SPRÁVA o výsledkoch rokovaní Výboru pre petície v roku 2019

  23.11.2020  - (2020/2044(INI))

  Výbor pre petície
  Spravodajca: Kosma Złotowski

  Postup : 2020/2044(INI)
  Postup v rámci schôdze
  Postup dokumentu :  
  A9-0230/2020
  Predkladané texty :
  A9-0230/2020
  Prijaté texty :

  NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

  o výsledkoch rokovaní Výboru pre petície v roku 2019

  (2020/2044(INI))

  Európsky parlament,

   so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o výsledkoch rokovaní Výboru pre petície,

   so zreteľom na články 10 a 11 Zmluvy o Európskej únii (Zmluva o EÚ),

   so zreteľom na články 24 a 227 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), v ktorých sa odráža význam, ktorý zmluva prikladá právu občanov EÚ a osôb s pobytom v EÚ upriamiť pozornosť Európskeho parlamentu na ich záležitosti,

   so zreteľom na článok 228 ZFEÚ o úlohe a funkciách európskeho ombudsmana,

   so zreteľom na článok 44 Charty základných práv Európskej únie o petičnom práve obrátiť sa na Európsky parlament,

   so zreteľom na ustanovenia ZFEÚ, ktoré sa týkajú postupu v prípade nesplnenia povinnosti, najmä na články 258 a 260,

   so zreteľom na článok 54 a článok 227 ods. 7 rokovacieho poriadku,

   so zreteľom na správu Výboru pre petície (A9-0230/2020),

  A. keďže po voľbách do Európskeho parlamentu, ktoré sa konali od 23. do 26. mája 2019, a po ustanovení nového Parlamentu 2. júla 2019 usporiadal Výbor pre petície 10. júla 2019 svoju ustanovujúcu schôdzu;

  B. keďže v roku 2019 bolo Parlamentu doručených 1 357 petícií, čo predstavuje v porovnaní s 1 220 petíciami predloženými v roku 2018 zvýšenie o 11,23 % a poukazuje na to, že občania EÚ a osoby s pobytom v EÚ aj napriek prestávke počas európskych volieb naďalej uplatňovali svoje petičné právo;

  C. keďže v roku 2019 sa v porovnaní s rokom 2018 zvýšil počet používateľov, ktorí na webovom portáli Parlamentu pre petície podporili jednu alebo viacero petícií, pričom celkovo ich bolo 28 075; keďže počet kliknutí na podporenie petícií bol 31 679;

  D. keďže spomedzi petícií predložených v roku 2019 bolo 41 podpísaných jedným alebo viacerými občanmi, 8 petícií bolo podpísaných viac než 100 občanmi a 3 petície viac ako 10 000 občanmi;

  E. keďže počet petícií bol vo vzťahu k celkovému počtu obyvateľov EÚ nízky; keďže celkový počet prijatých petícií naznačuje, že treba vyvinúť väčšie úsilie a prijať primerané opatrenia, aby sa zvýšila informovanosť občanov o petičnom práve; keďže občania pri uplatňovaní petičného práva očakávajú, že hľadaním riešenia ich problémov inštitúcie EÚ poskytnú pridanú hodnotu;

  F. keďže spomedzi 1 357 petícií predložených v roku 2019 bolo 938 vyhlásených za prípustné, 406 bolo vyhlásených za neprípustné a 13 bolo stiahnutých; keďže relatívne vysoký percentuálny podiel (30 %) neprípustných petícií v roku 2019 poukazuje na to, že občanom stále nie sú dostatočne jasné oblasti pôsobnosti EÚ; keďže v tomto zmysle treba tento problém riešiť prostredníctvom informačných kampaní, ktoré budú zamerané na objasnenie právomocí Únie, ako aj postupu predkladania petícií Európskemu parlamentu;

  G. keďže kritériá prípustnosti petícií sú stanovené v článku 227 ZFEÚ a v článku 226 rokovacieho poriadku Parlamentu, v ktorých sa požaduje, aby petície predkladali občania EÚ alebo osoby s pobytom v EÚ, ktorých sa priamo dotýkajú záležitosti, ktoré patria do pôsobnosti Európskej únie;

  H. keďže právo predložiť Európskemu parlamentu petíciu je jedným zo základných práv občanov EÚ; keďže petičné právo ponúka občanom EÚ a osobám s pobytom v EÚ otvorený, demokratický a transparentný mechanizmus, ktorý im umožňuje obrátiť sa priamo na svojich volených zástupcov, a preto je dôležitým prvkom aktívnej účasti občanov v oblastiach činnosti EÚ;

  I. keďže demokratická správa vecí verejných založená na transparentnosti, účinnej ochrane základných práv a začlenení požiadaviek občanov EÚ do politického programu EÚ je potrebná na zvýšenie priamej účasti občanov a zlepšenie kvality rozhodovacieho procesu EÚ; keďže demokratická a transparentná správa vecí verejných by sa tiež mala považovať za základný kameň na zvýšenie účinnosti a ústretovosti práce Výboru pre petície voči občanom;

  J. keďže petičné právo by malo posilňovať schopnosť Európskeho parlamentu reagovať na sťažnosti a obavy týkajúce sa rešpektovania základných práv EÚ a dodržiavania právnych predpisov EÚ v členských štátoch; keďže petície sú okrem iného veľmi užitočným zdrojom informácií o prípadoch nesprávneho uplatňovania alebo porušovania práva EÚ; keďže petície umožňujú Parlamentu a iným inštitúciám EÚ posúdiť transpozíciu a uplatňovanie právnych predpisov EÚ a ich vplyv na občanov EÚ a osoby s pobytom v EÚ a odhaliť nedostatky a nezrovnalosti v právnych predpisoch EÚ, ktoré ohrozujú cieľ zabezpečiť plnú ochranu základných práv občanov;

  K. keďže občania sa zvyčajne obracajú na Výbor pre petície, pretože to pre nich predstavuje poslednú možnosť, keď sa domnievajú, že iné orgány a inštitúcie nie sú schopné vyriešiť ich problémy;

  L. keďže Európsky parlament je na medzinárodnej úrovni dlhodobo v popredí rozvíjania petičného postupu a jeho postup predkladania petícií je najotvorenejší a najtransparentnejší v Európe a predkladateľom petícií umožňuje účasť na jeho činnostiach;

  M. keďže Výbor pre petície dôkladne skúma každú predloženú petíciu; keďže každý predkladateľ petície má právo dostať odpoveď a informácie o rozhodnutí výboru o prípustnosti a jeho následných opatreniach, a to v primeranej lehote a vo vlastnom jazyku alebo v jazyku, v ktorom je petícia napísaná;

  N. keďže činnosť Výboru pre petície vychádza z podnetov a príspevkov predkladateľov petícií; keďže informácie poskytnuté predkladateľmi petícií a expertíza Komisie, členských štátov a iných orgánov majú pre činnosť výboru zásadný význam; keďže prípustné petície sú často zdrojom cenných podnetov aj pre prácu iných parlamentných výborov a medziskupín;

  O. keďže o značnom počte petícií sa diskutuje verejne na schôdzach Výboru pre petície; keďže predkladatelia petícií sú často pozývaní, aby prezentovali svoje petície, a v plnej miere sa zúčastňujú na diskusii, čím aktívne prispievajú k práci výboru; keďže v roku 2019 Výbor pre petície usporiadal 9 riadnych schôdzí, na ktorých sa za prítomnosti 239 predkladateľov petícií diskutovalo o 250 petíciách, pričom počas diskusií vystúpilo 126 predkladateľov petícií; keďže úloha výboru pri posilňovaní postavenia európskych občanov je dôležitým príspevkom k posilneniu imidžu a autority Európskeho parlamentu;

  P. keďže medzi hlavné oblasti, ktorých sa dotýkali petície predložené v roku 2019, patrili okrem iného záležitosti životného prostredia (najmä problémy týkajúce sa znečistenia, ochrany a zachovania a nakladania s odpadom), základné práva (najmä práva dieťaťa, hlasovacie práva a práva občanov EÚ, predovšetkým v súvislosti s brexitom), ústavné záležitosti (najmä otázky spojené s voľbami do Európskeho parlamentu a s vystúpením Spojeného kráľovstva z EÚ), zdravie (najmä problémy týkajúce sa zdravotnej starostlivosti a vplyvu nebezpečných a toxických látok), doprava (najmä práva cestujúcich v leteckej a železničnej doprave, cezhraničné spojenia a sezónne zmeny času), vnútorný trh (najmä otázky týkajúce sa práv spotrebiteľov a slobody pohybu osôb), zamestnanosť (najmä prístup na trh práce a neisté zmluvy) a kultúra a vzdelávanie (najmä prístup k vzdelávaniu detí so zdravotným postihnutím a obťažovanie v školách);

  Q. keďže 73,9 % petícií (1 003 petícií) doručených v roku 2019 bolo predložených prostredníctvom parlamentného webového portálu pre petície, pričom v roku 2018 to bolo 70,7 % (863 petícií);

  R. keďže v roku 2019 sa dizajn webového portálu pre petície ďalej rozvinul a stal sa používateľsky ústretovejší, čím sa zosúladil s novým vzhľadom a fungovaním webového sídla Európskeho parlamentu (Europarl); keďže tým sa stal ľahšie použiteľný a prístupnejší pre občanov, ktorí ho teraz môžu používať na akomkoľvek zariadení, a je optimalizovaný tak, aby bol v súlade s európskou normou EN 301 549; keďže je tiež čiastočne v súlade so štandardom usmernení pre prístupnosť obsahu webových stránok (WCAG) 2.1 na úrovni zhody AA; keďže do e-mailových šablón a na prihlasovaciu stránku bolo vo všetkých jazykových verziách pridané nové vyhlásenie o ochrane osobných údajov a na registráciu používateľských účtov bol zavedený zvukový test CAPTCHA; keďže webový portál pre petície a aplikácia ePetition sa ďalej prepojili tým, že sa zlepšil ich synchronizačný mechanizmus; keďže sa úspešne spracoval veľký počet individuálnych žiadostí o podporu;

  S. keďže treba uviesť, že v dôsledku prestávky počas volieb do Európskeho parlamentu sa neuskutočnili žiadne návštevy na účely zistenia potrebných skutočností, v súvislosti s ktorými počas roka 2019 prebiehalo vyšetrovanie; keďže výbor vykonal následné hodnotenia viacerých predchádzajúcich návštev na účely zistenia potrebných skutočností a prijal správy o zisteniach dvoch návštev, ktoré sa uskutočnili v roku 2018; keďže na rok 2020 bolo naplánovaných niekoľko návštev na účely zistenia potrebných skutočností;

  T. keďže Výbor pre petície sa domnieva, že európska iniciatíva občanov (EIO) je dôležitým nástrojom participatívnej demokracie, ktorý občanom umožňuje aktívne sa zapájať do tvorby politík a právnych predpisov Únie; keďže chýba účinná komunikácia o európskej iniciatíve občanov;

  U. keďže médiá zohrávajú kľúčovú úlohu v akomkoľvek demokratickom systéme a zabezpečujú väčšiu transparentnosť procesu Výboru pre petície; keďže kvalitná tlač je základným prvkom celej Európskej únie; keďže v niektorých európskych médiách sa vyskytujú nejasnosti, pokiaľ ide o úlohu a právomoci Výboru pre petície;

  V. keďže podľa rokovacieho poriadku Výbor pre petície zodpovedá za vzťahy s európskym ombudsmanom, ktorý vyšetruje sťažnosti týkajúce sa nesprávneho úradného postupu inštitúcií a orgánov Európskej únie; keďže Výbor pre petície zohrával v roku 2019 kľúčovú úlohu pri organizácii voľby európskeho ombudsmana tým, že usporiadal verejné vypočutie kandidátov podľa článku 231 rokovacieho poriadku; keďže 18. decembra 2019 bola za európsku ombudsmanku na volebné obdobie 2019 – 2024 opätovne zvolená Emily O’Reilly;

  W. keďže v uznesení Parlamentu zo 17. januára 2019 o strategickom vyšetrovaní ombudsmanky OI/2/2017 týkajúcom sa transparentnosti legislatívnych rokovaní v prípravných orgánoch Rady EÚ[1] je vyjadrená podpora ombudsmanke v jej vyšetrovaní a Parlament vyzval Radu, aby prijala všetky opatrenia potrebné na čo najrýchlejšie zavedenie odporúčaní ombudsmanky do praxe; keďže Rada neodpovedala ani ombudsmanke ani na uznesenie Parlamentu a neprijala žiadne kroky vedúce k vykonaniu odporúčaní;

  X. keďže v roku 2019 sa vzťahy medzi Výborom pre petície a európskou ombudsmankou ďalej posilnili, čo dokazuje aktívna účasť ombudsmanky na schôdzach výboru; keďže v nadväznosti na uznesenie Parlamentu z 12. februára 2019 o revízii štatútu európskeho ombudsmana[2] sa Emily O’Reilly na schôdzi výboru 2. apríla 2019 podieľala na výmene názorov o nových navrhovaných výsadách a Výboru pre petície predložila na jeho schôdzi 4. septembra 2019 svoju výročnú správu za rok 2018;

  Y. keďže Výbor pre petície je členom Európskej siete ombudsmanov, do ktorej patrí aj európsky ombudsman, vnútroštátni a regionálni ombudsmani a podobné orgány členských štátov Európskej únie, kandidátskych krajín a ďalších krajín Európskeho hospodárskeho priestoru, a ktorej cieľom je podporovať výmenu informácií o práve a politikách EÚ a spoločne využívať najlepšie postupy;

  Z. keďže činnosti petičnej siete by sa mali zlepšiť tým, že sa zabezpečí účinnejšia spolupráca medzi výbormi zaoberajúcimi sa petíciami; keďže petičná sieť by mala posilniť dialóg a spoluprácu s Komisiou a ostatnými inštitúciami EÚ s cieľom zaručiť, aby sa otázky, na ktoré upozorňujú občania v petíciách, primerane riešili a vyriešili;

  AA. keďže predsedníčka von der Leyen sa vo svojich politických usmerneniach pre Európsku komisiu na roky 2019 – 2024 zaviazala reagovať na uznesenia Parlamentu na základe článku 225 ZFEÚ legislatívnym aktom s cieľom posilniť úlohu Parlamentu pri iniciovaní právnych predpisov EÚ; keďže Výbor pre petície by mal zohrávať strategickú úlohu pri vytváraní priameho prepojenia medzi právom Parlamentu na legislatívnu iniciatívu a otázkami, na ktoré upozornili občania prostredníctvom petícií;

  1. pripomína, že Výbor pre petície, ktorý ako jediný výbor priamo komunikuje s občanmi, musí posilniť svoju kľúčovú úlohu pri obrane a podpore práv občanov EÚ a osôb s pobytom v EÚ v rámci svojich právomocí, a zabezpečiť, aby sa problémy a sťažnosti predkladateľov petícií včas preskúmali a vyriešili prostredníctvom otvoreného, demokratického, pružného a transparentného petičného postupu a posilnenej spolupráce a dialógu s ostatnými inštitúciami EÚ a vnútroštátnymi, regionálnymi a miestnymi orgánmi a aby odpovede predkladateľom petícií neboli zaujaté alebo spolitizované;

  2. vyjadruje poľutovanie nad tým, že predkladatelia petícií stále nie sú dostatočne informovaní o dôvodoch vyhlásenia petície za neprípustnú; zdôrazňuje význam nepretržitého informovania a verejnej diskusie o oblastiach činnosti Únie so zameraním na zvyšovanie informovanosti verejnosti o práve predkladať petície Európskemu parlamentu a poskytovanie jasnejších a podrobnejších informácií o právomociach EÚ; zdôrazňuje, že treba urýchlene prijať všetky opatrenia potrebné na vykonávanie demokratickej správy EÚ založenej na transparentnosti, posilnenej ochrane základných práv a priamej účasti občanov na rozhodovacích procesoch EÚ; považuje za nevyhnutné nájsť spôsob, ako lepšie presadzovať petičné právo a informovať občanov o tomto práve; navrhuje zintenzívniť informačné kampane v Európskej únii s cieľom zabezpečiť, aby občania EÚ lepšie poznali právomoci EÚ, a objasniť vnímanie úlohy Výboru pre petície verejnou mienkou;

  3. požaduje aktívnejšiu tlačovú a komunikačnú službu a aktívnejšiu prítomnosť v sociálnych médiách s cieľom zviditeľniť prácu výboru, ako aj zvýšiť jeho schopnosť reagovať na obavy verejnosti a diskusie EÚ, a to aj vyzdvihnutím prípadov a príkladov úspechu, keď sa problém, na ktorý upozornil predkladateľ petície, vyriešil s podporou Výboru pre petície;

  4. navrhuje uskutočniť kampane a informačné podujatia zamerané na novinárov a médiá s cieľom zabrániť nejasným informáciám, a tým zlepšiť vzťah medzi Výborom pre petície a médiami; zdôrazňuje, že médiá zohrávajú kľúčovú úlohu pri nadväzovaní kontaktu s európskymi občanmi v súvislosti s každodennou prácou Výboru pre petície a že svojimi činnosťami môžu prispieť k zlepšeniu znalostí európskych občanov o práci Výboru pre petície; zdôrazňuje, že je úlohou EÚ podporovať poskytovanie presných informácií európskym občanom;

  5. poukazuje na to, že petície predstavujú pre Európsky parlament a ostatné inštitúcie EÚ možnosť nadviazať priamy dialóg s občanmi EÚ a osobami s oprávneným pobytom v EÚ, ktorých sa dotýka nesprávne uplatňovanie alebo porušovanie práva EÚ, alebo nezrovnalosti v právnych predpisoch EÚ, a vyriešiť zistené problémy; víta preto skutočnosť, že petície sú pre občanov vstupnou bránou do európskych inštitúcií; zdôrazňuje, že je potrebné posilniť spoluprácu medzi Výborom pre petície a gestorskými výbormi, inštitúciami EÚ a vnútroštátnymi, regionálnymi a miestnymi orgánmi pri vyšetrovaniach alebo návrhoch týkajúcich sa vykonávania a dodržiavania práva EÚ;

  6. dodáva sa, že s cieľom zabezpečiť, aby sa petície postúpili príslušným a zodpovedným orgánom, je potrebné zlepšiť spoluprácu s národnými parlamentmi, vládami členských štátov, príslušnými vnútroštátnymi inštitúciami a ombudsmanmi;

  7. pripomína, že petície predstavujú cenný príspevok k úlohe Komisie ako strážkyne zmlúv; opakuje, že dobrá spolupráca medzi Výborom pre petície a Komisiou je kľúčová a že rýchlejšie odpovede Komisie majú v procese vybavovania petícií zásadný význam; víta v tejto súvislosti, že podpredseda Komisie pre medziinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad Maroš Šefčovič vyjadril počas svojho vypočutia ako dezignovaný komisár záväzok, že Komisia bude ďalej zlepšovať vybavovanie petícií a zabezpečí, aby presné odpovede poskytovala v stanovenej trojmesačnej lehote; pripomína svoju výzvu adresovanú Komisii, aby zabezpečila transparentnosť a sprístupnenie dokumentov v rámci postupov týkajúcich sa projektu EU Pilot v súvislosti s prijímanými petíciami, ako aj v rámci postupov týkajúcich sa projektu EU Pilot a postupov v prípade nesplnenia povinnosti, ktoré už boli uzavreté;

  8. vyzýva Komisiu, aby sa zaviazala k aktívnejšej spolupráci s Výborom pre petície s cieľom zabezpečiť, aby predkladatelia petícií dostali presnú odpoveď na svoje žiadosti a sťažnosti týkajúce sa vykonávania práva EÚ;

  9. domnieva sa, že Komisia by nemala preniesť zodpovednosť za konanie na samotného predkladateľa petície, ak sa zistí problém s uplatňovaním alebo porušením právnych predpisov EÚ; domnieva sa, že Komisia musí overiť, či vnútroštátne orgány podnikajú kroky na vyriešenie problému uvedeného v petícii, a musí byť pripravená zasiahnuť v prípade, že opatrenia vnútroštátnych orgánov sú neúčinné;

  10. zdôrazňuje, že pravidlom by mala byť transparentnosť a prístup občanov k dokumentom všetkých inštitúcií EÚ vrátane Rady, aby sa zabezpečila čo najvyššia úroveň ochrany demokratických práv občanov; poukazuje na to, že súčasné nariadenie 1049/2001[3] už neodráža skutočnú situáciu; vyzýva Komisiu, aby predložila návrh na prepracovanie nariadenia z roku 2001 s cieľom zvýšiť transparentnosť a zodpovednosť presadzovaním osvedčených administratívnych postupov;

  11. konštatuje, že Výbor pre petície často dostáva sťažnosti týkajúce sa porušovania zásad právneho štátu určitými orgánmi; pripomína, že zabezpečenie účinného, rovnakého a jednotného uplatňovania práva EÚ má kľúčový význam pre dodržiavanie zásady právneho štátu, ktorá je v súlade s článkom 2 Zmluvy o EÚ jednou zo základných hodnôt Únie a jej členských štátov; vyzýva Komisiu, aby popri dodržiavaní zásady subsidiarity dodržiavala záväzky uvedené vo svojom oznámení zo 17. júla 2019 s názvom Posilnenie právneho štátu v Únii: Koncepcia pre prijatie opatrení (COM(2019)0343) s cieľom podporiť kultúru dodržiavania zásad právneho štátu, posilniť spoluprácu s vnútroštátnymi orgánmi a zabezpečiť účinnú spoločnú reakciu na skutočné hrozby v rámci Únie;

