RAPORT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse Ameerika Troopikatuunide Komisjoni konventsiooni alal kohaldatavad majandamis-, kaitse- ja kontrollimeetmed ning muudetakse nõukogu määrust (EL) nr 520/2007

  20.11.2020 - (COM(2020)0308 – C9-0203/2020 – 2020/0139(COD)) - ***I

  Kalanduskomisjon
  Raportöör: João Ferreira
  (Lihtsustatud menetlus – kodukorra artikli 52 lõige 1)


  Menetlus : 2020/0139(COD)
  Menetluse etapid istungitel
  Dokumendi valik :  
  A9-0231/2020
  Esitatud tekstid :
  A9-0231/2020
  Arutelud :
  Hääletused :
  Vastuvõetud tekstid :

  EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

  ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse Ameerika Troopikatuunide Komisjoni konventsiooni alal kohaldatavad majandamis-, kaitse- ja kontrollimeetmed ning muudetakse nõukogu määrust (EL) nr 520/2007 (COM(2020)0308 – C9-0203/2020 – 2020/0139(COD))

   

  (Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

  Euroopa Parlament,

   võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2020)0308),

   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 43 lõiget 2, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C9-0203/2020),

   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

   võttes arvesse kodukorra artiklit 59 ja artikli 52 lõiget 1,

   võttes arvesse kalanduskomisjoni raportit (A9-0231/2020),

  1. võtab vastu esimese lugemise seisukoha, võttes üle komisjoni ettepaneku;

  2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab oma ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

  3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.


  SELETUSKIRI

  Ettepaneku eesmärk ja sisu

  Ettepaneku eesmärk on võtta liidu õigusesse üle Ameerika Troopikatuunide Komisjoni (IATTC) poolt vastu võetud kontrolli-, kaitse- ja majandamismeetmed.

  Kõnealuses nõukogu määruse (EÜ) nr 520/2007 muutmise ettepanekus sätestatakse majandamis-, kaitse- ja kontrollimeetmed seoses kalapüügiga IATTC alal ning seoses tuuni ja tuunilaadsete liikide varudega, tuuni ja tuunilaadseid liike püüdvate laevade püütud muude kalaliikidega ning samasse ökosüsteemi kuuluvate liikidega. Määrust kohaldatakse IATTC konventsiooni alal kalastavate ELi laevade suhtes.

  Tuleb märkida, et IATTC konventsiooni alal tegutseb keskmiselt kolm ELi seinnoodalaeva ja ligikaudu 30 õngejadalaeva ning et peamised ELi laevastiku püütavad sihtliigid on troopikatuunid ja mõõkkala.

  IATTC resolutsioonide sätteid võeti viimati üle nõukogu 7. mai 2007. aasta määruse (EÜ) nr 520/2007 (milles sätestatakse tehnilised meetmed teatavate pika rändega kalavarude kaitseks) IV jaotisega. Käesoleva ettepaneku eesmärk on võtta arvesse muudatusi, mis on toimunud pärast nimetatud määruse vastuvõtmist, kuid mida ELi õigus veel ei hõlma. Euroopa Liidu lepingu artikli 3 lõikes 5 on sätestatud, et EL peab rangelt järgima rahvusvahelist õigust, mis hõlmab IATTC resolutsioonide järgimist.

  Kavandatav määrus

  – sisaldab sätteid ettepaneku reguleerimiseseme, kohaldamisala ja eesmärgi kohta, samuti mõisteid (I peatükk);

  – käsitleb kaitse- ja majandamismeetmeid, sealhulgas sätteid troopikatuuni püüdvate seinnoodalaevade kohta, andmepoide lähedal püüdmise keelu kohta, püügi kohta peibutuspüügivahendite lähedal ning nende kasutamise ja konstruktsiooni kohta ning eeskirju ümberlaadimise kohta sadamas (II peatükk);

  – kehtestab meetmed, mille eesmärk on kaitsta teatavaid IATTC konventsiooniga hõlmatud alal esinevaid mereliike, nagu pikkuim-hallhai, siidhallhai, vasarhai ja merisarviklased. Need meetmed hõlmavad andmete esitamise ja liikide vabastamise kohustusi ning meetmeid seoses merikilpkonnade ja merelindude kaitsega (III peatükk);

  – sisaldab sätteid IATTC vaatluskava kohta (IV peatükk);

  – sätestab nõuded laevadele, sealhulgas seoses IATTC piirkondliku laevade registriga, aruandekohustustega ning hoiuruumide pitseerimise protokolliga (V peatükk);

  – sisaldab teavet andmete ja statistikaprogrammiga seotud aruandekohustuste kohta ning suursilm-tuuni dokumendiprogrammi nõudeid (VI peatükk);

  – sätestab komisjonile antud delegeeritud volitused meetmete muutmiseks, mida tuleb eeldatavalt teha sageli, ning selle tagamiseks, et liidu kalalaevad oleksid IATTC konventsiooni muude osaliste laevadega võrdses olukorras (VII peatükk).

  Raportööri seisukoht

  Raportöör võtab komisjoni ettepaneku teadmiseks ja teeb ettepaneku võtta seadusandlik ettepanek vastu muudatusteta vastavalt Euroopa Parlamendi kodukorra artikli 52 lõikele 1.


  VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

  Pealkiri

  Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse Ameerika Troopikatuunide Komisjoni konventsiooni alal kohaldatavad majandamis-, kaitse- ja kontrollimeetmed ning muudetakse nõukogu määrust (EL) nr 520/2007

  Viited

  COM(2020)0308 – C9-0203/2020 – 2020/0139(COD)

  EP-le esitamise kuupäev

  14.7.2020

   

   

   

  Vastutav komisjon

   istungil teada andmise kuupäev

  PECH

  23.7.2020

   

   

   

  Nõuandvad komisjonid

   istungil teada andmise kuupäev

  ENVI

  23.7.2020

   

   

   

  Arvamuse esitamisest loobumine

   otsuse kuupäev

  ENVI

  10.9.2020

   

   

   

  Raportöörid

   nimetamise kuupäev

  João Ferreira

  15.9.2020

   

   

   

  Lihtsustatud menetlus - otsuse kuupäev

  12.10.2020

  Läbivaatamine parlamendikomisjonis

  22.9.2020

   

   

   

  Vastuvõtmise kuupäev

  16.11.2020

   

   

   

  Esitamise kuupäev

  23.11.2020

   

   

  Viimane päevakajastamine: 8. detsember 2020
  Õigusteave - Privaatsuspoliitika