Postup : 2020/0155(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A9-0228/2020

Predkladané texty :

A9-0228/2020

Rozpravy :

PV 10/02/2021 - 9
CRE 10/02/2021 - 9

Hlasovanie :

PV 11/02/2021 - 2

Prijaté texty :

P9_TA(2021)0047

<Date>{19/11/2020}19.11.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0228/2020</NoDocSe>
PDF 303kWORD 100k

<TitreType>SPRÁVA</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2017/1129, pokiaľ ide o prospekt obnovy EÚ a cielené úpravy týkajúce sa finančných sprostredkovateľov v záujme pomoci pri obnove po pandémii ochorenia COVID-19 </Titre>

<DocRef>(COM(2020)0281 – C9-0206/2020 – 2020/0155(COD))</DocRef>


<Commission>{ECON}Výbor pre hospodárske a menové veci</Commission>

Spravodajca: <Depute>Ondřej Kovařík</Depute>

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 STANOVISKO VÝBORU PRE VNÚTORNÝ TRH A OCHRANU SPOTREBITEĽA
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2017/1129, pokiaľ ide o prospekt obnovy EÚ a cielené úpravy týkajúce sa finančných sprostredkovateľov v záujme pomoci pri obnove po pandémii ochorenia COVID-19

(COM(2020)0281 – C9-0206/2020 – 2020/0155(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

 

 so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2020)0281),

 so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C9-0206/2020),

 so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

 so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 29. októbra 2020[1],

 so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

 so zreteľom na stanovisko Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa,

 so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A9-0228/2020),

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

 

Pozmeňujúci návrh  1

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY EURÓPSKEHO PARLAMENTU[*]

k návrhu Komisie

---------------------------------------------------------

2020/0155 (COD)

 

Návrh

 

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY,

ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2017/1129, pokiaľ ide o prospekt obnovy EÚ a cielené úpravy týkajúce sa finančných sprostredkovateľov v záujme pomoci pri obnove po pandémii ochorenia COVID-19

(Text s významom pre EHP)

 

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 114,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom,

keďže:

(1) Pandémia COVID-19 vážne postihuje ľudí, podniky, systémy zdravotnej starostlivosti a hospodárstva členských štátov. Komisia vo svojom oznámení Európskemu parlamentu, Európskej rade, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov z 27. marca 2020 s názvom „Správny čas pre Európu: náprava škôd a príprava budúcnosti pre ďalšie generácie“[2] zdôraznila, že likvidita a prístup k finančným prostriedkom budú v nasledujúcich mesiacoch naďalej problematické. Preto je veľmi dôležité podporiť obnovu po prudkom hospodárskom šoku spôsobenom pandémiou ochorenia COVID-19 zavedením cielených zmien do existujúcich právnych predpisov v oblasti financií. Tento balík opatrení sa prijíma pod označením „balík opatrení na obnovu kapitálových trhov“.

(2) V nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1129[3] sa stanovujú požiadavky na vypracovanie, schvaľovanie a šírenie prospektu, ktorý sa má uverejniť pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie na regulovanom trhu v Únii. V rámci opatrení na pomoc emitentom pri obnove po hospodárskom šoku vyplývajúcom z pandémie ochorenia COVID-19 sú potrebné cielené zmeny režimu prospektu. Takéto zmeny by mali umožniť emitentom a finančným sprostredkovateľom znížiť náklady a uvoľniť zdroje na fázu obnovy nasledujúcu bezprostredne po kríze. Tieto zmeny by mali byť v súlade s hlavnými cieľmi nariadenia (EÚ) 2017/1129, aby sa zabezpečila vysoká úroveň ochrany spotrebiteľov a investorov a riadne fungovanie vnútorného trhu. Mali by tiež v plnej miere zohľadniť rozsah, v akom kríza ovplyvnila súčasnú situáciu emitentov a ich vyhliadky do budúcnosti.

(2a) Kríza spôsobená ochorením COVID-19 zvyšuje nestabilitu a zraniteľnosť spoločností z Únie, najmä MSP a startupov. Odstránenie neopodstatnených prekážok a byrokracie vo vhodných prípadoch s cieľom uľahčiť a diverzifikovať zdroje financovania pre podniky Únie s osobitným zameraním na MSP vrátane startupov a spoločností so strednou trhovou kapitalizáciou môže prispieť k podpore ich schopnosti prístupu na akciové trhy, ako aj prístupu k rôznorodejším, dlhodobejším a konkurencieschopnejším investičným príležitostiam pre retailových a veľkých investorov. V tejto súvislosti by sa toto nariadenie malo zamerať aj na to, aby sa potenciálni investori mohli ľahšie dozvedieť o investičných príležitostiach v spoločnostiach, keďže často majú ťažkosti s hodnotením mladých a malých firiem s krátkou podnikateľskou históriou, čo vedie k menšiemu počtu inovačných príležitostí, najmä mladých podnikateľov.

(3) Úverové inštitúcie sa aktívne zapájali do obnovy s cieľom podporiť spoločnosti, ktoré potrebovali finančné prostriedky, pričom sa očakáva, že budú základným pilierom obnovy. V nariadení (EÚ) 2017/2019 sa úverovým inštitúciám udeľuje výnimka z povinnosti uverejniť prospekt v prípade ponuky určitých nemajetkových cenných papierov vydávaných priebežne alebo opakovane v súhrnnej hodnote až do 75 miliónov EUR za obdobie 12 mesiacov. Uvedený limit na výnimku by sa mal na obmedzené obdobie zvýšiť, aby sa podporilo získavanie finančných prostriedkov pre úverové inštitúcie a poskytol sa im dostatočný priestor na podporu ich klientov v reálnej ekonomike. Keďže toto opatrenie je obmedzené na fázu obnovy, malo by byť z uvedených dôvodov k dispozícii na obmedzené obdobie, ktoré sa končí 31. decembra 2022.

(4) V záujme rýchleho riešenia závažného hospodárskeho dosahu pandémie ochorenia COVID-19 je dôležité v ranej fáze procesu obnovy zaviesť opatrenia na uľahčenie investícií do reálnej ekonomiky, umožniť rýchlu rekapitalizáciu spoločností v Únii a umožniť emitentom, aby využívali verejné trhy. Na dosiahnutie týchto cieľov je vhodné vytvoriť nový krátky prospekt (ďalej len „prospekt obnovy EÚ“), ktorý bude jednoduchý na vypracovanie pre emitentov, ľahko zrozumiteľný pre investorov, najmä retailových investorov, ktorí ich chcú financovať, a jednoduchý na preskúmanie a schválenie pre príslušné orgány, pričom zároveň bude riešiť hospodárske a finančné otázky, ktoré vyvolala pandémia ochorenia COVID-19. Je potrebné poznamenať, že prospekt obnovy EÚ by sa mal vnímať predovšetkým ako nástroj uľahčujúci opätovnú ekvitizáciu, pričom príslušné vnútroštátne orgány by mali dôkladne monitorovať, aby sa zabezpečilo splnenie požiadaviek na informácie pre investorov. Dôležité je, že zmeny nariadenia (EÚ) 2017/1129, ktoré sú v ňom uvedené, by sa nemali použiť na obchádzanie riadneho procesu preskúmania a prípadnej revízie nariadenia (EÚ) 2017/1129, k čomu by muselo byť pripojené úplné posúdenie vplyvu. V tejto súvislosti by nebolo vhodné pridať ďalšie prvky do režimov zverejňovania informácií, ktoré sa ešte nevyžadujú podľa nariadenia (EÚ) 2017/1129 a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2019/980[4]. Takéto prvky by sa mali zaviesť len v prípade regulačného návrhu Komisie na základe preskúmania nariadenia (EÚ) 2017/1129, ako sa stanovuje v článku 48 uvedeného nariadenia.

(4a) Je dôležité zosúladiť informácie pre retailových investorov a dokumenty s kľúčovými informáciami naprieč rôznymi finančnými produktmi a právnymi predpismi a zabezpečiť úplnú voľbu a porovnateľnosť investícií v Únii. Okrem toho by sa pri plánovaných preskúmaniach nariadenia (EÚ) 2017/1129 a iných príslušných právnych predpisov o finančných službách mala zvážiť ochrana spotrebiteľov a retailových investorov s cieľom zabezpečiť harmonizované, jednoduché a ľahko zrozumiteľné informačné dokumenty pre všetkých retailových investorov vo všetkých uplatniteľných právnych predpisoch.

Pri plánovanom preskúmaní nariadenia (EÚ) 2017/1129 by sa mala zohľadniť súdržnosť a zlučiteľnosť požiadaviek stanovených v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852[5] a v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2014/95/EÚ[6].

(4b) Informácie spoločností o environmentálnych a sociálnych záležitostiach a záležitostiach v oblasti správy a riadenia (ESG) sú pre investorov čoraz dôležitejšie na meranie vplyvu ich investícií na udržateľnosť a začleňovanie hľadísk udržateľnosti do ich investičných rozhodnutí a riadenia rizík. V dôsledku toho spoločnosti čelia rastúcemu tlaku reagovať na požiadavky investorov aj úverových inštitúcií v týchto záležitostiach a musia dodržiavať viaceré normy zverejňovania ESG, ktoré sú často roztrieštené a nekonzistentné. Na účely zlepšenia zverejňovania informácií týkajúcich sa udržateľnosti spoločnosťami a harmonizácie požiadaviek na takéto zverejňovanie v rámci nariadenia (EÚ) 2017/1129, pričom sa zohľadnia aj ďalšie právne predpisy Únie v oblasti finančných služieb, by preto Komisia mala v kontexte preskúmania, ktoré sa má uskutočniť do 21. júla 2022, posúdiť, či je vhodné začleniť informácie týkajúce sa udržateľnosti do nariadenia (EÚ) 2017/1129 a predložiť legislatívny návrh v záujme vykonávania cieľov udržateľnosti štandardizovaným a porovnateľným spôsobom v celom práve Únie v oblasti finančných služieb.