  12. naliehavo vyzýva Komisiu, aby prijala opatrenia na zabezpečenie čo možno najzrozumiteľnejšie a najširšieho výkladu rozsahu pôsobnosti článku 51; pripomína, že očakávania väčšiny predkladateľov petícií v súvislosti s právami, ktoré im priznáva charta, sú vysoké a presahujú rámec ich súčasného rozsahu pôsobnosti;

  13. domnieva sa, že na komplexné spracovanie petícií je nevyhnutná spolupráca s ostatnými výbormi Parlamentu; konštatuje, že v roku 2019 bolo ostatným výborom zaslaných 65 petícií na vyjadrenie stanoviska a 351 petícií im bolo postúpených pre informáciu a že od ostatných výborov bolo prijatých 38 stanovísk a 9 potvrdení o zohľadnení petícií v rámci ich príslušnej činnosti; konštatuje tiež, že v roku 2018 sa 47 petícií zaslalo ostatným výborom na vyjadrenie stanoviska a 660 petícií pre informáciu a že od ostatných výborov bolo prijatých 30 stanovísk a 38 potvrdení o zohľadnení petícií v rámci ich príslušnej činnosti; pripomína, že predkladatelia petícií sú informovaní o rozhodnutiach požiadať ostatné výbory o stanovisko na účely spracovania petícií; zdôrazňuje preto, že príspevky ostatných výborov zohrávajú dôležitú úlohu, keďže Parlamentu umožňujú rýchlejšie a efektívnejšie reagovať na obavy občanov;

  14. zdôrazňuje, že petičná sieť je užitočný nástroj na zvyšovanie povedomia o otázkach, ktoré sú predmetom petícií, a na uľahčenie spracovania petícií v iných výboroch, ktorým sa posielajú na vyjadrenie stanoviska alebo pre informáciu; konštatuje, že je potrebné zabezpečiť primerané následné kroky v súvislosti s petíciami v rámci parlamentnej a legislatívnej činnosti; zdôrazňuje, že petičná sieť by sa mohla považovať za strategický nástroj na posilnenie práva legislatívnej iniciatívy Európskeho parlamentu, ktoré je zakotvené v článku 225 ZFEÚ, čím by sa riešili nedostatky a nezrovnalosti v právnych predpisoch EÚ, na ktoré sa upozorňuje v petíciách, s cieľom zabezpečiť plnú ochranu práv občanov; domnieva sa, že schôdze petičnej siete majú zásadný význam pre posilnenie spolupráce medzi parlamentnými výbormi, pretože umožňujú výmenu informácií a najlepších postupov medzi členmi siete; zdôrazňuje, že užšie prepojenie medzi výbormi by mohlo tiež zlepšiť účinnosť plánovania vypočutí a parlamentných štúdií týkajúcich sa rovnakých tém; zasadzuje sa za vypracovanie mechanizmu, ktorý by umožňoval priamu účasť Výboru pre petície na legislatívnom procese;

  15. poukazuje na kľúčové výročné správy, ktoré Výbor pre petície prijal v roku 2019, najmä na výročnú správu o činnostiach Výboru pre petície v roku 2018[4] a na výročnú správu o činnosti európskej ombudsmanky za rok 2018[5];

  16. poznamenáva, že Výbor pre petície vyjadril svoje stanovisko k dôležitým otázkam nastoleným v petíciách tým, že prispel k parlamentným a legislatívnym správam, najmä pokiaľ ide o vykonávanie Charty základných práv Európskej únie v inštitucionálnom rámci EÚ[6] a o návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa ukončujú sezónne zmeny času a zrušuje smernica 2000/84/ES[7];

  17. zdôrazňuje, že mnohé petície viedli k legislatívnym alebo politickým opatreniam, či už vo forme správ, alebo návrhov uznesení, predbežných rozhodnutí alebo konaní o porušení povinnosti;

  18. poznamenáva, že v roku 2019 trápili predkladateľov petícii najviac problémy týkajúce sa životného prostredia; v tejto súvislosti poukazuje na návrh uznesenia podľa článku 227 ods. 2 o nakladaní s odpadom, ktorý bol 21. marca 2019 prijatý vo Výbore pre petície a 4. apríla 2019 v pléne[8]; zdôrazňuje, že nakladanie s odpadom je jednou z hlavných globálnych sociálno-ekonomických a environmentálnych výziev, a opakuje svoju požiadavku zabezpečiť maximálnu prevenciu, opätovné využívanie, triedený zber a recykláciu s cieľom podporiť prechod na obehové hospodárstvo; opakovane vyzýva Komisiu, aby využila plný potenciál systému včasného varovania stanoveného v revidovaných smerniciach o odpade; upozorňuje na záverečnú správu z návštevy vo Valledore (Taliansko) na účely zistenia potrebných skutočností, ktorá bola prijatá 11. apríla 2019, a vyzýva príslušné vnútroštátne, regionálne a miestne orgány, aby zabezpečili úplné a dôsledné vykonávanie všetkých odporúčaní, ktoré táto správa obsahuje;

  19. upozorňuje na vypočutie na tému Popieranie zmeny klímy, ktoré Výbor pre petície usporiadal 21. marca 2019 spolu s Výborom pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín; domnieva sa, že Výbor pre petície musí pokračovať v boji proti popieraniu zmeny klímy, a to aj presadzovaním prijatia účinných a odrádzajúcich sankcií proti záujmovým skupinám. ktoré lobujú v inštitúciách EÚ a ktorých činnosť priamo alebo nepriamo súvisí s popieraním zmeny klímy; zdôrazňuje, že je mimoriadne dôležité zabezpečiť, aby v budúcej práci Výboru pre petície bolo zaručené osobitné zameranie na zmenu klímy s cieľom posilniť celkovú činnosť inštitúcií EÚ zameranú na dôsledné vykonávanie Európskej zelenej dohody a Parížskej dohody;

  20. poukazuje na štúdiu Cezhraničná jadrová bezpečnosť, zodpovednosť a spolupráca v Európskej únii a na štúdiu Endokrinné disruptory: od vedeckých dôkazov k ochrane ľudského zdravia, ktorých vypracovanie Výbor pre petície zadal v nadväznosti na značný počet petícií, ktoré vyjadrili v tejto veci obavy a ktoré boli predstavené na jeho schôdzach 20. februára 2019 a 2. apríla 2019; vyjadruje poľutovanie nad tým, že predpisy týkajúce sa životného prostredia sa podľa informácií uvedených v mnohých petíciách v členských štátoch nevykonávajú vždy správne; zdôrazňuje význam plnenia očakávaní občanov EÚ súvisiacich s ochranou životného prostredia, a preto naliehavo vyzýva Komisiu, aby spolu s členskými štátmi zabezpečila správne vykonávanie právnych predpisov EÚ v tejto oblasti; je presvedčený, že Komisia musí zintenzívniť svoje činnosti s cieľom zabezpečiť, aby posúdenia vplyvov na životné prostredie, ktoré vykonávajú členské štáty na účely schvaľovania projektov infraštruktúry, v súvislosti s ktorými predkladatelia petícií poukázali na vážne riziká pre ľudské zdravie a životné prostredie, boli založené na presných a komplexných analýzach v plnom súlade s právnymi predpismi EÚ;

  21. vyjadruje vážne znepokojenie v súvislosti s vážnymi škodami na zdraví, ktoré utrpeli občania – pričom najväčší negatívny vplyv je zaznamenaný u detí, ktorí žijú v oblastiach, kde sa produkuje obrovské množstvá karcinogénnych látok; je pevne presvedčený, že Komisia musí v plnej miere využívať a dôsledne vykonávať ustanovenia prílohy XIV k nariadeniu č. 1907/2006 (REACH), ktoré sa týkajú látok podliehajúcich autorizácii, pretože sú karcinogénne, perzistentné a bioakumulatívne, a zabezpečiť ich nahradenie alternatívnymi netoxickými látkami, a to aj podporovaním priemyselných procesov v tomto smere;

  22. poukazuje na veľký počet petícií o brexite predložených v roku 2019, v ktorých sa vo väčšine prípadov požadovala ochrana práv občanov EÚ v období pred vystúpením Spojeného kráľovstva z EÚ a po ňom; víta vynikajúcu prácu Výboru pre petície, ktorá tým, že tlmočila obavy vyjadrené týmito predkladateľmi petícií, prispela k zabezpečeniu toho, aby práva občanov zostali jednou z hlavných priorít Parlamentu počas rokovaní o brexite; zdôrazňuje, že mnohí občania – tak v EÚ, ako aj v Spojenom kráľovstve – sa vzhľadom na neistotu vyplývajúcu z brexitu bez dohody obrátili na Výbor pre petície, pretože sa obávajú, že ich práva budú bez dosiahnutia dohody ohrozené; poukazuje na to, že v záujme zachovania práv občanov EÚ s bydliskom v inom členskom štáte, ako je ich vlastný, by mohli pomôcť vhodné právne predpisy v prípade, že niektorý členský štát zmení svoje postavenie vo vzťahu k EÚ;

  23. pripomína, že Výbor pre petície zohráva v EÚ osobitnú ochrannú úlohu, pokiaľ ide o vykonávanie Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím: poukazuje na dôležitú prácu, ktorá vo výbore prebieha v súvislosti s petíciami týkajúcimi sa otázok zdravotného postihnutia; konštatuje, že počet petícií o zdravotnom postihnutí sa v roku 2019 v porovnaní s predchádzajúcim rokom znížil; poznamenáva však, že prístupnosť a diskriminácia sú aj naďalej jednou z hlavných výziev, ktorým osoby so zdravotným postihnutím čelia; pripomína, že Výbor pre petície venoval v roku 2019 osobitnú pozornosť diskusii o petíciách o inkluzívnom vzdelávaní detí so zdravotným postihnutím; požaduje nový program v oblasti zručností, ktorý by mal byť ústredným prvkom Európy, a konkrétne návrhy, ako podporiť inkluzívnosť a uľahčiť uznávanie a prenosnosť zručností v rámci Európy;

  24. víta skutočnosť, že Výbor pre petície sa v roku 2019 zaoberal obavami občanov týkajúcimi sa transparentnosti a zodpovednosti inštitúcií EÚ, ktoré vyjadrili v niekoľkých petíciách; v tejto súvislosti pripomína, že výbor na svojej schôdzi 2. apríla 2019 usporiadal seminár na tému Konflikty záujmov – integrita, zodpovednosť a transparentnosť v inštitúciách a agentúrach EÚ, počas ktorého sa skúmali výsledky dosiahnuté v súvislosti s konfliktmi záujmov, integritou, zodpovednosťou, transparentnosťou, kódexmi správania a javom otáčavých dverí v inštitúciách a agentúrach EÚ; poukazuje na dôležitý príspevok európskej ombudsmanky do diskusie, ktorá predniesla hlavný prejav o úspechoch a výzvach z hľadiska inštitúcií EÚ;

