VERSLAG over de beraadslagingen van de Commissie verzoekschriften in 2019

  23.11.2020 - (2020/2044(INI))

  Commissie verzoekschriften
  Rapporteur: Kosma Złotowski

  Procedure : 2020/2044(INI)
  Stadium plenaire behandeling
  Documentencyclus :  
  A9-0230/2020
  Ingediende teksten :
  A9-0230/2020
  Aangenomen teksten :

  ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

  over de beraadslagingen van de Commissie verzoekschriften in 2019

  (2020/2044(INI))

  Het Europees Parlement,

   gezien zijn eerdere resoluties over het resultaat van de beraadslagingen van de Commissie verzoekschriften,

   gezien de artikelen 10 en 11 van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU),

   gezien de artikelen 24 en 227 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU), die uiting geven aan het belang dat in het Verdrag wordt gehecht aan het recht van EU-burgers en -ingezetenen om hun zorgen onder de aandacht van het Parlement te brengen,

   gezien artikel 228 van het VWEU inzake de rol en taken van de Europese Ombudsman,

   gezien artikel 44 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie inzake het recht om verzoekschriften in te dienen bij het Europees Parlement,

   gezien de bepalingen van het VWEU met betrekking tot de inbreukprocedure, en met name de artikelen 258 en 260,

   gezien artikel 54 en artikel 227, lid 7 van zijn Reglement,

   gezien het verslag van de Commissie verzoekschriften (A9-0230/2020),

  A. overwegende dat na de Europese verkiezingen, die van 23 tot en met 26 mei 2019 hebben plaatsgevonden en na de installatie van het nieuwe Parlement op 2 juli 2019, de Commissie verzoekschriften haar constituerende vergadering heeft gehouden op 10 juli 2019;

  B. overwegende dat het Parlement in 2019 1 357 verzoekschriften heeft ontvangen, wat neerkomt op een stijging van 11,23 % ten opzichte van de 1 220 in 2018 ingediende verzoekschriften hetgeen erop wijst dat EU-burgers en -ingezetenen, ondanks de recesperiode in verband met de Europese verkiezingen, hun recht om verzoekschriften in te dienen, zijn blijven uitoefenen;

  C. overwegende dat het aantal gebruikers dat een of meer verzoekschriften op het internetportaal voor verzoekschriften van het Parlement heeft ondersteund, in 2019 is toegenomen ten opzichte van 2018 en een totaal van 28 075 heeft bereikt; overwegende dat het aantal klikken ter ondersteuning van verzoekschriften 31 679 bedroeg;

  D. overwegende dat van de in 2019 ingediende verzoekschriften 41 door een of meer burgers werden medeondertekend, 8 door meer dan 100 burgers en 3 door meer dan 10 000 burgers;

  E. overwegende dat het aantal verzoekschriften bescheiden bleef in vergelijking met de totale bevolking van de EU; overwegende dat uit het totale aantal ontvangen verzoekschriften blijkt dat er meer inspanningen en passende maatregelen nodig zijn om de burgers meer bekend te maken met het petitierecht; overwegende dat als burgers van het petitierecht gebruikmaken zij verwachten dat de EU-instellingen een meerwaarde bieden bij het vinden van een oplossing voor hun problemen;

  F. overwegende dat van de 1 357 in 2019 ingediende verzoekschriften 938 ontvankelijk zijn verklaard, 406 niet-ontvankelijk zijn verklaard en 13 zijn ingetrokken; overwegende dat het relatief hoge percentage (30 %) van de niet-ontvankelijke verzoekschriften in 2019 laat zien dat er nog steeds sprake is van een algemeen gebrek aan duidelijkheid over de werkterreinen van de EU; overwegende dat het in dit verband noodzakelijk is dit probleem aan te pakken met voorlichtingscampagnes ter verduidelijking van de bevoegdheden van de Unie en de procedure voor het indienen van verzoekschriften bij het Europees Parlement;

  G. overwegende dat de criteria voor de ontvankelijkheid van verzoekschriften zijn vastgelegd in artikel 227 van het VWEU en artikel 226 van het Reglement, op grond waarvan verzoekschriften moeten worden ingediend door EU-burgers of -ingezetenen die rechtstreeks de gevolgen ondervinden van aangelegenheden die tot de werkterreinen van de Europese Unie behoren;

  H. overwegende dat het recht om een verzoekschrift in te dienen bij het Europees Parlement tot de grondrechten behoort van de Europese burger; overwegende dat het recht om verzoekschriften in te dienen EU-burgers en ingezetenen een open, democratisch en transparant mechanisme biedt om hun gekozen vertegenwoordigers rechtstreeks aan te spreken en daarom een belangrijk element is van actieve deelname van burgers aan de werkzaamheden van de EU;

  I. overwegende dat democratisch bestuur op basis van transparantie, doeltreffende bescherming van de grondrechten, en de opname in de politieke agenda van de EU van verzoeken van EU-burgers noodzakelijk zijn om de rechtstreekse participatie van de burgers te vergroten en de kwaliteit van het besluitvormingsproces van de EU te verbeteren; overwegende dat een democratisch en transparant bestuur ook moet worden beschouwd als een hoeksteen voor het vergroten van de doeltreffendheid en de burgervriendelijkheid van de werkzaamheden van de Commissie verzoekschriften;

  J. overwegende dat het recht om verzoekschriften in te dienen het reactievermogen van het Parlement op klachten en zorgen over de eerbiediging van de grondrechten van de EU en de naleving van de wetgeving van de EU in de lidstaten vergroot; overwegende dat verzoekschriften onder meer een zeer nuttige bron van informatie vormen van informatie over onjuiste toepassing van en inbreuken op het EU-recht; overwegende dat verzoekschriften het Parlement en andere EU-instellingen in staat stellen om de omzetting en toepassing van het EU-recht en de gevolgen ervan voor EU-burgers en -ingezetenen te beoordelen en tekortkomingen en inconsistenties in het EU-recht aan het licht te brengen die het doel van volledige bescherming van de grondrechten van burgers ondermijnen;

  K. overwegende dat burgers zich doorgaans tot de Commissie verzoekschriften wenden als laatste redmiddel, wanneer andere organen en instellingen worden geacht niet in staat te zijn hun bezorgdheid weg te nemen;

  L. overwegende dat het Parlement lang een voorloper is geweest in de internationale ontwikkeling van de verzoekschriftenprocedure en beschikt over de meest open en transparante verzoekschriftenprocedure in Europa, die de deelname van indieners aan zijn activiteiten mogelijk maakt;

  M. overwegende dat de Commissie verzoekschriften elk verzoekschrift zorgvuldig heeft onderzocht; overwegende dat elke indiener het recht heeft om binnen een redelijke termijn en in zijn eigen taal of in de taal waarin het verzoekschrift is gesteld een antwoord en informatie over het door de Commissie verzoekschriften genomen ontvankelijkheidsbesluit en follow-upacties te ontvangen;

  N. overwegende dat de activiteiten van de Commissie verzoekschriften gebaseerd zijn op de inbreng en bijdragen van de indieners; overwegende dat de door indieners verschafte informatie samen met door de Commissie, de lidstaten en andere instanties geboden expertise van essentieel belang zijn voor het werk van de Commissie verzoekschriften; overwegende dat ontvankelijke verzoekschriften dikwijls een waardevolle inbreng bieden in het werk van andere parlementaire commissies en interfractiewerkgroepen;

  O. overwegende dat een aanzienlijk aantal verzoekschriften publiekelijk wordt behandeld in vergaderingen van de Commissie verzoekschriften; overwegende dat indieners dikwijls worden uitgenodigd om hun verzoekschriften te presenteren en volwaardig deelnemen aan de discussie, en zo actief bijdragen aan het werk van de commissie; overwegende dat in 2019 de Commissie verzoekschriften 9 gewone commissievergaderingen heeft gehouden, waarin 250 verzoekschriften werden besproken in aanwezigheid van 239 indieners, terwijl 126 van de indieners actief deelnamen door het woord te voeren; overwegende dat de rol van de commissie bij het versterken van de positie van de Europese burgers een belangrijke bijdrage levert aan de versterking van het imago en de autoriteit van het Parlement;

  P. overwegende dat de voornaamste punten van zorg die in de in 2019 ingediende verzoekschriften aan de orde zijn gesteld, betrekking hebben op milieukwesties (met name kwesties in verband met vervuiling, bescherming en instandhouding en afvalbeheer), grondrechten (met name de rechten van het kind, stemrechten en de rechten van EU-burgers, vooral in het kader van de brexit), constitutionele zaken (met name kwesties in verband met de Europese verkiezingen en de terugtrekking van het VK uit de EU), gezondheid (met name kwesties in verband met gezondheidszorg en de effecten van gevaarlijke en giftige stoffen), vervoer (met name rechten van luchtvaartpassagiers en treinreizigers, grensoverschrijdende verbindingen en winter- en zomertijdwijzigingen), en de interne markt (met name kwesties in verband met consumentenrechten en het vrij personenverkeer), werkgelegenheid (met name toegang tot de arbeidsmarkt en precaire contracten), en cultuur en onderwijs (met name toegang tot onderwijs voor kinderen met een handicap en intimidatie op school), alsook op vele andere werkterreinen;

  Q. overwegende dat in 2019 73,9 % van de ontvangen verzoekschriften (1 003 verzoekschriften) via het internetportaal voor verzoekschriften van het Parlement werd ingediend, tegenover 70,7 % (863 verzoekschriften) in 2018;

  R. overwegende dat het internetportaal voor verzoekschriften in 2019 verder is ontwikkeld tot een versie met een responsief webdesign, in overeenstemming met de nieuwe vormgeving van de website van het Europees Parlement (Europarl); overwegende dat het portaal daarom gebruiksvriendelijker en toegankelijker is geworden voor de burgers, die deze nu op elk apparaat kunnen gebruiken, en dat het voor de toepassing van de Europese norm EN 301 549 geoptimaliseerd is; overwegende dat het ook gedeeltelijk in overeenstemming is met de norm “Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 level AA”; overwegende dat de nieuwe privacyverklaring in alle taalversies is geüpload in de e-mailtemplates en op de registratiepagina, en dat audio-captcha voor de registratie van gebruikersaccounts is ingeschakeld; overwegende dat het internetportaal voor verzoekschriften en e-Petition verder zijn geïntegreerd door hun synchronisatiemechanisme te verbeteren; overwegende dat een groot aantal individuele ondersteuningsaanvragen met succes is afgehandeld;

  S. overwegende dat, vanwege de recesperiode in verband met de Europese verkiezingen, geen informatiebezoeken hebben plaatsgevonden inzake verzoekschriften waarvoor in 2019 een onderzoek liep; overwegende dat de commissie de follow-up van een aantal eerdere informatiebezoeken heeft afgehandeld en van twee in 2018 afgelegde bezoeken de verslagen heeft goedgekeurd; overwegende dat voor 2020 een aantal informatiebezoeken zijn gepland;

  T. overwegende dat de Commissie verzoekschriften het Europees burgerinitiatief beschouwt als een belangrijk instrument van participatieve democratie dat burgers de mogelijkheid biedt tot actieve betrokkenheid bij de ontwikkeling van Europees beleid en wetgeving; overwegende dat er een gebrek is aan effectieve communicatie betreffende het EBI;

  U. overwegende dat de media een sleutelrol spelen in elk democratisch systeem en het proces van de Commissie verzoekschriften transparanter maken; overwegende dat een kwaliteitspers een essentieel element is voor de hele Europese Unie; overwegende dat er in sommige Europese media verwarring bestaat over de rol en bevoegdheden van de Commissie verzoekschriften;

  V. overwegende dat de Commissie verzoekschriften op grond van het Reglement verantwoordelijk is voor de betrekkingen met de Europese Ombudsman, die klachten over mogelijk wanbeheer binnen instellingen en organen van de Unie onderzoekt; overwegende dat in 2019 de Commissie verzoekschriften een sleutelrol heeft gespeeld bij de organisatie van de verkiezing van de Europese Ombudsman door de openbare hoorzitting van de kandidaten overeenkomstig artikel 231 van het Reglement te organiseren; overwegende dat Emily O’Reilly op 18 december 2019 is herkozen tot Europese Ombudsman voor de zittingsperiode 2019-2024;

  W. wijst op de resolutie van het Parlement van 17 januari 2019 over het strategisch onderzoek van de Ombudsman OI/2/2017 betreffende de transparantie van het wetgevingsoverleg in de voorbereidende instanties van de Raad van de EU[1], waarin steun wordt uitgesproken voor de Ombudsman in haar onderzoek en er bij de Raad op aan wordt gedrongen alle maatregelen te nemen die nodig zijn om de aanbevelingen van de Ombudsman zo snel mogelijk uit te voeren; overwegende dat noch de Ombudsman noch de resolutie van het Parlement een reactie heeft kunnen ontlokken van de Raad en dat deze geen stappen in de richting van tenuitvoerlegging heeft ondernomen;

  X. overwegende dat in 2019 de betrekkingen tussen de Commissie verzoekschriften en de Europese Ombudsman verder zijn versterkt, zoals blijkt uit de actieve deelname van de Ombudsman aan de vergaderingen van de commissie; overwegende dat na de resolutie van het Parlement van 12 februari 2019 over de wijziging van het statuut van de Europese Ombudsman[2], Emily O'Reilly heeft deelgenomen aan de commissievergadering van 2 april 2019 voor een gedachtewisseling over haar voorgestelde nieuwe prerogatieven, en tijdens de vergadering van 4 september 2019 haar jaarverslag voor 2018 aan de Commissie verzoekschriften heeft gepresenteerd;

  Y. overwegende dat de Commissie verzoekschriften lid is van het Europees netwerk van ombudsmannen, waar ook de Europese Ombudsman, nationale en regionale ombudsmannen en soortgelijke instanties van de lidstaten, kandidaat-lidstaten en andere landen van de Europese Economische Ruimte deel van uitmaken, en dat ten doel heeft de uitwisseling van informatie over het recht en het beleid van de EU en het delen van beste praktijken te bevorderen;

  Z. overwegende dat de activiteiten van het verzoekschriftennetwerk moeten worden verbeterd door te zorgen voor een effectievere samenwerking tussen de commissies die verzoekschriften behandelen; overwegende dat het verzoekschriftennetwerk de dialoog en samenwerking met de Commissie en andere EU-instellingen moet versterken om te waarborgen dat kwesties die door burgers in verzoekschriften aan de orde worden gesteld, adequaat worden aangepakt en opgelost;

  AA. overwegende dat voorzitter Von der Leyen in haar richtsnoeren voor de Europese Commissie 2019-2024, heeft toegezegd met een wetgevingshandeling te zullen reageren op resoluties van het Parlement op basis van artikel 225 VWEU, teneinde het Parlement een sterkere rol te geven bij het initiëren van EU-wetgeving; overwegende dat de Commissie verzoekschriften een strategische rol moet spelen bij het leggen van een rechtstreeks verband tussen het initiatiefrecht van het Parlement en de kwesties die burgers via verzoekschriften aan de orde stellen;

  1. herinnert eraan dat de Commissie verzoekschriften, als enige commissie die rechtstreeks met de burgers communiceert, haar sleutelrol bij de verdediging en bevordering van de rechten van EU-burgers en -ingezetenen binnen de bevoegdheden van de commissie moet versterken, door ervoor te zorgen dat de zorgen en klachten van indieners tijdig worden onderzocht en opgelost door middel van een open, democratische, flexibele en transparante verzoekschriftenprocedure en een versterkte samenwerking en dialoog met andere EU-instellingen en nationale, regionale en lokale autoriteiten, en door een bevooroordeelde of gepolitiseerde reactie op indieners te vermijden;

  2. betreurt het dat indieners nog steeds niet voldoende worden geïnformeerd over de redenen waarom een verzoekschrift niet-ontvankelijk wordt verklaard; benadrukt het belang van een permanente informatiecampagne en een openbaar debat over de werkterreinen van de Unie met duidelijkere en gedetailleerdere informatie over de bevoegdheden van de EU, om het publiek bewust te maken van het recht om verzoekschriften in te dienen bij het Europees Parlement; benadrukt dat dringend alle maatregelen moeten worden genomen om een democratisch bestuur van de EU tot stand te brengen dat gebaseerd is op transparantie, verbeterde bescherming van de grondrechten, en rechtstreekse participatie van de burgers in het besluitvormingsproces van de EU; acht het van essentieel belang een manier te vinden om het petitierecht beter te bevorderen en burgers bewust te maken van dit recht; stelt voor de informatiecampagnes in de Europese Unie te intensiveren om ervoor te zorgen dat de EU-burgers beter op de hoogte zijn van de bevoegdheden van de EU en om de perceptie van de rol van de Commissie verzoekschriften in de publieke opinie te verduidelijken;

  3. roept op tot een actievere pers- en communicatiedienst en een actievere aanwezigheid op sociale media, om de zichtbaarheid van de werkzaamheden van de commissie te vergroten en te zorgen voor een snellere reactie van de commissie op publieke zorgen en EU-debatten, door ook de aandacht te vestigen op die gevallen en succesverhalen waarin een door een indiener aangekaarte kwestie met de steun van de Commissie verzoekschriften werd opgelost;

  4. stelt voor campagnes en outreach-evenementen te organiseren die gericht zijn op journalisten en de media om vage informatie te voorkomen en zo de relatie tussen de Commissie verzoekschriften en de media te verbeteren; onderstreept dat de media een belangrijke rol spelen bij het contact met de Europese burgers over de dagelijkse werkzaamheden van de Commissie verzoekschriften en met hun activiteiten ertoe kunnen bijdragen dat de Europese burgers beter bekend zijn met de werkzaamheden van de Commissie verzoekschriften; benadrukt dat het de taak van de EU is om de verstrekking van nauwkeurige informatie aan de Europese burgers aan te moedigen;

  5. wijst op de mogelijkheden die verzoekschriften het Europees Parlement en andere EU-instellingen bieden om in een rechtstreekse dialoog met EU-burgers en legaal verblijvende personen te treden die worden getroffen door een onjuiste toepassing van het EU-recht of door inconsistenties in de EU-wetgeving, en aan het licht gekomen problemen op te lossen; is daarom ingenomen met het feit dat verzoekschriften de toegang voor burgers tot de Europese instellingen vormen; benadrukt de noodzaak van nauwere samenwerking tussen de Commissie verzoekschriften en bevoegde commissies, de EU-instellingen en de nationale, regionale en lokale autoriteiten bij vragen of voorstellen inzake de tenuitvoerlegging en de naleving van de EU-wetgeving;

  6. is van mening dat, om ervoor te zorgen dat verzoekschriften worden doorgestuurd naar de relevante en bevoegde autoriteiten, de samenwerking met de nationale parlementen, de regeringen van de lidstaten, de betrokken nationale instellingen en ombudsmannen moet worden verbeterd;

  7. herinnert eraan dat verzoekschriften een waardevolle bijdrage leveren aan de rol van de Commissie als hoedster van de Verdragen; herhaalt dat goede samenwerking tussen de Commissie verzoekschriften en de Commissie van cruciaal belang is en dat snellere antwoorden van de Commissie essentieel zijn voor de behandeling van verzoekschriften; is in dit verband ingenomen met de toezegging van de vicevoorzitter van de Commissie voor interinstitutionele betrekkingen en prognoses, Maroš Šefčovič, tijdens zijn hoorzitting als kandidaat-commissaris, om de behandeling van verzoekschriften door de Commissie verder te verbeteren en ervoor te zorgen dat binnen de termijn van drie maanden nauwkeurige antwoorden worden ingediend; verzoekt de Commissie nogmaals om zowel in het kader van lopende EU-pilotprocedures die verband houden met verzoekschriften als met betrekking tot reeds afgeronde EU-pilotprocedures en inbreukprocedures transparantie en toegang tot documenten te waarborgen;

  8. verzoekt de Commissie te streven naar een actievere betrokkenheid van de Commissie verzoekschriften om ervoor te zorgen dat indieners een nauwkeurig antwoord krijgen op hun verzoeken en klachten over de tenuitvoerlegging van het EU-recht;

  9. is van mening dat de Commissie de verantwoordelijkheid om op te treden niet alleen bij een indiener mag leggen wanneer er een probleem is vastgesteld in verband met de toepassing of schending van het EU-recht; is van mening dat de Commissie moet nagaan of de nationale autoriteiten stappen ondernemen om het in het verzoekschrift genoemde probleem op te lossen en bereid moet zijn in te grijpen indien de maatregelen van nationale autoriteiten niet efficiënt zijn;

  10. onderstreept dat transparantie en toegang van het publiek tot de documenten van alle EU-instellingen, met inbegrip van de Raad, de regel moet zijn, teneinde het hoogste niveau van bescherming van de democratische rechten van de burgers te waarborgen; wijst erop dat de huidige Verordening (EG) nr. 1049/2001[3] niet langer de werkelijke situatie weerspiegelt; verzoekt de Commissie een voorstel in te dienen voor een herschikking van de verordening van 2001, teneinde de transparantie en verantwoordingsplicht te vergroten door goede administratieve praktijken te bevorderen;

  11. merkt op dat de Commissie verzoekschriften vaak klachten ontvangt over schendingen van de rechtsstaat door bepaalde autoriteiten; herinnert eraan dat het waarborgen van een effectieve, gelijke en uniforme toepassing van het EU-recht van cruciaal belang is voor de handhaving van de rechtsstaat, een van de waarden waarop de Unie en haar lidstaten berusten overeenkomstig artikel 2 van het VEU; verzoekt de Commissie, met inachtneming van het subsidiariteitsbeginsel, de toezeggingen na te komen die zij heeft gedaan in haar mededeling van 17 juli 2019 getiteld “Versterking van de rechtsstaat in de Unie: Een blauwdruk voor actie” (COM(2019)0343), teneinde een cultuur van eerbiediging van de rechtsstaat te bevorderen, samenwerking met nationale autoriteiten te versterken, en te zorgen voor een effectief gemeenschappelijk antwoord op daadwerkelijke dreigingen binnen de Unie;

  12. dringt er bij de Commissie op aan maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat het toepassingsgebied van artikel 51 zo coherent en zo ruim mogelijk wordt uitgelegd; meent dat de verwachtingen van de meeste indieners met betrekking tot de bij het Handvest aan hen toegekende rechten hoog zijn en verder strekken dan het huidige toepassingsgebied ervan;

  13. is van mening dat samenwerking met andere parlementaire commissies essentieel is voor de alomvattende behandeling van verzoekschriften; merkt op dat in 2019, 65 verzoekschriften voor advies en 351 ter informatie naar andere commissies zijn gezonden en dat van andere commissies 38 adviezen werden ontvangen en 9 kennisgevingen dat verzoekschriften bij hun werkzaamheden in aanmerking werden genomen; merkt ook op dat in 2018, 47 verzoekschriften voor advies en 660 ter informatie naar andere commissies zijn gezonden en dat van andere commissies 30 adviezen werden ontvangen en 38 kennisgevingen dat verzoekschriften bij hun werkzaamheden in aanmerking werden genomen; herinnert eraan dat indieners op de hoogte worden gesteld van besluiten om in verband met de behandeling van hun verzoekschriften andere commissies advies te vragen; onderstreept daarom het belang van de bijdrage van andere commissies om het Parlement in staat te stellen sneller en efficiënter te reageren op de bezorgdheid van de burgers;

  14. vertrouwt erop dat het verzoekschriftennetwerk een nuttig instrument is om de aandacht te vestigen op de kwesties die in verzoekschriften aan de orde komen en om de behandeling te vergemakkelijken van verzoekschriften in andere commissies waarnaar ze ter informatie of ter informatie worden gestuurd; merkt op dat een adequate opvolging van verzoekschriften in parlementaire en wetgevende werkzaamheden nodig is; benadrukt dat het verzoekschriftennetwerk kan worden beschouwd als een strategisch instrument ter bevordering van het in artikel 225 VWEU verankerde wetgevend initiatiefrecht van het Europees Parlement, waarmee de tekortkomingen en inconsistenties in het EU-recht die in verzoekschriften aan de orde worden gesteld, worden aangepakt om de volledige bescherming van de burgerrechten te waarborgen; is van mening dat reguliere vergaderingen van het verzoekschriftennetwerk van essentieel belang zijn voor nauwere samenwerking tussen de parlementaire commissies door middel van de uitwisseling van informatie en het delen van optimale praktijken tussen de leden van het netwerk; benadrukt dat een nauwere band tussen de commissies ook het inplannen van hoorzittingen en parlementaire onderzoeken over dezelfde onderwerpen efficiënter kan doen verlopen; pleit voor het ontwerpen van een mechanisme om de Commissie verzoekschriften in staat te stellen rechtstreeks bij het wetgevingsproces betrokken te worden;

  15. wijst op de belangrijkste jaarverslagen die de Commissie verzoekschriften in 2019 heeft goedgekeurd, namelijk het Jaarverslag over de activiteiten van de Commissie verzoekschriften in 2018[4] en het Jaarverslag over de werkzaamheden van de Europese Ombudsman in 2018[5];

  16. merkt op dat de Commissie verzoekschriften haar standpunt over belangrijke kwesties die in verzoekschriften aan de orde gesteld zijn tot uiting heeft gebracht in haar bijdragen aan parlementaire en wetgevingsverslagen, met name inzake de tenuitvoerlegging van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie in het institutionele kader[6] van de EU en inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende het einde van de omschakeling tussen winter- en zomertijd en tot intrekking van Richtlijn 2000/84/EG[7];

  17. onderstreept dat veel verzoekschriften hebben geleid tot wetgevende en politieke initiatieven, hetzij in de vorm van verslagen of ontwerpresoluties, hetzij in de vorm van prejudiciële uitspraken of inbreukprocedures;

  18. merkt op dat milieukwesties de voornaamste bron van zorg waren die indieners in 2019 hebben aangekaart; wijst in dit verband op de ontwerpresolutie overeenkomstig artikel 227, lid 2, van het Reglement, over afvalbeheer, die op 21 maart 2019 door de Commissie verzoekschriften is goedgekeurd en op 4 april 2019 in de plenaire vergadering is aangenomen[8]; benadrukt dat afvalbeheer een van de belangrijkste mondiale uitdagingen op sociaaleconomisch en milieugebied vormt en herhaalt zijn verzoek om preventie, hergebruik, gescheiden inzameling en recycling te bevorderen met het oog op de transitie naar een circulaire economie; verzoekt de Commissie nogmaals het potentieel van het systeem voor vroegtijdige waarschuwing, zoals vastgelegd in de herziene afvalrichtlijnen, ten volle te benutten; vestigt de aandacht op het eindverslag van het informatiebezoek aan Valledora (Italië), dat op 11 april 2019 is goedgekeurd, en verzoekt de bevoegde nationale, regionale en lokale autoriteiten ervoor te zorgen dat alle daarin vervatte aanbevelingen volledig en consequent worden uitgevoerd;

  19. vestigt de aandacht op de hoorzitting over ontkenning van klimaatverandering die de Commissie verzoekschriften samen met de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid heeft gehouden op 21 maart 2019; is van mening dat de Commissie verzoekschriften klimaatontkenning moet blijven tegengaan, onder meer door te pleiten voor doeltreffende en afschrikkende sancties tegen belangengroepen die lobbyen bij EU-instellingen waarvan de activiteiten direct of indirect verband houden met de ontkenning van de klimaatverandering; benadrukt dat het van het allergrootste belang is ervoor te zorgen dat de toekomstige werkzaamheden van de Commissie verzoekschriften een specifieke focus op klimaatverandering waarborgen met het oog op de versterking van de algemene activiteiten van de EU-instellingen die erop gericht zijn de Europese Green Deal en de Overeenkomst van Parijs consequent ten uitvoer te leggen;

  20. wijst op de studie “Cross-border nuclear safety, liability and cooperation in the European Union” (Grensoverschrijdende nucleaire veiligheid, aansprakelijkheid en samenwerking in de Europese Unie), en de studie "Endocrine Disruptors: From Scientific Evidence to Human Health Protection” (Hormoonontregelaars: van wetenschappelijk bewijs tot bescherming van de menselijke gezondheid), waartoe de Commissie verzoekschriften opdracht heeft gegeven naar aanleiding van een aantal verzoekschriften waarin zorgen werden geuit over deze kwesties, en die tijdens haar vergaderingen van 20 februari 2019 en 2 april 2019 zijn gepresenteerd; betreurt het dat de milieuvoorschriften niet altijd correct ten uitvoer worden gelegd in de lidstaten, zoals blijkt uit talrijke verzoekschriften; benadrukt hoe belangrijk het is om te voldoen aan de verwachtingen van de EU-burgers inzake de bescherming van het milieu, en dringt er daarom bij de Commissie op aan om, samen met de lidstaten, te zorgen voor de correcte tenuitvoerlegging van de EU-wetgeving op dit gebied; is ervan overtuigd dat de Commissie haar activiteiten moet opvoeren om ervoor te zorgen dat de milieubeoordelingen die door de lidstaten worden uitgevoerd met het oog op de goedkeuring van infrastructuurprojecten waarbij indieners hebben gewezen op ernstige risico’s voor de menselijke gezondheid en het milieu, gebaseerd zijn op nauwkeurige en uitgebreide analyses die volledig in overeenstemming zijn met het EU-recht;

  21. maakt zich ernstige zorgen over de ernstige gezondheidsschade die burgers lijden – de grootste negatieve gevolgen worden geregistreerd onder kinderen – die wonen in gebieden waar enorme hoeveelheden kankerverwekkende stoffen worden geproduceerd; is ervan overtuigd dat de Commissie ten volle gebruik moet maken van en consequent uitvoering moet geven aan de bepalingen van bijlage XIV bij Verordening (EU) nr. 1907/2006 (Reach) met betrekking tot autorisatieplichtige stoffen die kankerverwekkend, persistent of bioaccumulerend zijn, om ervoor te zorgen dat deze stoffen worden vervangen door niet-toxische alternatieve stoffen, onder meer door daartoe industriële processen te bevorderen;

  22. vestigt de aandacht op het grote aantal verzoekschriften over de brexit die in 2019 zijn ingediend en die grotendeels vragen om de bescherming van de rechten van EU-burgers voor en na de brexit; is ingenomen met het uitstekende werk van de Commissie verzoekschriften, dat ertoe heeft bijgedragen dat de door deze indieners geuite bezorgdheid ertoe heeft bijgedragen dat de rechten van de burgers een van de belangrijkste prioriteiten van het Parlement in de brexitonderhandelingen zijn gebleven; benadrukt dat er veel burgers zijn – zowel in de EU als in het Verenigd Koninkrijk – die zich, gelet op de onzekerheid van een brexit zonder akkoord, tot de Commissie verzoekschriften hebben gewend omdat zij vrezen dat hun rechten, als gevolg van het gebrek aan overeenstemming, in gevaar zijn; wijst erop dat het, met het oog op het behoud van de rechten van EU-burgers die in een andere dan hun eigen lidstaat wonen, nuttig kan zijn passende wetgeving vast te stellen indien de lidstaat zijn status ten opzichte van de EU wijzigt;

  23. herinnert aan de specifieke beschermende rol die de Commissie verzoekschriften vervult in de context van de tenuitvoerlegging van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap; wijst op de belangrijke lopende werkzaamheden van de commissie in verband met verzoekschriften over handicapgerelateerde problemen; merkt op dat het aantal verzoekschriften over handicapgerelateerde problemen in 2019 is gedaald in vergelijking met het voorgaande jaar; merkt echter op dat toegankelijkheid en discriminatie nog steeds een van de belangrijkste uitdagingen voor personen met een handicap vormen; herinnert eraan dat in 2019 de Commissie verzoekschriften bijzondere aandacht heeft besteed aan de behandeling van verzoekschriften over inclusief onderwijs voor gehandicapte kinderen; dringt aan op een nieuwe vaardighedenagenda die in Europa een centrale plaats moet innemen, en op concrete voorstellen over de wijze waarop inclusiviteit bevorderd en de erkenning en overdraagbaarheid van vaardigheden binnen Europa vergemakkelijkt kunnen worden;

  24. is verheugd dat in 2019 de Commissie verzoekschriften zich heeft ingelaten met de bezorgdheid van burgers over de transparantie en verantwoordingsplicht van de EU-instellingen, zoals aan de orde gesteld in meerdere verzoekschriften; herinnert er in dit verband aan dat de commissie tijdens haar vergadering van 2 april 2019 een workshop heeft georganiseerd over belangenconflicten – integriteit, verantwoordingsplicht en transparantie in de instellingen en agentschappen van de EU, waarin de bereikte resultaten ten aanzien van belangenconflicten, integriteit, verantwoordingsplicht, transparantie, gedragscodes en draaideurconstructies in de instellingen en agentschappen van de EU, werden onderzocht; wijst op de belangrijke bijdrage van de Europese Ombudsman aan het debat, die een keynote speech hield over de resultaten en uitdagingen voor de EU-instellingen;