 

(5) Spoločnosti, ktorých akcie boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu alebo obchodované na rastovom trhu MSP nepretržite aspoň posledných 18 mesiacov pred ponukou akcií alebo prijatím na obchodovanie, mali spĺňať požiadavky na pravidelné a priebežné zverejňovanie informácií podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014[7], smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/109/ES[8] alebo delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/565[9]. Veľká časť požadovaného obsahu prospektu už teda bude verejne dostupná a investori budú obchodovať na základe týchto informácií. Prospekt obnovy EÚ by sa preto mal používať len v prípade sekundárnych emisií a mal by sa zameriavať len na základné informácie, ktoré investori potrebujú na prijímanie informovaných investičných rozhodnutí. Emitenti alebo ponúkajúci by sa však mali v prípade potreby zaoberať tým, ako pandémia ochorenia COVID-19 ovplyvnila ich obchodné činnosti od vydania primárnej emisie, ako aj budúcim očakávaným vplyvom pandémie na ich obchodné činnosti.

(6) Aby bol prospekt obnovy EÚ efektívnym nástrojom pre emitentov, malo by ísť o jednotný dokument obmedzeného rozsahu, ktorý umožňuje zahrnutie informácií prostredníctvom odkazu a využíva výhody povolenia pre celoeurópske verejné ponuky cenných papierov alebo ich prijímanie na obchodovanie na regulovanom trhu.

(7) Prospekt obnovy EÚ by mal obsahovať stručný súhrn ako užitočný zdroj informácií pre investorov, najmä retailových investorov. Súhrn by mal byť vypracovaný na začiatku prospektu obnovy EÚ a mal by sa zameriavať na kľúčové informácie, ktoré by investorom umožnili rozhodnúť sa, ktoré ponuky a prijatia cenných papierov na obchodovanie majú ďalej študovať a následne preskúmať prospekt obnovy EÚ ako celok s cieľom prijať rozhodnutie. Kľúčové informácie by mali zahŕňať informácie týkajúce sa prípadného hospodárskeho a obchodného vplyvu pandémie COVID-19, ako aj prípadného očakávaného budúceho vplyvu. Prospekt obnovy EÚ by mal zabezpečiť ochranu retailových investorov dodržiavaním príslušných ustanovení nariadenia (EÚ) 2017/1129 a zároveň zabrániť nadmernému administratívnemu zaťaženiu. V tejto súvislosti je nevyhnutné, aby súhrn neznižoval ochranu investorov ani nevyvolával u investora klamlivý dojem. Emitenti by preto mali pri vypracúvaní súhrnu zabezpečiť vysokú úroveň náležitej starostlivosti.

(7a) S cieľom zmierniť obavy v súvislosti so zníženým množstvom informácií poskytnutých v prospekte obnovy EÚ v porovnaní so zjednodušeným prospektom pri sekundárnych emisiách je nevyhnutné, aby existovala úplná transparentnosť, pokiaľ ide o zriedenie hodnoty akcií po emisii. Vysoko riediace emisie by mohli mať významný vplyv na kapitálovú štruktúru emitenta, a preto je potrebné zahrnúť medzi požiadavky na informácie, ktoré majú zverejniť emitenti, podrobnosti o riedení základného imania a hlasovacích právach, ktoré budú mať existujúci akcionári emitenta po verejnej ponuke. Treba však mať na pamäti, že pre malé a stredné podniky (MSP) môže byť potrebné vydať verejnú ponuku na akcie presahujúce celkovú výšku ich kapitálu, napríklad na realizáciu veľkých projektov s cieľom rozšíriť ich činnosť. Keďže z hľadiska zvýhodňovania dlhu pred kapitálovým financovaním v Únii je vhodnejšie, aby takéto MSP získavali vlastný kapitál namiesto toho, aby prijímali ďalší dlh prostredníctvom bankových úverov, horná hranica ponúk emitenta ako percentuálny podiel nesplateného kapitálu nie je vhodným nástrojom na monitorovanie zriedenia hodnoty akcií.

 

(8) S cieľom zhromaždiť údaje na podporu posúdenia režimu prospektu obnovy EÚ by sa mal prospekt obnovy EÚ začleniť do mechanizmu archivovania orgánu ESMA. S cieľom obmedziť administratívne zaťaženie spojené so zmenou uvedeného mechanizmu by prospekt obnovy EÚ mohol využívať rovnaké údaje ako tie, ktoré sú vymedzené pri prospekte pre sekundárne emisie uvedenom v článku 14 nariadenia (EÚ) 2017/1129, a to za predpokladu, že tieto dva druhy prospektov zostanú jasne odlíšené.

(9) Prospekt obnovy EÚ by mal dopĺňať ostatné formy prospektov stanovené v nariadení (EÚ) 2017/1129 vzhľadom na rôzne druhy cenných papierov, emitentov, ponúk a prijatí. Všetky odkazy na „prospekt“ podľa nariadenia (EÚ) 2017/1129 by sa preto, pokiaľ sa výslovne neuvádza inak, mali chápať tak, že odkazujú na všetky jednotlivé formy prospektov vrátane prospektu obnovy EÚ stanoveného v tomto nariadení.

(10) V nariadení (EÚ) 2017/1129 sa vyžaduje, aby finanční sprostredkovatelia informovali investorov o možnosti dodatku a aby za určitých okolností kontaktovali investorov v deň uverejnenia dodatku. Lehota, v rámci ktorej musia byť investori kontaktovaní, ako aj množstvo investorov, ktorých treba kontaktovať, ▌môžu finančným sprostredkovateľom spôsobovať ťažkosti. V záujme poskytnutia pomoci a uvoľnenia prostriedkov pre finančných sprostredkovateľov pri súčasnom zachovaní vysokej úrovne ochrany investorov by sa mal stanoviť primeranejší režim. V rámci takéhoto režimu by sa malo špecifikovať, ktorých investorov by finanční sprostredkovatelia mali kontaktovať, keď sa uverejní dodatok, a mala by sa predĺžiť lehota na kontaktovanie týchto investorov. Režim by mal takisto zabezpečiť, aby sa rovnaké informácie poskytovali všetkým investorom.

(11) Keďže prospekt obnovy EÚ je obmedzený na fázu obnovy, platnosť režimu tohto prospektu by mala uplynúť do 31. decembra 2022. S cieľom zabezpečiť kontinuitu prospektov obnovy EÚ by sa pri tých prospektoch obnovy EÚ, ktoré boli schválené pred uplynutím platnosti režimu, malo využiť ustanovenie o zachovaní predchádzajúceho stavu.

(12) Komisia by do 21. júla 2022 mala Európskemu parlamentu a Rade predložiť správu o uplatňovaní tohto nariadenia, ku ktorej v prípade potreby pripojí legislatívny návrh. Posúdenie v rámci tohto preskúmania by malo zahŕňať aj to, či je režim zverejňovania informácií pre prospekty obnovy EÚ vhodný na plnenie cieľov tohto nariadenia, najmä či sa ním dosiahne primeraná rovnováha medzi znížením administratívnej a finančnej záťaže a ochranou investorov.

(13) Nariadenie (EÚ) 2017/1129 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1
Zmeny nariadenia (EÚ) 2017/1129

Nariadenie (EÚ) 2017/1129 sa mení takto:

(-1) Odôvodnenie 66 sa mení takto:

„(66) V záujme zvýšenia právnej istoty by sa mali objasniť príslušné lehoty, v rámci ktorých má emitent uverejniť dodatok k prospektu a v rámci ktorých majú investori právo odvolať svoje akceptovanie ponuky po uverejnení dodatku. Povinnosť doplniť prospekt by sa mala na jednej strane uplatňovať, keď sa pred uzatvorením ponukového obdobia alebo pred tým, než sa začne obchodovanie s takýmito cennými papiermi na regulovanom trhu, podľa toho, čo nastane neskôr, objaví významný nový faktor, podstatná chyba alebo podstatná nepresnosť. Na druhej strane by sa právo odvolať akceptovanie malo uplatňovať len vtedy, keď sa prospekt týka verejnej ponuky cenných papierov a významný nový faktor, podstatná chyba alebo podstatná nepresnosť sa vyskytli alebo boli zaznamenané pred uzatvorením ponukového obdobia a dodaním cenných papierov. Právo na odvolanie by preto malo súvisieť s časom výskytu významného nového faktora, podstatnej chyby alebo podstatnej nepresnosti, ktoré sú príčinou dodatku, a malo by sa uplatňovať za predpokladu, že takáto spúšťacia udalosť nastala v čase, keď bola ponuka otvorená, a pred dodaním cenných papierov. Právo na odvolanie poskytnuté investorom v dôsledku významného nového faktora, podstatnej chyby alebo podstatnej nepresnosti, ktoré vznikli alebo boli zaznamenané počas doby platnosti prospektu, nie je ovplyvnené skutočnosťou, že príslušný dodatok sa uverejnil po uplynutí doby platnosti prospektu. V osobitnom prípade ponuky, ktorá naďalej trvá na základe dvoch po sebe nasledujúcich základných prospektov, skutočnosť, že emitent je v procese schvaľovania nasledujúceho základného prospektu, nezbavuje povinnosti doplniť predchádzajúci základný prospekt do konca jeho platnosti a zaručiť súvisiace práva na odvolanie. V záujme zvýšenia právnej istoty by sa v dodatku k prospektu malo špecifikovať, kedy uplynie lehota spojená s právom na odvolanie. Finanční sprostredkovatelia by mali informovať investorov o ich právach a uľahčiť konanie, keď investori uplatňujú svoje právo odvolať akceptovanie. Finanční sprostredkovatelia by mali minimálne raz informovať svojich klientov o možnosti uverejnenia dodatku a o tom, kde a kedy by sa mal zverejniť. Po upísaní cenných papierov v počiatočnom období upisovania by mali finanční sprostredkovatelia informovať svojich klientov o ich práve odvolať akceptovanie a uľahčiť postup, keď investori uplatňujú svoje právo na odvolanie. V prípade uverejnenia dodatku by mali finanční sprostredkovatelia kontaktovať svojich klientov elektronickými prostriedkami. Ak investor neposkytne sprostredkovateľovi elektronický komunikačný kanál, vzdáva sa práva byť kontaktovaný sprostredkovateľom. V takom prípade by sa informácie o dodatku mali sprístupniť na webovom sídle emitenta.“

