Процедура : 2020/0139(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0231/2020

Внесени текстове :

A9-0231/2020

Разисквания :

Гласувания :

PV 15/12/2020 - 2

Приети текстове :

P9_TA(2020)0340

<Date>{20/11/2020}20.11.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0231/2020</NoDocSe>
PDF 182kWORD 50k

<TitreType>ДОКЛАД</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на мерки за управление, опазване и контрол, приложими в зоната на Конвенцията за укрепване на Междуамериканската комисия за тропическа риба тон, и за изменение на Регламент (ЕС) № 520/2007 на Съвета </Titre>

<DocRef>(COM(2020)0308 – C9‑0203/2020 – 2020/0139(COD))</DocRef>


<Commission>{PECH}Комисия по рибно стопанство</Commission>

Докладчик: <Depute>Жуан Ферейра</Depute>

(Опростена процедура – член 52, параграф 1 от Правилника за дейността)

ПОПРАВКИ/ ДОПЪЛНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на мерки за управление, опазване и контрол, приложими в зоната на Конвенцията за укрепване на Междуамериканската комисия за тропическа риба тон, и за изменение на Регламент (ЕС) № 520/2007 на Съвета (COM(2020)0308 – C9‑0203/2020 – 2020/0139(COD))

 

(Обикновена законодателна процедура: (първо четене)

Европейският парламент,

 като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2020)0308),

 като взе предвид член 294, параграф 2 и член 43, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението (C9‑0203/2020),

 като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

 като взе предвид член 59 и член 52, параграф 1 от своя Правилник за дейността,

 като взе предвид доклада на комисията по рибно стопанство (A9-0231/2020),

1. приема своята позиция на първо четене, която съвпада с предложението на Комисията;

2. приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Цел и съдържание на предложението

Целта на настоящото предложение е в правото на ЕС да се транспонират мерките за контрол, опазване и управление, приети от Междуамериканската комисия за тропическа риба тон (IATTC).

Настоящото предложение за изменение на Регламент (ЕО) № 520/2007 на Съвета определя мерки за управление, опазване и контрол, свързани с риболова в зоната на IATTC и за запасите от риба тон и подобни на нея видове, други видове риба, уловени от кораби, извършващи риболов на риба тон, и подобни на нея видове, както и видове, принадлежащи към същата екосистема. Регламентът се прилага за кораби на ЕС, извършващи риболов в зоната на Конвенцията на IATTC.

Следва да се отбележи, че ЕС има средно три кораба с мрежи гъргър и тридесет и няколко кораба с парагади, които извършват дейност в зоната на Конвенцията на IATTC, като основните запаси, към които е насочен риболовът на флота на ЕС, са тропическа риба тон и риба меч.

Последното транспониране на разпоредбите на някои от резолюциите на IATTC беше извършено с дял IV от Регламент (ЕО) № 520/2007 на Съвета от 7 май 2007 г. за определяне на технически мерки за опазването на определени популации от далекомигриращи видове риба. Настоящото предложение цели да вземе предвид промените, които са настъпили след приемането на посочения регламент, но които все още не са обхванати от правото на ЕС. В член 3, параграф 5 от Договора за Европейския съюз се предвижда, че ЕС трябва да спазва стриктно международното право, като това задължение включва прилагането на резолюциите на IATTC.

Предложеният регламент:

- съдържа разпоредби относно предмета, обхвата и целта на предложението, както и определения (глава I);

- разглежда мерките за опазване и управление, включително разпоредбите относно корабите с мрежи гъргър, които извършват риболов на тропическа риба тон, забраната за риболов с помощта на измервателни буйове, разпоредбите относно риболова в близост до устройства за привличане на рибата (УПР), разполагането и проектните характеристики на УПР и набора от правила за трансбордиране в пристанище (глава II);

- определя мерките, предназначени за защита на определени морски видове в зоната, обхваната от Конвенцията IATTC, като например дългокрила акула, копринена акула и акула чук, както и скатове от сем. Mobulidae. Тези мерки включват задължения за предоставяне на данни и освобождаване, както и мерки, свързани със защитата на морските костенурки и морските птици (глава III);

- съдържа разпоредби за схемата за наблюдение на IATTC (глава IV);

- определя изисквания за корабите, включително изисквания във връзка с Регионалния регистър на корабите на IATTC, задълженията за докладване и протокола за запечатване на рибните резервоари (глава V);

- съдържа информация относно задълженията за докладване, свързани с програмата за статистически данни, и изискванията по програмата за документация за големоок тон (глава VI);

- предвижда предоставяне на делегирани правомощия на Комисията във връзка с очакваните чести изменения на мерките и за да се гарантира, че риболовните кораби на Съюза са третирани равностойно с корабите на останалите договарящи страни по Конвенцията IATTC (глава VII).

Позиция на докладчика

Докладчикът взема под внимание това предложение на Комисията и предлага настоящото законодателно предложение да бъде прието без изменения в съответствие с член 52, параграф 1 от Правилника за дейността на Европейския парламент.


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Предложение за регламент за определяне на мерки за управление, опазване и контрол, приложими в зоната на Конвенцията за укрепване на Междуамериканската комисия за тропическа риба тон, и за изменение на Регламент (ЕС) № 520/2007 на Съвета

Позовавания:

COM(2020)0308 – C9-0203/2020 – 2020/0139(COD)

Дата на представяне на ЕП

14.7.2020

 

 

 

Водеща комисия

 Дата на обявяване в заседание

PECH

23.7.2020

 

 

 

Подпомагащи комисии

 Дата на обявяване в заседание

ENVI

23.7.2020

 

 

 

Недадени становища

 Дата на решението

ENVI

10.9.2020

 

 

 

Докладчици:

 Дата на назначаване

João Ferreira

15.9.2020

 

 

 

Опростена процедура – дата на решението

12.10.2020

Разглеждане в комисия

22.9.2020

 

 

 

Дата на приемане

16.11.2020

 

 

 

Дата на внасяне

23.11.2020

 

 

Последно осъвременяване: 8 декември 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност