ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví opatření pro řízení, zachování a kontrolu zdrojů platná v oblasti Úmluvy Meziamerické komise pro tropické tuňáky a kterým se mění nařízení Rady (EU) č. 520/2007

  20.11.2020 - (COM(2020)0308 – C9-0203/2020 – 2020/0139(COD)) - ***I

  Výbor pro rybolov
  Zpravodaj: João Ferreira
  (Zjednodušený postup – čl. 52 odst. 1 jednacího řádu)


  Postup : 2020/0139(COD)
  Průběh na zasedání
  Stadia projednávání dokumentu :  
  A9-0231/2020
  Předložené texty :
  A9-0231/2020
  Rozpravy :
  Hlasování :
  Přijaté texty :

  NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

  o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví opatření pro řízení, zachování a kontrolu zdrojů platná v oblasti Úmluvy Meziamerické komise pro tropické tuňáky a kterým se mění nařízení Rady (EU) č. 520/2007

  (COM(2020)0308 – C9-0203/2020 – 2020/0139(COD))

  (Řádný legislativní postup: první čtení)

  Evropský parlament,

   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2020)0308),

   s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 43 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C9-0203/2020),

   s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

   s ohledem na článek 59 a čl. 52 odst. 1 jednacího řádu,

   s ohledem na zprávu Výboru pro rybolov (A9‑0231/2020),

  1. přijímá svůj postoj v prvním čtení ve znění návrhu předloženého Komisí;

  2. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

  3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.


  VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

  Účel a obsah návrhu

  Cílem tohoto návrhu je provést opatření pro kontrolu, zachování a řízení zdrojů přijatá Meziamerickou komisí pro tropické tuňáky (IATTC) do práva EU.

  Tento návrh na změnu nařízení Rady (ES) č. 520/2007 stanoví opatření pro řízení, zachování a kontrolu zdrojů týkající se rybolovu v oblasti působnosti IATTC a vztahující se k populaci tuňáků a příbuzných druhů ryb, jiných druhů ryb ulovených plavidly, která loví tuňáka a příbuzné druhy ryb, a druhů, které patří do stejného ekosystému. Toto nařízení se vztahuje na plavidla EU, která loví v oblasti působnosti úmluvy IATTC.

  Je třeba vzít na vědomí, že EU má v oblasti úmluvy IATTC v průměru tři plavidla lovící košelkovými nevody a kolem třiceti plavidel provádějících odlov na dlouhou lovnou šňůru. Hlavními populacemi, na které se loďstvo EU zaměřuje, jsou tropičtí tuňáci a mečouni.

  Ustanovení některých usnesení IATTC byla naposledy provedena na základě hlavy IV nařízení Rady (ES) č. 520/2007 ze dne 7. května 2007, kterým se stanoví určitá technická opatření pro zachování některých populací vysoce stěhovavých druhů. Cílem tohoto návrhu je také zohlednit změny, k nimž došlo od přijetí uvedeného nařízení, ale které dosud nebyly upraveny právními předpisy EU. Ustanovení čl. 3 odst. 5 Smlouvy o Evropské unii stanoví, že EU musí přísně dodržovat mezinárodní právo, což zahrnuje i dodržování usnesení komise IATTC.

  Navrhované nařízení

  – obsahuje ustanovení týkající se předmětu, oblasti působnosti a cíle návrhu a definice (kapitola I);

  – zabývá se opatřeními pro zachování a řízení zdrojů, včetně ustanovení týkajících se plavidel s košelkovými nevody, která loví tropického tuňáka, zákazu rybolovu u datových bójí, ustanovení týkajících se lovu v blízkosti zařízení s uzavíracím mechanismem, jejich nasazení a konstrukce, a stanoví pravidla pro překládku v přístavu (kapitola II);

  – stanoví opatření určená na ochranu určitých druhů mořských živočichů přítomných v oblasti působnosti úmluvy IATTC, jako jsou žraloci dlouhoploutví, žraloci hedvábní, kladivouni a mantovití. Tato opatření zahrnují povinnosti poskytování údajů a vypouštění do vody, jakož i opatření související s ochranou mořských želv a mořských ptáků (kapitola III);

  – obsahuje ustanovení o pozorovatelském programu IATTC (kapitola IV);

  – stanoví požadavky na plavidla, včetně těch, které souvisejí s regionálním rejstříkem plavidel IATTC, požadavky na oznamovací povinnosti a na protokol pro utěsnění sádek (kapitola V);

  – obsahuje informace o oznamovacích povinnostech týkajících se údajů statistického programu a o požadavcích na program dokumentace pro tuňáka velkookého (kapitola IV);

  – stanoví přenesené pravomoci svěřené Komisi za účelem zajištění změn opatření, u nichž se očekává, že budou často měněna, a zajištění toho, aby rybářská plavidla Unie měla s plavidly jiných smluvních stran úmluvy IATTC rovné podmínky (kapitola VII).

  Postoj zpravodaje

  Zpravodaj bere na vědomí návrh Komise a navrhuje, aby byl tento legislativní návrh přijat beze změn, v souladu s čl. 52 odst. 1 jednacího řádu Evropského parlamentu.


  POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

  Název

  Návrh nařízení, kterým se stanoví opatření pro řízení, zachování a kontrolu zdrojů platná v oblasti Úmluvy Meziamerické komise pro tropické tuňáky a kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 520/2007

  Referenční údaje

  COM(2020)0308 – C9-0203/2020 – 2020/0139(COD)

  Datum předložení Parlamentu

  14.7.2020

   

   

   

  Příslušný výbor

   Datum oznámení na zasedání

  PECH

  23.7.2020

   

   

   

  Výbory požádané o stanovisko

   Datum oznámení na zasedání

  ENVI

  23.7.2020

   

   

   

  Nezaujetí stanoviska

   Datum rozhodnutí

  ENVI

  10.9.2020

   

   

   

  Zpravodajové

   Datum jmenování

  João Ferreira

  15.9.2020

   

   

   

  Zjednodušený postup - datum rozhodnutí

  12.10.2020

  Projednání ve výboru

  22.9.2020

   

   

   

  Datum přijetí

  16.11.2020

   

   

   

  Datum předložení

  23.11.2020

   

   

  Poslední aktualizace: 8. prosince 2020
  Právní upozornění - Ochrana soukromí