(1) V článku 1 ods. 4 sa dopĺňa toto písmeno k):

„k) od [dátumu začatia uplatňovania tohto nariadenia] do 31. decembra 2022 nemajetkové cenné papiere vydávané priebežne alebo opakovane úverovou inštitúciou, ak je celková súhrnná protihodnota v Únii pre ponúkané cenné papiere vypočítaná za obdobie 12 mesiacov nižšia ako 150 000 000 EUR na úverovú inštitúciu, pokiaľ tieto cenné papiere:

i) nie sú podriadené, konvertibilné ani vymeniteľné; a

ii) neoprávňujú na upísanie ani nadobudnutie iných druhov cenných papierov a nie sú viazané na derivátový nástroj.“

(2) V článku 6 ods. 1 sa v prvom pododseku úvodná veta nahrádza takto:

„1. Bez toho, aby bol dotknutý článok 14 ods. 2, článok 14a ods. 2 a článok 18 ods. 1, prospekt musí obsahovať potrebné informácie, ktoré sú pre investora podstatné na to, aby vykonal informované posúdenie:“.

(3) V článku 7 sa dopĺňa tento odsek 12a:

„12a. Odchylne od odsekov 3 až 12 zahŕňa prospekt obnovy EÚ, ktorý bol vypracovaný v súlade s článkom 14a, súhrn v súlade s týmto odsekom.

Súhrn prospektu obnovy EÚ sa vypracúva ako krátky, stručný dokument v maximálnom rozsahu dve strany papiera formátu A4 po vytlačení.

Súhrn nesmie obsahovať krížové odkazy na iné časti prospektu ani informácie zahrnuté prostredníctvom odkazu a musí:

a) byť prezentovaný a rozvrhnutý tak, aby bol ľahko čitateľný, pričom sa v ňom použijú znaky čitateľnej veľkosti;

b) byť napísaný jazykom a štýlom, ktoré uľahčujú pochopenie informácií, a to najmä jazykom, ktorý je jasný, neodborný, stručný a zrozumiteľný pre všetky typy investorov;

ba) byť vypracovaný v súlade s článkom 27;

c) pozostávať z týchto štyroch oddielov:

i) úvod, ktorý obsahuje upozornenia a dátum schválenia prospektu v zmysle vymedzenia v odseku 5 tohto článku;

ii) kľúčové informácie o emitentovi, prípadne vrátane osobitného odkazu na hospodársky a finančný vplyv pandémie ochorenia COVID-19 na emitenta v dĺžke aspoň 400 slov;

iii) kľúčové informácie o akciách vrátane akýchkoľvek obmedzení a postupov vykonávania práv spojených s týmito akciami;

iv) kľúčové informácie o verejnej ponuke cenných papierov alebo prijatí na obchodovanie na regulovanom trhu, alebo oboje.“

(4) Vkladá sa tento článok 14a:

„Článok 14a

Prospekt obnovy EÚ

1. Možnosť vypracovať prospekt obnovy EÚ v rámci zjednodušeného režimu stanoveného v tomto článku v prípade verejnej ponuky akcií alebo prijatia akcií na obchodovanie na regulovanom trhu si môžu zvoliť títo emitenti:

a) emitenti, ktorých akcie boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu nepretržite aspoň posledných 18 mesiacov a ktorí vydávajú akcie zastupiteľné s existujúcimi akciami, ktoré boli vydané v minulosti;

b) emitenti, s ktorých akciami sa už obchodovalo na rastovom trhu MSP nepretržite aspoň posledných 18 mesiacov, za predpokladu, že bol v súvislosti s ponukou týchto akcií uverejnený prospekt, a ktorí vydávajú akcie zastupiteľné s existujúcimi akciami, ktoré boli vydané v minulosti.

ba) ponúkajúci, ktorí ponúkajú akcie prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu alebo na rastovom trhu MSP aspoň posledných 18 mesiacov.

 

2. Odchylne od článku 6 ods. 1 a bez toho, aby bol dotknutý článok 18 ods. 1, prospekt obnovy EÚ obsahuje relevantné skrátené informácie, ktoré sú potrebné na to, aby umožnili investorom porozumieť:

a) vyhliadkam a finančnej výkonnosti emitenta a významným zmenám vo finančnej a v obchodnej pozícii emitenta, ku ktorým prípadne došlo od konca posledného účtovného roka, ako aj jeho dlhodobej obchodnej stratégii a finančným aj nefinančným cieľom; emitent vo vhodných prípadoch uvedie konkrétny odkaz na finančný a obchodný vplyv pandémie COVID-19 na emitenta obsahujúci aspoň 400 slov a vyhlásenie o jeho očakávanom budúcom vplyve;

b) základným informáciám o akciách, právam spojeným s akciami vrátane všetkých obmedzení týchto práv, dôvodom emisie a jej vplyvu na celkovú kapitálovú štruktúru emitenta, zverejňovaniu kapitalizácie a zadlženosti, vyhláseniu o prevádzkovom kapitáli, ako aj použitiu výnosov.

Informácie obsiahnuté v prospekte obnovy EÚ sa uvádzajú písomne a sú prezentované v ľahko analyzovateľnej, stručnej a zrozumiteľnej podobe a umožňujú investorom, najmä neprofesionálnym investorom, prijať informované investičné rozhodnutie. Príslušný orgán zohľadňuje aj to, či emitent zverejnil regulované informácie podľa smernice 2004/109/ES, ak je uplatniteľná, podľa nariadenia (EÚ) č. 596/2014 a prípadne informácie uvedené v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) 2017/565.

Prospekt obnovy EÚ je jednotný dokument obsahujúci minimálne informácie stanovené v prílohe Va. Musí mať maximálny rozsah 30 strán papiera formátu A4 po vytlačení a byť prezentovaný a rozvrhnutý tak, aby bol ľahko čitateľný, pričom sa v ňom použijú znaky čitateľnej veľkosti.

Informácie zahrnuté prostredníctvom odkazu v súlade s článkom 19 sa v súvislosti s maximálnym rozsahom 30 strán papiera formátu A4 uvedeným v treťom pododseku tohto odseku nezohľadňujú.

Emitenti môžu rozhodnúť o poradí, v ktorom sa v prospekte obnovy EÚ uvedú informácie uvedené v prílohe Va.“

(5) V článku 20 sa dopĺňa tento odsek 6a:

„6a. Odchylne od odsekov 2 a 4 sa lehoty stanovené v odseku 2 prvom pododseku a v odseku 4 skrátia v prípade prospektu obnovy EÚ vypracovaného v súlade s článkom 14a na päť pracovných dní. Emitent informuje príslušný orgán aspoň päť pracovných dní pred plánovaným dátumom predloženia žiadosti o schválenie.“

(6) V článku 21 sa dopĺňa tento odsek 5a:

„5a. Prospekt obnovy EÚ vypracovaný v súlade s článkom 14a sa klasifikuje v mechanizme archivovania uvedenom v odseku 6 tohto článku. Údaje použité na klasifikáciu prospektov vypracovaných v súlade s článkom 14 možno použiť na klasifikáciu prospektov obnovy EÚ vypracovaných v súlade s článkom 14a za predpokladu, že tieto dva druhy prospektov sa v uvedenom mechanizme archivovania odlišujú.“

(7) Článok 23 sa mení takto:

a) V odseku 2 sa prvý pododsek nahrádza takto:

„2. Ak sa prospekt týka verejnej ponuky cenných papierov, investori, ktorí už súhlasili s nákupom alebo upísaním cenných papierov pred uverejnením dodatku, majú právo, uplatniteľné do troch pracovných dní po uverejnení dodatku, odvolať svoje akceptovanie pod podmienkou, že nový významný faktor, podstatná chyba alebo podstatná nepresnosť uvedené v odseku 1 sa vyskytli alebo boli zistené pred uzavretím ponukového obdobia alebo dodaním cenných papierov, podľa toho, čo nastalo skôr. Právo na odvolanie je uplatniteľné do troch pracovných dní od uverejnenia dodatku. Emitent alebo ponúkajúci môže uvedenú lehotu predĺžiť. Konečný dátum spojený s právom na odvolanie je stanovený v dodatku.“

b) V odseku 3 sa prvý a druhý pododsek nahrádzajú takto:

„3. Ak investori kúpia alebo upíšu cenné papiere prostredníctvom finančného sprostredkovateľa, tento finančný sprostredkovateľ v čase medzi schválením prospektu v súvislosti s týmito cennými papiermi a uzavretím počiatočného ponukového obdobia▌, podľa toho, čo nastane neskôr, informuje uvedených investorov o možnosti uverejnenia dodatku, o tom, kde a kedy by bol dodatok uverejnený a že finančný sprostredkovateľ by im v takom prípade pomohol pri uplatnení ich práva odvolať akceptovanie.

Ak majú investori uvedení v prvom pododseku tohto odseku právo na odvolanie podľa odseku 2, finančný sprostredkovateľ kontaktuje týchto investorov v pracovný deň nasledujúci po dni, keď bol dodatok uverejnený. S cieľom vyhnúť sa situáciám, keď by investor nespĺňal podmienky na získanie informácií od finančného sprostredkovateľa, sa informácie o dodatku sprístupnia na webovom sídle emitenta.

(8) Vkladá sa tento článok 47a:

„Článok 47a

Časové obmedzenie prospektu obnovy EÚ

Platnosť režimu stanoveného v článku 14a a v článku 23 ods. 2 a 3 uplynie 31. decembra 2022.

Na prospekty obnovy EÚ vypracované v súlade s článkom 14a a schválené od [dátumu začatia uplatňovania tohto nariadenia] do 31. decembra 2022 sa naďalej uplatňuje uvedený článok, a to do konca ich platnosti alebo do uplynutia dvanástich mesiacov od 31. decembra 2022, podľa toho, čo nastane skôr.“

(9) V článku 48 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2. V tejto správe sa okrem iného posúdi, či súhrn prospektu, režimy zverejňovania informácií stanovené v článkoch 14, 14a a 15 a univerzálny registračný dokument uvedený v článku 9 sú aj naďalej primerané vzhľadom na ciele, ktoré sa nimi sledujú. Správa obsahuje najmä:

a) počet rastových prospektov EÚ osôb v každej zo štyroch kategórií uvedených v článku 15 ods. 1 písm. a) až d) a analýzu vývoja každého takéhoto počtu a trendov pri výbere obchodného miesta osobami oprávnenými používať rastový prospekt EÚ;

b) analýzu toho, či sa prostredníctvom rastového prospektu EÚ dosahuje primeraná rovnováha medzi ochranou investorov a znižovaním administratívneho zaťaženia osôb, ktoré sú oprávnené tento prospekt používať;

c) počet schválených prospektov obnovy EÚ a analýzu vývoja tohto počtu, ako aj odhad skutočnej dodatočnej trhovej kapitalizácie zmobilizovanej týmito prospektmi v čase vydania, s cieľom získavať skúsenosti s prospektom obnovy EÚ na účely následného hodnotenia;

d) náklady na vypracovanie prospektu obnovy EÚ a jeho schválenie v porovnaní so súčasnými nákladmi na štandardný prospekt, prospekt pri sekundárnych emisiách a rastový prospekt EÚ, spolu s uvedením celkových dosiahnutých finančných úspor a nákladov, ktoré by sa mohli ďalej znižovať, a celkových nákladov na dosiahnutie súladu s týmto nariadením pre emitentov, ponúkajúcich a finančných sprostredkovateľov spolu s výpočtom týchto nákladov uvedeným ako percentuálny podiel prevádzkových nákladov;

e) analýzu toho, či sa prostredníctvom prospektov obnovy EÚ dosahuje správna rovnováha medzi ochranou investorov a znižovaním administratívneho zaťaženia osôb, ktoré sú oprávnené tento prospekt používať, ako aj analýzu dostupnosti základných informácií pre investície.“

 

(10) Text uvedený v prílohe k tomuto nariadeniu sa vkladá ako príloha Va.

Článok 2
Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli

Za Európsky parlament Za Radu

predseda predseda


PRÍLOHA

„PRÍLOHA Va

MINIMÁLNE INFORMÁCIE, KTORÉ SA MAJÚ ZAHRNÚŤ DO PROSPEKTU OBNOVY EÚ

- I  Súhrn

Prospekt obnovy EÚ obsahuje súhrn vypracovaný v súlade s článkom 7 ods. 12a. Tento súhrn sa nezahrnie do výpočtu maximálneho rozsahu prospektu obnovy EÚ stanoveného v článku 14a ods. 2 treťom pododseku.

 

I. Názov emitenta, krajina registrácie, odkaz na webové sídlo emitenta

Účelom je identifikovať spoločnosť, ktorá vydáva akcie, podľa jej registrovaného a obchodného názvu, vrátane jej identifikátora právnickej osoby („LEI“), krajiny jej registrácie a webového sídla, na ktorom môžu investori nájsť informácie o podnikateľskej činnosti spoločnosti, produktoch, ktoré vyrába, alebo službách, ktoré poskytuje, hlavných trhoch, na ktorých súťaží, jej organizačnej štruktúre a prípadne informácie zahrnuté prostredníctvom odkazu.

II. Vyhlásenie o zodpovednosti

Účelom je identifikovať osoby zodpovedné za vypracovanie prospektu obnovy EÚ a uviesť ich vyhlásenie o tom, že podľa ich najlepšieho vedomia sú informácie obsiahnuté v prospekte obnovy EÚ v súlade so skutočnosťou a že v prospekte obnovy EÚ nie sú vynechané žiadne skutočnosti, ktoré by mohli ovplyvniť jeho význam.

V prípade potreby obsahuje vyhlásenie informácie získané od tretích strán vrátane zdroja(-ov) týchto informácií, ako aj vyhlásenia alebo správy pripisované určitej osobe ako znalcovi a tieto podrobné údaje o uvedenej osobe:

a) meno;

b) obchodná adresa;

c) kvalifikácia a

d) významné záujmy v súvislosti s emitentom (ak existujú).

Vo vyhlásení sa uvádza príslušný orgán, ktorý v súlade s týmto nariadením schválil prospekt obnovy EÚ v súvislosti s úplnosťou, zrozumiteľnosťou a konzistentnosťou informácií, ktoré sú v ňom uvedené, a špecifikuje sa, že takéto schválenie nie je potvrdením emitenta a že prospekt obnovy EÚ bol vypracovaný v súlade s článkom 14a.

III. Rizikové faktory

Opis významných rizík, ktoré sú špecifické pre emitenta a ktoré môžu mať vplyv na schopnosť emitenta plniť si záväzky vyplývajúce z cenných papierov, v obmedzenom počte kategórií, v oddiele s nadpisom „Rizikové faktory“.

V každej kategórii sa najprv stanovia najvýznamnejšie riziká, a to v posúdení emitenta, ponúkajúceho alebo osoby žiadajúcej o prijatie na obchodovanie na regulovanom trhu, berúc do úvahy negatívny vplyv na emitenta a pravdepodobnosť ich výskytu. Rizikové faktory musia byť podložené obsahom prospektu obnovy EÚ.

 

IV. Účtovná závierka

Účtovná závierka (ročná a polročná) sa musí uverejňovať za obdobie 12 mesiacov pred schválením prospektu obnovy EÚ. Ak bola uverejnená aj ročná, aj polročná účtovná závierka, vyžaduje sa len ročná účtovná závierka, ak je uverejnená k dátumu, ktorý je neskôr ako polročná účtovná závierka.

Ročná účtovná závierka sa musí podrobiť nezávislému auditu. Audítorská správa sa vypracúva v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES[10] a s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 537/2014[11].

Ak sa smernica 2006/43/ES a nariadenie (EÚ) č. 537/2014 neuplatňujú, ročná účtovná závierka musí byť podrobená auditu alebo sa musí o nej podať správa v tom zmysle, či na účely prospektu obnovy EÚ poskytuje verný a pravdivý obraz v súlade s audítorskými štandardmi uplatniteľnými v danom členskom štáte alebo v súlade s rovnocennou normou. V opačnom prípade musia byť do prospektu obnovy EÚ zahrnuté tieto informácie:

a) zreteľné vyhlásenie, v ktorom sa uvádza, ktoré audítorské štandardy boli použité;

b) vysvetlenie všetkých významných odchýlok od medzinárodných audítorských štandardov.

Ak štatutárni audítori odmietli vypracovať audítorské správy o ročnej účtovnej závierke alebo ak tieto správy obsahujú výhrady, úpravy stanoviska, vyhlásenia o vylúčení zodpovednosti alebo zdôraznenia skutočností, musia byť pre ne uvedené dôvody a takéto výhrady, úpravy stanoviska, vyhlásenia o vylúčení zodpovednosti alebo zdôraznenia skutočností musia byť zreprodukované v úplnom znení.

Uvádza sa aj opis každej významnej zmeny finančnej situácie skupiny, ku ktorej došlo od konca posledného účtovného obdobia, za ktoré bola uverejnená buď auditovaná účtovná závierka, alebo priebežné finančné informácie, alebo vyhlásenie, že k takejto zmene nedošlo.

V prípade potreby sa uvádzajú aj pro forma informácie.

 

IVa. Dividendová politika

Opis politiky emitenta v oblasti rozdeľovania dividend a všetky príslušné súčasné obmedzenia, ako aj spätné výkupy

V. Informácie o trendoch

Účelom je uviesť opis:

a) najvýznamnejších najnovších trendov v oblasti výroby, predaja a zásob, ako aj nákladov a predajných cien od konca posledného účtovného roka až do dátumu prospektu obnovy EÚ;

b) informácií o všetkých známych trendoch, neistotách, nárokoch, záväzkoch alebo udalostiach, pri ktorých je primerane pravdepodobné, že budú mať podstatný vplyv na vyhliadky emitenta aspoň na bežný účtovný rok.

ba) informácií o krátkodobej a dlhodobej obchodnej stratégii a cieľoch emitenta, a to finančnej aj nefinančnej povahy, v súvislosti s krízou spôsobenou ochorením COVID-19, ak je to uplatniteľné.

Ak nedošlo k žiadnej podstatnej zmene v trendoch uvedených v písmenách a) alebo b) tohto oddielu, vyžaduje sa vyhlásenie v tomto zmysle.

 

VI. Konečná cena ponuky a počet akcií vrátane pevného záväzku akcionárov nad 5 % a mien upisovateľov

Účelom je uviesť špecifické informácie o posúdení ponuky akcií a predložiť informácie o pevných záväzkoch hlavných akcionárov upísať viac ako 5 % ponuky, ako aj o dohodách o upísaní.

VII. Kde a kedy sa upisujú akcie

Účelom je poskytnúť tieto základné informácie o akciách ponúkaných verejnosti:

a) medzinárodné identifikačné číslo cenných papierov (ISIN);

b) práva spojené s akciami, postup vykonávania týchto práv a akékoľvek obmedzenia týchto práv;

c)  informácie o tom, kde sa môžu akcie upísať, ako aj o lehote, počas ktorej bude ponuka otvorená, vrátane všetkých prípadných zmien, a opis postupu podania žiadosti spolu s dátumom emisie nových akcií.