  25. vyzýva na urýchlené prijatie právnych reforiem zameraných na riešenie nedostatočnej transparentnosti rozhodovacieho procesu EÚ, konfliktov záujmov a všetkých etických otázok na úrovni EÚ, ktoré ovplyvňujú legislatívny proces v súvislosti s otázkami, na ktoré občania upozornili prostredníctvom petícií;

  26. zdôrazňuje väčšinovú podporu, ktorú plénum Parlamentu vyjadrilo uzneseniu zo 17. januára 2019 o strategickom vyšetrovaní európskej ombudsmanky OI/2/2017 týkajúcom sa transparentnosti legislatívnych rokovaní v prípravných orgánoch Rady Európskej únie[9]; pripomína, že Rada je ako spoluzákonodarca pre občanov Únie nenahraditeľnou inštitúciou; vyjadruje poľutovanie nad tým, že mnohé diskusie a zasadnutia Rady sa stále konajú za zatvorenými dverami; vyzýva Radu, aby vykonávala politiku väčšej transparentnosti s cieľom zvýšiť dôveru občanov vo verejné inštitúcie; nabáda Radu, aby vo väčšej miere verejne sprístupňovala niektoré schôdze a dokumenty s cieľom dosiahnuť lepšiu komunikáciu s európskymi občanmi a národnými parlamentmi;

  27. berie na vedomie výsledok verejného vypočutia o zákone USA o dodržiavaní daňových predpisov v prípade zahraničných účtov (FATCA) a jeho extrateritoriálnom vplyve na občanov EÚ, ktoré Výbor pre petície usporiadal 12. novembra 2019; vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že Komisia a Rada si podľa všetkého cenia medzinárodné vzťahy s USA viac než práva a záujmy občanov EÚ, najmä v prípade FATCA, a vyzýva ich, aby prevzali zodpovednosť a prijali okamžité a zmysluplné opatrenia na podporu dotknutých občanov, ako požadoval Parlament vo svojom uznesení z 5. júla 2018 o nepriaznivých účinkoch amerického zákona o dodržiavaní daňových predpisov v prípade zahraničných účtov (FACTA) na občanov EÚ[10];

  28. poukazuje na dôležitú prácu, ktorá vo Výbore pre petície prebieha s cieľom zabezpečiť ochranu dobrých životných podmienok zvierat v EÚ, o čom svedčí významný počet petícií na túto tému, o ktorých sa diskutovalo na schôdzach v roku 2019; domnieva sa, že je mimoriadne dôležité zaviesť novú stratégiu EÚ v oblasti dobrých životných podmienok zvierat na preklenutie všetkých existujúcich rozdielov a zabezpečenie úplnej a účinnej ochrany dobrých životných podmienok zvierat prostredníctvom jasného a komplexného legislatívneho rámca, ktorý v plnej miere zodpovedá požiadavkám článku 13 ZFEÚ; upriamuje pozornosť na verejné vypočutie na tému Prehodnotenie populácie vlka v EÚ, ktoré Výbor pre petície usporiadal 5. decembra 2019 spolu s Výborom pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín a v spolupráci s Výborom pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, s cieľom tlmočiť obavy občanov týkajúce sa právneho rámca ochrany vlkov, ako aj vplyvu populácie vlka a iných veľkých šeliem, ako je populácia medveďa hnedého, na životné prostredie a vidiecke spoločenstvá; zdôrazňuje, že v rámci smernice o biotopoch sú veľké šelmy chránenými druhmi vo väčšine členských štátov; vyzýva členské štáty, aby lepšie využívali nástroje podľa existujúcich právnych predpisov EÚ na riešenie možných konfliktov týkajúcich sa ochrany chránených veľkých šeliem; vyzýva Komisiu, aby čo najskôr predložila aktualizované usmernenia EÚ o pravidlách ochrany druhov s cieľom dosiahnuť uspokojivé spolužitie ľudí a veľkých šeliem v postihnutých oblastiach;

  29. domnieva sa, že je nevyhnutné, aby občania mohli byť priamo zapojení do iniciovania legislatívnych návrhov; zdôrazňuje, že európska iniciatíva občanov je základný nástroj aktívneho občianstva a účasti verejnosti; víta skutočnosť, že 17. apríla 2019 boli prijaté nové pravidlá týkajúce sa európskej iniciatívy občanov, ktoré prinášajú viacero štrukturálnych a technických zlepšení zameraných na to, aby sa tento nástroj stal používateľsky ústretovejší a prístupnejší a aby sa podporila väčšia účasť občanov EÚ na legislatívnom procese Únie; berie na vedomie značný počet nových európskych iniciatív občanov, ktoré Komisia zaregistrovala v roku 2019 a z ktorých vyplýva, že občania využívajú možnosť uplatniť participatívne nástroje na to, aby mohli zasahovať do procesov tvorby politík a právnych predpisov; požaduje viac informačných kampaní o úlohe európskej iniciatívy občanov s cieľom propagovať využívanie tohto zdroja európskymi občanmi; vyjadruje poľutovanie nad tým, že väčšina úspešných európskych iniciatív občanov doteraz neviedla k predloženiu legislatívneho návrhu Komisie; nabáda Komisiu, aby k európskym iniciatívam občanov pristupovala čo najotvorenejšie a najpružnejšie, aby sa tento nástroj stal skutočným úspechom európskej participatívnej demokracie v očiach občanov; vyzýva preto Komisiu, aby iniciovala legislatívny návrh na základe každej úspešnej európskej iniciatívy občanov, ktorú podporil Európsky parlament;

  30. pripomína, že vzťahy s európskym ombudsmanom sú jednou z úloh, ktoré Výboru pre petície zveril rokovací poriadok Parlamentu; oceňuje význam plodnej spolupráce Parlamentu s európskou ombudsmankou a svoje zapojenie do Európskej siete ombudsmanov; zdôrazňuje vynikajúce vzťahy medzi európskou ombudsmankou a Výborom pre petície; víta kľúčovú úlohu, ktorú Výbor pre petície zohral pri zabezpečovaní toho, aby sa verejné vypočutia kandidátov v rámci postupu voľby európskeho ombudsmana v roku 2019 vykonávali transparentným a účinným spôsobom;

  31. oceňuje pravidelný prínos európskej ombudsmanky k činnosti Výboru pre petície počas celého roka; vyjadruje pevné presvedčenie, že inštitúcie, orgány a agentúry Únie musia zabezpečiť konzistentné a účinné opatrenia v nadväznosti na odporúčania ombudsmanky;

  32. pripomína, že webový portál pre petície je základným nástrojom na zabezpečenie hladkého, efektívneho a transparentného petičného procesu; v tejto súvislosti víta, že portál sa svojím dizajnom zosúladil s webovým sídlom Európskeho parlamentu (Europarl); pripomína, že od konca roka 2017 sa na portál automaticky nahrávajú dokumenty, ako sú programy, zápisnice a oznámenia Výboru pre petície, čo znamená, že občania majú k dispozícii portál, ktorý je pohotovejší, transparentnejší a prístupnejší; zdôrazňuje, že treba pokračovať v úsilí o zlepšenie dostupnosti portálu pre osoby so zdravotným postihnutím vrátane vývoja, ktorý predkladateľom petícií umožňuje predkladať petície v národných posunkových jazykoch EÚ, s cieľom zabezpečiť, aby všetci občania Únie mohli uplatňovať svoje právo predkladať petície Európskemu parlamentu, ako je stanovené v článkoch 20 a 24 ZFEÚ a v článku 44 Charty základných práv Európskej únie; navrhuje zabezpečiť väčšiu viditeľnosť webového portálu pre petície na webovom sídle Európskeho parlamentu; zastáva názor, že petičné právo priamo súvisí s činnosťou inštitúcie a zaslúži si viditeľné a ľahko dostupné miesto na webovom sídle EP; žiada, aby sa preskúmalo, ako zabrániť používaniu odcudzených alebo falošných identít;

  33. zdôrazňuje, že hoci sa počet osôb, ktoré podporili jednu alebo viac petícií na webovom portáli Parlamentu pre petície, oproti roku 2018 zvýšil, niektorí predkladatelia petícií stále hlásia technické problémy s podporou viacerých petícií;

  34. zdôrazňuje, že nástroj elektronické petície (ePetitions) je pre fungovanie Výboru pre petície dôležitou databázou, žiada však zlepšenie a modernizáciu rozhrania, aby sa uľahčilo jeho používanie a zlepšila jeho prístupnosť;

  35. blahoželá sekretariátu Výboru pre petície k tomu, že spracúva petície efektívne a veľmi dôkladne v súlade s usmerneniami výboru a životným cyklom petícií v administratíve EP;

  36. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie a správu Výboru pre petície Rade, Komisii, európskej ombudsmanke, vládam a parlamentom členských štátov, výborom pre petície členských štátov, vnútroštátnym ombudsmanom alebo podobným príslušným orgánom.


  DÔVODOVÁ SPRÁVA

  Podľa článku 227 ods. 7 rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu podáva Výbor pre petície každoročne správu o výsledkoch svojich rokovaní. Táto správa poskytuje komplexný prehľad o práci, ktorú výbor vykonal v roku 2019, a zahŕňa štatistickú analýzu doručených a spracovaných petícií, ako aj hodnotenie ostatných parlamentných činností, ako je prijímanie správ a stanovísk, organizácia vypočutí a vzťahy výboru s ostatnými inštitúciami EÚ. Treba pripomenúť, že hlavná činnosť Výboru pre petície vychádza z práva obrátiť sa s petíciou na Európsky parlament, ktoré uplatňujú občania EÚ a osoby s pobytom v EÚ podľa článku 227 ZFEÚ a ktoré nie je priamo spojené s pracovným programom Komisie.

   

  Rok 2019 bol pre európsku demokraciu dôležitým rokom, pretože občania EÚ boli vyzvaní, aby si zvolili nových poslancov Európskeho parlamentu. Vo voľbách do Európskeho parlamentu 23. – 26. mája 2019 sa zúčastnilo viac ako 200 000 000 ľudí v 28 krajinách EÚ. V nadväznosti na európske voľby, v ktorých si 51 % voličov (najvyššia volebná účasť za posledných dvadsať rokov) zvolilo svojich zástupcov, sa 2. júla 2019 uskutočnila ustanovujúca schôdza nového Parlamentu.

   

  Výbor pre petície usporiadal svoju ustanovujúcu schôdzu 10. júla 2019 a za predsedníčku bola zvolená Dolors Montserrat, za prvú podpredsedníčku Tatjana Ždanoka, za druhú podpredsedníčku Yana Toom, za tretieho podpredsedu Ryszard Czarnecki a za štvrtú podpredsedníčku Cristina Maestre Martín de Almagro.

   

  S ohľadom na organizáciu volieb do Európskeho parlamentu bolo obdobie od 19. apríla do 1. júla 2019 obdobím prestávky, počas ktorého boli parlamentné činnosti prerušené. V dôsledku toho bolo v roku 2019 prijatých menej správ, stanovísk a uznesení a uskutočnilo sa menej vypočutí. Občania EÚ a osoby s pobytom v EÚ však aj počas prestávky v priebehu volieb pokračovali v uplatňovaní svojho petičného práva, ako na to poukazuje nepretržitý príjem petícií zaevidovaných v roku 2019, ktorých počet sa v porovnaní s predchádzajúcimi dvoma rokmi výrazne zvýšil.

   

  Štatistická analýza petícií prijatých v roku 2019 v porovnaní s rokom 2018

   

  Podľa štatistík bolo v roku 2019 Európskemu parlamentu doručených 1 357 petícií, čo predstavuje oproti roku 2018, keď bolo predložených 1 220 petícií, nárast o 11,23 %.

   

  Na webovom portáli pre petície majú občania možnosť podporiť petície. V roku 2019 petície podporilo 28 075 používateľov. V roku 2018 podporilo 4 893 používateľov portálu jednu alebo viacero petícií v porovnaní s 15 540 používateľmi v roku 2017 a 6 132 používateľmi v roku 2016. S výnimkou roku 2018 štatistiky vykazujú stabilný nárast počtu používateľov, ktorí podporujú petície na webovom portáli.

   

  V roku 2019 bolo 41 petícií podpísaných jedným alebo viacerými občanmi, 8 petícií bolo podpísaných viac než 100 občanmi a 3 petície viac ako 10 000 občanmi. V roku 2018 bolo 41 petícií podpísaných jedným alebo viacerými občanmi, 14 petícií bolo podpísaných viac než 100 občanmi, 5 petícií viac ako 10 000 občanmi a 2 petície viac ako 100 000 občanmi.

   

  Spôsob predkladania petícií

  V roku 2019 boli prostredníctvom webového portálu pre petície predložené takmer tri štvrtiny petícií, zatiaľ čo štvrtina petícií bola podaná poštou. Číselné údaje v týchto dvoch tabuľkách ukazujú, že v roku 2019 sa počet petícií predložených prostredníctvom webového portálu pre petície zvýšil o 3,2 % v porovnaní s rokom 2018.

   

  2019

   

  2018

  Spôsob predkladania petícií

  Počet petícií

  %

  Portál pre petície

  1003

  73,9

  List

  354

  26,1

  Spôsob predkladania petícií

  Počet petícií

  %

  Portál pre petície

  863

  70,7

  List

  357

  29,3


  Stav petícií podľa kalendárneho roku[11]

  V nasledujúcej tabuľke je uvedený stav petícií od roku 2003 do roku 2019. Možno poznamenať, že v roku 2019 sa väčšina petícií uzavrela do jedného roka po tom, ako ich výbor prijal a preskúmal. Na základe porovnania s údajmi o stave petícií uvedenými vo výročných správach z rokov 2010 až 2018 možno dospieť k záveru, že väčšina petícií je uzavretá do jedného roka od prijatia a preskúmania. Veľmi malé percento petícií (od 0,3 % do13,7 %) z obdobia 2004 až 2015 zostáva otvorené. Väčšina z týchto otvorených petícií sa týka otázok životného prostredia a prebiehajúcich postupov v prípade nesplnenia povinnosti na Súdnom dvore Európskej únie alebo problémov, ktoré chcú členovia výboru bližšie preskúmať.

   

  Stav petícií

  Rok

  Počet petícií

  Otvorený postup

  Uzavretý postup

  2019

  1 357

  508

  37,4 %

  849

  62,6 %

  2018

  1 220

  313

  25,7 %

  907

  74,3 %

  2017

  1 271

  260

  20,5 %

  1 011

  79,5 %

  2016

  1 569

  482

  30,7 %

  1 087

  69,3 %

  2015

  1 431

  196

  13,7 %

  1 235

  86,3 %

  2014

  2 715

  232

  8,5 %

  2 483

  91,5 %

  2013

  2 891

  309

  10,7 %

  2 582

  89,3 %

  2012

  1 986

  128

  6,4 %

  1 858

  93,6 %

  2011

  1 414

  73

  5,2 %

  1 341

  94,8 %

  2010

  1 656

  38

  2,3 %

  1 618

  97,7 %

  2009

  1 924

  14

  0,7 %

  1 910

  99,3 %

  2008

  1 886

  19

  1,0 %

  1 867

  99,0 %

  2007

  1 506

  25

  1,7 %

  1 481

  98,3 %

  2006

  1 021

  5

  0,5 %

  1 016

  99,5 %

  2005

  1 016

  3

  0,3 %

  1 013

  99,7 %

  2004

  1 002

  3

  0,3 %

  999

  99,7 %

  2003

  1 315

  0

  0 %

  1 315

  100,0 %

   


  Spracovanie petícií[12]

   


  2019

  Spracovanie petícií

  Počet

  %

  Prípustné a uzavreté

  430

  31,6 %

  Prípustné a otvorené

  508

  37,4 %

  Neprípustné

  406

  29,9 %

  Stiahnuté

  13

  0,9 %

  Odoslané EK so žiadosťou o stanovisko

  537

  47,4 %

  Odoslané iným orgánom so žiadosťou o stanovisko

  42

  3,7 %

  Odoslané iným orgánom pre informáciu

  554

  48,9 %

  2018

  Spracovanie petícií

  Počet

  %

  Prípustné a uzavreté

  475

  38,9 %

  Prípustné a otvorené

  313

  25,6 %

  Neprípustné

  409

  33,5 %

  Stiahnuté

  23

  1,8 %

  Odoslané EK so žiadosťou o stanovisko

  555

  34,9 %

  Odoslané iným orgánom so žiadosťou o stanovisko

  29

  1,8 %

  Odoslané iným orgánom pre informáciu

  1 002

  63,1 %


   

   

  Z tabuliek vyplýva, že percentuálny podiel petícií vyhlásených za neprípustné v roku 2019 je mierne nižší ako percentuálny podiel petícií, ktoré boli vyhlásené za neprípustné v roku 2018. Nižší je aj percentuálny podiel prípustných petícií (31,6 %), ktoré boli v roku 2019 okamžite uzavreté po poskytnutí informácií predkladateľovi petície, pričom v roku 2018 predstavovali takéto petície 38,9 %. Z toho vyplýva, že v roku 2019 bolo ponechaných otvorených viac petícií (37,4 %) ako v roku 2018, keď zostalo otvorených 25,6 % petícií.

  Treba tiež poznamenať, že v roku 2019 bola Komisii na vyjadrenie stanoviska zaslaná takmer polovica prípustných petícií, čo predstavuje v porovnaní s rokom 2018 nárast o 12,5 %.

  Percentuálny podiel petícií zaslaných iným orgánom na vyjadrenie stanoviska bol v roku 2019 mierne vyšší, pričom počet petícií zaslaných iným orgánom pre informáciu klesol o 14,2 %.

   

  Počet petícií podľa krajiny

  V nasledujúcich dvoch tabuľkách sú z číselného a z percentuálneho hľadiska znázornené zmeny v petíciách podľa jednotlivých krajín od 2018 do roku 2019. Veľký počet petícií predložených v rokoch 2019 a 2018 sa týka EÚ. Znamená to, že tieto petície buď nastoľujú otázky týkajúce sa celej EÚ, alebo vyzývajú na zavedenie spoločných opatrení platných pre celú EÚ. Petície týkajúce sa EÚ sa môžu vzťahovať aj na jeden alebo viacero členských štátov, a preto sú zaevidované tak v kolónke EÚ, ako aj v kolónke dotknutého členského štátu/členských štátov. To vysvetľuje, prečo súčet petícií týkajúcich sa EÚ a petícií týkajúcich sa len členských štátov presahuje celkový počet petícií predložených v rokoch 2019 a 2018.

  Okrem toho treba zdôrazniť, že deväť krajín, ktorých sa petície týkajú najviac, zostalo v rokoch 2019 a 2018 rovnakých. Ich poradie sa však výrazne zmenilo. Zatiaľ čo väčšina petícií predložených v roku 2019 sa týka Nemecka, v porovnaní s rokom 2018 sa počet petícií týkajúcich sa Španielska znížil o 3,6 % a počet petícií týkajúcich sa Talianska klesol o 3,5 %.

  Ďalší pozoruhodný rozdiel sa týka Spojeného kráľovstva. V porovnaní s rokom 2018 sa počet petícií týkajúcich sa Spojeného kráľovstva v roku 2019 zvýšil o 3,2 %. K určitým zmenám došlo aj v spodnej časti zoznamu. Zatiaľ čo v roku 2019 sa najmenej petícií týkalo Estónska, Slovinska a Lotyšska, v roku 2018 to boli Malta, Estónsko a Fínsko.

  Podiel petícií, ktoré sa týkajú krajín mimo EÚ, sa v roku 2019 mierne zvýšil.

     2019

  Dotknutá krajina

  Petície

  %

  Európska únia

  599

  34,6

  Nemecko

  203

  11,7

  Španielsko

  164

  9,5

  Taliansko

  103

  5,9

  Spojené kráľovstvo

  90

  5,2

  Rumunsko

  80

  4,6

  Bulharsko

  52

  3,0

  Poľsko

  51

   2,9

  Grécko

  46

  2,7

  Francúzsko

  40

  2,3

  Ostatné štáty EÚ

  218

  12,6

  Krajiny mimo EÚ

  86

  5,0

   

   

   

  2018

  Dotknutá krajina

  Petície

  %

  Európska únia

  473

  30,1

  Španielsko

  206

  13,1

  Nemecko

  172

  11,0

  Taliansko

  147

  9,4

  Grécko

  69

  4,4

  Poľsko

  63

  4,0

  Francúzsko

  51

  3,2

  Rumunsko

  51

  3,2

  Bulharsko

  42

  2,7

  Spojené kráľovstvo

  32

  2,0

  Ostatné štáty EÚ

  200

  13,0

  Krajiny mimo EÚ

  62

  3,9

   

   


   

   


  Jazyky petícií

  V rokoch 2019 a 2018 boli petície predložené v 22 úradných jazykoch Európskej únie. Zatiaľ čo v rokoch 2017 a 2016 bola väčšina petícií predložená v angličtine, v rokoch 2019 a 2018 sa najpoužívanejším jazykom stala nemčina. Okrem toho z tabuliek vyplýva, že takmer tri štvrtiny petícií (71,8 % – 71 %) prijatých v obidvoch rokoch boli napísané v nemčine, angličtine, španielčine a taliančine. V roku 2019 boli najmenej používanými jazykmi slovenčina, lotyština a slovinčina, zatiaľ čo v roku 2018 to boli švédčina, slovinčina a maltčina.

   


  2019

  Jazyk petície

  Počet petícií

  %

  nemecký

  337

  24,8

  anglický

  331

  24,4

  španielsky

  183

  13,5

  taliansky

  123

  9,1

  rumunský

  60

  4,4

  poľský

  56

  4,1

  francúzsky

  53

  3,9

  iný

  214

  15,8

  Celkom

  1 357

  100

   

  2018

  Jazyk petície

  Počet petícií

  %

  nemecký

  275

  22,5

  anglický

  217

  17,8

  španielsky

  204

  16,7

  taliansky

  171

  14,0

  grécky

  63

  5,2

  francúzsky

  61

  5,0

  poľský

  61

  5,0

  iný

  168

  13,8

  Celkom

  1 220

  100  Štátna príslušnosť predkladateľov petícií

  Pokiaľ ide o štátnu príslušnosť predkladateľov petícií, najvyšší počet petícií predložili v oboch rokoch nemeckí občania, pričom v roku 2019 došlo k nárastu o 3 %. Naproti tomu sa v roku 2019 v porovnaní s rokom 2018 znížil počet predkladateľov petícií zo Španielska o 2,5 % a počet predkladateľov z Talianska o 4,3 %. Okrem toho nasledujúce tabuľky poukazujú na zvýšenie počtu petícií predložených v roku 2019 britskými občanmi o 3,7 %. V roku 2019 sa 54 z 88 petícií predložených britskými občanmi týkalo brexitu.

   

   


  2019

  Štátna príslušnosť hlavného predkladateľa petície

  Počet petícií

  %

  Nemecko

  345

  25,4

  Španielsko

  201

  14,8

  Taliansko

  139

  10,2

  Rumunsko

  97

  7,1

  Spojené kráľovstvo

  88

  6,5

  Poľsko

  72

  5,3

  Grécko

  55

  4,0

  Bulharsko

  52

  3,8

  Francúzsko

  51

  3,8

  Štátna príslušnosť inej krajiny EÚ

  231

  17,1

  Štátna príslušnosť mimo EÚ

  28

  2,0

  2018

  Štátna príslušnosť hlavného predkladateľa petície

  Počet petícií

  %

  Nemecko

  274

  22,4

  Španielsko

  212

  17,3

  Taliansko

  177

  14,5

  Poľsko

  73

  6,0

  Grécko

  71

  5,8

  Rumunsko

  61

  5,0

  Francúzsko

  57

  4,7

  Bulharsko

  44

  3,6

  Spojené kráľovstvo

  34

  2,8

  Štátna príslušnosť inej krajiny EÚ

  193

  15,9

  Štátna príslušnosť mimo EÚ

  26

  2,0


   

   

  Hlavné témy petícií

  V uvedených tabuľkách sa nachádza desať najčastejších tém petícií. Z tabuliek možno vyvodiť záver, že hlavnými oblasťami obáv predkladateľov petícií boli v rokoch 2019 a 2018 životné prostredie, základné práva a spravodlivosť. Zatiaľ čo podiel petícií týkajúcich sa základných práv je rovnaký ako v predchádzajúcom roku, počet petícií o životnom prostredí sa v roku 2019 zvýšil o 1,9 % a počet petícií týkajúcich sa spravodlivosti o 2,3 %. Naproti tomu sa v roku 2019 mierne znížil počet petícií týkajúcich sa vnútorného trhu (o 1,9 %) a petícií súvisiacich so zdravím (o 0,7 %).

  Spomedzi ďalších tém dostal výbor v roku 2019 vysoký počet petícií o ústavných otázkach (98) v porovnaní so 62 petíciami na túto tému doručenými v roku 2018. Predkladatelia petícií v rámci tejto kategórie vyjadrili svoje obavy týkajúce sa viacerých otázok ústavného práva EÚ, ako napríklad vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ, občianstvo EÚ a niekoľko otázok o fungovaní inštitúcií EÚ. Pokiaľ ide konkrétne o brexit, v roku 2019 sa brexitu a jeho dôsledkov týkalo 73 petícií.

  Napokon treba pripomenúť, že v roku 2019 sa konali európske voľby, čo vysvetľuje, prečo bol v roku 2019 počet petícií o hlasovacích právach a voľbách vyšší (49) ako v roku 2018, keď bolo v rámci tejto témy zaregistrovaných 13 petícií.


   

   

  2019

   

  2018

  Desať hlavných tém petícií

  Počet petícií

  %

  Životné prostredie

  252

  12,2

  Základné práva

  189

  9,2

  Spravodlivosť

  184

  8,9

  Zdravie

  97

  4,7

  Doprava

  90

  4,4

  Vnútorný trh

  89

  4,3

  Zamestnanosť

  79

  3,8

  Vzdelávanie a kultúra

  62

  3,0

  Sociálne veci

  45

  2,2

  Vlastníctvo a reštitúcie

  33

  1,6

  Desať hlavných tém petícií

  Počet petícií

  %

  Životné prostredie

  199

  10,3

  Základné práva

  186

  9,6

  Spravodlivosť

  129

  6,6

  Vnútorný trh

  120

  6,2

  Zdravie

  104

  5,4

  Zamestnanosť

  89

  4,6

  Doprava

  88

  4,5

  Sociálne veci

  61

  3,1

  Vzdelávanie a kultúra

  49

  2,5

  Vlastníctvo a reštitúcie

  39

  2,0

   

   

   


   

  Webový portál pre petície

  Webový portál pre petície, ktorý bol zriadený koncom roka 2014, sa ďalej zlepšoval, aby bol pre občanov používateľsky ústretovejší a prístupnejší. V roku 2019 došlo k jeho významnej technickej modernizácii. V prvom rade sa dizajn webového portálu pre petície ďalej rozvinul a stal sa používateľsky ústretovejším, čím sa zosúladil s novým vzhľadom a fungovaním webového sídla Európskeho parlamentu (Europarl). Portál je preto pre občanov ľahšie použiteľný a môže sa používať na akomkoľvek zariadení. Po druhé, do e-mailových šablón a na prihlasovaciu stránku bolo vo všetkých jazykových verziách pridané nové vyhlásenie o ochrane osobných údajov a na registráciu používateľských účtov bol zavedený zvukový test CAPTCHA. Napokon možno dodať, že webový portál pre petície a aplikácia ePetition sa ďalej prepojili zlepšením ich synchronizačného mechanizmu. Musí sa však ešte zlepšiť prístupnosť webového portálu pre petície pre predkladateľov petícií so zdravotným postihnutím.

   

  Vzťahy s Komisiou

  Komisia je pri spracúvaní petícií stále prirodzeným partnerom Výboru pre petície, keďže ide o inštitúciu EÚ zodpovednú za zabezpečovanie vykonávania a dodržiavania práva Únie. Výbor a Komisia navzájom dobre a nepretržite spolupracujú. Hlavným kontaktným miestom v Komisii je generálny sekretariát, ktorý koordinuje prideľovanie petícií príslušným útvarom Komisie a zasiela odpovede Komisie sekretariátu výboru. Hoci Komisia zintenzívnila svoje úsilie o poskytovanie včasných odpovedí, výbor sa domnieva, že Komisia by mohla proces spracovania petícií ďalej zlepšiť. Výbor taktiež opakuje svoju žiadosť o pravidelné poskytovanie aktuálnych informácií o priebehu konaní o nesplnení povinností a o prístup k relevantným dokumentom Komisie o konaniach o nesplnení povinností a konaniach v rámci projektu EU Pilot, ktoré sa týkajú otvorených petícií.

  Po európskych voľbách a ustanovení nového Parlamentu vystúpili dezignovaní komisári pred parlamentnými výbormi podľa svojich príslušných oblastí zodpovednosti a zúčastnili sa na vypočutiach, aby novo zvolení poslanci EP mohli posúdiť ich schopnosti a vhodnosť zastávať danú pozíciu. V tejto súvislosti sa Výbor pre petície 30. septembra 2019 zúčastnil ako pridružený výbor na vypočutí dezignovaného podpredsedu pre medziinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad Maroša Šefčoviča. Počas vypočutia Maroš Šefčovič prisľúbil, že Komisia zlepší spracúvanie petícií. Konkrétnejšie sa zaviazal, že s Výborom pre petície bude úzko spolupracovať a zúčastní sa na prezentácii jeho výročnej správy. Okrem toho prisľúbil, že bude podporovať účasť zodpovedných komisárov na diskusii o témach nastolených vo významnom počte petícií. Nakoniec sa zaviazal, že vynaloží maximálne úsilie na to, aby sa náležité odpovede poskytovali v stanovenej trojmesačnej lehote.

  Vo svojej písomnej otázke zaslanej pred vypočutím výbor zopakoval svoje obavy, pokiaľ ide o prax Komisie odkazovať značný počet predkladateľov petícií na iné orgány na národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni, a spochybnil zlučiteľnosť tohto prístupu so zodpovednosťou Komisie za presadzovanie predpisov. Hoci podpredseda Komisie uznal, že petície významne prispievajú k plneniu úlohy Komisie ako strážkyne zmlúv, odkázal na nový strategický prístup Komisie k politike presadzovania práva, ktorý uviedla vo svojom oznámení z roku 2016 s názvom Právo EÚ: lepšie výsledky pomocou lepšieho uplatňovania práva, ktorého cieľom je zamerať sa na najzávažnejšie porušenia práva EÚ, ktoré majú vplyv na záujmy občanov a podnikov.

   

  Vzťahy s Radou

  Členovia sekretariátu Rady sa príležitostne zúčastňovali na schôdzach Výboru pre petície a účasť Rady na rozpravách bola veľmi obmedzená. V tejto súvislosti sa výbor domnieva, že na odblokovanie petícií, ktoré si vyžadujú promptné odpovede a reakcie vnútroštátnych orgánov, by bola potrebná aktívnejšia spolupráca s členskými štátmi. Výbor napriek tomu oceňuje úsilie niektorých členských štátov o aktívne prispievanie do diskusie o príslušných petíciách na schôdzach výboru. V tejto súvislosti je vhodné pripomenúť účasť stáleho zastúpenia Bulharska na schôdzi výboru 2. decembra 2019, na ktorej sa diskutovalo o petícii č. 0527/2018 o vplyve diaľnice Struma na oblasť Kresna Gorge v Bulharsku.

  Vzťahy s Európskou službou pre vonkajšiu činnosť

   

  Výbor pre petície a Európska služba pre vonkajšiu činnosť nadviazali konštruktívnu spoluprácu. Výbor vyzval Európsku službu pre vonkajšiu činnosť, aby poskytla svoje odborné znalosti na spracovanie viacerých petícií s vonkajším rozmerom vrátane opatrení nadväzujúcich na odporúčanie uvedené v správe o návšteve na účely zistenia potrebných skutočností v meste Famagusta na Cypre (7. – 8. mája 2018).

   

  Vzťahy s európskym ombudsmanom

  Výbor pre petície má s úradom európskeho ombudsmana veľmi dobré pracovné vzťahy. V roku 2019 vystúpila ombudsmanka Emily O’Reilly vo Výbore pre petície pri viacerých príležitostiach.

  Výbor pre petície uskutočnil 2. apríla 2019 výmenu názorov s európskou ombudsmankou Emily O’Reillyovou o nových navrhovaných výsadách. Európska ombudsmanka bola vyzvaná, aby reagovala na uznesenie Európskeho parlamentu z 12. februára 2019 o revízii štatútu európskeho ombudsmana. Emily O’Reilly podporila potrebu zosúladiť štatút európskeho ombudsmana s Lisabonskou zmluvou, pričom zdôraznila tieto základné aspekty úradu ombudsmana: – nezávislosť; – silné vyšetrovacie právomoci, – potrebu zvýšenia zdrojov a – podporu všetkých politických strán Európskeho parlamentu.

  Európska ombudsmanka tiež predniesla hlavný prejav o Úspechoch a výzvach pre inštitúcie EÚ na seminári na tému Konflikty záujmov – integrita, zodpovednosť a transparentnosť v inštitúciách a agentúrach EÚ, ktorý sa uskutočnil na schôdzi výboru 2. apríla 2019.

  Okrem toho na schôdzi výboru 4. septembra 2019 predstavila svoju výročnú správu za rok 2018.

  Dňa 18. decembra 2019 bola Emily O’Reilly opätovne zvolená za európsku ombudsmanku na volebné obdobie 2019 – 2024. Pri tajnom hlasovaní v pléne ju podporilo 320 poslancov EP. Voľba nového európskeho ombudsmana sa uskutočnila po verejnom vypočutí kandidátov vo Výbore pre petície. Výbor 3. decembra 2019 vypočul týchto päť kandidátov spĺňajúcich podmienky: Giuseppe Fortunata, Juliu Laffranqueovú, Nilsa Muižnieksa, Emily O’Reillyovú a Ceciliu Wikströmovú. V nadväznosti na vypočutia výbor zaslal predsedovi Európskeho parlamentu list, v ktorom potvrdil, že vypočutia sa uskutočnili a že Parlament môže pristúpiť k voľbe európskeho ombudsmana na decembrovej plenárnej schôdzi v Štrasburgu v súlade s ustanoveniami článku 231 rokovacieho poriadku Parlamentu. Počas verejného vypočutia vo Výbore pre petície 3. decembra sa Emily O’Reilly zaviazala, že sa bude naďalej usilovať, aby sa správa EÚ stala vzorom pre celú EÚ tým, že občanov a ich práva postaví do centra svojich činností.

  Výbor na svojej schôdzi 12. novembra 2019 veľkou väčšinou prijal správu o výročnej správe o činnosti európskej ombudsmanky za rok 2018. V správe sa zdôrazňuje práca ombudsmanky a oceňuje jej zásadný a plodný dialóg s Výborom pre petície, ktorý predstavuje účinný systém riešenia problémov občanov, pokiaľ ide o usmerňovanie a pomoc.

  Návštevy na účely zistenia potrebných skutočností

  V roku 2019 sa z dôvodu prestávky počas volieb do Európskeho parlamentu neuskutočnili žiadne návštevy na účely zistenia potrebných skutočností. Výbor však vykonal následné hodnotenie viacerých predchádzajúcich návštev na účely zistenia potrebných skutočností a prijal správy o dvoch takýchto návštevách, ktoré sa uskutočnili v roku 2018:

   výbor 21. januára 2019 za prítomnosti predkladateľov petície rokoval o opatreniach nadväzujúcich na odporúčania návštevy na účely zistenia potrebných skutočností v Galícii v roku 2013.

   Výbor 21. februára 2019 rokoval o opatreniach nadväzujúcich na návštevu na účely zistenia potrebných skutočností v Londýne (5. – 6. novembra 2015) a na návštevu Slovenska (22. – 23. septembra 2016). Za prítomnosti predkladateľov petície rokoval aj o opatreniach nadväzujúcich na návštevu na účely zistenia potrebných skutočností týkajúcu sa riek Ebro a Tajo (8. – 10. februára 2016) a na návštevu Švédska (20. – 21. februára 2017).

   Výbor 21. marca 2019 prijal správu o návšteve na účely zistenia potrebných skutočností v Národnom parku Doñana v španielskej Andalúzii (19. – 21. septembra 2018), v ktorej odporúča uzavrieť projekty zahŕňajúce ťažbu, skladovanie a prepravu zemného plynu v národnom parku Doñana na základe zásady predbežnej opatrnosti.

   Výbor 11. apríla 2019 prijal správu o návšteve na účely zistenia potrebných skutočností v oblasti Valledora, Piemont, Taliansko (17. – 18. decembra 2018).

   Výbor 2. decembra 2019 za prítomnosti predkladateľa petície rokoval o opatreniach nadväzujúcich na návštevu na účely zistenia potrebných skutočností v meste Famagusta, Cyprus (7. – 8. mája 2018).

   

   

   

  Verejné vypočutia

  V roku 2019 usporiadal Výbor pre petície tri verejné vypočutia, na ktorých sa čiastočne podieľali aj ďalšie parlamentné výbory. Verejné vypočutia sa týkali širokej škály tém, ktoré boli uvedené v petíciách.

   Výbor pre petície usporiadal 21. marca 2019 spoločné verejné vypočutie s Výborom pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín na tému Popieranie zmeny klímy. Vypočutie bolo založené na petícii č. 0900/2016, ktorá bola predložená v mene organizácie Food & Water Europe, so 732 podpismi predkladateľov z celej EÚ. V petícii sa požadovalo prijatie opatrení proti nadnárodnej ropnej spoločnosti z dôvodu údajného popierania zmeny klímy. Vzhľadom na to bolo cieľom vypočutia bližšie sa zamerať na tému popierania zmeny klímy z rôznych perspektív a preskúmať komunikačné techniky používané v politike alebo súkromnými spoločnosťami a inými subjektmi spoločnosti v záujme zavádzania verejnosti o negatívnom vplyve určitých priemyselných činností alebo politík na klímu. Poslanci zdôraznili vedúcu úlohu, ktorú EÚ prevzala v rámci diskusie o zmene klímy na celosvetovej úrovni, a zdôraznili, že v tejto veci je potrebné urýchlene konať.

   Výbor pre petície usporiadal 12. novembra 2019 vypočutie o zákone FATCA a jeho exteritoriálnom účinku na občanov EÚ. V roku 2016 sa Výbor pre petície zaoberal petíciou č. 1088/2016 o údajnom porušení práva EÚ zákonom USA o dodržiavaní daňových predpisov v prípade zahraničných účtov (FATCA) a o exteritoriálnych účinkoch zákonov USA v EÚ. Cieľom vypočutia bolo sprostredkovať výmenu názorov medzi rôznymi zainteresovanými stranami a diskutovať o riešeniach problémov, s ktorými sa stretávajú občania EÚ, ktorých sa zákon FATCA dotýka. Vypočutie bolo rozdelené na dve skupiny, z ktorých jedna sa zamerala na finančné služby a druhá na nepriame účinky zákona FATCA na občanov EÚ s osobitným dôrazom na možné spory medzi právnymi predpismi USA a európskymi právnymi predpismi na ochranu údajov. V nadväznosti na toto vypočutie sa poslanci rozhodli napísať list fínskemu predsedníctvu Rady a Európskej komisii a vyzvať ich, aby prijali opatrenia na podporu dotknutých občanov.

    Výbor pre petície a Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín 5. decembra 2019 spoločne s Výborom pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka usporiadali spoločné verejné vypočutie na tému Preskúmanie populácie vlka v EÚ. Účelom vypočutia bolo lepšie pochopiť stav populácie vlka v EÚ a prípadne zvážiť možné zmeny súčasného riadenia populácie vlka v Európe na základe obáv, ktoré občania vyjadrili v množstve petícií. Osobitná pozornosť sa venovala analýze populácie vlkov v EÚ, právnemu rámcu ochrany vlkov, ako aj vplyvu vlkov na životné prostredie a vidiecke komunity s cieľom predložiť závery a odporúčania tvorcom politík a zainteresovaným stranám.

   

   

   

   

   

   

  Kľúčové otázky

   Otázky životného prostredia

  V roku 2019 výbor venoval mimoriadnu pozornosť obavám občanov týkajúcim sa ochrany životného prostredia a zmeny klímy, o ktorých sa diskutovalo na každej schôdzi veľmi často za prítomnosti predkladateľa petície. Výbor sa zaoberal týmito hlavnými témami: nakladanie s odpadom, ochrana a zachovanie, plasty, znečistenie vody a ovzdušia, jadrová energia a vplyv ťažobných činností na životné prostredie. Výbor 20. februára 2019 preskúmal veľké množstvo petícií o jadrovej energii, ktoré poukazujú na vážne obavy v súvislosti s bezpečnosťou jadrových elektrární, cezhraničnými vplyvmi a rozdielmi medzi režimami zodpovednosti v jednotlivých členských štátoch. Na účely posúdenia založeného na dôkazoch výbor zadal a vypočul aktualizáciu štúdie na tému Cezhraničná jadrová bezpečnosť, zodpovednosť a spolupráca v Európskej únii. Následne 21. marca 2019 usporiadal vypočutie nazvané Popieranie zmeny klímy. Okrem toho v nadväznosti na petície o vystavení nebezpečným látkam zadal vypracovanie štúdie na tému Endokrinné disruptory: od vedeckých dôkazov k ochrane ľudského zdravia, ktorá bola prezentovaná na schôdzi 2. apríla 2019. V roku 2019 sa často opakovala aj téma nakladania s odpadom, čo viedlo k prijatiu krátkeho návrhu uznesenia o nakladaní s odpadom 21. marca 2019. V uznesení sa zdôrazňuje, že nakladanie s odpadom je jednou z hlavných globálnych sociálno-ekonomických a environmentálnych výziev, a presadzuje zníženie vzniku odpadu a podpora opätovného používania a recyklácie. Zameriava sa na správne nakladanie s odpadom a predchádzanie vzniku odpadu ako najvyššiu prioritu EÚ a na lepšie vykonávanie právnych predpisov o odpadoch členskými štátmi.

   Základné práva a ústavné veci

   

  Výbor v roku 2019 prerokoval niekoľko petícií o základných právach vrátane petícií o ochrane oznamovateľov, právach detí a bezdomovectve. Okrem toho výbor 21. januára 2019 prijal stanovisko k správe Výboru pre ústavné veci o vykonávaní Charty základných práv Európskej únie v inštitucionálnom rámci EÚ.

