Procedūra : 2020/0139(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A9-0231/2020

Pateikti tekstai :

A9-0231/2020

Debatai :

Balsavimas :

PV 15/12/2020 - 2

Priimti tekstai :

P9_TA(2020)0340

<Date>{20/11/2020}20.11.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0231/2020</NoDocSe>
PDF 177kWORD 49k

<TitreType>PRANEŠIMAS</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos Amerikos tropinių tunų konvencijos rajone taikytinos valdymo, išsaugojimo ir kontrolės priemonės ir iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (ES) Nr. 520/2007 </Titre>

<DocRef>(COM(2020)0308 – C9-0203/2020 – 2020/0139(COD))</DocRef>


<Commission>{PECH}Žuvininkystės komitetas</Commission>

Pranešėjas: <Depute>João Ferreira</Depute>

(Supaprastinta procedūra. Darbo tvarkos taisyklių 52 straipsnio 1 dalis)

ERRATA/ADDENDA
EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos Amerikos tropinių tunų konvencijos rajone taikytinos valdymo, išsaugojimo ir kontrolės priemonės ir iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (ES) Nr. 520/2007 (COM(2020)0308 – C9-0203/2020 – 2020/0139(COD))

 

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2020)0308),

 atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 43 straipsnio 2 dalį, pagal kurias Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C9-0203/2020),

 atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį ir 52 straipsnio 1 dalį,

 atsižvelgdamas į Žuvininkystės komiteto pranešimą (A9-0231/2020),

1. priima per pirmąjį svarstymą savo poziciją, perimdamas Komisijos pasiūlymą;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.


AIŠKINAMOJI DALIS

Pasiūlymo tikslas ir turinys

Šio pasiūlymo tikslas yra perkelti į ES teisę Amerikos tropinių tunų komisijos (IATTC) priimtas kontrolės, išsaugojimo ir vykdymo užtikrinimo priemones.

Šiuo pasiūlymu iš dalies pakeisti Tarybos reglamentą (EB) Nr. 520/2007 nustatomos valdymo, išsaugojimo ir kontrolės priemonės, susijusios su žvejyba IATTC rajone ir su tunų ir tunams giminingų rūšių žuvų, kitų rūšių žuvų, kurias žvejoja tunus ir tunams giminingų rūšis žvejojantys laivai, bei tai pačiai ekosistemai priklausančių rūšių ištekliais. Reglamentas taikomas IATTC konvencijos rajone žvejojantiems ES laivams.

Pažymėtina, kad IATTC konvencijos rajone žvejoja vidutiniškai trys ES žvejybos gaubiamaisiais tinklais laivai ir apie trisdešimt žvejybos ūdomis laivų, o pagrindiniai ES laivyno tikslingai žvejojami ištekliai yra tropiniai tunai ir durklažuvės.

Kai kurių IATTC rezoliucijų nuostatos paskutinį kartą į Sąjungos teisę buvo perkeltos 2007 m. gegužės 7 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 520/2007nustatančio labai migruojančių žuvų rūšių tam tikrų išteklių apsaugos technines priemones, IV antraštinės dalies nuostatomis. Šiuo pasiūlymu siekiama atsižvelgti į pokyčius, įvykusius po to reglamento priėmimo dienos ir dar neįtrauktus į ES teisę. Europos Sąjungos sutarties 3 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad ES turi griežtai laikytis tarptautinės teisės, o tai reiškia, kad ji turi laikytis ir IATTC rezoliucijų.

Siūlomame reglamente:

– pateikiamos nuostatos dėl pasiūlymo dalyko, taikymo srities, tikslo ir apibrėžčių (I skyrius);

– išdėstomos išteklių išsaugojimo ir valdymo priemonės, įskaitant nuostatas, susijusias su tropinius tunus gaubiamaisiais tinklais žvejojančiais laivais, taip pat draudimą žvejoti prie duomenų plūdurų, nuostatas dėl žvejybos netoli žuvų suburiamųjų įrenginių, jų statymo bei projektavimo ir perkrovimo uoste taisykles (II skyrius);

– nustatomos priemonės, kuriomis siekiama apsaugoti tam tikras IATTC konvencijos rajone esančias jūrų gyvūnų rūšis, pavyzdžiui, ilgapelekius pilkuosius ryklius, floridinius šilkinius ryklius, kūjaryklius ir raguotąsias rajas. Šios priemonės apima duomenų teikimo ir gyvūnų paleidimo į jūrą pareigas, taip pat priemones, susijusias su jūrų vėžlių ir jūrų paukščių apsauga (III skyrius);

– pateikiamos nuostatos dėl IATTC stebėtojų programos (IV skyrius);

– nustatomi laivams taikomi reikalavimai, įskaitant reikalavimus, susijusius su IATTC regioniniu laivų registru, duomenų teikimo pareigomis ir triumų plombavimo protokolu (V skyrius);

– pateikiama informacija apie duomenų teikimo, susijusio su duomenų statistikos programa, pareigas, taip pat didžiaakių tunų dokumentavimo programos reikalavimai (VI skyrius);

– numatyta suteikti Komisijai deleguotuosius įgaliojimus, kad ji galėtų perkelti priemonių pakeitimus, kurių tikriausiai pasitaikys dažnai, ir užtikrinti, kad Sąjungos žvejybos laivams būtų sudarytos tokios pat sąlygos kaip ir kitų IATTC susitariančiųjų šalių laivams (VII skyrius).

Pranešėjo pozicija

Pranešėjas atkreipia dėmesį į šį Komisijos pasiūlymą ir siūlo priimti šį pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto be pakeitimų pagal Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių 52 straipsnio 1 dalį.

ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Pasiūlymas dėl Reglamento, kuriuo nustatomos Amerikos tropinių tunų konvencijos rajone taikytinos valdymo, išsaugojimo ir kontrolės priemonės ir iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (ES) Nr. 520/2007

Nuorodos

COM(2020)0308 – C9-0203/2020 – 2020/0139(COD)

Pateikimo EP data

14.7.2020

 

 

 

Atsakingas komitetas

 Paskelbimo plenariniame posėdyje data

PECH

23.7.2020

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

 Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ENVI

23.7.2020

 

 

 

Nuomonė nepareikšta

 Sprendimo data

ENVI

10.9.2020

 

 

 

Pranešėjai

 Paskyrimo data

João Ferreira

15.9.2020

 

 

 

Supaprastinta procedūra - sprendimo data

12.10.2020

Svarstymas komitete

22.9.2020

 

 

 

Priėmimo data

16.11.2020

 

 

 

Pateikimo data

23.11.2020

 

 

Atnaujinta: 2020 m. gruodžio 7 d.Teisinė informacija - Privatumo politika