VIII. Dôvody ponuky a použitie výnosov

Účelom je poskytnúť informácie o dôvodoch ponuky a prípadne o odhadovanej čistej sume výnosov, ktorá je rozpísaná na každé základné zamýšľané použitie a zoradená podľa priority takýchto použití.

Ak si je emitent vedomý toho, že predpokladané výnosy nebudú postačovať na financovanie všetkých navrhovaných použití, uvádza sumu a zdroje ďalších potrebných finančných prostriedkov. Podrobnosti sa uvádzajú aj v prípade, že sa výnosy používajú na nadobúdanie aktív inak než pri obvyklom výkone podnikateľskej činnosti, na financovanie ohlásených akvizícií iných podnikov alebo na vyrovnanie, zníženie alebo splatenie dlhu.

VIIIa. Získaná podpora v podobe štátnej pomoci

Účelom je poskytnúť informácie o tom, či emitent využil akúkoľvek formu štátnej pomoci v kontexte obnovy, a o účele tejto pomoci, type nástroja a výške prijatej pomoci, ako aj prípadných súvisiacich podmienkach.

IXa. Kapitalizácia a zadlženosť

Vyhlásenie o kapitalizácii a zadlženosti (rozlišujúc medzi zaručenou a nezaručenou, zabezpečenou a nezabezpečenou zadlženosťou) k dátumu nie skoršiemu než 90 dní pred dátumom dokumentu. Pojem „zadlženosť“ zahŕňa aj nepriamu a podmienenú zadlženosť.

V prípade podstatných zmien v kapitalizácii a zadlženosti emitenta v rámci lehoty 90 dní sa poskytnú dodatočné informácie tak, že sa predloží slovný opis takýchto zmien, alebo tak, že sa uvedené údaje aktualizujú.

X. Vyhlásenie o prevádzkovom kapitáli

Poskytnúť vyhlásenie o tom, či na súčasné požiadavky emitenta existuje alebo neexistuje dostatočný prevádzkový kapitál. V prípade nedostatočného prevádzkového kapitálu by sa mali poskytnúť informácie o tom, ako emitent navrhuje zabezpečiť dodatočný potrebný prevádzkový kapitál.

XI. Konflikty záujmov

Účelom je poskytnúť informácie o všetkých konfliktoch záujmov týkajúcich sa emisie.

XII. Riedenie a akciový podiel po emisii

Účelom je poskytnúť informácie o účasti na základnom imaní a jeho riedení a o hlasovacích právach, ktoré budú mať existujúci akcionári emitenta po zvýšení kapitálu v dôsledku verejnej ponuky.“

 

 


 

 

STANOVISKO VÝBORU PRE VNÚTORNÝ TRH A OCHRANU SPOTREBITEĽA (11.11.2020)

<CommissionInt>pre Výbor pre hospodárske a menové veci</CommissionInt>


<Titre>k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2017/1129, pokiaľ ide o prospekt obnovy EÚ a cielené úpravy týkajúce sa finančných sprostredkovateľov v záujme pomoci pri obnove po pandémii ochorenia COVID-19</Titre>

<DocRef>(COM(2020)0281 – C9-0206/2020 – 2020/0155(COD))</DocRef>

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: <Depute>Virginie Joron</Depute> 

 

 

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre hospodárske a menové veci, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

<RepeatBlock-Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 2</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2) V nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/112914 sa stanovujú požiadavky na vypracovanie, schvaľovanie a šírenie prospektu, ktorý sa má uverejniť pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie na regulovanom trhu v Únii. V rámci opatrení na pomoc emitentom pri obnove po hospodárskom šoku vyplývajúcom z pandémie ochorenia COVID-19 sú potrebné cielené zmeny režimu prospektu. Takéto zmeny by mali umožniť emitentom a finančným sprostredkovateľom znížiť náklady a uvoľniť zdroje na fázu obnovy nasledujúcu bezprostredne po kríze.

(2) V nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/112914 sa stanovujú požiadavky na vypracovanie, schvaľovanie a šírenie prospektu, ktorý sa má uverejniť pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie na regulovanom trhu v Únii. V rámci opatrení na pomoc emitentom pri obnove po hospodárskom šoku vyplývajúcom z pandémie ochorenia COVID-19 sú potrebné cielené zmeny režimu prospektu, pod podmienkou, že rešpektujú zásady jednotného európskeho trhu a venujú pozornosť osobitným potrebám malých a stredných podnikov (MSP) a startupov. Takéto zmeny by mali umožniť emitentom a finančným sprostredkovateľom znížiť náklady a uvoľniť zdroje na fázu obnovy nasledujúcu bezprostredne po kríze.  Zmeny by mali chrániť aj záujmy retailových investorov a spotrebiteľov s cieľom stimulovať finančnú účasť a premeniť sporiteľov na investorov. Prístup ku kapitálovému financovaniu pre MSP, podnikateľov a sociálne hospodárstvo sa stal ešte dôležitejším pre obnovu po pandémii choroby COVID-19;

_________________

_________________

14 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1129 zo 14. júna 2017 o prospekte, ktorý sa má uverejniť pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie na regulovanom trhu, a o zrušení smernice 2003/71/ES (Ú. v. EÚ L 168, 30.6.2017, s. 12).

14 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1129 zo 14. júna 2017 o prospekte, ktorý sa má uverejniť pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie na regulovanom trhu, a o zrušení smernice 2003/71/ES (Ú. v. EÚ L 168, 30.6.2017, s. 12).

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 2 a (nové)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(2a) Kríza spôsobená ochorením COVID-19 zvyšuje nestabilitu a zraniteľnosť spoločností z Únie, najmä MSP a startupov. Prípadné odstránenie neopodstatnených prekážok a byrokracie s cieľom zjednodušiť a diverzifikovať zdroje financovania pre úniové podniky s osobitným zameraním na MSP vrátane startupov a spoločností so strednou trhovou kapitalizáciou môže prispieť k podpore ich schopnosti prístupu na kapitálové trhy, ako aj prístupu k rôznorodejším, dlhodobejším a konkurencieschopnejším investičným príležitostiam pre retailových a veľkých investorov. V tejto súvislosti by sa toto nariadenie malo zamerať aj na to, aby sa potenciálni investori mohli ľahšie dozvedieť o investičných príležitostiach v spoločnostiach, keďže často majú ťažkosti s hodnotením mladých a malých firiem s krátkou podnikateľskou históriou, čo vedie k menšiemu počtu inovačných príležitostí, najmä mladých podnikateľov.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 3</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3) Úverové inštitúcie sa aktívne zapájali do obnovy s cieľom podporiť spoločnosti, ktoré potrebovali finančné prostriedky, pričom sa očakáva, že budú základným pilierom obnovy. V nariadení (EÚ) 2017/2019 sa úverovým inštitúciám udeľuje výnimka z povinnosti uverejniť prospekt v prípade ponuky určitých nemajetkových cenných papierov vydávaných priebežne alebo opakovane v súhrnnej hodnote až do 75 miliónov EUR za obdobie 12 mesiacov. Uvedený limit na výnimku by sa mal na obmedzené obdobie zvýšiť, aby sa podporilo získavanie finančných prostriedkov pre úverové inštitúcie a poskytol sa im dostatočný priestor na podporu ich klientov v reálnej ekonomike. Keďže uvedené opatrenie je obmedzené na fázu obnovy, malo by byť z uvedených dôvodov k dispozícii na obmedzené obdobie 18 mesiacov.

(3) Úverové inštitúcie sa aktívne zapájali do obnovy s cieľom podporiť spoločnosti, ktoré potrebovali finančné prostriedky, pričom sa očakáva, že budú základným pilierom obnovy. V nariadení (EÚ) 2017/2019 sa úverovým inštitúciám udeľuje výnimka z povinnosti uverejniť prospekt v prípade ponuky určitých nemajetkových cenných papierov vydávaných priebežne alebo opakovane v súhrnnej hodnote až do 75 miliónov EUR za obdobie 12 mesiacov. Uvedený limit na výnimku by sa mal na obmedzené obdobie zvýšiť, aby sa podporilo získavanie finančných prostriedkov pre úverové inštitúcie a poskytol sa im dostatočný priestor na podporu ich klientov v reálnej ekonomike. Keďže uvedené opatrenie je obmedzené na fázu obnovy, malo by byť z uvedených dôvodov k dispozícii na obmedzené obdobie 21 mesiacov.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 7</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7) Prospekt obnovy EÚ by mal obsahovať stručný súhrn ako užitočný zdroj informácií pre investorov, najmä retailových investorov. Súhrn by mal byť samostatnou súčasťou prospektu obnovy EÚ a mal by sa zameriavať na kľúčové informácie, ktoré by investorom umožnili rozhodnúť sa, ktoré ponuky a prijatia cenných papierov na obchodovanie majú ďalej študovať preskúmaním prospektu obnovy EÚ ako celku s cieľom prijať rozhodnutie.

(7) Prospekt obnovy EÚ by mal obsahovať stručný súhrn ako užitočný zdroj informácií pre investorov, najmä retailových investorov, sporiteľov, MSP a startupy. Súhrn by mal byť vypracovaný na začiatku prospektu obnovy EÚ a mal by sa zameriavať na podstatné, presné a aktualizované informácie, ktoré by investorom umožnili rozhodnúť sa, ktoré ponuky a prijatia cenných papierov na obchodovanie majú ďalej študovať a následne preskúmať prospekt obnovy EÚ ako celok s cieľom prijať rozhodnutie. Prístup jednotného trhu, ktorý zabraňuje fragmentácii medzi členskými štátmi pri vytváraní prospektu obnovy EÚ, má zásadný význam.  Takýto prístup by sa mal zabezpečiť poskytnutím prístupu k prospektu obnovy EÚ vo všetkých členských štátoch, ako aj zabezpečením koordinácie, pokiaľ ide o jazyk, formát a spôsoby prístupu k prospektu obnovy EÚ, s cieľom umožniť investorom vykonať vlastné posúdenie a dospieť k vlastnému porozumeniu súvisiacich rizík.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 7 a (nové)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(7a) Neharmonizované postupy týkajúce sa štruktúry informácií prezentovaných v rámci prospektu obnovy EÚ by mohli potenciálnym investorom komplikovať jasné porozumenie investičných rizík a mohli by zvýšiť fragmentáciu trhu. S cieľom zabezpečiť primeranú úroveň jasnosti v celej Únii by sa informácie mali poskytovať jasným a zrozumiteľným spôsobom, aby sa jednotlivým investorom umožnilo vykonať vlastné posúdenie a dospieť k vlastnému porozumeniu súvisiacich rizík. Príslušný orgán členského štátu, v ktorom bola ponuka vydaná, a – ak je to možné – emitent by mali uľahčovať prístup k týmto informáciám. Emitenti by mali prezentovať informácie z prílohy Va v rovnakom poradí, ako sú uvedené v tejto prílohe.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>6</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 10</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10) V nariadení (EÚ) 2017/1129 sa vyžaduje, aby finanční sprostredkovatelia informovali investorov o možnosti dodatku a aby za určitých okolností kontaktovali investorov v deň uverejnenia dodatku. Množstvo investorov, ktorých treba kontaktovať, ako aj lehota na ich kontaktovanie môžu spôsobovať ťažkosti. V záujme poskytnutia pomoci a uvoľnenia prostriedkov pre finančných sprostredkovateľov pri súčasnom zachovaní vysokej úrovne ochrany investorov by sa mal stanoviť primeranejší režim. V rámci takéhoto režimu by sa malo špecifikovať, ktorých investorov by finanční sprostredkovatelia mali kontaktovať, keď sa uverejní dodatok, a mala by sa predĺžiť lehota na kontaktovanie týchto investorov.

(10) V nariadení (EÚ) 2017/1129 sa vyžaduje, aby finanční sprostredkovatelia informovali investorov o možnosti dodatku a aby za určitých okolností kontaktovali investorov v deň uverejnenia dodatku. Lehota na kontaktovanie investorov, ako aj množstvo investorov, ktorých treba kontaktovať, môžu spôsobovať ťažkosti finančným sprostredkovateľom. V záujme poskytnutia pomoci a uvoľnenia prostriedkov pre finančných sprostredkovateľov pri súčasnom zachovaní vysokej úrovne ochrany investorov by sa mal stanoviť primeranejší režim. V rámci takéhoto režimu by sa malo špecifikovať, ktorých investorov by finanční sprostredkovatelia mali kontaktovať, keď sa uverejní dodatok, a mala by sa predĺžiť lehota na kontaktovanie týchto investorov.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>7</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 11</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11) Keďže prospekt obnovy EÚ je obmedzený na fázu obnovy, platnosť režimu tohto prospektu by mala uplynúť 18 mesiacov od dátumu začatia uplatňovania tohto nariadenia. S cieľom zabezpečiť kontinuitu prospektov obnovy EÚ by sa pri tých prospektoch, ktoré boli schválené pred uplynutím platnosti režimu, malo využiť ustanovenie o zachovaní predchádzajúceho stavu.

(11) Keďže prospekt obnovy EÚ je obmedzený na fázu obnovy, platnosť režimu tohto prospektu by mala uplynúť 21 mesiacov od dátumu začatia uplatňovania tohto nariadenia. S cieľom zabezpečiť kontinuitu prospektov obnovy EÚ by sa pri tých prospektoch obnovy EÚ, ktoré boli schválené pred uplynutím platnosti režimu, malo využiť ustanovenie o zachovaní predchádzajúceho stavu.

</Amend><Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>8</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 12</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12) Komisia by do 21. júla 2022 mala Európskemu parlamentu a Rade predložiť správu o uplatňovaní tohto nariadenia, ku ktorej v prípade potreby pripojí legislatívny návrh. Posúdenie v rámci tohto preskúmania by malo zahŕňať aj to, či je režim zverejňovania informácií pre prospekty obnovy EÚ vhodný na plnenie cieľov tohto nariadenia.

(12) Komisia by do 21. júla 2022 mala Európskemu parlamentu a Rade predložiť správu o uplatňovaní tohto nariadenia, ku ktorej v prípade potreby pripojí legislatívny návrh. Posúdenie v rámci tohto preskúmania by malo zahŕňať aj to, či je režim zverejňovania informácií pre prospekty obnovy EÚ vhodný na plnenie cieľov tohto nariadenia, a ak sa to považuje za vhodné, zahrnúť do svojho legislatívneho návrhu stálu formu prospektu, ktorá by znížila zaťaženie sekundárnych emisií, na ktoré sa vzťahuje prospekt obnovy EÚ. Toto posúdenie by sa malo týkať otázky, či prospekt obnovy EÚ vytvára správnu rovnováhu medzi znížením administratívnej záťaže pre emitenta a ochranou investorov.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>9</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 1 – odsek 1 – bod 1</Article>

<DocAmend2>Nariadenie (EÚ) 2017/1129</DocAmend2>

<Article2>Článok 1 – odsek 4 – písmeno k – úvodná časť</Article2>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(k) od [dátumu začatia uplatňovania tohto nariadenia] do [18 mesiacov od dátumu začatia uplatňovania tohto nariadenia] nemajetkové cenné papiere vydávané priebežne alebo opakovane úverovou inštitúciou, ak je celková súhrnná protihodnota v Únii pre ponúkané cenné papiere vypočítaná za obdobie 12 mesiacov nižšia ako 150 000 000 EUR na úverovú inštitúciu, pokiaľ tieto cenné papiere:

(k) od [dátumu začatia uplatňovania tohto nariadenia] do [21 mesiacov od dátumu začatia uplatňovania tohto nariadenia] nemajetkové cenné papiere vydávané priebežne alebo opakovane úverovou inštitúciou, ak je celková súhrnná protihodnota v Únii pre ponúkané cenné papiere vypočítaná za obdobie 12 mesiacov nižšia ako 150 000 000 EUR na úverovú inštitúciu, pokiaľ tieto cenné papiere:

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>10</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 1 – odsek 1 – bod 3</Article>

<DocAmend2>Nariadenie (EÚ) 2017/1129</DocAmend2>

<Article2>Článok 7 – odsek 12a – písmeno b a (nové)</Article2>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba) byť vypracovaný v súlade s článkom 27 tohto nariadenia;

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>11</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 1 – odsek 1 – bod 3</Article>

<DocAmend2>Nariadenie (EÚ) 2017/1129</DocAmend2>

<Article2>Článok 7 – odsek 12a – písmeno c – bod i</Article2>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

i) úvod, ktorý obsahuje upozornenie v zmysle vymedzenia v odseku 5 tohto článku;

i) úvod, ktorý obsahuje upozornenia a dátum schválenia prospektu v zmysle vymedzenia v odseku 5 tohto článku;

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>12</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 1 – odsek 1 – bod 4</Article>

<DocAmend2>Nariadenie (EÚ) 2017/1129</DocAmend2>

<Article2>Článok 14a – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno b</Article2>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b) základným informáciám o akciách, dôvodom emisie a jej vplyvu na celkovú kapitálovú štruktúru emitenta, ako aj použitiu výnosov.

b) základným informáciám o akciách, právam spojeným s cennými papiermi vrátane všetkých obmedzení a postupov na výkon týchto práv, dôvodom emisie a jej vplyvu na celkovú kapitálovú štruktúru emitenta, zverejňovaniu kapitalizácie a zadlženosti, vyhláseniu o prevádzkovom kapitáli, ako aj použitiu výnosov.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>13</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 1 – odsek 1 – bod 4</Article>

<DocAmend2>Nariadenie (EÚ) 2017/1129</DocAmend2>

<Article2>Článok 14a – odsek 2 – pododsek 2</Article2>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Informácie obsiahnuté v prospekte obnovy EÚ sa uvádzajú písomne a sú prezentované v ľahko analyzovateľnej, stručnej a zrozumiteľnej podobe a umožňujú investorom prijať informované investičné rozhodnutie. Príslušný orgán zohľadňuje aj to, či emitent zverejnil regulované informácie podľa smernice 2004/109/ES, ak je uplatniteľná, podľa nariadenia (EÚ) č. 596/2014 a prípadne informácie uvedené v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) 2017/565.

Informácie obsiahnuté v prospekte obnovy EÚ sa uvádzajú písomne v ľahko pochopiteľnom, stručnom a zrozumiteľnom jazyku a sú prezentované v zrozumiteľnej, ľahko analyzovateľnej, stručnej a pochopiteľnej podobe pre investorov, najmä pre MSP a sporiteľov, s cieľom umožniť im prijať informované investičné rozhodnutie. Príslušný orgán zohľadňuje aj to, či emitent zverejnil regulované informácie podľa smernice 2004/109/ES, ak je uplatniteľná, podľa nariadenia (EÚ) č. 596/2014 a prípadne informácie uvedené v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) 2017/565. Príslušný orgán zabezpečí, aby bol prospekt obnovy EÚ ľahko dostupný pre všetkých investorov.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>14</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 1 – odsek 1 – bod 4</Article>

<DocAmend2>Nariadenie (EÚ) 2017/1129</DocAmend2>

<Article2>Článok 14a – odsek 2 – pododsek 5</Article2>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Emitenti môžu rozhodnúť o poradí, v ktorom sa prospekte obnovy EÚ uvedú informácie uvedené v prílohe Va.;

Pri predkladaní potrebných informácií v prospekte obnovy EÚ by emitenti mali dodržiavať poradie, v ktorom sa uvádzajú informácie uvedené v prílohe Va.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>15</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 1 – odsek 1 – bod 7 – písmeno a</Article>

<DocAmend2>Nariadenie (EÚ) 2017/1129</DocAmend2>

<Article2>Článok 23 – odsek 2 – pododsek 1</Article2>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„2. Ak sa prospekt týka verejnej ponuky cenných papierov, investori, ktorí už súhlasili s nákupom alebo upísaním cenných papierov pred uverejnením dodatku, majú právo, uplatniteľné do troch pracovných dní od uverejnenia dodatku, odvolať svoje akceptovanie pod podmienkou, že nový významný faktor, podstatná chyba alebo podstatná nepresnosť uvedené v odseku 1 sa vyskytli alebo boli zistené pred uzavretím ponukového obdobia alebo dodaním cenných papierov, podľa toho, čo nastalo skôr. Emitent alebo ponúkajúci môže uvedenú lehotu predĺžiť. Konečný dátum spojený s právom odvolať akceptovanie je stanovený v dodatku.“;

„2. Ak sa prospekt týka verejnej ponuky cenných papierov, investori, ktorí už súhlasili s nákupom alebo upísaním cenných papierov pred uverejnením dodatku, majú právo, uplatniteľné do dvoch pracovných dní po uverejnení dodatku, odvolať svoje akceptovanie pod podmienkou, že nový významný faktor, podstatná chyba alebo podstatná nepresnosť, uvedené v odseku 1 sa vyskytli alebo boli zistené pred uzavretím ponukového obdobia alebo dodaním cenných papierov, podľa toho, čo nastalo skôr. Emitent alebo ponúkajúci môže uvedenú lehotu predĺžiť. Konečný dátum spojený s právom odvolať akceptovanie je stanovený v dodatku.“;

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>16</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 1 – odsek 1 – bod 7 – písmeno b a (nové)</Article>

<DocAmend2>Nariadenie (EÚ) 2017/1129</DocAmend2>

<Article2>Článok 23 – odsek 7a (nový)</Article2>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba) dopĺňa sa tento odsek:

 

„7a. Lehoty stanovené v článku 23 ods. 2 a 3 by mali uplynúť 21 mesiacov po dátume začatia uplatňovania tohto nariadenia.“;

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>17</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 1 – odsek 1 – bod 8</Article>

<DocAmend2>Nariadenie (EÚ) 2017/1129</DocAmend2>

<Article2>Článok 47a – odsek 1</Article2>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„Platnosť režimu stanoveného v článku 14a uplynie [18 mesiacov od dátumu začatia uplatňovania tohto nariadenia].“

„Platnosť režimu stanoveného v článku 14a uplynie [21 mesiacov od dátumu začatia uplatňovania tohto nariadenia].“

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>18</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 1 – odsek 1 – bod 8</Article>

<DocAmend2>Nariadenie (EÚ) 2017/1129</DocAmend2>

<Article2>Článok 47a – odsek 2</Article2>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Na prospekty obnovy EÚ vypracované v súlade s článkom 14a a schválené od [dátumu začatia uplatňovania tohto nariadenia] do [18 mesiacov od dátumu začatia uplatňovania tohto nariadenia] sa naďalej uplatňuje uvedený článok, a to do konca ich platnosti alebo do uplynutia dvanástich mesiacov od [18 mesiacov od dátumu začatia uplatňovania tohto nariadenia], podľa toho, čo nastane skôr.“

Na prospekty obnovy EÚ vypracované v súlade s článkom 14a a schválené od [dátumu začatia uplatňovania tohto nariadenia] do [21 mesiacov od dátumu začatia uplatňovania tohto nariadenia] sa naďalej uplatňuje uvedený článok, a to do konca ich platnosti alebo do uplynutia dvanástich mesiacov od [21 mesiacov od dátumu začatia uplatňovania tohto nariadenia], podľa toho, čo nastane skôr.“

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>19</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 1 – odsek 1 – bod 9</Article>

<DocAmend2>Nariadenie (EÚ) 2017/1129</DocAmend2>

<Article2>Článok 48 – odsek 2 – písmeno b</Article2>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b) analýzu toho, či sa prostredníctvom rastového prospektu EÚ dosahuje primeraná rovnováha medzi ochranou investorov a znižovaním administratívneho zaťaženia osôb, ktoré sú oprávnené tento prospekt používať;

b) analýzu toho, či sa prostredníctvom rastového prospektu EÚ dosahuje primeraná rovnováha medzi ochranou investorov, najmä retailových investorov, MSP a startupov, a znižovaním administratívneho zaťaženia osôb, ktoré sú oprávnené tento prospekt používať;

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>20</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 1 – odsek 1 – bod 9</Article>

<DocAmend2>Nariadenie (EÚ) 2017/1129</DocAmend2>

<Article2>Článok 48 – odsek 2 – písmeno c</Article2>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c) počet schválených prospektov obnovy EÚ a analýza vývoja tohto počtu;

c) počet schválených štandardných prospektov, rastových prospektov EÚ a prospektov obnovy EÚ a analýza vývoja tohto počtu;

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>21</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 1 – odsek 1 – bod 9</Article>

<DocAmend2>Nariadenie (EÚ) 2017/1129</DocAmend2>

<Article2>Článok 48 – odsek 2 – písmeno e</Article2>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e) analýzu toho, či sa prostredníctvom prospektov obnovy EÚ dosahuje primeraná rovnováha medzi ochranou investorov a znižovaním administratívneho zaťaženia osôb, ktoré sú oprávnené tento prospekt používať.“;

e) analýzu vplyvu prospektov obnovy EÚ, pokiaľ ide o dosahovanie primeranej rovnováhy medzi ochranou investorov, najmä retailových investorov, MSP a startupov, prístupnosťou informácií a znižovaním administratívneho zaťaženia osôb, ktoré sú oprávnené tento prospekt používať.“;

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>22</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 1 – odsek 1 – bod 9</Article>

<DocAmend2>Nariadenie (EÚ) 2017/1129</DocAmend2>

<Article2>Článok 48 – odsek 2 – písmeno e a (nové)</Article2>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ea) analýzu toho, či sú potrebné zmeny požiadaviek stanovených v prílohách;

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>23</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 1 – odsek 1 – bod 9</Article>

<DocAmend2>Nariadenie (EÚ) 2017/1129</DocAmend2>

<Article2>Článok 48 – odsek 2 – písmeno e b (nové)</Article2>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

eb) objem investícií stiahnutých investormi na základe ich práva na odstúpenie a ich podiel na celkovom objeme investícií vydelený štandardnými prospektmi, rastovými prospektmi EÚ a prospektmi obnovy EÚ; a na základe týchto údajov posúdenie, či trvanie a povaha práva na odstúpenie od zmluvy sú primerané a nepoškodzujú efektívnosť procesu zvyšovania kapitálu alebo ochrany investorov;

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>24</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 1 – odsek 1 – bod 9</Article>

<DocAmend2>Nariadenie (EÚ) 2017/1129</DocAmend2>

<Article2>Článok 48 – odsek 2 – písmeno e c (nové)</Article2>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ec) druhy a trendy neoprávneného a podvodného správania investorov, emitentov, ponúkajúcich alebo finančných sprostredkovateľov a tretích osôb, ktoré sa vyskytujú v súvislosti s týmto nariadením;

</Amend><Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>25</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 1 – odsek 1 – bod 9</Article>

<DocAmend2>Nariadenie (EÚ) 2017/1129</DocAmend2>

<Article2>Článok 48 – odsek 2 – písmeno e d (nové)</Article2>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ed) analýzu rizika, nákladov a prínosov z hľadiska toho, či sa prospekty obnovy EÚ môžu stať stálou formou prospektu.

</Amend><Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>26</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Príloha I</Article>

<DocAmend2>Nariadenie (EÚ) 2017/1129</DocAmend2>

<Article2>Príloha Va – oddiel I – odsek 1</Article2>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Účelom je identifikovať spoločnosť, ktorá vydáva akcie, vrátane jej identifikátora právnickej osoby („LEI“), členského štátu jej registrácie a webového sídla, na ktorom môžu investori nájsť informácie o podnikateľskej činnosti spoločnosti, produktoch, ktoré vyrába, alebo službách, ktoré poskytuje, hlavných trhoch, na ktorých súťaží, jej organizačnej štruktúre a prípadne informácie zahrnuté prostredníctvom odkazu.

Účelom je podporovať väčšiu transparentnosť a identifikovať spoločnosť, ktorá vydáva akcie, vrátane jej identifikátora právnickej osoby („LEI“), členského štátu jej registrácie a webového sídla, ak existuje, na ktorom môžu investori nájsť informácie o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o vyhlásení o vylúčení zodpovednosti podľa oddielu IV štvrtého pododseku tejto prílohy, produktoch, ktoré vyrába, alebo službách, ktoré poskytuje, hlavných trhoch, na ktorých súťaží, jej organizačnej štruktúre a prípadne informácie zahrnuté prostredníctvom odkazu.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>27</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Príloha I</Article>

<DocAmend2>Nariadenie (EÚ) 2017/1129</DocAmend2>

<Article2>Príloha Va – oddiel III – odsek 1</Article2>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Účelom je opísať najpodstatnejšie riziká, ktoré sú špecifické pre emitenta a akcie.

Opis najpodstatnejších rizík, ktoré sú špecifické pre emitenta a ktoré môžu mať vplyv na schopnosť emitenta plniť si záväzky vyplývajúce z cenných papierov, v obmedzenom počte kategórií, v oddiele s nadpisom „Rizikové faktory“.

 

V každej kategórii sa najprv stanovia najpodstatnejšie riziká, a to v posúdení emitenta, ponúkajúceho alebo osoby žiadajúcej o prijatie na obchodovanie na regulovanom trhu, pričom sa zohľadní negatívny vplyv na emitenta a pravdepodobnosť ich výskytu. Rizikové faktory sa uvádzajú v registračnom dokumente.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>28</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Príloha I</Article>

<DocAmend2>Nariadenie (EÚ) 2017/1129</DocAmend2>

<Article2>Príloha Va – oddiel IX – názov</Article2>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

IX. Vyhlásenie o prevádzkovom kapitáli

IX. Vyhlásenie o prevádzkovom kapitáli a vyhlásenie o kapitalizácii a zadlženosti

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>29</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Príloha I</Article>

<DocAmend2>Nariadenie (EÚ) 2017/1129</DocAmend2>

<Article2>Príloha Va – oddiel IX</Article2>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Účelom je poskytnúť informácie o tom, či prevádzkový kapitál postačuje pre súčasné požiadavky emitenta, alebo ak nepostačuje, informácie o tom, ako emitent navrhuje zabezpečiť dodatočný potrebný prevádzkový kapitál.

Účelom je poskytnúť informácie o kapitalizácii a zadlženosti emitenta a informácie o tom, či prevádzkový kapitál postačuje pre súčasné požiadavky emitenta. Ak je kapitál nedostatočný, je potrebný jasný opis návrhu, ako emitent navrhuje zabezpečiť dodatočný potrebný prevádzkový kapitál.

</Amend>

</RepeatBlock-Amend>


POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Zmena nariadenia (EÚ) 2017/1129, pokiaľ ide o prospekt obnovy EÚ a cielené úpravy týkajúce sa finančných sprostredkovateľov v záujme pomoci pri obnove po pandémii ochorenia COVID-19

Referenčné čísla

COM(2020)0281 – C9-0206/2020 – 2020/0155(COD)

Gestorský výbor

 dátum oznámenia na schôdzi

ECON

14.9.2020

 

 

 

Výbor, ktorý predložil stanovisko

 dátum oznámenia na schôdzi

IMCO

14.9.2020

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko:

 dátum vymenovania

Virginie Joron

2.9.2020

Dátum prijatia

9.11.2020

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

44

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Alex Agius Saliba, Andrus Ansip, Pablo Arias Echeverría, Alessandra Basso, Brando Benifei, Adam Bielan, Biljana Borzan, Vlad-Marius Botoş, Markus Buchheit, Anna Cavazzini, Dita Charanzová, Deirdre Clune, David Cormand, Carlo Fidanza, Alexandra Geese, Sandro Gozi, Maria Grapini, Svenja Hahn, Virginie Joron, Eugen Jurzyca, Arba Kokalari, Marcel Kolaja, Kateřina Konečná, Andrey Kovatchev, Jean-Lin Lacapelle, Maria-Manuel Leitão-Marques, Morten Løkkegaard, Adriana Maldonado López, Antonius Manders, Beata Mazurek, Leszek Miller, Dan-Ştefan Motreanu, Kris Peeters, Anne-Sophie Pelletier, Miroslav Radačovský, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Róża Thun und Hohenstein, Kim Van Sparrentak, Marion Walsmann, Marco Zullo

Náhradník prítomný na záverečnom hlasovaní

Marco Campomenosi

 


 

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

44

+

ECR

Adam Bielan, Carlo Fidanza, Eugen Jurzyca, Beata Mazurek

GUE/NGL

Kateřina Konečnám, Anne-Sophie Pelletier

ID

Alessandra Basso, Markus Buchheit, Marco Campomenosi, Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

NI

Miroslav Radačovský, Marco Zullo

PPE

Pablo Arias Echeverría, Deirdre Clune, Arba Kokalari, Andrey Kovatchev, Antonius Manders, Dan-Ştefan Motreanu, Kris Peeters, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Róża Thun und Hohenstein, Marion Walsmann, Ivan Štefanec

Renew

Andrus Ansip, Vlad-Marius Botoş, Dita Charanzová, Sandro Gozi, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard

S&D

Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Biljana Borzan, Maria Grapini, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Leszek Miller, Christel Schaldemose

Verts/ALE

Anna Cavazzini, David Cormand, Alexandra Geese, Marcel Kolaja, Kim Van Sparrentak

 

0

-

 

 

 

0

0

 

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+ : za

- : proti

0 : zdržali sa hlasovania

 

 


 

POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Zmena nariadenia (EÚ) 2017/1129, pokiaľ ide o prospekt obnovy EÚ a cielené úpravy týkajúce sa finančných sprostredkovateľov v záujme pomoci pri obnove po pandémii ochorenia COVID-19

Referenčné čísla

COM(2020)0281 – C9-0206/2020 – 2020/0155(COD)

Dátum predloženia v EP

27.7.2020

 

 

 

Gestorský výbor

 dátum oznámenia na schôdzi

ECON

14.9.2020

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

 dátum oznámenia na schôdzi

IMCO

14.9.2020

 

 

 

Spravodajca:

 dátum vymenovania

Ondřej Kovařík

7.9.2020

 

 

 

Dátum prijatia

19.11.2020

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

47

5

7

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Gunnar Beck, Marek Belka, Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Gilles Boyer, Francesca Donato, Derk Jan Eppink, Engin Eroglu, Markus Ferber, Jonás Fernández, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Luis Garicano, Sven Giegold, Valentino Grant, Claude Gruffat, José Gusmão, Enikő Győri, Eero Heinäluoma, Danuta Maria Hübner, Stasys Jakeliūnas, Othmar Karas, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Georgios Kyrtsos, Aurore Lalucq, Philippe Lamberts, Aušra Maldeikienė, Pedro Marques, Costas Mavrides, Jörg Meuthen, Csaba Molnár, Siegfried Mureşan, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Piernicola Pedicini, Lídia Pereira, Sirpa Pietikäinen, Dragoș Pîslaru, Evelyn Regner, Antonio Maria Rinaldi, Alfred Sant, Joachim Schuster, Ralf Seekatz, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Irene Tinagli, Ernest Urtasun, Inese Vaidere, Johan Van Overtveldt, Stéphanie Yon-Courtin, Marco Zanni, Roberts Zīle

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Manon Aubry, Patryk Jaki, Eugen Jurzyca, Maximilian Krah, Ville Niinistö, Mick Wallace

Dátum predloženia

19.11.2020

 


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

47

+

PPE

Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Markus Ferber, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Aušra Maldeikienė, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Lídia Pereira, Sirpa Pietikäinen, Andreas Schwab, Inese Vaidere

S&D

Marek Belka, Jonás Fernández, Eero Heinäluoma, Pedro Marques, Costas Mavrides, Csaba Molnár, Evelyn Regner, Alfred Sant, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Irene Tinagli

Renew

Gilles Boyer, Engin Eroglu, Luis Garicano, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Caroline Nagtegaal, Dragoș Pîslaru, Stéphanie Yon-Courtin

Verts/ALE

Sven Giegold, Claude Gruffat, Philippe Lamberts, Ville Niinistö, Ernest Urtasun

ECR

Derk Jan Eppink, Patryk Jaki, Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

NI

Piernicola Pedicini

 

5

-

S&D

Aurore Lalucq

Verts/ALE

Stasys Jakeliūnas

GUE/NGL

Manon Aubry, José Gusmão, Mick Wallace

 

7

0

ID

Gunnar Beck, Francesca Donato, Valentino Grant, Maximilian Krah, Jörg Meuthen, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+ : za

- : proti

0 : zdržali sa hlasovania

 

 

[1] Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

[*] Pozmeňujúce návrhy: nový alebo zmenený text je vyznačený hrubou kurzívou; vypustenia sa označujú symbolom ▌.

[2] COM(2020)0456 final z 27. 5. 2020.

[3] Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1129 zo 14. júna 2017 o prospekte, ktorý sa má uverejniť pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie na regulovanom trhu, a o zrušení smernice 2003/71/ES (Ú. v. EÚ L 168, 30.6.2017, s. 12).

[4] Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/980 zo 14. marca 2019, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1129, pokiaľ ide o formát, obsah, preskúmanie a schvaľovanie prospektu, ktorý sa má uverejniť pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie na regulovanom trhu, a ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 809/2004 (Ú. v. EÚ L 166, 21.6.2019, s. 26).

[5] Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852 z 18. júna 2020 o vytvorení rámca na uľahčenie udržateľných investícií a o zmene nariadenia (EÚ) 2019/2088 (Ú. v. EÚ L 198, 22.6.2020, s. 13).

[6] Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/95/EÚ z 22. októbra 2014, ktorou sa mení smernica 2013/34/EÚ, pokiaľ ide o zverejňovanie nefinančných informácií a informácií týkajúcich sa rozmanitosti niektorými veľkými podnikmi a skupinami (Ú. v. EÚ L 330, 15.11.2014, s. 1).

[7] Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES (Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 1).

[8] Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/109/ES z 15. decembra 2004 o harmonizácii požiadaviek na transparentnosť v súvislosti s informáciami o emitentoch, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2001/34/ES (Ú. v. EÚ L 390, 31.12.2004, s. 38).

[9] Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/565 z 25. apríla 2016, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ, pokiaľ ide o organizačné požiadavky a podmienky výkonu činnosti investičných spoločností, ako aj o vymedzené pojmy na účely uvedenej smernice (Ú. v. EÚ L 87, 31.3.2017, s. 1).

[10] Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES zo 17. mája 2006 o štatutárnom audite ročných účtovných závierok a konsolidovaných účtovných závierok, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS a ktorou sa zrušuje smernica Rady 84/253/EHS (Ú. v. EÚ L 157, 9.6.2006, s. 87).

[11] Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 537/2014 zo 16. apríla 2014 o osobitných požiadavkách týkajúcich sa štatutárneho auditu subjektov verejného záujmu a zrušení rozhodnutia Komisie 2005/909/ES (Ú. v. EÚ L 158, 27.5.2014, s. 77).

Posledná úprava: 4. decembra 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia