ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví opatření pro řízení, zachování a kontrolu zdrojů platná v oblasti Úmluvy Meziamerické komise pro tropické tuňáky a kterým se mění nařízení Rady (EU) č. 520/2007

20.11.2020 - (COM(2020)0308 – C9-0203/2020 – 2020/0139(COD)) - ***I

Výbor pro rybolov
Zpravodaj: João Ferreira
(Zjednodušený postup – čl. 52 odst. 1 jednacího řádu)


Postup : 2020/0139(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A9-0231/2020
Předložené texty :
A9-0231/2020
Rozpravy :
Hlasování :
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví opatření pro řízení, zachování a kontrolu zdrojů platná v oblasti Úmluvy Meziamerické komise pro tropické tuňáky a kterým se mění nařízení Rady (EU) č. 520/2007

(COM(2020)0308 – C9-0203/2020 – 2020/0139(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

 s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2020)0308),

 s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 43 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C9-0203/2020),

 s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

 s ohledem na článek 59 a čl. 52 odst. 1 jednacího řádu,

 s ohledem na zprávu Výboru pro rybolov (A9‑0231/2020),

1. přijímá svůj postoj v prvním čtení ve znění návrhu předloženého Komisí;

2. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Účel a obsah návrhu

Cílem tohoto návrhu je provést opatření pro kontrolu, zachování a řízení zdrojů přijatá Meziamerickou komisí pro tropické tuňáky (IATTC) do práva EU.

Tento návrh na změnu nařízení Rady (ES) č. 520/2007 stanoví opatření pro řízení, zachování a kontrolu zdrojů týkající se rybolovu v oblasti působnosti IATTC a vztahující se k populaci tuňáků a příbuzných druhů ryb, jiných druhů ryb ulovených plavidly, která loví tuňáka a příbuzné druhy ryb, a druhů, které patří do stejného ekosystému. Toto nařízení se vztahuje na plavidla EU, která loví v oblasti působnosti úmluvy IATTC.

Je třeba vzít na vědomí, že EU má v oblasti úmluvy IATTC v průměru tři plavidla lovící košelkovými nevody a kolem třiceti plavidel provádějících odlov na dlouhou lovnou šňůru. Hlavními populacemi, na které se loďstvo EU zaměřuje, jsou tropičtí tuňáci a mečouni.

Ustanovení některých usnesení IATTC byla naposledy provedena na základě hlavy IV nařízení Rady (ES) č. 520/2007 ze dne 7. května 2007, kterým se stanoví určitá technická opatření pro zachování některých populací vysoce stěhovavých druhů. Cílem tohoto návrhu je také zohlednit změny, k nimž došlo od přijetí uvedeného nařízení, ale které dosud nebyly upraveny právními předpisy EU. Ustanovení čl. 3 odst. 5 Smlouvy o Evropské unii stanoví, že EU musí přísně dodržovat mezinárodní právo, což zahrnuje i dodržování usnesení komise IATTC.

Navrhované nařízení

– obsahuje ustanovení týkající se předmětu, oblasti působnosti a cíle návrhu a definice (kapitola I);

– zabývá se opatřeními pro zachování a řízení zdrojů, včetně ustanovení týkajících se plavidel s košelkovými nevody, která loví tropického tuňáka, zákazu rybolovu u datových bójí, ustanovení týkajících se lovu v blízkosti zařízení s uzavíracím mechanismem, jejich nasazení a konstrukce, a stanoví pravidla pro překládku v přístavu (kapitola II);

– stanoví opatření určená na ochranu určitých druhů mořských živočichů přítomných v oblasti působnosti úmluvy IATTC, jako jsou žraloci dlouhoploutví, žraloci hedvábní, kladivouni a mantovití. Tato opatření zahrnují povinnosti poskytování údajů a vypouštění do vody, jakož i opatření související s ochranou mořských želv a mořských ptáků (kapitola III);

– obsahuje ustanovení o pozorovatelském programu IATTC (kapitola IV);

– stanoví požadavky na plavidla, včetně těch, které souvisejí s regionálním rejstříkem plavidel IATTC, požadavky na oznamovací povinnosti a na protokol pro utěsnění sádek (kapitola V);

– obsahuje informace o oznamovacích povinnostech týkajících se údajů statistického programu a o požadavcích na program dokumentace pro tuňáka velkookého (kapitola IV);

– stanoví přenesené pravomoci svěřené Komisi za účelem zajištění změn opatření, u nichž se očekává, že budou často měněna, a zajištění toho, aby rybářská plavidla Unie měla s plavidly jiných smluvních stran úmluvy IATTC rovné podmínky (kapitola VII).

Postoj zpravodaje

Zpravodaj bere na vědomí návrh Komise a navrhuje, aby byl tento legislativní návrh přijat beze změn, v souladu s čl. 52 odst. 1 jednacího řádu Evropského parlamentu.


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Návrh nařízení, kterým se stanoví opatření pro řízení, zachování a kontrolu zdrojů platná v oblasti Úmluvy Meziamerické komise pro tropické tuňáky a kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 520/2007

Referenční údaje

COM(2020)0308 – C9-0203/2020 – 2020/0139(COD)

Datum předložení Parlamentu

14.7.2020

 

 

 

Příslušný výbor

 Datum oznámení na zasedání

PECH

23.7.2020

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

 Datum oznámení na zasedání

ENVI

23.7.2020

 

 

 

Nezaujetí stanoviska

 Datum rozhodnutí

ENVI

10.9.2020

 

 

 

Zpravodajové

 Datum jmenování

João Ferreira

15.9.2020

 

 

 

Zjednodušený postup - datum rozhodnutí

12.10.2020

Projednání ve výboru

22.9.2020

 

 

 

Datum přijetí

16.11.2020

 

 

 

Datum předložení

23.11.2020

 

 

Poslední aktualizace: 8. prosince 2020
Právní upozornění - Ochrana soukromí