir atitinkamai padidinti rinkos fragmentaciją. Siekiant visoje Sąjungoje užtikrinti pakankamą informacijos aiškumo lygį ta informacija turėtų būti teikiama aiškiai ir suprantamai, kad neprofesionalieji investuotojai galėtų patys įvertinti ir suprasti susijusią riziką. Valstybės narės, kurioje pateikiamas pasiūlymas, kompetentinga institucija ir, jei įmanoma, emitentas turėtų padaryti šią informaciją lengvai prieinamą. Emitentai turėtų pateikti Va priede nurodytą informaciją ta pačia tvarka, kokia nurodyta tame priede;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>6</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>10 konstatuojamoji dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10) Reglamente (ES) 2017/1129 reikalaujama, kad finansų tarpininkai informuotų investuotojus apie priedo paskelbimo galimybę ir tam tikromis aplinkybėmis susisiektų su investuotojais tą pačią dieną, kai priedas paskelbiamas. Dėl investuotojų, su kuriais reikia susisiekti, skaičiaus ir dėl termino, per kurį būtina su jais susisiekti, gali kilti sunkumų. Siekiant palengvinti finansų tarpininkų darbą ir atlaisvinti jų išteklius, ir kartu išlaikyti aukštą investuotojų apsaugos lygį, turėtų būti nustatyta proporcingesnė tvarka. Ta tvarka turėtų būti nustatyta, su kuriais investuotojais finansų tarpininkai turėtų susisiekti, kai paskelbiamas priedas, ir pratęstas terminas, per kurį tai reikia padaryti;

(10) Reglamente (ES) 2017/1129 reikalaujama, kad finansų tarpininkai informuotų investuotojus apie priedo paskelbimo galimybę ir tam tikromis aplinkybėmis susisiektų su investuotojais tą pačią dieną, kai priedas paskelbiamas. Dėl termino, per kurį turi būti susisiekta su investuotojais, taip pat dėl investuotojų, su kuriais reikia susisiekti, skaičiaus gali kilti sunkumų finansų tarpininkams. Siekiant palengvinti finansų tarpininkų darbą ir atlaisvinti jų išteklius, ir kartu išlaikyti aukštą investuotojų apsaugos lygį, turėtų būti nustatyta proporcingesnė tvarka. Ta tvarka turėtų būti nustatyta, su kuriais investuotojais finansų tarpininkai turėtų susisiekti, kai paskelbiamas priedas, ir turėtų būti pratęstas terminas, per kurį tai reikia padaryti;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>7</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>11 konstatuojamoji dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11) kadangi ES atsigavimo prospektas skirtas naudoti tik atsigavimo etapu, šio prospekto tvarka turėtų nustoti galioti praėjus 18 mėnesių nuo šio reglamento taikymo pradžios dienos. Siekiant užtikrinti ES atsigavimo prospektų tęstinumą, tiems prospektams, kurie buvo patvirtinti iki tvarkos galiojimo pabaigos, turėtų būti taikoma tęstinumo nuostata;

(11) kadangi ES atsigavimo prospektas skirtas naudoti tik atsigavimo etapu, šio prospekto tvarka turėtų nustoti galioti praėjus 21 mėnesiui nuo šio reglamento taikymo pradžios dienos. Siekiant užtikrinti ES atsigavimo prospektų tęstinumą, tiems ES atsigavimo prospektams, kurie buvo patvirtinti iki tvarkos galiojimo pabaigos, turėtų būti taikoma tęstinumo nuostata;

</Amend><Amend>Pakeitimas  <NumAm>8</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>12 konstatuojamoji dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12) iki 2022 m. liepos 21 d. Komisija turėtų pateikti Europos Parlamentui ir Tarybai šio reglamento taikymo ataskaitą ir, jei tikslinga, pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto. Į šią peržiūrą turėtų būti įtrauktas vertinimas, ar ES atsigavimo prospektams taikoma informacijos atskleidimo tvarka yra tinkama šio reglamento tikslams pasiekti;

(12) iki 2022 m. liepos 21 d. Komisija turėtų pateikti Europos Parlamentui ir Tarybai šio reglamento taikymo ataskaitą ir, jei tikslinga, pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto. Į šią peržiūrą turėtų būti įtrauktas vertinimas, ar ES atsigavimo prospektams taikoma informacijos atskleidimo tvarka yra tinkama šio reglamento tikslams pasiekti, ir, jei manoma, kad tinkama, į pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto turėtų būti įtraukta nuolatinė prospekto forma, kuri sumažintų naštą, susijusią su antrinėmis emisijomis, kurias apima ES atsigavimo prospektas. Tas vertinimas turėtų apimti klausimą, ar ES atsigavimo prospekto nuostatose tinkamai išlaikyta emitentui tenkančios administracinės naštos mažinimo ir investuotojų apsaugos pusiausvyra;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>9</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>1 straipsnio 1 dalies 1 punktas</Article>

<DocAmend2>Reglamentas (ES) 2017/1129</DocAmend2>

<Article2>1 straipsnio 4 dalies k punkto įžanginė dalis</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

k) nuo [šio reglamento taikymo pradžios dienos] iki [18 mėnesių nuo šio reglamento taikymo pradžios dienos] ne nuosavybės vertybiniams popieriams, kuriuos nepertraukiamai ar pakartotinai leidžia kredito įstaiga, jei vienai kredito įstaigai tenkanti bendra agreguota Sąjungoje siūlomų vertybinių popierių pardavimo vertė per 12 mėnesių laikotarpį yra mažesnė nei 150 000 000 EUR ir jeigu tie vertybiniai popieriai:

k) nuo [šio reglamento taikymo pradžios dienos] iki [21 mėnuo nuo šio reglamento taikymo pradžios dienos] ne nuosavybės vertybiniams popieriams, kuriuos nepertraukiamai ar pakartotinai leidžia kredito įstaiga, jei vienai kredito įstaigai tenkanti bendra agreguota Sąjungoje siūlomų vertybinių popierių pardavimo vertė per 12 mėnesių laikotarpį yra mažesnė nei 150 000 000 EUR ir jeigu tie vertybiniai popieriai:

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>10</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>1 straipsnio 1 dalies 3 punktas</Article>

<DocAmend2>Reglamentas (ES) 2017/1129</DocAmend2>

<Article2>7 straipsnio 12a dalies b a punktas (naujas)</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba) rengiama pagal šio reglamento 27 straipsnį;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>11</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>1 straipsnio 1 dalies 3 punktas</Article>

<DocAmend2>Reglamentas (ES) 2017/1129</DocAmend2>

<Article2>7 straipsnio 12 a dalies c punkto i papunktis</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

i) įvado, kuriame pateikiamas įspėjimas, apibrėžtas šio straipsnio 5 dalyje;

i) įvado, kuriame pateikiami įspėjimai ir prospekto patvirtinimo data, kaip nustatyta šio straipsnio 5 dalyje;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>12</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>1 straipsnio 1 dalies 4 punktas</Article>

<DocAmend2>Reglamentas (ES) 2017/1129</DocAmend2>

<Article2>14a straipsnio 2 dalies 1 pastraipos b punktas</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) esminę informaciją apie akcijas, emisijos priežastis ir jos poveikį bendrai emitento kapitalo struktūrai ir pajamų panaudojimą.

b) esminę informaciją apie akcijas, vertybinių popierių suteikiamas teises, įskaitant bet kokius naudojimosi tomis teisėmis apribojimus ir tvarką, emisijos priežastis ir jos poveikį bendrai emitento kapitalo struktūrai, informaciją apie kapitalizaciją ir įsiskolinimą, pareiškimą dėl apyvartinio kapitalo ir pajamų panaudojimą.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>13</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>1 straipsnio 1 dalies 4 punktas</Article>

<DocAmend2>Reglamentas (ES) 2017/1129</DocAmend2>

<Article2>14a straipsnio 2 dalies 2 pastraipa</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

ES atsigavimo prospekte pateikiama informacija turi būti rašytinė ir pateikta lengvai analizuojama, glausta bei suprantama forma, ir turi suteikti investuotojams galimybę priimti informacija pagrįstą investavimo sprendimą. Kompetentinga institucija taip pat atsižvelgia į tai, ar emitentas yra viešai atskleidęs reglamentuojamą informaciją pagal Direktyvą 2004/109/EB, jei taikoma, ir Reglamentą (ES) Nr. 596/2014, taip pat, jei taikoma, Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2017/565 nurodytą informaciją.

ES atsigavimo prospekte pateikiama informacija turi būti išdėstyta raštu aiškia, glausta ir suprantama kalba, ji turi būti pateikta investuotojams ir ypač MVĮ bei santaupų turintiems asmenims suprantama, lengvai analizuojama, glausta bei suvokiama forma, ir turi suteikti jiems galimybę priimti informacija pagrįstą investavimo sprendimą. Kompetentinga institucija taip pat atsižvelgia į tai, ar emitentas yra viešai atskleidęs reglamentuojamą informaciją pagal Direktyvą 2004/109/EB, jei taikoma, ir Reglamentą (ES) Nr. 596/2014, taip pat, jei taikoma, Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2017/565 nurodytą informaciją. Kompetentinga institucija užtikrina, kad atsigavimo prospektas būtų lengvai prieinamas investuotojams.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>14</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>1 straipsnio 1 dalies 4 punktas</Article>

<DocAmend2>Reglamentas (ES) 2017/1129</DocAmend2>

<Article2>14a straipsnio 2 dalies 5 pastraipa</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Emitentai gali nuspręsti, kokia tvarka Va priede nurodytą informaciją pateikti ES atsigavimo prospekte.“;

Teikdami reikiamą informaciją ES atsigavimo prospekte, emitentai turėtų laikytis Va priede nurodytos informacijos tvarkos.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>15</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>1 straipsnio 1 dalies 7 punkto a papunktis</Article>

<DocAmend2>Reglamentas (ES) 2017/1129</DocAmend2>

<Article2>23 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„2. Jeigu prospektas susijęs su vertybinių popierių viešu siūlymu, investuotojai, kurie jau yra sutikę įsigyti vertybinių popierių arba juos pasirašyti prieš paskelbiant priedą, turi teisę atšaukti savo sutikimą, kuria jie gali pasinaudoti per tris darbo dienas po priedo paskelbimo, jeigu 1 dalyje nurodytas svarbus naujas veiksnys, reikšminga klaida arba reikšmingas netikslumas atsirado arba buvo pastebėtas prieš pasibaigiant siūlymo laikotarpiui arba prieš pateikiant vertybinius popierius, priklausomai nuo to, kas įvyks anksčiau. Šį laikotarpį emitentas arba siūlytojas gali pratęsti. Galutinis teisės atšaukti sutikimą terminas nurodomas priede.“;

„2. Jeigu prospektas susijęs su vertybinių popierių viešu siūlymu, investuotojai, kurie jau yra sutikę įsigyti vertybinių popierių arba juos pasirašyti prieš paskelbiant priedą, turi teisę, kuria jie gali pasinaudoti per dvi darbo dienas po priedo paskelbimo, atšaukti savo sutikimą, jeigu 1 dalyje nurodytas svarbus naujas veiksnys, reikšminga klaida arba reikšmingas netikslumas atsirado arba buvo pastebėtas prieš pasibaigiant siūlymo laikotarpiui arba prieš pateikiant vertybinius popierius, priklausomai nuo to, kas įvyks anksčiau. Šį laikotarpį emitentas arba siūlytojas gali pratęsti. Galutinis teisės atšaukti sutikimą terminas nurodomas priede.“;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>16</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>1 straipsnio 1 dalies 7 punkto b a papunktis (naujas)</Article>

<DocAmend2>Reglamentas (ES) 2017/1129</DocAmend2>

<Article2>23 straipsnio 7a dalis (nauja)</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba) papildoma šia dalimi:

 

„7a. 23 straipsnio 2 ir 3 dalyse nustatyta tvarka nustoja galioti praėjus 21 mėnesiui nuo šio reglamento taikymo pradžios dienos.“

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>17</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>1 straipsnio 1 dalies 8 punktas</Article>

<DocAmend2>Reglamentas (ES) 2017/1129</DocAmend2>

<Article2>47a straipsnio 1 dalis</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

14 a straipsnyje nustatyta tvarka nustoja galioti [18 mėnesių nuo šio reglamento taikymo pradžios dienos].

14a straipsnyje nustatyta tvarka nustoja galioti [21 mėnuo nuo šio reglamento taikymo pradžios dienos].

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>18</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>1 straipsnio 1 dalies 8 punktas</Article>

<DocAmend2>Reglamentas (ES) 2017/1129</DocAmend2>

<Article2>47a straipsnio 2 dalis</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Pagal 14a straipsnį parengtiems ir nuo [šio reglamento taikymo pradžios dienos] iki [18 mėnesių nuo šio reglamento taikymo pradžios dienos] patvirtintiems ES atsigavimo prospektams tas straipsnis ir toliau taikomas iki jų galiojimo pabaigos arba dvylika mėnesių nuo [18 mėnesių nuo šio reglamento taikymo pradžios datos], priklausomai nuo to, kas įvyks anksčiau.“;

Pagal 14a straipsnį parengtiems ir nuo [šio reglamento taikymo pradžios dienos] iki [21 mėnuo nuo šio reglamento taikymo pradžios dienos] patvirtintiems ES atsigavimo prospektams tas straipsnis ir toliau taikomas iki jų galiojimo pabaigos arba dvylika mėnesių nuo [21 mėnuo nuo šio reglamento taikymo pradžios datos], priklausomai nuo to, kas įvyks anksčiau.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>19</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>1 straipsnio 1 dalies 9 punktas</Article>

<DocAmend2>Reglamentas (ES) 2017/1129</DocAmend2>

<Article2>48 straipsnio 2 dalies b punktas</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) analizė, ar ES augimo prospektu užtikrinama tinkama investuotojų apsaugos ir asmenims, kurie turi teisę juo naudotis, tenkančios administracinės naštos mažinimo pusiausvyra;

b) analizė, ar ES augimo prospektu užtikrinama tinkama investuotojų, visų pirma neprofesionaliųjų investuotojų, MVĮ ir startuolių, apsaugos ir asmenims, kurie turi teisę juo naudotis, tenkančios administracinės naštos mažinimo pusiausvyra;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>20</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>1 straipsnio 1 dalies 9 punktas</Article>

<DocAmend2>Reglamentas (ES) 2017/1129</DocAmend2>

<Article2>48 straipsnio 2 dalies c punktas</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c) patvirtintų ES atsigavimo prospektų skaičius ir to skaičiaus raidos analizė;

c) patvirtintų standartinių prospektų, ES augimo prospektų ir ES atsigavimo prospektų skaičius ir to skaičiaus raidos analizė;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>21</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>1 straipsnio 1 dalies 9 punktas</Article>

<DocAmend2>Reglamentas (ES) 2017/1129</DocAmend2>

<Article2>48 straipsnio 2 dalies e punktas</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e) analizė, ar ES atsigavimo prospektais užtikrinama tinkama investuotojų apsaugos ir asmenims, kurie turi teisę jais naudotis, tenkančios administracinės naštos mažinimo pusiausvyra.“;

e) analizė, ar ES atsigavimo prospekto daromas poveikis užtikrina tinkamą investuotojų, visų pirma neprofesionaliųjų investuotojų, MVĮ ir startuolių, apsaugos, prieigos prie informacijos ir asmenims, kurie turi teisę jais naudotis, tenkančios administracinės naštos mažinimo pusiausvyrą;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>22</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>1 straipsnio 1 dalies 9 punktas</Article>

<DocAmend2>Reglamentas (ES) 2017/1129</DocAmend2>

<Article2>48 straipsnio 2 dalies e a punktas (naujas)</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ea) analizė, ar reikia keisti prieduose nustatytus reikalavimus;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>23</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>1 straipsnio 1 dalies 9 punktas</Article>

<DocAmend2>Reglamentas (ES) 2017/1129</DocAmend2>

<Article2>48 straipsnio 2 dalies e b punktas (naujas)</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

eb) investuotojų, pasinaudojusių savo teise atsisakyti, atšauktų investicijų apimtis ir jų bendros investicijų apimties procentinė dalis, suskirstyta pagal standartinius prospektus, ES augimo prospektus ir ES atsigavimo prospektus; taip pat tais duomenimis remiantis atliktas įvertinimas, ar teisės atsisakyti trukmė ir pobūdis yra tinkami ir nedaro žalos kapitalo pritraukimo proceso veiksmingumui ar investuotojų apsaugai;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>24</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>1 straipsnio 1 dalies 9 punktas</Article>

<DocAmend2>Reglamentas (ES) 2017/1129</DocAmend2>

<Article2>48 straipsnio 2 dalies e c punktas (naujas)</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ec) investuotojų, emitentų, siūlytojų ar finansų tarpininkų ir trečiųjų asmenų neteisėtų veiksmų ir nesąžiningo elgesio, susijusio su šiuo reglamentu, rūšys ir tendencijos;

</Amend><Amend>Pakeitimas  <NumAm>25</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>1 straipsnio 1 dalies 9 punktas</Article>

<DocAmend2>Reglamentas (ES) 2017/1129</DocAmend2>

<Article2>48 straipsnio 2 dalies e d punktas (naujas)</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ed) rizikos, sąnaudų ir naudos analizė, ar ES atsigavimo prospektai gali tapti nuolatine prospektų forma.“;

</Amend><Amend>Pakeitimas  <NumAm>26</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>I priedas</Article>

<DocAmend2>Reglamentas (ES) 2017/1129</DocAmend2>

<Article2>Va priedo I skyriaus 1 dalis</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Šio punkto tikslas – identifikuoti akcijas leidžiančią įmonę, įskaitant jos juridinio asmens identifikatorių (LEI), įsisteigimo valstybę narę ir interneto svetainę, kurioje investuotojai gali rasti informacijos apie įmonės veiklą, gaminamus produktus ar teikiamas paslaugas, pagrindines rinkas, kuriose ji konkuruoja, organizacinę struktūrą ir, jei taikoma, informaciją, įtrauktą pateikiant nuorodą.

Šio punkto tikslas – skatinti didesnį skaidrumą ir identifikuoti akcijas leidžiančią įmonę, įskaitant jos juridinio asmens identifikatorių (LEI), įsisteigimo valstybę narę ir interneto svetainę (jei tokia yra), kurioje investuotojai gali rasti informacijos apie įmonės veiklą ir šio priedo IV skirsnio ketvirtoje pastraipoje nustatytą atsakomybės ribojimo pranešimą, gaminamus produktus ar teikiamas paslaugas, pagrindines rinkas, kuriose ji konkuruoja, organizacinę struktūrą ir, jei taikoma, informaciją, įtrauktą pateikiant nuorodą.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>27</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>I priedas</Article>

<DocAmend2>Reglamentas (ES) 2017/1129</DocAmend2>

<Article2>Va priedo III skyriaus 1 dalis</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Šio punkto tikslas – apibūdinti emitentui ir akcijoms būdingą reikšmingiausią riziką.

Emitentui būdingos ir poveikio jo galimybėms įvykdyti su vertybiniais popieriais susijusius įsipareigojimus galinčios turėti reikšmingos rizikos, suskirstytos į keletą kategorijų, aprašymas pateikiamas skirsnyje „Rizikos veiksniai“.

 

Kiekvienoje kategorijoje pirmiausia nurodoma rizika, kuri emitento, siūlytojo arba asmens, prašančio įtraukti į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, vertinimu yra reikšmingiausia, atsižvelgiant į neigiamą poveikį emitentui ir jos atsiradimo tikimybę. Rizikos veiksniai nurodomi registracijos dokumente.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>28</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>I priedas</Article>

<DocAmend2>Reglamentas (ES) 2017/1129</DocAmend2>

<Article2>Va priedo IX skirsnio pavadinimas</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

IX. Pareiškimas dėl apyvartinio kapitalo

IX. Pareiškimas dėl apyvartinio kapitalo ir pareiškimas dėl kapitalizacijos ir įsiskolinimo

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>29</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>I priedas</Article>

<DocAmend2>Reglamentas (ES) 2017/1129</DocAmend2>

<Article2>Va priedo IX skirsnis</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Šio punkto tikslas – pateikti informaciją apie tai, ar apyvartinio kapitalo pakanka esamiems emitento poreikiams patenkinti, o jei ne, nurodyti, kaip emitentas siūlo suformuoti papildomą reikalingą apyvartinį kapitalą.

Šio punkto tikslas – suteikti informacijos apie emitento kapitalizaciją ir įsiskolinimą, taip pat informaciją apie tai, ar apyvartinio kapitalo pakanka esamiems emitento poreikiams patenkinti. Jei apyvartinio kapitalo nepakanka, emitentas privalo aiškiai nurodyti, kaip jis siūlo suformuoti papildomą reikalingą apyvartinį kapitalą.

</Amend>

</RepeatBlock-Amend>

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Dalinis Reglamento (ES) 2017/1129 keitimas dėl ES atsigavimo prospekto ir finansų tarpininkams skirtų tikslinių pakeitimų siekiant padėti ekonomikai atsigauti nuo COVID-19 pandemijos

Nuorodos

COM(2020)0281 – C9-0206/2020 – 2020/0155(COD)

Atsakingas komitetas

 Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ECON

14.9.2020

 

 

 

Nuomonę pateikė

 Paskelbimo plenariniame posėdyje data

IMCO

14.9.2020

Nuomonės referentas (-ė)

 Paskyrimo data

Virginie Joron

2.9.2020

Priėmimo data

9.11.2020

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

44

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Alex Agius Saliba, Andrus Ansip, Pablo Arias Echeverría, Alessandra Basso, Brando Benifei, Adam Bielan, Biljana Borzan, Vlad-Marius Botoş, Markus Buchheit, Anna Cavazzini, Dita Charanzová, Deirdre Clune, David Cormand, Carlo Fidanza, Alexandra Geese, Sandro Gozi, Maria Grapini, Svenja Hahn, Virginie Joron, Eugen Jurzyca, Arba Kokalari, Marcel Kolaja, Kateřina Konečná, Andrey Kovatchev, Jean-Lin Lacapelle, Maria-Manuel Leitão-Marques, Morten Løkkegaard, Adriana Maldonado López, Antonius Manders, Beata Mazurek, Leszek Miller, Dan-Ştefan Motreanu, Kris Peeters, Anne-Sophie Pelletier, Miroslav Radačovský, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Róża Thun und Hohenstein, Kim Van Sparrentak, Marion Walsmann, Marco Zullo

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Marco Campomenosi

 


 

 

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

44

+

ECR

Adam Bielan, Carlo Fidanza, Eugen Jurzyca, Beata Mazurek

GUE/NGL

Kateřina Konečnám, Anne-Sophie Pelletier

ID

Alessandra Basso, Markus Buchheit, Marco Campomenosi, Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

NI

Miroslav Radačovský, Marco Zullo

PPE

Pablo Arias Echeverría, Deirdre Clune, Arba Kokalari, Andrey Kovatchev, Antonius Manders, Dan-Ştefan Motreanu, Kris Peeters, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Róża Thun und Hohenstein, Marion Walsmann, Ivan Štefanec

Renew

Andrus Ansip, Vlad-Marius Botoş, Dita Charanzová, Sandro Gozi, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard

S&D

Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Biljana Borzan, Maria Grapini, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Leszek Miller, Christel Schaldemose

Verts/ALE

Anna Cavazzini, David Cormand, Alexandra Geese, Marcel Kolaja, Kim Van Sparrentak

 

0

-

 

 

 

0

0

 

 

 

Sutartiniai ženklai:

+ : 

- : prieš

0 : susilaikė

 

 


 

ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Dalinis Reglamento (ES) 2017/1129 keitimas dėl ES atsigavimo prospekto ir finansų tarpininkams skirtų tikslinių pakeitimų siekiant padėti ekonomikai atsigauti nuo COVID-19 pandemijos

Nuorodos

COM(2020)0281 – C9-0206/2020 – 2020/0155(COD)

Pateikimo EP data

27.7.2020

 

 

 

Atsakingas komitetas

 Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ECON

14.9.2020

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

 Paskelbimo plenariniame posėdyje data

IMCO

14.9.2020

 

 

 

Pranešėjai

 Paskyrimo data

Ondřej Kovařík

7.9.2020

 

 

 

Priėmimo data

19.11.2020

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

47

5

7

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Gunnar Beck, Marek Belka, Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Gilles Boyer, Francesca Donato, Derk Jan Eppink, Engin Eroglu, Markus Ferber, Jonás Fernández, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Luis Garicano, Sven Giegold, Valentino Grant, Claude Gruffat, José Gusmão, Enikő Győri, Eero Heinäluoma, Danuta Maria Hübner, Stasys Jakeliūnas, Othmar Karas, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Georgios Kyrtsos, Aurore Lalucq, Philippe Lamberts, Aušra Maldeikienė, Pedro Marques, Costas Mavrides, Jörg Meuthen, Csaba Molnár, Siegfried Mureşan, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Piernicola Pedicini, Lídia Pereira, Sirpa Pietikäinen, Dragoș Pîslaru, Evelyn Regner, Antonio Maria Rinaldi, Alfred Sant, Joachim Schuster, Ralf Seekatz, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Irene Tinagli, Ernest Urtasun, Inese Vaidere, Johan Van Overtveldt, Stéphanie Yon-Courtin, Marco Zanni, Roberts Zīle

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Manon Aubry, Patryk Jaki, Eugen Jurzyca, Maximilian Krah, Ville Niinistö, Mick Wallace

Pateikimo data

19.11.2020

 


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

47

+

PPE

Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Markus Ferber, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Aušra Maldeikienė, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Lídia Pereira, Sirpa Pietikäinen, Andreas Schwab, Inese Vaidere

S&D

Marek Belka, Jonás Fernández, Eero Heinäluoma, Pedro Marques, Costas Mavrides, Csaba Molnár, Evelyn Regner, Alfred Sant, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Irene Tinagli

Renew

Gilles Boyer, Engin Eroglu, Luis Garicano, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Caroline Nagtegaal, Dragoș Pîslaru, Stéphanie Yon-Courtin

Verts/ALE

Sven Giegold, Claude Gruffat, Philippe Lamberts, Ville Niinistö, Ernest Urtasun

ECR

Derk Jan Eppink, Patryk Jaki, Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

NI

Piernicola Pedicini

 

5

-

S&D

Aurore Lalucq

Verts/ALE

Stasys Jakeliūnas

GUE/NGL

Manon Aubry, José Gusmão, Mick Wallace

 

7

0

ID

Gunnar Beck, Francesca Donato, Valentino Grant, Maximilian Krah, Jörg Meuthen, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

 

Sutartiniai ženklai:

+ : 

- : prieš

0 : susilaikė

 

 

[1] Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.

[*] Pakeitimai: naujas ar pakeistas tekstas žymimas pusjuodžiu kursyvu, o išbrauktas tekstas nurodomas simboliu ▌.

[2] COM(2020) 456 final, 2020 5 27.

[3] 2017 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/1129 dėl prospekto, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi viešai arba įtraukiami į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, ir kuriuo panaikinama Direktyva 2003/71/EB (OL L 168, 2017 6 30, p. 12).

[4] 2019 m. kovo 14 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2019/980, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/1129 papildomas nuostatomis dėl prospekto, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi viešai arba įtraukiami į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, formato, turinio, tikrinimo ir tvirtinimo ir kuriuo panaikinamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 809/2004 (OL L 166, 2019 6 21, p. 26).

[5] 2020 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas 2020/852 dėl sistemos tvariam investavimui palengvinti sukūrimo, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2019/2088 (OL L 198, 2020 6 22, p. 13).

[6] 2014 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/95/ES, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2013/34/ES nuostatos dėl tam tikrų didžiųjų įmonių ir grupių nefinansinės ir įvairovės informacijos atskleidimo (OL L 330, 2014 11 15, p. 1).

[7] 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 596/2014 dėl piktnaudžiavimo rinka (Piktnaudžiavimo rinka reglamentas) ir kuriuo panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/6/EB ir Komisijos direktyvos 2003/124/EB, 2003/125/EB ir 2004/72/EB (OL L 173, 2014 6 12, p. 1).

[8] 2004 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/109/EB dėl informacijos apie emitentus, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, skaidrumo reikalavimų suderinimo, iš dalies keičianti Direktyvą 2001/34/EB (OL L 390, 2004 12 31, p. 38).

[9] 2016 m. balandžio 25 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2017/565, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES papildoma nuostatomis dėl investicinių įmonių organizacinių reikalavimų bei veiklos sąlygų ir toje direktyvoje apibrėžtų terminų (OL L 87, 2017 3 31, p. 1).

[10] 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/43/EB dėl teisės aktų nustatyto metinės finansinės atskaitomybės ir konsoliduotos finansinės atskaitomybės audito, iš dalies keičianti Tarybos direktyvas 78/660/EEB ir 83/349/EEB bei panaikinanti Tarybos direktyvą 84/253/EEB (OL L 157, 2006 6 9, p. 87).

[11] 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 537/2014 dėl konkrečių viešojo intereso įmonių teisės aktų nustatyto audito reikalavimų, kuriuo panaikinamas Komisijos sprendimas 2005/909/EB (OL L 158, 2014 5 27, p. 77).

Atnaujinta: 2020 m. gruodžio 4 d.Teisinė informacija - Privatumo politika