  25. dringt aan op de snelle vaststelling van juridische hervormingen om het gebrek aan transparantie van het besluitvormingsproces van de EU, belangenconflicten en alle ethische kwesties op EU-niveau die van invloed zijn op het wetgevingsproces, aan te pakken met betrekking tot aangelegenheden die door burgers in hun verzoekschriften aan de orde worden gesteld;

  26. vestigt de aandacht op de meerderheidssteun die de plenaire vergadering van het Parlement heeft gegeven aan de resolutie van 17 januari 2019 over het strategisch onderzoek OI/2/2017 van de Europese Ombudsman betreffende de transparantie van het wetgevingsoverleg in de voorbereidende instanties van de Raad van de Europese Unie[9]; herinnert eraan dat de Raad, als medewetgever een onontbeerlijke instelling is voor de burgers van de Unie; betreurt het feit dat er nog steeds tal van besprekingen en vergaderingen van de Raad achter gesloten deuren plaatsvinden; verzoekt de Raad een beleid van grotere transparantie te voeren om het vertrouwen van de burgers in openbare instellingen te vergroten; moedigt de Raad aan om bepaalde bijeenkomsten en documenten breder bekend te maken om tot een betere communicatie met de Europese burgers en de nationale parlementen te komen;

  27. neemt kennis van het resultaat van de openbare hoorzitting die de Commissie verzoekschriften op 12 november 2019 heeft gehouden over de Foreign Account Tax Compliance Act van de VS (FATCA) en de extraterritoriale gevolgen daarvan voor EU-burgers; betreurt het feit dat de Commissie en de Raad meer waarde lijken te hechten aan de internationale betrekkingen met de VS dan aan de rechten en belangen van EU-burgers, met name in het geval van FATCA, en verzoekt hen hun verantwoordelijkheid te nemen en onmiddellijke en zinvolle maatregelen te nemen ter ondersteuning van de betrokken burgers, zoals het Parlement heeft gevraagd in zijn resolutie van 5 juli 2018 over de negatieve gevolgen van de Amerikaanse Foreign Account Tax Compliance Act voor EU-burgers[10];

  28. wijst op de belangrijke lopende werkzaamheden van de Commissie verzoekschriften om de bescherming van het dierenwelzijn in de EU te waarborgen, zoals blijkt uit het grote aantal verzoekschriften over dit onderwerp dat in 2019 in zijn vergaderingen is behandeld; is van mening dat het van het allergrootste belang is om een nieuwe EU-strategie te lanceren om alle bestaande tekortkomingen weg te werken en de volledige en doeltreffende bescherming van het dierenwelzijn te garanderen door middel van een helder en alomvattend wetgevingskader dat volledig voldoet aan de vereisten van artikel 13 VWEU; vestigt de aandacht op de openbare hoorzitting over de herwaardering van de wolvenpopulatie in de EU, die de Commissie verzoekschriften op 5 december 2019 samen met de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid, en in samenwerking met de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling heeft gehouden, om uiting te geven aan de bezorgdheid van de burgers over het rechtskader voor de bescherming van de wolf en over de gevolgen van wolven en andere grote carnivoren zoals de populatie bruine beren voor het milieu en de plattelandsgemeenschappen; benadrukt dat grote carnivoren in het kader van de habitatrichtlijn in de meeste lidstaten beschermde soorten zijn; verzoekt de lidstaten beter gebruik te maken van de instrumenten in het kader van de bestaande EU-wetgeving om mogelijke conflicten over het behoud van beschermde grote carnivoren aan te pakken; verzoekt de Commissie zo spoedig mogelijk een bijgewerkte EU-leidraad inzake de regels voor beschermde soorten voor te leggen, om een bevredigende co-existentie van mensen en grote carnivoren in de getroffen gebieden tot stand te brengen;

  29. acht het van essentieel belang dat burgers rechtstreeks kunnen worden betrokken bij het indienen van wetgevingsvoorstellen; benadrukt dat het EBI een fundamenteel instrument is voor actief burgerschap en inspraak van het publiek; is ingenomen met de vaststelling op 17 april 2019 van de nieuwe regels voor het EBI, die een aantal structurele en technische verbeteringen meebrengen om dit instrument gebruiksvriendelijker en toegankelijker te maken en om de deelname van EU-burgers aan het democratische proces van de Unie te vergroten; wijst op het grote aantal nieuwe EBI’s die de Commissie in 2019 heeft geregistreerd, waaruit blijkt dat burgers de mogelijkheid aangrijpen gebruik te maken van participatieve instrumenten voor inspraak in de beleidsvorming en de wetgevingsprocessen; dringt aan op meer informatiecampagnes over de rol van het EBI om het gebruik van dit hulpmiddel door de Europese burgers te bevorderen; betreurt het dat de meerderheid van succesvolle EBI’s tot dusver niet hebben geleid tot een wetgevingsvoorstel van de Commissie; moedigt de Commissie aan om EBI’s zo open en responsief mogelijk te benaderen om van dit instrument een echt succes van de Europese participatiedemocratie in de ogen van de burgers te maken; verzoekt de Commissie daarom een wetgevingsvoorstel in te dienen op basis van een succesvol EBI dat door het Europees Parlement werd gesteund;

  30. herinnert eraan dat het onderhouden van de betrekkingen met de Europese Ombudsman een van de taken is die het Reglement aan de Commissie verzoekschriften heeft opgedragen; is ingenomen met de succesvolle samenwerking tussen het Parlement en de Europese Ombudsman en haar betrokkenheid bij het Europese netwerk van ombudsmannen; wijst op de zeer goede betrekkingen tussen de Europese Ombudsman en de Commissie verzoekschriften; merkt de belangrijke rol op die de Commissie verzoekschriften in 2019 heeft gespeeld bij het transparante en efficiënte verloop van de openbare hoorzittingen van de kandidaten in het kader van de verkiezing van de Europese Ombudsman;

  31. waardeert de regelmatige bijdragen die de Europese Ombudsman gedurende het hele jaar levert aan de werkzaamheden van de Commissie verzoekschriften; is stellig van oordeel dat de instellingen, organen en instanties van de Unie moeten zorgen voor een consistente en doeltreffende follow-up van de aanbevelingen van de Ombudsman;

  32. herinnert eraan dat het internetportaal voor verzoekschriften een essentieel instrument is om een vlot, efficiënt en transparant verzoekschriftenproces te waarborgen; is ingenomen in dit verband met de afstemming ervan op de vormgeving van de website van het Europees Parlement (Europarl); herinnert eraan dat vanaf eind 2017 documenten zoals agenda’s, notulen en mededelingen van de Commissie verzoekschriften automatisch naar het portaal worden geüpload, waardoor de burgers over een reactiever, transparanter en toegankelijker portaal beschikken; benadrukt dat de inspanningen moeten worden voortgezet om het portaal toegankelijker te maken voor personen met een handicap, met inbegrip van ontwikkelingen die indieners in staat stellen verzoekschriften in te dienen in de nationale gebarentalen van de EU, om ervoor te zorgen dat alle burgers van de Unie gebruik kunnen maken van hun recht om verzoekschriften in te dienen bij het Europees Parlement, zoals vastgelegd in de artikelen 20 en 24 van het VWEU en in artikel 44 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie; bepleit het internetportaal voor verzoekschriften zichtbaarder te maken op de website van het Europees Parlement; is van mening dat het petitierecht rechtstreeks verband houdt met de activiteiten van de instelling en een zichtbare en gemakkelijk toegankelijke plaats op de website van het EP verdient; dringt aan op onderzoek naar manieren om het gebruik van gestolen of valse identiteiten te voorkomen;

  33. onderstreept dat het aantal mensen dat een of meer verzoekschriften ondersteunt op het internetportaal voor verzoekschriften van het Parlement weliswaar is toegenomen ten opzichte van 2018, maar dat sommige indieners nog steeds technische problemen melden bij de ondersteuning van verschillende verzoekschriften;

  34. onderstreept dat het ePetitions-instrument voor de werking van de Commissie verzoekschriften een belangrijke databank vormt, dringt echter aan op verbetering en modernisering van de interface om het toegankelijker te maken en het gebruik ervan te vergemakkelijken;

  35. feliciteert het secretariaat van de Commissie verzoekschriften met de doeltreffende en uiterst zorgvuldige wijze waarop de behandeling van verzoekschriften plaatsvindt, in overeenstemming met de richtsnoeren van de commissie en de procedure voor de behandeling van verzoekschriften door de administratie van het Europees Parlement;

  36. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie en het verslag van de Commissie verzoekschriften te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de Europese Ombudsman, de regeringen en de parlementen van de lidstaten, alsmede aan hun verzoekschriftencommissies en nationale ombudsmannen of andere soortgelijke organen in de lidstaten.

   


  TOELICHTING

  Overeenkomstig artikel 227, lid 7, van het Reglement brengt de Commissie verzoekschriften jaarlijks verslag uit over de resultaten van haar beraadslagingen. Het verslag bevat een uitgebreid overzicht van de werkzaamheden van de commissie in 2019 en een statistische analyse van de ontvangen en behandelde verzoekschriften, alsmede een inventarisatie van andere parlementaire activiteiten, zoals de goedkeuring van verslagen en adviezen, de organisatie van hoorzittingen en de betrekkingen van de commissie met andere EU-instellingen. Er wordt aan herinnerd dat de belangrijkste werkzaamheden van de Commissie verzoekschriften voortvloeien uit het recht van burgers en ingezetenen van de EU om een verzoekschrift in te dienen bij het Europees Parlement (artikel 227 VWEU) en niet rechtstreeks verband houden met het werkprogramma van de Commissie.

   

  2019 was een belangrijk jaar voor de Europese democratie, aangezien de burgers van de EU werden opgeroepen om de samenstelling van het Europees Parlement te vernieuwen. Tussen 23 en 26 mei 2019 gingen meer dan 200 miljoen mensen in 28 EU-landen naar de stembus om de leden van het Europees Parlement te kiezen. Na de Europese verkiezingen, waarin 51 % van de kiezers – de hoogste opkomst in twintig jaar – zijn stem heeft uitgebracht om zijn vertegenwoordigers te kiezen, hield het nieuwe Parlement zijn constituerende vergadering op 2 juli 2019.

   

  De Commissie verzoekschriften hield op 10 juli 2019 haar constituerende vergadering en verkoos mevrouw Dolors Montserrat tot voorzitter, mevrouw Tatjana Ždanoka, tot eerste ondervoorzitter, mevrouw Yana Toom, tot tweede ondervoorzitter, de heer Ryszard Czarnecki tot derde ondervoorzitter en mevrouw Cristina Maestre Martín de Almagro, tot vierde ondervoorzitter.

   

  Om de organisatie van de Europese verkiezingen mogelijk te maken was van 19 april tot en met 1 juli 2019 een recesperiode ingelast, tijdens welke de parlementaire werkzaamheden werden onderbroken. Dit verklaart het beperkte aantal goedgekeurde verslagen, adviezen en resoluties en de weinige hoorzittingen in 2019. Daarentegen bleven de burgers en ingezetenen van de EU gedurende de recesperiode hun petitierecht uitoefenen, zoals blijkt uit de onophoudelijke stroom verzoekschriften die in 2019 geregistreerd is, welke aanzienlijk omvangrijker was dan in de twee voorgaande jaren.

   

  Statistische analyse van de in 2019 ontvangen verzoekschriften ten opzichte van 2018

   

  Volgens de statistieken heeft het Europees Parlement in 2014 1 357 verzoekschriften ontvangen, een stijging van 11,23% ten opzichte van 2018, toen 1 220 verzoekschriften werden ingediend.

   

  Gebruikers van het webportaal voor verzoekschriften kunnen ook verzoekschriften medeondertekenen. In 2019 traden 28 075 gebruikers op als medeondertekenaar. In 2018 ondersteunden 4 893 gebruikers van het portaal een of meer verzoekschriften in vergelijking met 15 540 gebruikers in 2017 en 6 132 in 2016. Uit de statistieken blijkt dat, met uitzondering van 2018, het aantal gebruikers dat verzoekschriften ondersteunt op de portaalsite, gestaag toeneemt.

   

  In 2019 waren 41 verzoekschriften door een of meer burgers medeondertekend, 8 door meer dan 100 burgers en 3 door meer dan 10 000 burgers. In 2018 waren 41 verzoekschriften door een of meer burgers medeondertekend, 14 door meer dan 100 burgers, 5 door meer dan 10 000 burgers en 2 door meer dan 100 000 burgers.

   

   

   

   

  Wijze van indiening van de verzoekschriften

  In 2019 werd bijna driekwart van de verzoekschriften via het webportaal voor verzoekschriften ingediend, terwijl een kwart van de verzoekschriften per post werd ingediend. Uit de cijfers in de twee tabellen blijkt dat het aantal via het webportaal ingediende verzoekschriften in 2019 met 3,2 % is toegenomen ten opzichte van 2018.

   

  2019

   

  2018

   

   

  Wijze van indiening van het verzoekschrift

  Aantal verzoekschriften

  %

  Portaal voor verzoekschriften

  1003

  73,9

  Brief

  354

  26,1

  Wijze van indiening van het verzoekschrift

  Aantal verzoekschriften

  %

  Portaal voor verzoekschriften

  863

  70,7

  Brief

  357

  29,3

   

  Status van de verzoekschriften per kalenderjaar[11]

  De volgende tabel toont de status van verzoekschriften van 2003 tot 2019. Opgemerkt zij dat de meeste verzoekschriften in 2019 binnen een jaar nadat zij door de commissie werden ontvangen en onderzocht, zijn afgesloten. Na vergelijking met de gegevens over de status van de in de jaarverslagen over de periode 2010-2018 opgenomen verzoekschriften kan worden geconcludeerd dat de meeste verzoekschriften binnen een jaar na ontvangst en beoordeling worden afgesloten. Zeer kleine percentages (van 0,3 % tot 13,7 %) van de verzoekschriften van 2004 tot en met 2015 blijven open. De meeste van deze openstaande verzoekschriften hebben betrekking op milieukwesties en lopende inbreukprocedures bij het Hof van Justitie van de Europese Unie of op kwesties die de leden van de commissie op de voet willen volgen.

   

  Status van de verzoekschriften

  Jaar

  Aantal verzoekschriften

  Openstaande procedure

  Gesloten procedure

  2019

  1 357

  508

  37,4 %

  849

  62,6 %

  2018

  1 220

  313

  25,7 %

  907

  74,3 %

  2017

  1 271

  260

  20,5 %

  1 011

  79,5 %

  2016

  1 569

  482

  30,7 %

  1 087

  69,3 %

  2015

  1 431

  196

  13,7 %

  1 235

  86,3 %

  2014

  2 715

  232

  8,5 %

  2 483

  91,5 %

  2013

  2 891

  309

  10,7 %

  2 582

  89,3 %

  2012

  1 986

  128

  6,4 %

  1 858

  93,6 %

  2011

  1 414

  73

  5,2 %

  1 341

  94,8 %

  2010

  1 656

  38

  2,3 %

  1 618

  97,7 %

  2009

  1 924

  14

  0,7 %

  1 910

  99,3 %

  2008

  1 886

  19

  1,0 %

  1 867

  99,0 %

  2007

  1 506

  25

  1,7 %

  1 481

  98,3 %

  2006

  1 021

  5

  0,5 %

  1 016

  99,5 %

  2005

  1 016

  3

  0,3 %

  1 013

  99,7 %

  2004

  1 002

  3

  0,3 %

  999

  99,7 %

  2003

  1 315

  0

  0 %

  1 315

  100,0 %

   

  Behandeling van de verzoekschriften[12]

   


   

  2019

  Behandeling van de verzoekschriften

  Aantal

  %

  Ontvankelijk verklaard en afgesloten

  430

  31,6 %

  Ontvankelijk verklaard en openstaand

  508

  37,4 %

  Niet-ontvankelijk

  406

  29,9 %

  Ingetrokken

  13

  0,9 %

  Ter advies aan de EC overgelegd

  537

  47,4 %

  Ter advies aan andere organen overgelegd

  42

  3,7 %

  Ter informatie aan andere organen overgelegd

  554

  48,9 %

  2018

  Behandeling van de verzoekschriften

  Aantal

  %

  Ontvankelijk verklaard en afgesloten

  475

  38,9 %

  Ontvankelijk verklaard en openstaand

  313

  25,6 %

  Niet-ontvankelijk

  409

  33,5 %

  Ingetrokken

  23

  1,8 %

  Ter advies aan de EC overgelegd

  555

  34,9 %

  Ter advies aan andere organen overgelegd

  29

  1,8 %

  Ter informatie aan andere organen overgelegd

  1 002

  63,1 %


   

  Uit de tabellen blijkt dat het percentage van de in 2019 niet-ontvankelijk verklaarde verzoekschriften iets lager is dan het percentage van de in 2018 niet-ontvankelijk verklaarde verzoekschriften. In 2019 is ook het percentage van de ontvankelijke verzoekschriften (31,6 %), dat onmiddellijk is afgesloten door informatie te verstrekken aan indiener, lager dan in 2018 (38,9 %). Hieruit volgt dat in 2019 meer verzoekschriften (37,4 %) open werden gehouden dan in 2018, toen 25,6 % van de verzoekschriften open werd gehouden.

  Ook moet worden opgemerkt dat in 2019 bijna de helft van de ontvankelijke verzoekschriften voor advies naar de Commissie is gestuurd, wat neerkomt op een stijging met 12,5 % ten opzichte van 2018.

  Ten slotte lag het percentage verzoekschriften dat naar andere instanties voor advies werd gezonden iets hoger in 2019, terwijl het aantal aan andere instanties voor informatie toegezonden verzoekschriften met 14,2 % is gedaald.

   

  Aantal verzoekschriften per land

  Onderstaande twee tabellen tonen de veranderingen in de aantallen en percentages verzoekschriften per land tussen 2019 en 2018. Een groot aantal van de in 2018 ingediende verzoekschriften hebben betrekking op de EU. Dit betekent dat deze verzoekschriften EU-brede kwesties aan de orde stellen of oproepen tot het nemen van gemeenschappelijke maatregelen die in de hele EU moeten worden uitgevoerd. Verzoekschriften over de EU kunnen ook betrekking hebben op een of meer lidstaten en worden daarom geregistreerd zowel onder de EU als onder de betrokken lidstaten. Dit verklaart waarom de som van de verzoekschriften over de EU en van de verzoekschriften over de lidstaten, groter is dan het totale aantal in 2019 en 2018 ingediende verzoekschriften.

  Daarnaast wordt erop gewezen dat de negen landen waarop de meeste verzoekschriften betrekking hadden, in 2019 en 2018 dezelfde zijn gebleven. De volgorde is echter aanzienlijk veranderd. Terwijl de meerderheid van de in 2019 ingediende verzoekschriften betrekking hebben op Duitsland, is het aantal verzoekschriften met betrekking tot Spanje en Italië met respectievelijk 3,6 % en 3,5 % gedaald ten opzichte van 2018.

  Een ander opmerkelijk verschil betreft het Verenigd Koninkrijk. Verzoekschriften met betrekking tot het VK zijn in 2019 met 3,2 % toegenomen in vergelijking met 2018. Ook onderaan de lijst waren er wat veranderingen. Terwijl in 2019 Estland, Slovenië en Letland de landen waren waarop het kleinste aantal verzoekschriften betrekking hadden waren dat in 2018 Malta, Estland en Finland.

  Ten slotte is het aandeel van de verzoekschriften dat betrekking heeft op niet tot de EU behorende landen in 2019 licht gestegen.

   
  2019

  Land

  Verzoekschriften

  %

  Europese Unie

  599

  34,6

  Duitsland

  203

  11,7

  Spanje

  164

  9,5

  Italië

  103

  5,9

  Verenigd Koninkrijk

  90

  5,2

  Roemenië

  80

  4,6

  Bulgarije

  52

  3,0

  Polen

  51

    2,9

  Griekenland

  46

  2,7

  Frankrijk

  40

  2,3

  Overige EU landen

  218

  12,6

  Niet-EU-landen

  86

  5,0

   

   

   

   

   

  2018

  Land

  Verzoekschriften

  %

  Europese Unie

  473

  30,1

  Spanje

  206

  13,1

  Duitsland

  172

  11,0

  Italië

  147

  9,4

  Griekenland

  69

  4,4

  Polen

  63

  4,0

  Frankrijk

  51

  3,2

  Roemenië

  51

  3,2

  Bulgarije

  42

  2,7

  Verenigd Koninkrijk

  32

  2,0

  Overige EU landen

  200

  13,0

  Niet-EU-landen

  62

  3,9

   

   

   

   

   


   

   

   

   

  Taal van de verzoekschriften

  In 2019 zijn, net zoals in 2018, verzoekschriften ontvangen in 22 van de officiële talen van de Europese Unie. Terwijl de meeste verzoekschriften in 2017 en 2016 in het Engels waren ingediend was Duits de meest gebruikte taal in 2018 en 2019. Bovendien laten de tabellen zien dat het Duits, het Engels, het Spaans en het Italiaans goed waren voor bijna driekwart (71,8 % -71 %) van de in beide jaren ontvangen verzoekschriften. Het Slowaaks, het Lets en het Sloveens waren in 2019 de minst gebruikte talen, in 2018 waren dit het Zweeds, het Sloveens en het Maltees.

   


  2019

  Taal van het verzoekschrift

  Aantal verzoekschriften

  %

  Duits

  337

  24,8

  Engels

  331

  24,4

  Spaans

  183

  13,5

  Italiaans

  123

  9,1

  Roemeens

  60

  4,4

  Pools

  56

  4,1

  Frans

  53

  3,9

  Overige

  214

  15,8

  Totaal

  1 357

  100

   

  2018

  Taal van het verzoekschrift

  Aantal verzoekschriften

  %

  Duits

  275

  22,5

  Engels

  217

  17,8

  Spaans

  204

  16,7

  Italiaans

  171

  14,0

  Grieks

  63

  5,2

  Frans

  61

  5,0

  Pools

  61

  5,0

  Overige

  168

  13,8

  Totaal

  1 220

  100


   

   

  Nationaliteit van de indieners

  Wat nationaliteit betreft, vertegenwoordigen de door Duitse burgers ingediende verzoekschriften het hoogste aantal in beide jaren, met een stijging van 3 % in 2019. Daar tegenover staat dat het aantal door Spaanse en Italiaanse burgers ingediende verzoekschriften in 2019 met respectievelijk 2,5 % en 4,3 % is afgenomen in vergelijking met 2018. Voorts blijkt uit de onderstaande tabellen dat het aantal door Britse burgers in 2019 ingediende verzoekschriften met 3,7¨% is gestegen. In 2019 werden in 54 van de 88 door Britse burgers ingediende verzoekschriften vragen gesteld over de brexit.


  2019

  Nationaliteit van voornaamste indiener

  Aantal verzoekschriften

  %

  Duitsland

  345

  25,4

  Spanje

  201

  14,8

  Italië

  139

  10,2

  Roemenië

  97

  7,1

  Verenigd Koninkrijk

  88

  6,5

  Polen

  72

  5,3

  Griekenland

  55

  4,0

  Bulgarije

  52

  3,8

  Frankrijk

  51

  3,8

  Niet EU-nationaliteiten

  231

  17,1

  Niet EU-nationaliteiten

  28

  2,0

  2018

  Nationaliteit van voornaamste indiener

  Aantal verzoekschriften

  %

  Duitsland

  274

  22,4

  Spanje

  212

  17,3

  Italië

  177

  14,5

  Polen

  73

  6,0

  Griekenland

  71

  5,8

  Roemenië

  61

  5,0

  Frankrijk

  57

  4,7

  Bulgarije

  44

  3,6

  Verenigd Koninkrijk

  34

  2,8

  Andere EU-nationaliteiten

  193

  15,9

  Niet EU-nationaliteiten

  26

  2,0   

   

  Voornaamste onderwerpen van de verzoekschriften

  De onderstaande tabellen vermelden de tien voornaamste onderwerpen van de verzoekschriften. Uit de tabellen kan worden geconcludeerd dat de belangrijkste aandachtsgebieden voor indieners in 2019 en 2018 milieu, grondrechten en justitie waren. Terwijl het aantal verzoekschriften over grondrechten percentagegewijs hetzelfde bleef, waren in 2019 de aantallen verzoekschriften inzake milieu en justitie respectievelijk 1,9 % en 2,3 % hoger. Daarentegen zijn in 2019 verzoekschriften over interne markt- en gezondheidskwesties licht gedaald met respectievelijk 1,9 % en 0,7 %.

  Wat betreft de andere onderwerpen, ontving de commissie in 2019 een hoger aantal verzoekschriften (98) over constitutionele zaken ten opzichte van de 62 verzoekschriften die in 2018 in het kader van hetzelfde onderwerp werden ontvangen. In het kader van dit onderwerp spraken indieners hun bezorgdheid uit over een aantal kwesties in verband met het constitutionele recht van de EU, zoals de terugtrekking van het VK uit de EU, het EU-burgerschap en enkele vragen over de werking van de EU-instellingen. Met name wat de brexit betreft, waren er in 2019 73 verzoekschriften met vragen over de brexit en de gevolgen daarvan.

  Ten slotte wordt erop gewezen dat in 2019 Europese verkiezingen hebben plaatsgevonden, wat de reden is waarom in 2019 het aantal verzoekschriften over stemrechten en de verkiezingen hoger was dan in 2018, toen 13 verzoekschriften over dit onderwerp werden geregistreerd.


   

   

   


   

  2019

   

  2018

  Top tien onderwerpen van de verzoekschriften

  Aantal verzoekschriften

  %

  Milieu

  252

  12,2

  Grondrechten

  189

  9,2

  Justitie

  184

  8,9

  Gezondheid

  97

  4,7

  Vervoer

  90

  4,4

  Interne markt

  89

  4,3

  Werkgelegenheid

  79

  3,8

  Onderwijs en cultuur

  62

  3,0

  Sociale zaken

  45

  2,2

  Eigendom en teruggave

  33

  1,6

  Top 10 onderwerpen van de verzoekschriften

  Aantal verzoekschriften

  %

  Milieu

  199

  10,3

  Grondrechten

  186

  9,6

  Justitie

  129

  6,6

  Interne markt

  120

  6,2

  Gezondheid

  104

  5,4

  Werkgelegenheid

  89

  4,6

  Vervoer

  88

  4,5

  Sociale zaken

  61

  3,1

  Onderwijs en cultuur

  49

  2,5

  Eigendom en teruggave

  39

  2,0

   

   


     

   

  Webportaal voor verzoekschriften

  Het eind 2014 opgerichte webportaal voor verzoekschriften is verder verbeterd om het gebruiksvriendelijker en toegankelijker voor burgers te maken. In 2019 zijn belangrijke technische verbeteringen aangebracht. Ten eerste is het portaal verder ontwikkeld tot een versie met een responsief webdesign en in overeenstemming met de nieuwe vormgeving van de website van het Europees Parlement (Europarl). Het portaal is daarom responsiever geworden en kan op elk apparaat worden gebruikt. Ten tweede is de nieuwe privacyverklaring in alle taalversies geüpload in de e-mailtemplates en op de registratiepagina, en is audio-captcha voor de registratie van gebruikersaccounts ingeschakeld. Ten slotte zijn het webportaal voor verzoekschriften en e-Petition verder geïntegreerd door hun synchronisatiemechanisme te verbeteren. De toegankelijkheid van het webportaal voor verzoekschriften voor indieners met een handicap moet echter verder worden verbeterd.

   

  Betrekkingen met de Commissie

  De Commissie blijft als EU-instelling die de toepassing en naleving van het EU-recht moet waarborgen de natuurlijke partner van de Commissie verzoekschriften bij de verwerking van verzoekschriften. De Commissie verzoekschriften en de Commissie werken al langere tijd voortdurend samen. Het belangrijkste contactpunt in de Commissie is het secretariaat-generaal, dat de verdeling van de verzoekschriften aan de betrokken diensten van de Commissie coördineert en de antwoorden van de Commissie toezendt aan het secretariaat van de Commissie verzoekschriften. Hoewel de Commissie de inspanningen heeft opgevoerd om tijdig te antwoorden is de Commissie verzoekschriften is van mening dat de behandeling van verzoekschriften door de Commissie kan worden verbeterd. Voorts herhaalt de verzoekschriftencommissie haar verzoek om regelmatig op de hoogte te worden gehouden van de ontwikkelingen in inbreukprocedures en tijdig toegang te krijgen tot relevante Commissiedocumenten inzake inbreuken en tot EU Pilot-procedures inzake bestaande verzoekschriften.

  Na de Europese verkiezingen en de installatie van het nieuwe Parlement zijn de kandidaat-commissarissen verschenen voor de voor hun vermoedelijke werkgebied bevoegde commissies en in hoorzittingen ondervraagd teneinde de recent gekozen leden van het Europees Parlement in staat te stellen de bekwaamheid en de geschiktheid van de kandidaten voor hun functie te beoordelen. In dit kader heeft Commissie verzoekschriften als medeverantwoordelijke commissie deelgenomen aan de hoorzitting van de voorgedragen vicevoorzitter voor interinstitutionele betrekkingen en prognoses, Maroš Šefčovič. De heer Šefčovič heeft tijdens de hoorzitting beloofd de behandeling van de verzoekschriften door de Commissie te verbeteren. Hij beloofde met name nauw samen te werken met de Commissie verzoekschriften en haar presentatie van het jaarverslag bij te wonen. Daarnaast beloofde hij de deelname van de commissarissen die verantwoordelijk zijn voor het debat over de onderwerpen die in een groot aantal verzoekschriften aan de orde zijn gesteld, aan te moedigen. Tot slot deed hij de toezegging alles in het werk te stellen om binnen de termijn van drie maanden accurate antwoorden te verstrekken.

  In een voorafgaand aan de hoorzitting gestelde schriftelijke vraag, heeft de verzoekschriftencommissie nogmaals uiting gegeven aan haar bezorgdheid over de praktijk van de Commissie om een aanzienlijk aantal indieners van verzoekschriften naar andere organen op nationaal, regionaal of lokaal niveau te verwijzen en de verenigbaarheid van deze aanpak met de handhavingsverantwoordelijkheid van de Commissie in twijfel getrokken. Verwijzend naar de nieuwe strategische benadering van het handhavingsbeleid van de Commissie in haar mededeling van 2016 met de titel “EU-wetgeving: Betere resultaten door betere toepassing”, die gericht is op de belangrijkste inbreuken op het EU-recht die de belangen van burgers en bedrijven aantasten, erkende de vicevoorzitter van de Commissie dat verzoekschriften een waardevolle bijdrage leveren aan de rol van de Commissie als hoedster van het Verdrag.

   

  Betrekkingen met de Raad

  De leden van het secretariaat van de Raad waren van tijd tot tijd aanwezig op de vergaderingen van de Commissie verzoekschriften en de deelname van de Raad aan de debatten was zeer beperkt. In dit verband is de commissie van mening dat een actievere samenwerking met de lidstaten nodig is om de verzoekschriften te deblokkeren die snelle reacties en antwoorden van nationale instanties vereisen. Afgezien daarvan erkent de commissie de inspanningen die verschillende lidstaten hebben geleverd om actief bij te dragen aan de discussie over de respectieve verzoekschriften in commissievergaderingen. In dit verband wordt in herinnering gebracht dat de Permanente Vertegenwoordiging van Bulgarije heeft deelgenomen aan de bespreking van verzoekschrift nr. 0527/2018 over de gevolgen van de Struma-snelweg voor Kresna Gorge en de regio in Bulgarije tijdens de commissievergadering van 2 december 2019.

  Betrekkingen met de Europese Dienst voor extern optreden

   

  De Commissie verzoekschriften en de Europese Dienst voor extern optreden hebben een constructieve samenwerking tot stand gebracht. De commissie heeft de Europese Dienst voor extern optreden verzocht haar expertise ter beschikking te stellen voor de behandeling van een aantal verzoekschriften met een externe dimensie, waaronder de follow-up van de aanbeveling in het verslag van het informatiebezoek naar Famagusta, Cyprus (7-8 mei 2018).

   

  Betrekkingen met de Europese Ombudsman

  De Commissie verzoekschriften heeft zeer goede zakelijke betrekkingen met het bureau van de Europese Ombudsman. In 2019 is de Ombudsman, Emily O’Reilly, verschillende malen voor de Commissie verzoekschriften verschenen.