   

  Pokiaľ ide konkrétne o ústavné otázky, viaceré petície poukazovali na obavy občanov týkajúce sa transparentnosti a zodpovednosti inštitúcií EÚ. V záujme riešenia týchto otázok sa vo výbore 2. apríla 2019 konal seminár na tému Konflikty záujmov – integrita, zodpovednosť a transparentnosť v inštitúciách a agentúrach EÚ, ktorý na jeho žiadosť zorganizovala tematická sekcia pre práva občanov a ústavné veci. Na seminári sa preskúmali výsledky dosiahnuté v súvislosti s konfliktami záujmov v inštitúciách a agentúrach EÚ, ako aj integrita, zodpovednosť, transparentnosť, kódex správania a jav otáčavých dverí, pričom sa diskutovalo aj o budúcich výzvach.

   

   Brexit

  V roku 2019 bolo zaregistrovaných značné množstvo (73) nových petícií o brexite. V roku 2019 Výbor pre petície pri viacerých príležitostiach pokračoval v skúmaní a diskusiách o vplyve brexitu na práva občanov. Výbor uskutočnil na svojej schôdzi 2. októbra 2019 výmenu názorov s riadiacou skupinou Európskeho parlamentu pre brexit. Členovia skupiny poskytli aktuálne informácie o stave rokovaní so Spojeným kráľovstvom o právach občanov v rámci dohody o vystúpení a poukázali na nedostatky a výzvy v prípade scenára bez dohody. V nadväznosti na výmenu názorov členovia výboru PETI rokovali aj o niekoľkých petíciách o brexite, pričom sa zamerali na práva občanov po vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ. Výbor rozhodol, že bude naďalej monitorovať vývoj v období pred termínom brexitu, ako aj plnenie pobytovej schémy pre občanov EÚ Spojeným kráľovstvom.

   Dobré životné podmienky zvierat

  V roku 2019 patrili obavy občanov týkajúce sa dobrých životných podmienok zvierat aj naďalej medzi popredné body programu výboru. Výbor rokoval o mnohých petíciách o rôznych otázkach vrátane ochrany túlavých zvierat a včiel medonosných v EÚ. Dňa 2. októbra 2019 rokoval o súbore petícií o ochrane zvierat počas prepravy a o zákaze testovania na zvieratách. V nadväznosti na to sa výbor rozhodol ponechať tieto petície otvorené a požiadať Komisiu o aktualizované posúdenie. Dňa 11. novembra 2019 výbor prerokoval petíciu predloženú v mene nadácie Animal Welfare Foundation, ktorá na základe výsledkov vyšetrovania, ktoré preukázalo neľudské zaobchádzanie s kobylami na krvných farmách v Uruguaji a v Argentíne, požaduje zákaz dovozu sérového gonadotropínu žrebných kobýl z Južnej Ameriky. Výbor sa rozhodol požiadať Komisiu o informácie o tejto otázke v rámci novej obchodnej dohody EÚ – Mercosur a požiadať o stanovisko tak Svetovú organizáciu pre zdravie zvierat, ako aj Svetovú obchodnú organizáciu. Výbor pre petície a Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín napokon 5. decembra 2019 spoločne s Výborom pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka usporiadali spoločné verejné vypočutie na tému Preskúmanie populácie vlka v EÚ.

   Problematika zdravotného postihnutia

  Výbor pre petície zohráva špecifickú ochrannú úlohu, pokiaľ ide o súlad s Dohovorom OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím v rámci tvorby politík a legislatívnych opatrení na úrovni EÚ. V rámci tejto zodpovednosti sa výbor zaoberá petíciami týkajúcimi sa problematiky zdravotného postihnutia. Hoci sa počet petícií o zdravotnom postihnutí v roku 2019 v porovnaní s predchádzajúcim rokom znížil takmer o polovicu (12 v roku 2019 a 23 v roku 2018), výbor pokračoval v skúmaní týchto petícií a dospel pritom k záveru, že hlavnými problematickými oblasťami zostávajú mobilita, diskriminácia a prístup k vzdelávaniu. Výbor napríklad diskutoval o niekoľkých petíciách o inkluzívnom vzdelávaní detí so zdravotným postihnutím. Výbor okrem toho prijal niekoľko petícií občanov, ktorí upozorňovali na ťažkosti, s ktorými sa stretávajú osoby so zdravotným postihnutím v každodennom živote, a to aj vo verejnej doprave. V nadväznosti na diskusiu o petícii č. 0535/2017, pokiaľ ide o mobilitu osôb so zdravotným postihnutím v Európskej únii, sa Výbor pre petície rozhodol osloviť všetky členské štáty Únie s cieľom vypracovať prehľad konkrétnych krokov, ktoré každý členský štát prijal (alebo má v úmysle prijať) na účinné vykonávanie Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. Výbor víta odpovede, ktoré väčšina členských štátov zaslala v priebehu roka 2019. Napokon je vhodné pripomenúť, že výbor na svojej schôdzi 12. novembra 2019 schválil rozhodnutie koordinátorov zaslať list predsedovi Európskeho parlamentu, aby ho upozornili na petíciu č. 1056/2016 o predkladaní petícií v národných posunkových jazykoch používaných v EÚ.

   Prijaté správy a stanoviská

  Výbor prijal 21. januára 2019 stanovisko pre Výbor pre ústavné veci k vykonávaniu Charty základných práv Európskej únie v inštitucionálnom rámci EÚ (2017/2089 (INI)).

   

  Výbor prijal 22. januára 2019 správu o rokovaniach Výboru pre petície v roku 2018 (2018/2280(INI)).

   

  Výbor prijal 20. februára 2019 prijal stanovisko pre Výbor pre dopravu a cestovný ruch k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa ukončujú sezónne zmeny času a zrušuje smernica 2000/84/ES (COM(2018)0639 – C8 0408/2018 – 2018/0332(COD)).

   

  Výbor prijal 21. marca 2019 návrh uznesenia o nakladaní s odpadom (2019/2557(RSP)).

   

  Výbor prijal 12. novembra 2019 správu o výročnej správe o činnosti európskej ombudsmanky za rok 2018 (2019/2134(INI)). V správe sa zdôrazňuje práca ombudsmanky a oceňuje jej zásadný a plodný dialóg s Výborom pre petície, ktorý predstavuje účinný systém riešenia problémov občanov, pokiaľ ide o usmerňovanie a pomoc. V správe sa tiež poukazuje na to, že vyšetrovania súvisiace s transparentnosťou a zodpovednosťou predstavovali najväčšiu časť prípadov, ktorými sa ombudsmanka zaoberala v roku 2018.

   

   Štúdie

   

  Výbor si v roku 2019 vypočul prezentácie týchto štúdií, ktorých vypracovanie na žiadosť výboru zadala tematická sekcia pre práva občanov a ústavné veci:

   

  – Rozdiely v kvalite spotrebných výrobkov v právnych predpisoch EÚ (štúdia prezentovaná 22. januára 2019);

   

  – Cezhraničná jadrová bezpečnosť, zodpovednosť a spolupráca v Európskej únii (štúdia prezentovaná 20. februára 2019);

   

  – Endokrinné disruptory: – Od vedeckých dôkazov k ochrane ľudského zdravia (štúdia prezentovaná 2. apríla 2019);

   

  – Označovanie potravín pre spotrebiteľov – právo EÚ, nariadenie a možnosti politiky EÚ (štúdia prezentovaná 11. apríla 2019).

   

  Tematická sekcia pre práva občanov a ústavné veci uverejnila v júli 2019 na žiadosť Výboru pre petície podrobnú analýzu nazvanú Výsledky Výboru pre petície počas volebného obdobia 2014 – 2019 a budúce výzvy, ktorá bola rozoslaná členom výboru na konci jeho ustanovujúcej schôdze.

   

   Semináre

   

  Vo Výbore pre petície sa 2. apríla 2019 konal seminár na tému Konflikty záujmov – integrita, zodpovednosť a transparentnosť v inštitúciách a agentúrach EÚ, ktorý na jeho žiadosť zorganizovala tematická sekcia pre práva občanov a ústavné veci. Na seminári sa preskúmali výsledky dosiahnuté počas tohto volebného obdobia v súvislosti s konfliktmi záujmov v inštitúciách a agentúrach EÚ, ako aj integrita, zodpovednosť, transparentnosť, kódex správania a jav otáčavých dverí, pričom sa diskutovalo aj o budúcich výzvach. V súvislosti so seminárom o konflikte záujmov sa diskutovalo o petícii č. 0224/2018 o vymenovaní generálneho tajomníka Európskej komisie.

   


  INFORMÁCIE O PRIJATÍ V GESTORSKOM VÝBORE

  Dátum prijatia

  10.11.2020

   

   

   

  Výsledok záverečného hlasovania

  +:

  –:

  0:

  33

  0

  0

  Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Alex Agius Saliba, Andris Ameriks, Marc Angel, Andrus Ansip, Margrete Auken, Jordan Bardella, Alexander Bernhuber, Markus Buchheit, Eleonora Evi, Agnès Evren, Gheorghe Falcă, Emmanouil Fragkos, Mario Furore, Gianna Gancia, Ibán García Del Blanco, Radan Kanev, Stelios Kympouropoulos, Cristina Maestre Martín De Almagro, Dolors Montserrat, Ulrike Müller, Sira Rego, Frédérique Ries, Alfred Sant, Monica Semedo, Yana Toom, Loránt Vincze, Stefania Zambelli, Tatjana Ždanoka, Kosma Złotowski

  Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Pernando Barrena Arza, Ioan-Rareş Bogdan, Diana Riba i Giner, Rainer Wieland

   


   

  ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

  33

  +

  EPP

  Alexander Bernhuber, Ioan‑Rareş Bogdan, Agnès Evren, Gheorghe Falcă, Radan Kanev, Stelios Kympouropoulos, Dolors Montserrat, Loránt Vincze, Rainer Wieland,

   

  S&D

  Alex Agius Saliba, Andris Ameriks, Marc Angel, Ibán García Del Blanco, Cristina Maestre Martín De Almagro, Alfred Sant,

  RENEW

  Andrus Ansip, Ulrike Müller, Frédérique Ries, Monica Semedo, Yana Toom,

  ID

  Jordan Bardella, Markus Buchheit, Gianna Gancia, Stefania Zambelli,

  GREENS/EFA

  Margrete Auken, Diana Riba i Giner, Tatjana Ždanoka,

  ECR

  Emmanouil Fragkos, Kosma Złotowski,

  EUL/NGL

  Pernando Barrena Arza, Sira Rego,

  NI

  Eleonora Evi, Mario Furore,

   

  0

  -

  -

  -

   

  0

  0

  -

  -

   

   

   

  Vysvetlenie použitých znakov:

  + : za

  - : proti

  0 : zdržali sa hlasovania

   

  Posledná úprava: 4. decembra 2020
  Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia