VERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2017/1129 wat betreft het EU-herstelprospectus en gerichte aanpassingen voor financiële tussenpersonen om bij te dragen aan het herstel van de COVID-19-pandemie

19.11.2020 - (COM(2020)0281 – C9-0206/2020 – 2020/0155(COD)) - ***I

Commissie economische en monetaire zaken
Rapporteur: Ondřej Kovařík


Procedure : 2020/0155(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
A9-0228/2020
Ingediende teksten :
A9-0228/2020
Stemmingen :
Aangenomen teksten :

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2017/1129 wat betreft het EU-herstelprospectus en gerichte aanpassingen voor financiële tussenpersonen om bij te dragen aan het herstel van de COVID-19-pandemie

(COM(2020)0281 – C9-0206/2020 – 2020/0155(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

 gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2020)0281),

 gezien artikel 294, lid 2, en artikel 114 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C9-0206/2020),

 gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

 gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 29 oktober 2020[1],

 gezien artikel 59 van zijn Reglement,

 gezien het advies van de Commissie interne markt en consumentenbescherming,

 gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken (A9-0228/2020),

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2. verzoekt de Commissie om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien zij haar voorstel vervangt, ingrijpend wijzigt of voornemens is het ingrijpend te wijzigen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

 

Amendement  1

AMENDEMENTEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT[*]

 

---------------------------------------------------------

2020/0155 (COD)

 

Voorstel voor een

 

VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

tot wijziging van Verordening (EU) 2017/1129 wat betreft het EU-herstelprospectus en gerichte aanpassingen voor financiële tussenpersonen om bij te dragen aan het herstel van de COVID-19-pandemie

(Voor de EER relevante tekst)

 

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 114,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Na toezending van het ontwerp van wetgevingshandeling aan de nationale parlementen,

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité,

Handelend volgens de gewone wetgevingsprocedure,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) De COVID-19-pandemie heeft zware gevolgen voor mensen en bedrijven en de gezondheidszorgstelsels en economieën van de lidstaten. De Commissie heeft in haar mededeling aan het Europees Parlement, de Europese Raad, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de regioʼs van 27 mei 2020 met als titel “Het moment van Europa: herstel en voorbereiding voor de volgende generatie”[2] benadrukt dat liquiditeit en toegang tot financiering in de komende maanden knelpunten zullen blijven. Het is daarom van cruciaal belang dat het herstel van de zware economische schok die door de COVID-19-pandemie is veroorzaakt, wordt ondersteund door in bestaande financiële wetgeving gerichte wijzigingen aan te brengen. Dit pakket maatregelen wordt goedgekeurd onder het label “Herstelpakket voor de kapitaalmarkten”.

(2) Verordening (EU) 2017/1129 van het Europees Parlement en de Raad[3] stelt voorschriften vast voor de opstelling, goedkeuring en verspreiding van het prospectus dat moet worden gepubliceerd wanneer effecten worden aangeboden aan het publiek of toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt in de Unie. In het kader van de maatregelen om uitgevende instellingen te helpen te herstellen van de economische schok ten gevolge van de COVID-19-pandemie zijn gerichte wijzigingen van de prospectusregeling noodzakelijk. Die wijzigingen moeten het voor uitgevende instellingen en financiële tussenpersonen mogelijk maken de kosten te verminderen en middelen vrij te maken voor de herstelfase in de onmiddellijke nasleep van de crisis. De wijzigingen moeten in overeenstemming zijn met de overkoepelende doelstellingen van Verordening (EU) 2017/1129, teneinde een hoog niveau van consumenten- en beleggersbescherming en de goede werking van de interne markt te waarborgen. Ze moeten daarnaast in het bijzonder ten volle rekening houden met de mate waarin de crisis de huidige situatie van uitgevende instellingen en hun vooruitzichten voor de toekomst heeft beïnvloed.

(2 bis) De COVID-19-crisis maakt Uniebedrijven, met name kmo’s en start-ups, brozer en kwetsbaarder. Wanneer ongerechtvaardigde belemmeringen en administratieve rompslomp, waar passend, worden afgeschaft, kunnen Europese ondernemingen, en met name kmo’s, met inbegrip van start-ups en mid-caps, gemakkelijker beschikken over een ruimer aanbod van financieringsbronnen, en kunnen zij gemakkelijker toegang krijgen tot de aandelenmarkten en kunnen zich voor retail- en grote beleggers meer diverse, interessantere beleggingsmogelijkheden op langere termijn openen. In dat verband moet deze verordening ook tot doel hebben het voor potentiële beleggers gemakkelijker te maken om op de hoogte te worden gesteld van de beleggingsmogelijkheden in ondernemingen, aangezien het doorgaans moeilijk voor hen is om jonge en kleine ondernemingen met een korte bedrijfsgeschiedenis te evalueren, wat een hinderpaal vormt voor innovatieve ideeën, vooral van jonge ondernemers.

(3) Kredietinstellingen hebben actief aan het herstel bijgedragen door ondernemingen te ondersteunen die financiering nodig hadden, en zullen naar verwachting een fundamentele pijler voor het herstel vormen. Verordening (EU) 2017/2019 verleent kredietinstellingen een vrijstelling van de verplichting een prospectus te publiceren in geval van een aanbieding van bepaalde effecten zonder aandelenkarakter die doorlopend of periodiek worden uitgegeven tot een samengeteld bedrag van 75 miljoen EUR over een periode van twaalf maanden. Die vrijstellingsdrempel moet voor een beperkte periode worden verhoogd om het aantrekken van financiële middelen voor kredietinstellingen te bevorderen en hun de ademruimte te geven die zij nodig hebben om hun cliënten in de reële economie te kunnen ondersteunen. Aangezien deze maatregel tot de herstelfase beperkt is, moet hij beschikbaar zijn voor een beperkte periode die eindigt op 31 december 2022.

(4) Om de ernstige economische gevolgen van de COVID-19-pandemie met spoed aan te pakken, is het van belang dat maatregelen worden ingevoerd om investeringen in de reële economie te vergemakkelijken, een snelle herkapitalisatie van ondernemingen in de Unie mogelijk te maken en uitgevende instellingen in staat te stellen in een vroeg stadium van het herstelproces publieke markten aan te boren. Om die doelstellingen te bereiken, is het passend een nieuw verkort prospectus (“het EU-herstelprospectus”) te creëren, dat – terwijl ook de specifiek door de COVID-19-pandemie ontstane economische en financiële vraagstukken worden aangepakt – gemakkelijk op te stellen is voor uitgevende instellingen, gemakkelijk te begrijpen is voor beleggers, met name retailbeleggers, die hen willen financieren, en gemakkelijk te controleren en goed te keuren is voor de bevoegde autoriteiten. Er zij op gewezen dat het EU-herstelprospectus in eerste instantie moet worden gezien als een instrument ter vergemakkelijking van herkapitalisatie, waarbij de nationale autoriteiten er streng op moeten letten dat de vereisten inzake beleggersinformatie worden nageleefd. Het is belangrijk dat de in het prospectus opgenomen wijzigingen van Verordening (EU) 2017/1129 niet worden gebruikt om de regels inzake toetsing en eventuele herziening van Verordening (EU) 2017/1129 te omzeilen, die een volledige effectbeoordeling behoeven. In dit verband zou het niet passend zijn aanvullende elementen aan de openbaarmakingsregeling toe te voegen die niet reeds verplicht zijn krachtens Verordening (EU) 2017/1129 en Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/980 van de Commissie[4]. Dergelijke elementen moeten uitsluitend worden geïntroduceerd in het geval van een regelgevend voorstel van de Commissie op basis van een door haar verrichte toetsing van Verordening (EU) 2017/1129, zoals bedoeld in artikel 48 van die verordening.

(4 bis) Het is belangrijk het document met retailbeleggersinformatie en het essentiële-informatiedocument wat verschillende financiële producten en wetten betreft onderling op elkaar af te stemmen, en voor volledige investeringskeuze en -vergelijkbaarheid in de Unie te zorgen. Daarnaast moet bij de voorziene toetsingen van Verordening (EU) 2017/1129 en van andere relevante wetgeving inzake financiële diensten aandacht worden besteed aan consumenten- en retailbeleggersbescherming, teneinde geharmoniseerde, eenvoudige en gemakkelijk te begrijpen informatiedocumenten voor alle retailbeleggers in alle toepasselijke wetgevingen te waarborgen.

Bij de voorziene toetsing van Verordening (EU) 2017/1129 moet worden gekeken naar de samenhang en verenigbaarheid van de vereisten zoals bedoeld in Verordening (EU) 2020/852 van het Europees Parlement en de Raad[5] en Richtlijn 2014/95/EU van het Europees Parlement en de Raad[6].

(4 ter) Informatie over ecologische, sociale en governancefactoren (ESG) van bedrijven is steeds relevanter geworden voor beleggers om de duurzaamheidseffecten van hun beleggingen te meten en duurzaamheidsoverwegingen in hun beleggingsbesluiten en risicobeheer op te nemen. Dit heeft erin geresulteerd dat bedrijven nu onder steeds grotere druk van zowel beleggers als kredietinstellingen staan om antwoord te geven op vragen hieromtrent, en zich moeten houden aan meerdere, vaak gefragmenteerde en inconsistente normen inzake ESG-openbaarmakingen. Tegen deze achtergrond, met het oog op het verbeteren van de openbaarmaking door bedrijven van aan duurzaamheid gerelateerde informatie en het harmoniseren van de vereisten betreffende deze openbaarmaking in Verordening (EU) 2017/1129, en rekening houdend met andere Uniewetgeving inzake financiële diensten, moet de Commissie in het kader van de uiterlijk op 21 juli 2022 te verrichten toetsing beoordelen of het aanbeveling verdient aan duurzaamheid gerelateerde informatie in Verordening (EU) 2017/1129 op te nemen en een wetgevingsvoorstel voor te leggen dat tot doel heeft duurzaamheidsdoelstellingen op gestandaardiseerde en vergelijkbare manier op te nemen in alle Uniewetgeving inzake financiële diensten.

 

(5) Ondernemingen waarvan de aandelen toegelaten waren tot de handel op een gereglementeerde markt of verhandeld werden op een mkb-groeimarkt zonder onderbreking gedurende ten minste de voorbije 18 maanden vóór de aanbieding van aandelen of de toelating tot de handel, moeten hebben voldaan aan de voorschriften inzake periodieke en doorlopende openbaarmaking uit hoofde van Verordening (EU) nr. 596/2014 van het Europees Parlement en de Raad[7], Richtlijn 2004/109/EG van het Europees Parlement en de Raad[8] of Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/565 van de Commissie[9]. Bijgevolg zal veel van de voorgeschreven inhoud van een prospectus al voor het publiek beschikbaar zijn en zullen beleggers op basis van die informatie handelen. Het EU-herstelprospectus mag daarom alleen voor secundaire uitgiften worden gebruikt en alleen focussen op essentiële informatie die beleggers nodig hebben om geïnformeerde beleggingsbeslissingen te nemen. Desalniettemin moeten uitgevende instellingen of aanbieders, in voorkomend geval, aangeven hoe de COVID-19-pandemie hun bedrijfsactiviteiten sinds de eerste uitgifte heeft beïnvloed, en wat eventueel de verwachte gevolgen van de pandemie op hun bedrijfsactiviteiten in de toekomst zijn.

(6) Om een doeltreffend instrument voor uitgevende instellingen te zijn, moet het EU-herstelprospectus bestaan in één enkel document van beperkte omvang waarin opneming van informatie door middel van verwijzing mogelijk is, en moet het in aanmerking komen voor het paspoort voor pan-Europese aanbiedingen van effecten aan het publiek of toelatingen tot de handel op een gereglementeerde markt.

(7) Het EU-herstelprospectus moet een korte samenvatting bevatten als een nuttige bron van informatie voor beleggers, met name retailbeleggers. Die samenvatting moet zijn opgenomen aan het begin van het EU-herstelprospectus en moet focussen op essentiële informatie op basis waarvan beleggers kunnen beslissen welke aanbiedingen en toelatingen tot de handel van effecten zij nader willen onderzoeken, waarna zij het EU-herstelprospectus in zijn geheel moeten doornemen om hun beslissing te kunnen nemen. De essentiële informatie moet informatie bevatten die specifiek betrekking heeft op de eventuele economische en bedrijfstechnische gevolgen van de COVID-19-pandemie, alsook de eventuele verwachte toekomstige gevolgen. Het EU-herstelprospectus moet retailbeleggersbescherming garanderen middels naleving van de relevante voorschriften van Verordening (EU) 2017/1129, onder vermijding van buitensporige administratieve rompslomp. In dit verband is het essentieel dat de samenvatting niet tot minder beleggersbescherming leidt en/of de belegger een misleidende indruk geeft. Uitgevende instellingen moeten derhalve een hoge mate van zorgvuldigheid aan de dag leggen bij het opstellen van de samenvatting.

(7 bis) Om de bezorgdheid over de geringere hoeveelheid informatie in het EU-herstelprospectus in vergelijking met een vereenvoudigd prospectus voor secundaire uitgiften ten dele weg te nemen, is het essentieel dat voor absolute transparantie wordt gezorgd met betrekking tot de verwatering van aandelen na een uitgifte. Uitgiften die in een sterke aandelenverwatering resulteren, kunnen een significante impact op de kapitaalstructuur van de uitgevende instelling hebben, en het is derhalve belangrijk bij de informatievereisten vast te stellen dat details openbaar moeten worden gemaakt over de verwatering van het aandelenkapitaal en de stemrechten waar bestaande aandeelhouders van de uitgevende instelling na de aanbieding mee worden geconfronteerd. Er moet overigens rekening mee worden gehouden dat het voor kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) nodig kan zijn aan aandelenaanbiedingen te doen waarvan het totale bedrag groter is dan hun kapitaal, bijvoorbeeld voor de uitvoering van grote projecten, teneinde hun activiteiten op te schalen. Omdat het gezien de schuld/aandelenverhouding in de Unie de voorkeur verdient dat dergelijke kmo’s meer aandelenkapitaal aantrekken in plaats van zich middels bankleningen dieper in de schulden te steken, is het plafonneren van de biedingen van uitgevende instellingen op een percentage van het uitstaande kapitaal geen geëigend instrument om aandelenverwatering binnen de perken te houden.

 

(8) Om gegevens te verzamelen ter onderbouwing van de beoordeling van de regeling voor het EU-herstelprospectus, moet het EU-herstelprospectus worden opgenomen in het opslagmechanisme van ESMA. Om de administratieve lasten voor het wijzigen van dat mechanisme te beperken, kan het EU-herstelprospectus gebruikmaken van dezelfde gegevens als die welke zijn vastgesteld voor het prospectus voor secundaire uitgiften als bedoeld in artikel 14 van Verordening (EU) 2017/1129, mits de twee soorten prospectussen duidelijk onderscheiden blijven.

(9) Het EU-herstelprospectus moet een aanvulling zijn op de andere in Verordening (EU) 2017/1129 geregelde vormen van prospectussen, aangezien het om verschillende soorten effecten, uitgevende instellingen, aanbiedingen en toelatingen gaat. Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, moeten daarom alle verwijzingen naar “prospectus” in het kader van Verordening (EU) 2017/1129 worden begrepen als verwijzingen naar alle verschillende vormen van prospectussen, met inbegrip van het in deze verordening geregelde EU-herstelprospectus.

(10) Verordening (EU) 2017/1129 vereist dat financiële tussenpersonen de beleggers meedelen dat de kans bestaat dat een aanvulling wordt gepubliceerd, en, in bepaalde omstandigheden, met de beleggers contact opnemen op de dag dat een aanvulling wordt gepubliceerd. De termijn waarbinnen met beleggers contact moet worden opgenomen en de kring van beleggers waarmee dat moet gebeuren, kunnen problemen opleveren voor financiële tussenpersonen. Om financiële tussenpersonen soelaas te bieden en voor hen middelen vrij te maken, en toch een hoog niveau van beleggersbescherming te behouden, moet een meer evenredige regeling worden vastgesteld. Die regeling moet specificeren met welke beleggers financiële tussenpersonen contact moeten opnemen wanneer een aanvulling wordt gepubliceerd, en moet de termijn verlengen waarbinnen zij met die beleggers contact moeten opnemen. De regeling moet ook garanderen dat dezelfde informatie wordt verstrekt aan alle beleggers.

(11) Aangezien het EU-herstelprospectus beperkt is tot de herstelfase, moet de regeling van dit prospectus verstrijken op 31 december 2022. Om de continuïteit van de EU-herstelprospectussen te garanderen, moeten de vóór het verstrijken van de regeling goedgekeurde EU-herstelprospectussen in aanmerking komen voor een grandfatheringbepaling.

(12) De Commissie moet vóór 21 juli 2022 een verslag indienen bij het Europees Parlement en de Raad over de toepassing van deze verordening, in voorkomend geval vergezeld van een wetgevingsvoorstel. Bij deze evaluatie moet ook worden beoordeeld of de openbaarmakingsregeling voor EU-herstelprospectussen passend is om de met deze verordening beoogde doelstellingen te halen, met name of hiermee het juiste evenwicht wordt gevonden tussen een beperking van de administratieve en financiële lasten enerzijds en de bescherming van de belegger anderzijds.

(13) Verordening (EU) 2017/1129 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEBBEN DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Amendementen op Verordening (EU) 2017/1129

Verordening (EU) 2017/1129 wordt als volgt gewijzigd:

(-1) Overweging 66 wordt als volgt gewijzigd:

“(66) Ter wille van de rechtszekerheid moet duidelijk worden bepaald binnen welke termijnen respectievelijk een uitgevende instelling een aanvulling van het prospectus moet publiceren en beleggers na de publicatie van een aanvulling van het prospectus het recht hebben hun aanvaarding van het aanbod in te trekken. Enerzijds moet de verplichting om het prospectus aan te vullen gelden wanneer de belangrijke nieuwe factor, materiële vergissing of materiële onnauwkeurigheid zich voordoet vóór de afsluiting van de aanbiedingsperiode of vóór het tijdstip waarop de handel in deze effecten op een gereglementeerde markt aanvangt, indien dat later valt. Anderzijds moet het recht tot intrekking van een aanvaarding slechts gelden wanneer het prospectus betrekking heeft op een aanbieding van effecten aan het publiek en de belangrijke nieuwe factor, materiële vergissing of materiële onnauwkeurigheid zich heeft voorgedaan of is geconstateerd vóór de afsluiting van de aanbiedingsperiode en de levering van de effecten. Het recht tot intrekking moet dus samenhangen met het tijdstip van de belangrijke nieuwe ontwikkeling, materiële vergissing of materiële onnauwkeurigheid die aanleiding geeft tot een aanvulling van het prospectus, en moet van toepassing zijn mits het tot intrekking aanleiding gevende feit zich heeft voorgedaan terwijl de aanbieding nog open is en voordat levering van de effecten heeft plaatsgevonden. Het recht tot intrekking dat aan beleggers wordt verleend ingevolge een belangrijke nieuwe factor, een materiële vergissing of een materiële onnauwkeurigheid die zich heeft voorgedaan of is geconstateerd tijdens de geldigheidsperiode van een prospectus, wordt niet beïnvloed door het feit dat de overeenkomstige aanvulling na de geldigheidsperiode van dat prospectus wordt gepubliceerd. In het bijzondere geval van een aanbieding die voortduurt op grond van twee opeenvolgende basisprospectussen, doet het feit dat de uitgevende instelling bezig is een vervolgbasisprospectus te laten goedkeuren, niets af aan de verplichting om het vorige basisprospectus aan te vullen totdat de geldigheid daarvan is verstreken en om de bijbehorende rechten tot intrekking te verlenen. Omwille van de rechtszekerheid moet in de aanvulling van het prospectus worden omschreven wanneer het recht tot intrekking eindigt. Financiële tussenpersonen dienen de beleggers over hun rechten te informeren en de procedure te vergemakkelijken wanneer beleggers hun recht op intrekking van de aanvaarding uitoefenen. Financiële tussenpersonen moeten hun cliënten ten minste eenmaal informeren over de mogelijkheid dat een aanvulling wordt gepubliceerd, en wanneer en waar dat zou gebeuren. Bij inschrijving op de effecten binnen de oorspronkelijke inschrijvingsperiode moeten financiële tussenpersonen hun cliënten informeren over hun recht hun aanvaarding in te trekken en de procedure vergemakkelijken als beleggers hun recht tot intrekking van aanvaardingen uitoefenen. Ingeval een aanvulling wordt gepubliceerd, moeten financiële tussenpersonen langs elektronische weg contact opnemen met hun cliënten. Als een belegger de tussenpersonen geen middel voor elektronische communicatie biedt, ziet de belegger af van het recht door tussenpersonen te worden benaderd. In dit geval moet de informatie over de aanvulling op de website van de uitgevende instelling te vinden zijn.”

(1) In artikel 1, lid 4, wordt het volgende punt k) toegevoegd:

“k) van [datum waarop deze verordening van toepassing wordt] tot 31 december 2022 effecten zonder aandelenkarakter, die doorlopend of periodiek door een kredietinstelling worden uitgegeven, waarbij de totale samengetelde tegenwaarde in de Unie voor de aangeboden effecten berekend over een periode van twaalf maanden minder dan 150 000 000 EUR per kredietinstelling bedraagt, op voorwaarde dat die effecten:

i) niet achtergesteld, converteerbaar of omwisselbaar zijn; alsmede

ii) geen recht geven tot het inschrijven op of verwerven van andere soorten van effecten en niet aan een derivaat gekoppeld zijn.”.

(2) In artikel 6, lid 1, eerste alinea, wordt de inleidende zin vervangen door:

“1. Onverminderd artikel 14, lid 2, artikel 14 bis, lid 2, en artikel 18, lid 1, bevat een prospectus de noodzakelijke informatie die voor beleggers van materieel belang is om een geïnformeerde beoordeling te maken over:”.

(3) In artikel 7 wordt het volgende lid 12 bis toegevoegd:

“12 bis. In afwijking van de leden 3 tot en met 12 bevat het overeenkomstig artikel 14 bis opgestelde EU-herstelprospectus een samenvatting overeenkomstig dit lid.

De samenvatting van een EU-herstelprospectus wordt opgesteld in de vorm van een korte, bondig geformuleerde tekst met een maximumlengte van twee afgedrukte bladzijden van A4-formaat.

De samenvatting bevat geen verwijzingen naar andere delen van het prospectus of neemt geen informatie op door middel van verwijzing en:

a) wordt op zodanige wijze gepresenteerd en vormgegeven dat zij gemakkelijk leesbaar is, met gebruik van tekens van leesbare grootte;

b) wordt geschreven in een taal en een stijl die het begrip van de informatie vergemakkelijken, meer bepaald in duidelijk, niet-technisch, bondig en voor alle soorten beleggers begrijpelijk taalgebruik;

b bis) wordt opgesteld overeenkomstig artikel 27;

c) bestaat uit de volgende vier afdelingen:

i) een inleiding met waarschuwingen en de datum van goedkeuring van het prospectus in de zin van lid 5 van dit artikel;

ii) essentiële informatie over de uitgevende instelling, inclusief, in voorkomend geval, een specifieke verwijzing in ten minste 400 woorden naar de economische en financiële gevolgen van de COVID-19-pandemie voor de uitgevende instelling;

iii) essentiële informatie over de aandelen, inclusief alle beperkingen van en de procedures voor de uitoefening van de aan de aandelen verbonden rechten;

iv) essentiële informatie over de aanbieding van effecten aan het publiek of de toelating tot de handel op een gereglementeerde markt of beide.”.

(4) Het volgende artikel 14 bis wordt toegevoegd:

“Artikel 14 bis
EU Recovery prospectus

1. De volgende uitgevende instellingen kunnen er bij een aanbieding van effecten aan het publiek of een toelating van effecten tot de handel op een gereglementeerde markt voor kiezen een EU-herstelprospectus op te stellen volgens de in dit artikel vastgestelde vereenvoudigde regeling:

a) uitgevende instellingen waarvan aandelen reeds gedurende ten minste de laatste 18 maanden zonder onderbreking tot de handel op een gereglementeerde markt zijn toegelaten en die aandelen uitgeven die fungibel zijn met bestaande aandelen die eerder zijn uitgegeven;

b) uitgevende instellingen waarvan aandelen reeds gedurende ten minste de laatste 18 maanden zonder onderbreking op een mkb-groeimarkt worden verhandeld, mits voor de aanbieding van die aandelen een prospectus is gepubliceerd, en die aandelen uitgeven die fungibel zijn met bestaande aandelen die eerder zijn uitgegeven.

b bis) aanbieders van aandelen die reeds gedurende ten minste de laatste 18 maanden zonder onderbreking tot de handel op een gereglementeerde markt of een mkb-groeimarkt waren toegelaten.

 

2. In afwijking van artikel 6, lid 1, en onverminderd artikel 18, lid 1, bevat het EU-herstelprospectus de relevante verkorte informatie die noodzakelijk is om beleggers in staat te stellen inzicht te hebben in:

a) de vooruitzichten en financiële prestaties van de uitgevende instelling en de veranderingen van betekenis in de financiële en economische positie van de uitgevende instelling die zich sinds het einde van het laatste boekjaar mogelijk hebben voorgedaan, alsook haar bedrijfsstrategie en -doelstellingen op de lange termijn, zowel financieel als niet-financieel; inclusief, in voorkomend geval, een specifieke verwijzing van de uitgevende instelling in ten minste 400 woorden naar de economische en financiële gevolgen van de COVID-19-pandemie voor de uitgevende instelling en een verklaring ten aanzien van de verwachte toekomstige gevolgen ervan;

b) de essentiële informatie over de aandelen, de aan de effecten verbonden rechten, met inbegrip van eventuele beperkingen van deze rechten, de redenen voor de uitgifte en de gevolgen ervan voor de algehele kapitaalstructuur van de uitgevende instelling, de openbaarmaking van de kapitalisatie en de schuldenlast, een verklaring inzake het werkkapitaal en het gebruik van de opbrengsten.

De in het EU-herstelprospectus vervatte informatie wordt opgesteld en gepresenteerd in een gemakkelijk te analyseren, bondige en begrijpelijke vorm en stelt beleggers, met name niet-professionele beleggers, in staat een geïnformeerde beleggingsbeslissing te nemen. De bevoegde autoriteit houdt er ook rekening mee of de uitgevende instelling de gereglementeerde informatie openbaar heeft gemaakt overeenkomstig Richtlijn 2004/109/EG, indien van toepassing, Verordening (EU) nr. 596/2014 en, in voorkomend geval, de informatie bedoeld in Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/565 van de Commissie.

Het EU-herstelprospectus is één enkel document dat de in bijlage V bis vastgestelde minimaal te verstrekken informatie bevat. Het heeft een maximumlengte van 30 afgedrukte bladzijden van A4-formaat en wordt zodanig gepresenteerd en vormgegeven dat het makkelijk leesbaar is, met gebruik van een lettertype van leesbare grootte.

Informatie die overeenkomstig artikel 19 door middel van verwijzing is opgenomen, wordt niet in aanmerking genomen voor de in de derde alinea van dit lid bedoelde maximumlengte van 30 afgedrukte bladzijden van A4-formaat.

Uitgevende instellingen kunnen de volgorde bepalen waarin de in bijlage V bis bedoelde informatie in het EU-herstelprospectus is opgenomen.”.

(5) In artikel 20 wordt het volgende lid 6 bis toegevoegd:

“6 bis. In afwijking van de leden 2 en 4 worden de in de eerste alinea van lid 2 en in lid 4 vervatte termijnen beperkt tot vijf werkdagen voor een overeenkomstig artikel 14 bis opgesteld EU-herstelprospectus. De uitgevende instelling stelt de bevoegde autoriteit minstens vijf werkdagen vóór de voorgenomen datum voor de indiening van een aanvraag tot goedkeuring in kennis.”.

(6) In artikel 21 wordt het volgende lid 5 bis toegevoegd:

“5 bis. Een overeenkomstig artikel 14 bis opgesteld EU-herstelprospectus wordt geclassificeerd in het in lid 6 van dit artikel bedoelde opslagmechanisme. De gegevens die voor de classificatie van overeenkomstig artikel 14 opgestelde prospectussen worden gebruikt, kunnen worden gebruikt voor de classificatie van overeenkomstig artikel 14 bis opgestelde EU-herstelprospectussen, mits de twee soorten prospectussen in dat opslagmechanisme worden onderscheiden.”.

(7) Artikel 23 wordt als volgt gewijzigd:

a) in lid 2 wordt de eerste alinea vervangen door:

“2. Indien het prospectus op een aanbieding van effecten aan het publiek betrekking heeft, hebben beleggers die reeds aanvaard hebben de effecten te kopen of op de effecten in te schrijven voordat de aanvulling van het prospectus is gepubliceerd, het recht om binnen drie werkdagen na de publicatie van de aanvulling van het prospectus hun aanvaarding in te trekken, op voorwaarde dat de in lid 1 bedoelde belangrijke nieuwe factor, materiële vergissing of materiële onnauwkeurigheid zich voordeed of geconstateerd werd vóór de afsluiting van de aanbiedingsperiode of de levering van de effecten, naargelang wat het eerst plaatsvindt. Het recht tot intrekking van een aanvaarding is binnen drie werkdagen vanaf de publicatie van de aanvulling van het prospectus uitoefenbaar. Deze termijn kan door de uitgevende instelling of de aanbieder worden verlengd. De uiterste datum voor het recht tot intrekking wordt in de aanvulling vermeld.”;

b) in lid 3 worden de eerste en de tweede alinea vervangen door:

“3. Indien beleggers effecten aankopen of daarop inschrijven via een financiële tussenpersoon, deelt die financiële tussenpersoon, tussen het tijdstip waarop het prospectus voor die effecten wordt goedgekeurd, en het tijdstip van de afsluiting van de oorspronkelijke aanbiedingsperiode, indien dat later valt, die beleggers mee dat de kans bestaat dat een aanvulling wordt gepubliceerd, waar en wanneer die aanvulling zou worden gepubliceerd en dat hij hen in dat geval zal bijstaan bij het uitoefenen van hun recht om de aanvaarding in te trekken.

Indien de in de eerste alinea van dit lid bedoelde beleggers het in lid 2 bedoelde recht tot intrekking hebben, neemt de financiële tussenpersoon contact op met die beleggers binnen de werkdag na de werkdag waarop de aanvulling is gepubliceerd. Om situaties te voorkomen dat een belegger niet in aanmerking zou komen om informatie van de financiële tussenpersoon te ontvangen, wordt de informatie over de aanvulling op de website van de uitgevende instelling beschikbaar gesteld.”;

(8) Het volgende artikel 47 bis wordt ingevoegd:

“Artikel 47 bis
Geldigheidsduur van het EU-prospectus

De in de artikelen 14 bis en 23, leden 2 en 3, vastgestelde regeling verstrijkt op 31 december 2022.

Overeenkomstig artikel 14 bis opgestelde en tussen [datum waarop deze verordening van toepassing wordt] en 31 december 2022 goedgekeurde EU-herstelprospectussen blijven aan dat artikel onderworpen tot het einde van hun geldigheid of totdat twaalf maanden zijn verstreken na 31 december 2022, naargelang wat het eerst plaatsvindt.”

(9) In artikel 48 wordt lid 2 vervangen door:

“2. In het verslag wordt onder meer beoordeeld of de samenvatting van het prospectus, de in de artikelen 14, 14 bis en 15 beschreven openbaarmakingsregelingen en het in artikel 9 bedoelde universele registratiedocument geschikt blijven in het licht van de beoogde doelstellingen. Dit verslag bevat in het bijzonder:

a) het aantal EU-groeiprospectussen van personen in elk van de vier categorieën bedoeld in artikel 15, lid 1, onder a) tot en met d), alsmede een analyse van de evolutie van elk aantal en van de tendensen in de keuze van handelsplatformen door de personen die gerechtigd zijn het EU-groeiprospectus te gebruiken;

b) een analyse van de vraag of in het EU-groeiprospectus een passend evenwicht is gevonden tussen de bescherming van de belegger en de beperking van de administratieve lasten voor de personen die gerechtigd zijn het te gebruiken;

c) het aantal goedgekeurde EU-herstelprospectussen en een analyse van de ontwikkeling van dat aantal, evenals een inschatting van de feitelijke aanvullende beurswaarde die op het moment van uitgifte door zulke prospectussen wordt gemobiliseerd, teneinde meer over het EU-herstelprospectus te weten te komen met het oog op evaluatie achteraf;

d) de kosten van het opstellen en het laten goedkeuren van een EU-herstelprospectus in vergelijking met de huidige kosten voor een standaardprospectus, een prospectus voor een secundaire uitgifte en een EU-groeiprospectus, samen met een indicatie van de totale gerealiseerde financiële besparingen en de mogelijke verdere kostenbesparingen, en de totale kosten van het naleven van deze verordening voor uitgevende instellingen, aanbieders en financiële tussenpersonen, samen met de berekening van deze kosten als een percentage van operationele kosten;

e) een analyse van de vraag of in het EU-groeiprospectus het juiste evenwicht is gevonden tussen de bescherming van de belegger en de beperking van de administratieve lasten voor de personen die gerechtigd zijn het te gebruiken, en van de toegankelijkheid van essentiële informatie voor beleggingen.”;

 

(10) De tekst in de bijlage bij deze verordening wordt ingevoegd als bijlage V bis.

Artikel 2
Inwerkingtreding en toepassing

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel,

Voor het Europees Parlement Voor de Raad

De voorzitter De voorzitter


BIJLAGE

“BIJLAGE V bis

MINIMAAL IN HET EU-HERSTELPROSPECTUS OP TE NEMEN INFORMATIE

- I  Samenvatting

Het EU-herstelprospectus omvat een samenvatting die is opgesteld overeenkomstig artikel 7, lid 12 bis. Die samenvatting wordt niet meegerekend bij de berekening van de maximumlengte van het EU-herstelprospectus zoals bepaald in artikel 14 bis, lid 2, derde alinea.

 

I. Naam van de uitgevende instelling, land van oprichting, link naar de website van de uitgevende instelling

Het is de bedoeling dat de onderneming die aandelen uitgeeft, wordt geïdentificeerd aan de hand van haar officiële en handelsnaam, onder meer door middel van haar identificatiecode voor juridische entiteiten (legal entity identifier — LEI), haar land van oprichting en de website waar beleggers informatie kunnen vinden over de bedrijfsactiviteiten van de onderneming, de producten die zij vervaardigt of de diensten die zij verleent, de belangrijkste markten waarop zij concurreert, haar organisatiestructuur en, in voorkomend geval, de informatie die door middel van verwijzing is opgenomen.

II. Verantwoordelijkheidsverklaring

Het is de bedoeling dat de voor het opstellen van het EU-herstelprospectus verantwoordelijke personen worden geïdentificeerd, en dat een door deze personen afgelegde verklaring wordt opgenomen dat, voor zover hun bekend, de gegevens in het EU-herstelprospectus in overeenstemming zijn met de werkelijkheid en dat geen gegevens zijn weggelaten waarvan de vermelding de strekking van het EU-herstelprospectus zou kunnen wijzigen.

In voorkomend geval bevat de verklaring informatie die van derden afkomstig is, met inbegrip van de bron(nen) van die informatie, en verklaringen of verslagen afkomstig van een persoon handelend in de hoedanigheid van een deskundige en de volgende gegevens van die persoon:

a) naam;

b) kantooradres;

c) beroepskwalificaties, en

d) zijn eventuele wezenlijke belangen in de uitgevende instelling.

In de verklaring wordt vermeld welke bevoegde autoriteit het EU-herstelprospectus heeft goedgekeurd, in overeenstemming met deze verordening, met betrekking tot de volledigheid, begrijpelijkheid en consistentie van de informatie daarin, en wordt gespecificeerd dat deze goedkeuring geen goedkeuring van de uitgevende instelling is en dat het EU-herstelprospectus is opgesteld overeenkomstig artikel 14 bis.

III. Risicofactoren

Een beschrijving van de materiële risico’s die specifiek zijn voor de uitgevende instelling en die van invloed kunnen zijn op het vermogen van de uitgevende instelling om haar in het kader van de effecten aangegane verplichtingen na te komen, in een beperkt aantal categorieën, in een afzonderlijk punt met als titel “Risicofactoren”.

In elke categorie worden eerst de belangrijkste risico’s uiteengezet volgens de beoordeling van de uitgevende instelling, de aanbieder of de aanvrager van een toelating tot de handel op een gereglementeerde markt, waarbij rekening wordt gehouden met het negatieve effect op de uitgevende instelling en de waarschijnlijkheid dat ze zich zullen voordoen. De risicofactoren worden bevestigd door de inhoud van het EU-herstelprospectus.

 

IV. Financiële overzichten

Over de twaalf maanden voorafgaand aan de goedkeuring van het EU-herstelprospectus moeten financiële overzichten (jaarlijkse en halfjaarlijkse) worden gepubliceerd. Wanneer zowel jaarlijkse als halfjaarlijkse financiële overzichten zijn gepubliceerd, zijn jaarrekeningen enkel vereist wanneer zij recenter zijn dan de halfjaarlijkse financiële overzichten.

De jaarlijkse financiële overzichten moeten onafhankelijk worden gecontroleerd. De controleverklaring moet worden opgesteld in overeenstemming met Richtlijn 2006/43/EU van het Europees Parlement en de Raad[10] en Verordening (EU) nr. 537/2014 van het Europees Parlement en de Raad[11].

Indien Richtlijn 2006/43/EG en Verordening (EU) nr. 537/2014 niet van toepassing zijn, moeten de jaarlijkse financiële overzichten worden onderworpen aan een accountantscontrole of moet in een verslag, ten behoeve van het EU-herstelprospectus, worden aangegeven of deze een getrouw beeld geven overeenkomstig de in een lidstaat toepasselijke standaarden voor accountantscontrole of gelijkwaardige standaarden. Anders moet de volgende informatie in het EU-herstelprospectus worden opgenomen:

a) een prominente verklaring waarin wordt aangegeven welke standaarden voor accountantscontrole zijn toegepast;

b) een toelichting bij alle belangrijke afwijkingen van de internationale standaarden voor accountantscontrole.

Indien met de wettelijke controle belaste accountants hebben geweigerd controleverklaringen betreffende de jaarlijkse financiële overzichten af te geven of indien deze verklaringen een oordeel met beperking, een aangepast oordeel, een oordeelonthouding of paragrafen ter benadrukking van aangelegenheden bevatten, moeten die oordelen met beperking, aangepaste oordelen, oordeelonthoudingen of paragrafen ter benadrukking van aangelegenheden integraal worden overgenomen.

Ook een beschrijving van alle wijzigingen van betekenis in de financiële positie van de groep welke zich hebben voorgedaan na het einde van de laatste verslagperiode waarvoor ofwel gecontroleerde jaarrekeningen zijn gepubliceerd, ofwel tussentijdse financiële informatie is gepubliceerd, wordt opgenomen, dan wel een passende negatieve verklaring.

In voorkomend geval wordt ook pro forma informatie opgenomen.

 

IV bis - Dividendbeleid

Een beschrijving van het beleid van de uitgevende instelling ten aanzien van dividenduitkeringen, waaronder eventuele daarop geldende beperkingen, en inkoop van aandelen.

V. Tendensen

Het is de bedoeling dat een beschrijving wordt opgenomen van het volgende:

a) de belangrijkste recente tendensen in de ontwikkeling van productie, verkoop en voorraden, alsmede in de ontwikkeling van kosten en verkoopprijzen tussen het einde van het laatste boekjaar en de datum van het EU-herstelprospectus;

b) informatie over bekende tendensen, onzekerheden, eisen, verplichtingen of gebeurtenissen waarvan redelijkerwijs mag worden aangenomen dat zij ten minste in het lopende boekjaar wezenlijke gevolgen zullen hebben voor de vooruitzichten van de uitgevende instelling.

b bis) in voorkomend geval, informatie over de bedrijfsstrategie en de doelstellingen, zowel van financiële als niet-financiële aard, van de uitgevende instelling op de korte en lange termijn in de context van de COVID-19-crisis.

Als er zich geen significante wijzigingen hebben voorgedaan in de tendensen als bedoeld in de punten (a) en (b) van dit deel, moet dit worden bevestigd aan de hand van een verklaring.

 

VI. Definitieve aanbiedingsprijs en bedrag van de aandelen, met inbegrip van de plaatsingsgarantie van de aandeelhouders boven 5 % en de namen van de overnemers

Het is de bedoeling dat specifieke informatie wordt verstrekt over de tegenwaarde van de aanbieding van aandelen, en dat informatie wordt gepresenteerd over de plaatsingsgaranties van de belangrijkste aandeelhouders om in te schrijven op meer dan 5 % van de aanbieding en de overeenkomsten tot overneming.

VII. Waar en wanneer op de aandelen kan worden ingeschreven

Het is de bedoeling dat de volgende essentiële informatie over de aan het publiek aangeboden aandelen wordt verstrekt:

a) de internationale effectenidentificatiecode (ISIN);

b) de aan de aandelen verbonden rechten, de procedure voor de uitoefening van die rechten en eventuele beperkingen van die rechten;

c)  waar op de aandelen kan worden ingeschreven, alsook over de termijn, met inbegrip van mogelijke wijzigingen, waarbinnen de aanbieding openstaat, en de te volgen procedure om op de aanbieding in te gaan samen met de datum van uitgifte van de nieuwe aandelen.

VIII. Redenen voor de aanbieding en aanwending van de opbrengsten

Het is de bedoeling dat informatie wordt verstrekt over de redenen voor de aanbieding en, indien van toepassing, de geraamde netto-opbrengsten uitgesplitst naar voornaamste bestemmingen en gepresenteerd in orde van belangrijkheid van deze bestemmingen.

Indien de uitgevende instelling weet dat de verwachte opbrengsten ontoereikend zullen zijn om alle beoogde bestemmingen te financieren, worden het bedrag en de bronnen van de andere benodigde financieringsmiddelen vermeld. Tevens moeten nadere bijzonderheden worden verstrekt indien de opbrengsten worden aangewend om buiten het kader van de normale bedrijfsuitoefening activa te verwerven, aangekondigde overnames van andere bedrijven te financieren of schulden volledig terug te betalen, te verminderen of vroegtijdig af te lossen.

VIII bis - Ontvangst van overheidssteun

Het is de bedoeling dat informatie wordt verstrekt over de vraag of de uitgevende instelling in de context van het herstel in welke vorm dan ook overheidssteun heeft genoten, alsook het doel, het soort instrument en het bedrag van de ontvangen steun, en eventuele daaraan verbonden voorwaarden.

IX bis. Kapitalisatie en schuldenlast

Een overzicht van de kapitalisatie en de schuldenlast (met een uitsplitsing in schulden met en zonder garantie en schulden wel en niet door zekerheden gedekt) van uiterlijk 90 dagen vóór de datum van het document. De term “schuldenlast” omvat ook indirecte en voorwaardelijke schulden.

In geval van belangrijke wijzigingen van de kapitalisatie en de schuldenlast van de uitgevende instelling binnen de periode van 90 dagen wordt aanvullende informatie verstrekt door een beschrijving van die wijzigingen te geven of door deze cijfers bij te werken.

X. Verklaring inzake het werkkapitaal

Een verklaring verstrekken over de vraag of het werkkapitaal al dan niet volstaat voor de huidige behoeften van de uitgevende instelling. Indien er onvoldoende werkkapitaal is, moet er informatie worden verstrekt over de manier waarop de uitgevende instelling voorstelt in het benodigde extra werkkapitaal te voorzien.

XI. Belangenconflicten

Het is de bedoeling dat informatie wordt verstrekt over eventuele belangenconflicten in verband met de uitgifte.

XII. Verwatering en aandelenbezit na de uitgifte

Het is de bedoeling dat informatie wordt verstrekt over de deelneming in en de verwatering van het aandelenkapitaal en de stemrechten waarmee bestaande aandeelhouders van de uitgevende instelling te maken zullen hebben na de kapitaalverhoging die voortvloeit uit de aanbieding aan het publiek.”.


 

 

 

 

ADVIES VAN DE COMMISSIE INTERNE MARKT EN CONSUMENTENBESCHERMING (11.11.2020)

aan de Commissie economische en monetaire zaken

inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2017/1129 wat betreft het EU-herstelprospectus en gerichte aanpassingen voor financiële tussenpersonen om bij te dragen aan het herstel van de COVID-19-pandemie

(COM(2020)0281 – C9-0206/2020 – 2020/0155(COD))

Rapporteur voor advies: Virginie Joron 

 

 

AMENDEMENTEN

De Commissie interne markt en consumentenbescherming verzoekt de bevoegde Commissie economische en monetaire zaken onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:

Amendement  1

Voorstel voor een verordening

Overweging 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(2) Verordening (EU) 2017/1129 van het Europees Parlement en de Raad14 stelt voorschriften vast voor de opstelling, goedkeuring en verspreiding van het prospectus dat moet worden gepubliceerd wanneer effecten worden aangeboden aan het publiek of toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt in de Unie. In het kader van de maatregelen om uitgevende instellingen te helpen te herstellen van de economische schok ten gevolge van de COVID-19-pandemie zijn gerichte wijzigingen van de prospectusregeling noodzakelijk. Die wijzigingen moeten het voor uitgevende instellingen en financiële tussenpersonen mogelijk maken de kosten te verminderen en middelen vrij te maken voor de herstelfase in de onmiddellijke nasleep van de crisis.

(2) Verordening (EU) 2017/1129 van het Europees Parlement en de Raad14 stelt voorschriften vast voor de opstelling, goedkeuring en verspreiding van het prospectus dat moet worden gepubliceerd wanneer effecten worden aangeboden aan het publiek of toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt in de Unie. In het kader van de maatregelen om uitgevende instellingen te helpen te herstellen van de economische schok ten gevolge van de COVID-19-pandemie zijn gerichte wijzigingen van de prospectusregeling noodzakelijk mits zij de beginselen van de Europese interne markt eerbiedigen en bijzondere aandacht besteden aan de specifieke behoeften van kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) en start-ups. Die wijzigingen moeten het voor uitgevende instellingen en financiële tussenpersonen mogelijk maken de kosten te verminderen en middelen vrij te maken voor de herstelfase in de onmiddellijke nasleep van de crisis. De wijzigingen moeten ook de belangen van retailbeleggers, gepensioneerden en consumenten beschermen, teneinde financiële deelneming aan te moedigen en van spaarders beleggers te maken. Toegang tot financiering met eigen vermogen voor kmo’s, ondernemers en de sociale economie is nog belangrijker geworden voor het herstel na COVID-19;

_________________

_________________

14 Verordening (EU) 2017/1129 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 betreffende het prospectus dat moet worden gepubliceerd wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel op een gereglementeerde markt worden toegelaten en tot intrekking van Richtlijn 2003/71/EG (PB L 168 van 30.6.2017, blz. 12).

14 Verordening (EU) 2017/1129 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 betreffende het prospectus dat moet worden gepubliceerd wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel op een gereglementeerde markt worden toegelaten en tot intrekking van Richtlijn 2003/71/EG (PB L 168 van 30.6.2017, blz. 12).

Amendement  2

Voorstel voor een verordening

Overweging 2 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(2 bis) De COVID-19-crisis maakt Uniebedrijven, met name kmo’s en start-ups, brozer en kwetsbaarder. Wanneer ongerechtvaardigde belemmeringen en administratieve rompslomp, waar passend, worden afgeschaft, kunnen Europese ondernemingen, en met name kmo’s, met inbegrip van start-ups en mid-caps, gemakkelijker beschikken over een ruimer aanbod van financieringsbronnen, en kunnen zij gemakkelijker toegang krijgen tot de aandelenmarkten en kunnen zich voor retail- en grote beleggers meer diverse, interessantere beleggingsmogelijkheden op langere termijn openen. In dat verband moet deze verordening ook tot doel hebben het voor potentiële beleggers gemakkelijker te maken om op de hoogte te worden gesteld van de beleggingsmogelijkheden in ondernemingen, aangezien het doorgaans moeilijk voor hen is om jonge en kleine ondernemingen met een korte bedrijfsgeschiedenis te evalueren, wat een hinderpaal vormt voor innovatieve ideeën, vooral van jonge ondernemers.

Amendement  3

Voorstel voor een verordening

Overweging 3

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(3) Kredietinstellingen hebben actief aan het herstel bijgedragen door ondernemingen te ondersteunen die financiering nodig hadden, en zullen naar verwachting een fundamentele pijler voor het herstel vormen. Verordening (EU) 2017/1129 verleent kredietinstellingen een vrijstelling van de verplichting een prospectus te publiceren in geval van een aanbieding van bepaalde effecten zonder aandelenkarakter die doorlopend of periodiek worden uitgegeven tot een samengeteld bedrag van 75 miljoen EUR over een periode van twaalf maanden. Die vrijstellingsdrempel moet voor een beperkte periode worden verhoogd om het aantrekken van financiële middelen voor kredietinstellingen te bevorderen en hun de ademruimte te geven die zij nodig hebben om hun cliënten in de reële economie te kunnen ondersteunen. Aangezien die maatregel tot de herstelfase beperkt is, moet hij beschikbaar zijn voor een beperkte periode tot en met 31 december 2022.

(3) Kredietinstellingen hebben actief aan het herstel bijgedragen door ondernemingen te ondersteunen die financiering nodig hadden, en zullen naar verwachting een fundamentele pijler voor het herstel vormen. Verordening (EU) 2017/1129 verleent kredietinstellingen een vrijstelling van de verplichting een prospectus te publiceren in geval van een aanbieding van bepaalde effecten zonder aandelenkarakter die doorlopend of periodiek worden uitgegeven tot een samengeteld bedrag van 75 miljoen EUR over een periode van twaalf maanden. Die vrijstellingsdrempel moet voor een beperkte periode worden verhoogd om het aantrekken van financiële middelen voor kredietinstellingen te bevorderen en hun de ademruimte te geven die zij nodig hebben om hun cliënten in de reële economie te kunnen ondersteunen. Aangezien die maatregel tot de herstelfase beperkt is, moet hij beschikbaar zijn voor een beperkte periode van 21 maanden.

Amendement  4

Voorstel voor een verordening

Overweging 7

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(7) Het EU-herstelprospectus moet een korte samenvatting bevatten als een nuttige bron van informatie voor beleggers, met name retailbeleggers. Die samenvatting moet een op zichzelf staand gedeelte van het EU-herstelprospectus zijn en moet focussen op essentiële informatie op basis waarvan beleggers kunnen beslissen welke aanbiedingen en toelatingen tot de handel van effecten zij nader willen onderzoeken door het EU-herstelprospectus in zijn geheel door te nemen om hun beslissing te kunnen nemen.

(7) Het EU-herstelprospectus moet een korte samenvatting bevatten als een nuttige bron van informatie voor beleggers, met name retailbeleggers, spaarders, kmo’s en start-ups. Die samenvatting moet vooraan in het EU-herstelprospectus worden opgenomen en moet focussen op essentiële, nauwkeurige en geactualiseerde informatie op basis waarvan beleggers kunnen beslissen welke aanbiedingen en toelatingen tot de handel van effecten zij nader willen onderzoeken, waarna zij het EU-herstelprospectus in zijn geheel kunnen doornemen om hun beslissing te kunnen nemen. Het is van essentieel belang een zodanige benadering voor de interne markt te hanteren dat versnippering bij de opstelling van het EU-herstelprospectus in de verschillende lidstaten wordt vermeden. Voor een dergelijk benadering moet worden gezorgd door toegang te verlenen tot het EU-herstelprospectus in alle lidstaten, alsook door coördinatie op het gebied van taalgebruik, vorm en wijze van toegang tot het EU-herstelprospectus, om beleggers in staat te stellen zelf een oordeel te vormen en zelf een inschatting te maken van de risico’s die zij lopen.

Amendement  5

Voorstel voor een verordening

Overweging 7 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(7 bis) Indien uiteenlopende werkwijzen worden gebruikt om de informatie in het EU-herstelprospectus te structureren, kan dat het lastiger maken voor potentiële beleggers om de risico’s van een belegging te begrijpen en kan de versnippering van de markt toenemen. Om ervoor te zorgen dat het in de gehele Unie voldoende duidelijk is, moet de informatie in een duidelijke en begrijpelijke taal worden verstrekt zodat individuele beleggers zichzelf een oordeel kunnen vormen en zelf de risico’s kunnen begrijpen. De bevoegde autoriteit van de lidstaat waar de aanbieding wordt gedaan, en waar mogelijk de uitgevende instelling, moeten ervoor zorgen dat deze informatie gemakkelijk toegankelijk is. Uitgevende instellingen moeten voor de in bijlage V bis vervatte informatie de in die bijlage gehanteerde volgorde eerbiedigen.

Amendement  6

Voorstel voor een verordening

Overweging 10

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(10) Verordening (EU) 2017/1129 vereist dat financiële tussenpersonen de beleggers meedelen dat de kans bestaat dat een aanvulling wordt gepubliceerd, en, in bepaalde omstandigheden, met de beleggers contact opnemen op de dag dat een aanvulling wordt gepubliceerd. De kring van beleggers waarmee contact moet worden opgenomen en de termijn waarbinnen dat moet gebeuren, kunnen problemen opleveren. Om financiële tussenpersonen soelaas te bieden en voor hen middelen vrij te maken, en toch een hoog niveau van beleggersbescherming te behouden, moet een meer evenredige regeling worden vastgesteld. Die regeling moet specificeren met welke beleggers financiële tussenpersonen contact moeten opnemen wanneer een aanvulling wordt gepubliceerd, en moet de termijn verlengen waarbinnen zij met die beleggers contact moeten opnemen.

(10) Verordening (EU) 2017/1129 vereist dat financiële tussenpersonen de beleggers meedelen dat de kans bestaat dat een aanvulling wordt gepubliceerd, en, in bepaalde omstandigheden, met de beleggers contact opnemen op de dag dat een aanvulling wordt gepubliceerd. De termijn waarbinnen met beleggers contact moet worden opgenomen, en de kring van beleggers waarmee dat moet gebeuren, kunnen problemen opleveren voor financiële tussenpersonen. Om financiële tussenpersonen soelaas te bieden en voor hen middelen vrij te maken, en toch een hoog niveau van beleggersbescherming te behouden, moet een meer evenredige regeling worden vastgesteld. Die regeling moet specificeren met welke beleggers financiële tussenpersonen contact moeten opnemen wanneer een aanvulling wordt gepubliceerd, en moet de termijn verlengen waarbinnen zij met die beleggers contact moeten opnemen.

Amendement  7

Voorstel voor een verordening

Overweging 11

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(11) Aangezien het EU-herstelprospectus beperkt is tot de herstelfase, moet de regeling van dit prospectus uiterlijk op 31 december 2022 verstrijken. Om de continuïteit van de EU-herstelprospectussen te garanderen, moeten de vóór het verstrijken van de regeling goedgekeurde prospectussen in aanmerking komen voor een grandfatheringbepaling.

(11) Aangezien het EU-herstelprospectus beperkt is tot de herstelfase, moet de regeling van dit prospectus uiterlijk 21 maanden na de datum waarop deze verordening van toepassing wordt verstrijken. Om de continuïteit van de EU-herstelprospectussen te garanderen, moeten de vóór het verstrijken van de regeling goedgekeurde EU-herstelprospectussen in aanmerking komen voor een grandfatheringbepaling.

Amendement  8

Voorstel voor een verordening

Overweging 12

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(12) De Commissie moet vóór 21 juli 2022 een verslag indienen bij het Europees Parlement en de Raad over de toepassing van deze verordening, in voorkomend geval vergezeld van een wetgevingsvoorstel. Bij deze evaluatie moet ook worden beoordeeld of de openbaarmakingsregeling voor EU-herstelprospectussen passend is om de met deze verordening beoogde doelstellingen te halen.

(12) De Commissie moet vóór 21 juli 2022 een verslag indienen bij het Europees Parlement en de Raad over de toepassing van deze verordening, in voorkomend geval vergezeld van een wetgevingsvoorstel. Bij deze evaluatie moet ook worden beoordeeld of de openbaarmakingsregeling voor EU-herstelprospectussen passend is om de met deze verordening beoogde doelstellingen te halen en, als zij passend wordt geacht, moet in het wetgevingsvoorstel voor secundaire uitgiften die onder het EU-herstelprospectus vallen, een permanente vorm van prospectus worden opgenomen die minder administratieve lasten met zich meebrengt. Bij deze beoordeling moet worden nagegaan of er in het EU-herstelprospectus een passend evenwicht is gevonden tussen de beperking van de administratieve lasten voor de uitgevende instelling en de bescherming van de belegger.

Amendement  9

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1

Verordening (EU) 2017/1129

Artikel 1 – lid 4 – letter k – inleidende formule

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

k) van [datum waarop deze verordening van toepassing wordt] tot en met 31 december 2022 effecten zonder aandelenkarakter, die doorlopend of periodiek door een kredietinstelling worden uitgegeven, waarbij de totale samengetelde tegenwaarde in de Unie voor de aangeboden effecten berekend over een periode van twaalf maanden minder dan 150 000 000 EUR per kredietinstelling bedraagt, op voorwaarde dat die effecten:

k) van [datum waarop deze verordening van toepassing wordt] tot [21 maanden na de datum waarop deze verordening van toepassing wordt] effecten zonder aandelenkarakter, die doorlopend of periodiek door een kredietinstelling worden uitgegeven, waarbij de totale samengetelde tegenwaarde in de Unie voor de aangeboden effecten berekend over een periode van twaalf maanden minder dan 150 000 000 EUR per kredietinstelling bedraagt, op voorwaarde dat die effecten:

Amendement  10

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 3

Verordening (EU) 2017/1129

Artikel 7 – lid 12 bis – letter b bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

b bis) opgesteld overeenkomstig artikel 27 van deze verordening;

Amendement  11

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 3

Verordening (EU) 2017/1129

Artikel 7 – lid 12 bis – letter c – punt i

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(i) een inleiding met waarschuwingen in de zin van lid 5 van dit artikel;

(i) een inleiding met waarschuwingen en de datum van goedkeuring van het prospectus in de zin van lid 5 van dit artikel;

Amendement  12

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 4

Verordening (EU) 2017/1129

Artikel 14 bis – lid 2 – alinea 1 – letter b

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b) de aan de effecten verbonden rechten, de redenen voor de uitgifte en de gevolgen ervan voor de algehele kapitaalstructuur van de uitgevende instelling, en het gebruik van de opbrengsten.

b) de essentiële informatie over de aandelen, de aan de effecten verbonden rechten, met inbegrip van eventuele beperkingen en de procedures om deze rechten uit te oefenen, de redenen voor de uitgifte en de gevolgen ervan voor de algehele kapitaalstructuur van de uitgevende instelling, de openbaarmaking van de kapitalisatie en de schuldenlast, een verklaring inzake het werkkapitaal en het gebruik van de opbrengsten.

Amendement  13

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 4

Verordening (EU) 2017/1129

Artikel 14 bis – lid 2 – alinea 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De in het EU-herstelprospectus vervatte informatie wordt opgesteld en gepresenteerd in een gemakkelijk te analyseren, bondige en begrijpelijke vorm en stelt beleggers in staat een geïnformeerde beleggingsbeslissing te nemen. De bevoegde autoriteit houdt er ook rekening mee of de uitgevende instelling de gereglementeerde informatie openbaar heeft gemaakt overeenkomstig Richtlijn 2004/109/EG, indien van toepassing, Verordening (EU) nr. 596/2014 en, in voorkomend geval, de informatie bedoeld in Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/565 van de Commissie.

De in het EU-herstelprospectus vervatte informatie wordt opgesteld in gemakkelijk te begrijpen, beknopte en duidelijke taal en gepresenteerd in een toegankelijke, gemakkelijk te analyseren, bondige en begrijpelijke vorm voor beleggers, met name kmo’s en spaarders, zodat zij een geïnformeerde beleggingsbeslissing kunnen nemen. De bevoegde autoriteit houdt er ook rekening mee of de uitgevende instelling de gereglementeerde informatie openbaar heeft gemaakt overeenkomstig Richtlijn 2004/109/EG, indien van toepassing, Verordening (EU) nr. 596/2014 en, in voorkomend geval, de informatie bedoeld in Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/565 van de Commissie. De bevoegde autoriteit zorgt ervoor dat het EU-herstelprospectus voor beleggers gemakkelijk toegankelijk is.

Amendement  14

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 4

Verordening (EU) 2017/1129

Artikel 14 bis – lid 2 – alinea 5

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De uitgevende instellingen kunnen de volgorde bepalen waarin de in bijlage V bis bedoelde informatie is gepresenteerd in het EU-herstelprospectus;

Bij het verstrekken van de noodzakelijke informatie in het EU-herstelprospectus moeten de uitgevende instellingen de volgorde eerbiedigen waarin de in bijlage V bis bedoelde informatie is gepresenteerd.

Amendement  15

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 7 – letter a

Verordening (EU) 2017/1129

Artikel 23 – lid 2 – alinea 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

“2. Indien het prospectus op een aanbieding van effecten aan het publiek betrekking heeft, hebben beleggers die reeds aanvaard hebben de effecten te kopen of op de effecten in te schrijven voordat de aanvulling van het prospectus is gepubliceerd, het recht om binnen drie werkdagen na de publicatie van de aanvulling van het prospectus hun aanvaarding in te trekken, op voorwaarde dat de in lid 1 bedoelde belangrijke nieuwe factor, materiële vergissing of materiële onnauwkeurigheid zich voordeed of geconstateerd werd vóór de afsluiting van de aanbiedingsperiode of de levering van de effecten, naargelang wat het eerst plaatsvindt. Deze termijn kan door de uitgevende instelling of de aanbieder worden verlengd. De uiterste datum voor het recht tot intrekking wordt in de aanvulling vermeld.

“2. Indien het prospectus op een aanbieding van effecten aan het publiek betrekking heeft, hebben beleggers die reeds aanvaard hebben de effecten te kopen of op de effecten in te schrijven voordat de aanvulling van het prospectus is gepubliceerd, het recht om binnen twee werkdagen na de publicatie van de aanvulling van het prospectus hun aanvaarding in te trekken, op voorwaarde dat de in lid 1 bedoelde belangrijke nieuwe factor, materiële vergissing of materiële onnauwkeurigheid zich voordeed of geconstateerd werd vóór de afsluiting van de aanbiedingsperiode of de levering van de effecten, naargelang wat het eerst plaatsvindt. Deze termijn kan door de uitgevende instelling of de aanbieder worden verlengd. De uiterste datum voor het recht tot intrekking wordt in de aanvulling vermeld.

Amendement  16

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 7 – letter b bis (nieuw)

Verordening (EU) 2017/1129

Artikel 23 – lid 7 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

b bis) het volgende lid wordt toegevoegd:

 

“7 bis. De in artikel 23, leden 2 en 3, vervatte termijnen moeten verstrijken op [21 maanden na de datum waarop deze verordening van toepassing wordt].”.

Amendement  17

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 8

Verordening (EU) 2017/1129

Artikel 47 bis – alinea 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De in artikel 23, leden 2 en 3, vervatte termijnen moeten verstrijken op [18 maanden na de datum waarop deze verordening van toepassing wordt].”

De in artikel 23, leden 2 en 3, vervatte termijnen moeten verstrijken op [21 maanden na de datum waarop deze verordening van toepassing wordt].”

Amendement  18

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 8

Verordening (EU) 2017/1129

Artikel 47 bis – alinea 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Overeenkomstig artikel 14 bis opgestelde en tussen [datum waarop deze verordening van toepassing wordt] en [18 maanden na de datum waarop deze verordening van toepassing wordt] goedgekeurde EU-herstelprospectussen blijven aan dat artikel onderworpen tot het einde van hun geldigheid of totdat twaalf maanden zijn verstreken [18 maanden na de datum waarop deze verordening van toepassing wordt], naargelang wat het eerst plaatsvindt.

Overeenkomstig artikel 14 bis opgestelde en tussen [datum waarop deze verordening van toepassing wordt] en [21 maanden na de datum waarop deze verordening van toepassing wordt] goedgekeurde EU-herstelprospectussen blijven aan dat artikel onderworpen tot het einde van hun geldigheid of totdat twaalf maanden zijn verstreken [21 maanden na de datum waarop deze verordening van toepassing wordt], naargelang wat het eerst plaatsvindt.

Amendement  19

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 9

Verordening (EU) 2017/1129

Artikel 48 – lid 2 – letter b

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b) een analyse van de vraag of in het EU-groeiprospectus een passend evenwicht is gevonden tussen de bescherming van de belegger en de beperking van de administratieve lasten voor de personen die gerechtigd zijn het te gebruiken.

b) een analyse van de vraag of in het EU-groeiprospectus een passend evenwicht is gevonden tussen de bescherming van de belegger, en in het bijzonder retailbeleggers, kmo’s en start-ups, en de beperking van de administratieve lasten voor de personen die gerechtigd zijn het te gebruiken;

Amendement  20

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 9

Verordening (EU) 2017/1129

Artikel 48 – lid 2 – letter c

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

c) het aantal goedgekeurde EU-herstelprospectussen en een analyse van de ontwikkeling van dat aantal;

c) het aantal goedgekeurde standaardprospectussen, EU-groeiprospectussen en EU-herstelprospectussen en een analyse van de ontwikkeling van dat aantal;

Amendement  21

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 9

Verordening (EU) 2017/1129

Artikel 48 – lid 2 – letter e

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

e) een analyse van de vraag of in het EU-groeiprospectus een passend evenwicht is gevonden tussen de bescherming van de belegger en de beperking van de administratieve lasten voor de personen die gerechtigd zijn het te gebruiken.”;

e) een analyse van de vraag of met het effect van het EU-groeiprospectus een passend evenwicht is gevonden tussen de bescherming van de belegger, en in het bijzonder retailbeleggers, kmo’s en start-ups, de toegankelijkheid van de informatie, en de beperking van de administratieve lasten voor de personen die gerechtigd zijn het te gebruiken.”;

Amendement  22

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 9

Verordening (EU) 2017/1129

Artikel 48 – lid 2 – letter e bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

e bis) een analyse van de vraag of de in de bijlagen opgenomen eisen moeten worden gewijzigd;

Amendement  23

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 9

Verordening (EU) 2017/1129

Artikel 48 – lid 2 – letter e ter (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

e ter) het volume aan beleggingen dat is ingetrokken door beleggers die hun recht tot intrekking hebben uitgeoefend, en het percentage dat zij vertegenwoordigen in het totale volume aan beleggingen, verdeeld over de standaardprospectussen, de EU-groeiprospectussen en de EU-herstelprospectussen; en, op basis van deze gegevens, een beoordeling van de vraag of de duur en de aard van het recht tot intrekking passend zijn en of zij de efficiëntie van het proces om kapitaal aan te trekken of de bescherming van de belegger niet in het gedrang brengen;

Amendement  24

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 9

Verordening (EU) 2017/1129

Artikel 48 – lid 2 – letter e quater (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

e quater) de soorten van en trends in onregelmatig en frauduleus gedrag door beleggers, uitgevende instellingen, aanbieders of financiële tussenpersonen en derden die verband houden met deze verordening;

Amendement  25

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 9

Verordening (EU) 2017/1129

Artikel 48 – lid 2 – letter e quinquies (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

e quinquies) een analyse van de risico’s, kosten en voordelen, om te beoordelen of een EU-herstelprospectus een permanente vorm van prospectus kan worden.

Amendement  26

Voorstel voor een verordening

Bijlage I

Verordening (EU) 2017/1129

Bijlage V bis – Afdeling I – alinea 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Het is de bedoeling dat de onderneming die aandelen uitgeeft, wordt geïdentificeerd, onder meer door middel van haar identificatiecode voor juridische entiteiten (legal entity identifier — LEI), haar lidstaat van oprichting en de website waar beleggers informatie kunnen vinden over de bedrijfsactiviteiten van de onderneming, de producten die zij vervaardigt of de diensten die zij verleent, de belangrijkste markten waarop zij concurreert, haar organisatiestructuur en, in voorkomend geval, de informatie die door middel van verwijzing is opgenomen.

Het is de bedoeling voor meer transparantie te zorgen en dat de onderneming die aandelen uitgeeft, wordt geïdentificeerd, onder meer door middel van haar identificatiecode voor juridische entiteiten (legal entity identifier – LEI), haar lidstaat van oprichting en de eventuele website waar beleggers informatie kunnen vinden over de bedrijfsactiviteiten van de onderneming en de in de vierde alinea van punt IV van deze bijlage uiteengezette disclaimer, de producten die zij vervaardigt of de diensten die zij verleent, de belangrijkste markten waarop zij concurreert, haar organisatiestructuur en, in voorkomend geval, de informatie die door middel van verwijzing is opgenomen.

Amendement  27

Voorstel voor een verordening

Bijlage I

Verordening (EU) 2017/1129

Bijlage V bis – Afdeling III – alinea 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Het is de bedoeling dat de meest materiële risico’s worden beschreven die specifiek zijn voor de uitgevende instelling en de aandelen.

Een beschrijving van de materiële risico’s die specifiek zijn voor de uitgevende instelling en die van invloed kunnen zijn op het vermogen van de uitgevende instelling om haar in het kader van de effecten aangegane verplichtingen na te komen, in een beperkt aantal categorieën, in een afzonderlijk punt met als titel “Risicofactoren”.

 

In elke categorie worden eerst de belangrijkste risico’s uiteengezet volgens de beoordeling van de uitgevende instelling, de aanbieder of de aanvrager van een toelating tot de handel op een gereglementeerde markt, waarbij rekening wordt gehouden met het negatieve effect op de uitgevende instelling en de waarschijnlijkheid dat ze zich zullen voordoen. De risicofactoren worden vermeld in het registratiedocument.

Amendement  28

Voorstel voor een verordening

Bijlage I

Verordening (EU) 2017/1129

Bijlage V bis – Afdeling IX – titel

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

IX. Verklaring inzake het werkkapitaal

IX. Verklaring inzake het werkkapitaal en verklaring inzake de kapitalisatie en de schuldenlast

Amendement  29

Voorstel voor een verordening

Bijlage I

Verordening (EU) 2017/1129

Bijlage V bis – Afdeling IX

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Het is de bedoeling dat informatie wordt verstrekt over de vraag of het werkkapitaal volstaat voor de huidige behoeften van de uitgevende instelling of, indien dit niet het geval is, hoe de uitgevende instelling voorstelt in het benodigde extra werkkapitaal te voorzien.

Het is de bedoeling dat informatie wordt verstrekt over de kapitalisatie en de schuldenlast van de uitgevende instelling, evenals informatie over de vraag of het werkkapitaal al dan niet volstaat voor de huidige behoeften van de uitgevende instelling. Indien er onvoldoende kapitaal aanwezig is, moet duidelijk worden uiteengezet hoe de uitgevende instelling voorstelt in het benodigde extra werkkapitaal te voorzien.

 


PROCEDURE VAN DE ADVISERENDE COMMISSIE

Titel

Wijziging van Verordening (EU) 2017/1129 wat betreft de herstelvooruitzichten van de EU en gerichte aanpassingen voor financiële tussenpersonen, om bij te dragen aan het herstel na de COVID-19-pandemie

Document- en procedurenummers

COM(2020)0281 – C9-0206/2020 – 2020/0155(COD)

Bevoegde commissie

 Datum bekendmaking

ECON

14.9.2020

 

 

 

Advies uitgebracht door

 Datum bekendmaking

IMCO

14.9.2020

Rapporteur voor advies

 Datum benoeming

Virginie Joron

2.9.2020

Datum goedkeuring

9.11.2020

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

44

0

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Alex Agius Saliba, Andrus Ansip, Pablo Arias Echeverría, Alessandra Basso, Brando Benifei, Adam Bielan, Biljana Borzan, Vlad-Marius Botoş, Markus Buchheit, Anna Cavazzini, Dita Charanzová, Deirdre Clune, David Cormand, Carlo Fidanza, Alexandra Geese, Sandro Gozi, Maria Grapini, Svenja Hahn, Virginie Joron, Eugen Jurzyca, Arba Kokalari, Marcel Kolaja, Kateřina Konečná, Andrey Kovatchev, Jean-Lin Lacapelle, Maria-Manuel Leitão-Marques, Morten Løkkegaard, Adriana Maldonado López, Antonius Manders, Beata Mazurek, Leszek Miller, Dan-Ştefan Motreanu, Kris Peeters, Anne-Sophie Pelletier, Miroslav Radačovský, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Róża Thun und Hohenstein, Kim Van Sparrentak, Marion Walsmann, Marco Zullo

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Marco Campomenosi

 


HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE ADVISERENDE COMMISSIE

44

+

ECR

Adam Bielan, Carlo Fidanza, Eugen Jurzyca, Beata Mazurek

GUE/NGL

Kateřina Konečnám, Anne-Sophie Pelletier

ID

Alessandra Basso, Markus Buchheit, Marco Campomenosi, Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

NI

Miroslav Radačovský, Marco Zullo

PPE

Pablo Arias Echeverría, Deirdre Clune, Arba Kokalari, Andrey Kovatchev, Antonius Manders, Dan-Ştefan Motreanu, Kris Peeters, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Róża Thun und Hohenstein, Marion Walsmann, Ivan Štefanec

Renew

Andrus Ansip, Vlad-Marius Botoş, Dita Charanzová, Sandro Gozi, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard

S&D

Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Biljana Borzan, Maria Grapini, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Leszek Miller, Christel Schaldemose

Verts/ALE

Anna Cavazzini, David Cormand, Alexandra Geese, Marcel Kolaja, Kim Van Sparrentak

 

0

-

 

 

 

0

0

 

 

 

Verklaring van de gebruikte tekens:

+ : voor

- : tegen

0 : onthouding

 

 


 

 

 

 

 

 

 


PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Wijziging van Verordening (EU) 2017/1129 wat betreft de herstelvooruitzichten van de EU en gerichte aanpassingen voor financiële tussenpersonen, om bij te dragen aan het herstel na de COVID-19-pandemie

Document- en procedurenummers

COM(2020)0281 – C9-0206/2020 – 2020/0155(COD)

Datum indiening bij EP

27.7.2020

 

 

 

Bevoegde commissie

 Datum bekendmaking

ECON

14.9.2020

 

 

 

Adviserende commissies

 Datum bekendmaking

IMCO

14.9.2020

 

 

 

Rapporteurs

 Datum benoeming

Ondřej Kovařík

7.9.2020

 

 

 

Datum goedkeuring

19.11.2020

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

47

5

7

Bij de eindstemming aanwezige leden

Gunnar Beck, Marek Belka, Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Gilles Boyer, Francesca Donato, Derk Jan Eppink, Engin Eroglu, Markus Ferber, Jonás Fernández, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Luis Garicano, Sven Giegold, Valentino Grant, Claude Gruffat, José Gusmão, Enikő Győri, Eero Heinäluoma, Danuta Maria Hübner, Stasys Jakeliūnas, Othmar Karas, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Georgios Kyrtsos, Aurore Lalucq, Philippe Lamberts, Aušra Maldeikienė, Pedro Marques, Costas Mavrides, Jörg Meuthen, Csaba Molnár, Siegfried Mureşan, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Piernicola Pedicini, Lídia Pereira, Sirpa Pietikäinen, Dragoș Pîslaru, Evelyn Regner, Antonio Maria Rinaldi, Alfred Sant, Joachim Schuster, Ralf Seekatz, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Irene Tinagli, Ernest Urtasun, Inese Vaidere, Johan Van Overtveldt, Stéphanie Yon-Courtin, Marco Zanni, Roberts Zīle

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Manon Aubry, Patryk Jaki, Eugen Jurzyca, Maximilian Krah, Ville Niinistö, Mick Wallace

Datum indiening

19.11.2020


HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE BEVOEGDE COMMISSIE

47

+

PPE

Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Markus Ferber, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Aušra Maldeikienė, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Lídia Pereira, Sirpa Pietikäinen, Andreas Schwab, Inese Vaidere

S&D

Marek Belka, Jonás Fernández, Eero Heinäluoma, Pedro Marques, Costas Mavrides, Csaba Molnár, Evelyn Regner, Alfred Sant, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Irene Tinagli

Renew

Gilles Boyer, Engin Eroglu, Luis Garicano, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Caroline Nagtegaal, Dragoș Pîslaru, Stéphanie Yon-Courtin

Verts/ALE

Sven Giegold, Claude Gruffat, Philippe Lamberts, Ville Niinistö, Ernest Urtasun

ECR

Derk Jan Eppink, Patryk Jaki, Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

NI

Piernicola Pedicini

 

5

-

S&D

Aurore Lalucq

Verts/ALE

Stasys Jakeliūnas

GUE/NGL

Manon Aubry, José Gusmão, Mick Wallace

 

7

0

ID

Gunnar Beck, Francesca Donato, Valentino Grant, Maximilian Krah, Jörg Meuthen, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

 

Verklaring van de gebruikte tekens:

+ : voor

- : tegen

0 : onthouding

 

 

Laatst bijgewerkt op: 4 december 2020
Juridische mededeling - Privacybeleid