  Op 2 april 2019 heeft de Commissie verzoekschriften een gedachtewisseling gehad met de Europese Ombudsman, Emily O’Reilly, over haar voorgestelde prerogatieven. De Europese Ombudsman is uitgenodigd te reageren op de resolutie van het Parlement van 12 februari 2019 over de wijziging van het statuut van de Europese Ombudsman. Mevrouw O’Reilly steunde de noodzaak om het statuut van de Europese Ombudsman in overeenstemming te brengen met het Verdrag van Lissabon, waarbij zij de nadruk legde op de volgende essentiële elementen van het bureau van de Ombudsman: - onafhankelijkheid, - krachtige onderzoeksbevoegdheden, - de behoefte aan meer middelen, en - partijoverschrijdende steun van het Europees Parlement.

  De Europese Ombudsman hield ook een keynote speech over resultaten en uitdagingen voor EU-instellingen tijdens de workshop over belangenconflicten – integriteit, verantwoordingsplicht en transparantie in de instellingen en agentschappen van de EU, die plaatsvond in de commissievergadering van 2 april.

  Voorts heeft zij haar jaarverslag 2018 gepresenteerd tijdens de vergadering van de commissie van 4 september 2019.

  Ten slotte is Emily O’Reilly op 18 december 2019 herkozen tot Europese Ombudsman voor de zittingsperiode 2019-2024. Ze werd gesteund door 320 leden van het Europees Parlement tijdens een geheime stemming in de plenaire vergadering. De verkiezing van de nieuwe Europese Ombudsman vond plaats na een openbare hoorzitting van de kandidaten door de Commissie verzoekschriften. Op 3 december 2019 heeft de commissie de volgende vijf toegelaten kandidaten gehoord: De heer Giuseppe Fortunato, mevrouw Julia Laffranque, de heer Nils Muižnieks, mevrouw Emily O’Reilly en mevrouw Cecilia Wikström. Naar aanleiding van de hoorzittingen heeft de commissie een brief gestuurd aan de Voorzitter van het Europees Parlement waarin werd bevestigd dat de hoorzittingen zijn gehouden en dat het Parlement kon overgaan tot de verkiezing van de Europese Ombudsman tijdens de decemberzitting in Straatsburg, overeenkomstig de bepalingen van artikel 231 van het Reglement van het Parlement. Tijdens de openbare hoorzitting van de Commissie verzoekschriften van 3 december beloofde Emily O’Reilly zich te blijven inzetten om de EU-administratie een rolmodel te maken voor de hele EU, door de burgers en hun rechten centraal te stellen in haar optreden.

  Tijdens haar vergadering van 12 november 2019 heeft de commissie met een grote meerderheid het verslag goedgekeurd over het Jaarverslag over de werkzaamheden van de Europese Ombudsman in 2018. Het verslag belicht de werkzaamheden van de Ombudsman en prijst haar noodzakelijke en zinvolle dialoog met de Commissie verzoekschriften, die een doeltreffend mechanisme is om gehoor te geven aan de vraag van de bevolking om hulp en advies.

  Informatiebezoeken

  In 2019 hebben er geen informatiebezoeken plaatsgevonden vanwege de recesperiode in verband met de Europese verkiezingen. Daarentegen heeft de commissie de follow-up van een aantal eerdere informatiebezoeken afgehandeld en van twee in 2018 afgelegde informatiebezoeken de verslagen goedgekeurd:

   Op 21 januari 2019 besprak de commissie de follow-up van de aanbevelingen van het informatiebezoek aan Galicië in 2013, in aanwezigheid van de indieners.

   Op 21 februari 2019 heeft de commissie de follow-up besproken van het informatiebezoek aan Londen (5-6 juni 2015), en het informatiebezoek aan Slowakije (22-23 september 2016). In aanwezigheid van de indieners is de follow-up besproken van het informatiebezoek aan de rivieren Ebro enTajo (8-10 februari 2016), en het informatiebezoek aan Zweden (20-21 februari 2017).

   Op 21 maart 2019 heeft de commissie het verslag over het informatiebezoek aan het nationaal park Doñana (Andalusië, Spanje) (19-21 september 2018) goedgekeurd, waarin wordt aanbevolen om de opslag-, opsporings- en gaswinningsprojecten in het nationaal park van Doñana te beëindigen op grond van het “voorzorgsbeginsel”.

   Op 11 april keurde de commissie het verslag goed over het informatiebezoek aan Valledora, Piemonte, Italië (17-18 december 2018).

   Op 2 december 2019 besprak de commissie de follow-up van het informatiebezoek aan Famagusta, Cyprus (7-8 mei 2018), in aanwezigheid van de indieners.

   

  Openbare hoorzittingen

  In 2019 heeft de Commissie verzoekschriften drie openbare hoorzittingen georganiseerd, deels samen met andere parlementaire commissies. De openbare hoorzittingen hadden betrekking op uiteenlopende onderwerpen die in de verzoekschriften aan bod kwamen.

   Op 21 maart 2019 heeft de Commissie verzoekschriften samen met de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid een gezamenlijke openbare hoorzitting gehouden over ontkenning van klimaatverandering. De hoorzitting vond plaats naar aanleiding van verzoekschrift nr. 0900/2016, ingediend namens Food & Water Europe en gesteund door 732 medeondertekenaars uit de hele EU. In het verzoekschrift werd opgeroepen tot actie tegen een multinationale aardoliemaatschappij wegens haar vermeende ontkenning van de klimaatverandering. Tegen deze achtergrond was de hoorzitting erop gericht het thema ontkenning van de klimaatverandering vanuit verschillende invalshoeken te verkennen en de in de politiek of door particuliere ondernemingen en andere actoren in de samenleving gebruikte communicatietechnieken te onderzoeken om het publiek te misleiden over de negatieve gevolgen van bepaalde industriële activiteiten of beleidsmaatregelen voor het klimaat. De leden wezen op de leidende rol van de EU op het wereldtoneel in het debat over klimaatverandering en benadrukten de noodzaak snel op te treden.

   Op 12 november 2019 hield de Commissie verzoekschriften een hoorzitting over de FATCA en de extraterritoriale gevolgen daarvan voor EU-burgers. In 2016 ontving de Commissie verzoekschriften verzoekschrift nr. 1088/2016 over een vermeende inbreuk op EU-rechten door de Amerikaanse Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) en de extraterritoriale effecten van Amerikaanse wetten in de EU. De hoorzitting was erop gericht een gedachtewisseling tussen de verschillende belanghebbenden te faciliteren en oplossingen te bespreken voor de problemen van EU-burgers die door de FATCA worden getroffen. De hoorzitting was verdeeld in twee panels, waarvan de ene betrekking had op financiële diensten en de andere op de indirecte gevolgen van de FATCA voor EU-burgers, met bijzondere nadruk op mogelijke conflicten tussen de Amerikaanse wetgeving en de Europese regels inzake gegevensbescherming. Naar aanleiding van de hoorzitting hebben leden besloten brieven te zenden aan het Finse voorzitterschap van de Raad en de Europese Commissie waarin verzocht werd actie te ondernemen ter ondersteuning van de betrokken burgers.

    Op 5 december 2019 hielden de Commissie verzoekschriften en de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid, in samenwerking met de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling, een gezamenlijke openbare hoorzitting over de herwaardering van de wolvenpopulatie in de EU. Het doel van de hoorzitting was het bereiken van een beter begrip van de status van de wolvenpopulatie in de EU en, eventueel, mogelijke wijzigingen in het huidige beheer van de wolvenpopulatie in Europa te overwegen op basis van de bezwaren die in een aantal verzoekschriften aan de orde zijn gesteld. Specifieke aandacht werd besteed aan de analyse van de wolvenpopulatie in de EU, het rechtskader voor de bescherming van de wolf alsook de gevolgen van de wolvenpopulatie voor het milieu en plattelandsgemeenschappen, teneinde conclusies en aanbevelingen aan beleidsmakers en belanghebbenden te presenteren.

   

  Belangrijkste punten

   Milieu

  In 2019 besteedde de commissie bijzonder veel aandacht aan de zorgen van burgers over de bescherming van het milieu en de klimaatverandering. Tijdens elke bijeenkomst werden deze zorgen aan de orde gesteld, dikwijls in aanwezigheid van de indiener. De commissie behandelde de volgende belangrijke onderwerpen: afvalbeheer, bescherming en conservering, kunststoffen, water- en luchtverontreiniging, kernenergie en de gevolgen van mijnbouwactiviteiten voor het milieu. Op 20 februari 2019 heeft de commissie een groot aantal verzoekschriften over kernenergie besproken waarin ernstige bezorgdheid werd geuit over de veiligheid van kerncentrales, grensoverschrijdende effecten en verschillen tussen de aansprakelijkheidsregelingen in de lidstaten. Om een empirisch onderbouwde beoordeling uit te voeren heeft de commissie opdracht gegeven voor een update van de studie “Cross-border nuclear safety, liability and cooperation in the European Union” (Grensoverschrijdende nucleaire veiligheid, aansprakelijkheid en samenwerking in de Europese Unie), en daarover een hoorzitting gehouden. Vervolgens heeft de commissie op 21 maart 2019 een hoorzitting gehouden over ontkenning van de klimaatverandering. Voorts heeft zij, om vervolg te geven aan de verzoekschriften over de blootstelling aan gevaarlijke stoffen, opdracht gegeven voor een studie over “Endocrine disruptors: From Scientific Evidence to Human Health Protection” (Hormoonontregelaars: van wetenschappelijk bewijs tot bescherming van de menselijke gezondheid), die tijdens haar vergadering van 2 april 2019 is gepresenteerd. Ten slotte bleef het afvalbeheer een terugkerend onderwerp in 2019, dat de aanleiding vormde voor de goedkeuring op 21 maart 2019 van een beknopte ontwerpresolutie over afvalbeheer. In de resolutie wordt benadrukt dat afvalbeheer een van de belangrijkste mondiale uitdagingen op sociaaleconomisch en milieugebied vormt en wordt opgeroepen tot een vermindering van de afvalproductie, de bevordering van hergebruik en recycling. In de resolutie wordt met name gewezen op goed afvalbeheer en afvalpreventie als een topprioriteit voor de EU en op een betere uitvoering van de afvalwetgeving door de lidstaten.

   Grondrechten en constitutionele zaken

   

  In 2019 heeft de commissie een aantal verzoekschriften inzake grondrechten besproken, onder meer over de bescherming van klokkenluiders, kinderrechten en dakloosheid. Daarnaast heeft op 21 januari 2019 de commissie een advies goedgekeurd voor de Commissie constitutionele zaken over de tenuitvoerlegging van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie in het institutionele kader.

   

  Wat betreft meer specifieke constitutionele aangelegenheden werden verscheidene verzoekschriften ingediend waarin burgers hun zorgen over de transparantie en verantwoordingsplicht van de EU-instellingen aan de orde stelden. In het kader van de behandeling van deze kwesties heeft de commissie een verzoek ingediend voor een op 2 april 2019 gehouden workshop over belangenconflicten – integriteit, verantwoordingsplicht en transparantie in de instellingen en agentschappen van de EU waarvan de organisatie in handen was van de beleidsondersteunende afdeling Rechten van de burger en Constitutionele Zaken. Tijdens de workshop werden de resultaten met betrekking tot de belangenconflicten in de instellingen en agentschappen van de EU besproken, evenals integriteit, verantwoordingsplicht en transparantie, gedragscodes en draaideurconstructies, en de uitdagingen voor de toekomst.

   

   Brexit

  In 2019 werd een aanzienlijk aantal (73) nieuwe verzoekschriften over de brexit geregistreerd. In 2019 heeft de Commissie verzoekschriften herhaaldelijk de gevolgen van de brexit voor de rechten van de burgers onderzocht en besproken. Tijdens haar vergadering van 2 oktober 2019 met name hield de commissie een gedachtewisseling met de stuurgroep voor de brexit van het Europees Parlement. De leden van de groep gaven een update van de stand van zaken van de onderhandelingen met het VK over de rechten van burgers in het kader van het terugtrekkingsakkoord, en belichtten de tekortkomingen en de uitdagingen van een “no deal”-scenario. In vervolg op de gedachtewisseling hebben de PETI-leden ook een aantal verzoekschriften over de brexit besproken, met bijzondere aandacht voor de rechten van de burgers na de terugtrekking van het VK uit de EU. De commissie besloot de ontwikkelingen in de aanloop naar de deadline voor de brexit en de uitvoering van de EU-vestigingsregeling door het VK te blijven volgen.

   Dierenwelzijn

  In 2019 bleef de bezorgdheid van de burgers over het welzijn van de dieren hoog op de agenda van de commissie staan. De commissie heeft een groot aantal verzoekschriften over diverse onderwerpen besproken, waaronder de bescherming van zwerfdieren en honingbijen in de EU. Met name heeft zij op 2 oktober 2019 een aantal verzoekschriften besproken over de bescherming van dieren tijdens het vervoer en over een verbod op dierproeven besproken. Vervolgens heeft de commissie besloten deze verzoekschriften open te houden en de Commissie te verzoeken om een geactualiseerde beoordeling. Op 11 november 2019 heeft de commissie een namens de Animal Welfare Foundation ingediend verzoekschrift besproken waarin verzocht werd om een verbod op de invoer van Pregnant Mare Serum Gonadotropin uit Zuid-Amerika, nadat uit onderzoeken de onmenselijke behandeling van merries in bloedboerderijen in Uruguay en Argentinië was gebleken. De commissie besloot de Commissie om informatie te verzoeken over het onderwerp in het kader van de nieuwe handelsovereenkomst tussen de EU en Mercosur, om zowel de Wereldorganisatie voor diergezondheid als de Wereldhandelsorganisatie om advies te vragen. Ten slotte hielden op 5 december 2019 de Commissie verzoekschriften en de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid, in samenwerking met de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling, een gezamenlijke openbare hoorzitting over de herwaardering van de wolvenpopulatie in de EU.

   Gehandicaptenproblematiek

  De Commissie verzoekschriften vervult een specifieke beschermende rol wat betreft de naleving van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap bij de beleidsvorming en wetgevende maatregelen op EU-niveau. Binnen deze verantwoordelijkheid behandelt de commissie verzoekschriften over handicapgerelateerde kwesties. Terwijl het aantal verzoekschriften over handicapgerelateerde problemen in 2019 bijna is gehalveerd ten opzichte van het voorgaande jaar (12 in 2019 en 23 in 2018), is de commissie doorgegaan met de behandeling van verzoekschriften over handicapgerelateerde problemen, waarbij duidelijk werd dat mobiliteit, discriminatie en toegang tot onderwijs de belangrijkste uitdagingen blijven vormen. De commissie heeft bijvoorbeeld een aantal verzoekschriften besproken over inclusief onderwijs voor gehandicapte kinderen. Daarnaast heeft de commissie verscheidene verzoekschriften van burgers ontvangen, waarin werd gewezen op de moeilijkheden die personen met een handicap in hun dagelijks leven ondervinden, onder meer in het openbaar vervoer. Naar aanleiding van het debat over verzoekschrift nr. 0535/2017 met betrekking tot de mobiliteit van personen met een handicap in de Europese Unie, heeft de Commissie verzoekschriften besloten zich te wenden tot alle lidstaten van de Unie om een overzicht op te stellen van de concrete stappen die elke lidstaat heeft ondernomen (of van plan is te nemen) voor de doeltreffende uitvoering van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. De commissie is ingenomen met de antwoorden die de meeste lidstaten in de loop van het jaar 2019 hebben toegezonden. Ten slotte kan het nuttig zijn eraan te herinneren dat de commissie tijdens haar vergadering van 12 november 2019 haar goedkeuring heeft gehecht aan het besluit van de coördinatoren om de Voorzitter van het Europees Parlement een brief te sturen waarin hij wordt gewezen op verzoekschrift nr. 1056/2016 betreffende het indienen van verzoekschriften in nationale gebarentalen die in de EU worden gebruikt.

   Goedgekeurde verslagen en adviezen

  Op 21 januari 2019 heeft de commissie een advies goedgekeurd voor de Commissie constitutionele zaken over de tenuitvoerlegging van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie in het institutionele kader (2017/2089(INI)).

   

  Op 22 januari 2019 heeft de Commissie verzoekschriften haar verslag goedgekeurd over de beraadslagingen in 2018 (2018/2280(INI)).

   

  Op 20 februari 2019 heeft de commissie een advies goedgekeurd voor de Commissie vervoer en toerisme over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende het einde van de omschakeling tussen winter- en zomertijd en tot intrekking van Richtlijn 2000/84/EG (COM(2018)0639 – C8 0408/2018 – 2018/0332(COD)).

   

  Op 21 maart 2019 heeft de commissie een ontwerpresolutie over afvalbeheer goedgekeurd (2019/2557(RSP)).

   

  Op 12 november 2019 heeft de commissie een verslag goedgekeurd over het Jaarverslag over de werkzaamheden van de Europese Ombudsman in 2018 (2019/2134(INI)). Het verslag belicht de werkzaamheden van de Ombudsman en prijst noodzakelijke en zinvolle dialoog met de Commissie verzoekschriften, die een doeltreffend mechanisme is om gehoor te geven aan de vraag van de bevolking om hulp en advies. In het verslag wordt er ook op gewezen dat de onderzoeken in verband met transparantie en verantwoordingsplicht het grootste deel bleven uitmaken van de zaken die de Ombudsman in 2018 heeft behandeld.

   

   Studies

   

  In 2019 werden de commissie presentaties gegeven van de volgende studies waartoe de beleidsondersteunende afdeling Rechten van de burger en Constitutionele Zaken op haar verzoek opdracht had gegeven.

   

  - Quality Differences in Consumer Products in the EU Legislation, (Kwaliteitsverschillen tussen consumentenproducten in de EU-wetgeving), (gepresenteerd op 22 januari 2019);

   

  - Cross-border nuclear safety, liability and cooperation in the European Union (Grensoverschrijdende nucleaire veiligheid, aansprakelijkheid en samenwerking in de Europese Unie), (gepresenteerd op 20 februari 2019);

   

  - Endocrine Disruptors: From Scientific Evidence to Human Health Protection (Hormoonontregelaars: van wetenschappelijk bewijs tot bescherming van de menselijke gezondheid), (gepresenteerd op 2 april 2019);

   

  - Food Labelling for Consumers – EU Law, Regulation and Policy Options (Voedseletikettering voor consumenten, regulerings- en beleidsopties), (gepresenteerd op 11 april 2019);

   

  In juli 2019 heeft de beleidsondersteunende afdeling Rechten van de burger en Constitutionele Zaken op verzoek van de Commissie verzoekschriften een grondige analyse gepubliceerd van de resultaten van de Commissie verzoekschriften tijdens de zittingsperiode 2014-2019 en van de uitdagingen voor de toekomst, die aan het einde van de constituerende vergadering aan de leden van de commissie werd overhandigd.

   

   Workshops

   

  Op 2 april 2019 heeft de Commissie verzoekschriften een workshop gehouden over belangenconflicten – integriteit, verantwoordingsplicht en transparantie in de instellingen en agentschappen van de EU waarvan de organisatie in handen was van de beleidsondersteunende afdeling Rechten van de burger en Constitutionele Zaken. Tijdens de workshop werden de gedurende de zittingsperiode bereikte resultaten met betrekking tot de belangenconflicten in de instellingen en agentschappen van de EU besproken, evenals integriteit, verantwoordingsplicht en transparantie, gedragscodes en draaideurconstructies, en de uitdagingen voor de toekomst. Verzoekschrift nr. 0224/2018 over de benoeming van de secretaris-generaal van de Europese Commissie werd besproken in het kader van de workshop over belangenconflicten.

   


   

  INFORMATIE OVER DE GOEDKEURING IN DE BEVOEGDE COMMISSIE

  Datum goedkeuring

  10.11.2020

   

   

   

  Uitslag eindstemming

  +:

  –:

  0:

  33

  0

  0

  Bij de eindstemming aanwezige leden

  Alex Agius Saliba, Andris Ameriks, Marc Angel, Andrus Ansip, Margrete Auken, Jordan Bardella, Alexander Bernhuber, Markus Buchheit, Eleonora Evi, Agnès Evren, Gheorghe Falcă, Emmanouil Fragkos, Mario Furore, Gianna Gancia, Ibán García Del Blanco, Radan Kanev, Stelios Kympouropoulos, Cristina Maestre Martín De Almagro, Dolors Montserrat, Ulrike Müller, Sira Rego, Frédérique Ries, Alfred Sant, Monica Semedo, Yana Toom, Loránt Vincze, Stefania Zambelli, Tatjana Ždanoka, Kosma Złotowski

  Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

  Pernando Barrena Arza, Ioan-Rareş Bogdan, Diana Riba i Giner, Rainer Wieland

   


  HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE BEVOEGDE COMMISSIE

  33

  +

  PPE

  Alexander Bernhuber, Ioan-Rareş Bogdan, Agnès Evren, Gheorghe Falcă, Radan Kanev, Stelios Kympouropoulos, Dolors Montserrat, Loránt Vincze, Rainer Wieland,

   

  S&D

  Alex Agius Saliba, Andris Ameriks, Marc Angel, Ibán García Del Blanco, Cristina Maestre Martín De Almagro, Alfred Sant,

  Renew

  Andrus Ansip, Ulrike Müller, Frédérique Ries, Monica Semedo, Yana Toom,

  ID

  Jordan Bardella, Markus Buchheit, Gianna Gancia, Stefania Zambelli,

  Verts/ALE

  Margrete Auken, Diana Riba i Giner, Tatjana Ždanoka,

  ECR

  Emmanouil Fragkos, Kosma Złotowski,

  EUL/NGL

  Pernando Barrena Arza, Sira Rego,

  NI

  Eleonora Evi, Mario Furore,

   

  0

  -

  -

  -

   

  0

  0

  -

  -

   

   

   

  Verklaring van de gebruikte tekens:

  + : voor

  - : tegen

  0 : onthouding

   

  Laatst bijgewerkt op: 4 december 2020
  Juridische mededeling - Privacybeleid