Procedure : 2020/0139(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A9-0231/2020

Indgivne tekster :

A9-0231/2020

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 15/12/2020 - 2

Vedtagne tekster :

P9_TA(2020)0340

<Date>{20/11/2020}20.11.2020</Date>
<NoDocSe>A9‑0231/2020</NoDocSe>
PDF 168kWORD 48k

<TitreType>BETÆNKNING</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af de forvaltnings-, bevarelses- og kontrolforanstaltninger, der skal anvendes i området for Den Interamerikanske Kommission for Tropisk Tunfisk, og om ændring af Rådets forordning (EU) nr. 520/2007</Titre>

<DocRef>(COM(2020)0308 – C9–0203/2020 – 2020/0139(COD))</DocRef>


<Commission>{PECH}Fiskeriudvalget</Commission>

Ordfører: <Depute>João Ferreira</Depute>

(Forenklet procedure - forretningsordenens artikel 52, stk. 1

ERRATA/ADDENDA
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af de forvaltnings-, bevarelses- og kontrolforanstaltninger, der skal

anvendes i området for Den Interamerikanske Kommission for Tropisk Tunfisk, og om

ændring af Rådets forordning (EU) nr. 520/2007

(COM(2020)0308 – C9–0203/2020 – 2020/0139(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

 der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2020)0308),

 der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 43, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C9-0203/2020),

 der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

 der henviser til forretningsordenens artikel 59 og artikel 52, stk. 1,

 der henviser til betænkning fra Fiskeriudvalget (A9‑0231/2020),

1. vedtager sin holdning ved førstebehandling, hvormed Kommissionens forslag overtages;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.


BEGRUNDELSE

Forslagets formål og indhold

Formålet med dette forslag er at gennemføre de kontrol-, bevarelses- og forvaltningsforanstaltninger, der er vedtaget af Den Interamerikanske Kommission for Tropisk Tunfisk (IATTC), i EU-retten.

Dette forslag om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 520/2007 fastsætter de forvaltnings-, bevarelses- og kontrolforanstaltninger, der skal anvendes i IATTC-området og for tunlignende arter, andre arter af fisk fanget fra fartøjer, der fisker efter tun og tunlignende arter samt arter, der tilhører det samme økosystem. Forordningen finder anvendelse på EU-fartøjer, der fisker i IATTC-konventionsområdet.

Det bemærkes, at EU i gennemsnit har tre notfartøjer og godt tredive langlinefartøjer, der fisker i IATTC-konventionsområdet, og at de vigtigste bestande, som EU-flåden fisker efter, er tropisk tunfisk og sværdfisk.

Bestemmelserne i nogle IATTC-resolutioner blev senest gennemført ved afsnit IV i Rådets forordning (EF) nr. 520/2007 af 7. maj 2007 om tekniske bevarelsesforanstaltninger for visse bestande af stærkt vandrende fiskearter. Formålet med dette forslag er at tage hensyn til de ændringer, der er sket siden vedtagelsen af den pågældende forordning, men som endnu ikke er omfattet af EU-retten. I henhold til artikel 3, stk. 5, i traktaten om Den Europæiske Union skal EU nøje overholde folkeretten, som omfatter overholdelse af IATTC's resolutioner.

Den foreslåede forordning:

 indeholder bestemmelser om forslagets genstand, anvendelsesområde, formål og definitioner (kapitel I)

 omhandler bevarelses- og forvaltningsforanstaltninger, herunder bestemmelser, der er relevante for notfartøjer, som fisker efter tropisk tunfisk, forbud mod fiskeri ved databøjer, bestemmelser om fiskeri i nærheden af anordninger til tiltrækning af fisk og om anvendelse og udformning af dem samt regler for omladning i havn (kapitel II)

 fastsætter foranstaltninger, der har til formål at beskytte visse marine arter, der forekommer i det område, der er omfattet af IATTC-konventionen, f.eks. hvidtippet haj, silkehaj og hammerhaj samt djævlerokke. Disse foranstaltninger omfatter forpligtelser til at indberette data og om genudsætning samt foranstaltninger vedrørende beskyttelse af havskildpadder og havfugle (kapitel III)

 indeholder bestemmelser for IATTC's observatørordning (kapitel IV)

 indeholder krav til fartøjer, herunder vedrørende IATTC's regionale fartøjsregister, rapporteringsforpligtelser og vedrørende protokollen om forsegling af brønde (kapitel V)

 indeholder oplysninger om rapporteringsforpligtelser vedrørende det statistiske dataprogram og krav til dokumentationsprogrammet for storøjet tun (kapitel VI)

 indeholder bestemmelser om delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i medfør af artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) for at tage højde for ændringer af foranstaltninger, som forventes at blive hyppige, og sikre, at EU-fiskerfartøjer stilles på lige fod med fartøjer fra andre kontraherende parter i IATTC (kapitel VII).

Ordførerens holdning

Ordføreren tager Kommissionens lovgivningsforslag til efterretning og foreslår, at det vedtages uden ændringer, jf. artikel 52, stk. 1, i Europa-Parlamentets forretningsorden.


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Forslag til forordning om fastsættelse af de forvaltnings-, bevarelses- og kontrolforanstaltninger, der skal anvendes i området for Den Interamerikanske Kommission for Tropisk Tunfisk, og om ændring af Rådets forordning (EU) nr. 520/2007

Referencer

COM(2020)0308 – C9-0203/2020 – 2020/0139(COD)

Dato for høring af EP

14.7.2020

 

 

 

Korresponderende udvalg

 Dato for meddelelse på plenarmødet

PECH

23.7.2020

 

 

 

Rådgivende udvalg

 Dato for meddelelse på plenarmødet

ENVI

23.7.2020

 

 

 

Ingen udtalelse

 Dato for afgørelse

ENVI

10.9.2020

 

 

 

Ordførere

 Dato for valg

João Ferreira

15.9.2020

 

 

 

Forenklet procedure - dato for afgørelse

12.10.2020

Behandling i udvalg

22.9.2020

 

 

 

Dato for vedtagelse

16.11.2020

 

 

 

Dato for indgivelse

23.11.2020

 

 

Seneste opdatering: 7. december 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik